T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2015 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2015 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda ÇalıĢan ĠĢçilere 2015 Yılında Yapılacak Ġlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında 7181 Sayılı Karar (R.G. 16 Ocak ) - Adalet Bakanlından Ġlân (R.G. 16 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi) (Seri No: 1) Nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 17 Ocak ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) (R.G. 17 Ocak ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (R.G. 17 Ocak ) - ĠçiĢleri Bakanlığına Ait Atama Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/70 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/71 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/72 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/73 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/74 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/75 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak )

2 - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/76 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 7088 Sayılı Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA nın Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖZBEK in Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Farmakoloji Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK in Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU nun görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göz Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTCÜ nün Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ ın Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Serdar ERTURAN ın Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN ın Görevlendirilmesine Dair Karar - (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI nın yeniden Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/1) (R.G. 21 Ocak ) - DanıĢtay 2. Ve 5. Dairelerine Ait Kararlar

3 (R.G. 21 Ocak ) - Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Ocak ) - Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulunun 19/1/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlânları (R.G. 22 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 22 Ocak ) - Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Ġnfaz Koruma Ġkinci Müdürü (36549) Ġrfan KARADAġ a Yardım Kampanyası Düzenlenmesi Hakkında Duyuru (22 Ocak 2015) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 23 Ocak ) - Koruyucu Aile Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 24 Ocak ) - Abonelik SözleĢmeleri Yönetmeliği (R.G. 24 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) (R.G. 24 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (R.G. 24 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 24 Ocak ) - Sınır Tespitine Dair Karar (R.G. 27 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 27 Ocak ) - Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı ( ) ile Ġlgili 2015/1 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 27 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8517 BaĢvurulu Numaralı Kararı (R.G. 27 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2015 Tarihli ve 57 Sayılı Kararı (R.G. 27 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 27 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 96) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 124) (R.G. 28 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 104) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 125) (R.G. 28 Ocak ) - Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6585 Sayılı Kanun (R.G. 29 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Tır ĠĢlemleri) (Seri No: 3) (R.G. 29 Ocak ) - Kamu Ġhale Tebliği (Tebliğ No: 2015/1)

4 (R.G. 29 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 30 Ocak ) - Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 7057 Sayılı Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TaĢınır Mal Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 7191 Sayılı Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/77 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/78 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/79 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/80 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli Ve E: 2013/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/81 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli Ve E: 2013/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/82 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/83 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/84 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2010/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/85 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2009/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/86 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2008/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/89 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/91 Sayılı Kararı

5 (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/92 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/93 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/94 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/95 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/96 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/97 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/98 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/99 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/100 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/101 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/103 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2012/1223 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/839 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/1422 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/1821 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/6140 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/6986 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/5844 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Sınır Tespitine Ait Kararlar (R.G. 31 Ocak )

6 Ocak Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (31 Ocak 2015) - BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7181 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalıģan iģçilere 2015 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30/1/2015, diğer yarısının 30/6/2015 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden iģletmelerinin münhasıran yer altı iģlerinde çalıģanlara yapılacak ilave tediyenin tamanının 25/12/2015 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 312 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/1/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN

7 CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 1966/308 Esas, 1973/789 Karar sayılı dosyasının zayii olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 266/1-1 Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/984 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair

8 Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. [R.G. 16 Ocak ] TEBLĠĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (GENELLEġTĠRĠLMĠġ TERCĠHLER SĠSTEMĠ) (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 15/10/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi) (Seri No: l) nin 3 üncü maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (3) EK-1 ve EK-2 de yer alan tablolarda belirtilen ülkeler menģeli eģyanın GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanabilmesi için eģyanın menģe ülkesinin, ithalatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Ġthalat Rejim Kararında Sistemden yararlanacak ülkeler arasında gösterilmiģ olması gerekmektedir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. MADDE 3 Aynı Tebliğin EK-2 sinde yer alan Tablo aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. No Faydalanan Ülke ġartların KarĢılandığı Tarih 1 Nikaragua 18/8/ Belize 27/8/ Peru 1/9/ St. Lucia 13/10/ Bahreyn 4/12/ Kosta Rika 6/3/ Kamboçya 6/5/ Irak 9/1/ Madagaskar 6/9/ Bhutan 25/11/2014 MADDE 4 Bu Tebliğ 25/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. [R.G. 17 Ocak ] Maliye Bakanlığından: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 413) NĠN YÜRÜRLÜKTEN

9 KALDIRILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 444) MADDE 1 20/1/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. [R.G. 17 Ocak ] KURUL KARARI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 6168 Karar Tarihi: 15/1/2015 Kurul BaĢkanlığının 14/1/2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14/1/2015 tarih ve [143-01]-882 sayılı yazı ve ekleri incelenmiģtir. Bankaların Ġzne Tabi ĠĢlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca kurucu ortaklar T. Halk Bankası A.ġ., Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Halk Portföy Yönetimi A.ġ., Halk Finansal Kiralama A.ġ., BileĢim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.ġ. tarafından Türkiye de 1 milyar Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiģtir. [R.G. 17 Ocak ] ATAMA KARARI ĠçiĢleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/5 1 Artvin Emniyet Müdürü Hamdi SELÇUK un, Bartın Emniyet Müdürü Mehmet ALTINOK un, Bitlis Emniyet Müdürü Saim ĠġLEK in, Burdur Emniyet Müdürü Ġbrahim TAġLI nın, Bursa Emniyet Müdürü Sabri DURMUġLAR ın, Edirne Emniyet Müdürü Cemil CEYLAN ın, Gaziantep Emniyet Müdürü Ali GEZER in, KahramanmaraĢ Emniyet Müdürü Ümit YaĢar ADALAR ın, Kars Emniyet Müdürü Ercan ÇAKMAK ın, Mersin Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin BAHAR ın, MuĢ Emniyet Müdürü Faik AKSU nun, Ordu Emniyet Müdürü Ġsmail DALKILIÇ ın,

10 Osmaniye Emniyet Müdürü Hüseyin YENĠCE nin, UĢak Emniyet Müdürü Ogün TOPRAK ın, Yalova Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit YÜKSEL in, baģka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları, 2 Artvin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Alaattin AKBAġ ın, Bartın Emniyet Müdürlüğüne ġırnak Emniyet Müdürü Ġsa AYDOĞDU nun, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Ali Ekber BEKTAġ ın, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Fatih KAYA nın, Burdur Emniyet Müdürlüğüne Bilecik Emniyet Müdürü Eyüp ÖZÜDOĞRU nun, Bursa Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Selami YILDIZ ın, Denizli Emniyet Müdürlüğüne Konya Emniyet Müdürü Hüseyin NAMAL ın, Edirne Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Armağan Adnan ERDOĞAN ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Erhan GÜLVEREN in, Isparta Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Halil ALTAN ın, KahramanmaraĢ Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Servet YILMAZ ın, Kars Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Faruk KARADUMAN ın, Konya Emniyet Müdürlüğüne Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt DEMĠR in, Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Lütfullah Uğur PEKCAN ın, Mersin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Dr. Rahmi BAġTUĞ un, MuĢ Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Ahmet Cemal ÇALIġKAN ın, Ordu Emniyet Müdürlüğüne Isparta Emniyet Müdürü Caner TAYFUR un, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Nurettin GÖKDUMAN ın, UĢak Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Ġbrahim ERGÜDER in, ġırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Celal SEL in, Yalova Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Mehmet Ali SÜVARĠ nin, atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüģtür. 3 Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür. 19/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Efkan ALA BaĢbakan ĠçiĢleri Bakanı [R.G. 20 Ocak ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/70 Sayılı Kararı.

11

12

13

14 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/71 Sayılı Kararı.

15

16

17

18 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/72 Sayılı Kararı.

19

20

21

22 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/73 Sayılı Kararı.

23

24

25 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/74 Sayılı Kararı.

26

27

28

29 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/75 Sayılı Kararı.

30

31

32

33

34 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/76 Sayılı Kararı.

35

36

37

38

39

40 [R.G. 20 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7088 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaģmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın Eki için tıklayınız [R.G. 20 Ocak ] GÖREVLENDĠRME KARARLARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA nın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür.

41 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖZBEK in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Farmakoloji Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1241

42 1 Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU nun görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göz Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTCÜ nün görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ]

43 Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Serdar ERTURAN ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI nın yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ]

44 TEBLĠĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERĠNĠN BASKI ġeklġne, BANKALARIN HAMĠLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĠKTAR ĠLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĠLDĠRĠLMESĠNE VE DUYURULMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2010/2) DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SAYI: 2015/1) MADDE 1 20/1/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) in 4 üncü maddesinde yer alan binyüzyirmi Türk Lirası ibareleri binikiyüz Türk Lirası olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 2 Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan altıyüzaltmıģ Türk Lirası ibareleri yediyüz Türk Lirası olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 3 Bu Tebliğ 26/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaĢkanı yürütür. [R.G. 21 Ocak ] DANIġTAY KARARLARI DanıĢtay 2. Ve 5. Dairelerine Ait Kararlar 21 Ocak 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 21 Ocak ] YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 29/8/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Türkiye ye giriģ tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ibaresi Türkiye ye giriģ tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek olarak değiģtirilmiģ, üçüncü fıkrasındaki (c), (ç), ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aģağıdaki fıkra eklenmiģ, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiģtir.

45 (4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye ye giriģ tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye de toplam kalıģ süreleri üç ayı aģmamak üzere, Türkiye ye çoklu giriģ imkanı sağlanır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. [R.G. 22 Ocak ] YARGITAY KARARI Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulunun 19/1/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı 22 Ocak 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 22 Ocak ] ĠLANLAR Adalet Bakanlığından: MÜNHAL NOTERLĠKLER 2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri TL. olan, aģağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF noterlikler münhaldir sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baģvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiģ olan dilekçeler baģvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iģleminde nazara alınmaz. Ġlan olunur. 1 - Adıyaman BeĢinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; NevĢehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı (7.Bulvar) ile kesiģtiği yerden baģlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiģtiği yere kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiģtiği yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki ġifahane Caddesinin (3101.sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiģtiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının NevĢehir Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; Ġnönü Caddesinin Stadyum

46 Caddesi ile kesiģtiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; ġinasi KurĢun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiģtiği yerden baģlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karģısındaki Garajüstü 1. Sokaktan baģlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak PınarbaĢı Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 7 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin FevzipaĢa Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak FevzipaĢa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiģtiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. Sokağın baģlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; FevzipaĢa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiģtiği yerden Hacı BektaĢi Veli Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 8 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; ġamil Caddesinin 509. Sokakla kesiģtiği yerden baģlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin Ġlham Aliyev Caddesi ile kesiģtiği yere, buradan devamla Ġlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiģtiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiģtiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun Ġskender Iğdır Caddesi ile kesiģtiği yere, buradan devamla Ġskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiģtiği yere buradan devamla bu Caddenin IĢın Caddesi ile kesiģtiği yere, IĢın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiģtiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiģtiği yere ve 509. Sokağın ġamil Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 9 - KemalpaĢa Dördüncü Noterliğinin; Ġzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiģtiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile kesiģtiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın Ġzmir Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerden Ġzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 10 - KeĢan Üçüncü Noterliğinin; KurtuluĢ Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak Beğendik Caddesi ve PaĢa Yiğit Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve KurtuluĢ Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 11 - KırĢehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin ġehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiģtiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale- KırĢehir yolu) ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

47 12 - KuĢadası BeĢinci Noterliğinin; KuĢadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 13 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiģtiği yerden baģlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 14 - Niğde BeĢinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleģtiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleģtiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın Ġkizler Sokak ile kesiģtiği yere kadar olan kısmında, Ġkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleģtiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 15 - Rize BeĢinci Noterliğinin; ġehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki Ġtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde Ġtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiģtiği kavģaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 16 - Siirt Ġkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiģtiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin ġeyh Aziz Caddesi ile kesiģtiği yere kadar, ġeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiģtiği yere kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin baģlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, ġeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının PeĢtemalcı Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak PeĢtemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiģtiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiģtiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiģtiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın baģlangıç noktası olan PeĢtemalci Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 18 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından baģlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiģtiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından baģlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiģtiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim Ġsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiģtiği kısım üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

48 19 - UĢak Yedinci Noterliğinin; UĢak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, [R.G. 22 Ocak ] 523/1-1 Adalet Bakanlığından Ġlan

49 [R.G. 22 Ocak ]

50 Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Ġnfaz Koruma Ġkinci Müdürü (36549) Ġrfan KARADAġ a Yardım Kampanyası Düzenlenmesi Hakkında 16/01/2015 Tarihli Onay. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Sanayi Sitesi/Antalya ġubesinde TR Numarası ile Yardım Toplama Hesabı AçılmıĢtır. T.C. ADALET BAKANLIĞI Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü Sayı : 2014/3501 Muh 25/12/2014 Konu : Yardım Toplama Faaliyeti ANTALYA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza Ġnfaz Kurumumuzda görevli iken 29/11/2014 tarihinde kalp krizi nedeniyle vefat eden sicil numaralı Kurum 2. Müdürü Ġrfan KARADAġ'ın eğitim ve öğretim gören çocuklarının (okul, kırtasiye) ihtiyaçlarına destek sağlamak, geride kalan ailesine bir ev almak amacıyla; 01/01/ /04/2015 tarihine kadar üç ay süreyle Türkiye genelinde, bankaya hesap açtırmak suretiyle T.C. Kimlik Numaralı Duygu SULAR, T.C. Kimlik Numaralı Yalçın ġahġn, T.C. Kimlik Numaralı Gökhan KAYA sorumluluğunda izin talebinde bulunulmuģ, Söz konusu yardım toplama faaliyetinin, 01/01/2015 tarihinden baģlayarak 01/04/2015 tarihine kadar yapılmasına, Valilik Makamının 18/12/2014 tarih ve sayılı olurları ile izin verilmiģ olup, düzenlenen Yardım Toplama Kimlik Belgeleri, Valilik Oluru, açılan ortak hesap dekontu yazımız ekinde gönderilmiģtir. Türkiye genelinde yapılacak olan yardımların ekte gönderilen hesap numarasına yapılması hususunda takdirlerine sunulmak üzere; Yazımızın Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, Arz olunur. Kadir ERBIYIK Kurum Müdür V

51 e-imzalıdır Eki : Yardım Toplama Kimlik Belgeleri Valilik Oluru Hesap Dekontu

52

53

54

55 [22 Ocak 2015] ĠLÂN Adalet Bakanlığından: Diyarbakır 1. Ġdare Mahkemesinin 2010/2053 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 521/1-1 Ġstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/230 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 522/1-1 [R.G. 23 Ocak ] YÖNETMELĠKLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KORUYUCU AĠLE YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 14/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Koruyucu Aile Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aģağıdaki bent eklenmiģtir. t) Koruyucu Aile Ġzleme Rapor Anahattı: Koruyucu aile yanındaki çocuğun hizmetten yararlanma düzeyinin belirlenmesi, hizmet sürecinde çocuğu etkileyecek her türlü durumun tespit edilerek çocuk yararına değerlendirme yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulan mesleki çalıģma ya da iģlemlerin belirlenerek takip edilmesine yönelik asıl konuların yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen, izleme sürecinde yapılan çalıģmalara iliģkin raporun hazırlanmasına dair anahattı, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Koruyucu aile ve yanına yerleģtirilen çocuk, aģağıda belirtilen esaslar doğrultusunda düzenli olarak izlenir. a) Ġzlemelerde tespit edilen durumlar Genel Müdürlükçe belirlenen formlara iģlenir. Ġzleme sürecindeki form ve raporlar, sosyal çalıģma görevlileri tarafından Koruyucu Aile

56 Ġzleme Rapor Anahattına uygun olarak düzenlenir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalıģmalar planlanır. b) Koruyucu aile birimi tarafından, her çocuk için dosyasında bulunan izleme kartına izleme tarihi, yöntemi, izleme sırasındaki tespitler ve değerlendirmelerin özeti iģlenir. c) Koruyucu aile birimi tarafından, çocukların yerleģtirilme tarihi, izleme periyodu, en son yapılan izleme ve planlanan izleme tarihleri, yöntemi, gerçekleģtirilecek faaliyetleri içeren uygulama planı hazırlanır ve süreç vakadan sorumlu sosyal çalıģma görevlisi tarafından takip edilir. ç) Esas olarak sosyal çalıģma görevlileri aynı anda en fazla yirmi vaka ile görevlendirilebilir. Koruyucu aile hizmeti kapsamında görevlendirilen sosyal çalıģma görevlilerinin baģka bir hizmet alanında görevlendirilmesi tercih edilmez. d) Koruyucu aile birimine; koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli olarak çocuğun yararına sürdürülebilmesi için hizmetin takibine yönelik süreçlerde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer konularda gerekli imkânlar öncelikle sağlanır. e) Ġl müdürlüğünde gerçekleģtirilen izleme görüģmelerinde çocukların koruyucu veya öz ailelerini beklerken zaman geçirebilecekleri ya da kendileriyle de aynı anda görüģme yapılabilecek kırtasiye, oyuncak gibi malzemelerin bulunduğu görüģme odaları oluģturulur. f) Öğrenim amacıyla bir baģka il e gitmesi gereken çocuklar açısından hizmetin devamında çocuk ve koruyucu ailesinin iletiģimlerinin ne Ģekilde sürdürüleceği, koruyucu ailenin çocuk için üstlenmeye devam edeceği sorumluluklar değerlendirilir. Koruyucu aile hizmetinin sonlandırılmasını gerektirecek bir durum belirlenmemesi halinde izlemeler, çocuğun ve koruyucu ailenin bulunduğu yer il müdürlükleri arasında koordinasyon kurularak devam ettirilir. Aylık bakım ödemesinin çocuk için kullanılma durumu takip edilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Koruyucu aile yanına yerleģtirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiģtirilmelerine iliģkin harcamalara karģılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her çocuk için, (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın aģağıda belirtilen yaģ aralıklarına göre belirlenen oranlar karģılığı tutarı, hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık ve net olarak ödenir. YAġ ORANLAR 0-3 yaģ yüzde elli 4-5 yaģ yüzde yetmiģbeģ 6-14 yaģ yüzde seksen yaģ yüzde seksenbeģ 19+yaĢ yüzde doksan (4) Aile yanına ikinci fıkrada belirtilen ve kardeģ çocuklar hariç, iki ya da üç çocuğun aynı anda yerleģtirilmesi halinde, ikinci çocuk için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde sekseni kadarı, üçüncü çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaģ grupları itibarıyla kendileri için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde altmıģı oranında ödenir. (6) Koruyucu aile sözleģmesi devam eden koruyucu ailelerden, eģine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eģlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karģılanır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 26 (1) Koruyucu aile hizmeti kapsamında olup okula devam eden veya öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluģ bakımındaki çocuklara verilen miktar kadar aģağıdaki usullerde harçlık ödenir.

57 a) Koruyucu aileye aylık bakım ücreti ile birlikte yanlarında bulunan çocuğa verilmek üzere ödenen harçlık, çocukların kiģisel geliģimlerinin sağlanabilmesi için koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluģ bakımındaki çocuklara verilen harçlıkla aynı olması için koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır. b) Komisyon tarafından, çocuk hakkında 30/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmıģ olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda yer alan tanı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, para kavramının geliģmediğine veya parasını koruyamayacağına karar verilen engelli çocukların harçlıklarının, çocukların bakım, eğitim ve yetiģtirilmelerine iliģkin harcamalara karģılık olduğu hakkında koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır. (2) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir. (3) Koruyucu aile yanında bakılan çocukların geliģim ve eğitimlerinin desteklenmesi için sorumlu sosyal çalıģma görevlisi rehberliğinde yapılacak değerlendirme sonucunda koruyucu ailelere aģağıdaki ödemeler yapılır. a) Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaģ grubu kreģ çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaģım giderleri karģılığı otobüs bilet ücreti ödenir. b) Çocukların geliģim ve eğitim ihtiyaçlarının karģılanması veya bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluģlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir. Bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine iliģkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara iliģkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karģılanır. Çocuğun geliģim ve eğitim ihtiyaçları sorumlu sosyal çalıģma görevlisi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir. Bu kapsamdaki giderlerin karģılanması fatura esasında değerlendirilerek aylık ya da tamamı Ģeklinde ödenebilir. c) BaĢka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaģım giderleri, bir günlük konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleģtirilmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaģım ve bir günlük konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek Ģekilde ödenir. ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda koruyucu aile hizmeti devam eden çocuklar için aylık bakım ödemesi koruyucu ailenin, koruyucu aile hizmetine iliģkin kütük kaydının bulunduğu il müdürlüğünce ödenmeye devam edilir. Ayrıca, çocuğun devlet yurtlarından yararlanması durumu öncelikle değerlendirilir. (4) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen harçlık ile üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılabilir. (5) Koruyucu aile yanında bakılan çocuklar için aģağıda düzenlenen katlı ödemelerde 24 üncü maddenin birinci fıkrası esas alınır: a) Okula giden çocuklara her yıl bir defaya mahsus olmak üzere eylül ayında okul masraflarının karģılanması amacıyla üç kat, b) Hizmetten yararlanan bütün çocuklara yıllık giyim masraflarının karģılanması için nisan ve ekim aylarında iki kat, tutarında ödeme yapılır. (6) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere de talepleri halinde yanlarındaki çocukların giyim ve eğitim masrafları karģılığı olarak beģinci fıkra hükümlerine göre ödeme yapılır.

58 (7) Bu maddede belirtilen tutarlar, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce aylık olarak ödenir. MADDE 5 Aynı Yönetmelikte geçen ve ilçe, veya ilçe, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen veya ilçey ile 18 inci maddenin birinci fıkrasında geçen veya ilçes ibareleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 6 Bu Yönetmeliğin; a) 3 üncü maddesi ile değiģtirilen aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, b) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. [R.G. 24 Ocak ] Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleģmelerine iliģkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleģmesini kapsar. (2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleģme sektörü dıģındaki abonelik sözleģmelerine bu Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Abonelik sözleģmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleģmeyi, b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını, c) Elektronik haberleģme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununda yer alan tanımı, ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karģılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dıģındaki her türlü tüketici iģleminin konusunu, e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek Ģekilde kaydedilmesini ve değiģtirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaģılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı 2014-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı 2015-8 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Eylül 2012 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2012 Sayı 2012-18 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı 2014-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2013 Sayı 2013-02 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2014 Sayı 2014-1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Aralık 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 13 Aralık 2012 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2013 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2013 Sayı 2013-08 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2013 Sayı 2013-05 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE Özürlüler Kanunu ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Şubat 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29260 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/7100 26

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mart 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28952 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6071 27 Eylül

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2013 Sayı 2013-14 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı