Tek tann inancı, Vücüdi birlik fikrini ortaya koyan İslam mimarisinde. Diger bir ifadeyle, eger insan bedenen kendiliginden oluşan şehriyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek tann inancı, Vücüdi birlik fikrini ortaya koyan İslam mimarisinde. Diger bir ifadeyle, eger insan bedenen kendiliginden oluşan şehriyle"

Transkript

1 D.E. ü.lld.htyat Fakültesi Dergisi Sayı VI,!zmir 1989, ss e c o e l MIMARI ESTETIKif.ER : Afif BAHNASSI Remd DUR.I'N Tek tann inancı, Vücüdi birlik fikrini ortaya koyan İslam mimarisinde yansıtılmıştır. Bu anlayış, mükemmellik hissiyle karakterize edilmiş olan islam şehrtnin kuruluşunu ve milli birligin sosyal yapısını etkilemiştir. Eski şehir; kalabalık ve sıra evleri, dar so~aklan ve caddeleri ilı:- rrıeşhurdur. Ancak ev, her yerde var olan Allah'ın himayesinde, ~J.şinin ailesi -toplumun temel birimi- ile beraber Şahsi hayatla:rc:ı.n idame ehirdikleri huzurlu bir mekandır. Bu tür ev, mavi gökyüzüne açılan, birçok pencereleri bulunan odala:rla çevrili açık bir avluya sahiptir. Ege:r kalabalık şehir milli birhgı sembolize ediyorsa, gökyüzüne dogru açıklıklan bulunan ev de, insan ile yaratıcısı arasında do~rudan münasebete delalet etmektedir. Diger bir ifadeyle, eger insan bedenen kendiliginden oluşan şehriyle birleştirilmişse, iç dünyası göge dog:ru açılan avlu ve pence:relerle dua edilen vy Allah diye isiidlendirilen yaratıcısma baglanmıştır. İslam ahlak'a özel bir önem ve:ri:r. Allah "İyiligi emreden ve kötülükten men eden bir millet olunuz"2 diye buyuruyor. İslam özellikle insanm, kibirli ve magrur degil mütevazi olmasma önem verir. Allah'ın buyurdugu gibi "Kibirlice yürüme".3 Ve İslam aynı zamanda kalp temizliginive Allah'ın iradesine tabi olunmasmı emreder. Yine, Alla'-ı "Her nereye dönerseniz, Allah'm yönü orasıdır" 4 buyu:rmaktadır. Bu temel kaideler, insaniann mütevazi ve zahitane bir şekilde, Allah'a itaat ederek ve diger insanlan veya onlann duygulanm incitmeden veyahutta kibirli davranış ve üstünlük içinde olmadan "İnsanlar bir taragın dişleri gibi eşittir" 5 buyruguna uyarak yaşadıklan eski evlerde şekillendiler. Ve böylece layık olduklan yeri buldular. Lakin, insan, kendi.davranişlannda, kendi kendisini tahkik etme düşüncesinde ve Allah'a gizlice hamd ü senaile ebedlligi kazanmada bizat1hi hü:rdür. Eski bir eve adım attıgımızda, limon, mandalina gibi meyve agaçlan, yasemin gibi çiçekler, feslegene benzer bitkiler ile çevrilmiş, ortasmda bü)rük fıskiyesiyle aviuyu görürüz. Ve aviuyu çevreleyen çiz

2 Arş.Gö:r.Remzl DURAN gileıin hepsine dikkatlice baktıgımız zaman, bu çizgilerin; satıhlan, pencereleri, kapıları, kemerleri ve taş ve ahşap süslemeleıin tamamını şekiuedigini farkederiz. İsl4m Felsefesinin Estetik Şekilleri İslam mimarisi insanın konut ihtiyacım veya sosyal isteklerini karşılamasının yanısıra islam ruhu ve felsefesinin estetik şeklılerini de bir bütün halinde aksetttrmektedir. Hristiyan mimarisini Hristiyan doktrini, Budist mimarisini Budist doktrinin etkilemiş oldugundan ve Mısır ve Mezopotamya mimarisini her iki kültüre haltim olan kültürlerin desteklediginden hiç şüphemiz yoktur. Eger böyleyse, kabul edilebilir birkaç özelligi-ki bunlar bagunsız bir İslam Sanat Felsefesi'nin teşekkülü için yeterli degildir- dışında pek birşey bilinmeyen İslam mimarisinin estetik hususiyetleri nasıl ortaya çıkarılabilir. İslam mimarisi, dini ve sivil mimarinin bir birleşimidir. Cami bu mimarinin tek örnegi olmayıp, medreseler, saraylar, hastahaneler, hamamlar ve evlerde bu mimarinin güzel örnekleri arasındadır. '. Dikk:at edersek, hakikaten. Allah'ın birligi, Allah'ın tek Tanrı oldugu, ortagı, eşi benzeri olmadığ;ı fikrini savunan İslarn doktrinlni temsil etmesinden dolayı cami, İslam mimarisinde ~n önemli yapıdır. Allah, idealdir, mutlak hakikattir, dognıluktur, iyilikur, güzellik ve benzer ideal kıymetlerdir. O, Kadir-i Mutlaktır. İnsanın Allah iıe ilişkisi hem mevcudiyet hem de ezelilik veebedilik yönündendir. Yani, insan, Allah tarafından yaratıldı. O'na ve O'nun ezeliligine ve ebediliğ;ine bağ;lanmıştır. Bu sebepten, bir müminin imam onu dürüst davranmaya ve Allah'taki mükemmeliğ;in sırlarını keşfetmeye götürür. Bir diğ;er i fadeyle, gerçek inanç Bilinmeyeni ve Mutlak Hakikati bilmek için sü~ rekli bir arzudur. Bunun manası, sonsuz bir kültürü ifade eder, özellikle Allah maddi şekiller içinde ifade edilemez, ancak O, sonsuz kainatm sırlan üzerinde derin tefekkürle dosdoğ;ru olarak idrak edilebilir. Bununla beraber, mümin, camide -Allah'ın evinde- Allah'ın huzunmda mütevazi bir şekilde hazırdır. Bir günde beş defa yaratıcısı ile beraber olmak ona hayatta kalma gücü verir. Bu, imanın asıl manasıdır. Kentlerini müslüman diye isimlendiren fakat kadercilik ve kayıtsızlık arkasma saklanarak kendi kendine sadece tevekkül eden halk islamın gerçek manasını kavrayamaz. ibadet mahalli olan cami, mi

3 mari tarzı ve estetik ~ymetiyle bizatihi imanla geliştirilmiştir. Cami'nin mimari unsurlan, minare, kubbe, harem, avlu, minher ve mihraptır. Minare, ka~e bir kaide üzerinde, poligon ve sfiindirik olarak yükselen bir çeşit kule veya fener kulesidir. İslam dünyasındaki ilk minarenin, Halife Velid bin Abdülmelik zamanında inşa edilen Şam'daki Ümeyye Camii'ne ait minare oldu. g~ndan hiç şüphemiz yoktur. İlk Suriye minaresi kare şeklinde olup MeiôP"St<LIP... }'a Zigguratma benzerdi. Minan~. İran Ateşgedesi ve Hristiyan çan kulesnj.e.._ aynı şekildedir. Ziggurat, gökyüzüne dogru yükse len kutsal bir bina, n;ıer,gıvenli bir kuledir. Bu rnerdivenler ya spiral bir şekilde ya da katlar arasında inşa edilmiştir. Onlar, insanın Al ' -. lah'a daha yakın olma arzusunun bir tezah.l)rüdür. Bu görüşe göre, dünyanın sembolü üçgendir. Çünkü üçgenin taoanı dünyanın temelini ve üst kısmı da inanç ve aklı işaret eder. Bu doktrin, yer tan.nsı. Enlil veya Arso'nun, gök tannsı Ea veya Bealshamin'den bagırnsız olarak var oldugu, tarihin başlangıcından beri bilinmektedir. Böylece, rninare, rnürnini ibadete çagırarak sernaya ulaştıran bir yoldur. Onun şekli zamanla geliştirilıiıiş ve çok yükseltilmiştir. Minare, sonsuz sırlar dünyasına, göge dogru gitrnek üzere insanın hazırhgını ifade eden bir mızrak veya konik bir şekilde son bulur. Minarenin tepesi, yeryüzünden ayrı, gögün bir katı veya gökyüzünden yeryüzüne sürekli emir alan sembolik bir mekanizma gibi görünüyor. Alem, herbirinin tepelerinde, gögün sembolü hilal bulunan, üç veya daha fazla, pirinç madeninden yapılmış, sernavi cisimlerin sembolleri toplar ile şekillenmiştir. İlave olarak, 'içeride ve dışandaki spttal merdivenler, Sarnarra, Ebu Dulefve İbn Tulun camilerinde gördügürnüz gibi spiral minare f~rrnunun göge dogru hareketini saglamaktadırlar. Minareden ayn olarak, hatta ondan daha da önce, İslam'da kainatı sembolize eden kubbe vardır; çünkü.kainat her zaman bi:r küre gibi tasvir edilmiş. İki kısım halinde görünen Harem, bu kainatın küçük bi:r benzeridir. Üstteki kısım, sernayı sembolize eden kubbe veya göge ulaşmak arzusundaki yeryüzünü temsil eden bir pirarnid şeklindedir. Bu fikir, kubbeleri konik şekilde inşa edilen Konya camilerinde veya piramidal şekilde inşa edilen rnagrib camilerinde açıkça görülmektedir. Tekrar, burada da, kubbenin tepesine yerleştirilmiş, insanın yeryüzünden ayrılarak göge, Allah'a ulaşmak arzusunu ifade eden alern'i görüyoruz

4 Arş.Gö:r.Remzi DURAN Alt kat, dua ve tefekkü:r vasıtasıyla Allah'la rabıtanın kuruldugu Harem' dir. Cami avlusu, ibadetten önce abctest almaya ve Kur'an okumaya elverişli olarak düzenlenmiş bir mekandır. Burası ferdi veya toplu ibadet içinde kullanılabilir. Namaz kılmak isteyen kişi, mihrap nişi önünde, yönü kabe'ye dönük olarak imam'ın ark.::ısında du:nlır. Minbe:r, tepesinde alem bulunan korilk bir külahla örtülü kürsü şeklinde bir platfmmdan müteşekkildir. Minber, ilahi haberleşmenin sembolü olup Allah'a dualar eden, hamd eden veya ezberden Kur'an okuyan vaiz'in durumunu kuvvetlendinnektedi:r. Mih:rab, lllibe istikametini gösteren, duvara açılmış, üstü tezyınatlı bir yarını kubbe ile örtülmüş bir rı.jştir. Bu du:rumuyla mihrab, tapınaklardakilerin bir benzeri degildir. Şam Ümeyye Camii'nin mihrabı, milirab fikrinin tecessüm ettiıilmiş ilk şeklidir. Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi'de ilk olarak taşlardan inşa edilmiş olan mihrab, daha sonra Halid bin Velid tarafından, buğün dahi mevcut olan güney duvarındaki büyük mihrab nişi haline dönüştürülmüş ve yanma da bir kapı açılmıştır. Sivil Mimarinin Estetikleri Sivil Mimari, saraylar ve evlerde olduğu gibi, aynı zamanda bir dini manaya da sahiptir. İlk saraylar, Erneviler zamanında inşa edilmiş olan Hayrü'l-Garbi, Hayrü'l-Şarki, Mışatta, Mefcer Saraylan v.b. dir. Eleştirmenler, İslam saray mimarisinin temel estetik hususiyetlerine dair yorumlannda farklı görfişlere sahiptirler. Emevi saraylan birleşik fonnda inşa edilmiş olup, her sarayın etrafı muhafazalı mazgalh bir dış duvan ve içende revaklı bir avlusu ve sonra da günlük hayatm dörtte birinin geçirildigi bir veya iki katı vardır. Dış taraf, penceresiz yüksek duvarlan, yarım daire şekilli kulelertyle küçük bir kaleyi andınnaktadıt. Eleştirmenler. İslam mimarisinin femel özelliklerini yorumlamaya çalıştılar. Stern, mimarinin bu türünün, Kavarnak ve Sadr saraylannı inşa eden el-munthirids tarafından kurulan Hayri mi;marisinden ilham aldıgını düşünmektedir. Mesudi, El-Hayri mimarisinden ilham aldıgmı düşünmektedir. Mesudi, El-Hayri mimarisini tasvir etti -622-

5 MiMARİ ESTETİKLER ancak arkeologlar bu mimari hakkında onunla hemfikir değ;ildirler. Diger eleştirmenler, bu mimari tarzının, biribirine yakın olarak kurulan Arap çaddırlanndan ilk olarak ortaya çıktığ;mı ve sorıra da İslam saray ve evleri olarak geliştlgi görüşünü benimsemektedirler. İç süslemede kullamlan unsurlar, mü'minirı kendi iç dünyasında var olan güzelliğ;e doğ;ru egilimini aksettirir. Avlu etrafındaki hortzontal çizgiler, kainatı kuşatan ve göge dogru yükselen, maddi varoluşu sembolize eden dai:relerdir. Yeryüzü ve bütün daireler, avlunun ortasmda su fıskiyesi ile sembolize edilen bir sütun vasıtasıyla sema ile birleştirilmiştir. İlave olarak, müslüman bahçesini çölün zıddı olan Cennet gibi hayal eder, sadece kemerler, gök ile onun irtibatıru saglayan yerin küçük bir şeklidir. Kemerler, aşagıdan başlar, yukanya dogru yükselir ve tekrar aşagıya doğ;ru aynı şekilde geri dönerler. Kemerler, kirişler veya kubbeler arasında, Mü'min, Allah'ınrahmeti ve magfireti altında kendi evinde yaşar. İslim Sanatının Fonksiyonu Felsefe'nin ve Estetisizm'in arka planı ile İslam sanatının münasebeti, somut fonksiyonlara hizmette sanata engel degildir. Resim, minyatür, hat ve mimari gibi sanatm bütün kollan tezyinat veya sade sanat olsun diye yapılmamış, güzellikten öte belirli ihtiyaçlar da nazan dikkate alınmıştı. Çünkü bildigirniz gibi, sanat hayat ile içiçedir. Güzel yazı, hakikatı gün ışıgına çıkarmak; renkli resimler olarak minyatür, kitabı göze hitab eder hale getirmek; güzel halı ve kilim, medenileşmiş bir fenomen ve aynı zamanda yeri ısıtmak; fıskiye, serinletmek ve kuru havayı nemlendirmek; süslü, gösterişli kılıç, sahibinin gücünü vurgulamak ve şehrin organizasyonu, konutlar ve diğer sosyal ihtiyaçlan temin etmek içindir. Fonksiyonlan ile birlikte İslam sanatının muhtelif kollannın münasebetini daha da tartışabilirdik. Ancak bu bölüm, bizim asıl konumuz olan estetikler ile ilgilidir. ' Notlar: 1- AfifBahnassi, 'The Aesthetlcs Of Architecture", Arts And The lsla-mic World, Londan, Spring-Summer 1987, VoL 4, Nu.3, s (Spe-cial IssucOn Islamic Heritage). Makalede geçen Hadis'in kaynağını tesbit eden Doç.Dr.Ali Yardım Bcye teşekkür ederim. 2- Al-i imran Süresi, 104. ayet. 3- Isra Süres, 37. ayetln bir kısmı. 4- Bakara Süresi, 115. ayetin bir kısmı. 5- Acluni, Keşfü'l-Hafa, Kahire, Tarihsiz, C.H., s.451, nu

MİNBERİN CAMİ MİMARİSİNE KATILIMI Yılmaz CAN

MİNBERİN CAMİ MİMARİSİNE KATILIMI Yılmaz CAN MİNBERİN CAMİ MİMARİSİNE KATILIMI Yılmaz CAN ÖZET Çalışmamızda minberin cami mimarisine katılımı süreci konu edilmiş ve ilk minber örnekleri hakkında da bilgi verilmiştir. Tespitimiz odur ki minber, mihrap

Detaylı

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 02 KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 Bekir KABAKCI Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA DA AŞK FELSEFELERI)

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA DA AŞK FELSEFELERI) ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: C0022 SOCIAL SCIENCES THEOLOGY-ISLAMIC PHYLOSOPHY Received: February 2007 Accepted: October 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry Yıl / Year: 2012 Sayı / Issue:4 Sayfalar / Pages: 22-41 Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı Özet Yüksel GİRGİN * Osmanlı İmparatorluğunun varlığını anlamlandırdığı

Detaylı

Modern fiziğin kurucusu Max Planck ise şöyle demiştir:

Modern fiziğin kurucusu Max Planck ise şöyle demiştir: Evrenin bilim yoluyla keşfedilen özelliklerinin Allah'ın varlığına işaret ettiklerini gösterir. Bilim yoluyla vardığımız sonuç, evrenin bir Yaratıcısı olduğu ve bu Yaratıcı'nın çok üstün bir güç, akıl

Detaylı

18. Yüzyılda Istanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler

18. Yüzyılda Istanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler 18. Yüzyılda Istanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler Nurcan INC t \Çi -yüzytlda Sinan'm meydana getirmiş I olduğu klasik üslup, onun yetiştirdiği öğrenciler tarafından 17. yüzyıl sonlarına

Detaylı

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

KELAM İLE İMAN ETMEK *

KELAM İLE İMAN ETMEK * KELAM İLE İMAN ETMEK * Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kelam İslam dünyasının İslami İlimler başlığı altında yer alan en eski disiplinlerinden biridir. İlgilendiği konuların

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü l-arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56.

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü l-arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56. , ss. 39-56. HZ. YÛSUF UN GÖRDÜĞÜ RÜYANIN FUSÛSU L-HİKEM DEKİ YORUMU * Dilaver GÜRER ** Özet Hz. Yûsuf un Gördüğü Rüyanın Fusûsu l-hikem deki Yorumu İbn Arabî, Fusûsu l-hikem de bir peygamberle ilgili

Detaylı

KABİR NEDİR VE NİÇİNDİR?

KABİR NEDİR VE NİÇİNDİR? Yalnız Kendisine ibadet edilen ve yalnızca Kendisinden yardım istenilen Allah a sonsuz hamd, kulu ve Rasûlü Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) e, âline, ashabına ve ölülere tapmayan bütün müslümanlara,

Detaylı

TEOLOJİK SEKÜLERLEŞMENİN NEDEN OLDUĞU İNANÇ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ. Anahtar Kelimeler: Reform, Protestanlık, teolojik, sekülerleşme, içtihat.

TEOLOJİK SEKÜLERLEŞMENİN NEDEN OLDUĞU İNANÇ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ. Anahtar Kelimeler: Reform, Protestanlık, teolojik, sekülerleşme, içtihat. TEOLOJİK SEKÜLERLEŞMENİN NEDEN OLDUĞU İNANÇ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ Ramazan ALTINTAŞ Anahtar Kelimeler: Reform, Protestanlık, teolojik, sekülerleşme, içtihat. GİRİŞ Hicrî I. yüzyılın sonlarına doğru İslam

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi-

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- Mevlüt UYANIK Aygün AKYOL Özet Cibril hadisinde belirtildiği üzere, iman ve

Detaylı

ELFABE NEDİR, NASIL KULLANILMALDIR?

ELFABE NEDİR, NASIL KULLANILMALDIR? Mehmet Ali Bulut 1954 te Gaziantep, Islahiye ilçesi, Kerküt köyünde doğdu. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü nden mezun oldu. Mehmet Ali

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

Tanrı-Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden: İbn Sina Örneği

Tanrı-Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden: İbn Sina Örneği ARAŞTIRMA VE İNCELEME Tanrı-Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden: İbn Sina Örneği a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Derya SÜMER * Özet Alevi ve Bektaşi olarak tanımlanan insanların birbirlerini Alevi-Bektaşi kültürünün oluşumunda farklı

Detaylı

TOPÇU VE HAREKET FELSEFESİ. Ali Osman GÜNDOĞAN

TOPÇU VE HAREKET FELSEFESİ. Ali Osman GÜNDOĞAN TOPÇU VE HAREKET FELSEFESİ Ali Osman GÜNDOĞAN Filozof, düşünür, sanatçı ya da başkalarına söyleyebilecek bir şeyleri olan her kim olursa olsun; bir felsefî sistem vazeden, bir düşünce sistematiği içerisinde

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

Mimarl k Yap tlar n n Mimarl k ve Mimarl k D ş Rolleri: Gaziantep Alaüddevle Camisi (1903)

Mimarl k Yap tlar n n Mimarl k ve Mimarl k D ş Rolleri: Gaziantep Alaüddevle Camisi (1903) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003 / Cilt: 20 / Say : 1 / ss. 110-125 Mimarl k Yap tlar n n Mimarl k ve Mimarl k D ş Rolleri: Gaziantep Alaüddevle Camisi (1903) Mustafa Servet AKPOLAT*

Detaylı