TÜRKKIZILAYS leaa TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYS leaa TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR"

Transkript

1 o TÜRKKIZILAYS leaa TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 1- Türk Kızılay* Tıp Merkezleri ve Hastanelerinde görev yapan doktorlar için bir yıl süreyle tıbbi kötü kullanmaya ilişkin zorunluma]! sorumluluk sigortası hizmeti kapalı zarfile teklif alınmak suretiyle safın alınacaktır. 2- Firmalar* 3.000,00 TL geçici teminatı, teldi Geri ile birlikte vereceklerdir 3- İhaleye ait şartnameler wataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No; 18 FatiMSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edüebileceküt İdari şartnameye wwwjazi] ay.org tr adresinden ulaşıl ab ilecektir, 4- Firmaların ihale zarflarım en geç 22 TEMMUZ 2014 günü saat 10'00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir, 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 23 TEMMUZ 2014 günü saat I4:30 da Genel Müdürlüğümüz J oplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate ajmmaz. 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kuramumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir

2 MADDE-1: İHALENİN KONUSU VR SEKLİ TÜRK KIZIL AYI GENELJVrtJDÜRtÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Gene] Müdürlük, Etimesgut Yerleşkesâ, Tip Merkezleri ve Hastanelerinde görev yapan toplam 142 doktor için bir yıl süreyle tıbbı kötü kullanmaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ekli Teknik Şartname dahilinde kapah zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. SAĞLIK KURULUŞU ADI BULUNDUĞUİL DOKTOR SAYISI Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi Konya 30 Özel Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Kayseri Kızılay Hastanesi Kayseri 27 Türk Kızılayı Altmtepe Tıp Merkezi İstanbul 37 Türkiye Kızılay Demeği Kartal Kızılay Ttp Merkezi İktisadi İşletmesi İstanbul 29 Türkiye Kızılay Demeği Bakırköy İktisadi İşletmesi Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp İstanbul Merkezi 17 Türk Kjzılayı Genel Müdürlüğü Ankara 1 Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü- Etimesgut Yerîcşkesi Ankara 1 TOPLAM 142 TÜRK KIZILAYI DOKTOR SAYILARINDA ± %lfl ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. BİR YILLIK SÛRE İÇİNDE, GÖREVE BAŞLAYAN YENİ DOKTORLAR OLDUĞUNDA AYNI İNDİRİM ORANI İLE POLİÇELER HAZIRLANACAKTIR. Teknik Şartname işbu şartnamenin ayolmaz bir cüzünü teşkil eder. Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaklar.. MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır, A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde aîmımş) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin sivîîioe kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya dan merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yıh içinde ahnmış tescil belgesi, c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzeî kişilerin îıcr birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fikralanndakt esaslara göre temin edecekleri belge, 1

3 IX İstekliler adıiıa vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına te&lifte bulunacak kim&l^ia?^kaletratneleri fle vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imi'a sirküleri/imza beyannamesi vermesi, fi«5 { ) t *8 E. IXğerBelgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi {Finnanm tesciline, iâaliyet alanma, ortaklıklarına vb.'^^jfer i^^ıg ^in son durumunu gösterir) ^ ^ 5 ^ * b) İdaHi'Tekmk Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği bütün hökünrierijnnı kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname, c) Şartname Abadı Makbuzu d) Vergi Levhası fotokopisi e) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığım içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşesenerek imzalanmış olarak) f) TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGE. F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca i m yalanan Ortak Girişim Beyannamesi (İş ortaklığmın her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.ade bentlerinde yor alan belgelerin ayrı ayn sunulması zorunludur.) G- Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, IL Bu Şartnamesin 4. maddesinde yanlı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi» yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYU İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İstekfilerin ortak girişim olması hafinde, ortak girişimi oluşturan her bir»teklinin yetkilisi veya ortak girişimi oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak cdecektir. İHALF.VF. KATİLIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE OÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. MADDE 3: İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tü?.el kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adma ve bit kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık sûresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez fle Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarınız* üyeleri ile bradarm anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) îşbu şartnamenin 14. ve 15. maddelerinde söz edilenlerden, GîviYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar* d) İşbu şartnamenin 14. ve İ5. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızı layı veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtflafin neticelenmesini beklemeye gerek görühneksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Irak Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı halelerine katılamazlar. t) Ocucl Merkez üe Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türit Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızıl ayı mn gayrinıenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye kaülan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri özerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve besabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 2 /

4 MADDE 4; İH ALE POSTASININ HAZIRLANMASI ihale dosyalan, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır l numaralı zarfin içerisine İdari Şartname madde T deki İhaleye Girebilme Ş konacak^ zarf kapatılacak ve kapalı zarfm üzerine ~İhale İdari BelgeiejrF1 ibaresi yazıiac aktnv^ geler FİRMA ADI VE ADRESİ TIBBI KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA HİZMETİ ALİM İHALESİ İHALE İDARİ BELGELERİ ZARF! 1 NOLU ZARF TORK KIZILAY l GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ihale Kurulu Başkanlığına ANKARA numaralı zarfin içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak, zarf kapatılacak, zarfın içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfin üzerine Teklif ve Teminat Mektubu ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA HİZMETİ ALIM İHALESİ TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI 2 NOLU ZARF TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurala Başkanlığına ANKARA 4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 22.07J2Û14 tarih saat I0:00 a kadar Ataç t Sokak No:32 Yeni şehir/ankara " adresindeki Türk Kı/ilayı idari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde vcriiecek/gonderiiccek ve 2 ayn evrak mim arası almaç aktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden sonra ( saat 10:00), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihaie dosyalarım değerlendirmeye alıp almamaya ihale Kurulu yetkilidir* 43. Türk Kızılay*, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihîni ( , saat 10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızalayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen baş^rnru taritriae kadar geçczü kalır İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI B IR A K IL A C A K T IR Teklif mektubunda Îdari-Tekmk Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır* TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR KISMİ TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. ihale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yaz» İle belirtilen teklif tutarim dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. 3 I /

5 f \ \ MADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ q p f / - \ î ;? M Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim İhaleyi kazanan istekli iîe yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi ovajgk *$özfeşro ^İFesi esas alınacaktır.. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızdayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin belirli bir s fire için uzatmaların» isteyebilir.- Türk Kızılayı2mn uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faksile olacaktırr Teklif sahibi; Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse btrdurumu yazılı olarak teklif geçerlilik sûresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Törk Kizılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici ieminaü iade edilir Türk Kışlayı5m n uzatma isteğim kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızıl ayı'nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bîr değişiklik yapamaz, MADDE 6: TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici veya kesin ieaninai olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilini şiir. a) Tedavüldeki Törk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvan günü süreli olacaktır. Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır- Yapım, bakun-onarım işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme suresi +10 yıl olmalıdır Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutarı, yansına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alırmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazme Bonoları d) Konvertiblc yabana paralar (Amerikan Dolan, Euto, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR54-Ö0Ö1-Ö IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise TC. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR97-Ö001-Ü İ IBAN numaralı Euro hesabına veya TR27-U Ö090-2fÎ$9-70 IBAN numaralı Amerikan Dolan hesabma yatmlır. (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından hesap numaralan temin edilir.) C. G cçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ite birlikte 3.000,00 TL nispetindeki temmatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Törk Kız ilayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadığından EK i K YER ALAN CECİCÎ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR Teminatların 3.000,00 TL^den az olması durumunda tekîîf geçersiz sayılır. Fiyat bakımmdan ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Km!ayanca muhafaza edilir. Bunan için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları İhaleden sonra iade edilir. İsteklilerin ortak girişim obuası hafinde, toplam geçici tem inat m iktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakrimaksrcm ortaklardan b iri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde 6,000,00 TL tutarında kesin teminat alınır. Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızı Sayı protesto keşidesine ve büküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminâtı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da eî koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra, kesin teminat geri verilir Türk Kmlayrruı verilen teminatlar her ne suretle olursa, olsun haczedilemez vc üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin tem inat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 4

6 MADDE7: TF.KT.İFLERİNAÇILMASI VEPEĞERLENPİRİLMESİ p î ^ J Î ' ' günü saat 10:00 a kadar isteklilerce İdari İşler Bhimi/Evrak S e r v i s i n e a d e t zarftan 1 Nolu zarflar-lojistik-d irektörlüğü taralından açılacak^ isteklilerin- ihaley(^g ö5p*^raklart İDcelenecektir.-l No- lu zarfların açılması-ve incelenmesi aşamasına istekliler-iştîraketrheyecefctif; ihale giriş evraldan uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek oiup, ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No ta Zarflan İse, 23.07,2014 tarih saat 14:304<la firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BES İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( Saat: 1 4 ^ ) ACIK EKSİLTME YAPILACAKTIR. Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teki il verem ezleı feklifîerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırıl masında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve bırna izin verilmeyecektir. İhale.Kam) tu teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 No lu zarf açıklığında ihale evrakının usulüne uygun Te yeterli olmaması durum ırada, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi hafinde, 2 No Iv zarfın açılın asma kadar geçen sure zarfında eksikliklerin tamamlattmlmaszna ve teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İbale Knralnnvn karan doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarsam bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Türk Kızılay* tarafından b elirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona erme sinden Önce >değerlendirmede uygun bu kınan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifm kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir- İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin» sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte utup, istekli sözleşme aşamasında bn hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızıl ayı7 nc a irat kaydedilir. Ancak, bir garanti sûresini içermeyen mal ve hizmet alımlannda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu malzemeyi* müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir.. Bn durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci nygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, ikinci uygım teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şeküde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygım teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. MADDE 9 s ÖDEME SEKLİ Sigorta Prim tutan ödemesi; sigorta poliçelerinin Türk Kjzılayı Genel Müdürlük, Etimesgut Yerteşkesi, Tıp Merkezleri ve Hastanelerine teslimini müteakip ilgili merkezler tarafından yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kontrol vizesini müteakip yapılacaktır BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ. 5

7 MADDE 10: FİYAT FARKI İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebçpieuie^ojpiy^ ıfe^m a sûre içinde 'Taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zara yapılması veya yeni vergiler verc^^fei^otnm ası, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur fada gibi sebeplere istinat ederek fiyat fert«ve sair taleplenle bulunamaz; MADDE 11: VERGİ, KESİM VE DİĞER MASRAFLAR Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin yapıimasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. MADDE 12: TÜRK KIZILAYl NIN YETKİSİ Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, Sıaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte,, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamca serbesttir MADDE 13: MÜTEFERRİK HÜKÜMLER a) Türk KızıJayı'nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere yazıh bildirimde bulunmak fcaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir. b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme yerine geçer. c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. d) İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir. e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır. I) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altma alıp ihaleyi erteleyebilir. g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. h) TÜRK KIZILAYPNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR. i) istekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdarî Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ Öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır* j) İstekliler tarafindan satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez, ihalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi salın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir. MADDE 14: İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüte düşürmek, k a tılım ı engellemek» anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklifverebilme halleri dışında, bir istekli taralından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, ihale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek, f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkalan adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fa2ia teklif vermesi, 6 /

8 g) işbu şajtoameain 3. maddesinde ihaleye kaûlâaaayacagı belirtilmiş olmasına rağmçu i h) Kiıruhişuâ tüzel kişiliğine, ber kademe yönetici ye çalışanlarının manevi şahsiyetini î) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fi ederek ihalenin surecini sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istek]i veya ceklif verenler-veya iştirak-edenler- Cumhuriyet Savcılığrna 353 Sayılı Kanunun 235r Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur-. MADDE 15- İHATETF.RDEN YASAKLANMA DURUMLARI a) Taahhüdünü yerine getirirden Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı vc sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermelç e) Türk Kızılay'ıma tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, I) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen vc sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fiille rin i yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.. MADDE 16= DEVİR VE TEMLİK İstekliler işbu şartnameden doğan sorumhrtukl&rım Türk K n ii^ n m ya*üı muvaffaktı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, âbcaklamu temfik ve ciro edemezler. MADDE 17: İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafm çözülmemesi halinde hal merci Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 7 /

9 T C K IİF I^K T U B Ü ÖRNEĞİ Taı TÜRK KIZILAYI İHALE KURULU BAŞKANLIĞINA ANKARA Türk Ki alayı Genel Müdürlük, Etimesgut Yerleşkesi, Tıp M erkezi/h astanel erind e g ö r e v yapan doktorların Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin yenilenmesi için hekimlerin yenileme primlerini toplam nei prim (vergiler hariç) bedeli üzerinden aşağıda belirtilen indirim oram ile vermeyi kabul ve taahhüt ederiz TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TOPLAM NET PRİM (VERGİ HARİÇ PRİM) ÜZERİNDEN % İNDİRİM ORANI % İNDİRİM (Rakamla) % İNDİ3tİM(Yazıyla) İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz. Opsiyon süresi: 90 gündür. FİRMA ADİ / ÜNVAN1 KAŞE-İMZA 8

10 Tarih: Mektup No^ GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK JOZJLAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzcaihaleye çıkarılan (//w iekonusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan (işlekli aât) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutan olan (Yataızf......) m...(banka adi) garanti ettiğinden, İhale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kuramunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazdı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrimze nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi......(banka adi) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu,,,......tarihine kadar geçerli ohıp, ha tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/imza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarınkontrgarantiierine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismî ve teminatın kontrgarantîli olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) idari şartnamede yabancı para birimi veya, yabancı para bnimleîi cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna Âîşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki T C M B. Döviz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafımza Ödenecektir paragrafına yer verilecektir 9

11 İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ ~ Törk-Kızdayi-Genel-Müdürlüğü-tarafından ihaleye çıkartılmış-bulunan [işin adtf'snsğş&s....-işin e müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirtmesi amacı ile, ÖzeI bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Türk Kızılayı na verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı] 1dır. Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tara yetkili olduğunu, Türk Kmlayı tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, yermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bötün ortaklarca müştereken imra edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğerbütlinhususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağım, pilot ortak ya da temsilcisinin ortaklığımız nam vc hesabına ihalelere girmeye,, pey ileri sürmeye tam yetkili olacağım, her birimizm akdolımacak sözleşmenin konusuna ve kapsamana girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yüküml ümüklerin yerine getirilmesinden müştereken vc müteselsil«* sorumlu olacağımızı ve iş sonıroa kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayırtmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Türk Kızılayı mn yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahi) ortaklardan herhangi birinin Ölümü, îf>«sı3ağır hastalığı, tutuktuhığu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağıtması ve/veya pilot ya da ortak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel kişiliğinin sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığıma geri kalan diğer ortaklanma teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve somrolnlumamu üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz Sıra Oıtığmm adı ve soyadı/ticaret Ortaklık No unvanı oram Tebligat adresi 1) 2) 3) -.) n) PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK İmza İmza İmza imza İm za 10

12 TÜRK KIZILA YIGEITCLMÖDÛRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞIMA Türk Kızılayı tarafmdan yapılacak olan Tıbbı Kotu Uygulamaya İlişkin Zorunla M ali Sorumluluk Sigorta Hizmeti Alım İhaksi tarihi olan...» tarihi Öncesi itibariyle Kamu «halelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafrodan verilen teminat bedelinin Kururaanuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz FİRMA Ad SOYAD / TJnvan (Kaşe) îmza

13 TIBBI KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ S O R U M L d ^ \^ V /. ^ SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR - 1: TANIMLAR - " ~ İdare: Sağtık Kuruluşu İdaresi Yüklcnicr İhale sonucu işi alan ve sözleşme imza edilen firma P j^ İŞ İN konusu, MİKTARI x\jj Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum kadasına ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ ve ibate öncesinde yayınlanabilecek tebliğler çerçevesinde Ttp Merkezi/Hastanelerimizde görev yapan 140 doktora ilişkin mesleki mali sorumluluk sigortası poliçelerinin 1 yıl sure ile yemlenmesi işidir SAĞLIK KURULUŞU ADI BULUNDUĞU İL DOKTOR SAYISI Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi Konya 30 Özel Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Kayseri Kızılay Hastanesi Kayseri 27 Türk Kızılayı Ahmtepe Tıp Merkezi İstanbul 37 Türkiye Kızılay Demeği Kartal Kızılay Tıp Merkesd İktisadi İşletmesi İstanbul 29 Türkiye Kızılay Demeği Bakırköy İktisadi İşletmesi Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi İstanbul 17 TOPLAM 140 X İŞİN YÜRÜTME ŞEKLİ - Sağlık kuruluşlarımızda görev yapan doktoriarm poîtçeleri yörurlükte olan tebliğ ve yönetmeliklere uygun olarak yüklenici tarafından yapılacak ve İdare ye teslim edilecektir. -Teklifler net prim (vergi hariç prim) Üzerinden % indirim şeklînde verilecektir J Q ^ir yıllık süre içinde, göreve başlayan yeni doktorlar olduğunda aynı indirim oram ile poliçeleri hazırlanacaktır. Jhaleye katılan firmalar acente/yetkili olduğuna dair belgeyi teklif zarflan ile birlikte teslim edeceklerdir. -Poliçeler resmi süreleri içinde yenilenecektir. ^ -Kızılay doktor sayılarında 10 oranında değişiklik yapma hakkına sahiptir. ^ -Yüklenici ve İdare ihale tarihînden sonra yayınlanabilecek söz konusu iş ile ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun düzen] emel eri yapmakla yükümlüdür. ı - B - u n

14 ALTINTEFE TIP MERKEZİ ' - 1' ADISOYAD1 GÖREV ADI BİTİŞ TARİHİ 1 AKJN KOCAOLUK GENEL CERRAHİ UZMANI ALÎ KEMAL ÖZKAN İÇ HASTALIKLARI UZMANI 31-07, ALPER ÇAĞLAR ARAS GOZ HASTALIKLARI UZMANI AYŞE YENİ GÜN İŞYERİ HEKİMİ İ 4 5 AYŞEGÜL ERTÜRK NÖROLOJİ UZMANI BEKİR BAYSAL CİLDİYE UZMANI ÇELİK KOLDAŞ KBB UZMANI S DUYGU BlLGÎNEK FTR UZMANI ELÇİN ÇETÎNGÖZ KADIN HAS IALIKLARİ DOĞUM UZMANI ENVER ATİLLA BAKAN GÖZ HASTALIKLARI UZMANI FATMA FERAYE ŞENYUVA DİŞ HEKİMİ GANÎ HAKAN GÖKÇE ÜROLOJİ UZMANI GÜLDEHEN AKBAŞ İÇ HASTALIKLARI UZMANI GÜLNİHAL YÜKSEL ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI HATİCE YEŞİM ERİM RADYOLOJİ UZMANI HÜLYA NOŞERÎ KBB UZMANI MEHMET MUTLU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI MEHMET ŞEREF ÖĞRETMENOĞLU GÖZ HASTALIKLARI UZMANI MEHMET UYGAR ÇOBAN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI NECLA OKBAY İÇ HASTALIKLARI UZMANI NECMETTİN KÜÇUKAKYÜZ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI NEŞE ASLANTAŞ ANESTEZİ UZMANI OLCAYTO ÎNCEDERE KARDİYOLOJİ UZMANI OZAN AKSU CİLDİYE UZMANI 15, ÖNER AKSU KADIN HASTALIKLARI DOĞUM UZMANI RIZA FERRÜIIILTER ORTOPEDİ UZMANI SACÎDE ATALAY BİYOKİMYA UZMANI 16.Q SEDAT ZENGİN ÜROLOJİ UZMANI 31, SENİHA AKTAŞ RADYOLOJİ UZMANI SEZA ERDİNÇ DİŞ HEKİMİ 31.07,2014 ^1 SİBEL IŞIK PSİKİYATRİ UZMANI ŞAFAK IŞIK GÜR DİŞ HEKİMİ ŞEVKİ BÜLENT YALAZKAN GÖZ HASTALIKLARI ŞULE CEYLAN AK GENEL CERRAHİ UZMANI 13.08* ŞULE KARATAŞ NÖROLOJİ UZMANI ZEKİERKSUN GENEL CERRAH! UZMANI ZEYNEP YEŞİM ILDIRIM DİŞ HEKİMİ

15 * /' \ i* i Bb( KARTAL TIP MERKEZİ W. A- t n " J f f ADI-$OYAJ>I COREV A ni -BİTİŞ.TARİHİ 1 COŞKUN GÜNDÜZ GENEL CERRAH BAŞHEKİM MUSTAFA KARSLIOGLU İÇ HASTALIKLARI NEVZAT BAYAR İÇ HASTALIKLARI AYLAKOCATEPE GÖĞÜS HASTALIKLARI NİMET JALE TAVRAK ÇOCUK HASTALIKLARI HAŞAN ADİL ÖZTAN ÜROLOJİ GÜLTEN MANAV AY GOZ AYFER ERTÜRK GOZ AHMET SARIOGLU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ZUHEYDE ŞAHIN GOZ 31.07,2014 U AHMET BOZKAYA DAHİLÎYE CENGİZ YÜCEL CİLDİYE 31.07* B.CANER ÇELİK ÜROLOJİ SELMAULUKAYA K ü.b S- ERKAN GUNAY KJÖ.B M. BÜLENT AKMAN RUH SAĞLIĞI ŞINGEYAKFIRAT NÖROLOJİ İS ALİ RIZA BULUT FİZİK TEDAVİ METE LEBLEBİCİ KARDİOLOJİ EŞREF PAŞAOĞLU RADYOLOJİ BERRİN GÜLAY GOZ HASTALIKLARI MUSTAFA BAFALI ANESTEZİ VE REANİMASYON ^ ABİDE NURAN BAKIŞGAN BİYOKİMYA MELEK DARENDE PRATİSYEN HEKİM KADİR ŞANVER PRATİSYEN HEKİM DAVUT ERSUN İŞGÜDER DIŞ HEKİMİ SEDEF AKYEL DİŞ HEKİMİ KADIN HASTALIKLARI VE DİLEK ÖZTÜRK DOĞUM ARMAĞAN DOĞAN RADYOLOJİ

16 TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI K32aLAY HAST4N3^İ ADI-SOYADI GÖREV ADI----- BÎTÎS-TARİHÎ ] MEHMET ALPER ERDİNÇ GÖZ SAĞLIĞI VE H A SI. UZMANI / MESUL MODÖR MEHMET KILIK MİKROBİYOLOJİ UZMANI METİN EKİCİ DAHİLİYE UZMANI CEM GÜNGÖR DIŞ HEKİMİ 31SXJ 20X4 5 ASİYE PINAR MENKÜ FİZİKSEL TIP VE REH. UZM. / MESUL MÜDÜR YRD NUH MEHMET MUHTAROĞLU FİZİKSEL TİP VE REH, UZM MEHMET SEYHAN KALKAN GENEL CERRAHİ UZMANI S NASIR HAKİKİ K.B.B UZMANI 01, NAMIK YILMAZ ÜROLOJİ UZMANI MUSTAFA KÜRSAT UZANDAÇ PRATİSYEN HEKİM HEDİYE VELÎBAŞOĞLU SAVAŞ ANEST. VE RE AN. UZMANI SEYFÎ AKŞEHİRLİ GENEL CERRAHİ UZMANI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARZU BİLGİN UZM SERVET ÇETÎN KARDİYOLOJİ UZMANI ORHAN İNCE KARDİYOLOJİ UZMANI Ï4 16 ÖMER ÖZTÜRK RADYODÎYAGNOSTÎK UZMANI SEVİNÇ KERİMOVA PRATİSYEN HEKİM ıs MEHMET FEYZİ CANDAN CİLDİYE AHMET SUDİ ÖZBAKIR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 31.07^ HUSREV ALIZADE AR AS ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE AHMET BAHÇECİOĞLU HASTALIKLARI HAŞAN YEŞİLKAYA DAHİLİYE UZMANI HAŞAN SAMİ OZVARİNLİ PRATİSYEN HEKİM BEYİN VE SİNİR CERRAHÎSİ _ TM. Yjrr\ g ı -vtt TURGAY BULUT UZMANI! MEHMET BAKTIR ANEST. VE REAN. UZMANI LEYLA SOLAK NOROLOJI UZMANI GÖKHAN ADANIR PRATİSYEN HEKİM

17 KONYA TİCARET BORSAS1 HASTANESİ ADI-SOYADI GÖREV ADI BİTİŞ TARİHİ 1 ATİLLA GOKÖZ RADYOLOJİ UZMANf AYŞE ÜNAL DIŞ HEKJMl AZER ARAS IILUG KAD JİAS.VE DOĞ. UZMANI BERKAY KIRIMLI DAHİLÎYE UZMANI BERNA GÖDENELİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZM BİLGEHAN ATA ORTOPEDİ UZMANI CEM ÇİMEK ORTOPEDİ UZMANI DURMUŞ ŞAHİN ANESTEZİ UZMANI ERDOST GÜNBATELI RADYOLOJİ UZMANI ERTUGRUL YARALI PRATİSYEN HEKİM GÜLÜZARAKYOL MİKROBİYOLOJİ UZMANI JULE ESEN KAD.HAS.VE DOG/UZMANI KAZIM ÇAYIR KBB UZMANI ' 14 KEVSER TOMBAKLAR CÜZİYE UZMANI 3L M.VOLKAN GÖKTEPE PRATİSYEN HEKİM MEHMET ERDOĞAN KBB UZMANI MEHMET FATİH ALTÜSTTEPE ÇOCUK HASTALIKLARI UZM MUSTAFA ÜNALDI BİYOKİMYA UZMANI NEZÎRE GÜLLÜ KARDİYOLOJİ UZMANI NURULLAH AKÇAM GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OSMAN YILDIRIM PRATİSYEN HEKİM SABAHATTİN YÜCETAŞ ÜROLOJİ UZMANI SELMA DÎNÇER TEKEKOĞLU DAHİLİYE UZMANI 2^ SERJPÎL YAŞAR NÖROLOJİ UZMANI SERVET ÇETİNKAYA GÖZ HASTALIKLARI UZMANI SEVÎLAY ERDOĞAN ÇOCUK HASTALIKLARI UZM ŞÜKRÜ SERDAR ESGİL GENEL CERRAHİ UZMANI TAHÎRGÜRDAĞ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI YAKUP ARSLAN PRATİSYEN HEKİM YAŞAR TURSUN PRATİSYEN HEKİM V

18 BAKIRKÖY NİYAZİ METE ALİ RIZAMETE TIP MERKEZÎ ADI-SOYADI GÖREV ADI b it iş t a r ih i 1 BİLGE ACAR ANESTEZÎYOLOJÎ MURAT SALMAN ARKCl GENEL CERRAHÎ MUSTAFA CENGİZ VAROL Dİ$ AYLA BAYRAM DİŞ ALÎ CİHAT AKTAN K.B.B ASUMAN SONKALE DAHİLÎYE 3L HALİDE BEKAROĞLU KADIN DOĞUM SUAT HACISALİMOĞLU ORTOPEDİ <> FERHAT YAVUZ ÖZKUÇÜK ÜROLOJÎ AHMET NESİMİ DİYARBAKIRLİOĞLU DAHİLİYE KERAMETTİN DOĞRUÖZ CİLDİYE L4 12 ENVER DAĞLAR KARDİYOLOJİ RUKNETTİN GÖKCAN RADYOLOJİ MEHMET GÜDÜK PSİKİYATRİ İBRAHİM DEPERLİÖĞLU NÖROLOJİ AYŞE ESER NÖROLOJİ GÖKÇEN ERATLI GOZ

19

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Kurumumuzun ihtiyacı olan, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI NDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Afyonkaralıisar Mineraİli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR.

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. 1- Kurumumuzun 3 yıllık ihtiyacı için, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

Cinsi Teknik Özellikler Miktar

Cinsi Teknik Özellikler Miktar TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 6-12 Aralık 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Cinsi Teknik Özellikler Miktar

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Cinsi Teknik Özellikler Miktar TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 6-12 Aralık 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. Oda Tipi Giriş Çıkış TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 18-24 Ekim 2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Belek Mevkiinde, 25-30 Ekim 2015

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı olan, kan

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEYRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Haınzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR.

TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR. TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı 'nm her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 ADET MOBIL ÇOCUK EĞİTİM / BAKIM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 ADET MOBIL ÇOCUK EĞİTİM / BAKIM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 ADET MOBIL ÇOCUK EĞİTİM / BAKIM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan 3 Adet Mobil Çocuk Eğitini / Bakım Merkezi idari ve teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı