Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri Genel Bak Haz rl k Pillerin Tak lmas /De i tirilmesi Tarih ve Saatin Ayarlanmas...12 Çal t rma talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma Kollu un Tak lmas Bir Ölçüm Yapma Özel Durumlarla ilgili Talimatlar Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Verileri bilgisayara indirme H zl Referans K lavuzu...40 Bak m ve muhafaza 5. Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi Hata Mesajlar Sorun Giderme Bak m ve Saklama ste e Ba l Parçalar Teknik Veriler Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler

3 Üniteyi kullanmadan önce Giri Giri OMRON M10-IT Intellisense Üst Kol Kan Bas nc Ölçüm Cihaz n sat n ald n z için te ekkür ederiz. OMRON M10-IT Intellisense osilometre prensibi ile çal an tam otomatik bir kan bas nc ölçüm cihaz d r. Kan bas nc ve nab z oran n z kolay ve h zl bir ekilde ölçer. Bas nç ön ayar veya tekrar i irme yapmaya gerek duymaks z n rahat bir ekilde kontrollü i irme için, cihaz geli mi Intellisense teknolojisini kullan r. Cihaz iki ki inin ölçüm sonuçlar n saklar ve sabah ve ak am ortalamalar n gösterir. Otomatik mod, ortalama bir okuma için zaman aral klar yla yap lan üç ard k ölçüme izin verir. Bu ünitede bulunan Omron un kan bas nc yönetim yaz l m, OMRON M10-IT Intellisense taraf ndan ölçülen kan bas nc ile ilgili veriyi görmenizi, yönetmenizi ve yazd rman z sa lar. Ekteki yaz l m sadece ngilizcedir. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullan m k lavuzunu tamamen okuyun. Kan bas nc n z hakk nda özel bilgi almak için DOKTORUNUZA BA VURUNUZ. TR 3

4 Önemli Güvenlik Bilgileri Önemli Güvenlik Bilgileri Hamilelik, ritim bozuklu u ve damar sertli i rahats zl s ras nda doktorunuza dan n. Üniteyi yaln zca belirlenen kullan c lar n ölçüm sonuçlar n kaydetmek için kullan n. Üniteyi kullanmadan önce bu bölümü lütfen dikkatli bir ekilde okuyun. Dikkat: (Genel Kullan m) Her zaman doktorunuza dan n. Doktorunuz taraf ndan verilen ilac n dozaj n kesinlikle kesmemeli veya de i tirmemelisiniz. Üniteyi, küçük çocuklar n veya gözetim gerektiren kimselerin yan nda b rakmay n. Üniteyi, kan bas nc n ölçmek d nda bir amaç için kullanmay n. Bu ünite için yaln zca onayl kolluk kullan n. Ba ka kolluklar n kullan lmas yanl ölçüm sonuçlar na neden olabilir. Ünite veya kollu u sökmeyin. Gece ölçüm yaparken hava borusunun vücudunuzun di er uzuvlar na dolanmad ndan emin olun. Bu durum, hava borusundaki hava bas nc artt r ld zaman yaralanmaya neden olabilir. Gece ölçüm yaparken kollu u s k ca sarmay n. Bu, yaralanmaya neden olabilir. Kollu u 299 mmhg den fazla i irmeyin. Ölçüm yaparken, cisimlerin ünitenin sa ndaki USB konektörü ile temas etmesine izin vermeyin. ( ste e ba l AC Adaptörü Kullan m ) Yaln zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan m üniteye hasar verebilir ve/ veya tehlikeli olabilir. AC adaptörünü uygun voltajdaki prize tak n. Elektrik prizlerine a r yüklemeyin veya uzatma kablolar kullanmay n. 4

5 Önemli Güvenlik Bilgileri Ünite veya elektrik kablosu hasar görmü se AC adaptörünü kullanmay n. Elektri i kapat n ve elektrik kablosunu hemen ç kar n. Elektrik kablosunu, kesinlikle elleriniz slakken prize takmay n veya ç karmay n. (Pil Kullan m ) Pil s v s gözlerinizle temas ederse, gözlerinizi hemen bol temiz suyla y kay n. Hemen bir doktora dan n. Pil s v s cildinizle veya elbisenizle temas ederse, hemen bol temiz suyla y kay n. Bu ünitede, yaln zca dört AA alkalin pil kullan n. Ba ka tip pil kullanmay n. Pilleri, kutuplar yanl hizalanm ekilde takmay n. Biten pilleri hemen yeni pillerle de i tirin. Dört pilin hepsini ayn anda de i tirin. Üniteyi üç ay ya da daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Piller 30 saniyeden uzun süre için ç kar lm sa, tarih ve saat ayar n n s f rlanmas gerekir. Yeni ve kullan lm pilleri bir arada kullanmay n. Teknik Veriler Bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. Genel Güvenlik Önlemleri Kollu u veya hava borusunu a r k v rmay n. Hava borusunu ç kar rken, borudaki hava tapas n de il borunun ana üniteyle olan ba lant s ndaki hava tapas n çekin. Ana ünite ve kollu u sert darbelere veya sars nt lara maruz b rakmay n veya dü ürmeyin. Kollu u, kolunuza takmad ysan z i irmeyin. Kollu u y kamay n ya da suya bat rmay n. Banyodan, içki ve sigara içtikten, egzersiz yapt ktan veya yemekten sonra ölçüm yapmay n. Cihaz ve kullan lm aksesuarlar n ya da iste e ba l parçalar elden ç kar rken Teknik Veriler Bölümü ndeki Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. 5 TR

6 1. Genel Bak 1. Genel Bak Ana Ünite A H G F B C D E I J A. Ekran B. SET dü mesi C. Sabah/Ak am Ortalamas ( / ) dü meleri D. MEMORY dü mesi E. USB konektörü jak (USB 1.1 uyumlu) F. O/I START dü mesi G. Kullan c Kimli i seçim dü mesi (A ve B) H. Pil bölümü I. Hava jak J. AC adaptörü jak (AC adaptörü için) 6

7 Kolluk 1. Genel Bak K L M K. Kolluk (Kolluk: kol çevresi cm) L. Hava Tapas M. Hava Borusu TR 7

8 1. Genel Bak Ekran N. Sistolik kan bas nc O. Diyastolik kan bas nc P. Kalp at simgesi 1. (Ölçüm s ras nda yan p söner) 2. (Ölçüm tamamland ktan sonra yan p sönmesi kan bas nc n n önerilen aral n d nda oldu unu gösterir) Q. Hareket sembolü (Ölçüm s ras nda vücudunuzu hareket ettirirseniz görüntülenir.) R. Düzensiz kalp at sembolü S. ndirme sembolü T. Otomatik mod sembolü (Otomatik Mod ayarland nda gösterilir.) U. Pil zay f sembolü N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Kullan c Kimli i sembolü (A veya B) (Kullan c taraf ndan ölçüm yapmak için veya haf za fonksiyonunu kullan l rken kullan c A veya kullan c B nin seçildi ini gösterir.) W. Nab z göstergesi X. Erken sabah hipertansiyon sembolü (Bir haftal k sabah ortalamas de eri sistolik kan bas nc de eri için 135 den fazla ve/veya diyastolik kan bas nc de eri için 85 oldu unda görüntülenir.) Y. Sabah ortalamas sembolü (Haf za fonksiyonunu kullanan sabah ortalamalar görüntülendi inde gösterilir) Z. Ak am ortalamas sembolü (Haf za fonksiyonunu kullanan ak am ortalamalar görüntülendi inde gösterilir.) AA.Ortalama de er sembolü (Son üç ölçümün de eri görüntülendi inde gösterilir.) AB.Haf za sembolü (Haf zada saklanan de erler görüntülendi inde gösterilir) AC.Hafta göstergesi AD.Tarih/Saat göstergesi 8

9 Paketin çindekiler 1. Genel Bak AE AF AG AE.Yumu ak saklama çantas AF. Dört adet AA alkalin (LR6) pil AG.USB kablosu AH.CD-ROM (Kan bas nc yönetimi yaz l m ) AH Kullan m k lavuzu Garanti belgesi Kan bas nc geçi i Kan Bas nc Ölçüm Cihaz ünitesi Kurulum k lavuzu (Kan bas nc yönetim yaz l m için) TR 9

10 2. Haz rl k 2. Haz rl k 2.1 Pillerin Tak lmas /De i tirilmesi 1. Ana üniteyi ba a a çevirin. 2. Kapa n t rt kl k sm na bast rarak pil kapa n ok yönünde kayd r n. 3. Dört adet AA boyutundaki pili, + (pozitif) ve - (negatif) kutuplar pil bölümünde gösterilen kutuplara denk gelecek ekilde tak n veya de i tirin. 4. Pil kapa n yerine yerle tirin. Pil kapa n gösterildi i gibi yerine yerle ene kadar kayd r n. Not: Ölçüm de erleri piller de i tirildikten sonra bile haf zada saklanmaya devam edecektir. 10

11 Pil Ömrü ve Pilin De i tirilmesi 2. Haz rl k Ekranda pil zay f simgesi ( ) görüntülenirse, dört pili ayn anda de i tirin. - Pil zay f simgesi ( ) yan p sönmeye ba lad nda, üniteyi k sa bir süre için kullanmaya devam edebilirsiniz. Pilleri, piller bitmeden önce yenileriyle de i tirmeniz gerekir. - Simgenin ( ) yan k kalmas pillerin tükendi ini gösterir. Pilleri hemen yenileriyle de i tirmeniz gerekmektedir. Pilleri de i tirmeden önce üniteyi kapat n. Üniteyi üç ay ya da daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Piller 30 saniyeden uzun süre için ç kar lm sa, Tarih/Saat ayar n n s f rlanmas gerekir. Ayr nt lar için bkz. Bölüm 2.2. Pilleri yürürlükteki yerel yönetmeliklere göre at n. Dört yeni AA alkalin pil, günde alt ölçüm yapmak için kullan ld nda yakla k 1400 ölçüm süresince dayanacakt r. Ürünle birlikte verilen piller sadece ölçüm amaçl oldu undan daha k sa ömürlü olabilir ve 1400 ölçüm süresince dayanamayabilir. TR 11

12 2. Haz rl k 2.2 Tarih ve Saatin Ayarlanmas Kan bas nc ölçüm cihaz n z, 84 bireysel ölçüm de erini tarih ve saat bilgisiyle birlikte otomatik olarak saklar. Haf za ve ortalama de er fonksiyonlar n kullanmak için: lk defa ölçüm yapmadan önce ünitenin saat ve tarih ayar n do ru ekilde yap n. Piller 30 saniyeden uzun süre için ç kar lm sa, Tarih/Saat ayar n n s f rlanmas gerekir. 1. Pilleri takt ktan sonra üniteyi ilk defa çal t rmak için O/I START dü mesine bas ld nda y l haneleri (2007) ekranda yan p sönecektir. 2. Haneleri tek tek ilerletmek için MEMORY dü mesine bas n. Notlar: Y l ayar aral 2007 ila 2030 aras d r. Y l 2030 oldu unda, ayar 2007 ye dönecektir. MEMORY dü mesini bas l tutarsan z, hanelerdeki say lar h zla artar. 3. stenen say lar ekranda görüntülendi inde ayar onaylamak için SET dü mesine bas n. Y l ayarlan r ve ay haneleri ekranda yan p söner. 12

13 2. Haz rl k 4. Ay ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Ay ayarlan r ve gün haneleri ekranda yan p söner. 5. Günü ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Gün ayarlan r ve saat haneleri ekranda yan p söner. 6. Saati ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Saat ayarlan r ve dakika haneleri ekranda yan p söner. TR 13

14 2. Haz rl k 7. Dakikalar ayarlamak için 2 ve 3 ad mlar n tekrar edin. Dakika ayarlar yap l r. Dakika ayarlar yap ld ktan sonra ünite otomatik olarak kendini kapat r. Tarih ve saati ayarlamak için, ünite bekleme modundayken SET dü mesine bas n. Tarih ve Saat Ayar yla lgili Notlar Baz nedenlerden dolay tarih ve saati ayarlaman z gerekirse veya tarih ve saat piller de i tirildikten sonra s f rland ysa, tarih ve saati 10:00 ila 18:59 aras ndaki bir zamana ayarlay n. Bu, haf zada saklanan haftal k sabah ve ak am ortalamalar nda sorun olu mas n önleyecektir. Tarih veya saati daha sonraki a amada ayarlamak için, üniteyi kapal konumdan çal t r n. A a daki ad mlar izleyin. 1. SET dü mesini bas l tutun. Seçilen kullan c kimli i için ekranda otomatik mod sembolü ve mevcut ayar (on (aç k) veya off (kapal )) görünecektir. Y l yan p sönmüyorsa, SET dü mesine y l yan p sönene kadar bir veya iki kez bas n. Y l, ekranda yan p söner. 14

15 2. Tarih ve saat ayar n ba latmak için bkz. Bölüm Haz rl k Tarih ve saat ayar n n bu ekilde elle yap lmas, ünitenin elle kapat lmas n gerektirir. Dakika ayar yap ld ktan sonra ünite otomatik olarak kapanmayacakt r. Notlar: Tarih ve saat ayar n n haftal k ortalamalar do ru gösterilecek ekilde ayarland ndan emin olunuz. Tarih/Saat ayarlar yanl l kla hatal ayarland ysa, do ru de erleri girmek üzere ayarlar aras nda geçi yapmak için SET dü mesine bas n. Ünite uzun süre kullan lmad ktan sonra saatin yanl görüntülenmesi durumunda Tarih ve Saati s f rlay n (saat de erlerini ayarlamayla ilgili talimatlar için bkz. Bölüm 2.2). Üniteyi tekrar kullan rken kaydedilen de erleri silin (kaydedilen de erleri silme hakk nda talimatlar için bkz. Bölüm 3.5). TR 15

16 Çal t rma talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 3.1 Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma Sa ya da sol kolunuzdan ölçüm yapabilirsiniz. Notlar: Ölçümleri sessiz bir yerde yapman z ve rahat edecek ekilde oturmu konumda olman z gerekir. Odan n çok so uk ya da çok s cak olmad ndan emin olun. Ölçüm yapmadan 30 dakika önce yemek yemeyi, sigara içmeyi ya da egzersiz yapmay b rak n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ya da konu may n. Do ru Duru ekli S rt n z düz duracak ekilde dik olarak oturun. Kolunuzun üst k sm na yap an s k k yafetleri ve kazak gibi kal n k yafetleri ç kar n. Kollu u kal n k yafetlerin üzerine takmay n ve çok s k ysa k yafetinizin kolunu k v rmay n. Kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. Sandalye ile masan n üstü aras ndaki mesafe cm aras nda olmal d r. 16

17 3. Ünitenin Kullan lmas Notlar: Do ru sonuçlar n al nabilmesi için ölçüm s ras nda düzgün ekilde durmak önemlidir. Kan bas nc n z hergün ayn saatte ölçmeniz gerekir. (Uyand ktan sonraki 1 saat içinde ölçüm yapman z tavsiye edilir.) Hatal Duru ekli S rt kavisli (öne e ilmi durumda) Bacak bacak üstüne atarak oturmak Öne do ru e ilmenizi gerektirecek bir kanepe ya da alçak bir masan n ba na oturmak Bu durumlar, zorlanma ya da kollu un kalp seviyesinden daha a a da olmas nedeniyle yüksek kan bas nc de erlerine neden olabilir. Kolluk kalbinizden daha a a da duruyorsa, kolunuzun yüksekli ini ayarlamak için yast k vb. kullan n. TR 17

18 3. Ünitenin Kullan lmas 3.2 Kollu un Tak lmas Kollu u sa ya da sol kolunuza takabilirsiniz. Üst kolunuzu saran s k k yafetleri ç kar n. Kollu u kal n k yafetlerin üzerine takmay n ve çok s k ysa k yafetinizin kolunu k v rmay n. 1. Hava tapas n hava jak na tak n (cihaz n sol taraf nda). Hava jak Hava tapas Kolluk hava jak na tak ld nda içindeki havan n tamamen bo alm olmas gerekir. 2. Ayaklar n z zemine düz basacak ekilde bir sandalyeye oturun ve kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. 18

19 3. Ünitenin Kullan lmas 3. Kolluktaki küçük kolu elinizle s k ca tutun. Küçük kol Kuma sabitleyici 4. Elinizi, avuç içiniz yukar bakacak ekilde döndürün. 5. Kollu u, mavi erit kolunuzun iç k sm n n orta bölümüne gelecek ve kolun iç k sm ndan a a ya inecek ekilde kolunuzun üst k sm na tak n. Hava borusu kolunuzun iç taraf ndan a a ya do ru inmeli ve orta parma n zla ayn hizada olmal d r. Kollu un alt k sm dirse inizin yakla k 1-2 cm üzerinde olmal d r. Mavi erit Alt kenar 1 2 cm aras TR Hava borusu 19

20 3. Ünitenin Kullan lmas 6. Kollu u düzgün ekilde yerle tirdikten sonra, kuma ba lant parças n Y CE kapat n. Notlar: Kollu un kolunuza rahat bir ekilde yerle ti inden emin olun. Kollu un cildinize düzgün ekilde temas etmesi gerekir. aret parma n z kolluk ile kolunuz aras na rahat bir ekilde sokabilmeniz gerekir; böylece kollu u ç karabilir ve takabilirsiniz. Hava borusunun k vr lmad ndan emin olun. Ölçümün sa koldan yap lmas Kollu u sa kolunuza takarken a a daki noktalara dikkat edin. Kollu u, hava borusu dirse inizle ayn tarafta olacak ekilde tak n. Notlar: Kolunuzu hava borusunun üstüne koymamaya dikkat edin, aksi takdirde kollu a hava ak n engellersiniz. Kollu u, hiçbir parças dirse in üzerine gelmeyecek ekilde tak n. Kolluk dirse in 1-2 cm üzerinde olmal d r. Günde 2 defa kullan lmas durumunda, kollu un kullan m ömrü 3y ld r. Kan bas nc sa kol ile sol kolda farkl olabilir; bu nedenle ölçülen kan bas nc de erleri de farkl olabilir. Omron, ölçüm için her zaman ayn kolun kullan lmas n önerir. ki kol aras ndaki de erler çok farkl l k gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullan laca n lütfen doktorunuza dan n. 20

21 3.3 Bir Ölçüm Yapma 3. Ünitenin Kullan lmas Ünite ölçüm yapmak için tasarlanm t r ve A kullan c kimli ini ve B kullan c kimli ini kullanan iki ki i için ölçüm de erlerini haf zada saklar. Ünite, konuk modu kullan larak di er ki iler için tek ölçüm yapmak amac yla da kullan labilir. Konuk modunu kullan rken kullan c kimli i sembolü görünmez. Konuk modu kullan larak yap lan ölçümler haf zada saklanmaz. Konuk Modunun Kullan lmas 1. A ve B kullan c sembolleri ekrandan kaybolana kadar O/I START dü mesini bas l tutun. A ve B sembolleri kaybolur En az 3 saniye süreyle bas n 2. O/I START dü mesini b rak n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. TR Not: i me i lemini durdurmak için O/I START dü mesine bas n ve dü meyi b rak n. Ünite i irmeyi durduracak, inmeye ba layacak ve kapanacakt r. 3. i me i lemi durur ve ölçüm ba lat l r. Ölçüm tamamland nda, kan bas nc ve nab z oran n z ekranda görünür. 21

22 3. Ünitenin Kullan lmas Kullan c Kimli inin Seçilmesi Kullan c kimli inizi seçin. Ölçüm yaparken daima ayn kullan c kimli ini kullan n. Ünite, ölçüm de erlerini seçilen kullan c kimli i ile haf zas nda saklar. Bu ölçüm de erleri sabah ortalamalar ve ak am ortalamalar n hesaplamak için kullan l r. A veya B kullan c s n seçmek için kullan c kimli i seçimi dü mesini yukar ya veya a a ya kayd r n. Kullan c Kimli inin Kullan lmas Kullan c kimli ini seçti inizde, ünite tek modu kullanarak tek ölçüm veya O/I START dü mesine bast n zda otomatik mod kullan larak üç ard k ölçüm yapmak için ayarlanabilir. Not: Tek ölçüm yapmak için varsay lan de er tekli moda ayarlan r. Otomatik mod üç ard k ölçüm yapar. Ünite kollu u i irecek ve her bir ölçüm aras nda k sa bir süre durarak üç ölçüm yapacakt r. 22

23 Tekli Modun Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 1. Kullan c kimli inizi seçin (A veya B). 2. O/I START dü mesine bas n. Tüm semboller ekranda görünür. Seçti iniz kullan c kimli i sembolü ekranda yan p söner. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. Kolluk i meye ba lad nda ünite sizin için ideal olan i me seviyesini otomatik olarak belirler. Bu ünite, i irme i lemi s ras nda nabz tespit eder. Tüm ölçüm tamamlanana kadar kolunuzu hareket ettirmeyin ve k p rdamay n. TR Not: i me i lemini veya ölçümü durdurmak için, O/I START dü mesine bas n ve dü meyi b rak n. Ünite i irme i lemini durduracak, indirmeyi ba latacak ve kapanacakt r. 23

24 3. Ünitenin Kullan lmas 3. i me i lemi otomatik olarak durur ve ölçüm ba lat l r. Kolluk indikçe, ekranda azalan numaralar görünür. Kalp at sembolü ( ) her kalp at nda yan p söner. 4. Ölçüm tamamland nda, kolluk tamamen iner. Kan bas nc ve nab z oran n z görüntülenir. 5. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Not: Ölçüm cihaz n kapatmay unutursan z, cihaz be dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanacakt r. Notlar: Ölçüm sonuçlar n kendi kendinize te his etmeniz ve tedavi yapman z tehlikelidir. Lütfen doktorunuzun talimatlar na uyun. Ba ka bir kan bas nc ölçümü yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ölçümler aras nda beklemek atar damarlar n kan ölçümü al nmadan önceki durumlar na dönmelerini sa lar. 24

25 Otomatik Modun Seçilmesi Otomatik Mod A veya B kullan c s için seçilebilir. 3. Ünitenin Kullan lmas 1. Ünitenin kapand ndan emin olun. 2. Kullan c kimli inizi seçin (A veya B). 3. SET dü mesini bas l tutun. Otomatik mod sembolü ( ekranda görünür. ) ve the off (kapal ) ayar TR 4. on (aç k) ayar n seçmek için MEMORY dü mesine ( ) bas n. Not: on (aç k) ve off (kapal ) aras nda geçi yapmak için MEMORY dü mesine bas n. 25

26 3. Ünitenin Kullan lmas 5. De i ikli i onaylamak için SET dü mesine bas n. Her ölçüm aras nda kaç saniye geçti i gösterilir. Not: Her bir ölçüm aras için varsay lan de er 60 saniyedir. 6. Her ölçüm aras ndaki zaman aral n de i tirmek için MEMORY dü mesine ( ) bas n. Aral k 15 saniye, 30 saniye, 60 saniye veya 120 saniye olarak ayarlanabilir. stenen aral k ekranda görünene kadar MEMORY dü mesine bas n. 7. Ayar onaylamak için SET dü mesine bas n. Y l, ekranda yan p söner. 8. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 26

27 Otomatik Modun Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 1. Kullan c kimli inizi seçin (A veya B). 2. O/I START dü mesine bas n. Tüm semboller ekranda görünür. Seçti iniz Kullan c Kimli i Sembolü ekranda yan p söner. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. Not: i me i lemini veya ölçümü durdurmak için, O/I START dü mesine bas n. Ünite i irme i lemini durduracak, indirmeyi ba latacak ve kapanacakt r. 3. i me i lemi otomatik olarak durur ve ölçüm ba lat l r. Kolluk indikçe, ekranda azalan numaralar görünür. Kalp at sembolü ( ) her kalp at nda yan p söner. Ölçüm tamamland nda, kolluk tamamen iner. Not: Tüm ölçüm tamamlanana kadar kolunuzu hareket ettirmeyin ve k p rdamay n. 4. Ard k ölçümlerin ilerleyi ini kontrol edin. TR lk ölçüm tamamland nda, bir sonraki ölçümün ba lamas için bekleyin. Her ölçüm aras ndaki zaman aral ekranda görüntülenecektir. 27

28 3. Ünitenin Kullan lmas kinci ölçüm otomatik olarak ba lar. kinci ölçüm tamamland nda, bir sonraki ölçümün ba lamas için bekleyin. Üçüncü ölçüm otomatik olarak ba lar. Ard k ölçümler tamamlan r. Üç ölçümün ortalamas ekranda görüntülenir. Otomatik Mod ölçümleri yaparken üç ayr ölçümün sonucu ekranda görüntülenmez. Bununla birlikte, her ölçümün sonucu tüm ölçümler tamamland ktan sonra görüntülenebilir. Not: Otomatik Mod s ras nda, hata olmas durumunda ünite ölçümü tekrar yapacakt r. 3 hatadan sonra ünite ölçüm yapmay durduracakt r. Sadece iki ölçüm ba ar l ysa, bu iki ölçümün ortalamas görüntülenir. Sadece bir ölçüm ba ar l ysa, bu ölçümün sonucu görüntülenir. 5. lk ölçüme ili kin kan bas nc ve nab z oran n sonuçlar n görüntülemek için SET dü mesine bas n. Sonraki ölçümü görüntülemek için SET dü mesine tekrar bas n. 6. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 28

29 Önemli: Sistolik veya diyastolik bas nc n z standart aral n d ndaysa, ölçüm sonucu görüntülendi inde kalp at sembolü yan p sönecektir. Son dönemlerde yap lan ara t rmalar, evde yap lan kan bas nc ölçümlerinde a a daki de erlerin yüksek kan bas nc k lavuzu olarak kullan labilece ini ileri sürmektedir. Sistolik Kan Bas nc 135 mmhg nin üzerinde 3. Ünitenin Kullan lmas Diyastolik Kan Bas nc 85 mmhg nin üzerinde Bu kriter, evde yap lan kan bas nc ölçümleri için geçerlidir. Profesyonel kan bas nc ölçüm kriterleri için, 9 Bölümüne bak n. Kan bas nc ölçüm cihaz nda düzensiz kalp at özelli i bulunur. Düzensiz kalp at lar ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz kalp at algoritmas, ölçümün kabul edilebilir oldu unu ya da tekrarlanmas gerekti ini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm sonuçlar düzensiz kalp at lar ndan etkilenmi ancak sonuç geçerliyse, sonuç düzensiz kalp at simgesiyle birlikte gösterilir. Düzensiz kalp at ölçümün geçersiz olmas na neden olursa, sonuç gösterilmez. Bir ölçüm yapt ktan sonra düzensiz kalp at sembolü ( ) görüntülenirse, ölçümü tekrarlay n. Düzensiz kalp at simgesi s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. TR 29

30 3. Ünitenin Kullan lmas Düzensiz Kalp At Nedir? Düzensiz kalp at, ünite sistolik ve diyastolik kan Nab z bas nc ölçümü yaparken ortalama kalp at ritmine göre Kan bas nc %25 ten fazla sapma gösteren kalp at ritmidir. Ölçüm s ras nda iki kereden Nab z fazla düzensiz ritim tespit Kan bas nc edilirse, ölçüm sonuçlar görüntülenirken düzensiz kalp at simgesi ( görüntülenir. Normal Kalp At Düzensiz Kalp At K sa Uzun ) de Aritmi Nedir? Kalp at, kalbin büzülmesine neden olan elektrik sinyalleri taraf ndan stimüle edilir. Aritmi, kalp at n tahrik eden biyoelektrik sistemdeki bozukluklara ba l olarak kalp at ritminin anormal olmas durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp at lar, prematüre kontraksiyon, anormal h zl (ta ikardi) ya da yava (bradikardi) nab zd r. Bunun nedeni kalp hastal, ya lanma, fiziksel yatk nl k, stres, yetersiz uyku, yorgunluk vb. olabilir. Aritmi yaln zca doktor taraf ndan yap lan özel bir muayeneyle te his edilebilir. Sonuçlarda düzensiz kalp at simgesi görüntülenmesinin ( ) aritmiyi belirtip belirtmedi i yaln zca bir muayene ile belirlenebilir ve doktorunuz taraf ndan te his edilebilir. Düzensiz kalp at simgesi ( ) s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm sonuçlar na dayanarak kendi kendinize te his ve tedavi yapmak tehlikelidir. Doktorunuzun talimatlar n izleyin. 30

31 3.4 Özel Durumlarla ilgili Talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas Sistolik bas nc n z n 220 mmhg den fazla oldu u biliniyorsa, kolluk üphelenilen sistolik bas nc n zdan 30 ila 40 mmhg daha fazla i ene kadar O/I START dü mesini bas l tutun. 1. Ölçüm cihaz n açmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm ba lar. 2. Kolluk i meye ba lad nda, O/I START dü mesine bas n ve bas nç üphelenilen sistolik bas nc n zdan 30 ila 40 mmhg daha fazla olana kadar dü meyi bas l tutun. Not: Kollu u 299 mmhg nin üstünde i iremezsiniz. (Kollu u 300 mmhg nin üzerinde i irmeye çal rsan z bir hata görüntülenecektir.) 3. Kolluk istenilen bas nçta i irildi inde O/I START dü mesini b rak n. Kolluk inmeye ba lar ve ölçüm ba lar. TR 4. lemin kalan bölümü normal ölçümle ayn d r. Bkz. Bölüm 3.3. Not: Gerekenden daha fazla bas nç uygulamay n. 31

32 3. Ünitenin Kullan lmas 3.5 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Ünite, ölçüm tamamland ktan sonra kan bas nc ve nab z oran de erlerini her zaman iki ki i (A kullan c s ve B kullan c s ) için haf zada saklamak üzere tasarlanm t r. Ünite, her kullan c için (A ve B) 84 ölçüm sonucu grubunu (kan bas nc ve nab z oran ) otomatik olarak saklar. Saklanan ölçüm say s 84 e ula t nda, yeni de erlerin kaydedilmesi için en eski kay t silinir. Ayr ca, ünite her kullan c için (A ve B) 8 haftal k sabah ortalamas ve 8 haftal k ak am ortalamas n da saklar. Ortalama Fonksiyonu Ünite, en son ölçümün 10 dakikas içinde al nan en son üç ölçüm de erini temel alan bir ortalama hesaplar. Not: 10 dakikal k süre boyunca haf zaya iki ölçüm de eri kaydedilirse, ortalama iki ölçüm temel al narak hesaplan r. Bir ölçüm de eri saklan rsa, ortalama olarak bu ölçüm sonucu gösterilir. Ölçüm De erlerini Görüntülemek çin 1. Kullan c kimli inizi (A veya B) seçin. 2. MEMORY dü mesine ( ) bas n. Ortalama de er görüntülenir ve ortalama sembolü ( haf za sembolünün ( ) üstünde belirir. ) ekranda 32

33 3. Ünitenin Kullan lmas 3. En son ölçüm de eri grubunu ekranda görüntülemek için MEMORY dü mesine ( ) bas n. De erler en yeniden en eskiye do ru gösterilir. Not: Tarih ve saat, s rayla ölçüm de erleriyle birlikte gösterilir. De i en ekran Sonraki de er grubunu görüntülemek için MEMORY dü mesine bas n. De erleri daha h zl görüntülemek için MEMORY dü mesini bas l tutun. Otomatik mod Ard k ölçümlerin ortalamas, ekranda otomatik mod sembolüyle ( ) birlikte görüntülenir. Ölçümlerin de erlerini ayr ayr görüntülemek için, ortalama görüntülenirken SET dü mesine bas n. TR 4. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 33

34 3. Ünitenin Kullan lmas Sabah ve Ak am Ortalamalar Ünite, sabah ( ) ve ak am ( ) yap lan ölçümler için haftal k bir ortalama hesaplar ve görüntüler. Ayr ca, ünite her kullan c için (A ve B) 8 haftal k sabah ortalamas ve 8 haftal k ak am ortalamas n da saklar. Not: Hafta, Pazar günü saat 04:00 da ba lar. Sabah Ortalamalar Sabah ortalamalar, otomatik mod kullan ld nda ilk ölçüm ortalamas sonucuna ya da tekli mod kullan ld nda ilk ölçüm sonucuna dayan r. Ölçüm zamanlar a a daki saatler aras nda olmal d r: 04:00 ila 09:59. Ak am Ortalamalar Ak am ortalamalar, otomatik mod kullan ld nda son ölçüm ortalamas sonucuna ya da tekli mod kullan ld nda son ölçüm sonucuna dayan r. Ölçüm zamanlar a a daki saatler aras nda olmal d r: 19:00 ila 01:59. 34

35 Haftal k Ortalamalar Hakk nda 3. Ünitenin Kullan lmas Haftal k Sabah Ortalamas Bu, Pazar dan Cumartesi sabah na (04:00-09:59) kadar yap lan ölçümlerin ortalamas d r. Her günün ortalamas, sabah ilk ölçüm s ras nda 10 dakika içinde yap lan üç ölçüm için hesaplan r. 4:00 Sabah ölçümleri Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sabah ilk ölçüm 10 dakika içinde Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm 3 ölçüme kadar Sabah Kan Basıncı Ölçüm 9:59 Ölçüm Haftal k Ak am Ortalamas Bu, Pazar dan Cumartesi ak am na (19:00-01:59) kadar yap lan ölçümlerin ortalamas d r. Her günün ortalamas, ak am son ölçüm s ras nda 10 dakika içinde yap lan üç ölçüm için hesaplan r. 19:00 Akşam ölçümleri Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ölçüm TR Ölçüm 10 dakika içinde Son akşam ölçümü 1:59 Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ölçüm 3 ölçüme kadar Akşam Kan Basıncı 35

36 3. Ünitenin Kullan lmas Sabah ve Ak am Ortalamalar n Görüntülemek çin 1. Kullan c kimli inizi (A veya B) seçin. 2. Sabah ortalamas dü mesine ( ) veya ak am ortalamas dü mesine ( ) bas n. Geçerli haftan n ortalamas için THIS WEEK yaz s ekranda görünecektir. Ayn haftan n sabah ve ak am ortalama de eri sabah ortalamas dü mesine ( ) veya ak am ortalamas dü mesine bas larak görüntülenebilir ( ). Ayn haftan n sabah ve ak am ortalamas n n kontrol edilmesi önemlidir. 3. Önceki haftalar görüntülemek için sabah ortalamas dü mesine ( ) veya ak am ortalamas dü mesine ( ) basmaya devam edin. Ünite, önceki hafta için -1 WEEK ve en eski ortalamalar için -7 WEEK ibaresini görüntüler. Not: Ortalamay hesaplamak için bir haftada yeteri kadar ölçüm yap lmad ysa, ekran resimde gösterildi i ekilde görünecektir. 4. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. 36

37 Ekran Kombinasyonlar Hakk nda Notlar 3. Ünitenin Kullan lmas Geçerli hafta için sabah ortalamas n n evde kan bas nc ölçüm s n rlar n n üstünde olmas durumunda ünite sabah ortalamas ve ak am ortalamas sembollerine ek olarak sabah hipertansiyonu simgesini de görüntüleyebilir. (Ayr nt lar için 3 Ünitenin Kullan lmas - Önemli bilgiler Bölümüne bak n.) Ölçüm sonuçlar n za ba l olarak bunlar a a daki kombinasyonlarda gösterilebilir. Ekran Sabah Ortalamas Sabah Ortalamas Sembolüyle birlikte Bu Haftan n sabah ortalamas Sabah Ortalamas Sembolüyle birlikte 7 hafta öncesinin sabah ortalamas + yan p sönen kalp at Sembolü + Sabah Hipertansiyonu Sembolü TR Ak am ortalamas Ak am Ortalamas Sembolüyle birlikte Bu Haftan n ak am ortalamas Ortalama evde kan bas nc ölçümü s n rlar içinde Ak am Ortalamas Sembolüyle birlikte 7 hafta öncesinin ak am ortalamas + yan p sönen Kalp At Sembolü + Sabah Hipertansiyonu Sembolü Ortalama evde kan bas nc ölçümü s n rlar d nda + Sabah Hipertansiyonu 37

38 3. Ünitenin Kullan lmas Sabah ölçümleri için haftal k ortalama 135/85 in üzerindeyse sabah hipertansiyonu sembolü ( ) görüntülenir. Bu durumda, ak am ortalamas göründü ünde, ak am ortalamas de erleri ne olursa olsun sabah hipertansiyonu sembolü ( ) görüntülenir. Haf zada Saklanan Tüm De erlerin Silinmesi Haf zada saklanan de erler kullan c kimli i kullan larak silinebilir. Haf zada saklanan de erleri k smen silemezsiniz. Seçti iniz kullan c için tüm de erler silinecektir. 1. Kimli inizi (A veya B) seçin. 2. MEMORY dü mesini ( ) bas l tutarken e zamanl olarak O/I START dü mesine 2 saniyeden fazla bas n; tüm de erler silinecektir. 38

39 3.6 Verileri bilgisayara indirme 3. Ünitenin Kullan lmas Bu ünitede bulunan Omron un kan bas nc yönetim yaz l m, OMRON M10-IT Intellisense taraf ndan ölçülen kan bas nc ile ilgili veriyi görmenizi, yönetmenizi ve yazd rman z sa lar. Yaz l m bir bilgisayara kurmadan önce lütfen ekteki Kurulum K lavuzu na bak n. Yaz l m uygulamas n çal t rmak için Kurulum K lavuzuna bak n ve yaz l m uygulamas ndaki yard m fonksiyonunu kullan n. Yaln zca bu üniteyle birlikte sat lan onaylanm OMRON USB kablosunu kullan n. Ba ka bir kablonun kullan lmas üniteye zarar verebilir ve kullan c garantisini geçersiz k lar. 1. USB konektörünün jak kapa n aç n. 2. Normal USB konektörü fi ini (büyük konektör) bilgisayara tak n. Normal USB Konektörü TR 3. Mini USB konektörü fi ini (küçük konektör) ana ünitedeki USB konektörüne tak n. Mini USB Konektörü 39

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullanım Kılavuzu TR IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Cihazı kullanmadan önce İçindekiler Cihazı kullanmadan önce Giriş... 3 Kullanım amacı... 3 Önemli güvenlik talimatları...

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Polar RS100. Kullanım Kılavuzu

Polar RS100. Kullanım Kılavuzu Polar RS100 Kullanım Kılavuzu BİLEKLİK ÜNİTESİ DÜĞMELERİ Not: Bir düğmeye kısa süreli basılması uzun süreli olarak basılı tutulmasından (en az bir saniye) farklı işlevler gerçekleştirir. TR Işık Arka plan

Detaylı