Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4713 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GENERALE YAPTIÐINI YAPARDI... l 2. sayfada Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Polise ceza yok n Türkiye'deki gibi Kýbrýs'ýn kuzeyinde de tam bir polis düzeni kuruldu Temmuz davasýnda eylemcilere karþý þiddet kullanan polis mahkemede haksýz bulunduðu halde haklarýnda soruþturma açýlmadý... n Tören alanýndaki tutuklamaya sert tepki gösteren KTÖS, þiddet, darp, aþaðýlama ve yerde sürükleme olaylarýný uluslararasý alana taþýyacaðýný açýkladý... n Barýþçýl bir eylem yapan gençlerimize karþý uygulanan polis terörü için Elcil, "Ýþkence ve kötü muamelede dünya þampiyonu olan Türkiye polisini aratmayacak niteliktedir" dedi... n Elcil: Yeniçeri ocaðý gibi hareket eden polis teþkilatý ortaya koyduðu icraatla Türkiye adýna suç iþliyor... Bu olaylarý uluslararasý alana taþýyacaðýz ve elimizdeki kanýtlarý açýklamaktan çekinmeyeceðiz... l 8. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Bugün eylem var Mahkemede ara emri... DAÜ rektörsüz kaldý n DAÜ davasý sonuçlanýncaya kadar Yüksek Ýdare Mahkemesi DAÜ'de ne rektör, ne de rektör vekili olmasýna karar verdi sayfada Kezban Yönlüer davasý... Avukatýn CD'si hala kayýp "Afrika'dan Mektup"ta Eðitim Bakanlýðý baþýboþ Mustafa Akýncý dün 'Afrika'daydý... Toplum onurlu bir lidere susadý n Þener Levent: Tören alanýndaki þeref tribününde Akýncý olsa generale yaptýðýný yapar, olaya müdahale eder ve töreni terkederdi... l 2. sayfada 'AÇI' sütununda GÜNÜN SONUNDAKÝ CÜMLE Ali Osman n Girne Kaza Mahkemesi'nde, iþkence yaptýklarý sanýðý yalan beyanla mahkum ettirmeye çalýþan polisler kovuþturulmadý. Haksýz yere tutuklanan vatandaþýn makatýna cop sokan polisler de cezasýz kaldý... Polis terfileriyle ilgili münhallerde usulsüzlük yapanlar da cezalandýrýlmadý... MUALLABA Dolgun Dalgýçoðlu Rusya'dan gelen resimler uyutuldu n Ýlkokul çocuklarýnýn KKTC'deki okullarda sergi için Komi Cumhuriyeti'nden gönderdikleri resimler hasýraltý edildi... ERDOÐAN'IN KÜBA'YA CAMÝ HAYALÝ! MERCEDES'ÝMÝZ YOKSA Mehmet Levent Elvan Levent "Ya yasa, ya barra" yazýlý bavullarla meclise yürüyüþ düzenleniyor... "Afrika'dan Mektup"ta NE EKÝLMÝÞSE O BÝÇÝLÝYOR... Erdoðan Baybars n 6. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... DURUÞMA SALONUNDA KAYIP Olay 18 Ocak 2010 tarihinde Gönyeli'de meydana gelmiþti... Tartýþtýðý kiþi tarafýndan darp edilerek anayola itilen Alkýn Coþkun isimli genç, o sýrada oradan geçmekte olan Kezban Yönlüer'in aracýnýn altýnda kalmýþtý... Sað mý, ölü mü olduðu belli deðildi... Mahkemede ifade veren uzmanlar, basýlmadan önce ölmüþ olabileceðini de söylediler... Ancak ne olursa olsun, sonuçta Kezban Yönlüer'de bir kasýt aramak mümkün deðildi... Alkýn Coþkun'la tartýþýp onu anayola iten, ya da darbe üzerine oraya düþüren kiþi Erhan Saraç tutuklandý ve yargýlandý. 4 yýl aðýr hapse mahkum oldu... Ancak istinafta beraat etti... Böylelikle hapiste 18 ay kadar yattýktan sonra serbest kaldý... * Mahkeme bunun üzerine Kezban Yönlüer'e odaklandý... Ve Aðýr Ceza'da onu yargýlamaya baþladý. Ne var ki çeþitli nedenlerden dolayý bu dava henüz sonuçlanmadý... Geçtiðimiz haftaki duruþmada garip bir olay meydana geldi... Doðrudan duruþma salonunda... Savunma avukatý Emre Kadri'nin mahkemeye emare olarak sunmaya hazýrlandýðý bir CD kayboldu. Kezban Yönlüer, avukatýnýn masasýnda bulunan bu CD'yi savcý Ahmet Varol'un alýp Tahkikat Subayý Evrim Belge'ye verdiðini söyledi... "Kendi gözlerimle gördüm" dedi... Bunun üzerine Mahkeme Baþkaný Peri Hakký salonu kapattý, polis ekibini çaðýrdý ve soruþturma yapýlmasýný emretti... Polisler arama yaptýlar... Kezban Yönlüer, aranan kayýp CD'nin tahkikat subayýnýn dosyasýnda bulunduðunu söylüyor. Ancak dün yapýlan duruþmada ifade veren polis "Biz öyle birþey bulmadýk" diyor... Tam bir muammaya dönüþtü konu... Savcýlýk savunma tarafýný yalan ifade vermekle suçladý... Ne var ki sonuçta o CD hala kayýp... Davanýn sonuna gelindi... Kezban Yönlüer hakkýnda karar en çok Aralýk ayýnda açýklanýr herhalde... Umarýz adil olur... ÇOCUKLARIN RESÝMLERÝ NE OLDU? Sýk sýk bakan deðiþtirilen Eðitim Bakanlýðý büsbütün baþýbozuk anlaþýlan... Rusya'nýn otonom cumhuriyetlerinden biri olan Komi Cumhuriyeti'nde ilkokul çocuklarý toplayýp resimlerini gönderdiler buraya... Okullarda sergilensin, aramýzda böyle bir kültür iletiþim kurulsun diye... Onlar da bizim çocuklarýmýzýn göndereceði resimleri sergilemeye hazýr... Uzun yýllardýr aramýzda yaþayan Rus yazar Galina Reyhart bizzat üstlenmiþ bu kültür alýþveriþini... Ama ne var ki Komi Cumhuriyeti'nden gelen resimler bir yýldýr bakanlýkta uyutuluyor ve bu talebe cevap bile verilmiyor... Neden? Bu kadar da baþýbozukluk olur mu? Þener LEVENT Açý Ýddia ediyorum... Üç vicdani ret eylemcisi resmi geçit töreni sýrasýnda polis tarafýndan yakapaça sürüklenir ve tutuklanýrken, þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa, ya olaya müdahale eder, ya da kalkýp kaçardý... Töreni terkederdi... Bir zamanlar generale yaptýðýný yapardý... Bu da yeni bir hayata baþlamamýz için iyi bir baþlangýç olurdu... Þu anki mevcut cumhurbaþkaný adaylarýmýz arasýnda Akýncý'dan baþkasýnýn bunu yapabileceðini sanmýyorum... Hatýrlarsýnýz... Ama bir daha hatýrlatmakta yarar var. Bugünün gençleri için en azýndan... Þimdi yirmi yaþýnda olan gençler ondört yýl önce henüz altý yaþýndaydý... Nerden bilecekler... Zaten bizden baþka bunu yazýp söyleyen yok ki yýlý çok fýrtýnalý bir yýldý... Cumhurbaþkanlýðý seçimleri... Banka hortumlarý... Casusluk komplosu ile bizim tutuklanmamýz... Gazetemizin haczedilmesi ve sonra da matbaamýzda patlayan ilk bomba... Ve Akýncý-general çatýþmasý... Yeni bir milenyumu biz iþte böyle selamladýk... Lefkoþa'da yeni Polis Genel Müdürlüðü binasýnýn açýlýþ töreni vardý... Mustafa Akýncý da o sýrada baþbakan yardýmcýsý idi... Ve törendeki þeref locasýndaydý... GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý, ki bizi daha sonra tutuklayan generaldi, bir konuþma yaptý o törende... Siyasi yaþama müdahale eden bir konuþma... Siyasi makamlarýn etrafýna zýrh örmüþ! Öyle diyordu... Akýncý yerinden kalktý, generali protesto etti ve töreni terketti... Daha sonraki günlerde Akýncý ile general arasýndaki çatýþma büyüdü ve kýzýþtý... General yaptýðý açýklamalarda, "Öyle abur cubur þeyler yersen gaz yapar" dedi... Akýncý bunun üzerine hemen bir basýn toplantýsý düzenleyeceðini ve generali yanýtlayacaðýný ilan etti. GENERALE YAPTIÐINI YAPARDI... Rauf Denktaþ Akýncý'yý bu kararýndan vazgeçirmek için çok çalýþtý. "Sineye çek" falan dedi... Akýncý da ona "Böyle yapa yapa bu hallere düþtük zaten" dedi... Düzenlediði basýn toplantýsýnda da tarihe geçen ünlü sözünü söyledi: -General çizmeyi aþtý... Akýncý eðer bunlarý yapmasa... General ile çatýþmasa... Bizim tutuklanmamýza ses çýkarmasa... Denktaþ'la bozuþmasa... Ve Tayyip Erdoðan ile de tartýþmasa, çoktan cumhurbaþkaný olurdu. Ne Derviþ Eroðlu otururdu o koltuða, ne de Mehmet Ali Talat... O koltuða generallere de, Erdoðan'a da hiçbir itirazý olmayanlar, hiç ses çýkarmayanlar oturdu... Akýncý ise, onlarýn da Ankara ile iþbirliði sayesinde safdýþý býrakýldý... Toplum kandýrýldý... Yýllarýmýz boþu boþuna harcandý... Tüm bunlarýn þimdi herkes tarafýndan çok iyi anlaþýldýðýna inanýyorum. Zaten þimdi ziyaret ettiði her yerde Akýncý'ya gösterilen sýcak ilgi de gösteriyor bunu... Toplumumuz onurlu bir lidere susadý. Mevcut adaylar içinde bugünlere gelmek için bedel ödeyen Mustafa Akýncý'dýr yalnýz... Baþka hiçbiri... Akýncý'yý bunca yýldýr yakýndan tanýyan birisi olarak iddia ediyorum... Gençlerimiz rezil bir þekilde tutuklanýrken, o þeref tribününde oturan Akýncý olsa polise müdahale ederdi... Ve generale yaptýðýný yapardý...

3 TDP ile Türk-Sen'den hükümete veryansýn Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit'in Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nu (Türk-Sen) ziyaretinde, eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþanlarýnýn sorunlarý, Özelleþtirme Yasasý, Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa ve Elektrik Kurumu'ndaki sýkýntýlar konuþuldu Özyiðit, ziyarette yaptýðý konuþmada, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nu, eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarýnýn, açlýk grevine baþladýktan sonra iþe almasýndan dolayý eleþtirdi. Söz konusu kesimin Özelleþtirme Yasasý altýnda devlette iþe alýnmasý gerektiði halde bunun henüz yapýlmadýðýný anlatan Özyiðit, "Ýlle de açlýk grevine girmelerini mi beklemek gerekiyordu?" dedi. Devlette görevlendirilen ve görevlendirilecek eski KTHY çalýþanlarýnýn barem sorununun da devam ettiðini anýmsatan Özyiðit, söz konusu kesimin barem sorununu çözecek yasa tasarýsýnýn gerekli hazýrlýk yapýlmadýðý gerekçesiyle Baþbakan tarafýndan ivediliðinin alýnmasýnýn engellendiðini iddia etti. Hükümet programýnda özerkleþtirileceði belirtilen Elektrik Kurumu'nda sorunlarýn devam ettiðini kaydeden Özyiðit, "Atýlan adým var mý?...yoksa verin, kurtulun mantýðý kabullendirilmeye mi çalýþýlýyor?" dedi. Türkiye Baþbakaný Ahmet Davutoðlu'nun da katýldýðý heyetler arasý bir toplantýda, KýbTek'e, elden çýkarýlmýþ gözüyle bakýldýðýný savunan Özyiðit, Kýb-Tek'e 100 kusur istihdam yapýldýðýný savundu. "Bilerek ve isteyerek kurumun kapatýlmasý için çalýþýlýyor" iddiasýnda bulunan Özyiðit, Telekomünikasyon Dairesi'nin elden çýkarýlmasý için çalýþýldýðýný iddia etti. ASGARÝ ÜCRET Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn altýnda olduðunu ve yapýlan artýþýn gülünç olduðunu savunan Özyiðit, Türk-Sen'in yeni asgari ücrete itirazýný desteklediklerini belirtti. Özyiðit, asgari ücretin belirlenmesinde çarþýdaki fiyatlarýn görmezden gelindiðini ileri sürdü. Cemal Özyiðit, hükümetin Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'yý deðiþtirme niyetinin bulunmadýðýný da savundu ve "Niyeti yok çünkü baþkalarýna sözü var" dedi. Hükümetin, KKTC ile Türkiye arasýnda imzalanan ekonomik protokolü de deðiþtirme düþünce olmadýðýný savunan Özyiðit, protokolün aynen uygulanacaðýna inandýklarýný belirtti. Elvan Levent MERCEDES'ÝMÝZ YOKSA BIÇAKLI Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý ise konuþmasýnda siyasi partileri muhalefette ve hükümette farklý duruþ sergilemekle suçladý. Kamu Çalýþanlarýnýn Maaþ ve Ücretlerini Düzenleyen Yasa ile Özelleþtirme Yasasý'nýn geçmemesi için bugün hükümette bulunan partilerle geçmiþte birlikte eylem yapýldýðýna iþaret eden Býçaklý, "Bugün bu yasalar hala daha niye iptal edilmiyor? Özerkleþtirme yasa çalýþmasý niye meclise sevk edilmiyor? Bunlarýn halka anlatýlmasý gerek" dedi. Býçaklý da hükümeti, eski KTHY çalýþanlarýnýn, açlýk grevine baþlamadan önce iþe alýnmamasýný eleþtirerek, "Dört ay önce yapsaydýnýz ya bunu" dedi. Arslan Býçaklý, hükümet ortaklarýný, muhalefetteyken sorunlarý çözme sözü verip hükümete geldiklerinde yasal deðiþiklikleri yapmamakla suçlayarak, "Muhalefetteyken ekonomik sýkýntýlarýn olduðunu bilmiyor muydunuz?" dedi. Býçaklý, hükümeti, siyasi partilere 8 milyon TL katký, milletvekili maaþlarýna da 500 TL zam ve yeni müþavir atamalarý yapmakla suçlayýp, eleþtirdi. ASGARÝ ÜCRETÝ HÜKÜMET BELÝRLEYECEK Hükümetin, Asgari Ücret Komisyonu'nun üç toplantýda bir antlaþmaya varamadýðý takdirde asgari ücretin devlet tarafýndan belirlenmesi yönünde yasal deðiþikliðe gitme niyetinin bulunduðunu savunan Býçaklý, "Bunlar diktatörlük döneminde yaþanan þeylerdir" dedi. ÖZELDE ÇALIÞANLARA SENDÝKA ÜYESÝ OLMA ZORUNLULUÐU Özelde çalýþanlarýn bir sendikaya üye olmasýnýn yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiðine inandýklarýný ifade eden Býçaklý, ticaret yapacak þirketlerin Ticaret Odasý'na üye olmasý, esnaflarýn Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'na üye olmasý zorunluluðu gibi özel sektör çalýþanlarýna da bir sendikaya üye olma zorunluluðunun getirilebileceðini söyledi. HÜKÜMETE HAVA KONTROLÖRLERÝ KONUSUNDA UYARI Ercan Havalimaný'nda çalýþan hava kontrolörlerinin sýkýntýlarýnýn devam ettiðini kaydeden Býçaklý, buna raðmen hükümetin ilgili sendikaya ikinci kez grev yasaðý getirmesini doðru bulmadýklarýný kaydetti. Býçaklý, grev yasaðýnýn 15 Aralýk'ta sona ereceðini ve hükümetin söz konusu sendikanýn grevini üçüncü kez engelleme hakký olmadýðýna iþaret ederek, hükümeti trafik kontrolörlerinin sorunlarýný erken zamanda çözmeye çaðýrdý. BKP'den KTHY maðdurlarýna destek Hükümet uzlaþmaya sadýk kalacak mý? Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, beraberindeki parti heyetiyle, eylem yapan eski KTHY ve CAS çalýþanlarýný ziyaret etti. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ziyarette yaptýðý açýklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler ile Demokrat Parti-Ulusal Güçler Hükümetinin eski KTHY ve CAS çalýþanlarýný günlerdir açlýk ve sefalete mahkum ederek, eziyet ettiðini ileri sürdü. Hükümeti "emekçi düþmaný" olarak niteleyen Ýzcan, eski KTHY ve CAS çalýþanlarýnýn hükümete artýk güvenleri bulunmadýðýný söyledi. Hükümetin çalýþanlar ile saðladýðý uzlaþmaya sadýk kalýp kalmayacaðý konusunda þüphe duyduklarýný, bu baðlamda uyarýda bulunmak istediklerini ifade eden Ýzcan, çalýþanlara özlü sonuç alana kadar mücadele ve direnç içerisinde olma çaðrýsýnda bulundu. "Çalýþanlarýn sorunlarý, çalýþanlarý ezmeden, AÇLIK GREVÝ ÜÇ KÝÞÝ TABURCU EDÝLDÝ Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Bülent Dizdarlý, açlýk grevi yaptýklarý sýrada saðlýk sorunu yaþayarak hastaneye kaldýrýlan dört KTHY çalýþanýndan üçünün taburcu edildiðini açýkladý. Dizdarlý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, hastanede tedavisi devam eden bir kiþi bulunduðu, hafif bir sol göðüs aðrýsý olduðundan tetkik ve tedavisinin devam ettiði kaydedildi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile eski KTHY personeli arasýnda önceki akþam yapýlan görüþmede, 69 kiþinin Özelleþtirme Yasasý kapsamýnda istihdam edilmeleri konusunda mutabakata varýlmýþ ve açlýk grevi ile eylem sonlandýrýlmýþtý. x istence e hastanelik etmeden önce de çözülebilirdi" diyen Ýzzet Ýzcan, ülkenin yangýn yerine döndüðünü savundu. Geniþ emekçi kesimlerin, üreticilerin, hayvancýlarýn, öðrencilerin, sosyal sigortalý ve dar gelirli halk kesimlerinin ekonomik çöküþ ve borç bataðýnda yaþamýný sürdürmeye çalýþtýðý görüþünü dile getiren Ýzcan, halkýn yanýnda olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Çiziktir di Çiziktirdi Bize bir Mercedes lazým. Ama araba galerilerindeki Mercedes'ten deðil, alýnýp satýlamayan bir Mercedes. Ýspanyol yargýç Mercedes gibi bir Mercedes. Göreve geldiði zamanlardan bu yana peþini býrakmadýðý yolsuzluk dosyalarýyla Ýspanya hukuk tarihine damgasýný çoktan vurmuþ bir yargýç. Adýna, þanýna, makamýna bakmadan hapse týkýyor dolandýrýcýlarý. Ne Ýspanyol prensesi, ne tanýnmýþ siyasetçiler, ne kamu görevlileri, ne de zengin iþadamlarý kaldý onun mahkemesinden geçmeyen. 'Ýspanyol adaletinin demir lady'si de diyorlar onun için Son olarak Ýspanya'da yapýlan kamu sözleþmelerinde, devleti zarara uðratmak suçlamasýyla gözaltýna alýnan 26 kiþilik memur ve bürokrat ordusunun davasýný da Mercedes Alaya aldý. Bu yüzden paçayý sýyýracaklarýna ihtimal vermiyor kimse. Bana sorarsanýz, gelecek için umut, adalet için umut doðduðu gün doðardý. O günler bize uzaktý ne yazýk, çok uzak Koskoca ulusal havayolu þirketimiz battý, tek bir sorumlu çýkmadý ortaya yýllardýr. Kimse bu batýþýn hesabýný vermedi. KTHY maðdurlarý diye bir grup insan olmasa, bir zamanlar KTHY diye bir havayolu þirket olduðundan bile kuþkuya düþerdik bir ihtimal. Baþka Saymakla bitmezdi. Ama fazla uzaða gitmeye gerek yok, iþte iki hafta önceki rüþvet skandalý Ýki farklý þirketin, daha önce bakanlýk da yapmýþ olan bir siyasetçiye, üç milyon dolar rüþvet verdikleri iddiasý vardý ki, bu iddiayý öne süren kiþi, elindeki konuyla ilgili bütün bilgileri polise de vermiþti. Ancak polis, ihbarý yapan kiþi ifade vermediðinden ötürü soruþturma baþlatmadý. Konu kapandý mý? Öyle görünüyor. Oysa, bizimkisi gibi bir düzende, böylesi ciddi bir ihbarda bulunan kiþinin, polise ifade vermekten neden kaçýndýðýyla baþlamak gerekirdi bana sorarsanýz meseleyi kurcalamaya. Ardýnda birçok yanýtlanmamýþ soru býrakan karakoldaki intihar olayýna, bir de 15 Kasým günü, tören alanýnda, pankart açmak isteyen Vicdani Ret Ýnisiyatifi aktivistlerine karþý, polisin uyguladýðý akýl almaz zorbalýk da eklenince, ortaya korkunç bir manzarayla birlikte, þu soru da çýkýyor: Vatandaþýn polise güvenmesi mümkün mü? Kaldý ki, burada çok kýsa aralýklarla ve çok yakýn bir geçmiþte, ardarda yaþanmýþ iki olaydan bahsediyoruz, ama bütün bunlarýn öncesi de var. Batýk gemilere dönelim. Sosyal Sigortalar Dairesi. Battý. 'Afrika' bu haberi geçtiðimiz hafta manþetten vermiþti. Düþünün ki hükümet Ekim ayý maaþlarýný ödeyebilmek için 6 bankadan tam olarak 56 milyon TL borçlandý. Peki, nasýl battý Sosyal Sigortalar Dairesi, kim sorumlu gelinen bu durumdan? Soruþturma baþlatýldý mý? Baþlatýlmadý. Neden peki? KTHY ve Sosyal Sigortalar Dairesi birer devlet kurumu deðiller mi? Savcýlýk neden böyle bir soruþturma talep etmedi ve etmiyor? Kýbrýs'ýn kuzeyinde kaç avukat, kaç yargýç var, kaç kiþi temsil ediyor burada adaleti? Sayýsýný bilmediðim kadar çok. Ama bir Mercedes'imiz yoksa ne iþe yarar?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Adam sanki da bir cami fetiþisti gibi Þimdi de Küba'ya cami yapmak istiyor Kýbrýs'ta yaptýðý camiler yetmemiþ gibi Küba tepelerine cami yakýþýr diyor Kalay KKTC MUHALÝFLERÝNÝ BÝLE KENDÝNE BENZETTÝ Herþeyimiz arýzalý. Bakýþýmýz, bakmayýþýmýz; görüþümüz, görmeyiþimiz. Ýyilik anlayýþýmýz da arýzalý, kötülük anlayýþýmýz da Polis gözümüzün önünde vicdani retçi genç bir kadýný bir suçlu gibi sürüklüyor, üç dev polis minnacýk bir kadýný zaptetmeye çalýþýyor. Zaptetmeseler cinayet iþleyecekmiþ gibi sanki Hükümet mensuplarý, siyasiler bunu seyrederken utanmýyor, siyasetçilerin dýþýndakiler de utanmýyor. Ne yapýyorlar peki? "Ben o polisi tanýrým iyi çocuktur" diyorlar "Polis ne yapsýn emir kuludur" diyorlar Neden? Çünkü KKTC herkesi kendine benzetti muhaliflerini bile Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ERDOÐAN'IN KÜBA'YA CAMÝ HAYALÝ! GÜNÜN SONUNDAKÝ CÜMLE Ben bir aptalým, ahmaðým... Bön ve budalayým... Baþka söylenecek söz varsa bu konuda onlarý da siz sýralayýn... Aptallýkla eþdeðer yani... Ondan ötesi de olabilir. Bizi þimdi aptal ve ahmak yerine koyanlarla, eskiden bizi yönetenlerin bize bakýþ açýlarýnýn böyle olduðu konusunda, hemfikirdik... Her kötülüðü kanýksadýðýmýzýn farkýndadýrlar... Kolay da deðil, yarým asýrdýr bu... "Ýnsana kýrk defa deli dersen deli olur"muþ diyorlar ya, iþte bu açýdan olma üzere CTP de bizlerin geçmiþten gelen aptallýklarýmýzýn artýk kronikleþtiðini düþünerek rahat hareket edebiliyor... Pek de haksýz sayýlmazlar ama kandýrabildiklerini, aptallaþtýrabildiklerini gizli saklý, köþelerde bucaklarda kucaklasýnlar! Aleni olarak basýnýn karþýsýna da çýkýp ahkam kesmeleri kendileri açýsýndan utanç verici olmalý... Utanmazlar ki, rahatlýklarý yerinde... Neden mi yazdým bunlarý? Ýnsanýn CTP yönetiminin, kusasý gelen hareketlerinden dolayý yazdým. Hükümet koalisyon hükümeti... Güçlü parti kim? CTP... Baþbakan ve kabine üyelerinden çoðunluðu hangi partiden? CTP'den... KTHY çalýþanlarýnýn açlýk grevi devam ediyor... Rahatsýzlananlarýn sayýsý da artýyor dolayýsýyla... Ve geçen gün CTP MYK üyeleri de bu iþten atýlanlarý ziyarete gittiler... CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk... Aslýnda partinin en güçlü adamý... Ne demiþti? "Öðrendiðimiz kadar hükümetin önerisi öncelikle Özelleþtirme Yasasý'ndan hareketle bu sorunu çözmektir. Bu mümkün deðilse farklý yollar aranmasý. Bizim desteklediðimiz de öncelikle Özelleþtirme Yasasý'ndan bu sorunun çözülmesidir'... Kulaktan dolma duymuþ yani hükümetin önerisini... Orada kimse çýkýp da "Bre efendi, senin dediðin nedir yahu? Hükümetteki CTP'li bakanlar da, milletvekilleri de senin denetimin altýndadýrlar... Onlarýn toplantýlarda ne zaman, hangi konuda konuþacaklarýný bile sen belirliyorsun... Býrak bu ayaklarý" diyemedi... Erk ve MYK'sýnýn bu çok önemli ziyaretinden sonra anlaþmaya varýldý ve bir protokol yapýlarak grev kaldýrýldý... Bir gün önce baþbakaný eleþtirenler ertesi gün tam tersini söylediler. Baþbakanýn iyilikseverliði giderayak mý ortaya çýktý?! Yoksa Nisan seçimine yönelik mi? Ýþin gerisinde baþka bir "tinyözlük" olmasýn... Ama adým gibi eminim ki oradaki insanlarýn neler yaþadýklarýný duyduklarý ve üzüldükleri için deðil... Eðer danýþýklý deðilse, vatandaþa hizmet için de deðil... Vardýr bu iþin altýnda bir þeytanlýk!.. Fazla deðil biraz bekleyelim... Bir zamanlar KT Hava Kurumu'nun eylem yapan personeline de sözler verilmiþti. Hem de o günlerde dýþardan Spor Bakaný olan ve milletvekilliðine aday olan Yorgancýoðlu tarafýndan... Onlarý hatýrladým birden. Günün sonunda "tam yapacaktýk"la bitmesin cümle... GÝRNE AÇIK PAZARINDA AKINCI'YA SEVGÝ SELÝ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, dün Girne açýk pazarýný ziyaret etti. Akýncý'nýn Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Akýncý, saat 11.00'de gittiði pazar yerinde esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti; sorunlarýný dinledi. Akýncý, vatandaþlarýn sýcak ilgisinin kendisini mutlu ettiðini, bu sevgiye layýk olmak için elinden geleni yapmaya her zaman devam edeceðini söyledi. Akýncý önceki akþam da Gazimaðusa Maraþ bölgesini de ziyaret ederek, buradaki vatandaþlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kapkara gölgesi iþgal altýndaki Kuzey Kýbrýs'ýn üstüne kaba bir karanlýk gibi çökerken... Haspolat kavþaðýndaki Ýlâhiyat Koleji yanýnda yapýmý süren devasa caminin kaba inþaatýnýn da yavaþ yavaþ sonuna gelindi! Bu da tamamlandýktan sonra sýra külliyenin diðer birimlerine gelecek. Böylelikle Kuzey Kýbrýs ve Kýbrýslýtürk toplumu külliyen Ýslami sembollerin de esareti altýna alýnmýþ olacak! Ve hiç kuþkunuz olmasýn... Ýlâhiyat Koleji'nin açýlýþýnda, kesilecek kurdelenin bir ucundan tutan "solcu" CTP, yine Hala Sultan'ýn adýný taþýyacak olan o devasa caminin açýlýþýnda da kurdeleyi kesenlerden olacak! Bu cami konusu þimdi nereden aklýma geldi diyeceksiniz. Bir kere Haspolat çemberinden her geçiþimde, her gün daha da büyüyüp sona yaklaþan cami inþaatý ister istemez sokuluyor gözüme. Yani manzara kendini fena halde hatýrlatýyor zaten... Ama Erdoðan'ýn Küba'ya cami yaptýrmak istediðini öðrenince daha da aklýma geldi. Erdoðan Türkiye Diyanet Vakfý'ný öne koyarak Küba'nýn baþkenti Havana'da cami inþa etmek için baþvurmuþ. Ancak bu teklif, Küba lideri Raul Castro tarafýndan reddedilmiþ. Malûm, Erdoðan geçtiðimiz günlerde, "Kafayý mý yedi?" sorularýna neden olacak garip iddialarla tüm dünyada alay konusu olmuþ, Amerika kýtasýný Kristof Kolomb'un deðil, müslümanlarýn keþfettiðini söylemiþti! Bu tuhaf ve komik iddiaya güya güç kazandýrmak için de, Kolomb'un hatýralarýnda Küba kýyýlarýnda daðýn tepesinde bir caminin varlýðýndan bahsedildiðini iddia etmiþ ve aðzýndaki baklayý þöyle çýkarmýþtý: "O daðýn tepesine bir cami bugün de yakýþýr. Yeter ki böyle bir þeye müsaade etsinler." (!) Küba daðlarýnýn tepelerinde cami hayali gören Erdoðan, Küba'yý Türkiye'nin iþgali altýndaki Kuzey Kýbrýs'la mý karýþtýrdý ne?! Castro'nun Küba'sýnda Türkiye'nin kuklasý olmaya takla atan bir yönetim ne gezer? Küba'ya cami Erdoðan'ýn tabiatýna uygun olabilir. Ama býrakýn Castro'nun tabiatýna uygun olmadýðýný, eþyanýn tabiatýna bile taban tabana aykýrýdýr. Adam gece yatýyor... Rüyasýnda Küba'ya cami yaptýðýný görüyor! Sabah kalkýp Castro'ya "Size cami yapalým" diyor! Bir baþka gece rüyasýnda Amerika'yý Kristof Kolomb'un deðil, müslümanlarýn keþfettiðini görüyor! Sabah kalkýp, "Amerika'yý Kristof Kolomb deðil, müslümanlar keþfetti" diyerek Amerika'yý yeniden keþfediyor! Devletin ve milletin parasýyla 1.5 milyar dolarlýk saraya kurulduktan sonra megalomani sendromlarý daha da depreþti! Yarýn öbür gün dünyayý müslümanlarýn döndürdüðünü, hatta geçtiðimiz günlerde o kuyrukluyýldýza iniþ yapan Rosetta'yý bile müslümanlarýn gönderdiðini söyleyebilir! Hatta iddia ediyorum... Daha da ileri giderek, bir sabah uyandýðýnda, kendisine Allahtan vahiy geldiðini ve dünyayý kurtarmak için bütün dinlerin peygamberliðine atandýðýný da iddia edebilir! Ne diyelim? 1.5 milyar dolarlýk saray baþýna mý vurdu ne? Hazrete görünüyorlar galiba!

5 5 20 Kasým 2014 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Çiftçiler de, narenciyeciler ve hayvancýlar da maaþa baðlansýn konu kapansýn, kavga bitsin. NE EKÝLMÝÞSE O BÝÇÝLÝYOR... MÝÞ-MIÞLAR * Bicen, CTP'nin sosyalist ilkelerden ayrýldýðýný açýklamýþ. - Bugüne kadar gözü, kulaðý kapalý uyuyanlar meðer sandýðýmýzdan kat kat fazlaymýþ anlaþýldýðýna göre!.. * 75 yeni müþavir için kaynak ayrýlmýþ. - Net olarak belli oldu ki, öðretmenden ve doktordan çok müþavire ihtiyacýmýz var... Allah bildiði gibi yapsýn böyle plan ve programcýlarý *Bellapais'te yapýmý süren arýtma tesisi inþaatý mahkeme emri ile durduruldu. - Bu saatten sonra durdursan ne be oðlum! Olan oldu zaten. Daha önce aklýnýz nerdeydi? * Partiler, polisin sivil otoriteye baðlanmasýna sýcak bakýyormuþ. - Yükselen dumandan belli. * Askerlik Yasasý yeniden ertelenmiþ. - E bebeðim eee Ninni yavrum, ninni! * KTHY çalýþanlarýnýn sözcüsü Osman Yücelen, "Baþbakan Yorgancýoðlu her zaman yanýmýzda oldu, haklarýmýzýn verilmesini saðladý" demiþ. - Helal sana yurdum insaný Ýþte bu Ýþte budur Ýþte böyledir Yapýlan iyilikleri hiçbir zaman unutmaz!.. *TDP Genel Baþkaný Özyiðit, hükümete seslenerek,"þikayet etmeyin, adým atýn" demiþ. - Mümkün deðil adým atmalarý Ayaklarýnda derman kalmadý çünkü Ya sedye gönderin, ya tekerlekli sandalye. Baþkasýnýn kurallarýna göre oynarsan kazanmak her zaman daha zordur. Kendi kurallarýný koy... Ergün Vehbi Esat Varoðlu Hakký Atun Ýsmail Bozkurt Kenan Atakol Hep bildiðiniz isimler Siyaseti elemiþler, eleklerini duvara asmýþlar. Þimdilerde bunlarý "bir bilen" olarak görüyoruz medyada. Geçen gün de Diyalog'da konuþtular. Hepsi aðýz birliði etmiþçesine günümüz siyasetini, politikalarýný eleþtiriyorlar. Açýk söyleyim. Bu eskiler böyle konuþunca caným sýkýlýyor. Kendileri bebe aðzýndan çýkmýþ emzik gibi hijyenik Geri kalanlar tu kaka. Ýnsaf. Hangisi diyebilir "Biz partizanlýða bulaþmadýk..." Hangisi iddia edebilir ki "Bizim zamanýmýzda rüþvet yoktu..." Yanlýþ mý? Evet Dedikleri gibi önümüzdeki ürün gerçekten kötüdür. Ama ne ekilmiþse, o biçilmektedir. Doðru deðil mi Atun Bey Siz Baþbakanlýk da yaptýnýz, daha iyi bilirsiniz! KÖTÜ OLAN HALKIMIZDIR Siyasilere yakýn bir isim Birçoðunun nereye iþediðini bile biliyor. -Abi, sana yemin ederim, kötü olan politikacýlarýmýz deðil, dedi. Ben ona "Nedir bu yaþanan rezaletler?" diye sormuþtum, verdiði karþýlýk böyle oldu. Arkasýndan bir daha sordum: - Kötü olan kim o zaman? Hiç tereddütsüz ve doðruluðundan yüzde yüz emin olduðu bir yanýt verdi: - Kötü olan halkýmýzdýr! - "Ama nasýl olur?" diye itiraz ettim. - Abi bu bizim halkýmýz var ya, öyle þeyler BÖYLE BÝR ANDI istiyorlar ve karþýlýðýnda öyle þeyler vaat ediyorlar ki, kayýtsýz kalmak mümkün deðil çoðu zaman. Annadýn mý? Üç kuruþluk çýkar için yoldan çýkaran toplumdur. Hoþ, bunlar da yoldan çýkmaya dünden hazýr Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MUALLABA (Ýstanbul)- "Burasý Müslüman ülke, ezan sesinden rahatsýz olunmasýný anlayamýyorum" dedi TC/KKTC'li birileri Bir baþka TC/KKTC'li, "Ezan sesinden rahatsýz olanlar Rum tarafýnda yaþasýnlar" dedi. Türkiye için %99'u Müslüman ülke, diye söylenir. Türkiye'de Müslümanlýk dýþýnda din yok sanýrdýk. Görene kadar bilemezdik gerçeði. Dýþarýya verilen imaj neyse, dýþarýdan görülen de oydu Ýçine girene kadardýr muamma. Oysa içinde nice gayrimüslimler, ateistler var Bunu ilk ramazanda, meyhanelerin kalabalýk oluþuyla fark ettim. Nedense tüm Müslüman dýþýndakileri %1 bile saymýyorlar Ki dünya öyle bilsin Neyse Mahkemeden korkarýz, "Ne yaparlar bana acaba" deriz. Kâbus olur oraya gidilecek günler. Ayný þekilde hastanelerden korkarýz. Mahpushaneler de öyle. Hele gardiyanlarýn çatýk kaþla sert bakýþlarý Hayallerimizde canlandýrýrýz oralarýný. Girene kadardýr hayallerde canlandýrýlanlar. Görene kadar sürer tedirginlikler. Ne zaman ki gerçek karþýnda olur, anlarsýn olayý Ve "demek öyle deðilmiþ," deriz. Romanlarda buluruz çoðu zaman hayal gücümüzü. Herkese göre romandaki kahraman deðiþik canlandýrýlýr. Kimine göre kahraman iri, kimine göre zariftir. Bazýlarý yakýþýklý derken, bazýlarý eh iþte der. Roman bitene kadar geçilen yerleri kendi köylerine benzetir dururlar. Ayný hikâyenin farklý elden çýkmýþ filmleri bile farklý gibidir. Hal böyleyken, bu gerçek bilinirken TC/KKTC'lilerin, "Burasý Müslüman ülke, ezan sesinden rahatsýz olunmasýný anlayamýyorum. Ezan sesinden rahatsýz olanlar gitsinler Rum tarafýnda yaþasýnlar" demeleri anlaþýlýr. Çünkü bunu duyan yabancý daðýn tepesine kondurulmuþ camiyi anlar, doðal kabul eder Þehrin ortasýna atýlmýþ imam hatip, ilahiyat gibi dini eðitim kurumlarýnýn temellerini normal karþýlar. Her iþ yerine istenecek mescitler þimdilik onay almasa da gelecekte normal karþýlanacaklardýr. Yavaþ yavaþ gidilen köyün minareleri ufukta görününce anlarýz ki orasý Müslüman Kaç zamandýr arayacaktým. Fýrsatým dün oldu. Telefonu açarken sýralamaya baþladý derdini Muallaba "Ne yapacaðýz bilemeyiz Ayaða kalkamayýz Evde kendi kendime baðýrýrým Nasýl olacak acaba, derim. Ölsem da kurtulsam Baþka türlü hissederim kendimi Eski Kýbrýs kokmaz artýk burasý Hep yabancýlar dolaþýr sokaklarýmýzda, kimseyi tanýmayýz." Ve son söylediði ilginç geldi "Ýnsan zannettik eþeði." Gerçekleri unutanlar bir zahmet Muallaba'nýn evine gitsinler Onun gözlerine baksýnlar Soru bile sormasýnlar Kapýdan çýkarken onun ne demek istediðini anlayacaklardýr. Yüksek Ýdare Mahkemesi'nden DAÜ için ara emri Prof. Dr. Osam'ýn DAÜ Rektör Vekili olarak atanmasý kararý durduruldu Mahkeme, eski rektör vekili Öztoprak'ýn yetkilerinin devredilmemesi talebini ise reddetti Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) rektörlüðe vekaleten atama Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin ara emriyle durduruldu. Dava sonuçlanýncaya kadar üniversiteye rektör veya rektör vekili atanamayacak. Yüksek Ýdare Mahkemesi ara emriyle Prof. Dr. Necdet Osam'ýn DAÜ rektör vekili olarak atanmasý kararýný durdurdu. Mahkeme ara emrinde, DAÜ'nün eski rektör vekili Prof. Dr. Abdullah Öztoprak'ýn "yetkilerinin devredilmemesi" talebini ise ret ve iptal etti "DAÜ'DE NE REKTÖR VEKÝLÝ NE DE REKTÖR OLMAYACAK" Yüksek Ýdare Mahkemesi, DAÜ eski Rektör Vekili Öztoprak'ýn rektör vekilliði yetkililerinin Osam'a devredilmesi kararýnýn iptali ve Osam'ýn rektör vekili olarak atanmasýnýn durdurulmasýyla ilgili açtýðý davada ara emri aldý. TAK muhabirinin Yüksek Mahkeme Mukayyitliði'nden aldýðý bilgiye göre, Yüksek Ýdare Mahkemesi dava sonuçlanýncaya kadar Prof. Dr. Necdet Osam'ýn DAÜ'nün rektör vekili olarak atanmasýný durdurdu. Ayrýca Yüksek Ýdare Mahkemesi, Prof. Dr. Abdullah Öztoprak'ýn rektör vekilliði yetkilerinin Prof. Dr. Necdet Osam'a devredilmesi kararýnýn durdurulmasý talebini ret ve iptal etti. Buna göre, dava sonuçlanýncaya kadar DAÜ'de ne rektör vekili ne de rektör olmayacak. Gençleri ayaklanmaya çaðýrdý Hristofyas: Faþizm týrmanýyor Anastasiadis hükümetini tarihi tahrif etmekle suçlayan Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas, gençleri, hükümete karþý ayaklanmaya çaðýrdý. Fileleftheros "Ýktidardakilere Karþý Ayaklanmaya Çaðýrdý... Hristofyas Kýbrýs Üniversitesi'ne ve Akademisyenlere patladý... Eski Baþkan'ýn Tarihin Tahrifine Öfkesi" baþlýklý haberinde, Hristofyas'ýn ayaklanma çaðrýsýný, Yunanistan'daki politeknik olaylarýnýn yýldönümü nedeniyle Strovolo'da düzenlenen törende yaptýðýný yazdý. Gazeteye göre, ekonomik kriz nedeniyle faþizmin týrmandýðýna vurgu yapan Hristofyas, gençleri, üniversite öðrenci hareketi etrafýnda toplanýp bugünkü rejime ve Troyka baskýsýna karþý harekete geçmeye çaðýrdý. Hristofyas, öðrencilerden, kendi hükümeti ve Papadopulos hükümeti döneminde uygulanan eðitim reformlarýnýn geri gelmesi için mücadeleye devam etmelerini istedi. Eðitimcileri demokratik ideallere sahip olmamakla ve Eroðlu adaylýðýný açýkladýðýný yalanladý Cumhurbaþkanlýðý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, henüz, Nisan 2015'te yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde aday olduðuna dair bir açýklama yapmadýðýný belirtti. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu, Eroðlu'nun dün bazý Türkiye ve KKTC medyasýnda yer alan, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olduðunu açýkladýðý yönündeki haber ve yazýlarýn gerçeði yansýtmadýðýný kaydetti. Açýklamada þu ifadeler de yer aldý: KTAMS'TAN GREV UYARISI BARIÞ RUH VE SÝNÝR HASTANESÝ SORUN YUMAÐI KTAMS, örgütlü olduðu Barýþ, Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde sorunlarýn Cuma gününe kadar çözülmemesi halinde, 24 Kasým Pazartesi grev yapacaðýný bildirdi. Sendika Baþkaný Ahmet Kaptan yazýlý açýklamasýnda, Hastane bünyesinde görev ifa eden personelin belli sýkýntýlar yaþadýðýný; birçok kez Saðlýk Bakanlýðý'na iletilmesine raðmen sorunlara çözüm bulunmadýðýný kaydetti. Kaptan, 21 Kasým Cuma gününe kadar sorunlara çözüm bulunmamasý halinde KTAMS'ýn 24 Kasým ceplerindeki kimliklerinin aksine demokrasi, insan haklarý ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olmamakla suçladý, özetle þunlarý söyledi: "Faþizm hayali de, neofaþizm de, tepkiler de iþçi hareketine hakarettir. Herkesi daha iyi günler ve Troyka boyunduruðunun kýrýlmasý için mücadeleye çaðýrýyorum. Ülkemizde tarih yeniden yazýlýyor, týpký bütün dünyada tepki güçleri tarafýndan yeniden yazýldýðý gibi. EOKA-B'ciler, darbeciler tarafýndan darbeye karþý direniþ yerle bir ediliyor, tarihin üstü örtülüyor. Tarih halklarýn kanýyla, direnen insanlarýn, iþçilerin kanlarýyla yazýlýyor, iktidarda olanlarýn günün sonunda tarihi hoyratça tahrif etmeleri mümkün deðildir." Habere göre Hristofyas bugün Rum tarafýnda cereyan edenlere olan öfkesini dile getirirken; Makarios'a darbe ve Barýþ Harekâtý yýldönümlerinde darbecilerin onurlandýrýldýðýna, direniþçilerin yerle bir edildiðine dikkat çekti. "Hatýrlanacaðý üzere, Cumhurbaþkanýmýz kýsa bir süre önce kamuoyuna yaptýðý açýklamalarda, 15 Kasým sonrasý gerekli deðerlendirmeleri yapýp aday olup olmayacaðýný açýklayacaðýný belirtmiþti. Cumhurbaþkanýmýz henüz bu konuyla ilgili herhangi yerli ya da yabancý basýn mensubuna 'adayým' þeklinde bir açýklama yapmamýþtýr. Cumhurbaþkanýmýz Eroðlu, böyle bir açýklamayý, öncelikle KKTC medyasýna yapacaktýr." Pazartesi, Barýþ, Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde grev yapacaðýný ifade etti. Kaptan, Hastane'de çözüm bekleyen sorunlarý þöyle sýraladý: "Eczanede eczacý ve kalfa eksikliði; poliklinikte arþiv memuru, kayýt memuru ve odacý eksikliði; Ýdarede muhasebe memuru ve kâtip eksikliði; Hastane dýþýnda görevlerin yerine getirilmesi için araç eksikliði; hastane içerisinde, Kamu Görevlileri Yasasý ve Anayasa'ya aykýrý bir þekilde temizlik þirketi altýnda istihdam edilen kiþilerin kamu görevi ifa etmesi." GÜNLÜK CHP'LÝ VEKÝLLER UMREYE GÝDÝYOR CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda Ocak ayýnýn ilk haftalarýnda Umre'ye gitmeyi planladýklarýný belirterek þunlarý söyledi: "Ben emekli bir müftüyüm. Zaman zaman arkadaþlarýmýzýn 'ya hocam bir umre yapsak' þeklinde talepleri oluyor. Ben hacca en son 2003 yýlýnda gittim. 6-7 yýldýr da hacca gitmek için bir vatandaþ olarak gitmek için kuraya giriyorum, fakat kura bana çýkmadý. Ben de kura çýkmadýðý için hacca gidemedim. Ama umreye kota yok, isteyen istediði zaman gidebiliyor. Bu talepler artýnca deðerlendirdik. Kýsmet olursa Ocak ayýnýn ilk haftalarýnda gitmeyi planlýyoruz. Þu anda 7 milletvekili arkadaþ 'ben katýlýrým' dedi. Eþleriyle katýlanlar olacak." Öyle görünüyor ki, CHP, AKP'yi ancak AKP'ye benzeyerek altedeceðini düþünüyor Ne diyelim Darýsý bizim CTP'li vekillerin baþýna UZLAÞININ SIRRI KTHY maðdurlarý ile hükümet arasýndaki uzlaþýyý deðerlendiren TDP lideri Cemal Özyiðit, "Uzlaþmak için ille de açlýk grevine girmelerini mi beklemek gerekiyordu" diye sordu. Doðru bir soru... Ama minareyi çalacak olanýn kýlýfýný þimdiden hazýrlamadýðýný kim bilebilir? Bakarsýn verdikleri sözü tutmazlar, Ocak'ta da onlarý iþe almazlar ve "Sözünüzü neden tutmadýnýz" diye sorulursa, "Eh, ne yapalým, onlarý açlýk grevinden ancak böyle kurtarabilirdik" derler... Olmaz mý? DAÜ REKTÖRSÜZ KALDI Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin ara emri kararý ile DAÜ'ye rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Osam'ýn atamasý durduruldu. Mahkeme DAÜ ile ilgili dava sonuçlanýncaya dek üniversitede ne rektör, ne de vekil olmasýna karar verdi. DAÜ böylelikle rektörsüz kaldý! AKINCI Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka... Generale yaptýðýný yapardý! Týrnak... "Cumhurbaþkaný Erdoðan tüm dünyaya ilan etti. 'Amerika'yý Kristof Kolomb keþfetmedi. Siz yanlýþ biliyorsunuz. Size yanlýþ öðrettiler. Ben biliyorum. Size doðrusunu söyleyeyim, öðrenin, Amerika'yý ilk Müslümanlar keþfetti.'" Erdinç GÜNDÜZ (Yenidüzen) "Kýbrýslý Türklerin büyük çoðunluðu, 'devlet ciddiyeti' veya 'devletin aðýrlýðý' ile ilgili bir konu aktaracaðýnda, ya Ýngiliz dönemini ya da çok kýsa sürmüþ olmasýna raðmen 'o kötü' Cumhuriyet dönemini örnek verir sonrasý dönemde, 'þu zaman çok iyiydi, bu zaman çok iyiydi' diyen bir kiþiye rastlamadým daha..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Toplum ve devlet fakirleþirken, siyasi partiler ve destekçileri zenginleþti. Toplumu kurtarmak yerine, iþin kolayýna kaçtýlar, kendilerini ve partizanlarýný kurtarmayý ülke yönetmek zannettiler." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Resmigeçitler vicdani retçilere pankartlarla cevap verme yeri midir? Ve o görüþler kimindir? Milli Günleri Kutlama Komitesi'nin mi? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn mý? Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn mý? O insanlarýn eline o pankartlarý tutuþturan kimlerdir?" Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL Törendeki tutuklamaya ve þiddete karþý her yerden yaðmur gibi tepki yaðmasý gerekirdi, ama ne yazýk öyle olmadý. Toplum bunu da sineye çekmiþ ve kabullenmiþ görünüyor. Bu konuda dün bildiri yayýnlayan yalnýz KTÖS oldu. Sendika Genel Sekreteri Þener Elcil olayý uluslararasý alana taþýyacaklarýný açýkladý. Elcil yaþanan bu þiddet için "Ýþkence ve kötü muamelede dünya þampiyonu olan Türkiye polisini aratmayacak niteliktedir" dedi. Elcil, gazetemiz Afrika da dahil, bugüne kadar yaþanan polis terörünü hatýrlattý...

7 20 Kasým 2014 Perþembe ERCAN'DA VE ÇINARLI'DA UYUÞTURUCU Ercan Devlet Havaalaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan M.A.'ya (E- 44) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapýlan aramada, yaklaþýk 10 gram aðýrlýðýnda "hintkeneviri" türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, zanlý polis tarafýndan tutuklandý. Öte yandan Çýnarlý'da toprak yol kenarýndaki taþýn altýna sakladýðý 150 gram aðýrlýðýnda "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu olduðuna inanýlan maddeyi aldýðý sýrada suçüstü tespit edilen D.U.(E-24) ve mesele ile ilgisi olduðuna inanýlan A.K.K.(E-40) tutuklandý. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Major Müzik Center" isimli iþ yerinden "Yamaha" marka iki gitar ve bir hoparlör çalýndý. Olaylar hakkýndaki polis soruþturmalarýnýn devam ettiði kaydedildi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Cumartesi'ne kadar yer yer yaðmur beklendiðini açýkladý. Meteoroloji Dairesi'nin bir haftalýk hava tahmin raporuna göre, yarýn akþam saatlerinden itibaren batý kesimlerde saðanak, 21 Kasým Cuma saðanak veya gök gürültülü saðanak, 22 Kasým Cumartesi ise yer yer saðanak bekleniyor. En yüksek hava sýcaklýðýnýn, iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk iki günü derece dolaylarýnda olmasý, diðer günlerde ise dereceye kadar düþmesi bekleniyor. 7. HAMSÝ FESTÝVALÝ 30 KASIM'DA KKTC Karadeniz Kültür Derneði'nin, bu yýl 7'incisi düzenleyeceði "Geleneksel Hamsi Festivali", 30 Kasým Pazar günü gerçekleþtirilecek. Dernek genel baþkaný Turan Büyükyýlmaz tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, festival Ýskele Eski Askeri Kýþla'da saat 11.00'de yer alacak. YILMAZKÖY - ÇAMLIBEL ANAYOLU, ÇAMLIBEL - HÝSARKÖY KAVÞAÐI TRAFÝÐE KAPATILIYOR "D 15" numaralý Yýlmazköy - Çamlýbel anayolu, Çamlýbel - Hisarköy birinci kavþaðý, yol yapým çalýþmalarý nedeniyle bu sabah saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiðe kapatýlýyor. Karayollarý Dairesi'nden verilen bilgiye göre, yolun trafiðe kapalý olduðu süre içerisinde ulaþým "D 05" numaralý Çamlýbel - Güzelyurt yolu üzerinden saðlanacak. Acil durumlarda sadece Ambulans ve Ýtfaiye araçlarýnýn ulaþýmý, Çamlýbel köy içinden Hisarköy birinci kavþaðý arasý kesimde, geçici olarak düzenlenecek yoldan saðlanacaðý belirtilen açýklamada, sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. TOROS TATBÝKATI YAPILMAYACAK Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri tarafýndan yýllýk ortaklaþa düzenlenen Toros Tatbikatý'nýn geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da yapýlmamasýna karar verildiðini açýkladý. Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi: Ya Yasa Ya Barra! Bavullarla meclise yürüyüþ düzenleyecekler Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi'nin bugün "Ya Yasa Ya Barra!" yazýlý bavullarla Meclis'e yürüyüþ düzenleyeceði açýklandý. Kuðulu Park'tan saat 14.00'te baþlayacak yürüyüþün "Ya Yasa Ya Barra!" yazýlý bavullarla yapýlacaðý belirtildi. Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi adýna yazýlý bir açýklama yapan KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, ülke gençliðini göçe zorlayan "Göç Yasasý" olarak da bilinen 47/2010 sayýlý Kamu Görevlilerinin Aylýk Maaþ-Ücret ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasaya karþý dün yanlarýnda olanlarýn bugün iktidar koltuklarýnda oturup halen daha bu yasanýn yürürlükte kalmasýna göz yumduklarýný savundu. BEROVA ESNAFLA GÖRÜÞTÜ - Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, KKTC'de de çaðdaþ ülkelerde olduðu gibi mesleki teknik eðitimin normal liselere göre oranýný yüzde 70'e çýkarmak için bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Berova, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'nýn çalýþmalarýný, kendisi de sivil toplum örgütü baþkanlýðý yaptýðý dönemden beri yakýndan takip ettiðini belirten Berova, Oda'nýn ülkede ses vermiþ bir örgüt olduðunu söyledi. Bakanlýk olarak Oda'yla çeþitli iþbirlikleri gerçekleþtirildiðini belirten Berova, eðitim alanýnda hayata geçirdikleri protokollere ve yürüttükleri eðitimlere örnekler verdi. Berova, görüþmede fikir alýþveriþinde bulunacaklarýný ve iþbirliklerini nasýl arttýrabileceklerini deðerlendireceklerini söyledi. Berova, Bakanlýða geldiði zamandan itibaren bu konularla ilgili teknik görüþmeler yaptýðýný kaydetti. Çaðdaþ ülkelerde mesleki teknik eðitimin normal liselere oraný yüzde 70'ken KKTC'de bunun tersi bir durumun söz konusu olduðunu ifade eden Bakan Berova, kendilerinin de bu oraný tersine çevirmek için bir dizi çalýþma yaptýklarýný söyledi. Ýlaç sýkýntýsý çeken hastalara iyi haber Kronik hastalarýn aldýðý ilaçlarla ilgili süre 2 aydan 4 aya çýkarýlýyor Bakanlar Kurulu Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýnda toplandý. Baþbakanlýk'ta dün saat 11.45'te baþlayan toplantýnýn gündeminde rutin konularýnda yaný sýra, kronik hastalarýn hastanelerden 2 aylýk yerine 4 aylýk ilaç alabilmelerini düzenleyen Saðlýk Kurumu Ücretleri Tüzüðü de bulunuyor. "HASTALARIN DAHA RAHAT HÝZMET ALMASI AMACIYLA " Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesi basýna yaptýðý açýklamada, bugün gündemlerinde birçok konunun bulunduðu, Saðlýk Kurumu Ücretleri Tüzüðü'nün de bu iþlerden biri olduðunu belirterek, tüzükte kronik hastalara iki ayda bir verilen ilaçlarýn, Kaptan, "Çýkarýlan vergi affý ile sermayeye milyonlarca TL af uygulayan hükümet, sýra Göç Yasasýna geldi mi kaynak yok demekte ve hükümet koltuklarýnda kime hizmet ettiklerini kamuoyuna göstermektedirler" görüþünü ileri sürdü. Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi olarak, Mecliste önceki gün yanlarýnda olanlardan, yasayý kaldýrmaya yönelik ilettikleri yasa tasarýsýný meclise sunmalarýný talep ettiklerini kaydeden Kaptan, bu çerçevede Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi olarak bugün saat 14.00'te Kuðulu Park'ta toplanarak üzerlerinde "Ya Yasa Ya Barra!" yazýlý bavullar ile meclis önüne yürüyeceklerini açýkladý. hastalarýn daha saðlýklý ve rahat hizmet almasý amacýyla, bu sürenin dört aya çýkarýlmasýnýn hedeflendiðini söyledi. "UBP'NÝN YARATTIÐI ENKAZIN BÝRÝNÝ DAHA KALDIRDIK" Yorgancýoðlu, dün eski KTHY çalýþaný CAS personelinin 2015 yýlý içinde devlete istihdam edileceði konusunda imzalanan protokolde, "UBP'nin yarattýðý enkazýn birini daha kaldýrdýklarýný" ifade ederek, hükümet olarak yapýcý bir tavýr ile herkesle görüþerek, sorunlarý çözmek için çalýþtýklarýný vurguladý. Baþbakan Yorgancýoðlu, bu sorunu çözmelerinin ardýndan hükümetin önüne yeni hedefler koyduðunu ve bu þekilde yola devam edeceklerini de söyledi. ELEKTRÝK FATURASI YÜZÜNDEN KAVGA... MEHMET KARADENÝZ KARDEÞLERÝ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ Lefkoþa'da Gelibolu Bölgesi'nde, elektrik faturasý sebebiyle çýkan tartýþmada, Mehmet Karadeniz, kardeþleri tarafýndan dövüldü ve aðýr yaralandý. Önceki gün meydana gelen olayda, A.K.(E-33) ve M.K. (E-30), kardeþleri Mehmet Karadeniz'in yüzünün muhtelif yerlerine elleri ile vurarak, ciddi surette darp etti. Daha sonra Karadeniz, kardeþi A.K.'nin tasarrufunda bulundurduðu demir sivri uçlu aletle sol bacak ve göðüs kýsmýndan aðýr þekilde yaralandý. Karadeniz, kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavisine müteakip yoðun bakým servisinde müþahede altýnda alýndý. A.K. ve M.K. önceki gün tespit edilerek tutuklandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ADALET ARANIYOR, GÖREN VAR MI? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti batan bankalarýn sahiplerine hiçbir þey olmadýðý, hisse senetleriyle ilgili meblaðýn adýnýn anýlmadýðý Batan bankalardan banka sahiplerinin mutlu olduðu, devletin mutlu olduðu ama büyük bir çoðunluðun mutsuzluða garkedildiðini yazan vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Devleti yöneten kahramanlar, batan bankalarda parasý olan insanlarý Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu adý altýnda, senden benden herkesten alarak ödedi Faturayý biz ödedik yani, ve iþin tuhafý hala daha ödüyoruz. Oysa o paralar çoktan ödendi. Þimdi yaptýðýmýz katký, bütçe gelirlerine Peki bu bankalara borcu olanlardan ne alýndý? Alabildiði para almasý gerekenin yarýsý bile deðil ve 2015'te zaman aþýmýna uðrayacaðý için sen sað ben selamet olacak En önemlisi bu bankalarýn hissedarlarýna olan borçlarý Ýnsanlardan aldýklarý paralarla ticaret yapýp para kazandýlar Bankayý batýrdýlar devlet ödedi Ama kendileri batmadý, bankalarý battýktan sonra servetlerini daha da artýrdýlar nedense Mallarýný aile arasýnda birbirlerine sattýlar Hisse senedi alan gariban yatýrýmcý ne olacak? Onun hisse senedinin karþýlýðý ne olacak. Geneline baktýðýmýzda az buz para deðil. Kiþisel bazda az bir para olarak görülebilir ama mühim olan geneldir. Düþünün bir bankanýn hisse senetleri vardýr. Bunlarý halka arz eder. Bu tutar da trilyonla ifade edilir. Vatandaþýn bankalara yatýrdýklarý mevduatlar yanýsýra bu hisse senetleri de büyük bir yer tutmaktadýr. Onlardan bahseden hiç olmadý ama. Bundan maliye memnun, batýk banka sahipleri mutlu E, hani da adalet vardý bu memlekette? Nerde saklýysa bu adalet, söylesinler de gidelim bulalým " POLÝSTE VANDALÝZM MÝ? Emekli polis olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben 89 yýlýnda polis idim. Rum kadýnlarýnýn o günlerde bir eylemi olmuþtu. Sýnýrda Ben de dahil olmak üzere bizi sýnýra dizdiler. Rum kadýnlarý eylemleri sýrasýnda bize taþ attýlar, kaya savurdular. Bizler polis olarak elimizi kaldýrmadýk. Ancak 15 Kasým'da gördüðüm manzara polisin vandallýðýnýn resmiydi açýkçasý. Burada bir provokatörlük olduðunu da düþünüyorum. Sesini bu olaylarý izleyerek çýkarmayan protokoldaki bir baþbakan ve karþýsýnda da suçlanacak olan bir polis müdür vekili var. Görevden alamadýðý ancak asli olarak da atanmasýna engel olduðu bir polis genel müdür vekili var yani Polisin vandallaþmasýna sebep siyasilerin hareketleri sonucudur. Bir genel müdürün atanmasýna engel olanlar bellidir. Ve polis parça parçadýr. Demek ki kendi baþýna hareket de edebilir. Polis bozuldu. Suçlular da þimdiki yönetimdir " BÝZÝM DUVAR DEVLET SADECE ÜSTÜNDEN DEÐÝL, ALTINDAN DA KOKAR Bizim Mandra Ve sonunda sabrý tükenen narenciye üreticileri de sokaða dökülür. Devlet desteklerini ve ürün bedellerini gününde alamadýklarýný, kuraklýk nedeniyle girdi maliyetlerinin de 3+4 kat arttýðýný ve çok zor durumda olduklarýný belirten Birlik Baþkaný, "Yok Oluþa Karþý Direniþ" eylemiyle bugün meclis önünde olduklarýný belirterek, "Büyük bir aymazlýk, ilgisizlik ve acizlik içindedirler" dediði yetkilileri sorunlarýný çözmeye davet eder. Sokaktaki adam "Narenciye sektörü battýysa iþte böyle hükümetler yüzünden battý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Kasým 2014 Perþembe Kalem Yalçýn Okut BRAVO RAHME... Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir 15 Kasým günkü 'PseftoGratos kutlamalarý' esnasýnda protokolün önüne fýrlayýp oradaki kodaman bürokratlara karþý 'Vicdani Ret Hakkýmýz' diyen bir pankart açan Rahme ve diðer iki genç arkadaþý kutlarým. O gün doðup büyüdüðüm yere, Akaça'ya gittiðim için Lefkoþa'da deðildim. Zaten Lefkoþa'da olsaydým da o kutlamalarda iþim olmazdý. O mekâna bir kez gittim; o da tercüman olarak. Üçdört yýl önceydi. Bir 14 Kasým günü gazeteye gitmiþtim. Þener'in odasýna girince bir yabancý gazeteci ile sohbet ettiðini, daha doðrusu Fransýz gazetecinin sorularýna cevap yetiþtirmeye çalýþtýðýný gördüm. Þener beni görünce, 'Gel Yalçýn, yardýmcý ol' dedi ve beni Fransýz gazeteci ile tanýþtýrdý. Laure Marchand... Le Figaro gazetesi muhabiri olduðunu söyledi. Ýstanbul'da ikamet ediyormuþ. Le Figaro'nun Ortadoðu muhabiriymiþ. Genç ve güzel bir bayan. Le Figaro, malûm, Fransa'nýn asýrlýk ve çok önemli gazetelerinden biridir. Ama sað çizgide bir gazetedir. 'Laure, ne iþin var senin bu gazetede?' dememe kalmadý, lâfýmý aðzýma týkadý: 'Sus, ekmek parasý' dedi. Ve akabinde teklifini sundu: 'Yarýn, törenlere gelip bana tercümanlýk yapar mýsýn?.. Seni ödeyeceðim..' Körün aradýðý bir çift göz, derler ya.. Hem genç ve güzel bir kadýna tercümanlýk yap, hem de para al!.. Öyle oldu. Ertesi gün gazeteci kimliklerimizle o protokol sýralarýnýn gerisinde bir yere oturtulduk. Aman Tanrým... Ne çok silahlý asker, ne çok tank-top vb vb askeri araçlar geçti anlatamam. Hatta uçaklar bile alçaktan uçuþ yaparak kulaklarýmýzý saðýr etmiþti. Nutuklar esnasýnda, Laure durmadan sorular soruyor. 'Ne dedi, ne diyor?..' Birazýný tercüme ettim, edebildiðim kadarýyla. Laure not alýyor ve gene sorup duruyor : 'Üniformalýlar ile sivil giyimliler farklý þeyler söylemiyorlar mý?..' -'Hayýr, farklý þeyler söylemiyorlar, hepsi de Sonsuza kadar yaþatacaðýz' diyorlar diyorum; inanmýyor. -'Doðru tercüme etmiyorsun' demesin mi bir ara... Tepem attý, ve bu iþi býrakýyorum, paraný da istemiyorum, dedim. Nutuklar bittikten ve uöaklar da geçtikten sonra o cadde halka açýlmýþtý. Laure, Güney'den gelen eskiden tanýdýðý bir gazeteciyi gördü ve koþarak onun yanýna gitti. O gazeteci o günlerde Reuters'te çalýþan bizim Simon idi. Uzaktan izlediðim kadarýyla Simon'a tercümelerimi teyit ettiriyordu. Sonra birlikte Girne'ye döndük. Taksi parasýný da kendisi ödedi (tabii, gazetesi Le Figaro'nun hesabýndan). Rahme ve arkadaþlarýnýn bu yiðit eylemi ancak alkýþlanýr. Rahme'yi biraz tanýyorum. Bir kez Mel ile birlikte evine gitmiþ, kahvesini içmiþtik. Birkaç kez de 'Askersiz Lefkoþa' gibi yürüyüþlerde birlikte yürümüþtük. Güzel ve aydýnlýk çehresi gibi bilinci de aydýn ve aydýnlýk; cesur, korkusuz... Üstelik kendisinin askerlik sorunu gibi bir sorunu da yok... Buna raðmen böyle bir protesto eyleminde en önde yer alýyor. Peki ama, mecburi askelik sorununa muhatap olan diðer gençler nerede?.. 300'ü geçtim, 3 yerine 30 kiþi olsaydý bu eylemi gerçekleþtiren gençler, yankýsý kuþkusuz ki daha etkili olacaktý. Rahme'yi de, diðer iki arkadaþý da tekrar kutlarým. (Hernekadar gazetedeki isimlerinden çýkaramadýmsa da görsem mutlaka tanýyacaðým.) 'Bu daha baþlangýç' gençler. Mücadeleye devam... Törende tutuklamaya tepki KTÖS: Uluslararasý alana taþýyacaðýz Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), 15 Kasým günü tören alanýnda pankart açmak isteyen gençlere uygulanan "þiddet, darp, aþaðýlama ve yerde sürükleme" olaylarýný uluslararasý alana taþýyacaðýný bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: Bizde ne varsa sizde de olacak" diyen Türkiye yetkilileri; Kýbrýs'taki iþbirlikçilerinin yardýmýyla adamýzýn kuzeyini de kendilerine benzetmek için kararlýlýkla ilerlemektedirler. Özellikle 15 Kasým günü polisin barýþçýl bir eylemi engellemek için ortaya koyduðu þiddet, iþkence ve kötü muamelede dünya þampiyonu olan Türkiye polisini aratmayacak niteliktedir. Sivil otoriteye baðlý olmayan polis teþkilatýnýn ortaya koyduðu icraatlar paramiliter örgütlere yakýþan niteliktedir. Þeffaflýktan, demokrasiden nasibini almayan halka hesap verme sorumluluðu taþýmayan þiddeti alýþkanlýk haline getiren bu teþkilat, yaptýklarý ile "yeniçeri ocaðýný" aratmamaktadýr. 19 Temmuz 2010'da KTHY binasý önünde yaþanan þiddet olaylarýný, kitlesel eylemlerde yapýlan müdahaleleri, Ercan Havaalaný'nda grev yapanlara dönük yaþanan polis terörünü, pankart alma bahanesi ile sendika binalarýna ve Afrika Gazetesi'ne yapýlan baskýnlarý, sendikacýlarýn keyfi olarak gözaltýna alýnmasýný, meclis binasý önündeki kanunsuz yol kesmeleri, gözaltýnda iken öldürülüp intihar süsü verilen olaylarý, yapýlan iþkence ve darp olaylarýný, hakkýný aramak için mücadele edenlere gözdaðý vermek adýna açýlan davalarý unutmadýk. Rejimin yasalarýný ve mahkeme kararlarýný bile hiçe sayan polis teþkilatý, iþgalin kolluk kuvveti olduðunu her gün hatýrlatmaktadýr. Yaratýlan yapýya uygun olarak 15 Kasým günü pankart açmak isteyen gençlere þiddet uygulamak, gözaltýnda iken elleri arkadan kelepçeleyip darp etmek, aþaðýlamak ve yerlerde sürüklemek ancak hukuktan nasibini almamýþ faþist bir anlayýþa sahip paramiliter yeraltý örgütlerinin iþi olabilir. Bugüne kadar yasadýþýlýkla iç içe, vatandaþa her türlü þiddeti uygulayan polis teþkilatýnýn elemanlarýndan bir tanesinin bile yargýlanýp ceza almamýþ olmasý bir tarafa bu fiilleri iþleyenler terfi ve ödül almýþlardýr. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'nin kurduðu bu ayrýlýkçý rejim polis teþkilatýný vatandaþýna þiddet ve baský uygulayan bir mekanizma olarak kullanmaktadýr. 1974'ten sonra demokrasi, insan haklarýna saygý, barýþ kelimelerini dillerden düþürmeyen TC yetkilileri ve onlarýn yerli iþbirlikçileri adanýn kuzeyinde "iþgal hukukunu" bile uygulamamaktadýrlar. Kýbrýs Türk toplumunu yok etmek için oluþturulan bu yapýnýn içinde "yeniçeri ocaðý" gibi hareket eden polis teþkilatýnýn ortaya koyduðu icraatla Türkiye adýna suç iþlediðini vurgular, bu olaylarý uluslararasý alana taþýyacaðýmýzý ve elimizdeki kanýtlarý açýklamaktan da çekinmeyeceðimizi tüm kamuoyuna bildiririz... "ÖNCELÝKLÝ" NE DEMEK? Özkan Bey "KTHY eski çalýþanlarýnýn sorununu çözdük" diyor... Hatta "UBP'nin yarattýðý enkazýn birini daha kaldýrdýk" diye övündü... Umarýz söylediði gibidir... Ancak dünkü bakanlar kurulu öncesi yaptýðý açýklamalarýn içerisinde söylediði bir kelime dikkatimi çekti... Sayýn Yorgancýoðlu, "KTHY eski çalýþanlarýnýn sorununu öncelikli olarak özelleþtirme yasasý kampasýmýnda çözmeye çalýþacaðýz" dedi... Bu açýklamadan nasýl bir anlam çýkartmalýyýz? Eðer iþler istenildiði gibi gitmezse ve öncelikli olarak hedeflenen þekilde bu insanlar istihdam edilemezse, hükümetin bir "B planý" mý var? Yani baþka bir çözüm modeli de mi gündemde? Ya da modelleri!.. Burada net olmayan bazý konular var... Bu açýklamadan benim anladýðým Ocak ayýnda hükümet bu çalýþanlara "sizi þu statüden istihdam edeceðiz" de diyebilir... Ya da hükümet bu insanlardan bir süre daha beklemelerini isteyebilir... Þimdi biz öncelikli çabanýn adýna enkazý kaldýrmak mý diyoruz!.. Yoksa baþbakanýn dili mi sürçtü? Çünkü bu insanlarýn sorunlarýný çözdüklerini söylüyor ama kesin olarak Ocak ayýnda nasýl çözeceklerini söyleyemiyor... Belli ki bazý yerlerden bir þeyler bekliyor... Neyse ki Sevgili Osman Yücelen benim kadar bu olaya kuþku ile bakmýyor... Hatta yaþanan tüm süreçte sað olsun bizleri haksýz bile çýkarttý... Yaptýðý "baþbakan her zaman yanýmýzda oldu ve yaptýðý önerilerle sorumuzu çözdü" açýklamasý ile resmen sendikalarý, sivil toplum örgütlerini, bizleri ve toplumun genelini yerin dibine soktu... Hani biraz daha konuþma imkaný olsa bizleri Özkan Bey'den özür dilemeye de davet edecekti... Bana göre verilen mücadele bu kadar basit olmamalý... Ancak sonuçta Osman çalýþanlarýn sözcüsü ve orada yaptýðý açýklama ile diðer 68 arkadaþýnýn düþüncelerini yansýtýyor... Demek ki biz aylarca bu olayý boþuna gündem yaptýk... Çalýþanlar da boþu boþuna açlýk grevine girdiler... Zaten baþbakan da "bu greve hiç gerek yoktu" dedi... Yani çalýþanlara "olayý abarttýnýz" demeye getirdi... Madem çalýþanlar da baþbakan ile ayný fikirde, o zaman bizlere söyleyecek fazla bir þey kalmýyor... Demek ki bundan sonra bazý adýmlarý yarýný düþünerek atmak zorundayýz ki, günün sonunda suçlu pozisyonunda biz kalmayalým... Týpký þimdi olduðu gibi... Bravo Özkan Bey, bizlerin maðdur ettiði insanlarý sen düþtükleri durumdan kurtardýn!.. Bizlerde en az çalýþanlar kadar Ocak ayýnýn gelmesini iple çekiyoruz... Bakalým bu iþin sonunda ne olacak? Dün yazýmýn bir yerinde DEV-ÝÞ Baþkaný Mehmet Seyis'ten bahsetmiþtim... Geçtiðimiz gün onu haberlerde izleyince gerçekten duygulandým... Konuþmasýnýn bir yerinde cümlesini tamamlamasýna nefesi yetmedi ama o mikrofonu býrakmadý ve konuþmasýna devam etti... Sesinden ne kadar sýkýntý yaþadýðý ortada... Ve bu hali ile kalkýp eylem yerine gelip emekçilere destek verdi... Gerçeði söylemek gerekirse bu fedakarlýðý herkes yapmaz... Ancak emekten gelen ve emekçinin halinden anlayan bir insan yapar... O nedenle bazý arkadaþlar teþekkür etmek istiyorsa, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, basýna, Mehmet Bicen ve Mehmet Seyis gibi fedakarlýk yapan insanlara etsinler... Ýþte o zaman suçlu ile suçsuzu ayýrmýþ ve adaleti saðlamýþ oluruz...

9 9 20 Kasým 2014 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV YOÐURDU ÜFLEYEREK YÝYÝN Harvard'da bir oturumda ünlü Ortadoðu uzmaný gazeteci David Ignatius da altýný çizdi: AKP hükümeti bölgede çözümün deðil, sorunun parçasý. Mevcut Ankara siyaseti, ABD'nin karar vericilerine saç baþ yolduruyor. Durum bu. Davutoðlu, son G-20 toplantýsýnýn ardýndan, bazý 'gazeteci'lere, 'Obama artýk Esed de gitmeli diyor' demiþti. Onlar da kopyala yapýþtýr yapmýþlardý, 'öbür taraf ne diyor acaba, doðru mu bize bu anlatýlan, yoksa dolduruþ mu' diye sorgulamadan. Diken sitesinde, Ýlhan Tanýr'ýn Washington'dan geçtiði haberini gördüm. Tanýr'a konuþan resmi kaynaklar Davutoðlu'nun aktardýðý 'izlenimlerin' doðru olmadýðýný söylemiþler. Artýk alýþtýk. 'Bu kaçýncý' bile demiyoruz. Þunu söyleyebiliriz: Ankara gerçek dýþý 'paralel evren'de yaþýyor. 'Büyük' medyayý maymuna çeviren laflarý ýskontoyla dinleyin.yoðurdu üfleyerek yiyin. Yavuz BAYDAR (Bugün) TARÝH 25 EKÝM 2013 Beþparmak Daðlarý Bayraðý Iþýklandýrma Derneði Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret ederek, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kullanýlan elektriðin parasýnýn baþbakanlýk tarafýndan ödenmesini istedi... Hasan Kahvecioðlu ve Þener Levent... Gözden kaçmayanlar... ADAY OLSA DA HABER OLMASA DA Cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan açýklamada þöyle deniliyor: "Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun aday olduðunu açýkladýðý yönündeki haberler gerçeði yansýtmýyor." Aday olmasa manþetten verilecek kocaman puntolarla, aday olsa gene öyle, gene manþetten, gene kocaman puntolarla E adaylýðýný açýklamadý yine haber oldu. Tam maskaralýða döndü bu "aday olma" meselesi Sanki baþka derdimiz yok, yatýyoruz kalkýyoruz Eroðlu'nun aday olup olmayacaðýný düþünüyoruz. DÝPNOT Dünyanýn en büyük þekerleme firmasý Ýsviçre merkezli Barry Callebaut Group, 'çikolatanýn tükenmekte olduðunu', en bereketli kakao ekinlerinin 2020 yýlýnda talebe yanýt vermekte zorlanacaðýný duyurdu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Teknik eðitimin normal liselere oranýný tersine çevirmek için çalýþýyoruz." Özdemir BEROVA (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL... ENKAZ SÝYASETÝ CTP Genel Baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu kasým kasým kasýlarak "UBP'nin yarattýðý bir enkazý daha kaldýrdýk" diyor ve eski KTHY çalýþaný CAS personelinin 2015 yýlýnda devlete istihdam edileceðinin "müjdesini" veriyor. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün ise "KTHY UBP'nin hatalarý sonucu deðil arasýnda CTP'nin vizyonsuzluðu nedeniyle battý" diyor. Bu memleket ne zaman kurtulur biliyor musunuz? CTP'nin ve UBP'nin enkazlarýný kaldýrdýðýmýz zaman Enkaza dönmüþ partilerin "enkaz siyasetlerini" kaldýracak halimiz yok artýk ÇEK GEMÝLERÝNÝ O ZAMAN "AYÞE" "Kýbrýs çevresindeki doðal kaynaklarýn tüm adalýlara aittir." Taner YILDIZ (TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný) "Türkiye'nin bu gerici ve faþizan gücün eline düþmesinde solliberallerin ihaneti belirleyici oldu" "Liberal Ýhanet", üçüncü baskýya ulaþtý. Bu kitabý yazmaktaki temel amacým, Türkiye'nin "demokratik" gerekçelerle siyasal islamcýlara teslim edilmesinde temel rol oynayan sol kökenli liberallerle hesaplaþmaktý. Kitapta yöntem olarak, sadece teorik düzeyde deðil; somut olay ve kiþiler üzerinden de bir teþhir gerçekleþtirmeyi seçtim. Türkiye son yýlda dünyada örneði az görülen boyutta bir aydýn ihaneti yaþadý. Tarihimizin bu en alçaltýcý aydýn ihanetiyle entelektüel ve ahlaki bir hesaplaþma gerçekleþtirmeden Türkiye'de temiz bir gelecek kurmamýz mümkün deðil. Toplum ve zihinler kirletildi. Bu kirlenmede en büyük payý sol aldý. Sol, liberalizmle lekelendi. Türkiye'nin gerici KARÝKATÜR / dönüþümünde liberal aydýnlarýn sadece pay sahibi olduðunu düþünmüyorum. Tam tersine Türkiye'nin bu gerici ve faþizan gücün eline düþmesinde saðý ve soluyla liberallerin ihaneti belirleyici oldu. Çünkü, imam hatip tedrisatýndan geçen görgüsüz, bilgisiz, donanýmsýz, yarý cahil bir kadronun, iki yüzyýllýk bir aydýnlanma geleneði olan, ciddi bir devrimci birikime sahip ülkeye liberal aydýnlarýn yaþamsal desteði olmadan el koymasý imkansýzdý. Liberaller, siyasal islamcýlarý dünyaya, Türkiye'yi demokratikleþtirecek güç olarak sundular. Ortada bir tehlike bulunmadýðýný, ülkenin demokratikleþtiðini belirterek toplumun ilerici kesimlerinin direniþ Serhan Gazioðlu refleksini kýrdýlar. Türkiye'nin gericiliðe teslim edilmesinde belirleyici rol oynayan liberal ve sol liberaller, bugün ortaya çýkan vahim tablo karþýsýnda basit bir "yanýldýk" ya da "aldatýldýk" gerekçesine sýðýnmaya çalýþýyor. AKP iktidarýna destek verdikleri dönemde amaçlarýnýn demokratikleþmeyi saðlamak olduðunu ileri sürüyorlar. Ýhanet ihanettir. Bu yüz kýzartýcý ihanetin özneleri, artýk hiçbir þey olmamýþ gibi bu ülkede dolaþamayacak. Gericiliðin yedeðine düþen sol liberaller, Tahtakale esnafý kurnazlýðýyla siyaset yapan kasaba yobazlarýnýn izlediði siyasette demokratik gerekçelerle iktidardan pay alma fýrsatýnýn önlerine geldiðini gördüler. Gericiliðe inanarakhizmet etmek tarih önünde daha aðýr bir suçtur. Üstelik bazýlarý kullanýldýktan sonra buruþuk bir peçete gibi bir kenara atýldý. "Yanýldýk" diyenler dönüp toplumdan ve kendileri gibi yanýlmayan insanlardan kendi salaklýklarý nedeniyle özür dilemelidir. Hrant Dink ve Danýþtay cinayetlerinde Cemaat'in ve iktidarýn rolü ortaya çýkýnca, Ergenekon gibi davalarda kanýt olarak ortaya konan akýl dýþý belgelerin düzmece olduðu belirlenince sus pus olan liberallerin, ilk günden bu gerçeðe iþaret eden, insanlara bir özür borcu olmalý. Ortada tam bir rezalet var. Türkiye'de entelektüel, edebi ve siyasal ortam liberalizmle lekelendi. Piyasa haydutluðu için "özgürlükçü" gerekçeler üretildi. Bütün bunlarý, çoðu hödük, köylü kurnazý ve dar kafalý olan Ýslamcýlardan çok soldan gelen liberaller yaptý. Bu ihanetin en büyük aracý medyaydý. Kitapta, medya ortamýnda geliþen ihaneti, dönekliði, ortaya atýlan tezleri ve öne çýkan isimleri de mercek altýna aldým. Türkiye'nin dönüþümünü gerçekleþtiren, Cumhuriyeti tasfiye eden bu yeni gerici tarihsel blokun ideolojik sözcülüðünü, liberaller ve sol liberaller yaptý. Ýhanet edilen öncelikle bu ülke ve toplumdur. Halktýr, emekçilerdir, sosyalist harekettir, soldur (Bu yazý Merdan Yanardað'ýn "sol"da yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr )

10 10 20 Kasým 2014 Perþembe Soner Karasalih Bir zamanlar KTHY da ve Lefkoþa T. Belediyesinde (hepsi deðil) öyle kibirli öyle kendini beðenmiþ çalýþanlar vardý ki sanýrdýnýz Beþparmaklarý onlar yarattý. Keþke olmasaydý fakat düþmeyen bir Allah'týr. Ya olduðun gibi ya da göründüðün gibi olacaksýn. Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadý, size mi kalacaktý kendini beðenmiþ züppeler. Bu iki yerde sevdiðim kiþiler de var çalýþan, onlarý ayrý tutuyorum. Etme bulma dünyasý. Olan bu temiz insanlara da oldu.o saydýklarým az insanýn canýný yakmadýlar zamanýnda. Lila Hayri "EÞLERÝNÝ öldürdü imam nikahlý kocasýnýn kafasýný kesti" sýk sýk medyada bu haberleri okuyor ve izliyoruz TC de. ÝMAM NÝKAHLI eþ ne demekse? 74 sonrasý bu tür haberler sýradanlaþtý. Yakýnda BOÞ OL -boþ ol - BOÞ OL... da duyacaðýz. HOÞ GELDÝN BE ÞERÝAT nerde kaldýn?! Ali Kiþmir Baþbakan eski KTHY çalýþanlarýnýn yanýndaysaydý, o zaman bizler neden baþbakaný eleþtirdik? Maðdur olan çalýþanlar neden baþbakana "yazýklar olsun" diyordu? O çadýr neden ve kime karþý kuruldu? Açlýk grevine neden gidildi? Mehmet Bicen neden istifa etti? Mehmet Seyis neden hasta yataðýndan kalkýp çadýra geldi? Sendikalarýmýz, sivil toplum örgütlerimiz, basýnýmýz, derneklerimiz neden bu insanlara destek çýktý? Duyarlý þirketlerimiz ve insanlarýmýz çalýþanlara neden yiyecek-içecek desteði verdi? Neden toplumumuz isyan noktasýna geldi? Kýsacasý baþbakan çalýþanlarýn yanýndaysaydý bu konu bu kadar sýkýntýnýn içinde neden gündem yapýldý? Verilen mücadele ve çekilen sýkýntýlar bu kadar basit olmamalý!.. Ve destek veren kesimlere saygýsýzlýk yapýlmamalý... Neyse bir bildikleri vardýr herhalde!.. Feza Güzeloðlu Arkadaþlarým beni merak etmiþler! Sesim çýkmamýþ diye sorup duruyorlar! Maalesef birkaç gündür yeraltý dünyasýnýn öldürülen genci y.e'un 1 arkadaþýnýn eþliðinde birkaç katil tipli kiþilerle köþe kapmaca oynadýk!. Dün nihayet Güzelyurt çarþýsýnýn içinde Güzelyurt polisi 155'in de atik 1 þekilde müdahalesi sonucu canýmýzý kurtardýk!. þaka deðil gerçek!. imam diye Kýbrýs'a yerleþen yerleþikler Kýbrýs'ta da ciddi ciddi müslümanlýk peþinde anlýyorum! Burayý da Türkiye'ye çevirecekler akýllarýnca! Faili meçhul cinayetler v.s v.s müslümanýn iþi bu iþte!. Kafa kesmek! Adam vurmak v.b. (by the way, dün görevli 155 Güzelyurt polisine ve dün akþam görevli Lefke polisine de ayrýca tþk ederim!) Saygýlar... Cahit Kutrafalý Az önce destek vermek amacýyla KTHY eylem çadýrýný ziyaret ettik sevgili arkadaþým Hüseyin Kýrmýzý ile... Dinlediklerimiz, gördüklerimiz ve yaþananlar karþýsýnda toplum olarak gereken tepkiyi vermediðimiz, o insanlara yeterince destek olmadýðýmýz ve empati kurmadýðýmýz için aslýnda hepimiz suçluyuz... Batmakta olan ayný gemide yol alýyoruz ve aramýzdaki tek fark bizim olduðumuz yeri daha su basmamýþ... Bu kadar bencil bir toplum haline gelmiþ (veya getirilmiþ) olmaktan, bu toplumun bir parçasý olmaktan bazen utanç ve üzüntü duyuyorum!!! Yýltan Taþçý LEFKOÞA'DAKÝ DEREBOYU'NUN HÂLÝ LV 351 plakalý arabanýn sahibini bilmiyorum. Belki de tanýdýðým biridir. Kim isterse olsun, yaptýðý saygýsýzlýða bakýn. Arabasýný arabamýn önüne park etti. Yola çýkmamý engelledi. Yarým saat bekledim, gelmedi. Gelse... Sonunda Unýversal Bank'ta çalýþan birisi gelip çekti arabayý. Üstüne üstlük, bana kýzdý da. Bankanýnmýþ kaldýrým. Kaldýrýma banka müþterisi olanlar park edebilirmiþ. Ne günlere kaldýk! MANDIRA TIMES / Yonca Þenyiðit 13. MAAÞLAR ERKEN ÖDENÝYOR! Ülkemizde her yýl 13. maaþ ödenecek mi ödenmeyecek mi sancýsý çeken memurlara bu yýl güzel haber erken geldi. 13. maaþ gündemiyle bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, vatandaþlarýn son zamanlarda yaþanan hayat pahalýlýðýna tepkili olduðunu, özellikle en son GSM operatörlerinin yaptýðý zamla birlikte tepkilerinin arttýðýný, bu nedenle vatandaþý memnun etmek için birtakým adýmlar atýlacaðýný açýkladý. 13. maaþýn her yýl zorluklarla ödendiðini açýklayan Bakanlar Kurulu Sözcüsü, bu yýl bu sorunun yaþanmayacaðýný belirtti. Esnafýn da çok zor durumda olduðunu, bu nedenle piyasaya sýcak para sürerek esnafý da dolaylý olarak sevindireceklerini belirten BK Sözcüsü, GSM Operatörleri Turkcell ve KKTC Telsim'in de bu konuya katký koyacaðýný açýkladý. GSM operatörlerinin son yapýlan zamla birlikte kar oranlarýnýn çok arttýðýný, bu nedenle sadece bir seferlik 13. maaþlarýn GSM operatörlerinin katkýsýyla ödeneceði öðrenildi. Buna göre, hem memuru mutlu etmek, hem de Ersoy Olkanlý... piyasaya sýcak para sürerek esnafý memnun etmek için 13. maaþlar Turkcell ve Telsim'in katkýlarýyla 1 ARALIK Pazartesi günü ödenecek. Bu yýl vatandaþa sürpriz olarak ek bir maaþ daha ödenecek. 14. maaþ olarak nitelendirilen sürpriz para, sadece bu yýl için geçerli olacak. Bu paranýn kaynaðý ise TC Büyükelçiliði olarak gösterildi. 14. maaþýn 15 ARALIK Pazartesi günü ödenmesi hedefleniyor. HABER: Gossip Girl Agency Yani bu insanlar ev yapýp para kazanacak diye doðanýn anasýný aðlatýrlar Kendini Çevreci zanneden zat larda Lefkoþadaki derelerin temizlenmesi karþý doðanýn dengesi bozulurmuþ hade yahu!! Faize Özdemirciler ve Ahmet Ustaoðlu, Rahme Veziroðlu'nun durum güncellemesini paylaþtý. Rahme Veziroðlu Ne güzel insanlar, iyi ki varsýnýz... Üzülenler hiç üzülmesin, bu münferit bir olay deðildir, olayýn benimle ilgisi de sadece fotoðraflýktýr. O fotoðraflarda her biriniz farklý güçler tarafýndan itilip kakýlýrken görüntülenebilirdiniz, eðer her þey böyle bu kadar somut olsaydý. Okul, hastane, iþyeri, sokaklar, maaþlar, maþalar, sýnýrlar... O fotoðraftaki polis diye tabir etmeye çekindiðimiz þahýslar, bu adada her gün midemizi bulandýran, boðazýmýzý sýkan her bir gerçekliðin vücut bulmuþ halidir. Her birimizi her allahýn günü tokat tokat sersemleten saçmasapan bir yerde yaþýyoruz. Ben, Hazal ve Halil de ne isterse olsun bu mental tokatlarý kabullenmediðimizi çok basit bir þekilde göstermek için, bizce neyin daha deðerli olduðunu, esasýnda neyin kutlanmaya deðer olduðunu göstermek adýna, olabilecek en manidar yerde, daha önceki örneklerden de polis örgütünün ne kadar (kibar olacaðým) yoz ve testesteron anksiyetesinden muzdarip olduðunun farkýndalýðýyla yaptýðýmýzý yapmaya giriþtik. Ben uykularý kaçan ailem dýþýnda hiç zerre kadar üzülmedim, duygusal olarak da incinmedim. Hala ota boka sevgi doluyum, o veya bu nedenden polis olmuþ arkadaþlarýmý, yeðenlerimi de düþünüyorum ama çok kýzgýným, çünkü hergün böyle yaþamayý kabul etmiyorum ve ailem, dostlarým rahat uyuyana kadar da gerekirse tekrar tekrar dayak yemeye hazýrým. Yalnýz da olur, üç beþ arkadaþla da olur, böyle yaþamayý vicdaný kaldýrmayan herkes somutluklar dünyasýndan katýlýrsa çok daha güzel olur. Bir de dipnot: Bu olayý kýnarken de vicdani reddi tartýþma dýþý býrakmaya çalýþmak o kadar absürd ki... Eðer sindiremediðiniz bir þeyler görüyorsanýz, herkesin her dikte edilen þeyi midesinin kaldýrmayacaðýný bizzat deneyimliyorsunuzdur ve askerlik gibi diktatörlüðün en üst mertebesini ret etme hakký tüm bu olanlarýn göbeðinde yer almalýdýr. Mehmet Onur KTHY maðdurlarý baþlatmýþ olduklarý açlýk grevlerinden dolayý hastaneye kaldýrýlýyorlar. Evet, çok acý bir durum ve ne acýdýr ki baþta bugün CTP bulunuyor. O CTP ki emekten, haktan, hukuktan, insanca yaþamdan yana olan CTP! Ne yapýyor deðil mi?.. Baþbakan, açýkça aç kalýn, ölüm diyor bugün! Ey Naci Talat, geride býraktýðýn CTP'ye bak! Sen böyle olmasýný hiç bir zaman istemedin ve hep kavga mücadele verdin! Ama þimdiki hale bak... CTP'ye bak... Kimlere hizmet veren, kimlere yarayan parti oldu! Sen rahat deðilsin bu durumlar karþýsýnda biliyorum. Biliyorum kemiklerin sýzlýyor. Biliyorum geride böyle CTP olmamalýydý. Ama maalesef senin býraktýðýn CTP yok artýk! Sana ihanet edenlerin CTP'si var! Aral Moral 16 yaþýnda genç kanserden öldü... Daha niceleri öldü, ölüyor, bu hastalýða yakalanýyor.. Kýsaca piyango gibi hayat yaþýyoruz.. Bir de günlük tartýþýlan konulara bak.. Laga luga.. Sorry. Benim da yorumum budur.

11 20 Kasým 2014 Perþembe 11 Mahmut Anayasa -"Çocuk uyum saðlayamadý be caným, yatay geçiþ yaptýk, burda okusun, yanýmda olsun"... Büyük bir hava ile Ýngiltereye okumaya gidip de 6 ay sonra geri gelen öðrenci annelerinin savunma mekanizmasýdýr bu... Siz zannedersiniz Ýngilterede okumak, BMW ile YDÜ'ye gitmeye benzer, az buçuk göt ister bu iþler... Hem ona yatay deðil, "amuda kalkmýþ geçiþ" denir... Altýnda araba, Dereboyu oracýkta, 7 sene gez, toz, sonra askere git... Baba parasý oraþda dururken deli mi oldu.. Günsel Djemal Elüstün Ay oðul Herþey iletiþimin koptuðu yerde biter. Samimiyet de öyle. Ben seni dinlemezsem sen beni dinlemezsen ne kalýr ortada? Nasýl anlaþacaðýz, nasýl birbirimizden haberimiz olacak? BABALAR ÖLÜNCEYE KADAR HAZMEDER Babalar hazmeder, ölünceye kadar hazmeder, susar, bekler, daha doðrusu. Karþýsýndaki ondan genç... Genç olanýn hayat tecrübesi edinip babanýn karþýna öyle çýkmasý lazým... Hazýmsýz davranmakla, fevri davranmakla hiçbir þey elde edemezsin Ay oðul. Kani Kanol Ferdi Sabit arkadaþým, Sayýn Siber, bu törene icabet etmiþse ve bu protokol rezaletine raðmen, hiç bir þey olmamýþ gibi töreni izlemeye devam etmiþse, kusura bakmayýn ve özür dilerim ama MÜSTEHAKTIR derim, baþka da bir þey demem!!! Keþke oradaki saygýsýzlara "çizmeyi aþtýklarýný" söyleyip, gereðini yapaydý... Haberde bu davranýþ karþýsýnda ne yaptýðý yazýlmamýþ... Böyle yapmýþsa kendisine HELAL OLSUN diyorum... Mehmet Sezgin Eveet...hani çabalardýnýz Dünya'ya tanýtasýnýz bu KKTC'yi...ahh gavvollem ahh eþe dosta daðýtýlacak mammadan galmadý da parasýzlýktan dolayý istememiþiz...bu siyasiler garagöz bile oynadamaz yok hükümet idare edecekler!!!! Hakan Gülseven Bugüne kadar atýlmýþ tüm palavralarý, hatta Neil Armstrong'un ayda ezan sesi duyup Müslüman olduðu palavrasýný bile geride býrakacak yeni palavralar üzerinde çalýþma baþladý. Ekranlarda Mars'ta kubbe tipi yapýlar olduðu ve NASA'nýn bu gerçeði tüm dünyadan sakladýðý muhabbetleri baþladý!. Neþe Altay Canakýncý GÜNÜN FIKRASI... SENÝ ANAN KADÝR GECESÝ DOÐURMUÞ Sevgili Güzin abla ben 17 yaþýnda bir kýzým internette kendime yeni bir erkek arkadaþ edindim. Onu çok seviyorum. O da beni seviyormuþ. Bana seni ailemle tanþtýrýcam dedi. Buna çok sevindim. Beni evlerine davet etti. Ailesiyle tanþtýrmak için. Evlerine gittiðimde evde kimse yoktu. Bana birazdan gelirler dedi. Onlarý beklerken birer kola içelim dedi. Ben de olur dedim. Odasýna geçtik, kolamýzý içerken erkek arkadaþým birden uyumaya baþladý. Güzin abla sence erkek arkadaþýmýn hastalýðý ne??? GÜZÝN ABLANIN CEVABI: -Kýzým seni anan Kadir Gecesi dogurmus... Ýsak Aden Biz dünyaya anlaþýlmak için deðil, anlamak için geldik.. anlaþýlamamanýn üzüntüsünü duyacaðýmýz yerde bütün ruhumuzla baþkalarýný anlamaya çalýþsaydýk hayat ne kadar güzel olurdu.. Petros Evdokas... Þener Levent ve Andreas Paraskos... (1989) Mustafa Öngün Bu gördüðünüz fotoðraf aslýnda bir fotoðraf deðil; nerede yaþadýðýmýzý bize gösteren bir aynadýr. Aynada ne olduðunu aslýnda hepimiz biliyoruz. Bunlarý birbirimize anlatmanýn bir manasý yok. Önemli olan, ayna ile ne yaptýðýmýz. Bazýlarýmýz, bakýp "çok çirkin" diyor. Bazýlarýmýz görmezden geliyor. Bazýlarýmýz aynayý yanýna alýp "bakýn, görüyor musunuz?" diyor. Þöyle veya böyle ayna son günlerde sýklýkla karþýmýza çýkýyor. Daha da önemlisi, aynanýn hep ayna olarak kalmayacaðý. Aynanýn içine girme ihtimalimizin her geçen gün artmasý. Belki bugün aynaya bakanlar, görmezden gelenler, baktýðý zaman sinirlenenler veya aynayý yanýnda taþýyanlarýz. Ancak bu toplumda yaþamak ve düþünmek aynanýn içine her an girebilmektir. Bunu her geçen gün biraz daha anlýyor, biraz daha yoðun yaþýyoruz. Siz meclistekilerin de bunu bir an önce anlamasýný umuyoruz. Bizim aynadaki yerimiz belki direk þiddet içermeyecek. Belki sadece hak ettiðimiz iþi alamayacaðýz, düþündüklerimizden dolayý. Belki iþ yerinde baþýmýza bela açýlacak sýrf birileri bizi sevmiyor diye. Belki evde fazladan çalýþacaðýz sýrf kadýnýz diye. Belki iki iþ yapacaðýz ailemizden bize ev, araba kalmadý diye. Belki uykusuz kalacaðýz, komutan kýzar diye. Belki dalga geçilip hor görüleceðiz eþcinseliz diye. Belki istediðimiz Huriye Þirin Özen... GÜZEL KIBRISIM... ve bizim için iyi olan siyaseti uygulayamayacaðýz vasimiz beðenmiyor diye Þöyle veya böyle, her geçen gün ayna bize, biz aynaya, biraz daha yaklaþmýyor muyuz? Aynaya bakýp, görmezden gelerek nereye varacaðýz? Zamaný gelmedi mi bu aynayý ortadan kaldýrmanýn? Gelin bu aynayý vicdani ret ile ortadan kaldýrmaya baþlayalým. Gelin hep beraber militarizme ve onun içimize iþleyen kültürüne?#?vicdanirethaktýr? diyelim Rahme Veziroglu Murat Kanatlý Haluk Selam Tufanli Tegiye Ahmet Ustaoðlu Bazý insanlar bir araya geldiðinde zehri oluyor birbirinin. Beraber olduðunda yangýn, yýkým, hüsran getirmeyecek insanlarý bulmalýsýn.' Bazýsýnýn imtihaný da bu. Ateþe dönen pervaneler gibi kýyametini aramayý býrakmak. Yatýþmak. Ben de ýsrar kýyamet illa fikrimi söyleyeceðim, illa yazacaðým kenarýna paketin, illa bozuk plaklar, yorgun papaðanlar gibi tekrarlayacaðým... mealinde yumuþak sevimli huylarýmdan tam vazgeçeceðim derken, denerken. Sevdiðim bir dostum, ki hayatý dolu yaþamayý çok önemsiyor, her kavgamda tartýþmada sýkýlmadan iþtirak ediyor bana, mesaj atýyor: Hep inatçý kal... Ces Yanis Gapsendollis Bu iþler açlýk greviynan el avuç açmaynan yalvarmaynan olmaz. Verecen ateþe pezevengin memleketini gece vardiyasýnda! Ülker Fahri KOYUN, sorgusuz sualsiz, nereye gittiðine bakmadan sürünün en önde gideninin peþinde gitmesi bir yana, kesimhanede sýrasýný beklerken bile önüne konan samaný yemeye devam eden tek mahluktur. EÞEK, sorgusuz sualsiz, ömür boyu, sýrtýna yüklenen her yükü taþýr. HER ÝKÝSÝNÝN DE "TAKLÝT" DAHÝL, HÝÇ BÝR BECERÝSÝ YOKTUR. PEKÝ, BAÞKA HANGÝ YARATIK BU ÖZELLÝKLERE SAHÝPTÝR? Sezgin Ahmet Ben bir kýsým Kýbrýslýlar diyeceðim zaten onlar da belli ganimet guduzlarý Kemal Sofuoðlu Söylediklerin doðrudur bilimsel olarak bakdýðýnda Ülker abi, ama ben þahsen ayný sürüden olan bir koyun yerde acý çekerken acý acý inlerken ayný sürüden baþka koyunun gözyaþý dökdüðünü da gördüm yerde kalan koyunu kaldýrabilmek umuduynan baþýnda bekleyen koyunu da... Ýnsanoðlunun gözünü çýkar bürüdü mü koyun dediðimiz kadar da olamaz. Güven Yücener Bence cevap; kesinlikle insan'dýr. Hasim Kiracýoðlu Türkiye'de artýk saðlýk tam gün. Kýsacasý devletteki doktorlar dýþarýda kesinlikle muayenehane açamýyor. Hatta TC Hükümeti ve TC Saðlýk Bakanlýðý bunu uygulamada, geri adým atmamada kararlý diyorlar. Bizim için de dile getirsek? Doktorlara, devletteki kaçak çiftçi ve hayvancýlara, devletteki öðretmenlere dair bunu uygulasak? Muayeneler kapansa... Evler dershane olmaktan çýksa... AMANNN... Býrakýn uygulamayý, dile getireni dahi öncelikle çarmýha gereriz deðil mi? Bu memleketin hastasýyým...

12 12 Günün Manisi Emine Hür Evlatlar uzak, doðru Tanrý boþlamaz kulu Þimdi galdýk ikimiz Yanni'yinan Gadellu KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Sayýlarýn Gizli Hayatlarý Michael Miller ZODYAK KÝTAP ÖZDEYÝÞLER "Düþüncelerini deðiþtirmeyenler yalnýz aptallarla ölülerdir." Lowell 20 Kasým 2014 Perþembe TADIMLIK Savaþmak mý neye karþý savaþmak Barýþa karþýysa bu yuh olsun Varlaþmak en iyiyle en güzelle insanlaþmak Açlýkla yoksulluðu var edene yuh olsun Yeni insanla yoklaþsýn hayvanlaþmak Bener H. Hakeri "Yuh olsun" adlý þiirinden FOTOÐRAF BÜYÜSÜ DOSTLARI DERNEÐÝ DÝPKARPAZ VE YENÝERENKÖY BÖLGESÝNÝ FOTOÐRAFLADI Fotoðraf Büyüsü Dostlarý Derneði; Dipkarpaz, Yenierenköy ve çevresini kapsayan tarihi ve turistik yerlere ziyaret düzenledi. Osman Yüksek yönetiminde 25 üyenin katýldýðý ziyarette Dipkarpaz ve Yenierenköy bölgesindeki tarihi ve turistik yerler fotoðraflandý, fotoðraf severler güzel enstantaneler yakaladý. BARAKA, ARGASDÝ'DEKÝ YAZILARI KÝTAPLAÞTIRDI Baraka Kültür Merkezi, on yýldan uzun süredir çýkardýðý "Argasdi" isimli dergisinde yayýmlanan seçme yazýlardan oluþan kitabýný, bugün düzenleyeceði etkinlikle tanýtacak. Baraka Kültür Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, "Argasdi Seçme Yazýlar-Ýnatla Geçen On Yýl" isimli kitabýn tanýtým etkinliði Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn Çaðlayan'daki lokalinde saat 19.00'da baþlayacak. Kitaptaki konularla ilgili çeþitli söyleþilerin yapýlacaðý etkinlikte slayt gösterisi de sunulacaðý ve ilgi duyan herkesin davetli olduðu belirtildi. Say'dan kendisine 'deðersiz' diyen AKP'li vekile yanýt: Vahim bir cehalet. Yazýk! Genco Erkal: Türkiye'nin bu denli bölündüðü bir dönem hatýrlamýyorum!.. Özellikle Gezi eylemlerinden sonra iyiden iyiye hissedilen tiyatrolarýn üstündeki iktidar baskýsý hakkýnda bir yorum da Genco Erkal'dan geldi. Erkal, belediyelerin sunduðu imkanlardan yararlanmak bazý tiyatrocularýn sansüre boyun eðdiðini söyledi. Erkal, Türkiye'nin bu denli bir bölünme içinde olduðunu hatýrlamadýðýný da söyledi. Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuþan Genco Erkal'in söylediklerinden satýrbaþlarý þöyle: *Ýnanýlmaz bir bölünme içindeyiz. Türkiye'nin hiç bu kadar býçakla kesilmiþ gibi bölündüðünü hatýrlamýyorum. Ýnanýlmaz bir bölünme. Ýktidardakiler bundan besleniyor ve devamlý olarak bir tarafý itiyor. Kendi taraftarlarýný bir arada tutmak için devamlý bir saldýrý halinde. *Birçok tiyatrocu arkadaþ, sýrf belediyelerden para almak için belediyelerin istedikleri þartlara uyuyorlar. Oyun metnini deðiþtiriyorlar, kostümleri deðiþtiriyorlar, bazý sahneleri çýkarýyorlar. Rahatsýz etmeyecek þekle getiriyorlar. *Sabah gazeteyi alýp okuduðum zaman, "Hay Allah, böyle bir ülkede mi yaþayacaktýk" diyorum. Moralim çok bozuk. *Benim metafizik dünyayla bir ilgim yok. Buna raðmen beni rahatsýz eden din deðil. Din rahatsýz etmez. Niye etsin? Beni rahatsýz eden dinin kullanýlmasý. Dinin bir takým pisliklerin örtüsü olarak kullanýlmasý. *Bir yýldýr yardým almýyoruz. 16 tiyatroya verilen yardýmý kestiler. Sýrf Gezi'ye verilen destekten dolayý. Politik oyunlar oynamayan tiyatrolara da yaptýlar bunu. * Oyun metnini deðiþtiriyorlar, kostümleri deðiþtiriyorlar, bazý sahneleri çýkarýyorlar. Rahatsýz etmeyecek þekle getiriyorlar. *Mesela o gece bir tweet atmýþlar tiyatrodan. "Biz bu gece oynamýyoruz, hep beraber Gezi'ye gideceðiz" diye Halbuki seyirci yokmuþ, on beþ-yirmi kiþi gelmiþ. Bari erkeklik bizde kalsýn diye "Gezi'ye gidiyoruz, oyunu iptal ettik" demiþler. Bunlarýn da parasýný kestiler. AKP'li vekil Þükrü Erdinç'in kendisi hakkýndaki, "Bir kiþi iktidar, AK Parti karþýtlýðýyla gündeme geliyorsa onun sanatçýlýðýndan herkesin þüphe duymasý lazým" sözlerine piyanist ve kompozitör Fazýl Say'dan yanýt geldi: "Vahim bir tartýþamama, anlaþamama içindeyiz. Vahim bir cehalet içindeyiz. Yazýk Yazýk Yazýk " 'Halkýn yüzde 55'i deðersiz mi?' Say, Twitter hesabýnda kendisi hakkýndaki açýklamalara, "Gençken yarýþmalarda dünya birincisi, Avrupa birincisi olmuþtum. CD'lerim 30'dan fazla uluslararasý ödül almýþtý. Sorun deðil. Deðersizmiþiz. Kaldý ki sanatýn ve sanatçýnýn deðerini ödüller ve birinciliklerin tayin ettiðine inanan birisi de deðilimdir. Savunmak zorunda olmak kötü" yanýtýný verdi. Erdinç'in sanatçýnýn AKP karþýtlýðýyla gündeme gelen sanatçýnýn sanatçýlýðýndan þüphe duyulmasý gerektiðine dair sözlerini farklý bir bakýþ açýsýyla yorumlayan Say, "Vekil "AKP yandaþý olmayan deðerli deðildir" derse, AKP'li olmayan tüm seçmenleri deðersizlikle suçlamýþ olmaz mý? Halkýn yüzde 55'i? Vahim bir tartýþamama / anlaþamama içindeyiz. Vahim bir cehalet içindeyiz. Yazýk Yazýk Yazýk " diye yazdý. AKP'li vekil ne demiþti? Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn bütçe görüþmelerinde Fazýl Say'ýn eserlerinin Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý programýnda sansürlenmesi gündeme gelmiþti.akp'li vekil Erdinç þunlarý söylemiþti: "Sadece kendi mahallemizde yapýlanlara 'doðru', onun dýþýndakilere yapýlan 'yanlýþtýr' dersek bu, sanata ve sanatçýya yapýlan haksýzlýk olur. Sanat ve sanatçý deðerli olabilir, ideolojisi de olabilir ama ideolojisi sanatýnýn önüne geçerse benim gözümde deðerli deðildir. Fazýl Say benim gözümde deðerli deðildir. Bir kiþi iktidar, AK Parti karþýtlýðýyla gündeme geliyorsa onun sanatçýlýðýndan herkesin þüphe duymasý lazým."

13 13 20 Kasým 2014 Perþembe ÖZKER ÖZGÜR 9. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILACAK Baþbakan Yardýmcýlýðý ve CTP Genel Baþkanlýðý da yapan siyaset adamý, emekli öðretmen Özker Özgür, ölümünün 9. yýldönümü olan cumartesi günü anýlacak. Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý'ndan verilen bilgiye göre, Özgür'ü anma töreni, Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda saat 09.30'da baþlayacak. GÝRNE KALESÝ ARKASINDA TEMÝZLÝK - Girne Belediyesi ile Polis Genel Müdürlüðü'ne (PGM) baðlý Suç Önleme Hizmetleri Birimi, Girne Kalesi arakasýnda çevre temizliði gerçekleþtirdi. PGM'nin önerisiyle pilot bölge seçilen Girne'de baþlayýp ilerleyen günlerde diðer bölgelerde de devam edecek çalýþmada, uyuþturucu baðýmlýsý gençlerce mesken tutulan alanlar temizlenerek suçun önüne geçme amaçlanýyor. Çalýþmaya, Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, PGM Ar-Ge Bölümü Müfettiþi Ýlhan Kuþ, Suç Önleme Hizmetleri Þube Amiri Müfettiþ Muavini Ahmet Soyer, Eski Eser ve Müzeler Dairesi Girne Þube Amiri Gözem Gökhan, Girne Belediyesi Temizlik Þube Amiri Þener Beale, meclis üyeleriyle belediye çalýþanlarý katýldý. AÇIK ARTIRMAYLA ARAÇ VE YEDEK PARÇA SATIÞI Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, önümüzdeki hafta bazý araç ve oto yedek parçalarý açýk artýrmayla satýþa sunacak. Dairenin Haspolat ambarýnda, Lefkoþa Su Ýþleri Dairesi avlusunda, Su Ýþleri Dairesi Atölyesi'nde, Gazimaðusa Gümrüðü'nde ve Ercan Havalimaný'nda bulunan çeþitli tip araç ve oto yedek parçayý açýk artýrma ve peþin para ile Kasým tarihlerinde satýþa sunacaðýný duyuruldu. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 26 Kasým Çarþamba günü saat 10.00'da Ercan Havalimaný'ndaki eski KTHY ikram binasý avlusunda motosiklet, salon araç, minibüs, otobüs ve kamyon satýþý yapýlacak. 27 Kasým Perþembe günü saat 09.30'da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarý avlusunda çeþitli tip araç ve oto yedek parça; saat 12.30'da Su Ýþleri Dairesi, Lefkoþa Sanayi Bölgesi'nde exavatör satýþý; saat 13.00'te Çaðlayan Ýlkokulu karþýsýndaki Su Ýþleri Dairesi atölyesinde kazýcý/ yükleyici satýþý yapýlacak. 28 Kasým Cuma saat 10.00'da ise Gazimaðusa Gümrüðü'ndeki 9 numaralý ambarda motosiklet, salon araç ve kamyon açýk artýrmayla satýþa sunulacak. Açýk artýrmayla ilgili daha fazla bilginin numaralý telefonlardan ve Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü'nden alýnabileceði belirtildi. ÖZKER ÖZGÜR KÝMDÝR? 1940 yýlýnda Baf'ýn Vretça köyünde doðan Özker Özgür, yýllarý arasýnda ortaöðretim okullarýnda Ýngilizce öðretmenliði yaptý. Özgür, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'ný temsilen 1975'te Kýbrýs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi'nde görev aldý yýllarý arasýnda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin baþkanlýðýný yürüttü erken genel seçimleri sonrasýnda DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevinde bulundu yýlýnda Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yaþadýðý çeliþkiler nedeniyle arkadaþlarýyla Yurtsever Birlik Hareketi'ni, ardýndan da Birleþik Kýbrýs Partisi'ni kurdu. Özker Özgür, 22 Kasým 2005'te hayata gözlerini yumduðunda Birleþik Kýbrýs Partisi Dýþ Ýliþkiler Sekreterliði görevini yürütmekteydi. SERBEST ÇALIÞAN HEKÝMLER BÝRLÝÐÝ'NDE GÖREV DAÐILIMI Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler Birliði Baþkanlýðýna Dr. Remzi Gardiyanoðlu, Asbaþkanlýðýna ise Dr. H. Ýlker Ýpekdal getirildi. Gardiyanoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, Birliðin 14 Kasým'da gerçekleþtirdiði Genel Kurul toplantýsýnýn ardýndan, oluþan yeni yönetim kurulunun da ilk toplantýsýný dün yaptýðýný belirterek, görev daðýlýmý gerçekleþtirildiðini söyledi. Baþkan ve Asbaþkanýnýn dýþýndaki görev daðýlýmý þöyle oluþtu: "Genel Sekreter Dr. Fuat Çiner, Mali Sekreter Dr. M. Salih Bayraktar, Çevre ve Sosyal Ýliþkiler Sorumlusu Dr. Saltuk Aytaçoðlu, Faal Üye Dr. Remzi Týnazlý, Faal Üye Dr. Ýbrahim Çavuþoðlu." HAYVAN HASTANESÝ - Kuzey Kýbrýs Hayvanlarý Koruma Derneði açýlýþý 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý'nda yapýlan YDÜ Hayvan Hastanesi'ni ziyaret etti. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre; Kuzey Kýbrýs Hayvanlarý Koruma Derneði Baþkaný Tomris Güven, yönetim kurulu ile dernek üyeleri YDÜ Hayvan Hastanesi'ni ziyaret etti. Dernek baþkan, yönetim kurulu ve üyeleri, YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaþan, YDÜ Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ömer M. Esendal ve Hayvan Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, hastane ve öðretim üyeleri tarafýndan karþýlanarak YDÜ, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi hakkýnda bilgi aldý. PAKÝSTAN GENÇ KADIN TAÞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ Pakistan'da genç bir kadýný taþlayarak öldürmekten yargýlanan dört kiþi idam cezasýna çarptýrýldý. Nisan ayýnda Pencap eyaletinin baþkenti Lahor'da 25 yaþýndaki FarzanaParvin, ailesinin isteðine karþý gelerek baþka biriyle evlendiði için yakýnlarý tarafýndan taþlanarak öldürülmüþtü. Terörle Mücadele Mahkemesi tarafýndan bugün alýnan kararla, cinayetten yargýlanan Ferzana'nýn babasý, eski eþi, kardeþi ve kuzeninin idama mahkum edildiði, bir diðer kardeþinin de 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðý bildirildi. Mahkumlarýn mahkeme kararýna itiraz dilekçesi sunabilmeleri için 7 gün mühlet verildiði belirtildi. Farzana'nin ailesi, Farzana'nin eþi Muhammed Ýkbal'ý 25 yaþýndaki kýzlarýný kaçýrmakla suçlamýþ ve mahkemeye baþvurmuþtu. Daha sonra mahkeme heyetine kendi rýzasýyla evlendiðini söylemek için adliye binasýna gelen Farzana, ailesi tarafýndan linç edilerek öldürülmüþtü. FarzanaParvin'in babasý olaydan sonra polise teslim olmuþtu. BREZÝLYA PELE'NÝN OÐLU TUTUKLANDI Platform: Cengiz Topel Hastanesi'nden feragat etmeyeceðiz "Lefke Bölgesi Cengiz Topel Hastanesi Mücadele Platformu", Cengiz Topel Hastanesi'nden hiçbir koþulda feragat etmeyeceðini açýkladý. Lefke Bölgesi Cengiz Topel Hastanesi Mücadele Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, basýnda yer alan "Cengiz Topel Hastanesi dahil bölgenin otel yapýmý maksadýyla yabancý yatýrýmcýya verilmesi, söz konusu yatýrýmcýnýn Güzelyurt'ta gösterilecek bir yere yeni hastane binasý inþa etmesi" konusundaki haberlerle ilgili yazýlý açýklama yaptý. Konunun daha öncede de gündeme geldiðini anýmsatan Oktay, "Bugün de birileri Güzelyurt'a yeni hastane yapýlacaðýný iddia ederek ayný amaca yeniden hizmet etmeyi planlamýþ olabilir. Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleri ve halký olarak bölgemize turizm yatýrýmý yapýlmasýný memnuniyetle karþýlar ve teþvik ederiz. Ancak hiçbir bedel karþýlýðýnda Cengiz Topel Hastanesi'nden feragat etmeyiz" dedi. Oktay, turizm yatýrýmý için bölgede Cengiz Topel Hastanesi alaný dýþýnda çok uygun ve geniþ yerler bulunduðunu belirtti. Futbol dünyasýnýn unutulmaz isimlerinden Brezilyalý Pele'nin oðlu "Edinho" lakaplý Edson Cholbi do Nascimento, uyuþturucu kaçakçýlýðýndan elde edilen parayý aklamak suçundan tutuklandý. Uyuþturucudan elde edilen parayý aklamak suçundan aldýðý 33 yýl hapis cezasýna itiraz eden Edinho'nun, bir üst mahkemede görülen davasý da sonuçlandý. Yargýç Suzana Pereira, 44 yaþýndaki Edinho'nun itirazýný kabul etmeyerek temyiz yolu açýk olmak üzere tutuklanmasýna karar verdi. Edinho'nun avukatlarý, yaptýklarý açýklamada, verilen karara þaþýrdýklarýný ve müvekkillerinin derhal salýnmasýný talep edeceklerini ifade ettiler.

14 14 20 Kasým 2014 Perþembe DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Yusuf Tandoðan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacý Ali Apt. B Blok No:4 Toros Ticaret Yaný Dereboyu Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis YoluSakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarý Girne Haval Market Karþýsý Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Hiç acýmasý olmayan, acýmasýz kimseler için kullanýlýr(iki kelime). 2-Göçebelerin konak yeri. Kirliliði gösteren iz. Ters okunuþu "Yaydan çýkan". 3-Alýcýnýn kendi iþini kendisinin gördüðü, daha çok her türlü yiyecek maddelerinin ve mutfak gerecinin satýldýðý dükkan. Üslûp, biçim, tarz. 4-Askerlikte "Yürü" komutu. Büyük kardeþ, aðabey. 5-Buðdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapýmýnda kullanýlan, hayvanlara yem olarak verilen bir bitki. Güvenilir olma durumu, saygýnlýk. 6-Lityum'un kýsaltmasý. Dar ve kalýnca tahta. Ters okunuþu "Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar". 7-Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Dansý kendisine meslek edinmiþ kadýn. 8-Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar. Ters okunuþu "Sývý olmayan, sert". 9-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap. Molibden'in kýsaltmasý. 10-Durgun, hareket etmeyen. Hindistan'da prenslere verilen unvan. 11-Ýsteklisi bulunmak. Müzikte sesin yankýlanmasý. Dünkü bulmacanýn çözümü McCain: Erdoðan Ýslamcý bir diktatöre dönüþtü "Türkiye'de hapse atýlan gazeteci sayýsý Ýran'dakinden çok daha fazla" Ak Saray þaþkýnlýðý 1 milyar 370 milyon liraya mal olan yeni cumhurbaþkanlýðý sarayýna da deðinen Arizona senatörü, þaþkýnlýðýný "Yaptýklarý sarayý gördünüz mü?" sözleriyle ifade etti. Program sunucusu Joe Scarborough ise, "Tayyip Erdoðan tarafýndan atýlan adýmlarýn Mustafa Kemal Atatürk'ün inþa ettiði yüz yýllýk tarihe aykýrý olduðunu" dile getirdi. Scarborough, "Eðer Türkiye, IÞÝDli teröristler için bir geçiþ yolu olacaksa, Kürtlerin silahlandýrýlmasý konusunda Türkiye'nin ne düþündüðünü niye umursuyoruz ki? diye sordu. McCain 2008'de ABD Baþkaný Barack Obama'ya karþý Cumhuriyetçilerin baþkan adayý olarak mücadele etmiþ ancak kaybetmiþti. (T24) ABD'nin eski baþkan adaylarýndan Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a sert ifadelerle yüklendi. McCain, Erdoðan'ýn "baskýcý bir diktatöre dönüþtüðünü" söyledi. MSNBC televizyonunda yayýnlanan Morning Joe isimli programa katýlan senator McCain, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Ortadoðu politikasýný deðerlendirdi. Terör örgütü Irak Þam Ýslam Devleti'ne de (IÞÝD) deðinen McCain, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Erdoðan gerçek bir Ýslamcý'ya dönüþtü. Daha da kötüsü baskýcý bir diktatör oldu. Gerçek bir hayalkýrýklýðý" dedi. "Türk medyasýnýn büyük baský altýnda olduðunu" vurgulayan McCain, "Türkiye'de hapse atýlan gazeteci sayýsý Ýran'dakinden çok daha fazla" diye konuþtu. AB-Türkiye iliþkileri uzmaný Robert Ellis: "Yeni Osmanlýcýlýk, AB hedefini geride býraktý" Yukarýdan Aþaðýya: 1- Torbadan numaralý taþlar çekilerek, üzerinde numara yazýlý kâðýtlarla oynanan bir talih oyunu. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Yüze gülen, ikiyüzlü. 3-Alkollü bir içki. Ýlgi. 4-En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Organizmanýn herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüþ hücre artýklarýndan ve bozulmuþ akyuvarlardan oluþan, sarýmtýrak renkte koyuca bir sývý, cerahat. 5-Pay. Yüksek bir makama sunma. Ters okunuþu "Manganez'in kýsaltmasý". 6Kabul etmeme. Ters okunuþu "Karþýlýklý alýp verme". 7-Ýlave. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk. 8-Aðaç, taþ, metal gibi þeyleri yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç. Uzun olmayan. 9-Canlý ve cansýz maddelerden oluþan varlýðýn hepsi, doða. Seryum'un kýsaltmasý. 10-Tek rakamlý bir sayý. Hafif topallamak. 11Ters okunuþu "Dürülerek boru biçimi verilmiþ deri veya kâðýt tomar". Müzikte sesin yankýlanmasý. bakanýyken 2009 yýlýnda Bosna Hersek'te yaptýðý bir konuþmayý hatýrlatarak hedefinin "Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoðu'yu Türkiye'yle birlikte uluslararasý politikanýn merkezi haline getirmek" olduðunu belirtti. Türkiye'nin giderek Avrupa Birliði'nden uzaklaþan politikasýna yönelik eleþtirilerin arkasý kesilmiyor. AB-Türkiye iliþkileri uzmaný Robert Ellis'e göre Ankara'nýn bu politikasý, Türkiye'de alýþýlagelmiþ Batý karþýtý söylemin yeniden yükseliþe geçmesine neden oldu. Avrupa Parlamentosu'nda kurulan 'Turkey Assessment Group'un danýþmanlarýndan Robert Ellis, Financial Times için "Yeni Osmanlýcýlýk, Türkiye'nin Batý'yla yakýn baðlarýný görmezden geliyor" isimli bir yazý kaleme aldý. Yeni Osmanlýcýlýk Ellis'in yazýsý þu ifadelerle devam ediyor: "Yeni Osmanlýcýlýk olarak adlandýrýlan bu politika pek çok yerde tekrarlandý, özellikle de Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Dýþ Politika Danýþmaný Ýbrahim Kalýn'ýn iki yýl önce Ýstanbul Forumu'nda Avrupa modeli seküler siyaseti, demokrasi ve çoðulculuðu 'deðer temelli' (Ýslamcý olarak okuyun) bir dýþ politika için reddettiði konuþmasýnda." Türk halkýnýn AB'ye verdiði desteðinse geçtiðimiz yýllara oranla arttýðýný belirten Ellis'e göre, bu durum 'AKP hükümetinin baskýcý iç ve dýþ politikalarýnýn reddi olarak okunabilir.' (diken.com.tr) Beklenen sonuç Türkiye'deki Batý karþýtý söylemin yeniden yükseliþe geçtiðini vurgulayan Ellis, bu durumun AKP'nin uyguladýðý yanlýþ ve saldýrgan politikalarýn beklenen bir sonucu olduðunu yazdý. Ellis,Türk dýþ politikasýnýn mimarý olarak tanýmladýðý Ahmet Davutoðlu'nun dýþiþleri DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 20 Kasým 2014 Perþembe GÜNEYDEN... UYUÞTURUCUNUN MALÝYETÝ 32 MÝLYON EURO Güney Kýbrýs'ta uyuþturucu madde kullanýmýnýn önlenmesi ve tedavisi gibi alanlarýn Rum hükümetine yýllýk maliyeti, 32 milyon Euro olarak tespit edildi. Politis gazetesinin haberine göre, Rum Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Uyuþturucuyla Mücadele Komisyonu 2011 yýlý için yaptýðý araþtýrmada, Güney Kýbrýs'ta uyuþturucu kullanýmýnýn önlenmesi, uyuþturucu kullananlarýn tedavisi ve uyuþturucuyla ilgili diðer alanlarda yapýlan uygulamalarýn Rum hükümetine maliyetinin 32 Milyon Euro olduðunu belirledi. BEYAZ SARAY: MÜZAKERELERE GERÝ DÖNÜN Karþýyaka Ýlkokulu'nda çoðul gösteri - Karþýyaka Merkez Ýlkokulu'nda öðretmenler öðrencilere karþý çoðul gösteri yaptý. Bir kiþinin birden çok kiþiyle ayný anda oynamasýna çoðul gösteri denir. Üç, dört ve beþinci sýnýfta okuyan yüz öðrencinin tümü ile oynayan öðretmenlerimizin hedefi; satrancý sevdirmek ve yaymak, okullarda ders olarak okutulmasý için ilgilileri cesaretlendirmektir. Satranç dernekleri hatta satranç federasyonlarý ne kadar etkin çalýþýrsa çalýþsýn; fýrsat eþitliði temelinde tüm toplum bireylerine ulaþamaz. 15 yaþýna kadar zorunlu eðitim döneminde okulda ders olarak okutulsa; bu süre, bir yýl bile olsa, toplumun tüm bireyleri satrançla tanýþsa, bize göre çok çok büyük önemi vardýr. Ýnanýyoruz ki satranç sevilerek oynandýðýnda düþünce becerisini, dikkati bir noktaya yoðunlaþtýrma yeteneðini, planlý olmayý ve strateji belirlemeyi vb. birçok yönümüzü geliþtirir. Ezberci eðitim sistemimiz yerine yaratýcý bireyler yetiþtirmeyi hedefliyorsak ilk adým satrancý okullarýmýzda ders olarak okutmak olsun YILI "GÖÇ YASASI ÝLE MÜCADELE YILI" n GÖKÇEBEL: "TEMEL AMACIMIZ TÜM ÖÐRETMENLERÝMÝZÝ 'TEK YASA' EÞÝT HAKLAR ALTINDA BÝRLEÞTÝRMEKTÝR" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS)Yönetim Kurulu, 2015 yýlýný "Göç Yasasý ile Mücadele Yýlý" ilan etti. "Temel amacýmýz tüm öðretmenlerimizi 'Tek Yasa' eþit haklar altýnda birleþtirmektir" diyen KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, "Sermaye, kendi krizini atlatabilmek uðruna, yeni kaynak olarak gördüðü kamusal alanlarý, özel sektöre peþkeþ çekmek için her politikayý ileri götürmeye çalýþmaktadýr" dedi. Gökçebel yaptýðý yazýlý açýklamada, "Her yýl müdür, muavin, öðretmen, hademe, sekreter eksiklikleri ve bütçe yetersizliði ile devlet okullarý bilinçli olarak zayýflatýlmaktadýr" diyerek, "Özelleþen eðitimde kamusal hizmeti veren öðretmen de niteliksizleþtirilerek, silikleþtirilerek, sorunlar altýnda ezdirilerek, geçim derdine sokularak kendini iþe yaramaz olarak algýlamasýný saðlamaya çalýþmakta, tamamen etkisiz eleman yapýlmak istenmektedir" ifadesini kullandý. Gökçebel, "Seçmeci elemeci sýnavlarý baþarý ölçeði yaparak, performans, toplam kalite gibi kavramlarla öðretmenleri yarýþtýrarak, öðretmenler arasý rekabeti kýzýþtýrarak, öðretmenleri nakil, görevlendirme derdine düþürerek, farklý yasalarla farklý haklara, maaþa tabii tutarak, maaþ garantisi yerine ek ders ücreti yaratarak öðretmen ve örgütlülüðü daðýtýlmak için çalýþmalar yapýlmaktadýr" dedi. 2008'den sonra mesleðe giren öðretmenlerin emeklilik yaþýnýn 60'a çýktýðýný, kadýn öðretmenlerin 1/5 yýpranma payýnýn kaldýrýldýðýný, emeklilik ikramiyesinin kaldýrýldýðýný ve emeklilik maaþýnýn azaltýldýðýný, prim kesinti oranýnýn yüzde 13 artýrýldýðýný, saðlýk sigortasý kesintisi baþlatýldýðýný ve saðlýktan yararlanmanýn belirli süre prim yatýrmaya endekslendiðini anlatan Gökçebel þöyle devam etti: "2011'den sonra mesleðe giren öðretmenlerden ek olarak: Tüm ek tahsisat ve ücretler ile 2. Üniversite gibi barem içi artýþlar kaldýrýlmýþtýr; Maaþ topuna 17 yýl yerine minimum 27 yýl koþulu getirilmiþtir; Otomatik barem kaldýrýlmýþtýr; Derece atlama siyaseten belirlenecek 'performansa' baðlanýlmýþtýr; Maaþlar yaklaþýk yüzde 40 azaltýlmýþtýr." Bununla yapýlmak istenenin, istihdam biçiminin deðiþtirilmesi olduðunu, geçici, sözleþmeli istihdam ile iþsizler devreye sokularak iþ bulma, geçim derdine düþmüþ öðretmenin þükranla devam etmesi istendiðini savunan Gökçebel, "Maaþ garantisi siyasi performansa baðlanarak öðretmenin kaderi siyaseten ele alýnmak istenmektedir. Siyasi kararlarla maaþ, terfi, vs. ile öðretmenin haklarýný, örgütlü gücü yerine bireysel yalakalýk ile korunabileceði bir sistem yaratýlarak sendikalar devre dýþý býrakýlmak, sonra da öðretmen tertiplenerek sýnýfa hapsedilmek istenmektedir" dedi. ÝPOTEKLÝ MALLAR KONUSUNDA UYARI Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'in, siyasi partilere, Rum Yönetimi'ne verilecek bir sonraki kredi dilimi için en önemli önkoþul olan ipotekli mallarýn satýlmasý yasasýnda deðiþiklik yapacak herhangi bir faaliyette bulunmamalarý çaðrýsý yaptýðý bildirildi. Alithia gazetesi, Yeorgiadis'in dünkü Meclis Ekonomi Komitesi toplantýsýnda siyasi partilere, ipotekli mallarýn satýlmasýyla ilgili yasada deðiþiklik yapýlmasý halinde, bir sonraki kredi diliminin bahar aylarýna kalacaðýný ve bunun da, Rum ekonomisi için tehlike arz ettiðini söylediðini yazdý. Gazete, Yeorgiadis'in komitedeki konuþmasýnda, Rum Hükümeti'nin þu anda 13. maaþlarý ödeyebilecek durumda olduðunu söylediðini de yazdý. BATIK KREDÝLER 28,1 MÝLYAR EURO'YA ULAÞTI Alithia gazetesi haberinde, Rum bankalarýndaki batýk kredi miktarýnýn Eylül ayýnda 195,8 milyon Euro'luk artýþ göstererek, 28,1 milyar Euro'ya yükseldiðini bildirdi. Haberde, batýk kredilerin, toplam kredi miktarýnýn yüzde 48'ini oluþturduðu bilgisi verildi. 2012'DE 2 BÝN 300 YENÝ "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" VATANDAÞLIÐI VERÝLDÝ UBP'DEN NARENCÝYECÝLERE DESTEK Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili ve Ýlçe Baþkaný Kemal Dürüst, narenciye üreticilerinin bugün Meclis önünde yapacaðý eyleme destek vermenin bir yurttaþlýk görevi olduðunu belirterek, parti olarak üreticilerin yanýnda olduklarýný söyledi. Dürüst, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümetin narenciye sektörünü batýrmak istediðini savunarak, "Ya görevlerini yapsýnlar ya da derhal istifa etsinler" dedi. UBP olarak yarýn yapýlacak eylemi desteklediklerini kaydeden Dürüst, sonuna kadar üreticilerin yanýnda olduklarýný da dile getirdi. "Hükümet narenciye üreticilerinin alacaðýný derhal ödemeli ve gelecek yýlýn hazýrlýklarýný tamamlamalýdýr" þeklinde konuþan Dürüst, "Ülke ekonomisine katký koyan üreticilerimizin sesini duymak istemeyen hükümeti þiddetle protesto ederiz. Bu nasýl üretime, üreticiye sahip çýkma anlayýþýdýr?" diye sordu. Beyaz Saray'ýn, bütün taraflara, Kýbrýs müzakerelerine geri dönülmesi ve gerginlik yaratmaktan kaçýnýlmasý çaðrýsý yaptýðý bildirildi. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ýn Türkiye, Ukrayna ve Fas ziyareti vesilesiyle yaptýðý açýklamada, Biden ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan arasýnda gerginlik olmadýðýný vurguladýðý kaydedildi. Fileleftheros "ABD Müzakerelere Geri Dönün, Gerginlikten Kaçýnýn" baþlýklý haberinde, Biden'ýn Ankara temaslarýnda Kýbrýs sorununun da gündemde olacaðýný açýklayan ABD yetkilisinin "Ana tutumumuz, barýþ prosedürünün yinelenmesine ve bütün taraflarýn tahrik edici adýmlardan kaçýnacaklarý konusunda bizi temin etmelerine verdiðimiz önemle ilgilidir. Müzakerelerin yinelenmesi þarttýr" dediðini yazdý. Avrupa Ýstatistik Kurumu Eurostat'a göre, 2012 yýlýnda, bin 300'ü AB üyesi ülkelerin vatandaþlarý olmak üzere, 2 bin 300 kiþiye "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþlýðý verildi. Fileleftheros gazetesi, Eurostat'ýn dün yayýmladýðý verilere dayanarak, vatandaþlýk alanlarýn yüzde 34,8'inin Yunan, yüzde 17,1'inin Ýngiliz, yüzde 8'inin Güney Afrikalý, yüzde 8'inin de Rus olduðunu yazdý. SEMÝNER - YDÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü son sýnýf öðrencileri ve bölüm öðretim görevlisi Ayþe Oktan, koordinatörlüðünü ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü Kütüphanesi'nin yaptýðý "Referans Kütüphaneciliði ve Koç Üniversitesi Suna Kýraç Kütüphanesi'nde Referans Hizmetleri" adlý seminere katýldýlar. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla iliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nde gerçekleþtirilen ve Koç Üniversitesi Referans Kütüphanecisi Mithat Zencir'in anlattýðý seminerde, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm öðrencileri, uygulamaya dayalý bilgilerin kendileri için son derece faydalý olduðunu ve bu türden etkinliklere katýlmaktan dolayý duyduklarý memnuniyeti bölüm baþkanlarý Doç. Dr.Mustafa Saðsan'a teþekkür ederek bildirdiler. 12'NCÝ PARSELDEKÝ REZERV TAHMÝNLERÝ YÜKSELDÝ Rum Yönetimi'nin tek yanlý "münhasýr ekonomik bölge" (MEB) ilan ederek parsellediði deniz bölgesindeki 12 numaralý parselin, yüzde 30 ortaðý olan Delek Drilling ve Anver Oil (Ýsrail) þirketleri, "Afrodit" yataðýndaki (12'nci parsel) ortalama doðal gaz rezervini tahminlerini yüzde 12 artýrdýklarýný açýkladýlar.

16 16 20 Kasým 2014 Perþembe

17

18

19 20 Kasým 2014 Perþembe 19 KAYIP DÝPLOMA Eðitim Yýlýnda Kurtuluþ Lisesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Tuncay Þahinler SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: SATILIK Satýlýk þöminelik odun. 1 van 370 TL. Tel: DUYURU Montessori Eðitim Derneði 1. Olaðan Genel Kurulu 06 Aralýk 2014 Cumartesi saat de Kemal Aksay cad. Taþkýnköy/Lefkoþa Þefler Pastahanesinde yapýlacaktýr. Yeterli çoðunluðun saðlanamamasý halinde Genel Kurul 13 Aralýk 2014 tarihinde ayný saatte ve adreste gerçekleþtirilecektir. Tüm üyelerimiz davetlidir. Gündem 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Baþkanlýk divanýnýn oluþumu 3- Saygý duruþu 4- Yönetim ve denetim kurullarýnýn asil ve yedek üyelerinin seçimi 5- Dilek ve temenniler 6- Kapanýþ Ýletiþim: / Yonca Karaca TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz Mal(Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 Tahtýnda Ýlan Ben (PAS: ) ZERRÝN KORKMAZER N/D ZERRÝN GÜNEY HÝSSESÝ:1/6 aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malýn GAZÝMAÐUSA TAPU DAÝRESÝ'nin S 1416/2014 sayýlý satýþ takriri ile (Kim. No:134542) ÖMÜR DEVECÝ'e satmaya muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. Mahalle/Köy : ÝNÖNÜ Koçan No : 145 (Pafta)-(Harita) : (XXIII)-(43) Ada(Blok)-(Parsel) : ()-(105) Yüz Ölçümü : 18 Dönüm, 3 Evlek Malýn Cinsi : TARLA Satýþ Bedeli : ,00 TL SATILIK PÝYANO En az 100 yýllýk iyi durumda piyano satýlýktýr. Tel: SATILIK 1- Elektrostatik Komple Konveyörlü Sac/Alüminyum Boyama Fabrikasý 2- Eksantrik Press Makineleri - 40 ton / 60 ton / 80 ton / 125 ton / 150 ton ton Hidrolik Sývama Press - Sac Rulo Açýcý - Plastik Enjeksiyon Makineleri Ton / 150 Ton - Plastik Kýrma Makinesi - Chiller - Clavemeneta 108 / 102 Kcal/h - Çift Kompresör Ýletiþim için telefon: DERS VERÝLÝR Ýngilizce, Fransýzca, Ýspanyolca dillerinde tecrübeli öðretmenden özel ders verilir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Göçmenköy de Park Station Cafe de çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:450/2014) Kumsal - Metehan, Kermiya Þehit Çocuklarý - Güzelyurt baðlantý Yoluna ve Gazimaðusa Yeni Hastane Baðlantý Yolu Termoplastik Boya ve Uygulamasý için teklif kabul edilir. (Bu ihaleye encümene teknik iþler sýnýfýnda kayýtlý sýnýf müteahhitler katýlabilecektir.) NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü'nün 11(1). maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Teminat mektubunun bitiþ süresi en az 19 Ocak 2015 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 03 ARALIK, Çarþamba 2014 günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak TL+KDV makbuz karþýlýðý Karayollarý Dairesi adresinden temin edebileceklerdir. KAYIP ERCAN GÝRÝÞ KARTI numaralý Ercan giriþ kartýmý kaybettim. Yenisi alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur. Emrah Özdemir Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý SATILIK ARSALAR Girne Karmi de satýlýk dört arsa. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel:

20 Hentbolda sona geliniyor Hentbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen yýldýzlar liginde yavaþ yavaþ sona geliniyor. Bu güne kadar oynanan bayan ve erkek müsabakalarý sonunda bayanlardauluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, erkeklerde ise Yükseliþ ve Maðusa Gençlik Akademisi yenilmezliklerini sürdürüyor. Yýldýz hentbol ligine okullardaki sýnavlar nedeni ile 24 Kasým Pazartesine kadar bir hafta ara verildi. Belçika'da Anderlecht Kulübü'nün Galatasaray maçý öncesi ilginç kararý Türk seyirciler giremeyecek Anderlecht, Belçika'da yaþayan çok sayýda Türk'ün, Anderlecht taraftarý arasýnda maçý izlememesi için ilginç bir yönteme baþvurdu ve son üç yýlda Anderlecht maçlarýna gelmeyen taraftarlara maç biletinin satýlmayacaðýný, kulüp yoneticilerinin bu uygulamayý güvenlik nedeniyle hayata geçirdiklerini kaydetti Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'nde konuk olacaðý Anderlecht, seyircilere yönelik hayata geçirmeye çalýþtýðý yeni uygulamayla dikkat çekti. Yeni bir uygulamayý yürürlüðe koyan Belçika ekibi, son üç yýlda bilet almamýþ, sistemlerinde kayýtlý olmayan kimseye Galatasaray maçý için bilet satmayacak. Belçika gazeteleri bu habere yer verirken, bu uygulamanýn Türk kökenli seyirciler için hayata geçirildiði yazýldý, yeni bir tartýþma baþladý. Belçika'nin yüksek týrajlý bulvar gazetelerinden La Derniere Heure, "Anderlecht taraftarý olmayanlar bilet alamayacaklar" baþlýklý haberinde, önümüzdeki hafta Galatasaray'ý sahasýnda aðýrlayacak Anderlecht'in, Belçika'da yasayan çok sayýda Türk'ün, Anderlecht taraftarý arasýnda maçý izlememesi için ilginç bir yönteme baþvurduðunu yazdý. Gazete, son üç yýlda Anderlecht maçlarýna gelmeyen taraftarlara maç biletinin satýlmayacaðýný vurgularken, kulüp yoneticilerinin bu uygulamayý güvenlik nedeniyle hayata geçirdiklerini kaydetti. Muhafazakar gazetelerden La Libre Belgique ise, "Belçika futbolunda ufak bir sorun" baþlýklý haberinde, Sampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ý konuk edecek Anderlecht, "Galatasaray taraftarýný stada almamak için ayrýmcýlýkla suçlanabilecek bir uygulamayý hayata geçirdiler" yorumunu yaptý. Son 3 yýl boyunca Anderlecht'in maçlarýna gelmeyen taraftarlara maç bileti satýlmayacaðýný hatýrlatan gazete, bu uygulamanýn sadece Türk kökenli seyirciler icin geçerli olmasýnýn kabülü zor bir uygulama olduðuna dikkat çekti. Le Soir gazetesi ise, "güvenlik için ayrýmcýlýk" baþlýklý haberinde, gelecekte çok büyük tartýþmalara neden olabilecek Anderlecht'in uygulamasýnýn, güvenlik nedeniyle hayata geçirileceðini dile getirmesini ilginç bir açýklama olarak nitelendirdi. Belçika futbol otoritelerinin konuya yönelik sessizliklerini muhafaza ettiklerini vurgulayan gazete, UEFA'nýn da bu uygulamaya yönelik görüþünün merak konusu olduðunu dile getirdi. Haberlerde ayrýca Bursaspor'un Anderlecht ile 25 Aðustos 2011'de deplasmanda oynadýðý ve 2-2 berabere kaldýðý maçta, tribünlerde çok sayýda Türk taraftarýn olduðuna da dikkat çekildi. Constant Vanden Stadý çalýþanlarý, maç için sistemlerinde olmayan kiþilerin bilet talep ettiðini duyururken, bazýlarýnýn eli boþ döndüðünü açýkladý. Anderlecht-Galatasaray maçý biletleri ise en ucuzu 80 Eruo'dan satýþa çýkarýldý. Voleybol Aday Hakem Kursu devam ediyor Voleybol Federasyonu faaliyet programý içerisinde yer alan Voleybol Aday Hakem Kursu devam ediyor. Voleybol Hakemi Sedat Kýlýç'ýn verdiði Voleybol Aday Hakem Kursu'na katýlanlar, ilk üç gün teorik bilgiler aldýlar. Adaylar blok, hücum ve maç kazanma gibi bilgileri öðrendiler. 17 Kasým 2014, Pazartesi günü baþlayan ve 21 Kasým 2014, Cuma günü tamamlanacak olan Beþ günlük Voleybol Aday Hakem Kursu'nda katýlan adaylar yarýn sýnava tabii tutulacaklar. Sýnavda baþarýlý olacak adaylar, voleybol hakemliðine ilk adýmlarýný atmýþ olup, Voleybol Sezonu'nda federasyonun hakem kadrosunda yer alacaklar. Týrmanma Rallisi'nde son yarýþ Kayalar köyünde gerçekleþecek olan sezonun 5'inci ve son yarýþýna en yakýn takipçisi Mehmet Çocuk'un 5 puan önünde giren Deniz Denner, "Önce dostluk" dedi ve kazasýz belasýz bir yarýþ olmasýný diledi Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafýndan düzenlenen KKTC 2014 Yýldýray Debreli Týrmanma Þampiyonasý'nýn 5'inci ve son yarýþý 23 Kasým 2014, Pazar günü koþulacak. Lapta Bölgesi'nde bulunan Kayalar köyü yolu içerisinde gerçekleþecek olan yarýþ ayni zamanda KKTC 2014 Ralli Þampiyonasý'na da 1 katsayý üzerinden puan verecek. Yarýþsa en yakýn takipçisi Mehmet Çocuk'un 5 puan önünde giren Deniz Denner, "Önce dostluk" dedi ve kazasýz belasýn bir yarýþ olmasýný diledi. Yarýþa katýlan her yarýþçýný yarýþý bitirmesinin kendisi için önde geldiðine iþaret eden Denner, "Mehmet Çocuk arkadaþýmýz. Ancak þampiyonluk için ben bir adým öndeyim. Yarýþý ilk iki içerisinde tamamlamam halinde þampiyon olurum. Mehmet Çocuk benden 5 puan fazla puan alýrsa o þampiyon olur. Bence hakký olan kazansýn" þeklinde konuþtu. Lider Deniz Denner, yeni arabasý Mitsubishi L EVO IX ile yarýþtýðý son iki yarýþýn birincisi olmuþtu. KKTC 2014 Yýldýray Debreli Týrmanma Þampiyonasý sabah saat 10:00 da baþlayacak. KKTC 2014 Yýldýray Debreli Týrmanma Þampiyonasý'nýn ilk 10 sýrasýnda yer alan sporcular ve puanlarý þöyle: 1.Deniz Denner 44 Puan 2.Mehmet Çocuk 39 Puan 3.Özkan Karaduman 22 Puan 4.Salih Çelikkaya 20 Puan 5.Deniz Ali Yeþilçimen 15 Puan 6.Doða koyuncu 14 Puan 7.Kemal Topçuoðlu 13 Puan 8.Þenol Çelebici 12 Puan 9.Hasan Altýntaþ 10 Puan 10.Fikri Macila 9 Puan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Kasým 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4712 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu darbe cezasýz mý kalacak?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Kasým 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4712 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu darbe cezasýz mý kalacak? Tören alanýndaki polis zorbalýðýna toplumumuzdan pek tepki gelmedi... Tepkisizlik, bundan sonra daha çok zorbalýk yapmasý için polisi oldukça cesaretlendirdi!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Kasým

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TC nin meclisi. KK nýn deðil. Açý senerlevent@yahoo.com

TC nin meclisi. KK nýn deðil. Açý senerlevent@yahoo.com Göç yasasý denilen rezaleti ortadan kaldýrmaya kimsenin gücü yetmiyor. Davullarý boyunlarýnda taþýyanlara kýzmayýn... Bu kez tokmak davula deðil, baþlarýna mý insin istersiniz yoksa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Baronlar yakalanamýyor

Baronlar yakalanamýyor Dünyada aranan pek çok suçlunun kuzey Kýbrýs'ta olduðu sanýlýyormuþ... Boþuna mý bizi korsan devlet yaptýlar sanýrsýnýz? Suç aletlerine de güvenli bir sýðýnak lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4547 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4547 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Derviþ Eroðlu bugün Ýstanbul'da 'asabi' Tayyip Erdoðan'la görüþecek. Erdoðan ona maaþýný sorarsa, o da ona ayakkabý kutularýndan bize ne kadar pay ayýrdýðýný sorsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Saldýrý otele deðilmiþ

Saldýrý otele deðilmiþ Yunan halký dürüst, iyiniyetli, gösteriþten uzak, yalan söylemeyen ve ezilenlerden yana olan bir liderin deðerini biliyor. Kýbrýs ta bizim de en çok ihtiyacýmýz olan þey bu deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3624 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CASÝNOLAR VE BET KAPIÞMASI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3624 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CASÝNOLAR VE BET KAPIÞMASI... Dün Türkiye'de yine geniþ çaplý siyasi tutuklamalar yapýldý. Kendi gözündeki merteði görmeyen Türkiye Suriye'nin gözünde çöp arýyor. Böylesi hiç görülmedi tarihte! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Kasým

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!.. Ahmet Uzun týpký Çangar gibi paralý bir 'açýklama' gönderdi gazetemize. Yayýnlýyoruz. Ancak 'paralý' açýklamaya ne gerek vardý? Sanki 'bedava' açýklama gönderdi de yayýnlamadýk mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı