ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. 31.12.2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

2 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş DÖNEMĐ KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. (Ana Ortaklık) ve Bağlı Ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) ekte yer alan tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu (bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Konsolide Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Đşletme Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Şartlı Sonucun Dayanağı a) Ekli konsolide finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği, Grup un faaliyetlerini devam ettirebileceği varsayımı ile hazırlanmıştır. Ancak, Grup un geçmişten süre gelen ve tarihi itibariyle de devam eden kısa vadeli yükümlülükleri TL ( : TL) dönen varlıklarını TL ( : TL) önemli ölçüde aşmaktadır. Grup, hesap döneminde de faaliyetlerinden zarar etmiştir. Grup un vadesi gelen çeşitli borçlarını ödeyememe durumu devam etmektedir. b) Grup üretim faaliyetlerini yaşadığı yoğun ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tamamen durdurmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca Grup aheyhine açılan dava ve icra takiplerinden dolayı çeşitli mal ve demirbaşarı

3 ile özellikle de bilgi işlem ekipmanlarına zaman zaman icra takibi ile el konulmakta ve bu durum ise muhasebe kayıt ve raporlama sisteminde aksamalara yol açmaktadır. Bu nedenle bilanço sonrası kayıtlar sağlıklı olarak oluşturulamadığı için bilanço sonrası işlemler yeterli düzeyde denetlenememiştir. Grup'un faaliyetlerinin sürekliliği, Yönetim'in faaliyetleri ve nakit akımları üzerindeki önemli belirsizliklerin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayacak fon tedarik etmesine, işletme faaliyetlerine ilişkin yeniden değerlendirmelerine, faaliyetler hakkında alacağı karar ve tedbirlere, bunların neticesinde elde edilmesi beklenen nakit fonlara ve sermaye artışına bağlıdır. Bu ve buna benzer durumlara ilişkin Grup yönetiminin değerlendirmesi ve hareket planına ilişkin açıklamalar konsolide finansal tablolarda (Dipnot 31) Đşletmenin Sürekliliğine Đlişkin Açıklama notunda yer almaktadır. c) Ekli konsolide finansal tablolarda ticari alacaklar hesap grubunda yer alan ve Akdemir Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. den (Akdemir) güncel kayıtlarda TL olarak gözüken alacakla ilgili olarak, Grup ile Akdemir arasında gecikme ve masraflar dahil TL tutarındaki 1. protokol tarihinde imzalanmıştır. Ancak bu protokole göre verilen tarihili bono vadesinde ödenmediği için, Şirket ile tarihinde 2. bir protokol yapılarak söz konusu alacağın tarihinde defaten ve nakden kapatılmasında taraflar mutabık kalmışlardır. Aynı protokole göre, ödeme tarihi olarak belirlenen tarihine kadar, Grup tarafından alacağı teminat altına alıcı haciz işlemleri dışında işlem yapılmamasına ve taşınmaz satış işlemlerine geçilmemesine karar verilmiştir. Ancak borçlu şirket protokole uymamıştır. Grup da ilgili alacağı teminat altına aldığı borçlu adına kayıtlı 4 adet taşınmaz kaydına haciz koyduğunu beyan etmiştir. Grup söz konusu taşınmazların satış işlemleri için ilk etapta da taşınmazların kıymet takdirlerinin yapılmasına başlanıldığını beyan etmiştir. Kıymet takdirinin kesinleşmesini müteakip satış talep edilecek ve taşınmazlar satılarak nakde çevrilmesi beklenmektedir. Bu nedenle ekli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. d) Grup un tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve ödemesi yapılamamış TL tutarında finansal kiralama borcu bulunmaktadır. Finansal kiralama sözleşmesi hükümlerine göre ödemelerde temerrüde düşülmesi ve finansal kiralamaya konu varlıkların sigorta şartlarının sağlanmaması fesih sebepleri arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından tarihli ihtarrname gönderilmiştir. (Dipnot 7 ve 30). Grup yönetiminin borcun yeniden yapılandırılması veya tamamen kapatılmasına ilişkin görüşmeleri sürdürdüğünü beyan etmektedir. e) Pamuk Factoring A.Ş. ile Grup arasında imzalanmış olan ve tarihli Factoring Sözleşmesi uyarınca muhattaplar Grup'a tarihi itibariyle faiz dahil fazlaya ilişkin tüm haklar saklı kalmak kaydıyla TL borclu olduğunu belirten tarihli Beyoğlu 20. Noterliği aracılığı ile ihtarname gönderilmiştir. Belirtilen borcun muhataba ihtarnamenin tebliğini takiben 3 gün içerisinde ödemesini aksi takdirde muhattaplar aleyhine her türlü yasal takip işleminin başlatılacağı ihtar edilmiştir (Dipnot 7 ve 30). f) Türkiye Đş Bankası A.Ş. ile Grup arasında imzalanmış olan dövize endeksli kredi ve taşıt kredisi tarihi itibariyle kat edilerek muaccel hale gelmiştir. Toplam borç tutarının 7 gün içinde ödenmesi yönünde tarihinde Đstanbul 24. Noterliği aracılığı ile ihtarname gönderilmiştir. Borcun 7 gün içerisinde ödenmediği takdirde yasal yollara başvurulacağı ihtar edilmiştir tebellüğ tarihli icra emri gönderilerek 30 gün süre verilmiştir (Dipnot 7 ve 30). g) Grup, ekli finansal tablolara dahil edilmiş olan, yurtdışı şubesi Đdaş Almanya nın ticari faaliyetinin bulunmadığı ve gayrifaal durumda olduğunu beyan etmektedir. Konsolidasyona dahil edilen Đdaş Almanya şubesinin hiçbir resmi finansal tablosu, yakın geçmiş ve mevcut son duruma ilişkin resmi hiç bir belge ve bilgisi temin edilememiştir. Grup, konsolidasyon işleminde ise; şubenin bağımsız denetimden geçmemiş ve yerel para birimi cinsinden düzenlenmiş (EUR) finansal tablolar esas alınarak; TMS 21 kur değişiminin etkileri standardına göre Grubun fonksiyonel para birimi olan Türk Lirasına(TL) ilgili döviz kuru kullanılarak düzenlenmiş finansal tablolarını kullanmıştır. Bu kapsamda hazırlanmış Đdaş Almanya şube nin finansal tablolarının ekli ara dönem özet konsolide finansal tabloların aktif toplamına etkisi TL ( : TL) gelir tablosuna etkisi ise (13.469) TL ( : (3.687) TL ) zarar şeklinde olmuştur. Bunun dışında bu şubenin ekli konsolide finansal tablolara olası muhtemel etkileri konusunda bir denetim yapmamız mümkün olamamıştır. h) Borçların ödenememesi nedeni ile Grup un alacaklıları tarafından (Dipnot 14) de detaylı olarak verildiği üzere Grup varlıkları üzerinde hacizler konulmuş ve hukuki takipler başlatılmıştır. Ayrıca Söz konusu borçlar ve diğer vadesi geçmiş borçlara faiz işletilmesi ve dava masraflarının Grup a yansıtılması olasılığına ilişkin olarak sağlıklı bir tutar tahmini yapılamadığından ilişikteki konsolide finansal tablolarda bu hususlara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. 1

4 i) Ana ortaklığa ait ortaklar pay defteri Nitelikli Yatırımcı Grubu incelemesi altında olduğundan tarafımıza ibraz edilememiştir. Şirket tarafından çekilen ihtarrname ile iadesi talep edilmiştir. Şartlı Sonuç Görüşümüze göre, yukarıda şartlı sonucun dayanağı bölümünde belirtilen hususların olası etkileri hariç olmak üzere ekteki konsolide finansal tablolar, Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin ve bağlı ortaklıklarının tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer Đlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Grup'un hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi'ne göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesi'nin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. Madde'de öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Grup Yönetimi'nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla KGK tarafından bu raporun genel esasları açıklanmıştır. Bu bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmıştır. Özetle, Grup, söz konusu komiteyi tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Grup'un varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik henüz toplanmamıştır. Diğer Hususlar a. Kamuyu Aydınlatma Platformunda tarihinde yayınlan özel durum açıklamasına göre; Grup un paylarının işlem gördüğü Borsa Đstanbul (BĐST) daki Ulusal Pazar dan Borsa Yönetim Kurulunun 20/05/2013 tarihli toplantısında alınan karara göre, 21/05/2013 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına ve 22/05/2013 tarihinden itibaren ise Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır (Dipnot 30). b. Grup, mali yapısını güçlendirmek amacıyla Nitelikli Yatırımcı Grubu ile yapılan, tarihli Ortaklık Sözleşmesi gereğince, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımının gerçekleşmesi şartına bağlı olarak, anılan sözleşmede öngörülen, yönetimin eşit olarak paylaşılması suretiyle Grup un yeniden yapılandırılmasından doğan yükümlülüklerin teminatı olarak Ana Ortaklık Yönetim Kurulu'nun tarih ve 844 sayılı kararı ile, sahip olunan Đdaş Yatak ve Mobilya A.Ş. paylarının tamamı ile Grup adına kayıtlı ve Türk Patent Enstitüsü Markalar sicilinde tescilli (204/46106) "ĐDAŞ Đyi Uykular 1965 den beri" markası üzerinde, Nitelikli Yatırımcı Grubu lehine ortaklık sözleşmesi süresi ile sınırlı olarak rehin hakkı tesis edilmesine ve bu kapsamda her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu kapsamada rehin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Nitelikli Yatırımcı Grubu ile olan işlemleri ekli raporda (Dipnot 30) de sunmuştur. Nitelikli yatırımcı grubu ile yapılan ortaklık sözleşmesi sonlandırılmamış olup, görüşmeler devam etmektedir. c. Grup un ilişkili firması olan Evoteks Ev ve Otel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Evoteks) ve Evosan Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi nin (Evosan) ciddi boyutta finansal sıkıntı ve faaliyetlerini sürdürememe sorunu yaşaması nedeniyle, Grup a olan itibariyle TL ( : TL) tutarındaki borcunu ödeme kabiliyeti olmadığı dikkate alınarak, Grup söz konusu alacak için geçmiş dönemde yasal takip başlatmıştır. Ayrıca Evoteks ve Evosan ın makine ve teçhizatları üzerinde haciz işlemi tesis etmiş ve geçmiş yıl konsolide finansal tablolarda aynı tutarda şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Bu alacakların tahsili konusunda ara dönemde önemli bir olumlu ilerleme olmamıştır. 2

5 d. Grup un ilişkili taraf kapsamında yer alan Evoteks e olan TL tutarındaki ticari olmayan borcu, söz konusu şirket tarafından alacaklılarına ciro edilen Grup senetlerinden kaynaklanan borç olup, tamamının vadesi geçmiştir. Söz konusu tutarın muhatabı Evoteks in satıcıları ve finansman ilişkisi içinde olduğu banka ve faktoring firmalarıdır. Đlgili alacaklılar Grup aleyhine haciz takibindedir. e. Grup un stokları ve duran varlıklarına ait sigorta teminatına ilişkin poliçelerin süresi tarihi itibariyle sona ermiş olup, rapor tarihi itibariyle taşıt araçları dışında sigorta poliçeleri cari dönem için yenilenmemiş durumdadır. f. Grup'un hesap dönemine ait finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış olup söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı görüş bildirilmiştir. Aynı şekilde Grup un tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları da aynı denetim şirketi tarafından incelemeye tabi tutulmuş ve denetim şirketi tarihli raporunda Grup un tarihli ara dönem özet finansal tablolarının 2 şart dışında Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına, tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmadığını ifade etmiştir. Ekteki tarihli finansal tabloların açılış bakiyelerini oluşturan ve karşılaştırma amaçlı olarak sunulan bilgiler söz konusu bağımsız denetim şirketinin şartlı görüş bildirilmiş olan bağımsız denetim raporlarına dayanmaktadır. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. A Member of IAPA International Muzaffer KOYUNCU Sorumlu Ortak Başdenetçi Đstanbul,

6 Sayfa ĐÇĐNDEKĐLER No KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU (BĐLANÇO) 1-2 KONSOLĐDE KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU 3 KONSOLĐDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU 4-5 KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU 6-7 KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN NOTLAR 8-61 NOT 1 GRUP UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU 8 NOT 2 KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR 8 NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 23 NOT 4 NAKĐT VE NAKĐT BENZERĐ 25 NOT 5 FĐNANSAL YATIRIMLAR 25 NOT 6 FĐNANSAL BORÇLANMALAR 25 NOT 7 DĐĞER FĐNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 26 NOT 8 TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR 30 NOT 9 DĐĞER ALACAK VE BORÇLAR 31 NOT 10 STOKLAR 32 NOT 11 YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER 33 NOT 12 MADDĐ DURAN VARLIKLAR NOT 13 MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 36 NOT 14 TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 15 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 40 NOT 16 DĐĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 40 NOT 17 ÖZKAYNAKLAR NOT 18 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ 43 NOT 19 ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ, GENEL YÖNETĐM GĐDERLER NOT 20 NĐTELĐKLERĐNE GÖRE GĐDERLER 46 NOT 21 ESAS FAALĐYETLERDEN DĐĞER GELĐR VE GĐDERLER 46 NOT 22 FĐNANSMAN GELĐRLERĐ 47 NOT 23 FĐNANSMAN GĐDERLERĐ 47 NOT 24 VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ NOT 25 PAY BAŞINA KAZANÇ 48 NOT 26 ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI 48 NOT 27 FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ NOT 28 FĐNANSAL ARAÇLAR NOT 29 BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR 56 NOT 30 FĐNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĐ ÖLÇÜDE ETKĐLEYEN YA DA FĐNANSAL TABLOLARIN AÇIK. YORUMLANABĐLĐR VE ANLAŞILABĐLĐR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLĐ OLAN DĐĞER HUSUSLAR 59 NOT 31 ĐŞLETMENĐN SÜREKLĐLĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETĐM AÇIKLAMASI

7 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLĐDE BĐLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem Geçmiş Dönem (Yeniden Düzenlenmiş) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş VARLIKLAR Dipnot Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Đlişkili taraflardan ticari alacaklar Đlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar Đlişkili taraflardan diğer alacaklar Đlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Ticari alacaklar Đlişkili taraflardan ticari alacaklar 26 - Đlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar Đlişkili taraflardan diğer alacaklar Đlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan varlıklar Duran varlıklar toplamı VARLIKLAR TOPLAMI Ekli notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır. 1

8 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLĐDE BĐLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem (Yeniden Düzenlenmiş) Bağımsız Denetimden Geçmiş KAYNAKLAR Dipnot Kısa vadeli yükümlülükler: Kısa vadeli borçlanmalar Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar Đlişkili taraflara ticari borçlar Đlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer borçlar Đlişkili taraflara diğer borçlar Đlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler: Uzun vadeli borçlanmalar Diğer borçlar Đlişkili taraflara diğer borçlar Đlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Paylara ilişkin pirimler/iskontolar Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıp) /kazançlar 15 ( ) ( ) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Yabancı Para Çevrim Farkları 17 ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karı/(zararı) 17 ( ) ( ) Net dönem karı (zararı) ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar - - Toplam özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR Ekli notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır. 2

9 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI ÖZET KONSOLĐDE GELĐR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Hasılat Satışların maliyeti (-) 18 ( ) ( ) Brüt kar / (zarar) Pazarlama giderleri (-) 19 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 19 ( ) ( ) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 19 (3.276) (11.543) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 ( ) ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme artış/(azalışı) 11 ( ) Esas faaliyet karı / (zararı) ( ) ( ) Finansal gelirler Finansal giderler (-) 23 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyeter vergi öncesi kar / (zarar) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) (11.167) Dönem vergi (gideri)/ geliri - - Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (11.167) Sürdürülen faaliyeter dönem karı / (zararı) ( ) ( ) Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı / (zararı) - - Dönem karı / (zararı) ( ) ( ) Dönem Net Karı/Zararının) Dağılımı ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar - - Ana ortaklık payları ( ) ( ) Pay başına kazanç 25 (0,2585) (0,9468) Diğer kapsamlı gelir Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak ( ) ( ) Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıp) /kazançlar ( ) ( ) Vergiler etkisi Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak ( ) Yabancı para çevrim farkındaki değişim ( ) Gayri menkul satış karı Diğer kapsamlı gelir ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelir/ (gider) ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelir/ (gider) dağılımı ( ) ( ) Ana ortaklık dışı paylar - - Ana ortaklık payları ( ) ( ) Ekli notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır. 3

10 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Önceki Dönem Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak kapsamlı gelir Sermaye Pay Yeniden Emeklilik Ödenmiş Düzeltmesi Đhraç Değerleme Planlarından Aktüeryal Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak kapsamlı gelir Yabancı Kardan Ayrılan Birikmiş karlar Geçmiş Yıl Ana ortaklığa Para Çevrim Kısıtlanmış Kar/ Dönem Ait Kontrol Gücü Olmaya n Sermaye Farkları Pirimleri Artışları Kazançlar Farkı Yedekler (Zararları) Net Karı Özkaynak Paylar Özkaynak bakiyesi (Dönem başı) ( ) ( ) ( ) Muhasebe politikalarındaki ( ) değişikliklere ilişkin düzeltme (2.2) Sermaye artışı: Sermaye azaltımı: ( ) Değer artış fonundaki değişim Pay ihraç primi Transfer ( ) Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Dönem net karı/ (zararı) ( ) ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) - ( ) bakiyesi (Dönem sonu) ( ) ( ) ( ) ( )

11 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak kapsamlı gelir Sermaye Pay Yeniden Emeklilik Ödenmiş Düzeltmesi Đhraç Değerleme Planlarından Aktüeryal Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak kapsamlı gelir Yabancı Kardan Ayrılan Birikmiş karlar Geçmiş Yıl Ana ortaklığa Kontrol Gücü Para Çevrim Kısıtlanmış Kar/ Dönem Ait Olmayan Sermaye Farkları Pirimleri Artışları Kazançlar Farkı Yedekler (Zararları) Net Karı Özkaynak Paylar Özkaynak bakiyesi (Dönem başı) ( ) ( ) ( ) Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin düzeltme (2.2) ( ) Sermaye artışı: Transfer ( ) Değer artış fonundaki değişim Gayri menkul satış karı Yabancı para çevrim farklarındaki değişim ( ) ( ) - ( ) Dönem net karı/ (zararı) ( ) ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) - ( ) bakiyesi (Dönem sonu) ( ) ( ) ( ) ( ) Ekli notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır. 5

12 ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU A. Đşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akım (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem Geçmiş Dönem (Yeniden Düzenlenmiş) Not Dönem karı / (zararı) ( ) ( ) Dönem net karına yapılan düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılık gideri Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim,net 24 ( ) Tahakkuk etmemiş finansman gelir/ (gideri),net 8 ( ) Faiz gelir ve giderleri düzeltmesi Yatırım amaçlı gayrimenkul makul değerinde (artış) ( ) Stok değer düşüklüğü karşılığı Dava karşılığı Satış iskonto karşılığı Şüpheli alacak karşılığı 8 ( ) Diğer -- (5.000) Đşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı / (zararı) ( ) ( ) Ticari alacaklardaki artış / (azalış) Đlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) Stoklardaki artış/azalışlar Diğer dönen varlıklar 16 ( ) Ticari borçlarda artış/(azalış) Đlişkili taraflara borçlardaki azalış / (artış) 24 ( ) ( ) Diğer kısa vadeli borçlarardaki ve yükümlülüklerdeki artış /(azalış) 16 ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatları ( ) Faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) nakit girişleri / (çıkışları) Maddi duran varlık alımları ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkul giriş / çıkışları (-/+) Maddi duran varlık çıkışları (+) B. Yatırımlardan kaynaklanan (kullanılan) nakit kullanımları (24.660) 6

13 Cari Dönem Geçmiş Dönem (Yeniden Düzenlenmiş) Not C. Finansal faaliyetlerindeki nakit akımları Sermaye artışı Borçlanmadan ve finansal kiralama borçlardaki değişim ( ) Factoring borç ödemeleri 7 ( ) ( ) Ödenen faizler 23 ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri ( ) ( ) D. Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (-/+) ( ) Net nakit artışı / (azalışı), net ( ) E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Ekli notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır. 7

14 1 GRUP UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Đdaş Đstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi ( Şirket veya Ana Ortak ) Đşeri Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Şirket in %99,99 hissesi Borsa Đstanbul A.Ş. de ( Borsa Đstanbul ) işlem görmektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları konsolide finansal tablolarda Grup olarak adlandırılmıştır. Şirket merkezi Çobançeşme mahallesi, Selvi Sokak No:3 Yenibosna Bahçelievler, Đstanbul adresindedir. Bağlı ortalık Đdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş TL olan sermayesini dönem içinde TL geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek TL ye indirmiştir. Buna ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tarih ve 8347 sayı ile tescil edilmiştir ve tarihleri itibariyle Grup un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı sırasıyla 146 ve 246 kişidir. Finansal tabloların onaylanması: Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve tarihinde yayımlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul, finansal tabloları yayımlandıktan sonra da değiştirmeye yetkilidir. 2 ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR 2.1 Sunuma Đlişkin Temel Esaslar Grup un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu nun 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nda ( UFRS ) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir. Konsolide finansal tablolar, Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklığının yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup TMS/TFRS ye uygun olarak, Grup un durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım tashihlere ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Şirket ve Türkiye de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Đşlevsel ve sunum para birimi Grup un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası ( TL ) olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. 7

15 2.2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK nın tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye de faaliyette bulunan ve konsolide finansal tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan Şirketler için, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiătir. Buna istinaden, tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( TMS 29 ) uygulanmamıştır Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Đlişikteki konsolide finansal tablolar, Grup un finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır. UMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır tarihli gelir tablosunda Genel yönetim giderleri ve ertelenmis vergi gelir/gideri hesabında muhasebeleştirilen TL tutarındaki (ertelenmiş vergi etkisi netleştirilmiş olarak) aktüeryal kayıp diger kapsamlı gelir tablosuna sınıflandırılmıştır tarihli bilançoda net dönem karı içinde gösterilen ertelenmiş vergi etkisi netleştirilmiş TL tutarındaki aktüeryal kazanç ile geçmiş yıllar karları içinde gösterdiği ertelenmiş vergi etkisi netleştirilmiş TL tutarındaki aktüeryal kazancı aynı tarihli bilançoda emeklilik planlarından aktüeryal kayıp/kazanç fonu içerisine sınıflandırmıştır. SPK nın tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda ve cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır Konsolidasyona Đlişkin Esaslar Grup'un bağlı ortaklıklarının ve tarihleri itibariyle detayları aşağıdaki gibidir: Doğrudan Sahiplik Oranı (%) Doğrudan Efektif Sahiplik Sahiplik Oranı Oranı (%) (%) Efektif Sahiplik Oranı (%) Şirket ünvanı Đdaş Ege Dağıtım Ltd.Şti. 99,99 99,99 99,99 99,99 Đdaş Mağazacılık A.Ş.(*) ,99 99,99 Đdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. 99,99 99,99 99,99 99,99 Đdaş Almanya Şubesi 100,00 100,00 100,00 100,00 8

16 Şirket in %100 sahibi olduğu Azer Đdaş Ltd. bilanço tarihi itibariyle faaliyetine devam etmeyen bir şirket olduğundan ve finansal tabloları konsolide mali tablolar açısından önem arz etmediğinden konsolide edilmemiş ve ekli mali tablolarda bu şirket için %100 karşılık ayrılmıştır (Dipnot 5). (*) Grup 2012 yılında konsolidasyonuna dahil edilen Đdaş Mağazacılık A.Ş. nin 20 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile iki şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca birleşme işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu birleşme 2013 yılı Temmuz ayında gerçekleşmiştir. Grup un bağlı ortaklıklarından Đdaş Ege Dağıtım Ltd.Şti. ile Đdaş Almanya şubesi gayri faal olup, ticari faaliyetleri bulunmamaktadır. Konsolide bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir: - Konsolide finansal tablolar, Grup ve Grup tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıkların mali tablolarını kapsar. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. - Gerekli olması halinde, Grup un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların mali tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. - Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir. - Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. - Şirket, konsolide edilen bağlı ortaklıkların %99,99 ila %100 üne sahip olduğu için, üçüncü şahıslara ait özsermaye ve net kar bulunmadığından, ana ortaklık dışı pay yoktur Yeni ve Düzeltilmiş Standartlar ve Yorumlar a. Yıllık raporlama dönemi sonu olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar - TMS/UMS 1'deki değişiklikler, Finansal tabloların sunumu :diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değiğiklik, Şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez. - TMS /UMS 19'daki değişiklik: ''Çalışanlara sağlanan faydalar''; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür. - TFRS/UFRS 1'deki değişiklikler, ''Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması'': devlet kredileri; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20'ye ilaveler getirerek, daha önce 9

17 UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar. - TFRS/UFRS 7'deki değişiklik, ''Finansal araçlar'': varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir. - TFRS/UFRS 10, 11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10, 11 ve 12'de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değişiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır. - Yıllık iyileştirmeler 2011; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, raporlama dönemi içinde altı başlığı içerir. Bu değişiklikler: - TFRS/UFRS 1, ''Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması'' - TMS/UMS 1, ''Finansal tabloların sunumu'' - TMS/UMS 16, ''Maddi duran varlıklar'' - TMS/UMS 32, ''Finansal Araçlar; Sunumları'' - TMS/UMS 34, ''Ara dönem finansal raporlama'' - TFRS/UFRS 10, ''Konsolide finansal tablolar'' ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10'un amacı bir veya birden çok Şirkette kontrolü bulunan bir Şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir. - TFRS/UFRS 13, ''Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi'' ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir. - TFRS/UMS 27 (revize 2011), ''Bireysel finansal tablolar'' ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27'de yer alıp şimdi TFRS/UFRS 10'da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir. 10

18 - TMS/UMS 28 (revize 2011), ''Đştirakler ve iş ortaklıkları''; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11'in yayımlanmasına müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir. - TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden Đletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekupaj)' ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekupaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekupaj varlıklarının açılış geçmiç yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir. b tarihi itibariyle yayımlanmış ancak tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar ve değişiklikler - TMS/UMS 32'deki değişiklik, ''Finansal Araçlar'': varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 ''Finansal Araçlar: Sunum'' uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. - TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27'deki, yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik yatırım işletmesi tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS/UFRS 12'de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. - TMS/UMS 36 daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. - TMS/UMS 39'daki değişiklik ''Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü'' - ''türev araçların devredilmesi''; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. - TFRYK/UFRYK 21 TMS/UMS 37, ''Zorunlu vergiler'', ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. - TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm ; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki 11

19 model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39'daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir. - TFRS/UFRS 9'daki değişiklik, ''Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi''.bu değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır. - TMS/UMS 19'daki değişiklik, ''Tanımlanmış Fayda Planları'', tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık Đyileştirmeler 2012: tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Đyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS/UFRS 3, Đşletme Birleşmeleri - TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri - TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm - Yıllık Đyileştirmeler 2013; tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Đyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS/UFRS 1; UFRS'nin Đlk Uygulaması - TFRS/UFRS 3, Đşletme Birleşmeleri - TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bu değişikliklerin Grup konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, konsolide finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, 12

20 sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır. Grup un cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir değişikliği olmamıştır. Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde konsolide finansal tablolara yansıtılır. Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Hasılat Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri, iskontolar ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir. Malların satışı Şirket in yatak, baza ve sünger, madeni mobilya, tekstil ve mobilya ve oturma grubundaki satışlarına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır. (a) Đşletmenin mallarının sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması; (b) Đşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi; (c) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi (d) Đşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması; (e) Đşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Faiz ve temettü gelirleri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır. Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda, satış bedelinin makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; satış bedelinin nominal değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır. 13

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 31.03.2014 TARİHLİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2-3 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Sayfa Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço 1 Konsolide Gelir Tablosu 2 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2-3 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-5 31.12.2013

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01.01.-31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01.01.-31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. VE BAĞLI 01.01.-31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 İ Ç İ N D E K İ L E R FİNANSAL DURUM TABLOSU... 4 KAPSAMLI

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Raporu Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu na, Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Akyürek

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Delta Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na Delta Menkul Değerler

Detaylı

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 Ocak 31 Mart 2014 Hesap Dönemine Ait İçindekiler Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu

Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı