MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM / 64

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.) Tanımlar ) Tespit ve planlama ) Yüklenicinin yapacağı iģler... 7 Arızaların Onarımı... 8 Yeraltı Kablosu Arıza Tespiti ve Tefriki... 8 Abone Ġrtibatları... 9 Hasar Bildirimi... 9 Aydınlatma sistemleri ) Kompanzasyon, Güç AĢımı Ve Fider Açması Cezaları Kompanzasyon Güç AĢımı Fider açması ) Yer teslimi ) Yüklenicinin organizasyonu ) Yapılan ĠĢlerin Kontrolü ĠĢlerin Kontrolü ) Hak ediģlerin tanzimi Hurda Malzeme Formu Kapsamlı Bakım ĠĢleri Raporu Arıza raporları Personel raporu Araç raporu ĠĢ makinaları raporu Envanter Güncelleme ) Yüklenicinin sorumluluğu ) ġirketin Sorumlulukları ) Yüklenici temsilcisi ve mühendisin sorumluluğu / 64

3 12.) ĠĢ güvenliği Ekiplerdeki ĠĢ Güvenliği Sorumlusu ĠĢ güvenliği ve KiĢisel Koruyucu Malzemelerinin Temini, Korunması ve Kullandırılması ) Malzeme Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzemelerin Kapsamı ġirket Tarafından Temin Edilecek Malzemelerin Kapsamı Demontaj Malzemeler Malzeme Kayıtlarının Tutulması ) ÇalıĢma yerleri ) Personel Eğitimi Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında ÇalıĢma Ġzin Belgesi Eğitimi (EKAT) 22 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Eğitimi ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi Eğitime Öğrenci Olarak Katılmak Diğer Hususlar ) KABUL ĠġLERĠ Hizmet ĠĢleri Kabul Yapılması Kabul Noksanları ) Kapsam DıĢındaki ĠĢler ) EKLER: / 64

4 ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠġĠN KONUSU VE GÖREV BÖLGESĠ EK-2 de coğrafi haritasında ana hatları ile gösterilen OG sistemleri ve bu sistemlere bağlı tüm AG sistemlerinden oluģan elektrik dağıtım sisteminin (EDS) arıza onarım ve bakım iģi bu sözleģmenin konusudur. Söz konusu EDS sorumluluk sınırı EK-2 de ĠĢletme Mühendislikleri coğrafi haritalarında gösterildiği Ģekilde TEĠAġ bağlantı anlaģmalarındaki MEDAġ sınırlardan baģlayıp, 6446 sayılı kanunda tanımlanan müģteri hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen Ģekilde, müģterilerin sınırlarında biter.yüklenicinin, yukarıda belirtilen EDS nin belirlenen sınırları içerisindeki her türlü arıza iģinin en kısa sürede giderilerek arızalı bölgenin tekrar enerjilendirilmesi ve bakım iģlerinde de, planlı, programlı, kodlu bakım talimatlarına (EK 25) uygun olarak, elektrik dağıtım sistemindeki malzemelerin ve teçhizatların periyodik bakımlarını yapması bu sözleģmenin esas konusudur. Görev bölgesi, SözleĢmesinde belirlenen ve ek iģ olarak verilen, iģletme veya iģletmelerin görev yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki ġirketin sorumluluğundaki AG ve OG elektrik dağıtım tesislerinin tamamıdır. Bakım iģleri kapsamında, elektrik dağıtım sisteminde bulunan tesislerin tanımlanmıģ periyodik sürelerde bakımları, aydınlatma tesislerinin bakımını yapacaktır. Ortak elektrik tesislerinin sorumluluğu da bu iģin kapsamındadır. 1.) TANIMLAR 1.1. Orta Gerilim (OG) : Etkin değeri 1000 volt ile volt olan fazlar arası gerilimi, 1.2. Alçak Gerilim (AG) : Etkin değeri 1000 voltun altında olan gerilimi, 1.3. AG ve OG elektrik dağıtım tesisleri: Ġndirici Merkez (ĠM), dağıtım merkezi (DM), kesici ölçü kabini (KÖK), trafo binası, direk tipi trafo postası, enerji nakil hattı (ENH), alçak ve orta gerilim (AG-OG) dağıtım Ģebekesi, genel aydınlatma tesisleri, kompanzasyon tesislerini, 1.4. ġirketin sorumluluğundaki elektrik dağıtım tesisleri: SözleĢme imza tarihinde mevcut olan sözleģme süresi içerisinde tesis edilen üçüncü Ģahıslardan devir alınan ve mülkiyeti üçüncü Ģahıslara ait olup da iģletme sorumluluğu ġirkette olan tesisleri, 1.5. EDABĠS: Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi 4 / 64

5 1.6. Üçüncü Ģahıslara ait elektrik dağıtım tesisleri: Mülkiyeti ve ĠĢletme sorumluluğu üçüncü Ģahıslara ait olan tesisleri, 1.7. ġirket: Meram Elektrik Dağıtım A.ġ Yüklenici: ġirket adına sözleģme konusu iģini yapan firma 1.9. AG ġube Kablosu: Elektrik Dağıtım Sisteminde Alçak gerilim bağlantı noktası ile ölçü devresine kadar ki her türlü havai ve yer altı kablosudur ġirket Ambarları: Konya (Merkez)de bulunan ve Aksaray(Merkez)de bulunan ambar tesislerini EDS: Elektrik Dağıtım Sistemini, Ortak elektrik tesisleri: Orta Gerilim dağıtım seviyesinde 3. ġahıslar tarafından yapılan bir müģterinin kullanımında olan,yeni bağlantı talebiyle ortak kullanım haline gelecek branģman hattı ve müģtemilatı ile birden fazla müģterinin ortak kullanımında bulunan branģman hattı ve müģtemilatıdır ĠĢletme Birimi: ĠĢletme Mühendisliklerini ve ĠĢletme ġefliklerini, Kesintisiz Gün Sayısı: OG ve AG sayılarının toplamı sıfır olan 1 takvim günüdür BYS : Bakım Yönetim Sistemini, Çağrı Merkezi : ġirketin arıza ve aydınlatma kayıtlarını aldığı sistemi, EDB: Elektrik Dağıtım Bölgesini, CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini ifade eder. 5 / 64

6 2.) TESPĠT VE PLANLAMA A) ARIZA ONARIM Yer teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, Yüklenici Temsilcisi ve/veya mühendisin de olması Ģartıyla Yüklenici tarafından, görev bölgesindeki SözleĢme konusu tüm iģler mahallinde gezilerek; Öncelikle can ve mal emniyetini tehlikeye düģürecek eksiklik ve tespitler, Sistemin sağlıklı çalıģması için yapılması gerekli acil iģler, Tespit edilerek gereken önlemler Yüklenici tarafından acilen alınır. B) BAKIM Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren görev bölgesi sınırları içindeki sözleģme konusu tüm tesisleri mahallinde gezerek ön tespitlerini yapar. ġirketin yapmıģ olduğu tespitleri de ġirketten temin eder.bu ön tespitleri yaparken öncelikle can ve mal emniyetini tehlikeye düģürecek ve/veya özel emniyet tedbiri ile çalıģılması gereken yerleri ve koģulları tespit eder.bu hususlar çerçevesinde; bakım iģlerini en az kesinti, en üst seviyede iģ güvenliği sağlanacak Ģekilde, ve arıza kayıtlarını kontrol edip en fazla arıza gelen bölgeler dikkate alınarak, tekniğine uygun olarak ana planlamasını yapar. Bakım ana planını ve bu planda tespit edilmiģ yapılacak iģler listesi ve ana iģ programını yıllık olarak yer tesliminden itibaren 1 ay içinde hazırlayarak rapor halinde ġirket onayına sunar Aylık bakım programını yukarıdaki koģullara göre hazırlar.ana planlamasından sonra bakım yapmadan önce CBS üzerinden bakım bölgelerini çizerek BYS programına aktarır.bu bakım bölgelerini çizerken 1 veya en fazla 2 günlük veya trafo bölgesi bazında kol kol ayrı Ģekilde bölge çizimini yapar, daha sonra çizdiği bakım bölgelerini BYS ye aktarır (bknz : BYS EĞĠTĠM DÖKÜMANI), BYS programına aktarılan bakım bölgesinin tablet üzerinden keģfi tamamlayıp BYS üzerinden planladığı baģlangıç ve bitiģ tarihi girerek onaya sunar. Yapılan tespitler neticesinde mevcut elektrik dağıtım tesislerinde görülen can ve mal emniyetini tehlikeye düģürecek eksiklik ve aksaklıklar belirlenecek ve öncelikle bu eksiklik ve aksaklıklar giderilecektir. Aksi halde bu eksiklik ve aksaklıkların öncelikle giderilmemesi sebebi ile doğacak tüm zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 6 / 64

7 3.) YÜKLENĠCĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER Yüklenici, iģlerini SözleĢme ve eklerine, proje, kroki ve planlara, yürürlükteki mevzuata, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapacaktır. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaģılan iģ kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda ġirket yetkilidir. Yüklenici, belirlenen süre içinde söz konusu iģ kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ġirket tarafından kurulan BAKIM YÖNETĠM SĠSTEMĠ otomasyon(yazılım) programında yapacağı iģlerin sisteme uygun metotlarla girilmesini, bakım yapacağı tesislerin bilgilerinin girilmesi ile sistem tarafından otomatik üretilen iģ emirleri ve bu Ģartnamede tanımlanan diğer görevleri yapacaktır. Yüklenici, Bakım iģlerinde ġirket tarafından onaylanmıģ Ana iģ programına uygun olarak, iģin yapılacağı bölgeye 30 gün önceden giderek bölgede aģağıdaki detaylı tespitleri yapar; a) Detaylı olarak aylık çalıģma programını hazırlar. b) Ġhtiyaç duyulacak malzemeleri ve gerekiyorsa özel alet, edevat ve/veya iģ makinelerini tespit ve temin eder. c) Ġzin alınması gereken yerleri tespit ederek izinlerin alınmasını sağlar. d) Detaylı çalıģma programına uygun olarak kesinti süre ve yerlerini tespit eder. e) Ġlgili ĠĢletme mühendisliğinden çalıģacağı bölge ile ilgili özel bilgileri alarak yapılacak iģler ile ilgili mutabakatı sağlar. f) ÇalıĢma yapacağı bölgede elektrik kesinti ilanı için ġirkete en az 72 saat önceden ilan vermesini sağlayacak Ģekilde bildirir. g) Kesinti süresi 5 saattir. Bir günde 2 tane kesinti planlanabilir.aynı tesiste aynı gün içinde 1 den fazla kesinti yapılamaz. h) Aynı hattın elektriği iki gün peģ peģe kesilemez. i) Yüklenici, ġirket onayı olmadan bakım planını değiģtiremez. Kesinti ilanı verildikten sonra bu programı engelleyecek olağanüstü bir durum geliģmediği takdirde, Yüklenici ġirket onayı ile planlanan bölgede çalıģmaya baģlar. Yüklenici, enerji kesme tutanağını imzalayarak çalıģmaya baģlar. ĠĢ güvenliği Ģartlarını sağlayarak, EK 1 ĠĢin yapım metodunda detaylı olarak tanımlanmıģ bakım iģlerini yapar. Arıza Ekibi çalıģılacak bölgedeki kesintiyi ve topraklamayı yapar,bakım ekibi ile enerji kesildi tutanağını imzalar, çalıģma mahallini Bakım ekibine teslim eder.bakım ekibi iģ güvenliği Ģartlarını sağlayarak, EK 1 ĠĢin yapım metodunda detaylı olarak tanımlanmıģ bakım iģlerini yapar.bakım tamamlandıktan sonra Arıza Ekibi kontrolü yapar, Enerji verme tutanağını imzalar, hattın topraklamasını kaldırarak enerjiyi verir. 7 / 64

8 Bakım anında poyraz uygulamasını kullanarak kullandığı malzemeyi, demontaj ettiği malzemeyi, bakımda çalıģan ekip ve araç bilgisini girer ayrıca iģ güvenliği prosedürünü onaylar ve iģ baģlamadan gerekli güvenlik talimatlarını ekip çalıģanlarına okur, Bunun yanında anlık olarak bakımı yapılan envanterin etiket bilgilerini saha uygulaması aracılığıyla CBS sisteminden sorgular ve varsa değiģiklikleri uygular. Sistem sahada yapılan envanter öznitelik değiģiklikleri bakım tamamlanınca yüklenici mühendis ve bakım sürveyanına mail gönderilir.otomatik güncelleme yaptırılana kadar yüklenici mühendis bu maildeki değiģiklikleri CBS de manüel yapmaktan, bakım sürveyanı da bu değiģikliklerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmekten sorumludur. Yüklenici, ayrıca bakımda yapılan iģleri detaylı bir Ģekilde açıklayan, fotoğraf ve video ile gösteren bakım raporu hazırlayacak ve hak ediģle birlikte teslim edecektir.raporun formatı Sistem ĠĢletme Müdürlüğü tarafından verilecektir. Arızaların Onarımı Etkilenen abone sayısı, önemli abonelerin olması veya ġirket tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda elektrik dağıtım tesislerindeki arızaların tespiti ve onarımı yapılacaktır. ġirket her zaman arızaların öncelik sıralamasını değiģtirme yetkisine sahiptir. Sistemde her hangi bir arıza meydana geldiğinde bu arızanın acilen yapılıp sistemin enerjilendirilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Aydınlatma çalıģmaları, planlı kesintiler ve anlık oluģan büyük çaplı arıza bilgileri Yüklenici Veri Kayıt Operatörü tarafından sisteme kaydedilir. Çağrı merkezinden gelen kayıtlar sahadaki uygun ekibin el terminaline gönderilerek iģ emri süreci baģlatılarak tamamlanır. Yüklenici çağrı merkezi sistemine doğru verileri girmekle yükümlüdür. Yeraltı Kablosu Arıza Tespiti ve Tefriki Yüklenici tarafından kablo arıza noktaları tespiti ve çoklu kablolarda kablo tefriki yapılacaktır.bunun için gerekecek olan kablo test aracı Yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici, ġirketin elindeki kablo test araçlarını ekibiyle birlikte de belirtilen koģullarda kiralayabilecektir. 8 / 64

9 Abone Ġrtibatları ġirket tarafından çağrı merkezinden oluģturulacak iģ emri ile, aboneler Ģebekeye irtibatlandırılacak veya mevcut irtibatı Ģebekeden kesilecektir. Bu iģlem dağıtım Ģebekesinden (kabinden, direkten, AG dağıtım kutusundan veya panosundan vs.)yapılacak olup, sayaç kesme-açma iģlemi veya sayaç devresine kesinlikle müdahale edilmeyecektir. Abonenin Ģebekeye bağlanmasında gerekli iletken cinsi ve kesiti ile bağlantı noktası ġirket tarafından belirlenerek Yükleniciye bildirilir. Yüklenici bildirilen bu bilgiler doğrultusunda iģi usulüne uygun olarak yapılmasından sorumlu, bildirilen iletken cinsi ve kesiti ile bağlantı noktasının uygun olmaması durumunda Yüklenici bu hususu ġirkete yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici bu durumda ġirket yazılı talimat vermediği müddetçe Ģebeke ve abone bağlantılarında hiçbir değiģiklik yapılmayacaktır. ġirketin yazılı talimatına göre hareket edecektir. ġirket yazılı talimat vermediği müddetçe Ģebeke ve abone bağlantılarında hiç bir değiģiklik yapılmayacaktır. Ayrıca ġirketin yazılı talimat vermesi kaydıyla, aynı görev bölgesi içerisindeki diğer Yüklenicilerin çalıģması veya abone talepleri ile Ģebekenin belirli bölümünün enerjisi kesilecek ve belirlenen zamanda yeniden verilecektir. Hasar Bildirimi ġirket tarafından verilecek yazılı talimatla veya Çağrı Merkezine gelen Hasar bildiriminde bulunan müģterinin kaydı ile uzman ekip tarafından yerinde hasar tespiti yapılır. Hasar tespitinin sonucu yazılı bir Ģekilde (EK:27 doldurularak) ilgili iģletmeye bildirilir.ġģletme DYS üzerinden gerekli süreci baģlatır. Aydınlatma sistemleri Lamba montaj ve demontaj iģleri ĠĢletmedeki her türlü lamba ve müģtemilatının montaj ve demontajından Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici hiçbir Ģekilde Ģirketin onayı olmadan yeni armatür montajı veya güç değiģikliği yapamaz ġirket tarafından yanmadığı tespit edilen her bir lamba için ġartnamenin EK 3-s maddesine göre Yükleniciye cezai iģlem uygulanacaktır. Yüklenici EDS sisteminde değiģtirdiği Armatürlerin Edabis güncellemesini yapacaktır.ayrıca Aydınlatma montaj iģlerinde kullanılan malzemeler çağrı merkezi sistemine kayıt edilecektir. Sayaç kontrolü ĠĢletmede olan aydınlatma sayaçları ile aydınlatma teçhizatlarını faal halde tutmak için gerekli her türlü çalıģmalar Yüklenici sorumluluğu altındadır. 9 / 64

10 Sayaç endeks okuma ġirketin temrin programına uygun olarak EDS kapsamında bulunan tüm trafolardaki tüm sayaç endekslerinin okunması (Park, bahçe, trafik sinyalizasyon, dekoratif aydınlatma, vs. dahil) ve endekslerin ġirkete teslim edilmesi, Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici iģ programına göre okuyacağı aydınlatma karnelerine ait datayı GPRS üzerinden endeksör cihazına indirir. Daha sonra Yüklenici verilen data üzerinde merkez içerisindeki aydınlatma sayaçlarının endekslerini ve durum kodlarını kaydeder ve GPRS haberleģmesi ile bilgileri abone abone bilgi iģlemde bulunan servere aktarır. Yüklenici aydınlatma karnesini gün içerinde tamamlayarak endeks ve durum kodu bilgilerini gün içersinde sisteme aktarmak zorundadır. Endeksör cihazı ġirket tarafından temin edilerek Yüklenici elemanlarına zimmetle verilecektir. Sağlam teslim edilip sağlam teslim alınacak endeksör cihazlarının iģletme masrafları (mürekkep, yazıcı vs) ve bakımı Yüklenici sorumluluğundadır.yüklenici, Aydınlatma ve Endeks okumalarını optik port yardımıyla yapacaktır. Ayrıca çıkan faturaların aynı dönemin bir yıl öncesiyle karģılaģtırılmasını yüklenici tarafından yapılacaktır. Saha Kontrolleri Yılda 3 defa 4 ayda bir olmak üzere tüm sistemin termal kamera ile tespitini yapar ve CD olarak iģletmeye teslim eder, BYS ne giriģini yapar. Yüklenici tarafından, Dağıtım merkezi, Ġndirici merkez, Kesici Ölçü Kabini ayda 2 kere kontrol edilir.yapılan kontroller Saha Kontrol Formlarına (EK 30) iģlenir. 4.) KOMPANZASYON, GÜÇ AġIMI VE FĠDER AÇMASI CEZALARI Kompanzasyon Sistemde olan her türlü kompanzasyon tesisinin bakımı onarımı (kondansatör, röle, kontaktör, vs),eksik olanın tespiti, montajı, reaktif enerjinin yönetmelik % değerlerinin altında tutulması, Ģebekeye yeni ilave edilecek Ģebekede arızalanan kompanzasyon tesisleri için gerekli her türlü iģler Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici her ayın son günü saat 24:00 itibari ile Arıza Onarım bölgesindeki TEĠAġ TM lerde trafo bazında satıģa esas tüketim değerlerini gösterir EK 6 tablosunu tanzim edip istihkak ekine koyacaktır. Endüktif %20 ve Kapasitif %15 Reaktif enerjinin aģılması halinde MEDAġ tarafından Yükleniciye TEĠAġ Sistem kullanım anlaģmasında belirtilen satıģa esas ölçüm noktasına ait sistem kullanım bedeli üzerinden Madde 9.Cezai ġartlar da belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu ceza Yüklenicinin istihkakından kesilir. MEDAġ, TEĠAġ dan enerji aldığı bütün fiderlere Analizör taktığı zaman Yükleniciye bu analizörlerden bilgi aktaracaktır. Güç AĢımı Yüklenici, Sistem Kullanım anlaģmasında yer alan maksimum alıģ kapasitesinin üzerinde enerji alması halinde; TEĠAġ Sistem Kullanım anlaģmasının Madde 9. Cezai ġartlar kısmında belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu ceza yüklenicinin istihkakından kesilir. 10 / 64

11 Yüklenici Trafo Merkezleri arasında TEĠAġ Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama klavuzunda belirtilen durumlarda yük aktarması yapması halinde, yük aktarma bildirim çizelgesini aynı gün içerisinde (EK : 26) doldurarak Sistem ĠĢletme Müdürlüğüne teslim edecektir. Fider açması Yüklenici, TEĠAġ Trafo Merkezinde kullanıcının bağlı olduğu fidere arıza intikal etmesi sonucunda meydana gelen ve Sistem Kullanım AnlaĢmasında geçen açma sayısını geçmesi halinde Madde 9. Cezai ġartlar da belirtilen oranda fider açma cezası uygulanır. Bu ceza Yüklenicinin istihkakından kesilir.fider açmalarını günlük olarak ġirkete bildirir.ayrıca Yüklenici aylık fider açmalarını BM.F.36 formuna iģleyerek hak ediģle birlikte sunar. 5.) YER TESLĠMĠ Yüklenici, sözleģmeye uygun olarak sözleģmeye konu iģ yerinde iģlere baģlayabilmek üzere ihaleye esas proje ve mahal listesine göre kontrol yapılarak iģin yapılacağı ĠĢletme Mühendisliğinde yer teslim tutanağı (PTM.F.02/00) tutarak yer teslimi yapılır. 6.) YÜKLENĠCĠNĠN ORGANĠZASYONU SözleĢme konusu iģ için, Firma teklifini vermeden önce ġirket tarafından verilecek eğitim ve bilgilendirme toplantısına katılacaktır. Toplantı sonunda yapılacak değerlendirmeye göre yeterlilik seviyesini geçen Firmaların teklifleri ġirket tarafından değerlendirmeye alınacaktır.yüklenici ġirketin onayı ile mevcut tesis ve arazilerinden ġirkete hiç bir külfet getirmeden istifade edebilecektir. Yüklenici kendi ambarını ve geçici tesislerini kuracak ve iģletecektir. Yüklenici Temsilcisi, Yüklenici tarafından her türlü yetki ile temsil edilecek Ģekilde yetkilendirilecektir. Yüklenici Temsilcisi ĠĢletme Sorumlusu ile muhatap olacaktır. Yüklenici temsilcisi aynı zamanda iģ güvenliği sorumlusu olacaktır. SözleĢme konusu iģ için Yüklenici EK-7 forumuna kendi kuracağı organizasyon Ģeması ve sözleģme konusu iģlerde çalıģtıracağı asgari personel ile araçların bilgilerini teklifi ile birlikte ġirket e sunacaktır.ġirket, uygun göreceği hallerde yükleniciden, personel ve araç sayısını aynı sözleģme koģulları geçerli olmak üzere artırılmasını talep edebilir.yüklenici, ġirketin bu talebine uymak zorundadır. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin giderleri kendisine aittir. 11 / 64

12 7.) YAPILAN ĠġLERĠN KONTROLÜ ĠĢlerin Kontrolü SözleĢme konusu iģlerin yapımı ve yönetimi Yüklenici tarafından yapılır. Herhangi bir iģin, Kontrol elemanının denetimi altında yapılmıģ olması Yüklenicinin, üstlenmiģ olduğu iģi bütünüyle projelerine, sözleģme ve Ģartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiģ olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre iģi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iģ yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca iģin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiģ, kabul etmiģ ve bu suretle iģin teknik sorumluluğunu üstlenmiģ sayılır. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları tespit edilen iģ kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda ĠĢletme Sorumlusu yetkilidir. Yüklenici, belirlenen süre içinde söz konusu iģ kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 8.) HAK EDĠġLERĠN TANZĠMĠ ġġrket in her bir biriminde düzenlenecek o birime ait hak ediģler hiyerarģik sıraya bağlı olarak iģin fiilen yapıldığı yerdeki birim amiri tarafından imzalanarak o ayki hak ediģi hazırlanacaktır. Hazırlanan Hak ediģlerin kontrolü için ilgili Genel Müdürlük birimine gönderilecek ve Genel Müdürlük onayı ile kesinleģecektir. Arıza onarım bakım iģi götürü bedellidir. Hak ediģler her ayın her ayın ilk 3 iģ gününe kadar onay iģlemleri için Genel Müdürlüğe gelecektir. Arıza Onarım ve Bakım iģleri yapımı esnasında ihtiyaç duyulacak malzemeler EK 16-A ve EK 16-B belirtilmiģtir. EK 16-A daki malzemeler dıģında kalan Teknik kalite ve standartları ġirket tarafından onaylanan malzemeleri Yüklenici temin edecektir. Bunlar için ayrı bir ödeme yapılmayacaktır. Otomasyon yazılımına hak ediģe esas çalıģmaların sisteme girilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Her bir iģletme birimine ait hak ediģ aģağıdaki ekleri içerecektir.bu ekler Sistem ĠĢletme Müdürlüğünün ihtiyaçları çerçevesinde revize edilebilir veya yenileri talep edilebilir.sistem iģletme müdürlüğü söz konusu değiģiklikleri ilgili hak ediģ döneminin 3.haftasından önce bildirecektir. 12 / 64

13 Hurda Malzeme Formu Demontajdan gelen malzemeler hurda malzeme ve kullanılabilir malzeme olarak ayrılacak, hurda malzemeler EK 9 daki tutanak hazırlanarak Yüklenici Temsilcisi ve iģletme sorumlusuna imzalattırılıp ĠĢletme Sorumlusu onayından sonra Ambara teslim edilecek, kullanılabilir malzemeler ise ĠĢletme Birimlerine yine EK 9 daki tutanak hazırlanarak teslim edilecektir. Kapsamlı Bakım ĠĢleri Raporu Bakım planları için her hak ediģte bir sonraki ayın plan raporu ek olarak gönderilecektir. Arıza raporları Çağrı merkezinden Tablo-1 çekilerek Ek10.2 ve Ek 10.3 tablolarına Ģebeke iģletmecisi gurubundaki arızalar iģlenerek, kayıtlar sonucu oluģan AK cezaları hak ediģin EK 3.1.a pozundan kesilecektir. Bys programında hak ediģlerin oluģturulmasından sonra bu çalıģma sistemde otomatik olarak yapılacaktır. Personel raporu Ġlgili ay içinde çalıģan personelin günlük puantajları 186 Çağrı Merkezi Programına ve BYS ye girilecektir. EK-11 deki aylık personel rapor özeti hak ediģ ekine konacaktır. Araç raporu Ġlgili ay içinde çalıģan araçlarla ilgili rapor için de günlük puantaj defteri kullanılacak olup, Yüklenici Temsilcisi her gün Puantaj defterini imzalayacaktır. EK-12 deki aylık araç rapor özeti de hak ediģ ekine konacaktır. ĠĢ makinaları raporu Ġlgili ay içinde çalıģan iģ makineleri ile ilgili rapor için de günlük puantaj defteri kullanılacak olup, Yüklenici Temsilcisi her gün Puantaj defterini imzalayacaktır. EK-13 deki aylık iģ makineleri rapor özeti de hak ediģ ekine konacaktır. Envanter Güncelleme Yapılacak bakım iģleri esnasında Ģebekede tespit edilen numarataj yanlıģlıkları veya eksiklikleri yüklenici tarafından MEDAġ Numarataj ġartnamesine uygun olarak düzeltilecek ve CBS ye aktarılacaktır. Kabul iģlemleri yapılmamıģ tesislerdeki numaralandırma iģleri bu iģ kapsamında değildir. 13 / 64

14 9.) YÜKLENĠCĠNĠN SORUMLULUĞU Yüklenici, a) Bu SözleĢme kapsamında tanımlanan iģlerin tamamını sözleģme, Ģartname ve mevcut mevzuat çerçevesinde yapmaktan, b) ĠĢ Kanunu na uygun olarak çalıģılmasından ve tüm tedbirlerin alınmasından, c) SözleĢme konusu iģi yapacak personeline iģin yapımı, iģ güvenliği ve sağlığı için gerekli her türlü eğitimlerin verilmesinden, d) ĠĢ mahallinde iģin yapımı öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gerekli her türlü iģ sağlığı ve güvenliği, iģçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmasından, e) SözleĢme konusu iģlerin yapılması esnasında ve yapılmasına müteakip yaptığı iģlerle ilgili ġirket, kendi ve üçüncü Ģahıslara verilebilecek her türlü can ve mal ziyanından, f) 4. Maddede tanımlanan iģlerin yapımı esnasında tespit edeceği olumsuzlukları (trafo güç yetersizliği, dengesiz yükleme(r-s-t faz dengesizliği), gerilim düģümü, emniyet mesafeleri, trafolardan kaynaklanan arızalar vs.) önemine göre en kısa sürede ġirkete bildirmekten, g) ÇalıĢması esnasında giderleri kendisine ait olmak üzere gerekli tüm önlemleri (Trafik, Karayolları, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. KuruluĢların prosedürlerine göre) almaktan, h) Tüm programlı kesintiler gerekçeli olarak; yeri, tarihi, baģlangıç, bitiģ zamanı, imar içi, dıģı, enerjisiz kalan abone sayısı v.b.belirtilerek ONAY için ĠĢletme Mühendisine sunulur. Ġlan için ilgili yerlere iletilir. i) Elektrik kesintisinden, gerilim dalgalanmasından, can ve mal emniyetini tehlikeye düģürecek eksiklik ve aksaklıklar ile arızaların öncelikle giderilmemesinden, yüklenicinin sözleģme konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya çalıģmalarından dolayı zarar gören müģterilere ödenen tazminatlar, Yüklenicinin ġirketteki hak ve alacaklarından veya karģılığı olmaması halinde teminatından karģılanır. j) Her türlü malzemenin EDB de nakliyesi, k) Personelin iģ güvenliği için gerekli her türlü kiģisel koruyucu malzemelerinin temini, zimmetli olarak personele teslimi ve iģ esnasında kullandırılması, l) ĠĢin yapımı için tüm ekibin sevk ve idaresi ve bu sevk ve idareyi yapacak ekibin temini, 14 / 64

15 m) EK 21 de belirtilen ekiplerin, EK 18 de belirtilen esaslar çerçevesinde çalıģtırılması, bu iģler için gerekli EK 19 da tanımlanan araçların ve iģ makinalarının gerektiği zamanda ve gereken yerde temini, (Yüklenici istediği takdirde EK 22 de belirtilen iģ makinalarını ücreti karģılığında ġirketten kiralayabilecektir) n) EDS nin enerjili tutulabilmesi için gerekli diğer uzman eleman ve/veya alet, edavat, ekipman temini, o) Personelin teknik, idari ve iģ güvenliği eğitimleri ġirket nezaretinde verilerek iģ baģı yaptırılması ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarının temini, p) Personelin ġirket tarafından onaylanacak Ģekilde tek tip giyimlerinin temini için yılda iki kez (yazlık ve kıģlık olarak) gerekli giyim malzemeleri ġirket tarafından temin edilerek Yükleniciye verilir. q) Ekiplerin ve bu ekipleri sevk ve idare eden personelin çalıģmaları için gerekli ofis ve atölyelerin EK 7 de belirtilen esaslar çerçevesinde temini ve standartları ġirket tarafından onaylanacak Ģekilde donatılması. (büro, depo, ambar ve araç park yerleri ve bu yerlerin ısıtma, aydınlatma, temizlik vb. iģleri) r) Ekipleri sevk ve idare edenler ile ekipler arasında EK 20 de belirtilen esaslara uygun yapılacak her türlü haberleģme giderleri ve bu personelin, ġirket ilgilileri ve kontrol teģkilatı arasında yapılacak haberleģme giderleri, s) Reklam levha ve afiģlerin montajı, takılı bulunan levhalar ve afiģlerin demontajı, t) Elektrik verilmesine mani veya arıza kaynağı olma ihtimali olan ağaç budanmasından, u) Dağıtım ve koruma trafosu ile kesicilerin test ve devreye alınmasından, v) Güç trafosu arızası halinde arızanın tespit edilmesi, bu trafonun beslediği bölgelerin yük aktarılarak beslenmesi ve bu trafo arızası ile ilgili ġirketin bilgilendirilmesinden, w) Güç trafolarının servise alınmasından, x) Yönetmeliklere göre topraklama ölçümlerinin yapılmasından sorumludur.ölçümlerin yapılmamasından veya uygunsuz topraklamaların düzeltilmemesinden kaynaklanan her türlü hasardan, y) Yapılacak çalıģmalar için Belediye, Karayolları, vb gibi resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasından, z) Mesai saatleri haricinde, akım gerilim trafolarına haiz abone ölçü devrelerinde meydana gelen arızalarda, ölçü sistemi kısmen veya tamamen devre dıģı bırakılarak enerji verilebilir. Bu durumlarda yapılan iģlemler hakkında yerinde tutanak tanzim edilerek, mesai saati baģlangıcında tutanağın müģteri hizmetleri birimine iletilmesinden, 15 / 64

16 aa) 3. Ģahıs ve Tarımsal sulamaya ait olan tüm elektrik tesislerinin kontrol edilmesinden, uygunsuz tesisleri ilgililere rapor etmek ve tedbirler almaktan, bb) Elektrik üretim ve iletim Ģirketlerinin sorumluluğunda olan Ģalt tesislerde elektrik kesme ve verdirme talebinde bulunmaya yetkili personeller belirlenerek ġirkete yazılı olarak bildirilmekten. cc) ĠĢin yapımı sırasında meydana gelen her türlü ĠĢ kazalarını aynı iģ günü içinde ġirket e bildirilmesi ve zamanında bildirilmeyen iģ kazalarında doğacak her türlü zarar ve ziyandan, dd) Elektrik Dağıtım Sistemine 3. ġahıslar tarafından verilen hasarların bilgileri zamanında verilmesinden, ee) Tesislerin Geçici ve Kesin kabul iģlerinde kabul heyetine üye olmaktan, ff) Saha elemanı ve yüklenici mühendisi değiģikliklerini (iģten çıkma, iģe girme, yer değiģikliği) yazılı olarak iģletme mühendisliği ve sistem iģletme müdürlüğüne bildirmekten, gg) Ofis adresi değiģikliklerini ġirket e 3 iģ günü içinde yazılı olarak bildirmekten, hh) ġirket tarafından oluģturulan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantısına katılmaktan, ii) Elektrik Dağıtım Sisteminde yapmıģ olduğu değiģiklikleri EDABĠS programına girilmesinden, jj) 186 çağrı merkezi programına yapılan iģlerin bilgisini girilmesinden, kk) Bakım Yönetim Sistemi programına yaptığı ve yapacağı iģlerin bilgilerinin girilmesinden, ll) ġirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanan EK-24 de verilen Personelin iģ güvenliği malzemeleri ve iģin yapım için gerekli alet ve edevatın ve gerekli her türlü kiģisel koruyucu malzemelerinin temini, zimmetli olarak personele teslimi ve iģ esnasında kullandırılması, mm) SözleĢme konusu iģlerin yapılması esnasında ve yapılmasına müteakip yaptığı iģlerle ilgili kendi ve üçüncü Ģahıslara verilebilecek her türlü can ve mal ziyanından, nn) Dağıtım Sisteminde çalınan her türlü alet, edevat ve gereçlerin temininden, oo) Bakım ĠĢleri programlarını en çok kesinti kaynağına neden olan, iģ güvenliği ve emniyet ihlali olan bölgelerden baģlayarak yapar ve birim amirine onaylatıp öngörülen program dâhilinde Bakım ĠĢlerini tamamlamasından, pp) Yüklenici, ġirket tarafından yapılan diğer iģler için tahsisini istediği (Saha kontrol, KeĢif, Numarataj vb) personel, araç, gereç, alet ve edevatlarını temininden, kontrolünden, Yüklenici sorumludur. 16 / 64

17 Yılda iki kere; dağıtım trafolarının ve fiderlerinin yükleri, sokak çıkıģlarının yükleri, hat baģı ve hat sonu gerilimleri, ölçülecek, AG tesislerinde tespit edilecek eksiklikler ve aksaklıklar bir rapor halinde ġirkete teslim edecektir.ölçümleri alınan değerler ayrıca EDABĠS ve BYS programına zamanında girilmesi yapılacaktır. Düzenlenecek olan raporda tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar EDABĠS den alınacak olan elektrik Ģebeke planında noktasal olarak belirlenecek, genel ibareler kullanılmayacaktır. Belirlenen süre içerisinde raporun ġirkete teslim edilmemesi halinde Ģebekede bir eksikliğin olmadığı varsayılacaktır. Bununla ilgili her türlü sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. 10.) ġġrketġn SORUMLULUKLARI ġirket, a) Bu Ģartnamenin 7.h maddesinde belirtildiği Ģekilde ġirkete bildirilen programlı kesintileri, ilgili kurum, kuruluģ ve abonelere gerektiği Ģekilde duyurulmasından, b) Yüklenicinin çalıģmalarından dolayı abonelere verilen zarar ve ziyanda gerekli tespitlerin yapılmasından, tanzim edilen raporların sonuçlandırılmasından ve Yükleniciye iletilmesinden, c) Yüklenicinin 7.y maddesinde belirtildiği Ģekilde aldığı izinler ile ilgili olarak ödediği harç ve benzeri resmi belgeli masrafların ilk hak ediģte Yükleniciye makbuz karģılığı aynen geri ödenmesinden, Sorumludur. 17 / 64

18 11.) YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠ VE MÜHENDĠSĠN SORUMLULUĞU Yüklenici temsilcisi bu SözleĢme kapsamındaki Yüklenicinin tüm sorumluluklarının yerine getirilmesinden sorumludur. Yüklenici EK 7 de belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlayıp ġirkete onaylatacağı organizasyon Ģemasında belirttiği mühendis ve sorumluları belirlenen yerlerde bulunmasını ve görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici Temsilcisi 7 gün 24 saat ġirket tarafından ulaģılabilir ve ekibini yönetebilir olacaktır. Yüklenici Temsilcisi, a) SözleĢme konusu iģlerin sağlıklı bir Ģekilde yapılmasından, b) Sürekli denetim yaparak, elemanların bilgi, beceri ve deneyimlerini kontrol ederek, gerekiyor ise eğitim almasını sağlamaktan, c) Gerekli raporları ve dokümanları hazırlamaktan, d) Görevlilerin ġirketin belirlediği geliģ, gidiģ saatleri ile tertip, düzen ve kurallara uyumundan, e) ĠĢ güvenliği malzemelerini kontrol ederek, kullanımının sağlanmasından, f) ĠĢletme birimlerinde oluģturacak ĠĢ güvenliği Kurulunda iģ güvenliği sorumlusu olarak katılmaktan, g) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği nin 60. Maddesinde belirlenen sorumlulukları yerine getirmekten, h) ġirketin tarafından düzenlenen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantısına katılmaktan, ġirket ile her türlü koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 12.) Ġġ GÜVENLĠĞĠ Ekiplerdeki ĠĢ Güvenliği Sorumlusu Yüklenici tarafından her ekip için en az teknisyen seviyesinde bir iģ güvenliği sorumlusu bulunduracak. Elektrik üretim ve iletim Ģirketlerinin sorumluluğunda olan Ģalt tesislerde elektrik kesme ve verdirme talebinde bulunmaya yetkili personeller belirleyerek ġirkete yazılı olarak bildirilecektir. Her çalıģma için düzenlenecek olan ĠĢ Görev Emri ve ÇalıĢma Müsaadesi Formu nda, ekip Ģefi, iģ güvenliği sorumlusu ve ekip elemanları belirtilecektir. ĠĢ güvenliği sorumlusu, mevcut mevzuat çerçevesinde; a) ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli malzemelerin iģ mahallinde sağlam vaziyette bulundurulması ve kullandırılması, b) Elektriğin güvenli bir Ģekilde kesilmesinin temin edilmesi, c) ĠĢin baģından bitirilinceye kadar çalıģılan yerin enerjisiz kalmasını teminen gerekli önlemlerin alınması, 18 / 64

19 d) Elektriği kesilen tesiste emniyetli bir Ģekilde çalıģılabileceğinin tespit edilmesi, e) ĠĢin yapımı esnasında gerekli her türlü iģ güvenliği önleminin alınması, f) ĠĢ bitiminde sistemin elektriksiz kalmasını teminen alınan önlemlerin kaldırılması, emniyetli bir Ģeklide tesisin enerjilendirilebileceğinin tespit edilmesi ve sistemin enerjilendirilmesi, g) Sistemin sağlıklı bir Ģekilde çalıģtığının tespit edilmesi, hususlarından h) ÇalıĢan personellerin iģ güvenliği malzemelerin kullandırılmasını temin edilmesi, sorumludur. ĠĢ güvenliği ve KiĢisel Koruyucu Malzemelerinin Temini, Korunması ve Kullandırılması ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢ Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuatlardaki malzemeler (ayakçak, emniyet kemeri, izole eldiven, izole halı, izole sehpa, faz kalemi, baret, gözlük, maske, güvenlik ayakkabısı, ıstanka, topraklama donanımları, hat tüfeği, uyarı levhaları, suni solunum cihazı, OG ve AG sigorta pensi, ilk yardım çantası vs. Yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici tarafından temin edilen, iģ güvenliği ve kiģisel koruyucu malzemeleri EK 24 de verilen TEDAġ Genel Müdürlüğü nün ĠĢ Güvenliği Malzemeleri Teknik Özellikleri ile ilgili Ģartnamesinde belirtilen Ģartlara ve standardına uygun evsafta olacaktır. Yüklenici, her ekipte iģ güvenliği malzemelerinin sağlam ve çalıģır vaziyette bulunmasını temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. Bu konudaki tüm idari ve yasal sorumluluklar Yükleniciye aittir. Bu ekipmanların bedeli, Yükleniciye ödenen bedelin içinde olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 19 / 64

20 13.) MALZEME Yüklenici, SözleĢme kapsamında yapacağı iģlerde kullanacağı malzemelerin teknik kalitesi ve standartları ġġrket onayından sonra temin edilecektir. Yüklenici Arıza iģlerinde kullanacağı ana malzeme taleplerini haftalık olarak programlayarak ġirket e bildirir.bakım iģlerinde kullanacağı malzemeleri ise bakıma baģlamadan 30 gün önce ġirket e bildirir. Bu süre zarfında talebini yapmadığı malzemeler nedeniyle bakımın eksik yapılmasından yüklenici sorumludur.yüklenici tarafından temin edilecek malzeme, ĠĢletme birimi amiri onayı ile Genel Müdürlük Sistem ĠĢletme Müdürlüğünde kontrolü yapıldıktan sonra sözleģme konusu iģlerde kullanılabileceklerdir. Arıza ĠĢleri kapsamında talep edilecek ana malzemeleri, ġirket Ambar sorumlusu uygun olarak onaylanmıģ malzeme taleplerini, konsolide ederek bir hafta içerisinde ġirket Ambarında teslimata hazır hale getirir. Malzeme ġirket ambarında mevcut değilse ġirket prosedürlerine göre ġirket tarafından en kısa sürede temin edilerek ġirket Ambarında teslimata hazır hale getirir. Yüklenici, SözleĢme kapsamında yapacağı iģlerde kullanacağı malzemelerin teknik kalitesi ve standartları ġġrket onayından sonra temin edilecektir. Talep edilen malzemeler ġirket ambarında mevcut değilse ġirket prosedürlerine göre ġirket tarafından en kısa sürede temin edilerek ġirket Ambarında teslimata hazır hale getirir. Elektrik Dağıtım Sisteminde yapılan tüm değiģiklikler EDABĠS programına güncellenmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Zaman zaman ġirket yetkilileri tarafından yapılacak kontrollerde uzun süre hareket görmeyen malzemeler tespit edilecek ve bu malzemeler Yüklenici tarafından ĠĢletme birimi ambarında toplanarak ġġrket tarafından bu ambarlarda teslim alınacaktır. ġġrket in kamyonuna malzemeleri uygun Ģekilde yüklemek Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzemelerin Kapsamı SözleĢme konusu iģte kullanılacak; Tüm sarf malzemeler (OG sigorta buģonları, AG sigorta buģon ve altlıkları, bağ teli, kablo pabucu, AG-OG kablo baģlığı, klemens, ampul, balast, AG-OG ek mufları, AG izolatör, ek maģonlar, monofaze ve trifaze W-otomatlar, cıvata, somun, pul, rondela, saplama, kanca vb.) Yüklenici tarafından temin edilecek olup, Yüklenici SözleĢme Fiyatı içerisine dahil olduğu kabul edilecektir. 20 / 64

21 Yüklenici dıģarıdan temin edeceği malzemeler ile ilgili olarak, malzemeleri teminden önce gerekli teknik özelliklerini, TSE ve benzeri belgelerini ve numunelerini ġirkete sunarak onay isteyecektir. ġirketin yazılı olarak onay verdiği malzeme numunesi ġirkette muhafaza edilecek ve Yüklenici onaylanmıģ malzemeyi iģletme ambarına getirecektir. ġirket tarafından yapılacak incelemede, onaylanmıģ numuneye uygun temin edildiği belirlenen malzeme yazılı olarak kabulü yapılacak ve Yükleniciye kullanımı için izin verilecektir. ġirket tarafından onaylanmamıģ malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. ġirket Tarafından Temin Edilecek Malzemelerin Kapsamı SözleĢme konusu iģte kullanılacak Gerekli tüm ana malzemeler (Trafo, direk, kablo,iletken, armatür, Ģalter, vb.) ġirket tarafından temin edilerek ġirket tarafından Yükleniciye teslim edilecektir. SözleĢme konusu iģlerde kullanılacak gerekli malzemeler; EK 16-A deki listede belirtilmiģ olup, malzemeler ġirket tarafından temin edilerek ġirket ambarından Yükleniciye teslim edilecektir. Yeni yapılan tesislerde sistem komple iģler Ģekilde Yükleniciye teslim edilecektir. Mevcut armatürün komple değiģmesi gerekirse armatürü ġirket verecek ampulü ise Yüklenici temin edecektir. Armatür güç veya tip değiģikliklerinde armatür ve ampul ġirket tarafından Yükleniciye komple verilecek olup Yüklenici montaj ve demontajını yapacaktır. Yüklenici ġirket tarafından yapılan tesislerin kabul heyetinde üye olarak katılacaktır. Demontaj Malzemeler Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesi ndeki eski Ģebekenin sökülmesine ait hükümlere göre demontajı yapılan malzemelerin tespiti yapılarak hurda malzeme ve kullanılabilir malzeme olarak ayrılacak, hurda malzemeler EK 9 daki tutanak hazırlanarak Yüklenici Temsilcisi ve ġirket yetkilisine imzalattırılıp ĠĢletme Mühendisi onayından sonra ġirket Ambarına teslim edilecektir. Kullanılabilir malzemeler ise ġirket ambarına, yine EK 9 daki tutanak hazırlanarak teslim edilecektir. Malzeme Kayıtlarının Tutulması ġirket tarafından verilen malzemelerin, cins, adet ve kullanıldığı yerleri gösteren rapor, kroki ve listeler Yüklenici ve kontrol teģkilatı tarafından imzalanarak ġirkete teslim edilecektir. ġirket tarafından tesiste yapılacak kontrol neticesinde eksik ġirket malzemesi tespit edildiğinde, Yüklenici bu hususun tebliğ edilmesinden itibaren 2 (iki) takvim günü içerisinde eksik olan malzemeyi ġirkete iade edecektir. 21 / 64

22 14.) ÇALIġMA YERLERĠ ĠĢletme mühendisliklerinde Yüklenici ġirketin belirlediği standartlarda kendi ekiplerine ve yöneticilerine uygun bir yer(yüklenici merkez ofisi) ve bu ofiste kullanacağı gerekli ekipmanları EK 7 ye göre temin edecektir. ġirket temizlik, aydınlatma vs. gibi hizmetleri, masrafı kendisine ait olmak üzere temin edecektir. MEDAġ ın ĠĢletme Mühendisliği olan yerler hariç detayları EK 7 de verilen iģletmelerde Yüklenici, malzeme ekipman ve personelini barındıracak ofisi temin edecektir. Bu ofislerde ġirketin görüģüne uygun olarak 2-5 kiģilik yerler MEDAġ elemanlarına bedelsiz tahsis edilecektir. Bu yerlerin MEDAġ ın belirlediği standarttaki temizlik, ısıtma, aydınlatma vs. hizmetler Yüklenici tarafından temin edilecektir. ĠĢletme mühendisliklerinde halen ġġrket tarafından kullanılan ambar sahaları Yükleniciye tahsis edilecek Yüklenici her türlü sorumluluğunu üstlenecektir. Yüklenici ambar sahalarında ambar düzenlerini MEDAġ ın standartlarında düzenleyecektir. ġirket tarafından kullanılan ve EK 7 de belirtilen ambar sahaları ofisleri ile birlikte olduğu Ģekilde Yükleniciye tahsis edilecektir. 15.) PERSONEL EĞĠTĠMĠ Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında ÇalıĢma Ġzin Belgesi Eğitimi (EKAT) Yüklenici, bütün arıza personeline Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında ÇalıĢma Ġzin Belgesi Eğitimi (EKAT) programını tamamlattıracaktır. Yüklenici, Eğitime gidecek personellerin bilgilerini ġirket e bildirecektir. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Eğitimi Yüklenici tüm personeline ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ güvenliği Eğitimi programını tamamlatacaktır. Eğitim giderleri ġirket e aittir. ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi Yüklenici tüm personeline ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi programını tamamlatacaktır. Yüklenici, özel bilgi ve beceri gerektiren görevlere atanacak personeli göreve baģlatmadan önce veriminin yükseltilmesine ve mesleki becerilerinin artırılmasına dönük olarak mesleki bakımdan geliģmelerini sağlayacak eğitimlerini tamamlatacaktır. Bu programlarda, eğitim süresi, yeri ve Ģekli ġirket tarafından tespit edilir. ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi tamamlanmadan iģe fiili baģlanması gerektiğinde bu eğitim, ġirket elemanları ile Yüklenici elemanlarının birlikte çalıģması döneminde tamamlatılır. ĠĢ baģı yapacak olan personel, Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢabilir sağlık raporunu ġirket in anlaģmalı olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nden alacaktır. 22 / 64

23 ÇalıĢan personellerin bir yıl süre ile periyodik olarak alacağı Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢabilir sağlık raporunu ġirket in anlaģmalı olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi verecektir. Eğitime Öğrenci Olarak Katılmak Eğitime öğrenci olarak katılması öngörülen elemanlar, ilgili programa belirtilen tarih, saat, yer ve sürelerde katılmak zorundadır. Eğitime katılan eleman, en geç eğitimin baģlamasından bir gece önce eğitim yerinde hazır bulunur. Eğitime katılanlar, eğitim süresince ders ve uygulama çalıģmalarına düzenli bir Ģekilde devam etmek, görevlerini süresinde yapmak, değerlendirme ve sınavlara katılmak zorundadır. Diğer Hususlar a) Yüklenici, iģin fiili baģlangıç tarihine kadar bu iģ için istihdam edeceği tüm personeline gerekli eğitim programlarını tamamlatacaktır. Gerekli eğitimleri almayan personel iģe baģlatılmaz. b) Yüklenicinin sözleģme konusu iģ için çalıģtıracağı elemanlar arasında önceden Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında ÇalıĢma Ġzin Belgesi Eğitimi (EKAT) belgesine sahip olanlar yalnızca ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Eğitimi ne tabi tutulur. Mevzuatta değiģiklik olması halinde yeni sisteme göre değerlendirilecektir. Bu eğitim sonrasında tüm belgeleri güncelleģtirilir. c) Yüklenici, sözleģme süresince personelinin azalması halinde, yeni alınacak elemanlara da ilgili eğitim programını tamamlatacaktır. d) Yüklenici çalıģtırdığı personelin ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği kurallarına uygun çalıģmalarını sağlamak amacıyla ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği eğitimlerine ait yetkili kuruluģlardan bu sözleģme konusu iģ için almıģ olduğu belgeyi veya listeyi iģe baģlamadan önce ġirkete verecektir. Bu belgelerin ġirkete teslim edilmemesi halinde iģbaģı yaptırılmaz.aksi takdirde tüm sorumluluk Yüklenicinin olacaktır. e) ġirket, iģyerinde veya ġirket tarafından belirtilen bir yerde Yüklenici mühendis, tekniker, teknisyen ve ustalarına, Ģebekenin özel iģletme koģullarını, cihaz ve teçhizat bilgilerini aktarmak amacı ile kurs ve seminer verebilir. Yüklenici, gerekli vardiya düzenlemesini yaparak elemanlarının söz konusu eğitimi almasını sağlayacaktır. f) Yüklenici elemanlarına ġirket tarafından her kademede verilen eğitimler bu elemanların yaptığı hata ve kusurlar ile verdiği zarar ve ziyanın tazmininden Yüklenici sorumludur. Elemanlarının hatasından ileri gelen sorumluluklar Yükleniciye aittir. g) Yapılacak olan eğitimle ilgili (yemek, yatak, ders ücreti, doküman, yol vs.) tüm giderler Yükleniciye aittir. Bu giderler personelin birim fiyatına dahildir. Yüklenici bu giderlerle ilgili personelinden hiçbir ücret alamaz ve ücretinden kesinti yapamaz. 23 / 64

24 h) Eğitim süresince çıkabilecek iģ kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur. i) Yüklenici personeline verilen bütün eğitimlerin belgeleri, Yüklenici tarafından muhafaza edilecek ve SözleĢme süresinin bitiminden önce ġirketin gözetiminde ilgili personeline zimmetle teslim edecektir. j) Yüklenici sözleģme sonunda ġirkete ait tüm malzemelerin iadesini yapacaktır. 16.) KABUL ĠġLERĠ 16.1 Hizmet ĠĢleri Kabul Yapılması Yüklenici sözleģme konusu yaptığı iģlerin kabulünü EK-28 Hizmet ĠĢleri kabul Tutağına göre yapar. Hizmet ĠĢleri Kabulü, ġirket in oluģturacağı Kabul Heyeti tarafından hazırlanan Hizmet ĠĢleri Kabul Tutanağının ġirket Genel Müdürlüğü nün ONAYI ile yapılmıģ olur. SözleĢme konusu iģ için, ġirket tarafından teģkil edilecek kabul heyeti Yüklenici Temsilcisi ile birlikte tamamlanmıģ olduğu bildirilen ĠĢleri yerinde ve evraklar üzerinden inceler. ĠĢlerin bu sözleģme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı tespit edilir ise iģlerin kabulü yapılır. Hizmet ĠĢleri Kabulü, ġirket Genel Müdürlük Onayı ile yürürlüğe girer Kabul Noksanları ġirket tarafından oluģturulacak Kabul Heyetinin tespit ettiği kusur ve noksanlar verilen süre içinde Yüklenici tarafından düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Aksi halde sözleģmedeki ilgili maddeye göre ceza uygulamak ya da nam ve hesaba baģkalarına yaptırmakta ġirket tamamen yetkilidir. 17.) KAPSAM DIġINDAKĠ ĠġLER Yüklenici, Bakım iģlerinde sürekli ve kesintisiz enerji verilmesi amacı ile kapasite artıģı ve yenileme kapsamındaki iģlerde, keģfini ve projesini yaparak ġirketin onayına sunar. Bakım ĠĢlerinde Projeye esas keģif kalemleri aģağıdaki maddeleri kapsar. Ġletken ve kablo kesit yükselme, Direk tip değiģikliği, 24 / 64

25 Güzergâh değiģikliği, Ġlave direk Trafo güç değiģtirme, Direk tipi trafo ilavesi, Faz ilavesi, ġirket bu kapsamdaki projeli iģleri baģka bir sözleģme kapsamında yaptıracaktır. 18.) EKLER: EK 1 ĠĢin Yapım Metodu EK 2 Arıza Onarım ĠĢleri Bölgesi Coğrafi Haritası ve Tek Hat ġeması EK 3 Uygulanacak Cezalar EK 4 ġartname ve Yönetmelikler EK 5 Günlük ĠĢ Raporu 25 / 64

26 EK 6 AnlaĢma Gücü ve Kompanzasyon Tablosu EK 7 Yüklenici Organizasyon, Ofis, Ambar vb. Tablosu EK 9 Hurda ve Kullanılabilir Malzeme Tutanağı EK 10 Arıza Raporu EK 11 Aylık Personel Rapor Özeti EK 12 Aylık Araç Rapor Özeti EK 13 Aylık ĠĢ Makinaları Rapor Özeti EK 15 Giyim Malzemeleri EK 16 A ġirket Tarafından Temin Edilecek Malzemeler EK 16 B Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzemeler EK 17 Yüklenici Personelinin Özellikleri EK 18 Vardiya ve ÇalıĢma Düzeni EK 19 Ekip Araçlarının Özellikleri EK 20 HaberleĢme, Bas-KonuĢ Sistemi ve Kullanımı EK 21 Ekiplerin Tanımı EK 22 Araç ve iģ Makinesi Kira Ücretleri EK 24 ĠĢ Güvenliği Malzeme Listesi EK 25 Kodlu Bakım Talimatı EK 26 Yük Aktarım Bildirim Çizelgesi EK 30 Saha Kontrol Formları 26 / 64

27 EK 2: Arıza Onarım Bakım Bölgesi Coğrafi Haritası ve Tek Hat ġeması 27 / 64

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ĠġLERĠ MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI TEKNĠK ġartnamesġ 02.08.2013 1 / 24 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN KONUSU VE KAPSAMI 2. TANIMLAR 3. YÜKLENĠCĠNĠN

Detaylı

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı)

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) Madde 1) TANIMLAR : a. ĠĢin Tanımı : İş, Afyonkarahisar Merkezde bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesine

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ

ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. KONU... 2 2. KAPSAM... 2 3. ĠġE BAġLAMA, YER TESLĠMĠ, ĠġĠN SÜRESĠ VE Ġġ PROGRAMI... 2 4. GENEL HUSUSLAR... 2 5. KULLANILACAK MALZEMELERE

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 2 0 0 1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi,

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi, TURGUTLU MÜFTÜLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI VE TURGUTLU CAMĠLERĠ 01/01/2015 31/12/2015 TARĠHLERĠ ARASINDA SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. KAPSAM : Bu şartname,, Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr Manevra: Sistemin tamamını veya muhtelif kısımlarını gerilim altına almak veya gerilimsiz duruma getirmek için

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ

TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. KONU... 2 2. KAPSAM... 2 3. ĠġE BAġLAMA, YER TESLĠMĠ, ĠġĠN SÜRESĠ VE Ġġ PROGRAMI... 2 4. GENEL HUSUSLAR... 2 5. KULLANILACAK MALZEMELERE AĠT HUSUSLAR...

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

AYDINLATMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AYDINLATMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Temmuz 2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. AYDINLATMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Genel aydınlatma yükümlülüğü ile

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün görev,

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN TANIMI İhale konusu iş; Kurumumuz Armutçuk Müessesesinin

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 1-İŞİN TANIMI: Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü personelinin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. OTOMATĐK SAYAÇ OKUMA SĐSTEMLERĐNĐN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

BİLGİSAYAR TAHSİSİ İŞLETİM PROSEDÜRÜ P20-CIT-011

BİLGİSAYAR TAHSİSİ İŞLETİM PROSEDÜRÜ P20-CIT-011 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri () Direktörlüğü tarafından dağıtımı ve yönetimi yapılan dizüstü (laptop) ve masaüstü (desktop) kişisel bilgisayar sistemleriyle ilgili işlemlerin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA İ HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN TANIMI: Ege Linyitleri

Detaylı