Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 94 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kurumlarýn personel sorunu çözülüyor Ceza infaz kurumlarýnýn personel sorununun giderilmesine yönelik olarak 2009 yýlýnda baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ilk olarak 3 bin sözleþmeli infaz ve koruma memurunun atamasý yapýlýrken, 2 bini sözleþmeli 2 bin 424 infaz ve koruma memuru, 31 psikolog, 19 sosyal çalýþmacý ve diðer kadrolarda toplam 2 bin 794 personel daha alýnýyor. Hükümlü Eylem Kaya nýn ALES baþarýsý Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Eylem Kaya 15 Kasým 2009 tarihinde yapýlan ALES te büyük bir baþarý gösterdi. Kaya, sayýsalda , sözelde , eþit aðýrlýkta ise puan alarak, kiþi arasýnda 838 inci oldu. 14 te Ýnebolu M Tipi nde müzik eðlence ve belge daðýtým programý Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, personel ile hükümlü-tutuklulardan oluþan "Müzik Topluluðu" tarafýndan tarihinde gerçekleþtirilen müzik-eðlence programýnda bilgisayar iþletmenliði, ikinci kademe eðitim baþarý ile okuma yazma kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara belgeleri verildi. 5 te Silifke M Tipi nde tiyatro gösterisi Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Mersin Yeniþehir Belediye Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan gençlik sorunlarý ve gençlerin yaþadýklarý traji komik olaylarýn anlatýldýðý "Gençlik Baþýmda Duman" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. 15 te Ýzmir 2 No lu F Tipi nde insan haklarý konferansý Ýzmir 2 No lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 26 Kasým 2009 tarihinde "Ýnsan Haklarý" konulu konferans verildi. Kurum personeli ve hükümlü-tutuklular tarafýndan ilgiyle izlenen konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim görevlisi Dr. Onur Sýr tarafýndan gerçekleþtirildi. 2 de Karabük Valisi Çakýr Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti Karabük Valisi Nurullah Çakýr, beraberindeki Karabük Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Mercan, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa Kahya, Eskipazar Kaymakamý Esengül Korkmaz Çiçekli ve Eskipazar Belediye Baþkaný Dursun Baþ ile birlikte Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 14 te Kurumlarda Domuz Gribi eðitimi / 15 te Çorum L Tipi nde moral gecesi / 12 te Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, ceza infaz kurumlarýnýn personel ihtiyacýnýn giderilmesine yönelik olarak 2009 yýlýnda baþlattýklarý çalýþmalarda önemli mesafeler alýndýðýný söyledi. Kalaman, Temmuz 2009 da açýlan sýnavla ilk defa sözleþmeli infaz ve koruma memuru atamasýnýn ardýndan psikolog, sosyal çalýþmacý, idare memurluðu öðrencisi, infaz ve koruma memuru, katip, þoför, teknisyen, aþçý ve kaloriferci kadrolarýnda toplam personel daha alýnacaðýný açýkladý. Kalaman, kurumlarýn hükümlü ve tutuklu mevcudunun artmasýyla ortaya çýkan personel sorununun giderilmesine yönelik çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade ederken, personelin eðitimine de büyük önem verdiklerini vurguladý. 8-9 da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Korosundan kadýnlar için tasavvuf müziði konseri Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþ birliðiyle Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Muharrem ayý ve önemi konulu program gerçekleþtirildi. 24 Aralýk 2009 tarihinde düzenlenen ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türk Tasavvuf Musikisi Kadýn Korosunun ilahilerinden oluþan programda; Muharrem ayýnýn anlam ve önemiyle ilgili konuþmalar yapýldý. Programa; Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýzzet Er, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Ankara Ýl Müftüsü Hakký Özer ve çok sayýda davetli katýldý. 2 de Oltu da personele moral yemeði Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel ile eþ ve çocuklarýnýn birbirleriyle kaynaþmasý, moral ve motivasyonlarýnýn yükseltilmesi amacýyla tarihinde müzik eðlence programý düzenlendi. 14 te Ermenek te kitap baðýþ kampanyasý Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Bundan Sonraki Hayatýn Ýçin Oku" adlý kitap baðýþ kampanyasý ve kitap okuma yarýþmasý düzenlendi. Kampanyaya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 44, Konya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü 9, Arif Pamuk 9, Türk Diyanet Vakfý 37, Ena Grup Ltd. Þti. 13, Ali Varýþ 10, ARION Yayýnevi 10, Karaman Ýl Halk Kütüphanesi 188 kitap baðýþlayarak destek verdi. 7 Aralýk 2009 tarihinde düzenlenen törende ise Kitap Okuma Yarýþmasýný kazanan Melih Gürler ve Yaþar Erkan a ödüllerini Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Köylü, bilgi yarýþmalarý ve münazaralarda ödül almaya hak kazananlara ödüllerini ise Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kamil Bilgiç, Halk Eðitim Müdürü Fatma Arý ve Orman Ýþletme Müdürü Turan Gücal verdi. Mardin E Tipi nde kadýnlara yönelik iþ ve meslek eðitimleri sürüyor Mardin E Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunda, Sosyal Destek Programý (SO- DES) ve Mardin Kadýn Eðitim ve Destekleme Derneði (MAKÝDER)'in 'Parmaklýklar Ardýnda Yeþeren Umutlar' adlý projeleri kapsamýnda kadýn hükümlü ve tutuklulara iþ ve meslek eðitimi verilmesi amacýyla kurulan terzi atölyesinde açýlan düz makineci kursunun belgeleri törenle daðýtýldý. Devamý 7 de Ýzmir de THM ve TSM konseri Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklular için TRT Ýzmir Radyosu sanatçýlarý tarafýndan Türk Halk Müziði ve Türk Sanat Müziði konseri gerçekleþtirildi. 7 de Öðretmenler Günü etkinliklerle kutlandý 24 Kasým Öðretmenler Günü, ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen çeþitli etkinliklerle kutlandý. 16 da

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Ocak 2010 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Korosundan kadýnlar için tasavvuf müziði konseri Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Er ve eþi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve eþi, Ankara Ýl Müftüsü Hakký Özer, Sincan Ýlçe Müftüsü Abdulkadir Tokpýnar ve eþi, Ankara Ýl Müftülüðü Aile Ýrþad ve Rehberlik Bürosu görevlileri ve Müftülük çalýþanlarýnýn katýlýmýyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türk Tasavvuf Musikisi Kadýn Korosunun hüseyni makamýndan oluþan ezgileriyle konser düzenlendi tarihinde gerçekleþtirilen ve Kuran-ý Kerim'den ayetler ve Türkçe mealinin okunmasýyla baþlayan program; Kurum Müdürü Ferit Çaydaþý nýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Er' in günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla devam etti. Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Er konuþmasýnda; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak kadýnýn dinimizdeki yeri ve önemi ile Muharrem ayýnýn tarihteki anlamýna vurgu yaptý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ise konuþmasýnda; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Ankara Ýl Müftülüðüne kurumlarda gerçekleþtirdikleri programlar için teþekkür ederek, Muharrem ayýnýn ve Aþure Günü nün toplumumuzdaki kültürel zenginliðimizi göstermesi bakýmýndan önemli olduðunu belirterek, kurumda bulunan hükümlü ve tutuklu kadýnlarýn Muharrem ayýný ve Aþure Günü nü kutladý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türk Tasavvuf Musikisi Kadýn Korosunun hüseyni makamýndan oluþan ezgileriyle devam eden program, Sincan Ýlçe Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan Aþurelerin ve hediyelerin kadýn hükümlü ve tutuklulara daðýtýlmasýyla sona erdi. Ermenek M Tipi nde belge daðýtým töreni Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Kurumunda eðitim-öðretim, iþ ve meslek edindirme kurslarý ile eðitim biriminin düzenlediði yarýþmalarý kazanan tutuklu ve hükümlüler için tarihinde, belge daðýtým ve ödül töreni düzenlendi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Köylü, Adalet Komisyonu Baþkaný Nevzat Yörük, Garnizon Komutaný Mehmet Ertürk, Belediye Baþkaný Necati Akpýnar, Ermenek Adliyesi hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý ile kurum amirleri katýldý. Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hasan Uçkaç'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan törende Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Köylü tarafýndan Ceza Ýnfaz Kurumu'na yaptýðý deðerli katkýlar nedeniyle Ermenek Belediye Baþkaný Necati Akpýnar a çini tablo hediye edildi. Törende; 1. ve 2. kademe okuma-yazma, bilgisayar operatörlüðü, elektrik tesisatçýlýðý ve pano monitörlüðü, ciltçilik ve halk oyunlarý kurslarýný baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklular ile eðitim biriminin düzenlediði bilgi yarýþmalarý, münazara ve satranç turnuvalarýnda ödül almaya hak kazanan toplam 69 tutuklu ve hükümlüye belgeleri takdim edildi. Program, hükümlü ve tutuklulardan oluþan tiyatro topluluðu "Grup TÝKTAK"ýn sunduðu skeç gösterileri ve Müzik Öðretmeni Murat Koruk un verdiði konserle sona erdi. Adana E Tipi nde tanýtým toplantýsý Adana E Tipi Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, tutuklu ve hükümlülerin eðitim, iyileþtirme, toplumsal hayata kazandýrma ve tarým konusunda bilinçlenmeleri için 12 Kasým 2009 tarihinde Kurum Öðretmenleri Oðuzhan Çetin, Yusuf Püsküllü ve Yasemin Dönderici ile Kurum Sosyal Hizmet Uzmanlarý Fatma Özdemir ve Göksen Gündüz tarafýndan "Bilinçlenme ve Tanýtma Programý" gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Oðuzhan Çetin; Adana TÜYAP Fuar Merkezinde 4-8 Kasým 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþen Çukurova Tarým Fuarý izlenimlerini aktararak, Pepino Bitkisi hakkýnda bilgilendirmede bulundu. Kurum Öðretmeni Yasemin Dönderici ise Kurum bünyesinde açýlmasý planlanan "Tarým Kurslarý Hakkýnda" bilgi verdi. Sosyal Çalýþmacý Fatma Özdemir; tarým fuarýndan temin edilen dergi, broþür ve dokümanlar hakkýnda bilgiler aktardý. Kurum Öðretmeni Yusuf Püsküllü de Kurumda yapýlan eðitim faaliyetleri hakkýnda bilgilendirmede bulunarak, ceza infaz kurumunda bulunduðu süre içinde Açýk Öðretim lisesinden mezun olan Aksel Doðan a diplomasýný verdi. Program sonunda Çukurova Tarým Fuar'ýndan satýn alýnan 3 kök Pepino fidaný Kurum Açýk bölümünde kalan hükümlülerle birlikte dikildi ve can suyu verildi. Ýzmir 2 No lu F Tipi nde Ýnsan Haklarý Konferansý Ýzmir 2 Nolu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda 26 Kasým 2009 tarihinde, "Ýnsan Haklarý" konulu konferans verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim görevlisi Dr. Onur Sýr tarafýndan verilen konferans Kurum personeli ve hükümlü-tutuklular tarafýndan ilgiyle izlendi. Dr. Onur Sýr, konuþmasýnda; "Ýnsan haklarýnýn tarihi binlerce yýlý kapsamaktadýr ve kaydedilmiþ tarih içinde dinsel, kültürel, felsefi ve yasal anlamda geliþmeler göstermiþtir. Bir çok antik belge, dinler ve felsefe insan haklarýyla iliþkilendirilebilecek çok çeþitli kavramý içermektedir. Bunlar arasýnda en çok dikkate deðer olanlar; Pers Ýmparatoru Büyük Kiros tarafýndan Yeni Babil Ýmparatorluðunu fethetmesinden sonra üzerinde niyetlerini yazýlý olarak açýkladýðý MÖ 539 tarihli Kiros Silindiri, Hintli Büyük Asoka'nýn MÖ 272-MÖ arasýnda yazýlan Asoka Fermanlarý ve 622'de Müslümanlarý, Yahudileri ve Paganlarý da içine alacak þekilde Yathrib þehrinin (daha sonraki ismi Medine) önde gelen aþiret ve aileleri arasýnda resmi bir antlaþma olarak Hz. Muhammed tarafýndan hazýrlanan Medine Sözleþmesidir tarihli Magna Carta'nýn Ýngiliz hukuk tarihi için ayrý bir önemi olduðu kadar günümüzde uluslararasý hukuk ve anayasa hukuku için de önemi büyüktür tarihli Ýngiliz Yurttaþ Haklarý Beyannamesi, Birleþik Krallýk'ta (Ýngiltere'de) baskýcý hükümet uygulamalarýný yasadýþý saymýþtýr. 18.yüzyýlda iki büyük devrim meydana geldi; 1776'da ABD'de ve 1789'da Fransa'da. Bu iki devrimin Amerikan Baðýmsýzlýk Bildirgesi ve Fransýz Ýnsan ve Yurttaþ Haklarý Bildirisi. Ek olarak 1776'daki Virginia Haklar Beyannamesi bir dizi temel hak ve özgürlükleri saðlamýþtýr. Uluslararasý Kýzýl Haç Komitesi'nin kurulmasý, 1864 Lieber Sözü ve gene 1864'teki ilk Cenevre Sözleþmeleri II.Dünya savaþýndan sonra daha da geliþtirilecek olan Uluslararasý Ýnsaniyet Yasasýnýn temellerini atmýþtýr. Milletler Cemiyeti, I.Dünya Savaþý'ný takiben 1919'da yapýlan Versailles Barýþ Antlaþmasý'nda yapýlan görüþmelerde kuruldu. 1945'teki Yalta Konferansýnda Müttefik Güçler Cemiyet'in rolünü oynamak üzere yeni bir yapý kurma kararý aldýlar. Bu yapý Birleþmiþ Milletler olacaktý. BM kuruluþundan bugüne kadar uluslararasý insan haklarý hukukunun uygulanmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr." Konferansa, Eðitimden Sorumlu 2.Müdür Sedat Erdoðdu, Öðretmenler Mustafa Küçük, Ümit Yüksek ve çok sayýda Ýnfaz ve Koruma memuru ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

3 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 3 VOLTA MACERASI Daha ilk adýmda baþlar, Geçmiþ gözlerinde canlanmaya. Býraktýðýn gibi deðildir hiçbir þey; Büyümüþtür çocuklar, Deðiþmiþtir eski dostlar, Solmuþtur sokaklarýn rengi. Taþýmaz bedeni beþinci adýma kadar, Geçmiþ acýlarýn karanlýk iþaretleri. Ürperirsin o an, Geçmiþi anýmsamamak için. Sarýlýrsýn þimdiki dakikaya; Oysa baðýþlamayacaktýr seni, Ruhunda kaynayan düþünceler. Nefretin aðýtý olur sekizinci adýmda Kurdelesi yeni açýlmýþ küfürler. Geleceðin senin için neler Sakladýðýný düþünürsün onuncu adýmda. Mantýksýz hayaller içinde voltalarsýn. Kah boðazda, kah gökyüzünün Koyu mavi boþluðunda. Ve ansýzýn koparýr birer birer, Kitlelerden hayallerini. Döker ayaklarýnýn dibine, Avlunun bedbin ahengini. Oniki adýmlýk voltanýn Yalancý saflýðý içinde Tükenir umutlarýn. Acýmaz duvarlar talihsizliðine, Ama onurun yuvasýna dönen bir Güvercin gibi konuverir yüreðine. Kýrarsýn acýlarý besleyen Kuþkularýn kabuðunu Onur gücüyle. Ve gülümsersin dünyanýn adaletine Baþkaldýrmýþ, itaatsiz bir Tutsaðýn gülümsemesiyle Salih Ýpek Edirne F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu TEÞEKKÜR - Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Murat Kolcu nun Kayýp isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden, - Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Turan Öztürk ün Daha Yedi Yaþýnda Çocuktum adlý denemesi içeriði yeterli olmadýðýndan, - Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Þerafettin Kýlýnç ýn Sebebi Sensin adlý þiiri karamsarlýk içerdiðinden, - Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Murat Toprak ýn Güle Güle adlý þiiri anlam bütünlüðü olmadýðýndan, - Tarsus C Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumundan Mehmet Aftekin in Uyan Atam adlý þiiri, edebî açýdan yeterli olmadýðýndan, - Ceyhan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mustafa Gönenoðlu nun Geç Git Sevgili anlam bütünlüðü olmadýðýndan, - Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Hadi Demirel Sütçünün Kýzý ve Sevmiye Anlýyorsan adlý þiirleri anlam bütünlüðü olmadýðýndan, - Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan H. Galip Yüksek in Mektuplar adlý þiiri anlam bütünlüðü olmadýðýndan, - Ýzmir 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Faruk Güven in Mapusluk ve Duygularým adlý þiri anlam ve þekil bütünlüðü olmadýðýndan, Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir. Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz. M.A. Pozantý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu * Ceza infaz kurumlarýndaki çocuklara yönelik olarak ÖZGEDER ve Karikatür ve Mizahçýlar Derneði iþbirliði düzenlenen yarýþmada ikinciliði layýk görüldü. NE DESEN YAPARIM Sabrým çýkmaz sen de gidersen, Bir daha açmam kapýmý kaparým. Yeter ki gitme sen ne desen! Bana verseler kutulu tacý tahtý, Ýnan yine sende bahtý ararým. Sensiz neyleyim böyle hayatý, Bütün aþkýmla baðlýyým sana, Seni asla terketmem nasýl koparým. Bu gönlümü kýrma sevdalýyým sana, Sen bu gözümde damlanan yaþým, Dökülür diye gözümü nasýl kaparým. Hergün kutsal aþkýnla dolanan baþým, Sanki senden baþkasýný göremiyorum, Sen býrakýp gidersen nasýl yaþarým. Ne yapsam, ne etsem eremiyorum, Kaybolmaz sevgin sinemde saklý, Merak etme tutup içimden nasýl atarým. Bir bilene sorsak seni çýkarsa haklý, Senin güzelliðine bu boynum namdýr, Bunu yapamam kaderin elinden tutarým. Sensiz yaþamak kaderdir, gamdýr; Aylar geçse yýllar geçse unutmam, Böyle sevgiye nasýl hile katarým. Ölüm de olsa benimsin baþkasýna tatmam, Sen bu yüreðimin sen bekçisi oldun, Yeter ki söyle kurban gibi yatarým. Sen gönlümü yýkýlmaz saraylar yaptýn, Hadi Demirel Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KORU KENDÝNÝ Dost görünür arkandan konuþurlar, Menfaati uðruna seni satarlar. Fakiri tanýmaz zengini tutarlar, Böyle insanlardan kendini koru. Güvenmeyin böyle müptezellere, Dünya malýna kendini satar, Dost dediðini bataða sokar, Böyle dostlardan kendini koru. Tabi yanlýþlýktan korkmuyorsanýz. Ali Þahin Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SAKIN AÐLAMA Uzaklardayým çok uzaklarda; Bir gün döneceðim, Belki yarin belki yýllar sonra. Bilmem ki bulabilir miyim seni? Hep böyle yaþayacaðým kim bilir, Kim bilir belki yarin yanýndayým. Soðuk bir kýþ gecesi, Titreyen sokak lambasýnýn altýnda, Son nefes sigaramý içeceðim. Tam oradayým tam orada iþte. Hani bana el salladýðýn pencerenin altýnda, Seni beklerken öleceðim. Üç beþ yabancý bulacak donmuþ bedenimi, Belki sen de olacaksýn baþýmda, Bakacaksýn ama tanýmayacaksýn. Sakallarým uzamýþ saçlarým beyazlamýþ olacak. Bakacaksýn bir yabancý gibi, Belki tanýyacaksýn. Tanýdýðýn an isyan edeceksin, Donmuþ cesedime sarýlýp saatlerce aðlayacaksýn. Faydasýz olacak gözyaþlarýn, Faydasýz olacak isyanlarýn. Sen yine de çaresizce aðlayacaksýn, Umutlarýn bitecek bir anda. Pembe dünyana karanlýklar çökecek, Þimþekler çakacak yaz günlerine. Artýk yaþa sen de yaþa. Ama sakýn aðlama! Salih Tan Ýskilip Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu AHU GÖZLÜM Efkârlýyým bugün kar yaðar baþa, Gönül isyanlarda bekleme boþa. Sevdalar seninle gel koþa koþa, Beklemez yüreðim, gel ahu gözlüm. Efkârým aþýyor Ahýr Daðýný, Çalýyor Maraþ'ýn gençlik çaðýný, Viran eylemeden gönül baðýný, Beklemez yüreðim, bil ahu gözlüm. Gönül dinlemiyor gam ile tasa, Sevdalý yüreðimi býrakma yaþa. Yol eyle baðrýma gel basa basa, Beklemez yüreðim, gör ahu gözlüm. Cuma Polat Türkoðlu Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Ne mutlu diline hakim olana, evi kendisine geniþ gelene, yaptýðý suçtan piþman olup aðlayana! (Hz. Muhammed) SOLDAN SAÐA 1) Bir þeyi yapmayý önceden isteyip düþünme, maksat-hamurlu bir yiyecek. 2) Edebiyat nazým ölçüsü-yansýma, yanký. 3) Makarna-Bir dakikanýn altmýþta biri. 4) Bir balýk türü-parça. 5) (Tersi) Nadir bulunan-baþlýca içeceðimiz-ýskambildebirli. 6) Kamer- Berberin kullandýðý.7) Gücü tükenmez-ambar. 8) Çare- (tersi) Derviþ selâmý. 9) Ýzleme-Dilek. 10) Zêka-Nehir. 11) Bir diþ adý-gümüþ- (Tersi) Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. YUKARIDAN AÞAÐIYA M.T. Gaziantep E Tipi Kapalý eza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A 1) Taneli bir meyve-askeri birlik. 2) Ýri kýyýlmýþ- Yertersiz. 3) Yuvarlak biçimde sarýlmýþ iplik-þekerli. 4) Baþlangýcý belli olmayan-yaþýt, denk. 5) (Tersi) Irmak taþýtý-adale. 6) Ýki kenar arasýndaki uzaklýk- Bir sayý. 7) Bir mobilya türü-(tersi) bir nehir adý. 8) Akansu. 9) Garez-Bir balýk adý. 10) Soylu-(Tersi) Çevre, yöre. 11) Yiv in ilk iki harfi-ulus un ilk iki harfi-(tersi) Taneli bir meyve. 12) Belirti, iz-büyük kardeþ. 13)Beyaz-Kölelik, tutsaklýk. Oðuz Alýcý / Malatya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu * Ceza infaz kurumlarýndaki çocuklara yönelik olarak ÖZGEDER ve Karikatür ve Mizahçýlar Derneði iþbirliði düzenlenen yarýþmada birinciliði layýk görüldü. ÖÐRETTÝN ÖÐRETMENÝM Öðretmenim öðretmenim, Sensiz neyi öðrenelim? Yurdumuzu ovalarýmýzý daðlarýmýzý, Denizlerimizi tarihimizi zenginliðimizi, Sen öðrettin caným öðretmenim. Mustafa Kemal zaferini nutkunu, Çanakkale de tarih destanýn gücünü, Cumhuriyeti demokrasiyi baðýmsýzlýðý, Vatanýmýzýn þanlý ay yýldýzlý bayraðýný, Sen öðrettin caným öðretmenim. Sevgiyi, saygýyý, hür yaþamayý, Milli Marþý mýzýn aziz destanýný, Ýzmir i, Sakarya yý, Ankara yý Dünyayý dize getiren Kurtuluþ Savaþý ný, Sen öðrettin caným öðretmenim, sen. Ahmet Topuz Nevþehir E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA CEZA Öðrenci sýnýfa yeni gelmiþti. Birden ev ödevini yapmadýðýný hatýrladý. Öðretmenine sordu: - Öðretmenim, insana yapmadýðý bir þey için ceza verir misiniz? - Olur mu evlâdým? dedi öðretmen. Yapmadýnsa ceza da olmaz. Niye sordun bunu? - Öðretmenim, dün verdiðiniz ev ödevini yapmamýþtým da ceza verirsiniz sanýyordum a Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Ocak 2010 USTALARDAN SEÇMELER BEDRÝ RAHMÝ EYÜBOÐLU TÜRKÜLER DOLUSU Kirazýn derisinin altýnda kiraz Narýn içinde nar Benim yüreðimde boylu boyunca Memleketim var Canýma ciðerime dek iþlemiþ Canýma ciðerime Sapýna kadar. Elma dalýndan uzaða düþmez Ne yana gitsem nafile. Memleketin hali gözümden gitmez Binbir yerimden baðlanmýþým Bundan ötesine aklým ermez. Yerliyim yerli olmasýna ilmik ilmik, damar damar Yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri Bir avuç tiftik Bir çimdik çavdar Bir tutam þile bezi gibi Diþimden týrnaðýma kadar Ressamým. Yurdumun taþýndan topraðýndan þurup gelir nakýþlarým Taþýma topraðýma toz konduranýn Alnýný karýþlarým Þairim þair olmasýna Caným kurban þiirin gerçeðine hasýna içerisine insan kokusu sinmiþ mýsralara vurgunum Býçak gibi kemiðe dayansýn yeter Eðri büðrü, kör topal kabulum Þairim Zifiri karanlýkta gelse þiirin hasý Ayak seslerinden tanýrým Ne zaman bir köy türküsü duysam Þairliðimden utanýrým Þairim Þiirin gerçeðini köy türkülerimizde bulmuþum Türkülerle yunmuþ yýkanmýþ dilim Onlarla aðlamýþ, onlarla gülmüþüm Hey hey, yine de hey hey Salýnsýn türküler bir uçtan bir uca Evelallah hepsinde varým Onlar kadar sahici Onlar kadar gerçek insancasýna, erkekçesine 'Bana bir bardak su' dercesine Bir türkü söylemeden gidersem yanarým. Ah bu türküler Türkülerimiz Ana sütü gibi candan Ana sütü gibi temiz Türkülerde tüter dað dað, yayla yayla Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memleket ahvalini onlardan sor Kitaplarda deðil, türkülerde ara Yemen'i Öleni, kalaný, gidip gelmeyeni... Ben türkülerden aldým haberi. Ah bu türküler, köy türküleri Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak Hilesiz hurdasýz, çýrýlçýplak Diþisi diþi, erkeði erkek Kaþý kaþ, gözü göz, yarasý yara Býçaðý býçak. Ah bu türküler köy türküleri Karanlýk kuyularda açýlmýþ çiçekler gibi Kiminin reyhasýndan geçilmez Kimi zehir, kimi zemberek gibi. Ah bu türküler, köy türküleri Olgun bir karpuz gibi yarýrýlýr içim Kan damlar ucundan, murekkep deðil iþte söz, iþte ses, iþte biçim: 'Uzun kavak gýcým gýcým gýcýlar' iliklerine kadar iþlemiþ sýzý Artýk iflah olmaz kavak aðacý Bu türkünün yüreðinde sancý var. Ah bu türküler, köy türküleri Ne düzeni belli, ne yazaný Altlarýnda imza yok ama içlerinde yürek var Cennet misali seviþen Cehennemler gibi dövüþen Bir çocuk gibi gülüp Maðaralar gibi inleyen Nasýl unutur nasýl Ömrunde bir kez olsun Halk türküsü dinleyen... Bedri Rahmi EYÜBOÐLU ( ) ZAMANA BAKIÞ Kalmadý yaþamýn sýrrý gizemi, Menfaate endekslendi dünya düzeni. Bütün insanlar yaþar oldu, ýzdýrapla elemi; Sanýyorum, KIYAMET'in kopmasý yakýn. Âdabý muhaþeret unutulmuþ, kalmamýþ edep, Bakýyor görüyorum, tamahtýr sebep. Sahip olma iç güdüsü, elde etmek hedef, Tahminince KIYAMETÝN kopmasý yakýn. Önce zemin hazýrla, sonra sahip ol metot, Bilinen bir gerçektir, birbirinin zýttýr anatla katot. Zamanda insana umut olmuþ fal ile tarot, Sanýyorum, ahiri zamanýn gelmesi yakýn. Hiçbir dezenfektan temizlemiyor etik kirini, Ýnsanlar körü körüne yok ediyor biri birini. Zulümkârlýk almýþ, sevginin hoþgörünün yerini, Sanýyorum kýyametin kopmasý yakýn. Nihayeti yetmiþ yýl deðilmi ömürde süre Savaþlar þiddet terör kan gölü yer küre Dünya yaþlanýlmayacak hale getirildi göz göre göre, Sanýyorum ahiri zamanýn gelmesi yakýn. Yorgun ozan der ki ýzdýrap var özümde, Allah aþkýna söyleyin yalan var mý sözümde. Entrika dalavere var üretilen çözümde, Gerçekleri merak ederseniz lütfen tarihe bakýn. Ali Rýza Çaðlar Maltepe 1 No'lu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu SARIKIZ Sarýydý; sakýrýz koydular darý, Kýskanýrdý onu kýzý kadýný. Ayaðýnda halhalý, boðazýnda altýný, Ne de güzel þekerdi çaydan sarýkýz. O güzel kollarda incecik eller, Kývrýlmadan duran o narin beller. Gözlerin þavkýsý su deðil seller Ne manalý dururdu bizim sarýkýz. Bellere inerdi zindan saçlarý, Sanki ayýn ondördü hilal kaþlarý. De ki insan deðil, huma kuþlarý, Ne de güzel gülerdi bizim sarýkýz. Bak iþte orada çevirin baþlar, Hep aþýktýr ona efe dadaþlar. O manalý gözler, o hilal kaþlar, Ne de güzel bakardý bizim sarýkýz. Duyduk ki bir gün babasý everiyormuþ, Ýstemediði birine zorla veriyormuþ. Sarýkýz istemem diye diretiyormuþ, Aðlaya aðlaya gitti bizim sarýkýz. Gördük bir ay sonraki gözler süzülmüþ, O güzellik çökmüþ, saçlar çözülmüþ. Aðzý aðýt yakar beli bükülmüþ, Bir kara sevdada bitti sarýkýz. Dediler hastaymýþ, lokma koymaz aðzýna, Dayanýlmaz olmuþ gece gündüz avazýna. Beddua göndermiþ Aligilin Kazým'a Sonra bir gün duyduk: Ölmüþ sarýkýz Musa Ýpþir Gölcük Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Umutlarýn tükenip hasretlerin yaþandýðý ve yaþadýðýmýz hayatýn acýmasýz yüzünü bize gösteren... Etrafý dört duvarla çevrilmiþ olup demir parmaklýklarýn arkasýnda özlemlerin yaþandýðý... Seni sevdiklerinden koparýp alan vefasýz zamana ve kaderimize bizi mahkum eden acýlarý ve dertleri bir arada bize yaþatan ve bunun adýna yaþamak diyebildiðimiz bu meçhul yerde umduðumdan daha olgun yaþadým ayrýlýðý, hasreti... Sadece paramparça ümitlerim ve yaralý hayallerim kaldý. Kalbim ise ellerimde. Oysa bedelini ödemeye hazýrdým herþeyin. Ne özlem ne ayrýlýk, sadece hasret sevdiklerimi yok etmeye yeter. Kimi hayallerim var, beni ve içimdeki sevgiyi yaþatmaya yetecek, parmaklýklar ardýndan gökyüzüne bakmak zorunda olsam da yaradan adýna buna bile katlanýrým. Ve annem adýna ha doðdu ha doðacak diye beklediðim güneþ karþýlayacak içimdeki beklentimi düzeltecek... Acýlarýn yoðun yaþandýðý, hiddetlerin boy gezdiði, özgürlüðüne susamýþ insanlarýn mecburi ikamette bulunduðu bu soðuk esaret ortamýnda olsam da benim için gelecek günlerin aydýnlýk, mutluluk, sevgi ve özgürlük içinde geçeceðinin farkýnda olarak her sabah penceremden sevdiklerime günaydýn diyorum. Meral Yýldýrým Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Öldürme! Öldürürsen mutlaka senin de öleceðini unutma! Belki sen ölmeyip ayakta kalacaksýn. Ama yaþadýkça hapishanelerde tek kiþilik odalarda ölüp ölüp dirileceksin. Ailenin, annenin, babanýn, eþinin hele hele çocuklarýnýn neler çektiðini düþündükçe uyku tutmaz olacak gözlerin. Bir yýl gibi gelecek bir günün, Suç iþlemeden bir düþün. Belki on yýl belki yirmi yýl medet umacaksýn gökyüzündeki bulutlardan. Ama herþey bitmiþ olacak. Piþman olacaksýn yaptýðýna; piþmanlýk da fayda etmeyecek. Sabahýn erken saatinde buz gibi soðukta ziyarete gelen ailenin çektiði ýzdýrabý öðrendikçe "ah" çekeceksin. Ama geriye dönüþü olmayan bir yola girmiþsin bir kere. Aylarca, belki yýllarca beklediðiniz bir bir ziyaret bir saatte bir düdükle bitiverecek. Gitmek zorunda kalan oðlunun, kýzýnýn arkasýndan baka kalacaksýn. Ya üzerinde kazaðý olmayacak, ya da ayaðýnda çorabý... Ya kalemi defteri olmayacak ya da çikolata alacak parasý... Ya evinde suyun kesilmiþ olacak ya da elektriðin, ya tüpün bitmiþ olacak ya da yakacak odunun... Ulaþamayacaksýn hiç bir yere... Ulaþamayýnca için kan aðlayacak çekilen ýzdýraba. Ama her þey çok geç olacak, onlar dýþarýda çile çekecek. Sen ise içeride çile çekeceksin. Ben çok iyi bilirim sigarasýzlýðýn ne demek olduðunu, ben çok iyi bilirim ayakkabýsýzlýðýn, eþofmansýzlýðýn ne demek olduðunu... Ýyi düþün deðer mi dört günlük yalan dünyada bunca çileyi çekmeye, Çektirmeye!.. Sakýn düþme bizlerin düþtüðü hataya. Aç dur, açýkta dur ama dýþarýda dur... Polat Ölmez Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 1 2 GÜNAYDIN ÖÐÜT 1911'de Trabzon Görele'de doðdu. 21 Eylül 1975 Pazar günü Ýstanbul'- da yaþamýný yitirdi. Türkiye'nin en usta ressamlarýndan. Trabzon Lisesi'ni bitirdi. Lise yýllarýnda öðretmeni Zeki Kocamemi'nin ilgisiyle resme yöneldi. Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi. Nazmi Ziya Güran ve Ýbrahim Çallý'dan ders aldý. 1931'de diplomasýný almadan okulu býrakýp Fransa'ya gitti. Djon ve Lyon'da özel atölyelerde çalýþtý. Ardýndan Paris'e geçti. 1933'te Ýngiltere'ye gitti, ayný yýl yurda döndü. 1934'te yaptýðý 30 resimle yurtiçi ve dýþýnda sergilere katýldý. 1936'da Güzel Sanatlar Akademisi'nden diplomasýný birincilikle aldý. Ayný yýl akademinin resim bölümünde Leopold Levy'nin asistaný oldu. Ses Dergisi'nde sanat ve estetik konusunda düzenli yazýlar yazdý. Þiire lise yýllarýnda baþladý. Ýlk þiirleri 1932'den sonra Varlýk, Yeditepe, Ses, Ýnsan gibi dergilerde yayýnlandý. Ýlk þiir kitabý "Yaradana Mektuplar" 1941'de basýldý. Þiirlerinde de resimlerinde olduðu gibi halk edebiyatýnýn zengin motiflerinden esinlendi, yararlandý. Yalýn bir dille, içten lirik þiirler yazdý. 1961'de bir süre Amerika'ya gitti. Harbiye Hilton Oteli duvar resimleri ve Ortaköy Lido Yüzme Havuzu duvar resimlerini yaptý. 1958'de Uluslararasý Brüksel Fuarý için yaptýðý 272 mekrekarelik pano, 1959'da Paris'te NATO merkezi için yaptýðý bugün Brüksel'de bulunan 50 metrekarelik pano önemli çalýþmalarý arasýnda. Yazar Sabahattin Eyüboðlu'nun kardeþi, ressam Eren Eyüboðlu'nun eþi. M.A. Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu * Ceza infaz kurumlarýndaki çocuklara yönelik olarak ÖZGEDER ve Karikatür ve Mizahçýlar Derneði iþbirliði düzenlenen yarýþmada üçüncülüðe layýk görüldü.

5 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 5 Hollanda heyetinden Silivri 8 No lu L Tipi ne ziyaret Türkiye ile Hollanda arasýnda yürütülmekte olan "Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Madde Baðýmlýlýðý Tedavisinde Zarar Azaltýmý Projesi" çerçevesinde Hollanda yetkililerinden Gerda Van't Hoff, Bob Keizer, Franz Trautmann ve Barbora Pamsarova dan oluþan heyet Silivri 8 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti tarihinde gerçekleþtirilen ziyarette heyete Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Tetkik Hakimi Abdullah Murat, AR-Ge Þube Müdürü A. Çiðdem Erkunt, Psikolog Pýnar Amanvermez Peker ve Sosyal Çalýþmacý Mehmet Özkan Aslýpek refakat etti. Kurum hakkýnda yetkililerden bilgi alan heyet, Kurumda madde baðýmlýlýðý tedavisinde zarar azaltýmý konusunda çalýþma yaptý. Þanlýurfa da Þiir, Kompozisyon ve Karikatür Yarýþmasý nda dereceye giren çocuklara ödülleri törenle verildi Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Özgürlüðünden Yoksun Gençlerle Dayanýþma Derneði (ÖZGEDER) iþ birliðinde çocuklara yönelik olarak düzenlenen "aile" temalý kompozisyon, þiir ve karikatür yarýþmasýnda dereceye giren çocuk tutuklulara ödüllerini takdim etmek üzere bir tören yapýldý. Törene Cumhuriyet Savcýsý Ali Metin Doðan, Kurum Müdürü Akif Bakal, Kurum Ýkinci Müdürleri Recep Akgüner, Ali Özceviz ve Bektaþ Çelik, Ýdare Memuru Mehmet Tiryaki, Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný Aþir Kayabaþý, Kurum Psikologu Þenay Demiryeri, Kurum Öðretmenleri Hikmet Demir ve Habib Toprakçý ile ödül alan çocuk tutuklularýn aileleri katýldý. Törende bir konuþma yapan, Cumhuriyet Savcýsý Ali Metin Doðan; özelliklikle çocuklara yönelik bu tür faaliyetlerin çocuklarýn sosyal ortamdan kopmamalarý açýsýndan önemli olduðunu belirterek, dernek baþkanýna ve çalýþmalarda emeði geçen görevlilere teþekkür etti. Ödül töreninde þiir dalýnda Türkiye birincisi H.M.P, kompozisyon dalýnda Kurum birincisi A.A. ve karikatür dalýnda birinci olan C.A'ya ödülleri takdim edildi. Bir çocuk tutuklunun velisi çocuklarýna bu ortamý hazýrlayan ilgililere teþekkür ederken, duygulu anlar yaþandý. Cumhuriyet Savcýsý Ali Metin Doðan ýn bundan sonra bu tür faaliyetlere ara vermeden devam edileceðini belirtmesinin ardýndan tören sona erdi Ýnebolu da konser coþkusu ve belge daðýtým töreni Fethiye de hükümlü tutuklulardan tiyatro gösterisi Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumumuzda tarihinde Kurumun ikinci koðuþunda kalan hükümlü-tutukluklar tarafýndan tiyatro gösterisi sergilendi. Müsait zamanlarda kurum kütüphanesi ve görüþ yerinde 1 haftalýk süre içerisinde yapýlan çalýþmalar sonucu hazýrlanan, beþ bölümden oluþan komedi tarzýndaki oyun izleyenler tarafýndan beðeni topladý. Zor koþullar ve sýnýrlý imkanlara raðmen özveriyle çalýþan hükümlü-tutuklular skeçlerde farklý rollere girerek büyük bir cesaret örneði sergilediler. Kýsa zamanda çok emek harcayarak hükümlü Mustafa Özay ýn yönetiminde yapýlan çalýþmaya Yusuf Ayar, Ali Mutlu, Necmettin Ergüler, Muhammed Çelik, Mehmet Özhan Mendi, Davut Kaya, Murat Aksakallýoðlu, Ýbrahim Geyik ve Yakup Taþtan katýldý. Kurumda, ikinci koðuþun bahçesinde sahnelenen tiyatro oyununu Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Olaþ, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, Kurum ikinci Müdürü Hakan Turan, Ýdare Memuru M. Nuri Geriþ, Kurum Öðretmeni Yücel Savaþ ve Sosyal Çalýþmacýsý Aynur Batu, Kurum personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu izledi. Ýlk tiyatro çalýþmasý olmasýna raðmen oyuncular, performanslarý nedeniyle ayakta alkýþlandý. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklulardan oluþan "Müzik Topluluðu", Ýnebolu Adliyesi'nde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, yazý iþleri müdürleri ile Ýnebolu Ýzleme Kurulu üyelerine Türk Sanat Müziði ve Türk Halk Müziði eserlerinden oluþan bir konser verdi. Ceza Ýnfaz Kurumu konferans salonunda, tarihinde yapýlan programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Hâkimler Fahrettin Yýldýz, Hasan Demirtaþ ve Fehmi Kurnaz ile Cumhuriyet Savcýlarý M. Tufan Tanrýkulu, Nazým Tunç ve Onur Büyükhatipoðlu, Ýzleme Kurulu Baþkaný Selman Ganidaðlý, Ýzleme Kurulu Üyesi Süleyman Balta, Ýnebolu Adliyesinde görev yapan Yazý Ýþleri Müdürleri Mustafa Karagözoðlu, Satýlmýþ Soðancýoðlu, Melahat Karagözoðlu ve Emine Kayalý, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürler Bekir Yeþilyurt ve Ahmet Yardýmcý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara daha önce gösterimi tamamlanan programýn saat:13:15'te yapýlan ilk bölümünde, THM Korosu ve koroda görev alan hükümlü ve tutuklular, yurdumuzun çeþitli yörelerine ait koro ve solo türküler seslendirdiler. Saat: 14:15'teki ikinci bölümde ise, Türk Sanat Müziðinin seçkin örneklerinden derlenmiþ eserleri sundular. Programýn son bölümünde de yurdumuzun çeþitli yörelerinden derlenen oyun havalarý, kurumda barýndýrýlan hükümlü ve tutuklulardan oluþan folklor ekibinin gösterisi eþliðinde sunuldu. BELGE TAKDÝMÝ Ayrýca konserin sonunda; hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurulu üyeleri ve Ýnebolu Adliyesi yazý iþleri müdürleri, ceza infaz kurumunda açýlan bilgisayar iþletmenliði, yetiþkinler ikinci kademe eðitim baþarý ile birinci kademe okuma - yazma kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara belgelerini takdim ettiler.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Ocak 2010 Vali Çakýr, Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti Karabük Valisi Nurullah Çakýr beraberindeki Karabük Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Mercan, Karabük Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa Kahya, Eskipazar Kaymakamý Esengül Korkmaz Çiçekli ve Eskipazar Belediye Baþkaný Dursun Baþ ile birlikte Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve hükümlüler tarafýndan mobilya imalatý yapýlan, mobilya atölyelerini gezen Vali Çakýr, Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Okumuþ tan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Mobilya atölyelerini gezisi sýrasýnda hükümlüler tarafýndan imal edilen mobilyalarý inceleyen ve çok beðenen Vali Nurullah Çakýr, mahkumlarýn bir taraftan cezasýný çekerken, diðer yandan da meslek öðrenmelerinin önemli olduðunu söyledi. Vali Çakýr a Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyareti sýrasýnda hükümlüler tarafýndan gemi maketi hediye edildi. Vali Çakýr, Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaretinin ardýndan Eskipazar Adalet Sarayýna geçerek, Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan yapýlan tadilat çalýþmalarý ile ilgili bilgiler aldý. Antalya L Tipi nde belge daðýtým töreni Antalya L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda 11 Aralýk 2009 tarihinde gerçekleþtirilen törende; açýlan kurslardan sertifika almaya hak kazananlara belgeleri verilirken, Valilikçe düzenlenen "Antalya'yý Tanýtma Tasarýmý Yarýþmasý" na el sanatlarý dalýnda katýlan, çini kursiyerlerinin Döþemealtý Halýsý Eseriyle birinci gelerek kazanmýþ olduklarý 1000 TL ödül ve serbest dalda katýlan, aðaç iþlemeciliði kursiyerlerinin yapmýþ olduklarý Antalya Kalesi eseriyle 2 nci olarak kazandýklarý 750 TL para ödülleri daðýtýldý. Törene; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmet Tarhan, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Baykal, Ýnfaz Hâkimi Mehmet Deveci, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Hasan Ünal, Kurum Müdürü Hasan Dal, Kurum Ýkinci Müdürleri Halil Güneþ, Ekrem Ünal ve Nevzat Koramaz, Antalya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýkinci Müdürü Mehmet Karakök, kurs öðretmenleri, Kimse Yokmu Derneði Baþkan ve üyeleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Törene; Kurum Öðretmeni Ramazan Günþan ýn sunumu, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlandý. Kurumumuzun açýlýþýndan itibaren yapýlan ve devam etmekte olan faaliyetler hakkýnda geniþ bilgi veren Kurum Müdürü Hasan Dal, hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri ile tekrar topluma kazandýrýlmalarýnýn kolaylaþacaðýný, böylece sivil yaþama uyumlarýnýn saðlanacaðýný belirterek, sivil toplum kuruluþlarýna desteklerinden dolayý teþekkür etti ve desteklerinin devamýný istedi. Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza infaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklu çocuklarýn topluma yeniden kazandýrýlmasý, kurumda kaldýklarý süreyi en iyi þekilde deðerlendirerek yapýcý üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiþmelerini, eðitim ve öðretim faaliyetlerine katýlýmlarýný saðlamak ve iyileþtirme çalýþmalarýný en iyi þekilde desteklemek amacý ile eðitim ve öðretim devam ediyor. Dünya Çocuk Haklarý Günü nedeniyle Kurumda tarihinde saat 10:30'da Eðitim Birimince kutlama programý düzenlendi. Sabri Hatipoðlu nun hazýrladýðý Kurumun açýlýþýndan bugüne kadar yapýlan Eðitim ve Psiko-Sosyal Servis çalýþmalarý hakkýnda hazýrladýðý slayt gösterisi hükümlü ve tutuklular ile misafirler tarafýndan beðeniyle izlendi. Kurumda bulunan hükümlü ve tutuklularýn duygu ve düþünceleri izleyicilerle paylaþýldý. Tutuklu çocuklarýn koro çalýþmalarý ve ÖZGEDER ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünün ortak çalýþmasýnda düzenlenen aile temalý yarýþmada þiir dalýnda Türkiye 3 üncüsü olan çocuk tutuklunun þiiri beðeniyle dinlendi. Program, hükümlü ve tutuklularýn belge ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden almasý ile sona erdi. Bergama M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda Dünya Çocuklarý Günü kutlamasý Kutlama programý içerisinde Kurum Öðretmeni Ýbrahim Tatlýcý günün anlam ve önemini belirten konuþmasýný yaptýktan sonra 191 ülke tarafýndan kabul edilen "Çocuk Haklarý Sözleþmesini" okudu. Dünya Çocuk Haklarý günü münasebetiyle kurumda bulunan çocuklar sýrayla önce "Çocuk Haklarý Bildirgesini" daha sonra bugünün önemini anlatan þiirlerini okudular. Bu önemli günde çocuklarýn oldukça mutlu ve heyecanlý olduklarý gözlendi.

7 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 7 Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler için THM ve TSM konseri Ýzmir Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü-tutuklular ve personelin moral-motivasyonun artýrýlmasý, stres atmalarýnýn saðlanmasý amacýyla tarihinde geniþ katýlýmlý bir konser düzenlendi. Kurumun çok amaçlý salonunda gerçekleþtirilen konsere Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Naim Kartal, Ýzmir Ýl Jandarma Alay Komutaný Hacý Abdullah Doðan, Ýl Emniyet Müdürü Vedat Ahi, Buca Kaymakamý Þenol Bozacýoðlu, Buca Belediye Baþkaný Ercan Tatý, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Cevat Barutçu, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Ýzmir Adliyesinde görevli hakim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, Cezaevi Jandarma Bölük Komutaný Fikret Doðan, Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürü Hasan Okur, Ýzmir Lions Kulüpleri Federasyonu üyeleri, Kurum ikinci müdürleri ve Kurumda görev yapan öðretmen, psikolog ve sosyal çalýþmacýlar ile diðer personel katýldý. Konserde Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler ve Kurum Müdürü Remzi Uuluþahin birer konuþma yaptý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler konuþmasýnda; adli, idari ve mülki erkanýn konsere katýlmasýnýn çok anlamlý olduðunu, ayrýca sanatçýlarýn da Kuruma gelerek konser vermelerinin büyük özveri gerektirdiðini, burada bulunan haklarý kýsýtlanmýþ insanlarýn yeniden topluma kazandýrýlmasý için onlara ilgi gösterilmesi gerektiðini söyledi. Özler, hükümlü ve tutuklularýn cezaevine ilk geliþlerinin hata olarak deðerlendirilebileceði ancak ikinci, üçüncü ve diðer geliþlerin artýk hata olarak deðerlendirilemeyeceðini, bu yüzden davranýþlarýna çok dikkat etmelerini ifade etti. Kurum Müdürü Remzi Uluþahin ise Kurumun þuan Türkiye nin hükümlü ve tutuklu sayýsý açýsýndan en kalabalýk ceza infaz kurumu olduðunu, göreve baþlamasýndan itibaren büyük bir gayretle açýk cezaevini yeniden faaliyete geçirdiklerini ve bu sayede Kurumun çok büyük oranda kâr ettiðini, halen kurumda üretilen ekmeðin 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý, Çocuk Eðitimevi ve Buca Belediyesine Denizli D Tipi nde saðlýkla ilgili etkinlikler Mardin E Tipi nde kadýnlara yönelik iþ ve meslek eðitimleri sürüyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kadýn hükümlü ve tutuklularýn katýldýklarý Düz Dikiþ Makineci Kursunun sona ermesi nedeniyle tarihinde belge daðýtým töreni ve müzik dinletisi programý düzenlendi. Kurum personeli ile kadýn hükümlü ve tutuklularýn da hazýr bulunduðu törene; Mardin Vali Vekili Yavuz Selim Süzer, Belediye Baþkan Vekili Zülfikar Gerkes, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Yýlmaz, Artuklu Üniversitesi Rektörü Serdar Bedii Omay, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünden Yüksel Elbir, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Celalettin Gönbe, GAP Ýdaresi temsilcisi, Kalkýnma Ajansý temsilcisi, Makider temsilcisi ve diðer davetliler katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Yýlmaz açýlýþ konuþmasýnda; hükümlü ve tutuklularýn tahliye sonrasý iþ bulma ve suçtan uzak durmasýný saðlayan bu tür kurslarýn devam edeceðini belirterek, törenin kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn Denizli D Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda, kadýn ve çocuk hükümlü ve tutuklularýn saðlýkla ilgili konularda bilgilendirilmesi amacýyla geçtiðimiz ay çeþitli konferanslar gerçekleþtirildi. Bunlardan ilki, Delikliçýnar Rotary Kulübünce kadýn hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak düzenlenen, Göðüs Kanseri Teþhisi ve Korunma Yollarý Konferansýydý. Denizli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Mustafa Kývrak tarafýndan verilen konferansa Kurumda kalmakta olan 41 bayan hükümlü ve tutuklu katýldý. Dr. Mustafa Kývrak, göðüs kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verirken, özellikle 30 yaþýndan sonra periyodik olarak mamografi verilmiþ olduðu bu günde yapýlmasýnýn anlamlý olduðunu dile getirdi. MAKÝDER temsilcisi Seylan Mungan ise slayt gösterisi eþliðinde projenin tanýtýmýný yaptý. Kursu baþarý ile bitiren kursiyerlere belgeleri daðýtýldýktan sonra müzik dinletisi gerçekleþtirildi. Kursiyerlerin kurs boyunca yöresel kumaþlarla yapmýþ olduklarý ürünler tören sonunda davetlilere sergilenirken, katýlýmcýlarýn ilgi ve beðenisi dikkat çekti. gönderildiðini, ayrýca Kurumun açýk kýsmýnda bulunan Demir Doðrama Atölyesi, Marangozhane, Terzi, Motor Tamir Atölyelerinde üretim yapýldýðýný ve çalýþan hükümlü ve tutuklularýn meslek öðrendiklerini, ayrýca Kurumun Açýk ve Kapalý bölümünde hükümlü ve tutuklularýn meslek edinmeleri için taký tasarým, kalorifer ateþçiliði, sýcak mutfak aþçýlýðý, demir doðrama, kaynakçýlýk, kuaförlük, sýðýr besiciliði, fýrýncýlýk gibi kurslarýn sürekli olarak açýldýðýný söyledi. Uluþahin, Kurum personelinin sayýsýnýn az olmasýna raðmen gece gündüz demeden büyük bir fedakarlýkla görevini yaptýðýný belirtirken, tüm personele özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Program, TRT Ýzmir Radyosu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Makbule Kaya ve Türk Sanat Müziði Sanatçýsý Mehsem Eyiler in þarkýlarýyla devam etti. Konsere katýlan personel ve hükümlü-tutuklular, çalýnan þarkýlara tempo tutarak, büyük bir coþku ve neþe içinde doyasýya eðlendiler. Neþeli anlarýn yaþandýðý ve toplam 400 hükümlü-tutuklunun izlediði konserin sonunda, Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler ve Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Cevat Barutçu sanatçýlara teþekkür ederek, çiçek takdim verdiler. yaptýrýlmasýnýn ve kendi kendine muayenenin erken taný konusunda oldukça önemli olduðunu vurguladý. Etkinliðin sonunda Kulüp yöneticileri tarafýndan, kadýn hükümlü ve tutuklulara çeþitli saðlýk ürünleri daðýtýldý. Kurumdaki bir diðer etkinlik ise yine Delikliçýnar Rotary Kulübünce organize edilen Aðýz ve Diþ Saðlýðý Konferansý oldu. Diþ Hekimleri Odasý Denizli Þube Baþkaný Ýrfan Karababa'nýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferansta, 24'ü çocuk, 58'i kadýn olmak üzere toplam 82 hükümlü ve tutuklu hazýr bulundu. Diþ Hekimi Ýrfan Karababa, diþ çürükleri ve diþ eti hastalýklarýný önlenmenin birinci yolunun günde en az 2 kez diþleri fýrçalamaktan geçtiðini söyledi. Ayrýca diþ aralarýnýn düzenli olarak diþ ipiyle temizlenmesi gerektiðini kaydeden Karababa, flor içeren diþ macunu ve gargara yapýlmasýnýn da oldukça ciddi yararlar saðlayacaðýný vurguladý. Saðlýksýz bir aðýzýn, özellikle kalp ve böbrek hastalýklarýna davetiye çýkarttýðýný anlatan Karababa, dengeli beslenmenin diþ saðlýðý konusunda önemli bir yere sahip olduðunu da sözlerine ekledi. Konferansýn bitiminde katýlýmcý hükümlü ve tutuklulara diþ taramasý yapýldý, diþ fýrçasý ve diþ macunu daðýtýldý. Delikliçýnar Rotary Kulübü Baþkaný Aylin Bartu, bu tip etkinliklere yakýn gelecekte de devam edeceklerini söyledi. Kurum Müdürü Ensar Çelik de, insan saðlýðýna verdikleri deðerin bir göstergesi olarak bu tip eðitici ve öðretici faaliyetlere devam edileceðini vurguladý.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Ocak 2010 Kurumlarýn persone Bilindiði üzere ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklu sayýsý 120 bine yaklaþtý. Son yýllarda bu sayýda hýzlý bir artýþ yaþanýrken, personel mevcudunda bir deðiþiklik olmadý. Buna karþýn kurumlardaki iþ yükünde inanýlmaz bir artýþ oldu. Bu yoðun iþ yükünü ayný sayýdaki personelle karþýlamaya çalýþýyoruz. Personelimiz, gece gündüz demeden, yoðun bir tempoda özveriyle görevini yapýyor. Personelimizin bu gayretiyle kurumlarýmýzda bugüne kadar bir sorun yaþamadýk. Bu konuda personelimize çok teþekkür ediyorum. Onlarýn içinde bulunduklarý zorluðun farkýndayýz. Personelimizin iþ yükünü azaltmak için 2009 yýlýnda baþlattýðýmýz çalýþmalarda önemli mesafeler alýndý. Geçtiðimiz yýl ilk defa sözleþmeli infaz ve koruma memuru atadýk. Yine geçtiðimiz yýl baþlatýlan çalýþma kapsamýnda; 100 idare memurluðu öðrencisi, 31 psikolog, 19 sosyal çalýþmacý, 2000'i sözleþmeli olmak üzere 2424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 þoför, 25 teknisyen, 25 aþçý ve 20 kaloriferci kadrolarýna 2010 yýlý içerisinde atama yapýlacak. Bu çalýþmalarýmýz sonuçlandýðýnda kurumlarýmýzýn personel sorunu büyük ölçüde sona erecek. Ýlk defa idare memurluðu öðrencisi alýnacak Bu yýl ilk defa idare memurluðu için 100 idare memurluðu öðrencisi alýyoruz. Kurumlarýmýza müdür olarak yetiþtirilecek olan bu öðrencilerin sýnav baþvurularý, 1-8 Ocak 2010 tarihleri arasýnda alýndý. sýnava, 2008 Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü KPSS LÝSANS sýnavýna katýlýp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarý puan alan öðrenci adaylarýndan en yüksek puandan baþlamak üzere baþvuru þartlarýný taþýyanlardan (435) idare memurluðu öðrenci adayý çaðrýldý. Sözlü ve mülakat olarak gerçekleþtirilen sýnavda baþarýlý olan ilk yüz aday idare memurluðu öðrencisi olarak 9 aylýk bir eðitiminin ardýndan göreve baþlayacak. Toplumlarýn geliþmesinde kuþkusuz eðitim büyük önem taþýyor. Geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüðü olarak personel eðitimine büyük önem veriyoruz. Personelimizin mesleðinin gerektirdiði bilgi ve donanýmý kazanmýþ, kendinden emin, insan haklarýna ve hukuka saygýlý þekilde yetiþtirilmeleri en önemli hedeflerimiz arasýnda yer almaktadýr. Bu yýl ilk kez baþlattýðýmýz uygulama ile idare memurluðuna 9 aylýk bir eðitimin ardýndan atama yapacaðýz. Yapýlan sýnavda baþarýlý olan 100 idare memurluðu öðrencisi 9 aylýk sürede Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezimizde mesleðin gerektirdiði teorik ve pratik eðitim alacaklar. Eðitim süresi sonunda baþarýlý olan öðrenciler idare memuru olarak ceza infaz kurumlarýnda göreve baþlayacak. Görevde yükselme ile idare memurluðuna geçiþ devam edecek Bu yýl ilk defa baþlatýlan uygulama ile 100 idare memurluðu öðrencisinin sýnavla dýþarýdan alýnmasý, kurum içi görevde yükselme sýnavý ile idare memuru alýnmayacak anlamýna gelmiyor. Ýhtiyaç hâlinde, gerekli þartlarý taþýyan personelimiz arasýndan görevde yükselme sýnavý ile idare memuru alýmýný sürdüreceðiz. Nitekim yakýn zamanda yapýlan idare memurluðu görevde yükselme sýnavýnda baþarýlý olan personelimizin atamasý 13 Ocak 2010 tarihinde yapýldý. Personelimiz infaz koruma memurluðundan infaz ve koruma baþmemurluðuna, idare memurluðuna ve kurum müdürlüðüne kadar yükselebilecek. Bu uygulamamýz devam edecek. Kurumlarýn uzman personel ihtiyacý gideriliyor Ceza infaz kurumlarýnda eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Hükümlü ve tutuklularýn kurumda bulunduklarý süre içerisinde gerekli eðitim ve iyileþtirmeleri psiko-sosyal servis ve eðitim servisi tarafýndan yürütülüyor. Psikolog, sosyal çalýþmacý ve öðretmenlerin görev yaptýðý servislerin personel ihtiyacýný karþýlamak üzere tarihinde ÖSYM tarafýndan CTE Genel Müdürlüðü taþra teþkilatýna yerleþtirmesi yapýlan 31 psikolog ve 19 sosyal çalýþmacýnýn, atama iþlemlerine baþlanýldý. Ayný zamanda kurumlarýmýzýn öðretmen ihtiyacýnýn giderilmesine yönelik olarak 2009 yýlý içerisinde unvan deðiþikliði sýnavý açtýk. Sýnavda baþarýlý olan 50 kiþinin atamasýný en kýsa zamanda yapacaðýz. 50 yeni öðretmenin göreve baþlamasýyla kurumlarýn öðretmen açýðý da giderilmiþ olacak. Uzman personel açýðýnýn giderilmesiyle, kurumlarda yürütülen eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin daha etkin bir þekilde sürdürülmesi, ayný zamanda yapýlan etkinlik sayýsýnýn artmasý ve daha çok hükümlü ve tutuklunun bunlardan faydalanmasý saðlanmýþ olacaktýr. Unutulmamalýdýr ki, ceza infaz kurumlarýndaki eðitim ve iyileþtirmede baþarýnýn ölçütü, hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarýyla orantýlýdýr. Kurumlarda güvenlik gözetim önemli Ceza infaz kurumlarýnda, güvenlik ve gözetimin saðlanmasýndan sorumlu olan infaz ve koruma memuru açýðýnýn giderilmesine yönelik olarak 2009 yýlýnda baþlatýlan çalýþmalarda önemli bir sonuç alýndý. Ceza infaz kurumlarýnda sözleþmeli personel istihdam edilmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararý'nýn ardýndan 2009 yýlý içerisinde ilk kez sözleþmeli infaz koruma memuru atadýk. Atamasýný yaptýðýmýz sözleþmeli infaz ve koruma memurunun göreve baþlamasýnýn ardýndan 2000'i sözleþmeli toplam infaz ve koruma memuru alýmý için sýnav açtýk. Ayrýca, ceza infaz kurumlarýnda görev yapmak üzere 100 katip, 50 þoför, 25 teknisyen, 25 aþçý ve 20 kaloriferci kadrolarýna da atama yapýlacak. Ýnfaz ve koruma memuru, þoför, teknisyen, aþçý, kaloriferci ve katip kadrolarýna atanmak isteyenlerin sýnav baþvurularý Ocak 2010 tarihleri arasýnda alýndý. Baþvurularda, lisans mezunlarý için 2008 KPSSP3, önlisans mezunlarý için 2008 KPSSP93, ortaöðretim mezunlarý için 2008 KPSSP94 puaný esas alýnmak kaydýyla Kamu Personeli Seçme Sýnavýndan 70 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý þartýyla baþvuranlar arasýndan en yüksek puandan baþlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro/pozisyon sayýsýnýn on katý, þoför, teknisyen, kaloriferci ve aþçý kadro sayýsýnýn beþ katý, ceza infaz kurumu kâtipliði için kadro sayýsýnca aday çaðrýlarak 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanunu'nun 114/1-a/1'inci bendinde yer alanlara öncelik tanýmak kaydýyla adli yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarýnca sözleþmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrý ayrý olmak üzere sözlü sýnavý yapýlacak olup, ceza infaz kurumu katipleri için uygulamalý ve tüm unvanlar için sözlü sýnav sonucuna göre açýktan atama ve yerleþtirme gerçekleþtirilecek.

9 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 9 l sorunu çözülüyor Sýnavda baþarýlý olan adaylar, gerekli þartlarý taþýmalarý hâlinde baþvuruda bulunduklarý adlî yargý adalet komisyonuna baðlý olan ceza infaz kurumlarýnda göreve baþlayacaklar. Atamalarý önümüzdeki aylarda yapýlacak bu personelin göreve baþlamasýyla kurumlarýn personel sorunu büyük ölçüde çözülecek. Naklen atamalar artýk toplu olarak yapýlýyor Ýlk defa 2009 yýlýnda taþra atamalý personel için topluma atama uygulamasý baþlattýk. Ýlk olarak Þubat 2009'da yapýlan ve 699 personelin naklen atandýðý uygulamanýn ikincisini ise Eylül 2009'da gerçekleþtirdik. Bu dönemde 1505 personelin naklen atamasý gerçekleþtirildi. Atamalar personelimizin istek ve mazeretleri göz önünde alýnarak yapýldý. Kurumlarýn ihtiyaçlarýna göre plânlý ve programlý olarak gerçekleþtirilen atama iþlemi personelimiz tarafýndan olumlu karþýlandý. Uygulama bu yýl da devam edecek. Personel eðitimine önem veriyoruz Personelimizin bilgi ve becerisiyle kendinden emin, insan haklarýna saygýlý, hukuka baðlý bir görev bilinciyle çalýþmalarý için de ceza infaz kurumlarý eðitim merkezlerimiz (Ankara, Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ) aday memur eðitimi, hizmet içi eðitim, görevde yükselme sýnavlarý, kiþisel geliþim seminerleri gibi eðitim ve öðretim faaliyetlerinde bulunuyorlar. Öðretim kadrosu, eðitim araç-gereçleri ve mevzuat yönünden her türlü gereksinimini karþýlanan eðitim merkezlerimiz personelimize saðladýðý dört dörtlük bir eðitimin yanýnda Adalet Bakanlýðýnýn diðer birimlerinde görev yapan personeline de eðitim veriyor yýlýnda Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezinde 2590 kiþiye hizmet içi eðitim semineri, 66 kiþiye hizmet içi eðitim kursu, 45 kiþiye görevde yükselme eðitimi ve 16 kiþiye ise eðitici eðitimi, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ord. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinde ise 1464 kiþiye hizmet içi eðitim semineri, 261 kiþiye hizmet içi eðitim kursu, 68 kiþiye eðitici eðitimi, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Erzurum Hüseyin Turgut Eðitim Merkezinde 1626 kiþiye hizmet içi eðitim semineri, 106 kiþiye hizmet içi eðitim kursu, 203 kiþiye görevde yükselme eðitimi, 112 kiþiye de aday memurluk eðitimi, Kahramanmaraþ Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Eðitim Merkezinde ise 1006 kiþiye hizmet içi eðitim semineri, 402 kiþiye aday memurluk eðitimi verildi. Bu yýl ilk defa alacaðýmýz idare memurluðu öðrencilerinin 9 ay sürecek olan eðitimlerini de yine eðitim merkezimizde yapacaðýz baþarýlarla dolu bir yýl olacak 2009 yýlý ceza infaz kurumlarýnda huzur ve barýþýn temin edildiði bir yýl oldu. Bunu kuþkusuz personelimizin görevini gece-gündüz demeden, her türlü zorluða göðüs gererek, özveriyle yapmasýna borçluyuz. Onlarýn yoðun bir iþ yükü altýnda çalýþtýklarýný biliyorum. Yeni alacaðýmýz personelle onlarýn iþ yükünü azaltmayý amaçlýyoruz yýlýnda kurumlarýmýzý baþarýlarýný artýrarak, daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanýþma içerisinde bu hedefe ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Saðlýk, mutluluk ve baþarýlarla dolu bir yýl diliyorum.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Ocak 2010 Çocuk ve maðdur hizmetlerinin geliþtirilmesi projesiyle ilgili çalýþmalar devam ediyor Temel amacý; suç maðdurlarý ve çocuk çalýþmalarý ile ilgili denetimli serbestlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesini güçlendirerek suç maðdurlarýnýn rehabilitasyonunu saðlamak ve çocuklarýn yeniden suç iþlemelerini önlemek olan "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi" kapsamýndaki çalýþmalara devam ediliyor. Geçtiðimiz ayda da proje içerisinde denetimli serbestlik kapsamýndaki çocuklara yönelik; temel yaklaþým, madde baðýmlýlarýnýn rehabilitasyonu, öfke kontrolü ve saldýrgan davranýþlar gösteren çocuklar, maðdurlar için ise; temel müdahale, hýrsýzlýk, gasp, aile içi þiddet ve cinsel suç maðdurlarýna yönelik olmak üzere toplam 8 müdahale programýnýn hazýrlanmasý ve eðitimlerine yönelik çalýþmalara devam edildi. Bu çalýþmalar kapsamýnda; Ocak 2010 tarihleri arasýnda Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi'nde "Çocuk Müdahale Programý-3 Eðitim Materyalinin Geliþtirilmesi" ve "Þube Müdürlerine Yönelik Maðdur Müdahale Programý-2'nin Eðitici Eðitimi Materyalinin Hazýrlanmasý" çalýþmalarý baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. Yine Ocak ayý içerisinde; Ocak 2010 tarihleri arasýnda "Çocuk Müdahale Programý-3 için Eðitici Eðitimi" ve "Þube Müdürlerine Yönelik Maðdur Müdahale Programý-2'nin Eðitici Eðitimi", Ocak 2010 tarihleri arasýnda "Çocuk Müdahale Programý-4 için Eðitim Materyalinin Geliþtirilmesi", "Þube Müdürlerine Yönelik Maðdur Müdahale Programý- 2'nin Eðitimi", Ocak 2010 tarihleri arasýnda "Çocuk Müdahale Programý-4 için Eðitici Eðitimi", Ocak 2010 tarihleri arasýnda "Çocuk Müdahale Programlarý-2,3 ve 4 konularýnda Þube Müdürleri Eðitimi Ýçin Materyal Hazýrlanmasý" çalýþmalarýnýn Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezinde gerçekleþtirilmesi planlandý. Sivas ta çocuk ve maðdurlara yönelik koordinasyon kurulu oluþturuldu Çanakkale Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu 2009 yýlýnýn son toplantýsý, Çanakkale Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü toplantý salonunda Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi ARGIÇ'ýn katýlýmý ile Cumhuriyet Savcýsý Sertaç KAPLAN baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Þube Müdürlüðü tarafýndan kurul üyelerine, 2009 yýlý içerisinde genel iþ durumu ve koruma kurulunun 1 yýllýk faaliyetleri bir slayt sunumu ile anlatýlýrken 2010 yýlý için yapýlacak proje ve faaliyetler konusunda kurul üyelerinin önerileri alýndý. Sunum sonrasý üyeler tarafýndan 2009 yýlýnda gerçekleþtirilen "Bilgisayar Kursu Projesi"nin baþarýlý ve önemli bir proje olduðu, 2010 yýlýnda da bu projelerin devam ettirilmesinin ayrýca maðdur ve suça sürüklenen çocuklara yönelik de bilgisayar kursunun açýlmasýnýn, yeterli sayýda eski hükümlü bulunmasý halinde istihdama yönelik olarak bina dýþ cephe yalýtým, boya-badana, iþ makineleri operatörlüðü ve karo-fayans gibi kurslarýn hayata geçirilmesinin faydalý olacaðý dile getirildi. Basýna açýk yapýlan toplantýnýn sonunda Denetimli "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi projesi" kapsamýnda pilot uygulama çalýþmalarýna baþlayan þube müdürlüklerinde uygulama ve iþbirliklerine yönelik çalýþmalar devam ediyor. Bu kapsamda pilot uygulamalarýn gerçekleþtirildiði Sivas Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurullarý Baþkanlýðý ve þube müdürlüðünün çalýþmalarý ile denetim altýndaki çocuklar ile maðdurlara yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin geliþtirilmesi, etkinleþtirilmesi ve kalitenin artýrýl- Çanakkale de belge daðýtýma töreni Serbestlik Þube Müdürlüðü, Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði çerçevesinde gerçekleþtirilen "Bilgisayar Donanýmlý Teknoloji Sýnýfý Projesi" kapsamýnda kursa katýlan 10 eski hükümlü kursiyerden baþarýlý olan 9 kursiyere bilgisayar operatörlüðü kurs bitirme belgeleri taktim edildi. masýna yönelik olarak çocuk ve maðdurlara yönelik koordinasyon kurulu oluþturuldu. Sivas Adliye Sarayý Lokalinde Sivas Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen, Sivas Valisi Ali KOLAT, Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail ALKAN, Baro Baþkaný Ünal YILMAZ, Sivas Koruma Kurulu Baþkaný Hakan ERGÝN, Sivas Koruma Kurulu üyeleri, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Emniyet Çocuk Þube Müdürlüðü, Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü, Adli Týp Temsilcileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü temsilcisi, Çocuk Mahkemesi Uzmaný ve basýn mensuplarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda koordinasyon kurulunun tanýtýmý yapýldý. Toplantýda; Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Çocuk Þube Müdürlüðü, Aile Danýþma Merkezi, Ýl Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmet Servisi, Belediye Sosyal Ýþler Müdürlüðü, Belediye Eðitim Ýþleri Müdürlüðü, Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünün Ýki temsilcisi, Rehberlik Araþtýrma Merkezi, Çýraklýk Eðitim Merkezi, Halk Eðitim Merkezi, Kýzýlay, ÝÞ-KUR, Yardým Severler Derneðinden oluþan koordinasyon kurulunun çalýþma ilkeleri, stratejisi ve hedefleri katýlýmcýlara açýklandý. Oluþturulan bu kurul ile kurumlarýnýn çocuklara ve maðdurlara yönelik faaliyetleri, hangi hizmetleri sunduklarý belirlenirken, iþbirlikleri ile çocuklara ve maðdurlara yönelik hýzlý ve etkin hizmetin verilmesi planlandý.

11 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 11 Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi" Ýcra Komitesi 4. Toplantýsý yapýldý "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi" kapsamýnda tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Toplantý Salonunda ilgili kurum ve ortaklarýn katýlýmý ile 4. Ýcra Komitesi Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin KU- LAÇ, Ýngiltere ve Galler Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri Proje Lideri Norman POWEL, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail KANTAÞ, Proje Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne McFARLANE, Tetkik Hakimi Ýbrahim USTA, Tetkik Hakimi Burhan ALICI, Hakim Ünal BOZDAÐ, Hakim Bülent ALBAYRAK, Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Sektör Sorumlusu Nur ÖNSOY, Emniyet Genel Müdürlüðü Komiseri Beyhan GÜRBÜZ, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Þube Müdürleri; Nilgün Eski ÖZDEMÝR, Nilay Pekel ULUDAÐLI, Hamit KANSIZ, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Denetim Görevlisi Ece VARLIK, MEB Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hiz. Genel Müdürlüðü Uzman Öðretmeni Elif Ýlkay ÖZALP, Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü Ali ÖKSÜZ, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Sosyal Çalýþmacý Dilek Demir ASLAN, Ýþkur Ýstihdam Dairesi Baþkanlýðý Ýstihdam Meslek Uzmaný Ekrem KAYACI, Ýþkur Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkanlýðý Ýþgücü ve Eðitim Uzmaný Necettin DE- MÝRDEN katýldý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin KULAÇ toplantýnýn ilk bölümündeki konuþmasýnda; Projenin yaklaþýk bir yýllýk süresinin geride kaldýðýný, gelinen aþamanýn kendilerini mutlu ettiðini ve ortaya çýkan ürünlerin gelecek için sisteme önemli bir katký saðlayacaðýný dile getirdi. Ayrýca Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðýna atanan Daire Baþkaný Ýsmail KAN- TAÞ Bey'in çalýþmalara kýsa sürede önemli katkýlar saðladýðýný, proje ekibinin çalýþmalarýna daha motive bir þekilde devam ettiðini dile getirdi. Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail KANTAÞ ise konuþmasýnda; Uþak Koruma Kurulu Baþkanlýðýnca Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamýnda açýlan Kaynakçýlýk Meslek Edindirme Kursu tamamlandý. Uþak Murat Arýtürk Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðünde, 11 eski hükümlü kursiyerin katýlýmýyla baþlayan Kaynakçýlýk Meslek Edindirme Kursu, 240 saat olarak okulun branþ öðretmeni projenin son üç aylýk döneminin baþarýyla tamamlandýðýný, faaliyetlerin plana uygun bir þekilde yürütüldüðünü, bugüne kadar çocuklara yönelik; temel yaklaþým, madde baðýmlýlarýnýn rehabilitasyonu, öfke kontrolü ve saldýrgan davranýþlar gösteren çocuklar, maðdurlar için ise; temel müdahale, hýrsýzlýk gasp ve aile içi þiddet müdahale programlarýnýn tamamlandýðýný, çocuklara yönelik; temel yaklaþým, madde baðýmlýlarýnýn rehabilitasyonu; maðdurlara yönelik; temel müdahale ve hýrsýzlýk gasp müdahale programlarýna ait pilot uygulamalarýn baþlatýldýðýný, bu çalýþmalarda emeði geçen ve fedakar bir þekilde çalýþan tüm çalýþanlarýmýzý kutladýðýný bu baþarýnýn onlara ait olduðunu dile getirdi. Toplantýnýn ilk bölümü sonunda Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne MCFARLANE tarafýndan "Kurumlar Arasý Çalýþma" konulu bir sunum gerçekleþtirilirken, sunumla birlikte proje kapsamýndaki iki önemli konu olan maðdurlar ve denetimli serbestlik altýndaki çocuklar ile ilgili çalýþmalarda kurumlar arasý iþbirliðinin projenin hedeflerine ulaþabilmesi için çok önemli olduðu bilgisi verildi. Toplantýnýn ikinci bölümünde ise bir önceki Ýcra Kurulu Toplantý tutanaklarý ve 4. icra kurulu toplantý raporu deðerlendirilirken, proje kapsamýnda son üç ayda tamamlanan faaliyetler ve gelecek dönemde yapýlacak çalýþmalar deðerlendirildi. Farklý kurum temsilcilerinin bir araya geldiði toplantýda "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Projesi" kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarýnýn baþarýlý bir þekilde devam ettiði belirtildi. Uþak ta kaynakçýlýk kursu belgeleri törenle daðýtýldý Boðazlýyan da fidan dikimi Boðazlýyan ve mülhakat Ýlçeleri denetimli serbestlik uygulamalarý ile daha yeþil bir çevreye sahip oluyor. Mahkemelerimizce 231/8-c maddesi gereðince 2 yýl ve daha az ceza almýþ kiþiler için takdir edilen fidan dikim ve bakým faaliyetleri Boðazlýyan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan infaz edildi. Ýnfaz kararlarý ile Boðazlýyan Fakülte alaný, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu bahçesi ayrýca Yenifakýlý Ýlçesi, Sarýkaya Ýlçesi köyleri ile uygun görülen park, bahçe, mesire alanlarýnda Ýlçe Tarým Müdürlüðünün desteðiyle fidan dikimi yapýldý yýlýnda infazlarý Boðazlýyan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan takip edilen 73 kiþi, toplam tane fidan dikti. tarafýndan verildi. Kurs sonunda baþarý göstererek sertifika almaya hak kazanan 11 kursiyer için, Uþak Öðretmen Evi Toplantý Salonunda Uþak Cumhuriyet Baþsavcýsý Hamdi Ünal KARABEYOÐLU ve kurul üyelerinin katýlýmýyla sertifika daðýtým töreni düzenlendi. Uþak Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Ahmet GÜNEYLÝ düzenlenen törendeki konuþmasýnda; "Ýþ ve meslek sahibi olmayan eski hükümlülerin iþe yerleþtirilmesi doðrultusunda çalýþmalar yapýlmasýnýn kurulun temel görevlerinden biri olduðunu, ancak sanayide iþ bulabilmek için kalifiye elaman olmanýn önemli olduðunu ve Uþak ili ihtiyacý doðrultusunda açýlan Kaynakçýlýk Kursunu bitiren kursiyerlerin iþ bulma olanaklarýnýn fazlalaþtýðýný bildirerek, ihtiyaç ve talep doðrultusunda bu tür meslek kurslarý açmaya devam edeceklerini dile getirdi. Tören sonunda, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarý takdim edilirken, meslek kursuna sunduklarý katkýlardan dolayý; Koruma Kurulu Baþkanlýðý adýna Uþak Cumhuriyet Baþsavcýsý Hamdi Ünal KARABEYOÐ- LU tarafýndan, Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü ile Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü yetkililerine teþekkür belgesi verildi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Ocak 2010 Özel bütçeli kuruluþlar arasýnda yer alan Ýþyurtlarý Kurumu, ceza infaz kurumlarý bünyesinde faaliyet gösteren iþyurtlarý marifetiyle elde edilen gelirlerden, teþvik edici olmasý düþüncesiyle personele ve hükümlü-tutuklulara, mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde kâr payý ödemelerinde bulunmaktadýr. Ancak; Son zamanlardaki Sayýþtay denetimleri sýrasýnda, hesaplamalarýn hatalý yapýlmasý nedeniyle fazla ödemede bulunulduðundan bahisle, iþyurdu idarelerine karþý soru yöneltilmekte olduðu görülmekte, bu durum kâr payý ödemelerinde tereddüt yaþanmasýna neden olmaktadýr. Burada üzerinde durulmasý gereken husus, idare tarafýndan yapýlan hesaplamalarýn mý yoksa denetimlerdeki tespitlerin mi ödemelerde esas alýnmasý gerektiði hakkýndaki tereddütlerin giderilmesidir. Bu konuyla ilgili olarak verilecek kararda önemli olan, fazla olarak ödendiði iddia edilen tutarlarla ilgili tahakkuklarýn nasýl gerçekleþtirildiðinin ve bu hesaplamaya esas teþkil eden gerekçenin ne olduðunun açýk bir þekilde ortaya konulmasý ve idarelerin bu bilgilere sahip olarak uygulamalarý yönlendirmesidir. Bu nedenle; Konu hakkýnda yeterli bilgilere sahip olarak bir deðerlendirmede bulunabilmek için, öncelikle mevzuattaki ilgili düzenlemenin ve buna ait uygulamanýn nasýl yapýldýðýnýn ele alýnmasýnýn yararlý olacaðý ve bu tespitten sonra yapýlacak deðerlendirmeler neticesinde, sorunun nereden kaynaklandýðý hakkýnda daha açýk bir kanaate ulaþýlacaðý düþünülmektedir. Buna göre; 4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanun'un 8 inci maddesinin 4 üncü fýkrasýnda belirtilen; "Ýþyurtlarýnda görevli personel, iþçi ve hükümlülere, iþyurtlarýnýn yýllýk bilânçolarýnda tahakkuk edecek her türlü faaliyet dýþý gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarýnýn % 25'ni aþmamak ve ilgilinin yýllýk net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaþ katsayýsýnýn, (10.000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktara kadar ve çalýþtýklarý süre ile yaptýklarý iþin özellik ve güçlüðüne göre Ýþyurtlarý Yüksek Kurulu Kararý ile kâr payý ödenebilir. Ödemeler, çalýþmayý takip eden bütçe yýlýnda ve bir defada ödenir.". Hükmü uyarýnca kâr payý ödemeleri yapýlmaktadýr. Ýlgili Kanun maddesi dikkate alýndýðýnda, kâr payý ödemeleri için üç þartýn belirlendiði ve aþaðýda gösterilen bu üç þartýn ayný anda gerçekleþmesi halinde KÂR PAYI ÖDEMELERÝ kâr payý ödemelerinin yapýlabileceði anlaþýlmaktadýr.. 1- Her türlü faaliyet dýþý gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarýnýn % 25'ini aþmamak. 2- Ýlgilinin yýllýk net ücretinin % 50'sini geçmemek. 3- Memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktara kadar. Yukarýdaki þartlarý tek tek deðerlendirdiðimizde, ilk iki þarta göre yapýlan hesaplamalar için bir sorun yaþanmazken, üçüncü þartýn uygulanmasý sýrasýnda, Ýþyurtlarý Kurumu ve Sayýþtay Denetçileri arasýnda yaþanan yorum farkýnýn, fazla ödemede bulunulduðu yolunda bir tespite neden olduðu görülmektedir. Kanun hükmünün farklý yorumlanmasý sonucu oluþan bu durumun, "memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktarýn" Ýþyurtlarý Kurumunca; aylýk olarak dikkate alýnýp, yýllýk toplamlarý ödeme konusu yapýlýrken, Sayýþtay Denetçilerince; bu tutarlarýn tek baþlarýna yýllýk ödenmesi gereken tutarlar olarak deðerlendirilmesinden kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Oysa; 4301 sayýlý Kanun'un 8 inci maddesinin 4 üncü fýkrasýndaki düzenlemeyi bir bütün olarak ele alarak incelediðimizde, iþyurtlarý tarafýndan yapýlan mevcut uygulamanýn doðru olduðu görülecektir. Þöyle ki; Kanunda belirtilen ilk iki kýstastan, kârýn % 25 inin ve ilgilinin yýllýk net ücretinin % 50 sinin aþýlmadýðý varsayýlarak ve sadece üçüncü kýstas olan memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktar esas alýnarak bir hesaplama yapýldýðýnda, Sayýþtay Denetçilerinin yorumladýðý þekliyle, memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktarýn, tek baþýna yýllýk olarak ödenmesi gereken tutar olduðu kabul edildiðinde, diðer kýstas olan yýllýk net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere hesaplanan tutar ile aralarýnda büyük fark oluþtuðu görülmekte ve bu farkýn sebebi izah edilememektedir. Bu nedenle; Kanun koyucunun, kâr payý hesaplamalarýnda esas alýnan memur maaþ katsayýsýnýn, uygulamada aylýk memur maaþlarýnýn hesaplanmasýnda kullanýldýðýný ve bu þekilde hesaplanan tutarlarýn da memurlara aylýk olarak ödendiðini dikkate alarak ve madde içindeki anlamýnýn da bu yönde olacaðýný düþünerek madde metnini düzenlediði anlaþýlmaktadýr. Bu tespiti daha açýk bir þekilde ortaya Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný koyabilmek için, birinci þart olan "kârýn % 25 inin aþýlmamasý" esas olmak üzere yukarýda belirtilen diðer iki kýstas dikkate alýnarak yapýlacak örnek bir hesaplama daha açýklayýcý olacaktýr. Örnek: AB Ýþyurdunda görevli C.D. aylýk 1.100,00 TL net maaþ almakta olup, iþyurdunda aralýksýz bir yýl görev yapmýþtýr. Kendisine ne kadar kâr payý ödenmesi gerekir? Ýlgilinin yýllýk net ücretinin % 50'si esas alýndýðýnda; 1.100,00 TL X 12 ay (1yýl) = ,00 TL : % 50 = 6.600,00 TL Aylýk net 1.200,00 TL maaþ alan bir görevliye, yýllýk net ücretinin % 50 si olan 6.600,00 TL tutarýnda kâr payý ödenebilir. Bu örnekteki çalýþan personelin, aylýk net maaþý 2.000,00 TL olan kurum müdürü olduðu düþünüldüðünde, ödenebilecek kâr payý tutarýnýn ( 2.000,00 TL X 12 ay (1yýl) = ,00 TL : % 50 = ) ,00 TL olacaðý hesaplanmaktadýr. Ýþyurtlarý Kurumu tarafýndan yapýlan hesaplamada esas alýnan, memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunan tutarýn aylýk ödenecek tutar olarak kabul edilmesi durumunda; (2009/2 dönemi için belirlenen katsayý oraný 0, esas alýnmýþtýr.) Bugün itibariyle memur maaþ katsayýsý 0, olduðuna ve C.D adlý görevli 12 ay (1yýl) çalýþtýðýna göre, ayný görevliye; 0, X = 559,20 TL 559,20 X 12 ay = 6710,40 TL tutarýnda kâr payý ödenebilir. Sayýþtay Denetçileri tarafýndan yapýlan hesaplamada esas alýnan, memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunan tutarýn tamamýnýn yýllýk olarak ödenmesi gereken tutar olduðunun kabul edilmesi durumunda; 2009/2 dönemi itibariyle memur maaþ katsayýsý 0, olduðuna göre, ayný görevliye; 0, X = 559,20 TL tutarýnda kâr payý ödenebilir. Bu hesaplamalara göre; Ayný þahsa ait olmak üzere ve 4301 sayýlý Kanun'un 8 inci maddesinin 4 üncü fýkrasýndaki yýllýk net ücretin %50 si esas alýnarak yapýlan hesaplamada 6.600,00 TL kâr payý ödeneceði belirlenirken, ayný fýkradaki cümlenin devamýnda yer alan ve Sayýþtay incelemesine esas olan yoruma göre memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunan ve tek baþýna yýllýk olarak ödenmesi gereken olarak kabul edilen 559,20 TL tutarýn birlikte deðerlendirilmesi halinde, iki kýstasa göre yapýlan hesaplamalar arasýnda % 1180 ne varan bir fark bulunduðu görülmekte ve yaklaþýk 12 kata ulaþan bu farkýn nedeni açýklanamamaktadýr. Ayný mukayeseyi, aylýk net maaþý 2.000,00 TL olan kurum müdürü örneðini dikkate alarak yaptýðýmýzda ise, ödenebilecek kâr payý tutarýnýn ( 2.000,00 TL X 12 ay (1yýl) = ,00 TL : % 50 = ) ,00 TL olduðu ve aradaki farkýn da yaklaþýk 21,5 kat, yani % 2146 olarak ortaya çýktýðý hesaplanmaktadýr. Bu nedenle; Yukarýdaki örnekteki hesaplamada, memur maaþ katsayýsýnýn (10000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunan 559,20 TL nin, sorgu kâðýdýndaki hesaplamalarda olduðu gibi tek baþýna ödenmesi gereken yýllýk tutar olarak deðerlendirilmeyip, iþyurtlarýnca yapýldýðý üzere aylýk olarak dikkate alýnýp, yýllýk tutarýnýn hesaplanmasý halinde, (559,20 TLX12 ay =) 6710,40 TL olacaðý ve her iki kýstasa göre hesaplanan tutarlarýn 6.600,00 TL ve 6710,40 TL olarak birbirleriyle mutabakat arz edeceði görülmekte, bu þekildeki bir hesaplama ile 6710,40 TL tutarýndaki meblaðýn kâr payý ödemelerindeki üst sýnýrý belirlediði ve bu yolla da aylýk net 2.000,00 TL maaþ alan ve kendisine ,00 TL kâr payý ödenebileceði hesaplanan kurum müdürü örneðinde olduðu gibi yüksek ücret alanlar için kâr payý ödemelerine kýsýtlama getirilmesinin amaçlandýðý görülmektedir. Kanun koyucunun, kâr payý ödemelerinde esas alýnan memur maaþ katsayýsýnýn, ayný zamanda memurlara ödenen aylýk memur maaþlarýnýn hesaplanmasýnda esas alýndýðýný ve bu þekilde hesaplanan tutarlarýn da memurlara aylýk olarak ödendiðini dikkate alarak ve madde içindeki anlamýnýn da bu yönde olacaðýný düþünerek bir düzenleme yaptýðý anlaþýlmaktadýr. Sonuç olarak; Uygulamalar sýrasýnda ortaya çýkan ve yorum farkýndan kaynaklandýðý anlaþýlan bu durumun izahý sýrasýnda, yukarýda yapýlan açýklamalarýn dikkate alýnmasýnýn ve konuyla ilgili gerekçenin de bu açýklamalar doðrultusunda ortaya konulmasýnýn yerinde olacaðý düþünülmektedir. Çorum L Tipi nde moral gecesi Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklularý, normal hayata yakýnlaþtýrma, salývermelerinden sonra topluma uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrmak ve morallerini yüksek tutmak amacý ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü arasýnda yapýlan iþbirliði çerçevesinde tarihinde Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, Ceza Ýnfaz Kurumu Folklor Ekibi gösterileri eþliðinde eðlence programý gerçekleþtirdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Alay Komutaný Albay Eyüp Bölük, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Baþkaný Turgut Bayraktar, Cumhuriyet Savcýlarý Hasan Dönmez ve Erdal Þenol,Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Kurum Müdürü Mehmet Aydýn ve Kurum ikinci müdürleri katýldý. Program içerisinde, Ceza Ýnfaz Kurumunda, aþçýlýk ve berberlik kurslarýný baþarýyla tamamlayanlara belgeleri, Açýk Öðretim Lisesini bitiren öðrenciye de diplomasý davetliler tarafýndan verildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, emeði geçenlere hitaben yaptýðý konuþmada; hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarýna yönelik faaliyetlerde diðer kamu kurumlarýnýn desteðinin önemli olduðunu hatýrlatarak, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül e katkýlarýndan dolayý teþþekkür etti. Yaklaþýk üç saat süren moral gecesinde hükümlü ve tutuklular coþku içinde halay çekerek doyasýya eðlendiler.

13 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 13 Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi GEÇ GELEN SEVGÝ Tahir, babasý öldüðünde on yaþýndaydý. O zamana kadar dertsiz, sýkýntýsýz ve üzüntüsüz geçen yaþamý çok deðiþmiþti. Ev kadýný olan ve kardeþlerine sýðýnan annesi, onlarýn yardýmlarýyla oðlunu büyütmüþ, bütün ilgisini ona yöneltmiþ, üzerine kol kanat germiþti. Dayýlarýnýn ve yengelerinin yanýnda yetim kalmanýn ezikliðini hep duyan, çocukluðunu ve gençliðini tam yaþayamadan büyüyen Tahir, bankacýlýk okumuþ, okulunu bitirince de Manisa'da bir kamu bankasýnda iþe girmiþti. Veznedar olarak çalýþýyordu. Kendi hâlinde yaþayýp giderken, annesinin ve dayýlarýnýn isteklerine karþý çýkamayarak "Nikâhta keramet vardýr" diyerek evlendiði Neriman'la bir türlü mutlu olamamýþ, hayatý kararmýþtý. Neriman, baþka bir kamu bankasýnda þef olarak çalýþýyordu. Son derece bencil, hýrslý ve uyumsuzdu. Annesi ile geçinemiyor, olur olmaz en küçük olaylarý bile sorun hâline getiriyordu. "Ýþimde yükseleceðim, kariyer yapacaðým" diye tutturmuþtu. Yükselmesine engel olur diye çocuk da istemiyordu. Tahir, Neriman'la iki kez ayrýlmaya kalkýþmýþ, araya girenlerin yardýmýyla tekrar bir araya gelmiþlerdi. Sorunlarýný, sýrdaþým dediði saðdýcý Sinan'la paylaþýyordu. Sinan, baba dostu dediði Raþit amca'nýn oðluydu. Beraber büyümüþlerdi. Hâli vakti yerinde olan Raþit amca, babasýnýn arkadaþýydý. Her zaman Tahir'e yardýmcý olmuþtu. Sinan'da konuþmalarýnda Tahir'e sabýr tavsiye ediyor, zaman içerisinde her þeyin düzeleceðini söylüyordu. * * * Yaþamý tekdüzelikler içinde, evi ile iþi arasýnda geçen Tahir'in kaderi, Eda'yý tanýdýðý gece deðiþmiþti. Çalýþtýðý bankadan kredi alan bir müþterileri onlarý Ýzmir'de aðýrlamak istemiþ, müdürünün ýsrarý üzerine o da katýlmak zorunda kalmýþtý. Gösteriþi seven müþterilerinin masalarýna çaðýrdýðý Eda'nýn þuh ve alýmlý görüntüsünün altýndaki mahzun ve elemli tavýrlarý onu çok etkilemiþti. Eda, orada konsomatris olarak çalýþýyordu. Kendisini ne kadar zorlarsa zorlasýn, Eda aklýndan çýkmýyor; onu þiddetle görmeyi arzuluyordu. Daha önceden bu tür bir yaþantýsý olmamýþtý. Kýramadýðý arkadaþlarýnýn hatýrýna nadiren içki içer; gece kulübü ve bar gibi yerlere katiyen gitmezdi. Aylýðýný aldýðý o gün arzularýna gem vuramamýþ, Eda'nýn çalýþtýðý gazinoya gitmiþti. Eda karþýsýndaydý ve barda, bankonun önünde oturuyordu. Gazino tenhaydý. Eda, onu tanýmýþ, belli belirsiz hafifçe gülümsemiþti. Tahir, oturduðu masaya Eda'yý çaðýrmak istemiþ, ancak cesaret edememiþti. Bir süre sonra Eda baþka bir masaya çaðýrýlýnca da gazinodan ayrýlmýþtý. Ertesi akþam ve sonraki akþamlar, sýk sýk ayný gazinoya gitmeye baþlamýþtý. O gelince diðer kadýnlar "Seninki yine geldi" der gibisinden manâlý manâlý Eda'ya bakýp gülüþerek iþaretleþiyorlardý. Tahir, ucuz olsun diye bira söylüyor, Eda bir masaya çaðýrýlýnca da her zaman yaptýðý gibi ayrýlýyordu. Bir akþam Eda masasýna gelerek "Oturabilir miyim?" deyince, hem þaþýrmýþ hem de sevinmiþti. O gece çok az konuþmuþlardý. Tahir'e bazý geceler Sinan'da katýlmaya baþlamýþtý. Sinan, hiçbir þey anlatmasa da Tahir'in hâl ve hareketlerinden Eda'ya olan ilgisini anlamýþtý. Ancak, bunu geçici bir heves gibi görüyor, aile yaþamýnda mutsuz olduðunu bildiði arkadaþýný kontrol altýnda tutmaya çalýþýyordu. * * * Eda Adanalýydý. Asýl ismi Ayþe'ydi. Genç yaþta aþýk olmuþ, sevdiði onu bu yola düþürmüþ, kurtulmak istedikçe de batmýþtý. Yýllar yýllarý kovalamýþ, yaþý otuza dayanmýþ, yorulmuþ ve artýk düþüþe geçmiþti. Bu yaþamýn sonu olmadýðýný biliyor, her kadýn gibi mutlu bir yuvayý özlüyor, onun hayallerini kuruyordu. * * * Tahir, Ayþe'ye aþýk olmuþ, Ayþe'de onu sevmiþti. Kader, geç de olsa onlarý karþýlaþtýrmýþ, onlar da aradýklarýný birbirlerinde bulmuþ, Ýzmir'de bir ev açmýþ ve gecikmiþ bir aþký birlikte yaþamaya baþlamýþlardý. * * * Tahir, kimseyi dinlemiyor, annesinin nasihatlerini kulak arkasý yapýyor, Sinan'la görüþmüyor, Raþit amca'nýn "Evlât, bu iþin sonu yok, bu tür kadýnlara para yetiþtiremezsin, paran bitince de seni önce onlar terk ederler" demelerini aldýrmayarak anlamazlýktan geliyordu. Aralarý iyiden iyiye bozulan Neriman'la boþanmýþlardý. Harcamalarý gün geçtikçe artmýþ, kazancý yetmez olmuþtu. Önceleri Sinan'dan ve Raþit amca'dan, sonralarý müþterilerden borç almýþ; ödeyemeyince banka kasasýndan para çekmeye baþlamýþtý. Mudilerin hesaplarýyla oynuyor, hileli tasarruflarla zimmetine para geçiriyordu. Her seferinde bu son diyor, ancak bir türlü sonu gelmiyordu. * * * Sonunda olanlar olmuþ, müfettiþler gelmiþ, Tahir'in zimmetini ortaya çýkarmýþlardý. Ancak, Raþit'nýn dedikleri çýkmamýþ, Ayþe onu terk etmemiþti. Tahir; annesi, Sinan ve Raþit amca ile Ayþe'nin verdiði paralarla dava açýlmadan zimmeti kapatmýþ, ancak yine de tutuklanmýþtý. Hapishanede zaman boldu. Baþýna gelenler hoþ deðildi, ancak piþman mýydý? Þüphesiz ki piþmanlýk duyuyordu. En çok hastalanan annesine üzülüyor, ancak yaþamýnda yokluðunu daima hissettiði aþký ve sevdayý yaþadýðý için de seviniyordu. Sonunda bu hayat kendisinindi ve herkes kendi hayatýný yaþýyordu. * * * Ayþe, tüm duruþmalarýna geliyordu. Bir kez de Cumhuriyet baþsavcýsýndan aldýðý özel izinle cezaevinde kapalý görüþ yapmýþlardý. Görüþme süresince devamlý aðlayan Ayþe "Manisa'ya yerleþtiðini, Raþit amca'nýn kendisine iþ verdiðini, annesi ile ilgilendiðini, geçmiþteki yaþamýný kapattýðýný, kendisini beklediðini" söyleyince; Tahir de "Bu günler de geçer, bekle beni, çok mutlu olacaðýz" demiþti. GÜZEL SÖZLER Aþk ülkesi herkesin kendi bildiðincedir, Aþýklarýn milleti de devleti de yoktur. (Mevlâna) Aþka hiçbir þey hükmedemez, aksine o her þeye hükmeder. (Jean de La Fontaine) Hem kendinin, hem de baþkalarýnýn yapmýþ olduðu hatalardan ders al. (Thomas Carlyle) Umutsuz hayat, cansýz beden gibidir. (Sherwood Anderson) Bayýndýr Ceza Ýnfaz Kurumundan örnek sergi Bayýndýr A Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularýnýn el emeði ürünleri, Bayýndýr Belediye- Yýl: 8 Sayý: Ocak 2010 YAYIN KURULU Cengiz GÜLER Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý (Yayýn Kurulu Baþkaný) Ýsmail KANTAÞ Fahrettin KIRBIYIK Denetimli Ser. ve Yar. Tetkik Hâkimi Hiz. Sorumlu Dai. Baþk. Tülay ÇELEBÝ Habil KANOÐLU Þube Md. (Psikolog) Þube Md. (Psikolog) Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Ali Turan KARADAÐ Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýstanbul Yolu 15. Km Hava Müzesi Karþýsý Þaþmaz/Ankara Tel: (0312) Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Ocak 2010 si önünde ziyaretçilerin beðenisine sunuldu Ekim 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýný Kaymakam Alaattin Aktaþ, Belediye Baþkaný Mehmet Kertiþ, Ýlçe Garnizon Komutaný Mustafa Göynük, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýlhan Yýldýrým ve Bayýndýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Nuri Veysel Eren birlikte yaptýlar. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen heyet, hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerini beðeniyle incelerken, ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklularýn boþ zamanlarýný deðerlendirirek, böylesine güzel ürünler ortaya koymalarýnýn topluma kazandýrýlmalarý açýsýndan anlamlý olduðunu dile getirdiler. Bayýndýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Nuri Veysel Eren, Belediye Baþkaný Mehmet Kertiþ ve Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Osman Oral Atamer in giriþimleriyle açýlan sergiye Bayýndýrlýlar büyük ilgi gösterdi. Nevþehir E Tipi nde moral konseri Nevþehir E Tipi KapalýCeza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin moral motivasyonunu düzeltmek ve stres atmalarý için solist, öðretmen Mehmet Mustafa Kalkan, baðlama virtüözü Lütfü Sarýkaya, müzisyen Mustafa Parmaksýz ve kanunda Mehmet Çelikel den oluþan sanatçý grubu tarafýndan doyumsuz bir konser verildi. Yaklaþýk 1,5 saat süren konserde personel ve hükümlü-tutuklularý coþturan sanatçýlar, özellikle program sonunda hareketli parçalarý seslendirdi. Hükümlü ve tutukular, hareketli þarkýlara alkýþlarla tempo tuttular. Konser sonunda, hükümlü ve tutuklular sanatçýlara ceza infaz kurumunda yapmýþ olduklarý hediyeleri takdim ettiler.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Ocak 2010 Bursa H Tipi nde tiyatro gösterisi Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tarihinde açýlan "Uygulamalý Tiyatro Kursu"nun öðretmen ve öðrencilerinden oluþan ekip tarafýndan 3 Kasým 2009 tarihinde, Cahit Atay ýn "Er- Hükümlü Eylem Kaya nýn ALES baþarýsý Ankara Kadýn Kaplý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Eylem KAYA 15 Kasým 2009 tarihinde yapýlan Akademik Personel Lisans Üstü Eðitim Sýnavýnda; sayýsal: , sözel: , eþit aðýrlýktan ise puan alarak Türkiye çapýnda kiþinin katýldýðý sýnavda 838. sýrada yer alarak binde beþlik dilime girmiþtir. Ceza infaz kurumunda hafta içi her gün saymanlýða baðlý iþ kolunda çalýþan Eylem Kaya düzenli ve disiplinli çalýþma sonrasýnda bu sýnavda baþarýlý olduðunu, eðer istenirse ceza infaz kurumlarýnda bu puanýn da üzerine çýkýlabileceðini, bu anlamda ceza infaz kurumlarýnýn eðitim - öðretim çalýþmalarýna her türlü desteði verdiðini, kurumun fiziki ve sosyal yapýsýnýn da kendini geliþtirmek, eðitim seviyesini yükseltmek isteyen her hükümlü-tutuklu için uygun olduðunu söyledi. Eylem KAYA " Ýnsan yeter ki düzenli yaþamayý, sabah erken kalkýp akþam zamanýnda yatarak, zamanýný verimli ve etkin kullanmayý istesin; baþarý muhakkak kendisini takip edecektir. Ayrýca Ceza infaz kurumumuzda Türkiye çapýnda düzenlenen tüm sýnavlar yapýlmaktadýr. Ben de, elimden geldiði ve imkanlarýmýn elverdiði ölçüde bu sýnavlara katýlmaya çalýþýyorum. Her yeni sýnav dönemi benim için yeni bir heyecan demek. Benimle birlikte ayný sýnava Türkiye çapýnda giren herkesle eþitmiþim hissine kapýlmamý saðlýyor. Ýnsan kurumda kaldýðý sürenin nasýl geçtiðini anlamýyor. Bu anlamda ben de tüm hükümlü-tutuklu arkadaþlara eðitim durumu ne olursa olsun, yeter ki bir þeyler yapmayý istesinler, baþaramayacaklarý hiçbir þey olmadýðýný düþünüyorum. Bir üniversitede Sosyal Bilimler alanýnda akademik kariyer yapmak istiyorum. Bu baþarýmda emeði geçen baþta Kurum öðretmenlerimize ve Kurumda görev yapan herkese teþekkür ederim." dedi. miþ Memet" isimli tiyatro oyunu ile Yýlmaz Erdoðan ýn "Çorabým Nerede" ve "Bir Garip Boþanma" isimli skeçlerinin prömiyeri baþarý ile yapýldý. Uygulamalý Tiyatro Kursu Öðretmeni Fatma Tekin in yönetmenliðini yaptýðý, hükümlü ve tutuklular Ender Taylan Filiztekin, Turan Baysal, Cemal Gür, Erhan Altýkat, Cengiz Güleryüz, Yüksel Yalova ve Oðuz Dolaþ ýn oyuncu olarak rol aldýðý, hükümlü Ýbrahim Öztürk ün dekorunu çizdiði ve Ýnfaz Koruma Memuru Mustafa Bayrak ýn sahne sorumluluðunu üstlendiði oyunlar baþarýyla sahnelendi. Program; saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý, ardýndan Bursa Cumhuriyet Baþsavcýsý Sait Gürlek in açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Bursa Cumhuriyet Baþsavcýsý Sait Gürlek konuþmasýnda, gösteride rol alan hükümlü ve tutuklularý gösterdikleri medeni cesaretlerinden dolayý kutladý. Ceza infaz kurumlarýnýn sabýr evleri olduðunu, her ne sebeple olursa olsun burada bulunanlarýn birer insan olduðunu vurgulayan Gürlek, Onlarla birlikte burada sosyal çalýþma yapýyor, çok güzel etkinliklere imza atýyoruz, bundan sonra da bu tür çalýþmalara devam edeceðiz. dedi. Gürlek, ceza infaz kurumlarýnýn ayný zamanda geriye dönüþ için umutla bekleyiþ yeri olduðunu belirterek, sahnenin üzerindeki "Ulusun ve Yuvan Seni Bekliyor" yazýsýný hatýrlatarak hükümlü ve tutuklularýn bir an önce yuvalarýna dönmeleri için sabýr göstermelerini, eksiklikleri varsa onlarý tamamlamalarýný tavsiye etti. Programa; Vali Vekili Selman Yenigün, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sait Gürlek ve eþi, Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Mustafa Necati Türe, Bursa Ýdari Yargý Baþkaný Ertuðrul Yýlmaz, çok sayýda davetli, yerel ve ulusal basýn mensuplarý, E Tipi, H Tipi ve Gemlik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu idarecileri, eðitim ve psiko-sosyal servis çalýþanlarý, hükümlü ve tutuklular ile birinci derece yakýnlarýndan oluþan 350 kiþi katýldý. Katýlýmcýlarýn büyük beðeniyle izlediði program, yerel ve ulusal basýnda geniþ yanký uyandýrdý. Program; yönetmen, oyuncu ve oyunda emeði geçenler ile emekli olan Ýnfaz Koruma Memurlarý Ramazan Arýkan ve Aleddin Çiftçi ile Saðlýk Memuru Rafet Deðirmenci ye plaket, çiçek, teþekkür belgesi ve çeþitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi. Silivri 4 No lu L Tipi nde satranç turnuvasý ödül töreni Oltu da personele moral yemeði Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, stresli bir ortamda görev yapan personel ile eþ ve çocuklarýnýn birbirleriyle kaynaþmasý, moral ve motivasyonlarýnýn yükseltilmesi amacýyla 13 Kasým 2009 tarihinde, Öðretmenevinde yemekli müzik eðlence programý düzenlendi. Programa Oltu Cumhuriyet Baþsavcýsý Ercan Karakuþ ve eþi Asiye Karakuþ, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Hayri Buyruk ve eþi Melike Buyruk, Cumhuriyet Savcýlarý Ali Rýza Sönmez ve eþi Özlem Sönmez, Melih Aladað ve Dilek Tosun; Hakimler Göksel Aslan ve eþi Banu Aslan, Esra Aladað, Pýnar Çirçi, Serkan Çýnar ve eþi Ýlkay Çýnar, Kurum Müdürü Metin Sönmez ve eþi Cemile Sönmez, Ýkinci Müdür Ziya Baytam, Ýcra Müdürü Gülay Ünal, Ceza Ýnfaz Kurumu ve Adliye personeli ile eþ ve çocuklarý katýldý. Programda yerel sanatçýlarýn söylediði çeþitli türkülerle, katýlýmcýlar halay çekip oyun oynayarak gönüllerince eðlendiler. Silivri 4 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklu olanlara yönelik olarak tarihleri arasýnda düzenlenen satranç turnuvasýnýn sonunda tarihinde turnuva ödül töreni düzenlendi. 31 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý turnuva sonrasýnda Fahri Çelik birinci, Ýbrahim Salih Demir ikinci, Zeydan Orbeyi ise üçüncü oldu. Dereceye giren hükümlü ve tutuklulara Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Kurt, Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn ve Eðitimden Sorumlu II. Müdür Özcan Akbulut tarafýndan birer kazak hediye edildi. Turnuvada dereceye giren hükümlü ve tutuklularýn koðuþlarýnda barýndýrýlan diðer hükümlü ve tutuklularýn da katýldýðý ödül törenine hükümlü ve tutuklulara da çeþitli ikramlardu bulunuldu. Ödüllerin ve ikramlarýn ardýndan Kurumda tutuklu olarak bulunan Mehmet Taþ tarafýndan türkü dinleti gerçekleþtirilirken, sonrasýnda katýlanlara sinema gösterimi yapýldý. Vezirköprü de Ýþkur konferansý Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 10 Aralýk 2009 Günü Samsun Ýþkur Ýl Müdürlüðünde görevli Ýþ ve Meslek Danýþmaný Ömür Demircioðlu, Ýþkur un faaliyetleri konusunda hükümlü ve tutuklulara konferans verdi. Demircioðlu, iþ arama ve iþ görüþmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak katýlýmcýlara bilgilendirdi.

15 15 Ocak 2010 Seslenis Sayfa 15 Kurumlarda Domuz Gribi eðitimleri devam ediyor Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kasým 2002 tarihinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþ birliðiyle "Domuz Gribi" hakkýnda doküman ve afiþler getirilerek ziyaretçi bekleme salonu, açýk görüþ mahalli ve koridorlara asýldý. Ayrýca Domuz Gribi nedir, belirtileri nelerdir? Domuz Gribinden korunmak için neler yapýlmalýdýr? Hastalýk bulaþtýktan sonra ne yapmalýdýr? gibi hususlarda Kurum Ýkinci Müdürü Kazým Bozgun tarafýndan personel ve çocuk tutuklu hükümlülere slayt eþliðinde konferans verildi. Daha sonra Kurumdaki toplam 24 çocuk odasý temizlik malzemeleri ile dezenfekte edilerek, kloraklý sularla temas edilen yüzeylerin temizliði ve hijyeni görevliler nezaretinde gerçekleþtirildi. Ordu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Perþembe 10.00'da Ordu Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen Ordu Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Mecit Topal ve Dr. Ýbrahim Kumaþ tarafýndan "Domuz Gribi" hakkýnda Kurumun çok amaçlý salonunda slayt gösterisi eþliðinde konferans gerçekleþtirildi. Domuz Gribi Hastalýðýnýn tüm yönleriyle detaylý bir þekilde ele alýndýðý konferansa; Kurum Müdürü Hasan Savaþçý, Kurum Ýkinci Müdürleri Emine Kocamemik ve Hüseyin Köse, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Katýlýmcýlar tarafýndan yoðun ilgi ve beðeniyle takip edilen konferans sonunda doktorlar, Domuz Gribi Hastalýðý ile ilgili hükümlü ve tutuklularýn sorularýný yanýtladýlar. Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþ birliðiyle personele, hükümlülere ve tutuklulara, Amasya H1N1 Kriz Masasý Sorumlusu Uzman Doktor Mine Solakoðlu tarafýndan toplum yaþam kurallarý, toplu yaþanýlan yerlerde dikkat edilmesi gereken temizlik kurallarý ve Domuz Gribi konularýnda çeþitli açýklama ve bilgilendirmeler yapýldý. Projeksiyon görüntüleriyle desteklenen konferansýn sonunda Domuz Gribiyle ilgili olarak hükümlü ve tutuklularýn talepleri alýnarak, aþýlarý uygulandý. Ayrýcý Domuzu Gribi ile ilgili olarak Kurumda koridorlara, koðuþlara bo vb. yerlere broþürler asýldý. Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler ve tutuklular ile Ceza Ýnfaz Kurumu personeline yönelik, "Domuz Gribi (HÝNÝ)" konulu konferans verildi. Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Serdar Þengül ile Dr. Mehmet Yýlmaz tarafýndan Kurumun konferans salonunda projeksiyon cihazýyla görsel ve sözel olarak H1N1 virüsünün bulaþma þekilleri, hastalýðýn belirtileri, hastalýktan korunma yollarý, risk gruplarý ve aþýlanmasý gereken gruplar hakkýnda detaylý bilgiler sundular.. Konferansa Cumhuriyet Savcýsý Ali Rýza Sönmez, Kurum Müdürü Metin Sönmez, Kurum 2. Müdürü Ramazan Kýlýçkaya, Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Serdar Þengül, Dr. Mehmet Yýlmaz, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda 19/11/2009 tarihinde 100 hükümlü ve tutuklu, 20/11/2009 tarihinde ise bütün tutuklularý bilgilendirmek amacýyla her koðuþtan 3 er kiþi toplam 183 olmak üzere toplamda 283 hükümlü ve tutukluya Kurumun çok amaçlý salonunda Ýnfluenza (H1N1) Virüsü konulu konferans verildi. Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Saðlýk Eðitimi" faaliyetleri çeþitli etkinliklerle devam ediyor tarihinde Kurumun çok amaçlý salonunda Dr. Meral Kaplan Gök tarafýndan "Domuz Gribi", bulaþma yollarý, belirtileri, korunma yollarý ve hastalýðýn yüksek risk gruplarý vb. konularda çeþitli slayt ve video gösterimleri ile desteklenen bir konferans verildi. Konferans, katýlýmcýlarýn merak ettikleri konularý da sorarak bilgi edinmeleri ile sona erdi. Ermenek Belediye Baþkanlýðý ile beraber yürütülen "A Gribi"ne karþý ilaçlama çalýþmalarý ile Kurumdaki hükümlü ve tutuklu odalarý, idari birimleri, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarý, atölyeler, derslikler ve kütüphane vs.) "Domuz Gribi" yaygýn adýyla bilinen "A Gribi"ne karþý tedbir amacýyla tarihinde ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yine günlük olarak çamaþýr suyu, deterjanlý sýcak su ve durulama yapýlarak dezenfeksiyon çalýþmalarý yürütüldü. Nazilli E Tipi Kapalý - Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 08 Aralýk 2009 tarihinde, hükümlü ve tutuklulara da H1N1 (Domuz Gribi) Aþýsý yapýldý. H1N1 virüsünün hava sýcaklýðýnýn 10 derecenin altýna düþtüðü ortamlarda daha çabuk geliþip yayýldýðýndan yaklaþan kýþ þartlarýndan dolayý yurt çapýnda olduðu gibi Ceza Ýnfaz Kurumunda alýnan tedbirler çerçevesinde Nazilli Saðlýk Gurup Baþkanlýðýndan aþý talebinde bulunuldu. Kurumun Kapalý Bölümünden 160 hükümlü ve tutuklu ile Açýk Bölümünden 12 hükümlüyle Nazilli Saðlýk Grup Baþkanlýðý tarafýndan görevlendirilen 1 doktor ile 4 saðlýk personeli Ceza Ýnfaz Kurumuna gelerek ön görüþmede bulundu. Hükümlü ve tutuklulara aþý hakkýnda gerekli ön bilgiler verildikten sonra aþý olmak isteyenlere kendilerine ait saðlýk bilgileri alýnarak aþý yapýldý. Tek doz halinde yapýlan aþý, hastalýk evresinde olanlar ile çeþitli alerjik reaksiyonlar gösterenlere taþýdýklarý risk nedeniyle yapýlmadý. Hakkari Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tarihinde Kurum Tabibi Dr. Reþit Gür tarafýndan Domuz Gribi ve Korunma Yollarý adlý bir konferans verildi. Dr. Reþit Gür; dünyada hýzla Domuz Gribinin yayýldýðýný, ancak bu hastalýðýn yeni ortaya çýkan bir hastalýk olduðundan dolayý, hakkýnda çok fazla bilgiye sahip olmadýklarýnýn belirterek, konferansa Domuz Gribinin tanýmýný yaptýktan sonra Domuz Gribin belirtileri, Gribin bulaþma yollarýný, bulaþma kaynaklarý, hastalýktan Korunma yollarý, hastalýk anýnda ne yapýlmasý gerekenler, acil müdahale gerektiren belirtilerin neler olduðunu açýkladý. Dr. Reþit Gür, hastalýktan korunmak için ellerin saniye su ve sabunla yýkanmasý, kirli olan ellerin yüzü ve göze sürülmemesi, Domuz Gribine yakalanýlmasý halinde belirtilerinin baþlamasýndan 7 güne kadar evde istirahat edilmesi ve bulunulan mekanýn sýk sýk temizlenmesi gerektiðini ifade etti. Konferansa Kurum Müdürü Duran Altuntop, Kurum 2. Müdürü Ýskender Gürses, Kurum 2. Müdürü Zafer Çolakoðlu, Kurum Öðretmeni Adnan Öztürk, Gözetim Servisi çalýþanlarýyla çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 12 Kasým 2009 tarihinde A(H1N1) (Domuz Gribi) semineri verildi ve 08 Aralýk 2009 tarihinde de aþý uygulamasý yapýldý. Saðlýk eðitim çalýþmalarý çerçevesinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan kurumda bulunan personel ve hükümlüler A(H1N1) (domuz gribi) virüsü konusunda bilgilendirildi. Halk arasýnda Domuz Gribi olarak bilinen A(H1N1) pandemik gribin de diðer gripler gibi öksürme ve hapþýrma sýrasýnda etrafa yayýlan ve virüs içeren damlacýklarla bulaþtýðý belirtilen sunumda, grip dolayýsýyla herhangi bir telaþýn gereksizliði vurgulanarak en önemli korunma yolunun kiþisel temizlik olduðu vurgulandý. Ayrýca Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan A(H1N1) (domuz gribine) virüsüne karþý mücadele çerçevesinde kuruma gönderilen A(H 1N1) aþýlarý kurum saðlýk personeli tarafýndan gönüllü aþý olmak isteyen personel ve hükümlülere uygulandý. Manisa E tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular için tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ç. Banu Çetin tarafýndan "Domuz Gribi" konulu konferans verildi. Doç. Dr. Ç. Banu Çetin konu hakkýnda slayt eþliðinde ayrýntýlý bilgiler vererek, konferans sonunda hükümlü ve tutuklularýn sorularýný cevapladý.

16 SeslenisOrdu da konferans ve konser Ordu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Perþembe günü ilk olarak Ordu Barosu Avukatlarýndan Nidai Angýn tarafýndan hükümlü ve tutuklulara Ýnsan Haklarý konulu konferans verildi. Konferansýn hemen ardýndan Müzik Öðretmeni Ömer Aztopal yönetimindeki Ordu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Kulübü öðrencilerince Türk Halk Müziði Konseri gerçekleþtirildi. Kurumlarda Öðretmenler Günü kutlamasý Karaman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 24 Kasým Öðretmenler Günü ile Millet Mekteplerinin açýlýþý ve Atatürk'ün Baþöðretmenliðe kabulünün 81. yýldönümü nedeniyle bir tören düzenlendi. Cumhuriyet Savcýsý Uður Uzun, Kurum Müdürü Kamil Özdemir, 2. Müdür Musa Kuraç ve Adnan Altemir, Kurum personeli ile hükümlü-tutuklularýn katýldýðý program, bir hükümlünün, Öðretmenler Günü nün anlamý ve kýsa tarihçesi üzerindeki konuþmasý ile baþladý. Öðretmenlik mesleðini konu alan þiirlerin okumasýndan sonra Kurum Öðretmeni Musa Yýldýzbaþ tören dolayýsýyla hazýrlanan pastayý kesti. Yýldýzbaþ, öðretmenliðin sevgi, bilgi, sabýr ve fedakarlýk olduðunu, her insanýn hiç unutmadýðý bir öðretmeni bulunduðunu, kendisinin de ilkokul öðretmenini hep saygýyla andýðýný ve mesleðini severek çalýþtýðýný belirterek, Hepimizin ortak ve en büyük öðretmeni Baþöðretmen Atatürk'tür. Onu saygýyla anýyor ve þükranlarýmý sunuyorum." dedi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcýsý Uður Uzun ve Kurum Müdürü Kamil Özdemir de öðretmenliðin insan þekillendirmek iþi olduðunu ve anne, babadan sonra herkesin hayatýnda en önemli üçüncü yeri tuttuðunu vurguladýktan sonra kurum personeli tarafýndan alýnan hediyeyi öðretmen Musa Yýldýzbaþ'a verdiler. Tören, pasta ve kola ikramýyla sona erdi. Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 24 Kasým Öðretmenler Günü etkinliklerle kutlandý. Etkinliklere; Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, Ýkinci Müdürü Ferhat Ünal, Ýdare Memuru Abdullah Yalçýn, Sosyal Çalýþmacý Mustafa Dündar, Psikolog Fikri Öztaþ, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Dursun Çimen ve diðer personel katýldý. Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan yaptýðý konuþmada; ceza infaz kurumlarýnýn bugün birer eðitim kurumu haline gelmesinde öðretmenlerin özverili çalýþmalarýnýn büyük payý olduðunu, daha aydýnlýk yarýnlara da yine öðretmenlerin çabalarýyla ulaþýlabileceðini belirterek, Kurum Öðretmenleri Ýrfan Akpýnar, Aynur Dural ve Hüsniye Tekin e çiçek takdim etti ve Öretmenler Günü nü kutladý. Bafra T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 24 Kasým Öðretmenler Günü nde Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve Kurum Öðretmenlerini bu anlamlý günde onurlandýrmak için Psiko- Sosyal Servisce kutlama töreni düzenlendi. Törende Kurum Müdürü Katip Özen, insanlara bir þeyler öðreten herkesin aslýnda birer öðretmen olduðunu, öðretmenlik mesleðinin kutsal bir meslek olduðunu, tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandýrmak için yapýlan eðitim ve öðretim çalýþmalarýna personelinde destek vererek baþarýya ulaþýlabileceðini belirterek, Kurum Öðretmenleri Altan Subaþý ve E. Volkan Alsoy a çalýþmalarý için teþekkür etti. Kurum ikinci müdürleri, personel ile tutuklu ve hükümlülerin katýldýðý programda Kurum öðretmenleri yaptýklarý konuþmalarda; çalýþtýklarý kurumun ve icra ettikleri mesleðin doðasý gereði üzerlerine düþen toplumsal sorumluluk ve görevlerin bilincinde olduklarýný, belirterek kurum personeline ve tutuklu hükümlülere bu anlamlý günde kendilerini onurlandýrdýklarý için teþekkür ettiler. Siirt E Tipi nde veda töreni Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapan Ýnfaz Koruma Baþmemuru Kenan Ýleri ve Leyla Þahin in emekli olmasý münasebetiyle veda töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Savcýsý Tahir Aydoðmuþ, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Naci Yýldýz, Jandarma Bölük Komutaný Yüzbaþý Tonguç Ýriol ve Kurum personelinin katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Tahir Aydoðmuþ ve Kurum Müdürü Naci Yýldýz ýn yaptýðý konuþmalar sýrasýnda duygulu anlar yaþandý. Uzun yýllar boyu büyük bir özveriyle ve büyük zorluklarla çalýþan Kurum personelinin mesleklerine veda ederken mutlaka onure edilmeleri gerektiði ve daha sonraki zamanlarda da asla yalnýz býrakýlmamalarý, Kurum personeli tarafýndan ziyaret edilmelerinin emekliliðe alýþma sürecini kolay- laþtýracaðý vurgulandý. Emekli olan Ýnfaz Koruma Baþ Memuru Kenan Ýleri, yaptýðý konuþmada "Siirt'e ilk geldiðimde oldukça kaygýlýydým. Fakat burayý görüp tanýdýktan sonra, emekli olduktan sonra da buradan ayrýlmamaya karar verdim. Ve önümüzdeki süreçte bu þehirde yaþamayý, ticaret hayatýna atýlmayý planlýyorum. dedi. Silifke M Tipi nde tiyatro gösterisi Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Mersin Yeniþehir Belediye Tiyatrosu Altan ERKEKLÝ sahnesi tarafýndan gençlik sorunlarý ve gençlerin yaþadýklarý traji komik olaylarýn anlatýldýðý "Gençlik Baþýmda Duman" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Büyük ilgi ve beðeniyle izlenen tiyatro gösterisine Silifke Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekil Öztürk, Cumhuriyet Savcýsý Abdullah Çelik, Kurum Müdürü Bayram Bozan, Kurum Ýkinci Müdürleri Sýrrý Ararat, Hüseyin Bayram, Mustafa Tatlýca, Ýdare Memuru Murat Turan, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Abdullah Çelik in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan gösteri sonunda Kurum Müdürü Bayram Bozan yaptýðý kapanýþ konuþmasýnda bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceðini belirterek, tiyatronun eðlendirirken eðitmesi, öðretirken eðlendirdiðini vurgulayarak, hükümlü ve tutuklularý birkaç saatliðine de olsa eðlendirdikleri, eðlendirirken düþündürdükleri için emeði geçen oyunculara ve Kurum personeline teþekkür etti. Çorum L Tipi nde Ýletiþim Semineri Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar tarafýndan tarihinde "Ýnsanlar Arasý Ýletiþim konulu seminer verildi. Prof. Dr. Çaðlar, Ceza Ýnfaz Kurumunu ilk kez gördüðünü ve yapýlan çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu belirterek, Kurumdaki eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerine destek olmanýn kendileri için anlamlý olduðunu vurguladý.

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Vali Çakýr dan tarihi teklif Ýsmet Eker in konaðý sanat merkezi olacak. Saðlýk merkezine engelliler polikliniði. Protokol esnaf sofrasýnda

Vali Çakýr dan tarihi teklif Ýsmet Eker in konaðý sanat merkezi olacak. Saðlýk merkezine engelliler polikliniði. Protokol esnaf sofrasýnda Vali Çakýr dan tarihi teklif Ýsmet Eker in konaðý sanat merkezi olacak Cumhuriyeti ilan eden TBMM Baþkanvekili ve Çorum eski Milletvekili Ýsmet Eker in konaðý, sanat merkezi ve kültür evi olacak. Vali

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

* HABERÝ 13 DE. Buharaevler Kültür Merkezi dün düzenlenen renkli bir törenle hizmete açýldý. * ROPÖRTAJ SAYFA 6 DA

* HABERÝ 13 DE. Buharaevler Kültür Merkezi dün düzenlenen renkli bir törenle hizmete açýldý. * ROPÖRTAJ SAYFA 6 DA Adnan Ali Güneþ, çocuklara yönelik eðitici ve öðretici oyunlar tasarladý. Kötü alýþkanlýklar için One Minute HABERÝ 7 DE Öðrencilere kuru üzüm daðýtýldý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Dr. Ahmet Barýþ Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda,

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı