Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Dernekten Haberler DERNEÐÝMÝZÝN UMRE ZÝYARETÝ Derneðimiz, tarihinde yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz için kutsal topraklara bir ziyaret düzenledi. Wittur Seyahat ile düzenlenen ziyarette duygu dolu anlar yaþandý. Kutsal topraklarý ziyaret etmenin verdiði manevi haz ile aralarýndaki birlik ve beraberlik daha da kuvvetlenen üyelerimiz ve yönetim kurulumuz, bir taraftan dini vecibelerini yerine getirirken diðer taraftan da birbirleriyle olan dostluk baðlarýný kuvvetlendirme imkaný buldular. BRUNCH ORGANÝZASYONU DOLAYISIYLA SAYIN HÜSEYÝN BAYRAKTAR I ZÝYARET BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMI SAYIN ÝSMAÝL GÜNDÜZ Ü ZÝYARET Ýstiþare Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Çetinsaya ve Yönetim Kurulumuz, düzenlemiþ olduðumuz BRUNCH organizasyonunun yapým aþamasýnda ilk ziyaretlerini Bebek teki ofisinde Sayýn Hüseyin Bayraktar a yaptýlar. Ýstiþare, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizden bir grup Büyükçekmece Kaymakamý hemþehrimiz Sayýn Ýsmail Gündüz Bey i makamýnda ziyaret etti. 22 Bizim Kayseri Þubat 2009

2 Dernekten Haberler SAYIN ÝZZET BAYRAKTAR ZÝYARETÝ yaparak diþimle týrnaðýmla bu güne geldim. Kayseri de 1957 yýllarýnda kýz istemeye, dünürlüðe gidildiðinde sanayide iþi var mý diye sorarlardý. O yýllarda kýzlarýný mühendislere vermek isterlerdi. Zehra ÇARÞIBAÞI (YKÜ), Yasemin AYDOÐAN, Ýzzet BAYRAKTAR, Hamit ÖZTAÞKIN ve Ali TUNGA (YKÜ) Kayseri nin sanayileþmesinde Tayyare Fabrikasý nýn ve Sümerbank Bez Fabrikasý nda yetiþen ustalarýn büyük rolü olduðunu, Çýraklýk Okullarý nda yarýnlarýn sanatkârlarýnýn yetiþtiðini söyleyen Bayraktar, o yýllarda sanat okullarýnda öðleye kadar ders, öðleden sonra atölye eðitiminin verilmesi bugünkü Kayseri nin sanayisinin baþlangýcýdýr derdi. Yönetim kurulumuz Sayýn Ýzzet Bayraktar ý günü Taksim deki ofisinde ziyaret etti. Baþkanýmýz, Sayýn Bayraktar a dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi verdikten sonra bayramda 50 öðrenciye burs verdikleri için teþekkür etti. Kayseri ye ve Kayserli ye sevgisini kaybetmeyen Bayraktar Kayseri de bulunan iþ yerini zarar etmesine raðmen kapatmayý düþünmediðini, oradan geçimini saðlayan yüzün üzerinde aile olduðunu söyledi ve ekledi: Devletle iþim olmadý,tarabya Oteli ni, özelleþtirmede açýklanan fiyatýn üzerinde bir fiyata aldým. 94 yýlýndan beri vergi rekortmenleri listesine giriyorum. Bu yüzden rahmetli Sakýp Aða beni tebrik etmiþti. Devletime, aileme, çevreme faydalý olmaya çalýþtým. Kul hakkýndan korkarým.gebze Organize Sanayi Bölgesi nde bir Meslek Yüksek Okulu ve bir Ýlahiyat Fak.yaptýrdým.1960 yýlýnda Ýstanbul a geldim, her zaman çalýþtým ve bugünlere geldim. Aksaray da ve Adana Seyhan da yol yapým inþaatlarý aldým. Pazartesi den Çarþamba ya kadar Kayseri de iþlerimin baþýnda dururdum; Perþembe den Pazar a kadar kendi arabamla yol þantiyelerini organize ederdim.þoför yok, yardýmcý yok, tek baþýma Ýlk okulu Kayseri de Ahmet Paþa Ýlk Okulu nda okudum.ben ilk okuldan itibaren babamýn yanýnda yetiþtim. Babam dükkanýn önünde kasalarda patlýcan, domates sattýrýrdý bana. Orta okula gidecek elbisem yoktu, Terzi Emin Aða ya gittik, kumaþ aradýk ama bulamadýk. Babamýn elbisesi ters çevrilerek bana orta okul elbisesi dikildi. Elbise ters çevrildiði için rozet takacak yer tabiki ters tarafa gelmiþ. Arkadaþlarým rozeti ters yere takýyorsun diye takýlýrlardý bana.yazacak kalem yok, kalem yerine kamýþ ve okka kullanýrdým. Babam esnaf olduðu için Kayseri de hali vakti yerinde bir aile sayýlýrdýk ama yokluk baþka bir þeydi. Her yýl lastik gýzlaved ve fotin ayakkabýmýz olurdu. Yazýn yalýn ayak gezerdik. Akþamlarý soðuk olduðu için nalýn giyerdik. Bugün bunlarý torunlara anlattýðýmda onlara hikaye gibi geliyor. Kayseri de verimli arazi olmadýðý için ya okuyacak ya da çalýþacaksýn baþka seçenek yok. Ben çalýþarak, birikim Ýstanbul da eski Kayseri gecelerinin ihtiþamýndan ve kalabalýklýðýndan bahseden Bayraktar, bugün uzaklarýn yakýn olmasý ve dünyanýn küreselleþmesinden midir bilinmez o günleri özlediðini söyledi. Hayýrsever Kayseri insaný Türkiye de hayýrseverlikte yarýþýyor. Ýstanbul daki etkinliklerin, gecelerin coþkulu olmasý derneklerin faaliyetlerinin artmasý temennimizdir yýllarýnda Kayseri de iki tane manav vardý. Her aile kýþlýk kuru yiyecekleri bahardan hazýrlardý.günlük yaþamak, kilo ile almak yoktu. Þimdi yazýn meyvelerini uzun süre bulabiliyoruz. O günlere göre Türkiye çok mesafe aldý. diyen Bayraktar, geçmiþin zor þartlarýna nispeten bugünün imkanlarýnýn çok fazla olduðunu söyledi. Hayýr yapmak kadar hayýra vesile olmanýn da yüceliðinden bahseden Ýzzet Amca, dernek yönetim kurulumuzu, baþarýlar dileyerek uðurladý. Biz de gönlümüzden sizler gibi hayýrseverlerimizin sayýsý artsýn diye dua ederek memnun ve mutlu bir þekilde ayrýldýk. Þubat 2009 Bizim Kayseri 23

3

4 Dernekten Haberler KAYSERÝ VALÝMÝZÝN ÝSTANBUL DAKÝ KAYSERÝLÝ ÝÞ ADAMLARI ÝLE TANIÞMA TOPLANTISI Derneðimiz, Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici ye tarihinde Ýstanbul daki Kayserili iþadamlarý ve üyelerimizle tanýþmak amacýyla yemekli bir toplantý düzenledi. Yemekli toplantýya Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Mehmet Özhaseki, Kýzýlay Genel Baþkaný Sayýn Tekin Küçükali, Kayseri Kýzýlay Baþkaný Sayýn Ayhan Uzandaç katýldý. Davete Ýstanbul daki Kayserili Ýþadamlarý Dernek yönetim kurulu,dernek üyeleri iþtirak ettiler. Toplantý Dernek sekreteri Mehmet Doðanyiðit in katýlýmcýlara hoþ geldin konuþmasý ile baþladý. Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Yasemin Aydoðan katýlýmcýlara teþekkür ederek selamlama konuþmasý yaptý. Daha sonra kürsüye Kýzýlay Genel Baþkaný Tekin Küçükali gelerek Kýzýlay ýn yaptýðý faaliyetler hakkýnda misafirlerimizi bilgilendirdi. Daha sonra konuþmacý olarak Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný katýlýmcýlara Kayseri de yaptýðý hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici ye söz verildi. Böyle bir gece düzenledikleri için derneðimize bize her zaman salonlarýný açan Dedeman Ailesi ne teþekkür etti. Dört ay önce göreve baþlayan Sayýn Vali Kayseri de özel bir sosyal yapýnýn olduðunu belirtti. Gerek þehircilik ve gerekse diðer alanlarda Kayseri nin bir numara olduðunu, Kayserililer in kefenin cebinin var olduðunu bildiklerini, Kayseri denince akla sadece pastýrma, Erciyes ve hayýrseverliðin gelmemesi gerektiðini söyledi ve Kayseri yi Türkiye ye tanýtmanýn gerekli olduðuna, bu yüzden de Kayseri platformunun kurulmasý gerektiðine ve bu tür toplantýlarýn Kayseri de de yapýlarak tanýþma ve kaynaþmanýn pekiþtirilmesi gerektiðine inandýðýný belirtti.türkiye de sanayide öncülük eden firmalarýn Kayseri de bulunmasý ile iftihar edilmesi gerektiðini, dünyanýn bir çok ülkesine Kayseri den ihracat yapýldýðýný ve bunun da övünülecek bir þey olduðunu anlattý. Kayseri nin ilçelerinin Kayseri ye göre daha geri olduðunu belirten Sayýn Vali ilçelere yatýrýmýn gerekliliðini anlattý. Dernek Yönetim Kurulu nun katkýlarýyla düzenlenen gece sohbetlerle devam etti ve geceden davetlilerin yüzlerine yansýyan memnuniyetle son buldu. Þubat 2009 Bizim Kayseri 25

5 Dernekten Haberler DEDEMAN DA KAYSERÝLÝLER GECESÝ Birgül SEVGÝ Derneðimiz tarafýndan 11 Ocak ta Gayrettepe Dedeman Otel de Kayserililer Gecesi düzenlendi. Kokteyl ile baþlayan balo yemekle devam etti. Ýki yýldan beri görev yapan Sayýn Yasemin Aydoðan baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun görev süresi Þubat ayýnda sona erdiði için toplantý bir veda niteliði de taþýyordu. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül yoðun programlarýnedeniyle geceye katýlamadýklarý için hemþehrilerine dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan aracýlýðý ile mesaj gönderdi. Geceye, Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Fahrettin Keleþtemur, üniversitemizin eski rektörleri Prof. Dr.Mehmet Þahin, Prof. Dr.,Cengiz Utaþ, Kayserili milletvekillerimiz Sayýn Yaþar Karayel, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ahmet Öksüzkaya, dernek istiþare heyetimiz, bürokratlarýmýz, iþ adamlarýmýz, ilçe dernekleri ve üyelerimiz katýldýlar. Sunuculuðunu dernek yönetim kurulu üyesi, genel sekreterimiz Mehmet Doðanyiðit in yaptýðý gece, dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Kayseri Valisi, Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Erciyes Üniversitesi Rektörü bir konuþma yaptýlar. Rektörümüz Sayýn Keleþtemur konuþurken Erciyes Üniversitesi ile ilgili hazýrlanan tanýtým filmi sunuldu. Geceye katýlan milletvekillerimizin selamlama konuþmasýndan sonra derneðimiz genel baþkaný Sayýn A.Ulvi Bakýr ve Sayýn Hüseyin Bayraktar konuþmalarý ile geceye renk kattýlar. Barkovizyonda derneðimizin kuruluþundan bugüne dernek faaliyetleri ile alakalý slaytlar beðeni ile izlendi. Kayserili Gurup Revan ýn müziði eþliðinde genel merkezimizin 62. ; Ýstanbul þubesinin 24. yýlý olmasý dolayýsýyla logolu kurabiyeler ikram edildi, pasta kesildi. Katýlýmcýlara fermanlar halinde Kayseri ye özgü fýkralar ve þiirler hazýrlandý. Dedeman ýn menüsü dýþýnda Kayserimiz in yöresel ikramlarýnýn sunulduðu gecede pastýrma, sucuk, bazlama, nevzine tatlýsý, gilaboru suyu 26 Bizim Kayseri Þubat 2009

6 Dernekten Haberler Kayseri Valisi Mevlüt BÝLÝCÝ Kayseri B.Þ.B. Baþkaný Mehmet ÖZHASEKÝ Erciyes Ünv. Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin KELEÞTEMUR Kayseri Milletvekili Yaþar KARAYEL Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan KUZU Kayseri Milletvekili Ahmet ÖKSÜZKAYA ikram edildi. Sponsorlarýmýz Þahin Sucuklarý na, Hacý Beðendik e, Kýzýlay Baþkaný Ayhan Uzandaç a, Kayseri Zincidere Belediye Baþkaný Mustafa Aksu ya teþekkür ederiz. Derneðimize kuruluþundan bugüne, katký ve hizmetlerinden dolayý dernek kurucumuz M.Kemal Dedeman ýn anýsýna Dedeman Ailesi ne gümüþ tabak plaket baþkanýmýz Yasemin Aydoðan tarafýndan takdim edildi. Ýstanbul þubesinde on yýl baþkanlýk yapan baþkan Y.Emre Özulu, baþkanýmýz ile açýlýþ dansýný Gurup Revan ve orkestrasý eþliðinde yaptý. Kayserili sanat müziði sanatçýmýz Onur Akay güzel sesiyle konuklarýmýza müzik ziyafeti verdi. Gece sonundaki çekiliþte yemeðe iþtirak eden üç talihli beþ günlük tatil kazandý.tatil sponsorlarýmýz Dedeman Ailesi ne, Þahinler Otel Murat Þahin e, Joy Gurup Otel Akýn Yýlmaz a teþekkür ederiz. Baþkanýmýz, milletvekilimiz ve Bahçelievler Bld. Baþkaný Osman DEVELÝOÐLU Dedeman Ailesi ne, derneðimize kuruluþundan bugüne yaptýðý katký ve hizmetlerinden dolayý plaket verildi Genel baþkanýmýz Ali Ulvi BAKIR Necati KURMEL, Mehmet ÖZHASEKÝ, Mevlüt BÝLÝCÝ, Hüseyin BAYRAKTAR, Nimet BAYRAKTAR ve Türkan SABANCI Kayserililer Gecesi nde biraradaydý Þubat 2009 Bizim Kayseri 27

7 Dernekten Haberler ENERJÝ KONFERANSI Cuma akþamý Ýstanbul Dedeman Otel de gerçekleþtirilen enerji konulu konferans, milletvekilimiz sayýn Taner Yýldýz ve Kayserili saygýn iþ adamlarýmýzýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi.. Ülkemizi de içerisine alan küresel krizin reel sektör üzerindeki baskýsý ve bu belirsizlik ortamýnda iþ adamlarýmýzý bekleyen fýrsatlarýn konuþulduðu konferans milletvekilimiz Taner Yýldýz ýn sunumuyla baþladý. Ülkemizin geçmiþ dönemlerdeki kaynak kullanýmlarý ve bunlarýn baþarýlý yatýrýmlar sayesinde kýsa sürede nasýl daha da verimli hale dönüþtürüldüðünden bahseden sayýn milletvekilimiz ayný zamanda da halen kullanýlabilir durumda olan birçok enerji kaynaðýna da dikkat çekti. Ekonomik krizin ülkemizi sürüklediði darboðazdan, mevcut kaynaklarýmýzý enerjiye dönüþtürerek rahatlýkla nasýl kurtulabileceðimizi, yerüstü ve yeraltý zenginlikleri bakýmýndan özellikle de son zamanlardaki geliþmeler ýþýðýnda aslýnda ne kadar da kendine yeterli bir ülke olduðumuzu, konuþmasýnýn birçok noktasýnda altýný defalarca çizerek dile getirmiþtir. Ýþ adamlarýmýzýn böyle kritik bir dönemece gelinirken yatýrýmdan kaçýnmak yerine, yatýrýmlarýný çok daha büyük rantlar ve iþ sahalarýna dönüþtürebilecekleri enerji sektörüne kaydýrmalarý doðrultusunda tavsiyelerde bulunmuþtur. Milletvekilimizin sunumunun ardýndan iþ adamlarýmýzýn da katýlýmýyla daha çok seminer havasýnda geçen ve gayet de sýcak ve samimi sohbetlerin yer aldýðý yemekli konferans, iþ adamlarýmýzýn sorularýyla devam etmiþtir. Bu tür yatýrýmlar için devletin saðladýðý ayrýcalýklar ve kolaylýklar, vergilerle alâkalý konular ve istihdama duyarlýlýk gibi birçok konuda gelen sorulara verdiði umut verici cevaplarla Sayýn Yýldýz, iþ adamlarýmýzýn gözünde geleceðe dair birçok karanlýðý aydýnlatýcý kývýlcýmlara dikkat çekmiþtir. 28 Bizim Kayseri Þubat 2009

8 Dernekten Haberler AIRPORT TV CANLI YAYIN TGRT FM RADYO PROGRAMI Airport TV de 21 Ocak günü saat 15:00 da, derneðimizi tanýtmak amacýyla, sunuculuðunu Nilüfer Batur Salman ýn yaptýðý bir canlý yayýn programý yapýldý. Programa dernek Baþkanýmýz Sayýn Yasemin Aydoðan, Yönetim Kurulu üyemiz Abdullah Gülsoy ve eski dönem Yönetim Kurulu üyemiz Av. Sümer Akþehirlioðlu katýldýlar. Dernek Baþkanýmýz Yasemin Aydoðan derneðimizin amacý, faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verirken, yönetim kurulu üyesi sayýn Abdullah Gülsoy Kayserinin geliþimi ve Kayserililerin ticari zekasý hakkýnda bilgiler verdi. Sayýn Sümer Akþehirlioðlu engin bilgisi ile Kayserinin tarihi, kültürel güzellikleri ve tarihteki ilkleri hakkýnda izleyicileri aydýnlattý pazar saat 14:00-16:00 arasý Umay Aygut un hazýrlayýp sunduðu Memleketim isimli radyo programýna Baþkanýmýz Yasemin Aydoðan, yönetim kurulu üyemiz Hamit Öztaþkýn ve üyelerimiz Sümer Akþehirlioðlu, Ergün Büyüktaflý ve Pembe Yurduþen katýldýlar. Kayseri türkülerinin renk kattýðý programda, Baþkanýmýz Sayýn Yasemin Aydoðan Kayseri nin derneðimizin faaliyetleri hakkýnda dinleyicileri bilgilendirirken Sümer Bey Kayseri nin tarihini, Pembe Haným Kayseri nin yöresel yemeklerini anlattý. Þubat 2009 Bizim Kayseri 29

9 Dernekten Haberler KOORDÝNASYON KURULUNUN ÝLÇE DERNEKLERÝ ZÝYARETLERÝ Bünyan Büyükbürüngüz Derneði Ziyareti tarihinde güneþli, güzel bir Cumartesi günü, Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Derneði ziyaretiyle baþlayýp saat 20:00 da Hacýlar Derneði ziyaretiyle son buldu. Beþiktaþ taki Büyük Bürüngüzlüler Derneði ndeki ziyaret, yeni Baþkan D.Þaban Ertuðrul tarafýndan koordinasyon kurulu ve dernek yönetim kurulu üyelerinin ilgi ile karþýlanmasýyla sohbet havasýnda devam etti. Üniversite mezunu gençlerin iþ konularý gündemin en önemli maddesiydi.derneklerin CV bankasý oluþturmasý, bunlarýn il derneðinde toplanmasý ve staj gibi konularda öðrencilerimize yardýmcý olunmasýna devam kararý alýndý.büyük Bürüngüzlülerin tarihteki yeri ve önemi anlatýldý. Dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan derneðimizin faaliyetler hakkýnda bilgi verdi.çay ve kuru pasta ikramýndan sonra Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Derneði eski baþkaný Selman Yücel önceki dönemlerde faaliyete baþlayan ilçe dernekleri koordinasyon kurulunun bu dönemde daha katýlýmcý olmasý ve birlikte yapýlacak aktivitelerle baðlarýnýn daha da kuvvetleneceðini belirtti. Dernek üyelerinin hatýrlarý sorulup teþekkür ederek bu güzel mekandan ayrýldýk. Koordinasyon kurulunun ikinci duraðý Güngören deki Genç Develiler Derneði ydi. Dernek yönetim kurulu ve on dört Develi köy derneði üyesi, heyetimizi çok samimi bir þekilde Genç Develiler Derneði Baþkaný Mustafa ÞAM kalabalýk bir gurupla karþýladý. Dernek Baþkaný Mustafa Þam misafirlere Develi cývýklýsý ve tahinlisi ikram etti.cývýklýyý yerken sohbette devam ettik. Koordinasyon kurulunun yapmak istedikleri anlatýldý. Birlikte yapýlacak faaliyetlere katký saðlanacaðý ifade edildi. Koordinasyon kurulunun üçüncü duraðý Esenle deki Tomarzalýlar Vakfý ydý.heyetimiz, baþkan Davut Þahin in mazeretinden dolayý eski baþkan Ramazan Sarý tarafýndan karþýlandý.vakýf müdürü Bilal Okuducu nun ikramlarýyla devam eden sohbet, baþkanýmýz Yasemin Aydoðan ýn Tomarzalýlar Vakfý Baþkaný Ramazan SARI ve koordinasyon kurulu üyesi Selman Yücel Bey in konuþmalarýyla devam etti. Hacýlar Bilim ve Kültür Derneði baþkaný Mustafa Özsoy Ýçerenköy deki dernek binasýnda koordinasyon kurulunu karþýladý. Vakit geç olmasýna raðmen bugünkü program uygulanacaktý. Bitap düþen koordinasyon kurulu Türkiye meselelerini masaya yatýrdý. Birlik ve beraberliðe Kayserililerin ve bütün ülkemizin ihtiyacý olduðu konusunda fikir birliðine vardýlar. Ýkramlardan sonra birlikten kuvvet doðar atasözünün gereði olarak bundan sonra yapýlacak faaliyetlere azami katýlým saðlanmasý gerektiði fikrinde birleþildi. Diðer dernek ziyeretleride olduðu gibi buradada il derneðimizin ve koordinasyon kurulumuzun her konuda ilçe derneklerinin yanýnda olduðunu elden gelen imkanlarýn saðlanacaðý ve gayretin sarfedileceði ifade edildi. Hava koþullarý yüzünden ertelenen ilçeler arasý pinpon turnuvasýnýn uygun bir tarihte yapýlacaðý ifade edildi. Hacýlar Bilim ve Kültür Derneði Baþkaný Mustafa ÖZSOY 30 Bizim Kayseri Þubat 2009

10 Dernekten Haberler GAYRETTEPE DEDEMAN OTEL DE GELENEKSEL ÝFTARIMIZ M. ÇIKRIKÇIOÐLU, N. NURSAÇAN, Y. KÜÇÜKÇALIK, B. CEBECÝ Geceye katýlan Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný, Milletvekillerimiz, Kayseri Valimiz, Erciyes Ünv. Rektörümüz, Baþkanýmýzla Derneðimiz yönetim kurulunun katkýlarýyla 20 Eylül 2008 günü Dedeman Otel de geleneksel iftarýmýz düzenlendi. Programa Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Sayýn M. Bahaeddin Cebeci; milletvekillerimiz Sayýn Taner Yýldýz, Yaþar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, Ýrfan Gündüz; Kayseri Valisi Sayýn Mevlüt Bilici ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleþtemur katýldý. Sunuculuðunu Mehmet Doðanyiðit in yaptýðý program, dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý; Necmettin Nursaçan Hoca nýn yemek duasý ve Mustafa Akgül Hoca nýn sohbeti ile devam etti. Kayseri Valisi, milletvekillerimiz ve Erciyes Üniversitesi Rektörü birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Mustafa Akgül Hoca nýn sohbeti katýlýmcýlarca beðeniyle dinlendi. Dedeman mutfaðýnýn servisi de mükemmeldi. Ýlçe derneklerimizin, bürokratlarýmýzýn, iþ adamlarýmýzýn ve üyelerimizin katýldýðý iftara gösterilen ilgi görülmeye deðerdi. Derneðimiz yönetim kurulu adýna Dedeman Ailesi ne ve katýlýmcýlara sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. MERHUM KADÝR HAS IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE KABRÝ BAÞINDAYDIK tarihinde Gençlik Komisyonumuzun merhum Kadir HAS ýn ölüm yýldönümünde Küçükyalý daki kabrini ziyaretinden kareler Þubat 2009 Bizim Kayseri 31

11

12 Kadýnlar Komisyonu KADINLAR KOMÝSYONU NUN HAYRÜNNÝSA GÜL E ZÝYARETÝ Baþkanýmýz Sayýn Yasemin AYDOÐAN ve Kadýnlar Komisyonumuz Sayýn Hayrünnisa GÜL e cumhurbaþkanlýðý konutunda hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu ve plaket verdi. BÜYÜK KULÜP TE ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI Anneler Günü nde Beslenme ve diyet uzmaný Sayýn; Selahattin DÖNMEZ, Türkan SABANCI, Nimet BAYRAKTAR ýn da aralarýnda bulunduðu misafirlere saðlýklý beslenme ve diyet üzerine bilgi verdi. Baþkanýmýz, Opr. Dr. Levent EMÝNOÐLU na reflü konusunda verdiði konferans dolayýsýyla plaketini sunarken Þubat 2009 Bizim Kayseri 33

13 Kadýnlar Komisyonu 22 Ekim 2008 tarihinde Salvador Dali resim sergisi ve Tevfik Fikret in evi gezildi. Kendi Portresi, 1921 Tevfik Fikret in Evi Sabancý Köþkü Kadýnlar Komisyonumuz tarihinde Sapanca Maþukiye ye gezi düzenledi. KADINLAR KOMÝSYONU ZEYTÝNDALI RESTAURANT TA BÝR ARAYA GELDÝ da Kadýnlar Komisyonu Zeytindalý Restaurant ta yemekli bir toplantý düzenledi. Toplantý sonrasýnda Kadýnlar Komisyonu tarafýndan Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Yasemin AYDOÐAN a derneðimize yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý plaket ve çiçek verildi. 34 Bizim Kayseri Þubat 2009

14

15 Gençlik Komisyonu Dr. Candan KARLITEKÝN Geleneksel hale gelen ve Ýstanbul daki Kayserili gençlerin bir araya geldiði en büyük platform olma özelliðini 7. GENÇ BULUÞMA konuðumuzun tecrübelerini anlattýðý söyleþi sayesinde de oldukça verimli anlar geçirdiler. Derneðimizin Gençlik Komisyonu baþkaný Erdal Yeþilbaþ ýn konuþmasýyla baþlayan program, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayýn Mehmet Doðanyiðit ve Dernek Baþkanýmýz Sayýn Yasemin Aydoðan ýn konuþmalarýyla devam etti. Memnuniyetlerin dile getirildiði bu konuþmalardan sonra belgesel gösterimi yapýldý. Merhum Kadir Has ýn hayatýnýn anlatýldýðý belgesel, salonda duygulu Erdal YEÞÝLBAÞ Daha sonra Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Candan Karlýtekin öðrencilerimizle engin deneyimlerini paylaþmak üzere kürsüye geldi. Kendisi de bir Kayserili olan Dr. Candan Karlýtekin, dünya devi bir firmanýn yönetim kurulu baþkanlýðýna uzanan yolda kendi hayatýndan yola çýkarak baþarýlý olmanýn ip uçlarýný gençlerimizle paylaþtý. Gençlerimiz tarafýndan ilgiyle takip edilen konuðumuz baþarýlý sunumuyla kendi potansiyellerini keþfetmeleri yolunda Mehmet DOÐANYÝÐÝT taþýyan Genç Buluþma adlý organizasyonumuz 12 Nisan 2008 tarihinde gerçekleþtirildi. Derneðimiz Gençlik Komisyonu tarafýndan organize edilen ve bu yýl konuþmacý olarak Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Candan Karlýtekin in katýldýðý 7. Genç Buluþma oldukça ses getirdi. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü nde geçekleþtirilen organizasyonda bursiyer öðrencilerimiz için her þey düþünülmüþtü. Canlý müzik, kokteyl, söyleþi ve video gösterimi gibi etkinliklerin yer aldýðý programa eksiksiz katýlan bursiyerlerimiz birbirleriyle tanýþma fýrsatý bulmalarýnýn yanýnda anlar yaþanmasýna sebep olurken gençlerimiz Kadir Amca larýný bir kez daha rahmetle andýlar. gençlerimize cesaret verdi. Toplantý sonunda yapýlan çekiliþle 36 Bizim Kayseri Þubat 2009

16 Gençlik Komisyonu öðrencilerimize içinde Çanakkale gezisi ve çeþitli hediye paketlerinin bulunduðu sürpriz ödüller verildi. Oldukça verimli geçen 7. Genç Buluþma, Sayýn Candan Karlýtekin e dernek baþkanýmýz Yasemin Aydoðan tarafýndan yapýlan plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi. EÐÝTÝM PROJESÝ II BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM PROGRAMI 16 Þubat 2008 tarihinde Bilgi Üniversitesi nde bursiyerlerimize yönelik bir eðitim programý Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi nin eðitim ve kültür faaliyetleri kapsamýnda yaptýðý çalýþmalardan birisi de iki yýldýr özveriyle gerçekleþtirilen Kayseri deki liselerimize yönelik Eðitim Projesi. Derneðimizin maddi-manevi destekleriyle dernek Gençlik Komisyonumuz tarafýndan gerçekleþtirilen Eðitim Projesi, bir yönüyle gençlerimizin memleketlerine olan vefa duygularýný ifade edebilmelerine imkan saðlarken diðer yönüyle de derneðimizin gençliðe ve eðitime her aþamada destek olduðunun en büyük göstergesi olmaktadýr. Bu proje çerçevesinde Gençlik Komisyonu üyelerimiz, Kayseri merkez ve ilçelerdeki çeþitli liseleri ziyaret ederek gençlerimizle deneyimlerini paylaþmaktadýrlar. Üniveriste hayatýnýn anlatýldýðý, derneðimizin tanýtýldýðý ve Ýstanbul da öðrenci olmak üzerine söyleþilerin yapýldýðý projede en büyük amaç liseli gençlerimize yol gösterebilmek Haziran 2008 tarihleri arasýnda Kayseri de gerçekleþtirilen projede Erdal Yeþilbaþ, M. Arda Kýlýç, Emel Darak ve Selda Çam dan oluþan Gençlik Komisyonu ekibimiz görev aldý. Bu sene ikincisi gerçekleþtirilen projede ekibimiz tarafýndan aþaðýdaki okullar ziyaret edildi: Kayseri Fen Lisesi - Nuh Mehmet Küçükçalýk Anadolu Lisesi - Kayseri Lisesi - Develi Lisesi - Develi Anadolu Lisesi - Ýncesu Çok Programlý Lisesi gerçekleþtirildi. Ýlki bu yýl gerçekleþtirilen eðitim programýnýn ilk katýlýmcýlarý derneðimizin Gençlik Komisyonu üyeleri oldu. Proje Yönetimi, Organizasyon ve Kiþisel Geliþim temalý eðitim, Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü nde Bilgi Üniversitesi nin deneyimli eðitmenleri tarafýndan verildi. Çeþitli oyun ve atölye çalýþmalarý ile zengin bir içeriðe sahip olan program, öðrencilerimize yeni bakýþ açýlarý kazandýrýlmasý yönünde atýlan önemli bir adým oldu. Öðrencilerimiz tarafýndan oldukça olumlu tepkiler alan bu eðitimlerin her sene devam etmesi ve dönüþümlü bir þekilde tüm bursiyerlerimize bu imkanýn saðlanabilmesi için dernek yönetim kurulumuzun ve gençlik komisyonumuzun çalýþmalarý devam etmektedir. Bu eðitimin gerçekleþmesinde maddi-manevi desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu üyemiz Sayýn Av. Ören Altmýþyedioðlu Tarhanlý ya bursiyer öðrencilerimiz adýna teþekkür ederiz. Þubat 2009 Bizim Kayseri 37

17 Gençlik Komisyonu KAYSERÝLÝ GENÇLER HUZUREVÝ ZÝYARETÝNDE tarihinde bir grup Kayseri Ýli Yardým Derneði Gençlik Komisyonu olarak, yaþlýlarýmýzýn bize verecekleri manevi desteði almak, yüzlerinde ufak bir tebessümün oluþmasýna vesile olmak için Kayseri Büyükþehir Belediyesi Ali Rýza Özderici - Mustafa Koyuncu Huzurevi ni ziyaret etmeye karar verdik. Bu ziyaretimizin öncesinde, desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Kýzýlay a uðradýk, oradaki sýcak ortamdan sonra hep birlikte huzurevini ziyaret ettik. Bu ziyaret esnasýnda duygulu anlar yaþadýk ve bizim de bir gün yaþlanýp, sevgi dolu bakýþlara muhtaç olacaðýmýzý gördük. Bize bu manevi hazzý yaþatan derneðimize ve Kýzýlay a (Baþkan Ayhan Uzandaç a) sonsuz teþekkürler KAYSERÝLÝ GENÇLER MÝHRABAT TA PÝKNÝKTE Mehmet TEKGÖZ Her yýl derneðimiz bünyesinde düzenlenen bahar piknikleri bu yýl 40 öðrenci arkadaþýmýzýn katýlýmýyla 24 Mayýs ta Mihrabat Korusu nda yapýldý. Sabah 08:30 da baþlayan organizasyon ilk dakikalarýndan itibaren dinamik bir gün olacaðýnýn sinyalini veriyordu. Dernek binasýndan hareket eden servislerle kýsa süre içinde koruluða gittik. Öncü birliklerimizin yaptýðý keþiften sonra hem gölge hem de manzaralý yerlere yerleþtik. Kýsa bir kahvaltýnýn ardýndan oyunlar oynanmaya baþlandý. Futbol ve voleybol oynadýk, kendine güvenenler ip atladý, tavla turnuvasý yapýldý. Her yer cývýl cývýldý. En iyi vakit geçirdiðimiz aktivite ise sessiz sinemaydý. Ýlerleyen saatlerde Gençlik Komisyonu üyelerinden Ýsmail Kýyak a sürpriz bir doðum günü yapýldý. Hem sevinen hem þaþýran arkadaþýmýza nice mutlu yýllar diliyoruz. Pastalarýmýzý yedikten sonra korulukta geziye baþladýk. Daha sonra yine oyunlarla eðlenceli anlar yaþadýk. Öðle saatlerini geçtiðimizde iyice acýkmaya baþladýk ve mangalýmýzý yaktýk. Herkes bir iþin ucundan tuttu. Böylelikle aktivitemiz keyifli bir mangal partisine dönüþtü. Sýnavlardan önce Mihrabat ýn temiz havasý ve eþsiz manzarasý ile enerji depoladýk. Arkadaþlarýmýzla eðlenceli bir gün geçirmenin mutluluðuyla pikniðimizi sonlandýrdýk. Desteklerini bizden esirgemeyen yönetim kuruluna; çok sevdiðimiz dernek müdürümüz Sayýn M. Orhan Cebeci ye; derneðimizin sekreteri, ablamýz, annemiz Birgül Sevgi ye; katýlan ve emek harcayan tüm arkadaþlara teþekkürü bir borç biliriz. 38 Bizim Kayseri Þubat 2009

18 Gençlik Komisyonu SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YERDEYDÝK H. TUNCAY SERGEN SPONSORLUÐUNDA DÜZENLENEN ÇANAKKALE GEZÝSÝ Ýsmail MEÞÝNCÝGÝLLER Kayseri Ýli Yardým Derneði Gençlik Komisyonu olarak 9 Mayýs Cuma ve 11 Mayýs Pazar günleri arasýnda Anadolu nun belki de en mukaddes topraklarýna ev sahipliði yapan Çanakkale'de idik. Ýstanbul'da üniversite okuyan Kayserili gençlerin unutulmaya yüz tutmuþ tarihimizi bir nebze olsun anlamalarý ve birbirleriyle olan baðlarýný daha da kuvvetlendirmelerini saðlamak amacýyla düzenlenen gezi amaçýna yakýþýr nitelikteydi doðrusu. 9 Mayýs Cuma akþamý dernek merkezinde toplanýp saat 23:30 sularýnda dernek müdürümüz Sayýn M. Orhan Cebeci ve saygýdeðer eþlerinin de katýlýmýyla 25 kiþi olarak yola çýktýk. Sabahýn ilk ýþýklarýyla Eceabat'a vardýðýmýzda bizi Çanakkale'nin büyüleyici gün doðumu manzarasý karþýladý. Anadolu üzerinden Gelibolu'ya göz kýrpan güneþ önümüzdeki iki günün ne kadar mükemmel geçeceðinin göstergesi gibiydi. Sabahýn erken saatlerinde kahvaltýmýzý ettik ve rehberimizin de katýlýmýyla gezimize baþladýk. Eceabat'tan baþlayarak bir günde ziyaret edilebilecek tüm þehitliklere, görülebilecek tüm anýtlara ve diðer yapýlara giderek dualar eþliðinde gezimizi sürdürdük. Rehberimizin kimi zaman coþkuyla kimi zaman hüzünle anlattýðý savaþ hikâyeleri, Çanakkale'deki duygu selini içimize akýttý. Rehberimizin þiirlerle, istatistiklerle süslediði hikâyeleri etkileyici olduðu kadar bilgilendiriciydi de. Rehberimiz kýlavuzluðunda, kemiðin çeliðe nasýl karþý koyduðuna, dünyanýn dört bir tarafýndan toplanmýþ düþman askeri ve daha nice zorluklarla ecdadýmýzýn nasýl mücadele ettiðine tanýklýk ettik. Ýlk günümüzün son duraðý Conkbayýrý idi. Metrekareye 6000 mermi düþen, deðil insan, canlý kalmasý mümkün görünmeyen bu yerde yeþille mavi kol kola selamlýyordu bizleri. Çanakkale deki bütün anýtlarý gezdikten sonra yüreðimize sýðmayan duygularla, ''Yine geleceðiz!''diye sözler vererek bu maneviyatý yüksek topraklara veda ettik. Biraz yüreklerdeki aðýrlýktan biraz da sabahtan beri yürüyor olmaktan yorgun düþmüþtük. Feribotla Anadolu yakasýna geçip konaklayacaðýmýz otele vardýk. Biraz dinlenip gece ufak bir Çanakkale turu ile ilk günümüzü noktaladýk. Pazar sabahý erkenden kahvaltýmýzý edip yola koyulduk. Tarihimizde geriye doðru bir yolculuk yapýyorduk sanki. Bu sefer duraðýmýz Bursa idi. Þarkýlarla, türkülerle, oyunlarla yolun nasýl bittiðinin farkýna bile varmadýk. Yolda verdiðimiz molada Habibe arkadaþýmýza sürpriz bir de doðum günü kutlamasý yaptýk. Bursa'ya geldiðimizde açlýk da yavaþ yavaþ kendisini göstermeye baþlamýþtý. Bursa'ya gelip de Ýskender yemeden gitmek olmazdý tabi. Öðle yemeðinde masalarýmýzý Bursa'nýn meþhur Ýskender Kebabý ve üzüm þýrasý süsledi. Yemekten sonra Bursa turumuz baþladý. Ulu Cami'yi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret edip dualarýmýzý ettik ve Tophane'den müthiþ Bursa manzarasýný seyre koyulduk. O gün Anneler Günü'ne denk geldiði için hediyelerimizi de alýp Ýstanbul'un yolunu tuttuk. Çanakkale'de bizi karþýlayan güneþ, Bursa'da bizi uðurlamayý da ihmal etmemiþti; önceki sabah doðarkenki güzelliðine nispet yaparcasýna... Ýki günlük muhteþem gezimiz 11 Mayýs Pazar gecesi saat 23:00 civarýnda dernek merkezimizde son buldu. Bize böylesine güzel bir gezi imkâný sunduðu için sponsorumuz Sergen Metal Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Tuncay Sergen e, bizden desteðini hiç bir zaman esirgemeyen ve o gün de yanýmýzda bulunan dernek müdürümüz Sayýn M. Orhan Cebeci ve deðerli eþine, gezimize katýlýp renk katan tüm arkadaþlarýma teþekkürü bir borç biliriz. Þubat 2009 Bizim Kayseri 39

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

3. GELENEKSEL KAYSERÝLÝLER BRUNCH I M. Orhan CEBECÝ Ýkbal GÜRPINAR 15 Haziran 2008 tarihinde derneðimiz tarafýndan tarihi Eminönü Sepetçiler Kasrý nda 3. Kayserililer Brunch ý düzenlendi. Toplantýya Cumhurbaþkanýmýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 Mehmet & Gülin TERZÝOÐLU 2014-2015 Dönem Baþkaný BAÞLIKLAR : 197. TOPLANTIMIZ ROTARCT KULÜBÜ BAÞKAN MESAJLARI BADEMLÝ ROTARACT

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Uluslararasi Inner Wheel in Dönemindeki teması. DESTEK UMUTLARI YEŞERTİR dir.

Uluslararasi Inner Wheel in Dönemindeki teması. DESTEK UMUTLARI YEŞERTİR dir. Uluslararasi Inner Wheel in 2009-2010 Dönemindeki teması DESTEK UMUTLARI YEŞERTİR dir. 2009-2010 Dönemi Yönetim Kurulu (Soldan saga) Sevim Egemen (Sekreter), Birgül Beyatlı (Asbaşkan), Müge Hastürk (Başkan),

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

DAMLA PROJESİ 29 MART 3 NİSAN 2015 HATAY PROGRAM AKIŞI. Hep birlikte Bakanlıkta yemek yenecek

DAMLA PROJESİ 29 MART 3 NİSAN 2015 HATAY PROGRAM AKIŞI. Hep birlikte Bakanlıkta yemek yenecek DAMLA PROJESİ 29 MART 3 NİSAN 2015 HATAY PROGRAM AKIŞI 1.GÜN 29 MART 2015 PAZAR... -11:00 : Bakanlıkta Toplanma Aşti ve Havaalanından misafirlerimizin, Bakanlığa ulaşımı sağlanacak. 12:15-13:00 : Öğle

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SOSYAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ

SOSYAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ Merkezimizde farklı kliniklerde çalışan hemşire/ebe/sağlık memurlarının tanışmamalarını ve ortak paylaşımda bulunmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni olmasını diler; ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ederiz" dediler. 01/06/2015 KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

oda etkinlikleri 2014 oda etkinlikleri

oda etkinlikleri 2014 oda etkinlikleri 2014 1 ORDU ODÜ Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç tan OO Ziyareti Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti. Ziyarette Ordu Mali Müşavirler

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı