BÜLTEN. Dünya Mücevher Sektörü nün kalbi stanbul da att. CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri: Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN. Dünya Mücevher Sektörü nün kalbi stanbul da att. CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri: Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç"

Transkript

1 BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Temmuz - A ustos 2009 Say 03 JTR Baflkan mam Alt nbafl Dünya Mücevher Konfederasyonu yönetim kurulunda CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri: Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç 2009 Tasar m Yar flmas ödülleri sahiplerini buldu JTR 23 firmayla JCK-Las Vegas Fuar nda Türkiye yi temsil etti Dünya Mücevher Sektörü nün kalbi stanbul da att

2

3 baflkan dan Türkiye, dünya mücevher sektörünün karar vericileriyle ayn masada Türk mücevherat sektörünün de erli temsilcileri; MAM ALTINBAfi JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün dünyaya daha fazla aç lmas ve entegre olmas yolunda, JTR- Türk Mücevhercileri Birli i çat örgütlenmesiyle itici bir güç olup, sektörümüzü dünya pazar nda daha da üst s ralara tafl ma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu do rultuda; Dünya Kuyumculuk Konfederasyonu nun (CIBJO) 2009 Uluslararas Kongresi nin stanbul da düzenlenmesini sa lad k. Siz de erli üyelerimizin katk s ve yo un bir tempoyla çal flan profesyonel ekibimiz sayesinde hem sektörümüzün hem de ülkemizin tan t m aç s ndan büyük öneme sahip bu toplant y baflar yla gerçeklefltirdik Dünya Mücevher Kongresi nde verdi imiz mesajlar ve iletiflim stratejisiyle; Türkiye yi, dünya kuyumculuk sektöründe karar al c, söz sahibi bir ülke konumuna getirmeyi baflard k. Türk Mücevher Sektörü nün art k uluslararas üretim ve ticaret standartlar n n belirlendi i karar mekanizmas n n bir parças oldu unu size duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye bugün; yetiflmifl iflgücü, kaliteli iflçilik, yüksek üretim kapasitesi ve giderek artan teknolojik birikimi ile dünya mücevher sektörünün en büyük üretim ve da t m merkezlerinden biri konumundad r lerde gerçeklefltirilen alt yap çal flmalar sayesinde firmalar m z tasar m ve markalaflma konusunda önemli ad mlar atm fl, tecrübeli ekipler kurmufl, yetiflmifl insan kaynaklar kalitesini yükseltmifltir. Bu ad mlar n, Türk mücevher sektörünün dünyada çekici bir noktaya gelmesinde ciddi katk lar olmufltur. Dünyada toplam büyüklü ü 130 milyar dolara ulaflan bir sektörün üyeleri olarak, art k küresel baflar öyküsü olan markalar m z n say s n art rmak için çal flmam z gerekiyor. Türkiye; kendi dinamik iç potansiyelinin yan s ra, merkezi oldu u ve 1 milyardan fazla nüfus bar nd ran dinamik co rafyan n tüm ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda da do al bir üs durumundad r. Bu ba lamda sahip oldu u üretim, pazarlama, da t m ve lojistik avantajlar tüm dünya ile paylaflmaya da haz rd r. Dünya Mücevher Kongresi, uluslararas anlamda Türk mücevher sektörünün sahip oldu u potansiyeli dünyaya kan tlamam zda önemli bir platform olmufltur. JTR-Türk Mücevhercileri Birli i olarak, Dünya Mücevher Kongresi gibi gerçeklefltirdi imiz ve gerçeklefltirece imiz her projenin Türk mücevher sektörünü daha da ileriye tafl yaca na inan yorum. 3 Sektörümüzdeki önemli geliflmelerden biri de T M yasas n n ç kmas oldu. Biz ihracatç lar böylelikle lehimize iflleyecek bir yasaya kavuflmufl olduk. Elbette bundan sonraki süreçte yap lacak düzenlemeler de tüm ihracatç lar için büyük önem tafl yor. Bu düzenlemelerin de, Türk ekonomisinin yükünü tafl yan biz ihracatç lar n ihtiyaçlar n karfl layacak biçimde flekillenece ini umuduyla, tüm meslektafllar ma sayg lar sunuyorum. mam Alt nbafl

4 çindekiler Mücevher Tan t m A.fi. ad na mtiyaz Sahibi MAM ALTINBAfi BAfiKAN DAN / MAM ALTINBAfi 3...Türkiye, dünya mücevher sektörünün karar vericileriyle ayn masada YAYIN KURULU Efrin Ba, lyas Genço lu, Murat Karagülle, Mehmet Zeren, Ifl l Kuru, Figen Kumru Akflit GENEL YAYIN YÖNETMEN Figen Kumru Akflit DÜNYA MÜCEVHER KONGRES JTR dünyan n en büyük mücevhercilerini stanbul da a rlad. 26 SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Ifl l Kuru GÖRSEL YÖNETMEN Metin Özkan DÜNYA MÜCEVHER KONGRES N BAfiBAKAN ERDO AN AÇTI Baflbakan Erdo an: Dünyan n yeni mücevher merkezi olma HABER MERKEZ Enerji Dreamcircle (Tu ba Ulusoy) yolunda en flansl ülke Türkiye 4 YÖNET M YER VE ADRES stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat:2 Çobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler stanbul / TÜRK YE DÜNYA MÜCEVHER KONGRES GALA GECES Dünya Mücevher Sektörü nün devlerine onur ödülü verildi. GÖRÜfi / EFR N BA Türk Kuyumculuk Sektörü nün gücünü dünyaya gösterdik. 38 Telefon: (0212) Faks: (0212) Web: BASILDI I YER Elma Bilgisayar ve Bas m Halkal Caddesi No: 164 B4 Blok Sefaköy-Küçükçekmece / stanbul Telefon: (0212) CIBJO KONUKLARI KÜLTÜR TURU YAPTI 18.. Kongrenin yabanc konuklar Bo az gezisi ve sema gösterisiyle büyülendi. GÖRÜfi / EKONOM ST EMRE ALK N YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli Yaz hareketli geçecek JTR BÜLTEN JTR - Türk Mücevhercileri Birli i nin ücretsiz yay n d r. çerideki yaz ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek kullan labilir. SÖYLEfi : C BJO BAfiKANI DR. GAETANO CAVAL ER Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç Haber Türk Ekonomi

5 6 ANADOLU MÜCEVHERLER NDE SELÇUKLU TASARIM YARIfiMASI SONUÇLANDI Tasarlad lar, kazand lar, ödüllendirildiler JTR, 23 ÜYES YLE JCK-LAS VEGAS FUARI NDAYDI Türkiye Kuyumculuk Sektörü nü ileri tafl mak için çal flan JTR-Türk Mücevhercileri Birli i, JCK da sektörü temsil etti ZLEN M: LYAS GENÇO LU JCK Las Vegas Fuar, sektörün hareketlenece inin iflaretini verdi ULUSAL BASIN C BJO 2009 A BÜYÜK LG GÖSTERD 130 milyar dolarl k buluflma DÜNYA BASININDA C BJO 2009 Türk mücevherciler dünya sahnesinde yerini al yor JTR DEN KISA KISA...44 JTR, 5. Çukurova Alt n ve Mücevherat Fuar ndayd JTR den sektöre katk JTR, 38 Türk kuyumcuyla Hong Kong Fuar na kat lacak Gaziantep ve Halep te arkeolojik, etnografik ve güncel tak lar araflt r l yor JTR Baflkan Vekil Genço lu Marmara Üniversitesi nde sektörü anlatt MM B de hracata Yönelik Devlet Yard mlar e itimi yap ld Bilgisayar ortam nda modelleme teknikleri e itimi bafllad JTR ve TO sektörün sorunlar n konufltu 5

6 Gündem 6 DÜNYA MÜCEVHER KONGRES 2009 STANBUL DA YAPILDI JTR dünyan n en büyük mücevhercilerini a rlad

7 C BJO taraf ndan düzenlenen ve dünya mücevher sektörünün en önemli buluflmas kabul edilen Dünya Mücevher Kongresi 2009 da sektörün yerel ve küresel sorunlar konufluldu. Türkiye, dünya kuyumculuk sektöründeki karar al c konumunu güçlendirirken, kongrenin stanbul da yap lmas Türkiye nin tan t m ve markalaflmas konusunda da önemli bir ad m oldu. JTR-Türk Mücevhercileri Birli i nin ev sahipli inde, Dünya Mücevher Konfederasyonu (CIBJO) taraf ndan düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi 2009 a, 69 ülkeden dünyaca ünlü mücevher flirketlerinin 500 e yak n üst düzey yöneticisi ve kanaat önderlerinin yan s ra, Birleflmifl Milletler ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri de kat ld. Dünya mücevher sektörünün en önemli buluflmas olan ve 3-5 May s tarihleri aras nda Sheraton Ataköy de düzenlenen kongrenin gündemini küresel kriz, krizin mücevher endüstrisine etkisi ve bu etkiyi en aza indirebilmek için uygulanacak stratejiler oluflturdu. 7 Mücevherat sektörünün yaflad küresel sorunlar ve çözüm önerileri, üç gün boyunca yap lan toplant larda ayr nt lar yla ele al nd. Dünya Mücevher Konfederasyonu yönetiminin 20 ülkeden temsilcileriyle haz r bulundu u kongrede, CIBJO-E itim Vakf n n kurulmas için karar al nd. Kongrenin bir di er önemli gündem maddesini ise sektörün kurumsal sosyal sorumluluk alan ndaki faaliyetleri ve yapmas gerekenler oluflturdu. Birleflmifl Milletler yetkilisi de bir sunum yaparak katk da bulundu.

8 Gündem 8 Ünlü konuklar kongreye damga vurdu Kongreye, Dünya Mücevher Konfederasyonu (C BJO) Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff, DMCC Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Baflkan Dubai Prensi Ahmad Bin Sulayem, Rapaport P rlanta Raporu ve Fiyat Listesi yay nlay c s Martin Rapaport, Roberto Coin firmas n n sahibi Roberto Coin, ngiliz Mücevher Birli i Baflkan Herry Levy, ABD K ymetli Tafl Ticaret Birli i kurucusu Roland Naftule ve Macaristan De- erli Tafl Birlik Baflkan Hober Rerenk in yan s ra, Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün tan nm fl isimleri kat ld. Zirvenin aç l fl nda bir konuflma yapan JTR- Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl, Sektörümüzün ortak küresel sorunlar na çözüm aranan Dünya Mücevher Kongresi nin bu y l tüm dünyay saran ekonomik kriz ortam nda stanbul da düzenleniyor olmas, bu buluflman n önemini bir kat daha artt rmaktad r. Bu kongre, Türk Mücevher Sektörü nün dünya liderli i yolu için çok önemli bir kilometre tafl d r. Bu kesinlikle nihai bir hedef de il, aksine yeni bir bafllang çt r ve devam yeni projelerle gelecektir dedi. Do u dan Bat ya mücevher dünyas, stanbul`daki büyük zirvede bulufltu C BJO Baflkan Cavalieri: stanbul daki zirve çok önemli Dünya Mücevher Konfederasyonu (CIBJO) Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri de, her sektör gibi kendi sektörlerin de s k nt l bir süreçten geçti ini, bu yüzden de stanbul daki zirvenin çok önemli oldu unu ve krizde izlenecek yol haritas n stanbul da belirlediklerini ifade etti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli ise yapt konuflmada, mücevher sektörünün y ll k 10 milyar dolarl k ihracat potansiyeli ile gelecek 10 y lda dünya lideri olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen Türkiye için çok önemli oldu unu söyledi. Büyükekfli, Türkiye`nin çok köklü bir kuyumculuk geçmifli oldu unu, Türkiye nin mücevherat ve alt n sektöründe dünyan n en önemli oyuncular ndan biri oldu unu dile getirdi ve Bugün burada düzenlenen kongre, sektörün markalaflma

9 JTR BAfiKANI MAM ALTINBAfi, CIBJO YÖNET M KURULU NA SEÇ LD C BJO Baflkan Gaetano Cavalieri, JVC (ABD Kuyumcular Koruma Komitesi) Baflkan Cecilia Gardner ad mlar n bütün dünyaya göstermesi için çok uygun bir platformdur. Dünya mücevher sektörünün büyüklü ü 130 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Dünyan n y ll k alt n talebi 2 bin 500 ton iken, Türkiye 300 ton taleple dünyada ilk 5 ülke aras na giriyor. Türkiye`nin 2008 y l ihracat 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. hracat m z n flu an üstünde durdu u en önemli noktalardan biri, var olan piyasalardaki yerimizi korurken, yeni pazarlara girmek dedi. Büyükekfli, krizi f rsata dönüfltürmek için firmalar n markalaflmaya, kaliteli üretime, pazarlamaya ve inovasyona önem vermeleri gerekti ini de sözlerine ekledi. Dünya Mücevher Kongresi; Yap Kredi, Kuyumcukent, Türk Hava Yollar, stanbul Maden hracatç lar Birli i, stanbul Demir ve Demir D fl Metal hracatç lar Birli i, stanbul Elektrik Elektronik Makine ve Biliflim hracatç lar Birli i, stanbul Ticaret Odas, stanbul Sanayi Odas, stanbul Büyük fiehir Belediyesi ve Rotaforte Fuarc l k n sponsorlu unda yap ld. Dünya Mücevher Kongresi nin son gününde yap lan yönetim kurulu seçimlerinde, JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Yönetim Kurulu Baflkan mam Alt nbafl, oy birli iyle CIBJO Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. Alt nbafl, Dünya Mücevher Konfederasyonu nda Türkiye yi temsil eden ilk Türk yönetici oldu. Mücevherin tüm dünyada üretim, da t m ve pazarlama standartlar n n oluflturulmas nda ve sektörün global vizyonun belirlenmesinde Türkiye art k masaya, karar al c larla birlikte söz sahibi bir ülke olarak oturacakt r diyen Baflkan Alt nbafl, Türkiye nin, dünya mücevher endüstrisinin en büyük üreticilerinden biri olarak bu sektörün üretim ve ticaret standartlar n n belirlendi i karar mekanizmalar n n d fl nda kalmas n n düflünülemeyece ini söyledi. C BJO Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri ise; Alt nbafl n CIBJO Yönetim Kurulu nda yer almas yla Türkiye nin mücevher sektöründeki birikimlerinin, dünya kuyumculuk sektörü için önemli bir kazan m oldu unu belirtti. 9

10 Gündem DÜNYA KUYUMCULUK KONGRES N BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN AÇTI Baflbakan Erdo an: Dünyan n yeni mücevher merkezi olma yolunda en flansl ülke Türkiye JTR Baflkan mam Alt nbafl, T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, C BJO Baflkan Gaetano Cavalieri, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff 10 Zirvenin aç l fl n yapan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, dünya kuyumculuk sektörünün kanaat önderlerini stanbul un gizli mücevherlerini keflfetmeye davet etti. Erdo an, dünyada yaflanan krizin etkileri geride kald nda Türkiye nin yat r m ve ticaret için cazip ülke olaca n söyledi.

11 JTR Baflkan mam Alt nbafl Dünya Mücevher Konfederasyonu CIBJO nun y ll k uluslararas ola an kongresinin aç l fl nda çok say da özel davetli bir araya geldi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, stanbul Valisi Muammer Güler ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, dünya mücevhercileriyle zirvede bulufltu. Do u dan Bat ya Mücevher Dünyas stanbul da Bulufluyor slogan ile bafllayan Dünya Kuyumculuk Kongresi nin aç l fl, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan yap ld. Aç l flta yapt konuflmas na, Sizleri dünya medeniyetlerinin befli i olan stanbul da görmekten mutluluk duyuyorum diye bafllayan Baflbakan Erdo an, kongrenin tan t m slogan nda belirtildi i gibi stanbul un Do u yla Bat n n birleflti i noktada oldu una dikkat çekerek, stanbul un iki k tay, iki ayr kültür co rafyas n birlefltiren bir kent oldu una de indi. Kentin özellikle son dönemde Medeniyetler ttifak na da ev sahipli i yaparak yüklendi i misyonla dikkatleri üzerine çekti ini kaydeden Baflbakan Erdo an, Bugün, burada; eflsiz, nadide, de erli kavramlar n dünyada en iyi bilen topluluk bulunuyor. nan yorum ki, mücevher sektörünün siz de erli temsilcileri bir dünya mücevheri olan stanbul'u gezme ve onun gizli mücevherlerini keflfetme f rsat bulacaks n z. Özellikle stanbul'daki tarihi eserlerin bir mücevher ustas n n elinden ç km fl gibi ince ince nas l ifllendi ine; tafllar n, mermerlerin, süsleme sanat n n her bir örne inin bir kuyumcu hassasiyetiyle nas l ifllendi ine flahit olacaks n z y llar aras nda belediye baflkanl n yapt m bir flehrin güzelliklerini, siz de erli mücevher sektörünün temsilcilerinin de görmesinden ayr ca memnuniyet duyuyorum dedi. Tim Baflkan Mehmet Büyükekfli CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff 11 Türkiye krize karfl sa lam bir durufl sergiliyor Baflbakan Erdo an konuflmas na, ekonomik kriz ve Türkiye ekonomisinin durumuna iliflkin tespitlerle devam etti, "Tüm bunlara ra men güçlü, sa l kl, korunakl yap s yla Türkiye ekonomisi son 100 y l n en büyük finansal krizine karfl sa lam bir durufl sergiliyor dedi. Baflbakan ko-

12 Gündem 12 JTR Baflkan Alt nbafl, Baflbakan Erdo an a teflekkür plaketi takdim etti. Baflbakan Erdo an, C BJO Baflkan Cavalieri ye Türkiye yi hat rlatacak bir arma an sundu. nuflmas n flöyle sürdürdü: Özellikle bankac l k sektörünün sa l kl yap s, mali politikalar ve para politikalar ndaki kararl duruflumuz sayesinde finansal krizi en az etkiyle atlatman n mücadelesi içindeyiz. Ald m z ek tedbirlerle flu ana kadar di er geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere nazaran etkileri çok az hissettik. Bundan sonra da tedbirleri kararl bir flekilde uygulayarak, Türkiye'yi kriz sonras n n y ld z ekonomisi haline getirmek için çal flmalar m z sürdürece iz. Ülke olarak ekonomide, iç ve d fl politikada yakalad m z geliflme ve kalk nma h z m z orta vadede mutlaka muhafaza edece- iz. Kriz ve krizin etkileri geride kald nda istikrarl ve yüksek büyüme e ilimiyle Türkiye, dünyan n yat r m ve ticaret için en cazip ülkelerinden biri olarak hedeflerine do ru ilerleyecektir." Yat r mc ya her türlü kolayl gösteririz Dünya Kuyumculuk Sektörü nün Türkiye'deki bu potansiyeli görüp, de erlendirece ine inand n da söyleyen Baflbakan Erdo an, Türkiye nin dünyan n yeni mücevherat merkezi olma konusunda tart flmas z en flansl ülke

13 oldu unu belirtti. Erdo an, "Bizim kap - lar m z ard na kadar aç k. Burada yat r m yapman z, Türkiye ile ticareti gelifltirmeniz için her türlü kolayl göstermeye haz r z. Bu noktada varsa eksikliklerimiz gidermeye haz r z" dedi. Baflbakan Erdo an, 5 bin y ll k geçmifle sahip böyle önemli bir sektörü ihmal etmelerinin söz konusu olamayaca n, zaman zaman sektör temsilcileriyle görüflerek sorunlar n çözümü için ortak ad mlar att klar n da sözlerine ekledi. JTR- Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl, kongreye verdi i destekten dolay Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a konuflmas n n ard ndan, kongre an s na özel olarak haz rlat lan teflekkür plaketini sundu. Baflbakan Erdo an: Türkiye ekonomisi son yüzy l n en büyük krizine karfl sa lam bir durufl sergiliyor Cavalieri, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karagülle, JTR Baflkan mam Alt nbafl, stanbul Valisi Muammer Güler 13

14 Gündem 14 DÜNYA MÜCEVHER KONGRES Gala gecesinde onur ödülleri da t ld Dünya Mücevher Kongresi, görkemli bir gala gecesiyle son buldu. Gecede sektörün kanaat önderleri Onur Ödülü ile taltif edildi. Üç gün boyunca düzenlenen toplant larda sektörel de- erlendirmelerin yap ld Dünya Mücevher Kongresi, 5 May s gecesi Sheraton Ataköy de yap lan görkemli bir gala gecesiyle son buldu. Gala gecesine mücevher dünyas n n önemli isimlerinin yan s ra, stanbul Valisi Muammer Güler, dönemin stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir de kat ld. Fatih Türkmeno lu nun sunuculu unu üstlendi i gala gecesinde, JTR- Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan dünya mücevher sektörüne olan katk ve baflar lar ndan ötürü mücevher sektörünün önemli isimleri, sektöre olan katk lar nedeniyle Onur Ödülü ile taltif edildi.

15 Roberto Coin, lyas Genço lu, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff Martin Rapaport onur ödülünü JTR Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üçkardefl ten ald. JTR Yönetim Kurulu Üyesi smet Koçak, ABD K ymetli Tafl Ticaret Birli i Kurucusu Roland Naftule ye onur ödülü verdi. Ünlü mücevherci Roberto Coin e onur ödülünü JTR Baflkan Vekili lyas Genço lu verdi. 15 Dubai Prensi Ahmad Bin Sulayem e JTR Baflkan mam Alt nbafl onur ödülü verdi. ngiliz Mücevher Birli i Baflkan Heny Levy, ödülünü JTR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karagülle den ald.

16 Gündem Vali Muammer Güler e gecede teflekkür plaketi sunuldu. 16 Murat Karagülle, Vali Muammer Güler, mam Alt nbafl, Emniyet eski Müdürü Celalettin Cerrah, Münir Üçkardefl, lyas Genço lu Macaristan De erli Tafllar Birlik Baflkan Hober Rerenk e ödülünü JTR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karagülle takdim etti. Dünya Mücevher Konfederasyonu (C B- JO) Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff, DMCC Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Baflkan Dubai Prensi Ahmad Bin Sulayem, Rapaport P rlanta Raporu ve Fiyat Listesi yay nlay c s Martin Rapaport, Roberto Coin Mücevherat n sahibi Roberto Coin, ngiliz Mücevher Birli i Baflkan Heny Levy, ABD K ymetli Tafl Ticaret Birli i Kurucusu Roland Naftule ve Macaristan De erli Tafl Birlik Baflkan Hober Rerenk e ödülleri Türk kuyumcular taraf ndan takdim edildi. Gala gecesinde ayr ca stanbul Valisi Muammer Güler, stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir'e de kongre süresince gösterdikleri katk ve desteklerden ötürü teflekkür plaketi verildi.

17 görüfl Türk Kuyumculuk sektörünün gücünü dünyaya gösterdik Efrin Ba JTR Yönetim Kurulu Üyesi Geliflmifl ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyip küresel boyuta ulaflan finansal alandaki krizin, tüm reel sektörleri etkileyece i bilinen bir gerçekti. Ülkemizin kuyumculuk sektöründeki mevcut klasman n korumak ve daha ileri seviyelere tafl mak için JTR yönetim kurulu olarak bu s k nt lar n bilinciyle her hafta bir araya geliyor ve saatlerce süren toplant lar yap yoruz. Küreselleflmeyle birlikte d fl ticaret katk s olmadan kalk nma sa lanamayaca n göz önünde bulundurarak, ihracat m z artt rman n yollar n araflt r yoruz. Bu noktada kuflkusuz, fuar organizasyonlar ön plana ç k yor. Zira sektörel fuarlar önceki y llardaki gibi bir flov olman n çok ötesinde fonksiyonlara sahip günümüzde. Dünyadaki fuarlar art k anlaflmalar n yap ld, imzalar n at ld, ürünlerin al n p sat ld gerçek bir ticaret alan oldu. Üzülerek gözlemledi imiz nokta ise ülkemizdeki fuarlar n bu trendi henüz yakalayamam fl olmas. Bu konuda daha gerçekçi ad mlar n at lmas, hedefe ulaflmak için iyi niyetle ve daha organize olarak çal fl lmas gerekti ini düflünüyoruz. Ekonomik daralma nedeniyle arz-talep dengelerinin sars ld bir dönemin içindeyiz. Dünyadaki ticaret dengelerinin pozitif seviyelere ç kmas yla, ihracat m z n ibresinin tekrar yukar ya dönece ine inanc m z sonsuz. flte bu noktada, pastadan hak etti imiz pay alabilmek için de mevzuatta birtak m de iflikliklerin yap lmas art k kaç n lmaz olmufltur. Bu s k nt lar n bafl nda da, döviz kurunun son y llarda hep ihracatç n n aleyhinde geliflmesini gösterebiliriz. Bununla birlikte alt - n n ons fiyat n n global krizle birlikte çok volalit bir flekilde dünya piyasalar nda fiyatlanmas da ihracat olumsuz etkilemifltir. P rlanta ithalat ndaki yüksek oranl ÖTV nin kald r lmas n n gerekti i, bunun ticaretin önünü nas l kapad geçen seneki Alt n Zirvesi nde yetkililere tüm detaylar ile aktar lm flt. Umar z bu konuda da gerekli ad mlar art k h zla at l r. 17 hracat m z artt rmaya yönelik, gerekli ve ilgili tüm kifli veya kurumlarla iflbirli i içerisinde çal flarak, uzun vadeli projeler gelifltirerek kalk nman n öncü vagonlar ndan olmak, sektörümüzün hak etti i yerdir. Bu amaçla çal flarak, dünya mücevher sektörünün kanaat önderlerini çat s alt ndan toplayan Dünya Kuyumculuk Konfederasyonu nun (CIBJO) bu y lki kongresini stanbul da gerçeklefltirdik. Böylelikle Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün gücünü tüm dünyaya gösterme flans na sahip olduk. Önümüzdeki süreçte, benzeri organizasyonlar n alt na hep birlikte imza atmay diliyorum.

18 Kültür Turu 18 DÜNYA MÜCEVHER KONGRES Yabanc konuklar Bo az gezisi ve Sema gösterisiyle büyülendi Dünya Mücevher Kongresi nedeniyle stanbul a gelen yabanc konuklar, JTR nin konu u olarak stanbul un tarihi ve turistik yerlerini gezdi, Bo az gezisinin ard ndan Cemile Sultan Korusu nda düzenlenen Türk gecesinde, birbirinden lezzetli Türk yemeklerini tatt ve sema gösterisi izledi.

19 19 stanbul da düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi ne kat lan dünya mücevher sektörünün temsilcileri, düzenlenen etkinlikler çerçevesinde stanbul un tarihi ve turistik mekanlar n gezdi ve Türk kültürünü tan d. JTR-Türk Mücevhercileri Birli i nin organize etti i etkinlikler, kat l mc - lar n ilgisini çekti. Konuklar, kongrenin ilk gününde Cemile Sultan Korusu nda düzenlenen Türk gecesine, stanbul Bo az nda yap lan tekne turu sonras nda geldi. stanbul un do al güzelli inden, eflsiz konumundan ve ilham verici tarihi

20 Kültür Turu yal lar ndan çok etkilendiklerini belirten yabanc konuklar, Türk mutfa n n birbirinden lezzetli yemeklerinin sunuldu u gecede düzenlenen sema gösterisini de büyük bir ilgiyle izledi. Gecede bir hat sanatç s taraf ndan özel olarak haz rlanan kartlara davetlilerin isimleri yaz larak, konuklara Türk hat sanat ndan örnek de gösterilmifl oldu. Dünyan n dört bir köflesinden kongre için stanbul a gelen konuklar, Türk kuyumculuk sektörünün kalbi say lan Kapal çarfl y ve Kuyumcukent i de ziyaret etti. 20 Mücevher dünyas n n devleri aileleri ile birlikte stanbul da keyifli günler geçirdi

21 görüfl Yaz hareketli geçecek... Prof. Dr. Emre Alkin Haziran ve temmuz aylar her bak mdan yaz aylar n n heyecanl geçece ini bizlere gösterdi. Geride b rakt m z günün özetine bir göz atal m: DAX ve DOW gibi hisse senedi piyasalar nda k sa vadeli teknik düzeltmelerin yan nda, Rusya gibi geliflmekte olan ülkelerin piyasalar nda sert düflüfllere flahit olmaktay z. IMKB ise hem global hem de yerel geliflmelere karfl oldukça dirençliydi. May s ve haziran aylar nda enflasyon oranlar n n son y llar n en düflük y ll k fiyat seviyesini göstermesinin ard ndan, Merkez Bankas 'n n faiz indirimlerinin nereye kadar olaca tart flmalar bafllad. Bu arada DIBS (Devlet iç borçlanma senetleri) faizleri 2. piyasada yükseldi, sonra da düfltü. Bütçe tart flmalar ve IMF anlaflmas n n uzamas sebebiyle dövizde az da olsa oynakl k yafland. Ard ndan haziran ay nda Merkez Bankas genel beklentinin üzerinde, 50 baz puanl k bir indirimle hem para hem de sermaye piyasas n rahatlatt. Hazinenin k sa vadeli de olsa elini kuvvetlendirdi. fiimdi temmuz ay nda faizin bir kere daha inip inmeyece i tart fl l yor. Bundan baflka sanayi üretimi ve kapasite kullan m oranlar hala ekside olsa bile, "dipten toparlanmay " iflaret eder nitelikteydi. D fl piyasalarda ise petrol 70 dolar direncinde fazlaca oyaland. yileflmenin belirtisi olarak adland r - lan petrol fiyatlar n n sert düflüfl ve yumuflak toparlanmas gözlerden kaçm yor. Paritenin de 1.40'larin üzerinde sert bir dirençle karfl laflt anlafl l yor. Uzmanlar, 1.38 seviyesinin k - r lmas durumunda 1.35 seviyesine do ru hareketin bafllayabilece ini söylüyorlar. Türkiye'de ise uzmanlar, dolar/tl'nin yükselmesi için fazla sebep olmad n ancak sonbahar ile birlikte faiz oranlar n n artaca n söylüyorlar. Daha önce yaflanan geliflmelerden edinilen tecrübe gösteriyor ki, faizler tepe noktas na gelmeden önce döviz kurlar yükseliyor. Ard ndan dövize sat fl geliyor ve yat r mc lar TL cinsinden varl klara geri dönüyorlar. Ancak faiz oranlar geride b rakt m z y llara göre çok daha düflük oldu undan, böyle bir hareketlenmenin alt ve üst bantlar birbirinden çok uzak olmayacakt r. Alt n, kuyum ve mücevherat endüstrisinin zay f talebine ra men parite etkisiyle dolar band n aflsa da, tekrar geri döndü. Ana metallerde de sanayi talebinin az da olsa düzelmesini bahane eden spekülatif ataklarla yükselifle geçti. Gerçek toparlanma, ülkelerin GSYIH'si için çok önemli olan inflaat sektörünün tekrar aya a kalkmas yla gerçekleflecek. Haz r GSYIH demiflken, çeyrek büyüme rakamlar n hat rlatal m. Daha önceki öngörüler % 9 ile 12 aras nda de ifltirken, bu rakam n TU K taraf ndan % 13.9 olarak aç klanmas moralleri biraz bozdu. Ancak bu datan n, afla ya da yukar do ru büyük bir sapma olmazsa piyasa üzerinde önemli bir etki yapmad n da eklemek gerekiyor. Yaz aylar n n geçmifl dönemlere göre daha hareketli geçece ini söylemifltik. Hazinenin borçlanma limitinin beklenenden daha fazla, tam 5 kat art rmas da bu beklentimizi güçlendiriyor. Finans kurulufllar n n Türkiye ile ilgili ak llar kar fl k diyebiliriz. Bir finans kuruluflu Türkiye ve benzer ülkeleri "yat r m cenneti" olarak gösterirken, bir di eri "TL cinsinden varl klar n z hafifletin" yorumunda bulunuyor. Özetle yaz aylar ; IMF, borçlanma, Merkez Bankas faiz karar ve siyasal geliflmeler aç s ndan hareketli bir dönem olacak. 21

22 Söylefli DÜNYA MÜCEVHER KONFEDERASYONU (C BJO) BAfiKANI DR. GAETANO CAVAL ER Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç 22 Dünya Mücevher Konfederasyonu Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri, Türkiye endüstrisinde muazzam bir potansiyel görüyorum. Uzun bir gelene i var ve flimdiden alt n konusunda bir dünya gücü. Hem ekonomik hem de politik olarak sabit ve Do u-bat aras ndaki eflsiz konumu da, ona ancak di er birkaç ülkenin de sahip oldu u stratejik avantaj veriyor diyor. Baflkan Cavalieri: C BJO, sektör, Türk Kuyumculuk Sektörü ve küresel krizin sektöre etkileriyle ilgili sorular m z cevaplad. Bize Dünya Mücevher Konfederasyonu C BJO hakk nda bilgi verebilir misiniz? Kurulufl amac Avrupa daki mücevher ticaretinin menfaatlerini ço altmak ve temsil etmek olan CIBJO nun kökleri Paris e, 1926 ya kadar uzan yor y l nda CIBJO yeniden yap land rmaya giderek flu andaki global formuna kavufltu. CIBJO aslen flu anda Mücevher flletmelerinin Birleflmifl Milletleri konumundad r ve kazanc n mücevherat, de erli tafllar ve madenlerden edinen kiflilerin, kurulufllar n ve flirketlerin ç karlar n temsil etmektedir. Üyelerini, dünyan n çeflitli yerlerinden büyük ulusal ticari mücevher flirketleri oluflturur. CIBJO tüm mücevher, de- erli tafl ve maden sektörlerini maden oca ndan sat ld klar yere kadar dikey; çeflitli üretim, imal ve ticaret merkezlerindeki her sektör bileflenini de yatay olarak kapsar. Ayr ca uluslararas ço u büyük mücevher flirketi ve bu alanda hizmet verenler de ortak üyelik ile CIBJO kapsam ndad r y l nda, CIBJO uluslararas p rlantada, de erli tafl ve mücevherat alan ndaki tek kurulufl haline gelerek Birleflmifl Milletler de resmi dan flman statüsünü almaya hak kazand. Dünya mücevhercilerinin yüzde kaç CIBJO üyesi? Toplamda, 43 ülkeden ve 35 ortak üyelikle birlikte 100 ü aflk n üyemiz mevcut. fiunu söyleyebilirim ki, büyük üretim ve tüketim pazar olan tüm ülkeleri kuruluflumuz bünyesinde temsil ediyoruz. fiu an tam bir yüzde veremeyece im ancak kolayl kla söyleyebilirim ki, flu an dünyada üretilen ve sat lan mücevherin büyük bir ço- unlu u CIBJO ile direkt veya dolayl yollardan ba lant l olan flirketler taraf ndan idare ediliyor. Sizin kuruluflunuza üye kaç Türk flirketi var? Daha önce söyledi im gibi, her ülkenin mücevher sektörü ulusal mücevher dernekleri yoluyla CIBJO da temsil ediliyor. Türkiye de de CIBJO nun temsilcisi JTR-Türk

23 Mücevhercileri Birli i dir. Bu birli in üyeleri ayn zamanda bizim de üyelerimizdir. CIBJO içindeki Türk üyelerinin rolünden bahsedebilir misiniz? Türk Mücevhercileri Birli i bu y lki genel toplant m z n ve çeflitli sektörel komisyon toplant lar n n gerçekleflece i 2009 CIBJO Kongresi nin ev sahipli ini üstlendi. Bu kongre, global mücevher dünyas n n çeflitli sektörlerinden temsilcilerin topland tek forum olma özelli i ile bizim sanayimizde çok büyük bir önem teflkil etmektedir. JTR bizim için çok iyi ifller baflard ve inan yorum ki gelecekte de bu baflar l organizasyonumuz içindeki lider rolünü devam ettirecektir. Mücevher ve ilgili sektörlerin dünya ekonomisindeki pay ne kadar büyük? Küresel ekonomik kriz yüzünden bir düflüfl beklenmesine ra men, dünyadaki mücevher iflletmelerinin toplam cirosu geçen sene sonunda 170 milyar dolard. Ayr ca bu pazar, 4 ila 5 milyon aras iflçiye, dolayl yoldan daha da fazlas na ifl sa lam flt r. Gaetano Cavalieri Cibjo Baflkan Sizce Türkiye mücevher sektörü bu alanda nas l alg lan yor? Sektör geçmifl y llara oranla ne kadar büyüdü? Uluslararas mücevher sektöründe, Türkiye yükselen bir güç olarak görülüyor. Sadece büyük potansiyeli olan bir pazar de il, ayr ca bir üretim merkezi ve di er pazarlara, özellikle eski Sovyetler Birli i ve Orta Do u daki ülkelere geçifl noktas olarak görülüyor. Bu özellikler de, Türkiye deki mücevher ve tak sektöründeki potansiyeli çok büyük bir hale getiriyor. Sektörün global zorluklar, engelleri nelerdir? Küresel ekonomik krizin bizim en büyük engelimiz oldu u aç kt r ve buna stanbul daki kongremizde uzun uzun de indik. Ayr ca, bizim topluma karfl daha fazla etik ve sorumluluk sahibi olan bir dünyada ifl yapma yükümlülü ümüz ile ba daflan Toplu Sosyal Sorumluluk çabam zla ilgili sorunlar ilgilendik. Masaya yat rd m z konulardan bir di eri de, teknik terimlerin ve standartlar n uyumunu içeren uluslararas mücevher ifli ile do rudan alakal konular oldu. CIBJO bu problemleri çözmek için ne öneriyor? Global ekonomik kriz hakk nda, CIBJO kendili inden bir çözüm üretmiyor. Bunun yerine bir forum görevi üstlenerek, sanayinin üyelerinin bir araya gelip ortaklafla veya bireysel çözümler üretmesine ve planlar yapmas na olanak sa l yor. Toplu Sosyal Sorumluluk ile ilgili sorunlara gelin- 23

24 Söylefli 24 ce biz do rudan müdahale ediyoruz. stanbul daki CIBJO 2009 Kongresi nde, WJCEF olarak bilinen Dünya Mücevher Konfederasyonu E itim Fonu nun çal flma plan n aç klad k. WCJEF nin amac, Toplu Sosyal Sorumluluk prensiplerini madeninden pazar na kadar mücevher, elmas ve de- erli tafl endüstrisindeki tüm üyelere ö retmek ve bu prensipleri kendi iflletmesinde de uygulamas n sa layacak bir program saptamakt r. Bu program bize eksperlerden oluflan bir tak m sa layan Birleflmifl Milletler ile birlikte tasarlan yor. CIBJO mücevher endüstrisindeki evrensel standart ve teknik terim uyum amaçlar n üst seviyelere tafl mak için kendi Blue Book sistemini gelifltirmifltir. CIB- JO nun Blue Book lar elmaslar, renkli de erli tafllar, incileri, di er organik materyalleri, de erli madenleri ve cevher laboratuvarlar n de erlendirmeye, adland rmaya ve yöntem bilgisini bulmaya yarayan standartlar bar nd r r. Her kitap, iliflkili sektörlerdeki ticari organizasyonlar ve laboratuvarlar temsil eden CIBJO komiteleri taraf ndan haz rlanm flt r. Gelifltirilen standartlar, bu yönde büyük deneyime sahip olan komitelerin ve komite d fl nda bu standartlar n gelifliminde rol oynayan bireylerin ulaflt görüfl birli ini temsil eder. Blue Book lar sürekli izlenmesi gereken canl dökümanlard r. Blue Book lardaki standartlar n uygulanmas iste e ba l d r. Ancak, CIBJO standartlar n Ekonomik kriz yüzünden cesaretiniz k r lmas n. Bu geçici bir engel, çünkü mücevher ifli sürekli büyüyen bir endüstri ve tüm kariyerinizi ona adamaya de er bir ifl uluslararas ticaret arenas nda her insana, ortakl a ve anonim flirkete uymas gerekti ini ileri sürüyor. Bu standartlar etiketleme, sat fl, mal ticareti, reklam ve promosyon esnas nda kullan lan ticari terimlere de uymal d r. Türkiye mücevher üretim ve tasar m aç s ndan dünyada 1 numara olmay hedefliyor. Siz bu hedefin gerçekleflmesine flans veriyor musunuz? Vermiyorsan z neden? Daha önce söyledi im sebepler nedeniyle, Türkiye endüstrisinde muazzam bir potansiyel görüyorum. Uzun bir gelene i var ve flimdiden alt n konusunda bir dünya gücü. Hem ekonomik, hem de politik olarak sabit ve Do u-bat aras ndaki eflsiz konumu da, ona ancak di er birkaç ülkenin de sahip oldu u stratejik avantaj veriyor. Tüm bu özellikler dinamik ve h rsl mücevher toplumuna büyük yararlar sa lar, t pk Türkiye de oldu u gibi. Neden bu toplant y stanbul da yapmaya karar verdiniz? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Y ll k kongrelerimiz için yer seçerken, geleneksel olarak kongrenin kendisinin çekti i ilginin de ötesinde, aranan ve merak edilen yerler seçiyoruz. Bu yüzden, Türk Mücevherciler Birli i nden ald m z davetten çok mutlu olduk, çünkü stanbul bize sa layaca tesislerin yan nda, iflimizi yönlendirebilecek yepyeni bir perspektif de katacakt. Bir CIBJO kongresi, ev sahibi ülkeye dünyan n çeflitli ülkelerinden lider mücevhercileri getirir ve biz onlar n sadece dünya endüstrisi hakk nda de il, konuk olunan ülkenin endüstrisi hakk nda bir fleyler ö renmesine de gayret ederiz. Türkiye nin eflsiz kültürel ve ifl deneyimi yan nda harika bir konferans olana sa lamas, bizim Türkiye yi 2009 CIBJO Kongresi için kayda de er bir ev sahibi olarak seçmemize olanak verdi. Kongrenin stanbul da yap laca aç kland nda nas l tepkilerle karfl laflt n z? Umdu umuz gibi, meslekten ald m z tepkiler olumlu oldu ve herkes stanbul da toplanaca m z için heyecanland. Çok güzel bir etkinlik oldu.

25 Ekonomik krizin mücevher sektöründeki etkileri konusunda genel bir de erlendirme yapar m s n z? Ekonomik krizinin mücevherat sektörüne önemli bir etkisi olmayaca n söylemek safl k olur. Aç kça görülüyor ki, bizim sanayimizden do an bir kriz olmamas na karfl n etkileri hiçbir ekonomik sektörün ve ülkenin kay ts z kalamayaca kadar büyük ve kapsaml. Ancak flunu belirtmek isterim ki, sektörümüzdeki hiçbir iç problem ekonomik yavafllamaya ve krize yans mamaktad r. Problem genel bir yavafllamad r ve daha çok Amerika Birleflik Devletleri ve Bat Avrupa n n; Hindistan ve Çin gibi geliflen ülkelerin karfl s nda yaflad ekonomik bunal m yüzündendir. nsanlar n bir krizde almay b rakt ilk fley mücevher. Bu kriz bafllad ndan beri neler oldu, sizce sektör bu zaman dilimi içinde ne kadar geriledi? Belirli bir miktar söylemenin mümkün oldu unu düflünmüyorum, çünkü ba l oldu unuz sektöre veya iflletti iniz pazara göre bu miktar de ifliyor. Baz pazarlarda, özellikle geliflen dünya ülkelerinde, beklenildi inden daha düflük bir büyüme gerçekleflti, baz pazarlarda ise sat fllarda yüzde 40 lardan yüzde 70 lere varan bir art fl yafland. Mesela alt nc lar, sabit olmayan bir pazarda sabitli in kayna olarak görülen alt n külçelerindeki fiyat art fl ndan olumlu bir flekilde etkilendi. Di er yandan, son y llarda çok yüksek olan elmas fiyatlar düfltü. nsanlar evlenmeye devam etti ve evlilik al flverifli, mesela kad nlar n kendine ald mücevher sat fllar ndan daha istikrarl hale geldi. Bunu da söyledikten sonra, bence yavafllaman n boyutlar n görmek için y l n 2. çeyre inin sonuçlar na bakmam z laz m. Kriz asl nda Amerika daki Lehman Brothers adl flirketin iflas ile 2008 in 3. çeyre- inde bafllad. flas n zamanlamas çok talihsizdi çünkü tam da bizim ve di er meslek kollar için çok önemli olan tatil al flverifline bafllamak üzere olan müflterilerin duygu hallerini etkiledi. Sonuç olarak, bu y l n ilk çeyre- inin ço u dahil olmak üzere, azalan tatil sat fllar n n etkileriyle u rafl yorduk. Ancak pazar daha istikrarl hale JTR bizim için çok iyi ifller baflard ve inan yorum ki gelecekte de bu baflar l organizasyonumuz içindeki lider rolünü devam ettirecektir gelmeye bafllad, yani 2. çeyrek bize göstergelerin nereye do ru gidece ine dair daha iyi bir fikir verecek. Yak n gelecek hakk ndaki düflünceleriniz nelerdir? Söyledi im gibi, pazar n istikrarl hale geliflinin sinyallerini görüyoruz ama aç kças 2009 çok zorlu bir y l olacak. Düzelmenin ilk olarak Hindistan, Çin ve Latin Amerika gibi yeni pazarlarda hissedilmesini bekliyorum. Onlar n bankac l k sistemi ve finansal pazarlar Amerika ve Avrupa dan daha düzenli oldu u için krizden daha az etkilendiler. Ekonomileri hala Amerika ve Bat Avrupa ya ihracatlar na çok ba l ancak tüketici pazarlar güç olarak büyüyor, geleneksel pazarlardaki olan fleylerden daha az etkileniyorlar. Türkiye deki mücevher sektöründe ifl yapan insanlara mesaj n z ne olurdu? Ekonomik kriz yüzünden cesaretiniz k r lmas n. Bu geçici bir engel, çünkü mücevher ifli sürekli büyüyen bir endüstri ve tüm kariyerinizi ona adamaya de er bir ifl. Türkiye deki mücevher sektörünün uzun yaflamas, genç ve yetenekli insanlar n ilgisini çekmeye ve Türkiye nin kendini dünya üzerindeki en büyük uluslararas ifllerden birinde ne kadar rol almak istedi ine ba l d r. Baflar l olmak için global ekonomide rahat çal flmal s n z, ifl görüflmelerinizde kesinlikle aç k olmal s n z, tüketici güvenini her ne pahas na olursa olsun sarsmay p korumal s - n z, iyi ve sosyal olarak bilinçli bir flirket çal flan olmal - s n z. CIBJO bunun hepsini yapman za yard mc olabilir. 25

26 Tasar m Yar flmas ANADOLU MÜCEVHERLER NDE SELÇUKLU TASARIM YARIfiMASI SONUÇLANDI Tasarlad lar, Kazand lar Ödüllendirildiler 26 JTR-Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan organize edilen, Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu temal mücevher tasar m yar flmas nda dereceye girenler Dünya Mücevher Kongresi gala gecesinde ödüllerine kavufltu. Genç tasar mc lar ödüllerini, JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Yönetim Kurulu Üyeleri, Efrin Ba, Erdal Tamflan ve Mehmet rfan Sülü den ald. Kat l mc lar n, de erli maden ve tafllardan üretilebilen tasar mlar yla baflvurdu u yar flma, 2 Y ll k E itim, 4 Y ll k E itim ve Mezun olmak üzere üç ayr kategoride düzenlendi. Türk kültürünü modern tasar mlarla buluflturan eserler, aralar nda akademisyenler ve ünlü mücevher tasar mc lar n n bulundu u jüri üyeleri taraf ndan incelendi. Genç tasar mc lar n eserleri Selçuklu motiflerinden yola ç karak, ça dafl yaflama uyarlanm fl, üretilebilir, sat labilir ve kullan labilir olmas gibi kriterler göz önünde bulundurularak de erlendirildi. 2 Y ll k E itim kategorisinde; Marmara Üniversitesi Uygulamal Tak Teknolojisi Bölümü nden P nar Nazl m Bak r birinci, stanbul Ayd n Üniversitesi nden An l Recep Tezci ikinci ve stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Bölümü nden Sibel Parac ko lu üçüncü seçildi. 4 Y ll k E itim kategorisinde; zmir Dokuz Eylül Üniversitesi nden Tu çe Özcan birinci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tasar m Progra-

27 m ndan Talha Feyyaz Türker ikinci, Ece P nar Demirel üçüncülük ödülüne lay k bulundu. Mezun kategorisinde ise; stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m mezunu Ak n Aygün birinci, stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü mezunu Nihan Atakan ikinci, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü mezunu Kübra Yorganc üçüncü oldu. Yar flmada dereceye giren genç tasar mc lar kutlayan JTR- Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl, "Türk mücevher sektörü son y llarda tasar m ve markalaflma yönünde att ad mlarla dünyada önemli bir mücevher tasar m ve üretim merkezi haline geldi. Dünya Mücevher Kongresi'nin stanbul'da yap lmas da Türk mücevher sektörünün dünyada takdir edildi inin en önemli iflaretidir" dedi. Alt nbafl, "Türk mücevher sektörünün gelifliminin devam etmesi için insan kaynaklar na yat r m yapmak ve insan kayna n n kalitesini yükseltmek Türk Mücevherciler Birli i olarak bizim en önemli görevimizdir. Mücevher Tasar m Yar flmas ile genç tasar mc lar teflvik etmek ve ödüllendirmenin yan s ra yurt d fl e itim programlar ile baflar l gençlerimizin, alanlar nda en iyi e itimi almas n ve sektöre katk lar n artt rarak bu e itimlerini devam ettirmelerini amaçl yoruz" diye konufltu. 27

28 Tasar m Yar flmas Mezun birincisi Ak n Aygün, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Efrin Ba Ak n Aygün tasar m 28 Nihan Atakan tasar m Mezun ikincisi Nihan Atakan, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tamflan

29 JTR Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet rfan Sülü, Mezun üçüncüsü Kübra Yorganc Kübra Yorganc tasar m ÖN JÜR Marmara Üniversitesi Uygulamal Tak Teknolojisi Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Leyla Ulusman stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Bölüm Baflkan Elanur Güner stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Bölümü ö retim görevlisi Sonay fieftalici zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Aksesuar Tasar m Bölüm Baflkan Pelin Demirtafl zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji ve Mücevher Teknikerli i Bölümü nden Müjgan Ero lu Gaziantep Üniversitesi Uygulamal Tak Teknolojisi Program ndan Remzi Öztekin Dumlup nar Üniversitesi Alt ntafl MYO Uygulamal Tak Tasar m Bölümü nden Haldun fiekerci Dumlup nar Üniversitesi Alt ntafl MYO Uygulamal Tak Tasar m Bölümü nden Hüseyin Kocaadam Adnan Menderes Üniversitesi Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Bölümü nden Hakk Babal k. 29 F NAL JÜR S E itimcilerden oluflan ön jürinin finalistleri belirlemesinin ard ndan, profesyonel tasar mc lar Meltem Kurtulan, Hasan Kale, Altan Türe ve JTR yi temsilen Murat Karagülle den oluflan final jürisi, yar flmada dereceye girenleri belirledi.

30 Tasar m Yar flmas JTR Yönetim Kurulu Üyesi sa Çiftçi ve 4 Y ll k Birincisi Tu çe Özcan Tu çe Özcan tasar m 30 DERECEYE G RENLER HRD E T M YLE ÖDÜLLEND R LD JTR-Türk Mücevherciler Birli i nin bu y l ikincisini düzenledi i Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu temal 2009 tasar m yar flmas nda dereceye giren ö renciler, HRD Antwerp Sertifikal P rlanta Eksperli i e itimi ile ödüllendirildi. Ödüllü tasar mc lar, bu e itim ile profesyonel anlamda tafl al p satabilecek düzeye ç karak, temel olarak 4C yi ö renecek. ki haftal k e itim sonunda teorik ve pratik olarak testten geçecek olan gençler, dünyada kabul gören e itim sertifikas n n sahibi olarak önemli bir avantaja sahip olacaklar. Mücevher dünyas ndaki baflar s ve mücevherat e itimleri ile tan nan HRD Antwerp, Türkiye de vermeye bafllad e itim ve destek programlar yla, yeni tasar mc lar n önünü açmay hedefliyor.

31 Talha Feyyaz Türker tasar m JTR Denetim Kurulu üyeleri Baki Durak ve Murat fiarkl, 4 y ll k ikincisi Talha Feyyaz Türker Ece P nar Demirel tasar m 31 JTR Yönetim Kurulu Üyesi sa Çiftçi, 4 Y ll k üçüncüsü Ece P nar Demirel, JTR Denetim Kurulu Üyesi Murat fiarkl

32 Tasar m Yar flmas MM B Genel Sekreter Yard mc s Mehmet Zeren, ki Y ll k birincisi P nar Nazl m Bak r P nar Nazl m Bak r tasar m 32 ki y ll k üçüncüsü Sibel Parac kl o lu, Elanur Güner Sibel Parac kl o lu tasar m

33 ki Y ll k ikincisi An l Recep Tesci, MM B Genel Sekreter Yard mc s Mehmet Zeren, Yrd. Doç. Leyla Ulusman An l Recep Tezci tasar m 33

34 Tasar m Yar flmas F NALE KALAN TASARIMLAR Klara ç Yonca Rahanl Kübra Gündo du Selma Çalka Kevser Ünal Meryem Alt ntafl 34 Emine Uzun Gülninal Yusuf Ayd n Sevda Yüksel

35 Sacide Üresin Musa Ahmet Çelik Ahmet Karaca Çilem Aky ld z Hülya Özmen Elif Gökkaya 35 Ali Kurt Funda Ceylan Kocab çak Mukadder Öztatl

36 Fuar JTR, 23 üyesiyle JCK-Las Vegas Fuar ndayd JTR, Türk Mücevhercileri Birli i Las Vegas Fuar ndaki Türkiye bölümünde ziyaretçilerin ilgisini toplad. 36 Ulusal ve uluslararas alanda Türkiye Kuyumculuk Sektörü nü ileri tafl mak üzere faaliyetlerine h z kesmeden devam eden JTR-Türk Mücevhercileri Birli i, 30 May s-2 Haziran tarihleri aras nda ABD de düzenlenen JCK-Las Vegas Fuar na kat ld. Sands Expo Kongre Merkezi nde düzenlenen fuarda kat l mc yer ald. Türkiye Kuyumculuk Sektörü nü ise 23 firma temsil etti. Befl gün devam eden fuar, dünyan n birçok farkl ülkesinden gelen sat n alma heyetleri, firma yöneticileri ve mücevher sektörünün profesyonelleri ziyaret etti. JTR, JCK-Las Vegas Fuar nda, Türk Mücevher Sektörü nü tan t m faaliyetlerine devam etti. Yeni ticari ba lant lar ve sektör ihracat n artt rmaya yönelik çal flmalar yla Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün dünya pazarlar ndaki konumunu sa lamlaflt ran JTR-Türk Mücevhercileri Birli i, JCK - Las Vegas Fuar nda sektörün önde gelen isimlerine Türkiye stand nda yer verdi. Firmalar fuarda yeni koleksiyonlar n tan t p, yurt d fl ticari ba lant lar n güçlendirdi. Fuara Türkiye den 23 firma kat ld Alt nbafl Mücevherat, Arifl Jewellery, Arpafl, Bag Jewelry, Bo aziçi Hediyelik Eflya ve El Sanatlar, Dimardi Design Jewellery, Favori, Garni Kuyumculuk, Gasia Jewelry, Gülaçt Jewellery, Güner Gold, Has Jewellery, Hemera Kuyumculuk, lyaso lu Turistik ve Hed. Eflya, stor Kuyumculuk, Kafkas-Fuat K rg z, Midas Hediyelik Eflya, Mioro Hediyelik Eflya, Özcan Gümüfl, Özkan Group Kuyumculuk, Sade fl Mounting Jewellery, Tamsan Gold, Wosghici/Yeteroglu.

37 zlenim JCK-Las Vegas Fuar sektörün hareketlenece inin iflaretini verdi LYAS GENÇO LU JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan Vekili JCK-Las Vegas Fuar, ABD de düzenlenen en önemli kuyumculuk fuar d r. REED firmas taraf ndan 30 May s ile 2 Haziran tarihleri aras nda düzenlenen bu fuarda, Amerikal firmalar baflta olmak üzere Amerika ya ürün satmak isteyen dünyan n önde gelen mücevher, alt n ve gümüfl tak firmalar ile sektöre makine üreten firmalar kat l mc olarak yer ald. Fuar alan iki ana kattan olufluyordu. Üst katta genel olarak Amerikan firmalar yer al yordu, alt katta ise çeflitli ülke firmalar gruplar halinde yerlefltirilmiflti. Türkiye olarak biz de bu salonda yer ald k. Genel yerleflim d fl nda farkl salonlarda renkli tafl, makine ve teknoloji bölümleri de vard. talyan kuyumculuk sektörü de ayr bir salonda 120 den fazla kat l mc taraf ndan temsil ediliyordu. Hong Kong ise hem dünya ülkeleri aras nda hem de özel bir salonda olmak üzere 200 civar nda kat l mc dan olufluyordu. Hindistan, Tayland ve srail gibi ülkeler ise 50 civar nda kat l mc ile fuarda yer alm flt. Di er kat l mc ülkeler ise Brezilya, Singapur, Peru, Güney Kore, Meksika, spanya, Japonya, Tayvan, Arjantin, Rusya, ngiltere, Almanya ve Fransa; 15 ile 30 aras nda kat l mc ile fuarda yer ald. Türkiye bölümündeki 23 firmam za, JTR organizasyonu d fl nda fuarda bir baflka bölümde yer alan di er 4 firmam z da eklendi- inde, 27 firma ile fuara kat lm fl olduk. Üzülerek belirtmeliyim ki, sektörümüz di er giriflimci ülkelere göre say sal olarak bu önemli fuarda çok zay f temsil edildi in 3. çeyre inde bafllayan, tüm dünyay etkisi alt na alan; reel sektörleri de etkileyen ekonomik kriz bu fuarda da olumsuz etkilerini kaç n lmaz olarak gösterdi. Önceki y llarda 2500 civar nda olan kat l mc say s %20 azalmayla 2000 civar nda gerçekleflti, baz standlar n bedeli ödenmesine ra men bofl b rak lm fl oldu- unu ve baz bölümlerin ise perdelenerek fuar alan n n daralt ld - n tespit ettik. Ziyaretçi say s nda civar nda bir beklenti varken kesin bir rakam olmamas na ra men % 20 ile 30 aras nda bir düflüfl oldu u da gözlemlerimiz aras nda. Fuar öncesinde ziyaretçi say s ndaki düflüflü öngörerek Türkiye bölümünün fuar alan ndaki reklamlar n artt rd k. 13 farkl noktada tan t m masalar alarak bulundu umuz salonun merkezinde ayr bir stand kurup, ziyaretçilere farkl noktalardan ulaflt k. Özel haz rlatt m z kat l mc kataloglar m z hosteslerimiz arac l yla da tt k. Ayr ca tüm yabanc ziyaretçilerin fuara girer girmez ald klar fuar cep katalo undaki JTR ve Türk kat l mc lar reklam ile salonumuza daha fazla ziyaretçi çekebildi imizi düflünüyorum. ABD mücevher ve kuyumculuk sektörü birkaç y ldan beri zaten bir küçülme içindeydi, birçok firma finansal problemler yüzünden kapand veya güç birli i yapmak için birleflmek zorunda kald. Bunun üzerine ekonomik kriz eklenince, yavafllam fl olan ekonomi durma noktas na geldi. JCK-Fuar n sektör mensuplar olumsuzlu u aflmak için yeni bir umut olarak gördüler. Fuarda yapt m görüflmelerde, en kötüyü gördüklerini bundan sonra iyileflmenin bafllayaca n konufltuk. Bizleri ziyaret eden müflterilerimiz daha seçici ve bilinçli siparifl verdiler; bu arada siparifl miktarlar n n da azald n gözlemledik. Bir süredir al m yapmayan ve stoklar n eritmeye bafllayan firmalar farkl ürün guruplar aray fl içindeydi. Bu durum hareketin bafllayaca konusunda iflaret almam z sa lad. Amerika 300 milyon civar ndaki nüfusu ve hayli yüksek kifli bafl geliriyle, hâlâ dünyan n en büyük tüketicisi konumunda. En önce krize giren ve en önce krizden ç kacak olan da Amerika olacakt r; bu nedenle ihmal edilmemesi gereken bir pazard r. Bu pazara ürün satacak firmalara tavsiyem; pazar çok iyi etüd etmeleri, tasar mlar n, ürün fiyatlar n ve çal flt klar firmalar iyi seçmeleri gerekti idir. yi iliflkileri zor zamanda yürütebilen firmalar n, iliflkilerini iyi zamanlarda daha sa lam ve kârl bir iflbirli ine götürece ini düflünüyorum. Bütün bu nedenlerle, JCK-Las Vegas gibi uluslararas önemi olan bir fuarda sektörümüzün 100 veya daha fazla say da donan ml firma taraf ndan temsil edilmesinin sektörümüzün dünyadaki konumu ve gücü aç s ndan çok önemli oldu unu düflünüyorum. MM B ve JTR mensubu arkadafllar m z bu fuara çok iyi haz rlanm flt, stand düzenlemesi aç s ndan en baflar l ve düzenli koridor Türk kuyumcular na aitti. Kat l mc firmalar organizasyondan çok memnun kald lar. Eme i geçen arkadafllar m z bu vesile ile kutlar m. 37

38 Bas nda CIBJO 2009 ULUSAL BASINDA DÜNYA MÜCEVHER KONGRES milyar dolarl k buluflma 38 May s ay nda stanbul da düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi, ulusal ve uluslararas bas nda büyük ses getirdi. Dünyan n 69 farkl ülkesinden mücevher sektörünün devlerinin ve karar vericilerinin kat ld kongrede, mücevher sektörü için önemli kararlar al nd. Kongre kat l mc lar ve al nan kararlar, yaz l ve görsel bas nda genifl yer buldu. Ulusal ve uluslararas bas n n yo un ilgisi sayesinde, Dünya Mücevher Kongresi nin baflar s n dünya duydu. Cumhuriyet

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

08.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12

08.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1206 1,4588 116,775 2,9109 1155,43 34,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12 Düşük

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı