SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER tarihinden itibaren geçerli olacak olan değişikliklerle; Özel hastaneler muayene ücretine katılım payını kendileri tahsil edecekler, kullanım dozu 1 ayı geçen ilaçların verilmesi için sağlık raporu şartı kaldırılacaktır. Bu gün tarihli resmi gazete aşağıda yeralmakatdır. Bilgilerinize rica ederim. Yönetim Kurulu 29 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete / Sayı : TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 29/9/2008 tarihli ve sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nin (SUT) Sağlık hizmeti sunucuları başlıklı (2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) SUT un (2.1) numaralı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. c) Serbest Eczaneler 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri. b) SUT un (2.4) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. a) Optisyenlik müesseseleri, b) Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, c) Kaplıcalar. MADDE 2 SUT un Katılım payı başlıklı (6) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) SUT un (6.6.1) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. b) Diğer kişiler için ise; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayenelerde reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından, özel sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde bu kurumlar tarafından kişilerden, b) SUT un (6.6.1) numaralı maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 SUT un (12.1.2) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır. cümlesi eklenmiştir. MADDE 4 SUT un Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkarılmıştır. (ÇIKAN CÜMLE Bunların dışında kalan ilaçlarda, aynı dozda bir veya birden fazla formu olan ilaçların/ eşdeğer ilaçların 30 günlük tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.) MADDE 5 SUT un Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri başlıklı (24) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) SUT un (24) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere Ayrıca Kurum, ilaç teminine ilişkin serbest eczaneler ile yapacağı sözleşmeye esas oluşturmak üzere 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi (j) bendi kapsamında Türk Eczacıları Birliği ile protokol yapar. cümlesi eklenmiştir. b) SUT un ( ) numaralı maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibare eklenmiştir. SUT un (2.1) numaralı maddesi (c) bendinde tanımlanan sağlık kuruluşlarına (serbest eczanelere) bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 33

2 34 SGK ÜSKÜDAR A YAZDIĞIMIZ YAZI

3 35

4 BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA 24 Ocak 2009 CUMARTESİ Sayı : Resmi Gazete - TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI- NA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 22/9/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin Kademeli fiyatlandırma başlıklı 12 nci maddesinde yer alan kademeli kâr oranlarını gösteren tabloda kâr oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Depocuya satış fiyatının, Depocu kârı(%) Eczacı kârı (%) 10 TL ye kadar olan kısmı için (10 TL dahil) TL arasında kalan kısmı için (50 TL dahil) TL arasında kalan kısmı için (100 TL dahil) TL arasında kalan kısmı için (200 TL dahil) TL üstünde kalan kısmı için 2 12 MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. MESUL MÜDÜR MAAŞLARI BELİRLENDİ Sayın Meslektaşım, Mesül Müdürlük görevini yürüten meslektaşlarımızın asgari ücret 2009 yılı için net 1600 (binaltıyüz) TL olarak belirlendiğini bildiren TEB Merkez Heyetinden gelen yazı ektedir. Bilgilerinizi rica ederim. 36

5 BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYENENİN YAPILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU tarih Sayılı 7.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler sonrasında, tarihi itibariyle yurtdışı sigortalıları gibi bazı sigortalı grupları için, muayene katılım payının tahsilatının ne şekilde yapılacağı konusunda bazı tereddütler yaşandığı üyelerimiz tarafından bildirilmektedir. Tebliğin 3.3 Numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için, bu tahsilat MUAYENENİN YA- PILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN YAPILACAKTIR. AÇIKLAMA: 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği nin 6.6 Muayene Katılım payı tahsili başlıklı bölümünün Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili maddesine c) İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden bendi eklenmiştir Provizyon işlemleri (1) Kurumla sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alınması zorunludur. (2) Ancak; Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca, aşağıda sıralanan istisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanacaktır. a) Sağlık yardımları yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın ve/veya prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın Kurumca karşılanacak olan; 1) İş kazasına uğrayan kişiler (Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı faturaya eklenir. Sadece iş kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir), 2) Meslek hastalığına uğrayan kişiler (meslek hastalığının Kurumca tespiti şartıyla sadece meslek hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedelleri ödenir), 3) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca ağır özürlü olduğunu gösterir Özürlü Sağlık Kurulu Raporu faturaya eklenir), 4) Sağlık Bakanlığınca duyurulan Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi nde yer alan hastalık tespit edilen kişiler (sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir), 5) Acil haller nedeniyle müracaat eden kişiler (sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir), 6) Koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak kişiler (sadece koruyucu sağlık hizmeti bedelleri ödenir), 7) Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik 37

6 halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık halini kapsayan analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlar (sadece analık hali nedeni ile sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir), 8) 18 yaşını doldurmamış kişiler. (nüfus cüzdan fotokopisi faturaya eklenir) b) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi ile müracaat eden kişiler (Kurum bilgi işlem sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), c) SUT un (1.2.4) numaralı maddesinin (a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerinde sayılan kişiler (sayılan bentlerde belirtilen Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge örneği fatura ekinde gönderilir) TEB TEVZİİ SİSTEMİ REÇETE GİRİŞ VE ONAYI HAKKINDA Sayın Meslektaşım, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 2009 Yılı Protokollerinin 3.7 Maddesine istinaden, Danıştay tarafından gerekçeli kararın yayımlanacağı tarihe kadar uygulanmak üzere geçici TEB provizyon sistemi hazırlanmıştır. Bu reçete kayıt sistemi, sadece, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Protokollerinin 3.7 Maddesi ile belirlenen ve ve sonrasında düzenlenmiş olan reçetelerin kayıt edilmesi için hazırlanmıştır. 3.7 Maddesi kapsamı dışında kalan reçeteler bu sisteme kayıt edilmeyecektir. TEB Provizyon Sistemine kayıt edilmesi gereken reçeteler; a-mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler, b-işyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler, c-eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler, d-diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler, e- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler, Buna göre Saray,Büyük Yoncalı,Beyazköy,Kapaklı,Kızılpınar,Veliköy ve Karaağaç Bölgelerindeki Eczacılarımız TEB Sistemine Kayıt edilmesi gereken reçetelerini onay için Çerkezköy Bölge Temsilciliğimize, Marmara Ereğlisi,Yeniçiftlik,Ulaş,Velimeşe,Yenice,Sultanköy,Marmar acık ve Misinli Bölgelerimizdeki Eczacılarımız Çorlu Bölge Temsilciliğimize, Malkara,Muratlı,Ş arköy,hayrabolu,barbaros ve Karacakılavuz Bölgelerimizdeki Eczacılarımız Oda Merkezimize reçetelerini onaylatmaları gerekmektedir. Koli Teslim günlerinde reçete onay işlemi yoğunluktan dolayı yapılmayacaktır. Önemle Bilgilerinize rica ederiz. YÖNETİM KURULU REÇETE YENİDEN HESAPLAMA SGK Reçete Provizyon Sisteminden Mesaj; Tarih: Konu: REÇETE YENİDEN HESAPLAMA TARİHLERİ ARASINDA GİRİŞİNİ YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ŞUBAT AYI REÇETELERİNİ YENİ İNDİRİM ORANLARINA GÖRE YENİDEN HESAPLATMAK İÇİN REÇETE İADE EKRANINDAN REÇETELERİNİZİ EKRANA GETİRİP DÜZELT-KAY- DET İŞLEMİ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR. İNDİRİM ORANINDA DEĞİŞİKLİK OLMA- YAN ECZACILAR BU İŞLEMİ YAPMAYACAKLARDIR. 38

7 ECZACI KREDİ PAKETİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDAN ALACAĞI OLAN VE SÖZ KONUSU ALACAKLARINI BANKA- MIZDAN TAHSİL EDEN ECZACILAR İÇİN; * TL. AÇIK KREDİ ŞEKLİNDE 12 AY VADELİ BCH VE /VEYA AZAMİ 24 AY VADELİ AYLIK EŞİT TAKSİTLİ OLARAK, * TL. TEMİNATLI ( İPOTEKLİ) KREDİ ŞEKLİNDE 12 AY VADELİ BCH VE/VEYA AZAMİ 48 AY VADELİ AYLIK EŞİT TAKSİTLİ OLARAK, *TİCARİ TAŞIT ALIMINA YÖNELİK TAŞIT REHNİ KARŞILIĞI AZAMİ 48 AY VADELİ, *TİCARİ İŞYERİ ALIMINA YÖNELİK İPOTEK KARŞILIĞI AZAMİ 60 AY VADELİ KREDİ KUL- LANDIRILACAKTIR. FAİZ ORANLARI 2 ÜRÜN KULLANILMASI 3 ÜRÜN KULLANILMASI KREDİ TÜRÜ FAİZ ORANI HALİNDE HALİNDE AET BCH 22(yıllık) 21(yıllık) 20 (yıllık) İŞYERİ ALIM TAŞIT KRD T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TEKİRDAĞ ŞUBESİ Değerli Müşterimiz, Bankamız; Sosyal Güvenlik Kurumu ndan olan alacaklarını Bankamız aracılığıyla tahsil eden Eczanelere finansal destek sağlamak amacıyla Eczacı Kredi Paketi hazırlanmıştır. Söz konusu Kredi Paketi kapsamında Eczacılarımıza Hesap Durumu Belgesi Alınmaksızın teminat (kefalet, ipotek, taşıt rehni ve diğer maddi teminatlar) durumuna göre TL na kadar; - Borçlu Cari Hesap(BCH), - Aylık Eşit Taksitli Nakdi, - Ticari Taşıt, - İş yeri Alım, kredisi kullandırılabilecektir. Bu kapsamında kullandırılacak kredi/kredilere ilaveten aşağıda belirtilen bankamız ürünlerinden; POS Çek Karnesi KOBİ KMH Otomatik Ödeme Talimatı İnternet Bankacılığı Telefon Bankacılığı Ürünlerinden kullanıldığında faiz oranları indirimli olarak uygulanabilecektir. İlginize teşekkür ediyor, sağlıklı günler ve iyi çalışmalar diliyoruz. Saygılarımızla, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Tekirdağ Şubesi Fatma YEL Saime GÜNER Göksel TEK

8 Değerli Müşterimiz, Bankamız; Sosyal Güvenlik Kurumu ndan olan alacaklarını Bankamız aracılığıyla tahsil eden Eczanelere finansal destek sağlamak amacıyla Eczacı Kredi Paketi hazırlanmıştır. Söz konusu Kredi Paketi kapsamında Eczacılarımıza Hesap Durumu Belgesi Alınmaksızın teminat (kefalet, ipotek, taşıt rehni ve diğer maddi teminatlar) durumuna göre TL na kadar; - Borçlu Cari Hesap(BCH), - Aylık Eşit Taksitli Nakdi, - Ticari Taşıt, - İş yeri Alım, kredisi kullandırılabilecektir. Krediler; - Açık kredi olarak azami 12 ay vadeli BCH ve/veya azami 24 ay vadeli Aylık Eşit Taksitli Kredi şeklinde, - Teminatlı olarak da azami 12 ay vadeli BCH ve/veya azami 48 ay vadeli Aylık Eşit Taksitli Kredi şeklinde, - Ticari taşıt alımına (taşıt rehni karşılığı) yönelik olarak azami 48 ay vadeli, - Ticari işyeri alımına (Gayrimenkulün ekspertiz değerinin azami %75 i oranında) yönelik olarak da azami 60 ay vadeli, olarak tesis edilebilecektir. Bu kapsamında kullandırılacak kredi/kredilere ilaveten aşağıda belirtilen bankamız ürünlerinden; POS Çek Karnesi KOBİ KMH Otomatik Ödeme Talimatı İnternet Bankacılığı Telefon Bankacılığı İki adet kullanıldığında uygulanacak indirimli faiz oranları ek li tabloda belirtilmiştir. İlginize teşekkür ediyor, sağlıklı günler ve iyi çalışmalar diliyoruz. Saygılarımızla, Saadettin YIĞMAN T.C.Ziraat Bankası A.Ş. / Tekirdağ Şube Müdürü / 98 Fax. İSKONTO ORANI DEĞİŞEN ECZACILARIMIZ 1-9 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA DÜZELT-KAYDET YAPTIKLARI REÇETE ÇIKTILARINA DÜZELTİLMİŞTİR ŞEKLİNDE ŞERH DÜŞMELERİ YETERLİDİR. KAŞE VE İMZAYA GEREK YOKTUR. 41

9 42

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1)Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

Açıklamalar: Yardımcı olması dileği ile

Açıklamalar: Yardımcı olması dileği ile Açıklamalar: 1. 29 Eylül 2008 Pazartesi tarih, 27012 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ne dayanılarak hazırlanmıştır. 2. (22.10.2008 tarih 27032 sayılı

Detaylı

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm Page 1 of 45 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM...6 GENEL HÜKÜMLER...6 1.1 Amaç...6 1.2 Kapsam...6 1.3 Dayanak...6 1.4 Sağlık hizmeti sunucuları...6 1.4.1 - Sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı