... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları..... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56 Ġlgi: a) 05/06/2010 tarihli ve 2008/42 sıra nolu Genelge. b) 01/07/2010 tarihli ve 2010/49 sıra nolu Genelge. Bilindiği üzere 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ġle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun un 3 üncü maddesinde; Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık Bakanlığınca belirlenir şeklinde yer alan hüküm ile döner sermayeli işletmelerin merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ve hizmet alımlarının toplu olarak yapılabilmesine ve bu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmasına imkân verilmiştir. Mezkûr Kanun hükmü doğrultusunda; Bakanlık Makamı ndan alınan 21/03/2007 tarihli ve B.10.0.SGB / sayılı Onay ile il bazında Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli işletmelerin veya birkaç işletmenin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımlarının, ihtiyaç duyulması halinde bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmesi için 81 Ġl Sağlık Müdürüne limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi verilmiş olup, bu hususa ilişkin düzenlemeler ise ilgi (a) da kayıtlı genelgenin Toplu Alım Yetkisi başlığı altında yer almıştır. Diğer taraftan ilgi (b) de kayıtlı genelgemiz ile döner sermayeli kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla geliri belirli bir limitin altında olan Bakanlığımıza bağlı kurumların; tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını Ġl Sağlık Müdürlüklerinin belirleyeceği hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezinden temin edeceği belirtilmiştir. Mezkûr genelgede kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması kapsamında yapılacak alımların genelge kapsamında olmadığı ve söz konusu alımların her kurumun kendisi tarafından yapılmaya devam edileceği ayrıca belirtilmişti. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; ekli listede isimleri belirtilen kurumların (ilgi (b) genelge eki listede isimleri belirtilen kurumları da içeren), laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımları ile Laboratuar Hizmet Alımları nın bundan sonra Ġl Sağlık Müdürlüklerince toplu alım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları Bu kapsamda; 1) Söz konusu alımlarda öncelikle Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesi ile 13/05/2010 tarih ve sayılı genel yazılarına uygun hareket edilecektir. 2) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde mi yoksa Laboratuar Hizmet Alımı şeklinde mi karşılanacağı hususu; kurumların personel durumu, devam eden mevcut sözleşmelerin durumu, kurumun rolü ve hizmet sunum kapasitesi, varsa kurum demirbaşında olan cihazların durumu ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, Ġl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde anılan genelge gereği kurulan komisyon tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede komisyonlar hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması ile hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Laboratuar Hizmet Alımı ile karşılanmasının uygun olacağına karar vereceklerdir. 3) Ġl Sağlık Müdürlükleri söz konusu alımları verilen toplu alım yetkisi çerçevesinde bizzat kendileri yapacaklardır. 4) Ġl Sağlık Müdürlükleri, ekli listede isimleri belirtilen kurumların 2011 ve sonrası yıllar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplu alıma çıkacaklardır. 5) Ġl Sağlık Müdürlükleri hizmette aksamalara meydan vermeyecek şekilde toplu alıma ilişkin ihale hazırlık işlemlerine bir an önce başlayarak, işe başlama tarihi 03/01/2011 olacak şekilde söz konusu toplu alıma ilişkin sözleşmeleri imzalamış olacaklardır. Ancak ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden mevcut sözleşmelerinin bitiş tarihleri dikkate alınarak ihale dokümanında her bir kurum veya cihaz bazında değişik işe başlama tarihleri belirlenebilecektir. 6) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlar tarafından söz konusu alımlar için imzalanmış olan mevcut sözleşmelerin, sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmasına devam edilecektir. 7) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca işin başlama tarihi 01/01/2011 veya ileriki bir tarih olacak şekilde ilana çıkılmış ve bu genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihale tarihi gelmemiş olan ihaleler iptal edilecektir. 8) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden ve 01/01/2011 tarihinden önce herhangi bir tarihte bitecek olan mevcut sözleşmeleri nedeniyle yenilenmesi gereken ihaleleri; Ġl Sağlık Müdürlüğü nün bilgisi ve izni dâhilinde alınacak miktar ve işin süresi bir yıllık ihtiyacı geçmeyecek şekilde kurumlar kendileri yapabileceklerdir. Örneğin: Ekli listede yer alan A Hastanesinin, Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması şeklinde yapmış olduğu ihale kapsamında imzalamış olduğu kan sayım cihazının mevcut sözleşmesinin 30 Eylül 2010 tarihinde bitecek olduğunu kabul edersek, A hastanesi Ġl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde 6 (altı) aylık ihtiyacı için kendisi ihaleye çıkarak sözleşme imzalayabilecektir. Ancak, her ne kadar A Hastanesi 2011 yılının ilk 3 (üç) ayını da kapsayan 6 (altı) aylık ihtiyacı için ihaleye çıkarak sözleşme imzalasa da; A Hastanesinin 2011 yılının son dokuz ayı ve sonrası yıllar kan sayım cihazı ihtiyaçları, Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu genelge doğrultusunda yapılacak olan toplu alıma konu olacak ve toplu alım sonucunda ihale uhdesinde kalan ve tarihinde işe başlayacak olan yüklenici firma, A Hastanesinde 3 (üç) ay sonra işe başlayacaktır. Ġhale dokümanları ise buna imkân verecek şekilde düzenlenecektir / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları 9) Sağlık Müdürlüklerince yapılan toplu alımların sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede doğacak ihtiyaçlar, Ġl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde kurumların kendisi tarafından temin edilebilecektir. 10) Ġl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak; küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, toplu alımın getireceği fiyat avantajlarından faydalanılması, gerekli rekabetin sağlanması ve ihale sürecinde yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemek amacıyla; Cihazlar bazında kısımlardan/kalemlerden/gruplardan oluşan, kısmi teklife açık, birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkacaklardır. Söz konusu kısımlar/kalemler/gruplar için tek bir ihale kayıt numarasıyla ihaleye çıkılabileceği gibi birden fazla ihale kayıt numarası ile ihaleye de çıkılabilir. Örneğin: Ekli listede isimleri belirtilen kurumların biyokimya analizörü, hepatit testleri, kan sayım cihazı, idrar analizörü, TORCH grubu testleri, ELĠSA sistem analizleri ihtiyaçları için çıkılacak olan ve Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde yapılacak bir ihalede; a) Ġhalenin birinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Biyokimya Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.) b) Ġhalenin ikinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Hepatit Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) c) Ġhalenin üçüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Kan Sayım Cihazı ihtiyaçlarından oluşacaktır.) d) Ġhalenin dördüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Ġdrar Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.) e) Ġhalenin beşinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların TORCH Grubu Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) f) Ġhalenin altıncı kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların ELĠSA Sistem Analizleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) Olacak şekilde tüm kısım/kalem/gruplar için tek bir ihaleye çıkılabileceği gibi her bir kısım/kalem/grup veya birkaç kısım/kalem/grup için ayrı ayrı ihaleye çıkılabilecektir. Yukarıda yapılan gruplandırma örnek verilmek amacıyla yapılmış bir gruplandırma olup, Ġl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçları, ilin özelliği, hepatit, hormon, TORCH gibi aynı cihazda çalışabilen testler gibi bazı hususları dikkate alarak farklı bir gruplandırma yapabileceklerdir. Ayrıca yukarıda verilen örnekteki gruplardan bazıları veya kurumların bazıları için Laboratuar Hizmet Alımı yapılabileceği gibi bazı gruplar veya kurumlar için Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde ihaleye çıkılabilecektir. 11) Söz konusu alımlar için gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılıp yapılmayacağı ile bu yüklenmenin süresinin ne kadar olacağına karar verme yetkisi Ġl Sağlık Müdürlerindedir. 12) Genel bütçe kaynaklarından yapılacak olan alımlar bu genelge kapsamında değildir. 13) Söz konusu alımlarda 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmekle beraber, toplu alım olması münasebetiyle aşağıda belirtilen hususlara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. a) Toplu alımlara ilişkin olarak Ġl Sağlık Müdürlerine verilen ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi çerçevesinde, ilgili mevzuatta ihale / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları yetkilisince yapılması öngörülen tüm işlemler Ġl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. Ġhtiyaç duyulması halinde Ġl Sağlık Müdürleri bu yetkilerini yardımcılarına devredebilecektir. b) Teknik şartnameler ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca hazırlanabileceği gibi Sağlık Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından da hazırlanabilir. Bu konuda karar verme yetkisi Ġl Sağlık Müdüründedir. c) Ġhale onay belgesi kullanılabilir ödenek tutarı bölümünde, hangi döner sermaye işletmesinden ne kadar ödenek kullanılacağının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. d) Tip idari şartnameye ve sözleşmeye söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması, ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi gerekmektedir. e) Sözleşme yapıldıktan sonra adına ihale yapılan ekli listede isimleri belirtilen kurumlara ihale işlem dosyasının onaylı birer suretinin gönderilmesi gerekmektedir. f) Alınacak mal veya hizmetin muayene kabul işlemleri, ihtiyacı karşılanan ekli listede isimleri belirtilen kurum yetkilisince oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır. g) Mezkûr kanun hükmünde de açıkça zikredildiği üzere, toplu alımlarda alım konusu mal veya hizmet bedellerinin her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle yükleniciler tarafından sözleşme ediminin yerine getirilmesi sonucunda yapılacak ödemelere ilişkin işlemlerin, toplu alımla ihtiyacı karşılanan her bir döner sermaye işletmesinin gerçekleştirme görevlilerince yapılarak harcama yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir h) Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan Ġl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. Bilgilerinizi ve konunun ekli listede isimleri belirtilen kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim. EK: Kurumlar listesi (12 sayfa) DAĞITIM: Gereği: Ekli listede isimleri belirtilen 79 Ġl Valiliğine Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar Bilgi: Teftiş Kurulu Başkanlığına Ġç Denetim Birimi Başkanlığına Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Temel Sağ. Hiz. Genel Müdürlüğüne / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

5 1 Adana Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi 2 Adana Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 3 Adana Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 4 Adana Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 5 Adana Adana Kozan Devlet Hastanesi 6 Adana Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi 7 Adana Adana Prof.Dr.Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi 8 Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 9 Adana Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 10 Adıyaman Adıyaman Tut İlçe Hastanesi 11 Adıyaman Adıyaman Doğum Ve Çocuk Bakım Evi 12 Adıyaman Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 13 Adıyaman Adıyaman Besni Devlet Hastanesi 14 Adıyaman Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi 15 Adıyaman Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi 16 Adıyaman Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi (s) 17 Afyon Afyon Bayat Dr.Mete Tan Devlet Hastanesi 18 Afyon Afyon Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi 19 Afyon Afyon Çay Devlet Hastanesi 20 Afyon Afyon Emirdağ Devlet Hastanesi 21 Afyon Afyon Sultandağı Devlet Hastanesi 22 Afyon Afyon İscehisar Devlet Hastanesi 23 Afyon Afyon Göğüs Hastalıkları Hastanesi 24 Afyon Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi 25 Afyon Afyon Sincanlı Devlet Hastanesi 26 Afyon Afyon Şuhut Devlet Hastanesi 27 Afyon Afyon Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi 28 Afyon Afyon Dinar Devlet Hastanesi 29 Afyon Afyon Dinar Haydarlı İlçe Hastanesi 30 Afyon Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi 31 Ağrı Ağrı Patnos Devlet Hastanesi 32 Ağrı Ağrı Doğubeyazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi 33 Ağrı Ağrı Eleşkirt Devlet Hastanesi 34 Ağrı Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi 35 Ağrı Ağrı Taşlıçay Devlet Hastanesi 36 Ağrı Ağrı Tutak Devlet Hastanesi 37 Ağrı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 38 Amasya Amasya Suluova Devlet Hastanesi 39 Amasya Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 40 Amasya Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 41 Amasya Amasya Taşova Devlet Hastanesi 42 Amasya Amasya Göynücek İlçe Hastanesi 43 Ankara Ankara Bala İlçe Hastanesi 44 Ankara Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi 45 Ankara Ankara Kazan H.Eriş Devlet Hastanesi 46 Ankara Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi 47 Ankara Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi 48 Ankara Ankara Güdül Devlet Hastanesi 49 Ankara Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi 50 Ankara Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi (s) 51 Ankara Ankara Etimesgut Prof Dr.Celal Ertuğ Devlet Hastanesi 52 Ankara Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi 53 Ankara Ankara Kalecik Devlet Hastanesi

6 54 Ankara Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 55 Ankara Ankara Elmadağ Dr.Hulusi Alataş Devlet Hastanesi 56 Ankara Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi (s) 57 Ankara Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 58 Ankara Ankara Haymana Devlet Hastanesi 59 Antalya Antalya Serik Devlet Hastanesi 60 Antalya Antalya Kemer Devlet Hastanesi 61 Antalya Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi 62 Antalya Antalya Akseki Devlet Hastanesi 63 Antalya Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi 64 Antalya Antalya Finike Devlet Hastanesi 65 Antalya Antalya Elmalı Devlet Hastanesi 66 Antalya Antalya Demre Devlet Hastanesi 67 Antalya Antalya Kaş Devlet Hastanesi 68 Antalya Antalya Kumluca Devlet Hastanesi 69 Artvin Artvin Hopa Devlet Hastanesi 70 Artvin Artvin Şavşat Devlet Hastanesi 71 Artvin Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi 72 Artvin Artvin Murgul Devlet Hastanesi 73 Artvin Artvin Borçka Devlet Hastanesi 74 Artvin Artvin Arhavi Devlet Hastanesi 75 Artvin Artvin Ardanuç Devlet Hastanesi 76 Aydın Aydın Germencik Devlet Hastanesi 77 Aydın Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 78 Aydın Aydın Didim Devlet Hast 79 Aydın Aydın Çine Devlet Hastanesi 80 Aydın Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi 81 Balıkesir Balıkesir Balya İlçe Hastanesi 82 Balıkesir Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi 83 Balıkesir Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi 84 Balıkesir Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi 85 Balıkesir Balıkesir Savaştepe Devlet Hastanesi 86 Balıkesir Balıkesir Kepsut İlçe Hastanesi (y) 87 Balıkesir Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi 88 Balıkesir Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi 89 Balıkesir Balıkesir Susurluk Devlet Hastanesi 90 Balıkesir Balıkesir Erdek Devlet Hastanesi 91 Balıkesir Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi 92 Balıkesir Balıkesir Manyas Devlet Hastanesi 93 Balıkesir Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi 94 Balıkesir Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi 95 Balıkesir Balıkesir Havran Devlet Hastanesi 96 Bilecik Bilecik Gölpazarı İlçe Hastanesi 97 Bilecik Bilecik Osmaneli İlçe Hastanesi 98 Bilecik Bilecik Devlet Hastanesi 99 Bilecik Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi 100 Bilecik Bilecik Söğüt Devlet Hastanesi 101 Bilecik Bilecik Pazaryeri İlçe Hastanesi 102 Bingöl Bingöl Doğum ve Çocuk Bakımevi 103 Bingöl Bingöl Karlıova İlçe Hastanesi 104 Bingöl Bingöl Kığı İlçe Hastanesi 105 Bingöl Bingöl Solhan Devlet Hastanesi 106 Bingöl Bingöl Genç Devlet Hastanesi

7 107 Bitlis Bitlis Devlet Hastanesi 108 Bitlis Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi 109 Bitlis Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi 110 Bitlis Bitlis Güroymak Devlet Hastanesi 111 Bitlis Bitlis Mutki İlçe Hastanesi 112 Bitlis Bitlis Hizan İlçe Hastanesi 113 Bolu Bolu Göynük İlçe Hastanesi 114 Bolu Bolu Mengen İlçe Hastanesi 115 Bolu Bolu Mudurnu İlçe Hastanesi 116 Bolu Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 117 Bolu Bolu Gerede Devlet Hastanesi 118 Bolu Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 119 Bolu Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 120 Burdur Burdur Tefenni İlçe Hastanesi 121 Burdur Burdur Devlet Hastanesi 122 Burdur Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi 123 Burdur Burdur Yeşilova Devlet Hastanesi 124 Bursa Bursa Büyükorhan İlçe Hastanesi 125 Bursa Bursa Keles İlçe Hastanesi 126 Bursa Bursa Harmancık İlçe Hastanesi 127 Bursa Bursa Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi 128 Bursa Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi 129 Bursa Bursa Karacabey Devlet Hastanesi 130 Bursa Bursa Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastalıkları ve Rehabilitasyon Merkezi 131 Bursa Bursa Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi 132 Bursa Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi 133 Bursa Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi 134 Bursa Bursa Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi 135 Bursa Bursa İznik Devlet Hastanesi 136 Bursa Bursa Prof. Dr. Turkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi 137 Çanakkale Çanakkale Biga Devlet Hastanesi 138 Çanakkale Çanakkale Çan Devlet Hastanesi 139 Çanakkale Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesi 140 Çanakkale Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi 141 Çanakkale Çanakkale Bayramiç Devlet Hastanesi 142 Çanakkale Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi 143 Çanakkale Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi 144 Çanakkale Çanakkale Lapseki Devlet Hastanesi 145 Çanakkale Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi 146 Çankırı Çankırı Şabanözü Dr.Sami Baran İlçe Hastanesi 147 Çankırı Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi 148 Çankırı Çankırı Kızılırmak İlçe Hastanesi 149 Çankırı Çankırı Atkaracalar İlçe Hastanesi 150 Çankırı Çankırı Orta İlçe Hastanesi 151 Çankırı Çankırı Devlet Hastanesi 152 Çankırı Çankırı Ilgaz Devlet Hastanesi 153 Çankırı Çankırı Kurşunlu Devlet Hastanesi 154 Çorum Çorum Bayat Devlet Hastanesi 155 Çorum Çorum İskilip Devlet Hastanesi 156 Çorum Çorum Oğuzlar İlçe Hastanesi 157 Çorum Çorum Ortaköy İlçe Hastanesi 158 Çorum Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 159 Çorum Çorum Alaca Devlet Hastanesi

8 160 Çorum Çorum Mecitözü Devlet Hastanesi 161 Çorum Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 162 Çorum Çorum Uğurludağ İlçe Hastanesi 163 Çorum Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 164 Çorum Çorum Kargı Devlet Hastanesi 165 Çorum Çorum Boğazkale İlçe Hastanesi 166 Çorum Çorum Dodurga İlçe Hastanesi 167 Denizli Denizli Buldan Devlet Hastanesi 168 Denizli Denizli Serinhisar Devlet Hastanesi 169 Denizli Denizli Çardak Devlet Hastanesi 170 Denizli Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi 171 Denizli Denizli Çameli Devlet Hastanesi 172 Denizli Denizli Kale Devlet Hastanesi 173 Denizli Denizli Tavas Devlet Hastanesi 174 Denizli Denizli Honaz Devlet Hastanesi 175 Denizli Denizli Çal Devlet Hastanesi 176 Denizli Denizli Çivril Devlet Hastanesi 177 Denizli Denizli Buldan Dr.Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi 178 Denizli Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi 179 Diyarbakır Diyarbakır Hani İlçe Hastanesi 180 Diyarbakır Diyarbakır Çınar İlçe Hastanesi 181 Diyarbakır Diyarbakır Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi 182 Diyarbakır Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi 183 Diyarbakır Diyarbakır Kulp İlçe Hastanesi (y) 184 Diyarbakır Diyarbakır Dicle İlçe Hastanesi 185 Diyarbakır Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi 186 Diyarbakır Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 187 Diyarbakır Diyarbakır Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi 188 Diyarbakır Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi 189 Diyarbakır Diyarbakır Eğil İlçe Hastanesi (y) 190 Edirne Edirne Havsa İlçe Hastanesi 191 Edirne Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi 192 Edirne Edirne Keşan Devlet Hastanesi 193 Edirne Edirne Enez İlçe Hastanesi 194 Edirne Edirne İpsala Devlet Hastanesi 195 Elazığ Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi 196 Elazığ Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi 197 Elazığ Elazığ Palu Devlet Hastanesi 198 Elazığ Elazığ Maden Devlet Hastanesi 199 Elazığ Elazığ Ruh Sağlıgı ve Hastalıkları Hastanesi 200 Elazığ Elazığ Harput Devlet Hastanesi (s) 201 Erzincan Erzincan Devlet Hastanesi 202 Erzincan Erzincan Refahiye Dr.Fahrettin Uğur İlçe Hastanesi 203 Erzincan Erzincan Ilıç İlçe Hastanesi 204 Erzincan Erzincan Kemaliye İlçe Hastanesi 205 Erzincan Erzincan Kemah İlçe Hastanesi 206 Erzincan Erzincan Çayırlı Devlet Hastanesi 207 Erzincan Erzincan Otlukbeli İlçe Hastanesi 208 Erzincan Erzincan Tercan Devlet Hastanesi 209 Erzincan Erzincan Üzümlü Devlet Hastanesi 210 Erzurum Erzurum Köprüköy İlçe Hastanesi 211 Erzurum Erzurum Pazaryolu İlçe Hastanesi 212 Erzurum Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi

9 213 Erzurum Erzurum Horasan Devlet Hastanesi 214 Erzurum Erzurum İspir Devlet Hastanesi 215 Erzurum Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi 216 Erzurum Erzurum Çat İlçe Hastanesi 217 Erzurum Erzurum Karaçoban İlçe Hastanesi 218 Erzurum Erzurum Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi (y) 219 Erzurum Erzurum Tortum İlçe Hastanesi (y) 220 Erzurum Erzurum Türk Eczacıları Birliği Karayazı İlçe Hastanesi (y) 221 Erzurum Erzurum Uzundere İlçe Hastanesi (y) 222 Erzurum Erzurum Aşkale İlçe Hastanesi 223 Erzurum Erzurum N.Kitapcı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi 224 Erzurum Erzurum Narman İlçe Hastanesi (y) 225 Erzurum Erzurum Olur İlçe Hastanesi (y) 226 Erzurum Erzurum Şenkaya İlçe Hastanesi (y) 227 Eskişehir Eskişehir Alpu İlçe Hastanesi 228 Eskişehir Eskişehir Mahmudiye İlçe Hastanesi 229 Eskişehir Eskişehir Mihalıçcık Gün Sazak İlçe Hastanesi 230 Eskişehir Eskişehir Çifteler Devlet Hastanesi 231 Eskişehir Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi 232 Eskişehir Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 233 Gaziantep Gaziantep Araban İlçe Hastanesi 234 Gaziantep Gaziantep Nurdağı İlçe Hastanesi 235 Gaziantep Gaziantep Oğuzeli İlçe Hastanesi 236 Gaziantep Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi 237 Gaziantep Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi 238 Gaziantep Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi 239 Gaziantep Gaziantep 75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 240 Giresun Giresun Görele Op.Dr.Ergun Ödemir Devlet Hastanesi 241 Giresun Giresun Alucra Devlet Hastanesi 242 Giresun Giresun Dereli Devlet Hastanesi 243 Giresun Giresun Ş.Karahisar Devlet Hastanesi 244 Giresun Giresun Tirebolu Devlet Hastanesi 245 Giresun Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi 246 Giresun Giresun Bulancak Devlet Hastanesi 247 Giresun Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 248 Giresun Giresun Espiye Devlet Hastanesi 249 Giresun Giresun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 250 Giresun Giresun Yağlıdere İlçe Hastanesi 251 Gümüşhane Gümüşhane Kürtün İlçe Hastanesi 252 Gümüşhane Gümüşhane Devlet Hastanesi 253 Gümüşhane Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi 254 Gümüşhane Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi 255 Gümüşhane Gümüşhane Torul İlçe Hastanesi 256 Gümüşhane Gümüşhane Köse İlçe Hastanesi 257 Hakkari Hakkari Devlet Hastanesi 258 Hakkari Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi 259 Hatay Hatay Altınözü Devlet Hastanesi 260 Hatay Hatay Samandağ Devlet Hastanesi 261 Hatay Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi 262 Hatay Hatay Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi 263 Hatay Hatay Hassa Devlet Hastanesi 264 Hatay Hatay Erzin Devlet Hastanesi 265 Hatay Hatay İskenderun Doğum Ve Çocuk Bakımevi

10 266 Hatay Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi 267 Hatay Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi 268 Isparta Isparta Keçiborlu Devlet Hastanesi 269 Isparta Isparta Senirkent Devlet Hastanesi 270 Isparta Isparta Sütçüler İlçe Hastanesi 271 Isparta Isparta Uluborlu Devlet Hastanesi 272 Isparta Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 273 Isparta Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 274 Isparta Isparta Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi 275 Isparta Isparta Gülkent Devlet Hastanesi (s) 276 Isparta Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi 277 Isparta Isparta Gelendost İlçe Hastanesi 278 Mersin Mersin Erdemli Devlet Hastanesi 279 Mersin Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi 280 Mersin Mersin Anamur Devlet Hastanesi 281 Mersin Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi 282 Mersin Mersin Silifke Devlet Hastanesi 283 Mersin Mersin Gülnar Devlet Hastanesi 284 Mersin Mersin Mut Devlet Hastanesi 285 İstanbul İstanbul Deri Tenasül Hastanesi 286 İstanbul İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 287 İstanbul İstanbul Selimpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 288 İstanbul İstanbul Silivri Prof Dr.Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi 289 İstanbul İstanbul Çatalca İlyas ÇOKAY Devlet Hastanesi 290 İstanbul İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi 291 İstanbul İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 292 İstanbul İstanbul Şile Devlet Hastanesi 293 İstanbul İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 294 İstanbul İstanbul Şişli Devlet Hastanesi (s) 295 İstanbul İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi 296 İstanbul İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğtitim ve Araştırma Hastanesi (s) 297 İstanbul İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (s) 298 İstanbul İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi (s) 299 İstanbul İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 300 İstanbul İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi 301 İzmir İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi (y) 302 İzmir İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (y) 303 İzmir İzmir Dr.E.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 304 İzmir İzmir Selçuk Devlet Hastanesi 305 İzmir İzmir Torbalı M.Enver Şenerdem Devlet Hastanesi 306 İzmir İzmir Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi 307 İzmir İzmir Urla Devlet Hastanesi 308 İzmir İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi 309 İzmir İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi 310 İzmir İzmir Foça Devlet Hastanesi 311 İzmir İzmir Çiğli Devlet Hastanesi 312 İzmir İzmir Aliağa Devlet Hastanesi 313 İzmir İzmir Dikili İlçe Hastanesi (y) 314 İzmir İzmir Bayındır Devlet Hastanesi 315 İzmir İzmir Kiraz Devlet Hastanesi 316 Kars Kars Digor İlçe Hastanesi 317 Kars Kars Selim İlçe Hastanesi 318 Kars Kars Kağızman Devlet Hastanesi

11 319 Kars Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi 320 Kars Kars Devlet Hastanesi 321 Kastamonu Kastamonu İhsangazi İlçe Hastanesi 322 Kastamonu Kastamonu Devrekani Devlet Hastanesi 323 Kastamonu Kastamonu Cide Devlet Hastanesi 324 Kastamonu Kastamonu Azdavay Devlet Hastanesi 325 Kastamonu Kastamonu Daday Devlet Hastanesi 326 Kastamonu Kastamonu Araç Devlet Hastanesi 327 Kastamonu Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi 328 Kastamonu Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi 329 Kastamonu Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 330 Kastamonu Kastamonu Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 331 Kastamonu Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi 332 Kastamonu Kastamonu Bozkurt Devlet Hastanesi 333 Kastamonu Kastamonu Çatalzeytin İlçe Hastanesi 334 Kastamonu Kastamonu Abana İlçe Hastanesi 335 Kayseri Kayseri Felahiye İlçe Hastanesi 336 Kayseri Kayseri Özvatan İlçe Hastanesi 337 Kayseri Kayseri İncesu İlçe Hastanesi 338 Kayseri Kayseri Sarız İlçe Hastanesi 339 Kayseri Kayseri Tomarza Devlet Hastanesi 340 Kayseri Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi 341 Kayseri Kayseri Develi Hatice Muammer KOCATÜRK Devlet Hastanesi 342 Kayseri Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi 343 Kayseri Kayseri Yahyalı Devlet Hastanesi 344 Kayseri Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 345 Kayseri Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 346 Kayseri Kayseri Yeşilhisar Devlet Hastanesi 347 Kırklareli Kırklareli Devlet Hastanesi 348 Kırklareli Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi 349 Kırklareli Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi 350 Kırklareli Kırklareli Vize Devlet Hastanesi 351 Kırşehir Kırşehir Akpınar İlçe Hastanesi 352 Kırşehir Kırşehir Çiçekdağı İlçe Hastanesi 353 Kırşehir Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi 354 Kırşehir Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi 355 Kırşehir Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi 356 Kocaeli Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi 357 Kocaeli Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi 358 Kocaeli Kocaeli Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi 359 Kocaeli Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi 360 Kocaeli Kocaeli İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 361 Konya Konya Kulu Devlet Hastanesi 362 Konya Konya Hadim İlçe Hastanesi 363 Konya Konya Sarayönü Devlet Hastanesi 364 Konya Konya Çumra Devlet Hastanesi 365 Konya Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Hastanesi 366 Konya Konya Derebucak İlçe Hastanesi 367 Konya Konya Karapınar Devlet Hastanesi 368 Konya Konya Seydişehir Devlet Hastanesi 369 Konya Konya Bozkır Devlet Hastanesi 370 Konya Konya Beyşehir Devlet Hastanesi 371 Konya Konya ılgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi

12 372 Konya Konya Hüyük Devlet Hastanesi 373 Konya Konya Yunak Dr.Tonguş Görker Devlet Hastanesi 374 Konya Konya Kadınhanı Devlet Hastanesi 375 Konya Konya Akşehir Devlet Hastanesi 376 Konya Konya Doğanhisar Devlet Hastanesi 377 Konya Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi 378 Kütahya Kütahya Domaniç İlçe Hastanesi 379 Kütahya Kütahya Çavdarhisar İlçe Hastanesi 380 Kütahya Kütahya Altıntaş İlçe Hastanesi 381 Kütahya Kütahya Gediz Devlet Hastanesi 382 Kütahya Kütahya Yoncalı Hidrotepi ve Fizik Tedavi Hastanesi (s) 383 Kütahya Kütahya Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi 384 Kütahya Kütahya Emet Devlet Hastanesi 385 Malatya Malatya Yazıhan İlçe Hastanesi 386 Malatya Malatya Pütürge Devlet Hastanesi 387 Malatya Malatya Arapgir Devlet Hastanesi 388 Malatya Malatya Yeşilyurt Devlet Hastanesi 389 Malatya Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi 390 Malatya Malatya Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi 391 Malatya Malatya Hekimhan Devlet Hastanesi 392 Malatya Malatya Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastanesi 393 Manisa Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi 394 Manisa Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 395 Manisa Manisa Gölmarmara İlçe Hastanesi 396 Manisa Manisa Kırkağaç Devlet Hastanesi 397 Manisa Manisa Gördes Devlet Hastanesi 398 Manisa Manisa Köprübaşı İlçe Hastanesi 399 Manisa Manisa Kula Devlet Hastanesi 400 Manisa Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi 401 Manisa Manisa Selendi Devlet Hastanesi 402 Manisa Manisa Demirci Devlet Hastanesi 403 Manisa Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi 404 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Andırın Devlet Hastanesi 405 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi 406 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Türkoğlu Dr.Kemal Beyazıt Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi 407 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Göksun Dr Süreyya Adanalı Devlet Hastanesi 408 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi 409 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Nurhak İlçe Hastanesi 410 Mardin Mardin Dargeçit İlçe Hastanesi 411 Mardin Mardin Mazıdağı İlçe Hastanesi 412 Mardin Mardin Savur İlçe Hastanesi 413 Mardin Mardin Ömerli İlçe Hastanesi 414 Mardin Mardin Midyat Devlet Hastanesi 415 Mardin Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi 416 Mardin Mardin Derik Devlet Hastanesi 417 Mardin Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 418 Muğla Muğla Kavaklıdere İlçe Hastanesi 419 Muğla Muğla Köycegiz Devlet Hastanesi 420 Muğla Muğla Bodrum Devlet Hastanesi 421 Muğla Muğla Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi 422 Muğla Muğla Datça Devlet Hastanesi 423 Muğla Muğla Yatağan Devlet Hastanesi 424 Muğla Muğla Marmaris Devlet Hastanesi

13 425 Muğla Muğla Ortaca Devlet Hastanesi 426 Muğla Muğla Dalaman Devlet Hastanesi (s) 427 Muş Muş Korkut İlçe Hastanesi 428 Muş Muş Varto Devlet Hastanesi 429 Muş Muş Bulanık Devlet Hastanesi 430 Muş Muş Malazgirt Devlet Hastanesi 431 Muş Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 432 Muş Muş Hasköy Devlet Hastanesi 433 Nevşehir Nevşehir Hacıbektaş İlçe Hastanesi 434 Nevşehir Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi 435 Nevşehir Nevşehir Dr. İ.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi 436 Niğde Niğde Çamardı İlçe Hastanesi 437 Niğde Niğde Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi 438 Niğde Niğde Ulukışla İlçe Hastanesi 439 Niğde Niğde Bor Dr.Doğan Baran Devlet Hastanesi 440 Niğde Niğde Altunhisar İlçe Hastanesi 441 Niğde Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi 442 Ordu Ordu Ulubey Devlet Hastanesi 443 Ordu Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi 444 Ordu Ordu Gölköy Devlet Hastanesi 445 Ordu Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 446 Ordu Ordu Mesudiye İlçe Hastanesi 447 Ordu Ordu Boztepe Devlet Hastanesi (s) 448 Ordu Ordu Korgan Devlet Hastanesi 449 Ordu Ordu Kumru Devlet Hastanesi 450 Ordu Ordu Akkuş Devlet Hastanesi 451 Ordu Ordu Aybastı Devlet Hastanesi 452 Ordu Ordu Ünye Devlet Hastanesi 453 Rize Rize Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Hastanesi 454 Rize Rize Ardeşen Devlet Hastanesi 455 Rize Rize Pazar Devlet Hastanesi 456 Rize Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi 457 Rize Rize Çayeli İsakoğlu Devlet Hastanesi 458 Rize Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi (s) 459 Rize Rize Kaçkar Devlet Hastanesi (y) 460 Sakarya Sakarya Kocaali İlçe Hastanesi 461 Sakarya Sakarya Karasu Devlet Hastanesi 462 Sakarya Sakarya Geyve Devlet Hastanesi 463 Sakarya Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi 464 Sakarya Sakarya Hendek Devlet Hastanesi 465 Sakarya Sakarya Kaynarca İlçe Hastanesi (y) 466 Sakarya Sakarya Sapanca İlçe Hastanesi (y) 467 Sakarya Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi 468 Sakarya Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi 469 Sakarya Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 470 Samsun Samsun Terme Devlet Hastanesi 471 Samsun Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi 472 Samsun Samsun Kavak Devlet Hastanesi 473 Samsun Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi 474 Samsun Samsun Asarcık İlçe Hastanesi (y) 475 Samsun Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 476 Samsun Samsun Havza Devlet Hastanesi 477 Samsun Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi

14 478 Samsun Samsun Ladik Devlet Hastanesi 479 Samsun Samsun Alaçam Devlet Hastanesi 480 Samsun Samsun Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi 481 Samsun Samsun Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi 482 Siirt Siirt Eruh Devlet Hastanesi 483 Siirt Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi 484 Siirt Siirt Pervari Devlet Hastanesi 485 Siirt Siirt Baykan Devlet Hastanesi 486 Siirt Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 487 Sinop Sinop Durağan Devlet Hastanesi 488 Sinop Sinop Ayancık Devlet Hastanesi 489 Sinop Sinop Türkeli Devlet Hastanesi 490 Sinop Sinop Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi 491 Sinop Sinop Gerze Devlet Hastanesi 492 Sivas Sivas Ulaş İlçe Hastanesi 493 Sivas Sivas Gürün Devlet Hastanesi 494 Sivas Sivas Kangal Devlet Hastanesi 495 Sivas Sivas Divriği Devlet Hastanesi 496 Sivas Sivas Zara Devlet Hastanesi 497 Sivas Sivas Doğanşar İlçe Hastanesi 498 Sivas Sivas Gemerek Devlet Hastanesi 499 Sivas Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesi 500 Sivas Sivas Akıncılar İlçe Hastanesi 501 Sivas Sivas Suşehri Devlet Hastanesi 502 Sivas Sivas Koyulhisar İlçe Hastanesi 503 Sivas Sivas Gölova İlçe Hastanesi 504 Sivas Sivas Altınyayla İlçe Hastanesi 505 Sivas Sivas Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi 506 Sivas Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi 507 Sivas Sivas İmranlı İlçe Hastanesi 508 Tekirdağ Tekirdağ Hayrabolu Devlet Hastanesi 509 Tekirdağ Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi 510 Tekirdağ Tekirdağ Muratlı Devlet Hastanesi 511 Tekirdağ Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi 512 Tekirdağ Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi 513 Tekirdağ Tekirdağ Şarköy Devlet Hastanesi 514 Tokat Tokat Başçiftlik İlçe Hastanesi 515 Tokat Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi 516 Tokat Tokat Niksar Devlet Hastanesi 517 Tokat Tokat Zile Devlet Hastanesi 518 Tokat Tokat Almus Devlet Hastanesi 519 Tokat Tokat Artova İlçe Hastanesi 520 Tokat Tokat Sulusaray İlçe Hastanesi (y) 521 Tokat Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 522 Tokat Tokat Pazar İlçe Hastanesi 523 Tokat Tokat Erbaa Devlet Hastanesi 524 Trabzon Trabzon Çaykara Dr.M.İlhan Durgun İlçe Hastanesi 525 Trabzon Trabzon Şalpazarı İlçe Hastanesi 526 Trabzon Trabzon Tonya Devlet Hastanesi 527 Trabzon Trabzon Akçaabat Devlet Hastanesi 528 Trabzon Trabzon Of Devlet Hastanesi 529 Trabzon Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 530 Trabzon Trabzon Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi

15 531 Trabzon Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi 532 Trabzon Trabzon Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Hastanesi 533 Trabzon Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 534 Trabzon Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rahabilitasyon Merkezi 535 Trabzon Trabzon Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi 536 Trabzon Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi 537 Trabzon Trabzon Gürpınar İlçe Hastanesi 538 Trabzon Trabzon Düzköy İlçe Hastanesi 539 Tunceli Tunceli Ovacık İlçe Hastanesi 540 Tunceli Tunceli Pertek 70.Yıl Cumhuriyet İlçe Hastanesi 541 Tunceli Tunceli Çemişgezek İlçe Hastanesi 542 Tunceli Tunceli Devlet Hastanesi 543 Şanlıurfa Şanlıurfa Bozova İlçe Hastanesi 544 Şanlıurfa Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi 545 Şanlıurfa Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi 546 Şanlıurfa Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi 547 Şanlıurfa Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi 548 Şanlıurfa Şanlıurfa Halfeti İlçe Hastanesi (y) 549 Şanlıurfa Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi 550 Şanlıurfa Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 551 Şanlıurfa Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi 552 Şanlıurfa Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi 553 Uşak Uşak Eşme Devlet Hastanesi 554 Uşak Uşak Banaz Devlet Hastanesi 555 Uşak Uşak Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi 556 Uşak Uşak Sivaslı Devlet Hastanesi 557 Van Van Başkale Devlet Hastanesi 558 Van Van Erciş Devlet Hastanesi 559 Van Van Muradiye Devlet Hastanesi 560 Van Van Bahçesaray İlçe Hastanesi 561 Van Van Gevaş İlçe Hastanesi 562 Van Van Çaldıran İlçe Hastanesi 563 Van Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 564 Van Van Çatak İlçe Hastanesi 565 Van Van Özalp Devlet Hastanesi 566 Yozgat Yozgat Aydıncık İlçe Hastanesi 567 Yozgat Yozgat Kadışehri İlçe Hastanesi 568 Yozgat Yozgat Saraykent İlçe Hastanesi 569 Yozgat Yozgat Yenifakılı İlçe Hastanesi 570 Yozgat Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesi 571 Yozgat Yozgat Boğazlıyan Devlet Hastanesi 572 Yozgat Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi 573 Yozgat Yozgat Çayıralan İlçe Hastanesi 574 Yozgat Yozgat Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 575 Yozgat Yozgat Çandır İlçe Hastanesi 576 Yozgat Yozgat Sarıkaya Devlet Hastanesi 577 Yozgat Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi 578 Yozgat Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi 579 Zonguldak Zonguldak Gökçebey İlçe Hastanesi 580 Zonguldak Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi 581 Zonguldak Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi 582 Zonguldak Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi 583 Zonguldak Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (s)

16 584 Zonguldak Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 585 Aksaray Aksaray Ağaçören İlçe Hastanesi 586 Aksaray Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi 587 Aksaray Aksaray Sarıyahşi İlçe Hastanesi 588 Aksaray Aksaray Eskil Devlet Hastanesi 589 Aksaray Aksaray Gülağaç İlçe Hastanesi 590 Aksaray Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Bakımevi 591 Aksaray Aksaray M.Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi 592 Aksaray Aksaray Güzelyurt İlçe Hastanesi 593 Karaman Karaman Sarıveliler İlçe Hastanesi 594 Karaman Karaman Devlet Hastanesi 595 Karaman Karaman Ermenek Devlet Hastanesi 596 Kırıkkale Kırıkkale Delice İlçe Hastanesi 597 Kırıkkale Kırıkkale Karakeçili İlçe Hastanesi 598 Kırıkkale Kırıkkale Sulakyurt İlçe Hastanesi 599 Kırıkkale Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi 600 Kırıkkale Kırıkkale Devlet Hastanesi (s) 601 Kırıkkale Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 602 Batman Batman Sason Devlet Hastanesi 603 Batman Batman Kozluk Devlet Hastanesi 604 Batman Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 605 Batman Batman Gercüş Devlet Hastanesi 606 Şırnak Şırnak Devlet Hastanesi 607 Şırnak Şırnak Silopi Devlet Hastanesi 608 Şırnak Şırnak İdil Devlet Hastanesi 609 Şırnak Şırnak Beytüşşebab Devlet Hastanesi 610 Bartın Bartın Devlet Hastanesi 611 Bartın Bartın Ulus Devlet Hastanesi 612 Bartın Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 613 Ardahan Ardahan Devlet Hastanesi 614 Ardahan Ardahan Posof Devlet Hastanesi 615 Ardahan Ardahan Göle Devlet Hastanesi 616 Iğdır Iğdır Aralık İlçe Hastanesi 617 Iğdır Iğdır Devlet Hastanesi 618 Iğdır Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesi 619 Yalova Yalova Armutlu İlçe Hastanesi 620 Yalova Yalova Devlet Hastanesi 621 Karabük Karabük Doğum Ve Çocuk Bakımevi 622 Karabük Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi 623 Karabük Karabük Yenice Devlet Hastanesi 624 Karabük Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi (s) 625 Osmaniye Osmaniye Bahçe Devlet Hastanesi 626 Osmaniye Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi 627 Osmaniye Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi 628 Düzce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 629 Düzce Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

1 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 2 Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 3 Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 4 Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 5 Adıyaman Tut Đlçe Hastanesi 6 Afyon Başmakçı Devlet

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 17.000,00 Adana Çukurova Devlet Hastanesi (s) Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 91.862,80 Adana Devlet Hastanesi

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 3241011 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST (ADANA-TKHK-TAŞRA) 1 0 54,674 54,674 3241013 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE (ADANA-TKHK-TAŞRA) 5 0 77,329 86,769

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN ADANA 10101 Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10103 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10109 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10111 Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 SB-TAŞRA ADANA 750277 ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ PERSONEL VERİLERİ BULUNMAYAN KURUMLAR LİSTESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ PERSONEL VERİLERİ BULUNMAYAN KURUMLAR LİSTESİ TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ PERSONEL VERİLERİ BULUNMAYAN KURUMLAR LİSTESİ ILADI ADIYAMAN ADIYAMAN ADIYAMAN

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ - ECZACI ALIMI KURASINA İLİŞKİN MÜNHAL YERLER LİSTESİ (KURA TARİHİ: 11 AĞUSTOS 2011)

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ - ECZACI ALIMI KURASINA İLİŞKİN MÜNHAL YERLER LİSTESİ (KURA TARİHİ: 11 AĞUSTOS 2011) ADANA ADANA CEYHAN DEVLET DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 4 ADANA ADANA İMAMOĞLU DEVLET DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 3 ADANA ADANA KOZAN DEVLET DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 ADANA ADANA TUFANBEYLİ DEVLET ADIYAMAN ADIYAMAN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29 Aşağıda yer alan birimlere ilişkin bilgiler 22/01/2016 tarihi itibarıyla derlenmiştir. Listede yer alan birimlerin taşınır hesapları, say2000i ve SGB.net sistemi arasındaki tutarlar uyuşmamaktadır. Aşağıda

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ ( )

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ ( ) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (01.11.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7) AÇIKLAMA: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edecek öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte eğitim-öğretim göreceklerdir. SIRA 1 ADANA CEYHAN 24650 Anadolu İmam

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIF ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIF ADET ARANAN NİTELİKLER TABLO-2B. ÜCRETLERİ KURUMLARIN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ LARI 2982523 ADANA

Detaylı

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11.

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11. 01105 - Karaisalı Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi-Karaisalı 2.833,00 20130031664 01107 - Kozan Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi -Kozan 17.551,00 20130031664 01111 - Tufanbeyli Malmüdürlüğü 101 -

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ ÖNEMLİ DUYURU 1-TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN YALNIZCA 15.75.00.62-07.3.1.00-1- 03.3 GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TERTİBİ İÇİN KULLANILMASI 2-BAZI KURUMLARIMIZIN BÜTÜN UYARILARA

Detaylı

Hastane Listesi. Elektronik ortamda yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır. 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi. 2 Adana Devlet Hastanesi

Hastane Listesi. Elektronik ortamda yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır. 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi. 2 Adana Devlet Hastanesi İlanımız ekinde bulunan İl merkezlerindeki Bakanlığımıza bağlı hastaneler için klinik kodlamacı kapasitelerindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek ek kontenjan

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ 5624131 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624133 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624135 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK ODYOMETRİ ADANA

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 96 ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Detaylı

EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI KONT.

EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 390160001 AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / TKHK-TAŞRA 9 0 74,58013 79,00568 390160037 AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / TKHK-TAŞRA 2 0 73,70239 75,50031

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

SAĞLIK TESİSİ ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ 0

SAĞLIK TESİSİ ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ 0 GİVS (GİRİŞİMSEL İŞLEMLER VERİ SERVİSİ) VERİ ORANLARI (213, NİSAN) ADANA KAMU HASTANELERİ ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET ADANA KAMU HASTANELERİ ADANA TUFANBEYLİ DEVLET ADIYAMAN KAMU HASTANELERİ

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Adana Adana Adana Adana Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ MUNHAL YERLER LİSTESİ İL ADI BİRİM ADI UNVAN/BRANŞ ADEDİ TEŞKİLAT

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ MUNHAL YERLER LİSTESİ İL ADI BİRİM ADI UNVAN/BRANŞ ADEDİ TEŞKİLAT 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ MUNHAL YERLER LİSTESİ İL ADI BİRİM ADI UNVAN/BRANŞ ADEDİ TEŞKİLAT Adana Adana Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Tabibi Çene Cerrahi 2 Döner Sermaye Adana Adana Ağız Ve Diş Sağlığı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (28.04.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (28.04.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (28.04.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 96 ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI KADRO UNVANIONT. BO EN KÜÇÜK EN BÜYÜK Ş PUAN PUAN AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / T 9 0 74,58013 79,00568

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 390160111 ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI (ADIYAMAN-SB-TAŞRA) 1 0 82,05886 82,05886 390160881 ARDAHAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI (ARDAHAN-SB-TAŞRA) 1 0 77,44458 77,44458

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER Kadro Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teşkilat Sınıfı. NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 Kodu

ARANAN NİTELİKLER Kadro Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teşkilat Sınıfı. NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 Kodu SBKod S Ogrenim K NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teskilat 390160001 6289 KPSS 2016/3 TABLO 3 ÜCRETLERİ KURUMLARIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI

Detaylı