Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri Genel Bak Haz rl k Pillerin Tak lmas /De i tirilmesi Tarih ve Saatin Ayarlanmas...12 Çal t rma talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma Kollu un Tak lmas Bir Ölçüm Yapma Özel Durumlarla ilgili Talimatlar Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Verileri bilgisayara indirme H zl Referans K lavuzu...40 Bak m ve muhafaza 5. Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi Hata Mesajlar Sorun Giderme Bak m ve Saklama ste e Ba l Parçalar Teknik Veriler Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler

3 Üniteyi kullanmadan önce Giri Giri OMRON M10-IT Intellisense Üst Kol Kan Bas nc Ölçüm Cihaz n sat n ald n z için te ekkür ederiz. OMRON M10-IT Intellisense osilometre prensibi ile çal an tam otomatik bir kan bas nc ölçüm cihaz d r. Kan bas nc ve nab z oran n z kolay ve h zl bir ekilde ölçer. Bas nç ön ayar veya tekrar i irme yapmaya gerek duymaks z n rahat bir ekilde kontrollü i irme için, cihaz geli mi Intellisense teknolojisini kullan r. Cihaz iki ki inin ölçüm sonuçlar n saklar ve sabah ve ak am ortalamalar n gösterir. Otomatik mod, ortalama bir okuma için zaman aral klar yla yap lan üç ard k ölçüme izin verir. Bu ünitede bulunan Omron un kan bas nc yönetim yaz l m, OMRON M10-IT Intellisense taraf ndan ölçülen kan bas nc ile ilgili veriyi görmenizi, yönetmenizi ve yazd rman z sa lar. Ekteki yaz l m sadece ngilizcedir. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullan m k lavuzunu tamamen okuyun. Kan bas nc n z hakk nda özel bilgi almak için DOKTORUNUZA BA VURUNUZ. TR 3

4 Önemli Güvenlik Bilgileri Önemli Güvenlik Bilgileri Hamilelik, ritim bozuklu u ve damar sertli i rahats zl s ras nda doktorunuza dan n. Üniteyi yaln zca belirlenen kullan c lar n ölçüm sonuçlar n kaydetmek için kullan n. Üniteyi kullanmadan önce bu bölümü lütfen dikkatli bir ekilde okuyun. Dikkat: (Genel Kullan m) Her zaman doktorunuza dan n. Doktorunuz taraf ndan verilen ilac n dozaj n kesinlikle kesmemeli veya de i tirmemelisiniz. Üniteyi, küçük çocuklar n veya gözetim gerektiren kimselerin yan nda b rakmay n. Üniteyi, kan bas nc n ölçmek d nda bir amaç için kullanmay n. Bu ünite için yaln zca onayl kolluk kullan n. Ba ka kolluklar n kullan lmas yanl ölçüm sonuçlar na neden olabilir. Ünite veya kollu u sökmeyin. Gece ölçüm yaparken hava borusunun vücudunuzun di er uzuvlar na dolanmad ndan emin olun. Bu durum, hava borusundaki hava bas nc artt r ld zaman yaralanmaya neden olabilir. Gece ölçüm yaparken kollu u s k ca sarmay n. Bu, yaralanmaya neden olabilir. Kollu u 299 mmhg den fazla i irmeyin. Ölçüm yaparken, cisimlerin ünitenin sa ndaki USB konektörü ile temas etmesine izin vermeyin. ( ste e ba l AC Adaptörü Kullan m ) Yaln zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan m üniteye hasar verebilir ve/ veya tehlikeli olabilir. AC adaptörünü uygun voltajdaki prize tak n. Elektrik prizlerine a r yüklemeyin veya uzatma kablolar kullanmay n. 4

5 Önemli Güvenlik Bilgileri Ünite veya elektrik kablosu hasar görmü se AC adaptörünü kullanmay n. Elektri i kapat n ve elektrik kablosunu hemen ç kar n. Elektrik kablosunu, kesinlikle elleriniz slakken prize takmay n veya ç karmay n. (Pil Kullan m ) Pil s v s gözlerinizle temas ederse, gözlerinizi hemen bol temiz suyla y kay n. Hemen bir doktora dan n. Pil s v s cildinizle veya elbisenizle temas ederse, hemen bol temiz suyla y kay n. Bu ünitede, yaln zca dört AA alkalin pil kullan n. Ba ka tip pil kullanmay n. Pilleri, kutuplar yanl hizalanm ekilde takmay n. Biten pilleri hemen yeni pillerle de i tirin. Dört pilin hepsini ayn anda de i tirin. Üniteyi üç ay ya da daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Piller 30 saniyeden uzun süre için ç kar lm sa, tarih ve saat ayar n n s f rlanmas gerekir. Yeni ve kullan lm pilleri bir arada kullanmay n. Teknik Veriler Bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. Genel Güvenlik Önlemleri Kollu u veya hava borusunu a r k v rmay n. Hava borusunu ç kar rken, borudaki hava tapas n de il borunun ana üniteyle olan ba lant s ndaki hava tapas n çekin. Ana ünite ve kollu u sert darbelere veya sars nt lara maruz b rakmay n veya dü ürmeyin. Kollu u, kolunuza takmad ysan z i irmeyin. Kollu u y kamay n ya da suya bat rmay n. Banyodan, içki ve sigara içtikten, egzersiz yapt ktan veya yemekten sonra ölçüm yapmay n. Cihaz ve kullan lm aksesuarlar n ya da iste e ba l parçalar elden ç kar rken Teknik Veriler Bölümü ndeki Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. 5 TR

6 1. Genel Bak 1. Genel Bak Ana Ünite A H G F B C D E I J A. Ekran B. SET dü mesi C. Sabah/Ak am Ortalamas ( / ) dü meleri D. MEMORY dü mesi E. USB konektörü jak (USB 1.1 uyumlu) F. O/I START dü mesi G. Kullan c Kimli i seçim dü mesi (A ve B) H. Pil bölümü I. Hava jak J. AC adaptörü jak (AC adaptörü için) 6

7 Kolluk 1. Genel Bak K L M K. Kolluk (Kolluk: kol çevresi cm) L. Hava Tapas M. Hava Borusu TR 7

8 1. Genel Bak Ekran N. Sistolik kan bas nc O. Diyastolik kan bas nc P. Kalp at simgesi 1. (Ölçüm s ras nda yan p söner) 2. (Ölçüm tamamland ktan sonra yan p sönmesi kan bas nc n n önerilen aral n d nda oldu unu gösterir) Q. Hareket sembolü (Ölçüm s ras nda vücudunuzu hareket ettirirseniz görüntülenir.) R. Düzensiz kalp at sembolü S. ndirme sembolü T. Otomatik mod sembolü (Otomatik Mod ayarland nda gösterilir.) U. Pil zay f sembolü N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Kullan c Kimli i sembolü (A veya B) (Kullan c taraf ndan ölçüm yapmak için veya haf za fonksiyonunu kullan l rken kullan c A veya kullan c B nin seçildi ini gösterir.) W. Nab z göstergesi X. Erken sabah hipertansiyon sembolü (Bir haftal k sabah ortalamas de eri sistolik kan bas nc de eri için 135 den fazla ve/veya diyastolik kan bas nc de eri için 85 oldu unda görüntülenir.) Y. Sabah ortalamas sembolü (Haf za fonksiyonunu kullanan sabah ortalamalar görüntülendi inde gösterilir) Z. Ak am ortalamas sembolü (Haf za fonksiyonunu kullanan ak am ortalamalar görüntülendi inde gösterilir.) AA.Ortalama de er sembolü (Son üç ölçümün de eri görüntülendi inde gösterilir.) AB.Haf za sembolü (Haf zada saklanan de erler görüntülendi inde gösterilir) AC.Hafta göstergesi AD.Tarih/Saat göstergesi 8

9 Paketin çindekiler 1. Genel Bak AE AF AG AE.Yumu ak saklama çantas AF. Dört adet AA alkalin (LR6) pil AG.USB kablosu AH.CD-ROM (Kan bas nc yönetimi yaz l m ) AH Kullan m k lavuzu Garanti belgesi Kan bas nc geçi i Kan Bas nc Ölçüm Cihaz ünitesi Kurulum k lavuzu (Kan bas nc yönetim yaz l m için) TR 9

10 2. Haz rl k 2. Haz rl k 2.1 Pillerin Tak lmas /De i tirilmesi 1. Ana üniteyi ba a a çevirin. 2. Kapa n t rt kl k sm na bast rarak pil kapa n ok yönünde kayd r n. 3. Dört adet AA boyutundaki pili, + (pozitif) ve - (negatif) kutuplar pil bölümünde gösterilen kutuplara denk gelecek ekilde tak n veya de i tirin. 4. Pil kapa n yerine yerle tirin. Pil kapa n gösterildi i gibi yerine yerle ene kadar kayd r n. Not: Ölçüm de erleri piller de i tirildikten sonra bile haf zada saklanmaya devam edecektir. 10

11 Pil Ömrü ve Pilin De i tirilmesi 2. Haz rl k Ekranda pil zay f simgesi ( ) görüntülenirse, dört pili ayn anda de i tirin. - Pil zay f simgesi ( ) yan p sönmeye ba lad nda, üniteyi k sa bir süre için kullanmaya devam edebilirsiniz. Pilleri, piller bitmeden önce yenileriyle de i tirmeniz gerekir. - Simgenin ( ) yan k kalmas pillerin tükendi ini gösterir. Pilleri hemen yenileriyle de i tirmeniz gerekmektedir. Pilleri de i tirmeden önce üniteyi kapat n. Üniteyi üç ay ya da daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Piller 30 saniyeden uzun süre için ç kar lm sa, Tarih/Saat ayar n n s f rlanmas gerekir. Ayr nt lar için bkz. Bölüm 2.2. Pilleri yürürlükteki yerel yönetmeliklere göre at n. Dört yeni AA alkalin pil, günde alt ölçüm yapmak için kullan ld nda yakla k 1400 ölçüm süresince dayanacakt r. Ürünle birlikte verilen piller sadece ölçüm amaçl oldu undan daha k sa ömürlü olabilir ve 1400 ölçüm süresince dayanamayabilir. TR 11

12 2. Haz rl k 2.2 Tarih ve Saatin Ayarlanmas Kan bas nc ölçüm cihaz n z, 84 bireysel ölçüm de erini tarih ve saat bilgisiyle birlikte otomatik olarak saklar. Haf za ve ortalama de er fonksiyonlar n kullanmak için: lk defa ölçüm yapmadan önce ünitenin saat ve tarih ayar n do ru ekilde yap n. Piller 30 saniyeden uzun süre için ç kar lm sa, Tarih/Saat ayar n n s f rlanmas gerekir. 1. Pilleri takt ktan sonra üniteyi ilk defa çal t rmak için O/I START dü mesine bas ld nda y l haneleri (2007) ekranda yan p sönecektir. 2. Haneleri tek tek ilerletmek için MEMORY dü mesine bas n. Notlar: Y l ayar aral 2007 ila 2030 aras d r. Y l 2030 oldu unda, ayar 2007 ye dönecektir. MEMORY dü mesini bas l tutarsan z, hanelerdeki say lar h zla artar. 3. stenen say lar ekranda görüntülendi inde ayar onaylamak için SET dü mesine bas n. Y l ayarlan r ve ay haneleri ekranda yan p söner. 12

13 2. Haz rl k 4. Ay ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Ay ayarlan r ve gün haneleri ekranda yan p söner. 5. Günü ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Gün ayarlan r ve saat haneleri ekranda yan p söner. 6. Saati ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Saat ayarlan r ve dakika haneleri ekranda yan p söner. TR 13

14 2. Haz rl k 7. Dakikalar ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Dakika ayarlar yap l r. Dakika ayarlar yap ld ktan sonra ünite otomatik olarak kendini kapat r. Tarih ve saati ayarlamak için, ünite bekleme modundayken SET dü mesine bas n. Tarih ve Saat Ayar yla lgili Notlar Baz nedenlerden dolay tarih ve saati ayarlaman z gerekirse veya tarih ve saat piller de i tirildikten sonra s f rland ysa, tarih ve saati 10:00 ila 18:59 aras ndaki bir zamana ayarlay n. Bu, haf zada saklanan haftal k sabah ve ak am ortalamalar nda sorun olu mas n önleyecektir. Tarih veya saati daha sonraki a amada ayarlamak için, üniteyi kapal konumdan çal t r n. A a daki ad mlar izleyin. 1. SET dü mesini bas l tutun. Seçilen kullan c kimli i için ekranda otomatik mod sembolü ve mevcut ayar (on (aç k) veya off (kapal )) görünecektir. Y l yan p sönmüyorsa, SET dü mesine y l yan p sönene kadar bir veya iki kez bas n. Y l, ekranda yan p söner. 14

15 2. Tarih ve saat ayar n ba latmak için bkz. Bölüm Haz rl k Tarih ve saat ayar n n bu ekilde elle yap lmas, ünitenin elle kapat lmas n gerektirir. Dakika ayar yap ld ktan sonra ünite otomatik olarak kapanmayacakt r. Notlar: Tarih ve saat ayar n n haftal k ortalamalar do ru gösterilecek ekilde ayarland ndan emin olunuz. Tarih/Saat ayarlar yanl l kla hatal ayarland ysa, do ru de erleri girmek üzere ayarlar aras nda geçi yapmak için SET dü mesine bas n. Ünite uzun süre kullan lmad ktan sonra saatin yanl görüntülenmesi durumunda Tarih ve Saati s f rlay n (saat de erlerini ayarlamayla ilgili talimatlar için bkz. Bölüm 2.2). Üniteyi tekrar kullan rken kaydedilen de erleri silin (kaydedilen de erleri silme hakk nda talimatlar için bkz. Bölüm 3.5). TR 15

16 Çal t rma talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 3.1 Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma Sa ya da sol kolunuzdan ölçüm yapabilirsiniz. Notlar: Ölçümleri sessiz bir yerde yapman z ve rahat edecek ekilde oturmu konumda olman z gerekir. Odan n çok so uk ya da çok s cak olmad ndan emin olun. Ölçüm yapmadan 30 dakika önce yemek yemeyi, sigara içmeyi ya da egzersiz yapmay b rak n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ya da konu may n. Do ru Duru ekli S rt n z düz duracak ekilde dik olarak oturun. Kolunuzun üst k sm na yap an s k k yafetleri ve kazak gibi kal n k yafetleri ç kar n. Kollu u kal n k yafetlerin üzerine takmay n ve çok s k ysa k yafetinizin kolunu k v rmay n. Kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. Sandalye ile masan n üstü aras ndaki mesafe cm aras nda olmal d r. 16

17 3. Ünitenin Kullan lmas Notlar: Do ru sonuçlar n al nabilmesi için ölçüm s ras nda düzgün ekilde durmak önemlidir. Kan bas nc n z hergün ayn saatte ölçmeniz gerekir. (Uyand ktan sonraki 1 saat içinde ölçüm yapman z tavsiye edilir.) Hatal Duru ekli S rt kavisli (öne e ilmi durumda) Bacak bacak üstüne atarak oturmak Öne do ru e ilmenizi gerektirecek bir kanepe ya da alçak bir masan n ba na oturmak Bu durumlar, zorlanma ya da kollu un kalp seviyesinden daha a a da olmas nedeniyle yüksek kan bas nc de erlerine neden olabilir. Kolluk kalbinizden daha a a da duruyorsa, kolunuzun yüksekli ini ayarlamak için yast k vb. kullan n. TR 17

18 3. Ünitenin Kullan lmas 3.2 Kollu un Tak lmas Kollu u sa ya da sol kolunuza takabilirsiniz. Üst kolunuzu saran s k k yafetleri ç kar n. Kollu u kal n k yafetlerin üzerine takmay n ve çok s k ysa k yafetinizin kolunu k v rmay n. 1. Hava tapas n hava jak na tak n (cihaz n sol taraf nda). Hava jak Hava tapas Kolluk hava jak na tak ld nda içindeki havan n tamamen bo alm olmas gerekir. 2. Ayaklar n z zemine düz basacak ekilde bir sandalyeye oturun ve kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. 18

19 3. Ünitenin Kullan lmas 3. Kolluktaki küçük kolu elinizle s k ca tutun. Küçük kol Kuma sabitleyici 4. Elinizi, avuç içiniz yukar bakacak ekilde döndürün. 5. Kollu u, mavi erit kolunuzun iç k sm n n orta bölümüne gelecek ve kolun iç k sm ndan a a ya inecek ekilde kolunuzun üst k sm na tak n. Hava borusu kolunuzun iç taraf ndan a a ya do ru inmeli ve orta parma n zla ayn hizada olmal d r. Kollu un alt k sm dirse inizin yakla k 1-2 cm üzerinde olmal d r. Mavi erit Alt kenar 1 2 cm aras TR Hava borusu 19

20 3. Ünitenin Kullan lmas 6. Kollu u düzgün ekilde yerle tirdikten sonra, kuma ba lant parças n Y CE kapat n. Notlar: Kollu un kolunuza rahat bir ekilde yerle ti inden emin olun. Kollu un cildinize düzgün ekilde temas etmesi gerekir. aret parma n z kolluk ile kolunuz aras na rahat bir ekilde sokabilmeniz gerekir; böylece kollu u ç karabilir ve takabilirsiniz. Hava borusunun k vr lmad ndan emin olun. Ölçümün sa koldan yap lmas Kollu u sa kolunuza takarken a a daki noktalara dikkat edin. Kollu u, hava borusu dirse inizle ayn tarafta olacak ekilde tak n. Notlar: Kolunuzu hava borusunun üstüne koymamaya dikkat edin, aksi takdirde kollu a hava ak n engellersiniz. Kollu u, hiçbir parças dirse in üzerine gelmeyecek ekilde tak n. Kolluk dirse in 1-2 cm üzerinde olmal d r. Günde 2 defa kullan lmas durumunda, kollu un kullan m ömrü 3y ld r. Kan bas nc sa kol ile sol kolda farkl olabilir; bu nedenle ölçülen kan bas nc de erleri de farkl olabilir. Omron, ölçüm için her zaman ayn kolun kullan lmas n önerir. ki kol aras ndaki de erler çok farkl l k gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullan laca n lütfen doktorunuza dan n. 20

21 3.3 Bir Ölçüm Yapma 3. Ünitenin Kullan lmas Ünite ölçüm yapmak için tasarlanm t r ve A kullan c kimli ini ve B kullan c kimli ini kullanan iki ki i için ölçüm de erlerini haf zada saklar. Ünite, konuk modu kullan larak di er ki iler için tek ölçüm yapmak amac yla da kullan labilir. Konuk modunu kullan rken kullan c kimli i sembolü görünmez. Konuk modu kullan larak yap lan ölçümler haf zada saklanmaz. Konuk Modunun Kullan lmas 1. A ve B kullan c sembolleri ekrandan kaybolana kadar O/I START dü mesini bas l tutun. A ve B sembolleri kaybolur En az 3 saniye süreyle bas n 2. O/I START dü mesini b rak n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. TR Not: i me i lemini durdurmak için O/I START dü mesine bas n ve dü meyi b rak n. Ünite i irmeyi durduracak, inmeye ba layacak ve kapanacakt r. 3. i me i lemi durur ve ölçüm ba lat l r. Ölçüm tamamland nda, kan bas nc ve nab z oran n z ekranda görünür. 21

22 3. Ünitenin Kullan lmas Kullan c Kimli inin Seçilmesi Kullan c kimli inizi seçin. Ölçüm yaparken daima ayn kullan c kimli ini kullan n. Ünite, ölçüm de erlerini seçilen kullan c kimli i ile haf zas nda saklar. Bu ölçüm de erleri sabah ortalamalar ve ak am ortalamalar n hesaplamak için kullan l r. A veya B kullan c s n seçmek için kullan c kimli i seçimi dü mesini yukar ya veya a a ya kayd r n. Kullan c Kimli inin Kullan lmas Kullan c kimli ini seçti inizde, ünite tek modu kullanarak tek ölçüm veya O/I START dü mesine bast n zda otomatik mod kullan larak üç ard k ölçüm yapmak için ayarlanabilir. Not: Tek ölçüm yapmak için varsay lan de er tekli moda ayarlan r. Otomatik mod üç ard k ölçüm yapar. Ünite kollu u i irecek ve her bir ölçüm aras nda k sa bir süre durarak üç ölçüm yapacakt r. 22

23 Tekli Modun Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 1. Kullan c kimli inizi seçin (A veya B). 2. O/I START dü mesine bas n. Tüm semboller ekranda görünür. Seçti iniz kullan c kimli i sembolü ekranda yan p söner. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. Kolluk i meye ba lad nda ünite sizin için ideal olan i me seviyesini otomatik olarak belirler. Bu ünite, i irme i lemi s ras nda nabz tespit eder. Tüm ölçüm tamamlanana kadar kolunuzu hareket ettirmeyin ve k p rdamay n. TR Not: i me i lemini veya ölçümü durdurmak için, O/I START dü mesine bas n ve dü meyi b rak n. Ünite i irme i lemini durduracak, indirmeyi ba latacak ve kapanacakt r. 23

24 3. Ünitenin Kullan lmas 3. i me i lemi otomatik olarak durur ve ölçüm ba lat l r. Kolluk indikçe, ekranda azalan numaralar görünür. Kalp at sembolü ( ) her kalp at nda yan p söner. 4. Ölçüm tamamland nda, kolluk tamamen iner. Kan bas nc ve nab z oran n z görüntülenir. 5. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Not: Ölçüm cihaz n kapatmay unutursan z, cihaz be dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanacakt r. Notlar: Ölçüm sonuçlar n kendi kendinize te his etmeniz ve tedavi yapman z tehlikelidir. Lütfen doktorunuzun talimatlar na uyun. Ba ka bir kan bas nc ölçümü yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ölçümler aras nda beklemek atar damarlar n kan ölçümü al nmadan önceki durumlar na dönmelerini sa lar. 24

25 Otomatik Modun Seçilmesi Otomatik Mod A veya B kullan c s için seçilebilir. 3. Ünitenin Kullan lmas 1. Ünitenin kapand ndan emin olun. 2. Kullan c kimli inizi seçin (A veya B). 3. SET dü mesini bas l tutun. Otomatik mod sembolü ( ekranda görünür. ) ve the off (kapal ) ayar TR 4. on (aç k) ayar n seçmek için MEMORY dü mesine ( ) bas n. Not: on (aç k) ve off (kapal ) aras nda geçi yapmak için MEMORY dü mesine bas n. 25

26 3. Ünitenin Kullan lmas 5. De i ikli i onaylamak için SET dü mesine bas n. Her ölçüm aras nda kaç saniye geçti i gösterilir. Not: Her bir ölçüm aras için varsay lan de er 60 saniyedir. 6. Her ölçüm aras ndaki zaman aral n de i tirmek için MEMORY dü mesine ( ) bas n. Aral k 15 saniye, 30 saniye, 60 saniye veya 120 saniye olarak ayarlanabilir. stenen aral k ekranda görünene kadar MEMORY dü mesine bas n. 7. Ayar onaylamak için SET dü mesine bas n. Y l, ekranda yan p söner. 8. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 26

27 Otomatik Modun Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 1. Kullan c kimli inizi seçin (A veya B). 2. O/I START dü mesine bas n. Tüm semboller ekranda görünür. Seçti iniz Kullan c Kimli i Sembolü ekranda yan p söner. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. Not: i me i lemini veya ölçümü durdurmak için, O/I START dü mesine bas n. Ünite i irme i lemini durduracak, indirmeyi ba latacak ve kapanacakt r. 3. i me i lemi otomatik olarak durur ve ölçüm ba lat l r. Kolluk indikçe, ekranda azalan numaralar görünür. Kalp at sembolü ( ) her kalp at nda yan p söner. Ölçüm tamamland nda, kolluk tamamen iner. Not: Tüm ölçüm tamamlanana kadar kolunuzu hareket ettirmeyin ve k p rdamay n. 4. Ard k ölçümlerin ilerleyi ini kontrol edin. TR lk ölçüm tamamland nda, bir sonraki ölçümün ba lamas için bekleyin. Her ölçüm aras ndaki zaman aral ekranda görüntülenecektir. 27

28 3. Ünitenin Kullan lmas kinci ölçüm otomatik olarak ba lar. kinci ölçüm tamamland nda, bir sonraki ölçümün ba lamas için bekleyin. Üçüncü ölçüm otomatik olarak ba lar. Ard k ölçümler tamamlan r. Üç ölçümün ortalamas ekranda görüntülenir. Otomatik Mod ölçümleri yaparken üç ayr ölçümün sonucu ekranda görüntülenmez. Bununla birlikte, her ölçümün sonucu tüm ölçümler tamamland ktan sonra görüntülenebilir. Not: Otomatik Mod s ras nda, hata olmas durumunda ünite ölçümü tekrar yapacakt r. 3 hatadan sonra ünite ölçüm yapmay durduracakt r. Sadece iki ölçüm ba ar l ysa, bu iki ölçümün ortalamas görüntülenir. Sadece bir ölçüm ba ar l ysa, bu ölçümün sonucu görüntülenir. 5. lk ölçüme ili kin kan bas nc ve nab z oran n sonuçlar n görüntülemek için SET dü mesine bas n. Sonraki ölçümü görüntülemek için SET dü mesine tekrar bas n. 6. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 28

29 Önemli: Sistolik veya diyastolik bas nc n z standart aral n d ndaysa, ölçüm sonucu görüntülendi inde kalp at sembolü yan p sönecektir. Son dönemlerde yap lan ara t rmalar, evde yap lan kan bas nc ölçümlerinde a a daki de erlerin yüksek kan bas nc k lavuzu olarak kullan labilece ini ileri sürmektedir. Sistolik Kan Bas nc 135 mmhg nin üzerinde 3. Ünitenin Kullan lmas Diyastolik Kan Bas nc 85 mmhg nin üzerinde Bu kriter, evde yap lan kan bas nc ölçümleri için geçerlidir. Profesyonel kan bas nc ölçüm kriterleri için, 9 Bölümüne bak n. Kan bas nc ölçüm cihaz nda düzensiz kalp at özelli i bulunur. Düzensiz kalp at lar ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz kalp at algoritmas, ölçümün kabul edilebilir oldu unu ya da tekrarlanmas gerekti ini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm sonuçlar düzensiz kalp at lar ndan etkilenmi ancak sonuç geçerliyse, sonuç düzensiz kalp at simgesiyle birlikte gösterilir. Düzensiz kalp at ölçümün geçersiz olmas na neden olursa, sonuç gösterilmez. Bir ölçüm yapt ktan sonra düzensiz kalp at sembolü ( ) görüntülenirse, ölçümü tekrarlay n. Düzensiz kalp at simgesi s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. TR 29

30 3. Ünitenin Kullan lmas Düzensiz Kalp At Nedir? Düzensiz kalp at, ünite sistolik ve diyastolik kan Nab z bas nc ölçümü yaparken ortalama kalp at ritmine göre Kan bas nc %25 ten fazla sapma gösteren kalp at ritmidir. Ölçüm s ras nda iki kereden Nab z fazla düzensiz ritim tespit Kan bas nc edilirse, ölçüm sonuçlar görüntülenirken düzensiz kalp at simgesi ( görüntülenir. Normal Kalp At Düzensiz Kalp At K sa Uzun ) de Aritmi Nedir? Kalp at, kalbin büzülmesine neden olan elektrik sinyalleri taraf ndan stimüle edilir. Aritmi, kalp at n tahrik eden biyoelektrik sistemdeki bozukluklara ba l olarak kalp at ritminin anormal olmas durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp at lar, prematüre kontraksiyon, anormal h zl (ta ikardi) ya da yava (bradikardi) nab zd r. Bunun nedeni kalp hastal, ya lanma, fiziksel yatk nl k, stres, yetersiz uyku, yorgunluk vb. olabilir. Aritmi yaln zca doktor taraf ndan yap lan özel bir muayeneyle te his edilebilir. Sonuçlarda düzensiz kalp at simgesi görüntülenmesinin ( ) aritmiyi belirtip belirtmedi i yaln zca bir muayene ile belirlenebilir ve doktorunuz taraf ndan te his edilebilir. Düzensiz kalp at simgesi ( ) s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm sonuçlar na dayanarak kendi kendinize te his ve tedavi yapmak tehlikelidir. Doktorunuzun talimatlar n izleyin. 30

31 3.4 Özel Durumlarla ilgili Talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas Sistolik bas nc n z n 220 mmhg den fazla oldu u biliniyorsa, kolluk üphelenilen sistolik bas nc n zdan 30 ila 40 mmhg daha fazla i ene kadar O/I START dü mesini bas l tutun. 1. Ölçüm cihaz n açmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm ba lar. 2. Kolluk i meye ba lad nda, O/I START dü mesine bas n ve bas nç üphelenilen sistolik bas nc n zdan 30 ila 40 mmhg daha fazla olana kadar dü meyi bas l tutun. Not: Kollu u 299 mmhg nin üstünde i iremezsiniz. (Kollu u 300 mmhg nin üzerinde i irmeye çal rsan z bir hata görüntülenecektir.) 3. Kolluk istenilen bas nçta i irildi inde O/I START dü mesini b rak n. Kolluk inmeye ba lar ve ölçüm ba lar. TR 4. lemin kalan bölümü normal ölçümle ayn d r. Bkz. Bölüm 3.3. Not: Gerekenden daha fazla bas nç uygulamay n. 31

32 3. Ünitenin Kullan lmas 3.5 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Ünite, ölçüm tamamland ktan sonra kan bas nc ve nab z oran de erlerini her zaman iki ki i (A kullan c s ve B kullan c s ) için haf zada saklamak üzere tasarlanm t r. Ünite, her kullan c için (A ve B) 84 ölçüm sonucu grubunu (kan bas nc ve nab z oran ) otomatik olarak saklar. Saklanan ölçüm say s 84 e ula t nda, yeni de erlerin kaydedilmesi için en eski kay t silinir. Ayr ca, ünite her kullan c için (A ve B) 8 haftal k sabah ortalamas ve 8 haftal k ak am ortalamas n da saklar. Ortalama Fonksiyonu Ünite, en son ölçümün 10 dakikas içinde al nan en son üç ölçüm de erini temel alan bir ortalama hesaplar. Not: 10 dakikal k süre boyunca haf zaya iki ölçüm de eri kaydedilirse, ortalama iki ölçüm temel al narak hesaplan r. Bir ölçüm de eri saklan rsa, ortalama olarak bu ölçüm sonucu gösterilir. Ölçüm De erlerini Görüntülemek çin 1. Kullan c kimli inizi (A veya B) seçin. 2. MEMORY dü mesine ( ) bas n. Ortalama de er görüntülenir ve ortalama sembolü ( haf za sembolünün ( ) üstünde belirir. ) ekranda 32

33 3. Ünitenin Kullan lmas 3. En son ölçüm de eri grubunu ekranda görüntülemek için MEMORY dü mesine ( ) bas n. De erler en yeniden en eskiye do ru gösterilir. Not: Tarih ve saat, s rayla ölçüm de erleriyle birlikte gösterilir. De i en ekran Sonraki de er grubunu görüntülemek için MEMORY dü mesine bas n. De erleri daha h zl görüntülemek için MEMORY dü mesini bas l tutun. Otomatik mod Ard k ölçümlerin ortalamas, ekranda otomatik mod sembolüyle ( ) birlikte görüntülenir. Ölçümlerin de erlerini ayr ayr görüntülemek için, ortalama görüntülenirken SET dü mesine bas n. TR 4. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 33

34 3. Ünitenin Kullan lmas Sabah ve Ak am Ortalamalar Ünite, sabah ( ) ve ak am ( ) yap lan ölçümler için haftal k bir ortalama hesaplar ve görüntüler. Ayr ca, ünite her kullan c için (A ve B) 8 haftal k sabah ortalamas ve 8 haftal k ak am ortalamas n da saklar. Not: Hafta, Pazar günü saat 04:00 da ba lar. Sabah Ortalamalar Sabah ortalamalar, otomatik mod kullan ld nda ilk ölçüm ortalamas sonucuna ya da tekli mod kullan ld nda ilk ölçüm sonucuna dayan r. Ölçüm zamanlar a a daki saatler aras nda olmal d r: 04:00 ila 09:59. Ak am Ortalamalar Ak am ortalamalar, otomatik mod kullan ld nda son ölçüm ortalamas sonucuna ya da tekli mod kullan ld nda son ölçüm sonucuna dayan r. Ölçüm zamanlar a a daki saatler aras nda olmal d r: 19:00 ila 01:59. 34

35 Haftal k Ortalamalar Hakk nda 3. Ünitenin Kullan lmas Haftal k Sabah Ortalamas Bu, Pazar dan Cumartesi sabah na (04:00-09:59) kadar yap lan ölçümlerin ortalamas d r. Her günün ortalamas, sabah ilk ölçüm s ras nda 10 dakika içinde yap lan üç ölçüm için hesaplan r. 4:00 Sabah ölçümleri Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sabah ilk ölçüm 10 dakika içinde Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm 3 ölçüme kadar Sabah Kan Basıncı Ölçüm 9:59 Ölçüm Haftal k Ak am Ortalamas Bu, Pazar dan Cumartesi ak am na (19:00-01:59) kadar yap lan ölçümlerin ortalamas d r. Her günün ortalamas, ak am son ölçüm s ras nda 10 dakika içinde yap lan üç ölçüm için hesaplan r. 19:00 Akşam ölçümleri Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ölçüm TR Ölçüm 10 dakika içinde Son akşam ölçümü 1:59 Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm 3 ölçüme kadar Akşam Kan Basıncı 35

36 3. Ünitenin Kullan lmas Sabah ve Ak am Ortalamalar n Görüntülemek çin 1. Kullan c kimli inizi (A veya B) seçin. 2. Sabah ortalamas dü mesine ( ) veya ak am ortalamas dü mesine ( ) bas n. Geçerli haftan n ortalamas için THIS WEEK yaz s ekranda görünecektir. Ayn haftan n sabah ve ak am ortalama de eri sabah ortalamas dü mesine ( ) veya ak am ortalamas dü mesine bas larak görüntülenebilir ( ). Ayn haftan n sabah ve ak am ortalamas n n kontrol edilmesi önemlidir. 3. Önceki haftalar görüntülemek için sabah ortalamas dü mesine ( ) veya ak am ortalamas dü mesine ( ) basmaya devam edin. Ünite, önceki hafta için -1 WEEK ve en eski ortalamalar için -7 WEEK ibaresini görüntüler. Not: Ortalamay hesaplamak için bir haftada yeteri kadar ölçüm yap lmad ysa, ekran resimde gösterildi i ekilde görünecektir. 4. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 36

37 Ekran Kombinasyonlar Hakk nda Notlar 3. Ünitenin Kullan lmas Geçerli hafta için sabah ortalamas n n evde kan bas nc ölçüm s n rlar n n üstünde olmas durumunda ünite sabah ortalamas ve ak am ortalamas sembollerine ek olarak sabah hipertansiyonu simgesini de görüntüleyebilir. (Ayr nt lar için 3 Ünitenin Kullan lmas - Önemli bilgiler Bölümüne bak n.) Ölçüm sonuçlar n za ba l olarak bunlar a a daki kombinasyonlarda gösterilebilir. Ekran Sabah Ortalamas Sabah Ortalamas Sembolüyle birlikte Bu Haftan n sabah ortalamas Sabah Ortalamas Sembolüyle birlikte 7 hafta öncesinin sabah ortalamas + yan p sönen kalp at Sembolü + Sabah Hipertansiyonu Sembolü TR Ak am ortalamas Ak am Ortalamas Sembolüyle birlikte Bu Haftan n ak am ortalamas Ortalama evde kan bas nc ölçümü s n rlar içinde Ak am Ortalamas Sembolüyle birlikte 7 hafta öncesinin ak am ortalamas + yan p sönen Kalp At Sembolü + Sabah Hipertansiyonu Sembolü Ortalama evde kan bas nc ölçümü s n rlar d nda + Sabah Hipertansiyonu 37

38 3. Ünitenin Kullan lmas Sabah ölçümleri için haftal k ortalama 135/85 in üzerindeyse sabah hipertansiyonu sembolü ( ) görüntülenir. Bu durumda, ak am ortalamas göründü ünde, ak am ortalamas de erleri ne olursa olsun sabah hipertansiyonu sembolü ( ) görüntülenir. Haf zada Saklanan Tüm De erlerin Silinmesi Haf zada saklanan de erler kullan c kimli i kullan larak silinebilir. Haf zada saklanan de erleri k smen silemezsiniz. Seçti iniz kullan c için tüm de erler silinecektir. 1. Kimli inizi (A veya B) seçin. 2. MEMORY dü mesini ( ) bas l tutarken e zamanl olarak O/I START dü mesine 2 saniyeden fazla bas n; tüm de erler silinecektir. 38

39 3.6 Verileri bilgisayara indirme 3. Ünitenin Kullan lmas Bu ünitede bulunan Omron un kan bas nc yönetim yaz l m, OMRON M10-IT Intellisense taraf ndan ölçülen kan bas nc ile ilgili veriyi görmenizi, yönetmenizi ve yazd rman z sa lar. Yaz l m bir bilgisayara kurmadan önce lütfen ekteki Kurulum K lavuzu na bak n. Yaz l m uygulamas n çal t rmak için Kurulum K lavuzuna bak n ve yaz l m uygulamas ndaki yard m fonksiyonunu kullan n. Yaln zca bu üniteyle birlikte sat lan onaylanm OMRON USB kablosunu kullan n. Ba ka bir kablonun kullan lmas üniteye zarar verebilir ve kullan c garantisini geçersiz k lar. 1. USB konektörünün jak kapa n aç n. 2. Normal USB konektörü fi ini (büyük konektör) bilgisayara tak n. Normal USB Konektörü TR 3. Mini USB konektörü fi ini (küçük konektör) ana ünitedeki USB konektörüne tak n. Mini USB Konektörü 39

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2. Haz rl k...9

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu Aşağıdaki bileşenleri kontrol edin! Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Kişisel Dijital Tartı

Kişisel Dijital Tartı HN-283 Kişisel Dijital Tartı Kullanım Kılavuzu OMRON Kişisel Dijital Tartıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu tartıyı kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve tartıyı

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti BF511 Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti Kullanım Kılavuzu OMRON Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üniteyi kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde

Detaylı

Model M6 Comfort Instruction Manual

Model M6 Comfort Instruction Manual Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7321-E-01-08/2013 2298869-1A 1 2 b J c N d a O A B C GK J I H G M

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual Infrared Forehead Thermometer Model Gentle Temp 720 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-MC-720-E-02-07/2014 0186342-2B çindekiler OMRON Gentle Temp 720 K z

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R?

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civciv Konforunun Kontrolü C VC V KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civcivler yumurtadan ç karken, vücut s lar n kontrol etme yetisine sahip de ildir. Civcivler için do ru bekletme s cakl, hava h z na ve neme ba

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı