BÜLTEN. Dünya Mücevher Sektörü nün kalbi stanbul da att. CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri: Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN. Dünya Mücevher Sektörü nün kalbi stanbul da att. CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri: Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç"

Transkript

1 BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Temmuz - A ustos 2009 Say 03 JTR Baflkan mam Alt nbafl Dünya Mücevher Konfederasyonu yönetim kurulunda CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri: Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç 2009 Tasar m Yar flmas ödülleri sahiplerini buldu JTR 23 firmayla JCK-Las Vegas Fuar nda Türkiye yi temsil etti Dünya Mücevher Sektörü nün kalbi stanbul da att

2

3 baflkan dan Türkiye, dünya mücevher sektörünün karar vericileriyle ayn masada Türk mücevherat sektörünün de erli temsilcileri; MAM ALTINBAfi JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün dünyaya daha fazla aç lmas ve entegre olmas yolunda, JTR- Türk Mücevhercileri Birli i çat örgütlenmesiyle itici bir güç olup, sektörümüzü dünya pazar nda daha da üst s ralara tafl ma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu do rultuda; Dünya Kuyumculuk Konfederasyonu nun (CIBJO) 2009 Uluslararas Kongresi nin stanbul da düzenlenmesini sa lad k. Siz de erli üyelerimizin katk s ve yo un bir tempoyla çal flan profesyonel ekibimiz sayesinde hem sektörümüzün hem de ülkemizin tan t m aç s ndan büyük öneme sahip bu toplant y baflar yla gerçeklefltirdik Dünya Mücevher Kongresi nde verdi imiz mesajlar ve iletiflim stratejisiyle; Türkiye yi, dünya kuyumculuk sektöründe karar al c, söz sahibi bir ülke konumuna getirmeyi baflard k. Türk Mücevher Sektörü nün art k uluslararas üretim ve ticaret standartlar n n belirlendi i karar mekanizmas n n bir parças oldu unu size duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye bugün; yetiflmifl iflgücü, kaliteli iflçilik, yüksek üretim kapasitesi ve giderek artan teknolojik birikimi ile dünya mücevher sektörünün en büyük üretim ve da t m merkezlerinden biri konumundad r lerde gerçeklefltirilen alt yap çal flmalar sayesinde firmalar m z tasar m ve markalaflma konusunda önemli ad mlar atm fl, tecrübeli ekipler kurmufl, yetiflmifl insan kaynaklar kalitesini yükseltmifltir. Bu ad mlar n, Türk mücevher sektörünün dünyada çekici bir noktaya gelmesinde ciddi katk lar olmufltur. Dünyada toplam büyüklü ü 130 milyar dolara ulaflan bir sektörün üyeleri olarak, art k küresel baflar öyküsü olan markalar m z n say s n art rmak için çal flmam z gerekiyor. Türkiye; kendi dinamik iç potansiyelinin yan s ra, merkezi oldu u ve 1 milyardan fazla nüfus bar nd ran dinamik co rafyan n tüm ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda da do al bir üs durumundad r. Bu ba lamda sahip oldu u üretim, pazarlama, da t m ve lojistik avantajlar tüm dünya ile paylaflmaya da haz rd r. Dünya Mücevher Kongresi, uluslararas anlamda Türk mücevher sektörünün sahip oldu u potansiyeli dünyaya kan tlamam zda önemli bir platform olmufltur. JTR-Türk Mücevhercileri Birli i olarak, Dünya Mücevher Kongresi gibi gerçeklefltirdi imiz ve gerçeklefltirece imiz her projenin Türk mücevher sektörünü daha da ileriye tafl yaca na inan yorum. 3 Sektörümüzdeki önemli geliflmelerden biri de T M yasas n n ç kmas oldu. Biz ihracatç lar böylelikle lehimize iflleyecek bir yasaya kavuflmufl olduk. Elbette bundan sonraki süreçte yap lacak düzenlemeler de tüm ihracatç lar için büyük önem tafl yor. Bu düzenlemelerin de, Türk ekonomisinin yükünü tafl yan biz ihracatç lar n ihtiyaçlar n karfl layacak biçimde flekillenece ini umuduyla, tüm meslektafllar ma sayg lar sunuyorum. mam Alt nbafl

4 çindekiler Mücevher Tan t m A.fi. ad na mtiyaz Sahibi MAM ALTINBAfi BAfiKAN DAN / MAM ALTINBAfi 3...Türkiye, dünya mücevher sektörünün karar vericileriyle ayn masada YAYIN KURULU Efrin Ba, lyas Genço lu, Murat Karagülle, Mehmet Zeren, Ifl l Kuru, Figen Kumru Akflit GENEL YAYIN YÖNETMEN Figen Kumru Akflit DÜNYA MÜCEVHER KONGRES JTR dünyan n en büyük mücevhercilerini stanbul da a rlad. 26 SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Ifl l Kuru GÖRSEL YÖNETMEN Metin Özkan DÜNYA MÜCEVHER KONGRES N BAfiBAKAN ERDO AN AÇTI Baflbakan Erdo an: Dünyan n yeni mücevher merkezi olma HABER MERKEZ Enerji Dreamcircle (Tu ba Ulusoy) yolunda en flansl ülke Türkiye 4 YÖNET M YER VE ADRES stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat:2 Çobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler stanbul / TÜRK YE DÜNYA MÜCEVHER KONGRES GALA GECES Dünya Mücevher Sektörü nün devlerine onur ödülü verildi. GÖRÜfi / EFR N BA Türk Kuyumculuk Sektörü nün gücünü dünyaya gösterdik. 38 Telefon: (0212) Faks: (0212) Web: BASILDI I YER Elma Bilgisayar ve Bas m Halkal Caddesi No: 164 B4 Blok Sefaköy-Küçükçekmece / stanbul Telefon: (0212) CIBJO KONUKLARI KÜLTÜR TURU YAPTI 18.. Kongrenin yabanc konuklar Bo az gezisi ve sema gösterisiyle büyülendi. GÖRÜfi / EKONOM ST EMRE ALK N YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli Yaz hareketli geçecek JTR BÜLTEN JTR - Türk Mücevhercileri Birli i nin ücretsiz yay n d r. çerideki yaz ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek kullan labilir. SÖYLEfi : C BJO BAfiKANI DR. GAETANO CAVAL ER Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç Haber Türk Ekonomi

5 6 ANADOLU MÜCEVHERLER NDE SELÇUKLU TASARIM YARIfiMASI SONUÇLANDI Tasarlad lar, kazand lar, ödüllendirildiler JTR, 23 ÜYES YLE JCK-LAS VEGAS FUARI NDAYDI Türkiye Kuyumculuk Sektörü nü ileri tafl mak için çal flan JTR-Türk Mücevhercileri Birli i, JCK da sektörü temsil etti ZLEN M: LYAS GENÇO LU JCK Las Vegas Fuar, sektörün hareketlenece inin iflaretini verdi ULUSAL BASIN C BJO 2009 A BÜYÜK LG GÖSTERD 130 milyar dolarl k buluflma DÜNYA BASININDA C BJO 2009 Türk mücevherciler dünya sahnesinde yerini al yor JTR DEN KISA KISA...44 JTR, 5. Çukurova Alt n ve Mücevherat Fuar ndayd JTR den sektöre katk JTR, 38 Türk kuyumcuyla Hong Kong Fuar na kat lacak Gaziantep ve Halep te arkeolojik, etnografik ve güncel tak lar araflt r l yor JTR Baflkan Vekil Genço lu Marmara Üniversitesi nde sektörü anlatt MM B de hracata Yönelik Devlet Yard mlar e itimi yap ld Bilgisayar ortam nda modelleme teknikleri e itimi bafllad JTR ve TO sektörün sorunlar n konufltu 5

6 Gündem 6 DÜNYA MÜCEVHER KONGRES 2009 STANBUL DA YAPILDI JTR dünyan n en büyük mücevhercilerini a rlad

7 C BJO taraf ndan düzenlenen ve dünya mücevher sektörünün en önemli buluflmas kabul edilen Dünya Mücevher Kongresi 2009 da sektörün yerel ve küresel sorunlar konufluldu. Türkiye, dünya kuyumculuk sektöründeki karar al c konumunu güçlendirirken, kongrenin stanbul da yap lmas Türkiye nin tan t m ve markalaflmas konusunda da önemli bir ad m oldu. JTR-Türk Mücevhercileri Birli i nin ev sahipli inde, Dünya Mücevher Konfederasyonu (CIBJO) taraf ndan düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi 2009 a, 69 ülkeden dünyaca ünlü mücevher flirketlerinin 500 e yak n üst düzey yöneticisi ve kanaat önderlerinin yan s ra, Birleflmifl Milletler ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri de kat ld. Dünya mücevher sektörünün en önemli buluflmas olan ve 3-5 May s tarihleri aras nda Sheraton Ataköy de düzenlenen kongrenin gündemini küresel kriz, krizin mücevher endüstrisine etkisi ve bu etkiyi en aza indirebilmek için uygulanacak stratejiler oluflturdu. 7 Mücevherat sektörünün yaflad küresel sorunlar ve çözüm önerileri, üç gün boyunca yap lan toplant larda ayr nt lar yla ele al nd. Dünya Mücevher Konfederasyonu yönetiminin 20 ülkeden temsilcileriyle haz r bulundu u kongrede, CIBJO-E itim Vakf n n kurulmas için karar al nd. Kongrenin bir di er önemli gündem maddesini ise sektörün kurumsal sosyal sorumluluk alan ndaki faaliyetleri ve yapmas gerekenler oluflturdu. Birleflmifl Milletler yetkilisi de bir sunum yaparak katk da bulundu.

8 Gündem 8 Ünlü konuklar kongreye damga vurdu Kongreye, Dünya Mücevher Konfederasyonu (C BJO) Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff, DMCC Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Baflkan Dubai Prensi Ahmad Bin Sulayem, Rapaport P rlanta Raporu ve Fiyat Listesi yay nlay c s Martin Rapaport, Roberto Coin firmas n n sahibi Roberto Coin, ngiliz Mücevher Birli i Baflkan Herry Levy, ABD K ymetli Tafl Ticaret Birli i kurucusu Roland Naftule ve Macaristan De- erli Tafl Birlik Baflkan Hober Rerenk in yan s ra, Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün tan nm fl isimleri kat ld. Zirvenin aç l fl nda bir konuflma yapan JTR- Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl, Sektörümüzün ortak küresel sorunlar na çözüm aranan Dünya Mücevher Kongresi nin bu y l tüm dünyay saran ekonomik kriz ortam nda stanbul da düzenleniyor olmas, bu buluflman n önemini bir kat daha artt rmaktad r. Bu kongre, Türk Mücevher Sektörü nün dünya liderli i yolu için çok önemli bir kilometre tafl d r. Bu kesinlikle nihai bir hedef de il, aksine yeni bir bafllang çt r ve devam yeni projelerle gelecektir dedi. Do u dan Bat ya mücevher dünyas, stanbul`daki büyük zirvede bulufltu C BJO Baflkan Cavalieri: stanbul daki zirve çok önemli Dünya Mücevher Konfederasyonu (CIBJO) Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri de, her sektör gibi kendi sektörlerin de s k nt l bir süreçten geçti ini, bu yüzden de stanbul daki zirvenin çok önemli oldu unu ve krizde izlenecek yol haritas n stanbul da belirlediklerini ifade etti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli ise yapt konuflmada, mücevher sektörünün y ll k 10 milyar dolarl k ihracat potansiyeli ile gelecek 10 y lda dünya lideri olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen Türkiye için çok önemli oldu unu söyledi. Büyükekfli, Türkiye`nin çok köklü bir kuyumculuk geçmifli oldu unu, Türkiye nin mücevherat ve alt n sektöründe dünyan n en önemli oyuncular ndan biri oldu unu dile getirdi ve Bugün burada düzenlenen kongre, sektörün markalaflma

9 JTR BAfiKANI MAM ALTINBAfi, CIBJO YÖNET M KURULU NA SEÇ LD C BJO Baflkan Gaetano Cavalieri, JVC (ABD Kuyumcular Koruma Komitesi) Baflkan Cecilia Gardner ad mlar n bütün dünyaya göstermesi için çok uygun bir platformdur. Dünya mücevher sektörünün büyüklü ü 130 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Dünyan n y ll k alt n talebi 2 bin 500 ton iken, Türkiye 300 ton taleple dünyada ilk 5 ülke aras na giriyor. Türkiye`nin 2008 y l ihracat 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. hracat m z n flu an üstünde durdu u en önemli noktalardan biri, var olan piyasalardaki yerimizi korurken, yeni pazarlara girmek dedi. Büyükekfli, krizi f rsata dönüfltürmek için firmalar n markalaflmaya, kaliteli üretime, pazarlamaya ve inovasyona önem vermeleri gerekti ini de sözlerine ekledi. Dünya Mücevher Kongresi; Yap Kredi, Kuyumcukent, Türk Hava Yollar, stanbul Maden hracatç lar Birli i, stanbul Demir ve Demir D fl Metal hracatç lar Birli i, stanbul Elektrik Elektronik Makine ve Biliflim hracatç lar Birli i, stanbul Ticaret Odas, stanbul Sanayi Odas, stanbul Büyük fiehir Belediyesi ve Rotaforte Fuarc l k n sponsorlu unda yap ld. Dünya Mücevher Kongresi nin son gününde yap lan yönetim kurulu seçimlerinde, JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Yönetim Kurulu Baflkan mam Alt nbafl, oy birli iyle CIBJO Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. Alt nbafl, Dünya Mücevher Konfederasyonu nda Türkiye yi temsil eden ilk Türk yönetici oldu. Mücevherin tüm dünyada üretim, da t m ve pazarlama standartlar n n oluflturulmas nda ve sektörün global vizyonun belirlenmesinde Türkiye art k masaya, karar al c larla birlikte söz sahibi bir ülke olarak oturacakt r diyen Baflkan Alt nbafl, Türkiye nin, dünya mücevher endüstrisinin en büyük üreticilerinden biri olarak bu sektörün üretim ve ticaret standartlar n n belirlendi i karar mekanizmalar n n d fl nda kalmas n n düflünülemeyece ini söyledi. C BJO Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri ise; Alt nbafl n CIBJO Yönetim Kurulu nda yer almas yla Türkiye nin mücevher sektöründeki birikimlerinin, dünya kuyumculuk sektörü için önemli bir kazan m oldu unu belirtti. 9

10 Gündem DÜNYA KUYUMCULUK KONGRES N BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN AÇTI Baflbakan Erdo an: Dünyan n yeni mücevher merkezi olma yolunda en flansl ülke Türkiye JTR Baflkan mam Alt nbafl, T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, C BJO Baflkan Gaetano Cavalieri, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff 10 Zirvenin aç l fl n yapan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, dünya kuyumculuk sektörünün kanaat önderlerini stanbul un gizli mücevherlerini keflfetmeye davet etti. Erdo an, dünyada yaflanan krizin etkileri geride kald nda Türkiye nin yat r m ve ticaret için cazip ülke olaca n söyledi.

11 JTR Baflkan mam Alt nbafl Dünya Mücevher Konfederasyonu CIBJO nun y ll k uluslararas ola an kongresinin aç l fl nda çok say da özel davetli bir araya geldi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, stanbul Valisi Muammer Güler ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, dünya mücevhercileriyle zirvede bulufltu. Do u dan Bat ya Mücevher Dünyas stanbul da Bulufluyor slogan ile bafllayan Dünya Kuyumculuk Kongresi nin aç l fl, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan yap ld. Aç l flta yapt konuflmas na, Sizleri dünya medeniyetlerinin befli i olan stanbul da görmekten mutluluk duyuyorum diye bafllayan Baflbakan Erdo an, kongrenin tan t m slogan nda belirtildi i gibi stanbul un Do u yla Bat n n birleflti i noktada oldu una dikkat çekerek, stanbul un iki k tay, iki ayr kültür co rafyas n birlefltiren bir kent oldu una de indi. Kentin özellikle son dönemde Medeniyetler ttifak na da ev sahipli i yaparak yüklendi i misyonla dikkatleri üzerine çekti ini kaydeden Baflbakan Erdo an, Bugün, burada; eflsiz, nadide, de erli kavramlar n dünyada en iyi bilen topluluk bulunuyor. nan yorum ki, mücevher sektörünün siz de erli temsilcileri bir dünya mücevheri olan stanbul'u gezme ve onun gizli mücevherlerini keflfetme f rsat bulacaks n z. Özellikle stanbul'daki tarihi eserlerin bir mücevher ustas n n elinden ç km fl gibi ince ince nas l ifllendi ine; tafllar n, mermerlerin, süsleme sanat n n her bir örne inin bir kuyumcu hassasiyetiyle nas l ifllendi ine flahit olacaks n z y llar aras nda belediye baflkanl n yapt m bir flehrin güzelliklerini, siz de erli mücevher sektörünün temsilcilerinin de görmesinden ayr ca memnuniyet duyuyorum dedi. Tim Baflkan Mehmet Büyükekfli CIBJO Baflkan Gaetano Cavalieri Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff 11 Türkiye krize karfl sa lam bir durufl sergiliyor Baflbakan Erdo an konuflmas na, ekonomik kriz ve Türkiye ekonomisinin durumuna iliflkin tespitlerle devam etti, "Tüm bunlara ra men güçlü, sa l kl, korunakl yap s yla Türkiye ekonomisi son 100 y l n en büyük finansal krizine karfl sa lam bir durufl sergiliyor dedi. Baflbakan ko-

12 Gündem 12 JTR Baflkan Alt nbafl, Baflbakan Erdo an a teflekkür plaketi takdim etti. Baflbakan Erdo an, C BJO Baflkan Cavalieri ye Türkiye yi hat rlatacak bir arma an sundu. nuflmas n flöyle sürdürdü: Özellikle bankac l k sektörünün sa l kl yap s, mali politikalar ve para politikalar ndaki kararl duruflumuz sayesinde finansal krizi en az etkiyle atlatman n mücadelesi içindeyiz. Ald m z ek tedbirlerle flu ana kadar di er geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere nazaran etkileri çok az hissettik. Bundan sonra da tedbirleri kararl bir flekilde uygulayarak, Türkiye'yi kriz sonras n n y ld z ekonomisi haline getirmek için çal flmalar m z sürdürece iz. Ülke olarak ekonomide, iç ve d fl politikada yakalad m z geliflme ve kalk nma h z m z orta vadede mutlaka muhafaza edece- iz. Kriz ve krizin etkileri geride kald nda istikrarl ve yüksek büyüme e ilimiyle Türkiye, dünyan n yat r m ve ticaret için en cazip ülkelerinden biri olarak hedeflerine do ru ilerleyecektir." Yat r mc ya her türlü kolayl gösteririz Dünya Kuyumculuk Sektörü nün Türkiye'deki bu potansiyeli görüp, de erlendirece ine inand n da söyleyen Baflbakan Erdo an, Türkiye nin dünyan n yeni mücevherat merkezi olma konusunda tart flmas z en flansl ülke

13 oldu unu belirtti. Erdo an, "Bizim kap - lar m z ard na kadar aç k. Burada yat r m yapman z, Türkiye ile ticareti gelifltirmeniz için her türlü kolayl göstermeye haz r z. Bu noktada varsa eksikliklerimiz gidermeye haz r z" dedi. Baflbakan Erdo an, 5 bin y ll k geçmifle sahip böyle önemli bir sektörü ihmal etmelerinin söz konusu olamayaca n, zaman zaman sektör temsilcileriyle görüflerek sorunlar n çözümü için ortak ad mlar att klar n da sözlerine ekledi. JTR- Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl, kongreye verdi i destekten dolay Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a konuflmas n n ard ndan, kongre an s na özel olarak haz rlat lan teflekkür plaketini sundu. Baflbakan Erdo an: Türkiye ekonomisi son yüzy l n en büyük krizine karfl sa lam bir durufl sergiliyor Cavalieri, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karagülle, JTR Baflkan mam Alt nbafl, stanbul Valisi Muammer Güler 13

14 Gündem 14 DÜNYA MÜCEVHER KONGRES Gala gecesinde onur ödülleri da t ld Dünya Mücevher Kongresi, görkemli bir gala gecesiyle son buldu. Gecede sektörün kanaat önderleri Onur Ödülü ile taltif edildi. Üç gün boyunca düzenlenen toplant larda sektörel de- erlendirmelerin yap ld Dünya Mücevher Kongresi, 5 May s gecesi Sheraton Ataköy de yap lan görkemli bir gala gecesiyle son buldu. Gala gecesine mücevher dünyas n n önemli isimlerinin yan s ra, stanbul Valisi Muammer Güler, dönemin stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir de kat ld. Fatih Türkmeno lu nun sunuculu unu üstlendi i gala gecesinde, JTR- Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan dünya mücevher sektörüne olan katk ve baflar lar ndan ötürü mücevher sektörünün önemli isimleri, sektöre olan katk lar nedeniyle Onur Ödülü ile taltif edildi.

15 Roberto Coin, lyas Genço lu, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff Martin Rapaport onur ödülünü JTR Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üçkardefl ten ald. JTR Yönetim Kurulu Üyesi smet Koçak, ABD K ymetli Tafl Ticaret Birli i Kurucusu Roland Naftule ye onur ödülü verdi. Ünlü mücevherci Roberto Coin e onur ödülünü JTR Baflkan Vekili lyas Genço lu verdi. 15 Dubai Prensi Ahmad Bin Sulayem e JTR Baflkan mam Alt nbafl onur ödülü verdi. ngiliz Mücevher Birli i Baflkan Heny Levy, ödülünü JTR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karagülle den ald.

16 Gündem Vali Muammer Güler e gecede teflekkür plaketi sunuldu. 16 Murat Karagülle, Vali Muammer Güler, mam Alt nbafl, Emniyet eski Müdürü Celalettin Cerrah, Münir Üçkardefl, lyas Genço lu Macaristan De erli Tafllar Birlik Baflkan Hober Rerenk e ödülünü JTR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karagülle takdim etti. Dünya Mücevher Konfederasyonu (C B- JO) Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri, Dünya P rlanta Konseyi Baflkan Eli zakoff, DMCC Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Baflkan Dubai Prensi Ahmad Bin Sulayem, Rapaport P rlanta Raporu ve Fiyat Listesi yay nlay c s Martin Rapaport, Roberto Coin Mücevherat n sahibi Roberto Coin, ngiliz Mücevher Birli i Baflkan Heny Levy, ABD K ymetli Tafl Ticaret Birli i Kurucusu Roland Naftule ve Macaristan De erli Tafl Birlik Baflkan Hober Rerenk e ödülleri Türk kuyumcular taraf ndan takdim edildi. Gala gecesinde ayr ca stanbul Valisi Muammer Güler, stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir'e de kongre süresince gösterdikleri katk ve desteklerden ötürü teflekkür plaketi verildi.

17 görüfl Türk Kuyumculuk sektörünün gücünü dünyaya gösterdik Efrin Ba JTR Yönetim Kurulu Üyesi Geliflmifl ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyip küresel boyuta ulaflan finansal alandaki krizin, tüm reel sektörleri etkileyece i bilinen bir gerçekti. Ülkemizin kuyumculuk sektöründeki mevcut klasman n korumak ve daha ileri seviyelere tafl mak için JTR yönetim kurulu olarak bu s k nt lar n bilinciyle her hafta bir araya geliyor ve saatlerce süren toplant lar yap yoruz. Küreselleflmeyle birlikte d fl ticaret katk s olmadan kalk nma sa lanamayaca n göz önünde bulundurarak, ihracat m z artt rman n yollar n araflt r yoruz. Bu noktada kuflkusuz, fuar organizasyonlar ön plana ç k yor. Zira sektörel fuarlar önceki y llardaki gibi bir flov olman n çok ötesinde fonksiyonlara sahip günümüzde. Dünyadaki fuarlar art k anlaflmalar n yap ld, imzalar n at ld, ürünlerin al n p sat ld gerçek bir ticaret alan oldu. Üzülerek gözlemledi imiz nokta ise ülkemizdeki fuarlar n bu trendi henüz yakalayamam fl olmas. Bu konuda daha gerçekçi ad mlar n at lmas, hedefe ulaflmak için iyi niyetle ve daha organize olarak çal fl lmas gerekti ini düflünüyoruz. Ekonomik daralma nedeniyle arz-talep dengelerinin sars ld bir dönemin içindeyiz. Dünyadaki ticaret dengelerinin pozitif seviyelere ç kmas yla, ihracat m z n ibresinin tekrar yukar ya dönece ine inanc m z sonsuz. flte bu noktada, pastadan hak etti imiz pay alabilmek için de mevzuatta birtak m de iflikliklerin yap lmas art k kaç n lmaz olmufltur. Bu s k nt lar n bafl nda da, döviz kurunun son y llarda hep ihracatç n n aleyhinde geliflmesini gösterebiliriz. Bununla birlikte alt - n n ons fiyat n n global krizle birlikte çok volalit bir flekilde dünya piyasalar nda fiyatlanmas da ihracat olumsuz etkilemifltir. P rlanta ithalat ndaki yüksek oranl ÖTV nin kald r lmas n n gerekti i, bunun ticaretin önünü nas l kapad geçen seneki Alt n Zirvesi nde yetkililere tüm detaylar ile aktar lm flt. Umar z bu konuda da gerekli ad mlar art k h zla at l r. 17 hracat m z artt rmaya yönelik, gerekli ve ilgili tüm kifli veya kurumlarla iflbirli i içerisinde çal flarak, uzun vadeli projeler gelifltirerek kalk nman n öncü vagonlar ndan olmak, sektörümüzün hak etti i yerdir. Bu amaçla çal flarak, dünya mücevher sektörünün kanaat önderlerini çat s alt ndan toplayan Dünya Kuyumculuk Konfederasyonu nun (CIBJO) bu y lki kongresini stanbul da gerçeklefltirdik. Böylelikle Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün gücünü tüm dünyaya gösterme flans na sahip olduk. Önümüzdeki süreçte, benzeri organizasyonlar n alt na hep birlikte imza atmay diliyorum.

18 Kültür Turu 18 DÜNYA MÜCEVHER KONGRES Yabanc konuklar Bo az gezisi ve Sema gösterisiyle büyülendi Dünya Mücevher Kongresi nedeniyle stanbul a gelen yabanc konuklar, JTR nin konu u olarak stanbul un tarihi ve turistik yerlerini gezdi, Bo az gezisinin ard ndan Cemile Sultan Korusu nda düzenlenen Türk gecesinde, birbirinden lezzetli Türk yemeklerini tatt ve sema gösterisi izledi.

19 19 stanbul da düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi ne kat lan dünya mücevher sektörünün temsilcileri, düzenlenen etkinlikler çerçevesinde stanbul un tarihi ve turistik mekanlar n gezdi ve Türk kültürünü tan d. JTR-Türk Mücevhercileri Birli i nin organize etti i etkinlikler, kat l mc - lar n ilgisini çekti. Konuklar, kongrenin ilk gününde Cemile Sultan Korusu nda düzenlenen Türk gecesine, stanbul Bo az nda yap lan tekne turu sonras nda geldi. stanbul un do al güzelli inden, eflsiz konumundan ve ilham verici tarihi

20 Kültür Turu yal lar ndan çok etkilendiklerini belirten yabanc konuklar, Türk mutfa n n birbirinden lezzetli yemeklerinin sunuldu u gecede düzenlenen sema gösterisini de büyük bir ilgiyle izledi. Gecede bir hat sanatç s taraf ndan özel olarak haz rlanan kartlara davetlilerin isimleri yaz larak, konuklara Türk hat sanat ndan örnek de gösterilmifl oldu. Dünyan n dört bir köflesinden kongre için stanbul a gelen konuklar, Türk kuyumculuk sektörünün kalbi say lan Kapal çarfl y ve Kuyumcukent i de ziyaret etti. 20 Mücevher dünyas n n devleri aileleri ile birlikte stanbul da keyifli günler geçirdi

21 görüfl Yaz hareketli geçecek... Prof. Dr. Emre Alkin Haziran ve temmuz aylar her bak mdan yaz aylar n n heyecanl geçece ini bizlere gösterdi. Geride b rakt m z günün özetine bir göz atal m: DAX ve DOW gibi hisse senedi piyasalar nda k sa vadeli teknik düzeltmelerin yan nda, Rusya gibi geliflmekte olan ülkelerin piyasalar nda sert düflüfllere flahit olmaktay z. IMKB ise hem global hem de yerel geliflmelere karfl oldukça dirençliydi. May s ve haziran aylar nda enflasyon oranlar n n son y llar n en düflük y ll k fiyat seviyesini göstermesinin ard ndan, Merkez Bankas 'n n faiz indirimlerinin nereye kadar olaca tart flmalar bafllad. Bu arada DIBS (Devlet iç borçlanma senetleri) faizleri 2. piyasada yükseldi, sonra da düfltü. Bütçe tart flmalar ve IMF anlaflmas n n uzamas sebebiyle dövizde az da olsa oynakl k yafland. Ard ndan haziran ay nda Merkez Bankas genel beklentinin üzerinde, 50 baz puanl k bir indirimle hem para hem de sermaye piyasas n rahatlatt. Hazinenin k sa vadeli de olsa elini kuvvetlendirdi. fiimdi temmuz ay nda faizin bir kere daha inip inmeyece i tart fl l yor. Bundan baflka sanayi üretimi ve kapasite kullan m oranlar hala ekside olsa bile, "dipten toparlanmay " iflaret eder nitelikteydi. D fl piyasalarda ise petrol 70 dolar direncinde fazlaca oyaland. yileflmenin belirtisi olarak adland r - lan petrol fiyatlar n n sert düflüfl ve yumuflak toparlanmas gözlerden kaçm yor. Paritenin de 1.40'larin üzerinde sert bir dirençle karfl laflt anlafl l yor. Uzmanlar, 1.38 seviyesinin k - r lmas durumunda 1.35 seviyesine do ru hareketin bafllayabilece ini söylüyorlar. Türkiye'de ise uzmanlar, dolar/tl'nin yükselmesi için fazla sebep olmad n ancak sonbahar ile birlikte faiz oranlar n n artaca n söylüyorlar. Daha önce yaflanan geliflmelerden edinilen tecrübe gösteriyor ki, faizler tepe noktas na gelmeden önce döviz kurlar yükseliyor. Ard ndan dövize sat fl geliyor ve yat r mc lar TL cinsinden varl klara geri dönüyorlar. Ancak faiz oranlar geride b rakt m z y llara göre çok daha düflük oldu undan, böyle bir hareketlenmenin alt ve üst bantlar birbirinden çok uzak olmayacakt r. Alt n, kuyum ve mücevherat endüstrisinin zay f talebine ra men parite etkisiyle dolar band n aflsa da, tekrar geri döndü. Ana metallerde de sanayi talebinin az da olsa düzelmesini bahane eden spekülatif ataklarla yükselifle geçti. Gerçek toparlanma, ülkelerin GSYIH'si için çok önemli olan inflaat sektörünün tekrar aya a kalkmas yla gerçekleflecek. Haz r GSYIH demiflken, çeyrek büyüme rakamlar n hat rlatal m. Daha önceki öngörüler % 9 ile 12 aras nda de ifltirken, bu rakam n TU K taraf ndan % 13.9 olarak aç klanmas moralleri biraz bozdu. Ancak bu datan n, afla ya da yukar do ru büyük bir sapma olmazsa piyasa üzerinde önemli bir etki yapmad n da eklemek gerekiyor. Yaz aylar n n geçmifl dönemlere göre daha hareketli geçece ini söylemifltik. Hazinenin borçlanma limitinin beklenenden daha fazla, tam 5 kat art rmas da bu beklentimizi güçlendiriyor. Finans kurulufllar n n Türkiye ile ilgili ak llar kar fl k diyebiliriz. Bir finans kuruluflu Türkiye ve benzer ülkeleri "yat r m cenneti" olarak gösterirken, bir di eri "TL cinsinden varl klar n z hafifletin" yorumunda bulunuyor. Özetle yaz aylar ; IMF, borçlanma, Merkez Bankas faiz karar ve siyasal geliflmeler aç s ndan hareketli bir dönem olacak. 21

22 Söylefli DÜNYA MÜCEVHER KONFEDERASYONU (C BJO) BAfiKANI DR. GAETANO CAVAL ER Türkiye uluslararas pazarda büyüyen bir güç 22 Dünya Mücevher Konfederasyonu Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Gaetano Cavalieri, Türkiye endüstrisinde muazzam bir potansiyel görüyorum. Uzun bir gelene i var ve flimdiden alt n konusunda bir dünya gücü. Hem ekonomik hem de politik olarak sabit ve Do u-bat aras ndaki eflsiz konumu da, ona ancak di er birkaç ülkenin de sahip oldu u stratejik avantaj veriyor diyor. Baflkan Cavalieri: C BJO, sektör, Türk Kuyumculuk Sektörü ve küresel krizin sektöre etkileriyle ilgili sorular m z cevaplad. Bize Dünya Mücevher Konfederasyonu C BJO hakk nda bilgi verebilir misiniz? Kurulufl amac Avrupa daki mücevher ticaretinin menfaatlerini ço altmak ve temsil etmek olan CIBJO nun kökleri Paris e, 1926 ya kadar uzan yor y l nda CIBJO yeniden yap land rmaya giderek flu andaki global formuna kavufltu. CIBJO aslen flu anda Mücevher flletmelerinin Birleflmifl Milletleri konumundad r ve kazanc n mücevherat, de erli tafllar ve madenlerden edinen kiflilerin, kurulufllar n ve flirketlerin ç karlar n temsil etmektedir. Üyelerini, dünyan n çeflitli yerlerinden büyük ulusal ticari mücevher flirketleri oluflturur. CIBJO tüm mücevher, de- erli tafl ve maden sektörlerini maden oca ndan sat ld klar yere kadar dikey; çeflitli üretim, imal ve ticaret merkezlerindeki her sektör bileflenini de yatay olarak kapsar. Ayr ca uluslararas ço u büyük mücevher flirketi ve bu alanda hizmet verenler de ortak üyelik ile CIBJO kapsam ndad r y l nda, CIBJO uluslararas p rlantada, de erli tafl ve mücevherat alan ndaki tek kurulufl haline gelerek Birleflmifl Milletler de resmi dan flman statüsünü almaya hak kazand. Dünya mücevhercilerinin yüzde kaç CIBJO üyesi? Toplamda, 43 ülkeden ve 35 ortak üyelikle birlikte 100 ü aflk n üyemiz mevcut. fiunu söyleyebilirim ki, büyük üretim ve tüketim pazar olan tüm ülkeleri kuruluflumuz bünyesinde temsil ediyoruz. fiu an tam bir yüzde veremeyece im ancak kolayl kla söyleyebilirim ki, flu an dünyada üretilen ve sat lan mücevherin büyük bir ço- unlu u CIBJO ile direkt veya dolayl yollardan ba lant l olan flirketler taraf ndan idare ediliyor. Sizin kuruluflunuza üye kaç Türk flirketi var? Daha önce söyledi im gibi, her ülkenin mücevher sektörü ulusal mücevher dernekleri yoluyla CIBJO da temsil ediliyor. Türkiye de de CIBJO nun temsilcisi JTR-Türk

23 Mücevhercileri Birli i dir. Bu birli in üyeleri ayn zamanda bizim de üyelerimizdir. CIBJO içindeki Türk üyelerinin rolünden bahsedebilir misiniz? Türk Mücevhercileri Birli i bu y lki genel toplant m z n ve çeflitli sektörel komisyon toplant lar n n gerçekleflece i 2009 CIBJO Kongresi nin ev sahipli ini üstlendi. Bu kongre, global mücevher dünyas n n çeflitli sektörlerinden temsilcilerin topland tek forum olma özelli i ile bizim sanayimizde çok büyük bir önem teflkil etmektedir. JTR bizim için çok iyi ifller baflard ve inan yorum ki gelecekte de bu baflar l organizasyonumuz içindeki lider rolünü devam ettirecektir. Mücevher ve ilgili sektörlerin dünya ekonomisindeki pay ne kadar büyük? Küresel ekonomik kriz yüzünden bir düflüfl beklenmesine ra men, dünyadaki mücevher iflletmelerinin toplam cirosu geçen sene sonunda 170 milyar dolard. Ayr ca bu pazar, 4 ila 5 milyon aras iflçiye, dolayl yoldan daha da fazlas na ifl sa lam flt r. Gaetano Cavalieri Cibjo Baflkan Sizce Türkiye mücevher sektörü bu alanda nas l alg lan yor? Sektör geçmifl y llara oranla ne kadar büyüdü? Uluslararas mücevher sektöründe, Türkiye yükselen bir güç olarak görülüyor. Sadece büyük potansiyeli olan bir pazar de il, ayr ca bir üretim merkezi ve di er pazarlara, özellikle eski Sovyetler Birli i ve Orta Do u daki ülkelere geçifl noktas olarak görülüyor. Bu özellikler de, Türkiye deki mücevher ve tak sektöründeki potansiyeli çok büyük bir hale getiriyor. Sektörün global zorluklar, engelleri nelerdir? Küresel ekonomik krizin bizim en büyük engelimiz oldu u aç kt r ve buna stanbul daki kongremizde uzun uzun de indik. Ayr ca, bizim topluma karfl daha fazla etik ve sorumluluk sahibi olan bir dünyada ifl yapma yükümlülü ümüz ile ba daflan Toplu Sosyal Sorumluluk çabam zla ilgili sorunlar ilgilendik. Masaya yat rd m z konulardan bir di eri de, teknik terimlerin ve standartlar n uyumunu içeren uluslararas mücevher ifli ile do rudan alakal konular oldu. CIBJO bu problemleri çözmek için ne öneriyor? Global ekonomik kriz hakk nda, CIBJO kendili inden bir çözüm üretmiyor. Bunun yerine bir forum görevi üstlenerek, sanayinin üyelerinin bir araya gelip ortaklafla veya bireysel çözümler üretmesine ve planlar yapmas na olanak sa l yor. Toplu Sosyal Sorumluluk ile ilgili sorunlara gelin- 23

24 Söylefli 24 ce biz do rudan müdahale ediyoruz. stanbul daki CIBJO 2009 Kongresi nde, WJCEF olarak bilinen Dünya Mücevher Konfederasyonu E itim Fonu nun çal flma plan n aç klad k. WCJEF nin amac, Toplu Sosyal Sorumluluk prensiplerini madeninden pazar na kadar mücevher, elmas ve de- erli tafl endüstrisindeki tüm üyelere ö retmek ve bu prensipleri kendi iflletmesinde de uygulamas n sa layacak bir program saptamakt r. Bu program bize eksperlerden oluflan bir tak m sa layan Birleflmifl Milletler ile birlikte tasarlan yor. CIBJO mücevher endüstrisindeki evrensel standart ve teknik terim uyum amaçlar n üst seviyelere tafl mak için kendi Blue Book sistemini gelifltirmifltir. CIB- JO nun Blue Book lar elmaslar, renkli de erli tafllar, incileri, di er organik materyalleri, de erli madenleri ve cevher laboratuvarlar n de erlendirmeye, adland rmaya ve yöntem bilgisini bulmaya yarayan standartlar bar nd r r. Her kitap, iliflkili sektörlerdeki ticari organizasyonlar ve laboratuvarlar temsil eden CIBJO komiteleri taraf ndan haz rlanm flt r. Gelifltirilen standartlar, bu yönde büyük deneyime sahip olan komitelerin ve komite d fl nda bu standartlar n gelifliminde rol oynayan bireylerin ulaflt görüfl birli ini temsil eder. Blue Book lar sürekli izlenmesi gereken canl dökümanlard r. Blue Book lardaki standartlar n uygulanmas iste e ba l d r. Ancak, CIBJO standartlar n Ekonomik kriz yüzünden cesaretiniz k r lmas n. Bu geçici bir engel, çünkü mücevher ifli sürekli büyüyen bir endüstri ve tüm kariyerinizi ona adamaya de er bir ifl uluslararas ticaret arenas nda her insana, ortakl a ve anonim flirkete uymas gerekti ini ileri sürüyor. Bu standartlar etiketleme, sat fl, mal ticareti, reklam ve promosyon esnas nda kullan lan ticari terimlere de uymal d r. Türkiye mücevher üretim ve tasar m aç s ndan dünyada 1 numara olmay hedefliyor. Siz bu hedefin gerçekleflmesine flans veriyor musunuz? Vermiyorsan z neden? Daha önce söyledi im sebepler nedeniyle, Türkiye endüstrisinde muazzam bir potansiyel görüyorum. Uzun bir gelene i var ve flimdiden alt n konusunda bir dünya gücü. Hem ekonomik, hem de politik olarak sabit ve Do u-bat aras ndaki eflsiz konumu da, ona ancak di er birkaç ülkenin de sahip oldu u stratejik avantaj veriyor. Tüm bu özellikler dinamik ve h rsl mücevher toplumuna büyük yararlar sa lar, t pk Türkiye de oldu u gibi. Neden bu toplant y stanbul da yapmaya karar verdiniz? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Y ll k kongrelerimiz için yer seçerken, geleneksel olarak kongrenin kendisinin çekti i ilginin de ötesinde, aranan ve merak edilen yerler seçiyoruz. Bu yüzden, Türk Mücevherciler Birli i nden ald m z davetten çok mutlu olduk, çünkü stanbul bize sa layaca tesislerin yan nda, iflimizi yönlendirebilecek yepyeni bir perspektif de katacakt. Bir CIBJO kongresi, ev sahibi ülkeye dünyan n çeflitli ülkelerinden lider mücevhercileri getirir ve biz onlar n sadece dünya endüstrisi hakk nda de il, konuk olunan ülkenin endüstrisi hakk nda bir fleyler ö renmesine de gayret ederiz. Türkiye nin eflsiz kültürel ve ifl deneyimi yan nda harika bir konferans olana sa lamas, bizim Türkiye yi 2009 CIBJO Kongresi için kayda de er bir ev sahibi olarak seçmemize olanak verdi. Kongrenin stanbul da yap laca aç kland nda nas l tepkilerle karfl laflt n z? Umdu umuz gibi, meslekten ald m z tepkiler olumlu oldu ve herkes stanbul da toplanaca m z için heyecanland. Çok güzel bir etkinlik oldu.

25 Ekonomik krizin mücevher sektöründeki etkileri konusunda genel bir de erlendirme yapar m s n z? Ekonomik krizinin mücevherat sektörüne önemli bir etkisi olmayaca n söylemek safl k olur. Aç kça görülüyor ki, bizim sanayimizden do an bir kriz olmamas na karfl n etkileri hiçbir ekonomik sektörün ve ülkenin kay ts z kalamayaca kadar büyük ve kapsaml. Ancak flunu belirtmek isterim ki, sektörümüzdeki hiçbir iç problem ekonomik yavafllamaya ve krize yans mamaktad r. Problem genel bir yavafllamad r ve daha çok Amerika Birleflik Devletleri ve Bat Avrupa n n; Hindistan ve Çin gibi geliflen ülkelerin karfl s nda yaflad ekonomik bunal m yüzündendir. nsanlar n bir krizde almay b rakt ilk fley mücevher. Bu kriz bafllad ndan beri neler oldu, sizce sektör bu zaman dilimi içinde ne kadar geriledi? Belirli bir miktar söylemenin mümkün oldu unu düflünmüyorum, çünkü ba l oldu unuz sektöre veya iflletti iniz pazara göre bu miktar de ifliyor. Baz pazarlarda, özellikle geliflen dünya ülkelerinde, beklenildi inden daha düflük bir büyüme gerçekleflti, baz pazarlarda ise sat fllarda yüzde 40 lardan yüzde 70 lere varan bir art fl yafland. Mesela alt nc lar, sabit olmayan bir pazarda sabitli in kayna olarak görülen alt n külçelerindeki fiyat art fl ndan olumlu bir flekilde etkilendi. Di er yandan, son y llarda çok yüksek olan elmas fiyatlar düfltü. nsanlar evlenmeye devam etti ve evlilik al flverifli, mesela kad nlar n kendine ald mücevher sat fllar ndan daha istikrarl hale geldi. Bunu da söyledikten sonra, bence yavafllaman n boyutlar n görmek için y l n 2. çeyre inin sonuçlar na bakmam z laz m. Kriz asl nda Amerika daki Lehman Brothers adl flirketin iflas ile 2008 in 3. çeyre- inde bafllad. flas n zamanlamas çok talihsizdi çünkü tam da bizim ve di er meslek kollar için çok önemli olan tatil al flverifline bafllamak üzere olan müflterilerin duygu hallerini etkiledi. Sonuç olarak, bu y l n ilk çeyre- inin ço u dahil olmak üzere, azalan tatil sat fllar n n etkileriyle u rafl yorduk. Ancak pazar daha istikrarl hale JTR bizim için çok iyi ifller baflard ve inan yorum ki gelecekte de bu baflar l organizasyonumuz içindeki lider rolünü devam ettirecektir gelmeye bafllad, yani 2. çeyrek bize göstergelerin nereye do ru gidece ine dair daha iyi bir fikir verecek. Yak n gelecek hakk ndaki düflünceleriniz nelerdir? Söyledi im gibi, pazar n istikrarl hale geliflinin sinyallerini görüyoruz ama aç kças 2009 çok zorlu bir y l olacak. Düzelmenin ilk olarak Hindistan, Çin ve Latin Amerika gibi yeni pazarlarda hissedilmesini bekliyorum. Onlar n bankac l k sistemi ve finansal pazarlar Amerika ve Avrupa dan daha düzenli oldu u için krizden daha az etkilendiler. Ekonomileri hala Amerika ve Bat Avrupa ya ihracatlar na çok ba l ancak tüketici pazarlar güç olarak büyüyor, geleneksel pazarlardaki olan fleylerden daha az etkileniyorlar. Türkiye deki mücevher sektöründe ifl yapan insanlara mesaj n z ne olurdu? Ekonomik kriz yüzünden cesaretiniz k r lmas n. Bu geçici bir engel, çünkü mücevher ifli sürekli büyüyen bir endüstri ve tüm kariyerinizi ona adamaya de er bir ifl. Türkiye deki mücevher sektörünün uzun yaflamas, genç ve yetenekli insanlar n ilgisini çekmeye ve Türkiye nin kendini dünya üzerindeki en büyük uluslararas ifllerden birinde ne kadar rol almak istedi ine ba l d r. Baflar l olmak için global ekonomide rahat çal flmal s n z, ifl görüflmelerinizde kesinlikle aç k olmal s n z, tüketici güvenini her ne pahas na olursa olsun sarsmay p korumal s - n z, iyi ve sosyal olarak bilinçli bir flirket çal flan olmal - s n z. CIBJO bunun hepsini yapman za yard mc olabilir. 25

26 Tasar m Yar flmas ANADOLU MÜCEVHERLER NDE SELÇUKLU TASARIM YARIfiMASI SONUÇLANDI Tasarlad lar, Kazand lar Ödüllendirildiler 26 JTR-Türk Mücevhercileri Birli i taraf ndan organize edilen, Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu temal mücevher tasar m yar flmas nda dereceye girenler Dünya Mücevher Kongresi gala gecesinde ödüllerine kavufltu. Genç tasar mc lar ödüllerini, JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Yönetim Kurulu Üyeleri, Efrin Ba, Erdal Tamflan ve Mehmet rfan Sülü den ald. Kat l mc lar n, de erli maden ve tafllardan üretilebilen tasar mlar yla baflvurdu u yar flma, 2 Y ll k E itim, 4 Y ll k E itim ve Mezun olmak üzere üç ayr kategoride düzenlendi. Türk kültürünü modern tasar mlarla buluflturan eserler, aralar nda akademisyenler ve ünlü mücevher tasar mc lar n n bulundu u jüri üyeleri taraf ndan incelendi. Genç tasar mc lar n eserleri Selçuklu motiflerinden yola ç karak, ça dafl yaflama uyarlanm fl, üretilebilir, sat labilir ve kullan labilir olmas gibi kriterler göz önünde bulundurularak de erlendirildi. 2 Y ll k E itim kategorisinde; Marmara Üniversitesi Uygulamal Tak Teknolojisi Bölümü nden P nar Nazl m Bak r birinci, stanbul Ayd n Üniversitesi nden An l Recep Tezci ikinci ve stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Bölümü nden Sibel Parac ko lu üçüncü seçildi. 4 Y ll k E itim kategorisinde; zmir Dokuz Eylül Üniversitesi nden Tu çe Özcan birinci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tasar m Progra-

27 m ndan Talha Feyyaz Türker ikinci, Ece P nar Demirel üçüncülük ödülüne lay k bulundu. Mezun kategorisinde ise; stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m mezunu Ak n Aygün birinci, stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü mezunu Nihan Atakan ikinci, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü mezunu Kübra Yorganc üçüncü oldu. Yar flmada dereceye giren genç tasar mc lar kutlayan JTR- Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan mam Alt nbafl, "Türk mücevher sektörü son y llarda tasar m ve markalaflma yönünde att ad mlarla dünyada önemli bir mücevher tasar m ve üretim merkezi haline geldi. Dünya Mücevher Kongresi'nin stanbul'da yap lmas da Türk mücevher sektörünün dünyada takdir edildi inin en önemli iflaretidir" dedi. Alt nbafl, "Türk mücevher sektörünün gelifliminin devam etmesi için insan kaynaklar na yat r m yapmak ve insan kayna n n kalitesini yükseltmek Türk Mücevherciler Birli i olarak bizim en önemli görevimizdir. Mücevher Tasar m Yar flmas ile genç tasar mc lar teflvik etmek ve ödüllendirmenin yan s ra yurt d fl e itim programlar ile baflar l gençlerimizin, alanlar nda en iyi e itimi almas n ve sektöre katk lar n artt rarak bu e itimlerini devam ettirmelerini amaçl yoruz" diye konufltu. 27

28 Tasar m Yar flmas Mezun birincisi Ak n Aygün, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Efrin Ba Ak n Aygün tasar m 28 Nihan Atakan tasar m Mezun ikincisi Nihan Atakan, JTR Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tamflan

29 JTR Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet rfan Sülü, Mezun üçüncüsü Kübra Yorganc Kübra Yorganc tasar m ÖN JÜR Marmara Üniversitesi Uygulamal Tak Teknolojisi Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Leyla Ulusman stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Bölüm Baflkan Elanur Güner stanbul Ayd n Üniversitesi Kuyumculuk ve Tak Tasar m Bölümü ö retim görevlisi Sonay fieftalici zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Aksesuar Tasar m Bölüm Baflkan Pelin Demirtafl zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji ve Mücevher Teknikerli i Bölümü nden Müjgan Ero lu Gaziantep Üniversitesi Uygulamal Tak Teknolojisi Program ndan Remzi Öztekin Dumlup nar Üniversitesi Alt ntafl MYO Uygulamal Tak Tasar m Bölümü nden Haldun fiekerci Dumlup nar Üniversitesi Alt ntafl MYO Uygulamal Tak Tasar m Bölümü nden Hüseyin Kocaadam Adnan Menderes Üniversitesi Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Bölümü nden Hakk Babal k. 29 F NAL JÜR S E itimcilerden oluflan ön jürinin finalistleri belirlemesinin ard ndan, profesyonel tasar mc lar Meltem Kurtulan, Hasan Kale, Altan Türe ve JTR yi temsilen Murat Karagülle den oluflan final jürisi, yar flmada dereceye girenleri belirledi.

30 Tasar m Yar flmas JTR Yönetim Kurulu Üyesi sa Çiftçi ve 4 Y ll k Birincisi Tu çe Özcan Tu çe Özcan tasar m 30 DERECEYE G RENLER HRD E T M YLE ÖDÜLLEND R LD JTR-Türk Mücevherciler Birli i nin bu y l ikincisini düzenledi i Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu temal 2009 tasar m yar flmas nda dereceye giren ö renciler, HRD Antwerp Sertifikal P rlanta Eksperli i e itimi ile ödüllendirildi. Ödüllü tasar mc lar, bu e itim ile profesyonel anlamda tafl al p satabilecek düzeye ç karak, temel olarak 4C yi ö renecek. ki haftal k e itim sonunda teorik ve pratik olarak testten geçecek olan gençler, dünyada kabul gören e itim sertifikas n n sahibi olarak önemli bir avantaja sahip olacaklar. Mücevher dünyas ndaki baflar s ve mücevherat e itimleri ile tan nan HRD Antwerp, Türkiye de vermeye bafllad e itim ve destek programlar yla, yeni tasar mc lar n önünü açmay hedefliyor.

31 Talha Feyyaz Türker tasar m JTR Denetim Kurulu üyeleri Baki Durak ve Murat fiarkl, 4 y ll k ikincisi Talha Feyyaz Türker Ece P nar Demirel tasar m 31 JTR Yönetim Kurulu Üyesi sa Çiftçi, 4 Y ll k üçüncüsü Ece P nar Demirel, JTR Denetim Kurulu Üyesi Murat fiarkl

32 Tasar m Yar flmas MM B Genel Sekreter Yard mc s Mehmet Zeren, ki Y ll k birincisi P nar Nazl m Bak r P nar Nazl m Bak r tasar m 32 ki y ll k üçüncüsü Sibel Parac kl o lu, Elanur Güner Sibel Parac kl o lu tasar m

33 ki Y ll k ikincisi An l Recep Tesci, MM B Genel Sekreter Yard mc s Mehmet Zeren, Yrd. Doç. Leyla Ulusman An l Recep Tezci tasar m 33

34 Tasar m Yar flmas F NALE KALAN TASARIMLAR Klara ç Yonca Rahanl Kübra Gündo du Selma Çalka Kevser Ünal Meryem Alt ntafl 34 Emine Uzun Gülninal Yusuf Ayd n Sevda Yüksel

35 Sacide Üresin Musa Ahmet Çelik Ahmet Karaca Çilem Aky ld z Hülya Özmen Elif Gökkaya 35 Ali Kurt Funda Ceylan Kocab çak Mukadder Öztatl

36 Fuar JTR, 23 üyesiyle JCK-Las Vegas Fuar ndayd JTR, Türk Mücevhercileri Birli i Las Vegas Fuar ndaki Türkiye bölümünde ziyaretçilerin ilgisini toplad. 36 Ulusal ve uluslararas alanda Türkiye Kuyumculuk Sektörü nü ileri tafl mak üzere faaliyetlerine h z kesmeden devam eden JTR-Türk Mücevhercileri Birli i, 30 May s-2 Haziran tarihleri aras nda ABD de düzenlenen JCK-Las Vegas Fuar na kat ld. Sands Expo Kongre Merkezi nde düzenlenen fuarda kat l mc yer ald. Türkiye Kuyumculuk Sektörü nü ise 23 firma temsil etti. Befl gün devam eden fuar, dünyan n birçok farkl ülkesinden gelen sat n alma heyetleri, firma yöneticileri ve mücevher sektörünün profesyonelleri ziyaret etti. JTR, JCK-Las Vegas Fuar nda, Türk Mücevher Sektörü nü tan t m faaliyetlerine devam etti. Yeni ticari ba lant lar ve sektör ihracat n artt rmaya yönelik çal flmalar yla Türkiye Kuyumculuk Sektörü nün dünya pazarlar ndaki konumunu sa lamlaflt ran JTR-Türk Mücevhercileri Birli i, JCK - Las Vegas Fuar nda sektörün önde gelen isimlerine Türkiye stand nda yer verdi. Firmalar fuarda yeni koleksiyonlar n tan t p, yurt d fl ticari ba lant lar n güçlendirdi. Fuara Türkiye den 23 firma kat ld Alt nbafl Mücevherat, Arifl Jewellery, Arpafl, Bag Jewelry, Bo aziçi Hediyelik Eflya ve El Sanatlar, Dimardi Design Jewellery, Favori, Garni Kuyumculuk, Gasia Jewelry, Gülaçt Jewellery, Güner Gold, Has Jewellery, Hemera Kuyumculuk, lyaso lu Turistik ve Hed. Eflya, stor Kuyumculuk, Kafkas-Fuat K rg z, Midas Hediyelik Eflya, Mioro Hediyelik Eflya, Özcan Gümüfl, Özkan Group Kuyumculuk, Sade fl Mounting Jewellery, Tamsan Gold, Wosghici/Yeteroglu.

37 zlenim JCK-Las Vegas Fuar sektörün hareketlenece inin iflaretini verdi LYAS GENÇO LU JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan Vekili JCK-Las Vegas Fuar, ABD de düzenlenen en önemli kuyumculuk fuar d r. REED firmas taraf ndan 30 May s ile 2 Haziran tarihleri aras nda düzenlenen bu fuarda, Amerikal firmalar baflta olmak üzere Amerika ya ürün satmak isteyen dünyan n önde gelen mücevher, alt n ve gümüfl tak firmalar ile sektöre makine üreten firmalar kat l mc olarak yer ald. Fuar alan iki ana kattan olufluyordu. Üst katta genel olarak Amerikan firmalar yer al yordu, alt katta ise çeflitli ülke firmalar gruplar halinde yerlefltirilmiflti. Türkiye olarak biz de bu salonda yer ald k. Genel yerleflim d fl nda farkl salonlarda renkli tafl, makine ve teknoloji bölümleri de vard. talyan kuyumculuk sektörü de ayr bir salonda 120 den fazla kat l mc taraf ndan temsil ediliyordu. Hong Kong ise hem dünya ülkeleri aras nda hem de özel bir salonda olmak üzere 200 civar nda kat l mc dan olufluyordu. Hindistan, Tayland ve srail gibi ülkeler ise 50 civar nda kat l mc ile fuarda yer alm flt. Di er kat l mc ülkeler ise Brezilya, Singapur, Peru, Güney Kore, Meksika, spanya, Japonya, Tayvan, Arjantin, Rusya, ngiltere, Almanya ve Fransa; 15 ile 30 aras nda kat l mc ile fuarda yer ald. Türkiye bölümündeki 23 firmam za, JTR organizasyonu d fl nda fuarda bir baflka bölümde yer alan di er 4 firmam z da eklendi- inde, 27 firma ile fuara kat lm fl olduk. Üzülerek belirtmeliyim ki, sektörümüz di er giriflimci ülkelere göre say sal olarak bu önemli fuarda çok zay f temsil edildi in 3. çeyre inde bafllayan, tüm dünyay etkisi alt na alan; reel sektörleri de etkileyen ekonomik kriz bu fuarda da olumsuz etkilerini kaç n lmaz olarak gösterdi. Önceki y llarda 2500 civar nda olan kat l mc say s %20 azalmayla 2000 civar nda gerçekleflti, baz standlar n bedeli ödenmesine ra men bofl b rak lm fl oldu- unu ve baz bölümlerin ise perdelenerek fuar alan n n daralt ld - n tespit ettik. Ziyaretçi say s nda civar nda bir beklenti varken kesin bir rakam olmamas na ra men % 20 ile 30 aras nda bir düflüfl oldu u da gözlemlerimiz aras nda. Fuar öncesinde ziyaretçi say s ndaki düflüflü öngörerek Türkiye bölümünün fuar alan ndaki reklamlar n artt rd k. 13 farkl noktada tan t m masalar alarak bulundu umuz salonun merkezinde ayr bir stand kurup, ziyaretçilere farkl noktalardan ulaflt k. Özel haz rlatt m z kat l mc kataloglar m z hosteslerimiz arac l yla da tt k. Ayr ca tüm yabanc ziyaretçilerin fuara girer girmez ald klar fuar cep katalo undaki JTR ve Türk kat l mc lar reklam ile salonumuza daha fazla ziyaretçi çekebildi imizi düflünüyorum. ABD mücevher ve kuyumculuk sektörü birkaç y ldan beri zaten bir küçülme içindeydi, birçok firma finansal problemler yüzünden kapand veya güç birli i yapmak için birleflmek zorunda kald. Bunun üzerine ekonomik kriz eklenince, yavafllam fl olan ekonomi durma noktas na geldi. JCK-Fuar n sektör mensuplar olumsuzlu u aflmak için yeni bir umut olarak gördüler. Fuarda yapt m görüflmelerde, en kötüyü gördüklerini bundan sonra iyileflmenin bafllayaca n konufltuk. Bizleri ziyaret eden müflterilerimiz daha seçici ve bilinçli siparifl verdiler; bu arada siparifl miktarlar n n da azald n gözlemledik. Bir süredir al m yapmayan ve stoklar n eritmeye bafllayan firmalar farkl ürün guruplar aray fl içindeydi. Bu durum hareketin bafllayaca konusunda iflaret almam z sa lad. Amerika 300 milyon civar ndaki nüfusu ve hayli yüksek kifli bafl geliriyle, hâlâ dünyan n en büyük tüketicisi konumunda. En önce krize giren ve en önce krizden ç kacak olan da Amerika olacakt r; bu nedenle ihmal edilmemesi gereken bir pazard r. Bu pazara ürün satacak firmalara tavsiyem; pazar çok iyi etüd etmeleri, tasar mlar n, ürün fiyatlar n ve çal flt klar firmalar iyi seçmeleri gerekti idir. yi iliflkileri zor zamanda yürütebilen firmalar n, iliflkilerini iyi zamanlarda daha sa lam ve kârl bir iflbirli ine götürece ini düflünüyorum. Bütün bu nedenlerle, JCK-Las Vegas gibi uluslararas önemi olan bir fuarda sektörümüzün 100 veya daha fazla say da donan ml firma taraf ndan temsil edilmesinin sektörümüzün dünyadaki konumu ve gücü aç s ndan çok önemli oldu unu düflünüyorum. MM B ve JTR mensubu arkadafllar m z bu fuara çok iyi haz rlanm flt, stand düzenlemesi aç s ndan en baflar l ve düzenli koridor Türk kuyumcular na aitti. Kat l mc firmalar organizasyondan çok memnun kald lar. Eme i geçen arkadafllar m z bu vesile ile kutlar m. 37

38 Bas nda CIBJO 2009 ULUSAL BASINDA DÜNYA MÜCEVHER KONGRES milyar dolarl k buluflma 38 May s ay nda stanbul da düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi, ulusal ve uluslararas bas nda büyük ses getirdi. Dünyan n 69 farkl ülkesinden mücevher sektörünün devlerinin ve karar vericilerinin kat ld kongrede, mücevher sektörü için önemli kararlar al nd. Kongre kat l mc lar ve al nan kararlar, yaz l ve görsel bas nda genifl yer buldu. Ulusal ve uluslararas bas n n yo un ilgisi sayesinde, Dünya Mücevher Kongresi nin baflar s n dünya duydu. Cumhuriyet

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

perder baflkandan 2 Eylül-Ekim fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Eylül-Ekim fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Referandum sonras oluflan olumlu ekonomik dalga sektörümüz için de büyük moral oluflturdu. lkbahardan itibaren ekonomik verilerde yaflanan iyileflmelerle birlikte, ekonomik

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

De erlerimizden taviz vermeyece iz

De erlerimizden taviz vermeyece iz İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding in 41. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Rahmi M. Koç ile Çengelhan üzerine bir söylefli Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Koç Toplulu u nun ihracattaki

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Hissedar. hata. Mali Kural. yapt lar? Nerede. ki flirket iki kriz SEKTÖR KÜRESEL KR ZDE TÜRK BANKALARI Z RVEDE. Malum mu olacak.

Hissedar. hata. Mali Kural. yapt lar? Nerede. ki flirket iki kriz SEKTÖR KÜRESEL KR ZDE TÜRK BANKALARI Z RVEDE. Malum mu olacak. Sani fiener: TAV ARTIK KÜRESEL B R AKTÖR Gür Ça dafl: YATIRIMCI MADEN BULDU Meriç Uluflahin: KÂRLILIKTA DÜZELTME YILI: 2011 Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI 5 ki flirket

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 116 Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor fl dünyas

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas

Detaylı

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı