Hay rs z. Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hay rs z. Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen"

Transkript

1 Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen "Sen memur ol, göz ard edilmifl bir kasabadan kalk, ta ABD ye gel! Hay rs z Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere el uzatt m, düflün dünyam geniflletmeyi bildim. Mesle imde yeni olmama karfl n apayr bir yer edinebildim. Sevilip say ld m. Daha dün bir, bugün iki demeden, baflar lar da nazlanmay b rakt, de erini bileni bulmuflças na baflkalar n n de il, benim ard ma düfltü, ayr lmaz oldu yan mdan," diye k vand. Ne dese hakl yd Hakk. Neden derseniz, zorun da zoruydu elde etti i baflar. Ve bir ilkti bu. Uça a binece i gün, halas n n, Anan n baban n ellerinden öptün mü yavrum? Helallik istedin mi onlardan? sorusunu, stemez olur muyum?» 129

2 Gencinden yafll s na, kad n ndan erke ine kadar hemen herkese yak flacak bir arma an bulmakta zorlanmad. 130 BD OCAK 2014 Benim de ata oldu umu göz ard etmeyin, diye yan tlad. O anda nedense, okul öncesi yafllardayken, s rt na binebilmek için anas na yapt o kah r oyunlar ve bin bir eziyet geldi yap flt usuna. Anas n n, terin suyun içinde kal p Ata ol da ata de- eri bil kuzum! diyen s zlan fllar Oh be! Türkiye nere, Amerika nere? ' nsan, uçan kufl,' diye bofla m demifller? Dün orada, bugün burada diyen gür sesi yeni odas nda yank lan rken, kiminle konufltu u belli de ildi Hakk 'n n. "Sen memur ol, göz ard edilmifl bir kasabadan kalk, ta ABD ye gel! Kimin, kaç kiflinin harc bu?" dese de zordu yaflam gurbette. Bambaflkayd töreler, al flkanl klar. Müzikten, yeme e; havadan suya de iflikti her fley. Üstelik bafl döndürücü bir h z içindeydi flimdi. Olsun, dedi. Ben buraya s nanmaya geldim. Öyle eften püften engellere pabuç b rakmam. Kötü günlerini iyilere kat k edip dald ifline. Geceleri gündüze kat p çal flt. Göze girdi. Helal olsun bu adama, dedi onu izleyen herkes. Günler, aylar geride kal rken, yeni ortam na çoktan uyum sa lam fl görünüyordu Hakk. Ne ki bir bafl nayd. T pk bir yüksek a ac n tepesine konmufl kufl gibi. Yeni Dünya y görmek, geliflen bilimsel çal flmalara ortak olmak, kendine akademik bir yer edinmek güzeldi güzel olmas na da yüre ini kemiren o yurt ve çoluk çocuk özlemi olmasa! Memleketi gözünde tütmese Hasret kald yüzleri göresi geldikçe, söndürmesi güç bir yang n düfltü içine. Geriye, yurduna, sevdiklerine kavuflma günlerini iple çekmek kald yaln zca. Dönüfl haz rl klar na iki ay öncesinden giriflti. Ama bir sorun vard önünde. Kime ne alacakt? D flar dan gelenin eline bak ld - n bilmezden gelemezdi. B rak n eflini, çocuklar n, kardeflini, uzak komflular bile gücendirmek olmazd. O da bu duygulara boyun e di. flten güçten zaman ay r p bafllad büyük al flverifl merkezlerinde dolaflmaya. Ali bunu sever, Ayfle flundan hofllan r, diyerek ince eleyip s k dokudu. Gencinden yafll s na,

3 kad n ndan erke ine kadar hemen herkese yak flacak bir arma an bulmakta zorlanmad. Be enip ald klar - n n hepsini ayr ayr paket yapt. Üzerlerine, verilecek kimselerin adlar n yazd. Bir tek anas yla ö retmeni d - fl nda Hele dursun onlar nki flimdilik, deyip erteledi. Sonra da ya bulamad arad klar n ya da unuttu gitti hepsini. Kasabas na döndü ünde, konu komflu, h s m akraba ak n ak n görmeye geldiler Hakk y. Baba evi bir doldu, bir boflald. O y llarda, b rak n ta Amerikalara gitmeyi, il d fl na ç kmak bile öyle görülmüfl, duyulmufl de ildi. Herkesin gözü o lumun üstünde de il de kimin üstünde olacak? dedi anas. Uzak yak n tan fllardan tutun da, kasaban n delisi Veli ye kadar uma uma muma dönmeyen kim vard yanda yönde belli de ildi. Dört haremi ile birlikte gezmeye ç km fl soka n efe horozu bile onlar aras nda dense yeriydi. Kimseye karfl sayg da, sevgide kusur etmeyeyim derken, kendilerine en çok borçluluk duydu u iki insan, anas n ve ö retmenini, hesaba katmad n ac yla duyumsay verdi Hakk. Herkese iyi kötü bir arma an vard BD OCAK 2014 Kimseye karfl sayg da, sevgide kusur etmeyeyim derken, kendilerine en çok borçluluk duydu u iki insan, anas n ve ö retmenini, hesaba katmad n ac yla duyumsay verdi Hakk. ama, onlara yoktu. Bafl öne düfltü. Sevinci hüzne döndü. nifl, ç k fl, yokufl dolu bu uzun yolda yorgun düfltü ünün ac yla ayr m na vard. Ama yapacak bir fley de kalmam flt. Ulan Hakk! diye söylendi. Ata oldun. Ata de eri bilmiyorsun. Gelen arma anlar, birer ikifler sahiplerine sunulurken, do ufltan kusursuz do as yla, Huyuna kurban oldu um o lum. Komflunun k z n k zan n bile unutmam fl, fluna bak n hele, diye m r ldanan baflkas de il, anas yd. Hemen herkesin üstüne düflen bu arma an ya murundan bir tek damlan n bile kendi bafl na düflmeyece inin ayr m nda olmadan. Sonunda dindi bu yaz ya muru da slat p slatamad klar n geride b rakarak Eli dolu olanlar, dudak çizgileri yanaklar n n ortas na kadar uzanarak uzaklaflt lar oradan. Gölgeli kalan bir anas n n, bir de ö retmeninin yüzüydü Suskundu ikisi de. Bozuntuya vermese de içindeki cam k r klar can n ac tmaya bafllad Hakk n n. D flar da bulamad m. Ne yapay m, size de yerlisini al r m! demek istedi, diyemedi. Yediremedi kendine. Ne yapay m, unutmuflum, da diyemedi. 131

4 BD OCAK 2014 Dünya güzeli ö retmenim bana ilk defterimi, ilk kitab m verdi de, ben ona k yt r k bir el çantas almay akl - ma düflüremedim. Yaz klar olsun bana! diye hay flanmakla yetindi. Bu bozgunun flokunu üzerinden atmaya çal fl rken, annesiyle göz göze geldi. Utand. Anas da bir tuhaf olmufltu bu arada. fiunun fluras nda övünmesi gereken bir anayken, d fl kap n n mandal yerine konmak zoruna gitmiflti besbelli. Yüzünde, gözünde, duruflunda belli belirsiz bir güceniklik sezinleniyordu. stifini bozmamaya çal flsa da bir tuhaft. Yine de kalk p o luna iki çift söz söylemedi. Anam n içinde neler sakl oldu- unu ç karsayabiliyorum, diye hay fland Hakk. Dillendirmeye yüre i yetmese de, ay p etti inin bilincindeydi. Gözlerini kald r p anas na bir kez daha bakt. Anas da ona. Üstü örtülü tuhaf bir iletiflimdi aralar nda oluflan. Ah Hakk m. Ah okumufllar n okumuflu o lum! Sen ki, üniversiteler bitirdin. Büyük kentler, büyük ülkeler dolaflt n. Nice kitaplar devirdin, dedi. Onca u rafl içinde kime ne alaca n m kalacakt akl nda! Hediye denen o meretin ad bats n. Kum gibi kaynayan bunca insana az yetmez, çok artmaz kurban oldu um kuzum. Baksana herkes olmufl ebe, sen kalm fls n sobe. Bunu duyan Hakk n n duygular tümden altüst oldu. Bu yapt m 132 dedi, arkas n getiremedi. Aradan kaç y l geçti ini bilmiyordu Hakk. Son olarak do du u yeri ziyarete gitti inde, bakt ki elden ayaktan düflmüfl anas. çinin çölünde yanmaya terk edilmifl, döfle inde yat yor. Dört bir yan n ürkütücü bir sessizlik bürümüfl. Ölümü giyinmifl görüntüler geziniyor yan nda yönünde. Önce, onun rengini yitirmifl soluk yüzüne iliflti gözleri. Bak fllar uzun süre as l kald orada. Sonra, bir cesetten ödünç al nm fl bedenine kayd. Saçlar n gördü anas n n aklaflm fl ve periflan. Nas l da seyrelmifl? diye iç geçirdi. Zaman n yorgan alt na s nm fl an lar bulup ç karmaya yetmedi yüre i. Aptal, kayg s z, bencil evlatlar n en önde gelenini arayanlar varsa, iflte o benim ve buraday m! diye ba ras geldi. F rt naya yakalanm fl kay k gibi sallanmaya durdu. Gözleri bu uland. Bo az nda dü ümlenmeler oldu. Hep onunla ve hep onsuz diyebildi Hakk. çinde önlenemez bir istek kabard. Dirilip kalkmas n, gücünü toplamas - n, biricik o lunu sar p sarmalamas n,

5 BD OCAK 2014 Dalg n arg n burufltu yüzü Hakk ' n n. Denetimsiz, yapmac ks z iki damla gözyafl yla sland kirpikleri.. ba r na basmas n bekledi anas n n. Boflunayd. kisinin de birbirine verebilecekleri bir fley kalmam flt o anda. Ne bir arma an, ne bir sevgi gösterisi, ne de içi bofl olmayan iki çift söz. Ne ki, kendisine, öz benine söyleyebilece- i o kadar çok fley vard ki biriken... Sonra nas l olduysa, yine o u ursuz arma an ifli tak ld kafas na. Kimi ça r fl mlar devindirdi belle inde. Annesinin kendi a z ndan dinledi i o garip yaflanm fll k öyküsü gelip dayand gözünün önüne. Daha on iki yafl ndayken, sokak çeflmesine su doldurmaya gelen bir levanten k z n kula ndaki küpeleri zorla almas ve kendi kula na takmas... K rm z ya kesen yüzüyle, Tamam, iflte! dedi, Küpe! Evet, küpe! Ulan s r n s çt Hakk!.. Yaz klar olsun sana. Kal b na s an biri olsayd n e er, anana bir çift küpe almak gelirdi akl na? Bunca diyar gezdin, çeflit çeflit yüzlerle karfl laflt n, insanl k çiçeklerinden derlenen en küçük bir demet yapmay da m ö renemedin? Yar m elmayla gönül alman n, kül rengi bile olsa, bir güzellik yaratabilmenin önemini sana anlatan ç kmad m hiç? Bir ok gibi f rlad yerinden. Sald kendini kald r mlara. Ma azalara girdi ç kt, kuyumculardan sordu soruflturdu. Buldu arad n sonunda. " flte!" dedi. "T pk o Rum k z n küpesi. Daha de erlisi hem de." Cebine koydu u gibi, do ru yolunu tuttu do du u evin. Öz benine duydu u k zg nl k k r lm fl, yüre indeki çukurun dibine vuran s k nt kaybolmufla benziyordu. "Geç de olsa gönlünü alaca m ya anam n! Bundan güzeli ne olabilir?" diye avundu. H fl mla dald anas n n hasta yatt odaya. O da ne? çerdekilerin yafll gözleri bir anda kendi üzerine çevrildi. "Öldü..." dedi halas. "Seni sorarken verdi can n." Dalg n arg n burufltu yüzü Hakk ' n n. Denetimsiz, yapmac ks z iki damla gözyafl yla sland kirpikleri. "Ulan s r n s çt Hakk!" diye ünledi. Durdu, dondu kald. 133

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Yavuz Nutku (1943-2010)

Yavuz Nutku (1943-2010) Aram zdan Ayr lanlar Yavuz Nutku (1943-2010) 7 Aral k 2010 günü saat 16,10 da bilim dünyam z en ilginç kifliliklerinden biri olan Yavuz Nutku yu kaybetti. Hepimizin bafl sa olsun. Yavuz Nutku 3 fiubat

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul.

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. ÖNSÖZ Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. (The Teaching of Buda) Dünyan n ilk kiliyle son insan n hamurunu yo urdular Sonra

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı