TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Kullan m K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Kullan m K lavuzu 24

2 Ruhsat Sözleflmesi BU RUHSAT SÖZLEfiMES N ELEKTRON K REFERANSI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. ELEKTRON K REFERANSI KULLANDI INIZ ZAMAN BU RUHSATIN fiartlarini KABUL ETM fi SAYILIRSINIZ. BU fiartlari KABUL ETMED N Z TAKD RDE, BU AMBALAJI VE SATIfi F fi N ELEKTRON K REFERANSI SATIN ALDI INIZ YERE GÖTÜRÜP, SATIN ALMAK Ç N ÖDED N Z PARAYI GER ALAB L RS N Z. ELEKTRON K REFERANS bu ambalajdaki yaz l m ürünü ve dokümantasyon, FRANKLIN ise Franklin Electronic Publishers, Inc. anlam na gelir. S n rl Kullan m Ruhsat ELEKTRON K REFERANS üzerindeki bütün haklar FRANKLIN in mülkiyetinde kalacakt r. FRANKLIN, ELEKTRON K REFERANS sat n alman z vas tas yla size söz konusu ürünün münhas r olmayan ve kiflisel bir kullan m hakk n vermektedir. ELEKTRON K REFERANS n veya içerdi i verilerin kopyas n, ister elektronik biçimde ister matbu halde olsun, yapamazs n z. Bu tür kopyalamalar ilgili telif hakk yasalar n n ihlali say l r. Ayr ca, ELEKTRON K REFERANS ta de ifliklik yapamaz, söz konusu ürünü sökemez ve ürünün uyarlamas n, tersine derlemesini, çevirisini, türev çal flmalar n veya herhangi bir flekilde tersine mühendisli ini yapamazs n z. ELEKTRON K REFERANS ilgili devlet yasa ve yönetmeliklerine uymadan dolayl veya dolays z olarak ihraç ya da yeniden ihraç edemezsiniz. ELEKTRON K REFERANS, FRANKLIN in gizli ve münhas r bilgilerini içermekte olup, bu bilgilerin izinsiz olarak aç klanmas n veya kullan lmas n engellemek için yeterli önlemleri almay kabul etmifl say l rs n z. Bu ruhsat, feshedilene kadar yürürlüktedir. Bu ruhsat, herhangi bir hükmüne uymad n z takdirde, FRANKLIN in bildirisi gerekmeden derhal fesholur. 1

3 Tavsiyeler Üretici, bütün önemli verilerin ayr, kal c kay tlar n n saklanmas n kesinlikle tavsiye eder. Baz koflullarda, elektronik bellekli hemen hemen her ürünün içerdi i veriler kaybolabilir veya de iflebilir. Bu yüzden üretici, yanl fl kullan m, onar m, kusur, pil de iflimi, belirtilen pil ömrü sona erdikten sonra kullan m veya baflka herhangi bir nedenle veri kayb ndan ya da verilerin kullan lamaz hale gelmesinden dolay hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu üniteyi pantolonunuzun arka cebinde tafl may n. Bu üniteyi afl r s cakl a, rutubete veya toza maruz b rakmay n. Bu üniteyi yere düflürmeyin veya üniteye afl r kuvvet uygulamay n. Sadece yumuflak, temiz bir bezle temizleyin. Solvent (çözücü s v ) kullanmay n. Bu üniteyi sökmeyin veya onarmaya çal flmay n. Bu k lavuzu ileride baflvurmak üzere saklay n. 2

4 Pillerin tak lmas Bu ünitenin gücü 2 adet ana CR2032 pili, veri bankas belle inin gücü ise 1 adet CR2032 pili taraf ndan sa lanmaktad r. Piller zay flad nda ünitenin fl azalmaya bafllar. Bu durumda 2 ana pili derhal de ifltirin. Ana pilleri takmak veya de ifltirmek için afla daki ad mlar izleyin. Ana pil bölmesi Ana pil bölme kilidi Veritaban belle i pil bölmesi Ana Pillerin De ifltirilmesi 1. Üniteyi kapat n. 2. Ünitenin arkas n çevirin. 3. Pil bölmesi kilidinin t rna n kilidi açmak üzere sürün. 4. Pil kapa n kald rarak ç kar n. 5. Eski pilleri ç kar p, yeni pilleri, pozitif (+) taraflar yukar bakacak flekilde yerlefltirin. 6. Kapa tak n. 7. T rna kilitleme pozisyonuna sürün. 3

5 Pillerin Tak lmas Veri Bankas Bellek Pilinin De ifltirilmesi Üniteyi ana pilleri zay flad zaman kullanmaya devam etmedi iniz takdirde veri bankas bellek pilini de ifltirmeniz gerekmez. Böyle bir durumda ana pilleri de ifltirin. Bunun amac veri bankan zdaki verilerin korunmas d r. 1. Üniteyi kapat n. 2. Ünitenin arkas n çevirin. 3. Y ld z uçlu bir tornavida ile veri bankas belle i pil kapa n n vidas n sökerek kapa ç kar n. 4. Eski pili ç kar p, yeni pili, pozitif (+) taraf yukar bakacak flekilde yerlefltirin. 5. Kapa tak p vidalay n. 4

6 Kullanmaya Bafllamak Ünitenizi ilk açt n zda bir mesaj dili seçmeniz gerekir. Mesaj dili, ekran mesajlar n n ve menü fl klar n n dilidir. Mesaj dili olarak seçmek istedi iniz dilin alt ndaki numaraya bas n. Mesaj Dilinin De ifltirilmesi Mesaj dilini istedi iniz zaman de ifltirebilirsiniz. Önce tufluna, sonra da istedi iniz dilin numaras na bas n. Tufl Tonunun Aç l p Kapat lmas Tufl tonu, herhangi bir tufla bas ld nda ç kan biip sesidir. Tufl tonu aç k oldu u zaman ekranda ( ) simgesi görüntülenir. Tufl tonunu açmak için S( ) tufluna bas n. Tufl tonunu kapatmak için yine S Ekran Kontrast n n De ifltirilmesi Ekran kontrast n iste inize göre de ifltirebilirsiniz. Bunu yapmak için önce tufluna bas n, sonra da ekran daha koyu veya daha aç k yapmak için ve tufllar n kullan n. 5

7 Kullanmaya Bafllamak Alarm n Ayarlanmas Alarm 24 saat yöntemiyle ayarlayabilirsiniz. Önce, sonra da A(ALARM) tufllar na bas n. AÇIK/KAPALI, saat ve dakika alanlar aras nda geçifl yapmak için ve tufllar n kullan n. De ifliklik yapmak için ve tufllar n kullan n. Ayarlama ifllemlerini tamamlad n zda Ünitenin S f rlanmas S f rlama dü mesi, ünitenin önünde sol tarafta, i ne boyunda bir delikte gömülü durumdad r. Ünitenizi s f rlamak için bir atafl kullanarak s f rlama dü mesine hafifçe bas n. Afl r bas nç UYGULAMAYIN; aksi takdirde ünite hasara u rayacakt r. Not: Üniteyi s f rlad n zda veri bankas ndaki bütün veriler kaybolacakt r. Tüm verilerinizin ayr, yaz l kay tlar n saklay n. 6

8 Tufl K lavuzu Numara tufllar, Mesaj Dilini Ayarla ekran nda kendilerinin yukar s ndaki yaz l dili seçerler. fllev Tufllar Euro dönüfltürücüsüne gider. Çevirmene gider. Veri Bankas na gider. Hesap Makinesine gider. mla Düzelticisini bafllat r. Üniteyi açar ve kapat r. Çevirmende Girdi ekran na geri döner. Hesap makinesini s f rlar. Ana veri bankas kipinde bir girdiyi siler. Veri bankas n n düzenle kipinde sa daki bir karakteri siler. Döviz Dönüfltürücüsü ne gider. Mesaj Dilini Ayarla ekran na gider. Düzenle kipini bafllat r. Ara karakterini yazar. Çevirmende, kaynak sözcükle efl anlaml sözcükleri gösterir. 7

9 Tufl K lavuzu Çevirmende, hedef sözcükle efl anlaml sözcükleri gösterir. Yap lan seçimi girer veya bir kayd depolar. Bir vurgu iflareti (aksan) yazar. Yön Tufllar Soldaki karakteri siler veya imleci sola götürür. mleci sa a götürür. Çevirmende bulunan girdiler içinde yukar do ru hareket eder. Saat ayar kipinde rakamlar yükseltir. Çevirmende bulunan girdiler içinde afla do ru hareket eder. Saat ayar kipinde rakamlar düflürür. Çevirmenin tüm girdileri içinde yukar do ru hareket eder. Çevirmenin tüm girdileri içinde afla do ru hareket eder. 8

10 Saatlerin Kullan lmas Ünite aç ld zaman ilk olarak görüntülenen ekran Yerel saattir. Yerel flehri, yürürlükteki saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz. Yerel Saatin Ayarlanmas 1. Yan p sönen L, saatin yerel oldu unu belirtir. 2. fiehrin ad yan p söner. 3. stedi iniz flehri bulmak için ve tufllar n kullan n. stedi iniz flehrin ilk harfini yazd n z takdirde, o harfle bafllayan ilk flehrin ad görüntülenir. fiehrinizi bulmak için tuflunu kullan n. fiehrinizi bulamazsan z, ayn saat dilimi içindeki baflka bir flehri seçin. 4. Bir sonraki alana gitmek için 5. Ayarlar n z girmek için ve tufllar n kullan n. Saat ve tarih alanlar n geçmek için tuflunu kullan n. De ifliklik yapmak için ve tufllar n kullan n. Gün ayar otomatik olarak de iflir. 6. Ayarlama ifllemini tamamlad n zda 9

11 Saatlerin Kullan lmas Biçimlerin De ifltirilmesi Yerel saat, ayarland ktan sonra birkaç biçimde görüntülenebilir saat ve 24-saat biçimleri aras nda seçim yapmak için (12/24) tufllar na bas n. 3. Yaz Saatini görüntülemek için (DST) tufllar na bas n. Standart saate dönmek için (DST) tufllar na yine bas n. 4. Tarihi ayarlamak için (DATE) tufllar na bas n. Ay-gün-y l ve gün-ay-y l görüntüleri aras ndan seçim yapmak için (MD/DM) tufllar na bas n. fiehir/saat ekran na geri dönmek için (DATE) tufllar na bas n. Ayarlar, tekrar de ifltirilene kadar yürürlükte kal r. 10

12 Çevirmenin Kullan m Herhangi bir sözcü ün bir kaynak dilinden, bir hedef diline çevirisini yapabilirsiniz. Ayr ca, yüzlerce yararl cümlenin çevirisini de görebilirsiniz. Hem kaynak, hem de hedef dili de ifltirmeniz mümkündür. Sözcüklerin Çevirisi stedi iniz kaynak dilini bulmak için ve tufllar n kullan n. stedi iniz dilin numara kodunu da girebilirsiniz stedi iniz hedef dilini bulmak için ve tufllar n kullan n. 5. Kelime/Kategori ekran n görüntülemek için 6. Kelime seçene i için yine tufluna bas n. Bofl bir Kelime girme ekran görüntülenecektir. 7. Çevirisini yapmak istedi iniz sözcü ü yaz n. Bir vurgu iflaretini (aksan) yazmak için, önce harfi yazd ktan sonra istedi iniz vurgu iflaretini bulana kadar mlecin solundaki bir karakteri silmek için 11

13 Çevirmenin Kullan m Yaz lanlar n tümünü silmek için tufluna bas n. Sözcü ü baflka bir hedef dilinde görmek istedi inizde o dilin kod numaras na bas n. Not: fiimdi, hedef diliniz tekrar de ifltirilene kadar ayarlanm flt r. 8. Sözcü ünüz bu çevirmende varsa, bulunan çeviri say s ekranda görüntülenir. Yoksa, sözcük listesindeki en yak n sözcü e gidilir. 9. Çevirileri görmek için veya tufluna bas n. Y ld z iflaretleri listenin sonuna gelindi ini belirtir. 10. Sözcük listesindeki di er sözcükleri görüntülemek için veya Çevirisini bulmak üzere yeni bir sözcük yazmaya istedi iniz zaman bafllayabilirsiniz. Yanl fl Yaz mlar n Düzeltilmesi Bir sözcü ün nas l yaz ld ndan emin de ilseniz, sözcü ü bildi iniz flekliyle yaz n ve Olas düzeltilerin bir listesi görüntülenir. Liste içinde afla do ru gitmek için stedi iniz sözcü ü buldu unuzda 12

14 Çevirmenin Kullan m Cümle Çevirilerinin Görüntülenmesi Sözcüklerin Çevirisi k sm nda anlat lan yöntemle kaynak ve hedef dillerini seçin ve 3. tufluna basarak Kategori listesini seçtikten sonra 4. veya tufluna basarak mevcut 13 kategori aras nda gezindikten sonra, istedi iniz kategoriyi seçmek için 5. Seçti iniz kategoride, kaynak dilindeki cümleler aras nda gezinmek için veya 6. stedi iniz cümlenin çevirisini görmek için fiimdi veya tuflunu kullanarak hedef dilindeki cümleler aras nda gezinebilirsiniz. 7. Kaynak dilindeki cümlelere geri dönmek için 8. Kategori listesine geri dönmek için 13

15 Çevirmenin Kullan m More, Alt ve ok tufllar hakk nda More, Alt veya ok tufllar n de iflik zamanlarda ekranda görebilirsiniz. Bu tufllar n anlamlar afla da verilmifltir: Alt Kaynak sözcü e efl anlaml sözcükleri görüntülemek için More Hedef sözcü e efl anlaml sözcükleri görüntülemek için Kategori listesinde veya Çevirmenin buldu u sözcük listesinde yukar ç kmak için Kategori listesinde veya Çevirmenin buldu u sözcük listesinde afla inmek için Sa a gitmek için Sola gitmek için Çevirmen içinde bir sonraki sözcük veya cümleyi görmek için tufluna bas n. Çevirmen içinde bir önceki sözcük veya cümleyi görmek için tufluna bas n. 14

16 Veri Bankas n n Kullan m sim, telefon numaras veya not kaydetmek için veri bankan z kullanabilirsiniz. Girifl dili olarak istedi iniz dilin kod numaras na bas n. Bir Kayd n Girilmesi Bir isim yaz n. mlecin solundaki bir karakteri silmek için Yaz lan tüm harfleri silmek için tufluna bas n. 3. Bir sonraki alana gitmek için tufluna bas n. 4. Bir telefon numaras veya not yaz n. 5. Verinizi kaydetmek için simleriniz alfabetik s raya göre kaydedilir. Kay tlar n Görüntülenmesi Alfabetik olarak s ralanm fl listedeki birinci isim görüntülenecektir. 3. Liste içinde gezinerek istedi iniz ismi bulmak için veya 15

17 Veri Bankas n n Kullan m Herhangi bir ismin ilk harfini yazarak o harfle bafllayan ilk isme gidebilir veya ismin tamam n yazabilirsiniz. 4. Telefon/Not verilerini görüntülemek için Kay t Düzenleme Herhangi bir kayd n her alan n ayr ayr düzenleyebilirsiniz Kay tlar n Görüntülenmesi k sm nda anlat lan yöntemi izleyerek düzenlemek istedi iniz alan bulun. 3. mleç, birinci karakterin alt nda olacak ve yan p sönecektir. 4. tuflunu kullanarak, imleci de ifltirmek istedi iniz harf veya rakama götürün ve yeni harf veya rakam yaz n. Eski harf sa a kayacakt r. Silmek için 5. Düzenlenen bilgileri kaydetmek için 16

18 Veri Bankas n n Kullan m Kay tlar n Silinmesi Tek bir kayd silmek için flunlar yap n: Kay tlar n Görüntülenmesi k sm nda anlat lan yöntemi izleyerek silmek istedi iniz kayd bulun. 3. Sil Evet/Hay r? mesaj görüntülenecektir. 4. Kayd silmek için E Silme ifllemini iptal etmek için H Ünite, veri bankas girdi ekran na dönecektir. Veri bankas n n tümünü silmek için flunlar yap n: Hepsini Sil Evet/Hay r? mesaj görüntülenecektir. 3. Bütün kay tlar silmek için E Silme ifllemini iptal etmek için H Ünite, veri bankas girdi ekran na dönecektir. 17

19 Hesap Makinesinin Kullan m Standart aritmetik hesaplar, bellek gerektiren hesaplar ve yüzde hesaplar için Hesap Makinesini kullanabilirsiniz. Not: Hesap Makinesini kulland n zda, hesap makinesi ifllev tufllar otomatik olarak ÜstKarakter (Shift) kipine geçer Bir numara yaz n. 10 haneye kadar yazabilirsiniz. Ondal k say yazmak için (.) tufllar na bas n. 3. Hesap makinesi ifllev tufluna bas n ve baflka bir numara yaz n. 4. Hesaplamak için Bas lan Tufl Yap lan fllem + Toplama - Ç karma x Çarpma Bölme % Yüzde hesab +/- Numaran n negatifi M + Numaran n bellekteki numarayla toplanmas M - Numaran n bellekteki numaradan ç kar lmas MR Bellekteki numaran n ça r lmas MC Belle in silinmesi CE Ekran n silinmesi 18

20 Dönüfltürücülerin Kullan m Metrik Dönüfltürücünün Kullan m Afla daki metrik dönüfltürmeler üniteye programlanm flt r: C F LB KG US GAL L UK GAL L INCH CM MILE KM Dönüfltürme tufllar Hesap Makinesinde, Döviz Dönüfltürücüsünde ve Euro Dönüfltürücüsünde otomatik olarak ÜstKarakter (Shift) kipine geçer. Metrik dönüfltürme yapmak için afla daki yöntemi izleyin: 1., veya 2. Yapmak istedi iniz dönüfltürme iflleminin 3. Dönüfltürmek istedi iniz numaray yaz n. 4. Dönüfltürmek için Dönüfltürme yönünü ters çevirmek için M(INV) Döviz Dönüfltürücülerinin Kullan m Üniteniz, döviz kurlar n ayarlayabilece iniz bir Döviz Dönüfltürücüsüyle birlikte gelir Döviz kuru yan p sönecektir. 19

21 Dönüfltürücülerin Kullan m 3. Bir döviz kuru girin. Not: Girdi iniz kur, HOME (EV) para biriminin 1 ünitesine eflit olmal d r. HOME (EV) ve OTHER (D ER) ifadelerini istedi iniz k saltmalarla de ifltirebilirsiniz. HOME (EV) ifadesini istedi iniz k saltmayla de ifltirmek için Maksimum 5 harf kullanabilirsiniz. OTHER (D ER) ifadesini istedi iniz k saltmayla de ifltirmek için tufluna bas n. Not: tufluna bas p önce tüm harfleri sildikten sonra kendi harflerinizi yazabilirsiniz. 4. fiimdi, dövizler ve döviz kurlar siz de ifltirene kadar ayarlanm flt r. 5. Dönüfltürmek istedi iniz miktar girin ve 6. Dönüfltürme yönünü ters çevirmek için M(INV) Euro Dönüfltürücüsünün Kullan m Euro Dönüfltürücüsü için Programlanm fl kurlar, Avrupa Birli i Konseyi ve 11 ifltirakçi ülke taraf ndan benimsenmifl kurlard r. Liste içinde gezinmek için veya tufllar na basarak istedi iniz dövizi bulun. Dönüfltürmek istedi iniz miktar yaz n. Dönüfltürme yönünü ters çevirmek için M(INV) 20

22 Parolan n Konmas Parola Koymak çin 1. Yerel Saat kipinde oldu unuzdan emin olmak için yan p sönen L harfini bulun. 2. L(LOCK) 3. Maksimum 6 karakter kullanarak bir parola girin. Uyar : Parolan z n bir kopyas n emin bir yerde saklay n. Parolan z unutursan z, veri bankas n kullanmadan önce üniteyi s f rlaman z gerekecek ve böylece daha önce girmifl oldu unuz bilgiler kaybolacakt r. 4. Parolan z, onaylanmas için tekrar girmeniz istenecektir. 5. Parolan z tekrar girin ve tufluna bas n. Parolan z, de ifltirilene kadar kilitlenmifltir. Parolan n De ifltirilmesi veya Silinmesi Yukar daki Basamak 1 ve 2 yi izleyin. Parolan z yaz n ve Parolan z silinmifltir. Yeni bir parola koymak için yukar daki basamaklar izleyin. 21

23 Teknik Özellikler Model: TE-218 Boyutlar: 128 x 82 x 12.5 mm A rl k 90 g. Piller: 3 adet CR2032 Depolama Kapasitesi: 3 KB ISBN Model: TG-218 Boyutlar: 128 x 82 x 12.5 mm A rl k 90 g. Piller: 3 adet CR2032 Depolama Kapasitesi: 3 KB ISBN Model: TW-218 Boyutlar: 128 x 82 x 12.5 mm A rl k 90 g. Piller: 3 adet CR2032 Depolama Kapasitesi: 3 KB ISBN Franklin Electronic Publishers Inc., Burlington, N.J , ABD. Her hakk sakl d r. FCC standartlar na uyumu FCC taraf ndan test edilerek saptanm flt r. Ev veya Büro kullan m içindir. Garanti (ABD d fl için) Bu ürün, piller hariç, sat n alma tarihinden sonra bir y l için Franklin taraf ndan garanti edilmektedir. Ürün kusurlu iflçilik veya malzeme nedeniyle ar zalan rsa, takdir hakk Franklin e ait olmak üzere ücretsiz olarak onar lacak ya da eflde er bir ürünle de ifltirilecektir. Amerika Birleflik Devletleri d fl nda sat n al nan ürünler garanti alt nda iade edilecekleri zaman, sat fl fifli ve ar zan n tan m yla birlikte sat fl yapan ilk yere geri verilmelidir. Geçerli bir sat fl fifli sa lanmad takdirde onar m ücrete tabidir. Kötü kullan m, kazara oluflan hasar ya da afl nma veya y pranma nedeniyle oluflan kusurlar bu garantinin aç kça haricindedir. Bu garanti, tüketicinin yasal haklar n etkilemez. 22

24 Technical Support/Ayuda técnica /Technische Hilfe/Aiuto tecnico/aide technique/technische Steun Deutschland Bitte schicken Sie dieses Österreich Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter Mexico Para Soporte Técnico llamar al tel USA & Canada Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) and choose option 3, or fax (609) or visit us at All other countries Todos los otros paises Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países È fiïâ ÙÈ ÏÏÂ ÒÚÂ CTP P/N Rev.B

Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici

Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici RF-4-96PC Personal Organizer Personal Organiser Kiflisel Düzenleyici User s Guide Bedienungsanleitung Kullan m K lavuzu çindekiler Ruhsat Sözleflmesi...............64 Bildiri..........................65

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

EST-5114. Interpreter. 14 Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu

EST-5114. Interpreter. 14 Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu EST-5114 Interpreter 14 Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu 1 Aygıtı kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik uyarıları ile önlemlerini

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS World Wide Web www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, kurulu yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

TUR_A102_Cover.qxd 6/22/05 9:51 AM Page 5 ELEKTRON K YAZAR KASA XE-A102 MODEL TAL MAT ELK TABI

TUR_A102_Cover.qxd 6/22/05 9:51 AM Page 5 ELEKTRON K YAZAR KASA XE-A102 MODEL TAL MAT ELK TABI TUR_A102_Cover.qxd 6/22/05 9:51 AM Page 5 ELEKTRON K YAZAR KASA MODEL XE-A102 TAL MAT ELK TABI TUR_A102_Cover.qxd 6/22/05 9:51 AM Page 2 D KKAT: Çekmece aç ld nda dengenin da lmamas için yazar kasan n

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI 1-İLK AÇILIŞ Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra aşağıdaki ekran gelir Bundan sonra

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda

RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda RC4-2 Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve bu kullanıcı talimatlarında gösterilen diğer parçalar elinizdekilerle aynı görüntüye sahip olmayabilir. Gerekli görülen her türlü değişikliği

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500 S500Cover.fm Pages 1-2 Mercredi, 3. septembre 2003 2:44 14 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, yüklenmifl olan yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Ç FT BANTLI

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BÖL-1B. Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

BÖL-1B. Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı BÖL-1B Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. İŞARETLİ SAYILAR Bilgisayar gibi

Detaylı