Bu konularda gereken bilgiyi Katalog içinde bulabilirsiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu konularda gereken bilgiyi Katalog içinde bulabilirsiniz."

Transkript

1

2 SUN Yay nevi 3 Eylül 2004'de Ankara'da kuruldu. Dört y l içinde: müzik e itimi kitaplar, müzikbilim ve biyo rafi kitaplar, piyano eserleri, yaprak notalar, partiturlar ve CD'ler yay nlad. 1- E itim müzi i dizisi (9 kitap) 2- Müzikoloji ve biyd rafi dizisi (6 kitap) 3- Yaprak nota dizisi (10 yaprak nota) 4- Ça dafl Türk Müzi i piyano yap tlar dizisi (6 Kitap) 5- Orkestra Partiturlar (2 Partitur) 6- CD'ler (3 CD) Bu konularda gereken bilgiyi Katalog içinde bulabilirsiniz. Yaprak Nota dizisi içinde yay nlanm fl olan Ses ve piyano için okul flark lar ve marfllar 1- Pazara Gidelim 2- Annemize Türkü 3- natç ki Keçi 4- Atl Kar nca 5- Okula Baffllad k 6- Küçük Kardefl 7- Yeni Y l Yeni Yafl Türküsü 8- A aç Türküsü 9- Topra n Alt na Bir Tohum Girer 10- Biz Atatürk Gençleriyiz Bu yay nlar n tümünü, SUN Yay nvei'nden, müzik ma azalar ndan, büyük kitapç lardan ve internet sitelerinden sa layabilirsiniz. Müzik ö retmenleri ve ö rencilere özel uygulama program m z için SUN Yay nevi'ne baflvurabilrsiniz. SUN Yay nevi, bütün gücüyle müzik E itimcilerinin ve ö rencilerimizin hizmetindedir. steme Adresi: SUN Yay nevi Akdeniz Cad. 16/4 Bahçelievler-Ankara Tlf: (0312) Faks: web: e-posta:

3 Ç N D E K L E R Müzik E itimi Kitaplar Solfej 1 Solfej 1 / Çal flma CD'si Solfej 2 Aral k Bilgisi (Uygulamal ) Tonal Diziler ve Kadanslar Türk Müzi i Makam Dizileri fiark Demeti (M. Sun'un besteledi i 70 fiark ) 80 Y l n En Güzel Okul fiark lar (80 Okul fiark s ) K r Çiçekleri (100 Halk Türküsü) Koro Da arc (4 Sesli Koro için 27 eser) Müzik Bilim ve Biyografi Kitaplar Türkiye'nin Müzi i 1. Cilt (Türk Sanat Müzi i) Türkiye'nin Müzi i 2. Cilt (Türk Halk Müzi i) Derleme Notlar (H. Bedi Yönetken) Aleksand r Borodin Giordano Bruno Ahmed Adnan Saygun Piyano Eserleri Duyufllar (Ulvi Cemâl Erkin) Çocuk Parçalar ( lhan Baran) Yurt Renkleri 1 (Muammer Sun) Yurt Renkleri 2 (Muammer Sun) Yurt Renkleri 3 (Muammer Sun) Yurt Renkleri 4 (Muammer Sun) Sayfa Partiturlar Yurt Renkleri (Orkestra için Süit) Bahar fienli i (Orkestra için Süit) CD Yay nlar Ahmed Adnan Saygun (Koro eserleri) Muammer Sun (Koro eserleri) Kurtulufl ve Cumhuriyet (Film Müzikleri) M. Sun

4 Solfej 1 Muammer SUN Solfej 1, müzik e itiminin temel kitab d r. Müzi i ö renmek isteyen herkes, 1974 den beri bu kitab kullan yor. Kolaydan zora do ru basmak basamak s ralanm fl sevimli ve e itici parçalar, solfej e itimini zevkli ve sevimli k l yor. K sa ve özlü müzik bilgileri ö renmeyi pekifltiriyor. Dünyada benzeri olmayan, kendine özgü ça dafl e itsel bir yöntemle yaz lm fl olan bu kitap, 30 y l aflk n bir süreden beri en çok kullan lan solfej kitab olma özelli ini sürdürüyor. Not: Kitaba ekli Çal flma CD'si ve Kullanma K lavuzu var. (CD ve Klavuz için aç klama yan sayfada) Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 116 (CD li) ISBN : Bas m Tarihi : Ekim 2008 Solfej 1 (CD li) 16 YTL. 2

5 Muammer SUN Solfej 1 Çal flma CD si ve Kullanma K lavuzu Solfej çal fl rken art k yaln z de ilsiniz; her parçada size efllik eden bir çalg sesi duyacaks n z. Solfej çal flmak, daha da zevkli olacak. Solfej 1 içindeki bütün parçalar, bu CD içinde seslendirilmifl olarak yer almaktad r. Bu CD'yi, herhangi bir Mp3 CD çalar ile veya bilgisayar ile kullanabilirsiniz. Çal flma CD'sini ve Kullanma K lavuzunu CD paketinin içinde bulacaks n z. Bunlar, Solfej 1'in arka kapa n n iç sayfas na yerlefltirilmifltir; Solfej 1 kitab ile birlikte sat lmaktad r; ayr ca sat lmaz. CD Bas m Yeri : Kamel CD Bas mevi Bas m Tarihi : Ekim 2008 Yay nlayan : SUN Müzik Yap m Kitapla birlikte 16 YTL. 3

6 Solfej 2 Muammer SUN Solfej 1 in devam d r. Kitap, 39 ünlü bestecinin, en güzel eserlerinden seçilmifl 111 güzel ezgiyi içeriyor. Bu kitapla birlikte, klasik müzik dünyas n n en güzel eserlerini ö reneceksiniz. sterseniz bu eserleri çalabilirsiniz de. Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 118 ISBN : Bas m Tarihi : Ekim YTL. 4

7 Aral k Bilgisi (Uygulamal ) Muammer SUN - Metin Munzur Kitap, seslerin aral klar n ö reten bir defter-kitap özelli indedir. Oku - Gör - Yap - Ö ren - Denetle yöntemiyle yaz lm flt r. Konservatuvarlarda, müzik ö retmeni yetifltiren üniversitelerde, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümlerinde, ö retmenin ve ö rencinin iflini kolaylaflt ran bir el kitab olarak tasarlanm flt r. Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 48 ISBN : Bas m Tarihi : fiubat YTL. 5

8 Tonal Diziler ve Kadanslar Muammer SUN Bat müzi ini ö renmek isteyen herkes için, bir uygulama kitab d r. Piyano için yaz lan kitapta, 12 majör ton, 12 minör ton olmak üzere, 24 dizi var. Her tonun arpejleri, tam kadans ve geniflletilmifl kadans akorlar var. Tümünün notalar, müzik e itimi alan herkesin (piyanist olmasa da) kolayca çalabilece i yak nl kta yaz lm flt r. Boyut : 19,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 116 ISBN : Bas m Tarihi : Kas m YTL. 6

9 Muammer SUN Türk Müzi i Makam Dizileri Bu kitap, Türk Müzi i Makamlar n, tampere çalg larda kullan labilir k lmak için haz rlanm flt r. Yüzlerce makam, tampere seslere göre, 13 makam dizisine indirgenmifl, 13 dizinin her biri, piyanodaki 12 kromatik perdeye aktar lm fl, 156 makam dizisi elde edilmifltir. Böylece Türk Müzi i Makam Dizileri her perdeden çal nabilir olmufltur. Boyut : 27,5 x 19,5 cm. (Yatay boyut) Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 48 ISBN : Bas m Tarihi : Eylül YTL. 7

10 fiark Demeti (70 fiark ) Muammer SUN un besteleri Muammer Sun, 1960 dan 2006 ya kadar 46 y l içinde besteledi i okul flark lar ve marfllar n n ço unu bu kitapta toplad. Ulusal bir flark da arc yaratma ak m n n öncüsü olan Sun un bu kitab nda 70 okul flark s ve marfl bulunuyor. E itim müzi inde Sun bestelerini arayanlara... Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 116 ISBN : Bas m Tarihi : Nisan YTL. 8

11 80 Y l n En Güzel Okul fiark lar Muammer SUN - lterifl SUN Levent KUTERDEM Atatürk Cumhureyeti nin 80. y l dolay s ile haz rlanan kitab n içerisinde 80 okul flark s ve marfl yer almaktad r. Bunlar kuflaklar aras nda flark birli i sa lamak amac yla biraraya getirilmifltir. Bu flark lar üç kuflak birlikte söyleyebilir. Kitapta ayr ca 29 bestecinin özgeçmifli de yer almaktad r. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 96 ISBN : Bas m Tarihi : Eylül YTL. 9

12 K r Çiçekleri Muammer SUN K r Çiçekleri, bir halk türküleri el kitab d r. çerisinde; 10 tekerleme, 80 halk türküsü, 10 adet iki sesli türkü bulunuyor. Bu 100 halk havas ; okul öncesinden üniversite ça na kadar her çocu un ve gencin bilmesi gereken, geleneksel müzik kültürümüzün ölümsüz ürünlerindendir. Kitap 30 y ldan beri, e itim müzi i alan nda zevkle kullan lmaktad r. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 128 ISBN : Bas m Tarihi : Kas m YTL. 10

13 Koro Da arc Muammer SUN Bu kitapta, 27 adet koro eserinin sözleri ve notalar var. Bu koro eserleri, bat müzi i ve ça dafl Türk müzi i bestecilerinin eserleri aras ndan özenle seçilmifltir. Seçimde, söyleyenlerin ve dinleyenlerin sevecekleri eserlere öncelik verilmifltir. Bütün parçalar Türkçe sözlüdür. Kolaydan zora do ru s ralanan bu eserler, koro e itimi alan gençler için Temel Koro Kitab özelli i tafl maktad r. (Her koriste bir kitap) Gençlik korolar n n ve yetiflkin korolar n severek söyleyecebile i bu eserler, ayn zamanda, dinleyicilerin çoksesli koro eserlerini daha çok sevmelerine yard mc olacakt r. Boyut : 17,5 x 27,5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 48 ISBN : Bas m Tarihi : Haziran YTL. 11

14 Türkiye nin Müzi i (Sanat Müzi i) Yazanlar: Kurt-Ursula REINHARD Çeviren: Dr. Sinemis SUN Kitaplar Türkçe olarak ilk kez Ocak 2007 de Sun Yay nevi taraf ndan yay nland. 1. ciltin konusu: Türk Sanat Müzi i. Eski yazmalardan, notalardan yeni yay nlara kadar çok genifl bir kaynakçaya dayan yor ( çerisinde konularla ilgili 28 adet foto raf ve minyatür yer almaktad r). Ek olarak bir de büyük boy makamlar çizelgesi veriliyor (Kitaba ek ve katlanm fl olarak). Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 255 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 12

15 Türkiye nin Müzi i (Halk Müzi i) Yazanlar: Kurt-Ursula REINHARD Çeviren: Dr. Sinemis SUN 2. ciltin konusu: Türk Halk Müzi i. Eski yazmalardan, notalardan ve derlemelerden olufluyor ( çerisinde konularla ilgili 25 adet foto raf yer almaktad r). Her iki kitapta da Türk Müzi i bir bütün olarak ele al n yor ve yazarlar kendince yorumlar n kat yorlar. Genifl kapsaml içeri iyle bir hazine da erindeki bu iki kitab n büyük yank uyand raca kan s nday z. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 253 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 13

16 Derleme Notlar Yazan: Halil Bedi YÖNETKEN Bu kitap, rahmetli Yönetken in, Anadolu da kat ld derleme çal flmalar nda tuttu u notlardan olufluyor. Bu notlar, y l önceki Anadolu yu ve insanlar m z ; geleneksel yaflam içinde halk n müzik kültürünü ve müzik yaflam n güçlü bir gözlemle saptayan ve yans tan notlar. Merakla okunacak ve o dönemlere iliflkin bilgiler edinilecek, çok de erli bir etnomüzikoloji kitab. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 255 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 14

17 Aleksand r Borodin Yazan: Dinçer YILDIZ Dinçer Y ld z n aç k seçik Türkçesiyle yaz lm fl, zevkle okunacak bir kitap. Rus toplumunun geliflimi, Rus Beflleri ve onlar n içinde Borodin in özel yaflam, kiflili i, eserleri vb. konularda bilgi veren, yorumlar getiren az rastlan r güzellikte bir kitap. lginç ve güzel. Boyut : 13,5 x 19,5 cm. Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 75 ISBN : Bas m Tarihi : Kas m YTL. 15

18 Giordano Bruno Yazan: Dinçer YILDIZ Rönesans filozofu Giordano Bruno ya ( ) göre sonsuz evren donuk bir mekanizma de il, canl bir organizmad r. Tanr ve do a iç içedir. Kendi dünya görüflü H ristiyan dogmalar yla çeliflik oldu undan Bruno, talya dan kaçmak zorunda kal r. En sonunda engizisyonun eline düfler. Düflüncelerinden hiçbir ödün vermedi i için yak larak ölüme mahkum edilir. Yarg çlar n verdi i karar duyunca Bruno aya a f rlar ve kardinallere dönerek «Sizler bu karar verirken belki de benim onu dinlerken duydu umdan daha büyük bir korku içindesiniz.» nsanl n kültür tarihinde Bruno, yaln zca derin felsefesiyle de il, üstelik karakter sa laml ve kaba güce karfl düflünce özgürlü ünün heroik bir savunucusu olarak da ölümsüzleflmifltir. Bruno yu Dinçer Y ld z n ak c Türkçesi ile okuyacaks n z. Boyut : 14 x 20.5 cm. Ka d : 1. Hamur / S vama Ciltli Sayfa Say s : 391 ISBN : Bas m Tarihi : Nisan YTL.

19 Do umunun 100. Y l nda Ahmed Adnan Saygun Yazan: Dinçer YILDIZ Türk müzik yaflam na yeni bir bak fl aç s getiren yazar m z, daha önce, Musorski, Bilincin Ifl nda Müzik ve Aleksand r Borodin adl kitaplar yazd. HENRI BERGSON nun Felsefesi Kozmik Bir Füg Gibi Geliflen Dünya Görüflü adl kitab Ba lam Yay nlar ndan ç kt. Bu kez, Do umunun 100. Y l nda Ahmed Adnan SAYGUN adl bu kitab yazd. Kitap, içerdi i bilgilerle ve kendine özgü yorumlar yla ilgi çekecek. Boyut : 13.5 x 19.5 cm. Ka d : 1. Hamur / Ciltli Sayfa Say s : 160 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 17

20 Duyufllar (Piyano çin 11 Parça) Ulvi Cemâl ERK N Büyük bestecimiz Ulvi Cemal Erkin'in ( ) 1937 y l nda besteledi i bu eser, Ça dafl Türk Müzi i piyano da arc n n temel eserlerinden birisidir. çindeki parçalar, solist piyanistlerin, piyano ö retmenlerinin ve ö rencilerinin y llardan beri severek çald klar eserlerdir. Bas l notas uzun süreden beri bulunamayan bu eseri, SUN Yay nevi, Erkin'in do umunun 100. Y l an s na, yeniden sunmaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Sayfa Say s : 32 ISBN : Bas m Tarihi : Aral k YTL.

21 Çocuk Parçalar lhan BARAN lhan baran n bu yap t, piyanistlerin ve piyano ö rencilerinin zevkle çalacaklar 9 parça içermektedir. Her biri kendine özgü özellikler tafl yan bu parçalar, Baran n müzik kiflili i ve üslup bütünlü ü içinde renkli bir dünya oluflturmaktad r. Ça dafl Türk Müzi i da arc na önemli bir katk sa layan bu yap t n ilgiyle karfl lanaca na inan yoruz. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Sayfa Say s : 16 ISBN : X Bas m Tarihi : Aral k YTL. 19

22 Yurt Renkleri 1. Defter Muammer SUN Muammer Sun'un Yurt Renkleri adl piyano yap tlar 4 ciltten olufluyor. Yurt Renkleri 1. Defter, ilk kez Ankara Devlet Konservatuvar Yay nlar aras nda bas lm flt r. 2. Kez Evrensel Müzikevi'nin bast rd eser, bu kez de SUN Yay nevi tarafndan yay nlanmaktad r. Yurt Renkleri 1. Defter içinde, Uzun Hava - K r k Hava, Dinlenti - Köçekçemsi, A t - Yakar, Gezinti - Oyun bafll klar n tafl yan dört bölüm bulunmaktad r. Yurt Renkleri, Türk Müzi i makam dizileri içinde ve dörtlü armoni anlay fl ile bestelenmifl; Ça dafl Türk Müzi i piyano da arc n n en çok seslendirilen eserlerinden birisi olmufltur. Piyano ö retmenlerinin çald, ö rencilerine önerdi i - çald rd eser, konserlerde de s k s k yer almaktad r. De erli piyanist Hande Dalk l ç taraf ndan Yurt Renkleri dizisinin dört cildi birden seslendirilmifl, Kalan Müzik firmas taraf ndan Yurt Renkleri ad yla CD olarak sat fla sunulmufltur. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 32 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 20

23 Yurt Renkleri 2. Defter Muammer SUN Yurt Renkleri dizisinin bu ikinci kitab içinde 3 parça bulunmaktad r. Öncekine göre daha modern bir müzik dili ile bestelenmifl olan eser, bu dizinin farkl yap da özel bir örne idir. Hande Dalk l ç n CD sinde Yurt Renkleri ikinci defter olarak yer almaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 16 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 21

24 Muammer SUN Yurt Renkleri 3. Defter Yurt Renkleri dizisinin bu üçüncü defteri içinde piyano için 9 parça bulunmaktad r. Bu parçalar kolay çal nabilir ve modern bir etkiye sahiptir. Ulusal müzik anlay fl ndan uluslararas müzik anlay fl na geçiflte bir köprü görevi yapabilir. Dalk l ç CD sinde üçüncü defter olarak yer almaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 24 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 22

25 Muammer SUN Yurt Renkleri 4. Defter Yurt Renkleri dizisinin bu dördüncü defteri içinde piyano için 10 parça bulunmaktad r. Zeybek, Hicaz, Rast, Romantik Vals, Karc ar, Hüseyni, Çerkes K z, Garip, Arpazl Zeybe i, Hüzün adlar n tafl yan bu parçalar, adlar ndan da anlafl laca gibi Türk Müzi i makamlar nda bestelenmifltir. Dört defterin tümü Kemal lerici nin buldu u dörtlü armoni sistemi içinde düflünülmüfl ve bestelenmifltir. lerici ve ilgili çevrelerce bu Yurt Renkleri dizisi, dörtlü armoni sistemine örnek gösterilmifltir. Eser Dalk l ç CD sinde dördüncü defter olarak yer almaktad r. Boyut : 23 x 31 cm. (Büyük boy) Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 40 Bas m Tarihi : Ocak YTL. 23

26 PART TUR ( ) 2008 Yurt Renkleri (Orkestra çin Süit) Muammer SUN Piyano ç n bestelenmifl olan Yurt Renkleri dizisinin ilk defteri 1966 y l nda orkestraya uyarlanm flt r. Eser TRT nin ayn y l açt orkestra süiti kompozisyon yar flmas nda birincilik ödülü alm flt r. Besteci, bu eserin partiturünü yay na haz rlarken, orjinal yaz m olan piyano partisini de partitura eklemifltir. Partiturdaki bu piyano partisi çal nmak için de il, sayfan n üst k s mlar nda bulunan orkestrasyon partileri ile karfl laflt rmak içindir. Buna bir çeflit piyano partisini orkestra partituruna dönüfltürme k lavuzu olarak bak labilir. Sun Yay nevi nin bu cep partituru Türkiye de ilk kez yay nlanan partitur özelli ini tafl maktad r. Eser TRT ödülünü ald ktan sonra yurtiçinde ve yurtd fl nda pekçok kez seslendirilmifl, TRT Radyolar ndan yay nlanm flt r. Boyut : 15 x 21 cm Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 102 ISBN : Bas m Tarihi : Ocak YTL. 24

27 Çerkes Süiti (Senfonik Orkestra çin Müzik) Muammer SUN Çerkes Süiti, TRT nin smarlamas üzerine 1991 y l nda bestelenmifltir. Birçok güzel Çerkes ezgisinden oluflturulan eser 3 bölümlüdür: Sevinç, hüzün, coflku Çerkes Süiti senfonik orkestra kadrosu için bestelenmifltir. lk kez 1991 de stanbul da seslendirilen eser daha sonra Gürer Aykal yönetiminde CSO taraf ndan Ankara da, Rengim Gökmen taraf ndan Bilket Senfoni Orkestras taraf ndan seslendirilmifltir. stanbul Müzik Festivali nin 2005 aç l fl konserinde Gürer Aykal yönetiminde Borusan Senfoni Orkestras taraf ndan halka sunulmufltur. Bu patitur da ilk kez yay nlanm flt r. Boyut : 15 x 21 cm Ka d : 1. Hamur Sayfa Say s : 102 Bas m Tarihi : Ocak YTL. Çok yak nda ç k yor... Senfonik Orkestra çin Müzik PART TUR (1991)

28 CD Ahmed Adnan SWAYGUN SAYGUN (Çoksesli (Koro Halk Eserleri) Türküleri) Ahmed Adnan Saygun'un Çoksesli Halk Türküleri, ilk kez bu CD içinde yay nlan yor.. Bu CD içinde, Çoban Arma an, Da lardan Ovalardan, Bir Tutam Kekik bafll kl üç albümden toplam 18 koro eseri yer almaktad r. Kültür Bakanl Devlet Çoksesli Korosu söylüyor, flef brahim Yaz c yönetiyor. Solo partilerini, Bas Tuncay Kurdo lu ve Soprano fiule Köken söylüyorlar. Ses kay tlar, Bilkent Konser Salonu'nda Frans z tonmayster Jean-Martial Golaz taraf ndan yap ld. Ça dafl Türk Müzi i Da arc 'nda 500'den çok koro eseri var. Saygun'un türkülerini dinleyiniz, bu müzikler, Cumhuriyet Türkiyesi'nin müziklerinden bir demet, yani sizin müzikleriniz, bizim müziklerimiz... Onlar seveceksiniz. Bu CD'yi dinledi niz zaman flafl rabilirsiniz: Bu eserler niçin daha s k seslendirilmiyor, niçin radyolardan, TV'lerden yay nlanm yor, niçin güzel koro eserlerininin tümünün CD'leri yap lm yor? diye sorabilirsiniz. Yan tlar siz aray n. SUN Müzik yap m, bu alanda da bir ilk ad m, Saygun Koro Eserleri CD'si ile at yor. Siz desteklerseniz arkas gelecektir. 26

29 Muammer SUN Çoksesli Halk Türküleri (Eflliksiz Koro çin) Bu ikinci CD'de, Muammer Sun'un Çoksesli Halk Türküleri yer al yor. çinde, Gelenekten Gelece e, Sultan Gelin, Koro çin Befl Türkü bafll kl üç albümden 25 bölüm var. Kültür Bakanl Devlet Çoksesli Korosu söylüyor, flef brahim Yaz c yönetiyor. Solo partilerini, Bas Tuncay Kurto lu ve Soprano fiule Köken söylüyorlar. Ses kay tlar, Bilkent Konser Salonu'nda Frans z tonmayster Jean-Martial Golaz taraf ndan yap ld. Muammer Sun'un koro eserleri, profesyonel ve amatör korolar taraf ndan en çok söylenen eserler aras ndad r. Bu eserler de ilk kez CD olarak halk n ilgisine sunulmaktad r. Saygun CD'si ve Sun CD'sinin, çok genifl bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekece ine inan yoruz. Bu müzikler, hem gelenekten kaynaklanan özellikleriyle hem de koro yaz s ve kompozisyon ustal klar yla, her düzeyde dinleyicinin severek, anlayarak dinleyece i nitelikler tafl maktad r. Dinleyin, seveceksiniz. Dostal r n za hediye edebilirsiniz. SUN Müzik Yap m, bu CD'leri yapmaktan övünç duymaktad r. CD Çok yak nda ç k yor... 27

30 Çok yak nda ç k yor... CD Kurtulufl ve Cumhuriyet (Film Müzikleri) Muammer SUN Muammer Sun'un çok be enilen Kurtulufl ve Cumhuriyet Film müzikleri, en sonunda CD'ye aktar ld. lk duyuldu u günlerden beri srarla aranan bu müzikler, art k elinizin alt nda. Bu CD içinde, hem Kurtulufl hem de Cumhuriyet film müzikerinden özel seçimle oluflturulan bir müzik demeti bulacaks n z. Bu müzikler, Ulusal müzik da arc n z n en sevilen ve en çok seslendirilen eserleri aras nda yer al yor. Ülkemizin en iyi orkestralar ve Korolar taraf ndan seslendirilen eserlerin kay tlar, Bilkent Konser Salonu'nda ve CBS orkestras salonunda yap ld. Severek dinleyece iniz bu müzikler, size Cumhuriyet Türkiyesi'nin coflkusunu yaflatacak. Kurtulufl Film müzikleri: fief Gürer Aykal Yönetiminde CBS orkestras ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korusu taraf ndan seslendirilmifl ve Tonmayster Engin Atsan taraf ndan kaydedilmifltir. (1993) Cukhuriyet film müzikleri: fief Gürer Aykal yönetiminde Bilkent Senfoni Orkestras ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korusu taraf ndan seslenirilmifltir. Solist: Hülya Kazan. Kay tlar, Tonmayster Engin Aksan ve Helge Jöns taraf ndan yap lm flt r. (1998) 28

31 SUN Yay nevi, sizin için yeni kitaplar ve yeni CD ler yay nlamak amac yla çal flmalar n titizlikle sürdürmektedir. SUN Yay nevi müzik e itimcilerine, müzik ö rencilerine ve kitaplar m z n da t m n -sat fl n üstlenen kurulufllara, gösterdikleri ilgiden dolay teflekkür eder. Akdeniz Cad. 16/4 Bahçelievler-Ankara Tlf: (0312) Faks: web: e-posta:

32 SUN YAYINEV nitelikli kitaplar yay nlar Tan t m Katalo u Kas m 2008 Müzik E itimi Kitaplar, Müzikbilim Kitaplar, Piyano eserleri, Orkestra Partiturlar, Biyografiler ve CD'ler, Bu müzik ktitaplar, müzik ö renmeyi ve ö retmeyi güzellefltirmek için, kolaylaflt rmak için, daha sevimli ve daha anlaml k lmak için yaz ld. Her müzik kitab, müzik e itimcileri ve müzik ö rencileri için vazgeçilmez bir "EL K TABI"d r. Akdeniz Cad. 16/4 Bahçelievler-Ankara Tlf: (0312) Faks: web: e-posta:

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü BURSA BÖLGE DEVLET SENFON ORKESTRASI

TÜRK YE CUMHUR YET KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü BURSA BÖLGE DEVLET SENFON ORKESTRASI TÜRK YE CUMHUR YET KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü BURSA BÖLGE DEVLET SENFON ORKESTRASI 1999 2009 1999-2009 1999 2009 mtiyaz Sahibi Yayına Hazırlayanlar Tasarım Baskı BBDSO Yönetim

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103

CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103 S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2010/10 FİY: 4 TL SAYFA: 98 Ünlü Foto raf Sanatç s sa Çelik in Objektifinden Prof. HABERAL 540 GÜNDÜR GEREKÇES Z TUTUKLU CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103

Detaylı

Bülent Forta Ça r Kerem Ökten Mustafa Sevilen Nezih Ünen Marc Sinan Naim Dilmener den Pop Tarihi

Bülent Forta Ça r Kerem Ökten Mustafa Sevilen Nezih Ünen Marc Sinan Naim Dilmener den Pop Tarihi TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S Kas m - Aral k 2009 Ocak 2010 say : 14 TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S SAYI: 14 Dünyaya bakman n en insanc l yolu; Mevlana ve Tasavvuf fiahsenem

Detaylı

Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam

Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam rehberi: koleksiyonerlik 22 gezi: Mehmet Yaflin 28 yaflam

Detaylı

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu HÜRR YET FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 01 lk Bak flta Hürriyet 02 Bafll ca Finansal Göstergeler 04 Yönetim den 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 cra Kurulu Baflkan

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

yeni yılınız kutlu olsun...

yeni yılınız kutlu olsun... TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S S aral k 2007 - ocak 2008 say : 7 yeni yılınız kutlu olsun... TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S SAYI: 7 Leman Sam& fievval Sam Fahir Atako lu

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

içindekiler Dernekten

içindekiler Dernekten 220 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

HALKLA L fik LER UYGULAMA TEKN KLER

HALKLA L fik LER UYGULAMA TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2613 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1581 HALKLA L fik LER UYGULAMA TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör.dr. Melike TAfiCIO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Feyyaz BODUR (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır.

Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından

Detaylı

Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i

Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i Nidai Sulhi ATMACA Türk t p dilinde özlefltirme öncelikle, Türklerin dili Türkçe oldu u için gereklidir.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M

Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2592 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1561 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bahad r ER fit

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S nisan - may s 2009 say : 12 Seçim fiark lar Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik Sinan Akç l ve Düm Tek Tek fieref Tafll ova Yasemin

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı