2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan"

Transkript

1 2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Bankacılık faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, bankalarca düzenlenmesi gereken finansal tablo türleri ve finansal raporları bilmek. Bankacılık işlemlerine esas belgelerin saklanma kuralarını bilmek. Anahtar Kavramlar Tek düzen hesap planı ve belge düzeni Finansal Tablolar Finansal Raporlar 2.1. Banka Muhasebesi Bankalar, gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları gelir getirici işlere kredi kullandırmak suretiyle kanalize eden, ticari ve bireysel ödemelere aracılık yapan, 1

3 para nakli, çek ve senet tahsili, havale, EFT, emanet kabulü gibi çeşitli himetler gören ve bunlar karşılığında faiz, masraf, komisyon ve kambiyo geliri elde eden finansal aracılardır. Yürürlükteki Bankalar Kanunu na göre Türkiye de kurulacak bankaların anonim ortaklık olması gerekmektedir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu nda anonim ortaklıklarla ilgili düzenlemeler bankalar için de geçerlidir. Dolayısıyla bir ihtisas dalı olarak Banka Muhasebesi nde sadece bankalara özgü olan ve bankacılık işlemleri olarak nitelendirebileceğimiz mali olayların muhasebeleştirilmesi ele alınır. Bankalara özgü olan bankacılık işlemleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 1. Kaynak sağlama işlemleri: Bankaların yabancı kaynak sağlamak için uyguladıkları mevduat kabulü, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler. 2. Kredi işlemleri: Bankaların sağladıkları öz ve yabancı kaynakları borç olarak vermesi işlemleri(nakdi kredi) ile müşterilerine itibarlarından yararlandırma imkanı tanıma(gayrinakdi krediler) biçimindeki işlemler. 3. Mali işlemler: Bankanın fiyat farklarından yararlanmak veya gelirinden yararlanmak üzere menkul kıymet alıp satmaları, kambiyo işlemleri yapmaları ve bu işlemleri müşterileri hesabına yapmaları, 4. Hizmet işlemleri: Bankaların, örgütlenme özellikleri, yurt içi ve yurt dışı muhabirlik ilişkileri, bilgi birikimleri ve teknik olanakları sayesinde müşterilerine sundukları;senet tahsili, menkul kıymet ihracına aracılık gibi hizmetler. 2

4 2.2. Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Finansal Tablolar ve Finansal Raporlar Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi Bankaların, faaliyetlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından yayımlanan yönetmelikler ve 16/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirmesi esastır. Tekdüzen hesap planı ve izahnamesi Bankalar, diğer işletmelerden farklı olarak kendileri için özel hazırlanmış bir tekdüzen hesap planı kullanmak zorundadırlar.bu hesap planı ve ilgili izahnameleri BDDK tarafından düzenlenir. Muhasebe kayıtlarına esas olan belgeler Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde on yıl süreyle saklamaları zorunludur. Birinci fıkrada belirtilen belgelerin, oluşturulacak evrak kayıt sisteminde tarih, numara ve konusu belirtilmek suretiyle kaydının tutulması zorunludur. Bankalar, diğer kanunlar ile getirilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yasal defterler dışındaki belgeleri, Kurumca yapılacak denetimlerde veya istenmesi halinde ibraz edilebilecek 3

5 şekilde mikrofilm, mikrofiş olarak veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklayabilirler. Banka Muhasebesinin Temel Denklemi İşletme içinde ve işletme dışında bulunan kişi ya da kuruluşlara bilgi akışını sağlayan muhasebe, işletmedeki her türlü parasal akışı kaydederken bir denge ve eşitlik içindedir. Bu eşitliğe "muhasebe temel denklemi" ya da "bilanço eşitliği" adı verilir.bu denklem aşağıdaki biçimlerde gösterilir: AKTİF = PASİF VARLIKLAR = KAYNAKLAR VARLIKLAR=YABANCI KAYNAKLAR+ÖZKAYNAKLAR VARLIKLAR=BORÇLAR+SERMAYE 4

6 Finansal tablolar Bankaların hazırlaması zorunlu olan finansal tablolar aşağıdaki gibidir: -Bilanço(Nazım hesaplar ile birlikte), -Gelir tablosu (kâr ve zarar cetveli), -Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, -Özkaynak değişim tablosu, -Nakit akış tablosu -Kâr dağıtım tablosu Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar, Türkiye Muhasebe Standartlarında verilmesi öngörülen diğer açıklayıcı notlar ile finansal tablolarda yer alan bilgilere ilişkin açıklayıcı rapor ve tablolar, finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. Yukarıda belirtilen altı zorunlu finansal tablonun hazırlanma ilkeleri sırasıyla aşağıda tanıtılmıştır: a) Bilanço Bilanço, bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur. Bilançonun aktif bölümü paraya dönüşüm çabukluğuna, pasif bölümü ise ödeme çabukluğuna göre düzenlenir. 5

7 Bilanço net değer esasına göre hazırlanır. Bu nedenle, bankanın aktif ve pasif yapısını düzenleyici nitelikteki hesaplar ilgili bulundukları kalemlerin altında birer indirim kalemi olarak gösterilir. Bilançonun aktif ve pasif yapısını yansıtan hesaplar kendi aralarında mahsup edilemez. Borç bakiyesi veren hesapların bilançonun aktif bölümünde, alacak bakiyesi veren hesapların pasif bölümünde yer alması sağlanır. Varlıklar gelecekteki iktisadi faydaların kullanma hakkının bankaya ait olması ve güvenilir bir şekilde ölçülebilen değer veya maliyetinin bulunması durumunda bilançoda gösterilir. Tutarları kesin olarak saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılamaz. Bu tür alacaklar aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlarda gösterilir. Yükümlülükler iktisadi faydaları içeren kaynakların banka dışına çıkmasına yol açacak bir edime sahip olunması ve bu edimin yerine getirilmesi için gerekli tutarın güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda bilançoda gösterilir. Tutarı kesin olarak saptanamayanlar veya ihtilafa konu olanlar da dahil olmak üzere, bankanın bilinen ve tutarı uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları tespit ve kayıt edilerek bilançoda gösterilmelidir. Bilanço dışı hesaplar, bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen, müşterilere sağlanan gayri nakdi krediler ile ileride borç veya alacak doğuracak hak ve yükümlülükleri, fer'i zilyetlik altındaki değerleri ve muhasebe disiplini altında takip edilmek istenen bilgileri izlemek amacıyla kullanılan bilanço dışı hesapları ifade eder. Bilanço dışı hesapların(nazım hesaplar) bakiyeleri, gerçek aktif ve pasif değer niteliği taşımadığından, bu gruptaki hesaplar bilanço ve gelir tablosu hesapları ile karşılaştırılmaz. 6

8 Tablo 1 banka bilançosu örneği olarak incelenebilir. Tablo1: Banka bilançosu TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM CARĠ DÖNEM AKTĠF KALEMLER (30/09/2012) PASĠF KALEMLER (30/09/2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,230,325 13,582,459 16,812,784 I. MEVDUAT 62,762,371 38,865, ,628,199 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 940, ,882 1,396, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2,075,737 1,421,235 3,496, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 940, ,882 1,396, Diğer 60,686,634 37,444,593 98,131, Devlet Borçlanma Senetleri 729,087 7, ,806 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR 349, , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler III. ALINAN KREDĠLER 918,127 10,175,276 11,093, Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 211, , ,331 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 11,141,758 3,855,276 14,997, Diğer Menkul Değerler Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV ĠMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Devlet Borçlanma Senetleri Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar 11,141,758 3,855,276 14,997, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4,639, ,513 5,538, Krediler Bonolar 3,460, ,460, Diğer Menkul Değerler Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler III. BANKALAR 86,072 1,701,175 1,787, Tahviller 1,179, ,513 2,078,278 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR VI. FONLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar Müstakriz Fonları ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Diğer Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar VII. MUHTELĠF BORÇLAR 3,714, ,446 3,920,395 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) 19,865,059 6,397,478 26,262,537 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 544,389 2,028,661 2,573, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 14, ,622 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI Devlet Borçlanma Senetleri 19,831,084 5,075,217 24,906,301 X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Diğer Menkul Değerler 19,353 1,322,261 1,341, Finansal Kiralama Borçları VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR 65,550,318 32,982,763 98,533, Faaliyet Kiralaması Borçları Krediler ve Alacaklar 65,202,677 32,982,763 98,185, Diğer Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 249, , , ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - ) Devlet Borçlanma Senetleri XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR Diğer 64,953,320 32,335,100 97,288, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Takipteki Krediler 2,069,194 51,558 2,120, Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar Özel KarĢılıklar (-) 1,721,553 51,558 1,773, YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI XII. KARġILIKLAR 4,937,153 20,131 4,957,284 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 10,821,169 8,395 10,829, Genel KarĢılıklar 1,468, ,468, Devlet Borçlanma Senetleri 10,814, ,814, Yeniden Yapılanma KarĢılığı Diğer Menkul Değerler 6,985 8,395 15, ÇalıĢan Hakları KarĢılığı 286, ,204 IX. ĠġTĠRAKLER (Net) 743, , Sigorta Teknik KarĢılıkları (Net) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Diğer KarĢılıklar 3,182,151 20,131 3,202, Konsolide Edilmeyenler 743, ,915 XIII. VERGĠ BORCU 518, , Mali ĠĢtirakler 85, , Cari Vergi Borcu 518, , Mali Olmayan ĠĢtirakler 658, , ErtelenmiĢ Vergi Borcu XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6,079, ,802 6,356,776 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2,941, ,802 3,218, SatıĢ Amaçlı Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3,138, ,138, Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler XVI. ÖZKAYNAKLAR 20,463, ,185 20,925, Konsolide Edilmeyenler ÖdenmiĢ Sermaye 4,500, ,500, Mali Ortaklıklar Sermaye Yedekleri 4,059, ,185 4,521, Mali Olmayan Ortaklıklar Hisse Senedi Ġhraç Primleri 3, ,694 XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR Hisse Senedi Ġptal Kârları Finansal Kiralama Alacakları Menkul Değerler Değerleme Farkları 2,413, ,185 2,875, Faaliyet Kiralaması Alacakları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları KazanılmamıĢ Gelirler ( - ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Bedelsiz Hisse Senetleri 26, , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin 13.2.Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar Diğer Sermaye Yedekleri 1,615, ,615,938 XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,796,445 2,666 1,799, Kâr Yedekleri 9,558, ,558,399 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 65, , Yasal Yedekler 1,816, ,816, ġerefiye Statü Yedekleri Diğer 65, , Olağanüstü Yedekler 7,754, ,754,686 XVI.YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) Diğer Kâr Yedekleri -12, ,782 XVII. VERGĠ VARLIĞI 586, , Kâr veya Zarar 2,345, ,345, Cari Vergi Varlığı GeçmiĢ Yıllar Kâr/Zararı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 586, , Dönem Net Kâr/Zararı 2,345, ,345,399 XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) 72, , SatıĢ Amaçlı 72, , Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER 938, ,867 1,600,938 AKTĠF TOPLAMI 110,776,311 56,070, ,846,798 PASĠF TOPLAMI 109,989,206 56,857, ,846,798 7

9 b) Gelir tablosu Gelir tablosu, bankanın belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur. Bütün gelir ve giderler, tahakkuk tarihleri itibarıyla kayda alınır ve tahakkuk ettikleri hesap dönemine ait gelir tablosunda gösterilir. Bütün gelirler ve giderler, kaynakları itibarıyla sınıflandırılır, her gelir grubu ilgili olduğu gider grubu ile karşılaştırılır ve gayrisafi tutarları üzerinden gösterilir. Bir gelir kalemi, tamamen veya kısmen bir gider kalemiyle netleştirilmek suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. Gelirler, varlıklardaki artışa veya yükümlülüklerdeki azalışa bağlı olarak elde edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir artış olduğunda, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelirlerin kayda alınması, varlıklardaki artış veya yükümlülüklerdeki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Giderler, varlıklardaki azalış veya yükümlülüklerdeki artışa bağlı olarak elde edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir azalış olduğunda, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Giderlerin muhasebeleştirilmesi, yükümlülüklerdeki artış veya varlıklardaki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Gerçekleşmemiş gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilemez. Belirli bir dönem veya dönemlerin, gerçeğe 8

10 uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, ilgili dönem veya dönemlerin başında veya sonunda doğru hesap kesimi ve mutabakatı işlemleri yapılmalıdır. Tablo 2 banka gelir tablosu örneği olarka incelenebilir. 9

11 Tablo 2: Banka gelir tablosu 10

12 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. GELĠR TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (01/01/ /09/2012) (01/01/ /09/2011) I. FAĠZ GELĠRLERĠ 10,072,450 7,795, Kredilerden Alınan Faizler 7,186,071 5,062, Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 9,703 13, Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,840,117 2,700, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 39,189 21, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,598,315 1,469, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1,202,613 1,209, Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 36,264 18,621 II. FAĠZ GĠDERLERĠ 5,816,790 4,548, Mevduata Verilen Faizler 4,232,739 3,691, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 185, , Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler 1,028, , Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 309, , Diğer Faiz Giderleri 61,222 20,827 III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) 4,255,660 3,246,935 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 1,205,209 1,025, Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,362,857 1,143, Gayri Nakdi Kredilerden 134,417 93, Diğer 1,228,440 1,050, Verilen Ücret ve Komisyonlar 157, , Gayri Nakdi Kredilere Diğer 156, ,447 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ 417, ,702 VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) 263,924 27, Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı 300, , Türev Finansal ĠĢlemlerden Kâr/Zarar -418, , Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı 382, ,451 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 819, ,489 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 6,961,703 5,822,173 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) 971,751 1,034,125 X. DĠĞER FALĠYET GĠDERLERĠ (-) 3,099,770 2,588,674 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,890,182 2,199,374 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 0 0 XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI 0 0 XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 2,890,182 2,199,374 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) -544, , Cari Vergi KarĢılığı -765, , ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 220, ,086 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 2,345,399 1,803,306 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 XIX.DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 0 0 XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) 2,345,399 1,803,306 Hisse BaĢına Kâr / Zarar

13 c) Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca kâr ya da zararla ilişkilendirilmeyen, yeniden sınıflandırma düzeltmeleri de dahil olmak üzere özkaynaklar altında sınıflandırılan gelir ya da gider kalemlerini gösteren tablodur. Tablo 3 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR- GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO BĠN TÜRK LĠRASI ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ CARĠ DÖNEM (01/01/ /09/2012) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1,058,417 II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI -102,549 V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) 0 VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) 0 VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ 0 VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI 458,751 IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ -122,399 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) 1,292,220 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 2,345, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer) -98, Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 2,444,360 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 3,637,619 d) Nakit akış tablosu Nakit akış tablosu, belirli bir muhasebe döneminde bankaların nakit ve nakit benzeri varlıklarında meydana gelen değişiklikleri ifade eden nakit akışlarını (nakit tahsilat ve ödemelerini), kaynakları ve kullanım yerleri bakımından bankacılık faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak gösteren tablodur. 12

14 Nakit akış tablosu, bankanın nakit ve nakde eşdeğer varlık yaratma kabiliyetinin, bunların tutarının, zamanlamasının ve kesinliğinin değerlendirilmesine yönelik finansal bilgileri içerir ve bu tablonun düzenlenmesinde nakit esası benimsenir. Tablo 4 Nakit akış tablosu TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NAKĠT AKIġ TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM (30/09/2012) A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı (+) 8,039, Alınan Faizler (+) 9,992, Ödenen Faizler (-) 5,639, Alınan Temettüler (+) 145, Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 1,362, Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) 673, Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 407, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) 2,309, Ödenen Vergiler (-) 705, Diğer (+/-) 4,111, Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim -16,376, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) -69, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (ArtıĢ) AzalıĢ (+/-) Bankalar Hesabındaki Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) -4,925, Kredilerdeki Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) -8,869, Diğer Aktiflerde Net ArtıĢ/AzalıĢ (+/-) 37, Bankaların Mevduatlarında Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) 849, Diğer Mevduatlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) 1,023, Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) -572, Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (+/-) -3,848,205 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) -8,336,580 B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) 5,210, Ġktisap Edilen ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (-) 95, Elden Çıkarılan ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (+) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) 137, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) 160, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) 10,697, Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) 13,656, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-) 14, Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+) 2,387, Diğer (+/-) -50,429 C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) 912, Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+) 5,696, Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı (-) 4,150, Ġhraç Edilen Sermaye Araçları (+) Temettü Ödemeleri (-) 633, Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler (-) Diğer (+/-) 0 IV.Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) -145,126 V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (I+II+III+IV) -2,358,787 VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (+) 9,099,323 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (V+VI) 6,740,536 13

15 e) Özkaynak değişim tablosu Özkaynak değişim tablosu, ana ve katkı sermaye kalemlerinin her birinin dönem başı bakiyesini, dönem içinde söz konusu kalemlerde meydana gelen artışları veya azalışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. Karşılaştırılabilirliği sağlamak bakımından, cari dönem hareketlerinin yanı sıra önceki dönem hareketleri ayrı bir bölüm şeklinde gösterilir. Tablo 5 Özkaynak değişim tablosu TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net GeçmiĢ DönemMenkul Değer. Maddi ve Maddi Olm.Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma SatıĢ A./Durdurulan F. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme FarkıĠhraç Primleri Ġptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Özkaynak CARĠ DÖNEM (30/09/2012) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 4,500,000 1,615,938 3, ,646, ,890,766 89, ,667,487 1,480, , ,921,364 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları ,394, ,394,769 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , ,549 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına XII. Sermaye Artırımı Nakden Ġç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,345, ,345,399 XVIII. Kâr Dağıtımı , ,863, ,667, , Dağıtılan Temettü , , Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,863, ,033, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 4,500,000 1,615,938 3, ,816, ,754,686-12,782 2,345, ,875, , ,925,347 14

16 f) Kar dağıtım tablosu: Kâr Dağıtım Tablosu bankanın dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Bu tablo, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından ödenecek vergilerin, ayrılacak yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça görülmesi için düzenlenir. Ayrıca bu tablo yardımıyla şirketlerin hisse başına düşen kârları ve hisse başına düşen temettü tutarları hesaplanmış olur. Tablo 6 Kar dağıtım tablosu KÂR DAĞITIM TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (30/09/2012) ( 30/09/2011) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1.2.ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8.YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11.STATÜ YEDEKLERĠ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DĠĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) III. HĠSSE BAġINA KÂR 3.1.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.2.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 3.3.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.4.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.2.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 4.3.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.4.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 15

17 Finansal raporlar Bankalar, her üç ayda bir finansal raporlar yayımlamak zorundadırlar. Bu raporlardan yılın sonunda yayımlanan rapor diğer üç rapora göre daha geniş kapsamlıdır. Yıl sonu finansal raporu: Bankalar tarafından ilgili yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen biçim ve içerikte hazırlanan yıl sonuna ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak BDDK tarafından açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler yıl sonu finansal raporunu oluşturur. Ara dönem finansal raporu: Kâr dağıtım tablosu hariç olmak üzere ilgili ara döneme ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu ile BDDK tarafından açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler ara dönem finansal raporunu oluşturur. Bağımsız denetim zorunluluğu Bankaların her üç ayda bir BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız dış denetim şirketlerinden birisi tarafından denetlenmesi zorunludur. Bankacılık sektöründe şeffaflığın sağlanabilmesi ve reel sektörün canlandırılması için destek verilmesi çalışmalarında gerekli sermaye yeterliliği oranının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, ancak gerçek ve güvenilir bilgi üreten bir sistemde mümkün olabilmektedir. Bu konuda bağımsız denetim müessesesi çok önemli bir işleve sahip olmakta ve sağlıklı yürütülen denetim süreç ve/veya süreçleri sonucunda banka mali tablolarının şeffaflığı ve güvenilirliği sağlanabilmektedir. 16

18 BÖLÜM SONU SORULARI 1. Bankanın belli bir tarihteki finansal durumunu varlık ve kaynak dağılımı olarak gösteren tablo hangisidir? a. Gelir tablosu b.mizan c. Nakit akım tablosu d.bilanço 2. Bankaların fon kaynakları bilançonun hangi kısmında gösterilmektedir? a. Üst kısmında b. Aktif kısmında c. Sol kısmında d. Pasif kısmında 3. Banka muhasebesinin temel denklemi hangi seçenekte yanlış ifade edilmiştir.. a. AKTİF = PASİF b.varliklar = KAYNAKLAR c.varliklar=yabanci KAYNAKLAR+ÖZKAYNAKLAR d. VARLIKLAR+SERMAYE=BORÇLAR 17

19 4. Hangi kalem banka bilançosunun aktifinde bulunmaz? a. Özel Karşılıklar b. Mevduat c. Maddi duran varlıklar d. Finansal varlıklar 5. Hangi kalem banka bilançosunun pasifinde bulunmaz? a. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar b. Finansal kiralama borçları c. Fonlar d. Muhtelif boçlar 6. bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur. a. Kar dağıtım tablosu b. Bilanço c. Fonlar d. Muhtelif boçlar 18

20 7.. aktif bölümü paraya dönüşüm çabukluğuna,. pasif bölümü ise ödeme çabukluğuna göre düzenlenir. a. Bilançonun-gelir tablosunun b. Nakit akım tablosunun-gelir tablosunun c. Özkaynak değişim tablosunun-özkaynak değişim tablosunun d. Bilançonun -bilançonun 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır a. Bilanço net değer esasına göre hazırlanır. b. Bankanın aktif ve pasif yapısını düzenleyici nitelikteki hesaplar ilgili bulundukları kalemlerin altında birer indirim kalemi olarak gösterilir. c. Bilançonun aktif ve pasif yapısını yansıtan hesaplar kendi aralarında mahsup edilebilirler. d. Borç bakiyesi veren hesapların bilançonun aktif bölümünde, alacak bakiyesi veren hesapların pasif bölümünde yer alması sağlanır. 9. Bankanın belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablo aşağıdakilerden hangisidir. a. Bilanço b. Kar dağıtım tablosu c. Fon akım tablosu d. Gelir tablosu 19

21 10. Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. a. Bütün gelir ve giderler, tahakkuk tarihleri itibarıyla kayda alınır ve tahakkuk ettikleri hesap dönemine ait gelir tablosunda gösterilir. b. Gelir ve giderler likit olandan olmayana doğru sınıflandırılır. c. Gelir ve giderler netleştirilerek gösterilir. d. Gelirler ve giderler oluştukları dönemden sonraki bir dönemde de kayda alınabilirler. 11. Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. a. Bütün gelirler ve giderler, kaynakları itibarıyla sınıflandırılır, her gelir grubu ilgili olduğu gider grubu ile karşılaştırılır ve gayrisafi tutarları üzerinden gösterilir. Bir gelir kalemi, tamamen veya kısmen bir gider kalemiyle netleştirilmek suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. b. Gelirlerin kayda alınması, varlıklardaki artış veya yükümlülüklerdeki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. c. Giderlerin muhasebeleştirilmesi, yükümlülüklerdeki artış veya varlıklardaki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. d. Gerçekleşmemiş gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilebilirler. 20

22 12. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bankacılık işlemleri olarak sınıflandırılabilecek türden işlemlerdir. I.Kredi işlemleri II. Kaynak sağlama işlemleri III.Mali işlemler IV.Hizmet işlemleri a. Yalnız I b.i ve III c.i,ii,iii,iv d.ii ve IV 13. Bankalar faaliyetlerini muhasebeleştiriken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değillerdir. a. BDDK yönetmelik ve tebliğleri b. Türkiye Muhasebe Standartları c. Tekdüzen hesap planı d. TURMOB yönetmelik ve tebliğleri 14. Aşağıdakilerden hangisi bankaların hazırlamak zorunda olduğu finansal tablolardan birisi değildir? a. Fon akım tablosu b. Bilanço c. Gelir tablosu d. Nakit akım tablosu 21

23 15. Aşağıdakilerden hangisi bankaların ara dönemlerde hazırlamak zorunda olduğu finansal tablolardan birisi değildir? a. Özkaynak değişim tablosu b. Gelir tablosu c. Nakit akım tablosu d. Kar dağıtım tablosu 16. Aşağıdakilerden hangisi kamuya açıklanacak finansal raporların sıklığı açısından doğrudur? a. Her üç ayda bir kez b. Her altı ayda bir kez c. Yalnızca yılda bir kez d. Ayda bir kez 17. Aşağıdakilerden hangisi finansal raporların denetimi için doğru bir ifadedir? a. Banka finansal raporları denetim dışıdır. b. Banka finansal raporları yalnızca BDDK tarafından denetlenebilir. c. Banka finansal raporları sadece yıllık denetime tabidir. d. Banka finansal raporları BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız dış denetim şirketlerince denetlenirler. 22

24 18. Aşağıdakilerden hangisi banka gelir tablosunda yer almaz. a. Faiz gelirleri b. Krediler c. Net dönem kar /zararı d. Kambiyo kar/zararı 19. Bankalar kaynak olarak topladıkları mevduat ve borçlarına karşılık faiz buna karşılık kredi olarak kullandırdıkları fonlar için faiz Yukarıdaki ifadede yer alan boşlukları en uygun şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a. Ödemekte- ödemektedir. b. Almakta- ödemektedir. c. Ödemekte-almaktadır. d. Almakta-almaktadır. 20. Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine ve Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde.. yıl süreyle saklamaları zorunludur. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa gelmesi gereken sure aşağıdakilerden hangisidir? a.5 b.8 c

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Dr. Barış Doğan

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Dr. Barış Doğan 6. Bölüm Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Dr. Barış Doğan Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) EK1A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2010 ) ( 31 / 12 / 2009 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.652.000

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Adres : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51,

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı