Bu konularda gereken bilgiyi Katalog içinde bulabilirsiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu konularda gereken bilgiyi Katalog içinde bulabilirsiniz."

Transkript

1

2 SUN Yay nevi 3 Eylül 2004'de Ankara'da kuruldu. Dört y l içinde: müzik e itimi kitaplar, müzikbilim ve biyo rafi kitaplar, piyano eserleri, yaprak notalar, partiturlar ve CD'ler yay nlad. 1- E itim müzi i dizisi (9 kitap) 2- Müzikoloji ve biyd rafi dizisi (6 kitap) 3- Yaprak nota dizisi (10 yaprak nota) 4- Ça dafl Türk Müzi i piyano yap tlar dizisi (6 Kitap) 5- Orkestra Partiturlar (2 Partitur) 6- CD'ler (3 CD) Bu konularda gereken bilgiyi Katalog içinde bulabilirsiniz. Yaprak Nota dizisi içinde yay nlanm fl olan Ses ve piyano için okul flark lar ve marfllar 1- Pazara Gidelim 2- Annemize Türkü 3- natç ki Keçi 4- Atl Kar nca 5- Okula Baffllad k 6- Küçük Kardefl 7- Yeni Y l Yeni Yafl Türküsü 8- A aç Türküsü 9- Topra n Alt na Bir Tohum Girer 10- Biz Atatürk Gençleriyiz Bu yay nlar n tümünü, SUN Yay nvei'nden, müzik ma azalar ndan, büyük kitapç lardan ve internet sitelerinden sa layabilirsiniz. Müzik ö retmenleri ve ö rencilere özel uygulama program m z için SUN Yay nevi'ne baflvurabilrsiniz. SUN Yay nevi, bütün gücüyle müzik E itimcilerinin ve ö rencilerimizin hizmetindedir. steme Adresi: SUN Yay nevi Akdeniz Cad. 16/4 Bahçelievler-Ankara Tlf: (0312) Faks: web: e-posta:

3 Ç N D E K L E R Müzik E itimi Kitaplar Solfej 1 Solfej 1 / Çal flma CD'si Solfej 2 Aral k Bilgisi (Uygulamal ) Tonal Diziler ve Kadanslar Türk Müzi i Makam Dizileri fiark Demeti (M. Sun'un besteledi i 70 fiark ) 80 Y l n En Güzel Okul fiark lar (80 Okul fiark s ) K r Çiçekleri (100 Halk Türküsü) Koro Da arc (4 Sesli Koro için 27 eser) Müzik Bilim ve Biyografi Kitaplar Türkiye'nin Müzi i 1. Cilt (Türk Sanat Müzi i) Türkiye'nin Müzi i 2. Cilt (Türk Halk Müzi i) Derleme Notlar (H. Bedi Yönetken) Aleksand r Borodin Giordano Bruno Ahmed Adnan Saygun Piyano Eserleri Duyufllar (Ulvi Cemâl Erkin) Çocuk Parçalar ( lhan Baran) Yurt Renkleri 1 (Muammer Sun) Yurt Renkleri 2 (Muammer Sun) Yurt Renkleri 3 (Muammer Sun) Yurt Renkleri 4 (Muammer Sun) Sayfa Partiturlar Yurt Renkleri (Orkestra için Süit) Bahar fienli i (Orkestra için Süit) CD Yay nlar Ahmed Adnan Saygun (Koro eserleri) Muammer Sun (Koro eserleri) Kurtulufl ve Cumhuriyet (Film Müzikleri) M. Sun

4 Solfej 1 Muammer SUN Solfej 1, müzik e itiminin temel kitab d r. Müzi i ö renmek isteyen herkes, 1974 den beri bu kitab kullan yor. Kolaydan zora do ru basmak basamak s ralanm fl sevimli ve e itici parçalar, solfej e itimini zevkli ve sevimli k l yor. K sa ve özlü müzik bilgileri ö renmeyi pekifltiriyor. Dünyada benzeri olmayan, kendine özgü ça dafl e itsel bir yöntemle yaz lm fl olan bu kitap, 30 y l aflk n bir süreden beri en çok kullan lan solfej kitab olma özelli ini sürdürüyor. Not: Kitaba ekli Çal flma CD'si ve Kullanma K lavuzu var. (CD ve Klavuz için aç klama yan sayfada) Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 116 (CD li) ISBN : Bas m Tarihi : Ekim 2008 Solfej 1 (CD li) 16 YTL. 2

5 Muammer SUN Solfej 1 Çal flma CD si ve Kullanma K lavuzu Solfej çal fl rken art k yaln z de ilsiniz; her parçada size efllik eden bir çalg sesi duyacaks n z. Solfej çal flmak, daha da zevkli olacak. Solfej 1 içindeki bütün parçalar, bu CD içinde seslendirilmifl olarak yer almaktad r. Bu CD'yi, herhangi bir Mp3 CD çalar ile veya bilgisayar ile kullanabilirsiniz. Çal flma CD'sini ve Kullanma K lavuzunu CD paketinin içinde bulacaks n z. Bunlar, Solfej 1'in arka kapa n n iç sayfas na yerlefltirilmifltir; Solfej 1 kitab ile birlikte sat lmaktad r; ayr ca sat lmaz. CD Bas m Yeri : Kamel CD Bas mevi Bas m Tarihi : Ekim 2008 Yay nlayan : SUN Müzik Yap m Kitapla birlikte 16 YTL. 3

6 Solfej 2 Muammer SUN Solfej 1 in devam d r. Kitap, 39 ünlü bestecinin, en güzel eserlerinden seçilmifl 111 güzel ezgiyi içeriyor. Bu kitapla birlikte, klasik müzik dünyas n n en güzel eserlerini ö reneceksiniz. sterseniz bu eserleri çalabilirsiniz de. Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 118 ISBN : Bas m Tarihi : Ekim YTL. 4

7 Aral k Bilgisi (Uygulamal ) Muammer SUN - Metin Munzur Kitap, seslerin aral klar n ö reten bir defter-kitap özelli indedir. Oku - Gör - Yap - Ö ren - Denetle yöntemiyle yaz lm flt r. Konservatuvarlarda, müzik ö retmeni yetifltiren üniversitelerde, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümlerinde, ö retmenin ve ö rencinin iflini kolaylaflt ran bir el kitab olarak tasarlanm flt r. Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 48 ISBN : Bas m Tarihi : fiubat YTL. 5

8 Tonal Diziler ve Kadanslar Muammer SUN Bat müzi ini ö renmek isteyen herkes için, bir uygulama kitab d r. Piyano için yaz lan kitapta, 12 majör ton, 12 minör ton olmak üzere, 24 dizi var. Her tonun arpejleri, tam kadans ve geniflletilmifl kadans akorlar var. Tümünün notalar, müzik e itimi alan herkesin (piyanist olmasa da) kolayca çalabilece i yak nl kta yaz lm flt r. Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 116 ISBN : Bas m Tarihi : Kas m YTL. 6

9 Muammer SUN Türk Müzi i Makam Dizileri Bu kitap, Türk Müzi i Makamlar n, tampere çalg larda kullan labilir k lmak için haz rlanm flt r. Yüzlerce makam, tampere seslere göre, 13 makam dizisine indirgenmifl, 13 dizinin her biri, piyanodaki 12 kromatik perdeye aktar lm fl, 156 makam dizisi elde edilmifltir. Böylece Türk Müzi i Makam Dizileri her perdeden çal nabilir olmufltur. Boyut : 27,5 x 19,5 cm. (Yatay boyut) Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 48 ISBN : Bas m Tarihi : Eylül YTL. 7

10 fiark Demeti (70 fiark ) Muammer SUN un besteleri Muammer Sun, 1960 dan 2006 ya kadar 46 y l içinde besteledi i okul flark lar ve marfllar n n ço unu bu kitapta toplad. Ulusal bir flark da arc yaratma ak m n n öncüsü olan Sun un bu kitab nda 70 okul flark s ve marfl bulunuyor. E itim müzi inde Sun bestelerini arayanlara... Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 116 ISBN : Bas m Tarihi : Nisan YTL. 8

11 80 Y l n En Güzel Okul fiark lar Muammer SUN - lterifl SUN Levent KUTERDEM Atatürk Cumhureyeti nin 80. y l dolay s ile haz rlanan kitab n içerisinde 80 okul flark s ve marfl yer almaktad r. Bunlar kuflaklar aras nda flark birli i sa lamak amac yla biraraya getirilmifltir. Bu flark lar üç kuflak birlikte söyleyebilir. Kitapta ayr ca 29 bestecinin özgeçmifli de yer almaktad r. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 96 ISBN : Bas m Tarihi : Eylül YTL. 9

12 K r Çiçekleri Muammer SUN K r Çiçekleri, bir halk türküleri el kitab d r. çerisinde; 10 tekerleme, 80 halk türküsü, 10 adet iki sesli türkü bulunuyor. Bu 100 halk havas ; okul öncesinden üniversite ça na kadar her çocu un ve gencin bilmesi gereken, geleneksel müzik kültürümüzün ölümsüz ürünlerindendir. Kitap 30 y ldan beri, e itim müzi i alan nda zevkle kullan lmaktad r. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 128 ISBN : Bas m Tarihi : Kas m YTL. 10

13 Koro Da arc Muammer SUN Bu kitapta, 27 adet koro eserinin sözleri ve notalar var. Bu koro eserleri, bat müzi i ve ça dafl Türk müzi i bestecilerinin eserleri aras ndan özenle seçilmifltir. Seçimde, söyleyenlerin ve dinleyenlerin sevecekleri eserlere öncelik verilmifltir. Bütün parçalar Türkçe sözlüdür. Kolaydan zora do ru s ralanan bu eserler, koro e itimi alan gençler için Temel Koro Kitab özelli i tafl maktad r. (Her koriste bir kitap) Gençlik korolar n n ve yetiflkin korolar n severek söyleyecebile i bu eserler, ayn zamanda, dinleyicilerin çoksesli koro eserlerini daha çok sevmelerine yard mc olacakt r. Boyut : 17,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 48 ISBN : Bas m Tarihi : Haziran YTL. 11

14 Türkiye nin Müzi i (Sanat Müzi i) Yazanlar: Kurt-Ursula REINHARD Çeviren: Dr. Sinemis SUN Kitaplar Türkçe olarak ilk kez Ocak 2007 de Sun Yay nevi taraf ndan yay nland. 1. ciltin konusu: Türk Sanat Müzi i. Eski yazmalardan, notalardan yeni yay nlara kadar çok genifl bir kaynakçaya dayan yor ( çerisinde konularla ilgili 28 adet foto raf ve minyatür yer almaktad r). Ek olarak bir de büyük boy makamlar çizelgesi veriliyor (Kitaba ek ve katlanm fl olarak). Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 255 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 12

15 Türkiye nin Müzi i (Halk Müzi i) Yazanlar: Kurt-Ursula REINHARD Çeviren: Dr. Sinemis SUN 2. ciltin konusu: Türk Halk Müzi i. Eski yazmalardan, notalardan ve derlemelerden olufluyor ( çerisinde konularla ilgili 25 adet foto raf yer almaktad r). Her iki kitapta da Türk Müzi i bir bütün olarak ele al n yor ve yazarlar kendince yorumlar n kat yorlar. Genifl kapsaml içeri iyle bir hazine da erindeki bu iki kitab n büyük yank uyand raca kan s nday z. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 253 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 13

16 Derleme Notlar Yazan: Halil Bedi YÖNETKEN Bu kitap, rahmetli Yönetken in, Anadolu da kat ld derleme çal flmalar nda tuttu u notlardan olufluyor. Bu notlar, y l önceki Anadolu yu ve insanlar m z ; geleneksel yaflam içinde halk n müzik kültürünü ve müzik yaflam n güçlü bir gözlemle saptayan ve yans tan notlar. Merakla okunacak ve o dönemlere iliflkin bilgiler edinilecek, çok de erli bir etnomüzikoloji kitab. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 255 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 14

17 Aleksand r Borodin Yazan: Dinçer YILDIZ Dinçer Y ld z n aç k seçik Türkçesiyle yaz lm fl, zevkle okunacak bir kitap. Rus toplumunun geliflimi, Rus Beflleri ve onlar n içinde Borodin in özel yaflam, kiflili i, eserleri vb. konularda bilgi veren, yorumlar getiren az rastlan r güzellikte bir kitap. lginç ve güzel. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 75 ISBN : Bas m Tarihi : Kas m YTL. 15

18 Giordano Bruno Yazan: Dinçer YILDIZ Rönesans filozofu Giordano Bruno ya ( ) göre sonsuz evren donuk bir mekanizma de il, canl bir organizmad r. Tanr ve do a iç içedir. Kendi dünya görüflü H ristiyan dogmalar yla çeliflik oldu undan Bruno, talya dan kaçmak zorunda kal r. En sonunda engizisyonun eline düfler. Düflüncelerinden hiçbir ödün vermedi i için yak larak ölüme mahkum edilir. Yarg çlar n verdi i karar duyunca Bruno aya a f rlar ve kardinallere dönerek «Sizler bu karar verirken belki de benim onu dinlerken duydu umdan daha büyük bir korku içindesiniz.» nsanl n kültür tarihinde Bruno, yaln zca derin felsefesiyle de il, üstelik karakter sa laml ve kaba güce karfl düflünce özgürlü ünün heroik bir savunucusu olarak da ölümsüzleflmifltir. Bruno yu Dinçer Y ld z n ak c Türkçesi ile okuyacaks n z. Boyut : 14 x 20.5 cm. Ka d : 1. Hamur / S vama Ciltli Sayfa Say s : 391 ISBN : Bas m Tarihi : Nisan YTL.

19 Do umunun 100. Y l nda Ahmed Adnan Saygun Yazan: Dinçer YILDIZ Türk müzik yaflam na yeni bir bak fl aç s getiren yazar m z, daha önce, Musorski, Bilincin Ifl nda Müzik ve Aleksand r Borodin adl kitaplar yazd. HENRI BERGSON nun Felsefesi Kozmik Bir Füg Gibi Geliflen Dünya Görüflü adl kitab Ba lam Yay nlar ndan ç kt. Bu kez, Do umunun 100. Y l nda Ahmed Adnan SAYGUN adl bu kitab yazd. Kitap, içerdi i bilgilerle ve kendine özgü yorumlar yla ilgi çekecek. Boyut : 13.5 x 19.5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 160 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 17

20 Duyufllar (Piyano çin 11 Parça) Ulvi Cemâl ERK N Büyük bestecimiz Ulvi Cemal Erkin'in ( ) 1937 y l nda besteledi i bu eser, Ça dafl Türk Müzi i piyano da arc n n temel eserlerinden birisidir. çindeki parçalar, solist piyanistlerin, piyano ö retmenlerinin ve ö rencilerinin y llardan beri severek çald klar eserlerdir. Bas l notas uzun süreden beri bulunamayan bu eseri, SUN Yay nevi, Erkin'in do umunun 100. Y l an s na, yeniden sunmaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Sayfa Say s : 32 ISBN : Bas m Tarihi : Aral k YTL.

21 Çocuk Parçalar lhan BARAN lhan baran n bu yap t, piyanistlerin ve piyano ö rencilerinin zevkle çalacaklar 9 parça içermektedir. Her biri kendine özgü özellikler tafl yan bu parçalar, Baran n müzik kiflili i ve üslup bütünlü ü içinde renkli bir dünya oluflturmaktad r. Ça dafl Türk Müzi i da arc na önemli bir katk sa layan bu yap t n ilgiyle karfl lanaca na inan yoruz. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Sayfa Say s : 16 ISBN : X Bas m Tarihi : Aral k YTL. 19

22 Yurt Renkleri 1. Defter Muammer SUN Muammer Sun'un Yurt Renkleri adl piyano yap tlar 4 ciltten olufluyor. Yurt Renkleri 1. Defter, ilk kez Ankara Devlet Konservatuvar Yay nlar aras nda bas lm flt r. 2. Kez Evrensel Müzikevi'nin bast rd eser, bu kez de SUN Yay nevi tarafndan yay nlanmaktad r. Yurt Renkleri 1. Defter içinde, Uzun Hava - K r k Hava, Dinlenti - Köçekçemsi, A t - Yakar, Gezinti - Oyun bafll klar n tafl yan dört bölüm bulunmaktad r. Yurt Renkleri, Türk Müzi i makam dizileri içinde ve dörtlü armoni anlay fl ile bestelenmifl; Ça dafl Türk Müzi i piyano da arc n n en çok seslendirilen eserlerinden birisi olmufltur. Piyano ö retmenlerinin çald, ö rencilerine önerdi i - çald rd eser, konserlerde de s k s k yer almaktad r. De erli piyanist Hande Dalk l ç taraf ndan Yurt Renkleri dizisinin dört cildi birden seslendirilmifl, Kalan Müzik firmas taraf ndan Yurt Renkleri ad yla CD olarak sat fla sunulmufltur. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 32 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 20

23 Yurt Renkleri 2. Defter Muammer SUN Yurt Renkleri dizisinin bu ikinci kitab içinde 3 parça bulunmaktad r. Öncekine göre daha modern bir müzik dili ile bestelenmifl olan eser, bu dizinin farkl yap da özel bir örne idir. Hande Dalk l ç n CD sinde Yurt Renkleri ikinci defter olarak yer almaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 16 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 21

24 Muammer SUN Yurt Renkleri 3. Defter Yurt Renkleri dizisinin bu üçüncü defteri içinde piyano için 9 parça bulunmaktad r. Bu parçalar kolay çal nabilir ve modern bir etkiye sahiptir. Ulusal müzik anlay fl ndan uluslararas müzik anlay fl na geçiflte bir köprü görevi yapabilir. Dalk l ç CD sinde üçüncü defter olarak yer almaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 24 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 22

25 Muammer SUN Yurt Renkleri 4. Defter Yurt Renkleri dizisinin bu dördüncü defteri içinde piyano için 10 parça bulunmaktad r. Zeybek, Hicaz, Rast, Romantik Vals, Karc ar, Hüseyni, Çerkes K z, Garip, Arpazl Zeybe i, Hüzün adlar n tafl yan bu parçalar, adlar ndan da anlafl laca gibi Türk Müzi i makamlar nda bestelenmifltir. Dört defterin tümü Kemal lerici nin buldu u dörtlü armoni sistemi içinde düflünülmüfl ve bestelenmifltir. lerici ve ilgili çevrelerce bu Yurt Renkleri dizisi, dörtlü armoni sistemine örnek gösterilmifltir. Eser Dalk l ç CD sinde dördüncü defter olarak yer almaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 40 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 23

26 PART TUR ( ) 2008 Yurt Renkleri (Orkestra çin Süit) Muammer SUN Piyano ç n bestelenmifl olan Yurt Renkleri dizisinin ilk defteri 1966 y l nda orkestraya uyarlanm flt r. Eser TRT nin ayn y l açt orkestra süiti kompozisyon yar flmas nda birincilik ödülü alm flt r. Besteci, bu eserin partiturünü yay na haz rlarken, orjinal yaz m olan piyano partisini de partitura eklemifltir. Partiturdaki bu piyano partisi çal nmak için de il, sayfan n üst k s mlar nda bulunan orkestrasyon partileri ile karfl laflt rmak içindir. Buna bir çeflit piyano partisini orkestra partituruna dönüfltürme k lavuzu olarak bak labilir. Sun Yay nevi nin bu cep partituru Türkiye de ilk kez yay nlanan partitur özelli ini tafl maktad r. Eser TRT ödülünü ald ktan sonra yurtiçinde ve yurtd fl nda pekçok kez seslendirilmifl, TRT Radyolar ndan yay nlanm flt r. Boyut : 15 x 21 cm Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 102 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 24

27 Çerkes Süiti (Senfonik Orkestra çin Müzik) Muammer SUN Çerkes Süiti, TRT nin smarlamas üzerine 1991 y l nda bestelenmifltir. Birçok güzel Çerkes ezgisinden oluflturulan eser 3 bölümlüdür: Sevinç, hüzün, coflku Çerkes Süiti senfonik orkestra kadrosu için bestelenmifltir. lk kez 1991 de stanbul da seslendirilen eser daha sonra Gürer Aykal yönetiminde CSO taraf ndan Ankara da, Rengim Gökmen taraf ndan Bilket Senfoni Orkestras taraf ndan seslendirilmifltir. stanbul Müzik Festivali nin 2005 aç l fl konserinde Gürer Aykal yönetiminde Borusan Senfoni Orkestras taraf ndan halka sunulmufltur. Bu patitur da ilk kez yay nlanm flt r. Boyut : 15 x 21 cm Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 102 Bas m Tarihi : Ocak YTL. Çok yak nda ç k yor... Senfonik Orkestra çin Müzik PART TUR (1991)

28 CD Ahmed Adnan SWAYGUN SAYGUN (Çoksesli (Koro Halk Eserleri) Türküleri) Ahmed Adnan Saygun'un Çoksesli Halk Türküleri, ilk kez bu CD içinde yay nlan yor.. Bu CD içinde, Çoban Arma an, Da lardan Ovalardan, Bir Tutam Kekik bafll kl üç albümden toplam 18 koro eseri yer almaktad r. Kültür Bakanl Devlet Çoksesli Korosu söylüyor, flef brahim Yaz c yönetiyor. Solo partilerini, Bas Tuncay Kurdo lu ve Soprano fiule Köken söylüyorlar. Ses kay tlar, Bilkent Konser Salonu'nda Frans z tonmayster Jean-Martial Golaz taraf ndan yap ld. Ça dafl Türk Müzi i Da arc 'nda 500'den çok koro eseri var. Saygun'un türkülerini dinleyiniz, bu müzikler, Cumhuriyet Türkiyesi'nin müziklerinden bir demet, yani sizin müzikleriniz, bizim müziklerimiz... Onlar seveceksiniz. Bu CD'yi dinledi niz zaman flafl rabilirsiniz: Bu eserler niçin daha s k seslendirilmiyor, niçin radyolardan, TV'lerden yay nlanm yor, niçin güzel koro eserlerininin tümünün CD'leri yap lm yor? diye sorabilirsiniz. Yan tlar siz aray n. SUN Müzik yap m, bu alanda da bir ilk ad m, Saygun Koro Eserleri CD'si ile at yor. Siz desteklerseniz arkas gelecektir. 26

29 Muammer SUN Çoksesli Halk Türküleri (Eflliksiz Koro çin) Bu ikinci CD'de, Muammer Sun'un Çoksesli Halk Türküleri yer al yor. çinde, Gelenekten Gelece e, Sultan Gelin, Koro çin Befl Türkü bafll kl üç albümden 25 bölüm var. Kültür Bakanl Devlet Çoksesli Korosu söylüyor, flef brahim Yaz c yönetiyor. Solo partilerini, Bas Tuncay Kurto lu ve Soprano fiule Köken söylüyorlar. Ses kay tlar, Bilkent Konser Salonu'nda Frans z tonmayster Jean-Martial Golaz taraf ndan yap ld. Muammer Sun'un koro eserleri, profesyonel ve amatör korolar taraf ndan en çok söylenen eserler aras ndad r. Bu eserler de ilk kez CD olarak halk n ilgisine sunulmaktad r. Saygun CD'si ve Sun CD'sinin, çok genifl bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekece ine inan yoruz. Bu müzikler, hem gelenekten kaynaklanan özellikleriyle hem de koro yaz s ve kompozisyon ustal klar yla, her düzeyde dinleyicinin severek, anlayarak dinleyece i nitelikler tafl maktad r. Dinleyin, seveceksiniz. Dostal r n za hediye edebilirsiniz. SUN Müzik Yap m, bu CD'leri yapmaktan övünç duymaktad r. CD Çok yak nda ç k yor... 27

30 Çok yak nda ç k yor... CD Kurtulufl ve Cumhuriyet (Film Müzikleri) Muammer SUN Muammer Sun'un çok be enilen Kurtulufl ve Cumhuriyet Film müzikleri, en sonunda CD'ye aktar ld. lk duyuldu u günlerden beri srarla aranan bu müzikler, art k elinizin alt nda. Bu CD içinde, hem Kurtulufl hem de Cumhuriyet film müzikerinden özel seçimle oluflturulan bir müzik demeti bulacaks n z. Bu müzikler, Ulusal müzik da arc n z n en sevilen ve en çok seslendirilen eserleri aras nda yer al yor. Ülkemizin en iyi orkestralar ve Korolar taraf ndan seslendirilen eserlerin kay tlar, Bilkent Konser Salonu'nda ve CBS orkestras salonunda yap ld. Severek dinleyece iniz bu müzikler, size Cumhuriyet Türkiyesi'nin coflkusunu yaflatacak. Kurtulufl Film müzikleri: fief Gürer Aykal Yönetiminde CBS orkestras ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korusu taraf ndan seslendirilmifl ve Tonmayster Engin Atsan taraf ndan kaydedilmifltir. (1993) Cukhuriyet film müzikleri: fief Gürer Aykal yönetiminde Bilkent Senfoni Orkestras ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korusu taraf ndan seslenirilmifltir. Solist: Hülya Kazan. Kay tlar, Tonmayster Engin Aksan ve Helge Jöns taraf ndan yap lm flt r. (1998) 28

31 SUN Yay nevi, sizin için yeni kitaplar ve yeni CD ler yay nlamak amac yla çal flmalar n titizlikle sürdürmektedir. SUN Yay nevi müzik e itimcilerine, müzik ö rencilerine ve kitaplar m z n da t m n -sat fl n üstlenen kurulufllara, gösterdikleri ilgiden dolay teflekkür eder. Akdeniz Cad. 16/4 Bahçelievler-Ankara Tlf: (0312) Faks: web: e-posta:

32 SUN YAYINEV nitelikli kitaplar yay nlar Tan t m Katalo u Kas m 2008 Müzik E itimi Kitaplar, Müzikbilim Kitaplar, Piyano eserleri, Orkestra Partiturlar, Biyografiler ve CD'ler, Bu müzik ktitaplar, müzik ö renmeyi ve ö retmeyi güzellefltirmek için, kolaylaflt rmak için, daha sevimli ve daha anlaml k lmak için yaz ld. Her müzik kitab, müzik e itimcileri ve müzik ö rencileri için vazgeçilmez bir "EL K TABI"d r. Akdeniz Cad. 16/4 Bahçelievler-Ankara Tlf: (0312) Faks: web: e-posta:

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ ve ANARMONİK MODÜLASYONLU ARMONİK ANALİZ ÖRNEKLERİ Öğ. Gör. Gökçe ALTAY

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GSE BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA UYGULANAN PİYANO EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GSE BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA UYGULANAN PİYANO EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GSE BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA UYGULANAN

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye deki Viyola Eğitiminde Türk Bestecilerine Ait Eserlerin Kullanılmama Nedenleri ve Kullanılmalarına Yönelik Çözüm Önerileri

Türkiye deki Viyola Eğitiminde Türk Bestecilerine Ait Eserlerin Kullanılmama Nedenleri ve Kullanılmalarına Yönelik Çözüm Önerileri Türkiye deki Viyola Eğitiminde Türk Bestecilerine Ait Eserlerin Kullanılmama Nedenleri ve Kullanılmalarına Yönelik Çözüm Önerileri Uluslararası Avrupa da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitimi

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans (Türkçe

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TELEVİZYON İLE DOĞRUDAN EĞİTİM

TELEVİZYON İLE DOĞRUDAN EĞİTİM TELEVİZYON İLE DOĞRUDAN EĞİTİM Özetleyerek çeviren: Dr. Aysel AZİZ Televizyonun bulunuşundan, kamu yararına sunuluşundan bu yana geçen 30 yılı aşkınbir süreden beri çeşitli ülkeler televizyonun haber,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU TARİHÇE Konservatuvarımız, 11.03.2005 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KABUL SINAVI TÜZÜĞÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KABUL SINAVI TÜZÜĞÜ CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KABUL SINAVI TÜZÜĞÜ (31.8.2015 R.G.129 EK III A.E.576 Sayılı Tüzük) CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI (41/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesinde Çıtayı Yükseltiyor

Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesinde Çıtayı Yükseltiyor Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesinde Çıtayı Yükseltiyor FATİH Projesi altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken Milli Eğitim Bakanlığı dünyanın en büyük eğitim portalı olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı)

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı