Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km"

Transkript

1 .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z. a. Servis arac, perflembe günü kaç km yol alm flt r? b. Hafta boyunca kaç km yol alm flt r? c. En fazla yol ald gün hangisidir? ç. Hangi gün 20 km yol alm flt r? d. Hangi günler eflit mesafede yol alm flt r? Yol (km) Günler Pzt. Sal Çrfl. Prfl. Cuma Cts. Pazar 2. Afla daki kutulara <,> veya = iflaretlerinden uygun olanlar yerlefltiriniz. a) 0 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km ç) 96 km 96 m d) 7km 10 m 7010 m 3. Ayn sütundaki iki uzunlu un toplam 1 kilometre olacak flekilde afla daki tabloda bofl yerleri tamamlay n z. 1 km 200 m 140 m 800 m 30 m 140 m 849 m 4. Sedat, Ankara da düzenlemek istedi i bir gezi için ziyaret edecekleri merkezleri belirledi. Bu merkezler aras ndaki mesafeler ve taksi ücretleri afla da verilmifltir. Buna göre sorular cevaplay n z. Taksi ücretleri lk 100 metre için aç l fl: 1 YTL Sonraki her 100 metre için: 10 YKr 1. Tablo: Mesafeler Merkezler An tkabir-k z lay K z lay-meclis An tkabir-atakule Mesafe (km) 2 km 3 km 6 km K z lay dan Meclise taksiyle gitmek ne kadar tutar? 11 YTL, An tkabir den Atakule ye gidip dönmeye yeter mi? Neden? Aç klay n z. K z lay a u ramak flart yla An tkabir den Meclise gidip dönen bir taksi kaç km yol al r? 96

2 . Afla daki flekillerden ayn uzunlu u gösterenleri ayn renge boyay n z. 2 m cm 2 m 1 km 0 m 000 m 100 m km 20 cm 200 cm 6. Kar nca, arkadafllar n n ayak izlerini takip ederek yuvas na ulaflmaya çal fl yor. Kare fleklindeki karolar n bir kenar 20 cm oldu una göre kar ncan n ald yolu m ve cm cinsinden hesaplay n z. 7. Melih in boyu 1 m 40 cm uzunlu undad r. Yeliz ise Melih ten 7 cm daha k sad r. Yeliz in boyu kaç santimetredir? 8. Resimdeki verilere göre sorular cevaplay n z. Planetköy Galaksikent ten Atomkent e Galaksi kent 968 km Kosmos fiehri 00 km Atomkent olan en k sa mesafe kaç kilometredir? Atos, okulundan 1468 km uzakl ktaki Karadelik köyünde oturuyor. Atos un okulu nerededir? Atos, Planetköy den Kosmos flehrine giderken hangi flehirden 376 km 200 km 102 km 2363 km geçerse 626 km yol al r? Karadelik köyü

3 Milimetre 9. Afla daki tabloda, bir salyangozun dakika boyunca bir cetvel üzerinde ald yollar verilmifltir. Grafi i tabloya uygun olarak tamamlay n z. 2. Tablo: Al nan Yol Zaman (dakika) Yol (mm) 2. Grafik: Salyangozun Ald Yol mm 10 mm 10 mm 1 mm 2 mm Yol (mm) Afla daki boflluklar uygun say larla tamamlay n z. a. 47 mm =... cm... mm b. 7 m =... cm c. 143 cm =... m... cm ç. 27 cm =... mm d m =... km... m e. 6 mm =... cm... mm 11. An l, km uzakl kta evi olan anneannesini ziyarete gitmek istiyor. Yolun 2 sini gittikten sonra mola veriyor. Geriye gidece i kaç metre yol kal r? cm 3. Grafik: Harflere Göre Uzunluklar Uzunluklar (cm) Zaman (dakika) Yandaki grafikte her harfin üstündeki sütunlar afla da belirtilen uzunluklar kadar boyay n z. 3 cm a 1,7 cm 2 cm b 0,4 cm c 2,3 cm 1 cm d 3,7 cm e 2,9 cm 11 a b c d e f Harfler 98 f 0,8 cm

4 OYUN YAKIN TAHM N En az üç, en fazla alt flar kiflilik gruplar oluflturulur. Uzunluklar mm, cm veya m cinsinden ifade edilebilecek nesneler belirlenir (atafl, s n f, s ra, kitap, kalem, ö retmen masas vb. nesnelerin uzunluklar ). Her grup, bu nesneleri Nesneler sütununa ve uzunluk tahminlerini de Uzunluk Tahmini sütununa yazar. Haz rlanan tablolar aç l r. 2 hakem s ras yla her tahmin için metre, cetvel veya mezura kullanarak gerçek sonuçlar bulur ve yar flmac lar bu sonuçlar Gerçek Ölçüm sütununa yazar. Ölçmeler tamamlan nca yar flmac lar tahminleri ile gerçek uzunluk aras ndaki fark (ayn birim cinsinden) Puan kutusuna yazar. Her grup elde ettikleri puanlar toplar. En az puan toplayan gruptan itibaren yar flman n birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenir. 3. Tablo: Uzunluk Tahmini GRUP ADI: Nesneler Uzunluk Tahmini Gerçek Ölçüm Puan Toplam Puan: + Problem Çözelim ve Kural m 13. Afla daki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve kurdu unuz problemi çözünüz. Brezilya Formula (Formüla) 1 Otomobil Yar fl Pisti Pistin yaklafl k uzunlu u : 4 km Tur say s : 71 Yaklafl k yar fl mesafesi : 306 km Proje Uyar s Belirledi iniz spor alan ndan yararlanma yöntemlerini araflt rd n z m? Aç klay n z

5 cm 6 m 86 cm 2 m Alüminyum malzemeden yandaki gibi bir kap yapmak istiyoruz. Malzememiz 6 m uzunlu unda, 10 cm geniflli inde çubuklar fleklinde sat lmaktad r. Verilere göre kap n n nas l yap labilece ini aç klay n z. Afla daki sorular cevaplay n z. Malzememizi hangi uzunluklarda dilimlemeliyiz? Alüminyum çubuklardan kaç tanesi yeterli olur? Kap n n iç k s mlar na tak lacak camlar n boyutlar kaçar santimetre olmal d r? 1. Bir kenar n n uzunlu u 13 m olan yandaki karenin kenarlar ndan birer metre uzakl kta iç içe kareler çiziliyor. Karelerin çevre uzunluklar toplam kaç metredir? 13 m Öz De erlendirme Uzunluklar Ölçme konusunda neleri kolayca ö rendim? Neleri ö renirken, yaparken zorland m ve bu zorluklar nas l aflt m? Neleri severek yapt m? 13 Ayr ca neler yapmay isterdim? 100

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

YAZARLAR Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 2014

YAZARLAR Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 2014 YZRLR Komisyon DEVLET KİTPLRI ÜÇÜNCÜ BSKI., 204 M LLÎ E T M BKNLI I YYINLRI...: 570 DERS K TPLRI D Z S...: 526 4.?.Y.0002.4223 Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, etkinlik,

Detaylı

DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (1.Kitap)

DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (1.Kitap) DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (.Kitap) YAZARLAR Nurdan COfiKUNTÜRK Yeflim GÖ ÜN Burcu BAYKAL YELL DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 202 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 426 DERS K TAPLARI D

Detaylı

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Osman ALACALI Güler ANAÇ Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 18.12.2009 tarih ve 303 say l karar yla 2010-2011 ö retim y l ndan itibaren 5 (befl)

Detaylı

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri 005-007

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Geçen doğum gününüzden beri yaşamınızda neler değişti? Boyunuz uzadı mı? Kilonuz arttı mı? Daha önce kendi başınıza yapamadığınız şeyleri artık yapabiliyor musunuz? Yoksa büyüdünüz mü? Peki, büyümek nasıl

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K Yazarlar Prof.Dr. Ali Fuat YÜZER (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Embiya A AO LU (Ünite 3, 13) Prof.Dr. Hüseyin TATLID L (Ünite

Detaylı

14-15.03.2009. 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na

14-15.03.2009. 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na A Ç I K L A M A 14-15.03.2009 D KKAT 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na baflvurunuz. 2. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz. 3.

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses

FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses FEN VE TEKNOLOJ A. Ifl k B. Ses Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses A. IfiIK Ifl k ve Ifl k Kaynaklar Çevremizdeki varl klar görebilmek için fl a ihtiyaç duyar z. Gündüz etraf m z görmemizi sa layan fl k Günefl

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Kuvvet ve

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı