T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2015 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2015 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda ÇalıĢan ĠĢçilere 2015 Yılında Yapılacak Ġlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında 7181 Sayılı Karar (R.G. 16 Ocak ) - Adalet Bakanlından Ġlân (R.G. 16 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi) (Seri No: 1) Nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 17 Ocak ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) (R.G. 17 Ocak ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (R.G. 17 Ocak ) - ĠçiĢleri Bakanlığına Ait Atama Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/70 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/71 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/72 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/73 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/74 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/75 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak )

2 - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/76 Sayılı Kararı (R.G. 20 Ocak ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 7088 Sayılı Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA nın Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖZBEK in Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Farmakoloji Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK in Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU nun görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göz Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTCÜ nün Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ ın Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Serdar ERTURAN ın Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN ın Görevlendirilmesine Dair Karar - (R.G. 21 Ocak ) - Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI nın yeniden Görevlendirilmesine Dair Karar (R.G. 21 Ocak ) - Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/1) (R.G. 21 Ocak ) - DanıĢtay 2. Ve 5. Dairelerine Ait Kararlar

3 (R.G. 21 Ocak ) - Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Ocak ) - Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulunun 19/1/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlânları (R.G. 22 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 22 Ocak ) - Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Ġnfaz Koruma Ġkinci Müdürü (36549) Ġrfan KARADAġ a Yardım Kampanyası Düzenlenmesi Hakkında Duyuru (22 Ocak 2015) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 23 Ocak ) - Koruyucu Aile Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 24 Ocak ) - Abonelik SözleĢmeleri Yönetmeliği (R.G. 24 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) (R.G. 24 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (R.G. 24 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 24 Ocak ) - Sınır Tespitine Dair Karar (R.G. 27 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 27 Ocak ) - Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı ( ) ile Ġlgili 2015/1 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 27 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8517 BaĢvurulu Numaralı Kararı (R.G. 27 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2015 Tarihli ve 57 Sayılı Kararı (R.G. 27 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 27 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 96) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 124) (R.G. 28 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 104) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 125) (R.G. 28 Ocak ) - Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6585 Sayılı Kanun (R.G. 29 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Tır ĠĢlemleri) (Seri No: 3) (R.G. 29 Ocak ) - Kamu Ġhale Tebliği (Tebliğ No: 2015/1)

4 (R.G. 29 Ocak ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 30 Ocak ) - Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 7057 Sayılı Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TaĢınır Mal Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 7191 Sayılı Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/77 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/78 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/79 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/80 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli Ve E: 2013/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/81 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli Ve E: 2013/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/82 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/83 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/84 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2010/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/85 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2009/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/86 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2008/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/89 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/91 Sayılı Kararı

5 (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/92 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/93 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/94 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/95 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/96 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/97 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/98 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/99 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/100 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/101 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/103 Sayılı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2012/1223 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/839 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/1422 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/1821 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/6140 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/6986 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 5/12/2014 Tarihli ve E: 2013/5844 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 30 Ocak ) - Sınır Tespitine Ait Kararlar (R.G. 31 Ocak )

6 Ocak Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (31 Ocak 2015) - BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7181 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalıģan iģçilere 2015 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30/1/2015, diğer yarısının 30/6/2015 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden iģletmelerinin münhasıran yer altı iģlerinde çalıģanlara yapılacak ilave tediyenin tamanının 25/12/2015 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 312 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/1/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN

7 CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 1966/308 Esas, 1973/789 Karar sayılı dosyasının zayii olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 266/1-1 Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/984 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair

8 Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. [R.G. 16 Ocak ] TEBLĠĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (GENELLEġTĠRĠLMĠġ TERCĠHLER SĠSTEMĠ) (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 15/10/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi) (Seri No: l) nin 3 üncü maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (3) EK-1 ve EK-2 de yer alan tablolarda belirtilen ülkeler menģeli eģyanın GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanabilmesi için eģyanın menģe ülkesinin, ithalatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Ġthalat Rejim Kararında Sistemden yararlanacak ülkeler arasında gösterilmiģ olması gerekmektedir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. MADDE 3 Aynı Tebliğin EK-2 sinde yer alan Tablo aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. No Faydalanan Ülke ġartların KarĢılandığı Tarih 1 Nikaragua 18/8/ Belize 27/8/ Peru 1/9/ St. Lucia 13/10/ Bahreyn 4/12/ Kosta Rika 6/3/ Kamboçya 6/5/ Irak 9/1/ Madagaskar 6/9/ Bhutan 25/11/2014 MADDE 4 Bu Tebliğ 25/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. [R.G. 17 Ocak ] Maliye Bakanlığından: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 413) NĠN YÜRÜRLÜKTEN

9 KALDIRILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 444) MADDE 1 20/1/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. [R.G. 17 Ocak ] KURUL KARARI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 6168 Karar Tarihi: 15/1/2015 Kurul BaĢkanlığının 14/1/2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14/1/2015 tarih ve [143-01]-882 sayılı yazı ve ekleri incelenmiģtir. Bankaların Ġzne Tabi ĠĢlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca kurucu ortaklar T. Halk Bankası A.ġ., Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Halk Portföy Yönetimi A.ġ., Halk Finansal Kiralama A.ġ., BileĢim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.ġ. tarafından Türkiye de 1 milyar Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiģtir. [R.G. 17 Ocak ] ATAMA KARARI ĠçiĢleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/5 1 Artvin Emniyet Müdürü Hamdi SELÇUK un, Bartın Emniyet Müdürü Mehmet ALTINOK un, Bitlis Emniyet Müdürü Saim ĠġLEK in, Burdur Emniyet Müdürü Ġbrahim TAġLI nın, Bursa Emniyet Müdürü Sabri DURMUġLAR ın, Edirne Emniyet Müdürü Cemil CEYLAN ın, Gaziantep Emniyet Müdürü Ali GEZER in, KahramanmaraĢ Emniyet Müdürü Ümit YaĢar ADALAR ın, Kars Emniyet Müdürü Ercan ÇAKMAK ın, Mersin Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin BAHAR ın, MuĢ Emniyet Müdürü Faik AKSU nun, Ordu Emniyet Müdürü Ġsmail DALKILIÇ ın,

10 Osmaniye Emniyet Müdürü Hüseyin YENĠCE nin, UĢak Emniyet Müdürü Ogün TOPRAK ın, Yalova Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit YÜKSEL in, baģka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları, 2 Artvin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Alaattin AKBAġ ın, Bartın Emniyet Müdürlüğüne ġırnak Emniyet Müdürü Ġsa AYDOĞDU nun, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Ali Ekber BEKTAġ ın, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Fatih KAYA nın, Burdur Emniyet Müdürlüğüne Bilecik Emniyet Müdürü Eyüp ÖZÜDOĞRU nun, Bursa Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Selami YILDIZ ın, Denizli Emniyet Müdürlüğüne Konya Emniyet Müdürü Hüseyin NAMAL ın, Edirne Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Armağan Adnan ERDOĞAN ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Erhan GÜLVEREN in, Isparta Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Halil ALTAN ın, KahramanmaraĢ Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Servet YILMAZ ın, Kars Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Faruk KARADUMAN ın, Konya Emniyet Müdürlüğüne Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt DEMĠR in, Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Lütfullah Uğur PEKCAN ın, Mersin Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Dr. Rahmi BAġTUĞ un, MuĢ Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Ahmet Cemal ÇALIġKAN ın, Ordu Emniyet Müdürlüğüne Isparta Emniyet Müdürü Caner TAYFUR un, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Nurettin GÖKDUMAN ın, UĢak Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Ġbrahim ERGÜDER in, ġırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Celal SEL in, Yalova Emniyet Müdürlüğüne Polis BaĢmüfettiĢi Mehmet Ali SÜVARĠ nin, atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüģtür. 3 Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür. 19/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Efkan ALA BaĢbakan ĠçiĢleri Bakanı [R.G. 20 Ocak ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/70 Sayılı Kararı.

11

12

13

14 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/71 Sayılı Kararı.

15

16

17

18 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/72 Sayılı Kararı.

19

20

21

22 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/73 Sayılı Kararı.

23

24

25 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/74 Sayılı Kararı.

26

27

28

29 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/75 Sayılı Kararı.

30

31

32

33

34 [R.G. 20 Ocak ] Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/76 Sayılı Kararı.

35

36

37

38

39

40 [R.G. 20 Ocak ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7088 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaģmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın Eki için tıklayınız [R.G. 20 Ocak ] GÖREVLENDĠRME KARARLARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA nın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür.

41 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖZBEK in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Farmakoloji Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1241

42 1 Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU nun görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan Bekir BOZDAĞ Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göz Üyeliğine, Ġstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTCÜ nün görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ]

43 Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Serdar ERTURAN ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ] Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI nın yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüģtür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 20/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU Bekir BOZDAĞ BaĢbakan Adalet Bakanı [R.G. 21 Ocak ]

44 TEBLĠĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERĠNĠN BASKI ġeklġne, BANKALARIN HAMĠLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĠKTAR ĠLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĠLDĠRĠLMESĠNE VE DUYURULMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2010/2) DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SAYI: 2015/1) MADDE 1 20/1/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) in 4 üncü maddesinde yer alan binyüzyirmi Türk Lirası ibareleri binikiyüz Türk Lirası olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 2 Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan altıyüzaltmıģ Türk Lirası ibareleri yediyüz Türk Lirası olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 3 Bu Tebliğ 26/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaĢkanı yürütür. [R.G. 21 Ocak ] DANIġTAY KARARLARI DanıĢtay 2. Ve 5. Dairelerine Ait Kararlar 21 Ocak 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 21 Ocak ] YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 29/8/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Türkiye ye giriģ tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ibaresi Türkiye ye giriģ tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek olarak değiģtirilmiģ, üçüncü fıkrasındaki (c), (ç), ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aģağıdaki fıkra eklenmiģ, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiģtir.

45 (4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye ye giriģ tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye de toplam kalıģ süreleri üç ayı aģmamak üzere, Türkiye ye çoklu giriģ imkanı sağlanır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. [R.G. 22 Ocak ] YARGITAY KARARI Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulunun 19/1/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı 22 Ocak 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 22 Ocak ] ĠLANLAR Adalet Bakanlığından: MÜNHAL NOTERLĠKLER 2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri TL. olan, aģağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF noterlikler münhaldir sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baģvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiģ olan dilekçeler baģvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iģleminde nazara alınmaz. Ġlan olunur. 1 - Adıyaman BeĢinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; NevĢehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı (7.Bulvar) ile kesiģtiği yerden baģlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiģtiği yere kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiģtiği yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki ġifahane Caddesinin (3101.sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiģtiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının NevĢehir Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; Ġnönü Caddesinin Stadyum

46 Caddesi ile kesiģtiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; ġinasi KurĢun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiģtiği yerden baģlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karģısındaki Garajüstü 1. Sokaktan baģlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak PınarbaĢı Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 7 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin FevzipaĢa Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak FevzipaĢa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiģtiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. Sokağın baģlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; FevzipaĢa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiģtiği yerden Hacı BektaĢi Veli Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 8 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; ġamil Caddesinin 509. Sokakla kesiģtiği yerden baģlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin Ġlham Aliyev Caddesi ile kesiģtiği yere, buradan devamla Ġlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiģtiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiģtiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun Ġskender Iğdır Caddesi ile kesiģtiği yere, buradan devamla Ġskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiģtiği yere buradan devamla bu Caddenin IĢın Caddesi ile kesiģtiği yere, IĢın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiģtiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiģtiği yere ve 509. Sokağın ġamil Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 9 - KemalpaĢa Dördüncü Noterliğinin; Ġzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiģtiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile kesiģtiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın Ġzmir Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerden Ġzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 10 - KeĢan Üçüncü Noterliğinin; KurtuluĢ Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak Beğendik Caddesi ve PaĢa Yiğit Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve KurtuluĢ Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 11 - KırĢehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin ġehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiģtiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale- KırĢehir yolu) ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

47 12 - KuĢadası BeĢinci Noterliğinin; KuĢadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 13 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiģtiği yerden baģlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiģtiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 14 - Niğde BeĢinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiģtiği yerden baģlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleģtiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleģtiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın Ġkizler Sokak ile kesiģtiği yere kadar olan kısmında, Ġkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleģtiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiģtiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 15 - Rize BeĢinci Noterliğinin; ġehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki Ġtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde Ġtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiģtiği kavģaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 16 - Siirt Ġkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiģtiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin ġeyh Aziz Caddesi ile kesiģtiği yere kadar, ġeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiģtiği yere kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin baģlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, ġeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının PeĢtemalcı Caddesi ile kesiģtiği yerden baģlayarak PeĢtemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiģtiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiģtiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiģtiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın baģlangıç noktası olan PeĢtemalci Caddesi ile kesiģtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 18 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından baģlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiģtiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından baģlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiģtiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim Ġsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiģtiği kısım üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

48 19 - UĢak Yedinci Noterliğinin; UĢak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, [R.G. 22 Ocak ] 523/1-1 Adalet Bakanlığından Ġlan

49 [R.G. 22 Ocak ]

50 Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Ġnfaz Koruma Ġkinci Müdürü (36549) Ġrfan KARADAġ a Yardım Kampanyası Düzenlenmesi Hakkında 16/01/2015 Tarihli Onay. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Sanayi Sitesi/Antalya ġubesinde TR Numarası ile Yardım Toplama Hesabı AçılmıĢtır. T.C. ADALET BAKANLIĞI Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü Sayı : 2014/3501 Muh 25/12/2014 Konu : Yardım Toplama Faaliyeti ANTALYA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza Ġnfaz Kurumumuzda görevli iken 29/11/2014 tarihinde kalp krizi nedeniyle vefat eden sicil numaralı Kurum 2. Müdürü Ġrfan KARADAġ'ın eğitim ve öğretim gören çocuklarının (okul, kırtasiye) ihtiyaçlarına destek sağlamak, geride kalan ailesine bir ev almak amacıyla; 01/01/ /04/2015 tarihine kadar üç ay süreyle Türkiye genelinde, bankaya hesap açtırmak suretiyle T.C. Kimlik Numaralı Duygu SULAR, T.C. Kimlik Numaralı Yalçın ġahġn, T.C. Kimlik Numaralı Gökhan KAYA sorumluluğunda izin talebinde bulunulmuģ, Söz konusu yardım toplama faaliyetinin, 01/01/2015 tarihinden baģlayarak 01/04/2015 tarihine kadar yapılmasına, Valilik Makamının 18/12/2014 tarih ve sayılı olurları ile izin verilmiģ olup, düzenlenen Yardım Toplama Kimlik Belgeleri, Valilik Oluru, açılan ortak hesap dekontu yazımız ekinde gönderilmiģtir. Türkiye genelinde yapılacak olan yardımların ekte gönderilen hesap numarasına yapılması hususunda takdirlerine sunulmak üzere; Yazımızın Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, Arz olunur. Kadir ERBIYIK Kurum Müdür V

51 e-imzalıdır Eki : Yardım Toplama Kimlik Belgeleri Valilik Oluru Hesap Dekontu

52

53

54

55 [22 Ocak 2015] ĠLÂN Adalet Bakanlığından: Diyarbakır 1. Ġdare Mahkemesinin 2010/2053 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 521/1-1 Ġstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/230 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 522/1-1 [R.G. 23 Ocak ] YÖNETMELĠKLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KORUYUCU AĠLE YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 14/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Koruyucu Aile Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aģağıdaki bent eklenmiģtir. t) Koruyucu Aile Ġzleme Rapor Anahattı: Koruyucu aile yanındaki çocuğun hizmetten yararlanma düzeyinin belirlenmesi, hizmet sürecinde çocuğu etkileyecek her türlü durumun tespit edilerek çocuk yararına değerlendirme yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulan mesleki çalıģma ya da iģlemlerin belirlenerek takip edilmesine yönelik asıl konuların yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen, izleme sürecinde yapılan çalıģmalara iliģkin raporun hazırlanmasına dair anahattı, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Koruyucu aile ve yanına yerleģtirilen çocuk, aģağıda belirtilen esaslar doğrultusunda düzenli olarak izlenir. a) Ġzlemelerde tespit edilen durumlar Genel Müdürlükçe belirlenen formlara iģlenir. Ġzleme sürecindeki form ve raporlar, sosyal çalıģma görevlileri tarafından Koruyucu Aile

56 Ġzleme Rapor Anahattına uygun olarak düzenlenir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalıģmalar planlanır. b) Koruyucu aile birimi tarafından, her çocuk için dosyasında bulunan izleme kartına izleme tarihi, yöntemi, izleme sırasındaki tespitler ve değerlendirmelerin özeti iģlenir. c) Koruyucu aile birimi tarafından, çocukların yerleģtirilme tarihi, izleme periyodu, en son yapılan izleme ve planlanan izleme tarihleri, yöntemi, gerçekleģtirilecek faaliyetleri içeren uygulama planı hazırlanır ve süreç vakadan sorumlu sosyal çalıģma görevlisi tarafından takip edilir. ç) Esas olarak sosyal çalıģma görevlileri aynı anda en fazla yirmi vaka ile görevlendirilebilir. Koruyucu aile hizmeti kapsamında görevlendirilen sosyal çalıģma görevlilerinin baģka bir hizmet alanında görevlendirilmesi tercih edilmez. d) Koruyucu aile birimine; koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli olarak çocuğun yararına sürdürülebilmesi için hizmetin takibine yönelik süreçlerde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer konularda gerekli imkânlar öncelikle sağlanır. e) Ġl müdürlüğünde gerçekleģtirilen izleme görüģmelerinde çocukların koruyucu veya öz ailelerini beklerken zaman geçirebilecekleri ya da kendileriyle de aynı anda görüģme yapılabilecek kırtasiye, oyuncak gibi malzemelerin bulunduğu görüģme odaları oluģturulur. f) Öğrenim amacıyla bir baģka il e gitmesi gereken çocuklar açısından hizmetin devamında çocuk ve koruyucu ailesinin iletiģimlerinin ne Ģekilde sürdürüleceği, koruyucu ailenin çocuk için üstlenmeye devam edeceği sorumluluklar değerlendirilir. Koruyucu aile hizmetinin sonlandırılmasını gerektirecek bir durum belirlenmemesi halinde izlemeler, çocuğun ve koruyucu ailenin bulunduğu yer il müdürlükleri arasında koordinasyon kurularak devam ettirilir. Aylık bakım ödemesinin çocuk için kullanılma durumu takip edilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Koruyucu aile yanına yerleģtirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiģtirilmelerine iliģkin harcamalara karģılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her çocuk için, (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın aģağıda belirtilen yaģ aralıklarına göre belirlenen oranlar karģılığı tutarı, hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık ve net olarak ödenir. YAġ ORANLAR 0-3 yaģ yüzde elli 4-5 yaģ yüzde yetmiģbeģ 6-14 yaģ yüzde seksen yaģ yüzde seksenbeģ 19+yaĢ yüzde doksan (4) Aile yanına ikinci fıkrada belirtilen ve kardeģ çocuklar hariç, iki ya da üç çocuğun aynı anda yerleģtirilmesi halinde, ikinci çocuk için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde sekseni kadarı, üçüncü çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaģ grupları itibarıyla kendileri için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde altmıģı oranında ödenir. (6) Koruyucu aile sözleģmesi devam eden koruyucu ailelerden, eģine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eģlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karģılanır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 26 (1) Koruyucu aile hizmeti kapsamında olup okula devam eden veya öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluģ bakımındaki çocuklara verilen miktar kadar aģağıdaki usullerde harçlık ödenir.

57 a) Koruyucu aileye aylık bakım ücreti ile birlikte yanlarında bulunan çocuğa verilmek üzere ödenen harçlık, çocukların kiģisel geliģimlerinin sağlanabilmesi için koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluģ bakımındaki çocuklara verilen harçlıkla aynı olması için koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır. b) Komisyon tarafından, çocuk hakkında 30/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmıģ olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda yer alan tanı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, para kavramının geliģmediğine veya parasını koruyamayacağına karar verilen engelli çocukların harçlıklarının, çocukların bakım, eğitim ve yetiģtirilmelerine iliģkin harcamalara karģılık olduğu hakkında koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır. (2) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir. (3) Koruyucu aile yanında bakılan çocukların geliģim ve eğitimlerinin desteklenmesi için sorumlu sosyal çalıģma görevlisi rehberliğinde yapılacak değerlendirme sonucunda koruyucu ailelere aģağıdaki ödemeler yapılır. a) Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaģ grubu kreģ çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaģım giderleri karģılığı otobüs bilet ücreti ödenir. b) Çocukların geliģim ve eğitim ihtiyaçlarının karģılanması veya bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluģlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir. Bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine iliģkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara iliģkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karģılanır. Çocuğun geliģim ve eğitim ihtiyaçları sorumlu sosyal çalıģma görevlisi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir. Bu kapsamdaki giderlerin karģılanması fatura esasında değerlendirilerek aylık ya da tamamı Ģeklinde ödenebilir. c) BaĢka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaģım giderleri, bir günlük konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleģtirilmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaģım ve bir günlük konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek Ģekilde ödenir. ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda koruyucu aile hizmeti devam eden çocuklar için aylık bakım ödemesi koruyucu ailenin, koruyucu aile hizmetine iliģkin kütük kaydının bulunduğu il müdürlüğünce ödenmeye devam edilir. Ayrıca, çocuğun devlet yurtlarından yararlanması durumu öncelikle değerlendirilir. (4) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen harçlık ile üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılabilir. (5) Koruyucu aile yanında bakılan çocuklar için aģağıda düzenlenen katlı ödemelerde 24 üncü maddenin birinci fıkrası esas alınır: a) Okula giden çocuklara her yıl bir defaya mahsus olmak üzere eylül ayında okul masraflarının karģılanması amacıyla üç kat, b) Hizmetten yararlanan bütün çocuklara yıllık giyim masraflarının karģılanması için nisan ve ekim aylarında iki kat, tutarında ödeme yapılır. (6) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere de talepleri halinde yanlarındaki çocukların giyim ve eğitim masrafları karģılığı olarak beģinci fıkra hükümlerine göre ödeme yapılır.

58 (7) Bu maddede belirtilen tutarlar, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce aylık olarak ödenir. MADDE 5 Aynı Yönetmelikte geçen ve ilçe, veya ilçe, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen veya ilçey ile 18 inci maddenin birinci fıkrasında geçen veya ilçes ibareleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 6 Bu Yönetmeliğin; a) 3 üncü maddesi ile değiģtirilen aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, b) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. [R.G. 24 Ocak ] Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleģmelerine iliģkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleģmesini kapsar. (2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleģme sektörü dıģındaki abonelik sözleģmelerine bu Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Abonelik sözleģmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleģmeyi, b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını, c) Elektronik haberleģme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununda yer alan tanımı, ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karģılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dıģındaki her türlü tüketici iģleminin konusunu, e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek Ģekilde kaydedilmesini ve değiģtirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaģılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2015 Sayı 2015-11 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2014 Sayı 2014-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin KORUYUCU AİLE OLANLARA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2016 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2016 Sayı 2016-01 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Kasım 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Kasım 2014 Sayı 2014-22 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ocak 2015 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2015 Sayı 2015-1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2015 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2015 Sayı 2015-6 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ. (14 Ekim 1993 tarih ve 21728 sayılı R.G.)

KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ. (14 Ekim 1993 tarih ve 21728 sayılı R.G.) KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ (14 Ekim 1993 tarih ve 21728 sayılı R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocuklara götürülen koruyucu aile hizmetlerinin uygulama

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI .C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2014 Sayı 2014-2 ĠÇĠNDEKĠLER -

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Eylül 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2014 Sayı 2014-18 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/666 Kamu görevlilerinin bazı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Eylül 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Eylül 2013 Sayı 2013-17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2016 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2016 Sayı 2016-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Aralık 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Aralık 2013 Sayı 2013-23 ĠÇĠNDEK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Eylül 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2015 Sayı 2015-18 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2015 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2015 Sayı 2015-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /58-1

Sirküler Rapor Mevzuat /58-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.04.2016/58-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 4) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 KONU: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR 18/08/2014 tarihli ve 29092 sayılı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE (1),

Detaylı