TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 i TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ADOLESAN ANNELERĠN ERĠġKĠN ANNELERLE SOSYODEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN, ANNE VE BEBEĞE AĠT RĠSKLERĠNĠN, DOĞUMDAN SONRAKĠ ĠLK BĠR AYLIK DÖNEMDE BEBEĞĠN ANNE SÜTÜ ALIMI, BÜYÜMESĠ, ANNENĠN BEBEK BAKIM PRATĠĞĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Aysun KARA UZUN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DANIġMAN Prof. Dr. Sevgi BAġKAN 2010-ANKARA

2 ii TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ADOLESAN ANNELERĠN ERĠġKĠN ANNELERLE SOSYODEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN, ANNE VE BEBEĞE AĠT RĠSKLERĠNĠN, DOĞUMDAN SONRAKĠ ĠLK BĠR AYLIK DÖNEMDE BEBEĞĠN ANNE SÜTÜ ALIMI, BÜYÜMESĠ, ANNENĠN BEBEK BAKIM PRATĠĞĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Aysun KARA UZUN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SOSYAL PEDĠATRĠ BÖLÜMÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DANIġMAN Prof. Dr. Sevgi BAġKAN 2010-ANKARA

3 KABUL ve ONAY ii

4 iii ĠÇĠNDEKĠLER Kabul ve Onay Ġçindekiler Önsöz Kısaltmalar ġekiller Çizelgeler ii iii vi viii ix x 1. GĠRĠġ Adolesan Dönemin Tanımı Kızlarda ve Erkeklerde Saptanan Pubertal DeğiĢiklikler Adolesan Gebeliğin Tanımı Adolesan Gebelik ve Anneliğin Önemi Adolesan Gebeliklerin Nedenleri Türkiye ve Dünyadaki Adolesan Gebelik Durumu Adolesanlar ve Adolesan Gebeliklerde Saptanan Sorunlar Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyonlar Sigara ve Madde Kullanımı DüĢük Anemi Hipertansif Hastalıklar Doğum ġekli Postpartum Atoni Fistül DüĢük ve Doğum Sonrası Enfeksiyon Anne Ölümü Bebek Ölümü 21

5 iv Preterm Doğum, Bebekte Prematürite ve DüĢük Doğum Ağırlığı Adolesan Gebeliğe Bağlı Diğer Sorunlar Adolesanlarda Gebeliğin Önlenmesi ve Gebe Adolesanlara Yönelik ÇalıĢmalar ÇalıĢmanın Amaçları GEREÇ ve YÖNTEM AraĢtırma Planı ÇalıĢmada Kullanılan Formların Hazırlanması Formların Uygulanması AraĢtırmanın Tipi Verilerin Analizi Hipotezler Tanımlar BULGULAR Anne ve Babaların Sosyodemografik Özellikleri Annelerin Sağlık Durumları ile Ġlgili Bazı Bulguları Annelerin MenarĢ, Evlilik ve Ġlk Gebelik YaĢları Annelerin Evlilik Durumu ve Aile Özellikleri ile Ġlgili Bazı Bulguları Anne ve Babaların Aile Planlaması ile Ġlgili Bulguları Annelerin Doğurganlık Özellikleri Annelerin Gebelik Ġzlem Bulguları Bebeklerin Doğum Bilgileri, Yenidoğan Dönemi, 1. ve 2. Ay Ġzlem Bulguları TARTIġMA Adolesan Annelerin ve EĢlerinin Sosyodemografik Özellikleri, Adolesan Evlilik ve Gebeliğe Neden Olan Risk Faktörleri Annelerin Sağlık Durumları ile Ġlgi Bazı Bulgularının Değerlendirilmesi Annelerin MenarĢ, Evlilik ve Ġlk Gebelik YaĢları ile Ġlgili Bulgularının Değerlendirilmesi 72

6 v Annelerin Evlilik Durumu ve Aile Özellikleri ile Ġlgili Bazı Bulgularının Değerlendirilmesi Anne-Babaların Aile Planlaması ile Ġlgili Bulgularının Değerlendirilmesi Annelerin Doğurganlık Özelliklerinin Değerlendirilmesi Annelerin Bebek Bakım, Emzirme Bilgisi Durumlarının Değerlendirilmesi Annelerin Üreme Sağlığı ile Ġlgili Bulgularının Değerlendirilmesi Adolesan Olmanın Anne, Bebekte Neden Olduğu Riskler ve Annenin Bebek Bakım Pratiği Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Adolesan Olmanın Annede Neden Olduğu Risklerin Değerlendirilmesi Adolesan Olmanın Bebekte Neden Olduğu Riskler ve Annenin Bebek Bakım Pratiği Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi SONUÇ VE ÖNERĠLER 93 ÖZET 97 SUMMARY 99 KAYNAKLAR 101 EKLER 108 Ek - 1 Annelerden Alınan Yazılı Onam Formu 108 Ek - 2 Anne Sosyodemografik Özellikleri Anket Formu 110 Ek - 3 Gebelik Ġzlemi ve Doğum Öyküsü Formu 114 Ek - 4 Baba Sosyodemografik Özellikleri Anket Formu 116 Ek - 5 Anne ve Bebek Ġzlem Formu 117 ÖZGEÇMĠġ 120

7 vi ÖNSÖZ Adolesan gebelikler sebepleri farklılık göstermekle birlikte, hâlen tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir.yaģanan erken evlilik ve gebelikler genç kızları eğitim gibi temel bir haktan, kendi kendine yetebilecek, ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek ekonomik bir çalıģma içinde bulunmaktan, birçok sosyal haktan mahrum bırakmakta, anne ve bebek açısından birtakım sağlık ve sosyal riskler içermektedir. ÇalıĢmada; çalıģmanın yapıldığı ġubat 2010 ile Mayıs 2010 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemde, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nden hizmet alan, 20 yaģ altı yüz adolesan anne ile ilk gebeliklerini yaģları arasında gerçekleģtiren yüz eriģkin annenin sosyodemografik özellikleri, anne ve bebeğin karģı karģıya kaldığı riskler, 2 grup annenin bebeklerinin 1 ve 2. ay beslenme, büyüme, geliģmesi ve annelerin 1. ve 2. ay bebek bakım pratikleri karģılaģtırılarak, adolesan gebelik ve evliliklere yol açan risk faktörleri, neden olduğu anne ve bebek riskleri ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada ayrıca, geliģmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizin bir bölümünde yaģayan adolesan anneler ve bebeklerinin son dönemdeki özellikleri ortaya konularak, literatüre katkı sağlanması da amaçlanmıģtır. Elde edilen sonuçların hassas bir grup olan adolesanlara yönelik, gebeliğinde içinde bulunduğu yüksek riskli seksüel ve diğer davranıģların önlenmesiyle ilgili çalıģmalar da dahil olmak üzere, sağlık ve sosyal politika alanlarındaki çalıģmalarda öncelik alanlarının belirlenmesi, yeni stratejilerin oluģturulması, mevcut programların değerlendirilmesi ve hizmet planlamasının yapılmasına yardımcı olacağını umuyoruz. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçların ayrıca, yüksek riskli gebelikler arasında değerlendirilen adolesanların gebeliklerinin izlemi, dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi, adolesan anneler ve bebeklerine yönelik çalıģmalarda da yol gösterici olacağını umuyoruz. Adolesan gebelikler ve evliliklerin önlenmesi çalıģmaları, eğitim, toplumların değer yargıları, sosyoekonomik, sosyokültürel faktörler gibi birçok faktörün etkisi altında yavaģ yavaģ sonuç verecektir. Bu nedenle, risk grubunda olan bu yaģtaki genç kızların sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem geçirmelerini, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmelerini, kendileri ve bebeklerine yetebilecek bilgiye sahip olmalarını, bebeklerine yeterli bakımı sunabilmelerini sağlamak gerekmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bölümü'nde bana Yüksek Lisans yapma Ģansı tanıyıp, bilgi, birikim ve tecrübelerini benimle paylaģan değerli hocalarım Prof. Dr. Sevgi BaĢkan ve Prof. Dr. Betül Ulukol'a sonsuz teģekkürlerimi sunuyorum. Yine, tezimin proje, yapım ve yazım aģamalarında bilgi, birikim ve tecrübelerini benimle paylaģan değerli hocalarım Prof. Dr. Sevgi BaĢkan ve Prof. Dr. Betül Ulukol'a, aynı bölümden Yrd. Doç. Dr. Filiz ġimģek Orhon'a teģekkürlerimi sunuyorum. Bana hastanelerinde tez yapma olanağı sağlayan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi BaĢhekimliği'ne, fikirleri ile bana katkıda bulunan çalıģma arkadaģlarıma, tezimin yapılması sırasında yardımcı olan servis hemģirelerine teģekkür ediyorum.

8 Beni yetiģtiren, hayatımın her döneminde desteklerini yanımda hissettiğim annem ve rahmetli babama teģekkürlerimi sunuyorum. Tezimin yapım ve yazım aģamasında moral desteği veren, desteğini her zaman yanında hissettiğim sevgili eģim Gökalp'e sonsuz teģekkürlerimi sunuyorum. Varlığı ile beni dünyanın en mutlu insanı yapan minik kızım Defne Verda'ya sevgilerimi yolluyorum. vii

9 viii KISALTMALAR ABD AIDS CYBE DDA DSÖ EZH HIV HÜNEE ĠHB ĠUGG RDS RĠA SGK SPSS TCK TDH TDH TL TMK TNSA UNICEF WHO YÖDH YÖDH Amerika BirleĢik Devletleri Acquired Immunodeficiency Syndrome Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyon DüĢük Doğum Ağırlığı Dünya Sağlık Örgütü Etlik Zübeyde Hanım Human Immunodeficiency Virus Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ġndirekt Hiperbilirubinemi Ġntrauterin GeliĢme Geriliği Respiratuvar Distress Sendromu Rahim Ġçi Araç Sosyal Güvenlik Kurumu Statistical Package for Social Sciences Türk Ceza Kanunu Toplam Doğurganlık Hızı Toplam DüĢük Hızı Türk Lirası Türk Medeni Kanunu Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması The United Nations International Children's Fund (BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu) World Health Organization YaĢa Özel Doğurganlık Hızı YaĢa Özel DüĢük Hızı

10 ix ġekġller ġekil 3.1. Annelerin okul terki durum 39 ġekil 3.2. Annelerin çalıģma durumları ile ilgili bazı özellikleri 41 ġekil 3.3. Babaların çalıģma durumları ve çalıģtıkları iģlerin dağılımı 43 ġekil 3.4. Annelerin ilk gebeliklerinde emzirmeye karar verdikleri dönemler 53

11 x ÇĠZELGELER Çizelge 2.1. AraĢtırma planı 30 Çizelge 3.1. Annelerin yaģadıkları ilçeler 34 Çizelge 3.2. Anne ve babaların memleketleri 35 Çizelge 3.3. Adolesan annelerin yaģ grupları dağılımı 35 Çizelge 3.4. Annelerin bazı sosyodemografik özellikleri 36 Çizelge 3.5. Annelerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri 37 Çizelge 3.6. Annelerin ve babaların ailelerinin aylık gelir dağılımları 38 Çizelge 3.7. Annelerin eğitim düzeyleri 38 Çizelge 3.8. Babaların eğitim düzeyleri 39 Çizelge 3.9. Annelerin çalıģma durumları ile ilgili bazı özellikleri 40 Çizelge Annelerin Ģimdiki aylık gelir dağılımları ve sosyal güvencesağlık güvencesi durumları 42 Çizelge Babaların çalıģma ve sosyal güvence-sağlık güvencesi durumları 43 Çizelge Annelerin sigara kullanım durumları 44 Çizelge Annelerdeki sağlık kuruluģlarından yardım almayı gerektiren psikolojik sorun varlığı 44 Çizelge Annelerin yıl olarak menarģ, evlilik ve ilk gebelik ile ilgili bazı özellikleri 45 Çizelge Annelerin evlilik durumları ve aile özellikleri ile ilgili bulgular 46 Çizelge Annelerin evdeki konumlarıyla ilgili kendi düģünceleri 47 Çizelge Anne ve babaların cinsel yaģamları baģlamadan önce korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma durumları 48 Çizelge Annelerin korunma yöntemleri hakkında bilgi edindikleri kaynaklar 48 Çizelge Annelerin korunma yöntemi kullanmaya baģlamalarının ilk cinsel deneyimle zamansal iliģkisi 49

12 xi Çizelge Annelerin 1. gebeik öncesi korunma yöntemi kullanım durumları ve kullanılan korunma yöntemleri 50 Çizelge Annelerin 1. gebeliklerinin planlılık durumu 50 Çizelge Annelerin doğurganlık özellikleri 52 Çizelge Annelerin ilk gebelikleri sırasında bebek bakımı ile ilgili bazı özellikleri 53 Çizelge Annelerin son gebeliklerindeki takip sayılarının sınıflaması 54 Çizelge Annelerin folik asit, vitamin, demir tedavisi, sigara kullanım durumları 55 Çizelge Son gebelikte kanama, anemi, hipertansiyon varlığı 56 Çizelge Annelerin doğum Ģekilleri 57 Çizelge Bebeklerin hastanede yatma durumları ve yatıģ nedenleri 58 Çizelge Annelerin emzirmeye baģlama zamanları ve bebeklerin anne sütüne devam durumları 60 Çizelge Ġlk 2 aylık izlemde bebeklerin beslenme özellikleri 61 Çizelge Bebeklerin ilk 2 aylık dönemde aģılanma ve vitamin kullanım durumları 61 Çizelge Annenin bebek bakımında yardım alma durumu 62 Çizelge Annelerin bebek bakım pratiklerini anlamaya yönelik sorulan sorulara verdikleri cevaplar 63

13 1 1.GĠRĠġ 1.1. Adolesan Dönemin Tanımı Ergenlik kavramı ilk kez 1904 de Stanley Hall ile literatüre girmiģ ve insan geliģiminde ayrı bir evre olarak yerini almıģtır. Adolesan kelimesi adolescere teriminden türetilmiģ olup, Latince de eriģkinliğe doğru büyümek, geliģmek anlamına gelmektedir (Ercan, O., 2005; Çuhadoroğlu, 2006). Adolesan dönemi geniģ anlamıyla bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değiģimlerle çocukluktan eriģkinliğe geçiģ dönemidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaģlar arasını adolesan dönem olarak kabul etmektedir (WHO, 1998; Ercan, G., 2005). Bununla birlikte, ergenlik pubertenin getirdiği biyolojik değiģikliklerle belirgin bir Ģekilde baģlamasına karģın, sonlanması konusunda o kadar açık belirtiler yoktur ve psikososyal faktörler ergenliğin sonlanmasında önemli rol oynamaktadır. Farklı araģtırmacıların ergenliğin sonlanıģıyla ilgili farklı tanımlamaları bulunmaktadır. Bu tanımlamaların bazıları; ergenlik kiģi eriģkin kimliğini kazandığında, bağımsızlık kazandığında, insest dıģı bir sevgi nesnesi bulduğunda, çalıģmaya baģlayıp, iģ sorumluluğunu aldığında biter Ģeklindedir. Tanımlamalara bakıldığında bu dönemin 17 yaģında sona ereceği gibi, yaģam boyu da sürebileceği Ģeklinde bir izlenim edinilmesi mümkündür. Ancak, çoğu yazar bu dönemin yaģ civarında baģlayıp, yaģında sona erdiği görüģünde birleģmektedir. Ergenlik, insan geliģim dönemleri içinde toplumsal etkilerin birey için en fazla önem taģıdığı evredir. Dolayısıyla, tanım gereği bitiģi belirleyen ruhsal olgunluğun sağlanmasının da toplumdan topluma farklılıklar göstermesi beklenebilir. Örneğin, ülkemizde gençlerin önemli bir bölümünün üniversitelere devam ediyor olması, bu sürecin tamamlanmasını yaģa kadar uzatabilmektedir. Ergenlik baģlangıç ve bitiģ sürelerinin belirlenmesinde olduğu kadar normal ve anormalliğinin belirlenmesinde de güçlük çekilen bir dönemdir. Önceleri, özellikle analitik gözlemciler tarafından

14 2 bir karıģıklık dönemi olarak kabul edilen ergenlikde, duygusal dalgalanmaların ve iniģ-çıkıģların olmaması anormal nitelendirilmekteydi. Daha sonraları baģka araģtırıcıların yaptıkları çalıģmalarda, gençlerin çoğu için böyle bir karıģıklığın beklenmesi gerekmediği anlaģılmıģtır. Özellikle aile desteğini iyi alan gençlerin bu dönemi fazla karıģıklık yaģamadan tamamladığı ortaya konmakla birlikte, bu dönemde ciddi psikiyatrik hastalıkları düģündürecek kadar ağır ruhsal belirtilere yol açan bocalamalara da rastlanabilmektedir (Çuhadaroğlu, 2006). Ergenlik, gencin geliģimini etkileyebilecek içsel ve dıģsal faktörlerin varlığı göz önüne alınarak genel olarak üç evrede incelenmektedir. Bu evreler; baģlangıç evresi (erken ergenlik) yaģlar arası, orta evre (orta ergenlik) yaģlar arası ve sonlanma (geç ergenlik) evresidir. Sonlanma evresi bazı araģtırmacılara göre yaģ arası olarak kabul edilirken, bazılarına göre ise 18 yaģ civarında baģlayıp, ne kadar süreceği kiģiden kiģiye değiģen, bireyin eriģkin psikolojik olgunluğunu kazanıp, toplum içinde eriģkin rollerini almaya hazır duruma gelmesine kadar devam eden bir evredir (Çuhadaroğlu, 2006; Aruda ve ark., 2010) Kızlarda ve Erkeklerde Saptanan Pubertal DeğiĢiklikler Adolesan dönem içinde yer alan pubertal dönemde sekonder seks karakterlerinin geliģimi, pubertal büyüme hamlesi ve gonadların olgunlaģarak fertilizasyon yeteneğinin kazanılması gerçekleģir. Kızlar ve erkeklerde pubertal geliģimi değerlendirmede Tanner tarafından geliģtirilen tanımlayıcı standartlar kullanılmaktadır. Adolesanların sağlık hizmeti gereksinimlerinin ve geliģimsel sorunlarının tanımlanmasında geliģimsel evreleme kronolojik yaģa göre daha yararlıdır. Bu amaçla kızlarda meme geliģimi ve pubik kıllanma, erkeklerde genital bölge geliģimi ile pubik kıllanma değerlendirilir. Pubertenin kızlardaki ilk fizik muayene bulgusu meme geliģimi, erkeklerde ise testislerdeki büyümedir. Testisin uzun çapının 2,5 santimetrenin (cm) üzerine çıkması ya da testis hacminin 4 mililitreye (ml) ulaģması pubertenin baģladığını gösterir. Pubertal dönemde iskelet sisteminde (el-ayak baģta olmak üzere) büyümenin yanısıra, vücut yağ dağılımında da önemli değiģiklikler olur. Ayrıca, aksiller kıllanma, seboreik dermatit, erkekte ses

15 3 kalınlaģması, vücut kokusunda artıģ meydana gelen diğer değiģikliklerdir. Sosyoekonomik ve çevresel koģullar bireyin genel sağlığı ve beslenmesi açısından en üst seviyeye ulaģtığında, pubertenin baģlama yaģı büyük ölçüde genetik faktörlerce belirlenmektedir. MenarĢ yaģının aynı etnik populasyonda ve anne-kız arasında önemli benzerlik göstermesi de yine genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Puberteyi etkileyen diğer önemli faktörler; etnik özellikler, beslenme, fizik ve ruhsal stres, kronik hastalıklar ve iklimdir (Wheeler, 1991; Ercan, G., 2005; Büyükgebiz, 2006) Adolesan Gebeliğin Tanımı Adolesan gebeliği, yaģ arasındaki genç kızların gebeliği anlamına gelmektedir. Bazı araģtırmacılar fizyolojik matüritenin ölçüsü olarak, reprodüktif yaģ ve jinekolojik yaģ terimlerinin kullanılmasını önermektedir. Reprodüktif yaģ, menarģ ile konsepsiyon arasındaki kronolojik yaģ aralığı, jinekolojik yaģ ise menarģ ile doğum arasındaki zamanı ifade eder. MenarĢın baģlamasından itibaren 2 yıl içinde olan konsepsiyon ve doğum, sırasıyla reprodüktif ve jinekolojik yaģın en alt sınırını oluģturmaktadır. Epidemiyolojik olarak yaģ ve yaģ gebelikleri arasında genellikle bir ayırım vardır. Kadının doğurganlık dönemi olarak yaģlar arası kabul edilmekte olup, adolesan gebelik hızlarının karģılaģtırılmasında genel olarak yaģ arasındaki adolesan gebeliklerle ilgili veri kullanılmaktadır (Mitchell ve Bracken, 1990; Treffers, 2003) Adolesan Gebelik ve Anneliğin Önemi Yirmi yaģından önce anne olan kadınların oranı, birçok ülkede önemli bir sağlık ve toplumsal sorun olarak kabul edilen adolesan doğurganlığın boyutunu gösteren bir ölçüdür. Çocuk sahibi olmaya baģlanılan yaģın hem demografik, hem de anne ve çocuk sağlığı açısından önemli sonuçları vardır. Erken yaģta evlenen kadınlar, özellikle de gebeliği önleyici yöntem kullanımının çok az olduğu veya hiç olmadığı

16 4 durumlarda daha uzun süre gebelik riski altında bulunmaktadır. Bunun bir sonucu da, erken yaģlarda baģlayan doğurganlık, ileriki yaģlarda baģlayan doğurganlığa göre daha büyük ailelerin oluģmasına neden olmaktadır (BaĢer, 2000; HÜNEE, 2009, s.: 71). Adolesan dönemdeki kadınların cinsel iliģki, gebelikten korunma yolları, gebelik, düģük, anne olma, bebek beslenmesi ve bakımı gibi konularda bilgileri daha ileri yaģtaki kadınlara göre yetersizdir. Bu nedenle meydana gelen gebelik sadece adolesanların kendi yaģamlarına değil, aile ve doğacak olan bebeğe de ciddi yükler getirmektedir (Hillis ve ark., 2004; Wildschut, 2008, s.: 29). Erken yaģta çocuk doğurmak, kadınların ekonomik faaliyetlerden faydalanmasını kısıtlamakta, uzun vadede anneye, aileye, bebeğe ve ülke ekonomisine önemli oranda yükler getirmektedir (Burt, 1986; Treffers, 2003; HÜNEE, 2009, s.: 71). Uluslararası sözleģmeler ve birçok ulusal yasaya göre hak ihlâli olan çocuk yaģta evlilik, kız çocuklarını eğitimden yoksun bırakmaktadır. Eğitimli kadınlar evlilik ve gebeliklerini daha ileri yaģlara kaydırmakta, doğum aralıklarını daha iyi ayarlamakta, gebelikte daha yeterli bilgi ve bakım almaktadırlar. Eğitimli annelerin, düģük doğum ağırlıklı (DDA) bebek doğurma olasılıklarının daha az olduğu, bebeklerini daha iyi besledikleri, daha iyi bakım verdikleri, daha yüksek oranda aģılatarak bebeklerinin yaģam Ģansını artırdıkları bilinmektedir (Anne ve yenidoğan sağlığı, 2009, s.: 8; HÜNEE, 2009, s.: 163). Adolesan dönemde fiziksel geliģme, psikolojik ve toplumsal geliģmeden daha önce olmaktadır. Gençlerin özellikle geliģmekte olan ülkelerde, genellikle kendi ve karģı cinsiyetin özellikleri, vücut iģlevleri ve üreme özellikleri konularında yeterli bilgilerinin olmadığı da bilinmektedir. Bu yetersiz bilgi ile cinsel yaģamın baģlaması, cinsel yolla bulaģan enfeksiyonlar (CYBE), istenmeyen gebelikler, isteyerek düģükler gibi üreme sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, güvensiz cinselliğin yaģanması ve üreme sağlığı sorunlarının ortaya çıkması, ileri dönemdeki üreme sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Üreme sağlığı sorunları, toplumsal sorunları da beraberinde getirmektedir (Özcan ve ark., 2008; Ergin, 2004; Guttmacher Institute, 2010). Guttmacher Enstitüsü Amerika BirleĢik Devletleri'nde (ABD) bulunmaktadır ve 1968 yılında aile planlaması programlarının yapıldığı bir merkez bünyesinde

17 5 kurulmuģtur. Daha sonra 1974 yılında bir kadın doğum uzmanı olan Alan F. Guttmacher'in ismi verilen, cinsel sağlık-üreme sağlığı ile ilgili araģtırmalar yapan ve raporlar hazırlayan bir kuruluģtur. Tüm dünyada, gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar yaģ grubu genç kızların ölümünde önemli bir yer tutmaktadır. Her yıl genç kız bu yüzden ölmektedir. Bir genç kız gebe kaldığında yaģça ne kadar küçükse, kendinin ve bebeğinin maruz kalacağı sağlık riskleri de o kadar büyük olmaktadır. OnbeĢ yaģının altında gebe kalan kızların doğum sırasında ölme riskleri, 20 yaģ ve sonrasında gebe kalan kızlara göre 5 kat daha fazla bulunmuģtur (Anne ve yenidoğan sağlığı, 2009, s.: 7, 8). Yapılan değiģik çalıģmalarda, adolesan anne bebeklerinin eriģkin anne bebeklerine oranla beslenme sorunu yaģama, fiziksel geliģmede geri kalma riski daha fazla, kognitif fonksiyonları daha geri, öğrenme kapasiteleri daha düģük, çocukluk çağında davranıģ problemleri daha fazla, suç iģleme potansiyelleri daha yüksek bulunmuģtur. Ayrıca, bu bebekler ihmâl ve istismar açısından da önemli bir risk grubunu oluģturmaktadırlar. Yapılan çalıģmalarda, anne yaģı 18'in altında olduğunda bebeğin 1 yaģına gelmeden ölme riski, 19 yaģının üstündeki bir annenin bebeğine göre %60 daha fazla bulunmuģtur (Klein, 2005; HÜNEE, 2009, s.: 182; Anne ve yenidoğan sağlığı, 2009, s.: 8) Adolesan Gebeliklerin Nedenleri Adolesanlarda gebelikler dahil yüksek riskli seksüel davranıģlar ve diğer yüksek riskli davranıģlarda saptanan nedenlerden bazıları; adolesanların ailelerinin sosyokültürel, gelir, eğitim düzeylerinin düģük olması, aile içi iletiģimin bozuk olması, anne-baba ayrılığı, adolesanın ailede karģılaģtığı erken yaģanan cinsel tecrübe ile ilgili bilgisinin olması olarak sıralanabilir. Ayrıca adolesanın okul terki, okul baģarısının düģük olması, alkol ve madde bağımlığı, duygusal, fiziksel veya cinsel istismara maruz kalmıģ olması, ailede mental sorunu olan, suça eğilimli veya suç iģlemiģ, madde bağımlılığı olan birey varlığı riski artıran diğer nedenlerden

18 6 bazılarıdır. Yukarıda belirtilen nedenlerin yanı sıra; adolesanın ilk adet yaģı, cinsel iliģki sıklığı, cinsel eģ sayısı, korunma yöntemleri hakkında bilgisi, yönteme ulaģmada ve kullanmada yaģanılan sıkıntılar, evlilik durumu, çiftlerin birbiri ile olan iletiģimi, eğitim, iģ durumu, sosyal destek kaynakları, sosyal güvencenin olmaması, ırk, etnik köken de adolesan gebelik riskini artıran nedenler arasındadır (BaĢer, 2000; Treffers ve ark., 2001; Dube ve ark., 2002; Fessler, 2003; Hillis ve ark., 2004; Klein, 2005; WHO, 2006). Uygun aile ve arkadaģ çevresi olan, uygun aile denetimi olan, aile içi iletiģimin iyi olduğu, yüksek gelirli aileden gelen, düzenli bir iģ veya aktiviteye devam eden adolesanlarda bu tür yüksek riskli davranıģlar daha az görülmektedir (Resnick, 2000). Günümüzde kızlar ve erkekler seksüel olgunluğa erken yaģta ulaģmakta, menarģ erken baģlamakta, bu nedenle kızlar küçük yaģta gebe kalabilmektedirler. GeliĢmiĢ ülkelerde ortalama ilk adet yaģı 12,5, geliģmekte olan ülkelerde 15 yaģ civarındadır. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde 19. yüzyıldan bu yana ilk adet yaģı yaklaģık 3 yıl kadar gerilemiģtir (Wyshak ve Frisch, 1982; Bongaarts ve Cohen, 1998; Treffers, 2003). Yapılan çalıģmalarda, Türk kızlarında ise ortalama menarģ yaģı 12,5 yaģ olarak bulunmuģtur (Ercan, G., 2005). Az geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkelerde kadınların eğitim düzeyi ve bununla paralel olarak sosyal çevredeki statüleri erkeklere oranla daha düģüktür. Eğitim düzeyinin düģük olması, kültürel ve geleneksel davranıģlar nedeniyle adolesan yaģta evlilikler ve gebelikler kaçınılmaz olmakta, genç çiftler genelde evliliklerinin ilk yılı içinde gebelikle karģı karģıya kalabilmektedirler (BaĢer, 2000; Bayram ve ark., 2005). Eğitim düzeyi ve sosyal statüsü düģük olan ve evlenmeden gebe kalan adolesan kadın, ailesi tarafından reddedilme tehlikesiyle karģı karģıya kalmaktadır (Bulut ve ark., 2008). Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması (TNSA) 2008 verilerine göre, yaģlar arasındaki kadınlar arasında hiç eğitimi olmayan kadınlar ve ilkokulu bitirmemiģ kadınlarla, en az lise mezunu kadınlar arasında ilk evlenme yaģı ortancası arasında beģ yıldan fazla fark saptanmıģtır (HÜNEE, 2009, s.: 113). Yurt dıģından yapılan çalıģmalarda, yoksul aileden gelen adolesan kızların, zengin aileden gelen kızlara göre daha yüksek oranda ve korunmasız cinsel iliģkide

19 7 bulundukları, gebelik risklerini daha az bildikleri, bunun sonucunda da diğer gruba göre daha yüksek oranda gebe kaldıkları tespit edilmiģtir (BaĢer, 2000; Klein, 2005). Yine yapılan birçok çalıģmada, yoksul ve eğitim düzeyi düģük ailelerden gelen adolesan kızlarda, geçmiģe ait duygusal, fiziksel veya cinsel istismar öyküsünün daha yüksek olduğu, bu kızların annelerinin de adolesan yaģta gebe kalma oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiģtir (Klein, 2005; Gökçe ve ark., 2007; Wildschut, 2008, s.: 28). Evlilik öncesi cinsel deneyim ve gebelik, sosyal ve kültürel açıdan birçok ülkede kabul edilmemekte ve bu kültürel olgu adolesanın gebelik önleyici yöntem kullanımına engel olmaktadır. Özellikle evli olmayan adolesanlar aile planlaması kliniklerine rahatlıkla baģvuramamakta, sağlık personeli onlara önyargılı davranabilmekte ve adolesanlar gerekli olan gebelik önleyici yöntemlere kolayca ulaģamamaktadırlar. Beklenmedik bir zamanda, planlanmadan cinsel iliģki yaģanması, gebelik önleyici yöntemler hakkında ve ulaģılabilirliği hakkında yetersiz bilgi, gizli kalmayacağı konusunda korku ve utanma, tıbbi iģlemlerden korkma, ulaģım ve hizmet için ödeme yapamama, eģinden veya ailesinden korkma, çocuk sahibi olma baskısı ve benzeri etkenler gebelik önleyici yöntem kullanmayı engellemektedir. Bu durum da, adolesanlarda planlanmadan gerçekleģen doğum oranını artırmaktadır (BaĢer, 2000). Örneğin ABD'deki Guttmacher Enstitüsü'nün (2010) raporuna göre, adolesan gebeliklerin %82'si plansızdır ve yıllık tüm plansız gebeliklerin %20'sini oluģturmaktadır. Bu bakımdan adolesanlarda planlanmadan yapılan cinsel iliģki sonrası acil korunma yöntemleri hakkında da bilgilendirme büyük önem taģımaktadır (Chhabra ve ark., 2009). Yine, adolesanlar çoğu zaman gebe kalmayacaklarını düģündükleri için önlem almamaktadır ve oral konraseptif kullanımına uzun dönemde uyumları iyi değildir (Emans ve ark., 1987; Davis, 1989). Daha önce yapılan çalıģmalarda, gençlerin ilk modern gebelik önleyici yönteme cinsel aktiviteye baģladıktan 1 yıl sonra gecikmiģ olarak baģladıkları bulunmuģtur (Gutmacher Institute, 1994; BaĢer, 2000). Oysa gebeliklerin %50'si ilk cinsel aktiviteden sonraki 6 ay içinde meydana gelmektedir (Klein, 2005). ABD'deki Guttmacher Enstitüsü'nün (2010) raporuna göre de, korunma yöntemi kullanmayan gençler ilk 1 yıl içinde %90 oranında gebe kalmaktadırlar. Yine ABD'de yapılan bir çalıģma sonucuna göre, gençler acil korunma konusunda bilgilendirilir, kolay

20 8 ulaģılabilirliği sağlanır ve yöntemi kullanırlarsa istenmeyen gebeliklerin ve düģüklerin yılda %50 oranında azaltılabileceği tahmin edilmektedir (Jones ve ark., 2002). TNSA-2008 verilerine göre ise Türkiye'de yaģ arası evli adolesanlar arasında herhangi bir gebelik önleyici yöntem kullanım oranı %62,3, herhangi bir modern gebelik önleyici yöntem kullanım oranı %38,4, herhangi bir geleneksel yöntem kullanım oranı %50 olarak tespit edilmiģtir. Bu oranlar ise tüm yaģ grupları içinde en düģük gebelik önleyici yöntem kullanım oranıdır (HÜNEE, 2009, s.: 78, 79). Adolesan gebelikler üzerinde, aile yaģamı ve çalıģma düzeninin de etkisi olduğu bilinmektedir. Son yıllarda boģanmaların artması, anne ve babanın ayrı ortamlarda yaģamasına sebep olmuģtur. Bu durumda, çocuklar genellikle anneleriyle birlikte kalmakta ve babasıyla birlikte yaģamadan büyüyen çocuk sayısı artmaktadır. Ayrıca annenin çalıģması da, adolesanda çalıģan, tek, boģanmıģ anneden oluģan aile kavramının oluģmasına yol açmaktadır (Bulut ve ark., 2008). Küçük yaģlarda anne veya babasından birinden ayrılmak zorunda kalıp, üvey anne veya babaya sahip olan genç kız aile içinde meydana gelen huzursuzluklar ve kavgalar nedeniyle erken yaģlarda evlenebilmektedir. Bunun sonucu olarak da adolesan gebelikler oluģmaktadır (Uyanık ve Doğan, 2008). Türkiye'de de son on yılda boģanma oranlarında hafif ama sürekli bir artıģ olmasına rağmen, ülkemizde hâlen evlilik sürdürülmeye çalıģılan bir kurumdur ve yaģ arası kadınların %95'i evlidir. Onsekiz yaģın altındaki çocukların %93'ü anne-babası ile birlikte yaģamaktadır (HÜNEE, 2009, s.: 8, 22, 43). Evlilik öncesi cinsel deneyim baģta geliģmiģ ülkeler olmak üzere tüm dünyada gençler arasında önemli bir problem olarak yaygınlaģmaya baģlamıģtır. Son yıllarda adolesanların önceki kuģaklara göre daha erken yaģlarda cinsel iliģkiye girdiği belirlenmiģtir (Özcan ve ark., 2008). KentleĢme ve geliģmeye paralel olarak evlilik yaģı artmakta ve gençlerin evlilik öncesi seksüel tutum ve davranıģları değiģmektedir. Günümüzde seksüel aktivite, toplumun genelinde ve gençler arasında daha kabul edilebilir olmuģtur. Diğer ülkelerle kıyaslandığında ilk cinsel deneyimin ülkemizde daha geç yaģandığı görülmektedir. Bu durumun oluģmasında ülkemizdeki toplumsal değer yargılarının etkili olduğu düģünülebilir. Az geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkelerde evlilik öncesi cinsel iliģkinin artıģıyla ilgili faktörler arasında; erken

21 9 seksüel olgunluk, adolesan seksüel davranıģlarının kabulünde fikir birliğinin olmaması, henüz cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili yeterli eğitimin sağlanamaması, kültürel ve dini etkilerin azalması, kentleģme, geç evlenme sayılabilir (BaĢer, 2000; Treffers ve ark., 2001). Türkiye'de yapılan bir çalıģmada, yaģ ortalamaları 17,5±0,7 yaģ olan 861 lise öğrencisinin %33 ünün (erkeklerin %56,6 sı, kızların %5,1 i) cinsel iliģkide bulunduğu, ilk cinsel iliģkide bulunma yaģının kızlarda 16,5±0,8, erkeklerde 15,7 ±1,5 yaģ olduğu tespit edilmiģtir (Aras ve ark., 2007). ABD'deki Guttmacher Enstitüsü'nün (2010) raporuna göre, yılları arasında adolesanlar arasında cinsel iliģki yaģama oranı erkeklerde %55'den %46'ya, kızlarda %49'dan %46'ya gerilemiģ, kızların %13'ü, erkeklerin ise %15'i 15 yaģ altında ilk cinsel iliģkisini yaģamıģ, 19 yaģ altı evli olmayan gençler arasında bu oran %70 olarak tespit edilmiģtir. Bununla birlikte, gençlerin 20 yaģının ortaları veya sonuna kadar evlenmeyi tercih etmedikleri de gözlenmektedir. Yine aynı rapora göre, ilk cinsel tecrübesini 20 yaģının altında yaģayan yaģ grubu gençlerin %10'nun ilk cinsel tecrübesi istekleri dıģında gerçekleģmektedir. Özellikle küçük adolesanlar istekleri dıģı cinsel iliģki açısından büyük risk altındadırlar. ABD'de yapılan çalıģmalarda, istekleri dıģında cinsel iliģkiye zorlanan adolesanların oranı 15 yaģın altında %60, 14 yaģın altında ise %74 olarak belirtilmektedir (Klein, 2005). Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103. maddesine göre 15 yaģını tamamlamamıģ bir çocuğa uygulanan her türlü cinsel davranıģ suçtur. Yasanın 104. maddesi reģit olmayanla cinsel iliģki ile ilgili, 105. maddesi cinsel taciz ile ilgilidir (TCK, 2004). Adolesanlarla ilgili sorun, geliģmiģ ülkelerde daha çok evlilik öncesi yaģanan cinsel deneyim, bunun sonucu meydana gelen istenmeyen gebelikler, isteyerek yapılan düģükler iken, Türkiye'deki sorun kültürel yapı ve gelenekler nedeniyle yapılan erken yaģ evlilikleri ve yaģanan erken gebeliklerdir (Klein, 2005; Bulut ve ark., 2008; HÜNEE, 2009, s.: 8). Adolesanlarda istenmeyen gebelikle birlikte doğum oranı da yüksektir (Whitaker ve ark., 2010). Türkiye de evlilik, hem evliliğin ülke genelinde yaygın olması, hem de doğumların neredeyse tamamının evlilik içerisinde gerçekleģmesi nedeniyle demografik açıdan oldukça önemlidir. Yine, ilk evlenme yaģı da kadının gebelik riski altına girmesini ifade etmesi nedeniyle önemli bir

22 10 demografik göstergedir. Türkiye de son 20 yılda ilk evlilik yaģında düzenli bir artıģ olmuģtur. TNSA-1978 verilerinde, yaģ grubu kızların %22,2'si evliyken, 2008 verilerinde bu oran %9,8'e gerilemiģtir. Son verilere göre, Türkiye'de ortanca ilk evlenme yaģı 20,8'dir. Ortanca evlilik yaģı yaģ grubu için 19,5 den, yaģ grubunda 22,1 e yükselmektedir. OnbeĢ yaģına kadar evlenen kadın oranı, en yaģlı kuģakta %8 iken, yaģ grubundaki kadınlarda %2 ye düģmektedir. Ortanca evlilik yaģı kırda, doğu da, eğitim seviyesi düģük kadınlarda, refah seviyesi düģük ailelerden gelen kadınlarda daha düģük bulunmuģtur (HÜNEE, 2009, s.: XVI, 110, 111, 112). Ülkemiz gibi geliģmekte olan veya az geliģmiģ ülkelerde diğer nedenlerin yanı sıra; ailelerin kültürel, geleneksel değerlerle çocuklarının evlenmelerini biran önce görme arzusu, adolesan kadınının aile tarafından maddi açıdan yük olarak görülmesi, ailenin çeyiz veya baģlık parası gibi maddi beklentiler içinde olması erken yaģ evliliklerinin nedenleri arasında sayılabilir (Uyanık ve Doğan, 2008). Ülkemizde 4271 sayılı Türk Medeni Kanununa (TMK) göre, normal evlilik yaģı 18 olarak belirlenmiģtir. Yasaya göre, 17 yaģını bitiren erkek ve kadın evlenebilmektedir. Ayrıca, hâkim olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebeple, aileninde rızası ile 16 yaģını doldurmuģ olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilmektedir. TMK nun belirlediği evlenme yaģından önce yapılan evlilikler erken yaģ evliliği olarak değerlendirilmekte olup, Türkiye de resmi nikâh olmadan, genelde dini nikâh kıyılarak gerçekleģmektedir (TMK, 2001; Uyanık ve Doğan, 2008; HÜNEE, 2009, s.: 111). Cinsellik adolesan geliģiminin doğal bir parçası olduğu halde, cinsellikle ilgili sorunlar yaģanabilmektedir. Adolesanların, ebeveynlerin ve toplumun cinsellik hakkında farklı ve/veya karģıt görüģlerinin olması, fiziksel olgunlaģma yaģının düģmesi, adolesanlarla ebeveynler arasında iletiģim eksikliği, medyanın cinsel davranıģlarla ilgili gerçekçi olmayan imajları teģvik etmesi, arkadaģ grupları ve akran baskısı, cinsellikle ilgili eğitimlerin yetersiz olması nedenler arasında sayılabilir. Kendi kiģisel değerleri, ailenin değerleri, medya tarafından tanımlanan cinsel imaj arasında sıkıģan adolesan sıklıkla impulsif davranıp, hazır olmadan ve önlem almadan cinsel iliģkiye girebilmektedir (Özcan ve ark., 2008).

23 Türkiye ve Dünyadaki Adolesan Gebelik Durumu Adolesan gebeliklerin nedenleri zaman içinde ve ülkeler arasında değiģiklikler göstermektedir. GeçmiĢe oranla azalmakla birlikte, adolesan gebelikler hâlen tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur (BaĢer, 2000; Treffers, 2003). TNSA-2008 in sonuçlarına göre, son yıllarda genç yaģ grubundaki nüfus artıģ hızı azalıp, ileri yaģtakilerin nüfusu Türkiye ortalamasından daha hızlı artmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye hâlen nüfusunun %27'si 15 yaģın altında olan, genç nüfusa sahip bir ülkedir. Toplam doğurganlık hızı (TDH), kadınların doğurganlık yaģamları süresince, söz konusu yaģa özel doğurganlık hızlarının geçerli olması durumunda doğuracakları toplam çocuk sayısıdır. YaĢa özel doğurganlık hızı (YÖDH) ise bir yaģ grubundaki her 1000 kadına düģen doğum sayısıdır. Ülkemizde yılları arasındaki son 30 yılda TDH yaklaģık %50 azalarak 4,33'den, 2,16 çocuğa gerilemiģ, yaģ grubunda ise YÖDH son 20 yıl içinde 80'den 38'e gerilemiģtir. TNSA-2003 te adolesan dönemde bulunan kadınların %8 i doğurganlığa baģlamıģken, 2008 de bu oran %6 düzeyine gerilemiģtir. Adolesan doğurganlığı yaģla birlikte hızla artmakta olup, 15 yaģında %1 den bile az olan oran, 19 yaģındaki kadınlar arasında %13 e yükselmektedir. Adolesan annelik, kırsal alanda, eğitim seviyesi düģük kadınlar arasında daha yüksek oranda saptanmıģtır. Bu son araģtırmadaki önemli değiģikliklerden biri de, araģtırmadan önce yapılan tüm araģtırmalarda en yüksek YÖDH'na sahip yaģ grubu iken, 2008 de en yüksek YÖDH yaģ grubundadır. Bu Türkiye de sadece doğurganlık seviyelerinin değiģmediğini, aynı zamanda doğumların daha ileri yaģlara ertelendiğini göstermektedir. Son araģtırmada, ülkemizde ortanca ilk doğum yaģı yaģ grubundaki kadınlar için 22,3 tür. Ġlk doğum yaģı, kentte, eğitim seviyesi, refah seviyesi yüksek kadınlarda, genç yaģ grubu kadınlarda daha yüksektir. Genç yaģ grubundaki kadınların adolesan yaģlarda ilk doğumlarını yapma olasılıkları da, daha ileri yaģlardaki kadınlara oranla daha düģük bulunmuģtur. Tüm bu değiģikliklere rağmen, Türkiye de kadınlar hâlen erken yaģlarda çocuk doğurma eğiliminde olup, doğumların %70 i 30 yaģından önce gerçekleģmektedir. Ülkemizde gebelik ve doğum ile bağlantılı hastalık ve ölüm riskinin en yüksek olduğu 20 yaģın altında ve

24 12 35 yaģın üzerinde yapılan doğumlar, tüm doğumların yaklaģık beģte birini oluģturmaktadır (HÜNEE, 2009, s.: XV, XVI, 60, 64, 71, 66, 73, 74). Ülkeler arasında adolesan gebelik oranları açısından farklar bulunmaktadır. Sahra Afrika'sı 143 ile en yüksek orana sahipken, Avrupa'da oran 20'dir. Yine, geliģmiģ ülkeler arasında da adolesan gebelik oranları açısından belirgin farklar göze çarpmaktadır. Hollanda da adolesan gebelik oranı 14, adolesanlar arasında isteyerek yapılan düģük oranı yüksek (%61), kendiliğinden olan düģük oranı ise düģük olup 8,6'dır. Oysa Ġngiltere ve Galler'de oran oldukça yüksek olup, adolesan gebelik oranı 45, düģük hızı 19, doğum hızı 26 bulunmuģtur (Treffers, 2003). Ġsveç'te yılları arasındaki 20 yıllık sürede doğan adolesanlar üzerinde yapılan bir baģka çalıģmada ise yaģ grubu gebelik oranlarında belirgin azalma saptanmıģtır (Lindh ve ark., 2009). ABD'deki Guttmacher Enstitüsü'nün (2010) raporuna göre, adolesan gebeliklerin 2/3'ü yaģ grubunda gerçekleģmektedir ve ABD'de yılları arasında adolesan gebelik oranında %41 azalma sağlanmıģtır. Bu azalma, gençlerin korunma yöntemi kullanma alıģkanlıklarının artmasına ve cinsel iliģkiye girmeyi ileri yaģlara ertelemelerine bağlanmaktadır. Aynı rapora göre, adolesanlardaki doğum oranı ise yılları arasında %32 azalmıģtır ve 2006 yılında gebeliklerin %59'u doğumla sonuçlanmıģtır. Adolesanların doğumları da tüm doğumların %10'nu oluģturmaktadır. Bir baģka rapora göre ise ABD'de 1990 lı yıllardan itibaren düģme eğilimi göstermesine rağmen, adolesan gebelik ve doğum oranı hâlen diğer geliģmiģ ülkelerden daha yüksek olup, diğer ülkelerin 2-15 katıdır (Hillis ve ark., 2004). ABD'deki gençlerin seksüel aktivite potansiyeli, Batı Avrupa ülkelerindeki gençlerle hemen hemen aynıdır. Bununla birlikte ABD'de adolesanlar arasında gebelik ve doğurganlık oranlarının daha yüksek olması, Avrupa ülkelerinde cinsel sağlık, üreme sağlığı ile ilgili eğitimlerin daha düzenli yapılmasına, buna bağlı olarak da gençlerin korunma yöntemi kullanma bilgi ve alıģkanlıklarının daha fazla olması ile açıklanmaktadır (Treffers, 2003; Klein, 2005). Amerikan Pediatri Akademisi ise son raporunda, 2010 yılında yaģ arası adolesan gebelik oranının %10 daha artacağını öngörmektedir (Aruda ve ark., 2010). Adolesan gebelikler anne ve bebek için sağlık sorunları yanında uzun vadede birçok sosyoekonomik risk de içerdiği için, özellikle az geliģmiģ ülkelerde acil korunma

25 13 yöntemlerinin kullanımının yaygınlaģtırılması konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Treffers, 2003) Adolesanlar ve Adolesan Gebeliklerde Saptanan Sorunlar Adolesan gebelikler farklı çalıģma sonuçları olmakla birlikte, genel olarak riskli gebelikler olarak kabul edilmekte olup, tıbbi ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Adolesanlardaki gebelik komplikasyonları ile ilgili raporlar, olumsuz sosyal koģullar ve yetersiz prenatal bakım gibi etkenlerin karıģması nedeniyle genellikle çeliģkilidir ve yorumlanması güçtür. Ortaya çıkan olumsuzluklardan yalnız anne yaģının küçük olması sorumlu olmayıp, adolesanlarla ilgili sosyal ve biyolojik olumsuz koģulların da etkisi bulunmaktadır (Klein, 2005; Wildschut, 2008, s.: 28). Yine bazı araģtırmalarda, adolesan gebelikler iyi planlanır ve yeterli prenatal takipleri yapılırsa, bu gebeliklerin yüksek riskli gebelikler olmaktan çıkacağı belirtilmektedir (Bükülmez ve Deren, 2000; Geist ve ark., 2006). Adolesan gebeliklerde risk, yaģ küçüldükçe (menarģ ile konsepsiyon arasındaki süre kısaldıkça) daha da artmaktadır. Adolesanlarda istenmeyen gebelik sonuçlarına neden olan faktörlerden birisinin de, besinler için fetus ile anne arasında yarıģ olması ve bu durumun da normal büyüme iģlevini bozması olduğu düģünülmektedir (Çoruh ve Topal, 1981; Sukanich ve ark., 1986). Adolesan gebelerde sigara kullanımı, bağımlılık yapıcı madde kullanımı, Human Immunodeficiency Virus (HIV) ve diğer CYBE'ların daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Ayrıca, beslenme yetersizliği, gebelik baģlangıç boy ve kilosunun düģüklüğü, gebelikte beklenenden daha az kilo alımı, gebelikler arasındaki sürenin kısalığı, gebelik sayısının fazla oluģu, evlilik dıģı gebelik, prenatal izlem yetersizliği gibi sorunların daha fazla görüldüğüne dair birçok çalıģma sonucu bulunmaktadır. Adolesanlarda diğerlerine göre daha az olmakla birlikte saptanan diğer 2 önemli sorun ise doğum öncesi-sonrası kanama ve fistül oluģumudur. Yine adolesanlarda gebelik hipertansiyonu, preeklampsi, anemi, bebeklerde ise prematürite, DDA, intrauterin geliģme geriliği (ĠUGG) gibi komplikasyonların eriģkin gebelerden daha sık görüldüğüne dair birçok çalıģma sonucu bulunmaktadır. Adolesan gebeliklerde perinatal mortalite, morbiditenin de

26 14 arttığı düģünülmektedir (Treffers ve ark., 2001; Özalp ve ark., 2003; Klein, 2005; Miller ve ark., 2005; Trivedi ve Pasrija, 2007; Wildschut, 2008, s.: 27-29). De vienne ve arkadaģlarının (2009) yaptığı çalıģmada ise preeklampsi ve doğum sonrası kanama adolesan gebeliklerde eriģkin gebeliklerden daha az saptanmıģtır Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyonlar Tüm dünyada adolesanlarda CYBE sıklığı giderek artmaktadır (Treffers ve ark., 2001; Chedraui ve ark., 2007). Ġlk cinsel iliģki yaģı, cinsel iliģki sıklığı, birden çok cinsel eģ, CYBE semptomları bulunan eģ ile cinsel iliģkide bulunulması, sosyoekonomik durum, korunma yöntemi kullanma durumu, CYBE sıklığını etkileyen faktörler arasındadır. Bunlardan ilk cinsel iliģki yaģı ve yaģam boyu cinsel eģ sayısı, CYBE ve HIV riski artıģında daha önemli yer tutmaktadır (Özcan ve ark., 2008). Kadınlar HIV dahil CYBE'lara erkeklere kıyasla daha yatkındırlar (BaĢer, 2000). Adolesan kadınların CYBE'lardan ve gebelikten korunma konusunda bilgi ve becerilerinin yetersiz olması, koruyucu yöntemlere ulaģmada karģılaģtıkları engeller, bu hastalıkların adolesanlarda eriģkin kadınlara oranla daha sık görülmesine sebep olmaktadır (Jejeebhoy ve ark., 1999). Chedraui ve arkadaģları (2007) adolesanlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi düzeyini anlamak için yaptıkları çalıģmada, adolesanların yaģları arttıkça, aile planlaması ve HIV ile ilgili bilgi düzeylerinin arttığını, ancak bilgi düzeyleri fazla olan grupta bile korunma yöntemi kullanım ve HIV riskini azaltmaya yönelik tutum ve davranıģların düģük düzeyde olduğunu tespit etmiģlerdir. ABD'deki Guttmacher Enstitüsü'nün (2010) raporuna göre, yaģ grubu cinsel olarak aktif popülasyonun %25'ini oluģturmakla birlikte, her yıl yeni tespit edilen CYBE'ların %48'i yaģ grubu arasındaki gençlerde görülmektedir. Bu yaģ grubundaki CYBE'ların %50'sini Human Papillomavirüs enfeksiyonları oluģturmaktadır. ABD'de küçük yaģtaki adolesan kızların eriģkin erkek cinsel eģleri olma olasılığı yüksektir. Bunlar daha çok cinsel istismar tarzında davranıģlar olup, HIV, CYB diğer enfeksiyon olasılığını artırmaktadır (Miller ve ark., 1997). Yine ABD'de yapılan bir baģka çalıģmada, adolesanların cinsel eģlerinin, yaģ aralığındaki eriģkin kadınların cinsel eģlerine göre yaģlarının daha genç olduğu ve bu erkeklerde CYBE sıklığının daha yüksek olduğu tespit edilmiģtir. Bunun nedeninin,

27 15 adolesanların cinsel eģlerinin cinsel eģ sayısının, cinsel iliģki sıklığının fazla olması, karģı cinsle kısa sürede, tanımadan iliģki kurmaları olduğu düģünülmüģtür (Thurman ve ark., 2009) Sigara ve Madde Kullanımı Adolesanlarda sigara ve özellikle geliģmiģ ülkelerde olmak üzere kokain gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı yetiģkinlere oranla daha yüksektir (Treffers, 2003). Gebelikte sigara kullanımı düģüklere, fetal büyümenin yavaģlamasına, perinatal mortalitenin artmasına neden olmaktadır. Kokain kullanımı ise gebeliğin ilk 3 ayında spontan düģüğe, 2. ve 3. trimesterde preterm eylem, plesanta dekolmanı ve erken membran rüptürüne yol açabilmektedir (Covington ve ark., 2000) DüĢük 1 Her yıl sağlıksız koģullarda meydana gelen düģüklerin %25'i adolesan yaģ grubunda görülmektedir (Adolesan sağlığı, 2010). Adolesanlardaki isteyerek yapılan düģüklerin çoğu sağlıksız koģullarda, çok tehlikeli yöntemlerle ve yetenekli olmayan kiģiler tarafından yaptırılmaktadır. Adolesan sıklıkla korku, utanma ve parasızlık gibi nedenlerle böyle davranmakta, düģük komplikasyonları için tıbbi yardım almayı geciktirebilmektedir. Sağlıksız koģullarda yapılan düģükler sonucunda kadınlarda enfeksiyon, kanama, pelvik organlara travma meydana gelebilmekte, infertilite, uzun süreli sakatlıklara yol açabilmekte, maternal mortalite ve morbidite artmaktadır (WHO, 2000; BaĢer, 2000). TNSA-2008 verilerine göre, Türkiye'deki toplam düģük hızı* (TDH) kadın baģına 0,29'dur. AraĢtırmanın yapıldığı tarihten önceki 5 yılda yaģa özel isteyerek düģük 1 * Toplam düģük hızı, mevcut durumdaki yaģa özel düģük hızlarına uyduğu takdirde doğurgan çağdaki bir kadının yaģamı boyunca yapacağı toplam düģük sayısını göstermektedir. * YaĢa özel düģük hızı, bir yıllık dönemde belirli yaģta bir kadının yapacağı düģük oranını göstermektedir. Bu hızlar 1000 kadın için verilmektedir (HÜNEE, 2009, s.: 107).

28 16 hızları ise adolesanlarda 1, yaģ grubunda 16'dır. Ġsteyerek düģük yapan evlenmiģ kadınların yüzdesi yaģayan çocuk sayısı ile artmaktadır. Oran, yaģayan çocuğu olmayanlarda %6 iken, beģ veya daha fazla yaģayan çocuğu olanlar arasında %29 gibi yüksek bir düzeye çıkmaktadır. YaĢa özel düģük hızları* (YÖDH), diğer yaģ gruplarında kentte kırsal alanla aynı veya daha yüksekken, adolesanlarda kırda kentten 4 kat daha yüksek bulunmuģtur (HÜNEE, 2009, s.: 98, 107). GeliĢmiĢ ülkelerde ise adolesan gebeliklerinin çoğu evlilik dıģı, plansız ve istenmeyen gebelikler olduğu için isteyerek yapılan düģük hızları da bir o kadar yüksektir. Bu yaģ grubundaki tüm kanıtlanmıģ gebeliklerin %30-60'ı düģükle sonlanmaktadır (Wildschut, 2008, s.: 28). ABD'deki Guttmacher Enstitüsü'nün (2010) raporuna göre, 2006 yılında adolesan gebeliklerinin %27'si düģükle sonlanmıģ olup, bu genç kızların ailelerinin çoğu kızlarının bebeği düģürmesini istemektedir. Bunun için; bebeğin hayatlarını değiģtirecek olmasını, maddi olarak yetemeyeceklerini, bebek bakımında kendilerini yeterli hissetmemelerini gerekçe göstermektedirler Anemi Gebelikte hematolojik sistemde birçok değiģiklikler olmakta ve bu durum sonuçların yorumlanmasında sıkıntılara neden olmaktadır. Gebelikte artan kan volümü nedeniyle hematokrit değerinde fizyolojik bir düģme olmakta ve bu nedenle gebelikte 1. ve 3. trimesterde hemoglobin değerinin 11 gram (gr)/ desilitre (dl), 2. trimesterde 10,5 gr/dl'nin altında olması anemi kabul edilmektedir (Cunningham ve ark., 2001, s.:1308, 1309). Bununla birlikte, Milman ve arkadaģları (2007) benzer sosyoekonomik ve ırksal özelliklere sahip Danimarkalı gebe kadınlarda normal gebelikteki referans hematolojik parametreleri belirlemek için yaptıkları çalıģmada, hemoglobin değerinin 10,5 gr/dl'nin, hematokrit değerinin %31'in altında olması durumunda anemi tanısı konması gerektiğini belirtmiģlerdir. Ġstanbul'da anemi için tedavi almayan gebelerde yapılan bir çalıģmada ise anemi olarak, hemoglobin değerinin 11 gr/dl'nin, hematokrit değerinin %33'ün altında olması kabul edilmiģtir (Api ve ark., 2009). Gebelikte en sık rastlanan anemi, demir eksikliği ve akut kan kaybına bağlı anemidir. Demir eksikliği anemisi daha çok beslenme yetersizliği ve

29 17 akut kan kaybına bağlı olarak geliģmektedir (Cunningham ve ark., 2001, s.: 1308, 1309). Dünyada, gebeliklerde anemi prevalansı farklı çalıģmalarda % arasında değiģmektedir. DSÖ verilerine göre ise dünya nüfusunun yaklaģık %30 unun, dünyadaki gebe kadınların ise yarıdan fazlasının anemik olduğu tahmin edilmektedir. Yine DSÖ verilerine göre, demir eksikliği anemisi oranı Avrupa da %14, Türkiye de %25 tir. Ġstanbul'da anemi tedavisi almayan gebelerde yapılan çalıģmada ise demir eksikliği anemisi prevalansı %10,1 olarak saptanmıģtır. Ülkemizdeki çalıģmaların çoğu Sağlık Ocağı'na baģvuran gebelerdeki anemi prevalansını saptamaya yönelik küçük ölçekli çalıģmalar olup, bu çalıģmalara göre Türkiye deki anemi prevalansı bölgelere göre büyük değiģiklikler (%29,4-%95,2) göstermektedir. DSÖ, gebelerde anemi prevalansı %40 tan az saptandığında ikinci trimesterden itibaren 6 ay süre ile günlük 60 miligram (mg) elementer demir kullanılmasını önermektedir. Anemi prevalansı %40 ve üzerinde saptandığında ise ikinci trimesterden itibaren 6 ay ve doğumdan sonra 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 60 mg elementer demir kullanılmasını ülke deneyimlerine bağlı olarak önermektedir. Gebelikte anemi görülme sıklığı, sosyoekonomik durum, kadının beslenme durumu, gebenin adolesan olması, gebelik sayısı, gebelikler arasındaki süre, akut kan kaybı gibi nedenlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir (WHO, 1992; Oruç ve ark., 1996; Pirinçci ve ark., 2001; Mersin ve ark., 2002; Api ve ark., 2009). Gebelikte aneminin maternal ve perinatal etkileri konusunda farklı görüģler bulunmaktadır. DSÖ, maternal mortalitenin %20 sine aneminin katkısı bulunabileceğini öne sürmektedir. Anemi, preterm doğum, ĠUGG, DDA gibi bebekle ilgili komplikasyonlar ve preeklampsi, eklampsi gibi maternal komplikasyonlar ile de iliģkilendirilmiģ olup, bazı çalıģmalarda ise kötü perinatal sonuçlar ile iliģkili olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenlerden dolayı anemi, kadın sağlığı ve gebe sağlığı açısından önemle ele alınması gereken bir sağlık sorunudur (Murphy ve ark., 1986; WHO, 1992; Levy ve ark., 2005; Api ve ark., 2009). Adolesan gebelerde aneminin diğer yaģ grubundaki kadınlardan daha fazla saptandığını gösteren birçok çalıģma sonucu bulunmaktadır (Treffers ve ark., 2001; Desdicioğlu ve Malas, 2006; Geist ve ark., 2006; Trivedi ve Pasrija, 2007; Phupong ve Suebnukarn, 2007; De vienne ve ark., 2009). Bunun sebeplerinden bazıları; adolesanların kendi büyümesi ile fetus büyümesinin birlikte devam etmesi sebebiyle vücuttaki depoların hızla tükenmesi, fetal büyüme ve

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

YAġLI HASTALARDA TEDAVĠ SÜREÇLERĠNDEKĠ DÜġME RĠSKĠNĠN VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

YAġLI HASTALARDA TEDAVĠ SÜREÇLERĠNDEKĠ DÜġME RĠSKĠNĠN VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI YAġLI HASTALARDA TEDAVĠ SÜREÇLERĠNDEKĠ DÜġME RĠSKĠNĠN VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HemĢire Sevilay

Detaylı

KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI

KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI Dilek EROĞLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI

Detaylı

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fatıma Sevde ÖNER YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Çalışma grubunun amacı Çalışma biçimi

Çalışma grubunun amacı Çalışma biçimi Nüfusbilim Derneği olarak, sadece ailelere ve/veya sadece kamu kurumlarına bırakılmayacak kadar büyük ve önemli olan bu toplumsal müdahale alanında, sivil toplum kuruluģlarının, belediyelerin, kamu kurumlarının,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ Aylin ARMAĞAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ PSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 1-B ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ KATILIMCI REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Üreme

Detaylı

LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNDE DEPRESYON DÜZEYĠ VE ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ

LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNDE DEPRESYON DÜZEYĠ VE ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ T.C ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ PSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNDE DEPRESYON DÜZEYĠ VE ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ Yüksek Lisans Tezi Tezi Hazırlayan:

Detaylı

ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI

ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI i ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI AYġEGÜL ÖZER 2013 DENĠZLĠ ii iii ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ

Detaylı

65 YAġ VE ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER-FEKAL ĠNKONTĠNANSIN YAYGINLIĞI, RĠSK FAKTÖRLERĠ VE YAġAM KALĠTESĠNE ETKĠSĠ

65 YAġ VE ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER-FEKAL ĠNKONTĠNANSIN YAYGINLIĞI, RĠSK FAKTÖRLERĠ VE YAġAM KALĠTESĠNE ETKĠSĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 65 YAġ VE ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER-FEKAL ĠNKONTĠNANSIN YAYGINLIĞI, RĠSK FAKTÖRLERĠ VE YAġAM KALĠTESĠNE ETKĠSĠ Tuba DEMĠREL YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HEMġĠRELĠK

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ

Detaylı

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu Değerli Meslektaşlarım, Tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen doğum oranlarını azaltma çalıģmalarının hızlandığı 2011 yılında, anlamlı bir kongre olacağını düģündüğümüz, I. Uluslar arası II. Ulusal Ebelik

Detaylı

EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Fatma Sibel TÜZER Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE ERĠġKĠN DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU ĠLE

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARDAKĠ SOSYAL BECERĠLERĠN BAZI

Detaylı

TÜRKĠYE DE YAġLI KONUTLARININ YAPILABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġehir Plancısı Banu ġener 516011003

TÜRKĠYE DE YAġLI KONUTLARININ YAPILABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġehir Plancısı Banu ġener 516011003 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE YAġLI KONUTLARININ YAPILABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġehir Plancısı Banu ġener 516011003 Tezin Enstitüye

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı

Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı COPYRIGHT Bu kitapta yer alan bilgi ve görüşler konuşmacılara aittir, TAP Vakfı nın görüşlerini yansıtmaz. Kitapta yer alan

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI KABĠN EKĠPLERĠNDE Ġġ TATMĠNĠ VE TÜKENMĠġLĠK DUYGUSU: THY ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Didem HEKĠMOĞLU

Detaylı