... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları..... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56 Ġlgi: a) 05/06/2010 tarihli ve 2008/42 sıra nolu Genelge. b) 01/07/2010 tarihli ve 2010/49 sıra nolu Genelge. Bilindiği üzere 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ġle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun un 3 üncü maddesinde; Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık Bakanlığınca belirlenir şeklinde yer alan hüküm ile döner sermayeli işletmelerin merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ve hizmet alımlarının toplu olarak yapılabilmesine ve bu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmasına imkân verilmiştir. Mezkûr Kanun hükmü doğrultusunda; Bakanlık Makamı ndan alınan 21/03/2007 tarihli ve B.10.0.SGB / sayılı Onay ile il bazında Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli işletmelerin veya birkaç işletmenin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımlarının, ihtiyaç duyulması halinde bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmesi için 81 Ġl Sağlık Müdürüne limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi verilmiş olup, bu hususa ilişkin düzenlemeler ise ilgi (a) da kayıtlı genelgenin Toplu Alım Yetkisi başlığı altında yer almıştır. Diğer taraftan ilgi (b) de kayıtlı genelgemiz ile döner sermayeli kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla geliri belirli bir limitin altında olan Bakanlığımıza bağlı kurumların; tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını Ġl Sağlık Müdürlüklerinin belirleyeceği hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezinden temin edeceği belirtilmiştir. Mezkûr genelgede kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması kapsamında yapılacak alımların genelge kapsamında olmadığı ve söz konusu alımların her kurumun kendisi tarafından yapılmaya devam edileceği ayrıca belirtilmişti. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; ekli listede isimleri belirtilen kurumların (ilgi (b) genelge eki listede isimleri belirtilen kurumları da içeren), laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımları ile Laboratuar Hizmet Alımları nın bundan sonra Ġl Sağlık Müdürlüklerince toplu alım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları Bu kapsamda; 1) Söz konusu alımlarda öncelikle Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesi ile 13/05/2010 tarih ve sayılı genel yazılarına uygun hareket edilecektir. 2) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde mi yoksa Laboratuar Hizmet Alımı şeklinde mi karşılanacağı hususu; kurumların personel durumu, devam eden mevcut sözleşmelerin durumu, kurumun rolü ve hizmet sunum kapasitesi, varsa kurum demirbaşında olan cihazların durumu ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, Ġl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde anılan genelge gereği kurulan komisyon tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede komisyonlar hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması ile hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Laboratuar Hizmet Alımı ile karşılanmasının uygun olacağına karar vereceklerdir. 3) Ġl Sağlık Müdürlükleri söz konusu alımları verilen toplu alım yetkisi çerçevesinde bizzat kendileri yapacaklardır. 4) Ġl Sağlık Müdürlükleri, ekli listede isimleri belirtilen kurumların 2011 ve sonrası yıllar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplu alıma çıkacaklardır. 5) Ġl Sağlık Müdürlükleri hizmette aksamalara meydan vermeyecek şekilde toplu alıma ilişkin ihale hazırlık işlemlerine bir an önce başlayarak, işe başlama tarihi 03/01/2011 olacak şekilde söz konusu toplu alıma ilişkin sözleşmeleri imzalamış olacaklardır. Ancak ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden mevcut sözleşmelerinin bitiş tarihleri dikkate alınarak ihale dokümanında her bir kurum veya cihaz bazında değişik işe başlama tarihleri belirlenebilecektir. 6) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlar tarafından söz konusu alımlar için imzalanmış olan mevcut sözleşmelerin, sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmasına devam edilecektir. 7) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca işin başlama tarihi 01/01/2011 veya ileriki bir tarih olacak şekilde ilana çıkılmış ve bu genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihale tarihi gelmemiş olan ihaleler iptal edilecektir. 8) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden ve 01/01/2011 tarihinden önce herhangi bir tarihte bitecek olan mevcut sözleşmeleri nedeniyle yenilenmesi gereken ihaleleri; Ġl Sağlık Müdürlüğü nün bilgisi ve izni dâhilinde alınacak miktar ve işin süresi bir yıllık ihtiyacı geçmeyecek şekilde kurumlar kendileri yapabileceklerdir. Örneğin: Ekli listede yer alan A Hastanesinin, Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması şeklinde yapmış olduğu ihale kapsamında imzalamış olduğu kan sayım cihazının mevcut sözleşmesinin 30 Eylül 2010 tarihinde bitecek olduğunu kabul edersek, A hastanesi Ġl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde 6 (altı) aylık ihtiyacı için kendisi ihaleye çıkarak sözleşme imzalayabilecektir. Ancak, her ne kadar A Hastanesi 2011 yılının ilk 3 (üç) ayını da kapsayan 6 (altı) aylık ihtiyacı için ihaleye çıkarak sözleşme imzalasa da; A Hastanesinin 2011 yılının son dokuz ayı ve sonrası yıllar kan sayım cihazı ihtiyaçları, Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu genelge doğrultusunda yapılacak olan toplu alıma konu olacak ve toplu alım sonucunda ihale uhdesinde kalan ve tarihinde işe başlayacak olan yüklenici firma, A Hastanesinde 3 (üç) ay sonra işe başlayacaktır. Ġhale dokümanları ise buna imkân verecek şekilde düzenlenecektir / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları 9) Sağlık Müdürlüklerince yapılan toplu alımların sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede doğacak ihtiyaçlar, Ġl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde kurumların kendisi tarafından temin edilebilecektir. 10) Ġl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak; küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, toplu alımın getireceği fiyat avantajlarından faydalanılması, gerekli rekabetin sağlanması ve ihale sürecinde yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemek amacıyla; Cihazlar bazında kısımlardan/kalemlerden/gruplardan oluşan, kısmi teklife açık, birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkacaklardır. Söz konusu kısımlar/kalemler/gruplar için tek bir ihale kayıt numarasıyla ihaleye çıkılabileceği gibi birden fazla ihale kayıt numarası ile ihaleye de çıkılabilir. Örneğin: Ekli listede isimleri belirtilen kurumların biyokimya analizörü, hepatit testleri, kan sayım cihazı, idrar analizörü, TORCH grubu testleri, ELĠSA sistem analizleri ihtiyaçları için çıkılacak olan ve Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde yapılacak bir ihalede; a) Ġhalenin birinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Biyokimya Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.) b) Ġhalenin ikinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Hepatit Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) c) Ġhalenin üçüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Kan Sayım Cihazı ihtiyaçlarından oluşacaktır.) d) Ġhalenin dördüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Ġdrar Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.) e) Ġhalenin beşinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların TORCH Grubu Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) f) Ġhalenin altıncı kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların ELĠSA Sistem Analizleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) Olacak şekilde tüm kısım/kalem/gruplar için tek bir ihaleye çıkılabileceği gibi her bir kısım/kalem/grup veya birkaç kısım/kalem/grup için ayrı ayrı ihaleye çıkılabilecektir. Yukarıda yapılan gruplandırma örnek verilmek amacıyla yapılmış bir gruplandırma olup, Ġl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçları, ilin özelliği, hepatit, hormon, TORCH gibi aynı cihazda çalışabilen testler gibi bazı hususları dikkate alarak farklı bir gruplandırma yapabileceklerdir. Ayrıca yukarıda verilen örnekteki gruplardan bazıları veya kurumların bazıları için Laboratuar Hizmet Alımı yapılabileceği gibi bazı gruplar veya kurumlar için Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde ihaleye çıkılabilecektir. 11) Söz konusu alımlar için gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılıp yapılmayacağı ile bu yüklenmenin süresinin ne kadar olacağına karar verme yetkisi Ġl Sağlık Müdürlerindedir. 12) Genel bütçe kaynaklarından yapılacak olan alımlar bu genelge kapsamında değildir. 13) Söz konusu alımlarda 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmekle beraber, toplu alım olması münasebetiyle aşağıda belirtilen hususlara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. a) Toplu alımlara ilişkin olarak Ġl Sağlık Müdürlerine verilen ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi çerçevesinde, ilgili mevzuatta ihale / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB /10-06/ Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları yetkilisince yapılması öngörülen tüm işlemler Ġl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. Ġhtiyaç duyulması halinde Ġl Sağlık Müdürleri bu yetkilerini yardımcılarına devredebilecektir. b) Teknik şartnameler ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca hazırlanabileceği gibi Sağlık Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından da hazırlanabilir. Bu konuda karar verme yetkisi Ġl Sağlık Müdüründedir. c) Ġhale onay belgesi kullanılabilir ödenek tutarı bölümünde, hangi döner sermaye işletmesinden ne kadar ödenek kullanılacağının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. d) Tip idari şartnameye ve sözleşmeye söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması, ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi gerekmektedir. e) Sözleşme yapıldıktan sonra adına ihale yapılan ekli listede isimleri belirtilen kurumlara ihale işlem dosyasının onaylı birer suretinin gönderilmesi gerekmektedir. f) Alınacak mal veya hizmetin muayene kabul işlemleri, ihtiyacı karşılanan ekli listede isimleri belirtilen kurum yetkilisince oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır. g) Mezkûr kanun hükmünde de açıkça zikredildiği üzere, toplu alımlarda alım konusu mal veya hizmet bedellerinin her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle yükleniciler tarafından sözleşme ediminin yerine getirilmesi sonucunda yapılacak ödemelere ilişkin işlemlerin, toplu alımla ihtiyacı karşılanan her bir döner sermaye işletmesinin gerçekleştirme görevlilerince yapılarak harcama yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir h) Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan Ġl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. Bilgilerinizi ve konunun ekli listede isimleri belirtilen kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim. EK: Kurumlar listesi (12 sayfa) DAĞITIM: Gereği: Ekli listede isimleri belirtilen 79 Ġl Valiliğine Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar Bilgi: Teftiş Kurulu Başkanlığına Ġç Denetim Birimi Başkanlığına Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Temel Sağ. Hiz. Genel Müdürlüğüne / 4 Döner Sermayeli Ġşletmeler Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) E. ağ: e-posta:

5 1 Adana Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi 2 Adana Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 3 Adana Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 4 Adana Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 5 Adana Adana Kozan Devlet Hastanesi 6 Adana Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi 7 Adana Adana Prof.Dr.Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi 8 Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 9 Adana Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 10 Adıyaman Adıyaman Tut İlçe Hastanesi 11 Adıyaman Adıyaman Doğum Ve Çocuk Bakım Evi 12 Adıyaman Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 13 Adıyaman Adıyaman Besni Devlet Hastanesi 14 Adıyaman Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi 15 Adıyaman Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi 16 Adıyaman Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi (s) 17 Afyon Afyon Bayat Dr.Mete Tan Devlet Hastanesi 18 Afyon Afyon Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi 19 Afyon Afyon Çay Devlet Hastanesi 20 Afyon Afyon Emirdağ Devlet Hastanesi 21 Afyon Afyon Sultandağı Devlet Hastanesi 22 Afyon Afyon İscehisar Devlet Hastanesi 23 Afyon Afyon Göğüs Hastalıkları Hastanesi 24 Afyon Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi 25 Afyon Afyon Sincanlı Devlet Hastanesi 26 Afyon Afyon Şuhut Devlet Hastanesi 27 Afyon Afyon Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi 28 Afyon Afyon Dinar Devlet Hastanesi 29 Afyon Afyon Dinar Haydarlı İlçe Hastanesi 30 Afyon Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi 31 Ağrı Ağrı Patnos Devlet Hastanesi 32 Ağrı Ağrı Doğubeyazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi 33 Ağrı Ağrı Eleşkirt Devlet Hastanesi 34 Ağrı Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi 35 Ağrı Ağrı Taşlıçay Devlet Hastanesi 36 Ağrı Ağrı Tutak Devlet Hastanesi 37 Ağrı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 38 Amasya Amasya Suluova Devlet Hastanesi 39 Amasya Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 40 Amasya Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 41 Amasya Amasya Taşova Devlet Hastanesi 42 Amasya Amasya Göynücek İlçe Hastanesi 43 Ankara Ankara Bala İlçe Hastanesi 44 Ankara Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi 45 Ankara Ankara Kazan H.Eriş Devlet Hastanesi 46 Ankara Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi 47 Ankara Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi 48 Ankara Ankara Güdül Devlet Hastanesi 49 Ankara Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi 50 Ankara Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi (s) 51 Ankara Ankara Etimesgut Prof Dr.Celal Ertuğ Devlet Hastanesi 52 Ankara Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi 53 Ankara Ankara Kalecik Devlet Hastanesi

6 54 Ankara Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 55 Ankara Ankara Elmadağ Dr.Hulusi Alataş Devlet Hastanesi 56 Ankara Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi (s) 57 Ankara Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 58 Ankara Ankara Haymana Devlet Hastanesi 59 Antalya Antalya Serik Devlet Hastanesi 60 Antalya Antalya Kemer Devlet Hastanesi 61 Antalya Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi 62 Antalya Antalya Akseki Devlet Hastanesi 63 Antalya Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi 64 Antalya Antalya Finike Devlet Hastanesi 65 Antalya Antalya Elmalı Devlet Hastanesi 66 Antalya Antalya Demre Devlet Hastanesi 67 Antalya Antalya Kaş Devlet Hastanesi 68 Antalya Antalya Kumluca Devlet Hastanesi 69 Artvin Artvin Hopa Devlet Hastanesi 70 Artvin Artvin Şavşat Devlet Hastanesi 71 Artvin Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi 72 Artvin Artvin Murgul Devlet Hastanesi 73 Artvin Artvin Borçka Devlet Hastanesi 74 Artvin Artvin Arhavi Devlet Hastanesi 75 Artvin Artvin Ardanuç Devlet Hastanesi 76 Aydın Aydın Germencik Devlet Hastanesi 77 Aydın Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 78 Aydın Aydın Didim Devlet Hast 79 Aydın Aydın Çine Devlet Hastanesi 80 Aydın Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi 81 Balıkesir Balıkesir Balya İlçe Hastanesi 82 Balıkesir Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi 83 Balıkesir Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi 84 Balıkesir Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi 85 Balıkesir Balıkesir Savaştepe Devlet Hastanesi 86 Balıkesir Balıkesir Kepsut İlçe Hastanesi (y) 87 Balıkesir Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi 88 Balıkesir Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi 89 Balıkesir Balıkesir Susurluk Devlet Hastanesi 90 Balıkesir Balıkesir Erdek Devlet Hastanesi 91 Balıkesir Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi 92 Balıkesir Balıkesir Manyas Devlet Hastanesi 93 Balıkesir Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi 94 Balıkesir Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi 95 Balıkesir Balıkesir Havran Devlet Hastanesi 96 Bilecik Bilecik Gölpazarı İlçe Hastanesi 97 Bilecik Bilecik Osmaneli İlçe Hastanesi 98 Bilecik Bilecik Devlet Hastanesi 99 Bilecik Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi 100 Bilecik Bilecik Söğüt Devlet Hastanesi 101 Bilecik Bilecik Pazaryeri İlçe Hastanesi 102 Bingöl Bingöl Doğum ve Çocuk Bakımevi 103 Bingöl Bingöl Karlıova İlçe Hastanesi 104 Bingöl Bingöl Kığı İlçe Hastanesi 105 Bingöl Bingöl Solhan Devlet Hastanesi 106 Bingöl Bingöl Genç Devlet Hastanesi

7 107 Bitlis Bitlis Devlet Hastanesi 108 Bitlis Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi 109 Bitlis Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi 110 Bitlis Bitlis Güroymak Devlet Hastanesi 111 Bitlis Bitlis Mutki İlçe Hastanesi 112 Bitlis Bitlis Hizan İlçe Hastanesi 113 Bolu Bolu Göynük İlçe Hastanesi 114 Bolu Bolu Mengen İlçe Hastanesi 115 Bolu Bolu Mudurnu İlçe Hastanesi 116 Bolu Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 117 Bolu Bolu Gerede Devlet Hastanesi 118 Bolu Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 119 Bolu Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 120 Burdur Burdur Tefenni İlçe Hastanesi 121 Burdur Burdur Devlet Hastanesi 122 Burdur Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi 123 Burdur Burdur Yeşilova Devlet Hastanesi 124 Bursa Bursa Büyükorhan İlçe Hastanesi 125 Bursa Bursa Keles İlçe Hastanesi 126 Bursa Bursa Harmancık İlçe Hastanesi 127 Bursa Bursa Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi 128 Bursa Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi 129 Bursa Bursa Karacabey Devlet Hastanesi 130 Bursa Bursa Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastalıkları ve Rehabilitasyon Merkezi 131 Bursa Bursa Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi 132 Bursa Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi 133 Bursa Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi 134 Bursa Bursa Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi 135 Bursa Bursa İznik Devlet Hastanesi 136 Bursa Bursa Prof. Dr. Turkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi 137 Çanakkale Çanakkale Biga Devlet Hastanesi 138 Çanakkale Çanakkale Çan Devlet Hastanesi 139 Çanakkale Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesi 140 Çanakkale Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi 141 Çanakkale Çanakkale Bayramiç Devlet Hastanesi 142 Çanakkale Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi 143 Çanakkale Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi 144 Çanakkale Çanakkale Lapseki Devlet Hastanesi 145 Çanakkale Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi 146 Çankırı Çankırı Şabanözü Dr.Sami Baran İlçe Hastanesi 147 Çankırı Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi 148 Çankırı Çankırı Kızılırmak İlçe Hastanesi 149 Çankırı Çankırı Atkaracalar İlçe Hastanesi 150 Çankırı Çankırı Orta İlçe Hastanesi 151 Çankırı Çankırı Devlet Hastanesi 152 Çankırı Çankırı Ilgaz Devlet Hastanesi 153 Çankırı Çankırı Kurşunlu Devlet Hastanesi 154 Çorum Çorum Bayat Devlet Hastanesi 155 Çorum Çorum İskilip Devlet Hastanesi 156 Çorum Çorum Oğuzlar İlçe Hastanesi 157 Çorum Çorum Ortaköy İlçe Hastanesi 158 Çorum Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 159 Çorum Çorum Alaca Devlet Hastanesi

8 160 Çorum Çorum Mecitözü Devlet Hastanesi 161 Çorum Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 162 Çorum Çorum Uğurludağ İlçe Hastanesi 163 Çorum Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 164 Çorum Çorum Kargı Devlet Hastanesi 165 Çorum Çorum Boğazkale İlçe Hastanesi 166 Çorum Çorum Dodurga İlçe Hastanesi 167 Denizli Denizli Buldan Devlet Hastanesi 168 Denizli Denizli Serinhisar Devlet Hastanesi 169 Denizli Denizli Çardak Devlet Hastanesi 170 Denizli Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi 171 Denizli Denizli Çameli Devlet Hastanesi 172 Denizli Denizli Kale Devlet Hastanesi 173 Denizli Denizli Tavas Devlet Hastanesi 174 Denizli Denizli Honaz Devlet Hastanesi 175 Denizli Denizli Çal Devlet Hastanesi 176 Denizli Denizli Çivril Devlet Hastanesi 177 Denizli Denizli Buldan Dr.Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi 178 Denizli Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi 179 Diyarbakır Diyarbakır Hani İlçe Hastanesi 180 Diyarbakır Diyarbakır Çınar İlçe Hastanesi 181 Diyarbakır Diyarbakır Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi 182 Diyarbakır Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi 183 Diyarbakır Diyarbakır Kulp İlçe Hastanesi (y) 184 Diyarbakır Diyarbakır Dicle İlçe Hastanesi 185 Diyarbakır Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi 186 Diyarbakır Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 187 Diyarbakır Diyarbakır Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi 188 Diyarbakır Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi 189 Diyarbakır Diyarbakır Eğil İlçe Hastanesi (y) 190 Edirne Edirne Havsa İlçe Hastanesi 191 Edirne Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi 192 Edirne Edirne Keşan Devlet Hastanesi 193 Edirne Edirne Enez İlçe Hastanesi 194 Edirne Edirne İpsala Devlet Hastanesi 195 Elazığ Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi 196 Elazığ Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi 197 Elazığ Elazığ Palu Devlet Hastanesi 198 Elazığ Elazığ Maden Devlet Hastanesi 199 Elazığ Elazığ Ruh Sağlıgı ve Hastalıkları Hastanesi 200 Elazığ Elazığ Harput Devlet Hastanesi (s) 201 Erzincan Erzincan Devlet Hastanesi 202 Erzincan Erzincan Refahiye Dr.Fahrettin Uğur İlçe Hastanesi 203 Erzincan Erzincan Ilıç İlçe Hastanesi 204 Erzincan Erzincan Kemaliye İlçe Hastanesi 205 Erzincan Erzincan Kemah İlçe Hastanesi 206 Erzincan Erzincan Çayırlı Devlet Hastanesi 207 Erzincan Erzincan Otlukbeli İlçe Hastanesi 208 Erzincan Erzincan Tercan Devlet Hastanesi 209 Erzincan Erzincan Üzümlü Devlet Hastanesi 210 Erzurum Erzurum Köprüköy İlçe Hastanesi 211 Erzurum Erzurum Pazaryolu İlçe Hastanesi 212 Erzurum Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi

9 213 Erzurum Erzurum Horasan Devlet Hastanesi 214 Erzurum Erzurum İspir Devlet Hastanesi 215 Erzurum Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi 216 Erzurum Erzurum Çat İlçe Hastanesi 217 Erzurum Erzurum Karaçoban İlçe Hastanesi 218 Erzurum Erzurum Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi (y) 219 Erzurum Erzurum Tortum İlçe Hastanesi (y) 220 Erzurum Erzurum Türk Eczacıları Birliği Karayazı İlçe Hastanesi (y) 221 Erzurum Erzurum Uzundere İlçe Hastanesi (y) 222 Erzurum Erzurum Aşkale İlçe Hastanesi 223 Erzurum Erzurum N.Kitapcı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi 224 Erzurum Erzurum Narman İlçe Hastanesi (y) 225 Erzurum Erzurum Olur İlçe Hastanesi (y) 226 Erzurum Erzurum Şenkaya İlçe Hastanesi (y) 227 Eskişehir Eskişehir Alpu İlçe Hastanesi 228 Eskişehir Eskişehir Mahmudiye İlçe Hastanesi 229 Eskişehir Eskişehir Mihalıçcık Gün Sazak İlçe Hastanesi 230 Eskişehir Eskişehir Çifteler Devlet Hastanesi 231 Eskişehir Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi 232 Eskişehir Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 233 Gaziantep Gaziantep Araban İlçe Hastanesi 234 Gaziantep Gaziantep Nurdağı İlçe Hastanesi 235 Gaziantep Gaziantep Oğuzeli İlçe Hastanesi 236 Gaziantep Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi 237 Gaziantep Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi 238 Gaziantep Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi 239 Gaziantep Gaziantep 75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 240 Giresun Giresun Görele Op.Dr.Ergun Ödemir Devlet Hastanesi 241 Giresun Giresun Alucra Devlet Hastanesi 242 Giresun Giresun Dereli Devlet Hastanesi 243 Giresun Giresun Ş.Karahisar Devlet Hastanesi 244 Giresun Giresun Tirebolu Devlet Hastanesi 245 Giresun Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi 246 Giresun Giresun Bulancak Devlet Hastanesi 247 Giresun Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 248 Giresun Giresun Espiye Devlet Hastanesi 249 Giresun Giresun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 250 Giresun Giresun Yağlıdere İlçe Hastanesi 251 Gümüşhane Gümüşhane Kürtün İlçe Hastanesi 252 Gümüşhane Gümüşhane Devlet Hastanesi 253 Gümüşhane Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi 254 Gümüşhane Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi 255 Gümüşhane Gümüşhane Torul İlçe Hastanesi 256 Gümüşhane Gümüşhane Köse İlçe Hastanesi 257 Hakkari Hakkari Devlet Hastanesi 258 Hakkari Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi 259 Hatay Hatay Altınözü Devlet Hastanesi 260 Hatay Hatay Samandağ Devlet Hastanesi 261 Hatay Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi 262 Hatay Hatay Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi 263 Hatay Hatay Hassa Devlet Hastanesi 264 Hatay Hatay Erzin Devlet Hastanesi 265 Hatay Hatay İskenderun Doğum Ve Çocuk Bakımevi

10 266 Hatay Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi 267 Hatay Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi 268 Isparta Isparta Keçiborlu Devlet Hastanesi 269 Isparta Isparta Senirkent Devlet Hastanesi 270 Isparta Isparta Sütçüler İlçe Hastanesi 271 Isparta Isparta Uluborlu Devlet Hastanesi 272 Isparta Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 273 Isparta Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 274 Isparta Isparta Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi 275 Isparta Isparta Gülkent Devlet Hastanesi (s) 276 Isparta Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi 277 Isparta Isparta Gelendost İlçe Hastanesi 278 Mersin Mersin Erdemli Devlet Hastanesi 279 Mersin Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi 280 Mersin Mersin Anamur Devlet Hastanesi 281 Mersin Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi 282 Mersin Mersin Silifke Devlet Hastanesi 283 Mersin Mersin Gülnar Devlet Hastanesi 284 Mersin Mersin Mut Devlet Hastanesi 285 İstanbul İstanbul Deri Tenasül Hastanesi 286 İstanbul İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 287 İstanbul İstanbul Selimpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 288 İstanbul İstanbul Silivri Prof Dr.Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi 289 İstanbul İstanbul Çatalca İlyas ÇOKAY Devlet Hastanesi 290 İstanbul İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi 291 İstanbul İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 292 İstanbul İstanbul Şile Devlet Hastanesi 293 İstanbul İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 294 İstanbul İstanbul Şişli Devlet Hastanesi (s) 295 İstanbul İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi 296 İstanbul İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğtitim ve Araştırma Hastanesi (s) 297 İstanbul İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (s) 298 İstanbul İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi (s) 299 İstanbul İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 300 İstanbul İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi 301 İzmir İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi (y) 302 İzmir İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (y) 303 İzmir İzmir Dr.E.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 304 İzmir İzmir Selçuk Devlet Hastanesi 305 İzmir İzmir Torbalı M.Enver Şenerdem Devlet Hastanesi 306 İzmir İzmir Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi 307 İzmir İzmir Urla Devlet Hastanesi 308 İzmir İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi 309 İzmir İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi 310 İzmir İzmir Foça Devlet Hastanesi 311 İzmir İzmir Çiğli Devlet Hastanesi 312 İzmir İzmir Aliağa Devlet Hastanesi 313 İzmir İzmir Dikili İlçe Hastanesi (y) 314 İzmir İzmir Bayındır Devlet Hastanesi 315 İzmir İzmir Kiraz Devlet Hastanesi 316 Kars Kars Digor İlçe Hastanesi 317 Kars Kars Selim İlçe Hastanesi 318 Kars Kars Kağızman Devlet Hastanesi

11 319 Kars Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi 320 Kars Kars Devlet Hastanesi 321 Kastamonu Kastamonu İhsangazi İlçe Hastanesi 322 Kastamonu Kastamonu Devrekani Devlet Hastanesi 323 Kastamonu Kastamonu Cide Devlet Hastanesi 324 Kastamonu Kastamonu Azdavay Devlet Hastanesi 325 Kastamonu Kastamonu Daday Devlet Hastanesi 326 Kastamonu Kastamonu Araç Devlet Hastanesi 327 Kastamonu Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi 328 Kastamonu Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi 329 Kastamonu Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 330 Kastamonu Kastamonu Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 331 Kastamonu Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi 332 Kastamonu Kastamonu Bozkurt Devlet Hastanesi 333 Kastamonu Kastamonu Çatalzeytin İlçe Hastanesi 334 Kastamonu Kastamonu Abana İlçe Hastanesi 335 Kayseri Kayseri Felahiye İlçe Hastanesi 336 Kayseri Kayseri Özvatan İlçe Hastanesi 337 Kayseri Kayseri İncesu İlçe Hastanesi 338 Kayseri Kayseri Sarız İlçe Hastanesi 339 Kayseri Kayseri Tomarza Devlet Hastanesi 340 Kayseri Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi 341 Kayseri Kayseri Develi Hatice Muammer KOCATÜRK Devlet Hastanesi 342 Kayseri Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi 343 Kayseri Kayseri Yahyalı Devlet Hastanesi 344 Kayseri Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 345 Kayseri Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 346 Kayseri Kayseri Yeşilhisar Devlet Hastanesi 347 Kırklareli Kırklareli Devlet Hastanesi 348 Kırklareli Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi 349 Kırklareli Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi 350 Kırklareli Kırklareli Vize Devlet Hastanesi 351 Kırşehir Kırşehir Akpınar İlçe Hastanesi 352 Kırşehir Kırşehir Çiçekdağı İlçe Hastanesi 353 Kırşehir Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi 354 Kırşehir Kırşehir Mucur Devlet Hastanesi 355 Kırşehir Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi 356 Kocaeli Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi 357 Kocaeli Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi 358 Kocaeli Kocaeli Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi 359 Kocaeli Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi 360 Kocaeli Kocaeli İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 361 Konya Konya Kulu Devlet Hastanesi 362 Konya Konya Hadim İlçe Hastanesi 363 Konya Konya Sarayönü Devlet Hastanesi 364 Konya Konya Çumra Devlet Hastanesi 365 Konya Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Hastanesi 366 Konya Konya Derebucak İlçe Hastanesi 367 Konya Konya Karapınar Devlet Hastanesi 368 Konya Konya Seydişehir Devlet Hastanesi 369 Konya Konya Bozkır Devlet Hastanesi 370 Konya Konya Beyşehir Devlet Hastanesi 371 Konya Konya ılgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi

12 372 Konya Konya Hüyük Devlet Hastanesi 373 Konya Konya Yunak Dr.Tonguş Görker Devlet Hastanesi 374 Konya Konya Kadınhanı Devlet Hastanesi 375 Konya Konya Akşehir Devlet Hastanesi 376 Konya Konya Doğanhisar Devlet Hastanesi 377 Konya Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi 378 Kütahya Kütahya Domaniç İlçe Hastanesi 379 Kütahya Kütahya Çavdarhisar İlçe Hastanesi 380 Kütahya Kütahya Altıntaş İlçe Hastanesi 381 Kütahya Kütahya Gediz Devlet Hastanesi 382 Kütahya Kütahya Yoncalı Hidrotepi ve Fizik Tedavi Hastanesi (s) 383 Kütahya Kütahya Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi 384 Kütahya Kütahya Emet Devlet Hastanesi 385 Malatya Malatya Yazıhan İlçe Hastanesi 386 Malatya Malatya Pütürge Devlet Hastanesi 387 Malatya Malatya Arapgir Devlet Hastanesi 388 Malatya Malatya Yeşilyurt Devlet Hastanesi 389 Malatya Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi 390 Malatya Malatya Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi 391 Malatya Malatya Hekimhan Devlet Hastanesi 392 Malatya Malatya Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastanesi 393 Manisa Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi 394 Manisa Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 395 Manisa Manisa Gölmarmara İlçe Hastanesi 396 Manisa Manisa Kırkağaç Devlet Hastanesi 397 Manisa Manisa Gördes Devlet Hastanesi 398 Manisa Manisa Köprübaşı İlçe Hastanesi 399 Manisa Manisa Kula Devlet Hastanesi 400 Manisa Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi 401 Manisa Manisa Selendi Devlet Hastanesi 402 Manisa Manisa Demirci Devlet Hastanesi 403 Manisa Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi 404 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Andırın Devlet Hastanesi 405 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi 406 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Türkoğlu Dr.Kemal Beyazıt Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi 407 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Göksun Dr Süreyya Adanalı Devlet Hastanesi 408 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi 409 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Nurhak İlçe Hastanesi 410 Mardin Mardin Dargeçit İlçe Hastanesi 411 Mardin Mardin Mazıdağı İlçe Hastanesi 412 Mardin Mardin Savur İlçe Hastanesi 413 Mardin Mardin Ömerli İlçe Hastanesi 414 Mardin Mardin Midyat Devlet Hastanesi 415 Mardin Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi 416 Mardin Mardin Derik Devlet Hastanesi 417 Mardin Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 418 Muğla Muğla Kavaklıdere İlçe Hastanesi 419 Muğla Muğla Köycegiz Devlet Hastanesi 420 Muğla Muğla Bodrum Devlet Hastanesi 421 Muğla Muğla Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi 422 Muğla Muğla Datça Devlet Hastanesi 423 Muğla Muğla Yatağan Devlet Hastanesi 424 Muğla Muğla Marmaris Devlet Hastanesi

13 425 Muğla Muğla Ortaca Devlet Hastanesi 426 Muğla Muğla Dalaman Devlet Hastanesi (s) 427 Muş Muş Korkut İlçe Hastanesi 428 Muş Muş Varto Devlet Hastanesi 429 Muş Muş Bulanık Devlet Hastanesi 430 Muş Muş Malazgirt Devlet Hastanesi 431 Muş Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 432 Muş Muş Hasköy Devlet Hastanesi 433 Nevşehir Nevşehir Hacıbektaş İlçe Hastanesi 434 Nevşehir Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi 435 Nevşehir Nevşehir Dr. İ.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi 436 Niğde Niğde Çamardı İlçe Hastanesi 437 Niğde Niğde Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi 438 Niğde Niğde Ulukışla İlçe Hastanesi 439 Niğde Niğde Bor Dr.Doğan Baran Devlet Hastanesi 440 Niğde Niğde Altunhisar İlçe Hastanesi 441 Niğde Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi 442 Ordu Ordu Ulubey Devlet Hastanesi 443 Ordu Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi 444 Ordu Ordu Gölköy Devlet Hastanesi 445 Ordu Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 446 Ordu Ordu Mesudiye İlçe Hastanesi 447 Ordu Ordu Boztepe Devlet Hastanesi (s) 448 Ordu Ordu Korgan Devlet Hastanesi 449 Ordu Ordu Kumru Devlet Hastanesi 450 Ordu Ordu Akkuş Devlet Hastanesi 451 Ordu Ordu Aybastı Devlet Hastanesi 452 Ordu Ordu Ünye Devlet Hastanesi 453 Rize Rize Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Hastanesi 454 Rize Rize Ardeşen Devlet Hastanesi 455 Rize Rize Pazar Devlet Hastanesi 456 Rize Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi 457 Rize Rize Çayeli İsakoğlu Devlet Hastanesi 458 Rize Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi (s) 459 Rize Rize Kaçkar Devlet Hastanesi (y) 460 Sakarya Sakarya Kocaali İlçe Hastanesi 461 Sakarya Sakarya Karasu Devlet Hastanesi 462 Sakarya Sakarya Geyve Devlet Hastanesi 463 Sakarya Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi 464 Sakarya Sakarya Hendek Devlet Hastanesi 465 Sakarya Sakarya Kaynarca İlçe Hastanesi (y) 466 Sakarya Sakarya Sapanca İlçe Hastanesi (y) 467 Sakarya Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi 468 Sakarya Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi 469 Sakarya Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 470 Samsun Samsun Terme Devlet Hastanesi 471 Samsun Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi 472 Samsun Samsun Kavak Devlet Hastanesi 473 Samsun Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi 474 Samsun Samsun Asarcık İlçe Hastanesi (y) 475 Samsun Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 476 Samsun Samsun Havza Devlet Hastanesi 477 Samsun Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi

14 478 Samsun Samsun Ladik Devlet Hastanesi 479 Samsun Samsun Alaçam Devlet Hastanesi 480 Samsun Samsun Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi 481 Samsun Samsun Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi 482 Siirt Siirt Eruh Devlet Hastanesi 483 Siirt Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi 484 Siirt Siirt Pervari Devlet Hastanesi 485 Siirt Siirt Baykan Devlet Hastanesi 486 Siirt Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 487 Sinop Sinop Durağan Devlet Hastanesi 488 Sinop Sinop Ayancık Devlet Hastanesi 489 Sinop Sinop Türkeli Devlet Hastanesi 490 Sinop Sinop Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi 491 Sinop Sinop Gerze Devlet Hastanesi 492 Sivas Sivas Ulaş İlçe Hastanesi 493 Sivas Sivas Gürün Devlet Hastanesi 494 Sivas Sivas Kangal Devlet Hastanesi 495 Sivas Sivas Divriği Devlet Hastanesi 496 Sivas Sivas Zara Devlet Hastanesi 497 Sivas Sivas Doğanşar İlçe Hastanesi 498 Sivas Sivas Gemerek Devlet Hastanesi 499 Sivas Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesi 500 Sivas Sivas Akıncılar İlçe Hastanesi 501 Sivas Sivas Suşehri Devlet Hastanesi 502 Sivas Sivas Koyulhisar İlçe Hastanesi 503 Sivas Sivas Gölova İlçe Hastanesi 504 Sivas Sivas Altınyayla İlçe Hastanesi 505 Sivas Sivas Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi 506 Sivas Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi 507 Sivas Sivas İmranlı İlçe Hastanesi 508 Tekirdağ Tekirdağ Hayrabolu Devlet Hastanesi 509 Tekirdağ Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi 510 Tekirdağ Tekirdağ Muratlı Devlet Hastanesi 511 Tekirdağ Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi 512 Tekirdağ Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi 513 Tekirdağ Tekirdağ Şarköy Devlet Hastanesi 514 Tokat Tokat Başçiftlik İlçe Hastanesi 515 Tokat Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi 516 Tokat Tokat Niksar Devlet Hastanesi 517 Tokat Tokat Zile Devlet Hastanesi 518 Tokat Tokat Almus Devlet Hastanesi 519 Tokat Tokat Artova İlçe Hastanesi 520 Tokat Tokat Sulusaray İlçe Hastanesi (y) 521 Tokat Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 522 Tokat Tokat Pazar İlçe Hastanesi 523 Tokat Tokat Erbaa Devlet Hastanesi 524 Trabzon Trabzon Çaykara Dr.M.İlhan Durgun İlçe Hastanesi 525 Trabzon Trabzon Şalpazarı İlçe Hastanesi 526 Trabzon Trabzon Tonya Devlet Hastanesi 527 Trabzon Trabzon Akçaabat Devlet Hastanesi 528 Trabzon Trabzon Of Devlet Hastanesi 529 Trabzon Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 530 Trabzon Trabzon Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi

15 531 Trabzon Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi 532 Trabzon Trabzon Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Hastanesi 533 Trabzon Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 534 Trabzon Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rahabilitasyon Merkezi 535 Trabzon Trabzon Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi 536 Trabzon Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi 537 Trabzon Trabzon Gürpınar İlçe Hastanesi 538 Trabzon Trabzon Düzköy İlçe Hastanesi 539 Tunceli Tunceli Ovacık İlçe Hastanesi 540 Tunceli Tunceli Pertek 70.Yıl Cumhuriyet İlçe Hastanesi 541 Tunceli Tunceli Çemişgezek İlçe Hastanesi 542 Tunceli Tunceli Devlet Hastanesi 543 Şanlıurfa Şanlıurfa Bozova İlçe Hastanesi 544 Şanlıurfa Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi 545 Şanlıurfa Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi 546 Şanlıurfa Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi 547 Şanlıurfa Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi 548 Şanlıurfa Şanlıurfa Halfeti İlçe Hastanesi (y) 549 Şanlıurfa Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi 550 Şanlıurfa Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 551 Şanlıurfa Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi 552 Şanlıurfa Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi 553 Uşak Uşak Eşme Devlet Hastanesi 554 Uşak Uşak Banaz Devlet Hastanesi 555 Uşak Uşak Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi 556 Uşak Uşak Sivaslı Devlet Hastanesi 557 Van Van Başkale Devlet Hastanesi 558 Van Van Erciş Devlet Hastanesi 559 Van Van Muradiye Devlet Hastanesi 560 Van Van Bahçesaray İlçe Hastanesi 561 Van Van Gevaş İlçe Hastanesi 562 Van Van Çaldıran İlçe Hastanesi 563 Van Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 564 Van Van Çatak İlçe Hastanesi 565 Van Van Özalp Devlet Hastanesi 566 Yozgat Yozgat Aydıncık İlçe Hastanesi 567 Yozgat Yozgat Kadışehri İlçe Hastanesi 568 Yozgat Yozgat Saraykent İlçe Hastanesi 569 Yozgat Yozgat Yenifakılı İlçe Hastanesi 570 Yozgat Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesi 571 Yozgat Yozgat Boğazlıyan Devlet Hastanesi 572 Yozgat Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi 573 Yozgat Yozgat Çayıralan İlçe Hastanesi 574 Yozgat Yozgat Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 575 Yozgat Yozgat Çandır İlçe Hastanesi 576 Yozgat Yozgat Sarıkaya Devlet Hastanesi 577 Yozgat Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi 578 Yozgat Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi 579 Zonguldak Zonguldak Gökçebey İlçe Hastanesi 580 Zonguldak Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi 581 Zonguldak Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi 582 Zonguldak Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi 583 Zonguldak Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (s)

16 584 Zonguldak Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 585 Aksaray Aksaray Ağaçören İlçe Hastanesi 586 Aksaray Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi 587 Aksaray Aksaray Sarıyahşi İlçe Hastanesi 588 Aksaray Aksaray Eskil Devlet Hastanesi 589 Aksaray Aksaray Gülağaç İlçe Hastanesi 590 Aksaray Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Bakımevi 591 Aksaray Aksaray M.Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi 592 Aksaray Aksaray Güzelyurt İlçe Hastanesi 593 Karaman Karaman Sarıveliler İlçe Hastanesi 594 Karaman Karaman Devlet Hastanesi 595 Karaman Karaman Ermenek Devlet Hastanesi 596 Kırıkkale Kırıkkale Delice İlçe Hastanesi 597 Kırıkkale Kırıkkale Karakeçili İlçe Hastanesi 598 Kırıkkale Kırıkkale Sulakyurt İlçe Hastanesi 599 Kırıkkale Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi 600 Kırıkkale Kırıkkale Devlet Hastanesi (s) 601 Kırıkkale Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 602 Batman Batman Sason Devlet Hastanesi 603 Batman Batman Kozluk Devlet Hastanesi 604 Batman Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (s) 605 Batman Batman Gercüş Devlet Hastanesi 606 Şırnak Şırnak Devlet Hastanesi 607 Şırnak Şırnak Silopi Devlet Hastanesi 608 Şırnak Şırnak İdil Devlet Hastanesi 609 Şırnak Şırnak Beytüşşebab Devlet Hastanesi 610 Bartın Bartın Devlet Hastanesi 611 Bartın Bartın Ulus Devlet Hastanesi 612 Bartın Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 613 Ardahan Ardahan Devlet Hastanesi 614 Ardahan Ardahan Posof Devlet Hastanesi 615 Ardahan Ardahan Göle Devlet Hastanesi 616 Iğdır Iğdır Aralık İlçe Hastanesi 617 Iğdır Iğdır Devlet Hastanesi 618 Iğdır Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesi 619 Yalova Yalova Armutlu İlçe Hastanesi 620 Yalova Yalova Devlet Hastanesi 621 Karabük Karabük Doğum Ve Çocuk Bakımevi 622 Karabük Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi 623 Karabük Karabük Yenice Devlet Hastanesi 624 Karabük Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi (s) 625 Osmaniye Osmaniye Bahçe Devlet Hastanesi 626 Osmaniye Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi 627 Osmaniye Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi 628 Düzce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 629 Düzce Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ SIRASAĞLIK TESİSİNİN ADI BAĞLI OLDUĞU MUHASEBE VERGİ NUMARASI IBAN NUMARASI 1 Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) ADANA

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ İL HASTANE ADI NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

Internet Explorer açılır. Adres satırına ŞNT adresi girilir. (http://snt.sydgm.lo Oturum açma ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girilerek

Internet Explorer açılır. Adres satırına ŞNT adresi girilir. (http://snt.sydgm.lo Oturum açma ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girilerek SYDGM tarafından kullanıcı adımız ve şifrelerimiz tanım Internet Explorer açılır. Adres satırına ŞNT adresi girilir. (http://snt.sydgm.lo Oturum açma ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girilerek TÜP

Detaylı

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ İL ADI TESİS KODU TESİS ADI TESİS TÜRÜ SINIF KODU Adana 11010000 ADANA DEVLET SB Devlet H4 Adana 11010001 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA Adana 11010002 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTES Üniversite Tıp Fakültesi U1

Detaylı

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI İL İLÇE NÜFUS SAYISI MEVCUT ECZANE SAYISI MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI KONTENJAN SAYISI KATSAYI ADANA ALADAĞ 17221 4 4 0 5 ADANA CEYHAN 159243 49 45-4 3 ADANA ÇUKUROVA 346505 103 99-4 0 ADANA FEKE 18534

Detaylı

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları KODU İL ADI İLÇE ADI 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları TOPLAM 1 ADANA ALADAĞ 31 51 12.399 0 0 0 31 51 12.399 ADANA CEYHAN 112 353 108.965 0 0 0 112 353 108.965

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ

İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ AÇIKLAMA: Aşağıda verilen yüz ölçümleri; 2014 yılında üretilen 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasından yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu haritadaki ülke,

Detaylı

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI İL ADI İLÇE ADI SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI ADANA ALADAĞ 12,538 57 ADANA CEYHAN 107,669 404 ADANA ÇUKUROVA 249,373 812 ADANA

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetinin Bölgelendirme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetinin Bölgelendirme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetinin Bölgelendirme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.014.00.02-KONU

Detaylı

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI CEMALPAŞA (322) 454 35 86 ÇARŞI (322) 351 93 00 ÇUKUROVA (322) 232 78 00 CEYHAN (322) 613 26 26 FEKE

Detaylı

ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ(İŞ GÜNÜ)

ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ(İŞ GÜNÜ) ŞEHİRLER VARIŞ MERKEZİ ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ(İŞ GÜNÜ) TESLİM GÜNLERİ ADANA ADANA - MERKEZ 2 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ADANA POZANTI Salı ADANA KOZAN Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURUMSAL KODLARI

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURUMSAL KODLARI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURUMSAL KODLARI I II III IV KURUM ADI 48 Mahalli İdare Birlikleri 01 Adana 01 Aladağ İlçesi KHGB 02 Ceyhan KHGB 03 Feke KHGB 04 İmamoğlu İlçesi KHGB 05 Karaisalı İlçesi Köy

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 498 Kasım 1997 (TS 498:1987 + T1:1997 dahil) 2. baskı ICS 91.040 YAPI ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASINDA ALINACAK YÜKLERİN HESAP DEĞERLERİ Design loads for buildings

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kod Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Adı 100110 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) MUDURNU MESLEK 100109 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 100101 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) BOLU MESLEK 100102 ABANT İZZET

Detaylı

DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ

DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ 50. dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Genel Sekreterliklerinize bağlı sağlık birimlerine ataması yapılan tabiplerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02.010-07-39846 29.09.2011 Konu : Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 LER İLE LARIN İL MERKEZİNE VE LARIN LERİNE OLAN İL 01 ÇUKUROVA (6)*+8= 14 ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 RAKIM : 23 SEYHAN 2 YÜREĞİR (1)* ALADAĞ (6)*+93= 99 CEYHAN (2)*+45= 47 KÖSRELİ (3)*+28= 31 73 SAĞKAYA (3)*+21=

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MESLEK YÜKSEKOKULLARI Kod Meslek Yüksekokulu Adı 100103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 100101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı