TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Kullan m K lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Kullan m K lavuzu 24

2 Ruhsat Sözleflmesi BU RUHSAT SÖZLEfiMES N ELEKTRON K REFERANSI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. ELEKTRON K REFERANSI KULLANDI INIZ ZAMAN BU RUHSATIN fiartlarini KABUL ETM fi SAYILIRSINIZ. BU fiartlari KABUL ETMED N Z TAKD RDE, BU AMBALAJI VE SATIfi F fi N ELEKTRON K REFERANSI SATIN ALDI INIZ YERE GÖTÜRÜP, SATIN ALMAK Ç N ÖDED N Z PARAYI GER ALAB L RS N Z. ELEKTRON K REFERANS bu ambalajdaki yaz l m ürünü ve dokümantasyon, FRANKLIN ise Franklin Electronic Publishers, Inc. anlam na gelir. S n rl Kullan m Ruhsat ELEKTRON K REFERANS üzerindeki bütün haklar FRANKLIN in mülkiyetinde kalacakt r. FRANKLIN, ELEKTRON K REFERANS sat n alman z vas tas yla size söz konusu ürünün münhas r olmayan ve kiflisel bir kullan m hakk n vermektedir. ELEKTRON K REFERANS n veya içerdi i verilerin kopyas n, ister elektronik biçimde ister matbu halde olsun, yapamazs n z. Bu tür kopyalamalar ilgili telif hakk yasalar n n ihlali say l r. Ayr ca, ELEKTRON K REFERANS ta de ifliklik yapamaz, söz konusu ürünü sökemez ve ürünün uyarlamas n, tersine derlemesini, çevirisini, türev çal flmalar n veya herhangi bir flekilde tersine mühendisli ini yapamazs n z. ELEKTRON K REFERANS ilgili devlet yasa ve yönetmeliklerine uymadan dolayl veya dolays z olarak ihraç ya da yeniden ihraç edemezsiniz. ELEKTRON K REFERANS, FRANKLIN in gizli ve münhas r bilgilerini içermekte olup, bu bilgilerin izinsiz olarak aç klanmas n veya kullan lmas n engellemek için yeterli önlemleri almay kabul etmifl say l rs n z. Bu ruhsat, feshedilene kadar yürürlüktedir. Bu ruhsat, herhangi bir hükmüne uymad n z takdirde, FRANKLIN in bildirisi gerekmeden derhal fesholur. 1

3 Tavsiyeler Üretici, bütün önemli verilerin ayr, kal c kay tlar n n saklanmas n kesinlikle tavsiye eder. Baz koflullarda, elektronik bellekli hemen hemen her ürünün içerdi i veriler kaybolabilir veya de iflebilir. Bu yüzden üretici, yanl fl kullan m, onar m, kusur, pil de iflimi, belirtilen pil ömrü sona erdikten sonra kullan m veya baflka herhangi bir nedenle veri kayb ndan ya da verilerin kullan lamaz hale gelmesinden dolay hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu üniteyi pantolonunuzun arka cebinde tafl may n. Bu üniteyi afl r s cakl a, rutubete veya toza maruz b rakmay n. Bu üniteyi yere düflürmeyin veya üniteye afl r kuvvet uygulamay n. Sadece yumuflak, temiz bir bezle temizleyin. Solvent (çözücü s v ) kullanmay n. Bu üniteyi sökmeyin veya onarmaya çal flmay n. Bu k lavuzu ileride baflvurmak üzere saklay n. 2

4 Pillerin tak lmas Bu ünitenin gücü 2 adet ana CR2032 pili, veri bankas belle inin gücü ise 1 adet CR2032 pili taraf ndan sa lanmaktad r. Piller zay flad nda ünitenin fl azalmaya bafllar. Bu durumda 2 ana pili derhal de ifltirin. Ana pilleri takmak veya de ifltirmek için afla daki ad mlar izleyin. Ana pil bölmesi Ana pil bölme kilidi Veritaban belle i pil bölmesi Ana Pillerin De ifltirilmesi 1. Üniteyi kapat n. 2. Ünitenin arkas n çevirin. 3. Pil bölmesi kilidinin t rna n kilidi açmak üzere sürün. 4. Pil kapa n kald rarak ç kar n. 5. Eski pilleri ç kar p, yeni pilleri, pozitif (+) taraflar yukar bakacak flekilde yerlefltirin. 6. Kapa tak n. 7. T rna kilitleme pozisyonuna sürün. 3

5 Pillerin Tak lmas Veri Bankas Bellek Pilinin De ifltirilmesi Üniteyi ana pilleri zay flad zaman kullanmaya devam etmedi iniz takdirde veri bankas bellek pilini de ifltirmeniz gerekmez. Böyle bir durumda ana pilleri de ifltirin. Bunun amac veri bankan zdaki verilerin korunmas d r. 1. Üniteyi kapat n. 2. Ünitenin arkas n çevirin. 3. Y ld z uçlu bir tornavida ile veri bankas belle i pil kapa n n vidas n sökerek kapa ç kar n. 4. Eski pili ç kar p, yeni pili, pozitif (+) taraf yukar bakacak flekilde yerlefltirin. 5. Kapa tak p vidalay n. 4

6 Kullanmaya Bafllamak Ünitenizi ilk açt n zda bir mesaj dili seçmeniz gerekir. Mesaj dili, ekran mesajlar n n ve menü fl klar n n dilidir. Mesaj dili olarak seçmek istedi iniz dilin alt ndaki numaraya bas n. Mesaj Dilinin De ifltirilmesi Mesaj dilini istedi iniz zaman de ifltirebilirsiniz. Önce tufluna, sonra da istedi iniz dilin numaras na bas n. Tufl Tonunun Aç l p Kapat lmas Tufl tonu, herhangi bir tufla bas ld nda ç kan biip sesidir. Tufl tonu aç k oldu u zaman ekranda ( ) simgesi görüntülenir. Tufl tonunu açmak için S( ) tufluna bas n. Tufl tonunu kapatmak için yine S Ekran Kontrast n n De ifltirilmesi Ekran kontrast n iste inize göre de ifltirebilirsiniz. Bunu yapmak için önce tufluna bas n, sonra da ekran daha koyu veya daha aç k yapmak için ve tufllar n kullan n. 5

7 Kullanmaya Bafllamak Alarm n Ayarlanmas Alarm 24 saat yöntemiyle ayarlayabilirsiniz. Önce, sonra da A(ALARM) tufllar na bas n. AÇIK/KAPALI, saat ve dakika alanlar aras nda geçifl yapmak için ve tufllar n kullan n. De ifliklik yapmak için ve tufllar n kullan n. Ayarlama ifllemlerini tamamlad n zda Ünitenin S f rlanmas S f rlama dü mesi, ünitenin önünde sol tarafta, i ne boyunda bir delikte gömülü durumdad r. Ünitenizi s f rlamak için bir atafl kullanarak s f rlama dü mesine hafifçe bas n. Afl r bas nç UYGULAMAYIN; aksi takdirde ünite hasara u rayacakt r. Not: Üniteyi s f rlad n zda veri bankas ndaki bütün veriler kaybolacakt r. Tüm verilerinizin ayr, yaz l kay tlar n saklay n. 6

8 Tufl K lavuzu Numara tufllar, Mesaj Dilini Ayarla ekran nda kendilerinin yukar s ndaki yaz l dili seçerler. fllev Tufllar Euro dönüfltürücüsüne gider. Çevirmene gider. Veri Bankas na gider. Hesap Makinesine gider. mla Düzelticisini bafllat r. Üniteyi açar ve kapat r. Çevirmende Girdi ekran na geri döner. Hesap makinesini s f rlar. Ana veri bankas kipinde bir girdiyi siler. Veri bankas n n düzenle kipinde sa daki bir karakteri siler. Döviz Dönüfltürücüsü ne gider. Mesaj Dilini Ayarla ekran na gider. Düzenle kipini bafllat r. Ara karakterini yazar. Çevirmende, kaynak sözcükle efl anlaml sözcükleri gösterir. 7

9 Tufl K lavuzu Çevirmende, hedef sözcükle efl anlaml sözcükleri gösterir. Yap lan seçimi girer veya bir kayd depolar. Bir vurgu iflareti (aksan) yazar. Yön Tufllar Soldaki karakteri siler veya imleci sola götürür. mleci sa a götürür. Çevirmende bulunan girdiler içinde yukar do ru hareket eder. Saat ayar kipinde rakamlar yükseltir. Çevirmende bulunan girdiler içinde afla do ru hareket eder. Saat ayar kipinde rakamlar düflürür. Çevirmenin tüm girdileri içinde yukar do ru hareket eder. Çevirmenin tüm girdileri içinde afla do ru hareket eder. 8

10 Saatlerin Kullan lmas Ünite aç ld zaman ilk olarak görüntülenen ekran Yerel saattir. Yerel flehri, yürürlükteki saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz. Yerel Saatin Ayarlanmas 1. Yan p sönen L, saatin yerel oldu unu belirtir. 2. fiehrin ad yan p söner. 3. stedi iniz flehri bulmak için ve tufllar n kullan n. stedi iniz flehrin ilk harfini yazd n z takdirde, o harfle bafllayan ilk flehrin ad görüntülenir. fiehrinizi bulmak için tuflunu kullan n. fiehrinizi bulamazsan z, ayn saat dilimi içindeki baflka bir flehri seçin. 4. Bir sonraki alana gitmek için 5. Ayarlar n z girmek için ve tufllar n kullan n. Saat ve tarih alanlar n geçmek için tuflunu kullan n. De ifliklik yapmak için ve tufllar n kullan n. Gün ayar otomatik olarak de iflir. 6. Ayarlama ifllemini tamamlad n zda 9

11 Saatlerin Kullan lmas Biçimlerin De ifltirilmesi Yerel saat, ayarland ktan sonra birkaç biçimde görüntülenebilir saat ve 24-saat biçimleri aras nda seçim yapmak için (12/24) tufllar na bas n. 3. Yaz Saatini görüntülemek için (DST) tufllar na bas n. Standart saate dönmek için (DST) tufllar na yine bas n. 4. Tarihi ayarlamak için (DATE) tufllar na bas n. Ay-gün-y l ve gün-ay-y l görüntüleri aras ndan seçim yapmak için (MD/DM) tufllar na bas n. fiehir/saat ekran na geri dönmek için (DATE) tufllar na bas n. Ayarlar, tekrar de ifltirilene kadar yürürlükte kal r. 10

12 Çevirmenin Kullan m Herhangi bir sözcü ün bir kaynak dilinden, bir hedef diline çevirisini yapabilirsiniz. Ayr ca, yüzlerce yararl cümlenin çevirisini de görebilirsiniz. Hem kaynak, hem de hedef dili de ifltirmeniz mümkündür. Sözcüklerin Çevirisi stedi iniz kaynak dilini bulmak için ve tufllar n kullan n. stedi iniz dilin numara kodunu da girebilirsiniz stedi iniz hedef dilini bulmak için ve tufllar n kullan n. 5. Kelime/Kategori ekran n görüntülemek için 6. Kelime seçene i için yine tufluna bas n. Bofl bir Kelime girme ekran görüntülenecektir. 7. Çevirisini yapmak istedi iniz sözcü ü yaz n. Bir vurgu iflaretini (aksan) yazmak için, önce harfi yazd ktan sonra istedi iniz vurgu iflaretini bulana kadar mlecin solundaki bir karakteri silmek için 11

13 Çevirmenin Kullan m Yaz lanlar n tümünü silmek için tufluna bas n. Sözcü ü baflka bir hedef dilinde görmek istedi inizde o dilin kod numaras na bas n. Not: fiimdi, hedef diliniz tekrar de ifltirilene kadar ayarlanm flt r. 8. Sözcü ünüz bu çevirmende varsa, bulunan çeviri say s ekranda görüntülenir. Yoksa, sözcük listesindeki en yak n sözcü e gidilir. 9. Çevirileri görmek için veya tufluna bas n. Y ld z iflaretleri listenin sonuna gelindi ini belirtir. 10. Sözcük listesindeki di er sözcükleri görüntülemek için veya Çevirisini bulmak üzere yeni bir sözcük yazmaya istedi iniz zaman bafllayabilirsiniz. Yanl fl Yaz mlar n Düzeltilmesi Bir sözcü ün nas l yaz ld ndan emin de ilseniz, sözcü ü bildi iniz flekliyle yaz n ve Olas düzeltilerin bir listesi görüntülenir. Liste içinde afla do ru gitmek için stedi iniz sözcü ü buldu unuzda 12

14 Çevirmenin Kullan m Cümle Çevirilerinin Görüntülenmesi Sözcüklerin Çevirisi k sm nda anlat lan yöntemle kaynak ve hedef dillerini seçin ve 3. tufluna basarak Kategori listesini seçtikten sonra 4. veya tufluna basarak mevcut 13 kategori aras nda gezindikten sonra, istedi iniz kategoriyi seçmek için 5. Seçti iniz kategoride, kaynak dilindeki cümleler aras nda gezinmek için veya 6. stedi iniz cümlenin çevirisini görmek için fiimdi veya tuflunu kullanarak hedef dilindeki cümleler aras nda gezinebilirsiniz. 7. Kaynak dilindeki cümlelere geri dönmek için 8. Kategori listesine geri dönmek için 13

15 Çevirmenin Kullan m More, Alt ve ok tufllar hakk nda More, Alt veya ok tufllar n de iflik zamanlarda ekranda görebilirsiniz. Bu tufllar n anlamlar afla da verilmifltir: Alt Kaynak sözcü e efl anlaml sözcükleri görüntülemek için More Hedef sözcü e efl anlaml sözcükleri görüntülemek için Kategori listesinde veya Çevirmenin buldu u sözcük listesinde yukar ç kmak için Kategori listesinde veya Çevirmenin buldu u sözcük listesinde afla inmek için Sa a gitmek için Sola gitmek için Çevirmen içinde bir sonraki sözcük veya cümleyi görmek için tufluna bas n. Çevirmen içinde bir önceki sözcük veya cümleyi görmek için tufluna bas n. 14

16 Veri Bankas n n Kullan m sim, telefon numaras veya not kaydetmek için veri bankan z kullanabilirsiniz. Girifl dili olarak istedi iniz dilin kod numaras na bas n. Bir Kayd n Girilmesi Bir isim yaz n. mlecin solundaki bir karakteri silmek için Yaz lan tüm harfleri silmek için tufluna bas n. 3. Bir sonraki alana gitmek için tufluna bas n. 4. Bir telefon numaras veya not yaz n. 5. Verinizi kaydetmek için simleriniz alfabetik s raya göre kaydedilir. Kay tlar n Görüntülenmesi Alfabetik olarak s ralanm fl listedeki birinci isim görüntülenecektir. 3. Liste içinde gezinerek istedi iniz ismi bulmak için veya 15

17 Veri Bankas n n Kullan m Herhangi bir ismin ilk harfini yazarak o harfle bafllayan ilk isme gidebilir veya ismin tamam n yazabilirsiniz. 4. Telefon/Not verilerini görüntülemek için Kay t Düzenleme Herhangi bir kayd n her alan n ayr ayr düzenleyebilirsiniz Kay tlar n Görüntülenmesi k sm nda anlat lan yöntemi izleyerek düzenlemek istedi iniz alan bulun. 3. mleç, birinci karakterin alt nda olacak ve yan p sönecektir. 4. tuflunu kullanarak, imleci de ifltirmek istedi iniz harf veya rakama götürün ve yeni harf veya rakam yaz n. Eski harf sa a kayacakt r. Silmek için 5. Düzenlenen bilgileri kaydetmek için 16

18 Veri Bankas n n Kullan m Kay tlar n Silinmesi Tek bir kayd silmek için flunlar yap n: Kay tlar n Görüntülenmesi k sm nda anlat lan yöntemi izleyerek silmek istedi iniz kayd bulun. 3. Sil Evet/Hay r? mesaj görüntülenecektir. 4. Kayd silmek için E Silme ifllemini iptal etmek için H Ünite, veri bankas girdi ekran na dönecektir. Veri bankas n n tümünü silmek için flunlar yap n: Hepsini Sil Evet/Hay r? mesaj görüntülenecektir. 3. Bütün kay tlar silmek için E Silme ifllemini iptal etmek için H Ünite, veri bankas girdi ekran na dönecektir. 17

19 Hesap Makinesinin Kullan m Standart aritmetik hesaplar, bellek gerektiren hesaplar ve yüzde hesaplar için Hesap Makinesini kullanabilirsiniz. Not: Hesap Makinesini kulland n zda, hesap makinesi ifllev tufllar otomatik olarak ÜstKarakter (Shift) kipine geçer Bir numara yaz n. 10 haneye kadar yazabilirsiniz. Ondal k say yazmak için (.) tufllar na bas n. 3. Hesap makinesi ifllev tufluna bas n ve baflka bir numara yaz n. 4. Hesaplamak için Bas lan Tufl Yap lan fllem + Toplama - Ç karma x Çarpma Bölme % Yüzde hesab +/- Numaran n negatifi M + Numaran n bellekteki numarayla toplanmas M - Numaran n bellekteki numaradan ç kar lmas MR Bellekteki numaran n ça r lmas MC Belle in silinmesi CE Ekran n silinmesi 18

20 Dönüfltürücülerin Kullan m Metrik Dönüfltürücünün Kullan m Afla daki metrik dönüfltürmeler üniteye programlanm flt r: C F LB KG US GAL L UK GAL L INCH CM MILE KM Dönüfltürme tufllar Hesap Makinesinde, Döviz Dönüfltürücüsünde ve Euro Dönüfltürücüsünde otomatik olarak ÜstKarakter (Shift) kipine geçer. Metrik dönüfltürme yapmak için afla daki yöntemi izleyin: 1., veya 2. Yapmak istedi iniz dönüfltürme iflleminin 3. Dönüfltürmek istedi iniz numaray yaz n. 4. Dönüfltürmek için Dönüfltürme yönünü ters çevirmek için M(INV) Döviz Dönüfltürücülerinin Kullan m Üniteniz, döviz kurlar n ayarlayabilece iniz bir Döviz Dönüfltürücüsüyle birlikte gelir Döviz kuru yan p sönecektir. 19

21 Dönüfltürücülerin Kullan m 3. Bir döviz kuru girin. Not: Girdi iniz kur, HOME (EV) para biriminin 1 ünitesine eflit olmal d r. HOME (EV) ve OTHER (D ER) ifadelerini istedi iniz k saltmalarla de ifltirebilirsiniz. HOME (EV) ifadesini istedi iniz k saltmayla de ifltirmek için Maksimum 5 harf kullanabilirsiniz. OTHER (D ER) ifadesini istedi iniz k saltmayla de ifltirmek için tufluna bas n. Not: tufluna bas p önce tüm harfleri sildikten sonra kendi harflerinizi yazabilirsiniz. 4. fiimdi, dövizler ve döviz kurlar siz de ifltirene kadar ayarlanm flt r. 5. Dönüfltürmek istedi iniz miktar girin ve 6. Dönüfltürme yönünü ters çevirmek için M(INV) Euro Dönüfltürücüsünün Kullan m Euro Dönüfltürücüsü için Programlanm fl kurlar, Avrupa Birli i Konseyi ve 11 ifltirakçi ülke taraf ndan benimsenmifl kurlard r. Liste içinde gezinmek için veya tufllar na basarak istedi iniz dövizi bulun. Dönüfltürmek istedi iniz miktar yaz n. Dönüfltürme yönünü ters çevirmek için M(INV) 20

22 Parolan n Konmas Parola Koymak çin 1. Yerel Saat kipinde oldu unuzdan emin olmak için yan p sönen L harfini bulun. 2. L(LOCK) 3. Maksimum 6 karakter kullanarak bir parola girin. Uyar : Parolan z n bir kopyas n emin bir yerde saklay n. Parolan z unutursan z, veri bankas n kullanmadan önce üniteyi s f rlaman z gerekecek ve böylece daha önce girmifl oldu unuz bilgiler kaybolacakt r. 4. Parolan z, onaylanmas için tekrar girmeniz istenecektir. 5. Parolan z tekrar girin ve tufluna bas n. Parolan z, de ifltirilene kadar kilitlenmifltir. Parolan n De ifltirilmesi veya Silinmesi Yukar daki Basamak 1 ve 2 yi izleyin. Parolan z yaz n ve Parolan z silinmifltir. Yeni bir parola koymak için yukar daki basamaklar izleyin. 21

23 Teknik Özellikler Model: TE-218 Boyutlar: 128 x 82 x 12.5 mm A rl k 90 g. Piller: 3 adet CR2032 Depolama Kapasitesi: 3 KB ISBN Model: TG-218 Boyutlar: 128 x 82 x 12.5 mm A rl k 90 g. Piller: 3 adet CR2032 Depolama Kapasitesi: 3 KB ISBN Model: TW-218 Boyutlar: 128 x 82 x 12.5 mm A rl k 90 g. Piller: 3 adet CR2032 Depolama Kapasitesi: 3 KB ISBN Franklin Electronic Publishers Inc., Burlington, N.J , ABD. Her hakk sakl d r. FCC standartlar na uyumu FCC taraf ndan test edilerek saptanm flt r. Ev veya Büro kullan m içindir. Garanti (ABD d fl için) Bu ürün, piller hariç, sat n alma tarihinden sonra bir y l için Franklin taraf ndan garanti edilmektedir. Ürün kusurlu iflçilik veya malzeme nedeniyle ar zalan rsa, takdir hakk Franklin e ait olmak üzere ücretsiz olarak onar lacak ya da eflde er bir ürünle de ifltirilecektir. Amerika Birleflik Devletleri d fl nda sat n al nan ürünler garanti alt nda iade edilecekleri zaman, sat fl fifli ve ar zan n tan m yla birlikte sat fl yapan ilk yere geri verilmelidir. Geçerli bir sat fl fifli sa lanmad takdirde onar m ücrete tabidir. Kötü kullan m, kazara oluflan hasar ya da afl nma veya y pranma nedeniyle oluflan kusurlar bu garantinin aç kça haricindedir. Bu garanti, tüketicinin yasal haklar n etkilemez. 22

24 Technical Support/Ayuda técnica /Technische Hilfe/Aiuto tecnico/aide technique/technische Steun Deutschland Bitte schicken Sie dieses Österreich Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter Mexico Para Soporte Técnico llamar al tel USA & Canada Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) and choose option 3, or fax (609) or visit us at All other countries Todos los otros paises Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países È fiïâ ÙÈ ÏÏÂ ÒÚÂ CTP P/N Rev.B

Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici

Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici RF-4-96PC Personal Organizer Personal Organiser Kiflisel Düzenleyici User s Guide Bedienungsanleitung Kullan m K lavuzu çindekiler Ruhsat Sözleflmesi...............64 Bildiri..........................65

Detaylı

DocuMate 262. kullan m k lavuzu

DocuMate 262. kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

14-Language Speaking Global Translator

14-Language Speaking Global Translator FR-S1400 14-Language Speaking Global Translator Mode d'emploi kullanıcı kılavuzu Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA OKUYUN.

Detaylı

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl TÜRKÇE EL TELS Z M T - 9 0 0 M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

3G MOB L KAMERA MF58

3G MOB L KAMERA MF58 3G MOB L KAMERA MF58 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Instruction Manual Hoparlör Mikrofon Kulakl k Ç k fl TV Ç k fl 3 Fonksiyonlu Flafll Dahili Kamera Video, Foto raf ve Bilgisayara ve TV ye Ba layabilme Özelli i 2.8 Inch TFT LCD Ekran

Detaylı

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı