BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2 - Bu Yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer sosyal hizmetlerle ilgili kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 - a) Başkan: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını, b) Belediye:İzmir Büyükşehir Belediyesini, c) Daire Başkanı: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanını, d) Şube Müdürlüğü: Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü, Aşevleri Şube Müdürlüğü ve Huzurevi Şube Müdürlüğünü. e) Personel: Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerinde çalışan personeli, f) Huzurevi; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve sosyal/psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan sosyal hizmet kuruluşunu, g) Muhtaç yaşlı; 60 yaş ve üzerindeki sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişiyi, h) Sosyal yoksunluk; kişinin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam içinde bulunmaması halini, i) Ekonomik yoksunluk; kişinin günlük yaşamında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli addi olanaklardan yoksun olması halini, j) Sosyal Yardım: Muhtaç kişilere yapılan ayni ve nakdi yardımı, k) Süt Kuzusu Projesi: İzmir İl sınırları içerisinde ikamet eden 1-5 yaş arasındaki tüm çocuklara sosyal güvenceye bakılmaksızın dağıtılan süt yardımını, l) Ayni Yardımlar: İzmir İl sınırları içerisinde ikamet eden sosyal, ekonomik yetersizlik içerisinde bulunanlar ve muhtaç olanlar, çocuk, yaşlı, hasta, kimsesizler, şehit ve gaziler, engelli kişi ve aileler ile sosyal yardım hizmetlerinin verildiği dernekler, uygulama okulları ve vakıflara, yiyecek, giyecek,

2 yakacak, ev eşyası, engelli malzemeleri yardımlarını ve sosyal proje kapsamında planlandığı gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzemeler, ayrıca müracaatçının ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek bakım ve onarım hizmetini kapsar, m) Muhtaç Kişi: Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileleri, n) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi, o) Yürütme Kurulu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı nın görevlendireceği, Genel sekreter veya Genel Sekreter Yardımcıları Başkanlığında belediyede görevli Daire Başkanları ve Müdürler arasından görevlendirilecek dört kişi ile toplam beş kişiden oluşan kurul, p) Nakdi Yardımlar: Ramazan ve Kurban Bayramı içerisinde müdürlük envanterine durumu olumlu olarak kayıtlı olan kişiler ayrıca Doğal Afet, Sel ve Yangın felaketine maruz kalmış İzmir il sınırları içerisinde yönetim kurulunca yardım edilmesi hakkında karar alınanlar. Teşkilat İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Görevler Madde 4 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur: A) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü B) Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü C) Aşevleri Şube Müdürlüğü D) Huzurevi Şube Müdürlüğü Görevleri Madde 5- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görevleri 1) Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil eder. 2) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin yürürlükteki mevzuata uygun yapılmasını sağlar. 3) Toplam kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlar. 4) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 5) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksulluklarını giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının ülke şartlarında ortalama bir seviyeye getirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetleri yapmak, yaptırmak. 6) Yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların; maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal hizmet ve faaliyeti yapmak, yaptırmak. 7) Belediye; sosyal hizmet ve yardım hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlere etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımın yönelik

3 programlar yapmak ve uygulamak. 8) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkıda bulunur, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir. 9) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlatır, çalışmaları izler, denetler ve koordine edilmesini sağlar. 10) Bütçe teklifi hazırlar, hazırlanmış olan müdürlük bütçelerini kontrol eder. 11) Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporlarını hazırlar. 12) İlgili mevzuatta belirtilen ve Başkanlık makamınca verilecek görevleri yerine getirmek. 13) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir. 14) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek. SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 1) Vatandaşlardan gelen başvuruları toplayarak, istenilen belgeleri tamamlatmak ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, 2) Süt dağıtım periyotlarından önce süt almaya hak kazanan çocuklara ait teslim tutanaklarını hazırlamak ve kontrolünü sağlamak, 3) Süt dağıtım ekiplerinin koordineli bir şekilde bölgelerine intikallerini sağlamak, 4) Süt dağıtım ekiplerinin alanda denetimlerini sağlamak, 5) Alanda yaşanan tüm sorunlarla ilgili amirini bilgilendirmek, 6) Süt dağıtım aracına yüklenen sütlerin sayımını yaparak teslim almak, 7) Süt yardımı almaya hak kazanan vatandaşlarımızın ikamet adreslerine giderek süt teslimatı yapmak, 8) Süt teslimatlarını belirlenen listeler doğrultusunda yapmak ve tutanakları imzalatmak, 9) Gün sonunda dağıtım yapılan sütlerin teslim tutanakları üzerinden kontrol edilmesini sağlamak ve dağıtım yapılan miktarı bağlı bulunduğu alan kontrol sorumlusuna bildirmek, 10) Teslim edilmek üzere depoya gelen malların sayımını yaparak, irsaliyede belirtilen miktarda eksiksiz olarak teslim almak, 11) Teslim alınan malların Belediyemiz otomasyon programına giriş işlemlerini gerçekleştirmek, 12) Dağıtım yapacak araçların yükleme işlemlerini gerçekleştirmek ve yükleme yapılan araçları kayıt altına almak, 13) Dağıtım yapılmak üzere yüklenen malların çıkış işlemlerini yaparak, Belediyemiz otomasyon programına işlemek, 14) Deponun düzenini ve temizliğini sağlamak, 15) Yükleme yapmak üzere depoya gelen araçların sevk ve idaresini sağlamak, 16) Giriş, çıkış ve dağıtım ile ilgili belgelerin arşivlenmesini sağlamak, 17) Depoda kalan malların miktarlarıyla ilgili amirlerini bilgilendirmek. 18) Engelli vatandaşlardan ve bakıma muhtaç yaşlılardan gelen ayrıca zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtarlar, hayırsever vatandaşlardan gelen, Müdürlük ekiplerince ve basın yoluyla tespit edilen talepleri toplayarak, gerekli belgeleri tamamlatmak ve Belediyemiz otomasyon sistemine işleyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, 19) Belgeleri tam olan engelli ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların tespit işlemlerini planlayarak sosyal inceleme raporu hazırlamak, 20) Sosyal inceleme raporuna göre engelli araç ve gereçleri yardımı almaya hak kazanan vatandaşlarımızın ve bakıma muhtaç yaşlılarımızın malzeme teslim tarihlerini planlamak ve malzemeleri teslim etmek, 21) Başvuru yapan tüm vatandaşların belgelerini arşivlemek, 22) Yardım kapsamında bulunan tüm malzemelerin kontrolünü sağlamak, stoklarda azalan

4 malzemelerle ilgili bilgi vermek ve satınalma işlemlerinin başlatılmasını sağlamak. 23) Derneklerden, uygulama okullarından, eğitim merkezlerinden ve ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepleri toplayarak, gerekli belgeleri tamamlatmak ve Belediyemiz otomasyon sistemine işleyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, 24) Kayıt işlemleri tamamlanan dernekler, uygulama okulları, eğitim merkezlerinin sosyal incelemelerine ait iş planı yapmak ve sosyal incelemelerini tamamlayarak raporlarını hazırlamak, 25) Aşevinden yemekhaneye gelen sıcak yemek ve diğer gıda ürünlerinin kontrolünü yapmak ve dağıtıma hazır hale getirmek, 26) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere yemekhaneye gelen yemek ve diğer gıda ürünlerinin adil şekilde dağıtımını yapmak, 27) Yemek dağıtımı tamamlandıktan sonra yemeklerin getirildiği kazanların temizliğini yaparak teslim etmek, 28) Yemekhanenin iç ve dış bölümlerine ait genel temizlik ve düzenini sağlamak, 29) Derneklerin, uygulama okullarının, eğitim merkezlerinin ve yemekhanenin periyodik aralıklarla denetimini sağlamak, 30) Proje kapsamında kullanılan tüm malzemelerin kontrolünü sağlamak, stoklarda azalan malzemelerle ilgili bilgi vermek ve satınalma işlemlerinin başlatılmasını sağlamak. 31) Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetleri değerlendirerek çözüm sağlamak. 32) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak, 33) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak, 34) Stajyer öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek, 35) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 36) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak, 37) Müdürlüğün, her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek, 38) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak, 39) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek, Sosyal Hizmetler Şube Müdürünün Görevleri 1. İzmir İl sınırları içerisinde ikamet eden sosyal, ekonomik yetersizlik içerisinde bulunanlar ve muhtaç olanlar, çocuk, yaşlı, kimsesizler, şehit ve gaziler, engelli kişi ve aileler ile sosyal yardım hizmetlerinin verildiği dernekler, uygulama okulları ve vakıflar sürecindeki tüm işlemlerin yürütülmesi ile ilgili olarak Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek, 2. İşlerin zamanında, doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu konuda personeli yönlendirmek, karar vermek, 3. Müdürlüğüne bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak, 4. İş bölümü yapmak, 5. Müdürlüğüne bağlı personellerin özlük işlemleri, izin vb. işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak, 6. Müdürlüğün görev ve projeleri çerçevesinde hazırlanan stratejik plan ve bütçe hazırlıklarının koordinesini ve kontrolünü sağlamak, 7. Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek ve koordineyi sağlamak, 8. Müdürlük kapsamında bulunan projelerin geliştirilmesini sağlamak ve sosyal hizmet alanında yeni projeler üretmek, 9. İlgili kanun ve mevzuatları takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

5 SOSYAL YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 1) Yardım başvurularını almak ve kayıt işlemlerini tamamlamak, 2) Yardım talebinde bulunanlara ait ön inceleme ve araştırmaları yapmak, 3) İnceleme işlemleri sonucunda yardım listelerini hazırlamak, 4) Hazırlanan listeleri Yönetim Kurulu onayına sunmak, 5) Hazırlanan listelere göre bayramlardan önce nakdi yardım yapmak, 6) Hem yardımların yapıldığının bildirilmesi hem de bayramlarını tebrik amacıyla kişilerin ikamet adreslerine mektup göndermek, 7) Müdürlüğün diğer hizmetleri içerisindeki ayni yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, 8) Müdürlüğün Stratejik Plan ve Performans Programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek, 9) İç ve Dış denetimler sırasında denetim elemanlarına istenilen bilgi ve belgeleri sunmak, gereken kolaylığı ve yardımı sağlamak, 10) İç kontrol düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilen iç kontrol güvence beyanını ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak, 11) Birimde mevcut olan taşınırların, yönetmeliğe uygun şekilde sayım, kayıt, takip ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 12) Müdürlüğe gelen-giden evrak kayda alınarak, gerekli yazışmaların yapılması ve arşiv yönetmeliğine göre arşivlenmesini sağlamak, Sosyal Yardımlar Şube Müdürünün Görevleri 1) Yürütme Kurulu'nun gündemini hazırlar, sekretaryasını yürütür, görüş ve önerilerini teklif eder, 2) Yardım organizasyonlarını koordine eder, 3) Çalışmalarından Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur, 4) Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 5) İşlerin zamanında, doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu konuda personeli yönlendirmek, karar vermek, 6) Müdürlüğüne bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak, 7) İş bölümü yapmak, 8) Müdürlüğüne bağlı personellerin özlük işlemleri, izin vb. işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak, 9) Müdürlüğün görev ve projeleri çerçevesinde hazırlanan stratejik plan ve bütçe hazırlıklarının koordinesini ve kontrolünü sağlamak, 10) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek ve koordineyi sağlamak, 11) Müdürlük kapsamında bulunan projelerin geliştirilmesini sağlamak ve sosyal hizmet alanında yeni projeler üretmek, 12) İlgili kanun ve mevzuatları takip etmek ve uygulanmasını sağlamak. AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 1) Kentin tüm ihtiyaçlı kesimine hizmetlerini götürürken diğer belediye birimlerinden gelen Başkanlık Olur'ları ekindeki tahkikatı yapılmış listeler veya bilgiler doğrultusunda hareket etmek yükümlülüğündedir. 2) Aşevleri Şube Müdürlüğü her sene başında gelen Başkanlık Olur'ları doğrultusunda belirlenen muhtaç sayılarını, günlük vefat eden kişi sayılarını ve üniversite öğrencisi sayılarını baz alarak aylık veya yıllık menüler yapmak ve tüm bunlar için gereken malzemelerin alımını Kamu İhale Kanunu doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

6 3) Aşevleri Şube Müdürlüğü, 5018 sayılı Kanunun 35-A maddesi uyarınca Harcama Yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi giderleri için avans yolu ile de alım yapılabilmekte olup bu şekildeki bünyesindeki alımları denetim altında tutmakla yükümlüdür. 4) Aşevleri Şube Müdürlüğü her sene başında gelen Başkanlık Olur'ları doğrultusunda belirlenen muhtaç sayılarını, günlük vefat eden kişi sayılarını ve üniversite öğrencisi sayılarını baz alarak,mevcut menülere uygun günlük yemek, kumanya, pide ve çorba üretimi yapmakla yükümlüdür. 5) Menülerin oluşturulmasında bir kişinin ihtiyacı olan günlük kalori miktarı dikkate alınarak Gıda Mühendisleri tarafından hazırlık yapılmaktadır. 6) Aşevleri Şube Müdürlüğü Mutfağında pişirilen,hazırlanan yemek, kumanya, pide ve çorbalar Müdürlüğe ait yeterli sayıdaki personel ve araçla dağıtılmaktadır. 7) Dağıtımı yapılacak yemek, kumanya, pide ve çorbalar özel yemek taşıma araçları ile ve özel yemek taşıma kapları içerisinde sevk edilmektedir. 8) Aşevleri Şube Müdürlüğü kendi bütçesini oluşturmakla yükümlü olup bu bütçeyi yıllık faaliyetleri için etkin,verimli ve programlı bir şekilde kullanmaktadır. 9) Müdürlük olarak yıllık bütçesine uygun olarak alınan ve ambarına giren malların takibini, sayımını, düşümünü etkin bir şekilde yapmak ve elektronik ortamda kayıt altına almak yükümlülüklerinden biridir. 10) Yemek dağıtımı ve diğer hizmetler sürecinde kişilerin onur ve gururlarının zedelenmemesi için gerektiği şekilde davranılması Müdürlük sorumluluklarındandır. 11) Aşevleri Şube Müdürlüğü,Belediye Başkanınca verilen ve bu yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Aşevleri Şube Müdürünün Görevleri 1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Tüzükler çerçevesinde İzmir İl sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı,hasta,engelli,kadın,çocuk vb. dezavantajlı kesimler,sosyal hizmet veren sivil toplum kuruluşları, okullar ve vakıflara) hazır yemek ve kumanya yardım hizmetini, cenazesi olan vatandaşlara taziye amaçlı olarak pide ve ayran dağıtım hizmetini,izmir'deki Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak da sabah saatlerinde sıcak çorba-ekmek dağıtım hizmetini planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir. 2) Hazır yemek, kumanya,pide ve çorba-ekmek yardım hizmeti çalışmalarının sıhhatli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 3) Aşevleri Şube Müdürlüğü'nün İdari ve Teknik tüm İşleri;ilgili yasa,tüzük,yönerge ve Belediye Meclis ve Encümen kararlarına göre yürütülür. 4) Yardıma muhtaç kesimlere sunulan hazır yemek, kumanya, pide ve çorbaların kalite standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmet yürütülmesini sağlar. 5) İşlerin zamanında, doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu konuda personeli yönlendirmek, karar vermek, 6) Müdürlüğüne bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak, 7) İş bölümü yapmak, 8) Müdürlüğüne bağlı personellerin özlük işlemleri, izin vb. işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak, 9) Müdürlüğün görev ve projeleri çerçevesinde hazırlanan stratejik plan ve bütçe hazırlıklarının koordinesini ve kontrolünü sağlamak, 10) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek ve koordineyi sağlamak,

7 11) Müdürlük kapsamında bulunan projelerin geliştirilmesini sağlamak ve yeni projeler üretmek, 12) İlgili kanun ve mevzuatları takip etmek ve uygulanmasını sağlamak. HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 1) Huzurevinin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yılda bir uygulamadan alınan sonuçları değerlendirerek raporlaştırmak ve Müdürlüğe sunmak, 2) Yaşlıların gereksinim ve sorunlarını tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak, 3) Hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları belirlemek, 4) Huzurevi personelinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak ve uygulamak, 5) Meslekler arası koordinasyon ve ekip çalışmasını sağlayıcı nitelikte işbirliği ve iş bölümü esaslarını saptamak ve Müdürlüğe sunmak, 6) Hizmete ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kişi, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yapılacak işbirliği esaslarını saptamak. 7) Yaşlının huzurevine kabulü ile gerekli bakım ve korunmasına ilişkin hizmetlerini yürütmek, 8) Toplumla ilişkilerin ve gönüllü çalışmaların huzurevi amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini, çalışmaların bir program dahilinde uygulanmasını sağlamak ve yıllık çalışma raporları yapmak, 9) Yaşlılara ilişkin psiko-sosyal programları, huzurevi ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek, 10) Yaşlıların yakınları ve akrabaları ile olan ilişkilerini sağlamak, 11) Yaşlıların resmi dairelerdeki bürokratik sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, 12) Başvuru sahibi yaşlı yakınlarına danışmanlık ve yönlendiricilik yapmak, 13) Yaşlılıkla ilgili konularda yaşlı, yaşlı yakını, personel ve özel hizmet alımı görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, 14) Yaşlılık alanı ve kuruluşla ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak, gerektiğinde yayımlamak, 15) Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtları tutmak, hazırlamak, dosyalamak, saklamak, hizmetin gerektirdiği tüm yazışma ve raporlaştırma işlemlerini sürdürmek, 16) Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak, 17) Yaşlıların genel muayenesini yapmak, hastalanması halinde teşhis ve tedavisini sağlamak, gerektiğinde hastaneye sevk etmek, hastanedeki durumunu izlemek, 18) Huzurevinin olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini yapmak, 19) Yaşlılık alanı ve huzureviyle ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak, gerektiğinde yayımlamak, 20) Huzurevlerinin sağlık sarf malzemelerini sağlamak, korumak, gerekli kayıtları tutmak. 21) Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek, 22) Huzurevi binasının tüm bölümlerinin teknik yönden günlük kontrollerini yapmak, eksikleri belirlemek, belirlenen eksiklikleri gidermek, 23) Tüm makine ve tesisatın düzenli işleyişini sağlamak, bakımlarını yapmak ya da yapılması için ilgili birimlere bildirmek, 24) Yapılacak onarımlarla ilgili malzeme gereksinimini belirlemek, ilgili birimlere bildirmek, sarf edilen malzemenin kaydını tutmak, 25) Stajyer öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek, 26) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 27) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak, 28) Müdürlüğün, her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

8 29) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak, 30) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek Huzurevi Şube Müdürünün Görevleri 1) Huzurevinin idari ve teknik tüm işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanlığı genelgelerine göre yürütmek, 2) Huzurevlerindeki yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümünü sağlamak ve denetlemek, 3) Huzurevinin çalışma programlarını ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak, 4) Kurul ile servislerin çalışmalarının düzenli yürümesini sağlamak 5) İşlerin zamanında, doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu konuda personeli yönlendirmek, karar vermek, 6) Müdürlüğüne bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak, 7) İş bölümü yapmak, 8) Müdürlüğüne bağlı personellerin özlük işlemleri, izin vb. işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak, 9) Müdürlüğün görev ve projeleri çerçevesinde hazırlanan stratejik plan ve bütçe hazırlıklarının koordinesini ve kontrolünü sağlamak, 10) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek ve koordineyi sağlamak, 11) Müdürlük kapsamında bulunan projelerin geliştirilmesini sağlamak ve sosyal hizmet alanında yeni projeler üretmek, 12) İlgili kanun ve mevzuatları takip etmek ve uygulanmasını sağlamak. 13) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını ve personelin katılımını sağlamak, 14) Huzurevinin amacına uygun olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce geliştirilen kayıt ve standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara ilişkin istatistiki bilgileri belli zaman aralıkları ile ilgili mercilere göndermek, Yürürlük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Madde 6 - Bu Yönerge Hükümleri Başkanlık Olur u ile yürürlüğe girer. Yönergede yapılan değişiklikler de aynı usule tabidir. Yürütme Madde 7 - Bu Yönerge Hükümlerini Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yürütür.

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Tesisler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Altınordu Belediye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, MİSYON ve TANIMLAR A m a ç Madde

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Sosyal

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ (İzmir Büyükşehir Meclisi'nin 11.08.2014 tarih ve 05.743 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç BİRİNCİ KISIM Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 24/07/2014 tarihli ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 24/07/2014 tarihli ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :106 Karar Tarihi :12/08/2014 KONUSU: ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU a) T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI İLİŞKİN

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı