TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 VE ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na: TEB Holding A.Ş. nin ( Finansal Holding Şirketi ) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Holding Şirketi Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Finansal Holding Şirketi Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalar ile BDDK tarafından yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik e uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

3 Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, TEB Holding A.Ş. nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 ve 38'inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 28 Şubat 2014

4 TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Cad. No:7A Ümraniye İstanbul Telefon no : (0 216) Faks no : (0 216) Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Yoktur Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER DİĞER AÇIKLAMALAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu yıllık konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır: Bağlı Ortaklıklar 1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2. The Economy Bank N.V. 3. TEB Faktoring A.Ş. 4. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 6. TEB SH.A 7. Stichting Effecten Dienstverlening 8. Kronenburg Vastgoed B.V. 9. Ekonomi Yatırımlar Ltd. Şti. İştirakler 10. TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 11. Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma Güvenlik A.Ş. Bu raporda yer alan konsolide yıllık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik, Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Finansal Holding Şirketi kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 28 Şubat 2014 Hasan Tevfik Çolakoğlu Dr. Akın Akbaygil Ayşe Aşardağ Berna Tokyay Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Bütçe Mali Kontrol Genel Müdür Koordinatör Direktörü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Berna Tokyay/ Bütçe Mali Kontrol Direktörü Telefon No : (0216) Faks No : (0216)

5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Finansal Holding Şirketi nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Finansal Holding Şirketi nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Finansal Holding Şirketi nin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Finansal Holding Şirketinde sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Finansal Holding Şirketi nde nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3 V. Finansal Holding Şirketi nin hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3 VI. Finansal Holding Şirketi ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller 3 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço 4 II. Konsolide nazım hesaplar tablosu 6 III. Konsolide gelir tablosu 7 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 8 V. Konsolide özkaynak değişim tablosu 9 VI. Konsolide nakit akış tablosu 11 VII. Konsolide kar dağıtım tablosu 12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 13 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 13 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 14 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 15 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 15 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 16 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 18 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 18 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 19 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 20 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 21 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 21 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 22 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 23 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 24 XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 24 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 24 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 24 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 24 XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 24 XXIV. Sınıflandırmalar 25 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Konsolide asgari sermaye tutarına ilişkin açıklamalar 26 II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 28 III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 37 IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar 37 V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 38 VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 40 VII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 43 VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 48 IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 49 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 50 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 70 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 79 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 84 V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 89 VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 90 VII. Finansal Holding Şirketi nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 91 VIII. Finansal Holding Şirketi nin yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube ve iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 92 IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklamalar 92 ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklamalar I. Finansal Holding Şirketi nin faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar 92 YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 92 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 92

6 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Finansal Holding Şirketi nin Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi TEB Holding Anonim Şirketi ( Finansal Holding Şirketi ), 10 Aralık 1980 tarihinde İlkesan Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi unvanı ile kurulmuş, unvanı 1998 yılında TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 30 Mart 2011 tarihinde Şirket unvanı TEB Holding A.Ş. olarak tescil edilmiştir. Şirket bir Çolakoğlu ve BNP Paribas ortaklığı olup, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye İstanbul, Türkiye adresinde kayıtlıdır. II. Finansal Holding Şirketi nin Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir: Cari Dönem Hissedarların Adı Sermaye % Sermaye % BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309, , Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130, , Hasan Tevfik Çolakoğlu 61, , Galata Yatırım Holding A.Ş. 53, , Mehmet Çolakoğlu 23, , İman Çolakoğlu 23, , Henza Çolakoğlu 15, , Haydar Nuri Çolakoğlu Faruk Mehmet Çolakoğlu Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş Toplam Ödenmiş Sermaye 618, , Aralık 2013 tarihi itibarıyla Finansal Holding Şirketi nin sermayesi birim pay nominal değeri 1.00 TL (tam TL) olan 618,000,000 adet hisseden oluşmaktadır. 1

7 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR III. Finansal Holding Şirketi nin, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Finansal Holding Şirketinde Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar Adı Soyadı Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu; Hasan Tevfik Çolakoğlu Jean Adrien Lemierre Dr. Akın Akbaygil Varol Civil (**) Haydar Nuri Çolakoğlu Stefaan Leon Georges Decraene(*) Marc Yves Carlos(*) Jean Paul Sabet Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı; Sabri Davaz Baş Danışman Koordinatörler; Ayşe Aşardağ Cihat Madanoğlu Gülane Feryal İmşir Ayşe Meral Çimenbiçer Bütçe Mali Kontrol Koordinatörü Mali İşler Koordinatörü SPK Mevzuatı Koordinatörü Proje Yönetimi Koordinatörü (*) 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Camille Fohl ve Yvan De Cock un Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmasına ve anılan göreve Stefaan Leon Georges Decraene ve Marc Yves Carlos un atanmasına karar verilmiştir. (**) 25 Temmuz 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Yavuz Canevi nin yerine Varol Civil in atanmasına karar verilmiştir. 2

8 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR IV. Finansal Holding Şirket inde Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar Ad Soyad /Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309,000 % ,000 - Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130,548 % ,548 - Hasan Tevfik Çolakoğlu (*) 62,000 % ,000 - Henza Çolakoğlu (*) 62,000 % ,000 - (*) Ailenin sahip olduğu toplam payı ifade etmektedir. TEB Holding A.Ş. nin %50 hissesi BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., diğer %50 hissesi ise Çolakoğlu Grubu tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %100 hisse ile BNP Paribas Fortis NV/SA tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas S.A. içindeki Belçika Devleti sahipliği %9.98 dir V. Finansal Holding Şirketi nin Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi Finansal Holding Şirketi nin kuruluş amacı ve faaliyet konusu, kurulmuş ve kurulmakta olan yerli ve yabancı şirketlere iştirakte bulunarak yönetim faaliyetlerine katılmaktır. VI. Finansal Holding Şirketi ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller Bulunmamaktadır. 3

9 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR I. Konsolide Bilanço II. Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu III. Konsolide Gelir Tablosu IV. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Tablo V. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu VI. Konsolide Nakit Akış Tablosu VII. Konsolide Kar Dağıtım Tablosu

10 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR I. KONSOLİDE BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bölüm Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 632,305 6,230,050 6,862, ,860 3,710,776 4,479,636 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (I-2) 1,299,445 84,672 1,384, ,118 94, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,299,445 84,672 1,384, ,118 94, , Devlet Borçlanma Senetleri 642,579 12, , ,796 26, , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 656,866 72, ,270 98,322 68, , Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (I-3) 80, , , , ,028 1,146,484 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR ,700,525-1,700, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar ,700,525-1,700,525 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-4) 4,275, ,888 4,419,162 4,254,563 63,758 4,318, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 27, ,242 25,276 5,602 30, Devlet Borçlanma Senetleri 4,246, ,404 4,369,316 4,228,115 58,156 4,286, Diğer Menkul Değerler 1,220 21,384 22,604 1,172-1,172 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (I-5) 31,410,241 9,020,142 40,430,383 24,505,325 7,019,012 31,524, Krediler ve Alacaklar 31,070,196 9,007,697 40,077,893 24,247,866 7,000,151 31,248, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 10,785 7,849 18,634 31,276 11,888 43, Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 31,059,411 8,999,848 40,059,259 24,216,590 6,988,263 31,204, Takipteki Krediler 868, , , ,226 99, , Özel Karşılıklar (-) 528, , , ,767 80, ,109 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (I-18) 641, ,849 1,092, , , ,767 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-6) 292, ,956-20,416 20, Devlet Borçlanma Senetleri 292, ,956-20,416 20, Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (I-7) 34,935-34,935 29,287-29, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 34,935-34,935 29,287-29, Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-9) 5,030-5,030 4,335-4, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 5,030-5,030 4,335-4, Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-10) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-11) 112, ,245 16, , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 56, ,962 4, , Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 55,283-55,283 11,819-11, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-12) 385,049 22, , ,943 15, ,153 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-13) 475,502 3, , ,328 2, , Şerefiye 421, , , , Diğer 54,378 3,312 57,690 24,204 2,060 26,264 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-14) XVII. VERGİ VARLIĞI 41,155 1,574 42, ,297 6, , Cari Vergi Varlığı 274 1,319 1,593 1,522 4,882 6, Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-15) 40, , ,775 2, ,878 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-16) 83, ,252 61, , Satış Amaçlı 83, ,252 61, , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (I-17) 891, ,869 1,067, , ,069 1,072,408 AKTİF TOPLAMI 40,661,058 16,753,117 57,414,175 34,603,848 12,076,175 46,680,023 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

11 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR I. KONSOLİDE BİLANÇO PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (*) Önceki dönem bilançosunda Üçüncü Bölüm XXIV no lu dipnotta açıklanan yeniden düzenleme işlemi yapılmıştır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bölüm Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (II-1) 24,016,982 12,474,344 36,491,326 21,040,168 9,551,937 30,592, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,267, ,170 1,891, , , , Diğer 22,749,525 11,850,174 34,599,699 20,526,059 9,292,067 29,818,126 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-2) 437,878 44, , ,413 58, ,815 III. ALINAN KREDİLER (II-3) 1,065,147 6,933,410 7,998, ,410 5,307,605 6,010,015 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1,083,153-1,083,153 65,120-65, Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 20,710-20,710 24,204-24, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (II-3) 1,062,443-1,062,443 40,916-40,916 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-3) 710, , , , Bonolar 507, , , , Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 203, , , ,548 VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 964, ,089 1,125, ,481 32, ,043 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-4) 910,875 1, ,153 1,154,042 2,286 1,156,328 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (II-13) 2,942 5,070 8, ,365 3,988 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-5) - 14,702 14,702-17,206 17, Finansal Kiralama Borçları - 16,204 16,204-19,780 19, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 1,502 1,502-2,574 2,574 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ( II-6) 69,438-69, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 15,616-15,616 47, , Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 53,822-53, , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR ( II-7) 829,905 25, , ,222 18, , Genel Karşılıklar 539,624 14, , ,150 12, , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 189,194 2, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 101,087 8, ,138 93,678 5,140 98,818 XIII. VERGİ BORCU ( II-8) 108, , , , Cari Vergi Borcu 108, , , , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-9) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-10) - 1,810,214 1,810,214-1,052,607 1,052,607 XVI. ÖZKAYNAKLAR (II-11) 5,594, ,604 5,742,719 4,980, ,498 5,142, Ödenmiş Sermaye 618, , , , Sermaye Yedekleri 915,001 (1,169) 913, ,016 2, , Hisse Senedi İhraç Primleri 333, , , , Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (55,313) (1,169) (56,482) 27,929 2,727 30, Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 356, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 17,318-17,318 (30,332) - (30,332) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 262, , , , Kâr Yedekleri 1,292,500 81,066 1,373, ,305 80,296 1,030, Yasal Yedekler 143, , , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 954,854 81,066 1,035, ,746 80, , Diğer Kâr Yedekleri 194, ,620 58,385-58, Kâr veya Zarar 331, , , , Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 5,223-5,223 5,223-5, Dönem Net Kâr/Zararı 325, , , , Azınlık Hakkı (II-12) 2,437,397 68,707 2,506,104 2,170,419 79,475 2,249,894 PASİF TOPLAMI 35,794,263 21,619,912 57,414,175 30,472,407 16,207,616 46,680,023 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

12 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOLARI II. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bölüm Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 41,848,805 43,697,909 85,546,714 28,803,888 34,330,687 63,134,575 I. GARANTİ ve KEFALETLER (III-1) 4,752,585 6,993,071 11,745,656 4,032,796 6,486,621 10,519, Teminat Mektupları 3,910,749 4,030,889 7,941,638 3,410,978 3,345,611 6,756, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 124,446 47, , ,475 45, , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 345, , , , , , Diğer Teminat Mektupları 3,440,321 3,881,672 7,321,993 2,986,753 3,171,662 6,158, Banka Kredileri - 271, , , , İthalat Kabul Kredileri - 271, , , , Diğer Banka Kabulleri ,138 2, Akreditifler 381 1,692,378 1,692,759 4,666 1,530,103 1,534, Belgeli Akreditifler , ,423 4, , , Diğer Akreditifler - 1,084,336 1,084, , , Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden 839, ,709 1,420, , ,601 1,032, Diğer Kefaletlerimizden 1, , ,412 1, , ,651 II. TAAHHÜTLER (III-1) 10,230,483 1,484,451 11,714,934 8,180,716 1,841,217 10,021, Cayılamaz Taahhütler 10,230,483 1,484,451 11,714,934 8,180,716 1,841,217 10,021, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 566,850 1,175,708 1,742, ,497 1,085,809 1,309, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - 101, , , , İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 3,853, ,853,759 2,942, ,942, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,002,630-2,002,630 1,879,298-1,879, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 12,503-12,503 11,709-11, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 3,545,841 90,167 3,636,008 2,933,697 62,383 2,996, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 4,451-4,451 5,978-5, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 244, , , ,190 78, , Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (III-2) 26,865,737 35,220,387 62,086,124 16,590,376 26,002,849 42,593, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 4,200, ,712 4,528,100 3,877, ,101 4,595, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 284, , , , ,101 1,441, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3,916,034-3,916,034 3,153,677-3,153, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 22,665,349 34,892,675 57,558,024 12,713,264 25,284,748 37,998, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3,914,050 4,993,564 8,907,614 1,957,068 4,328,080 6,285, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1,289,744 3,183,977 4,473, ,152 2,249,254 3,138, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2,624,306 1,809,587 4,433,893 1,067,916 2,078,826 3,146, Para ve Faiz Swap İşlemleri 9,993,386 18,150,946 28,144,332 4,396,774 10,190,525 14,587, Swap Para Alım İşlemleri 3,812,213 6,671,784 10,483,997 1,828,627 4,288,557 6,117, Swap Para Satım İşlemleri 3,969,991 6,395,332 10,365,323 2,268,147 3,876,628 6,144, Swap Faiz Alım İşlemleri 1,085,790 2,578,291 3,664, ,000 1,012,670 1,162, Swap Faiz Satım İşlemleri 1,125,392 2,505,539 3,630, ,000 1,012,670 1,162, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 8,757,913 11,748,165 20,506,078 6,359,422 10,766,143 17,125, Para Alım Opsiyonları 3,969,496 6,256,411 10,225,907 2,484,511 5,889,778 8,374, Para Satım Opsiyonları 4,576,617 5,427,292 10,003,909 3,674,911 4,765,717 8,440, Faiz Alım Opsiyonları 111,800 32, , ,000 55, , Faiz Satım Opsiyonları 100,000 32, , ,000 55, , Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 119,812,537 22,597, ,409,834 98,288,929 20,674, ,963,136 IV. EMANET KIYMETLER 26,419,033 1,712,075 28,131,108 18,697,638 1,991,111 20,688, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 1,726, ,726,206 2,673, ,673, Emanete Alınan Menkul Değerler 15,714, ,512 16,114,377 7,853, ,880 8,139, Tahsile Alınan Çekler 8,587, ,545 9,466,626 7,825, ,421 8,536, Tahsile Alınan Ticari Senetler 390, , , ,722 79, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler , ,347 1, , , İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 93,267,521 20,845, ,113,284 79,456,986 18,648,921 98,105, Menkul Kıymetler 583,589 19, ,571 1,119,384 37,339 1,156, Teminat Senetleri 47,924,350 13,954,626 61,878,976 42,590,560 11,553,285 54,143, Emtia 70, , ,720 26, , , Varant Gayrimenkul 38,664,915 4,912,365 43,577,280 30,867,446 5,629,882 36,497, Diğer Rehinli Kıymetler 6,024,316 1,792,421 7,816,737 4,852,604 1,078,322 5,930, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 125,983 39, , ,305 34, ,480 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 161,661,342 66,295, ,956, ,092,817 55,004, ,097,711 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

13 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI III. KONSOLİDE GELİR TABLOSU 5.Bölüm Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I. FAİZ GELİRLERİ (IV-1) 4,243,356 4,166, Kredilerden Alınan Faizler 3,777,048 3,603, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 8,417 11, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 11,176 49, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 364, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 63,463 62, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 292, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 8,365 1, Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri (IV-12) 82,510 97,263 II. FAİZ GİDERLERİ (IV-2) 2,132,459 2,191, Mevduata Verilen Faizler 1,780,023 1,783, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 236, , Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 47,987 42, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 32,288 37, Diğer Faiz Giderleri 35,684 17,326 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 2,110,897 1,975,515 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 719, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,045, , Gayri Nakdi Kredilerden 109,303 95, Diğer (IV-12) 935, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 325, , Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1,646 1, Diğer (IV-12) 323, ,333 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (IV-3) 1, VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (IV-4) 64,005 (80,986) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 40,831 31, Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar 452,086 (484,061) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (428,912) 371,195 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-5) 93,921 91,033 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2,990,193 2,581,399 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (IV-6) 426, ,383 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(*) (IV-7) 1,808,125 1,579,594 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 755, ,422 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK XIII. KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 3,419 15,591 XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (IV-8) 758, ,013 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-) (IV-9) 176, , Cari Vergi Karşılığı 72, , Ertelenmiş Vergi Karşılığı 104,008 (83,591) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (IV-10) 582, ,488 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (IV-8) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-) (IV-9) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (IV-10) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (IV-11) 582, , Grubun Kârı / Zararı 325, , Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) 256, ,023 (*) Önceki dönem gelir tablosunda Üçüncü Bölüm XXIV no lu dipnotta açıklanan yeniden düzenleme işlemi yapılmıştır. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

14 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLOLAR IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (59,415) 112,824 II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 46,472 (6,334) V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 59,563 (41,377) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN VIII. DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI(*) 13,256 (7,677) IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (2,669) (12,754) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 57,207 44,682 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI (39,618) 1, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) (39,618) (1,569) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - 2, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 17,589 45,697 (*) Önceki dönem finansal tablosunda Üçüncü Bölüm XXIV no lu dipnotta açıklanan yeniden düzenleme işlemi yapılmıştır İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

15 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU V. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe 9 Diğer Yedekler Dönem Net Karı/ (Zararı) Geçmiş Dönem Karı/ (Zararı) Maddi ve Maddi Menkul Değer Olmayan Değerleme Duran Farkı Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F.İlişkin Dur.V.Bir. Değ.F ÖncekiDönem I Dönem Başı Bakiyesi , , , , , ,002 (58,033) 356, ,550,869 1,993,850 4,544,719 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 618, , , , , ,002 (58,033) 356, ,550,869 1,993,850 4,544,719 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V Menkul Değer Değerleme Farkları , ,689 72, ,246 VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (30,517) - (30,517) (24,377) (54,894) 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı (30,517) - (30,517) (24,377) (54,894) 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları (6,334) (6,334) (4,133) (10,467) XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhraç Primi XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer (6,140) (6,140) (4,936) (11,076) XIX.. Dönem Net Karı veya Zararı , , , ,488 XX. Kar Dağıtımı , , (113,779) (3,090) (3,090) 20.1 Dağıtılan Temettü (3,090) (3,090) 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , , (113,779) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XI V+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX) 618, , , , , ,465 5,223 30, , (30,332) - 2,893,032 2,249,894 5,142,926 (*) Önceki dönem özkaynak değişim tablosunda Üçüncü Bölüm XXIV no lu dipnotta açıklanan yeniden düzenleme işlemi yapılmıştır. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak

16 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU V. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/ (Zararı) Geçmiş Dönem Karı/ (Zararı) Menkul Değer Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklarda n Bedelsiz Hisse Senetleri Cari Dönem I Dönem Başı Bakiyesi , , , , , ,688 30, , (30,332) - 2,893,032 2,249,894 5,142,926 Riskten Korunm a Fonları Satış A./Durdurula n F.İlişkin Dur.V.Bir. Değ.F Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değer Değerleme Farkları (87,138) (87,138) (71,295) (158,433) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) ,650-47,650 36,836 84, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı ,650-47,650 36,836 84, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , ,472 25,852 72,324 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer , ,605 8,694 19,299 XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , , ,739 XVIII. Kar Dağıtımı , ,878 89,735 - (296,465) (622) (622) 18.1 Dağıtılan Temettü (622) (622) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,878 89,735 - (296,465) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+ XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) 618, , ,026-1,035, , ,994 5,223 (56,482) 356, ,318-3,236,615 2,506,104 5,742,719 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

17 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU VI. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 5.Bölüm Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1,321,017 1,435, Alınan Faizler 3,625,323 4,192, Ödenen Faizler (1,989,899) (2,125,669) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,227,867 1,086, Elde Edilen Diğer Kazançlar 580, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 390, , Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (791,970) (691,733) Ödenen Vergiler (116,641) (204,697) Diğer (VI-1) (1,604,640) (1,683,719) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (2,512,014) (1,914,082) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (195,060) 485, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 163,563 (182,751) Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (9,213,459) (4,322,542) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (VI-1) (2,266,036) (1,971,386) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 1,724,503 (1,235,568) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 5,203,777 6,239, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1,986,443 (1,392,695) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (VI-1) 84, ,440 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (1,190,997) (478,982) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (752,553) 429, İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (155,105) (77,802) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1,746 28, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (6,915,497) (1,875,740) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6,337,548 2,372, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 26, Diğer (VI-1) (47,387) (18,541) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 284, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 765, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (476,286) (249,107) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (622) (3,090) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (4,085) (1,759) 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (VI-1) 119,220 (25,848) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (1,540,263) 156,306 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (VI-2) 3,695,443 3,539,137 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (VI-2) 2,155,180 3,695,443 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11

18 31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR DAĞITIM TABLOLARI VII. KONSOLİDE KAR DAĞITIM TABLOSU I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - - (*) Türkiye deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 12

19 I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI Finansal Holding Şirketi, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına dayanak oluşturan dokümanlarını Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Geçmiş dönem finansal tablolar, 16 Ocak 2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak muhasebeleştirilmiş, buna ilave olarak cari dönem finansal tabloları ile karşılaştırmalı olarak verilebilmesi için gerekli sınıflandırmalar yapılmıştır. Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ" esas alınmıştır. Finansal Holding Şirketi ve konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar bu raporda birlikte Grup olarak adlandırılmaktadır. II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar Grup, KOBİ lerden uluslararası şirketlere ve küçük bireysel yatırımcıya kadar her türlü müşterisinin finansal ihtiyaçlarına yönelik ürünleri mevzuatlara uygun olarak geliştirmek ve bu ürünleri pazarlamak amacındadır. Müşteri istekleri karşılanırken Grup un öncelikli amacı riskleri minimize ederek karlılığı artırıp optimum likiditeyi sağlamaktır. Grup, aktif pasif yönetimi yaparken kaynak maliyeti ile ürün getirisi arasında her zaman pozitif bir marj ile çalışmayı ve uygun vade riski yaratmayı ve yönetmeyi amaç edinmiştir. Grup un risk yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak, Grup un her türlü kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketlerinde risk oluşturabilecek pozisyonların yönetimi TEB A.Ş. nin Hazine Aktif Pasif Bölümü tarafından ve Finansal Holding Şirketi Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurullarınca tanımlanan işlem limitleri dahilinde yapılmaktadır. Grup Şirketleri nin aktif pasif komiteleri, kısa, orta ve uzun vadeli fiyat stratejilerini belirlerken vade uyumsuzluğunu yönetmekte, fiyatlama politikası olarak da pozitif bilanço marjı ile çalışılması ilkesini benimsemektedir. TEB A.Ş. nin Yönetim Kurulu hazine işlemleri olarak para, sermaye ve mal piyasalarında risk alınmasına izin vermekte ve Yönetim Kurulunca belirlenen limitler ürün bazlı olarak ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Grup un, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla maruz kaldığı kur riskinden korunma stratejileri kur riski ana başlığı altında, sabit faizli mevduattan ve değişken faizli kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz oranı riskinden korunmaya yönelik uygulamalar ise faiz oranı riski ana başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır. TEB A.Ş. nin ve diğer Grup Şirketleri nin aktif pasif komiteleri bilançonun yapısına uygun olarak faiz ve kur farkı değişikliklerinden korunmak için para swapları, vadeli döviz alım satımları ve benzeri türev ürünlerine onay vermektedir. 13

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN DOKUZ

Detaylı

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ODEA BANK A.Ş. HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Odea Bank A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Bank

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI VE MALİ ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Asya Katılım

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları bağımsız denetim raporu, konsolide finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar bağımsız denetim raporu ING Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ING Bank

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş. Yönetim

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR I. Bağımsız Sınırlı

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Alternatifbank A.Ş.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009. ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2009. ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2009 ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2009 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

nin 31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi: Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 Kat:17-18 4. Levent 34394 - İSTANBUL

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2008 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı