Prof. Dr. İlhan Tomanbay. Ġlköğretim: Çaldıran Ġlkokulu ( ), Kandıra Ġlkokulu ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. İlhan Tomanbay. Ġlköğretim: Çaldıran Ġlkokulu (1954-1955), Kandıra Ġlkokulu (1955-1958)"

Transkript

1 Prof. Dr. İlhan Tomanbay Unvanı: Profesör Doktor Doğum Tarihi ve Yeri: 21 Nisan 1948, Ġskenderun Çocuk Sayısı: 2 Eğitim Ġlköğretim: Çaldıran Ġlkokulu ( ), Kandıra Ġlkokulu ( ) Ortaöğretim: Konya Karma Ortaokulu ( ) Konya Erkek Lisesi ( ), Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi ( ), Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi ( ), Artvin Lisesi ( ) Lisans : Sosyal Hizmetler Akademisi, Ankara ( ) Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Kürsüsü ( ) Doktora: Berlin Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Pedagoji Bölümü (Technische Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik) ( ) Yabancı Dil Almanca (iyi), Ġngilizce (az) Akademik Yükselme

2 AraĢtırma görevliliği (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) (Ağustos 1979-Ekim 1985) (Üniversiteden istifa ve Almanya da konuk öğretim görevliliği (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik Berlin ( )) ve doktora ( ) Öğretim görevliliği (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) ( ) 1999) Doçentlik (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) (1994- Profesörlük (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) Yönetim Görevi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kurucu üyesi ve merkez müdürü (1997-Ekim 2000) Ankara Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Ağustos 2000 Nisan 2002) Ankara Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Nisan 2002 Ekim 2003) (Adı değiģerek:) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Ekim 2003 >) Üniversite Ġçi Diğer Görevler: ÇeĢitli defalar fakülte ve yüksekokullararası ortak disiplin kurulu üyeliği Üniversite DıĢı Görevler: Gazi Üniversitesi doktora jüri üyeliği, Ekim 1997 (Faruk Güçlü) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi master jüri baģkanlığı 2002 Gazi Üniversitesi Doçentlik jüri üyeliği 2006 (Yrd. Doç. Dr. Emine Özmete) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kurucu üyesi ve merkez müdürü (1997-Ekim 2000) Devlet Planlama TeĢkilatı 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar

3 Özel Ġhtisas Komisyonu Üyeliği (1999). Devlet Planlama TeĢkilatı 9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel Ġhtisas Komisyonu BaĢkanlığı (2005). AHPGS (Akkredituerungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpedagogik, Pflege, Gesundheit und soziale Arbeit e.v.) adlı bilimsel değerlendirme kuruluģunda 2004 ten beri danıģma kurulu üyesi (wissenschaftlicher Beiratsmitglied) olarak üstlenilen görev. Daha Önce ÇalıĢtığı Kurumlar Ankara Nazım Planı hazırlık çalıģmaları sırasında anketörlük (1970) Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde sosyal bilgiler öğretmenliği yaptı. ( ) Genel-ĠĢ Sendikasında ( , Türk-ĠĢ, 1976 dan sonra DĠSK üyesi) eğitim ve araģtırma uzmanı olarak (Nisan 1972 Ağustos 1979) Genel-ĠĢ Sendikası tarafından görevlendirilerek bir yıl süreyle F. Almanya da ÖTV Sendikası bünyesinde sendikacılık eğitimi ve yurtdıģındaki iģçilerimiz ve aileleri üzerine uygulamalı mesleki çalıģmalar yaptı. ( ) Federal Almanya da Himmelthal Erkek Meslek YetiĢtirme Yurdunda (Würzburg) sosyal çalıģmacı (Sozialarbeiter) olarak ( ) 3.5 aylığına F. Almanya Sosyal ĠĢler Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitim Programına katıldı (ISP - Bonn/Internationales Studienprogramm für Sozialarbeiter). (Nisan 1979) AraĢtırma görevlisi olarak Sosyal Hizmetler Akademisinde baģladı (Temmuz 1979). (Akademi, 1983 YÖK yasal düzenlemesiyle Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Yüksekokulu; öğretim döneminde de Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü adını alarak statü değiģtirdi.) Berlin Sosyal ÇalıĢma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) konuk öğretim elemanı olarak çalıģtı, çeģitli dersler verdi. (1985 Güz Güz) Türkiye ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda çalıģmaya baģladı. (1991 Güz)

4 Geçici görevle gittiği Akdeniz Üniversitesinde (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi'ni (AKSUM) kurdu; iki yıl müdürlüğünü yaptı. ( ). Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokuluna müdür yardımcısı olarak atandı ( ). Ġki yıl sonra müdürlük görevini üstlendi (2002->). HÜ. Polatlı Meslek Yüksekokulunun Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeniden yapılanana kadar Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne vekalet etti ( ). HÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda müdürlük görevi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun statüsünün değiģtirilerek Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmet Bölümü olarak bağlanması nedeniyle ( ), aynı okulda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlgi Alanları Türkiye'nin toplumsal ve kültürel yapısı, göç ve sığınmacı sorunları, sosyal politika, sosyal sorunlar, temel sağlık sorunları, yurtdıģındaki iģçiler, sendikacılık, gönüllü çalıģmalar, gönüllülük. Özel İlgi Alanları: Kültürel etkinlikler, müzik, rozet ve eski para toplayıcılığı. Sertifikalar - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagoji Sertifikası (1973) - Internationales Studienprogramm für Sozialarbeit (Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Programı - Almanya) 1979 Verdiği Dersler SHO 215 Sosyal Mevzuat ( >) SHO 315 (006) Uygulamalı AraĢtırma ( >) SHO 464 Blok Uygulama II ( >) SHO 417 (04) Sosyal Hizmet Uygulaması 1 ( >) SHO 418 (04) Sosyal Hizmet Uygulaması 2 ( >) SHO 424 Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama ( >) SHO Kurum Ziyaretleri ( ile ) SHO Seminer I (KentleĢme) ( )

5 SHO Avrupa'da Endüstriyel ĠliĢkiler ( ) SHO Bilimsel Yöntem ( ) SHO 700 Ders DanıĢmanlığı ( >) SHO 256 Seminer I (Göçmen ve Sığınmacı Sorunları) ( >) SHO 357 Seminer II (Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet) ( > ) SHO Sosyal Hizmet Alanları ( > ) SHO 132 Türkiye'nin Kültürel ve Toplumsal Yapısı ( > ) SHO 600 (6) Özel Konular (Yüksek Lisans Tez DanıĢmanlığı) (1998>) SHO 357 Okul Sosyal Hizmeti (Eğitim ve Sosyal Hizmet ĠliĢkisi) ( > ) SHO 323 (06) Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 1 ( >) SHO 423 (06) Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 2 ( >) SHO 367 (367) Uygulamalı AraĢtırma 1 ( >) SHO 467 Uygulamalı AraĢtırma 2 ( >) SHO 104 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ( >) SHO 215 Sosyal Hizmet Mevzuatı ( >) SHO 212 Kamu Yönetimi ( ile arası) SHO 325 Seçmeli 2 (Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet) ( >) SHO 615 KarĢılaĢtırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Sosyal Hizmetler ( >) (MA) SHO 342 Seçmeli 3 (KarĢılaĢtırmalı Sosyal Refah Modelleri) ( >) SHO 602 Nicel ve Nitel AraĢtırma ( >) SHO 342 KarĢılaĢtırmalı Sosyal Refah Modelleri ( >) MUH/MUB Hukukun Temel Kavramları ( ile arası) SEK-BYS DavranıĢ Bilimleri ( ile arası) SEK/BYS Kamu Yönetimi ( ile arası)

6 PMY Sosyal Güvenlik Hukuku ( ile arası) ĠNġ/ĠNT 264 GiriĢimcilik ( >) SEK/BYS 146 Örgütsel DavranıĢ ( >) TRO 173 ĠletiĢim ( >) TUR/TRO 212 Ġnsan Kaynakları Yönetimi ( >) TUR/TRO 284 GiriĢimcilik ( >) INġ/INT Genel ve Teknik ĠletiĢim ( ile arası) SEK/BYS 263 Ġnsan Kaynakları Yönetimi ( >) BYS 205 Etkili ve Güzel KonuĢma ( ile arası) MUB 144 ĠĢletme Becerileri ve Grup ÇalıĢması ( >) BYS 255 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( ) BYS 259 Toplam Kalite Yönetimi ( ) SEK 137 Genel ĠĢletme 1 ( >) BYS 259 Toplam Kalite Yönetimi ( >) Yönetilen Lisansüstü Tezler: Yüksek lisans tezleri Cemal AKGÜN, (Ocak 1997), Sosyal Hizmetlerin Kentsel Örgütlenmesi ve ĠĢleyiĢi (Ġstanbul Örneği), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Penbe Gülnaz MAKĠNĠZ, (13 Ocak 2003), OrtayaĢ Dönemindeki Bireylerin Bu Dönemle Ġlgili Sorunları ve Bu Sorunlar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Ġstanbul Kamu KuruluĢu Örneği), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Hatice Demet ALKULAK, (22 Haziran 2004), Gençlerin Satanizm ve Buna Bağlı Ġntihar Olaylarına YaklaĢımları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

7 Melahat Melis ACAR, (10 Ocak 2007), YetiĢkin Kanser Hastalarının Kansere Tepkileri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. Doktora tezleri Faruk Güçlü, (Ekim 1997), Türk Vergi Sisteminde KarĢılaĢılan Problemlerin Ergonomik Açıdan Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı. Önder Beter, (BaĢlama: 07 Eylül 2005) Ġngiltere ve Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, (Sürüyor) Başarılar - Ulus Gazetesi tarafından verilen "Atatürkçülük'ün ÇağdaĢ Yorumu" konulu yazı yarıģması ödülü (1976) - Almanya "Friedrich Ebert Vakfı" doktora bursu ( ) Sahip Olunan Sertifikalar Federal Almanya Sosyal ĠĢler Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Sosyal ÇalıĢmacılar Ġçin Eğitim Proğramı. (ISP Bonn/Internationales Studienprogramm für Sozialarbeiter) (Nisan 1979 Ağustos 1979, 3.5 ay) Friedrich-Ebert Vakfı (F. Almanya), Doktora bursu, Berlin. Üç yıl ( ) Ulusal Projelerde Sorumluluk: Engelli Çocuklar ve Ailelerinin Terapi ve Rehabilitasyonunda Açık Hava Sahaları ve Oyun Bahçelerinin Yeri. Tanıtım ve Ġnceleme Proğramı, Yer: Adana Özürlü Çocuklar Rehabilittasyon merkezi ile Çukurova Üniversitesi. Süre: , Sponsor: Adana Rotary Kulüpleri. ÇağdaĢ Türkiye de Kadın (1995, Ankara), Teras SöyleĢileri (1997, Ankara), Biz Gençlere Ne Verebiliyorsunuz? Almanya da ve Türkiye de Gençlere Yönelik Sosyal Hizmetler (1998, Ankara), Spastik Çocuklar ve Sosyal Hizmet (2000, Antalya); Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararası Katılımlı) (2000, Ankara) gibi çeģitli sempozyum, panel ve söyleģi düzenledim. Uluslararası Projelerde Sorumluluk: Avrupa'da Sosyal ÇalıĢma Eğitimi" (Social Work Education in Europe)Yer: Alice Salomon Sosyal ÇalıĢma/Sosyal Eğitim Yüksekokulu, Berlin. Süre: , Proje Yayınları:

8 BRAUNS, Hans-Jochen/David KRAMER (Introduced and Edited). Social Work Education in Europa A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries, Frankfurt am Main : Eigenverlag der Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 1986, s (14,5x20 cm. 585 syf.); Die Ausbildung von Sozialarbeitern in Europa, SOZIALE ARBEIT Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 34. Jahrgang, Heft 4/5, April/Mai AHPGS (Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.v Sağlık Eğitimi, Bakım Sağlık ve Sosyal ÇalıĢma Alanlarında Yükseköğrenim Değerleme Kurumu). Bilimsel DanıĢma Kurulu üyeliği (der Beiratsmitglied) ( >) MATRA Projesi (BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği (BMMYK) + Uluslararası Katolik Göç Örgütü (ICMC) + Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı (ĠKGV) + Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği (SGDD). Konu: Ġstanbul, Ankara, Kayseri ve Van da sığınmacı ve göçmenlere yönelik psikososyal destek ve danıģma merkezi projesi. BaĢlangıç tarihi: Ocak 2005 Aralık 2007) Diğer Sorumluluklar Eğitim Hakkını Savunma Komisyonu üyesi (1993>)- SABEM (Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Merkezi) dergisi sahibi ve editörü ( ) - FOLKLOR/EDEBĠYAT (Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat) Dergisi Akademik DanıĢma ve Hakem Kurulu üyesi (1999>) - TOPLUM VE SOSYAL HĠZMET Dergisi (H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu yayın organı) koordinatörü (1999>) - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kurucu üyesi ve müdürü (1997-Ekim 2000) - Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu (HÜ-AMY) müdür yardımcısı (Eylül 2000>) - Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi kurucu üyesi (2001>) Üyesi Olduğu Kurumlar 1. Halkevi Bahçelievler ġubesi üyesi ve baģkan yardımcısı. Türk sanat müziği ders öğreticiliği ve koro Ģefliği ( ) 2. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara ġubesi baģkanı ( ), genel baģkanı ( ) 3. Ankara Batı Sitesi Tüketim Kooperatifi üyesi ve iki dönem baģkanı ( )

9 4. GEW Berlin (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft / Eğitim ve Bilim Sendikası Berlin) üyesi ( ) 5. Eğitim Hakkını Savunma Komisyonu üyesi (SABEV adına, Ankara) (1997>) 6. Cumhuriyet Liseliler Derneği üyesi (1993>) 7. Halk Sağlığı Kurumu Derneği (TR-HASAK), Denetim Kurulu Üyesi ( ) Yönetim Kurulu üyesi ( ) > 8. Sosyal Hizmetler AraĢtırma Belgeleme Eğitim Vakfı (SABEV) kurucusu ve baģkanı (1995>) 9. Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği (SGDD) üyesi (1997), Denetleme Kurulu üyesi / baģkanı (1999-Nisan 2002) BaĢkan (Nisan Mart 2006) 10. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD), Üyelik (1993>), Yönetim Kurulu üyesi ( ) ( ) 11. Türk Devrim Kurumu Derneği üyesi ( ) 12. Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği (HÜTAM) üyesi (1999>) 13. YaĢlılık Sorunları AraĢtırma Derneği üyesi (1999>) 14. Eğitim-Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) üyesi (2000>) 15. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma Merkezi (HÜKSAM) Kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi ( >) 16. Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulunu GeliĢtirme Derneği üyesi ve baģkan yardımcısı ( ) 17. Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu GeliĢtirme Derneği kurucu üyesi ve baģkanı ( ) Ad değiģikliğiyle Hacettepeli Meslek Elemanlarını GeliĢtirme Derneği kurucu üyesi ve baģkanı (2002- >) Yurtdışında Katıldığı Kongre / Sempozyum / Programlar v.b.: Konferans, Fachhochschule Hamburg, 1999.

10 Heimat in der Fremde Ältere Ausländer in Deutschland und der Europäischen Union, Evangelische Akademie Tutzing tarafından Tutzing de düzenlenen iki günlük sempozyuma katılma ve Türkiye de yabancı yaģlı hatta Alman yaģlılar için huzurevleri gerekliliği üzerine programdıģı yapılan konuģma , Tutzing, Bayern. "Biz Gençlere Ne Verebiliyorsunuz? - Almanya'da ve Türkiye'de Gençlere Yönelik Sosyal Hizmetler", SABEV ile Alman Kültür Merkezi ile ortaklaģa düzenlenen sempozyumda düzenleyicilik, açıģ konuģması ve panel yöneticiliği , Alman Kültür Merkezi Konferans Salonu, Ankara. Türkiye nin Sosyal Politikası Ġçinde Sosyal Hizmetlerin Durumu, Uluslararası Katılımlı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Ocak 2001, HÜ Kültür Merkezi, Ankara. Ältere MigrantInnen in der Türkei, Auch Migranten werden alt! Lebenslagen und Perspektiven in Europa, Dokumentation der Fachtagung vom 30. Juni bis 1. Juli 2003, Forschungsgesellschaft für Gerontologie E.V. Institut für Gerontologie aus der Universität Dortmund, Lünen. Göçmenlik semineri, Evangelische Fachhochschule Freiburg, Almanya, International Social Services Sympozium, Antalya, 9-12 April 2006, Ġki oturum yöneticiliği. Das System der Sozialen Arbeit in der Türkei und die Ausbildung an der Hacettepe University School of Social Work, International Days des Fachbereiches Sozialwesen der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule, , Nürnberg, Almanya. "Individualpädagogik aus türkischer Perspektive", Internationales Seminar über Individualpädagogik im internationalen Austausch, Eylül 2006, Köln, Steinfeld. Dergilerde Hakemlik / Editörlük: ÜRÜN. Aylık Dergi (DanıĢma Kurulu Üyeliği, , 12 sayı) SABEM (Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Merkezi) dergisi sahibi ve editörü ( ) FOLKLOR/EDEBĠYAT (Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat) Dergisi Akademik DanıĢma ve Hakem Kurulu üyesi (1999>) TOPLUM VE SOSYAL HĠZMET Dergisi (H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu yayın organı) Koordinatörü ( ) Yayın Kurulu Üyesi (2006- >)

11 Yayın Listesi: Kitaplar 1. Eğitim Nedir? - ĠĢçi Sınıfı Ġçin Eğitimin Önemi - Ankara: DĠSK Genel- ĠĢ Yayını. Siyasal Bilinç Dizisi, 1978 (11X18,5 cm. 64 syf.) 2. Wie sozial ist die Türkei?, Berlin: VWB Verlag für Wissenschaft und Bildung, (14,5x20,5 cm. 291 syf.) 3. Türkiye de ve Almanya da SOSYAL HĠZMETLER Ansiklopedik Sözlük, (Prof. Dr. RuĢen KeleĢ ve Prof. Dr. Jürgen Nowak ile birlikte), Ankara: Selvi, (16x22,5 cm. 262 syf.) 4. Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut, Ankara: Doruk Yayınevi, (13x19,5 cm. 343 syf.) 5. Sosyal Ankara Ankara Sosyal KuruluĢlar Kılavuzu -, Ankara: SABEV, 1998 (11.5x23 cm, 216 syf.) 6. Sosyal ÇalıĢma Sözlüğü, Ankara: Selvi, 1999 (13.5x19.5 cm. 488 syf.) 7. Sosyal ÇalıĢmayı Yapılandırmak, Ankara: SABEV, 1999 (13.5x19.5 cm. 184 syf.) Doğal Yıkımlarda Sosyal Hizmetler - Kılavuz [Deprem ve Sosyal Hizmetler]. Hazırlayanlar: Ġlhan Tomanbay ve arkadaģları. Antalya: AKSUM (Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi), 1999 (10,5x19,5 cm. 32 syf.) Interkulturelle Begegnung Erfahrungen im deutsch-türkischen Studierendenaustausch, (Markus Breuer ve Beate Steinhilber ile birlikte) Münster: LIT Verlag, 2004 (14,5x20,5 cm. 158 syf.) 10. Sosyal Olmak, Ankara: SABEV, 2007 Yayınlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

12 Social Work Education in Turkey, (from German by David Kramer), in: BRAUNS, Hans-Jochen/David KRAMER (Introduced and Edited). Social Work Education in Europa A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries -, Frankfurt am Main : Eigenverlag der Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 1986, s (14,5x20 cm. 585 syf.) Vergleichendes: Zeitgleiche gleiche und andersartige sozialpädagogische und sozialarbeiterische Probleme in der heutigen Türkei, in: Hansjosef Buchkremer. Handbuch Sozialpädagogik Dimensionen sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen durch Erziehung -, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, s (13,3x21,3 cm. 346 syf.) Erdem Düzeni Cumhuriyet, iç: Türk Devrim Kurumu. Tam Bağımsızlık, Halk Egemenliği, ÇağdaĢlaĢma Ġçin Atatürk Cumhuriyeti ne Evet, Ankara: TDK, 1995 Eylül (yenibasım), s (13x20 cm, 128 syf.) [Bölüm yazarlığı] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Köln Eğitim Gezisi Önsöz. iç: Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland Studienaustausch Hacettepe Universität Ankara-Universität Köln , Köln, s. 41 Kitap Çevirmenliği 1. Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), (Çeviri kitap), Yazanlar: Rüdeger Baron/Hans-Jochen Brauns/David Kramer, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER, Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi Yayını, (Ġlhan Tomanbay ın önsözü ile, s. 1-XIII), (13,5x19,5 cm. XIII+24 syf) Türkçe ve Yabancı Dilde Makaleler

13 1. Turizm-Serhat Artvin, ÜLKÜ Dergisi (Ankara Cumhuriyet Lisesi Yayın Organı), Yıl 3, Sayı 4-5-6, ġubat-mart-nisan , s. 40 (yayınlanan ilk yazım) 2. Okulsuz Türk Müziği, HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 5, Sayı 56, Haziran 1971, s Türkiye de Toplum Kalkınması, ADIM Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 4, Sayı 40, Aralık 1971, s ; Halkevi Bayramının DüĢündürdükleri, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 42, ġubat OkumuĢ Ġnsanın Küskünlüğü, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 46, Haziran Ġnsanlar Mutlu YaĢasın, Ankara Ekspres Gazetesi, Cumhuriyetimizi Kutlayacağız, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 47-48, Temmuz-Ağustos 1972 ile HALKÇI gazetesi, Saptanamayan Atatürkçülük, ADIM - Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 49, Ekim Halkevleri Üzerine, HALKEVLERĠ Dergisi, S. 47, Aralık ĠĢ Kazaları ve ĠĢ Güvenliği, BARIġ Gazetesi, Ekonomik AraĢtırmalar Semineri Türk-ĠĢ, BARIġ Gazetesi, Demokrasimiz ve Türk ĠĢçisine Düzen Görev, YENĠ ORTAM Gazetesi, Köylü Açısından Kooperatif ve DoğuĢu, HALKÇI Gazetesi, Eczacılığımız, Eczacılarımız, BARIġ Gazetesi, Kapıcılar Ġnsan Gibi YaĢamak Ġstiyorlar, HALKÇI Gazetesi, Ġlaç Sömürüsü, HALKÇI Gazetesi,

14 Yılında Sosyal Refah Hizmetleri, YENĠGÜN Gazetesi, Gene Büyük Mağazalar TartıĢması, HALKÇI Gazetesi, Yönetimde Evrim, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 7, S. 80, Haziran 1973 Sermayenin Büyük Mağazacılık Konusunda Ġç ÇeliĢkisi, BARIġ Gazetesi, ĠĢçiler Ekonomiyle Ġlgilenmelidirler, YENĠ ORTAM Gazetesi, Sosyal Güvenlik Akademisi Gereği, EKONOMĠ-POLĠTĠKA Gazetesi, Bir Serginin DüĢündürdükleri, YENĠGÜN Gazetesi, Halkevi Kültürü, BAHÇELĠ Gazetesi (Ankara Bahçelievler Halkevi Yayın Organı), Temmuz 1973 (Aynı yazı aynı gazetenin ikinci baskısında da yayınlandı.) Türk ĠĢçi Hareketinde Yeni Akım, AKIġ Dergisi, Y. 1, S. 1, Temmuz Bürokratizm, HALKÇI Gazetesi, Tarihsel Süreç Ġçinde ĠĢverenin ĠĢçi AnlayıĢı, YENĠ ORTAM Gazetesi, Toplum Devingenliği ve Sosyal Hizmet, SOSYAL HĠZMET Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Mayıs/Haziran/Temmuz, 1973, s Cumhuriyetimizi Kutlarken, BARIġ Gazetesi, Sendikalarda AĢama AĢama ĠĢçi Eğitimi, YENĠ ORTAM Gazetesi, ĠĢçi Sınıfının Demokrasi UğraĢı, AKIġ Dergisi, Y. 1, S. 9, Eylül 1973 Yürüyen ve Biriken DüĢünce, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 7, S. 83, Eylül Yabancı ĠĢçi Talebinde DeğiĢmeler, HALKÇI Gazetesi,

15 34. Halk, HALKÇI Gazetesi, ile HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 93, Temmuz ĠĢçi Bütünlüğü, YENĠ ORTAM Gazetesi, ĠĢçilerin BütünleĢmesinde Bir Yol, YENĠ ORTAM Gazetesi, "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun", HALKÇI Gazetesi, Erdem Düzeni Cumhuriyet, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 7, S. 84, Ekim 1973 Demokrasinin YerleĢme ÖnkoĢulu, ÇALIġAN ADAM Dergisi, S. 21-4, Ekim 1973 Toplumların DeğiĢme Ġhtiyacı, AKIġ Dergisi, Y. 1, S. 10, Ekim Kapıcılar-Sorunları, HALKÇI Gazetesi, EĢitsizliklerin EĢitsizliği, HALKÇI Gazetesi, Kredi Dağılımı ve Toplumsal DeğiĢim, HALKÇI Gazetesi, Ġktidar DeğiĢimi, HALKÇI Gazetesi, "Emeğe Refah" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Parlamentoda ĠĢçi Milletvekilleri, BARIġ Gazetesi, Ellinci Yıla Kadar, HALKÇI Gazetesi, "Olumlu OluĢum" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Eski Oyun" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Vurgunculuğun Örnekleri, HALKÇI Gazetesi, GeliĢme Motoru Atatürk, HALKÇI Gazetesi, ile HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 97, Kasım "Vakfın Verimi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Sorunların Bütünselliği, HALKÇI Gazetesi, "Grevin Anlamı" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi,

16 55. "Sofra ve El" (YaklaĢım), BariĢ Gazetesi, Geri KalmıĢ Ülkelerde Halkeğitiminin Önemi, HALKÇI Gazetesi, "Beklenen" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Haklı Huzursuzluk" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Ertuğrul Soysal Sosyal Demokrat Oldu" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, YurtdıĢına ĠĢçi Hareketleri, BARIġ Gazetesi, "Tutarsız Tutum" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Sendikacılık Kooperatifçilik" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Yeni Yılın Ġlk Demeci" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Ölüm ve YürüyüĢ" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Kültür Üzerine, HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 8, Sayı 85, Kasım 1973, s Atatürkçü BakıĢ Açısı Saptanmalıdır, HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 8, Sayı 86, Aralık S "Türk-ĠĢ ve Bir Öneri" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Türk-ĠĢ Üstünü DeğiĢtirdi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, (F. Almanya'ya ilk hareket ettiğim gün yazdım. Saat: 02:00) "Ayrılırken" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, (Bundan sonraki YaklaĢımlar ve diğer yazılar F. Almanya'dan yollandı.) 70. "Flört" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Yeni Bir Döneme Girerken" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Ücretin Makro Önemi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Referandum" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Referandum Sistemi GeliĢtirilmeli (Ve ek yazı: Referandum Nedir?), BARIġ Gazetesi, Yetki Tesbiti Yoluyla Doğan Haksız Uygulamalara Örnekler, BARIġ Gazetesi,

17 76. "Tunç Gidiyor" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Sendikaların Ekonomiye Katkısı" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Tarihin ġakası" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Sendikaların Sorumluluğu" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Lütfen Bekleyiniz" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Paranoya" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Biri ve Ötekisi" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, "Halk Sektörü" (YaklaĢım), BarıĢ Gazetesi, Halk HALKEVLERĠ Dergisi, Yıl 9, Sayı 93, Temmuz Geri Ülkelerde Halkeğitimi, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 94, Ağustos 1974 GeliĢme Motoru Atatürk, HALKEVLERĠ Dergisi, Y. 9, S. 97, Kasım 1974 Yarın Ġçin Eğitim, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Hellmuth Becker, EĞĠTĠM VE BĠLĠM Dergisi Türk Eğitim Derneği Yayını, Cilt 1, Sayı 5, Ocak 1977, s ÇalıĢan Kadın ve Çocuğu, Sosyal Hizmette ADIM Dergisi, S. 10, ġubat-mart-nisan 1977 Sendikalar ve Sosyal Hizmet, TABAN Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği Yayını, C. 1, S , Mart/Nisan/Mayıs 1977, s "1 Mayıs ve Türkiye", HALKOYU, S. 12, Haziran "1978'e BaĢlarken 1977'nin Vitrini" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "ĠĢçi Sınıfı Açısından Program" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "Yeni DĠSK Yönetimi Üzerine" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi,

18 94. "Kıbrıs'ta Dönen Dolaplar" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "MESS Grevi Üzerine" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "DĠSK GençleĢiyor" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, "Ġstikrar Önlemleri" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, Ġlkesiz Birlik, YENĠ ULUS Gazetesi, "Yetkin Sendikacılık" (YaklaĢım), Yeni Ulus Gazetesi, YetiĢkinlerin Eğitimi Ġçin Yeni Bulgular (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Gunther Dohmen, EĞĠTĠM VE BĠLĠM Dergisi Türk Eğitim Derneği Yayını, C. 2, S. 12, Mart 1978, s Federal Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi, ÇABA Dergisi, S. 6, Aralık Çocuklarımızla Birlikte, ÇABA Dergisi, S. 7, Ocak Federal Almanya da ISP-Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Proğramı, ÇABA, S , Ağustos-Eylül 1979 Toplumsal ĠliĢkiler Açısından Çocukların Sorunları, teksir çoğaltım, (Ankara KreĢ ve Çocuk Bakımevlerini GeliĢtirme Vakfı tarafından düzenlenen ÇalıĢanların Çocuk Sorunu Haftasında yapılan sempozyumda günü sunulan bildiri.) Kitle ĠletiĢim Araçlarının Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Rolü, Çoğaltım, Ses ve Görüntü Belgeleri, teksir çoğaltım, ( günü A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde sunulan bildiri.) Sosyal ÇalıĢmaların Belediyelerde Örgütlenmesi, Teksir çoğaltım, (Ankara Belediyesi tarafından günlerinde Ankara da düzenlenen 1. BaĢkent DanıĢma Forumuna sunulan bildiri.) Ergenlik Döneminde Cinsel Bilgilenme ve Etkilenme, Çoğaltım, Ekim 1980 Sosyal Hizmet Kurumlarında Eğitsel Uygulama Proğramları GeliĢtirme Semineri, Rapor, Çoğaltım, , Adana

19 Soziale Sicherung in der Türkei (Türkiye de Sosyal Güvenlik), Teksir Çoğaltım, Nisan 1979 (Mayıs 1981 de yenilendi.) (1979 ve 1981 de Türkiye ye gelen Alman sosyal çalıģmacılar gruplarına iki sunuģ yapıldı.) Sozialarbeit in der Türkei, iç: Nowak, Jürgen. Reisebericht, , Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, s Die Ausbildung der Sozialarbeiter in der Türkei, iç: Nowak, Jürgen. Reisebericht, , Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin, s Probleme der Rückwanderung und Integration türkischer Arbeitnehmer im Ausland in die türkische Gesellschaft (YurtdıĢından Türk Toplumuna Dönen Türk ĠĢçilerinin Geri DönüĢ ve Uyum Sorunları), (Çeviri), (Almancaya çeviren: Feyyaz Aktan), Teksir Çoğaltım, Ocak (F. Almanya Berlin Sosyal Çalısma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik) sunulan bildiri) Die Lage der Sozialarbeit in der Türkei, SOZIALE ARBEIT Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 32. Jahrgang, Heft 6, Juni S Sozialarbeit und Ausbildung der Sozialarbeiter in der Türkei (Türkiye de Sosyal ÇalıĢma ve Sosyal ÇalıĢmacı Eğitimi), Teksir Çoğaltım, Mart 1984 (Ankara ya gelen Alman sosyal çalıģmacılar grubuna sunulmak üzere hazırlandı.) Sosyal Hizmet YaklaĢımıyla Yurda Dönen ĠĢçilerin Yeniden Uyumları Sorunu, Hacettepe Üniversitesi SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEK OKULU DERGĠSĠ, Cilt 2, Sayı 1-3, Ocak-Eylül S Die Ausbildung von Sozialarbeitern in der Türkei, SOZIALE ARBEIT Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 34. Jahrgang, Heft 4/5, April/Mai S

20 YurtdıĢından Dönen ve Ankara daki Bazı Üniversitelerde Okuyan Gençlerimizin Türkiye de KarĢılaĢtıkları Uyum Güçlükleri, Hacettepe Üniversitesi SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEK OKULU DERGĠSĠ, Cilt 3, Sayı 3, Eylül S Türkiye de Ara Seçimler: Seç Seçebilirsen, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 18 Eylül 1986 Türkiye nin Radyasyonlu Çayı, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 23 ġubat Sorunlar DeğiĢti, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 24 Mart Dolup TaĢan Proğram, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 25 Nisan Türk Kültür Haftası, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 27 Haziran- Temmuz Halkoy(a)laması, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 29 Eylül Önce Demokrasi, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 30 Ekim Kültür Temsilcileri, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 33, Ocak Geleneksel Türk Sanat Müziği Konseri: Duraklama Var, EKĠN- Berlin Aylık Dergi, S. 36, Nisan 1988 Sosyal DanıĢmanlar Neredeydiniz?, EKĠN-Berlin Aylık Dergi, S. 39, Ağustos 1988 Federal Almanya da Türk Sosyal ÇalıĢmacı Eğitimi, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Türkiye de Sosyal Hizmetlerin Tarihi, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Almanya da Göçmenler, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Jürgen Nowak, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s

21 Almanya da Sosyal Hizmetlerin Tarihi, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. C. Wolfgang Müller, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Budunculuk (Etnisite), (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Jürgen Nowak, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Çiftkültürlü YetiĢme, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ursula Boos- Nünning, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Eğitim Sistemi ve Türkler, (Çeviri), Yazan: Prof. Gerd Hoff, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Türk Ailesi, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Bernhard Nauck, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Türk Gençleri Arasında Suçluluk, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Detlef Bischoff, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s F. Almanya da Yabancıların Konut Durumu, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Bernhard Nauck, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Ġkidillilik, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ulrich Steinmüller, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s

22 Kültürlerarası Eğitim, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Ursula Boos- Nünning, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancı Çocukların ToplumsallaĢması, (Çeviri), Yazan: Ingeborg Degwart, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancı DanıĢmanlığı, (Çeviri), Yazan: Dr. Wolf-Dieter Mayer, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancı DüĢmanlığı, (Çeviri), Yazan: Prof. Dr. Friedrich Heckmann, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s Yabancılar Hukuku, (Çeviri), Yazan: Prof. Frank Judis, iç: KELEġ, RuĢen/Jürgen NOWAK/Ġlhan TOMANBAY, Türkiye de ve Almanya da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük -, Selvi Yayını, Ankara, 1991, s KentleĢme, Belediyelerde Sosyal ve Kültürel ÇalıĢmalar ve Toplum Merkezleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, C.9, S. 1-3, Y , s Sosyal Sağlık Açısından Türkiye ye Geri Dönen ve Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Gençlerin Kültür Farkına Dayalı Etkilenmeleri, Sağlık Bilimleri AraĢtırma Dergisi (SBAD), C. 3, S. 5, s , 1992 Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), (Çeviri kitap), Yazanlar: Rüdeger Baron/Hans-Jochen Brauns/David Kramer, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER, Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi Yayını, (Ġlhan Tomanbay ın önsözü ile, s. 1-13), ,5x19,5 cm. XIII+24 sayfa.

23 Önsöz, iç: BARON, Rüdeger/Hans-Jochen BRAUNS/David KRAMER (Çeviri: Ġlhan Tomanbay), Almanya da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal ÇalıĢmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi), Ankara: Selvi, 1992, s. I-XIII. Üç Boyutlu Sağlık Aile Sağlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Alanında Sosyal Sağlık, Sağlık Bilimleri AraĢtırma Dergisi (SBAD), C. 4, S. 6, 1992, s Uğur Mumcu ya Bombalı Saldırı ve Tarihin Belirlenen Gündemi, SOSYAL HĠZMET Dergisi, Y. 3, S, 8, Nisan 1993, s Sosyal Güvenliğin Gerçek Boyutu, ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI BÜLTENĠ, Y. 3, S. 36, Kasım-Aralık-Ocak S Sosyal Hizmet ve Ekonomi Monetarist Para Politikası Örneğinde Sosyal Hizmetlerin Yeri, Fotokopi Çoğaltım, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda yapılan 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansına Sunulan Bildiri , Ankara Türkiye de Sosyal Eğitim Kavramı, Olgusu ve Geleceği, fotokopi çoğaltım, 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansına Sunulan Bildiri , Ankara Türkiye nin Kalkınmasında Sosyal Hizmetlerin Yeri, iç: Ġbrahim AteĢ (Derleyen). DayanıĢma Dünyasındaki Yerimiz, Ankara: Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Yayını. 1995, s (16,5x23,5 cm. 160 syf.) AIDS in Toplumsal Boyutu, fotokopi çoğaltım, ( günü Antalya da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Akdeniz Bölgesi ġubesi ile AIDS SavaĢım Derneği nin ortaklaģa düzenlediği Sosyal Hastalık Olarak AIDS konulu panelde ve aynı yıl HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu nda yapılan bilimsel toplantılar dizisinde öğretim elemanlarına sunduğum bildiri.) Erdem Düzeni Cumhuriyet, iç: Türk Devrim Kurumu. Tam Bağımsızlık, Halk Egemenliği, ÇağdaĢlaĢma Ġçin Atatürk Cumhuriyeti ne Evet, Ankara: TDK, 1995 Eylül (yenibasım), s (13x20 cm, 128 syf.)

24 Vergleichendes: Zeitgleiche gleiche und andersartige sozialpädagogische und sozialarbeiterische Probleme in der heutigen Türkei, iç: Hansjosef Buchkremer. Handbuch Sozialpädagogik Dimensionen sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen durch Erziehung -, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, s Almanya da Görme Özürlülerin Haklarıyla Ġlgili Tüzel Düzenlemeler ve Bu Alanda Yapılan Sosyal ÇalıĢmalar, Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve Ġstikdamı Konferansı, Eylül 1995, Ankara. Kitap olarak yayınlandı. Ġç: ALTI NOKTA KÖRLERE HĠZMET VAKFI. Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve Ġstihdamı, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kasım KarataĢ, Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Yy. 1998, s Özlenen OluĢum, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 1, Eylül 1995, (BaĢyazı), s. 1,8a DeğiĢen Toplum ve Geleceğin Sosyal Hizmet Mesleği, Çoğaltım, ( günü H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda Yapılan Sempozyuma sunulmak için hazırlanan bildiri.) EĢduyum, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 2, Kasım 1995, (BaĢyazı), s. 3 Meslekler Etkilenir ve Yenilenir, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 3, Ocak 1996, (BaĢyazı), s. 6a Bilim ve Bürokrasi, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 4, Mart 1996, (BaĢyazı), s. 1,10a "YurtdıĢındaki YurttaĢlarımız Ġçin DanıĢma ve Sorun Çözme Hizmetlerini BaĢlatıyoruz.", SÖZHAKKI Dergisi, S. 33, Nisan 1996 (Hollanda'da yayınlanır Türkçe dergi) Bilim ve Politika, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 5, Mayıs 1996, (BaĢyazı), s. 1,10a Bilgisayar ve Sosyal Hizmetler, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 6, Temmuz 1996, (BaĢyazı), s. 1,10a

25 Monetarist Ekonomi Politikalarının Sosyal Boyutu ve Sonuçları, ÜRÜN Mali ve Ekonomik Yorumlar Gazetesi, Yıl 1, Sayı 6, Temmuz s. 3-4 Sosyal Hizmeti Sevmek, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 7, Eylül 1996, (BaĢyazı), s. 1,13a Sosyal Hizmet KuruluĢları ve Sosyal Eğitim, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 8, Kasım 1996, (BaĢyazı), s. 1,5a "Önsöz - Modern Mesnevi Üzerine Birkaç Söz", iç: ÖZÇĠÇEK, Mustafa. Bizim Kemal'in Mesnevisi. Ġzmir: Hürriyet Matbaası, 1996, s. V- VIII Yeni Yılda Yenilenmeli, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 9, Ocak 1997, (BaĢyazı), s. 1,3a YaĢlı Göçmenler ve Sığınmacılar Konferansı, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 9, Ocak 1997, s. 14 Mesleğin Sınırı ve Odağı, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 10, Mart 1997, (BaĢyazı), s. 1,7 Sosyal Hizmet, Toplum ve Sokak, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 11, Mayıs 1997, (BaĢyazı), s. 1,7,14 Meslek Stratejisinde Öncelik, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 12, Temmuz 1997, (BaĢyazı), s. 1,4,13 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Köln Eğitim Gezisi Önsöz. iç: Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland Studienaustausch Hacettepe Universität Ankara-Universität Köln , Köln, s. 41 TartıĢma, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 13, Eylül 1997, s. 7,13

26 Sorun ve Hizmet, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 14, Kasım 1997,, s. 7,13 Farklı Meslek Farklı DüĢünmek, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 15, Ocak 1998, s. 6a EleĢtiri ve Karalama, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 16, Mart 1998, s. 6a,14 Gençlik ve Sosyal Alanda ÇalıĢan Uzman Personel Ġçin F. Almanya Uluslararası ÇalıĢma Proğramı (ISP) (Emrah Kırımsoy ile birlikte). SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 16, Mart 1998, s. 3a Sosyal Eğitim, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 17, Mayıs 1998, s. 8a Ġlk Adımdan 1998 e Cumhuriyet Kazanımı Olarak Sosyal Devlet ve Atatürk, Ġç: TÜRK DEVRĠM KURUMU, Atatürk Gençlik Sempozyumu, Mayıs 1998, Milli Kütüphane Ankara, Ankara: ġafak Matbaacılık, 1998, s Sosyal Rehabilitasyon, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 18, Temmuz 1998, s. 6a Skolastik Sosyal Hizmet, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 19, Eylül 1998, s. 6a "Önsöz", iç: ĠLERĠ, Cafer. Görme Özürlülerin Hareket Özgürlüğü Eğitimi- Hareketlendirme; Yönlendirme; Uyumlandırma -, Ankara: SABEV Yayını, 1998, s. XI-XVI Atatürk ün Sosyal Boyutu, Ġç: CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ. 75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu Ekim.1998 Sivas. Sivas: C.Ü. Rektörlük Basımevi 1998, s Sosyal Hizmet Uygulamasında Yeni Model ya da Sosyal Hizmet Bilgileri Evrensel mi?, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 20, Kasım 1998, s. 6a Mesleğin Kavramları, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 22, Mart 1999, s. 6a

27 Atatürk ve Keçiören, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 23, Mayıs 1999, s. 3 Sosyal Hizmetler Yükseköğrenim Kurumları Neden Hala Bir Tane?, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, S. 23, Mayıs 1999, s. 6a Sosyal YaklaĢımlı Mekansal Kent Düzenlemesi, Ankara ve Bir Kentbilimci: Camillo Sitte. iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU. Prof. Dr. Sema Kut a Armağan YaĢamboyu Sosyal Hizmet, Ankara: H.Ü. SHY Yy. 1999, s Toplumsal ĠliĢkiler Boyutunda Çocuk Sağlığı, SBAD (Sağlık Bilimleri AraĢtırma Dergisi, C. 10, S. 21, 1999, s "Sosyal Hizmetler Alanında Yöntembilimsel YaklaĢımlar ve Sorunlar", iç: FOLKLOR/EDEBĠYAT Dergisi, Ağustos, 1999/3 "Sığınmacılar Ġçin Yeni Bir BaĢvuru Modeli", UMUDA DOĞRU, S. 12, Y.3, Mayıs-Ekim 1999, s. 2-3 Federal Almanya nın Sosyal Politikasında Görme Özürlülerinin Yeri. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve Ġstihdamı Sempozyumu, 1-2 Aralık 1997, Ankara. iç: ALTI NOKTA KÖRLERE HĠZMET VAKFI. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve Ġstihdamı Sempozyumu, Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kasım KarataĢ, Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Yy. 1999, s "Toplumsal AraĢtırmalarda Ses ve Görüntü Belgelerinin Kullanım Değeri ve Bir Toplumsal Olgu Olarak Deprem AraĢtırmaları", iç: FOLKLOR/EDEBĠYAT Dergisi, S. 23, 2000/3, s "Kızılay ve THK Yeniden Yapılanmalı", Milliyet Gazetesi, "Sosyal Olmak Bir Sanattır", iç: DÜġEYLE, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Kitap Kulübü Bülteni. Sayı 4, Mayıs 2000, s. 2-3 "Kente YenibaĢtan BakıĢ - Kentsel Ekonomi ve Deprem", iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU. Antropoloji ve YaĢlılık; Prof. Dr. Vedia Emiroğlu'na Armağan. Ankara: 2000, s

28 Deprem, Ġnsan ve Sosyal Hizmetler, iç: TOPLUM VE SOSYAL HĠZMET, Ekim, 1/2000, s Sosyal ÇalıĢma Disiplini ve Mesleğinde Kavram Sorunu, iç: Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, ġubat 2001, S. 80, s KüreselleĢme, YaĢam ve Kamu Hizmetleri (Panel konuģmasının metni), iç: Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Uzmanları Genel Merkezi Derneği Yayını, Ocak-ġubat-Mart 2001, S. 15, s Kentsel Ekonomi Kuramı ve Sosyal Hizmetler, iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU. Prof. Dr. Nihal Turan a Armağan Sosyal Hizmette Yeni YaklaĢımlar ve Sorun Alanları, Ankara: H.Ü. SHY Yy. 2001, s Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz, iç: GEBAM, HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ GERĠATRĠK BĠLĠMLER ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ, YaĢam Kalitesi Rehberi, Ankara: HÜ. GEBAM, 2001, s (Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat ve ArĢ. Gör. Tarık Tuncay ile birlikte) Türkiye de Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılanması, iç: Sosyal Hizmet Dergisi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını Türkiye nin Sosyal Politikası Ġçinde Sosyal Hizmetlerin Durumu, iç: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL HĠZMETLER YÜKSEKOKULU, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararası Katılımlı), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Sosyal Hizmet Politikaları, Ocak 2001, Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2002, s Ältere Migranten/inen in der Türkei, in: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR GERONTOLOGIE E.V. INSTITUT FÜR GERONTOLOGIE AUS DER UNIVERSITÄT DORTMUND. Auch Migranten werden alt! Lebenslagen und Perspektiven in Europa, Dokumentation der Fachtagung vom 30. Juni bis 1. Juli 2003 in Lünen, s Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 13, Haziran 2004, s. 5-7

29 Sığınma ve Göç Sorunsalı Açısından AB Komisyonu 2004 Ġlerleme Raporu, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 15, Ekim 2004, s. 3-6 Sınırlarda Ġnsan Kaçakçılığı - Türkiye-Bulgaristan Ortak ÇalıĢması, iç: Umuda Doğru, Y. 4, S. 16, Aralık 2004, s Yeniden Öğrenci Affı, Cumhuriyet, lı Yıllardan 2000 li Yıllara Sosyal Hizmet Eğitimi, iç: ONAT, Ümit (Yayına Hazırlayan). Sosyal Hizmet Sempozyumu Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni YaklaĢımlar, Ankara 2005, s Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği, iç: DĠKEN, ġeyhmus. Türkiye de Sivil Hayat, Ankara: STGP (Sivil Toplum GeliĢtirme Programı), 2005, s Önsöz, iç: ÇAVUġOĞLU, Turgay. Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Yaprakları , Ankara: SABEV Yayını, 2005, s. IX-XVI "Ethik und Soziale Arbeit in der Türkei im 21. Jahrhundert", in: DUNGS, Susanne/Uwe GERBER/Heinz SCHMIDT und Renate ZITT (Hrgb.). Soziale Arbeit und Ethik im 21. Jahrhundert - Ein Handbuch, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006, s Emre Kongar, iç: ÖZDEMĠR, Çağatay. Türkiye de Sosyoloji (Ġsimler Eserler) II, Ankara: Phoenix, 2008, s Adres : (1) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TalatpaĢa Blv. 5, Opera, TR Ankara (2) Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Fatih Cd. 195, Keçiören, TR Ankara Tel : + (90) (HÜ-SHY) (HÜ-SBMY) WEB: Belgegeçer : ; 0090.(0) (HÜ SBMY) E-posta :

RESERVE KİTAP LİSTESİ

RESERVE KİTAP LİSTESİ RESERVE KİTAP LİSTESİ No Yazarın Adı Kitabın Adı K-1 Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Yoksulluk Kültürü 478... Çocuk Psikolojisi H-1... Sosyal Refah Hizmetine Başlangıç B-1 Dr. Cevdet Akyan Akıl Sağlığı ve Hastalığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. (Koyu olarak gösterilenler uluslararası/yurtdışı yayınlardır)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. (Koyu olarak gösterilenler uluslararası/yurtdışı yayınlardır) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İçindekiler: 1. Yayınlar (s. 1-10) 2. Uluslararası Proje Çalışmaları (s. 10-11) 3. Ulusal Proje Çalışmaları (s. 11) 4. Uluslararası Eğitim-Öğretim Çalışmaları (s. 11-12) 5 Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ON YEDİNCİ ÜÇ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Adı Soyadı Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2012 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

STRATEJĠK PLAN (2013 2017)

STRATEJĠK PLAN (2013 2017) T.C KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2013 2017) Web Site: www.ksu.edu.tr Posta Adresi: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü AvĢar YerleĢkesi, 46100 - KahramanmaraĢ Telefon

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan 2010 KIRKLARELĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı K I R K L A R E L Ġ Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER

Detaylı