Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008"

Transkript

1 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : Telefaks : Acil durum tel. : Zehir danışma : ĠÇERĠĞĠNĠN BĠLEġĠMĠ, ĠÇERĠKLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ Tehlikeli bileşenler Kimyasal adı CAS-No. EC-No. Sembol(ler) Risk ibare(leri) Konsantrasyonu Lambda-cyhalotrin T+, N R21 R25 R26 R50/53 Solvent naphtha (petroleum ), Light arom Xn, N R10 R37 R51/53 R65 R66 R67 % 9.7 W/W % 5-10 W/W Propane-1,2-diol % 5-10 W/W 1,2-benzisolthiazol-3 (2H)-one Xn,N R22 R38 R41 R43 R50 % W/W 3. TEHLİKE TANIMLAMALARI Solundugunda tehlikelidir. Cilde temasında hassasiyete neden olabilir. Maruz kalma bölgesinde karıncalanmaya ve uyuşukluğa neden olabilir.( Parestezi ) Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sudaki yaşama ortamında uzun vadeli etkilere yol, açabilir. Versiyon 12 1/9

2 4. ilk YARDIM MÜDAHELELERİ Genel Tavsiyeler : Soluma durumunda : Deri teması durumunda : Göze teması durumunda : Yutulması durumunda : Tıbbi tavsiye : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınızda ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu nu yanınızda bulundurun. Hastayı açık havaya çıkarın.nefes alma duzensizlesir veya durursa suni teneffus uygulayin.hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun.derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın. Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktara başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi hemen çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın. Deri temasi patestezi etkileri ( kasinma, karincalanma, yanma veya uyusma) geçicidir ve 24 saate kadar geçer. Belirtilere göre tedavi uygulayın. Kusturmayin:Petrol turevli distilat ve/veya aromatik solventler icerir. 5. YANGINA MÜDAHALE Küçük yangınlar için söndürme araçları : Büyük yangınlar için söndürme araçları : Su sisi, alkol dayanımlı köpük, karbondioksit veya kuru kimyasal toz kullanılabilir Alkol dayanımlı köpük ya da su sisi kullanılır. Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken: söndürme araçları Yangını yayıp dağıtabileceğinden su jeti kullanılmamalıdır. Yangın esnasında oluşabilecek Versiyon 12 2/9

3 tehlikeler : Yangına müdahale : Diğer bilgiler : Ürün yanıcı organik bileşikler içerdiğinden yanması durumunda zararlı maddeler içeren yoğun siyah duman açığa çıkar. (Bakınız Bölüm 10) Açığa çıkan kimyasalların solunması sağlığa zararlı olabilir Yangına müdahale ederken tüplü soluma aparatı kullanılmalı ve müdahele esnasında kullanılacak gerekli koruma giysileri giyilmelidir. Söndürme suyunun kanalizasyona ya da su kaynaklarına karışmasına engel olunuz. Aleve maruz kalan ürünlerin kaplarını su spreyi ile soğutunuz. 6. DÖKÜLMELERE MÜDAHALE Kişisel Önlemler : Cevresel Onlemler: Temizleme metodu : Ek Uyarı: Bolum 7 ve 8 de listelenen koruyucu onlemlere basvurun. Guvenli ise akma ve dokulmeyi engelleyin. Yıkama sularının yer altı ve yüzey sularına karışmasını önleyin. Uygun bir absorbant maddeyle (orn. kum, toprak, vermikulit) döküntüyü yerel/ulusal yonetmeliklere uygun sekilde atmak uzere toplayın. (bkz.bolum 13) Eger uru nehir, gol ve ya kanalizasyon sularina bulasrsa yetkilileri bilgilendirin. 7. KULLANIM VE DEPOLAMA 7.1 KULLANIM : Güvenli kullanım Ġçin tavsiyeler : Yangina karsi ozel bir koruyucu onlem yoktur. Cilt ve göz ile temasından kaçının. Kullanım esnasında yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kisisel koruma icin bolum 8 e bakiniz. 7.2 DEPOLAMA : Güvenli depolama : Ozel depolama kosullari yoktur. Ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış Versiyon 12 3/9

4 yerde saklayınız.çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Diger bilgiler: Orijinal, acilmamis ambalainda ve ortam sicakliginda depolandiginda fiziksel ve kimyasal olarak en az 2 yil stabildir. 8. MARUZİYET KONTROLÜ ve KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Bileşenler ve çalışma alanındaki kontrol parametreleri ; Bileşen Maruz kalma sınırı (s) Ölçüm tipi Kaynak Lambda-cyhalotrin 0.04 mg/m3 8 h TWA Deri SYNGENTA Solvent Naphta Light Aromatic 100 mg/m3 8 h TWA Tedarikçi 8.2 Muhendislik Onlemleri: Maruz kalma engellenemiyorsa ayirma veya kapali alanda tutma en guvenli teknik korunma önlemidir. Bu koruma yonteminin icerigi riske baglidir. Eger toz veya buhar olusuyorsa havalandirma knotrolu kullanin. Gerekli oldugunda is sagligi tavisyesine basvurun. 8.3 Kişisel koruyucu ekipmanlar : Koruyucu Önlemler: Solunum koruma : Mühendislik önlemleri her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanımından önce düşünülmelidir. Kişisel koruyucu ekipman seçilmeden önce profesyonel tavsiye alınmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar belli standartlara uygun olmalıdır. Etkili teknik yöntemler uygulamaya konuncaya kadar gaz/buhara karşı soluma filtresi kullanılabilir. Hava temizleyici respiratör ile sağlanan koruma sınırlıdır. Maruz kalma süresi belli olmadığında ya da hiç bir durumda hava temizleme respiratörleri koruma için yeterli olmadığında ani dökülmelerde tüplü soluma aparatı kullanın. Versiyon 12 4/9

5 El koruma : Göz koruma : Deri ve Vücut koruma : Kimyasal dayanımlı eldivenler kullanılmalıdır. Eldivenlerin uygun standartlarda olduğu onaylanmalıdır. Eldivenler maruz kalma süresine uygun olarak belli bir delinme süresine sahip olmalıdır. Eldivenlerin delinme süresi ise inceliğine, malzemesine ve yapımına bağlıdır. Eldivenler, delinme süresine bağlı olarak sık sık değiştirilmelidir. Uygun materyal Nitril Kauçuk Göz koruması genellikle gerekli değildir. Fabrikaya özgü talimatları izleyin. Maruz kalmayı belirleyin ve temas etmesi muhtemel olan yerleri, ilacı geçirme özelliği olan kumaşın üstünü seçtiğiniz kimyasal kararlılığı olan bir malzeme ile kaplayın. Koruyucu giysiyi çıkardıktan sonra sabun ve suyla yıkayın. Koruyucu giysiyi tekrar kullanmadan önce tüm kimyasallarından arındırın ya da tek kullanınmlık ekipmanları (önlük, tulum, kolluk, botlar) kullanın. Eğer mümkünse toz geçirmeyen koruma takımlarını giyin. Uygun elbise:dayanıklı koruyucu elbise 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Form : Renk : ph : Parlama noktası : Oksitleme özelliği : Patlama özellikleri : Yoğunluk : Çözünürlük : Viskozitesi, dinamik : Sıvı kirli beyaz 4-8 % 1 lik solusyon > 97 C kpa oksitlemez. Patlayıcı değildir g/ml 20 C de. suda çözünür mpa.s 20 C de mpa.s 40 C de Versiyon 12 5/9

6 10. KARARLILIK VE REAKSİYONA GİRME EĞİLİMi Tehlikeli bozunma ürünleri: Tehlikeli reaksiyonlar: Yanma ve termal bozunma sonucu toksik ve tahriş edici gazlar açığa çıkar. Bilinmiyor. Tehlikeli polimerizasyon olmaz. Normal koşullarda kararlıdır. 11. TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER Ağız yoluyla alınan ortalama öldürücü doz, fare, 5000 mg/kg Solunum ile alınan ortalama öldürücü doz, fare, 4.62 mg/ L, 4 saat Deri yoluyla alınan ortalama öldürücü doz, fare, 4000 mg/kg Göz tahrişi : Cilt tahrişi : Alerji / hassasiyet : Ciltte hassasiyete neden olabilir. Uzun vadeli toksisite : Tavşan:Hafif bir göz tahrişine neden olabilir. Tavşan:Hafif bir tahrişe neden olabilir. İnsanlarda, maruz kalan bölgede karıncalanma ve uyuşukluğa neden olabilir (parestezi). Hayvan deneylerinde kanserojen, teratojen veya mutajen etki görülmemiştir. 12. ÇEVRESEL BĠLGĠLER 12.1 Çevresel durum ve dağılım : Biyolojik birikme : Lambdha-cyhalotrin biyobirikim gösterir. Sudaki stabilitesi: Suda yarılanma ömrü yaklaşık 56 gün. Lambdha-cyhalotrinsuda dayanıklı değildir. Toprakta stabilite: Toprakta yarılanma ömrü yaklaşık 7 gün. Lambdha-cyhalotrin toprakta kalıcı değildir Mobilite: Toprakta hareket etmez Ekotoksisite Etkileri Balıklara Toksisite : LC50 oncorhynchus mykiss çelik alabalık, 4 µg/l Su omurgasızlarınatoksisite : EC50 daphnia magna (su piresi ), 4 µg/l, 48 saat Yosunlara toksisite : ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil alg), 10 mg/l, 96 saat Versiyon 12 6/9

7 13. BERTARAF YÖNTEMLERİ Ürün : Kirli Ambalajlar : EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil alg), 10 mg/l, 96 saat Göl, gölet ve ya su kanallarını ürünle ya da kirli ürün ambalajı ile kirletmeyiniz. Ürün atıklarını kanalizasyona dökmeyiniz. Uygun olması durumunda yakma ya da imha etmektense geri dönüşüm tercih edilmelidir. Geri dönüşüm mümkün değilse yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boşaltınız. Ambalajları 3 kez durulayınız. Boş ambalajlar yerel geri dönüşüme veya imhaya gönderilmelidir.boş ambalajları tekrar kullanmayınız. 14. NAKLĠYE BĠLGĠLERĠ Kara taģımacılığı : ADR/RID UN-No : 3082 Sınıf : 9 Etiket: 9 Paketleme grubu : Uygun taşıma adı : ƖƖƖ çevresel zararlı içerik, sıvı, N.O.S. (lambda-cyhalothrin ve sübstitüe benzoil hidrokarbonlar) Deniz TaĢımacılığı: IMDG UN-No : 3082 Sınıf : 9 Etiket: 9 Paketleme grubu : ƖƖƖ Uygun taşıma adı : çevresel zararlı içerik, sıvı, N.O.S. (lambda-cyhalothrin ve sübstitüe benzoil hidrokarbonlar) Deniz kirleticiliği : Denizi kirletir. Hava TaĢımacılığı: ICAO/IATA UN-No : 3082 Sınıf : 9 Etiket: 9 Paketleme grubu : Uygun taşıma adı : ƖƖƖ çevresel zararlı içerik, sıvı, N.O.S. (lambda-cyhalothrin ve sübstitüe benzoil hidrokarbonlar) Versiyon 12 7/9

8 15. YÖNETMELĠK BĠLGĠLER EC Yonetmeligine gore Etiketleme Etikette listelenmesi gereken zararli bilesikler: -Lambdha-cyhalotrin -1,2 benzisothiazol-3-(2h)-one Sembol(ler) : Xn Zararlı N Çevre İçin Zararlı Risk ibareleri : R20 Solunduğunda zararlıdır. R43 Cilde teması halinde hassasiyete neden olabilir. R50/53 Sudaki canlılara karşı zehirlidir. Sudaki yaşama ortamına uzun vadeli etkilere yol açabilir. Güvenlik ibareleri : S2 Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. S13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. S20/21 Kullanımı esnasında yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın. S35 Bu ürün ve ambalajı güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. S36/37 Kullanımı sırasında koruyucu giysi ve eldiven kullanın. S57 Çevreye yayılmaması için uygun kap kullanın Belirli karisimlar icin ozel etiketleme: Insanlara ve cevreye zararlarindan kacinmak icin kullanim talimatlarina uyunuz. Not: Bu urun 1999/45/EC yonetmeligine gore tehlikeli olarak siniflandirilmistir. 16. DĠĞER BĠLGĠLER Bölüm 3 de bahsedilen Risk ibareleri : R10 Yanıcıdır R21 Cilde temas ettiğinde zararlıdır R22 Yutulduğunda zararlıdır R25 Yutulduğunda zehirlidir. R26 Solunduğunda çok zehirlidir. R37 Solunum sistemine tahriş edicidir. R38 Cilde tahriş edicidir R41 Göze ciddi zarar verme riski taşır. R43 Cilde teması halinde hassasiyete neden olabilir. R50 Sudaki canlılara çok zehirlidir. R50/53 Sudaki canlılara karşı zehirlidir. Sudaki yaşama ortamına uzun vadeli etkilere Versiyon 12 8/9

9 yol açabilir. R51/53 Suda yasayan organizmalar icin zehirlidir, su ortaminda uzun sureli ters etkiye yol acabilir. R65 Zararlı: Yutulduğunda akciğerlere zarar verebilir. R66 Tekrar eden maruziyetlerde deride kuruluk ve çatlaklara yol açar. R67 Buharı uyuşukluk ve başdönmesi yapabilir. Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler yayın tarihi itibari ile mevcut bilgimizle doğrudur. Burada verilen bilgiler, yalnızca güvenli kullanım, nakliye, depolama ve bertaraf için kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır ve bir garanti veya ürün spesifikasyonu olarak değerlendirilmemelidir. Bilgiler sadece ilgili ürüne aittir ve formda belirtilmedikçe başka maddelerle kombinasyonu durumları için veya farklı prosesler için geçerli olmayabilir. Ürün isimleri Syngenta Group Şirketinin tescilli markaları. Versiyon 12 9/9

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : +41 61 323 11 11 Faks

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Sayfa 1 in 6 si Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı MADDE/MÜSTAHZARIN TANITILMASI AMC AUS-DET Firmanın Tanıtımı Şirket: AMC Şirket: AMC Adres Adres PO Box 1141 5 Pitino Court Osborne

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 01.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: Sentez kimyasalı Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı