SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU"

Transkript

1 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANKARA İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: + (312) Faks: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi Tel: + (312) Faks: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: + (312) Strl. Faks: + (312) İnternet E-posta Yayın No 4226 ISSN Bu yayınla ilgili ortaya çıkabilecek düzeltmeler Kurum web sayfasında verilecektir. Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: +(0312) * Faks: +(0312) Eylül 2014 MTB: Adet

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yap s ile ilgili idari kay t, say m ve ara t rmalardan elde etti i bilgileri, ba ta kamu kurum ve kurulu lar ve ara t rmac lar olmak üzere kamuoyunun kullan m na sunmaktad r. Yay nlar, tutarl l k, zamanl l k, effafl k ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet sunumu ilkelerine göre haz rlanmaktad r. Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyac n her geçen gün artmas na paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyile tirilmesi, geli tirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanmas, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemi ne uygun kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla, ülke genelinde statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) tan mlanm, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge Te kilatlar n n güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyap kurulmu tur. Yerel düzeyde kalk nma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacakt r. Bu yay nda yer alan bölgesel veriler BBS ye göre s n fland r lm t r. Bölgesel düzeyde ayr nt l verilerin üretilmesi, kay tlara dayal verilerin geli tirilmesine ba l d r. Ulusal kay t sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜ K taraf ndan yürütülen faaliyetler devam etmektedir. Bölgesel düzeyde veri talebinin yüksekli i göz önünde bulundurularak haz rlanan bu yay n, de i ik zamanlarda yay nlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her a amadaki karar al c ve kullan c lara kolayl k ve zaman tasarrufu sa layacakt r. Ayn zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri hizmetteki geli meleri ve eksiklikleri tesbit etmek amac yla, üretilen verileri göstergelere dönü türerek karar almada kolayl k sa layacak, BBS ye göre Ankara ilinin bilgilerini içermektedir. Ayr ca yay nda, kullan c lar n kar la t rma yapabilmelerini sa lamak üzere TR51 (Ankara) 2. Düzeyde bölge biriminin göstergelerine de yer verilmektedir. Yay n n tüm kullan c lara kolayl k sa lamas n ve faydal olmas n dilerim. Birol AYDEMİR Başkan Birol AYDEM R Ba kan III

5 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Önsöz çindekiler Aç klama Genel Bilgiler III V IX XI 1. Temel Göstergeler 1 BBS 2. düzey Grafik 1.1 Ki i ba na Gayri Safi Katma De er, TÜFE-Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im oran (%), Çal an say lar n n Türkiye toplam içindeki pay, Maa ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay, Tablo 1.1 BBS 2. düzey (26 bölge) ki i ba na gayri safi katma de er, BBS 2. düzey (26 bölge) TÜFE göstergeleri BBS 2. düzey (26 bölge) sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri, BBS 3. düzey Grafik 1.5 Nüfus, l ve ilçe merkezleri, belde ve köyler nüfusunun toplam nüfus içindeki oran, Nüfus yo unlu u, Y ll k nüfus art h z, Toplam ya ba ml l k oran, Net göç h z, Kaba evlenme h z, Kaba do um h z, Bebek ölüm h z, thalat, hracat, Yüz bin ki i ba na dü en hastane yatak say s, Ö retmen ba na dü en ö renci say s (ilkokul), 2013/' lkokulda net okulla ma oran, 2013/' Ortaö retimde (lise) net okulla ma oran, 2013/' Bitkisel üretim de eri, Canl hayvanlar de eri, sizlik oran, stihdam oran, Ki i ba na toplam elektrik tüketimi, Belediyelerde ki i ba na çekilen günlük su miktar, Bin ki i ba na otomobil say s, Onbin araç ba na kaza say s, Is tma sistemi kat kaloriferi olan hanehalk oran, llere göre mutluluk düzeyi, llere göre umut düzeyi, Tablo 1.4 BBS 3. düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) demografi göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) d ticaret göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) sa l k göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) e itim göstergeleri, 2013/' BBS 3. düzey (81 il) tar m göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) i gücü göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) elektrik tüketim göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) çevre göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) ula t rma göstergeleri,

6 İçindekiler Sayfa 1.14 BBS 3. düzey (81 il) nüfus konut ara t rmas göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) konut sat göstergeleri, BBS 3. düzey (81 il) mutluluk düzeyi, BBS 3. düzey (81 il) umut düzeyi, Ekonomik ve Sosyal Yap 72 Tablo 2.1. Nüfus ve Demografi l ve ilçe merkezleri ile belde ve köyler nüfusu, lçe, belediye ve köy say s, Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus (15 ve daha yukar ya taki nüfus), Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus (6 ve daha yukar ya taki nüfus), Bitirilen e itim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus (15 ve daha yukar ya taki nüfus), llerin ald göç, verdi i göç, net göç ve net göç h z, Annenin ya grubuna göre do umlar, Cinsiyete göre do umlar, Ortalama evlenme ya ve ortalama ilk evlenme ya, Ya grubuna göre evlenmeler, Ya grubuna göre bo anmalar, Evlilik süresine göre bo anmalar, Ya grubuna göre ölümler, Daimi ikametgaha göre seçilmi ölüm nedenlerinin da l m, Ya grubu ve cinsiyete göre intiharlar, lçelere göre il ve ilçe merkezleri ile belde ve köyler nüfusu, lçe, ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, lçe, okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus ( 6 +ya ), lçe, bitirilen e itim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 15 +ya ), lçe, yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus (15+ ya ), lçelere göre ortalama hanehalk büyüklü ü, kamet edilen ilçeye göre nüfusa kay tl olunan il, lçe ve cinsiyete göre do umlar, lçe, cinsiyet ve ya grubuna göre evlenmeler, lçe ve cinsiyete göre ölümler, lçe, cinsiyet ve ya grubuna göre ölümler, lçe ve cinsiyete göre intiharlar, Milli Gelir Cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma de er (iktisadi faaliyet kollar na göre temel fiyatlarla), Fiyat ve Endeksler Tüketici fiyatlar de i im oranlar (2003=100), D Ticaret Ekonomik faaliyetlere göre ihracat (ISIC, Rev.3), Ekonomik faaliyetlere göre ithalat (ISIC, Rev.3), statistikleri kay tlar na göre giri im say s, Mali arac kurulu istatistikleri, VI

7 İçindekiler 2.6. n aat Sayfa Kullanma amac na göre yap lacak yeni ve ilave yap lar, (Yap ruhsatlar na göre), Kullanma amac na göre tamamen veya k smen biten yeni ve ilave yap lar, (Yap kullanma izin belgelerine göre), Enerji Kullan m yerlerine göre elektrik tüketimi, Ula t rma Motorlu kara ta tlar, Y l içinde devri yap lan motorlu kara ta t say s, Trafik kazalar, Yol uzunluklar, Kullan lan yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, Hava meydanlar nda ini -kalk yapan uçak say s ile iç ve d hatlarda ta ma, E itim E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar, 2009/' /' Ö retmen ba na dü en ö renci say s, 2009/' /' Yüksekö retim kurumlar nda kendi biriminde görevli ö retim eleman say s, 2008/' /' Yüksekö retim kurumlar nda önlisans ve lisans düzeyinde ö renci say lar, 2008/' /' Sa l k Hastane ve yatak say s, Sa l k personeli say s, gücü Kurumsal olmayan nüfusun y llara göre i gücü durumu (15+ ya ), stihdam edilenlerin sektörel da l m (15+ ya ), arama süresine göre i sizler (15+ ya ), E itim durumuna göre i gücü, i siz, istihdam durumu (15+ ya ), stihdam edilenlerin y llara göre i teki durumu (15+ ya ), gücüne dahil olmayanlar n y llara göre i gücüne dahil olmama nedenleri (15+ ya ), Tar m Tar m alan kullan m, Tah llar ve di er bitkisel ürünlerin hasat edilen alan, Tah llar ve di er bitkisel ürünlerin üretim miktarlar, Sebzelerin üretim miktarlar, Meyvelerin üretim miktarlar, Seçilmi ürünlerde örtü alt sebze ve meyve üretim miktarlar, Niteliklerine göre örtü alt tar m alanlar, Organik bitkisel üretim (geçi süreci dahil), Canl hayvanlar, Süt ve bal üretimi, Tar msal üretim de eri, Seçilmi tar msal alet ve makine say lar, lçelere göre tar m alan kullan m, lçelere göre seçilmi tah l ve di er bitkisel ürünlerin üretimi, lçelere göre seçilmi sebze ürünleri üretimi, lçelere göre seçilmi meyve ürünleri üretimi, lçelere göre seçilmi örtü alt ürünlerin üretimi, lçelere ve niteliklerine göre örtü alt tar m alanlar, lçelere göre seçilmi tar msal alet ve makineler, lçelere göre hayvansal üretim, VII

8 İçindekiler Çevre Sayfa Belediye su istatistikleri, Belediye at ksu istatistikleri, Belediye at k istatistikleri, Belediyelerin çevresel harcamalar, çme ve kullanma suyu ebekesi ve ar tma tesisi ile hizmet verilen belediye say s ve nüfusu, Kaynaklar na göre belediyeler taraf ndan içme ve kullanma suyu ebekesi ile da t lmak üzere çekilen su miktar, Belediyelerin içme ve kullanma suyu ar tma tesisi mevcut durumu, Kanalizasyon ebekesi ve ar tma tesisi ile hizmet verilen belediye say lar ve nüfusu, Al c ortamlar na göre kanalizasyon ebekesinden de arj edilen at ksu miktar, At ksu ar tma tesisleri, Bertaraf yöntemine göre belediye at k miktar, lçelere göre belediyelerin çevresel harcamalar, Turizm Giri, ç k kap lar n n ba l oldu u il ve ula m yoluna göre giri ve ç k yapan vatanda lar, Giri, ç k kap lar n n ba l oldu u il ve ula m yoluna göre giri ve ç k yapan yabanc lar, Kültür Halk kütüphanesi, kitap ve yararlanma say s, Sinema salonu, gösteri ve seyirci say s, Tiyatro salonu, gösteri ve seyirci say s, 2007/' /' Seçim Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, Ya ve cinsiyete göre seçmen profili, lçelere göre milletvekili genel seçimi sonucu, Adalet Türlerine göre ceza infaz kurumu say s, Suçun i lendi i yerle im yeri ve e itim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Suçun i lendi i yerle im yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Geli nedenine göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, snat edilen suç türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, Hanehalk Tüketim Harcamalar Harcama türlerine göre hanehalk tüketim harcamas n n da l m (%), Ek 1. Veri kaynaklar lgili bilgilere ula mak için VIII

9 Açıklama AÇIKLAMA 1. Giri Bölgesel düzeyde kullan c talebi dikkate al narak seçilen belirli de i ken ve göstergelerden olu an bu çal ma, kullan c lar n bölgesel veriye daha kolay ula abilmesi amac yla haz rlanm t r. Ayr ca grafiklerle verinin daha kolay anla labilmesi amaçlanm t r. 2. Kapsam En fazla mevcut son be referans dönem verileri içerilmektedir. TR51 2. düzey bölgesi ve TR düzey ili olan Ankara n n yan nda, BBS 2. düzey (26 bölge) ve BBS 3. düzey (81 il) göstergeleri kapsanmaktad r. Verilerin son güncelleme tarihi 01/07/2014 tür. 3. Veri Kaynaklar Verilerin önemli bir k sm Türkiye statistik Kurumunun çal malar ya da ilgili kurumlarla yap lan i birli i ile elde edilmi tir. Bir bölümü ise ilgili kurumlar n yay nlar ndan oldu u gibi al nm t r. lk k s mda bu verilerden yararlan larak göstergeler hesaplanm t r. 4. S n flamalar Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geli tirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemi ne uygun, kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla ülke çap nda statistiki Bölge Birimleri S n flamas tan mlanm t r. Bu s n flamada iller 3. Düzey olarak tan mlanm ; ekonomik, sosyal ve co rafi yönden benzerlik gösteren kom u iller ise bölgesel kalk nma planlar ve nüfus büyüklükleri de dikkate al narak 1. Düzey ve 2. Düzey olarak grupland r lmak suretiyle hiyerar ik statistiki Bölge Birimleri S n flamas yap lm t r.buna göre: 1. Düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 12 adettir. 2. Düzey: 3. Düzeydeki kom u illerin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 26 adettir. 3. Düzey: l düzeyinde 81 adet statistiki Bölge Birimi yer almaktad r. Her il bir statistiki Bölge Birimini tan mlamaktad r. S n flamaya ili kin ayr nt l bilgi statistiki Bölge Birimleri S n flamas tablosunda verilmektedir. Simge ve K saltmalar... Bilgi elde edilememi tir - Bilgi yoktur * Bilgi geçicidir c Gizli veri 0 Kullan lan birimin yar s ndan azd r TL Türk Liras $ ABD Dolar BBS statistiki Bölge Birimleri S n flamas TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi GSKD Gayri Safi Katma De er 2012/ 13 01/10/2012 ile 31/09/2013 aras ndaki ö renim dönemi 2010/ da ba layan ve 2011 de biten tiyatro sezon y l NACE Rev.2 Avrupa Toplulu u nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas ISIC Rev.3 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas CPA Faaliyetlere Göre Ürünlerin statistiki S n flamas MWh watt saate e de er enerji birimi KWh watt saate e de er enerji birimi IX

10 Açıklama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey TR Türkiye TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak (Tekirda, TR211 Tekirda TR81 Karabük, TR812 Karabük TR21 Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n TR2 Bat K rklareli ) TR213 K rklareli Bat (Kastamonu, TR821 Kastamonu Marmara ( Bal kesir, TR221 Bal kesir TR82 Çank r, TR822 Çank r TR22 Çanakkale ) TR222 Çanakkale TR8 Karadeniz Sinop) TR823 Sinop TR31 ( zmir) TR310 zmir (Samsun, TR831 Samsun (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat TR32 Denizli, TR322 Denizli TR83 Çorum, TR833 Çorum Mu la) TR323 Mu la Amasya) TR834 Amasya TR3 Ege (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Ordu, TR902 Ordu TR33 Kütahya, TR333 Kütahya Do u Giresun, TR903 Giresun U ak) TR334 U ak TR9 Karadeniz TR90 Rize, TR904 Rize (Bursa, TR411 Bursa Artvin, TR905 Artvin TR41 Eski ehir, TR412 Eski ehir Gümü hane) TR906 Gümü hane Bilecik ) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum Do u ( Kocaeli, TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, TRA12 Erzincan TR4 Marmara Sakarya, TR422 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt TR42 Düzce TR423 Düzce TRA Kuzeydo u (A r, TRA21 A r Bolu, TR424 Bolu Anadolu Kars, TRA22 Kars Yalova ) TR425 Yalova TRA2 I d r, TRA23 I d r Bat TR51 ( Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan TR5 Anadolu ( Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya TR52 Karaman) TR522 Karaman Elaz, TRB12 Elaz TRB1 ( Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl TR61 Isparta, TR612 Isparta Ortado u Tunceli ) TRB14 Tunceli TRB Burdur) TR613 Burdur Anadolu (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Mu, TRB22 Mu TR6 Akdeniz Mersin) TR622 Mersin TRB2 Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari Kahramanmara TR632 Kahramanmara (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye TRC1 Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis ) TRC13 Kilis Aksaray, TR712 Aksaray ( anl urfa, TRC21 anl urfa Ni de, TR713 Ni de TRC Güneydo u TRC2 Diyarbak r ) TRC22 Diyarbak r Orta Nev ehir, TR714 Nev ehir Anadolu (Mardin, TRC31 Mardin TR7 Anadolu K r ehir) TR715 K r ehir Batman, TRC32 Batman TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri TRC3 rnak, TRC33 rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Toplam X

11 Genel Bilgiler GENEL B LG LER ANKARA Tarihçe Ankara n n ilk yerle im tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bölgede yap lan ara t rmalar, kentin Paleolitik Ça dan itibaren yerle me alan oldu unu göstermektedir. Hitit eserlerinde s k s k rastlanan Ankuva, muhtemelen bugünkü Ankara kentinin bulundu u yerdir. Ankara n n kent olarak ilk kurulu u Phyrigia dönemindedir y l nda Selçuklu Sultan Alparslan n Malazgirt te Bizans ordusunu yenmesinden sonra 1073 y l nda Ankara Türklerin eline geçmi tir. Bu tarihten ba layarak Osmanl lar taraf ndan Anadolu nun siyasal birli inin kurulmas na kadar geçen sürede kent, Türk beylikleri, Bizans ve Mo ol egemenli i alt nda de i ik dönemler geçirmi tir lü y llardan ba layarak Ahi merkezlerinden biri olarak ticari i levlere sahip olan Ankara, Osmanl mparatorlu u nun yükselme döneminde de önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmi tir. 20. yüzy l n ba nda ya anan sava lar, Osmanl mparatorlu u nun y k l ve 1917 yang n n n da etkisi ile daha da gerileyen kent, Kurtulu Sava s ras nda yeniden önem kazanmaya ba lam t r. Kurtulu Sava m z n idare edildi i bir merkez olarak, ad milli mücadelemizin sembolü haline gelen Ankara, 13 Ekim 1923 te ba kent olmu tur. Co rafi Durum km² lik bir alana sahip olan Ankara n n ortalama olarak deniz seviyesinden yüksekli i 890 metredir. Do usunda K r kkale ve K r ehir, kuzeyinde Çank r ve Bolu, kuzeybat s nda Bolu, bat s nda Eski ehir, güneyinde Konya ve Aksaray illeri bulunmaktad r. Ankara, Orta Anadolu`nun kuzeybat s nda bulunan K z l rmak ve Sakarya nehirlerinin kollar n n olu turdu u ovalarla kapl bir bölgedir. lin kuzey s n r n Kuzey Anadolu s ra da lar n n kollar olan da lar, Orta Anadolu düzlüklerinin devam olan ovalar çizer. Güney k sm nda Tuz Gölü çana, Kepez Ovalar ve Hac bekirözü gibi düzlükler bulunur. Bu düzlükler aras nda volkanik Karada ile Karasimir Da, Pa a Da ve Teke Da yükselir. Orta kesimlerden kuzeye do ru yakla t kça Haymana, Bala hatt n n kuzeyinde Kuzey Anadolu s ra da lar ile irtibatlar bulunan da s ralar belirir. Bunlar n aras nda dris ve Elmada lar yükselir. Güney Bat Kuzey-Do u do rultusunda Güre, Elma, dris, Karya d -Mire- Aydos-Çile, Aya ve H d r da s ralar aras nda çöküntü alanlar ve k vr lmalar ndan dolay Balaban, Mogan Gölü, Çubuk, Mürted ve Babayakup Ovalar meydana gelmi tir. Ankara Ovas do u-bat yönünde uzanm t r. Sakarya ve K z l rmak nehir kollar aras nda çukurlarda münferit olarak yüksek s rada lar görmek mümkündür. XI

12 Genel Bilgiler lin geni arazisinde yer yer iklim farkl l klar görülür. Güneyde, ç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde ise, Karadeniz ikliminin l man ve ya l halleri görülebilir. Kara ikliminin hüküm sürdü ü bu bölgede, k s cakl klar dü ük, yaz ise s cak geçer. Ankara ilinin iklim artlar ve topografik yap s Ankara ve çevresinde iki ayr bitki toplulu unun (step ve orman) geli mesine imkan sa lam t r. Yörede en yayg n olan bitki toplulu u steptir (bozk r). Step bitki örtüsü az ya alan çukur alanlarda ve platolar üzerinde yayg n haldedir. Bu bitki toplulu u içinde a aç yok denecek kadar azd r. Genelde dikenli çal lar dikkati çeker. Bunun yan s ra akarsu boylar nda s ralar halinde görülen i de, sö üt ve kavak a açlar step içerisinde yer al r. Step bitki örtüsünün en yayg n türlerini otlar olu turur. Ço u küçük boylu olan bu bitkiler birbiri yan nda ve kümeler halinde toplanm t r. Ankara çevresinde plato üzerinde yükselen münferit da lar ile kuzeydeki da l k sahada ya lardaki art yüzünden orman örtüsü kendini belli etmeye ba lar. Bozk r (step) ortas nda adac klar halinde görülen ormanlar, genelde tahripten arta kalan korulard r. Bu tür ormanlarda hakim a aç türü karaçam, ard ç ve yer yer me edir. Kurakç l orman deyimiyle adland r lan bu ormanlara en güzel önre i, Beynam Orman olu turmaktad r. Ankara`n n kuzeyindeki K z lcahamam ilçesi yak nlar ndan ba lamak üzere, orman örtüsü s kla maya ve gürle meye ba lar ki, burada i ne yaprakl a açlar yayg n türü olu tururlar. dari ve Sosyo - Ekonomik Durum Ankara ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Tüm belde ve köyler Büyük ehir kapsam na al nm t r. Bu nedenle ehirde ya ayanlar n oran % 100 dür. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Etimesgut, Alt nda, Pursaklar ve Polatl d r. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi ise Polatl d r. Nüfus bak m ndan en küçük ilçesi Evren dir, yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi Etimesgut tur. Ankara ilinin merkezi, Türkiye nin en kalabal k ikinci kentidir. Ankara da ki ilçe say s 25 dir. lin öne ç kan özellikleri Ankara n n sosyo-ekonomik yap s nda temel belirleyici, il merkezi Ankara n n ayn zamanda ülkenin yönetim merkezi olmas d r. Bu nedenle de kamu hizmetleri sektörü, Ankara ekonomik hayat nda önemli bir yer tutmaktad r. Ankara faal nüfusunun yakla k ¾ ü kamu hizmetleri, ticaret, ula m-haberle me, vb. faaliyetleri kapsayan, geni anlamda hizmetler sektöründe çal maktad r. Kent merkezi d ndaki alanlarda en önemli ekonomik faaliyeti tar m olu turmaktad r. Ankara daki topraklar n yakla k % 50 si tar m arazisi olarak kullan lmaktad r. Büyük ölçüde kuru tar m yap lmaktad r. Tah llar, üretilen ürünler aras nda büyük bir oran tutmaktad r. Yem bitkileri ve sanayi bitkilerinin üretimiyle, kentli nüfusun ihtiyac n kar lamaya yönelik sebze-meyve üretimi giderek artmaktad r. Ankara topraklar nda, tar m gibi hayvanc l k sektörü de oldukça yayg nd r. Genel olarak plato yap s nda olan Ankara topraklar, rak m ve mera özellikleri aç s ndan, özellikle küçükba hayvanc l a daha elveri lidir. XII

13 Genel Bilgiler Cumhuriyet'ten önce ilin ba l ca geçim kayna tar m ve hayvanc l k olup, tar msal ve hayvansal mallar n al m sat m ile k s tl bir ticaret söz konusuydu. Cumhuriyet'in ilk y llar yla beraber Ankara'da bir "yo unla ma dönemi" ya and. Ba kent olman n gerektirdi i hizmetleri verebilecek bir ehrin kurulmas amac ile ba lat lan alt ve üstyap in aatlar önce ticari hayat canland rd. Yan s ra in aat malzemelerini kar lamaya yönelik baz ufak çapl imalathaneler yap ld. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Sümerbank ve Etibank gibi Kamu Sanayi kurulu lar n n ve bu kurulu lara ba l fabrikalar n Ankara'da yap lm olmas, bu fabrikalara yan sanayi olarak çal an küçük boyutlu özel i letmelerin kurulmas n te vik etmi tir. Bu geli meler di er yerle im yerlerinden Ankara'ya nüfus göçünü ba latm ; böylelikle Ankara'da sanayile me ve artan nüfus birbirinin hem sebebi hem sonucu olmu tur. Bugün Ankara, ülke genelinde illerin ekonomik faaliyet konular ndaki a rl itibariyle sanayi a rl kl iller aras nda yer almaktad r. Ankara'da sürdürülen üretim faaliyetleri incelendi inde; ilin a aç i leri dal nda Türkiye genelinde önemli bir yeri oldu u görülmektedir. Cumhuriyet'in ba lar nda, 1925'te kurulan bira, 1926'da kurulan çimento ve Elmada 'da kurulan barut fabrikalar gibi say lar pek az sanayi kurulu u varken, yak n y llarda sanayi kurulu lar n n say s artm ve sanayi, büyük bir çe itlilik kazanma yoluna girmi tir. Art k Ankara ili s n rlar içinde makarna, un, bitkisel ya, süt ürünleri, eker, arap, bira gibi besin sanayine ait kurulu larla, çimento, traktör, tar m aleti ve makinalar, motor, boya, tu la-kiremit ve orman ürünleri, mobilya, madeni e ya, dokuma üreten sanayi kurulu lar vard r. Savunma Sanayi ile ilgili en önemli yat r mlarda Ankara'da gerçekle tirilmi tir. Savunma Sanayinin olu turdu u altyap ve talep sonucu Makina ve Metal Sanayi, Ankara ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bugün sanayi kurulu lar n n yüzde 40' n n üretim yapt alan Makina ve Metal Sanayiidir. Savunma Sanayi, hem yeti mi insan gücü, hemde bu sektör içinde yer alan kurulu lar n yaratt potansiyel yoluyla Ankara'da çok büyük sanayi kurulu lar n n do mas n sa lam t r. Ankara Sanayinde h zla büyüyen di er sektörler ise müteahhitlik, mobilya, tekstil olarak göze çarpmaktad r. Ankara son y llardaki büyük sanayi hamlesi ile memur, ticaret, tar m kenti kimli inden s yr l p bir sanayi kenti kimli ine bürünmü tür. Bir e itim, kültür ve üniversite ehri olan Ankara ilinde 6 devlet 13 vak f üniversitesi bulunmaktad r. XIII

14 Temel Göstergeler 1. TEMEL GÖSTERGELER Bu bölümde bölgedeki geli melere ait temel göstergeler BBS 2. düzey (26 bölge) ve BBS 3.düzey (81 il) ayr m nda verilmi tir. Ki i ba na göstergeler hesaplan rken her bir düzey için ilgili y la ait Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) sonuçlar kullan lm t r. ADNKS ye göre il, ilçe, belediye, köy ve mahalle nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü (NV GM) taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban 'nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nmaktad r. Bu kapsamda, 6360 ve 6447 say l kanunlar ile düzenlenen ve bu kanunlar uyar nca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlü e girecek olan idari ba l l k ve tüzel ki ilik de i iklikleri ile 5393 say l Yasa'n n 8 inci ve 11 inci maddelerine göre al nan ve söz konusu Kanun gere ince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birle me ve kat lmalar, belediye ve köy tüzel ki ili inin kald r lmas na ve bir beldenin köye dönü türülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl 'n n 421 say l Karar na istinaden, NV GM taraf ndan 1 Aral k 2013 tarihi itibar yla Ulusal Adres Veri Taban 'na yans t ld için, 2013 ADNKS sonuçlar belirtilen de i iklikleri içermektedir. Tan m ve Kavramlar Y ll k nüfus art h z : ki say m tarihi aras ndaki dönemde her 1000 nüfus için y ll k artan nüfustur. Y ll k nüfus art h z, do al art ba nt s ile hesaplanmaktad r; P n+t = P n * e rt Burada; P n P n+t e r t : n tarihindeki (dönem ba ndaki) nüfusu, : n+t tarihindeki (t y l sonra) nüfusu, : Logaritmay, : Y ll k nüfus art h z n, : ki tarih aras ndaki süreyi (y l olarak) göstermektedir. ki say m y l nüfuslar n n birbirine oranlanmas yoluyla elde edilen rakamsal de erler, oransal de erler olup, y ll k nüfus art h z n ifade etmemektedir. Y ll k nüfus art h z Microsoft Excel program nda a a daki formül kullan larak da hesaplanabilmektedir: = (LN (Sonraki Say m / Önceki Say m) / (iki say m y l aras ndaki fark))*1 000 Örnek: = (LN(2013 ADNKS nüfusu / 2012 ADNKS nüfusu) / ( ki ADNKS dönemi aras ndaki y l fark ))*1 000 = (LN( / )/(1))*1 000 = 13,7 Nüfus yo unlu u: Bir kilometrekareye dü en nüfustur. Nüfus yo unlu u hesaplan rken göller hariç yüzölçümü verileri kullan lm t r. Net göç: Belirli bir ilin ald göç ile verdi i göç aras ndaki farkt r. Belirli bir ilin ald göç verdi inden fazla ise net göç pozitif, verdi i göç ald göçten fazla ise göç negatiftir. 1

15 Temel Göstergeler Net göç h z : Göç edebilecek her bin ki i için net göç say s d r. m (.i-i.) = [(M.i -M i. )/(P i,t+n -0,5*(M.i -M i. ))]*k m (.i-i.) M.i M i. : Net göç h z : Ald göç : Verdi i göç M.i - M i. : Net göç P i,t+n : i'nin t+n zamandaki daimi ikametgah nüfusu i : Göçün incelendi i alan k : Sabit say (k=1 000) Örne in; Ankara ilinin, döneminde ald göç , verdi i göç , toplam nüfus dir dönemine ili kin net göç h z n hesaplamak için; m (Ankara) = [( )/( ,5*( ))]*1 000 m (Ankara) = 6,53 olarak bulunur. Ya : Ki inin bitirmi (tamamlam ) oldu u ya t r. Daha önceki y llarda, ki ilerin bitirmi oldu u ya bilgisi bir y l 365 gün olarak dikkate al narak hesaplanm t r ADNKS ya hesab nda ise, önceki y llardan farkl olarak art k y llar göz önünde bulundurulmu tur. Art k y l, Miladi takvimde 366 gün olan, yani di er y llara göre bir gün uzun olan y llara verilen add r. Bu fazladan gün 29 ubat olarak dört y lda bir uygulan r. Cinsiyet oran : Her 100 kad n için erkek say s d r. Cinsiyet oran = (P E /P K )*100 P E : Erkek nüfus P K : Kad n nüfus Toplam ya ba ml l k oran : ya grubundaki her 100 ki i için 0-14 ve 65 ve daha yukar ya gruplar ndaki ki i say s d r. (0-14 ya taki nüfus)+ (65 ve daha yukar ya grubundaki nüfus) Toplam ya ba ml l k oran = * 100 (15-64) ya taki nüfus Brüt okulla ma oran : lgili ö renim türündeki tüm ö rencilerin, ait oldu u ö renim türündeki teorik ya grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Toplam ö renci say s B: Teorik ya grubundaki toplam nüfus A Brüt okulla ma oran = x 100 B Net okulla ma oran : lgili ö renim türündeki teorik ya grubunda bulunan ö rencilerin, ait oldu u ö renim türündeki teorik ya grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik ya grubundaki ö renci say s B: Teorik ya grubundaki toplam nüfus A Net okulla ma oran = x 100 B 2

16 Temel Göstergeler Kaba evlenme h z : Belli bir y l içinde her bin nüfus ba na dü en evlenme say s d r. KEH E 1000 N KEH: Kaba evlenme h z E : Evlenme say s N : Y l ortas nüfus Kaba bo anma h z : Belli bir y l içinde her bin nüfus ba na dü en bo anma say s d r. KBH B 1000 N KBH: Kaba bo anma h z B : Bo anma say s N : Y l ortas nüfus Ortalama ilk evlenme ya : Belli bir y l içinde ilk kez evlenen çiftlerin ortalama evlenme ya d r. Ortalama ilk evlenme ya erkek ve kad n için ayr hesaplanmaktad r. Y N i 1 N y i Y: Ortalama ilk evlenme ya y i : ilk kez evlenen i. ki inin ya N: ilk kez evlenen ki i say s Kaba do um h z : Belli bir y l içinde her 1000 nüfus ba na dü en do um say s d r. KDH N D 1000 KDH: Kaba do um h z D : Do um say s N : Y l ortas nüfus Toplam do urganl k h z : Bir kad n n, do urgan oldu u dönem boyunca (15-49 ya lar aras nda) ya ayaca ve belirli ya a özel do urganl k h z n takip edece i varsay m alt nda do urabilece i ortalama canl do an çocuk say s d r TDH i Di N i 5 3

17 Temel Göstergeler TDH: Toplam do urganl k h z D i N i : i. ya grubundaki do um say s : i. ya grubundaki y l ortas kad n nüfus Kaba ölüm h z : Belli bir y l içinde her nüfus ba na dü en ölüm say s d r. Ö KÖH 1000 N KÖH: Kaba ölüm h z Ö N : Ölüm say s : Y l ortas nüfus Bebek ölüm h z : Belli bir y l içinde her canl do um ba na dü en bebek ölüm say s d r. BÖ BÖH 1000 D BÖH: Bebek ölüm h z BÖ : Bebek ölüm say s D : Canl do um say s hracat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelere mal satmas d r. thalat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelerden mal sat n almas d r. Gayrisafi katma de er (GSKD): Bir bölgede yerle ik ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (ç kt ) üretim de erinden, bu üretimde bulunabilmek için kulland klar mal ve hizmetler (ara tüketim) de erinin ç kar lmas sonucu elde edilen de erdir. GSKD (temel fiyatlarla) = Ç kt (temel fiyatlarla) - Ara Tüketim (al c fiyatlar yla) Bölgesel ki i ba gayrisafi katma de er: Cari fiyatlarla bölgesel gayri safi katma de erin y l ortas bölge nüfus tahminine bölünmesi ile elde edilen de erdir. Hesaplanan bu de erin ithalat a rl kl ortalama dolar kuruna bölünmesi ile dolar de eriyle ki i ba bölgesel gayri safi katma de ere ula lmaktad r. Yerel birim: Co rafi olarak tan mlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ili kin faaliyetleri ya da bunlar n bir k sm n yürüten bir birimdir. Yerel birim, giri imin; büro, ma aza, büfe, fabrika, atölye, maden oca, antiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi yerle ik olan bölümüdür. Yerel birim, bu yerde bir veya daha çok ki inin, tam süreli veya k smi süreli olarak çal mas ile giri im için ekonomik faaliyet yürütür. Giri im merkezinin bulundu u yer ile yard mc faaliyet yürüten birimlerin her biri ayr ayr yerel birimdir. Çal an say s : Ücretle çal anlar n y ll k ortalama say s na i sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çal an aile fertlerinin ve ç raklar n y ll k ortalama say s n n eklenmesi ile bulunur. stihdam Oran : stihdam n, kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus içindeki oran d r. gücüne kat lma oran : gücünün kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus içindeki oran d r.

18 Temel Göstergeler sizlik oran : siz nüfusun toplam i gücü içindeki oran d r. Maa ve ücretler: Bir i veren taraf ndan, yan nda ücret, maa, yevmiye kar l çal an ki iye, çal mas kar l nda yap lan nakdi (para) veya ayni (mal) ödemelerin toplam olarak tan mlan r. Maddi mallara ili kin brüt yat r m: Referans dönemi süresince tüm maddi mallara (arazi, makine ve teçhizat, mevcut bina ve yap larda, in aatlarda ve binalardaki büyük tadilatlar) yap lan yat r md r. Trafik kazas : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla arac n kar t ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanm olan olayd r. Belediyelerde ki i ba na çekilen günlük su miktar : Belediyeler taraf ndan içme ve kullanma suyu ebekesi ile da t lmak üzere temin edilen günlük ortalama su miktar n n, içme ve kullanma suyu ebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusuna oran d r. çme ve kullanma ebekesi ile da t lmak üzere çekilen y ll k toplam su miktar n n (litre olarak) ebeke ile hizmet verilen nüfusa ve 365 e bölünerek ki i ba su miktar hesaplanmaktad r. Örne in; Toplam çekilen içme suyu miktar (m 3 /y l) çme ve kullanma suyu ebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu ise, çme suyu miktar = [ (m 3 /y l) *1 000 (litre/m 3 ) / 365 (gün/y l)] = (litre/gün) Ki i ba çekilen günlük su miktar = [ (litre/gün)/ (ki i)] = 186 litre/ki i-gün olarak hesaplan r. Nüfus Konut Ara t rmas : 2011 Nüfus ve Konut Ara t rmas, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi nden elde edilemeyen; hanehalk özellikleri, i gücü, istihdam ve i sizlik, göç ve göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelikleri gibi bilgileri sa lamak amac yla yap lm t r. Bu ara t rma; 2 Ekim 2011 tarihini referans gün kabul ederek, 3 Ekim-31 Aral k 2011 tarihleri aras nda, örnekleme yöntemiyle seçilmi say m bölgelerindeki yakla k 2,2 milyon hanenin yan s ra kurumsal yerlerde bulunan ki ilerle yap lm t r. Ara t rmada yakla k 9 milyon ki i ile yüz yüze görü me gerçekle tirilmi tir. Ara t rmada, ülkemizde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatanda lar ile yabanc uyruklu ki iler kapsanm t r. Ancak, alt aydan k sa süreli ülkemizde bulunan (örne in yurt d nda ikamet edip, tatilini Türkiye de geçiren) T.C. vatanda lar kapsam d nda tutulmu tur. Hanehalk : Aralar nda akrabal k ba bulunsun ya da bulunmas n ayn konutta ya ayan bir veya birden fazla ki iden olu an topluluktur. Konut d nda bir adres biriminde (i yeri, otel, pansiyon, misafirhane vb.) birlikte ya ayan ki iler de hanehalk olarak de erlendirilmi tir. Nüfus Konut Ara t rmas nda "Bir konut bir hanehalk te kil eder." yakla m kullan lm t r. Ayn konutta ya ayan herkes (kirac, çal an, arkada vb.) ayn hanehalk n n üyesi kabul edilmi tir.

19 Temel Göstergeler Bina: Bir veya birden fazla konut ya da i yeri birimini kapsayan bir tavan veya çat yla örtülmü temelden tavana kadar uzanan d duvarlar ile kaplanm, ikamet, sanayi, ticaret, e itim ve di er çe itli kullan mlara tahsis edilen müstakil bir yap d r. Binalar, ikamet amaçl ve di er (ikamet amaçl olmayan) olarak iki kategoriye ayr lmaktad r. Net kullan m alan bak m ndan en az yar s ikamet amac yla kullan lan binalar (bo konutlar, yazl k/mevsimlik konutlar, kap c daireleri dahil) ikamet amaçl binalar olarak tan mlan r. Bina kat say s : Bodrum, zemin, normal ve çat katlar dahil toplam kat say s d r. Cadde seviyesinin alt nda yer alan katlar da toplam kat say s na dahildir. Bina in a y l : Binan n nihai olarak bitirildi i veya fiilen ikamete aç ld y ld r. Konut: Bir hanehalk n n ya ayabilmesi için in a edilmi, düzenlenmi veya dönü türülmü ; binan n tamam n kapsayan veya binan n ayr bir bölümünde bulunan, oda veya oda grubundan ve uzant lar ndan (koridor, giri gibi) olu an bir ev veya apartman dairesidir. Borulu su sistemi: Su ebekesi veya su deposu gibi özel bir sisteme boru ile ba l olan ve akarsu sa layan (çe me, musluk gibi) sistemdir. Tuvalet: Dört taraf kapal, ayr bir kap s bulunan, insan d k s n n ve kirli sular n plastik, beton, toprak vb. maddelerden yap lm bir boru yoluyla ana kanala, foseptik çukura veya la m borular na ak t ld yerdir. Banyo: Dört taraf kapal olan, ayr bir kap s bulunan, kirli sular n akmas için bir yolu (gideri) bulunan, y kanmaya tahsis edilmi ve tüm vücudun y kanmas na uygun yerdir. Ya am Memnuniyeti Ara t rmas : Mutluluk: Ac, keder ve zd rab n yoklu u ve bunlar n yerine sevinç, ne e ve tatmin duygular n n varl yla karakterize edilen durum; hayattan genel olarak memnun olma halidir. Memnuniyet: htiyaçlar n ve isteklerin kar lanmas ndan do an tatmin duygusudur. Umut düzeyi: Anket kapsam nda görü ülen bireylerin çok umutlu, umutlu, umutlu de il ve hiç umutlu de il kategorileri itibariyle umut düzeylerinin derecelendirmeleridir.

20 Temel Göstergeler

21 Temel Göstergeler

22 Temel Göstergeler 1.1 BBS 2. Düzey (26 bölge) ki i ba na gayri safi katma de er, 2011 Ki i ba na gayri safi katma de er ($) S ra TR Türkiye TR10 stanbul TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli TR22 Bal kesir, Çanakkale TR31 zmir TR32 Ayd n, Denizli, Mu la TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR51 Ankara TR52 Konya, Karaman TR61 Antalya, Isparta, Burdur TR62 Adana, Mersin TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n TR82 Kastamonu, Çank r,sinop TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis TRC2 anl urfa, Diyarbak r TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt

23 Temel Göstergeler 1.2 BBS 2. Düzey (26 bölge) TÜFE göstergeleri Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im oran (Aral k 2013/Aral k 2012) 12 ayl k ortalamalara göre de i im oran ( )/( ) (%) S ra (%) S ra TR Türkiye 7,40-7,49 - TR10 stanbul 7, ,89 5 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 7, ,24 2 TR22 Bal kesir, Çanakkale 7, ,86 6 TR31 zmir 7,94 4 7,27 19 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 7, ,92 25 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 6, ,29 18 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 7,62 8 7,49 14 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 7,79 6 7,94 4 TR51 Ankara 7, ,74 9 TR52 Konya, Karaman 7,84 5 7,43 16 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 7,65 7 7,24 20 TR62 Adana, Mersin 7, ,72 10 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 7, ,92 25 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 8,44 2 7,80 7 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 7, ,45 15 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 7,60 9 7,67 11 TR82 Kastamonu, Çank r,sinop 7, ,97 24 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 7, ,39 17 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 7, ,51 13 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 8,04 3 7,67 11 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 6, ,15 23 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 7, ,75 8 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 7, ,22 21 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 8,51 1 9,08 1 TRC2 anl urfa, Diyarbak r 7, ,09 3 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 6, ,

24 Temel Göstergeler 1.3 BBS 2. Düzey (26 bölge) sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri, 2011 Yerel birim say lar n n Türkiye toplam içindeki pay Çal an say lar n n Türkiye toplam içindeki pay Maa ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay Maddi mallara ili kin brüt yat r mlar n Türkiye toplam içindeki pay (%) S ra (%) S ra (%) S ra (%) S ra TR Türkiye 100,0-100,0-100,0-100,0 - TR10 stanbul 24,2 1 30,0 1 38,1 1 31,5 1 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 2,4 17 2,6 10 2,5 10 2,4 10 TR22 Bal kesir, Çanakkale 2,5 16 1,8 17 1,3 18 1,6 16 TR31 zmir 6,1 3 6,4 3 6,7 3 4,6 6 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 5,0 4 3,9 8 2,7 8 2,2 11 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 3,9 9 3,3 9 2,6 9 2,4 9 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 4,8 6 5,9 4 6,4 5 6,7 4 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4,4 8 5,3 5 6,4 4 7,1 3 TR51 Ankara 6,6 2 8,8 2 10,2 2 14,3 2 TR52 Konya, Karaman 2,9 13 2,3 14 1,6 14 1,6 14 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 4,9 5 4,3 6 3,4 6 3,6 7 TR62 Adana, Mersin 4,6 7 3,9 7 3,0 7 3,4 8 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 3,2 12 2,5 11 1,8 12 4,7 5 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 1,8 19 1,2 20 0,9 21 0,7 22 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 2,7 15 2,5 13 2,0 11 2,1 13 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 1,3 22 1,2 21 1,4 17 1,2 18 TR82 Kastamonu, Çank r,sinop 0,9 25 0,7 25 0,5 24 1,2 19 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 3,3 11 2,3 15 1,5 15 1,6 15 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 3,4 10 2,5 12 1,7 13 1,2 17 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 1,0 24 0,8 24 0,6 23 0,7 24 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 0,8 26 0,4 26 0,2 26 0,7 20 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 1,7 20 1,4 19 0,9 20 0,7 23 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 1,3 21 0,8 23 0,4 25 0,4 26 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 2,8 14 2,3 16 1,4 16 2,2 12 TRC2 anl urfa, Diyarbak r 2,2 18 1,8 18 1,1 19 0,7 21 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 1,2 23 0,9 22 0,6 22 0,6 25 Not. 1. "Finans ve Sigorta faaliyetleri" ile "Bilgi ve ileti im faaliyetleri" içinde yer alan Programc l k ve yay nc l k faaliyetleri kapsam d d r. 2. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. 11

25 Temel Göstergeler 12

26 Temel Göstergeler 13

27 Temel Göstergeler 14

28 Temel Göstergeler 15

29 Temel Göstergeler 16

30 Temel Göstergeler 17

31 Temel Göstergeler 18

32 Temel Göstergeler 19

33 Temel Göstergeler 20

34 Temel Göstergeler 21

35 Temel Göstergeler 22

36 Temel Göstergeler 23

37 Temel Göstergeler 24

38 Temel Göstergeler 25

39 Temel Göstergeler 26

40 Temel Göstergeler 27

41 Temel Göstergeler 28

42 Temel Göstergeler 29

43 Temel Göstergeler 30

44 Temel Göstergeler 31

45 Temel Göstergeler 32

46 Temel Göstergeler 33

47 Temel Göstergeler 34

48 Temel Göstergeler 35

49 Temel Göstergeler 36

50 Temel Göstergeler 37

51 Temel Göstergeler 1.4 BBS 3. Düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri Nüfus 2013 l ve ilçe merkez nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2013 Nüfus yo unlu u 2013 Y ll k nüfus art h z (%) S ra (%) S ra (ki i/km 2 ) S ra ( ) S ra TR Türkiye ,0-91, ,7 - TR100 stanbul , , ,8 13 TR211 Tekirda , , ,7 6 TR212 Edirne , , ,8 72 TR213 K rklareli , , ,9 68 TR221 Bal kesir , , ,7 58 TR222 Çanakkale , , ,3 18 TR310 zmir , , ,8 27 TR321 Ayd n , , ,2 25 TR322 Denizli , , ,5 29 TR323 Mu la , , ,1 16 TR331 Manisa , , ,8 46 TR332 Afyonkarahisar , , ,5 53 TR333 Kütahya , , ,4 71 TR334 U ak , , ,3 36 TR411 Bursa , , ,5 15 TR412 Eski ehir , , ,6 34 TR413 Bilecik , , ,1 9 TR421 Kocaeli , , ,1 7 TR422 Sakarya , , ,6 20 TR423 Düzce , , ,4 24 TR424 Bolu , , ,6 50 TR425 Yalova , , ,5 2 TR510 Ankara , , ,9 22 TR521 Konya , , ,0 31 TR522 Karaman , , ,6 42 TR611 Antalya , , ,9 5 TR612 Isparta , , ,7 57 TR613 Burdur , , ,4 38 TR621 Adana , , ,1 40 TR622 Mersin , , ,5 28 TR631 Hatay , , ,0 32 TR632 Kahramanmara , , ,7 37 TR633 Osmaniye , , ,8 26 TR711 K r kkale , , ,3 64 TR712 Aksaray , , ,6 52 TR713 Ni de , , ,9 45 TR714 Nev ehir , , ,9 59 TR715 K r ehir , , ,3 44 TR721 Kayseri , , ,9 23 TR722 Sivas , , ,5 60 Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Not. 1. Nüfus yo unlu u için göller hariç alanlar kullan lm t r 2. Y ll k nüfus art h zlar hesaplan rken 2013 y l idari bölünü yap s dikkate al nm t r 38

52 Temel Göstergeler 1.4 BBS 3. Düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri (devam) Nüfus 2013 l ve ilçe merkez nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2013 Nüfus yo unlu u 2013 Y ll k nüfus art h z % S ra (%) S ra (ki i/km 2 ) S ra ( ) S ra TR723 Yozgat , , ,1 78 TR811 Zonguldak , , ,2 73 TR812 Karabük , , ,4 11 TR813 Bart n , , ,7 55 TR821 Kastamonu , , ,8 10 TR822 Çank r , , ,7 3 TR823 Sinop , , ,3 21 TR831 Samsun , , ,0 51 TR832 Tokat , , ,2 80 TR833 Çorum , , ,0 54 TR834 Amasya , , ,0 66 TR901 Trabzon , , ,5 61 TR902 Ordu , , ,5 76 TR903 Giresun , , ,9 33 TR904 Rize , , ,4 35 TR905 Artvin , , ,4 30 TR906 Gümü hane , , ,8 1 TRA11 Erzurum , , ,8 77 TRA12 Erzincan , , ,6 48 TRA13 Bayburt , , ,3 70 TRA21 A r , , ,2 69 TRA22 Kars , , ,0 75 TRA23 I d r , , ,1 63 TRA24 Ardahan , , ,9 81 TRB11 Malatya , , ,2 62 TRB12 Elaz , , ,8 47 TRB13 Bingöl , , ,4 39 TRB14 Tunceli , , ,9 74 TRB21 Van , , ,1 19 TRB22 Mu , , ,7 67 TRB23 Bitlis , , ,3 65 TRB24 Hakkari , , ,1 79 TRC11 Gaziantep , , ,6 8 TRC12 Ad yaman , , ,2 56 TRC13 Kilis , , ,7 4 TRC21 anl urfa , , ,4 12 TRC22 Diyarbak r , , ,9 41 TRC31 Mardin , , ,6 49 TRC32 Batman , , ,7 14 TRC33 rnak , , ,6 17 TRC34 Siirt , , ,5 43 Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Not. 1. Nüfus yo unlu u için göller hariç alanlar kullan lm t r 2. Y ll k nüfus art h zlar hesaplan rken 2013 y l idari bölünü yap s dikkate al nm t r 39

53 Temel Göstergeler 1.4 BBS 3. Düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri (devam) Toplam ya ba ml l k oran 2013 Cinsiyet oran 2013 Okuma yazma bilen oran (+6 ya ) 2013 Net göç h z S ra S ra (%) S ra ( ) S ra TR Türkiye 47,7-100,7-96, TR100 stanbul 40, , ,4 10 4,7 19 TR211 Tekirda 40, , ,1 2 15,7 5 TR212 Edirne 38, , ,5 29-1,9 43 TR213 K rklareli 39, , ,3 15 2,4 28 TR221 Bal kesir 44, , ,1 21-0,8 39 TR222 Çanakkale 41, , ,0 5 13,1 6 TR310 zmir 40, , ,1 3 3,5 22 TR321 Ayd n 44, , ,3 13 2,3 29 TR322 Denizli 44, , ,1 4 3,2 23 TR323 Mu la 42, , ,8 6 5,3 16 TR331 Manisa 44, , ,9 22-0,5 38 TR332 Afyonkarahisar 49, , ,4 31-6,5 59 TR333 Kütahya 42, , ,2 17-5,3 52 TR334 U ak 44, , ,1 18 0,5 32 TR411 Bursa 42, , ,8 25 5,0 17 TR412 Eski ehir 39, , ,6 7 7,0 14 TR413 Bilecik 41, ,7 3 97,4 11 4,9 18 TR421 Kocaeli 43, , ,2 16 9,8 10 TR422 Sakarya 44, , ,4 30 3,9 21 TR423 Düzce 45, , ,0 34 3,0 25 TR424 Bolu 45, , ,8 37 2,6 27 TR425 Yalova 43, , ,6 9 22,3 4 TR510 Ankara 40, , ,6 8 6,5 15 TR521 Konya 50, , ,1 19-1,9 44 TR522 Karaman 50, , ,1 20-2,9 49 TR611 Antalya 42, , ,6 1 11,4 8 TR612 Isparta 44, , ,7 26-2,6 48 TR613 Burdur 47, , ,6 28 4,5 20 TR621 Adana 48, , ,5 39-5,7 53 TR622 Mersin 47, , ,3 12-2,4 46 TR631 Hatay 54, , ,3 14-6,8 60 TR632 Kahramanmara 59, , ,7 58-4,4 51 TR633 Osmaniye 54, , ,7 59-0,5 37 TR711 K r kkale 44, , ,7 38-9,9 69 TR712 Aksaray 52, , ,6 49-5,8 54 TR713 Ni de 53, , ,5 42-2,2 45 TR714 Nev ehir 49, , ,1 33-6,4 57 TR715 K r ehir 45, , ,5 40-0,4 36 TR721 Kayseri 49, , ,8 24 2,2 30 TR722 Sivas 51, , ,7 56-6,2 56 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar 40

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 Yozgat-SarıkayaKaplıcaları-Tarihi Roma Hamamı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 VAN İstatistiki veri ve bilgi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE GAZİANTEP 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE GAZİANTEP 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE GAZİANTEP 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE GAZİANTEP 2013 Zeugma Mozaik Müzesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE GAZİANTEP 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SEЗЭLMЭЮ GЦSTERGELERLE ADANA 2013

SEЗЭLMЭЮ GЦSTERGELERLE ADANA 2013 SEЗЭLMЭЮ GЦSTERGELERLE ADANA 2013 SEЗЭLMЭЮ GЦSTERGELERLE ADANA 2013 Alman Kцprьsь, Karaisalэ TЬRKЭYE ЭSTATЭSTЭK KURUMU TЬRKЭYE ЭSTATЭSTЭK KURUMU SEЗЭLMЭЮ GЦSTERGELERLE ADANA 2013 TЬRKЭYE ЭSTATЭSTЭK KURUMU

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ÇANAKKALE 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ÇANAKKALE 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ÇANAKKALE 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ÇANAKKALE 2013 Çimenlik Kalesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ÇANAKKALE 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÇANAKKALE 2012

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÇANAKKALE 2012 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÇANAKKALE 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ÇANAKKALE 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KİLİS 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KİLİS 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KİLİS 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KİLİS 2013 Ravanda Kalesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KİLİS 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BALIKESİR 2012

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BALIKESİR 2012 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BALIKESİR 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE AKSARAY 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE AKSARAY 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE AKSARAY 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE AKSARAY 2013 Nora Antik Kenti ve Hasan Dağı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE AKSARAY 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı