2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan"

Transkript

1 2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Bankacılık faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, bankalarca düzenlenmesi gereken finansal tablo türleri ve finansal raporları bilmek. Bankacılık işlemlerine esas belgelerin saklanma kuralarını bilmek. Anahtar Kavramlar Tek düzen hesap planı ve belge düzeni Finansal Tablolar Finansal Raporlar 2.1. Banka Muhasebesi Bankalar, gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları gelir getirici işlere kredi kullandırmak suretiyle kanalize eden, ticari ve bireysel ödemelere aracılık yapan, 1

3 para nakli, çek ve senet tahsili, havale, EFT, emanet kabulü gibi çeşitli himetler gören ve bunlar karşılığında faiz, masraf, komisyon ve kambiyo geliri elde eden finansal aracılardır. Yürürlükteki Bankalar Kanunu na göre Türkiye de kurulacak bankaların anonim ortaklık olması gerekmektedir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu nda anonim ortaklıklarla ilgili düzenlemeler bankalar için de geçerlidir. Dolayısıyla bir ihtisas dalı olarak Banka Muhasebesi nde sadece bankalara özgü olan ve bankacılık işlemleri olarak nitelendirebileceğimiz mali olayların muhasebeleştirilmesi ele alınır. Bankalara özgü olan bankacılık işlemleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 1. Kaynak sağlama işlemleri: Bankaların yabancı kaynak sağlamak için uyguladıkları mevduat kabulü, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler. 2. Kredi işlemleri: Bankaların sağladıkları öz ve yabancı kaynakları borç olarak vermesi işlemleri(nakdi kredi) ile müşterilerine itibarlarından yararlandırma imkanı tanıma(gayrinakdi krediler) biçimindeki işlemler. 3. Mali işlemler: Bankanın fiyat farklarından yararlanmak veya gelirinden yararlanmak üzere menkul kıymet alıp satmaları, kambiyo işlemleri yapmaları ve bu işlemleri müşterileri hesabına yapmaları, 4. Hizmet işlemleri: Bankaların, örgütlenme özellikleri, yurt içi ve yurt dışı muhabirlik ilişkileri, bilgi birikimleri ve teknik olanakları sayesinde müşterilerine sundukları;senet tahsili, menkul kıymet ihracına aracılık gibi hizmetler. 2

4 2.2. Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Finansal Tablolar ve Finansal Raporlar Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi Bankaların, faaliyetlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından yayımlanan yönetmelikler ve 16/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirmesi esastır. Tekdüzen hesap planı ve izahnamesi Bankalar, diğer işletmelerden farklı olarak kendileri için özel hazırlanmış bir tekdüzen hesap planı kullanmak zorundadırlar.bu hesap planı ve ilgili izahnameleri BDDK tarafından düzenlenir. Muhasebe kayıtlarına esas olan belgeler Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde on yıl süreyle saklamaları zorunludur. Birinci fıkrada belirtilen belgelerin, oluşturulacak evrak kayıt sisteminde tarih, numara ve konusu belirtilmek suretiyle kaydının tutulması zorunludur. Bankalar, diğer kanunlar ile getirilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yasal defterler dışındaki belgeleri, Kurumca yapılacak denetimlerde veya istenmesi halinde ibraz edilebilecek 3

5 şekilde mikrofilm, mikrofiş olarak veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklayabilirler. Banka Muhasebesinin Temel Denklemi İşletme içinde ve işletme dışında bulunan kişi ya da kuruluşlara bilgi akışını sağlayan muhasebe, işletmedeki her türlü parasal akışı kaydederken bir denge ve eşitlik içindedir. Bu eşitliğe "muhasebe temel denklemi" ya da "bilanço eşitliği" adı verilir.bu denklem aşağıdaki biçimlerde gösterilir: AKTİF = PASİF VARLIKLAR = KAYNAKLAR VARLIKLAR=YABANCI KAYNAKLAR+ÖZKAYNAKLAR VARLIKLAR=BORÇLAR+SERMAYE 4

6 Finansal tablolar Bankaların hazırlaması zorunlu olan finansal tablolar aşağıdaki gibidir: -Bilanço(Nazım hesaplar ile birlikte), -Gelir tablosu (kâr ve zarar cetveli), -Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, -Özkaynak değişim tablosu, -Nakit akış tablosu -Kâr dağıtım tablosu Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar, Türkiye Muhasebe Standartlarında verilmesi öngörülen diğer açıklayıcı notlar ile finansal tablolarda yer alan bilgilere ilişkin açıklayıcı rapor ve tablolar, finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. Yukarıda belirtilen altı zorunlu finansal tablonun hazırlanma ilkeleri sırasıyla aşağıda tanıtılmıştır: a) Bilanço Bilanço, bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur. Bilançonun aktif bölümü paraya dönüşüm çabukluğuna, pasif bölümü ise ödeme çabukluğuna göre düzenlenir. 5

7 Bilanço net değer esasına göre hazırlanır. Bu nedenle, bankanın aktif ve pasif yapısını düzenleyici nitelikteki hesaplar ilgili bulundukları kalemlerin altında birer indirim kalemi olarak gösterilir. Bilançonun aktif ve pasif yapısını yansıtan hesaplar kendi aralarında mahsup edilemez. Borç bakiyesi veren hesapların bilançonun aktif bölümünde, alacak bakiyesi veren hesapların pasif bölümünde yer alması sağlanır. Varlıklar gelecekteki iktisadi faydaların kullanma hakkının bankaya ait olması ve güvenilir bir şekilde ölçülebilen değer veya maliyetinin bulunması durumunda bilançoda gösterilir. Tutarları kesin olarak saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılamaz. Bu tür alacaklar aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlarda gösterilir. Yükümlülükler iktisadi faydaları içeren kaynakların banka dışına çıkmasına yol açacak bir edime sahip olunması ve bu edimin yerine getirilmesi için gerekli tutarın güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda bilançoda gösterilir. Tutarı kesin olarak saptanamayanlar veya ihtilafa konu olanlar da dahil olmak üzere, bankanın bilinen ve tutarı uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları tespit ve kayıt edilerek bilançoda gösterilmelidir. Bilanço dışı hesaplar, bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen, müşterilere sağlanan gayri nakdi krediler ile ileride borç veya alacak doğuracak hak ve yükümlülükleri, fer'i zilyetlik altındaki değerleri ve muhasebe disiplini altında takip edilmek istenen bilgileri izlemek amacıyla kullanılan bilanço dışı hesapları ifade eder. Bilanço dışı hesapların(nazım hesaplar) bakiyeleri, gerçek aktif ve pasif değer niteliği taşımadığından, bu gruptaki hesaplar bilanço ve gelir tablosu hesapları ile karşılaştırılmaz. 6

8 Tablo 1 banka bilançosu örneği olarak incelenebilir. Tablo1: Banka bilançosu TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM CARĠ DÖNEM AKTĠF KALEMLER (30/09/2012) PASĠF KALEMLER (30/09/2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,230,325 13,582,459 16,812,784 I. MEVDUAT 62,762,371 38,865, ,628,199 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 940, ,882 1,396, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2,075,737 1,421,235 3,496, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 940, ,882 1,396, Diğer 60,686,634 37,444,593 98,131, Devlet Borçlanma Senetleri 729,087 7, ,806 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR 349, , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler III. ALINAN KREDĠLER 918,127 10,175,276 11,093, Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 211, , ,331 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 11,141,758 3,855,276 14,997, Diğer Menkul Değerler Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV ĠMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Devlet Borçlanma Senetleri Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar 11,141,758 3,855,276 14,997, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4,639, ,513 5,538, Krediler Bonolar 3,460, ,460, Diğer Menkul Değerler Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler III. BANKALAR 86,072 1,701,175 1,787, Tahviller 1,179, ,513 2,078,278 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR VI. FONLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar Müstakriz Fonları ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Diğer Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar VII. MUHTELĠF BORÇLAR 3,714, ,446 3,920,395 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) 19,865,059 6,397,478 26,262,537 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 544,389 2,028,661 2,573, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 14, ,622 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI Devlet Borçlanma Senetleri 19,831,084 5,075,217 24,906,301 X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Diğer Menkul Değerler 19,353 1,322,261 1,341, Finansal Kiralama Borçları VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR 65,550,318 32,982,763 98,533, Faaliyet Kiralaması Borçları Krediler ve Alacaklar 65,202,677 32,982,763 98,185, Diğer Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 249, , , ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - ) Devlet Borçlanma Senetleri XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR Diğer 64,953,320 32,335,100 97,288, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Takipteki Krediler 2,069,194 51,558 2,120, Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar Özel KarĢılıklar (-) 1,721,553 51,558 1,773, YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI XII. KARġILIKLAR 4,937,153 20,131 4,957,284 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 10,821,169 8,395 10,829, Genel KarĢılıklar 1,468, ,468, Devlet Borçlanma Senetleri 10,814, ,814, Yeniden Yapılanma KarĢılığı Diğer Menkul Değerler 6,985 8,395 15, ÇalıĢan Hakları KarĢılığı 286, ,204 IX. ĠġTĠRAKLER (Net) 743, , Sigorta Teknik KarĢılıkları (Net) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Diğer KarĢılıklar 3,182,151 20,131 3,202, Konsolide Edilmeyenler 743, ,915 XIII. VERGĠ BORCU 518, , Mali ĠĢtirakler 85, , Cari Vergi Borcu 518, , Mali Olmayan ĠĢtirakler 658, , ErtelenmiĢ Vergi Borcu XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6,079, ,802 6,356,776 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2,941, ,802 3,218, SatıĢ Amaçlı Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3,138, ,138, Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler XVI. ÖZKAYNAKLAR 20,463, ,185 20,925, Konsolide Edilmeyenler ÖdenmiĢ Sermaye 4,500, ,500, Mali Ortaklıklar Sermaye Yedekleri 4,059, ,185 4,521, Mali Olmayan Ortaklıklar Hisse Senedi Ġhraç Primleri 3, ,694 XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR Hisse Senedi Ġptal Kârları Finansal Kiralama Alacakları Menkul Değerler Değerleme Farkları 2,413, ,185 2,875, Faaliyet Kiralaması Alacakları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları KazanılmamıĢ Gelirler ( - ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Bedelsiz Hisse Senetleri 26, , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin 13.2.Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar Diğer Sermaye Yedekleri 1,615, ,615,938 XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,796,445 2,666 1,799, Kâr Yedekleri 9,558, ,558,399 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 65, , Yasal Yedekler 1,816, ,816, ġerefiye Statü Yedekleri Diğer 65, , Olağanüstü Yedekler 7,754, ,754,686 XVI.YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) Diğer Kâr Yedekleri -12, ,782 XVII. VERGĠ VARLIĞI 586, , Kâr veya Zarar 2,345, ,345, Cari Vergi Varlığı GeçmiĢ Yıllar Kâr/Zararı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 586, , Dönem Net Kâr/Zararı 2,345, ,345,399 XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) 72, , SatıĢ Amaçlı 72, , Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER 938, ,867 1,600,938 AKTĠF TOPLAMI 110,776,311 56,070, ,846,798 PASĠF TOPLAMI 109,989,206 56,857, ,846,798 7

9 b) Gelir tablosu Gelir tablosu, bankanın belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur. Bütün gelir ve giderler, tahakkuk tarihleri itibarıyla kayda alınır ve tahakkuk ettikleri hesap dönemine ait gelir tablosunda gösterilir. Bütün gelirler ve giderler, kaynakları itibarıyla sınıflandırılır, her gelir grubu ilgili olduğu gider grubu ile karşılaştırılır ve gayrisafi tutarları üzerinden gösterilir. Bir gelir kalemi, tamamen veya kısmen bir gider kalemiyle netleştirilmek suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. Gelirler, varlıklardaki artışa veya yükümlülüklerdeki azalışa bağlı olarak elde edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir artış olduğunda, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelirlerin kayda alınması, varlıklardaki artış veya yükümlülüklerdeki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Giderler, varlıklardaki azalış veya yükümlülüklerdeki artışa bağlı olarak elde edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir azalış olduğunda, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Giderlerin muhasebeleştirilmesi, yükümlülüklerdeki artış veya varlıklardaki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Gerçekleşmemiş gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilemez. Belirli bir dönem veya dönemlerin, gerçeğe 8

10 uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, ilgili dönem veya dönemlerin başında veya sonunda doğru hesap kesimi ve mutabakatı işlemleri yapılmalıdır. Tablo 2 banka gelir tablosu örneği olarka incelenebilir. 9

11 Tablo 2: Banka gelir tablosu 10

12 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. GELĠR TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (01/01/ /09/2012) (01/01/ /09/2011) I. FAĠZ GELĠRLERĠ 10,072,450 7,795, Kredilerden Alınan Faizler 7,186,071 5,062, Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 9,703 13, Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,840,117 2,700, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 39,189 21, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,598,315 1,469, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1,202,613 1,209, Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 36,264 18,621 II. FAĠZ GĠDERLERĠ 5,816,790 4,548, Mevduata Verilen Faizler 4,232,739 3,691, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 185, , Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler 1,028, , Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 309, , Diğer Faiz Giderleri 61,222 20,827 III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) 4,255,660 3,246,935 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 1,205,209 1,025, Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,362,857 1,143, Gayri Nakdi Kredilerden 134,417 93, Diğer 1,228,440 1,050, Verilen Ücret ve Komisyonlar 157, , Gayri Nakdi Kredilere Diğer 156, ,447 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ 417, ,702 VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) 263,924 27, Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı 300, , Türev Finansal ĠĢlemlerden Kâr/Zarar -418, , Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı 382, ,451 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 819, ,489 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 6,961,703 5,822,173 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) 971,751 1,034,125 X. DĠĞER FALĠYET GĠDERLERĠ (-) 3,099,770 2,588,674 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,890,182 2,199,374 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 0 0 XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI 0 0 XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 2,890,182 2,199,374 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) -544, , Cari Vergi KarĢılığı -765, , ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 220, ,086 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 2,345,399 1,803,306 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 XIX.DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 0 0 XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) 2,345,399 1,803,306 Hisse BaĢına Kâr / Zarar

13 c) Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca kâr ya da zararla ilişkilendirilmeyen, yeniden sınıflandırma düzeltmeleri de dahil olmak üzere özkaynaklar altında sınıflandırılan gelir ya da gider kalemlerini gösteren tablodur. Tablo 3 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR- GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO BĠN TÜRK LĠRASI ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ CARĠ DÖNEM (01/01/ /09/2012) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1,058,417 II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI -102,549 V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) 0 VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) 0 VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ 0 VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI 458,751 IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ -122,399 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) 1,292,220 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 2,345, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer) -98, Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 2,444,360 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 3,637,619 d) Nakit akış tablosu Nakit akış tablosu, belirli bir muhasebe döneminde bankaların nakit ve nakit benzeri varlıklarında meydana gelen değişiklikleri ifade eden nakit akışlarını (nakit tahsilat ve ödemelerini), kaynakları ve kullanım yerleri bakımından bankacılık faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak gösteren tablodur. 12

14 Nakit akış tablosu, bankanın nakit ve nakde eşdeğer varlık yaratma kabiliyetinin, bunların tutarının, zamanlamasının ve kesinliğinin değerlendirilmesine yönelik finansal bilgileri içerir ve bu tablonun düzenlenmesinde nakit esası benimsenir. Tablo 4 Nakit akış tablosu TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NAKĠT AKIġ TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM (30/09/2012) A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı (+) 8,039, Alınan Faizler (+) 9,992, Ödenen Faizler (-) 5,639, Alınan Temettüler (+) 145, Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 1,362, Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) 673, Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 407, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) 2,309, Ödenen Vergiler (-) 705, Diğer (+/-) 4,111, Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim -16,376, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) -69, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (ArtıĢ) AzalıĢ (+/-) Bankalar Hesabındaki Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) -4,925, Kredilerdeki Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) -8,869, Diğer Aktiflerde Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) 37, Bankaların Mevduatlarında Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) 849, Diğer Mevduatlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) 1,023, Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) -572, Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) -3,848,205 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) -8,336,580 B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) 5,210, Ġktisap Edilen ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (-) 95, Elden Çıkarılan ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (+) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) 137, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) 160, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) 10,697, Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) 13,656, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-) 14, Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+) 2,387, Diğer (+/-) -50,429 C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) 912, Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+) 5,696, Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı (-) 4,150, Ġhraç Edilen Sermaye Araçları (+) Temettü Ödemeleri (-) 633, Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler (-) Diğer (+/-) 0 IV.Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) -145,126 V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (I+II+III+IV) -2,358,787 VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (+) 9,099,323 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (V+VI) 6,740,536 13

15 e) Özkaynak değişim tablosu Özkaynak değişim tablosu, ana ve katkı sermaye kalemlerinin her birinin dönem başı bakiyesini, dönem içinde söz konusu kalemlerde meydana gelen artışları veya azalışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. Karşılaştırılabilirliği sağlamak bakımından, cari dönem hareketlerinin yanı sıra önceki dönem hareketleri ayrı bir bölüm şeklinde gösterilir. Tablo 5 Özkaynak değişim tablosu TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net GeçmiĢ DönemMenkul Değer. Maddi ve Maddi Olm.Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma SatıĢ A./Durdurulan F. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme FarkıĠhraç Primleri Ġptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Özkaynak CARĠ DÖNEM (30/09/2012) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 4,500,000 1,615,938 3, ,646, ,890,766 89, ,667,487 1,480, , ,921,364 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları ,394, ,394,769 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , ,549 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına XII. Sermaye Artırımı Nakden Ġç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,345, ,345,399 XVIII. Kâr Dağıtımı , ,863, ,667, , Dağıtılan Temettü , , Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,863, ,033, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 4,500,000 1,615,938 3, ,816, ,754,686-12,782 2,345, ,875, , ,925,347 14

16 f) Kar dağıtım tablosu: Kâr Dağıtım Tablosu bankanın dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Bu tablo, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından ödenecek vergilerin, ayrılacak yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça görülmesi için düzenlenir. Ayrıca bu tablo yardımıyla şirketlerin hisse başına düşen kârları ve hisse başına düşen temettü tutarları hesaplanmış olur. Tablo 6 Kar dağıtım tablosu KÂR DAĞITIM TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (30/09/2012) ( 30/09/2011) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1.2.ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8.YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11.STATÜ YEDEKLERĠ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DĠĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) III. HĠSSE BAġINA KÂR 3.1.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.2.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 3.3.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.4.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.2.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 4.3.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.4.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 15

17 Finansal raporlar Bankalar, her üç ayda bir finansal raporlar yayımlamak zorundadırlar. Bu raporlardan yılın sonunda yayımlanan rapor diğer üç rapora göre daha geniş kapsamlıdır. Yıl sonu finansal raporu: Bankalar tarafından ilgili yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen biçim ve içerikte hazırlanan yıl sonuna ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak BDDK tarafından açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler yıl sonu finansal raporunu oluşturur. Ara dönem finansal raporu: Kâr dağıtım tablosu hariç olmak üzere ilgili ara döneme ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu ile BDDK tarafından açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler ara dönem finansal raporunu oluşturur. Bağımsız denetim zorunluluğu Bankaların her üç ayda bir BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız dış denetim şirketlerinden birisi tarafından denetlenmesi zorunludur. Bankacılık sektöründe şeffaflığın sağlanabilmesi ve reel sektörün canlandırılması için destek verilmesi çalışmalarında gerekli sermaye yeterliliği oranının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, ancak gerçek ve güvenilir bilgi üreten bir sistemde mümkün olabilmektedir. Bu konuda bağımsız denetim müessesesi çok önemli bir işleve sahip olmakta ve sağlıklı yürütülen denetim süreç ve/veya süreçleri sonucunda banka mali tablolarının şeffaflığı ve güvenilirliği sağlanabilmektedir. 16

18 BÖLÜM SONU SORULARI 1. Bankanın belli bir tarihteki finansal durumunu varlık ve kaynak dağılımı olarak gösteren tablo hangisidir? a. Gelir tablosu b.mizan c. Nakit akım tablosu d.bilanço 2. Bankaların fon kaynakları bilançonun hangi kısmında gösterilmektedir? a. Üst kısmında b. Aktif kısmında c. Sol kısmında d. Pasif kısmında 3. Banka muhasebesinin temel denklemi hangi seçenekte yanlış ifade edilmiştir.. a. AKTİF = PASİF b.varliklar = KAYNAKLAR c.varliklar=yabanci KAYNAKLAR+ÖZKAYNAKLAR d. VARLIKLAR+SERMAYE=BORÇLAR 17

19 4. Hangi kalem banka bilançosunun aktifinde bulunmaz? a. Özel Karşılıklar b. Mevduat c. Maddi duran varlıklar d. Finansal varlıklar 5. Hangi kalem banka bilançosunun pasifinde bulunmaz? a. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar b. Finansal kiralama borçları c. Fonlar d. Muhtelif boçlar 6. bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur. a. Kar dağıtım tablosu b. Bilanço c. Fonlar d. Muhtelif boçlar 18

20 7.. aktif bölümü paraya dönüşüm çabukluğuna,. pasif bölümü ise ödeme çabukluğuna göre düzenlenir. a. Bilançonun-gelir tablosunun b. Nakit akım tablosunun-gelir tablosunun c. Özkaynak değişim tablosunun-özkaynak değişim tablosunun d. Bilançonun -bilançonun 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır a. Bilanço net değer esasına göre hazırlanır. b. Bankanın aktif ve pasif yapısını düzenleyici nitelikteki hesaplar ilgili bulundukları kalemlerin altında birer indirim kalemi olarak gösterilir. c. Bilançonun aktif ve pasif yapısını yansıtan hesaplar kendi aralarında mahsup edilebilirler. d. Borç bakiyesi veren hesapların bilançonun aktif bölümünde, alacak bakiyesi veren hesapların pasif bölümünde yer alması sağlanır. 9. Bankanın belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablo aşağıdakilerden hangisidir. a. Bilanço b. Kar dağıtım tablosu c. Fon akım tablosu d. Gelir tablosu 19

21 10. Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. a. Bütün gelir ve giderler, tahakkuk tarihleri itibarıyla kayda alınır ve tahakkuk ettikleri hesap dönemine ait gelir tablosunda gösterilir. b. Gelir ve giderler likit olandan olmayana doğru sınıflandırılır. c. Gelir ve giderler netleştirilerek gösterilir. d. Gelirler ve giderler oluştukları dönemden sonraki bir dönemde de kayda alınabilirler. 11. Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. a. Bütün gelirler ve giderler, kaynakları itibarıyla sınıflandırılır, her gelir grubu ilgili olduğu gider grubu ile karşılaştırılır ve gayrisafi tutarları üzerinden gösterilir. Bir gelir kalemi, tamamen veya kısmen bir gider kalemiyle netleştirilmek suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. b. Gelirlerin kayda alınması, varlıklardaki artış veya yükümlülüklerdeki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. c. Giderlerin muhasebeleştirilmesi, yükümlülüklerdeki artış veya varlıklardaki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. d. Gerçekleşmemiş gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilebilirler. 20

22 12. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bankacılık işlemleri olarak sınıflandırılabilecek türden işlemlerdir. I.Kredi işlemleri II. Kaynak sağlama işlemleri III.Mali işlemler IV.Hizmet işlemleri a. Yalnız I b.i ve III c.i,ii,iii,iv d.ii ve IV 13. Bankalar faaliyetlerini muhasebeleştiriken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değillerdir. a. BDDK yönetmelik ve tebliğleri b. Türkiye Muhasebe Standartları c. Tekdüzen hesap planı d. TURMOB yönetmelik ve tebliğleri 14. Aşağıdakilerden hangisi bankaların hazırlamak zorunda olduğu finansal tablolardan birisi değildir? a. Fon akım tablosu b. Bilanço c. Gelir tablosu d. Nakit akım tablosu 21

23 15. Aşağıdakilerden hangisi bankaların ara dönemlerde hazırlamak zorunda olduğu finansal tablolardan birisi değildir? a. Özkaynak değişim tablosu b. Gelir tablosu c. Nakit akım tablosu d. Kar dağıtım tablosu 16. Aşağıdakilerden hangisi kamuya açıklanacak finansal raporların sıklığı açısından doğrudur? a. Her üç ayda bir kez b. Her altı ayda bir kez c. Yalnızca yılda bir kez d. Ayda bir kez 17. Aşağıdakilerden hangisi finansal raporların denetimi için doğru bir ifadedir? a. Banka finansal raporları denetim dışıdır. b. Banka finansal raporları yalnızca BDDK tarafından denetlenebilir. c. Banka finansal raporları sadece yıllık denetime tabidir. d. Banka finansal raporları BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız dış denetim şirketlerince denetlenirler. 22

24 18. Aşağıdakilerden hangisi banka gelir tablosunda yer almaz. a. Faiz gelirleri b. Krediler c. Net dönem kar /zararı d. Kambiyo kar/zararı 19. Bankalar kaynak olarak topladıkları mevduat ve borçlarına karşılık faiz buna karşılık kredi olarak kullandırdıkları fonlar için faiz Yukarıdaki ifadede yer alan boşlukları en uygun şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a. Ödemekte- ödemektedir. b. Almakta- ödemektedir. c. Ödemekte-almaktadır. d. Almakta-almaktadır. 20. Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde.. yıl süreyle saklamaları zorunludur. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa gelmesi gereken sure aşağıdakilerden hangisidir? a.5 b.8 c

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Dr. Barış Doğan

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Dr. Barış Doğan 6. Bölüm Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Dr. Barış Doğan Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Adres : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK 1 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İRKETLERİ İLE EMEKLİLİK İRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 6. Bölüm Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

ALTERNATĠFBANK A.ġ. ALTERNATĠF BANK A.ġ. VE MALĠ ORTAKLIKLARI

ALTERNATĠFBANK A.ġ. ALTERNATĠF BANK A.ġ. VE MALĠ ORTAKLIKLARI ALTERNATĠF BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyar Türk Lirası olarak paranın 30 Haziran 2004 tarihindeki

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET BĠLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP KALEMLERĠ... 3

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2015 Tarihi Ġtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ARA DÖNEM

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2015 Tarihi Ġtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)...

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)...

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2015 Tarihi Ġtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Ġġ FACTORING FĠNANSMAN HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR

Ġġ FACTORING FĠNANSMAN HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR Ġġ FACTORING FĠNANSMAN HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR. BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠĢ Factoring Finansman Hizmetleri A.ġ. Yönetim Kurulu na: 1. ĠĢ Factoring Finansman

Detaylı

YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR

YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR. BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.ġ. Yönetim Kurulu na: 1. Yeditepe Faktoring Hizmetleri

Detaylı

YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR

YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR. BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.ġ. Yönetim Kurulu na: 1. Yeditepe Faktoring Hizmetleri

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 3o EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İçindekiler: Özet bilanço Özet nazım hesaplar

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR. ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tabloları. 4 Konsolide

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2011 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2011 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2011 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tabloları. 4 Konsolide

Detaylı

MERKEZ FAKTORĠNG A.ġ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MERKEZ FAKTORĠNG A.ġ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 NAZIM HESAPLAR... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 30 Haziran 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

AK FAKTORĠNG ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

AK FAKTORĠNG ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU AK FAKTORĠNG ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Sayfa No -- Finansal Tablolar 3-9 Finansal Durum Tablosu 3 4 Nazım Hesaplar 5 Kar Zarar Tablosu

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. NİN 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU

TURKISH BANK A.Ş. NİN 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi TURKISH BANK A.Ş. NİN 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Banka nın Telefon Numarası : (212) 373 63 73 : Vali Konaği Cad.

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN Nurol Yatırım Bankası Anonim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. BİLANÇO AKTİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 30 Eylül 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap ine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 7 Ağustos 2009 Bu rapor

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Genel Bilgiler

İÇİNDEKİLER. Genel Bilgiler İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı,

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap ine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 6 Kasım 2009 Bu rapor

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı