Gözde Cingiz, Melike Yardımcı, Doğanay Yıldız, Resul Bircan, Kutay Bahadır, Ögr. Gör. Elif Durukan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gözde Cingiz, Melike Yardımcı, Doğanay Yıldız, Resul Bircan, Kutay Bahadır, Ögr. Gör. Elif Durukan"

Transkript

1 ANKARA ĠLĠNDE ÇALIġMAKTA OLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEKĠMLERĠNĠN ANNELERDE DOĞUM SONRASI GELĠġEN DEPRESYON KONUSUNDAKĠ BĠLGĠ DÜZEYĠ, TUTUM VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Gözde Cingiz, Melike Yardımcı, Doğanay Yıldız, Resul Bircan, Kutay Bahadır, Ögr. Gör. Elif Durukan DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay GĠRĠġ VE GENEL BĠLGĠLER Doğum sonrası depresyon (DSD) yeni annelerde görülen en sık rahatsızlıklardan biridir. DSD yeni annelerin %10-15 inde görülmektedir (Campbell and Cohn, 1991; Beck et al., 1992; O Hara and Swain, 1996). Tanı ve uygun tedavinin gecikmesi, hastalık döneminin uzaması ile direk orantılıdır (England et al., 1994). Hasta annelerin depresyonda olmayan annelere kıyasla, yeni doğanlarına karşı daha az şefkatli olduğu ve sinirli tavırlar gösterdiği bilinmektedir (Beck, 1995). DSD li annelerin yeni doğanlarının, daha sık ağladığı ve hem anneleri hemde depresyonda olmayan yetişkinler ile olumlu sosyal ilişkilere daha nadir girdiği görülmüştür (Field et. al., 1988 Cohn et. al., 1990). Uzun dönemde bu çocuklarda; düşük zeka testi skorları (Cogil et. al.,1986; Sharp et. al., 1995; Hay et. al., 2001) ve artmış davranış bozuklukları gözlenmiştir (Wrate et. al., 1985; Hay et. al., 2001). Erkek cinsiyette uzun dönem problemlerine daha sık rastlanmıştır. Bazı araştırmalar doktorların depresyonu fark etme olasılığının düşük olduğunu (Parchamn, 1992; Heneghan et. al., 2000; Pignone et. al., 2002) ve DSD nin büyük ölçüde tanısız kaldığını ve bu sebeple hafife alındığını (Cox et al., 1987) göstermiştir. Doğum sonrası dönemde kadınların en sık karşılaştığı hekim grubu olan pediatri uzmanları her ne kadar DSD tanısı koymaya en uygun meslek grubunda olsalar da, bu konuda henüz bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin, DSD hakkındaki bilgi, tutum ve uygulamaları araştırılmıştır. Hipotezimiz, Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin DSD nin görülme sıklığını hafife alacakları ve bu konu hakkındaki bilgilerinin kısıtlı olacağı yönündedir. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın evreni Ankara il merkezinde üniversite ve devlet hastanelerinde çalışmakta olan toplam 930 pediatristtir.%50 beklenen prevelans, %95 güvenirlik ve %4 sapma ile hesaplandığında elde edilen örneklem sayısı 365'dir.Çalışmamızda rastgele sayılar tablosu kullanılarak belirlediğimiz 365 pediatristin dahil edilmesi

2 planlandı.fakat çalışmamızda aydınlatılmış onam formu imzalatılarak izin alınan Ankara ili merkezinde üniversite ve devlet hastanelerinde çalışmakta olan toplam 100 pediatri uzmanı, öğretim üyesi ve asistanı dahil edildi.uygulanan anket bilgi düzeyi, tutum ve davranış olmak üzere 3 alt başlıktan oluşmaktadır.anket 2 sayfa olup toplam 39 soruyu kapsamaktadır.kişi başına uygulama süreside 5-10 dakika arasındaydı. Ġstatiksel Analiz Katılımcıların Doğum Sonrası Depresyon(Postnatal-Maternal Depresyon-DSD) konusunda bilgi düzeyi tutum ve davranışlarını belirlemek için veriler SPSS 17.0 istatik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.bu verileri değerlendirirken; kategorik değişiklikler sayı ve yüzde cinsinden, sürekli değişkenler ortalama +/- SD ve ortanca (minimum-maksimum) değerleri ile sunulmuştur. Unvana göre 1 yaşın altındaki çocuk hastaların annelerinde DSD olup olmadığıyla ilgilenip ilgilenilmemesi, eğer bu konuda ilgileniliyorsa, annelerin yüzde kaçıyla bu konuda konuşulduğu, sağlık uzmanına yönlendirildiği ve kaçını izlemek için kontrole çağırıldığı sorusu ile annelerde doğum sonrası depresyon gelişmesi sıklığı değerlendirilmesinde ki-kare testi; tecrübeye göre de bu soruların değerlendirilmesinde ve bağımsız gruplarda t- testi kullanılmıştır.istatiksel anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak belirlenmiştir. BULGULAR Çalışmamızın örneklemi 365 olarak belirlense de 100 çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine ulaşılarak anket yapılabilmiştir. Çalışmamıza 35 asistan 30 uzman 15 yan dal uzmanı ve 20 öğretim üyesi olmak üzere 100 çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimi katılmıştır(tablo 1). Bu hekimlerin 68 i kadın, 32 si erkektir(tablo 2). Çalışmamıza katılan 84 hekim Siz ya da bir yakınınız daha önce doğum sonrası depresyon geçirdiniz mi? sorusuna hayır cevabını vermiştir(tablo 3). Ayrıca hekimlerin 87 si bu konusunda daha önce eğitim almadıklarını belirtmiştir(tablo 4). Eğitim almış olan hekimlerin ne tür bir eğitim aldıkları Tablo 5 te gösterilmektedir. Gördüğünüz 1 yaş altındaki çocuk hastaların annelerinde Doğum Sonrası Depresyon (Postnatal-Maternal Depresyon-DSD) olup olmadığıyla ilgilenir misiniz? sorusuna 47 hekim evet cevabını vermiştir(tablo 6). DSD ile ilgilenen hekimlerin mesleki konum dağılımı Tablo 7 da verilmiştir. DSD nin toplumda görülme sıklığının sorulduğu soruya, 48 hekim doğru cevap vermiştir(tablo 8). Hastaların annelerinde DSD olup olmadığıyla ilgilenmenin cinsiyetle, mesleki konumla, yakın çevrede DSD hikayesiyle, DSD konusunda eğitim alınıp alınmamasıyla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu gösterilememiştir. Ancak DSD ile ilgilenmenin tecrübeyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi vardır. Buna göre mesleki tecrübe arttıkça hekimlerin DSD ile ilgilenme oranı artmaktadır.

3 TABLO 1: Mesleki Durum Dağılımı Asistan 35 Uzman 30 Yan Dal Uzmanı 15 Öğretim Görevlisi 20 Tablo 1: Çalışmaya katılan hekimlerin mesleki durum dağılımları TABLO 2: Cinsiyet Dağılımı Kadın 68 Erkek 32 Tablo 2: Çalışmaya katılan hekimlerin cinsiyet dağılımı TABLO 3: DSD Hikayesi Hayır 84 Evet 16 Tablo 3: Hekimlerin kendilerinin ya da yakın çevrelerindeki insanların DSD hikayesi olup olmadığı sorgulanmıştır TABLO 4: DSD Eğitimi Hayır 87 Evet 13 Tablo 4: Hekimlerin DSD konusunda daha önce eğitim alıp almadığı sorgulanmıştır. TABLO 5: Alınan Eğitimin Türü Seminer ya da konferans 9 Kurs 1 Yayın 8

4 Tablo 5: Hekimlere aldıkları eğitimin türü sorulmuş bunun için üç farklı seçenek sunulmuştur. TABLO 6: DSD ile Ġlgilenme Yüzdesi Evet 47 Hayır 53 Tablo 6: Gördükleri 1 yaşın altındaki çocukların annelerinde DSD olup olmadığıyla ilgilenme dağılımı TABLO 7: DSD ile Ġlgilenenlerin Mesleki Durum Yüzdesi Asistan %25 Uzman %28 Yan Dal Uzmanı %17 Öğretim Üyesi %30 Tablo 7: Gördükleri 1 yaşın altındaki çocukların annelerinde DSD olup olmadığıyla ilgilenen hekimlerin mesleki durum yüzdeleri TABLO 8: Toplumda Görülme Sıklığının Tahmin Yüzdesi Doğru Bilen Hekim Sayısı 48 Yanlış Bilen Hekim Sayısı 52 Tablo 8: Hekimlere DSD görülme sıklığı çoktan seçmeli bir soru ile sorulmuş ve hekimlerin %48 i doğru cevap olan %10-15 cevabını vermiştir. TARTIġMA Çalışmamızın istatistiksel verileri başta kurduğumuz Çocuk sağlığı hekimleri, annelerde doğum sonrası gelişen depresyonun tanı ve yönlendirilmesinin kendi sorumlulukları olduğunu düşünmüyorlar ise, bu konudaki bilgi düzeyleri, tutum ve

5 uygulamaları beklenenin altında olacaktır hipotezimizi desteklememiştir. Her ne kadar verilerimizin ham hali bu yönde gibi görünse de istatistik analizleri anlamlı çıkmamıştır. Ayrıca kurduğumuz Çocuk sağlığı hekimlerinin annelerde doğum sonrası gelişen depresyon konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve uygulamaları kendi deneyimleri ile ilişkili olacaktır hipotezimiz de istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Çocuk sağlığı hekimlerinin annelerde doğum sonrası gelişen depresyon konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve uygulamaları; bu alanda aldıkları eğitim ve iş deneyim süreleri ile ilişkili olacaktır hipotezimizi incelediğimizde eğitimin DSD konusunda bilgi düzeyi, tutum ve davranışları etkilemediği ancak iş deneyim süresinin annede DSD olup olmadığıyla ilgilenme düzeyiyle istatistiksel olarak anlamlı ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. İlginç bir noktadır ki Doğum sonrası depresyon çocukların ilerideki yaşamlarını olumsuz etkiler önermesine hekimlerin %88 i katılıyorum cevabını vermiştir ancak hekimlerin yalnızca %47 si annede DSD olup olmadığıyla ilgilenmektedir. Aynı şekilde Çocuğunun sağlık sorunu için gelmiş bir anneye kendi beden sağlığı hakkında sorular sormak gereklidir önermesine hekimlerin %76 sı, Çocuğunun sağlık sorunu için gelmiş bir anneye kendi ruh sağlığı hakkında sorular sormak gereklidir önermesine hekimlerin %84 ü katılıyorum cevabını vermiştir. Doğum sonrası depresyonun tanısı için basit bir tarama testini bilsem kullanırım önermesine %85 katılıyorum, Doğum sonrası depresyonu tespit etmek benim sorumluluğumdur önermesine %42 katılıyorum %29 katılmıyorum cevaplarının verilmiş olması bütün bunlara rağmen hekimlerin annede DSD olup olmamasıyla ilgilenme yüzdesinin düşüklüğüne ışık tutabilir. Doğum sonrası depresyon tanısı koymak/tedavisini uygulamak konusunda hekimlere engel olabilecek durumları araştıran ifadelerimizden; DSD konusunda bilgimin yetersiz olması önermesine hekimlerin %71 i, DSD tarama testleri hakkında bilgimin yetersiz olması önermesine %75 i, Annelerde DSD varlığını araştırmak/tanı koymak için zamanımın yetersiz olması önermesine %73 ü katılıyorum cevabını vermiştir. Bu veriler ışığında hekimlerin annelerde DSD varlığını sorgulayamamasının sebepleri açıktır. DSD konusunda eğitim almış olduğunu belirten hekimlerin büyük kısmının bu konudaki bilgilerini seminer ya da konferanslardan edindiği belirlenmiştir. DSD konusundaki seminerlerin ve konferansların artırılmasının pek çok çocuk sağlığı ve hastalıkları hekiminin DSD konusundaki bilgilerini ve duyarlılıklarını artıracağı kanaatindeyiz. Ayrıca yine büyük bir kısım hekim bu konudaki sınırlı bilgilerini yayın okuyarak elde ettiklerini belirtmiştir. Bu da DSD konusunda ileri düzeyde araştırmaların yapılması gerektiğini ve zaman kaybetmeden ülkemize ait verilerin toplanması gerektiğini göstermektedir.

6 Çalışmamıza katılan hekimlerin annelerin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenememesinin ana sebeplerinden bir diğeri bu konuya ayıracak zaman bulamamalarıdır. Ülkemizde bir hekimin baktığı hasta sayısının olması gerekenin çok üstünde olduğu düşünüldüğünde bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Bu sorunun çözülmesi için başta ülkemizdeki nitelikli hekim sayısı artırılmalı daha sonra sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltilmelidir. SONUÇ DSD nin annelerin sağlıklarının yanı sıra bebeklerin sağlık ve gelişimlerine de olumsuz etkileri vardır. Tanı ve uygun tedavinin gecikmesi, hastalığın uzamasına neden olmaktadır. Erken tanı ve tedavi için en önemli kaynak olan çocuk hekimlerinin bu konuda daha çok eğitime ve sorumluluk almaları için daha fazla teşvike ihtiyaçları vardır. Araştırmamızda hedeflenen örnekleme ulaşılamadığından beklenen istatistik sonuçları elde edilememiştir. Ancak hekimlerin mesleki deneyimleri arttıkça bu konuda eğitim almış olma oranları artmakla birlikte gelecekte DSD ile ilgili eğitim almayı planlamaları oranı da istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaltmaktadır. DSD konusunda ilerde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Çalışmamızın bu çalışmalara kaynak teşkil edebileceğini düşünmekteyiz. 5. KAYNAKLAR Luoma I, Tamminen T, Kaukonen P, Laippala P, Puura K, Salmelin R, Almqvist F. Longitudinal study of maternal depressive symptoms and child well-being. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Dec;40(12): Anderson LN, Campbell MK, dasilva O, Freeman T, Xie B.Effect of maternal depression and anxiety on use of health services for infants. Can Fam Physician Dec;54(12): e5. Olson AL, Kemper KJ, Kelleher KJ, Hammond CS, Zuckerman BS, Dietrich AJ. Primary care pediatricians' roles and perceived responsibilities in the identification and management of maternal depression.pediatrics Dec;110(6): Mishina H, Hayashino Y, Takayama JI, Kasahara M, Fukuhara S. Can pediatricians accurately identify maternal depression at well-child visits? Pediatr Int Apr;52(2): Epub 2009 Oct 6 Heneghan AM, Morton S, DeLeone NL. Paediatricians' attitudes about discussing maternal depression during a paediatric primary care visit. Child Care Health Dev May;33(3):333-9.

İstanbul İli Genelinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Antidepresan Reçetelemesini Etkileyen Faktörler

İstanbul İli Genelinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Antidepresan Reçetelemesini Etkileyen Faktörler Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:242-249 DOI: 10.5350/DAJPN2014270307 İstanbul İli Genelinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Antidepresan Reçetelemesini Etkileyen

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum Ve Sorunlar TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Marmara Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON

POSTPARTUM DEPRESYON T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Dr. Refik Demirtunç POSTPARTUM DEPRESYON Prevalansı ve Sosyodemografik Risk Faktörleri Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübeleri İle Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği ÖZET Meral EROL FİDAN Hasan CİNİT *** Uluslararası

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P301 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRMELERİ S. ERHAN DEVECİ, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, YASEMİN AÇIK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ 1

ARAŞTIRMA SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ 1 ARAŞTIRMAYI YÜRÜTENLER: DÖNEM VI 2012-2013

Detaylı

Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği

Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/ 2014 Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği Meral EROL FİDAN Şerife SUBAŞI ÖZET Son yıllarda yaşanan işletme iflasları ve skandalları,

Detaylı

Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları

Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları Özmen ve ark. 5 Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları Erol ÖZMEN, 1 Kültegin ÖGEL, 2 Afşin SAĞDUYU, 3 Defne TAMAR, 4 Cumhur BORATAV, 5 Tamer AKER 6 ÖZET Amaç:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

Sempozyum 34. Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sempozyum 34. Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı n Mustafa Necmi İLHAN 1, Asiye Uğraş DIKMEN 2, İrem USLU 3, Volkan MEDENI 4, Berhiv ALTUN 5, Asuman TEZEL

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU SATIN ALMA VE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER 2, Ceren DEMĐRKIRAN 3 1 OndokuzMayıs

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.301-326 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.301-326 İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Kadir ÇELİK Sorumlu Yazar, Zonguldak Gelir İdaresi Başkanlığı,

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

, PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ

, PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ , PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Engin DENİZ Uzm. Selahattin AVŞAROĞLU Arş. Gör. Erdal HAMARTA S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-13, 201 ISSN: 217-7833, www.kmu.edu.tr Anne Babaların Çocuk Đstismarıyla Đlgili Tutumlarının Đncelenmesi Hatice YALÇIN 1 Nurcan KOÇAK 2

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları *

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * DOI: 10.5961/jhes.2013.061 Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * The Attitudes of Social Programs Students in Vocational High Schools Towards

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 31 Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents Gül OBAN, 1 Leyla KÜÇÜK²

Detaylı