Anita Kunz Ba ar s z olma pahas na yeni eyler denemeliyiz S7 TASARIM DA MA VAR OLACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anita Kunz Ba ar s z olma pahas na yeni eyler denemeliyiz S7 TASARIM DA MA VAR OLACAK"

Transkript

1 Anita Kunz Ba ar s z olma pahas na yeni eyler denemeliyiz S7 Roger Black Haber siteleri, reklam için okuyucuyu bir kenara itiyor S3 art 1t2013 GAZETE TASARIM GÜNLER HAZ RAN 2013 Ekrem Dumanl Tasar mc, dizayn ederken empati yapmal S2 TASARIM DA MA VAR OLACAK Yay nc l k dünyas nda her ey yeniden ekillenirken gazetecilik de bundan nasibini al yor. De i imle birlikte pek çok konunun yeniden ele al nmas, yeniden tan mlanmas bir gereklilik. Yap lmas gereken de i imi takip etmek de il öncülük etmek olmal. Bugüne kadar gazetecilik tarihinde pek çok dönüm noktas ya and, birçok geli me habercili i icra etme tarz m z kökünden de i tirdi. Ancak hiçbiri bu gün ya ad m z de i im kadar h zl ve köklü de ildi. 8 y ld r gazete tasar m na odaklanan +1T Gazete Tasar m Günleri, çözüm yolunda bir ses bir soluk olmak için üzerine dü eni yap yor ve konuyu masaya yat r yor. Joachim Ladefoged Foto rafç l k hayat m tekerlekli sandalyede ba lad S19 John Grimwade nfografik, bize hikayenin ne oldu unu anlat yor S9 Fatih Altayl : Görselli i zay f sayfalar okunmuyor S17 Bülent Erkmen Kendi kendimin izini sürüyorum S16 Mark Porter: Bas l gazete gelecekte lüks olarak yay na devam edecek S5

2 artı1t2013 Kat l mc lar, yay n mutfa ve bask tesisini gezdiler Tasar m Günleri nde etkinliklerin ve derslerin yan nda günlük haz rlanan gazetenin nas l bas ld n görmek için ö rencilere k sa bir matbaa gezisi düzenleniyor. Gelece in gazete tasar mc lar bir gazetenin bask a amalar n bizzat yerinde görerek bilgi sahibi oluyor. Kâ d n, mürekkebin ve matbaa makinelerini yak ndan görürken ayn zamanda bu birimde çal an mühendis ve sorumlu e erden bilgi al yor. Seminer kat l mc lar bu tur kapsam nda gazetenin yaz i leri, haber merkezi ve di er birimlerini de gezerek yay n ile igili çe itli bilgiler ald. Gazeteyi tasarlarken empati yapmal y z Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, gazeteci adaylar na seslendi i +1T de önemli tavsiyelerde bulundu. Tasar mc adaylar n n özellikle haberden kopmamas ve dünyay takip etmesini tavsiye eden Dumanl, gazetede aslolan haberdir dedi. Gazete Tasar m Günleri nde konu- an Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl Yay n Yönetmeni Gözüyle ba l kl konu mas nda gelece in tasar mc lar na gazete yönetiminin tasar mc dan beklentilerini aktard, gazetelerde kullan lan görsel ö elerin empati yoluyla dizayn edilmesi gerekti ine dikkat çekti. Dumanl, genç tasar mc lara tasar mlar n olu tururken Acaba birini incitir miyim? Birini gücendirir miyim? eklinde dü ünmelerini tavsiye etti. Dumanl, Yapt m z karikatürlerin, gra klerin, illüstrasyonlar n empati yoluyla yap lmas laz m. Görsel malzemeyi kullan rken insan zaa ar ndan uzak durulmal d r, bunun insanlar üzerinde nas l bir travma yarataca n bilmek laz m. Gazete tasar m n n her a amas nda ister bir illüstrasyon ister bir sayfa dizayn yapal m, önemli olan insanlar dü ünmeye ve tefekkür etmeye davet etmektir. eklinde konu tu. Ekrem Dumanl, genç tasar mc lar n bir muhabir gibi olaylara vâk f olmas gerekti ini belirterek, Tasar mc lar da özellikle gazete, web sitesi, dergi gibi bir haber unsuru tasar m yap yorlarsa kendilerini haberci gibi görmek zorundad r. dedi. Gazetede aslolan n haber oldu unu ifade eden Dumanl, Bilmenizi isterim ki haberin kendi zati de eri her eyden daha önemlidir. Haber, gerekli ve yerinde bir haber de ilse ne kadar ambalajlarsan z ambalajlay n, ne kadar süslerseniz süsleyin maksat has l olmayabilir. As l olan muhtevad r. Tasar mla haber metni birbirinden ayr dü ünülemez. Benim ilk beklentim tasar mc lar n kendilerini daha çok haberci gibi hissetmeleri. eklinde konu tu. yi haberin dünyay iyi okumakla mümkün olabilece ini söyleyen Dumanl, ister tasar mc olsun, ister muhabir olsun gazetecinin donan m yoksa, dünyay iyi okuyam yorsa iyi bir haber yapabilece ine dair kanaatinin olmad n ifade etti. Dumanl, Tasar mc, muhabir, foto rafç, illüstratör ve gra kerin haberin di er unsurlar n, yeni medya düzeninin olu turdu u bütün platformlar gayet iyi bilmesi ve buna haz rl kl olmas laz m. Art k eskisi gibi yaz l bas n bir tarafta, sosyal medya bir tarafta gibi bir ey dü ünülemez. diye konu tu. Gazete tasar m n n haberi anlamaya yönelik kolayla t r c bir i leve sahip olmas gerekti ini anlatan Dumanl, Her ne dizayn ediliyorsa edilsin, tasar mc insanlar n haberi, analizi ve makaleyi anlamas n kolayla t r c bir k s m görsel ö elerle desteklemeli. Haber budur, tasar m bunun bir parças d r, ikisi de birbirine destek vermeli. Mutlaka insanlar n kolay anlamas temin edilmelidir. diye konu tu. Kullan lan görsellerin gazetelerin kimli ine paralel olmas gerekti ine vurgu yapan Dumanl, bas l gazete ile internet ortam n n ayn kimli i yans tmas gerekti ine dikkat çekti. Medyan n u anda yeni bir dönem ya ad - n vurgulayan Dumanl, yeni bir modelin kullan mda oldu unu kaydederek u tari dile getirdi: Salyangoz modeli, içeriden ba lay p d a do ru aç l r. Bu modelin en geni halkas gazetelerdir. çeri sosyal medyaya do ru k vr l r. Yeni dönem gazetecili inde analiz gücünün, olaylar de erlendirip yorum yapma kabiliyetinin ön plana ç kt n belirten Dumanl, bunu ba aran gazetelerin yay n hayat n sürdürebilece- ini belirtti. ster kâ tta, ister tablette, ister mobil cihazda gazeteleri kurtaracak ey ak ld r, ortak ak ld r, analiz gücüdür, tahlil gücüdür, sentez gücüdür. Gazetenin, daha do rusu medyan n bu saatten sonra daha akil insanlara, daha mant kl insanlara, duygular na daha hakim insanlara ihtiyac var. dedi. Ekrem Dumanl, Türk bas n n n birtak m ideolojik kayg larla haber yapt na vurgu yaparak sözlerini öyle noktalad : Türk bas n n n hâlâ so uk sava döneminden kurtulmad n dü ünüyorum. Nedir so uk sava döneminin medyas? Propagandist ve ideolojiktir. Zaman n ruhunu do ru okumak laz m. So uk sava döneminde insanlar sadece kendi ideolojisinin gazetesini ve dergisini okurdu. imdi öyle de il. nsanlar dünyan n her yerinde ne var ne yok merak ediyor. nsanlar ideolojilerle bölmek mümkün de- il. yi ve kötü olarak bölmek mümkün de il. yilerin aras nda kötülerin, kötülerin aras nda iyilerin olabilece i hiç dü ünülmüyor. Türkiye de hiçbir ideolojik çat man n derinli i yoktur.

3 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 03 Haber siteleri, reklam için okuyucuyu bir kenara itiyor Dünya bas n n n önde gelen yay nlar n tasarlayan Roger Black +1T de ö rencilere 40 y l a an deneyimini anlatt. Özellikle 90 l y llarda birlikte gerçekle en dijital devrimin gazete tasar m na nas l yön verdi inden bahseden Black, gelecekte yapmay dü ündü ü projelerini anlatt. Gazetecilik ve dergicilikte bas l versiyondan dijitale geçi in nas l olaca n n çokça tart ld günümüzde +1T, konunun uzman dünyaca ünlü tasar mc Roger Black konuk etti. Her iki dönemde de çok önemli kilometre ta niteli inde i lere imza atan Black, hiç üphesiz iki dönem aras geçi i anlatacak en yetkin isimlerden biri. Rolling Stone, Reader s Digest, Esquire, Newsweek, Los Angeles Times, New York Times, MSNBC, Bloomberg, Houston Chronicle gibi dünyan n önde gelen yay nlar na yapt tasar mlarla dizayn dünyas nda iz b rakan Black, +1T de kendi tasar m anlay n örneklerle aç klad. Ünlü tasar mc, iki saatlik konu mas n n ilk bölümünde dijital yay n tasar m na de indi. Sözlerinin ba nda genç tasar mc lara bir uyar da bulundu ve önemli olan eyin eski usul gazetecilikten dijitale geçi in de il, medya ne olursa olsun tasar m n do ru yap lmas n n oldu unu anlatt. Roger Black, özellikle dijital yay nc l k serüveninin ba lad ilk y llarda yap lan hatalar n daha sonralar hem tasar m, hem içeri i fazlas yla etkiledi inden bahsetti. Haber sitelerinin ba lang çta internet startejisinin mümkün oldu unca çok okura ula mak için gazeteyi ücretsiz yapmak, olabildi- ince çok reklam alarak gelir elde etmek eklinde oldu unu ancak bu yöntemin beklenen iyi sonucu do urmad n belirtti. Bu nedenle cüretkar reklamlar n gölgeledi i bir tasar m anlay n n yerle ti ini belirtti. Roger Black, lk zamanlar gazetelerin web sitelerini tasarlarken çal man n gazetecilik gelene ine uygun olmas na dikkat ediliyordu. Dijital ortamda yap lan gazetenin bas l versiyona benzemesi do ru bir yakla md. Bu sonralar de i ti eklinde sözlerine devam etti. Ünlü tasar mc, konu mas nda haber sitelerinin teknik problemlerine ve tasar m süreçlerine de de indi. Bunlar aras nda internette yaz lar n neden sütunlara bölünmedi i gibi detaylar da yer ald. New York Times ba ta olmak üzere belli ba l yay n kurulu lar için yap lan Times Reader gibi uygulamalar n n tasar m sürecinin perde arkas n, adaptive layout kavram n ö rencilerle payla t. Bu noktada gelece in gazete tasar mc lar na önemli uyar larda bulundu. Özellikle dijital ortam tasar m için ö rencilerin baz yaz l m bilgisi ve kod yaz m konusunda kendilerini geli tirmelerinde fayda var. dedi. 17 y ll k dijital deneyimine 1997 de MSNBC için yapt web sitesinin tasar m yla ba layan Roger Black, halen dünyan n pek çok yerinde belli ba l yay n kurulu lar için gerçekle tirilen tasar m projelerini yönetiyor.

4 artı1t2013 Bugün okur, her zamankinden daha çok gazete okuyor çeri in nas l zenginle ebilece inin ipuçlar n ö rencilerle payla an Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, tablet ve geleneksel gazete aras ndaki kullan m farklar n da anlatt. Bir haberin okuyucuya do ru bir ekilde aktar lmas nda en önemli araçlardan biri görsel unsurlard r. Do ru sunumun yan nda içeri e zenginlik katmak için gra k, foto raf ve tipogra do ru bir ekilde sayfada yer almal d r. +1T Gazete Tasar m Günleri nin 3 üncü gününde Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, genç tasar mc lara içeri i zenginle tirmek için nas l bir gazete tasarlamalar gerekti ini anlatt. Gra k tasar m n habere neler katt n ve sayfada hangi oranlarda kullan labilece inden örnekler veren Yaz c, ayr ca dijital gazete tasar m ndan bahsetti. Art k insanlar daha fazla gazete okuyor. diyen Yaz c, ipad bas l gazete ile yar rken gazete okuma oranlar nda patlama ya and. New York Times verilerine göre ipad kullanan okuyucular n n yüzde 82 si iki ayr platformda, yüzde 50 si ise üç ayr platformda birden gazetesini okuyor. Buna göre teknolojiyle birlikte gazeteler yok olman n ötesinde daha fazla platformda birden okunma imkân na kavu uyor. eklinde konu tu. Yaz c, Tablet kullan c lar daha derin ve yo un içerikli haberler ar yor. ipad deki gazete ayn kâ ttaki gibi olmamal, fazlas olmal. Multimedyas olmal, interaktif olmal. Hepsini siz yapmak zorunda de ilsiniz. Ama hepsi hakk nda - kir sahibi olman z gerekiyor. diyerek gelece in tasar mc lar na tavsiyelerde bulundu. 6 ay önce dünyada 85 milyon ipad kullan c s oldu una i aret eden Yaz c, 2015 y l na kadar bu say n n 165 milyona ula abilece ini vurgulad. Piyasada çok farkl tablet markalar var. diyen Yaz c, Bu alanda yat r m yapmaya de er. Çünkü ipad evdeki en popüler internet cihaz. Art k kad nlar çocuklar n aya nda sallarken ipad le gazete okuyor, lm izliyor. dedi. Fevzi Yaz c, Tasar mda okurun ilgisini çekmek için ilk 10 saniye önemli. Çünkü çok sab rs z bir nesil var önümüzde. Bir haber sitesi yapt n z, okuyacak ki inin onu çözmesi için 10 saniyeniz var. 10 saniyede onu yakalaman z laz m. diyerek tasar mlar n kar k de il, basit olmas gerekti ine dikkat çekti. Yaz c, tablette haber sunumunda foto galeri, video, interaktif gra k ve pop-up gibi sürprizlerin haber sunumuna boyut katt n ve e lenceli hale getirdi ini de sözlerine ekledi. Tasar mc n n da gündemi takip etmesi gerekli Gazete Tasar m Günleri nde tecrübelerini gençlerle payla an Zaman Gazetesi Tasar m Koordinatörü Selim im iro lu Gazetede sayfa tasar m yapmak için gündemi takip etmek gerekir. Ço u zaman bir editör gibi gündemi bilmeniz ve sayfalar n za yans tman z gerekiyor. eklinde konu tu. im iro lu çeri in bilinmesi gerekiyor. çerik dedi imiz haberdir. Spor veya ekonomi, birinci sayfa veya magazin hangi mecrada çal rsa çal s n tasar mc n n içeri e tam anlam yla vâk f olmas laz m. E er habere hakim de ilse tasar m konusunda yetersiz kalacakt r. Sonuç olarak okumad, hatta takip etmedi i bir haberi sayfaya yans tmas ve okurun anlayaca ekilde sunmas oldukça zordur. diye sözlerine devam etti. Gazete tasarlarken haberleri okuyucuya do ru bir ekilde sunman n önemine dikkat çeken im iro lu, Haberleri hiçbir manipülasyon veya yanl anlamaya sebep olmadan sunman z yani tasarlaman z gerekir. dedi. Görselli i kullan rken foto raf, renk, tipografi gibi unsurlar n do ru, yerinde olmas n n önemine vurgu yapan im iro lu Gazetede okuyucu ile ileti- im tasar m vas tas yla kurulur, dolay s yla bizlerin ilk hedefi haberleri okutmak olmal d r. eklinde gençleri uyard. Özellikle yo un ve karma k haberlerde okurun ilgisini, dikkatini sayfada yo unla t rmak amac yla infografiklerle zenginle ebilece- ine dikkat çeken im iro lu, örnek olarak ekonomi sayfalar nda grafiklerin haberin alg lanmas n kolayla t raca n belirtti.

5 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 05 BASILI YAYIN GELECEKTE LÜKS OLARAK VAR OLACAK ngiltere nin önde gelen yay n kurulu lar ndan The Guardian gazetesinde 15 y l yarat c direktör olarak çal an Mark Porter, gazetecilik ve tasar m ili kisinden bahsetti. Mesle e ad m atacak gençlere ufuk aç c bir sunum gerçekle tiren Porter, gazetelerin dijital dünyada nas l bir tasar mla var olabilece inin ipuçlar n verdi. ngiliz The Guardian gazetesinde 15 y l yarat c direktörlük yapan Mark Porter, gelece in tasar mc lar na gazete için geli tirdikleri tablet, web ve mobil uygulamalar anlatt. The Guardian gazetesindeki yapt tasar mlarla dikkat çeken Porter, Dijitalde hikâye hiçbir zaman bitmiyor. Biz bugün 4 ekrana bak yoruz. Ancak bilgisayar, tablet ve mobil telefonlarla s n rl kalmayaca m z a ikâr. diyerek dijital tasar m ve sanal dünyan n s n rlar a aca n söyledi. Gelecekte bugün kulland m zdan daha farkl teknoloji ürünleriyle birlikte ya amak zorunda kalaca m z aktaran Porter, Daha farkl, daha yeni teknolojiler girecek hayat m za. Mesela sabahlar uyan nca yüzümüze bakt m z aynadan Facebook veya Twitter a ba lanabiliriz. Ayn ekilde gözlükler de hayat m zda yer alacak önemli bir teknoloji olabilir. Yani gelecekte çok daha fazla cihazla bir arada ya ayaca z. dedi. Hâlihaz rda internet ba lant l gözlük ve foto raf makinesi oldu unu belirten ünlü tasar mc ya göre gelecekte buzdolab ve arabada bile bu geli meler gözlenebilecek. Mark Porter, konu mas nda, internet reklamc l n n son y llarda bas l yay n reklamc l n n önüne geçti ini söyledi. Porter, Bas l gazetelerdeki gelirler 2005 y l ndan beri sürekli dü ü te. Bence reklamc l k anlam nda bas l kopyac l k hep dü ü te olacakt r. Buna kar l k internet reklamc l gelirleri ayn tarihten beri sürekli yükselir. Bence bas l yay n ilerlemeye devam edecek ama bir lüks olarak. Yani bas l yay n gelecekte bir lüks olacak. Çok az insana, belli gruba hitap eden bir yay n anlay na kayacak. diye konu tu y l nda 84 milyon ipad sat oldu unu belirten Mark Porter, sözlerini öyle sürdürdü: Fiyat yüksek, lüks bir teknolojik ürün ama inan lmaz bir sat rakam na ula m. Demek ki insanlar n talebi bu yönde. BASILI MEDYADA F Z KSEL LET M ÖNEML Gelecekte bas l kopya devam edecek ama bir lüks ürün olarak devam edecek. diyen Porter, çocuklar n bas l dergileri daha çok sevdi ini söyledi. Porter, Dijital oyuna ya da dergiye ipad üzerinden eri ebilirsiniz ama kesemezsiniz, üzerine yaz yazamazs n z, duvara yap t ramazs n z. Çocuklar için böyle. diyerek, çocuklar için fiziksel etkile imin önemli oldu unu vurgulad. Usta tasar mc, bas l yay n n web versiyonu haz rlan rken bas l haline yak n olmas gerekti ini belirtti. Porter, The Guardian n internet sitesinin görsel anlamda bas l gazete tasar m na yak n olmas na gayret ettik. Olu turdu umuz karakter ve kimli i, internet versiyonundan binan n dizayn na kadar her yere uygulad k. 50 ki ilik teknik ekip ve 6 editör tasar mc yla çal arak 2,5 y l n ard ndan internet sitesini, gazetenin karakterine uygun bir hale getirdik. diye konu tu. Soru-cevap k sm nda sorulan Tasar mda geçmi ten ilham al nabilece ini dü ünüyor musunuz? eklindeki soruya Mark Porter, Evet ilham al nabilir. Ama birebir ayn s n yapmaya çal rsan z yeni bir ey yapmam olursunuz. Geleneksel tasar mlara ba l kalarak da sonsuz farkl tasar m imkân sa layabilirsiniz. cevab n verdi. Porter The Guardian gazetesinde yapt klar de i imin bütün bütün gelene i terk etmedi ini belirterek, Guardian çok de i tirdik. Ama sabit de erleri de koruyarak. Görsel olarak pek çok de i se de yay n karakterini de i tirmedik. dedi. Görsel hikâye anlat c l nda sosyal medya, ate kadar önemli bir icat Adobe Akdeniz ülkeleri ve Türkiye den sorumlu sat müdürü, medya ve yay nc l k uzman Bar Özcan, +1T Gazete Tasar m Günleri kat l mc lar na Tasar m Yaz l mlar ve Gelece in Yay n Teknolojisi konulu bir sunum yapt. nsanlar n binlerce y ld r birbirlerine anlatacak hikâyelerinin oldu unu söyleyen Özcan, Bu hikâyelerin anlat l biçimiyle ilgili ke fedilen bir gerçeklik var. Sadece sözle anlatmak yetmiyor, hikâyeye görsellik katmak gerekiyor. Ma ara duvarlar na yap lan resimler de bunun bir örne i. eklinde konu tu. Günümüzde görsel hikâye anlat c l kavram n n da geli ti inden bahseden Özcan, Art k bir ate in etraf nda toplanal m birbirimize hikâye anlatal m demek ans na sahip de iliz. Ama ate kadar önemli bir icat var, o da internet. nternet de denmiyor art k sosyal medya. Markalar n sosyal medyada hikâyelerini anlatabilmek için infogra k gibi birçok yol denedi ine de inen Özcan, genç tasar mc lara, foto raf ve videoya daha fazla önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Özcan, Sosyal medyada bir eyleri daha fazla payla labilir hale getirmek için video kullan n. 12 kat daha fazla payla l yor. Ya da foto raf kullan n. Facebook ta foto ra olan gönderiler 2 kat daha fazla be eniliyor. diye ifade etti. Özcan, tecrübelerinin yan s ra; Photoshop, Illustrator ve Indesign gibi tasar mc lar için birbirinden farkl programlar bulunan creative cloud uygulamas n ö rencilere gösterdi.

6 artı1t2013 Günlük bir sayfan n tasar m hikâyesi +1T Gazete Tasar m Günleri nde Sinan Ta getiren ve Fevzi Yaz c n n birlikte yapt sunum ile günlük gazetede bir sayfan n haz rlan hikâyesi gözler önüne serildi. Sayfa tasar mc lar ndan Sinan Ta getiren, günlük olarak nas l çal t klar n, haberleri ve görsel unsurlar nas l organize ettiklerini anlatt. Bir günlük tasar m serüvenini özetleyen Ta getiren, sayfa haz rlan rken ya ad klar n ve süreci görsel yönetmen ile nas l payla t klar n ö rencilere slayt ile gösterdi. Gazetenin nas l tasarlanmas gerekti i konusunda editör ve tasar mc ili kilerinin de konu uldu u sunumda Görsel Yönetmen Fevzi Yaz c, hangi a amalarda müdahil oldu unun alt n çizdi. Tasar mda ne gibi faktörlerin öne ç kt n veya nelere öncelik tan nmas gerekti ini örneklerle anlatan Yaz c ve Ta getiren, ö rencilere iyi bir sayfan n nas l tasarlanaca- n örneklerle anlatt. Bunun yan nda Ta getiren, sayfadaki haber da l m nda do ru foto raf n kullan lmas ve sayfada beyaz alan n sayfaya nefes ald raca n, görsel alg n n da daha rahat anla- lmas n sa layaca n dinleyenleriyle payla t. Fevzi Yaz c, Bazen yapt n z sayfay be enmeyebilirsiniz. E er zaman n z varsa ne olur demeden yapman z gereken de i ikli i bir an önce yapmal s n z. eklinde konu tu. Ses art k tasar m n bir parças oluyor Londra dan canl ba lant yla Gazete- Tasar m Günleri ne kat lan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, her geçen gün h zla geli en dijital teknolojilerin günümüz yay nc l k dünyas ndaki etkilerinden bahsetti. +1T Tasar m Günleri nin 8.sine gazeteci Cüneyt Özdemir, Londra dan konuk oldu. Londra Trafalgalar Meydan ndan telekonferansla ba lanan gazeteci Cüneyt Özdemir, Dünya dijital alan nda yeni bir evreye giriyor. dedi. Özdemir, kinci ekran tan mlamas yla herkesin hayat na giren telefon ve televizyonun ayn anda kullan lmas vazgeçilmez bir fenomen haline geldi. diye konu tu. Sosyal medyan n içeri i hakk nda de erlendirmelerde bulunan Özdemir, Sosyal medya ana ak mdan, yani televizyondan besleniyor. Baz durumlarda, örne in Gezi Park olaylar nda oldu u gibi ana ak mdan rol da çalabiliyor. Önümüzdeki be y l boyunca da ana ak mdan beslenecek bana göre. diye konu tu. Giyilebilir teknoloji den bahseden Özdemir, Google Glass ile yeni bir komut evresinin geldi ini ifade etti. Sesin de art k tasar mda önemli bir parça oldu unu vurgulayan Cüneyt Özdemir, Art k elimizle de il, ses komutuyla ileti im kurulacak. Bu da tasar m dünyas nda yeniden düzenlemeyi gerektirecek. Mesela sabah uyand m z zaman bize günayd n diyecek tabletler. Biz bilgisayarlarla ileti im kurarken bilgisayar da bizimle ileti ime geçecek. Yepyeni bir dünya kuruluyor. Google da bizi görüyor ve al kanl klar m z teker teker ara t rmaya ba lad. E T M N H YERAR S UYGULAMALI K TAPLA DE EB L R Yepyeni bir ku aktan ve ayn anda çok fazla ey yapmak isteyen bir nesilden bahseden Özdemir, uygulamal kitap olarak alt örnek yay mlad klar n ve bu kitaplara eklenen ses, görüntü, video, müzik gibi uygulamalar n gençler aras nda çok ilgi gördü ünü kaydetti. Özdemir, Bu bir e-kitap de il, uygulamal kitap. Deneyle, oyunlarla ö retiyor. E itimin hiyerar isini de i tirecek uygulamal kitaplar eskiden insanlara dikte edilen e itimin sistemini de i tirecek. eklinde konu tu.

7 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 07 Ba ar s z bile olsak yeni ve farkl eyler denemek önemlidir New York Times, Newsweek, Time, Rolling Stone, Vanity Fair gibi önemli gazete ve dergilerde illüstrasyonlar yay mlanan Anita Kunz, +1T Gazete Tasar m Günleri nin konu u oldu. Dünyaca ünlü illüstratör Anita Kunz, gelece in tasar mc lar na çal malar n olu um a amalar n anlatt. Dijitalle aras n n pek iyi olmad n söyleyen Kunz, Ö rencilerim dijital çal yor fakat ben bildi iniz geleneksel yöntemle, yani elle çizim yap yorum. vurgusunda bulundu. Yarat c özgürlü ün önemine de de inen Kunz, gençlere yeni ve farkl eyler denemekten çekinmemelerini tavsiye etti. +1T nin dördüncü gününde genç tasar mc larla bir araya gelen Kunz, ki binden fazla çal mam var. Bunlar n d nda kabul edilmeyen kirlerim de var. Ama hiçbir zaman yeni eyler denemekten korkmad m. ster gazeteci olun, ister tasar mc bir yere saplan p kalmamak, yeni ve farkl eyler denemek ba ar s z olsak da önemlidir. dedi. Kariyerine çocuk dergileri ile ba lad n belirten Kunz, lk zamanlarda yarat c özgürlü üm çok fazlayd ve otonom çal yordum. Serbest çal an bir sanatç yd m. Çizim üzerinden hayat m kazand m için kendimi ansl hissediyorum. diye konu tu. llüstrasyon çal malar nda profesyonelli in önemine dikkat çeken Kunz, genç tasar mc lara, llüstrasyon yaparken h zl çal mak gerekiyor. Biz gazete için çizim yaparken çok h zl olmak gerekiyor. diye belirtti. Kunz, kendisine çal rken bir kurguya ba l kal p kalmad eklindeki soruyu, Baz konularda kir üretmek zor oluyor. Mesela ben nansal konularda çok zorlan yorum dü ünmeye ve çizmeye. Dolay s yla kurgu yapmam zor oluyor. Bazen evet bir eyi tasarlay p kurgu yaparak çiziyorum bazen de içimdeki hikâyeleri kaleme b rak p çiziyorum. eklinde cevap verdi. Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Madonna ve Mark Zuckerberg gibi dünyaca ünlü isimlerin portrelerini çizen Kunz, Benim için asl nda her ey kirlerden ibaret. Çok dü- ünüyorsunuz ve bir kir nüvesini bulmak istiyorsunuz. Bir kir akl n za geldi i zaman hemen kabataslak çiziyorsunuz. Bu bir peçete üzerine bile olabilir. eklinde konu tu. Çizim yapmaya çocuk ya ta ba layan Kunz, konu mas n n sonunda +1T kat l mc lar ile birlikte atölye çal mas yapt. Genç tasar mc lar illüstratör Anita Kunz ile birlikte K zkulesi nden Galata Kulesi ne, Bo az Köprüsü nden Ayasofya ya kadar stanbul u anlatan sembolleri çizmek imkân da buldular. Dünyan n önde gelen haber dergilerinde kapak çal malar yay nlanan ünlü illüstratör Anita Kunz, bu y l da +1T de ö rencilerle bulu tu. Kunz, gelece in tasar mc lar na çal ma eklini anlatt. llüstrasyonlar n geleneksel yani elle çizdi ini belirten Kunz, dijital teknolojiyi fazla kullanmad n n alt n çizdi. ANITA KUNZ

8 artı1t2013 Do ru tasar m ancak do ru tipografiyle mümkün olur Yaz tasar m alan ndaki çal malar yla ad ndan söz ettiren Grafik Tasar mc Sava Çevik, tasar mc olmay hedefleyen gençlere, tipografi ve günlük hayat m zda kullan mlar üzerine oldukça dikkat çekici bir sunum yapt. Her gün caddelerde rastlad m z tabela ve i yerleri isimlerinin tipogra k kurallara ne kadar uydu u ve bu do rultuda haz rland - üphelidir. Küçük veya büyük olsun bir ticarî i letme faaliyet alan ndaki her noktaya dikkat ederken, markas n n yer ald tabelas na ayn özeni gösteriyor mu? te tüm bu akl m za tak lan sorular n cevab n Tasar m Günleri nde ö rencilerle bulu an Yard. Doç. Dr. Sava Çevik, kaligra ve tipogra dersinde verdi. Foto ra ar üzerinden tabela ve dükkân isimlerinin yaz l na, yanl lar na dikkat çeken Çevik, Maalesef Türkiye de tabela, isim gibi eylerde art k geçmi in sadeli inden eser yok. dedi. Tipogra k hatalara de inen Çevik, Türkiye de kaligra- giderek daha kötüye gidiyor. Elle yaz lan baz eserler o kadar kötü ki onlara hiç demek geliyor içimden. eklinde konu tu. Geçmi te yap lan tasar mlar n, çizimlerin sadeli i, kl, ince eme i göz önüne ald n belirten Çevik, günümüzde çok az insan n tasar m n inceli ine dikkat etti ini söyledi. yeri isimleri ve tabelalar n n ehir mimarisinin de bir parças oldu unu vurgulayan Sava Çevik, sokaklar ehirler planlan rken bunlar n da ihmal edilmemesi gerekti ini önemle belirtti. Uzun y llar tipogra dersi verdi ini anlatan Sava Çevik, do ru tasar mlar n ancak do ru tipogra kullan larak mümkün olabilece ine dikkat çekti. Portfolyolar de erlendirildi +1T Gazete Tasar m Günleri nde portfolyo o heyecan ya an yor. Gün içinde seminerlerin rin yo un ortam ak amlar bire bir portfolyo o sunumlar yla renkleniyor. Gelece in tasar mc lar lar portfolyolar n, alan nda uzman ki ilere sunuyor. Tecrübeli isimler, ö rencilerin çal malar n büyük bir özenle inceleyip de erlendiriyor. Üniversitelerin genellikle ileti im ve güzel sanatlar ar fakültelerinden gelen ö renciler, hem amatör çal malar n hem de yay mlanm eserlerini sunuyor. Ö rencilere, çal malar n uygulama dosyas nda, ipad ve bilgisayar ortam nda sunabilme imkân tan n yor. Portfolyo de erlendirmeleri esnas nda, tecrübelerini ö rencilere aktaran isimler aras nda; sayfa tasar m ve gra k uygulamalar nda Selim im iro lu ve emsi Aç kgöz, illüstrasyon çal malar nda Ali Fuat Saruhan ve Cem K z ltu, foto raf sunumlar nda ise Selahattin Sevi yer al yor.

9 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 09 nfografik Geli en dijital teknoloji ile daha da önem kazanan infogra k kavram Gazete Tasar m Günleri nde tüm detaylar yla konu uldu. Bu alanda dünyan n önde gelen isimlerinden Traveller Dergisi Gra k Editörü John Grimwade, genç tasar mc lara uluslararas alanda geli imini tamamlay p belli bir noktaya gelen ancak Türkiye de hak etti i önemi kazanamayan infogra k ve interaktif gra k konusunu anlatt. nfogra in çok fazla bilgi vermeyen hallerini kulland için çok ele tirildi ini belirten Grimwade, nfogra klerde çok fazla bilgi kullanmad m. ç sayfalarda zaten yeterince bilgi var. Ben i i biraz daha e lenceli k lmak istedim. dedi. KARAKALEMLE Ç Z M SEV YORUM 40 senedir infogra k haz rlayan ünlü tasar mc, i e kalemle ba lad n ifade etti. Grimwade, Benim yeti ti im zamanlarda kalemleri kullan yorduk. Kalemle ve farkl gra k araçlar yla çizim yap yorduk. Hatta pergel bile kullan l yordu. diyerek sadece kalemle yap lan infogra k çal malar n n oldu una dikkat çekti. Karakalemle eskiz yapmay anlatan Grimwade, Asl nda karakalem çal mas çok zevkli. Bazen bunlar nas l yapm m diyorum kendi kendime. eklinde konu tu. 25 y ld r Traveller dergisi ile çal an Grimwade, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton ve Charles Darwin gibi bilim tarihine katk da bulunmu ünlü isimlerin kalemle çizim yapt na dikkat çekerek, kalemle eskiz yapman n infogra e ba lamak için iyi bir nokta oldu unu vurgulad. Kâ t üzerinde farkl kirleri test edin. Çok da sanatsal olmadan u ra n, deneyin. eklinde konu- an Grimwade, yi bir sanatç de ilim, infogra k yapam yorum. diyenleri de ele tirdi. Grimwade, Asl nda infogra k do ru dü ünme ile ilgili. Bir kâ t ald n zda onu doldurmak gerekli. Benim ahsi kanaatim kalemle ba laman z ve eskizler yapman z. Dubai mi, Pisa Kulesi mi küçük eskizlerle ba lay n. hat rlatmas nda bulunarak, infogra k çizerken konuyu bilmenin önemine de de indi: nfogra- k bize hikâyenin ne oldu unu anlat yor. Bu yüzden konuyu do ru bilmeniz ve do ru aksettirmeniz gerekli. The Times, Vogue, Vanity Fair, New Yorker, Condé Nast Traveller gibi yay nlarla çal an John Grimwade, lm, kartpostal ve seyahat çeklerinin tarihe kar t na i aret etti. Grimwade, Art k bunlar n hepsi dijitalde. Dijital versiyonda bas l versiyona göre daha fazla ey ekleyebiliyorsunuz. Örne in Vietnam la ilgili dijital bir kartpostalda ülke ile ilgili haritalar ç k yor, önemli yerlerin isimleri sesli olarak tela uz ediliyor ve daha bir sürü ey. diyerek infogra k ve tasar mlarla dijital dünyada daha fazla imkânlar n oldu una dikkat çekti. 30 dan fazla dergide ba ms z olarak çal an Grimwade, bu dergilerde 3 boyutlu grafi e çok fazla yer verdiklerinden bahsetti. Grimwade, 3 boyutlu grafiklerde ince çizimlerin ve basit tarzlar n daha etkili oldu unu aktard. nfografikle ilgili en önemli problemlerden birinin kötü tipografi oldu unu söyleyen Grimwade, tasar mc n n infografi e yal n bir tipografi ile katk yapmas gerekti ini vurgulad. bize hikâyenin ne oldu unu anlat yor Traveller Dergisi Gra k Editörü John Grimwade, uluslararas alanda geli imini tamamlay p belli bir noktaya gelmesine ra men Türkiye de hak etti i önemi kazanamayan infogra k ve interaktif gra k konusunu anlatt.

10 artı1t2013 ATÖLYE ÇALI MASI TEOR K B LG Y GÖRÜNÜR HALE GET RD Tasar m Günleri nde her y l gazete tasar m na dair verilen teorik derslerin yan nda, bilgilerin uygulanarak tecrübe edilmesi için bir de atölye çal mas düzenleniyor. Dört gün süren derslerin ard ndan 22 Haziran Cumartesi günü gerçekle en Atölye çal mas nda ö rencilerden ad ve içeri i Sinema Z olan bir gazetenin kapak sayfas n n çal lmas istendi. 3 er saatlik üç oturumdan olu an uygulamada bütün kat l mc lar ustalar n e li inde bilgilerini kâ da aktard. Kolaj tekni inde kesip biçerek olu turulan tasar mlarda ö rencilerden elde ettikleri bilgiler do rultusunda özgün ve s ra d i ler ortaya koymalar istendi. Jüri Ba kan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Gra k Bölüm Ba kan Ay egül zer, atölye çal mas sonucunda çok güzel i lerin ortaya ç kt n ve etkinli in gra k tasar m n geli imi aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulad. Çal ma alan nda ö rencileri ziyaret eden Traveller Dergisi Gra k Editörü John Grimwade Harika bir etkinlik sözleriyle heyecan n dile getirdi. Grimwade, yurtd nda da atölye çal malar yapt klar n ancak bu kadar kalabal k bir ö renci ile hiç denemediklerini belirtti. Say n n çoklu unun zorlu una dikkat çeken Grimwade, Bir o kadar da e lenceli ve keyi i. diyerek atölyede el becerisinin önemine vurgu yapt.

11 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 11 Ö renciler, dünyaca ünlü tasar mc larla bir araya gelmekten memnun +1T Tasar m Günleri ne kat lan ö renciler, dünyaca ünlü tasar mc lardan e itim almaktan oldukça memnun. Roger Black, Mark Porter, Anita Kunz gibi isimlerden tecrübelerini dinleyen ö renciler, Tasar m Günleri nin kendilerine çok ey katt görü ünde birle iyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Üniversitesi Uluslararas li kiler Bölümü ö rencisi Ay enur Ak n: Ben sinema lmi çekmek istiyorum. yi bir sinemac olman n yolu da iyi gra k, iyi tasar m, üç boyutlu tasar mlar n iyi bilinmesinden geçiyor art k. Bu yüzden Tasar m Günleri ne kat ld m ve çok memnun kald m. Buradaki konferanslar sayesinde gelecekte nas l bir yol izleyece ime dair kafamda a a yukar bir harita olu mu durumda. Kat lan isimler de çok iyi. Onlar bir daha bir arada dinleme f rsat m z olacak m emin de ilim. yi ki gelmi im. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Ö rencisi Mehmet Malkoç: Tasar m Günleri ni, bekledi imden daha iyi buldum. Tamamen ileriye dönük bir çal ma ve Türkiye de çok önemli bir aç kapatabilecek bir etkinlik. Konferans konu mac lar çok iyi seçilmi. Dünyan n en sayg n en çok okunan dergilerini, gazetelerini tasarlayan, çizen insanlarla bir arada olmak inan lmaz keyi i bir ey. Bunu Zaman Gazetesi nin yapm olmas da ayr ca güzel. Tasar m Günleri her anlamda pek çok ey kat yor bize. Karadeniz Teknik Üniversitesi ç Mimarl k Bölümü ö rencisi Kumru ahan: Tasar m Günleri ne kat labilmek için çal t m yerden izin al p geldim. Kat lmay çok istiyordum çünkü. Geçen y l da ba vurmu tum, o zaman kabul edilmemi ti ama kabul olana kadar ba vurmaya kararl yd m. Kat ld ma gerçekten çok memnun oldum. Bir gazetenin 450 insan bir araya getirmesi, onlar a rlamas ve dünyan n en iyi gra kerlerini, tasar mc lar n, çizerlerini, gazetecilerini davet edip konu turmas inan lmaz bir ey. Bunun Türkiye de oldu- unu dü ünmek a rt c. Jüri seçimde zorland Gazete tasar m günlerinin en önemli anlar ndan birisi hiç üphesiz atölye çal mas n n ya and gün oluyor. Kat l mc lar gün boyu verilen tasar m yeti tirmeye u ra rken bir yan- dan sonuçlar için sab rs zlan yorlar. Belki de burada yapacaklar çal ma onlar meslek hayatlar nda çok farkl bir noktaya a ta yacak. Bu bilinçle hareket eden ö renciler birbirleriyle k yas ya yar yor. Tabii ki bu kadar emek harcanan günün ard ndan an juri çal malar tek tek de erlendirerek objektif bir seçim yapmak için ter döküyor. Bu y l da 300 ün üzerinde çal may de erlendiren diren jüri ilk 10 a girecek eserleri belirledi. Çal malar seçerken oldukça zorlanan jüri u isimlerden olu tu: Ba kan: Prof. Ay egül zer, Üyeler: Fevzi Yaz c, Selim im iro lu, emsi Aç kgöz.

12 artı1t2013 Ö rencilerin Bo az sefas Ö renciler 1 hafta süren etkinlikte oldukça yo un saatler geçiriyor. Türkiye hatta dünyan n çe itli ehirlerinden stanbul a gelen kat l mc lar Bo az gezisi ile hem dinlenme hem de stanbul un e siz manzaras n görme imkân buluyorlar. Gezi boyunca tasar mc gözüyle foto raf çekerek bir yandan çal an kat l mc lar birbirlerini de daha yak ndan tan ma f rsat da buluyorlar. Her y l düzenlenen bu gezi bu y l da oldukça keyi i geçti. 300 ün üzerinde tasar mc n n kat ld gezi Kabata skelesi nde de ba lad. Ard ndan Bo az a aç lan tekne de Sar yer aç klar nda Bo az n ortas nda yemek molas verdi. Yakla k üç saat süren gezi boyunca misa rler Bo aziçi k y lar ndaki e siz güzellikleri görme ve foto ra ama imkân buldular.

13

14 Seminerin heyecan : Atölye çal mas Gazete Tasar m Günleri nde teorik bilginin prati e dönü tü ü atölye çal mas nda gençler Sinema Z isimli bir gazete haz rlad. Gazete ve dergilerden kestikleri kupürlerle hayallerindeki gazeteyi tasarlayan ö renciler, 3 saat boyunca ter döktü. Atölye çal mas nda birincili i Ay egül O uz, ikincili i Arife enkal, üçüncülü ü Volkan Devran Ku çu ald.

15 AY EGÜL O UZ AR FE ENKAL VOLKAN DEVRAN KU ÇU

16 artı1t2013 Çizmek yürümek gibi kolay Medya Derneği Başkanı ve ünlü karikatürist Salih Memecan, sekizincisi düzenlenen +1T Tasarım Günleri ne katılan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ona göre çizmek sanıldığı kadar zor değil. Öyle ki Yürümek, bisiklete binmek, konuşmak gibi kolay bir şey. Aslında her çocuğun çizme kabiliyetine sahip olduğundan söz eden Memecan, her gün ve sürekli çizim yapılmasının önemine değindi. Genç yaşından itibaren çizim yapmaya meraklı olduğunu söyleyen Memecan, kendisini başarılı bir karikatüristliğe taşıyan hikâyesini şöyle anlattı: Çocukluğumda kekeme olduğum için duygularımı bir türlü ifade edemiyor, okuldaki arkadaşlarımla da iyi bir ilişki kuramıyordum. Bir gün güzel bir resim çizdim. O günden sonra arkadaşlarımın bana karşı tavırları değişti. Resim, insanlarla ilişki kurmamı sağladı. Yoksa çok pısırık, silik bir insan olarak hayatıma devam ederdim. Karikatürlerine gelen övgülere de, aşırı eleştirilere de çok fazla takılmadığını belirten Memecan, aksi halde hayatın katlanılmaz olacağı kanaatinde. Tasar m sadece tasar mc yapmaz Türkiye de önde gelen bas n kurulu lar ndan Sabah Gazetesi nin Görsel Yönetmeni Ömer Bahar, gazetenin gra k ve tasar m ilkelerini ö rencilerle payla t. Sabah Gazetesi nin bir günlük tasar m serüvenini anlatan Bahar, Tasar m yaparken sadece kendi kafam za göre bir i ç karm yoruz. Gazetenin editörlerinin, yaz i lerinin, yay n yönetmeninin iste ine göre farkl tasar mlar ortaya koyabiliyoruz bazen. Sayfalar n zda tasar mc n n d nda baz müdahaleler ister istemez oluyor. dedi. Sabah Gazetesi nin tasar m n örneklerle anlatan Bahar, Bazen haberleri sadece var olan görsele göre de erlendiriyoruz. Tasar mda sadele meye gidebiliyoruz ço u zaman. Mesela bu y l Sabah gazetesinin boyutlar ndaki de i ime ba l olarak tasar m da de i tirdik. Önceki y llarda daha kalabal k görünen tasar m biraz daha sade hale geldi. Tasar m yani sayfalar beyazla t rarak okuyucuyu yormayacak bir gazete haline getirmeye çal t k. diye konu tu. Bahar, Sabah Gazetesi nde kullan lan farkl tasar mlar ö rencilerle payla t. Onlar n görü, öneri ve ele tirilerini dinledi. Usta tasar mc, bir gazetede en önemli unsurun man et oldu unu ve birinci sayfa tasar m n n man ete göre tasarland n söyledi. Kendi kendimin izini sürüyorum Türkiye nin önde gelen gra k tasar mc lar ndan Bülent Erkmen +1T de ö rencilerle bulu tu. Tecrübelerini mesle e ad m atacak gençlere aktaran Erkmen, her tasar m n bir hikâyesi oldu unu vurgulad. Amac m z daha okunur bir gazete Radikal Gazetesi Görsel Yönetmeni Sertaç Bala, ö rencilere deneyimlerini aktar rken sade ve okunur bir gazete için çaba gösterdiklerinin alt n çizdi. Sertaç Bala, Radikal Gazetesi nin tasar m n ve yay n ilkelerini ö rencilerle payla t. Radikal tabloid oldu u için daha az yerde daha iyi sonuç elde etmek için çok çal t klar n kaydeden Bala, Amac m z, elimizden geldi ince haberleri birbirine kar t rmadan, sa lam bir görsel malzemeyle en iyi ekilde, haberi en doyurucu ve net ekilde okuyucuya ula t rmak. dedi. Bala, Radikal Gazetesi ni tasarlayan gra kerlere de zaman zaman müdahale etti ini sözlerine ekledi. Gazete, içinde bar nd rd gra k unsurlarla her zaman çok geni bir kavram niteli- inde. Bu kavram her aç dan de- erlendirip aç klayabilecek çok fazla isim yok. Akla gelen isimlerin ba nda ünlü gra k tasar mc Bülent Erkmen geliyor hiç üphesiz. Gra k tasar m n her alan nda oldu- u gibi gazete tasar m konusunda da çok önemli i lere imza atan Erkmen +1T de ö rencilere unutamayacaklar bir sunum yapt. Erkmen, k rk y ll k meslek hayat nda birtak m objelerin izini sürdü ünü ve çal malar nda geri dönü ümlü yeni i ler tasarlad n söyledi. Kendi çal malar ndan örnekleri ö rencilerle payla an Erkmen, Tasar mlar mda kendi kendimin izini sürüyorum. dedi. Tasar mda baz nesneleri ikon haline getirerek yeni tasar mlar nda tekrar tekrar kulland n belirten Erkmen, Kendimden yapt - m al nt larla yeni tasar mlar ortaya koyuyorum. Eski tasar mlar m biraz de i tirerek, bazen ekleme yaparak, bazen ters çevirerek, bazen içinden parça ç kararak orijinal yeni tasar mlar elde ediyorum. eklinde konu tu. Erkmen, sahnede ö rencilerle tecrübelerini ve tasar mla ilgili kirlerini payla t. Yurtiçi ve yurtd nda birçok farkl çal maya imza att n aktaran Erkmen, çal t projelerin hepsinin bir hikâyesi oldu unu ve bu hikâyelerden yola ç karak tasarlad n söyledi. Kendisinin objeleri tekrar tekrar kullanmas n n bir tekrar olu turmad n, tersine yap lan küçük müdahalelerle farkl bir tasar m ortaya koydu unu belirten Erkmen, ö rencilerin çal malar nda tekrara kaçmamas n da tavsiye etti. Usta tasar mc, 2-16 Haziran tarihleri aras nda Taksim deki Gezi Park protestolar s ras nda eylemcilerin duvarlara, yollara, çe melere ve bulduklar her yere yazd klar yaz lar n hiçbir ön haz rl k olmadan olu turulmu do al tasar mlar oldu unu vurgulad. Üzeri kapat lan veya silinen çal malar sisteme kar yap lm müdahale ile sistemin kar müdahalesinin ayn anda görsel olarak ortaya konmas olarak de erlendirdi. Taksim ve civar nda yaz lan yaz lar, görsel ö eleri ö rencilerle payla- an Erkmen, John Lennon a at a Sistemlerin nas l ba edeceklerini bilmedikleri tek ey, iddet d eylemler ve mizaht r. dedi.

17 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N <<17 Grafik ve görselli i olmayan sayfalar m z maalesef okunmuyor Dijital teknolojinin h zla dünyam z ekillendirdi i günümüzde yay nc l k ve habercilik de bu yeni dönemden oldukça etkileniyor. Habertürk Gazetesi Yay n Yönetmeni Fatih Altayl, Habertürk ün boyutlar ndaki farkl l ve tablet teknolojisi sayesinde nas l bir rekabet içinde olduklar n +1T de anlatt. Teknoloji h zla medya dünyas na yeni bir ekil verirken geleneksel gazeteler de bundan nasibini al yor. Özellikle tablet teknolojileri gazete kâ d ile amans z bir yar içinde. Bu yar ta geleneksel gazeteler boyut ve tasar mlar ndaki yeniliklerle öne ç kmaya ve okuyucular n kaybetmemek için yeni al kanl klar kazand rmaya çal yor. Bu noktada sekiz y l önce Türk bas n na h zl bir giri yapan, özellikle kâ d, gra kleri ve boyutlar yla dikkat çeken Habertürk gazetesi önemli bir örnek. Gazetenin Genel Yay n Yönetmeni Fatih Altayl, ilk kez kat ld Tasar m Günleri nde Habertürk gazetesinin yay n hayat na nas l ba lad n anlatt. Habertürk ün di er gazetelerden ebat olarak küçük oldu unu ifade eden Altayl, Gazete için yapt m z ilk toplant da ben art k rakibimizin internet oldu unu söyledim. Çünkü bilgisayarlar yerlerini ufak aletlere b rakt lar gazete olarak biz de buradan ilham alarak küçüldük. Habertürk kuruldu unda en geni kadro tasar m departman yd. Gazeteler için art k en önemli unsurlar n ba- nda görsel malzeme ve tasar mc lar geliyor. eklinde konu tu. Gazete okurlar aç s ndan en zor i in al kanl klar n de i tirilmesi oldu unu vurgulayan Altayl, nsanlar n al kanl klar n de i tirmek zordu. Biz yeni bir gazete kuruyorduk ve bunun ötekilerden farkl olmas gerekiyordu. Kal c l k sa lamak zorundayd k. dedi. Bu al kanl klar ergonomik al kanl klar olarak de erlendiren Altayl, Okuyucunun neyi nerede bulaca n iyi ayarlamak gerekiyor. Bunu da yapt n z tasar mlarla belirlersiniz. Habertürk ü bu mant kla yap land rd k. Tamamen görsel zenginlik içeren bir gazete olarak tasarlad k. eklinde yap lan yenilikleri aktard. Görsel tasar mdaki zenginli in gazeteye olumlu olarak yans d n anlatan Altayl, Gazetenin ilk zamanlar nda tiraj 300 bin oldu. diye konu tu. Habertürk Gazetesi nin ekonomi sayfalar nda di er gazetelerden çok daha fazla görsel unsurlar n ve özellikle gra klerin kullan ld bilgisini veren Altayl, lk ba ta tepkiler ald k, ekonomi sayfas nda bu kadar görsellik olmaz dediler. Ancak yurtd ndaki ço u gazeteden de bu konu hakk nda çok olumlu ele tiriler geldi. ifadelerini kulland. Gazete tasarlarken her santimi hesaba katmal s n z Hürriyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Reha Erdo- an, meslekte 30 y ll k deneyimini ö rencilerle payla t li y llarda Nokta dergisi ile tasar m dünyas na ad m att n belirten Erdo an, daha sonra Hürriyet Gazetesi nde görsel ekip içinde yer ald n ve uzun zamand r görsel yönetmen oldu unun alt n çizdi. Türkiye de gazetelerin kulland gra klerden örnekler veren Erdo an, gra klerin özellikle ekonomi sayfalar ndaki önemine dikkat çekti. En asyon canavar ndan örnek vererek Y llar önce en asyon haberlerini verirken bir canavar çizimi akl m za geldi ve bugüne kadar ula an bu gra k okurun daha çok ilgisini çekerek haberi zenginle tirmi oldu. eklinde konu tu. Reklamlar n gazetelerdeki, özellikle de sayfalardaki etkisine de de inen Erdo an, Hürriyet gazetesini tasarlarken her santimi do ru kullanmak zorunday z. Tasar m bir gazeteyi gazete yapan, onu okunur k lan, insanlara iyi bir ürün sunmay kolayla t ran önemli bir araçt r. dedi. Tasar mc lar n ele tiriye aç k olmas gerekti ini belirten Erdo an, Müdahalelerle kar la abilece inizi unutmay n ve ona göre hayal k r kl n z büyük olmas n. eklinde konu tu.

18 artı1t2013 Telefonla bile güzel foto raf çekilebilir +1T nin son günü, genç tasarımcı adayları fotoğraf dünyasının ünlü isimleriyle bir araya geldi. İlk sunumu yapan Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü Selahattin Sevi, gençlere fotoğrafçılığın püf noktalarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Sevi, gençlere iyi bir fotoğrafçı olmanın yolunun çok çalışmak, çok sabretmek, çok dikkatli olmak ve çok ayrıntı bilmekten geçtiğini söyledi. Sevi, Fotoğraf makinelerinin markaları önemli değil. Önemli olan çektiğin fotoğrafın ne anlattığıdır. Bir şey anlatıyorsa, bir derdi varsa, telefonla da çekmiş olsanız önemli değil. diye konuştu. Selahattin Sevi, seminerde yaptığı konuşmasında, geleceğin fotoğrafçılarına ve tasarımcılarına iyi fotoğraf çekmenin inceliklerini anlattı. Sevi, Fotoğrafçı, gördüğü olayın içindeki görsel kahramanı bulup kaydeden kişidir. dedi. İyi bir haber fotoğrafının, fotoğrafa bakan kişiye her bilgiyi ve ayrıntıyı sunması gerektiğini ifade eden Sevi, Fotoğrafın içinde bilgi olmalı. Ayrıntı olmalı. Fotoğrafın konusuna göre baktığımızda aynı anda birkaç duyguyu birden görebilmeliyiz. Fotoğrafçı hangi bilgiyi aktarmak istiyorsa bunu görselinde sunmak zorundadır. Aksi halde fotoğraf eksik kalır. şeklinde konuştu. Sosyal medyadaki bilgiler süzgeçten geçirilmeli Günümüzde herkesi etkisi alt na alan sosyal medya gerçe i, Gazete Tasar m Günleri nde konu uldu. Özellikle dijital teknolojinin h zla geli ti i ça m zda sosyal medyan n yay nc l k aç s ndan avantaj ve dezavantajlar na dikkat çekildi. Geleneksel medya ile olan rekabeti üzerinde duruldu. Son y llarda hayat m za h zla giren ve vazgeçilmez bir haber kayna na dönü en sosyal medya, Gazete Tasar m Günleri nde tart ld. Fevzi Yaz c n n moderatörlü ünde gerçekle- en oturuma Medya Derne i Genel Sekreteri Deniz Ergürel ve sosyal medya uzman Yasin Kesen konuk oldu. Sosyal medya konusunda sunum yapan Ergürel ve Kesen, gençleri sosyal medyadaki dezenformasyon konusunda uyard. 5N 1K 1T ye 1K daha ekleyen Kesen, Normal gazetede de il ama sosyal medyada kaynak büyük bir ihtiyaç. dedi. Medyadaki de i imi anlatan Ergürel; Gezi olaylar n örnek vererek Son bir haftada sosyal medyada çok ey de i ti. Biz unu gördük ki sosyal medya dedi imiz ey politik bir konu. diyerek sosyal medyadaki üç sorundan en önemlisinin bilgi kirlili i oldu unu anlatt. Ergürel, Örne in yak n bir zamanda ehit cenazelerinin memleketlerine gönderili i ile ilgili bir foto rafa photoshop yap ld ve TRT nin haberi gibi gösterildi. TRT de bu haberden dolay büyük tepkiler ald. Oysa haber TRT ye ait de ildi. diyerek sosyal medyadaki bilgilerin süzgeçten geçmesi gerekti ini belirtti. Medya yazar Ergürel, sosyal medyadaki bilgi kirlili inin k sa zamanda düzeltilebildi ini de söyledi. Taksim gösterileri s ras nda sosyal medyada dola an baz foto ra ar örnek gösteren Ergürel, Vali Hüseyin Avni Mutlu, Taksim de yaralanm bir çocuk foto raf n n asl nda ba ka bir kazada meydana geldi- ini Twitter hesab ndan payla t. diye belirtti. Ergürel; 2000 lerin ba na kadar al m oldu umuz medya, merkezî bir medyayd. Büyük de i im ve dönü- üm var. Eskiden tek merkez gazete ve televizyonlar haberi veriyordu. imdi herkes haberci. diyerek medyan n sanal âleme kayd n vurgulad. Ergürel, Dünya üzerinde u an 7 milyar internete ba lanan araç var. Dünyadaki her 7 ki iden biri Facebook, her 5 internet kullan c s ndan biri Twitter kullan yor. Sosyal medya, kar l kl etkile im alan her yapt n z payla m sosyal medyaya giriyor. diyerek yeni medyada insanlar n içerik üretece ine dikkat çekti. Sosyal medyadaki en önemli sorunlar n mahremiyet, dikkat da n kl ve bilgi kirlili i oldu unu vurgulayan Ergürel, Bir ürün kullan yorsan z ve ücret vermiyorsan z ürün sizsiniz. Facebook, Twitter da ücret ödemiyoruz. Bir anlamda mahremiyetimizi payla yoruz. Bugün günümüzde mahremiyet para birimi olu turdu. eklinde konu tu. Gün içinde çok tweet at l yor diye belirten blogger Ergürel, Hepsini okuyam yoruz. Bir yere oturdu umuzda 5 dakikada bir telefona bak yoruz. Bu da dikkat da n kl olu turuyor. diye aktard. Medya uzman Yasin Kesen ise klasik medyadan sosyal medyaya do ru geçi te önemli de i imler oldu una de indi. Kesen, Türkiye de u an 34 milyon Facebook kullan c s var. Bunun 20 milyondan fazlas her gün giriyor. 15 milyon da Twitter kullan c s var. YouTube ve Pinterest de yo un olarak kullan l yor. Klasik dönemde medya propaganda amaçl yd ama sosyal medya ile birlikte gerçek ileti- im dönemine geçilmi oldu. dedi. Zaman n foto rafç lar tecrübelerini payla t Zaman Gazetesi nin usta foto rafç lar da genç tasar mc ve foto rafç adaylar yla bulu tu. Etkinli in son gününde foto raf ve haber foto raf konu uldu. Foto ra a ilgili detay bilgileri edinen ö renciler, Kür at Bayhan, Mehmet Ali Poyraz ve Mehmet Yaman n foto raf çal malar ndan da faydaland. Tecrübelerini payla- an foto muhabirleri, ö rencilere foto ra ar n n hikâyelerini anlatarak, Nas l iyi bir foto rafç olunur? sorusuna cevap verdiler. Mehmet Ali Poyraz, M s r la Filistin aras nda yer alt na kurulan ve ya amsal g dalar n al veri inin yap ld Gazze tünellerinin foto ra ar n payla rken; Kür at Bayhan Evden Uzakta üst ba l alt nda, stanbul kenar semtlerinde ya anan dramatik hikâyelerin foto ra ar n anlatt, Mehmet Yaman ise dünyada sadece Zaman muhabirlerinin girebildi i Mali nin iç sava ya anan kenti Timbuktu maceras n ve bölgede ya anan dram foto ra arla payla t.

19 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 19 Foto rafç l tasar mdan ayr dü ünemezsiniz Gazete Tasar m Günleri nin son gününde usta foto raf sanatç s Gael Turine, ö rencilerle bulu tu. Turine, foto rafç ile tasar mc n n birlikte çal mas gerekti ini belirterek, Onlar birlikte çal t nda ortaya daha sa lam i ler ç k yor. Çünkü foto raf n tan yan foto rafç, onu nas l kullanaca n gözlemleyen tasar mc ya iyi kirler verebilir. Tasar m, yapt m z çal man n her a amas nda uygulamam z gereken bir eydir. Foto rafç l tasar mdan ayr dü- ünemezsiniz. dedi. Turine, kendi çekti i foto ra arla haz rlanan kitaptan örnekler vererek foto rafç l kta uyum ve tasar m n önemine dikkat çekti. Kitaptaki ekil, konu bütünlü ü ve renk gibi konular n göz önünde bulundurularak, hikâyeler aras nda geçi lerin yumu ak olmas, birbirine konu olarak yak n olan foto ra ar n ard ard na olmas gibi konular tasar mc n n dikkatli bir ekilde foto rafç n n da yard m yla daha iyi tasarlayabilece ini ifade etti. Foto rafç l k bir estetik i idir. diyen Turine, foto raf sanatç l nda görsel ak kanl - n önemine de indi. Turine, Foto raf n nas l çekildi inden çok, onunla ne yapaca n z, onu nas l kullanaca n z daha önemlidir... yi bir estetik denge olu turmak zorundas n z. eklinde konu tu. Foto rafç l k hayat tekerlekli sandalyede ba lad New York Times, National Geographic, TIME gibi önemli yay nlarda çal an Danimarkal foto rafç Joachim Ladefoged, +1T de haber foto rafç s n n olaylara bak aç s n ve bir durum kar s ndaki reflekslerine dair önemli bir sunum gerçekle tirdi. The New York Times, National Geograpic, mare, The Sunday Times, TIME ve The New Yorker da çal malar yay nlanan Danimarkal foto rafç Joachim Ladefoged, +1T ye kat lan gençlere deneyimlerini aktard. 22 y ld r foto rafç l k yapt - n söyleyen Ladefoged, mesle e ba lama hikâyesini ö rencilerle payla t. Geçirdi i tra k kazas ndan sonra bir süre tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu unu belirten Ladefoged, foto raf makinesiyle bu s rada tan t n, 1998 de The New Yorker ve TIME dergilerinde foto raflar n n yay mland n söyledi. Profesyonel olarak foto raf çekmeye ba lad ktan sonra gazete foto rafç l da yapt n kaydeden Ladefoged, Gazete foto rafç l beni s n rlad için b rakt m onu. Ve hayat ma serbest foto rafç olarak devam ettim. ifadelerini kulland. Gençlere yarat c olma tavsiyesinde bulunan Ladefoged, Kendinize görevler belirleyin. Hem çal n hem de e lenin. Foto raf sübjektiftir, neyi yans tmak isterseniz onu yans t rs n z. dedi. Foto rafa ilgi duyanlar n büyük foto rafç lar n hayatlar n inceleyerek, onlar n eserlerinden ilham almalar gerekti ini kaydeden Ladefoged, ö rencilere tavsiyelerini u ekilde sürdürdü: Çöpe bakarsan z gözünüz körelir. O yüzden daha iyi yerlere bak n. En iyi foto rafç lar n biyogra lerini okuyun, kitaplar n edinin. Kalitesiz örneklerden gözünüzü sak n n. Kendi kahramanlar n z ö renin, onlar n izinden gidin. Foto rafta ekil ve kompozisyona önem verdi ine vurgu yapan Ladefoged, Yapt m i in derinine inmeyi seviyorum. Bu beni mutlu ediyor. Foto raf n derini, gizemli yanlar i imi daha çok sevmemi sa l yor. dedi. Çekti i foto ra arla ö rencilere foto rafç l k dersi veren Joachim Ladefoged, foto raf çekiminde perspekti n tercih edildi ini söyleyerek gençlere, Siz de geli tirin. Farkl eyler yap n. Perspekti iyi kullan n. tavsiyesinde bulundu.

+1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU

+1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU GAZETE TASARIM GÜNLER 2012 Yenili e giderken görsel bir kimlik olu turduk Kreatif Direktör Mark Porter, The Guardian da yapt de i ikli i anlatt : Yenili e giderken sadece gazete tasarlamad k, görsel kimlik

Detaylı

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi GAZETE TASARIM GÜNLER 2010 Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi +1T Gazete Tasar m Günleri nin aç konu mas n Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl yapt. 2 de Garcia: Bas l gazete

Detaylı

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor.

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Da n k sanayiler slah olacak

Da n k sanayiler slah olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide pe reve devam 4 de Veli SARITOPRAK Herkes için önce sa l k 5 de Abdullah ÇÖRTÜ Piyasalar n gözü KOB 'ler Da n k sanayiler slah olacak Organize

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Te vikte detaylar belli oldu

Te vikte detaylar belli oldu ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Sorumlu Yaz leri Müdürü Bar YURTSEVER Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı