Anita Kunz Ba ar s z olma pahas na yeni eyler denemeliyiz S7 TASARIM DA MA VAR OLACAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anita Kunz Ba ar s z olma pahas na yeni eyler denemeliyiz S7 TASARIM DA MA VAR OLACAK"

Transkript

1 Anita Kunz Ba ar s z olma pahas na yeni eyler denemeliyiz S7 Roger Black Haber siteleri, reklam için okuyucuyu bir kenara itiyor S3 art 1t2013 GAZETE TASARIM GÜNLER HAZ RAN 2013 Ekrem Dumanl Tasar mc, dizayn ederken empati yapmal S2 TASARIM DA MA VAR OLACAK Yay nc l k dünyas nda her ey yeniden ekillenirken gazetecilik de bundan nasibini al yor. De i imle birlikte pek çok konunun yeniden ele al nmas, yeniden tan mlanmas bir gereklilik. Yap lmas gereken de i imi takip etmek de il öncülük etmek olmal. Bugüne kadar gazetecilik tarihinde pek çok dönüm noktas ya and, birçok geli me habercili i icra etme tarz m z kökünden de i tirdi. Ancak hiçbiri bu gün ya ad m z de i im kadar h zl ve köklü de ildi. 8 y ld r gazete tasar m na odaklanan +1T Gazete Tasar m Günleri, çözüm yolunda bir ses bir soluk olmak için üzerine dü eni yap yor ve konuyu masaya yat r yor. Joachim Ladefoged Foto rafç l k hayat m tekerlekli sandalyede ba lad S19 John Grimwade nfografik, bize hikayenin ne oldu unu anlat yor S9 Fatih Altayl : Görselli i zay f sayfalar okunmuyor S17 Bülent Erkmen Kendi kendimin izini sürüyorum S16 Mark Porter: Bas l gazete gelecekte lüks olarak yay na devam edecek S5

2 artı1t2013 Kat l mc lar, yay n mutfa ve bask tesisini gezdiler Tasar m Günleri nde etkinliklerin ve derslerin yan nda günlük haz rlanan gazetenin nas l bas ld n görmek için ö rencilere k sa bir matbaa gezisi düzenleniyor. Gelece in gazete tasar mc lar bir gazetenin bask a amalar n bizzat yerinde görerek bilgi sahibi oluyor. Kâ d n, mürekkebin ve matbaa makinelerini yak ndan görürken ayn zamanda bu birimde çal an mühendis ve sorumlu e erden bilgi al yor. Seminer kat l mc lar bu tur kapsam nda gazetenin yaz i leri, haber merkezi ve di er birimlerini de gezerek yay n ile igili çe itli bilgiler ald. Gazeteyi tasarlarken empati yapmal y z Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, gazeteci adaylar na seslendi i +1T de önemli tavsiyelerde bulundu. Tasar mc adaylar n n özellikle haberden kopmamas ve dünyay takip etmesini tavsiye eden Dumanl, gazetede aslolan haberdir dedi. Gazete Tasar m Günleri nde konu- an Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl Yay n Yönetmeni Gözüyle ba l kl konu mas nda gelece in tasar mc lar na gazete yönetiminin tasar mc dan beklentilerini aktard, gazetelerde kullan lan görsel ö elerin empati yoluyla dizayn edilmesi gerekti ine dikkat çekti. Dumanl, genç tasar mc lara tasar mlar n olu tururken Acaba birini incitir miyim? Birini gücendirir miyim? eklinde dü ünmelerini tavsiye etti. Dumanl, Yapt m z karikatürlerin, gra klerin, illüstrasyonlar n empati yoluyla yap lmas laz m. Görsel malzemeyi kullan rken insan zaa ar ndan uzak durulmal d r, bunun insanlar üzerinde nas l bir travma yarataca n bilmek laz m. Gazete tasar m n n her a amas nda ister bir illüstrasyon ister bir sayfa dizayn yapal m, önemli olan insanlar dü ünmeye ve tefekkür etmeye davet etmektir. eklinde konu tu. Ekrem Dumanl, genç tasar mc lar n bir muhabir gibi olaylara vâk f olmas gerekti ini belirterek, Tasar mc lar da özellikle gazete, web sitesi, dergi gibi bir haber unsuru tasar m yap yorlarsa kendilerini haberci gibi görmek zorundad r. dedi. Gazetede aslolan n haber oldu unu ifade eden Dumanl, Bilmenizi isterim ki haberin kendi zati de eri her eyden daha önemlidir. Haber, gerekli ve yerinde bir haber de ilse ne kadar ambalajlarsan z ambalajlay n, ne kadar süslerseniz süsleyin maksat has l olmayabilir. As l olan muhtevad r. Tasar mla haber metni birbirinden ayr dü ünülemez. Benim ilk beklentim tasar mc lar n kendilerini daha çok haberci gibi hissetmeleri. eklinde konu tu. yi haberin dünyay iyi okumakla mümkün olabilece ini söyleyen Dumanl, ister tasar mc olsun, ister muhabir olsun gazetecinin donan m yoksa, dünyay iyi okuyam yorsa iyi bir haber yapabilece ine dair kanaatinin olmad n ifade etti. Dumanl, Tasar mc, muhabir, foto rafç, illüstratör ve gra kerin haberin di er unsurlar n, yeni medya düzeninin olu turdu u bütün platformlar gayet iyi bilmesi ve buna haz rl kl olmas laz m. Art k eskisi gibi yaz l bas n bir tarafta, sosyal medya bir tarafta gibi bir ey dü ünülemez. diye konu tu. Gazete tasar m n n haberi anlamaya yönelik kolayla t r c bir i leve sahip olmas gerekti ini anlatan Dumanl, Her ne dizayn ediliyorsa edilsin, tasar mc insanlar n haberi, analizi ve makaleyi anlamas n kolayla t r c bir k s m görsel ö elerle desteklemeli. Haber budur, tasar m bunun bir parças d r, ikisi de birbirine destek vermeli. Mutlaka insanlar n kolay anlamas temin edilmelidir. diye konu tu. Kullan lan görsellerin gazetelerin kimli ine paralel olmas gerekti ine vurgu yapan Dumanl, bas l gazete ile internet ortam n n ayn kimli i yans tmas gerekti ine dikkat çekti. Medyan n u anda yeni bir dönem ya ad - n vurgulayan Dumanl, yeni bir modelin kullan mda oldu unu kaydederek u tari dile getirdi: Salyangoz modeli, içeriden ba lay p d a do ru aç l r. Bu modelin en geni halkas gazetelerdir. çeri sosyal medyaya do ru k vr l r. Yeni dönem gazetecili inde analiz gücünün, olaylar de erlendirip yorum yapma kabiliyetinin ön plana ç kt n belirten Dumanl, bunu ba aran gazetelerin yay n hayat n sürdürebilece- ini belirtti. ster kâ tta, ister tablette, ister mobil cihazda gazeteleri kurtaracak ey ak ld r, ortak ak ld r, analiz gücüdür, tahlil gücüdür, sentez gücüdür. Gazetenin, daha do rusu medyan n bu saatten sonra daha akil insanlara, daha mant kl insanlara, duygular na daha hakim insanlara ihtiyac var. dedi. Ekrem Dumanl, Türk bas n n n birtak m ideolojik kayg larla haber yapt na vurgu yaparak sözlerini öyle noktalad : Türk bas n n n hâlâ so uk sava döneminden kurtulmad n dü ünüyorum. Nedir so uk sava döneminin medyas? Propagandist ve ideolojiktir. Zaman n ruhunu do ru okumak laz m. So uk sava döneminde insanlar sadece kendi ideolojisinin gazetesini ve dergisini okurdu. imdi öyle de il. nsanlar dünyan n her yerinde ne var ne yok merak ediyor. nsanlar ideolojilerle bölmek mümkün de- il. yi ve kötü olarak bölmek mümkün de il. yilerin aras nda kötülerin, kötülerin aras nda iyilerin olabilece i hiç dü ünülmüyor. Türkiye de hiçbir ideolojik çat man n derinli i yoktur.

3 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 03 Haber siteleri, reklam için okuyucuyu bir kenara itiyor Dünya bas n n n önde gelen yay nlar n tasarlayan Roger Black +1T de ö rencilere 40 y l a an deneyimini anlatt. Özellikle 90 l y llarda birlikte gerçekle en dijital devrimin gazete tasar m na nas l yön verdi inden bahseden Black, gelecekte yapmay dü ündü ü projelerini anlatt. Gazetecilik ve dergicilikte bas l versiyondan dijitale geçi in nas l olaca n n çokça tart ld günümüzde +1T, konunun uzman dünyaca ünlü tasar mc Roger Black konuk etti. Her iki dönemde de çok önemli kilometre ta niteli inde i lere imza atan Black, hiç üphesiz iki dönem aras geçi i anlatacak en yetkin isimlerden biri. Rolling Stone, Reader s Digest, Esquire, Newsweek, Los Angeles Times, New York Times, MSNBC, Bloomberg, Houston Chronicle gibi dünyan n önde gelen yay nlar na yapt tasar mlarla dizayn dünyas nda iz b rakan Black, +1T de kendi tasar m anlay n örneklerle aç klad. Ünlü tasar mc, iki saatlik konu mas n n ilk bölümünde dijital yay n tasar m na de indi. Sözlerinin ba nda genç tasar mc lara bir uyar da bulundu ve önemli olan eyin eski usul gazetecilikten dijitale geçi in de il, medya ne olursa olsun tasar m n do ru yap lmas n n oldu unu anlatt. Roger Black, özellikle dijital yay nc l k serüveninin ba lad ilk y llarda yap lan hatalar n daha sonralar hem tasar m, hem içeri i fazlas yla etkiledi inden bahsetti. Haber sitelerinin ba lang çta internet startejisinin mümkün oldu unca çok okura ula mak için gazeteyi ücretsiz yapmak, olabildi- ince çok reklam alarak gelir elde etmek eklinde oldu unu ancak bu yöntemin beklenen iyi sonucu do urmad n belirtti. Bu nedenle cüretkar reklamlar n gölgeledi i bir tasar m anlay n n yerle ti ini belirtti. Roger Black, lk zamanlar gazetelerin web sitelerini tasarlarken çal man n gazetecilik gelene ine uygun olmas na dikkat ediliyordu. Dijital ortamda yap lan gazetenin bas l versiyona benzemesi do ru bir yakla md. Bu sonralar de i ti eklinde sözlerine devam etti. Ünlü tasar mc, konu mas nda haber sitelerinin teknik problemlerine ve tasar m süreçlerine de de indi. Bunlar aras nda internette yaz lar n neden sütunlara bölünmedi i gibi detaylar da yer ald. New York Times ba ta olmak üzere belli ba l yay n kurulu lar için yap lan Times Reader gibi uygulamalar n n tasar m sürecinin perde arkas n, adaptive layout kavram n ö rencilerle payla t. Bu noktada gelece in gazete tasar mc lar na önemli uyar larda bulundu. Özellikle dijital ortam tasar m için ö rencilerin baz yaz l m bilgisi ve kod yaz m konusunda kendilerini geli tirmelerinde fayda var. dedi. 17 y ll k dijital deneyimine 1997 de MSNBC için yapt web sitesinin tasar m yla ba layan Roger Black, halen dünyan n pek çok yerinde belli ba l yay n kurulu lar için gerçekle tirilen tasar m projelerini yönetiyor.

4 artı1t2013 Bugün okur, her zamankinden daha çok gazete okuyor çeri in nas l zenginle ebilece inin ipuçlar n ö rencilerle payla an Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, tablet ve geleneksel gazete aras ndaki kullan m farklar n da anlatt. Bir haberin okuyucuya do ru bir ekilde aktar lmas nda en önemli araçlardan biri görsel unsurlard r. Do ru sunumun yan nda içeri e zenginlik katmak için gra k, foto raf ve tipogra do ru bir ekilde sayfada yer almal d r. +1T Gazete Tasar m Günleri nin 3 üncü gününde Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, genç tasar mc lara içeri i zenginle tirmek için nas l bir gazete tasarlamalar gerekti ini anlatt. Gra k tasar m n habere neler katt n ve sayfada hangi oranlarda kullan labilece inden örnekler veren Yaz c, ayr ca dijital gazete tasar m ndan bahsetti. Art k insanlar daha fazla gazete okuyor. diyen Yaz c, ipad bas l gazete ile yar rken gazete okuma oranlar nda patlama ya and. New York Times verilerine göre ipad kullanan okuyucular n n yüzde 82 si iki ayr platformda, yüzde 50 si ise üç ayr platformda birden gazetesini okuyor. Buna göre teknolojiyle birlikte gazeteler yok olman n ötesinde daha fazla platformda birden okunma imkân na kavu uyor. eklinde konu tu. Yaz c, Tablet kullan c lar daha derin ve yo un içerikli haberler ar yor. ipad deki gazete ayn kâ ttaki gibi olmamal, fazlas olmal. Multimedyas olmal, interaktif olmal. Hepsini siz yapmak zorunda de ilsiniz. Ama hepsi hakk nda - kir sahibi olman z gerekiyor. diyerek gelece in tasar mc lar na tavsiyelerde bulundu. 6 ay önce dünyada 85 milyon ipad kullan c s oldu una i aret eden Yaz c, 2015 y l na kadar bu say n n 165 milyona ula abilece ini vurgulad. Piyasada çok farkl tablet markalar var. diyen Yaz c, Bu alanda yat r m yapmaya de er. Çünkü ipad evdeki en popüler internet cihaz. Art k kad nlar çocuklar n aya nda sallarken ipad le gazete okuyor, lm izliyor. dedi. Fevzi Yaz c, Tasar mda okurun ilgisini çekmek için ilk 10 saniye önemli. Çünkü çok sab rs z bir nesil var önümüzde. Bir haber sitesi yapt n z, okuyacak ki inin onu çözmesi için 10 saniyeniz var. 10 saniyede onu yakalaman z laz m. diyerek tasar mlar n kar k de il, basit olmas gerekti ine dikkat çekti. Yaz c, tablette haber sunumunda foto galeri, video, interaktif gra k ve pop-up gibi sürprizlerin haber sunumuna boyut katt n ve e lenceli hale getirdi ini de sözlerine ekledi. Tasar mc n n da gündemi takip etmesi gerekli Gazete Tasar m Günleri nde tecrübelerini gençlerle payla an Zaman Gazetesi Tasar m Koordinatörü Selim im iro lu Gazetede sayfa tasar m yapmak için gündemi takip etmek gerekir. Ço u zaman bir editör gibi gündemi bilmeniz ve sayfalar n za yans tman z gerekiyor. eklinde konu tu. im iro lu çeri in bilinmesi gerekiyor. çerik dedi imiz haberdir. Spor veya ekonomi, birinci sayfa veya magazin hangi mecrada çal rsa çal s n tasar mc n n içeri e tam anlam yla vâk f olmas laz m. E er habere hakim de ilse tasar m konusunda yetersiz kalacakt r. Sonuç olarak okumad, hatta takip etmedi i bir haberi sayfaya yans tmas ve okurun anlayaca ekilde sunmas oldukça zordur. diye sözlerine devam etti. Gazete tasarlarken haberleri okuyucuya do ru bir ekilde sunman n önemine dikkat çeken im iro lu, Haberleri hiçbir manipülasyon veya yanl anlamaya sebep olmadan sunman z yani tasarlaman z gerekir. dedi. Görselli i kullan rken foto raf, renk, tipografi gibi unsurlar n do ru, yerinde olmas n n önemine vurgu yapan im iro lu Gazetede okuyucu ile ileti- im tasar m vas tas yla kurulur, dolay s yla bizlerin ilk hedefi haberleri okutmak olmal d r. eklinde gençleri uyard. Özellikle yo un ve karma k haberlerde okurun ilgisini, dikkatini sayfada yo unla t rmak amac yla infografiklerle zenginle ebilece- ine dikkat çeken im iro lu, örnek olarak ekonomi sayfalar nda grafiklerin haberin alg lanmas n kolayla t raca n belirtti.

5 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 05 BASILI YAYIN GELECEKTE LÜKS OLARAK VAR OLACAK ngiltere nin önde gelen yay n kurulu lar ndan The Guardian gazetesinde 15 y l yarat c direktör olarak çal an Mark Porter, gazetecilik ve tasar m ili kisinden bahsetti. Mesle e ad m atacak gençlere ufuk aç c bir sunum gerçekle tiren Porter, gazetelerin dijital dünyada nas l bir tasar mla var olabilece inin ipuçlar n verdi. ngiliz The Guardian gazetesinde 15 y l yarat c direktörlük yapan Mark Porter, gelece in tasar mc lar na gazete için geli tirdikleri tablet, web ve mobil uygulamalar anlatt. The Guardian gazetesindeki yapt tasar mlarla dikkat çeken Porter, Dijitalde hikâye hiçbir zaman bitmiyor. Biz bugün 4 ekrana bak yoruz. Ancak bilgisayar, tablet ve mobil telefonlarla s n rl kalmayaca m z a ikâr. diyerek dijital tasar m ve sanal dünyan n s n rlar a aca n söyledi. Gelecekte bugün kulland m zdan daha farkl teknoloji ürünleriyle birlikte ya amak zorunda kalaca m z aktaran Porter, Daha farkl, daha yeni teknolojiler girecek hayat m za. Mesela sabahlar uyan nca yüzümüze bakt m z aynadan Facebook veya Twitter a ba lanabiliriz. Ayn ekilde gözlükler de hayat m zda yer alacak önemli bir teknoloji olabilir. Yani gelecekte çok daha fazla cihazla bir arada ya ayaca z. dedi. Hâlihaz rda internet ba lant l gözlük ve foto raf makinesi oldu unu belirten ünlü tasar mc ya göre gelecekte buzdolab ve arabada bile bu geli meler gözlenebilecek. Mark Porter, konu mas nda, internet reklamc l n n son y llarda bas l yay n reklamc l n n önüne geçti ini söyledi. Porter, Bas l gazetelerdeki gelirler 2005 y l ndan beri sürekli dü ü te. Bence reklamc l k anlam nda bas l kopyac l k hep dü ü te olacakt r. Buna kar l k internet reklamc l gelirleri ayn tarihten beri sürekli yükselir. Bence bas l yay n ilerlemeye devam edecek ama bir lüks olarak. Yani bas l yay n gelecekte bir lüks olacak. Çok az insana, belli gruba hitap eden bir yay n anlay na kayacak. diye konu tu y l nda 84 milyon ipad sat oldu unu belirten Mark Porter, sözlerini öyle sürdürdü: Fiyat yüksek, lüks bir teknolojik ürün ama inan lmaz bir sat rakam na ula m. Demek ki insanlar n talebi bu yönde. BASILI MEDYADA F Z KSEL LET M ÖNEML Gelecekte bas l kopya devam edecek ama bir lüks ürün olarak devam edecek. diyen Porter, çocuklar n bas l dergileri daha çok sevdi ini söyledi. Porter, Dijital oyuna ya da dergiye ipad üzerinden eri ebilirsiniz ama kesemezsiniz, üzerine yaz yazamazs n z, duvara yap t ramazs n z. Çocuklar için böyle. diyerek, çocuklar için fiziksel etkile imin önemli oldu unu vurgulad. Usta tasar mc, bas l yay n n web versiyonu haz rlan rken bas l haline yak n olmas gerekti ini belirtti. Porter, The Guardian n internet sitesinin görsel anlamda bas l gazete tasar m na yak n olmas na gayret ettik. Olu turdu umuz karakter ve kimli i, internet versiyonundan binan n dizayn na kadar her yere uygulad k. 50 ki ilik teknik ekip ve 6 editör tasar mc yla çal arak 2,5 y l n ard ndan internet sitesini, gazetenin karakterine uygun bir hale getirdik. diye konu tu. Soru-cevap k sm nda sorulan Tasar mda geçmi ten ilham al nabilece ini dü ünüyor musunuz? eklindeki soruya Mark Porter, Evet ilham al nabilir. Ama birebir ayn s n yapmaya çal rsan z yeni bir ey yapmam olursunuz. Geleneksel tasar mlara ba l kalarak da sonsuz farkl tasar m imkân sa layabilirsiniz. cevab n verdi. Porter The Guardian gazetesinde yapt klar de i imin bütün bütün gelene i terk etmedi ini belirterek, Guardian çok de i tirdik. Ama sabit de erleri de koruyarak. Görsel olarak pek çok de i se de yay n karakterini de i tirmedik. dedi. Görsel hikâye anlat c l nda sosyal medya, ate kadar önemli bir icat Adobe Akdeniz ülkeleri ve Türkiye den sorumlu sat müdürü, medya ve yay nc l k uzman Bar Özcan, +1T Gazete Tasar m Günleri kat l mc lar na Tasar m Yaz l mlar ve Gelece in Yay n Teknolojisi konulu bir sunum yapt. nsanlar n binlerce y ld r birbirlerine anlatacak hikâyelerinin oldu unu söyleyen Özcan, Bu hikâyelerin anlat l biçimiyle ilgili ke fedilen bir gerçeklik var. Sadece sözle anlatmak yetmiyor, hikâyeye görsellik katmak gerekiyor. Ma ara duvarlar na yap lan resimler de bunun bir örne i. eklinde konu tu. Günümüzde görsel hikâye anlat c l kavram n n da geli ti inden bahseden Özcan, Art k bir ate in etraf nda toplanal m birbirimize hikâye anlatal m demek ans na sahip de iliz. Ama ate kadar önemli bir icat var, o da internet. nternet de denmiyor art k sosyal medya. Markalar n sosyal medyada hikâyelerini anlatabilmek için infogra k gibi birçok yol denedi ine de inen Özcan, genç tasar mc lara, foto raf ve videoya daha fazla önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Özcan, Sosyal medyada bir eyleri daha fazla payla labilir hale getirmek için video kullan n. 12 kat daha fazla payla l yor. Ya da foto raf kullan n. Facebook ta foto ra olan gönderiler 2 kat daha fazla be eniliyor. diye ifade etti. Özcan, tecrübelerinin yan s ra; Photoshop, Illustrator ve Indesign gibi tasar mc lar için birbirinden farkl programlar bulunan creative cloud uygulamas n ö rencilere gösterdi.

6 artı1t2013 Günlük bir sayfan n tasar m hikâyesi +1T Gazete Tasar m Günleri nde Sinan Ta getiren ve Fevzi Yaz c n n birlikte yapt sunum ile günlük gazetede bir sayfan n haz rlan hikâyesi gözler önüne serildi. Sayfa tasar mc lar ndan Sinan Ta getiren, günlük olarak nas l çal t klar n, haberleri ve görsel unsurlar nas l organize ettiklerini anlatt. Bir günlük tasar m serüvenini özetleyen Ta getiren, sayfa haz rlan rken ya ad klar n ve süreci görsel yönetmen ile nas l payla t klar n ö rencilere slayt ile gösterdi. Gazetenin nas l tasarlanmas gerekti i konusunda editör ve tasar mc ili kilerinin de konu uldu u sunumda Görsel Yönetmen Fevzi Yaz c, hangi a amalarda müdahil oldu unun alt n çizdi. Tasar mda ne gibi faktörlerin öne ç kt n veya nelere öncelik tan nmas gerekti ini örneklerle anlatan Yaz c ve Ta getiren, ö rencilere iyi bir sayfan n nas l tasarlanaca- n örneklerle anlatt. Bunun yan nda Ta getiren, sayfadaki haber da l m nda do ru foto raf n kullan lmas ve sayfada beyaz alan n sayfaya nefes ald raca n, görsel alg n n da daha rahat anla- lmas n sa layaca n dinleyenleriyle payla t. Fevzi Yaz c, Bazen yapt n z sayfay be enmeyebilirsiniz. E er zaman n z varsa ne olur demeden yapman z gereken de i ikli i bir an önce yapmal s n z. eklinde konu tu. Ses art k tasar m n bir parças oluyor Londra dan canl ba lant yla Gazete- Tasar m Günleri ne kat lan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, her geçen gün h zla geli en dijital teknolojilerin günümüz yay nc l k dünyas ndaki etkilerinden bahsetti. +1T Tasar m Günleri nin 8.sine gazeteci Cüneyt Özdemir, Londra dan konuk oldu. Londra Trafalgalar Meydan ndan telekonferansla ba lanan gazeteci Cüneyt Özdemir, Dünya dijital alan nda yeni bir evreye giriyor. dedi. Özdemir, kinci ekran tan mlamas yla herkesin hayat na giren telefon ve televizyonun ayn anda kullan lmas vazgeçilmez bir fenomen haline geldi. diye konu tu. Sosyal medyan n içeri i hakk nda de erlendirmelerde bulunan Özdemir, Sosyal medya ana ak mdan, yani televizyondan besleniyor. Baz durumlarda, örne in Gezi Park olaylar nda oldu u gibi ana ak mdan rol da çalabiliyor. Önümüzdeki be y l boyunca da ana ak mdan beslenecek bana göre. diye konu tu. Giyilebilir teknoloji den bahseden Özdemir, Google Glass ile yeni bir komut evresinin geldi ini ifade etti. Sesin de art k tasar mda önemli bir parça oldu unu vurgulayan Cüneyt Özdemir, Art k elimizle de il, ses komutuyla ileti im kurulacak. Bu da tasar m dünyas nda yeniden düzenlemeyi gerektirecek. Mesela sabah uyand m z zaman bize günayd n diyecek tabletler. Biz bilgisayarlarla ileti im kurarken bilgisayar da bizimle ileti ime geçecek. Yepyeni bir dünya kuruluyor. Google da bizi görüyor ve al kanl klar m z teker teker ara t rmaya ba lad. E T M N H YERAR S UYGULAMALI K TAPLA DE EB L R Yepyeni bir ku aktan ve ayn anda çok fazla ey yapmak isteyen bir nesilden bahseden Özdemir, uygulamal kitap olarak alt örnek yay mlad klar n ve bu kitaplara eklenen ses, görüntü, video, müzik gibi uygulamalar n gençler aras nda çok ilgi gördü ünü kaydetti. Özdemir, Bu bir e-kitap de il, uygulamal kitap. Deneyle, oyunlarla ö retiyor. E itimin hiyerar isini de i tirecek uygulamal kitaplar eskiden insanlara dikte edilen e itimin sistemini de i tirecek. eklinde konu tu.

7 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 07 Ba ar s z bile olsak yeni ve farkl eyler denemek önemlidir New York Times, Newsweek, Time, Rolling Stone, Vanity Fair gibi önemli gazete ve dergilerde illüstrasyonlar yay mlanan Anita Kunz, +1T Gazete Tasar m Günleri nin konu u oldu. Dünyaca ünlü illüstratör Anita Kunz, gelece in tasar mc lar na çal malar n olu um a amalar n anlatt. Dijitalle aras n n pek iyi olmad n söyleyen Kunz, Ö rencilerim dijital çal yor fakat ben bildi iniz geleneksel yöntemle, yani elle çizim yap yorum. vurgusunda bulundu. Yarat c özgürlü ün önemine de de inen Kunz, gençlere yeni ve farkl eyler denemekten çekinmemelerini tavsiye etti. +1T nin dördüncü gününde genç tasar mc larla bir araya gelen Kunz, ki binden fazla çal mam var. Bunlar n d nda kabul edilmeyen kirlerim de var. Ama hiçbir zaman yeni eyler denemekten korkmad m. ster gazeteci olun, ister tasar mc bir yere saplan p kalmamak, yeni ve farkl eyler denemek ba ar s z olsak da önemlidir. dedi. Kariyerine çocuk dergileri ile ba lad n belirten Kunz, lk zamanlarda yarat c özgürlü üm çok fazlayd ve otonom çal yordum. Serbest çal an bir sanatç yd m. Çizim üzerinden hayat m kazand m için kendimi ansl hissediyorum. diye konu tu. llüstrasyon çal malar nda profesyonelli in önemine dikkat çeken Kunz, genç tasar mc lara, llüstrasyon yaparken h zl çal mak gerekiyor. Biz gazete için çizim yaparken çok h zl olmak gerekiyor. diye belirtti. Kunz, kendisine çal rken bir kurguya ba l kal p kalmad eklindeki soruyu, Baz konularda kir üretmek zor oluyor. Mesela ben nansal konularda çok zorlan yorum dü ünmeye ve çizmeye. Dolay s yla kurgu yapmam zor oluyor. Bazen evet bir eyi tasarlay p kurgu yaparak çiziyorum bazen de içimdeki hikâyeleri kaleme b rak p çiziyorum. eklinde cevap verdi. Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Madonna ve Mark Zuckerberg gibi dünyaca ünlü isimlerin portrelerini çizen Kunz, Benim için asl nda her ey kirlerden ibaret. Çok dü- ünüyorsunuz ve bir kir nüvesini bulmak istiyorsunuz. Bir kir akl n za geldi i zaman hemen kabataslak çiziyorsunuz. Bu bir peçete üzerine bile olabilir. eklinde konu tu. Çizim yapmaya çocuk ya ta ba layan Kunz, konu mas n n sonunda +1T kat l mc lar ile birlikte atölye çal mas yapt. Genç tasar mc lar illüstratör Anita Kunz ile birlikte K zkulesi nden Galata Kulesi ne, Bo az Köprüsü nden Ayasofya ya kadar stanbul u anlatan sembolleri çizmek imkân da buldular. Dünyan n önde gelen haber dergilerinde kapak çal malar yay nlanan ünlü illüstratör Anita Kunz, bu y l da +1T de ö rencilerle bulu tu. Kunz, gelece in tasar mc lar na çal ma eklini anlatt. llüstrasyonlar n geleneksel yani elle çizdi ini belirten Kunz, dijital teknolojiyi fazla kullanmad n n alt n çizdi. ANITA KUNZ

8 artı1t2013 Do ru tasar m ancak do ru tipografiyle mümkün olur Yaz tasar m alan ndaki çal malar yla ad ndan söz ettiren Grafik Tasar mc Sava Çevik, tasar mc olmay hedefleyen gençlere, tipografi ve günlük hayat m zda kullan mlar üzerine oldukça dikkat çekici bir sunum yapt. Her gün caddelerde rastlad m z tabela ve i yerleri isimlerinin tipogra k kurallara ne kadar uydu u ve bu do rultuda haz rland - üphelidir. Küçük veya büyük olsun bir ticarî i letme faaliyet alan ndaki her noktaya dikkat ederken, markas n n yer ald tabelas na ayn özeni gösteriyor mu? te tüm bu akl m za tak lan sorular n cevab n Tasar m Günleri nde ö rencilerle bulu an Yard. Doç. Dr. Sava Çevik, kaligra ve tipogra dersinde verdi. Foto ra ar üzerinden tabela ve dükkân isimlerinin yaz l na, yanl lar na dikkat çeken Çevik, Maalesef Türkiye de tabela, isim gibi eylerde art k geçmi in sadeli inden eser yok. dedi. Tipogra k hatalara de inen Çevik, Türkiye de kaligra- giderek daha kötüye gidiyor. Elle yaz lan baz eserler o kadar kötü ki onlara hiç demek geliyor içimden. eklinde konu tu. Geçmi te yap lan tasar mlar n, çizimlerin sadeli i, kl, ince eme i göz önüne ald n belirten Çevik, günümüzde çok az insan n tasar m n inceli ine dikkat etti ini söyledi. yeri isimleri ve tabelalar n n ehir mimarisinin de bir parças oldu unu vurgulayan Sava Çevik, sokaklar ehirler planlan rken bunlar n da ihmal edilmemesi gerekti ini önemle belirtti. Uzun y llar tipogra dersi verdi ini anlatan Sava Çevik, do ru tasar mlar n ancak do ru tipogra kullan larak mümkün olabilece ine dikkat çekti. Portfolyolar de erlendirildi +1T Gazete Tasar m Günleri nde portfolyo o heyecan ya an yor. Gün içinde seminerlerin rin yo un ortam ak amlar bire bir portfolyo o sunumlar yla renkleniyor. Gelece in tasar mc lar lar portfolyolar n, alan nda uzman ki ilere sunuyor. Tecrübeli isimler, ö rencilerin çal malar n büyük bir özenle inceleyip de erlendiriyor. Üniversitelerin genellikle ileti im ve güzel sanatlar ar fakültelerinden gelen ö renciler, hem amatör çal malar n hem de yay mlanm eserlerini sunuyor. Ö rencilere, çal malar n uygulama dosyas nda, ipad ve bilgisayar ortam nda sunabilme imkân tan n yor. Portfolyo de erlendirmeleri esnas nda, tecrübelerini ö rencilere aktaran isimler aras nda; sayfa tasar m ve gra k uygulamalar nda Selim im iro lu ve emsi Aç kgöz, illüstrasyon çal malar nda Ali Fuat Saruhan ve Cem K z ltu, foto raf sunumlar nda ise Selahattin Sevi yer al yor.

9 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 09 nfografik Geli en dijital teknoloji ile daha da önem kazanan infogra k kavram Gazete Tasar m Günleri nde tüm detaylar yla konu uldu. Bu alanda dünyan n önde gelen isimlerinden Traveller Dergisi Gra k Editörü John Grimwade, genç tasar mc lara uluslararas alanda geli imini tamamlay p belli bir noktaya gelen ancak Türkiye de hak etti i önemi kazanamayan infogra k ve interaktif gra k konusunu anlatt. nfogra in çok fazla bilgi vermeyen hallerini kulland için çok ele tirildi ini belirten Grimwade, nfogra klerde çok fazla bilgi kullanmad m. ç sayfalarda zaten yeterince bilgi var. Ben i i biraz daha e lenceli k lmak istedim. dedi. KARAKALEMLE Ç Z M SEV YORUM 40 senedir infogra k haz rlayan ünlü tasar mc, i e kalemle ba lad n ifade etti. Grimwade, Benim yeti ti im zamanlarda kalemleri kullan yorduk. Kalemle ve farkl gra k araçlar yla çizim yap yorduk. Hatta pergel bile kullan l yordu. diyerek sadece kalemle yap lan infogra k çal malar n n oldu una dikkat çekti. Karakalemle eskiz yapmay anlatan Grimwade, Asl nda karakalem çal mas çok zevkli. Bazen bunlar nas l yapm m diyorum kendi kendime. eklinde konu tu. 25 y ld r Traveller dergisi ile çal an Grimwade, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton ve Charles Darwin gibi bilim tarihine katk da bulunmu ünlü isimlerin kalemle çizim yapt na dikkat çekerek, kalemle eskiz yapman n infogra e ba lamak için iyi bir nokta oldu unu vurgulad. Kâ t üzerinde farkl kirleri test edin. Çok da sanatsal olmadan u ra n, deneyin. eklinde konu- an Grimwade, yi bir sanatç de ilim, infogra k yapam yorum. diyenleri de ele tirdi. Grimwade, Asl nda infogra k do ru dü ünme ile ilgili. Bir kâ t ald n zda onu doldurmak gerekli. Benim ahsi kanaatim kalemle ba laman z ve eskizler yapman z. Dubai mi, Pisa Kulesi mi küçük eskizlerle ba lay n. hat rlatmas nda bulunarak, infogra k çizerken konuyu bilmenin önemine de de indi: nfogra- k bize hikâyenin ne oldu unu anlat yor. Bu yüzden konuyu do ru bilmeniz ve do ru aksettirmeniz gerekli. The Times, Vogue, Vanity Fair, New Yorker, Condé Nast Traveller gibi yay nlarla çal an John Grimwade, lm, kartpostal ve seyahat çeklerinin tarihe kar t na i aret etti. Grimwade, Art k bunlar n hepsi dijitalde. Dijital versiyonda bas l versiyona göre daha fazla ey ekleyebiliyorsunuz. Örne in Vietnam la ilgili dijital bir kartpostalda ülke ile ilgili haritalar ç k yor, önemli yerlerin isimleri sesli olarak tela uz ediliyor ve daha bir sürü ey. diyerek infogra k ve tasar mlarla dijital dünyada daha fazla imkânlar n oldu una dikkat çekti. 30 dan fazla dergide ba ms z olarak çal an Grimwade, bu dergilerde 3 boyutlu grafi e çok fazla yer verdiklerinden bahsetti. Grimwade, 3 boyutlu grafiklerde ince çizimlerin ve basit tarzlar n daha etkili oldu unu aktard. nfografikle ilgili en önemli problemlerden birinin kötü tipografi oldu unu söyleyen Grimwade, tasar mc n n infografi e yal n bir tipografi ile katk yapmas gerekti ini vurgulad. bize hikâyenin ne oldu unu anlat yor Traveller Dergisi Gra k Editörü John Grimwade, uluslararas alanda geli imini tamamlay p belli bir noktaya gelmesine ra men Türkiye de hak etti i önemi kazanamayan infogra k ve interaktif gra k konusunu anlatt.

10 artı1t2013 ATÖLYE ÇALI MASI TEOR K B LG Y GÖRÜNÜR HALE GET RD Tasar m Günleri nde her y l gazete tasar m na dair verilen teorik derslerin yan nda, bilgilerin uygulanarak tecrübe edilmesi için bir de atölye çal mas düzenleniyor. Dört gün süren derslerin ard ndan 22 Haziran Cumartesi günü gerçekle en Atölye çal mas nda ö rencilerden ad ve içeri i Sinema Z olan bir gazetenin kapak sayfas n n çal lmas istendi. 3 er saatlik üç oturumdan olu an uygulamada bütün kat l mc lar ustalar n e li inde bilgilerini kâ da aktard. Kolaj tekni inde kesip biçerek olu turulan tasar mlarda ö rencilerden elde ettikleri bilgiler do rultusunda özgün ve s ra d i ler ortaya koymalar istendi. Jüri Ba kan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Gra k Bölüm Ba kan Ay egül zer, atölye çal mas sonucunda çok güzel i lerin ortaya ç kt n ve etkinli in gra k tasar m n geli imi aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulad. Çal ma alan nda ö rencileri ziyaret eden Traveller Dergisi Gra k Editörü John Grimwade Harika bir etkinlik sözleriyle heyecan n dile getirdi. Grimwade, yurtd nda da atölye çal malar yapt klar n ancak bu kadar kalabal k bir ö renci ile hiç denemediklerini belirtti. Say n n çoklu unun zorlu una dikkat çeken Grimwade, Bir o kadar da e lenceli ve keyi i. diyerek atölyede el becerisinin önemine vurgu yapt.

11 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 11 Ö renciler, dünyaca ünlü tasar mc larla bir araya gelmekten memnun +1T Tasar m Günleri ne kat lan ö renciler, dünyaca ünlü tasar mc lardan e itim almaktan oldukça memnun. Roger Black, Mark Porter, Anita Kunz gibi isimlerden tecrübelerini dinleyen ö renciler, Tasar m Günleri nin kendilerine çok ey katt görü ünde birle iyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Üniversitesi Uluslararas li kiler Bölümü ö rencisi Ay enur Ak n: Ben sinema lmi çekmek istiyorum. yi bir sinemac olman n yolu da iyi gra k, iyi tasar m, üç boyutlu tasar mlar n iyi bilinmesinden geçiyor art k. Bu yüzden Tasar m Günleri ne kat ld m ve çok memnun kald m. Buradaki konferanslar sayesinde gelecekte nas l bir yol izleyece ime dair kafamda a a yukar bir harita olu mu durumda. Kat lan isimler de çok iyi. Onlar bir daha bir arada dinleme f rsat m z olacak m emin de ilim. yi ki gelmi im. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Ö rencisi Mehmet Malkoç: Tasar m Günleri ni, bekledi imden daha iyi buldum. Tamamen ileriye dönük bir çal ma ve Türkiye de çok önemli bir aç kapatabilecek bir etkinlik. Konferans konu mac lar çok iyi seçilmi. Dünyan n en sayg n en çok okunan dergilerini, gazetelerini tasarlayan, çizen insanlarla bir arada olmak inan lmaz keyi i bir ey. Bunu Zaman Gazetesi nin yapm olmas da ayr ca güzel. Tasar m Günleri her anlamda pek çok ey kat yor bize. Karadeniz Teknik Üniversitesi ç Mimarl k Bölümü ö rencisi Kumru ahan: Tasar m Günleri ne kat labilmek için çal t m yerden izin al p geldim. Kat lmay çok istiyordum çünkü. Geçen y l da ba vurmu tum, o zaman kabul edilmemi ti ama kabul olana kadar ba vurmaya kararl yd m. Kat ld ma gerçekten çok memnun oldum. Bir gazetenin 450 insan bir araya getirmesi, onlar a rlamas ve dünyan n en iyi gra kerlerini, tasar mc lar n, çizerlerini, gazetecilerini davet edip konu turmas inan lmaz bir ey. Bunun Türkiye de oldu- unu dü ünmek a rt c. Jüri seçimde zorland Gazete tasar m günlerinin en önemli anlar ndan birisi hiç üphesiz atölye çal mas n n ya and gün oluyor. Kat l mc lar gün boyu verilen tasar m yeti tirmeye u ra rken bir yan- dan sonuçlar için sab rs zlan yorlar. Belki de burada yapacaklar çal ma onlar meslek hayatlar nda çok farkl bir noktaya a ta yacak. Bu bilinçle hareket eden ö renciler birbirleriyle k yas ya yar yor. Tabii ki bu kadar emek harcanan günün ard ndan an juri çal malar tek tek de erlendirerek objektif bir seçim yapmak için ter döküyor. Bu y l da 300 ün üzerinde çal may de erlendiren diren jüri ilk 10 a girecek eserleri belirledi. Çal malar seçerken oldukça zorlanan jüri u isimlerden olu tu: Ba kan: Prof. Ay egül zer, Üyeler: Fevzi Yaz c, Selim im iro lu, emsi Aç kgöz.

12 artı1t2013 Ö rencilerin Bo az sefas Ö renciler 1 hafta süren etkinlikte oldukça yo un saatler geçiriyor. Türkiye hatta dünyan n çe itli ehirlerinden stanbul a gelen kat l mc lar Bo az gezisi ile hem dinlenme hem de stanbul un e siz manzaras n görme imkân buluyorlar. Gezi boyunca tasar mc gözüyle foto raf çekerek bir yandan çal an kat l mc lar birbirlerini de daha yak ndan tan ma f rsat da buluyorlar. Her y l düzenlenen bu gezi bu y l da oldukça keyi i geçti. 300 ün üzerinde tasar mc n n kat ld gezi Kabata skelesi nde de ba lad. Ard ndan Bo az a aç lan tekne de Sar yer aç klar nda Bo az n ortas nda yemek molas verdi. Yakla k üç saat süren gezi boyunca misa rler Bo aziçi k y lar ndaki e siz güzellikleri görme ve foto ra ama imkân buldular.

13

14 Seminerin heyecan : Atölye çal mas Gazete Tasar m Günleri nde teorik bilginin prati e dönü tü ü atölye çal mas nda gençler Sinema Z isimli bir gazete haz rlad. Gazete ve dergilerden kestikleri kupürlerle hayallerindeki gazeteyi tasarlayan ö renciler, 3 saat boyunca ter döktü. Atölye çal mas nda birincili i Ay egül O uz, ikincili i Arife enkal, üçüncülü ü Volkan Devran Ku çu ald.

15 AY EGÜL O UZ AR FE ENKAL VOLKAN DEVRAN KU ÇU

16 artı1t2013 Çizmek yürümek gibi kolay Medya Derneği Başkanı ve ünlü karikatürist Salih Memecan, sekizincisi düzenlenen +1T Tasarım Günleri ne katılan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ona göre çizmek sanıldığı kadar zor değil. Öyle ki Yürümek, bisiklete binmek, konuşmak gibi kolay bir şey. Aslında her çocuğun çizme kabiliyetine sahip olduğundan söz eden Memecan, her gün ve sürekli çizim yapılmasının önemine değindi. Genç yaşından itibaren çizim yapmaya meraklı olduğunu söyleyen Memecan, kendisini başarılı bir karikatüristliğe taşıyan hikâyesini şöyle anlattı: Çocukluğumda kekeme olduğum için duygularımı bir türlü ifade edemiyor, okuldaki arkadaşlarımla da iyi bir ilişki kuramıyordum. Bir gün güzel bir resim çizdim. O günden sonra arkadaşlarımın bana karşı tavırları değişti. Resim, insanlarla ilişki kurmamı sağladı. Yoksa çok pısırık, silik bir insan olarak hayatıma devam ederdim. Karikatürlerine gelen övgülere de, aşırı eleştirilere de çok fazla takılmadığını belirten Memecan, aksi halde hayatın katlanılmaz olacağı kanaatinde. Tasar m sadece tasar mc yapmaz Türkiye de önde gelen bas n kurulu lar ndan Sabah Gazetesi nin Görsel Yönetmeni Ömer Bahar, gazetenin gra k ve tasar m ilkelerini ö rencilerle payla t. Sabah Gazetesi nin bir günlük tasar m serüvenini anlatan Bahar, Tasar m yaparken sadece kendi kafam za göre bir i ç karm yoruz. Gazetenin editörlerinin, yaz i lerinin, yay n yönetmeninin iste ine göre farkl tasar mlar ortaya koyabiliyoruz bazen. Sayfalar n zda tasar mc n n d nda baz müdahaleler ister istemez oluyor. dedi. Sabah Gazetesi nin tasar m n örneklerle anlatan Bahar, Bazen haberleri sadece var olan görsele göre de erlendiriyoruz. Tasar mda sadele meye gidebiliyoruz ço u zaman. Mesela bu y l Sabah gazetesinin boyutlar ndaki de i ime ba l olarak tasar m da de i tirdik. Önceki y llarda daha kalabal k görünen tasar m biraz daha sade hale geldi. Tasar m yani sayfalar beyazla t rarak okuyucuyu yormayacak bir gazete haline getirmeye çal t k. diye konu tu. Bahar, Sabah Gazetesi nde kullan lan farkl tasar mlar ö rencilerle payla t. Onlar n görü, öneri ve ele tirilerini dinledi. Usta tasar mc, bir gazetede en önemli unsurun man et oldu unu ve birinci sayfa tasar m n n man ete göre tasarland n söyledi. Kendi kendimin izini sürüyorum Türkiye nin önde gelen gra k tasar mc lar ndan Bülent Erkmen +1T de ö rencilerle bulu tu. Tecrübelerini mesle e ad m atacak gençlere aktaran Erkmen, her tasar m n bir hikâyesi oldu unu vurgulad. Amac m z daha okunur bir gazete Radikal Gazetesi Görsel Yönetmeni Sertaç Bala, ö rencilere deneyimlerini aktar rken sade ve okunur bir gazete için çaba gösterdiklerinin alt n çizdi. Sertaç Bala, Radikal Gazetesi nin tasar m n ve yay n ilkelerini ö rencilerle payla t. Radikal tabloid oldu u için daha az yerde daha iyi sonuç elde etmek için çok çal t klar n kaydeden Bala, Amac m z, elimizden geldi ince haberleri birbirine kar t rmadan, sa lam bir görsel malzemeyle en iyi ekilde, haberi en doyurucu ve net ekilde okuyucuya ula t rmak. dedi. Bala, Radikal Gazetesi ni tasarlayan gra kerlere de zaman zaman müdahale etti ini sözlerine ekledi. Gazete, içinde bar nd rd gra k unsurlarla her zaman çok geni bir kavram niteli- inde. Bu kavram her aç dan de- erlendirip aç klayabilecek çok fazla isim yok. Akla gelen isimlerin ba nda ünlü gra k tasar mc Bülent Erkmen geliyor hiç üphesiz. Gra k tasar m n her alan nda oldu- u gibi gazete tasar m konusunda da çok önemli i lere imza atan Erkmen +1T de ö rencilere unutamayacaklar bir sunum yapt. Erkmen, k rk y ll k meslek hayat nda birtak m objelerin izini sürdü ünü ve çal malar nda geri dönü ümlü yeni i ler tasarlad n söyledi. Kendi çal malar ndan örnekleri ö rencilerle payla an Erkmen, Tasar mlar mda kendi kendimin izini sürüyorum. dedi. Tasar mda baz nesneleri ikon haline getirerek yeni tasar mlar nda tekrar tekrar kulland n belirten Erkmen, Kendimden yapt - m al nt larla yeni tasar mlar ortaya koyuyorum. Eski tasar mlar m biraz de i tirerek, bazen ekleme yaparak, bazen ters çevirerek, bazen içinden parça ç kararak orijinal yeni tasar mlar elde ediyorum. eklinde konu tu. Erkmen, sahnede ö rencilerle tecrübelerini ve tasar mla ilgili kirlerini payla t. Yurtiçi ve yurtd nda birçok farkl çal maya imza att n aktaran Erkmen, çal t projelerin hepsinin bir hikâyesi oldu unu ve bu hikâyelerden yola ç karak tasarlad n söyledi. Kendisinin objeleri tekrar tekrar kullanmas n n bir tekrar olu turmad n, tersine yap lan küçük müdahalelerle farkl bir tasar m ortaya koydu unu belirten Erkmen, ö rencilerin çal malar nda tekrara kaçmamas n da tavsiye etti. Usta tasar mc, 2-16 Haziran tarihleri aras nda Taksim deki Gezi Park protestolar s ras nda eylemcilerin duvarlara, yollara, çe melere ve bulduklar her yere yazd klar yaz lar n hiçbir ön haz rl k olmadan olu turulmu do al tasar mlar oldu unu vurgulad. Üzeri kapat lan veya silinen çal malar sisteme kar yap lm müdahale ile sistemin kar müdahalesinin ayn anda görsel olarak ortaya konmas olarak de erlendirdi. Taksim ve civar nda yaz lan yaz lar, görsel ö eleri ö rencilerle payla- an Erkmen, John Lennon a at a Sistemlerin nas l ba edeceklerini bilmedikleri tek ey, iddet d eylemler ve mizaht r. dedi.

17 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N <<17 Grafik ve görselli i olmayan sayfalar m z maalesef okunmuyor Dijital teknolojinin h zla dünyam z ekillendirdi i günümüzde yay nc l k ve habercilik de bu yeni dönemden oldukça etkileniyor. Habertürk Gazetesi Yay n Yönetmeni Fatih Altayl, Habertürk ün boyutlar ndaki farkl l ve tablet teknolojisi sayesinde nas l bir rekabet içinde olduklar n +1T de anlatt. Teknoloji h zla medya dünyas na yeni bir ekil verirken geleneksel gazeteler de bundan nasibini al yor. Özellikle tablet teknolojileri gazete kâ d ile amans z bir yar içinde. Bu yar ta geleneksel gazeteler boyut ve tasar mlar ndaki yeniliklerle öne ç kmaya ve okuyucular n kaybetmemek için yeni al kanl klar kazand rmaya çal yor. Bu noktada sekiz y l önce Türk bas n na h zl bir giri yapan, özellikle kâ d, gra kleri ve boyutlar yla dikkat çeken Habertürk gazetesi önemli bir örnek. Gazetenin Genel Yay n Yönetmeni Fatih Altayl, ilk kez kat ld Tasar m Günleri nde Habertürk gazetesinin yay n hayat na nas l ba lad n anlatt. Habertürk ün di er gazetelerden ebat olarak küçük oldu unu ifade eden Altayl, Gazete için yapt m z ilk toplant da ben art k rakibimizin internet oldu unu söyledim. Çünkü bilgisayarlar yerlerini ufak aletlere b rakt lar gazete olarak biz de buradan ilham alarak küçüldük. Habertürk kuruldu unda en geni kadro tasar m departman yd. Gazeteler için art k en önemli unsurlar n ba- nda görsel malzeme ve tasar mc lar geliyor. eklinde konu tu. Gazete okurlar aç s ndan en zor i in al kanl klar n de i tirilmesi oldu unu vurgulayan Altayl, nsanlar n al kanl klar n de i tirmek zordu. Biz yeni bir gazete kuruyorduk ve bunun ötekilerden farkl olmas gerekiyordu. Kal c l k sa lamak zorundayd k. dedi. Bu al kanl klar ergonomik al kanl klar olarak de erlendiren Altayl, Okuyucunun neyi nerede bulaca n iyi ayarlamak gerekiyor. Bunu da yapt n z tasar mlarla belirlersiniz. Habertürk ü bu mant kla yap land rd k. Tamamen görsel zenginlik içeren bir gazete olarak tasarlad k. eklinde yap lan yenilikleri aktard. Görsel tasar mdaki zenginli in gazeteye olumlu olarak yans d n anlatan Altayl, Gazetenin ilk zamanlar nda tiraj 300 bin oldu. diye konu tu. Habertürk Gazetesi nin ekonomi sayfalar nda di er gazetelerden çok daha fazla görsel unsurlar n ve özellikle gra klerin kullan ld bilgisini veren Altayl, lk ba ta tepkiler ald k, ekonomi sayfas nda bu kadar görsellik olmaz dediler. Ancak yurtd ndaki ço u gazeteden de bu konu hakk nda çok olumlu ele tiriler geldi. ifadelerini kulland. Gazete tasarlarken her santimi hesaba katmal s n z Hürriyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Reha Erdo- an, meslekte 30 y ll k deneyimini ö rencilerle payla t li y llarda Nokta dergisi ile tasar m dünyas na ad m att n belirten Erdo an, daha sonra Hürriyet Gazetesi nde görsel ekip içinde yer ald n ve uzun zamand r görsel yönetmen oldu unun alt n çizdi. Türkiye de gazetelerin kulland gra klerden örnekler veren Erdo an, gra klerin özellikle ekonomi sayfalar ndaki önemine dikkat çekti. En asyon canavar ndan örnek vererek Y llar önce en asyon haberlerini verirken bir canavar çizimi akl m za geldi ve bugüne kadar ula an bu gra k okurun daha çok ilgisini çekerek haberi zenginle tirmi oldu. eklinde konu tu. Reklamlar n gazetelerdeki, özellikle de sayfalardaki etkisine de de inen Erdo an, Hürriyet gazetesini tasarlarken her santimi do ru kullanmak zorunday z. Tasar m bir gazeteyi gazete yapan, onu okunur k lan, insanlara iyi bir ürün sunmay kolayla t ran önemli bir araçt r. dedi. Tasar mc lar n ele tiriye aç k olmas gerekti ini belirten Erdo an, Müdahalelerle kar la abilece inizi unutmay n ve ona göre hayal k r kl n z büyük olmas n. eklinde konu tu.

18 artı1t2013 Telefonla bile güzel foto raf çekilebilir +1T nin son günü, genç tasarımcı adayları fotoğraf dünyasının ünlü isimleriyle bir araya geldi. İlk sunumu yapan Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü Selahattin Sevi, gençlere fotoğrafçılığın püf noktalarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Sevi, gençlere iyi bir fotoğrafçı olmanın yolunun çok çalışmak, çok sabretmek, çok dikkatli olmak ve çok ayrıntı bilmekten geçtiğini söyledi. Sevi, Fotoğraf makinelerinin markaları önemli değil. Önemli olan çektiğin fotoğrafın ne anlattığıdır. Bir şey anlatıyorsa, bir derdi varsa, telefonla da çekmiş olsanız önemli değil. diye konuştu. Selahattin Sevi, seminerde yaptığı konuşmasında, geleceğin fotoğrafçılarına ve tasarımcılarına iyi fotoğraf çekmenin inceliklerini anlattı. Sevi, Fotoğrafçı, gördüğü olayın içindeki görsel kahramanı bulup kaydeden kişidir. dedi. İyi bir haber fotoğrafının, fotoğrafa bakan kişiye her bilgiyi ve ayrıntıyı sunması gerektiğini ifade eden Sevi, Fotoğrafın içinde bilgi olmalı. Ayrıntı olmalı. Fotoğrafın konusuna göre baktığımızda aynı anda birkaç duyguyu birden görebilmeliyiz. Fotoğrafçı hangi bilgiyi aktarmak istiyorsa bunu görselinde sunmak zorundadır. Aksi halde fotoğraf eksik kalır. şeklinde konuştu. Sosyal medyadaki bilgiler süzgeçten geçirilmeli Günümüzde herkesi etkisi alt na alan sosyal medya gerçe i, Gazete Tasar m Günleri nde konu uldu. Özellikle dijital teknolojinin h zla geli ti i ça m zda sosyal medyan n yay nc l k aç s ndan avantaj ve dezavantajlar na dikkat çekildi. Geleneksel medya ile olan rekabeti üzerinde duruldu. Son y llarda hayat m za h zla giren ve vazgeçilmez bir haber kayna na dönü en sosyal medya, Gazete Tasar m Günleri nde tart ld. Fevzi Yaz c n n moderatörlü ünde gerçekle- en oturuma Medya Derne i Genel Sekreteri Deniz Ergürel ve sosyal medya uzman Yasin Kesen konuk oldu. Sosyal medya konusunda sunum yapan Ergürel ve Kesen, gençleri sosyal medyadaki dezenformasyon konusunda uyard. 5N 1K 1T ye 1K daha ekleyen Kesen, Normal gazetede de il ama sosyal medyada kaynak büyük bir ihtiyaç. dedi. Medyadaki de i imi anlatan Ergürel; Gezi olaylar n örnek vererek Son bir haftada sosyal medyada çok ey de i ti. Biz unu gördük ki sosyal medya dedi imiz ey politik bir konu. diyerek sosyal medyadaki üç sorundan en önemlisinin bilgi kirlili i oldu unu anlatt. Ergürel, Örne in yak n bir zamanda ehit cenazelerinin memleketlerine gönderili i ile ilgili bir foto rafa photoshop yap ld ve TRT nin haberi gibi gösterildi. TRT de bu haberden dolay büyük tepkiler ald. Oysa haber TRT ye ait de ildi. diyerek sosyal medyadaki bilgilerin süzgeçten geçmesi gerekti ini belirtti. Medya yazar Ergürel, sosyal medyadaki bilgi kirlili inin k sa zamanda düzeltilebildi ini de söyledi. Taksim gösterileri s ras nda sosyal medyada dola an baz foto ra ar örnek gösteren Ergürel, Vali Hüseyin Avni Mutlu, Taksim de yaralanm bir çocuk foto raf n n asl nda ba ka bir kazada meydana geldi- ini Twitter hesab ndan payla t. diye belirtti. Ergürel; 2000 lerin ba na kadar al m oldu umuz medya, merkezî bir medyayd. Büyük de i im ve dönü- üm var. Eskiden tek merkez gazete ve televizyonlar haberi veriyordu. imdi herkes haberci. diyerek medyan n sanal âleme kayd n vurgulad. Ergürel, Dünya üzerinde u an 7 milyar internete ba lanan araç var. Dünyadaki her 7 ki iden biri Facebook, her 5 internet kullan c s ndan biri Twitter kullan yor. Sosyal medya, kar l kl etkile im alan her yapt n z payla m sosyal medyaya giriyor. diyerek yeni medyada insanlar n içerik üretece ine dikkat çekti. Sosyal medyadaki en önemli sorunlar n mahremiyet, dikkat da n kl ve bilgi kirlili i oldu unu vurgulayan Ergürel, Bir ürün kullan yorsan z ve ücret vermiyorsan z ürün sizsiniz. Facebook, Twitter da ücret ödemiyoruz. Bir anlamda mahremiyetimizi payla yoruz. Bugün günümüzde mahremiyet para birimi olu turdu. eklinde konu tu. Gün içinde çok tweet at l yor diye belirten blogger Ergürel, Hepsini okuyam yoruz. Bir yere oturdu umuzda 5 dakikada bir telefona bak yoruz. Bu da dikkat da n kl olu turuyor. diye aktard. Medya uzman Yasin Kesen ise klasik medyadan sosyal medyaya do ru geçi te önemli de i imler oldu una de indi. Kesen, Türkiye de u an 34 milyon Facebook kullan c s var. Bunun 20 milyondan fazlas her gün giriyor. 15 milyon da Twitter kullan c s var. YouTube ve Pinterest de yo un olarak kullan l yor. Klasik dönemde medya propaganda amaçl yd ama sosyal medya ile birlikte gerçek ileti- im dönemine geçilmi oldu. dedi. Zaman n foto rafç lar tecrübelerini payla t Zaman Gazetesi nin usta foto rafç lar da genç tasar mc ve foto rafç adaylar yla bulu tu. Etkinli in son gününde foto raf ve haber foto raf konu uldu. Foto ra a ilgili detay bilgileri edinen ö renciler, Kür at Bayhan, Mehmet Ali Poyraz ve Mehmet Yaman n foto raf çal malar ndan da faydaland. Tecrübelerini payla- an foto muhabirleri, ö rencilere foto ra ar n n hikâyelerini anlatarak, Nas l iyi bir foto rafç olunur? sorusuna cevap verdiler. Mehmet Ali Poyraz, M s r la Filistin aras nda yer alt na kurulan ve ya amsal g dalar n al veri inin yap ld Gazze tünellerinin foto ra ar n payla rken; Kür at Bayhan Evden Uzakta üst ba l alt nda, stanbul kenar semtlerinde ya anan dramatik hikâyelerin foto ra ar n anlatt, Mehmet Yaman ise dünyada sadece Zaman muhabirlerinin girebildi i Mali nin iç sava ya anan kenti Timbuktu maceras n ve bölgede ya anan dram foto ra arla payla t.

19 G A Z E T E T A S A R I M G Ü N L E R İ H A Z İ R A N << 19 Foto rafç l tasar mdan ayr dü ünemezsiniz Gazete Tasar m Günleri nin son gününde usta foto raf sanatç s Gael Turine, ö rencilerle bulu tu. Turine, foto rafç ile tasar mc n n birlikte çal mas gerekti ini belirterek, Onlar birlikte çal t nda ortaya daha sa lam i ler ç k yor. Çünkü foto raf n tan yan foto rafç, onu nas l kullanaca n gözlemleyen tasar mc ya iyi kirler verebilir. Tasar m, yapt m z çal man n her a amas nda uygulamam z gereken bir eydir. Foto rafç l tasar mdan ayr dü- ünemezsiniz. dedi. Turine, kendi çekti i foto ra arla haz rlanan kitaptan örnekler vererek foto rafç l kta uyum ve tasar m n önemine dikkat çekti. Kitaptaki ekil, konu bütünlü ü ve renk gibi konular n göz önünde bulundurularak, hikâyeler aras nda geçi lerin yumu ak olmas, birbirine konu olarak yak n olan foto ra ar n ard ard na olmas gibi konular tasar mc n n dikkatli bir ekilde foto rafç n n da yard m yla daha iyi tasarlayabilece ini ifade etti. Foto rafç l k bir estetik i idir. diyen Turine, foto raf sanatç l nda görsel ak kanl - n önemine de indi. Turine, Foto raf n nas l çekildi inden çok, onunla ne yapaca n z, onu nas l kullanaca n z daha önemlidir... yi bir estetik denge olu turmak zorundas n z. eklinde konu tu. Foto rafç l k hayat tekerlekli sandalyede ba lad New York Times, National Geographic, TIME gibi önemli yay nlarda çal an Danimarkal foto rafç Joachim Ladefoged, +1T de haber foto rafç s n n olaylara bak aç s n ve bir durum kar s ndaki reflekslerine dair önemli bir sunum gerçekle tirdi. The New York Times, National Geograpic, mare, The Sunday Times, TIME ve The New Yorker da çal malar yay nlanan Danimarkal foto rafç Joachim Ladefoged, +1T ye kat lan gençlere deneyimlerini aktard. 22 y ld r foto rafç l k yapt - n söyleyen Ladefoged, mesle e ba lama hikâyesini ö rencilerle payla t. Geçirdi i tra k kazas ndan sonra bir süre tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu unu belirten Ladefoged, foto raf makinesiyle bu s rada tan t n, 1998 de The New Yorker ve TIME dergilerinde foto raflar n n yay mland n söyledi. Profesyonel olarak foto raf çekmeye ba lad ktan sonra gazete foto rafç l da yapt n kaydeden Ladefoged, Gazete foto rafç l beni s n rlad için b rakt m onu. Ve hayat ma serbest foto rafç olarak devam ettim. ifadelerini kulland. Gençlere yarat c olma tavsiyesinde bulunan Ladefoged, Kendinize görevler belirleyin. Hem çal n hem de e lenin. Foto raf sübjektiftir, neyi yans tmak isterseniz onu yans t rs n z. dedi. Foto rafa ilgi duyanlar n büyük foto rafç lar n hayatlar n inceleyerek, onlar n eserlerinden ilham almalar gerekti ini kaydeden Ladefoged, ö rencilere tavsiyelerini u ekilde sürdürdü: Çöpe bakarsan z gözünüz körelir. O yüzden daha iyi yerlere bak n. En iyi foto rafç lar n biyogra lerini okuyun, kitaplar n edinin. Kalitesiz örneklerden gözünüzü sak n n. Kendi kahramanlar n z ö renin, onlar n izinden gidin. Foto rafta ekil ve kompozisyona önem verdi ine vurgu yapan Ladefoged, Yapt m i in derinine inmeyi seviyorum. Bu beni mutlu ediyor. Foto raf n derini, gizemli yanlar i imi daha çok sevmemi sa l yor. dedi. Çekti i foto ra arla ö rencilere foto rafç l k dersi veren Joachim Ladefoged, foto raf çekiminde perspekti n tercih edildi ini söyleyerek gençlere, Siz de geli tirin. Farkl eyler yap n. Perspekti iyi kullan n. tavsiyesinde bulundu.

20 artı1t2013 Semineri ba ar yla tamamlayan ö rencilere serti kalar Gizem Keçeci, Fevzi Yaz c ve Selim im iro lu taraf ndan verildi. Atalay Demirci ovuyla renk katt Ö renciler 8 gün boyunca oldukça yo un bir dönem geçirdi. Kapan gecesinde onlar bir sürpriz bekliyordu. Ödül töreninde unutulmaz bir gösteri yapan Atalay Demirci, bir saatlik stand up gösterisinde izleyenlere keyi i anlar ya att. Demirci nin Kelalaka isimli gösterisi, salonu dolduran konuklar kahkahaya bo du. Keyi i ve e lenceli bu dakikalar n ard ndan tasar m maratonunu ba ar yla bitiren ö rencilere serti kalar, Gizem Keçeci, Fevzi Yaz c ve Selim im iro lu taraf ndan takdim edildi.

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

LİDERLERİN DİJİTAL DÜNYASI

LİDERLERİN DİJİTAL DÜNYASI LİDERLERİN DİJİTAL DÜNYASI BÖLÜM 2: FELIX ALLEMANN NESTLE TÜRKİYE CEO su IAB Türkiye olarak, internetin tüketicinin gündelik hayatında, markaların stratejik planlarında yarattığı dönüşümü irdelemek ve

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Burada Redpoint VC Tomasz Tunguz'ın ilk 10 ölçümleri, yeni bir için beni TSM dahil olmak üzere veya izleyen altı ay (ortalama), hangi yönetim kurulu toplantılarında

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin kuruluşunun 25. yılı için bir logo tasarlanması. AMAÇ Türkiye

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı