P100 - ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P100 - ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 P00 - ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ EBRU DIĞRAK, PELİN İNCE 2, Tsk Etİmesgut Asker Hastanesİ, 2 Nevşehİr Ünİversİtesİ Semra Ve Vefa Küçük Sağlyk Yüksek Okulu, Acil servisler, geniş bir hasta potansiyeline hizmet verdiği için önem arz etmektedir. Özellikle çocuklarda mortalitenin çoğu aniden gelişen acil durumlara bağlı olduğundan çocuk hastaların tüm yakınmalarının çok iyi irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca acil polikliniklerinde değerlendirilen vakaların sıklıkla diğer kliniklerde de tedavi edilebilecek acil olmayan durumlarla başvurdukları bilinmektedir. Bu çalışmada acil servise başvuran çocuk hastaların dağılımını, sıklık ve yoğunluğunu belirlenmesine kaynak sağlaması amacıyla; bir yıllık süre içerisinde acil servise başvuran çocuk hastaların değerlendirmesi planlanmıştır. Araştırma Ankara Etimesgut Asker Hastanesi Acil Servisinde, 2-26 Nisan tarihleri arasında, Acil Servis hasta kayıt defterinden Ocak 203-Aralık 203 tarihleri arasında başvuran çocuk hastalardan retrospektif olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; örneklem seçilmeksizin, acil servise başvuran 0-2 yaş arası 350 vakanın tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu, acil servis hasta kayıt defterinden elde edilen veriler doğrultusunda geriye dönük olarak incelenerek doldurulmuştur. Verilerin istatiksel analizi için SSPS 5 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve ki-kare kullanılmıştır. Veriler toplanmadan önce etik kurul izni alınmıştır. Acil polikliniğine başvuran hastaların %3,2 si çocuktur. Hastaların %48.2 sini kız, %5.8 ini erkek ve yaş ortalamaları 6±3,4 tür. Başvuru zamanı değerlendirildiğinde en fazla Ocak (%2.), Temmuz (%.9) ve en az başvuru Eylül (%7.) ayında olmuştur. Başvuru saatleri göre, en sık başvuru 6:00-24:00 saatleri arasında (%45.9) olduğu görülmüştür. Yaş gruplarına göre başvuru şikayetleri incelendiğinde; en sık başvuru şikayeti tüm yaş gruplarında boğaz ağrısı, (%30.2), ikinci sırada 5-9 yaş arasında düşme çarpma (%3.6), 0-2 yaş arasında kesi (%2.), -4 yaş arasında ateş (%5.8) yer almaktadır. Başvuru sırasında en sık konulan tanı ÜSYE (%52.3), gastroenterit (%8.9), yumuşak doku yaralanmaları (%6.2) ve kesi (5.) oluşturmaktadır. Başvuru şikayetlerine göre %65.6 sından tetkik istenmemiştir. Tespit edilen tanılılara göre %48.4 üne reçete yazılmış ve %88.2 si evine gönderilmiştir. Araştırma bulgularına göre, hastaların hastane acil servisini birinci basamak hizmetlerinde çözümlenebilecek acil olmayan nedenlerle kullandıkları belirlenmiştir. Bu aksaklıkların giderilmesi ve acil servisin asıl işlevini yerine getirebilmesi için birinci basamakta hem poliklinik hem de acil hizmetlerinde çalışan personelin ve ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili sağlık problemlerinde nasıl bir yol izleyeceklerine dair gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarına imkan sağlayacak eğitimlerin sürekli olarak yapılması gerekmektedir.

2 P0 - ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ KONUSUNDA BİLGİ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ PELİN İNCE, EBRU DIĞRAK 2, SEBAHAT EĞRİTAŞ 2, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu, 2 Tsk Etİmesgut Asker Hastanesİ, Çocuk istismarı ve ihmali Türkiye de ve dünyada önemli bir sorun olarak yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının, çocuk istismarı ve ihmalinin belirtileri ve riskleri konusundaki bilgi düzeylerini ve bu konuda aldıkları eğitim ve mesleki deneyimlerinin bilgi düzeylerine etkisini ortaya koymak için, acil serviste çalışan hekim ve hemşirelerin, çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi, tutum ve farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara Etimesgut Asker Hastanesi Acil Servisinde, 2-30 Nisan 204 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; örnek seçilmeksizin, acil serviste çalışan 40 hekim ve 30 hemşire oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan 0 sorudan oluşan bilgi formu ve 67 sorudan oluşan likert tipi Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek Formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, Ki-Kare testi, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Pearson testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce, ilgili hastaneden etik kurul onayı ve anket formları doldurulmadan önce katılımcılardan sözlü onamları alınmıştır. Katılanların %55 i erkek, %45 i kadın, %88 i çocuk sahibi ve yaş ortalaması 33,7±6,9 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %82 si mesleki uygulamalar sırasında çocuk istismarı ve ihmalini göz önünde bulundururken, %5,5 i acil serviste çocuk istismarı ve ihmalinden şüphelendiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu (%85) eğitimleri sırasında çocuk istismarı konusunda bilgi aldıkları ancak mezuniyet sonrası çok azı (%8) bu konuyla ile ilgili bir eğitime katıldıkları ve %87 si imkân verilmesi halinde eğitim almak istediklerini belirtmiştir. Çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi düzeyi kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksektir ve bilgi düzeyi ile yaş arasında istatistiksel olarak pozitif bir ilişki saptanmıştır. Hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali belirti ve riskleri tanılama genel ölçek bilgi puan ortalaması 3,72±0,30 bulunurken, hemşirelerin bilgi puan ortalamaları ise 3,52±0,30 olarak bulunmuştur. Hekimlerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve riskleri tanılama ölçeği toplam puanları hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve riskleri tanılama ölçeği alt gruplarından olan istismarın çocuk üzerindeki fiziksel belirtileri puan ortalamaları ve istismar ve ihmale yatkın ebeveynlerin özellikleri puan ortalamaları hekim grubunda hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). İstismara ve ihmale yatkın çocukların özellikleri puan ortalamaları hekimlerde, hemşirelere göre ileri düzeyde anlamlı olarak saptanmıştır (p<0,0). Hekim ve hemşireler çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve riskleri tanılama alt ölçek gruplarından en yüksek puan ortalamasını istismar ve ihmalin çocuktaki davranışsal belirtileri ve en düşük puan ortalamasını istismar ve ihmale yatkın ebeveynlerin özellikleri alt ölçeğinden almışlardır. Acil serviste çalışan hekim ve özellikle hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalıklarının yeterli düzeyde olmadıkları, erken tanı koyma sürecinde bilgi gereksinimine ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitimin çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeyini belirgin olarak artırdığı görülmektedir. Hekim ve hemşirelere öğrenimleri sırasında olduğu gibi mezuniyet sonrasında da eğitimler verilerek çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi, tutum ve farkındalık düzeyleri artırılmalıdır.

3 P02 - ACİL SERVİSE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE GETİRİLEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN YÜKSEK ATEŞE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI EBRU DIĞRAK, PELİN İNCE 2, AYŞE DERYA CANKARA, TSK ETİMESGUT ASKER HASTANESİ, 2 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEK OKULU, Çocukluk çağında çok sık görülen hastalık belirtilerinden biri olan ateş, acil tedavi gerektiren önemli bir durumdur. Yüksek ateşte ilk uygulamaların gerekliliğini anlatmak ve uygun bir uygulamayla ateşe bağlı sekelleri azaltmak, ailelere sağlık eğitiminin verilmesi ile mümkündür. Özellikle annelere ateşli çocuğa yaklaşımı konusunda yapılacak sağlık eğitiminde, öncelikle annelerin ateş hakkında bilgilerinin ve evdeki ilk uygulamalarının belirlenmesine gereksinim vardır. Bu araştırma, acil servise yüksek ateş şikâyetiyle başvuran annelerin, yüksek ateş konusunda bilgi düzeyleri, ateş karşısındaki tutum ve davranışları ile ateş düşürücü ilaç kullanımının belirlenmesi ve bunları etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara Etimesgut Asker Hastanesi Acil Servisinde, 0-26 Nisan tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; örneklem seçilmeksizin, acil servise yüksek ateş şikâyetiyle başvuran, çocuğunda kronik bir hastalık olmayan, 0-6 yaş grubu çocuğu olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 200 anne oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan 20 soruluk sosyo-demografik bilgi formu ile annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumlarının sorgulandığı bir anket formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin istatiksel analizi için SSPS 5 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, t testi, tek-yönlü ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce, ilgili hastaneden etik kurul onayı ve anket formları doldurulmadan önce katılımcılardan sözlü onamları alınmıştır. Annelerin ateş ölçüm yeri olarak koltukaltını (%56.4), ateş ölçüm aracı olarak dijital termometreyi (%72.3), ateş hakkında bilgiyi genellikle sağlık personelinden aldıklarını (%57.2), 38 C ve üzeri değerleri ateş (%38.3) olarak kabul ettikleri belirlenmiştir. Ateş karşısında ilk yaklaşım olarak çoğunun (%65.6) periferik soğutmayı, periferik soğutma olarak tüm vücudu seçtiklerini (%46) ve %33.2 sinin ılık duş aldırdığı belirlenmiştir. Anneler ateş sebebi olarak en çok (%57,8) ÜSYE-Gribal enfeksiyonu düşünmektedir. Ateş sonucunda büyük bölümü (%83.6) havale olabileceğinden endişelenmiştir. Yüksek ateş tedavisinde en sık tercih edilen yöntem ateş düşürücü ilaç kullanımı (%79.5), ilaç olarak ise parasetamol (%90)kullandıkların ve %54 ünün ilacı uygun dozda kullandıkları bulunmuştur. İlaçlar hakkında bilgiyi doktor (%42), hemşire (%32.5) ve eczacı (%25.5) almaktadır. Çocukların %80.6 sının ateşlendikten sonra ilk gün içinde bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirlenmiştir. Annenin eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyi arttıkça, ateşle ilgili doğru yanıt verme oranının arttığı saptanmıştır. Ayrıca anneler çocukları ateşlendiğinde genellikle endişe duyduğu belirtmiştirler. Sonuç olarak, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara göre annelerin yüksek ateş ile ilgili bilgilerinin arttığı fakat yeterli düzeyde değildir. Ayrıca annelerin büyük çoğunluğu yüksek ateş tedavisinde ateş düşürücü ilaçları tercih etmesine rağmen, ilaçların doğru kullanımı konusunda eksiklikleri olduğu belirlenmiştir. Bu nedenlerle sağlık çalışanlarının özellikle birinci basamakta önemli yer tutan hemşirelerin, ebeveynlere ateşle ile ilgili yaklaşımlarında büyük öneme sahiptir. Aileye ateşin tanımı, nedenleri, ateşli çocuğa yapılacak ilk müdahaleler, ateş düşürücü ilaçlar gibi konularda eğitim verilmesinin ateşli çocuklarda hatalı uygulamaların önlenmesine katkıda sağlayacaktır. Ayrıca annelerin ateş konusunda bilgilendirilmesi, ateşle ilgili endişelerini, gereksiz tedaviyi ve acil servise başvurularını azaltabilir.

4 P03 - El Parmak Kısalığı ile Başvuran Bir Olguda İnversiyon 9 pozitifliği: Bir Olgu Sunumu YASİN BULUT, GÖKAY BOZKURT 2, AKIN SONER AMASYALI 3, YASEMİN DURUM 4, Adnan Menderes Ünİversİtesİ Typ Fakültesİ Çocuk Sağlyğy Ve Hastalyklary Anabİlİmdaly, 2 Adnan Menderes Ünİversİtesİ Typ Fakültesİ Tybbİ Genetİk Anabİlİmdaly, 3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı, 4 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiolojİ Anabİlİmdaly, Brakidaktili falanks ve/veya metakarpların anormal gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan, tek bir parmakta veya elin tüm parmaklarında görülebilen kısalıkla karakterizedir. Brakidaktili, genellikle konjenital olarak gözlenmesine rağmen, metabolik hastalıklar ve travma gibi nedenlere bağlı olarak ta görülebilir. Literatürde, iskelet displazisi ve multipl konjenital anomali sendromlarının bir bulgusu olarak veya izole bir anomali olarak görülebildiğine dair çok sayıda bildirim mevcuttur. Çok farklı radyografik bulgularla karakterize olabildiğinden sınıflama yapmak oldukça zordur. Bu çalışmada, dişlerde şekil bozukluğu ve orta parmak kısalığı yakınmasıyla polikliniğe başvuran ve genetik incelemelerinde inversiyon 9 saptanan tek böbrekli 2 yaşında bir kız olgu sunulmuş ve literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

5 P04 - ÇOCUK HASTADA İZOLE DALAK KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN DRENAJLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU YASİN BULUT, YUSUF ZİYA ARAL 2, Ö.F.KUTSİ KÖSEOĞLU 3, SEVAL ÇOLAK ERGUN 2, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı, 2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, 3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi RADYOLOJİ ANABİLİMDALI, Hidatik kist hastalığı endemik bölgeler içinde yer alan Türkiye de ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. En sık karaciğer ve akciğer tutulumu olmakla birlikte vücudun tüm dokularında nadiren de dalakta görülebilir. Dalak kist hidatiklerinde genel tedavi yaklaşımı splenektomi gibi görünmekle birlikte dalak koruyucu yöntemlere de yönelim giderek artmaktadır. Bu makalemizde kist hidatik hastalığının çok nadir bir tutulumu olan izole dalak tutulumlu kist hidatik hastalığı bulunan ve dalaktaki kist hidatik lezyonu perkütan drenajla tedavi edilen 8 yaşında erkek olguyu sunmaktayız. Olgumuzda elde ettiğimiz sonuçlar göz önünde tutulduğunda, çocuk olgularda da dalak kist hidatiğinin perkütan drenajı uygun bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.

6 P05 - ADÖLESAN BİR OLGUDA SEKONDER HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ: PRİMER NEDEN BRUSELLA MI? CORONAVİRUS MU? YASİN BULUT, ÖZGÜR CARTI, FULYA YILDIRIM, MEDİHA AKCAN, YUZUF ZİYA ARAL, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı, Hemofagositik lenfohistiositoz klinik olarak ateş, karaciğer ve dalak boyutlarında artış, pansitopeni ve pıhtılaşma bozuklukları; histolojik olarak da histiyosit ya da makrofajların artmış proliferasyon ve aktivasyonları ile karakterizedir. Sistemik enfeksiyonlar, immun yetmezlikler ve altta yatan malignitelerle birlikte olabilir. Brusella, hemofagositozun nadir nedenlerinden biridir. Brusellanın sık görüldüğü ülkelerde pansitopenisi olan hastalarda hemofagositozu hatırlatmak amacı ile brusella seyri sırasında hemofagositoza bağlı pansitopenisi olan, eşzamanlı coronavirüs tespit edilen, uygun tedavi sonrası iyileşen 5 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

7 P06 - ÇOCUK HASTADA İZOLE DALAK KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN DRENAJLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU YASİN BULUT, YUSUF ZİYA ARAL 2, Ö.F.KUTSİ KÖSEOĞLU 3, SEVAL ÇOLAK ERGUN 2, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı, 2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, 3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi RADYOLOJİ ANABİLİMDALI, Hidatik kist hastalığı endemik bölgeler içinde yer alan Türkiye de ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. En sık karaciğer ve akciğer tutulumu olmakla birlikte vücudun tüm dokularında nadiren de dalakta görülebilir. Dalak kist hidatiklerinde genel tedavi yaklaşımı splenektomi gibi görünmekle birlikte dalak koruyucu yöntemlere de yönelim giderek artmaktadır. Bu makalemizde kist hidatik hastalığının çok nadir bir tutulumu olan izole dalak tutulumlu kist hidatik hastalığı bulunan ve dalaktaki kist hidatik lezyonu perkütan drenajla tedavi edilen 8 yaşında erkek olguyu sunmaktayız. Olgumuzda elde ettiğimiz sonuçlar göz önünde tutulduğunda, çocuk olgularda da dalak kist hidatiğinin perkütan drenajı uygun bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.

8 P07 - ÖDEMİŞ İLÇE MERKEZİNDE RESMİ İLKOKULLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARDA (3. 4. SINIF) OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞININ İNCELENMESİ Abdullah ÇAKIR, Sultan AYDOĞAN, Hikmet DEMİR, Funda CAN, Abdullah SİYAHKOÇ, Zuhal EMLEK SERT, Abdullah GERGİN, Nebahat TAŞKIN, Aşkın NUR, Esra ONAYLI Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Bu çalışma bölgemizdeki resmi ilkokullarda obezite prevalansı ve obezite gelişiminde rol oynayan risk faktörlerini ortaya koymak için planlanmıştır. Çalışmada 9- yaş arasındaki tüm Ödemiş ilçesi resmi ilkokullardaki sınıftaki öğrencilerin antropometrik ölçümleri alınmıştır (boy, kilo). Yeme alışkanları, fiziksel aktivite düzeyleri, televizyon izleme ve ekran başında geçen süreleri sorgulanmıştır. Bu çalışma, ve tarihleri arasında İzmir ili Ödemiş ilçe merkezindeki resmi tüm (n=0) ilkokullarda öğrenim gören sınıflarda yapılmıştır. Çalışmamıza 722 kişi katılmıştır. Çalışmada çocukların boy ve ağırlıkları ölçülüp, Beden Kitle İndeksleri (BKI) hesaplanarak, bu yaş grubunda kilo fazlalığı (overweight) ve obezite prevalansının saptanması amaçlanmıştır. Ülkemiz çocuklarına ait referans BKİ persantilleri bulunmaktadır (Bundak ve ark. 2006). Bu formdan yararlanılarak BKİ değerlendirilmiştir. BKİ için 5. Persantil değerinden az olanlar zayıf, 5. ve 85. persantil değeri arasındakiler normal kilo, 85. ve 95. persantil değeri arasındakiler fazla kilolu, 95 üzeri obez olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin %49.2 si erkek, %50.8 i kız öğrencilerden oluştuğu, %50.6' sı üçüncü sınıf, %49.4' ü dördüncü sınıfta olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %53.0 ı 2004 doğumlu, %4.6 sı 2005 doğumlu olduğu, %83.2' si çekirdek aile, %.2' si geniş aile, %5.6' sı parçalanmış aile tipinden olduğu saptanmıştır. BKİ değerlendirme dağılımı incelendiğinde; %4.5' i zayıf, %69.3' ü normal kilolu, %3.6' sı fazla kilolu, %2.7' si obez olduğu saptanmıştır. Annelerinin mesleklerine göre dağılımı incelendiğinde; %7.5' i ev hanımı, %.5' i işçi, %7.3' ü memur olduğu, babalarının %35.6' sı işçi, %3.2' si memur, %38.4' ü serbest meslek erbabı olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %8.4' ü kardeş, %59.6' sı 2 kardeş, %6.8' i 3 kardeş oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin %3.' i kötü, %22.' i orta, %40.' i iyi, %34.8' i çok iyi gelir durumuna sahip oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin %76.3' ü abur cubur tüketmediği, %23.' i abur cubur tükettiği, %77.7' si evde, %4.5' i okul yemekhanesinde, %5.7' si okul kantininde öğle yemeklerini yedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin %36.5' i -2 öğün, %57.5' i 3-4 öğün, %4.8' i 5-6 öğün yedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin dışarıda oyun oynama saatlerine göre dağılımı incelendiğinde; %4.2' si 0- saat, %34.4' ü -2 saat, %4.3' ü 2-3 saat, %0.0' ı 3-4 saat oyun oynadıkları, %78.' i -2 saat, %4.6' sı 3-4 saat %4.9' u 5-6 saat, %2.4' i 7 saat ve üstü ekran başında zaman geçirdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin abur cubur tüketme ve BKİ değerlendirme arasında anlamlı fark bulunamamıştır.(p>0.05) Aynı şekilde ekran başında(tv, bilgisayar ve cep telefonu) zaman geçirme ve BKİ değerlendirilmesinde anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05). Öğrencilerin günde kaç öğün tükettikleri ile BKİ değerlendirme arasında anlamlı fark saptanmıştır. Farkın günlük öğün sayısı 3-4 olan gruptan kaynaklandığı saptanmıştır(p<0.05 p=0.04). Kaç kardeş oldukları ile BKİ değerlendirmeleri arasında anlamlı fark saptanmıştır. Farkın 4 ve üzeri kardeşi olan gruptan kaynaklandığı saptanmıştır(p<0.05 p=0.002). Obezite prevelansı konusunda yapılan çalışmalar bu konunun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymuştur. İzmir ili Ödemiş ilçe merkezinde 9- yaş grubu öğrencilerinde yaptığımız bu çalışmada kilo fazlalığı ve obezite prevelansının yüksek olduğu saptandı. Çocukluk döneminden itibaren başlayan obezite ileriki yaşlarda daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceği düşünülerek bu durumdaki bireylerin beslenmelerinde; -Beslenme alışkanlıkları belirlenerek yanlış olan alışkanlıklar

9 düzeltilmelidir. -Öğrenciler sportif aktivitelere yönlendirilmeli -Televizyon/Bilgisayar başında geçirilen zamanın azaltılmasının uygun olacağı düşünülmektedir

10 P08 - PEDİATRİK KARDİYOLOJİ ACİL SERVİSİNE SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ(SVT) ATAĞI İLE GELEN ÇOCUK: OLGU SUNUMU HÜMEYRA BARBAROS, FATMA NİLGÜN CAN 2, NEBİBE ERGÜL 2, Bilecik Şeyh Edebali Sağlık Yüksekokulu, 2 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji., Supraventriküler taşikardi(svt) taşikardi, huzursuzluk, emme bozukluğu, taşipne, taşikardi ve kalp yetersizliği ile ortaya çıkan çocukluk çağında en sık görülen aritmi türüdür. SVT ile gelen çocuklarda tedavi yaklaşımı ve hemşirelik girişimleri hastanın klinik durumuna göre değişiklik gösterir. Olgu sunumu Miadında, normal doğum ile doğan O. D, yaş 8 aylık, kan grubu B Rh(+), anne ve baba sağ, iki kardeşi var. Prenatal öyküsünde özellik yok. Kilosu 3.500gr, ebeveynlerde akraba evliliği öyküsü yok. Hastamızın öyküsünde 3 kez ortalama kalp atım hızıyla özel bir hastanenein acil servisine başvurma öyküsü mevcut. İlaç olarak Dideral 3x/4 kullanan hastamız SVT tanısı ile hastanemiz çocuk kardiyoloji aritmi polikliniğinde takip edilmektedir. O.D nin kalp atım hızındaki artışı annesinin fark etmesi üzerine hastanemiz acil servisine SVT atağı ile gelen hastaya damar yolu açıldı. EKG sinde kalp atım hızı 205/ dakika olarak saptandı. Adenozin ampül 50mcg\kg\dk dozunda ıv puşe yapıldı. Yanıt alınamayınca artan dozlarda beş dakika ara ile 00mcg\kg\dk, 50mcg\kg\dk, 250mcg\kg\dk dan 3 kez ıv puşe adenozin uygulaması yapıldı. Ekg ve monitörizasyonda ritminin sinüs ritmine dönmemesi üzerine Cordorone ampül x60mg yükleme ( saatte) ıv infüzyon şeklinde gönderildi. Çekilen EKG sin de kalp atım hızı 88\dk (sinüs ritmi) olan hastamız acilden pediatrik kardiyoloji servisimize yatırıldı. Monitorize edilen hastanın odasında acil müdahale malzemeleri hazır bulunduruldu. İnatçı SVT atağının tekrarlaması olması ihtimaline karşı kardiyoversiyon için gerekli malzemeler hazır bulunduruldu, defibrilatör odasına getirildi. İdame tedavisine Cordorone ampül 7.5mg\kg\gün infüzyon şeklinde başlandı. EKG x 3, Dideral tb \2tb + \4tb + \4tb, Rytmonorm tb 2x \2tb alacak şekilde tedavisi düzenlendi. Hastaya holter takıldı. Ailesine durumu hakkında bilgi verilerek, servise oryantasyonu sağlandı. Takip edildiği.gününde rytmonorm stoplandı, dideral ve cordorone tedavisi devam eden hastanın EKG si sinüs ritminde idi. Holter monitorizasyonu. gün devam etti. 2.gün holter sonucu SVT ortalama hız 200\dk idi. Cordorone infüzyonu stoplandı. Cordorone tablete geçildi (2x30mg ). 3.gün dideral ve cordorone tedavisine devam edildi. 4. Gün cordorone tablet dozu x60 mg olarak ayarlandı. 5.gün tekrar holter takılan hastamız, 6 gün holter sonucunda ritminin sinus ritminde olduğu saptanarak Dideral tb \2tb + \4tb + \4tb, Cordorone x60 mg ilaç tedavisiyle, bir hafta sonra poliklinik kontrolüne gelmesi planlanarak taburcu edildi. Çocuklarda supraventriküler taşikardi durumunda erken ve etkin müdahale önemlidir. Hastalarda damar yolunun açılması, EKG çekilmesi ve monitorize edilerek genel durumun değerlendirilmesi, adenozinin etkin uygulanması önemli hemşirelik girişimleridir. SVT ile yakın takip edilen hastalarda kan basıncı, nabız ve oksijen satürasyonlarındaki değişiklikler gözden kaçırılmamalıdır. Cordorone infüzyonu alan hastalar özellikle bradikardi ve hipotansiyon açısından izlenmelidir. Hemşireler SVT atağı ile gelen kardiyoversiyon için defibrilatörü hazır bulundurmalıdır. Hastanın odasında acil durumda kullanılacak malzemeler hazır olmalı ve oksijenatör- aspirasyon sistemi çalışır durumda olmalıdır. Taburculukta aileye ilaç kullanımı ve takiplerin önemi konusunda bilgi verilmelidir. İlaç dozunun yetersiz kaldığı durumlar SVT atağını tetiklediğinden hastaların ailelerinin takiplere gelmeleri konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. Çocuklarda SVT nin yönetimi takip, tedavi ve bakım sürecinde hemşirelik işlevleri hayat kurtarıcıdır.

11 Acil servis, yenidoğan üniteleri ve pediatri kliniklerinde çalışan tüm hemşirelerin SVT tanısı ile acile gelen çocuklarda yapılacak müdahale, SVT yönetimi ve hemşirelik girişimlerini bilmesi gereklidir. P09 - SAĞLIKLI ADÖLESANDA AŞIRI DOZ KAÇAK SİGARA KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ATRİAL FİBRİLASYON: OLGU SUNUMU

12 HÜMEYRA BARBAROS, İSA ÖZYILMAZ 2, FATMA NİLGÜN CAN 3, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, 2 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı, 3 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Servisi Sorumlu Hemşiresi., Riskli davranışlar genel olarak sağlığı tehlikeye atan ve hayati tehlike yaratan, hastalık, yaralanma ve ölümle sonuçlanma olasılığı yüksek davranışlar olup adölesanlarda daha fazla oranda görülmektedir. Adölesanlarda riskli davranışlar arasında yer alan sigara kullanımının oranı gittikçe artmaktadır. Kaçak sigaraların ucuz olması nedeniyle adölesanlar daha kolay ulaşabilmektedir. Kaçak sigaralardaki nikotin düzeyi standardize edilmediğinden toksik etkileri daha fazla olabilmektedir. Literatürde erişkin hastalarda aşırı nikotin tüketiminin atrial fibrilasyona neden olduğu bildirilmiştir. Fakat pediatri alanında böyle bir olguya rastlanmamıştır. Acile AF ile gelen pediatrik hastalarda kaçak sigara kullanımı öyküsünün olup olmadığını göz önünde bulundurulması ve kaçak sigara kullanımının ciddi sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla bu olgu sunulmuştur. Olgu sunumu Daha önceden herhangi bir sağlık problemi olmayan 5 yaşında erkek hasta çarpıntı, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve bayılma nedeniyle dış merkezde acile başvuran hastanın kalp atım hızının / dk saptanması üzerine hastanemiz aciline gönderildi. Dış merkezden kabul edilen hasta monitorize edildi. Fizik muayenede bilinci açık, vücut ısısı 37.4, solunum sayısı 22, kan basıncı 20/80 mmhg olarak ölçüldü. Çekilen Elektrokardiyogram(EKG) ında kalp atım sayısı dk aralığında bulundu. Tam kan sayımı, kan gazı ve elektrolit(na, K, Mg, Ca) değerleri, enfeksiyon parametresi(crp), telegrafisi, ekokardiyografisi, seri kardiyak enzimleri, tiroksin, triiyodotironin ve tirotropin-releasing hormon uyarı testleri normal sınırlardaydı. Öyküsünde hastanın alkol kullanımı, geçirdiği cerrahi operasyon, çarpıntı, hipertansiyon yada kronik bronşit ve infeksiyon hikayesi yoktu. Hastamız kız arkadaşından ayrıldığı için kendini çok kötü hissettiğini ve aldığı bir paket kaçak sigarayı,5 saat içerisinde tükettiğini belirtmiştir. Pediatrik kardiyolog tarafından değerlendirilen hastanın EKG sinde RR mesafeleri düzensiz ve P dalgalarının olmadığı fark edilerek AF düşünüldü. Hastaya 2 mg Adenozin intravenöz yoldan puşe yapılarak AF gösterildi. Hastanın sedasyonu sağlanarak 70 Joule kardiyoversiyon uygulandı. Ritmi, normal sinüs ritmine döndü. Hastaya beta bloker tedavisi başlanarak Pediatrik Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde bir gece takip edildi. Ertesi gün pediatri kardiyoloji servisine çıkartılarak 3 gün takip edilen hastanın, holter sonucu, EKO ve EKG bulgularının normal olması üzerine hasta 3 ay sonrasına randevu verilerek taburcu edildi. Stresli yaşam olayları adölesanların yaşamında önemli bir gerilim kaynağı oluşturduğundan bu durum onları riskli davranışlara yönlendirmektedir. Bu tür davranış daha farklı sorunların gelişmesine yol açmaktadır. Ülkemizde sigara kullanan gençlerle yapılan çalışmalarda kaçak sigara kullanım oranı yüksek olup, ucuz ve kolay ulaşılır olduğundan gençler tarafından tercih edilmektedir. Boyacı ve arkadaşları (2003) çalışmasında ergenlerin en çok stres ve sıkıntı nedeniyle sigara kullandığını belirtmişlerdir. Olgumuzda kız arkadaşından ayrıldığı için çok üzüldüğünü ifade eden hastamız bu durumla baş edebilmek için yüksek doz kaçak sigara kullanmış ve buna bağlı gelişen ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Hastamız serviste kaldığı süre içerisinde hemşireler ve diğer sağlık ekibi tarafından kendini ifade etmesine fırsat tanınmış ve güven verici bir iletişim ortamı sağlanmıştır. Riskli davranışı konusunda aile ile birlikte ele alınarak bilgilendirme ve danışmanlık yapılmış, aynı davranışın tekrarlama riskine karşı ailenin dikkatli olması gerektiği söylenmiştir. Bu olgumuz yüksek doz kaçak sigara kullanımının AF' na yol açabileceğini göstermiştir. AF'lu hastalarda hızlı ventriküler cevabın düşmesinin ventriküler fibrilasyona yol açabileceği, bunların her zaman çarpıntı ve senkopla kalmayıp bazen ani ölüme de neden alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ölümcül sonuçların gelişmemesi için öncelikle adölesanların sigaraya

13 ulaşımının önlenmesi, kaçak sigara ile mücadele edilmesi ve DSÖ tarafından ortaya konan Uluslararası Tütün Çerçeve Anlaşmasının yaşama geçirilmesi noktasında toplum, aile, okul temelli çalışmaların yapılması önerilebilir.

14 P0 - BİR HASTANEYE BAŞVURAN ANNELERİN KABIZLIK HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI Tülin ÇATAKLI, Semra İÇÖZ, Yıldız DALLAR, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, kabızlık sorunu yaşayan çocukların sosyo-demografik özelliklerini, annelerin kabızlık hakkındaki gözlemlerini, çözüm konusundaki tutumlarını belirlemek. Çalışma grubunu Nisan Nisan 203 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran 2-72 ay arasındaki çocuklar oluşturdu. Belirtilen tarihlerde çalışmaya katılmayı kabul eden 20 çocuk ve annesi örnekleme alındı. Tanımlayıcı-kesitsel olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri soru formu ile elde edildi. Çalışmaya katılan çocukların % 59. i ay grubunda, % 5.6 sı kız idi. Olguların % 82.5 inin ek beslenmeye altı aydan önce başlamış olduğu saptandı. Annelerin % 6.6 sı kabızlığa eşlik eden yakınma olarak karın ağrısı, % 49. i ağrılı dışkılama olduğunu ifade etmişlerdir. Annelerin % 64. inin 2-3 yaş arasında tuvalet eğitimini vermeye başladıkları saptanmıştır. Ailelerinde kabızlık öyküsü olduğunu ifade eden annelerin oranı % 6.6 idi. Annelerin çoğu evde kabızlık tedavisi için kabızlık fitili ve/veya kabızlık şurubu kullanmaktaydı. Kabızlık çocukluk çağında sık görülen yakınmadır. Annelerin kabızlık konusundaki farkındalığı yeterli değildir. Beslenme, tuvalet eğitimi ve kabızlığın tedavisi hakkında annelerin bilgilendirilmesi sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

15 P - PERİMEMBRANÖZ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTİN PFO OCCLUDER CİHAZI İLE KAPATILMASI Tülay DEMİRCAN, Özgür KIZILCA, Nuh YILMAZ, Mustafa KIR, Nurettin ÜNAL, Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, VSD ilk olarak 879 yılında Henry Roger tarafından tanımlanmıştır. 988 yılındada transkatater kapama uygulanmaya başlanılmıştır Ventrikuler septal defekt (VSD), bikuspid aort kapağı ve mitral kapak prolapsından sonra en sık gorulen doğuştan kalp hastalığıdır.prevalansı 000 canlı doğumda 2.5 dir.konjenital kalp hastalıkları içinde % 5-20 dir.bu yazıda perimemnranöz (PM ) VSD si pataent foramen ovale(pfo) okluder cihazı ile kapatılan bir olgu literatürde ilk olması nedeniyle sunulmuştur. 7 yaşında erkek olgu 5 aylıkken üfürüm duyulması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan ekokardiyografisinde( EKO) perimembranöz iki üç adet VSD ve sekundum küçük ASD saptanarak takibe alındı. İzleminde herhangi bir sorun yaşanmayan ve büyüme gelişmesi normal seyreden olgunun son yapılan EKO'sunda hafif düzeyde aort yetmezliği(ay) gelişmesi üzerine hastanın VSD lerinin kapatılmasına karar verildi. Fizik muayenesinde 3/ 6 pansisitolik üfürümü dışında patolojik bulgu yoktu. Elektrokardiyografi(EKG ) si normal saptandı. EKO da Pm bölgede anevrizma formasyonu ile kapatılmaya çalışılan 2-5 mm lik 3 adet anevrizmatik poşun çapı 20 mm olan sol sağ şantlı maksimum gradienti 00 mmhg ölçülen VSD ler, hafif düzeyde AY si ve PFO su mevcuttu. Transkakater kapama işlemi genel anestezi altında transözafagiyal ekokardiyografi ( TÖE) eşliğinde yapıldı. Sol ventrikül enjeksiyonu yapılarak VSD ler görüntülendi.hastaya heparin uygulandı.hastanın 3 adet olan VSD lerinden küçük olanından geçilebildi tüm defektleri kapsaması bakımından pfo ocluder cihazının uygun olabileceği düşünüldü. Arteriyal yolla VSD den noodle yardımıyla geçilerek pulmoner artere ulaşıldı ve lik guidewire venöz yoldan ilerletilen snare ile burada yakalanarak çekildi. Arteriyovenöz lop olusturuldu. Delivery sistem venöz yoldan ilerletilerek pfo cihazının bir ucu asendan aorta açılarak cihaz yavaşça çekildi ve defekt üzerine oturduktan sonra diğer ucta sağ ventrikül tarafında açıldıktan sonra töe ve anjiografi ile cihaz yeri ve kapak yetmezliği değerlendirilerek cihaz serbest bırakıldı. Kontrol EKO sunda cihaz distalinde minimal rezidüel geçiş olduğu görüldü. Hasta 5 aydır sonrunsuz şekilde takip edilmektedir. En sık görülen konjenital kalp hastlığı olan VSD ler ventrikuler septumun herhangi bir yerinde, bir veya daha fazla sayıda, sıklıkla izole, bazen diğer doğuştan kalp hastalıkları ile birlikte görülebilir.perimembranöz ve muskuler bölgedeki defekftler transkakater yöntemle kapatılabilinir. Defektin kapatılabilmesi için hastanın 8 kg nın üzerinde, defekt boyutunun ventrikül apeksine 3 mm ve aort kapağına 5 mm den fazla mesefade bulunması gerekmektedir. Ekokardiyografi ile ölçülen defekt çapının 2-3 mm daha fazlası cihaz seçilebilir. VSD kapatılması için muskuler ve membranöz vsd okluder cihazı, coil, amplatzer duktal okluder 2 gibi cihazlar kulanılmış olup PFO okluder cihazı ile ilk oarak vsd kapama işlemi birimimizde uygulandığı için yazılmıştır. Transkataer VSD kapamanın en sık komplikasyonları olan A-V tam blok, kapak yetersizlği,cihaz embolizasyonu vb. komlikasyonlar açısından hastamız 5 aydır sorunsuz bir şekilde takip edilmektedir.

16 P2 - NADİR BİR NÖBET SEBEBİ: GİTELMAN SENDROMU Hande Namal TÜRKYILMAZ, Emel ATAŞ BERKSOY 2, Gürkan GÜRBÜZ 3, Reyhan DEVECİ 3, Aycan ÜNALP 4, Erkin SERDAROĞLU 5, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve CErrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2 Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 3 Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 4 Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,-İzmir Çocuk Nörolojisi Bölümü- İzmir, 5 Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Nefrolojisi Bölümü-İzmir, Gitelman sendromu, otozomal resesif geçişli, milyonda.2 sıklıkla görülen nadir bir hastalıktır. Distal tübülde Na ve Cl un resobsiyon defektine bağlı hipomagnezemi, hipokalemi, metabolik alkaloz, hipokalsüri ile seyreder ve geniş klinik spektrumu vardır. Literatürde tetani, jeneralize nöbet ve dirençli epileptik nöbetlerle başvuran Gitelman sendromu olguları tanımlanmıştır. Her yaşta görülebilen bu nadir sendrom tedavi yaklasımının farklılık göstermesi nedeniyle sunuldu. Ellerinde ve ayaklarında kasılma şikayeti ile acil servise başvuran, sekiz yasında bir kız çocuğa Gitelman sendromu tanısı konuldu. Olgunun bu şikayetleri 3 yaşındayken başlamıştı ve aralıklı olarak özellikle de ellerde yazı yazarken tetkrarladığı belirtiliyordu. Kliniğe kabul edildiğinde ellerde tetanisi olan olgumuzun fizik ve nörolojik muayenesinde başka bir özellik yoktu. Yapılan tetkiklerinde hipokalemi, normokalsemi, metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsuri saptandı. Elektroensefalografi ve beyin MRG si normal olan hastanın genetik incelemesinde SLC2A3 geninde homozigot mutasyon saptandı. Olguya potasyum ve magnezyum verilmesi ile birlikte laboratuar değerleri düzeldi ve tetanisi tekrarlamadı. Sonuç olarak tetani ve epileptik nöbet gibi çesitli klinik tablolarla basvuran hastaların ayırıcı tanısında Gitelman sendromunun da düşünülmesi gerektiğini vurgulanmak istiyoruz.

17 P3 - ÜÇ KARDEŞ ALFA SARKOGLİKANOPATİ OLGULARI Özlem BAĞ, Gürkan GÜRBÜZ 2, Hülya TOSUN YILDIRIM 3, Reyhan DEVECİ, Aycan ÜNALP 2, Gülden DİNİZ 4, Orkide GÜZEL 2, Gülçin AKINCI 2, Aysel ÖZTÜRK 2, Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Büyük Çocuk Servisi, İzmir, 2 Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi, İzmir, 3 Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji,izmir, 4 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir, Alfa sarkoglikan kromozom 7q2 de kodlanmış, adhalin olarak da adlandırılan 50k-Da luk sadece iskelet ve kalp kasında eksprese edilen bir proteindir. Bu genin mutasyonu Limb-Girdle muskuler distrofi Tip 2D yle (LGMD tip2d) ilişkilendirilmiştir. Klinik bulgular 2-5 yaşları arasında başlar. Serum kreatin kinaz seviyeleri sıklıkla 5000 IU nun üzerindedir. Biz bu yazıda daha önce Duchenne muskuler distrofisi tanısıyla izlenen daha sonra kız kardeşinde de miyopati bulguları ortaya çıkınca kas biyopsisi yapılarak LGMD Tip 2D tanısı alan 3 kardeş olguyu nadir rastlanan bir muskuler distrofi tipi olduğu için sunuyoruz. Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 5 yaşında kız olgunun çabuk yorulma yakınması ile hastanemize başvurusunda, olgunun nörolojik muayenesi olağan saptandı. Kas gücü 4 ektremitenin proksimal ve distalinde 5/5 olarak değerlendirildi. Gower s arazı negatifti. DTR leri normoaktif olarak alınmaktaydı. Alınan kas enzimleri CPK:3630 IU CK_MB:52 IU saptandı. 2 ve 8 yaşlarındaki iki erkek kardeşinin kas biopsisi ve genetik analiz yapılmadan Duchenne muskuler distrofisi tanısı ile başka bir merkezden izlendiği öğrenildi. Hastanın EMG sinde Kronik myojenik değişikler saptandı. Kas biopsisi LGMD Tip2 ile uyumlu olarak değerlendirildi. Tanıyı kesinleştirmek ve LGMD tiplendirmesi yapılması amacıyla hastadan gen analizi gönderildi. Hastanın genetik analizinde; Alfa sarkoglikan geninde (SGCA) homozigot R34H (c.g0a) mutasyonu saptanmış olup söz konusu mutasyon LGMD Tip 2D etkeni olarak bildirilmiştir. Hastanın iki erkek kardeşi de izleme alındı. Büyük kardeşin muayenesinde yürüyemediği,tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğu görüldü. Alt ekstremitede kas gücü 2/5, üst ekstremitede kas gücü 3/5 olarak saptandı. Ortanca kardeşin yürüyebildiği ancak belirgin lordozunun olduğu, yürürken yardım alması gerektiği gözlendi. Diğer iki kardeşe de kas biopsisi ve genetik analiz yapıldı ve biyopsi sonuçları LGMD Tip2 ile uyumlu olarak saptandı. Gönderilen genetik analizi sonuçları üç kardeşin aynı saptanması üzerine tanı LGMD Tip 2D olarak doğrulandı. Bu bildiride tipik Duchenne muskuler distrofisi bulguları ile seyreden olguların ayırıcı tanısında, özellikle kız kardeş etkilenmesi de varsa, LGMD Tip 2D nin immunohistokimyasal yöntemler ve genetik çalışmalar ile dışlanması gerektiği vurgulanmıştır.

18 P4 - PARSİYEL NÖBETLERLE SEYREDEN BİR PİRİDOKSİN BAĞIMLI EPİLEPSİ OLGUSU Gürkan GÜRBÜZ, Ezgi KIRAN, Aycan ÜNALP, Orkide GÜZEL, Gülçin AKINCI, Ünsal YILMAZ, Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi, İzmir, Piridoksin bağımlı nöbetler, otozomal resesif geçiş gösteren ve sıklıkla akraba evliliği sonucunda görülen nadir bir hastalıktır. Piridoksin bağımlı nöbetler (Pyridoxine dependent epilepsy-pde) ilk kez 954 te tanımlandı. Piridoksin bağımlı nöbetlere neden olan ve alfa aminoadipik semialdehid dehidrojenaz eksikliğine yol açan ALDH7A gen mutasyonu ancak 2005 te tanımlanmıştır. PDE nadir görülür ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi edilmediği durumlarda kalıcı nörolojik hasar ve entelektüel gerilik görülür. Status epileptikus, hipoglisemi, laktik asidoz, asfiktik doğum gibi farklı prezantasyonlar bildirilmiştir. Bu vakayı sunma amacımız; PDE nin sıklıkla jeneralize tipte nöbetler ile presente olmasına karşın, bizim hastamızda dirençli parsiyel nöbetlerle ortaya çıkması yönünden farklılık göstermesidir. 36 yaşında G7P5AK0Y4Ex sağlıklı anneden SAT a göre 40 haftalık, 380 gram C/S ile doğan olgu ilk 24 saatinde kollarda atma, pedal çevirme şeklinde nöbetleri olması nedeniyle hastanemiz yenidoğan yoğun bakım servisinde interne edildi. Çekilen EEG si, kranial MR, difüzyon MR MR spectro ve metabolik tetkikleri normal olarak saptanan olgunun nöbetlerine fenobarbital ve levetirasetam ile hakim olunması üzerine nöroloji polikliniğine bağlanarak taburcu edildi. 2 gün sonra parsiyel klonik vasıfta nöbeti olması üzerine hastanemize başvuran olgu yaşına uygun serviste interne edildi. Almakta olduğu antiepileptik tedaviye devam edildi. Olgunun nöbetlerinin ısrarlı devam etmesi üzerine hasta çocuk yoğun bakıma yatırılarak tetkikleri tekrarlandı. EEG sinde Sağ hemisfer sentrrotemporal bölgelerden kaynaklanan epileptik aktivite saptanması üzerine mevcut tedavisine topiramat eklendi. İdrar kan organik asitleri, laktat, pirüvat, kan gazı, idrar organik asitleri, tandem ms, VLCFA normal olarak görüldü. Nöbetleri üçlü antiepileptik tedavi ile ısrarlı devam eden olguya 3 gün 00mg iv, devamında 20mg/kg oral piridoksin tedavisi verildi. Piridoksinin ilk dozu ile nöbetlerine hakim olunan olgu önerilerle taburcu edildi. Çocuk nörolojisi poliklinik izleminde tekrarlanan EEG si normal saptanan nörogelişimsel değerlendirilmesi yaşına uygun saptanan, nöbeti olmayan olgunun antiepileptik tedavileri azaltılarak kesildi. Zürih üniversitesinde çalışılan genetik analizinde ALDH7A geni müspet saptanan olgu halen 20mg/kg/gün oral piridoksin tedavisi ile hastanemiz çocuk nörolojisi polikliniğinde izlenmektedir. PDE nin sıklıkla jeneralize tipte nöbetler ile presente olmasına karşın, bizim hastamızda dirençli parsiyel nöbetlerle ortaya çıkması yönünden farklılık göstermektedir. İnfantil dönemde dirençli parsiyel nöbetleri olan olgularda PDE nin de ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmesi gerekmektedir.

19 P5 - EPİLEPSİ HASTALARINDA ANTİEPİLEPTİK TEDAVİNİN KESİLMESİNDEN SONRA NÖBET TEKRARINI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet ÇELEĞEN, Ünsal YILMAZ 2, Gürkan GÜRBÜZ 2, Kübra ÇELEĞEN, Aycan ÜNALP 2, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Araştırma Hastanesi, 2 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı, Epilepsi tanılı çocuklarda AEİ kesimi sonrası relaps oranlarının ve relapsa etki eden risk faktörlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. İki yıllık nöbetsiz izlemi sonrası AEİ tedavisi kesilen 88 hasta değerlendirilmeye alınmıştır. Tedavi kesimi sonrası nöbeti tekrarlayan hastalar relaps grubu olarak, nöbeti tekrarlamayanlar ise remisyon grubu olarak incelenmiştir. AEİ kesiminden sonra hastalar 2 yıl izlenmiştir. Relapse neden olabilecek faktörler incelenmiştir. Çalışma grubuna alınan hastaların % 57 si relaps, %43 ü remisyon olan hastalardan oluşuyordu. Nörolojik defisiti olan, epilepsi etyolojisi semptomatik olan, tedavi süresi iki yılın altında olan, ilaç kesim hızı üç ayın altında olan, remisyon öncesi EEG bulgusu anormal olan ve politerapi kullanan hastalarda relaps sık görülmüştür. Çalışmamızda relapsa etki eden risk faktörleri daha önce yapılan birçok çalışmadaki sonuçlarla benzer bulunmuştur. Kız cinsiyeti, anormal MRG bulgusu, febril nöbet öyküsü, ailede nöbet öyküsü, nöbet başlanğıç ve ilaç kesim yaşı risk faktörü olarak bulunmamıştır. Antiepileptik ilaçları azaltırken nörolojik defisiti varlığı, tedavi süresi, ilaç kesim hızı, remisyon öncesi EEG bulguları, nöbet tipi ve kullandığı ilaç sayısı relaps açısından bizim için önemli yol gös terici araçlardır.

20 P6 - YUMURTA ALERJİSİNDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE DERİ PRİK TEST İLE YUMURTA-SPIGE İÇİN EŞİK DEĞERLER Nurşen CİĞERCİ GÜNAYDIN, Esen DEMİR, Tekin NACAROĞLU 2, Figen GÜLEN, Remziye TANAÇ, Ege Üniversitesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı, 2 Behçet Uz Çocuk Hastanesi Alerji Kliniği, Yumurta alerjisi çocukluk yaş grubunda inek sütü alerjisinden sonra ikinci sıklıkta görülen (% ) gıda alerjisi olup, IgE ilişkili olan ve/veya olmayan immün aracılı reaksiyon ile gelişen gıda alerjisidir. Tanıda deri testleri(deri prik test-dpt, yama testi), yumurta-spige(f-f75) ve altın standart olarak oral provokasyon testleri kullanılmakta olup; hastaların yumurta eliminasyonu ile izlenmesi esastır. Pahalı, zahmetli ve anafilaksi riski olan provokasyon testinin yerini alabilecek DPT ve yumurta-spige nin tanı koydurucu eşik değerlerinin belirlenmesi önemlidir. Çalışmamızda yumurta alerjisi için değerlendirilen hastaların klinik ve laboratuar özelliklerini sunmak ve yumurta alerjisi tanısında deri prik test ve yumurta sp-ige nin tanı koydurucu eşik değerlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmamızda EÜTF Çocuk Alerji polikliniğine yılları arasında başvuran açık provokasyon testi veya anafilaksi öyküsü ile yumurta alerjisi tanısı alan hastalar(grup A, n:50, %67.6) ile, yumurta alerjisi ön tanısı ile değerlendirilip tetkikleri yapılan ve provokasyon testi negatif olan hastaların (Grup B, n:25) sonuçları karşılaştırılmıştır. Provokasyon testi açık yükleme testi olarak yapıldı. Veriler SPSS programında değerlendirilerek, ROC eğrileriyle yumurta sp-ige ve DPT için eşik değerleri belirlendi. Çalışmamızda 2-86 ay arası 75 hasta değerlendirilmiş olup çocukların yaş ortalaması 26.2±20.9 ay; %63.5(n:47) hasta erkek, yakınma başlangıç yaşı 6.6±6.6 ay idi. Hastaların %67.6 sında atopi mevcut olup; %60 ında inek sütü alerjisi olmak üzere, %66 hastada çoklu gıda alerjisi öyküsü vardı. Yakınmaların %47 si yumurta alımından sonra gelişirken; %49 hastanın semptomları anne sütü almakta iken görüldü. Semptomların dağılımı sıklık sırasına göre vücutta döküntü, solunum sıkıntısı, ishal, öksürük, kusma idi. Genel tanı dağılımı %53.5(n:38) atopik dermatit, %36.6(n:26) ürtiker/anjiyoödem, %6(n:0) astım, %8.5(n:6) anafilaksi, %5.6(n:4) kolitti. İki grup arasında olguların tanıları arasında fark saptanmazken, vücutta döküntü şikayeti Grup A da anlamlı olarak yüksek saptandı(p:0.00). Hastaların laboratuar özelliklerine bakıldığında T IgE:483±769 ku/l, gıda mikst sp-ige(fx5):2.9±5. pau/l, fı:2.4±28. kua/l, f75:0.97±4.6 kua/l, yumurta beyazı endürasyon çapı: 9.3±5.8 mm, yumurta sarısı endürasyon çapı:7.5±3.8, yama testi pozitifliği ise %58 idi. Mikst aeroallerjen spesifik IgE %34 hastada pozitif idi. Tüm hastalarda bakıldığında sırasıyla fx5, f ve f75 pozitifliği sırasıyla %89,9, %89,9, %8,4 idi. Gruplar arasında yaş, yakınma başlangıç yaşı, cinsiyet, atopi varlığı, eşlik eden gıda alerjisi varlığı, Total IgE, fx5, f(yumurta beyazı sp-ige) düzeyi, deri ve yama testinde yumurta sarısı pozitifliği arasında fark saptanmazken; Grup A da f75(yumurta sarısı sp-ige)(p:0.02) ve yumurta beyazı endürasyon çapı(p:0.0) anlamlı olarak yüksek idi. Yumurta ile deri testi pozitifliği ile yumurta sp-ige pozitifliği arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Nonspesifik semptomlarla gelen hastalarda yumurta sp-ige ve deri testinde endürasyon çapları daha düşük idi(p<0.05). İzlem sırasında tolerans %38(n:8) hastada gelişti. Bir hastada(%.8) kızamık aşısı ile yaygın ürtiker tarzında reaksiyon bildirildi. Altın standart olan provokasyon testi veya yumurta ile anafilaksi öyküsü temel alındığında, DPT nin tanı koydurucu gücü (AUC:%68), yumurta spige nin tanı koydurucu gücü(auc:%68.7) ile benzerdi. Çalışmada DPT ve yumurta sp-ige nin eşik değerlerinde yaşa göre anlamlı fark görülmedi; tüm yaş grupları için DPT de 0 mm, yumurta spige için 5 kua/l değeri %95 pozitif prediktif değer(ppv) ve >%90 spesifitede anlamlı bulundu. Provokasyon testi haricindeki testlerin tek başına tanı koymada yeterli olmaması nedeniyle yumurta alerjisi tanısında tüm testler birlikte değerlendirilmelidir. Böylelikle doğru tanı ile çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyecek gereksiz diyet kısıtlamalarının önüne geçilebilir.

21 P7 - BAŞARILI ORAL İMMUNOTERAPİ UYGULANAN YUMURTA ALERJİLİ OLGU Esen DEMİR, Nurşen CİĞERCİ GÜNAYDIN, Figen GÜLEN, Mesude ATASEVER, Remziye TANAÇ, Ege Üniversitesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı, Yumurta alerjisi inek sütü ile birlikte çocuklarda en sık gıda alerjisidir. Tolerans gelişmeyen çocuklarda oral immunoterapi(oit) akılda tutulması gereken bir tedavi seçeneğidir. Yumurta alerjisi nedeni ile izlenip OİT uyguladığımız ilk hastamızı sunduk. K.Ö. dört yaşında erkek hasta. İlk kez 7 aylıkken olmak üzere iki defa yumurtalı çorba içme sonrası ağız çevresinde kızarıklık ve şişlik, kusma, huzursuzluk yakınması olan hasta 9 aylıkken başvurduğu hastanede yapılan kan ve deri testiyle yumurta alerjisi olduğu söylenip eliminasyon tedavisi uygulanmış. Dört yaşına kadar izlenen hasta kliniğimize izlem amacıyla sevk edildi. Fizik bakısında büyüme gelişme geriliği olmayan hastanın (tartı 75 persantil, boy 90 persantil) sistem bakılarında özellik yok idi. Özgeçmişinde MMR aşısının yapılmadığı öğrenildi. Soygeçmişinde ise annede polen alerjisi nedeniyle İT alma öyküsü mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde, kan sayımında eozinofili (%6.8), T.IgE 260 ku/l, spige:0.08 pau/l, gıda mikst spesifik IgE(fx5):24,6 kua/l, yumurta sarısı-spesifik IgE(f75):53.2 kua/l, yumurta-beyazı- spesifik IgE(f):53. kua/l, süt spesifik IgE (F2): 0,8 kua/l idi. Deri prik testinde endurasyon yumurta sarısı(3mm) ve beyazı (5mm) olarak 4+ (histamin 6 mm) bulundu. Yapılan yama testi negatif olarak değerlendirildi. Hastaya ayrı günlerde yumurta sarısı ve yumurta beyazı ile yapılan provokasyon testleri pozitif bulundu. Ailenin de isteği ile yazılı onayıda alınarak Iride Dello Iacono nun 6-ay SOTI (spesifik oral tolerans indüksiyonu) protokolü uygulandı. Desensitizasyon(oral immunoterapi) sırasında hastaya antihistaminik olarak ketotifen verildi. Oral immunoterapi protokolüne göre hastaya hastane ortamında damla(0,05 ml) çırpılmış tam yumurta karışımıyla tedaviye başlanarak, yine haftalık doz artışları hastane ortamında yapılmak üzere, evde 22 hafta süre ile 40 ml tam yumurta dozuna ulaşıncaya kadar tedaviye devam edildi. Bu protokol sırasında hastanın 0. basamakta (0 damla) kusması gözlendi. Önceki izlemlerinde zararlı olduğu ve yiyemeyeceği defalarca söylendiği için yumurtayı almayı reddeden hastanın istemli veya önyargılı olarak kustuğu düşünülerek yumurtanın kurabiye içinde verilmesi planladı; bu veriliş şekliyle harhangibir reaksiyonu olmayan hastada 25.dozda(20 ml) yumurtanın kurabiye içine konmadan pişmiş olarak verilmesi denendi; ancak yumurtaya karşı gıda reddi ve kusma gözlendi. Bu nedenle sonraki tüm dozları kurabiye içinde devam edildi. Tanımlanan bu iki dozdaki kusma dışında OİT sırasında herhangi bir yan etki gözlenmedi. Oral immunoterapi programı sonunda hastanın laboratuar değerlendirmesinde Total IgE:657 ku/l, spige:0.29 pau/l, f75:43.6 kua/l, f:50.3 kua/l saptandı. Hastanın aeroalerjen duyarlılığı açısından bakılan ev tozu akarı spige(dı):0. kua/l, ot-polen spige(gx):0.4 kua/l olarak negatif saptandı. Hastanın 6 aylık tedavi sonrası tartı 90. Persantil, boy 97. Persantil olarak görüldü. İzlemde MMR aşısı beklendiği üzere sorunsuz olarak uygulandı. Ülkemizde yapılan bildiğimiz ilk başarılı yumurta desensitizasyonu olması nedeniyle sunulan olgu, oral immunoterapinin yumurta alerjili çocuklarda umut vaad eden bir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir.

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe KAHRAMAN 1, Zümrüt BAŞBAKKAL 1, Mehmet YALAZ 2 1 Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı

HEMŞİRELİK POSTER BİLDİRİLER

HEMŞİRELİK POSTER BİLDİRİLER HEMŞİRELİK POSTER BİLDİRİLER Hemşirelik [HP-0] Olgu sunumu ile hasta güvenliği ve hasta güvenlik kültürü Aysun Durmuş, Mustafa Kürklüoğlu, Ümit Kaldırım, Memduh Yetim 4, Şükrü Tekindur 4, Sare Yılmaz,

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

Sözel Bildiriler Oral Presentations

Sözel Bildiriler Oral Presentations Oral Presentations 1 S-01 [Kabul:Sözlü] [Acil Pediatri] Ventiküloperitoneal şantlı çocuklarda klinik skorlama disfonksiyonu belirler mi? Merve Tosyalı, Tahir Atik, Bahar Özdemir**, Tuncer Tarhan*, Eylem

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 05 08 Mayıs 2010, Eskişehir İÇİNDEKİLER

9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 05 08 Mayıs 2010, Eskişehir İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Kurullar 3-4 Sözlü bildiriler 5 E-Poster Bildiriler 52 İndeks 262 1 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5-8 Mayıs 2010 tarihleri

Detaylı

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER -87- HPB-0 DİYABETLİ HASTALARDA YAYGIN İNSÜLİN KULLANIM HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rabia Akca Sivas Numune Hastanesi, Sivas GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetli hastalarda yaygın insülin

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Kongre Bildiri Kitapçığı

Kongre Bildiri Kitapçığı Kongre Bildiri Kitapçığı Değerli Aile Hekimleri, Konya Aile Hekimleri Derneği, 25-28 Nisan 'te 3.defa Aile Hekimliği kongresi düzenleniyor. Deneyim sahibi akademisyenlerimiz bilgi ve birikimlerini, Aile

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye de 6-17 Aylık Çocuklarda ve Annelerinde Hemoglobin Ferritin D -Vitamini Düzeyi ve Demir Eksikliği Anemisi Durum Belirleme Yürütülen Programların Değerlendirilmesi Araştırması Gazi Üniversitesi

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Rengin Erdal Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Güzel Dişçigil Prof. Dr. Recep Erol Sezer Doç. Dr. Serap Çifçili

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P301 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRMELERİ S. ERHAN DEVECİ, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, YASEMİN AÇIK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı