Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Dernekten Haberler DERNEÐÝMÝZÝN UMRE ZÝYARETÝ Derneðimiz, tarihinde yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz için kutsal topraklara bir ziyaret düzenledi. Wittur Seyahat ile düzenlenen ziyarette duygu dolu anlar yaþandý. Kutsal topraklarý ziyaret etmenin verdiði manevi haz ile aralarýndaki birlik ve beraberlik daha da kuvvetlenen üyelerimiz ve yönetim kurulumuz, bir taraftan dini vecibelerini yerine getirirken diðer taraftan da birbirleriyle olan dostluk baðlarýný kuvvetlendirme imkaný buldular. BRUNCH ORGANÝZASYONU DOLAYISIYLA SAYIN HÜSEYÝN BAYRAKTAR I ZÝYARET BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMI SAYIN ÝSMAÝL GÜNDÜZ Ü ZÝYARET Ýstiþare Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Çetinsaya ve Yönetim Kurulumuz, düzenlemiþ olduðumuz BRUNCH organizasyonunun yapým aþamasýnda ilk ziyaretlerini Bebek teki ofisinde Sayýn Hüseyin Bayraktar a yaptýlar. Ýstiþare, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizden bir grup Büyükçekmece Kaymakamý hemþehrimiz Sayýn Ýsmail Gündüz Bey i makamýnda ziyaret etti. 22 Bizim Kayseri Þubat 2009

2 Dernekten Haberler SAYIN ÝZZET BAYRAKTAR ZÝYARETÝ yaparak diþimle týrnaðýmla bu güne geldim. Kayseri de 1957 yýllarýnda kýz istemeye, dünürlüðe gidildiðinde sanayide iþi var mý diye sorarlardý. O yýllarda kýzlarýný mühendislere vermek isterlerdi. Zehra ÇARÞIBAÞI (YKÜ), Yasemin AYDOÐAN, Ýzzet BAYRAKTAR, Hamit ÖZTAÞKIN ve Ali TUNGA (YKÜ) Kayseri nin sanayileþmesinde Tayyare Fabrikasý nýn ve Sümerbank Bez Fabrikasý nda yetiþen ustalarýn büyük rolü olduðunu, Çýraklýk Okullarý nda yarýnlarýn sanatkârlarýnýn yetiþtiðini söyleyen Bayraktar, o yýllarda sanat okullarýnda öðleye kadar ders, öðleden sonra atölye eðitiminin verilmesi bugünkü Kayseri nin sanayisinin baþlangýcýdýr derdi. Yönetim kurulumuz Sayýn Ýzzet Bayraktar ý günü Taksim deki ofisinde ziyaret etti. Baþkanýmýz, Sayýn Bayraktar a dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi verdikten sonra bayramda 50 öðrenciye burs verdikleri için teþekkür etti. Kayseri ye ve Kayserli ye sevgisini kaybetmeyen Bayraktar Kayseri de bulunan iþ yerini zarar etmesine raðmen kapatmayý düþünmediðini, oradan geçimini saðlayan yüzün üzerinde aile olduðunu söyledi ve ekledi: Devletle iþim olmadý,tarabya Oteli ni, özelleþtirmede açýklanan fiyatýn üzerinde bir fiyata aldým. 94 yýlýndan beri vergi rekortmenleri listesine giriyorum. Bu yüzden rahmetli Sakýp Aða beni tebrik etmiþti. Devletime, aileme, çevreme faydalý olmaya çalýþtým. Kul hakkýndan korkarým.gebze Organize Sanayi Bölgesi nde bir Meslek Yüksek Okulu ve bir Ýlahiyat Fak.yaptýrdým.1960 yýlýnda Ýstanbul a geldim, her zaman çalýþtým ve bugünlere geldim. Aksaray da ve Adana Seyhan da yol yapým inþaatlarý aldým. Pazartesi den Çarþamba ya kadar Kayseri de iþlerimin baþýnda dururdum; Perþembe den Pazar a kadar kendi arabamla yol þantiyelerini organize ederdim.þoför yok, yardýmcý yok, tek baþýma Ýlk okulu Kayseri de Ahmet Paþa Ýlk Okulu nda okudum.ben ilk okuldan itibaren babamýn yanýnda yetiþtim. Babam dükkanýn önünde kasalarda patlýcan, domates sattýrýrdý bana. Orta okula gidecek elbisem yoktu, Terzi Emin Aða ya gittik, kumaþ aradýk ama bulamadýk. Babamýn elbisesi ters çevrilerek bana orta okul elbisesi dikildi. Elbise ters çevrildiði için rozet takacak yer tabiki ters tarafa gelmiþ. Arkadaþlarým rozeti ters yere takýyorsun diye takýlýrlardý bana.yazacak kalem yok, kalem yerine kamýþ ve okka kullanýrdým. Babam esnaf olduðu için Kayseri de hali vakti yerinde bir aile sayýlýrdýk ama yokluk baþka bir þeydi. Her yýl lastik gýzlaved ve fotin ayakkabýmýz olurdu. Yazýn yalýn ayak gezerdik. Akþamlarý soðuk olduðu için nalýn giyerdik. Bugün bunlarý torunlara anlattýðýmda onlara hikaye gibi geliyor. Kayseri de verimli arazi olmadýðý için ya okuyacak ya da çalýþacaksýn baþka seçenek yok. Ben çalýþarak, birikim Ýstanbul da eski Kayseri gecelerinin ihtiþamýndan ve kalabalýklýðýndan bahseden Bayraktar, bugün uzaklarýn yakýn olmasý ve dünyanýn küreselleþmesinden midir bilinmez o günleri özlediðini söyledi. Hayýrsever Kayseri insaný Türkiye de hayýrseverlikte yarýþýyor. Ýstanbul daki etkinliklerin, gecelerin coþkulu olmasý derneklerin faaliyetlerinin artmasý temennimizdir yýllarýnda Kayseri de iki tane manav vardý. Her aile kýþlýk kuru yiyecekleri bahardan hazýrlardý.günlük yaþamak, kilo ile almak yoktu. Þimdi yazýn meyvelerini uzun süre bulabiliyoruz. O günlere göre Türkiye çok mesafe aldý. diyen Bayraktar, geçmiþin zor þartlarýna nispeten bugünün imkanlarýnýn çok fazla olduðunu söyledi. Hayýr yapmak kadar hayýra vesile olmanýn da yüceliðinden bahseden Ýzzet Amca, dernek yönetim kurulumuzu, baþarýlar dileyerek uðurladý. Biz de gönlümüzden sizler gibi hayýrseverlerimizin sayýsý artsýn diye dua ederek memnun ve mutlu bir þekilde ayrýldýk. Þubat 2009 Bizim Kayseri 23

3

4 Dernekten Haberler KAYSERÝ VALÝMÝZÝN ÝSTANBUL DAKÝ KAYSERÝLÝ ÝÞ ADAMLARI ÝLE TANIÞMA TOPLANTISI Derneðimiz, Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici ye tarihinde Ýstanbul daki Kayserili iþadamlarý ve üyelerimizle tanýþmak amacýyla yemekli bir toplantý düzenledi. Yemekli toplantýya Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Mehmet Özhaseki, Kýzýlay Genel Baþkaný Sayýn Tekin Küçükali, Kayseri Kýzýlay Baþkaný Sayýn Ayhan Uzandaç katýldý. Davete Ýstanbul daki Kayserili Ýþadamlarý Dernek yönetim kurulu,dernek üyeleri iþtirak ettiler. Toplantý Dernek sekreteri Mehmet Doðanyiðit in katýlýmcýlara hoþ geldin konuþmasý ile baþladý. Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Yasemin Aydoðan katýlýmcýlara teþekkür ederek selamlama konuþmasý yaptý. Daha sonra kürsüye Kýzýlay Genel Baþkaný Tekin Küçükali gelerek Kýzýlay ýn yaptýðý faaliyetler hakkýnda misafirlerimizi bilgilendirdi. Daha sonra konuþmacý olarak Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný katýlýmcýlara Kayseri de yaptýðý hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici ye söz verildi. Böyle bir gece düzenledikleri için derneðimize bize her zaman salonlarýný açan Dedeman Ailesi ne teþekkür etti. Dört ay önce göreve baþlayan Sayýn Vali Kayseri de özel bir sosyal yapýnýn olduðunu belirtti. Gerek þehircilik ve gerekse diðer alanlarda Kayseri nin bir numara olduðunu, Kayserililer in kefenin cebinin var olduðunu bildiklerini, Kayseri denince akla sadece pastýrma, Erciyes ve hayýrseverliðin gelmemesi gerektiðini söyledi ve Kayseri yi Türkiye ye tanýtmanýn gerekli olduðuna, bu yüzden de Kayseri platformunun kurulmasý gerektiðine ve bu tür toplantýlarýn Kayseri de de yapýlarak tanýþma ve kaynaþmanýn pekiþtirilmesi gerektiðine inandýðýný belirtti.türkiye de sanayide öncülük eden firmalarýn Kayseri de bulunmasý ile iftihar edilmesi gerektiðini, dünyanýn bir çok ülkesine Kayseri den ihracat yapýldýðýný ve bunun da övünülecek bir þey olduðunu anlattý. Kayseri nin ilçelerinin Kayseri ye göre daha geri olduðunu belirten Sayýn Vali ilçelere yatýrýmýn gerekliliðini anlattý. Dernek Yönetim Kurulu nun katkýlarýyla düzenlenen gece sohbetlerle devam etti ve geceden davetlilerin yüzlerine yansýyan memnuniyetle son buldu. Þubat 2009 Bizim Kayseri 25

5 Dernekten Haberler DEDEMAN DA KAYSERÝLÝLER GECESÝ Birgül SEVGÝ Derneðimiz tarafýndan 11 Ocak ta Gayrettepe Dedeman Otel de Kayserililer Gecesi düzenlendi. Kokteyl ile baþlayan balo yemekle devam etti. Ýki yýldan beri görev yapan Sayýn Yasemin Aydoðan baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun görev süresi Þubat ayýnda sona erdiði için toplantý bir veda niteliði de taþýyordu. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül yoðun programlarýnedeniyle geceye katýlamadýklarý için hemþehrilerine dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan aracýlýðý ile mesaj gönderdi. Geceye, Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Fahrettin Keleþtemur, üniversitemizin eski rektörleri Prof. Dr.Mehmet Þahin, Prof. Dr.,Cengiz Utaþ, Kayserili milletvekillerimiz Sayýn Yaþar Karayel, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ahmet Öksüzkaya, dernek istiþare heyetimiz, bürokratlarýmýz, iþ adamlarýmýz, ilçe dernekleri ve üyelerimiz katýldýlar. Sunuculuðunu dernek yönetim kurulu üyesi, genel sekreterimiz Mehmet Doðanyiðit in yaptýðý gece, dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Kayseri Valisi, Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Erciyes Üniversitesi Rektörü bir konuþma yaptýlar. Rektörümüz Sayýn Keleþtemur konuþurken Erciyes Üniversitesi ile ilgili hazýrlanan tanýtým filmi sunuldu. Geceye katýlan milletvekillerimizin selamlama konuþmasýndan sonra derneðimiz genel baþkaný Sayýn A.Ulvi Bakýr ve Sayýn Hüseyin Bayraktar konuþmalarý ile geceye renk kattýlar. Barkovizyonda derneðimizin kuruluþundan bugüne dernek faaliyetleri ile alakalý slaytlar beðeni ile izlendi. Kayserili Gurup Revan ýn müziði eþliðinde genel merkezimizin 62. ; Ýstanbul þubesinin 24. yýlý olmasý dolayýsýyla logolu kurabiyeler ikram edildi, pasta kesildi. Katýlýmcýlara fermanlar halinde Kayseri ye özgü fýkralar ve þiirler hazýrlandý. Dedeman ýn menüsü dýþýnda Kayserimiz in yöresel ikramlarýnýn sunulduðu gecede pastýrma, sucuk, bazlama, nevzine tatlýsý, gilaboru suyu 26 Bizim Kayseri Þubat 2009

6 Dernekten Haberler Kayseri Valisi Mevlüt BÝLÝCÝ Kayseri B.Þ.B. Baþkaný Mehmet ÖZHASEKÝ Erciyes Ünv. Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin KELEÞTEMUR Kayseri Milletvekili Yaþar KARAYEL Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan KUZU Kayseri Milletvekili Ahmet ÖKSÜZKAYA ikram edildi. Sponsorlarýmýz Þahin Sucuklarý na, Hacý Beðendik e, Kýzýlay Baþkaný Ayhan Uzandaç a, Kayseri Zincidere Belediye Baþkaný Mustafa Aksu ya teþekkür ederiz. Derneðimize kuruluþundan bugüne, katký ve hizmetlerinden dolayý dernek kurucumuz M.Kemal Dedeman ýn anýsýna Dedeman Ailesi ne gümüþ tabak plaket baþkanýmýz Yasemin Aydoðan tarafýndan takdim edildi. Ýstanbul þubesinde on yýl baþkanlýk yapan baþkan Y.Emre Özulu, baþkanýmýz ile açýlýþ dansýný Gurup Revan ve orkestrasý eþliðinde yaptý. Kayserili sanat müziði sanatçýmýz Onur Akay güzel sesiyle konuklarýmýza müzik ziyafeti verdi. Gece sonundaki çekiliþte yemeðe iþtirak eden üç talihli beþ günlük tatil kazandý.tatil sponsorlarýmýz Dedeman Ailesi ne, Þahinler Otel Murat Þahin e, Joy Gurup Otel Akýn Yýlmaz a teþekkür ederiz. Baþkanýmýz, milletvekilimiz ve Bahçelievler Bld. Baþkaný Osman DEVELÝOÐLU Dedeman Ailesi ne, derneðimize kuruluþundan bugüne yaptýðý katký ve hizmetlerinden dolayý plaket verildi Genel baþkanýmýz Ali Ulvi BAKIR Necati KURMEL, Mehmet ÖZHASEKÝ, Mevlüt BÝLÝCÝ, Hüseyin BAYRAKTAR, Nimet BAYRAKTAR ve Türkan SABANCI Kayserililer Gecesi nde biraradaydý Þubat 2009 Bizim Kayseri 27

7 Dernekten Haberler ENERJÝ KONFERANSI Cuma akþamý Ýstanbul Dedeman Otel de gerçekleþtirilen enerji konulu konferans, milletvekilimiz sayýn Taner Yýldýz ve Kayserili saygýn iþ adamlarýmýzýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi.. Ülkemizi de içerisine alan küresel krizin reel sektör üzerindeki baskýsý ve bu belirsizlik ortamýnda iþ adamlarýmýzý bekleyen fýrsatlarýn konuþulduðu konferans milletvekilimiz Taner Yýldýz ýn sunumuyla baþladý. Ülkemizin geçmiþ dönemlerdeki kaynak kullanýmlarý ve bunlarýn baþarýlý yatýrýmlar sayesinde kýsa sürede nasýl daha da verimli hale dönüþtürüldüðünden bahseden sayýn milletvekilimiz ayný zamanda da halen kullanýlabilir durumda olan birçok enerji kaynaðýna da dikkat çekti. Ekonomik krizin ülkemizi sürüklediði darboðazdan, mevcut kaynaklarýmýzý enerjiye dönüþtürerek rahatlýkla nasýl kurtulabileceðimizi, yerüstü ve yeraltý zenginlikleri bakýmýndan özellikle de son zamanlardaki geliþmeler ýþýðýnda aslýnda ne kadar da kendine yeterli bir ülke olduðumuzu, konuþmasýnýn birçok noktasýnda altýný defalarca çizerek dile getirmiþtir. Ýþ adamlarýmýzýn böyle kritik bir dönemece gelinirken yatýrýmdan kaçýnmak yerine, yatýrýmlarýný çok daha büyük rantlar ve iþ sahalarýna dönüþtürebilecekleri enerji sektörüne kaydýrmalarý doðrultusunda tavsiyelerde bulunmuþtur. Milletvekilimizin sunumunun ardýndan iþ adamlarýmýzýn da katýlýmýyla daha çok seminer havasýnda geçen ve gayet de sýcak ve samimi sohbetlerin yer aldýðý yemekli konferans, iþ adamlarýmýzýn sorularýyla devam etmiþtir. Bu tür yatýrýmlar için devletin saðladýðý ayrýcalýklar ve kolaylýklar, vergilerle alâkalý konular ve istihdama duyarlýlýk gibi birçok konuda gelen sorulara verdiði umut verici cevaplarla Sayýn Yýldýz, iþ adamlarýmýzýn gözünde geleceðe dair birçok karanlýðý aydýnlatýcý kývýlcýmlara dikkat çekmiþtir. 28 Bizim Kayseri Þubat 2009

8 Dernekten Haberler AIRPORT TV CANLI YAYIN TGRT FM RADYO PROGRAMI Airport TV de 21 Ocak günü saat 15:00 da, derneðimizi tanýtmak amacýyla, sunuculuðunu Nilüfer Batur Salman ýn yaptýðý bir canlý yayýn programý yapýldý. Programa dernek Baþkanýmýz Sayýn Yasemin Aydoðan, Yönetim Kurulu üyemiz Abdullah Gülsoy ve eski dönem Yönetim Kurulu üyemiz Av. Sümer Akþehirlioðlu katýldýlar. Dernek Baþkanýmýz Yasemin Aydoðan derneðimizin amacý, faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verirken, yönetim kurulu üyesi sayýn Abdullah Gülsoy Kayserinin geliþimi ve Kayserililerin ticari zekasý hakkýnda bilgiler verdi. Sayýn Sümer Akþehirlioðlu engin bilgisi ile Kayserinin tarihi, kültürel güzellikleri ve tarihteki ilkleri hakkýnda izleyicileri aydýnlattý pazar saat 14:00-16:00 arasý Umay Aygut un hazýrlayýp sunduðu Memleketim isimli radyo programýna Baþkanýmýz Yasemin Aydoðan, yönetim kurulu üyemiz Hamit Öztaþkýn ve üyelerimiz Sümer Akþehirlioðlu, Ergün Büyüktaflý ve Pembe Yurduþen katýldýlar. Kayseri türkülerinin renk kattýðý programda, Baþkanýmýz Sayýn Yasemin Aydoðan Kayseri nin derneðimizin faaliyetleri hakkýnda dinleyicileri bilgilendirirken Sümer Bey Kayseri nin tarihini, Pembe Haným Kayseri nin yöresel yemeklerini anlattý. Þubat 2009 Bizim Kayseri 29

9 Dernekten Haberler KOORDÝNASYON KURULUNUN ÝLÇE DERNEKLERÝ ZÝYARETLERÝ Bünyan Büyükbürüngüz Derneði Ziyareti tarihinde güneþli, güzel bir Cumartesi günü, Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Derneði ziyaretiyle baþlayýp saat 20:00 da Hacýlar Derneði ziyaretiyle son buldu. Beþiktaþ taki Büyük Bürüngüzlüler Derneði ndeki ziyaret, yeni Baþkan D.Þaban Ertuðrul tarafýndan koordinasyon kurulu ve dernek yönetim kurulu üyelerinin ilgi ile karþýlanmasýyla sohbet havasýnda devam etti. Üniversite mezunu gençlerin iþ konularý gündemin en önemli maddesiydi.derneklerin CV bankasý oluþturmasý, bunlarýn il derneðinde toplanmasý ve staj gibi konularda öðrencilerimize yardýmcý olunmasýna devam kararý alýndý.büyük Bürüngüzlülerin tarihteki yeri ve önemi anlatýldý. Dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan derneðimizin faaliyetler hakkýnda bilgi verdi.çay ve kuru pasta ikramýndan sonra Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Derneði eski baþkaný Selman Yücel önceki dönemlerde faaliyete baþlayan ilçe dernekleri koordinasyon kurulunun bu dönemde daha katýlýmcý olmasý ve birlikte yapýlacak aktivitelerle baðlarýnýn daha da kuvvetleneceðini belirtti. Dernek üyelerinin hatýrlarý sorulup teþekkür ederek bu güzel mekandan ayrýldýk. Koordinasyon kurulunun ikinci duraðý Güngören deki Genç Develiler Derneði ydi. Dernek yönetim kurulu ve on dört Develi köy derneði üyesi, heyetimizi çok samimi bir þekilde Genç Develiler Derneði Baþkaný Mustafa ÞAM kalabalýk bir gurupla karþýladý. Dernek Baþkaný Mustafa Þam misafirlere Develi cývýklýsý ve tahinlisi ikram etti.cývýklýyý yerken sohbette devam ettik. Koordinasyon kurulunun yapmak istedikleri anlatýldý. Birlikte yapýlacak faaliyetlere katký saðlanacaðý ifade edildi. Koordinasyon kurulunun üçüncü duraðý Esenle deki Tomarzalýlar Vakfý ydý.heyetimiz, baþkan Davut Þahin in mazeretinden dolayý eski baþkan Ramazan Sarý tarafýndan karþýlandý.vakýf müdürü Bilal Okuducu nun ikramlarýyla devam eden sohbet, baþkanýmýz Yasemin Aydoðan ýn Tomarzalýlar Vakfý Baþkaný Ramazan SARI ve koordinasyon kurulu üyesi Selman Yücel Bey in konuþmalarýyla devam etti. Hacýlar Bilim ve Kültür Derneði baþkaný Mustafa Özsoy Ýçerenköy deki dernek binasýnda koordinasyon kurulunu karþýladý. Vakit geç olmasýna raðmen bugünkü program uygulanacaktý. Bitap düþen koordinasyon kurulu Türkiye meselelerini masaya yatýrdý. Birlik ve beraberliðe Kayserililerin ve bütün ülkemizin ihtiyacý olduðu konusunda fikir birliðine vardýlar. Ýkramlardan sonra birlikten kuvvet doðar atasözünün gereði olarak bundan sonra yapýlacak faaliyetlere azami katýlým saðlanmasý gerektiði fikrinde birleþildi. Diðer dernek ziyeretleride olduðu gibi buradada il derneðimizin ve koordinasyon kurulumuzun her konuda ilçe derneklerinin yanýnda olduðunu elden gelen imkanlarýn saðlanacaðý ve gayretin sarfedileceði ifade edildi. Hava koþullarý yüzünden ertelenen ilçeler arasý pinpon turnuvasýnýn uygun bir tarihte yapýlacaðý ifade edildi. Hacýlar Bilim ve Kültür Derneði Baþkaný Mustafa ÖZSOY 30 Bizim Kayseri Þubat 2009

10 Dernekten Haberler GAYRETTEPE DEDEMAN OTEL DE GELENEKSEL ÝFTARIMIZ M. ÇIKRIKÇIOÐLU, N. NURSAÇAN, Y. KÜÇÜKÇALIK, B. CEBECÝ Geceye katýlan Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný, Milletvekillerimiz, Kayseri Valimiz, Erciyes Ünv. Rektörümüz, Baþkanýmýzla Derneðimiz yönetim kurulunun katkýlarýyla 20 Eylül 2008 günü Dedeman Otel de geleneksel iftarýmýz düzenlendi. Programa Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Sayýn M. Bahaeddin Cebeci; milletvekillerimiz Sayýn Taner Yýldýz, Yaþar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, Ýrfan Gündüz; Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleþtemur katýldý. Sunuculuðunu Mehmet Doðanyiðit in yaptýðý program, dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý; Necmettin Nursaçan Hoca nýn yemek duasý ve Mustafa Akgül Hoca nýn sohbeti ile devam etti. Kayseri Valisi, milletvekillerimiz ve Erciyes Üniversitesi Rektörü birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Mustafa Akgül Hoca nýn sohbeti katýlýmcýlarca beðeniyle dinlendi. Dedeman mutfaðýnýn servisi de mükemmeldi. Ýlçe derneklerimizin, bürokratlarýmýzýn, iþ adamlarýmýzýn ve üyelerimizin katýldýðý iftara gösterilen ilgi görülmeye deðerdi. Derneðimiz yönetim kurulu adýna Dedeman Ailesi ne ve katýlýmcýlara sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. MERHUM KADÝR HAS IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE KABRÝ BAÞINDAYDIK tarihinde Gençlik Komisyonumuzun merhum Kadir HAS ýn ölüm yýldönümünde Küçükyalý daki kabrini ziyaretinden kareler Þubat 2009 Bizim Kayseri 31

11

12 Kadýnlar Komisyonu KADINLAR KOMÝSYONU NUN HAYRÜNNÝSA GÜL E ZÝYARETÝ Baþkanýmýz Sayýn Yasemin AYDOÐAN ve Kadýnlar Komisyonumuz Sayýn Hayrünnisa GÜL e cumhurbaþkanlýðý konutunda hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu ve plaket verdi. BÜYÜK KULÜP TE ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI Anneler Günü nde Beslenme ve diyet uzmaný Sayýn; Selahattin DÖNMEZ, Türkan SABANCI, Nimet BAYRAKTAR ýn da aralarýnda bulunduðu misafirlere saðlýklý beslenme ve diyet üzerine bilgi verdi. Baþkanýmýz, Opr. Dr. Levent EMÝNOÐLU na reflü konusunda verdiði konferans dolayýsýyla plaketini sunarken Þubat 2009 Bizim Kayseri 33

13 Kadýnlar Komisyonu 22 Ekim 2008 tarihinde Salvador Dali resim sergisi ve Tevfik Fikret in evi gezildi. Kendi Portresi, 1921 Tevfik Fikret in Evi Sabancý Köþkü Kadýnlar Komisyonumuz tarihinde Sapanca Maþukiye ye gezi düzenledi. KADINLAR KOMÝSYONU ZEYTÝNDALI RESTAURANT TA BÝR ARAYA GELDÝ da Kadýnlar Komisyonu Zeytindalý Restaurant ta yemekli bir toplantý düzenledi. Toplantý sonrasýnda Kadýnlar Komisyonu tarafýndan Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Yasemin AYDOÐAN a derneðimize yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý plaket ve çiçek verildi. 34 Bizim Kayseri Þubat 2009

14

15 Gençlik Komisyonu Dr. Candan KARLITEKÝN Geleneksel hale gelen ve Ýstanbul daki Kayserili gençlerin bir araya geldiði en büyük platform olma özelliðini 7. GENÇ BULUÞMA konuðumuzun tecrübelerini anlattýðý söyleþi sayesinde de oldukça verimli anlar geçirdiler. Derneðimizin Gençlik Komisyonu baþkaný Erdal Yeþilbaþ ýn konuþmasýyla baþlayan program, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayýn Mehmet Doðanyiðit ve Dernek Baþkanýmýz Sayýn Yasemin Aydoðan ýn konuþmalarýyla devam etti. Memnuniyetlerin dile getirildiði bu konuþmalardan sonra belgesel gösterimi yapýldý. Merhum Kadir Has ýn hayatýnýn anlatýldýðý belgesel, salonda duygulu Erdal YEÞÝLBAÞ Daha sonra Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Candan Karlýtekin öðrencilerimizle engin deneyimlerini paylaþmak üzere kürsüye geldi. Kendisi de bir Kayserili olan Dr. Candan Karlýtekin, dünya devi bir firmanýn yönetim kurulu baþkanlýðýna uzanan yolda kendi hayatýndan yola çýkarak baþarýlý olmanýn ip uçlarýný gençlerimizle paylaþtý. Gençlerimiz tarafýndan ilgiyle takip edilen konuðumuz baþarýlý sunumuyla kendi potansiyellerini keþfetmeleri yolunda Mehmet DOÐANYÝÐÝT taþýyan Genç Buluþma adlý organizasyonumuz 12 Nisan 2008 tarihinde gerçekleþtirildi. Derneðimiz Gençlik Komisyonu tarafýndan organize edilen ve bu yýl konuþmacý olarak Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Candan Karlýtekin in katýldýðý 7. Genç Buluþma oldukça ses getirdi. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü nde geçekleþtirilen organizasyonda bursiyer öðrencilerimiz için her þey düþünülmüþtü. Canlý müzik, kokteyl, söyleþi ve video gösterimi gibi etkinliklerin yer aldýðý programa eksiksiz katýlan bursiyerlerimiz birbirleriyle tanýþma fýrsatý bulmalarýnýn yanýnda anlar yaþanmasýna sebep olurken gençlerimiz Kadir Amca larýný bir kez daha rahmetle andýlar. gençlerimize cesaret verdi. Toplantý sonunda yapýlan çekiliþle 36 Bizim Kayseri Þubat 2009

16 Gençlik Komisyonu öðrencilerimize içinde Çanakkale gezisi ve çeþitli hediye paketlerinin bulunduðu sürpriz ödüller verildi. Oldukça verimli geçen 7. Genç Buluþma, Sayýn Candan Karlýtekin e dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan tarafýndan yapýlan plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi. EÐÝTÝM PROJESÝ II BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM PROGRAMI 16 Þubat 2008 tarihinde Bilgi Üniversitesi nde bursiyerlerimize yönelik bir eðitim programý Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi nin eðitim ve kültür faaliyetleri kapsamýnda yaptýðý çalýþmalardan birisi de iki yýldýr özveriyle gerçekleþtirilen Kayseri deki liselerimize yönelik Eðitim Projesi. Derneðimizin maddi-manevi destekleriyle dernek Gençlik Komisyonumuz tarafýndan gerçekleþtirilen Eðitim Projesi, bir yönüyle gençlerimizin memleketlerine olan vefa duygularýný ifade edebilmelerine imkan saðlarken diðer yönüyle de derneðimizin gençliðe ve eðitime her aþamada destek olduðunun en büyük göstergesi olmaktadýr. Bu proje çerçevesinde Gençlik Komisyonu üyelerimiz, Kayseri merkez ve ilçelerdeki çeþitli liseleri ziyaret ederek gençlerimizle deneyimlerini paylaþmaktadýrlar. Üniveriste hayatýnýn anlatýldýðý, derneðimizin tanýtýldýðý ve Ýstanbul da öðrenci olmak üzerine söyleþilerin yapýldýðý projede en büyük amaç liseli gençlerimize yol gösterebilmek Haziran 2008 tarihleri arasýnda Kayseri de gerçekleþtirilen projede Erdal Yeþilbaþ, M. Arda Kýlýç, Emel Darak ve Selda Çam dan oluþan Gençlik Komisyonu ekibimiz görev aldý. Bu sene ikincisi gerçekleþtirilen projede ekibimiz tarafýndan aþaðýdaki okullar ziyaret edildi: Kayseri Fen Lisesi - Nuh Mehmet Küçükçalýk Anadolu Lisesi - Kayseri Lisesi - Develi Lisesi - Develi Anadolu Lisesi - Ýncesu Çok Programlý Lisesi gerçekleþtirildi. Ýlki bu yýl gerçekleþtirilen eðitim programýnýn ilk katýlýmcýlarý derneðimizin Gençlik Komisyonu üyeleri oldu. Proje Yönetimi, Organizasyon ve Kiþisel Geliþim temalý eðitim, Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü nde Bilgi Üniversitesi nin deneyimli eðitmenleri tarafýndan verildi. Çeþitli oyun ve atölye çalýþmalarý ile zengin bir içeriðe sahip olan program, öðrencilerimize yeni bakýþ açýlarý kazandýrýlmasý yönünde atýlan önemli bir adým oldu. Öðrencilerimiz tarafýndan oldukça olumlu tepkiler alan bu eðitimlerin her sene devam etmesi ve dönüþümlü bir þekilde tüm bursiyerlerimize bu imkanýn saðlanabilmesi için dernek yönetim kurulumuzun ve gençlik komisyonumuzun çalýþmalarý devam etmektedir. Bu eðitimin gerçekleþmesinde maddi-manevi desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu üyemiz Sayýn Av. Ören Altmýþyedioðlu Tarhanlý ya bursiyer öðrencilerimiz adýna teþekkür ederiz. Þubat 2009 Bizim Kayseri 37

17 Gençlik Komisyonu KAYSERÝLÝ GENÇLER HUZUREVÝ ZÝYARETÝNDE tarihinde bir grup Kayseri Ýli Yardým Derneði Gençlik Komisyonu olarak, yaþlýlarýmýzýn bize verecekleri manevi desteði almak, yüzlerinde ufak bir tebessümün oluþmasýna vesile olmak için Kayseri Büyükþehir Belediyesi Ali Rýza Özderici - Mustafa Koyuncu Huzurevi ni ziyaret etmeye karar verdik. Bu ziyaretimizin öncesinde, desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Kýzýlay a uðradýk, oradaki sýcak ortamdan sonra hep birlikte huzurevini ziyaret ettik. Bu ziyaret esnasýnda duygulu anlar yaþadýk ve bizim de bir gün yaþlanýp, sevgi dolu bakýþlara muhtaç olacaðýmýzý gördük. Bize bu manevi hazzý yaþatan derneðimize ve Kýzýlay a (Baþkan Ayhan Uzandaç a) sonsuz teþekkürler KAYSERÝLÝ GENÇLER MÝHRABAT TA PÝKNÝKTE Mehmet TEKGÖZ Her yýl derneðimiz bünyesinde düzenlenen bahar piknikleri bu yýl 40 öðrenci arkadaþýmýzýn katýlýmýyla 24 Mayýs ta Mihrabat Korusu nda yapýldý. Sabah 08:30 da baþlayan organizasyon ilk dakikalarýndan itibaren dinamik bir gün olacaðýnýn sinyalini veriyordu. Dernek binasýndan hareket eden servislerle kýsa süre içinde koruluða gittik. Öncü birliklerimizin yaptýðý keþiften sonra hem gölge hem de manzaralý yerlere yerleþtik. Kýsa bir kahvaltýnýn ardýndan oyunlar oynanmaya baþlandý. Futbol ve voleybol oynadýk, kendine güvenenler ip atladý, tavla turnuvasý yapýldý. Her yer cývýl cývýldý. En iyi vakit geçirdiðimiz aktivite ise sessiz sinemaydý. Ýlerleyen saatlerde Gençlik Komisyonu üyelerinden Ýsmail Kýyak a sürpriz bir doðum günü yapýldý. Hem sevinen hem þaþýran arkadaþýmýza nice mutlu yýllar diliyoruz. Pastalarýmýzý yedikten sonra korulukta geziye baþladýk. Daha sonra yine oyunlarla eðlenceli anlar yaþadýk. Öðle saatlerini geçtiðimizde iyice acýkmaya baþladýk ve mangalýmýzý yaktýk. Herkes bir iþin ucundan tuttu. Böylelikle aktivitemiz keyifli bir mangal partisine dönüþtü. Sýnavlardan önce Mihrabat ýn temiz havasý ve eþsiz manzarasý ile enerji depoladýk. Arkadaþlarýmýzla eðlenceli bir gün geçirmenin mutluluðuyla pikniðimizi sonlandýrdýk. Desteklerini bizden esirgemeyen yönetim kuruluna; çok sevdiðimiz dernek müdürümüz Sayýn M. Orhan Cebeci ye; derneðimizin sekreteri, ablamýz, annemiz Birgül Sevgi ye; katýlan ve emek harcayan tüm arkadaþlara teþekkürü bir borç biliriz. 38 Bizim Kayseri Þubat 2009

18 Gençlik Komisyonu SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YERDEYDÝK H. TUNCAY SERGEN SPONSORLUÐUNDA DÜZENLENEN ÇANAKKALE GEZÝSÝ Ýsmail MEÞÝNCÝGÝLLER Kayseri Ýli Yardým Derneði Gençlik Komisyonu olarak 9 Mayýs Cuma ve 11 Mayýs Pazar günleri arasýnda Anadolu nun belki de en mukaddes topraklarýna ev sahipliði yapan Çanakkale'de idik. Ýstanbul'da üniversite okuyan Kayserili gençlerin unutulmaya yüz tutmuþ tarihimizi bir nebze olsun anlamalarý ve birbirleriyle olan baðlarýný daha da kuvvetlendirmelerini saðlamak amacýyla düzenlenen gezi amaçýna yakýþýr nitelikteydi doðrusu. 9 Mayýs Cuma akþamý dernek merkezinde toplanýp saat 23:30 sularýnda dernek müdürümüz Sayýn M. Orhan Cebeci ve saygýdeðer eþlerinin de katýlýmýyla 25 kiþi olarak yola çýktýk. Sabahýn ilk ýþýklarýyla Eceabat'a vardýðýmýzda bizi Çanakkale'nin büyüleyici gün doðumu manzarasý karþýladý. Anadolu üzerinden Gelibolu'ya göz kýrpan güneþ önümüzdeki iki günün ne kadar mükemmel geçeceðinin göstergesi gibiydi. Sabahýn erken saatlerinde kahvaltýmýzý ettik ve rehberimizin de katýlýmýyla gezimize baþladýk. Eceabat'tan baþlayarak bir günde ziyaret edilebilecek tüm þehitliklere, görülebilecek tüm anýtlara ve diðer yapýlara giderek dualar eþliðinde gezimizi sürdürdük. Rehberimizin kimi zaman coþkuyla kimi zaman hüzünle anlattýðý savaþ hikâyeleri, Çanakkale'deki duygu selini içimize akýttý. Rehberimizin þiirlerle, istatistiklerle süslediði hikâyeleri etkileyici olduðu kadar bilgilendiriciydi de. Rehberimiz kýlavuzluðunda, kemiðin çeliðe nasýl karþý koyduðuna, dünyanýn dört bir tarafýndan toplanmýþ düþman askeri ve daha nice zorluklarla ecdadýmýzýn nasýl mücadele ettiðine tanýklýk ettik. Ýlk günümüzün son duraðý Conkbayýrý idi. Metrekareye 6000 mermi düþen, deðil insan, canlý kalmasý mümkün görünmeyen bu yerde yeþille mavi kol kola selamlýyordu bizleri. Çanakkale deki bütün anýtlarý gezdikten sonra yüreðimize sýðmayan duygularla, ''Yine geleceðiz!''diye sözler vererek bu maneviyatý yüksek topraklara veda ettik. Biraz yüreklerdeki aðýrlýktan biraz da sabahtan beri yürüyor olmaktan yorgun düþmüþtük. Feribotla Anadolu yakasýna geçip konaklayacaðýmýz otele vardýk. Biraz dinlenip gece ufak bir Çanakkale turu ile ilk günümüzü noktaladýk. Pazar sabahý erkenden kahvaltýmýzý edip yola koyulduk. Tarihimizde geriye doðru bir yolculuk yapýyorduk sanki. Bu sefer duraðýmýz Bursa idi. Þarkýlarla, türkülerle, oyunlarla yolun nasýl bittiðinin farkýna bile varmadýk. Yolda verdiðimiz molada Habibe arkadaþýmýza sürpriz bir de doðum günü kutlamasý yaptýk. Bursa'ya geldiðimizde açlýk da yavaþ yavaþ kendisini göstermeye baþlamýþtý. Bursa'ya gelip de Ýskender yemeden gitmek olmazdý tabi. Öðle yemeðinde masalarýmýzý Bursa'nýn meþhur Ýskender Kebabý ve üzüm þýrasý süsledi. Yemekten sonra Bursa turumuz baþladý. Ulu Cami'yi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret edip dualarýmýzý ettik ve Tophane'den müthiþ Bursa manzarasýný seyre koyulduk. O gün Anneler Günü'ne denk geldiði için hediyelerimizi de alýp Ýstanbul'un yolunu tuttuk. Çanakkale'de bizi karþýlayan güneþ, Bursa'da bizi uðurlamayý da ihmal etmemiþti; önceki sabah doðarkenki güzelliðine nispet yaparcasýna... Ýki günlük muhteþem gezimiz 11 Mayýs Pazar gecesi saat 23:00 civarýnda dernek merkezimizde son buldu. Bize böylesine güzel bir gezi imkâný sunduðu için sponsorumuz Sergen Metal Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Tuncay Sergen e, bizden desteðini hiç bir zaman esirgemeyen ve o gün de yanýmýzda bulunan dernek müdürümüz Sayýn M. Orhan Cebeci ve deðerli eþine, gezimize katýlýp renk katan tüm arkadaþlarýma teþekkürü bir borç biliriz. Þubat 2009 Bizim Kayseri 39

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Çorum da tablo deðiþmedi

Çorum da tablo deðiþmedi Türkiye yeniden siyasal çalkantý dönemine girdi Milletvekili Salim Uslu, AK Parti binasý önünde toplanan partililere hitaben bir konuþma yaptý. AK Parti Milletvekili Salim Uslu, seçim sonuçlarýný deðerlendirdiði

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Belediye ye su sitemi Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu.

Belediye ye su sitemi Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu. Ailede yaþanan krize dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Evkuran: Deðerlerimizle dirilmeliyiz Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Aile yapýsýnda yaþanan krizi çözmek

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

Güncel ve Sondakika Haberleri www.yesilpinargazetesi.com Sitemizden Takip Edebilirsiniz. YEÞÝLPINAR GAZETESÝ TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri

Detaylı

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi Hocalý soykýrým kabul edilmeli ÇORUM 27 ÞUBAT 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý nýn yýldönümü sebebiyle basýn açýklamasý

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE Çöpten enerji üretme sistemini tanýtan Hollanda Firmasý Çorum çöplüðünün potansiyelini beðendi Çorum çöplüðü yatýrýma deðer Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan Çorum'a davet edilen Hollanda Viatech

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı