Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Student s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Student s"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(2), , lköretim Online, 8(2), , [Online]: Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Student s Cem BABADO+AN 1 ABSTRACT: It is important to determine preferences of students based on learning styles. If these students are teacher candidates, their preferences become even more important. To be an effective instructor it is necessary to know preferences of his/her own and students. When instructional design is conducted according to these preferences, quality of instruction increases. In this study learning preferences of English teacher candidates were determined. As a result, it has been found that English teacher candidates have the highest average on environmental stimulus. Emotional, physical, and sociological stimuli come after the environmental stimulus respectively. A preference toward psychological stimulus is found in low level being compared with the other stimuli. Key Words: style, modality, learning style, learning modality, learning preferences, English teacher SUMMARY Purpose and significance: This research is conducted with the single and relational survey model aiming to determine conversion presence and/or degrees among two or more variables. In this research testing instrument consisted 80 items with 5 main and 19 sub factors being developed during the studies for adaptation of Dunn s Learning Style Inventory to Turkish culture by Çelik (2004). Methods: The purpose of the study is to determine learning preferences of students attending English Teacher Certification Program being conducting in Ankara University, Educational Sciences Faculty during academic year of Within this scope it is studied what the direction of students preferences attending to English Teacher Certification Program certification program in the context of correlation among students emotional, sociological, physiological, psychological and environmental stimuli and sub factors with their general learning preferences and academic success is. Results and conclusions: When looking at the subjects environmental preferences it is seen that subjects (approximately 90 % of them are girls) agree with the items about climate, temperature and voice increasingly but they are doubtful about light variable. About situation the most of the students agree that they prefer working toward their own requests, and working in clean and arranged situations. About orientation element it is understood that students prefer taking clear directions, in the context of motivation taking high grades and supports of their parents about this increase their study resolution. It is also understood that they adopt a decisive attitude about self responsibility, but they adopt an unstable attitude about persisting and finishing their studies. In the context of physiological, psychological and sociological stimuli it is seen that students prefer in order of visual, audile and then tactual preferences and they generally prefer studying in silent environment in the evening. However it is not found a significant correlation between students learning preferences and their academic success. 1 Assis.Prof Dr.; Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Curriculum Studies Department, Ankara Turkey,

2 $ngilizce Ö'retmenlik Sertifika Program) Ö'rencilerinin Ö'renme Tercihleri Cem BABADO+AN 2 ÖZ: Örencilerin örenme stillerine dayalg tercihlerinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle bu örenciler eer öretmen adayg ise bu tercihler daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü etkili bir öretici olabilmek için hem kendilerinin ve örencilerin örenme tercihlerini bilmek gerekir. Öretim tasargmg bu tercihler dorultusunda yapgldggnda öretimin nitelii de artmaktadgr. Bu çalgkmada ngilizce öretmen adaylargngn örenme tercihleri saptanmgktgr. Sonuç olarak çevresel uyaranlara yönelik örenme tercihleri konusunda örenciler en yüksek ortalamaya sahipken ardgndan sgrasgyla duygusal, fiziksel ve sosyolojik uyaranlara dayalg tercihler gelmektedir. Psikolojik uyaranlara yönelik tercihler ise örenciler tarafgndan dier tercihlerin yangnda en dükük düzeyde gösterilmiktir. Anahtar Sözcükler: stil, biçem, örenme stili, örenme biçemi, örenme tercihi, ngilizce öretmeni G$R$. DünyanGn her tarafgnda eitim sistemleri örencinin aktif katglgmgna ve kendi deney ve deneyimleri aracglggyla örenmesine çok önem vermektedir. ArtGk sadece öretmen tarafgndan etkilenmeyi bekleyen örenci deil, kendisi araktgrgp bularak, devamlg soru sorarak, tartgkmalara katglgp kendisi faaliyet göstererek örenen örenci tercih edilmektedir. Aktif örenmede sözü edilen aktif olma gerçekte hem süreç hem de sonuçla ilgilidir. Bir süreç olarak aktif örenmenin üç alt boyutu bulunmaktadgr. Öncelikle aktif örenme aktif katglgmg gerektirir. Örenenler her durumda aktif olduu için aktif örenmenin desteklenmeye gereksinimi vardgr ve bu da öretmene önemli roller yükler. Bir eitim hedefi olarak ele algndggnda; okullar, kikilerin etkili biçimde örenebilme becerilerini geliktirmelerine yardgm etmelidir. ster bir süreç isterse bir hedef olarak algnsgn aktif örenmeyi ileri sürmek, gelikimsel bir süreci gerektirir. Günümüzde aktif örenme, örenme psikolojisinde özel anlam takgyacak Kekilde algglangr hale gelmiktir ve genel olarak iki Kekilde betimlenir: Aktif örenme, örencinin kendi örenme süreci hakkgnda söz sahibi olduu bir örenme Keklidir. Örencinin kendi biliksel yetilerini zorlayarak yapglan örenme Keklidir. Buradan hareketle örencinin kendi stil ve alggsal tercihlerine dayalg biçemlerini bilmesi gereklidir. KURAMSAL TEMEL Örenme-öretme süreci, bir eitim programg içinde incelenmesi en güç alanlardan biridir. Özellikle sgngf içi etkilekimin net bir biçimde çözümlenmesi örenme-öretme süreci içindeki çözümsüz birçok sorununun da çözülebilmesine olanak tangyacaktgr. Örenme-öretme sürecinin temel elemanlarg öretmen ve örencidir. Gerçekte tüm süreç önceden saptanmgk hedefler dorultusunda, belirli bir içeriin aktarglmasg ya da paylakglmasg üzerine kurulmuktur. Sonuçta istenilen düzeyde bir ürün elde edildii anda da örenme-öretme sürecinin etkili olduu ifade edilir. Belki de bu süreç içinde en kritik eleman ise süreç üzerine düümlenmektedir. Strateji ve taktikler, öreticiye yöntem ve tekniklere göre daha genik bir hareket alang çizer. Stil ise bu iki kavramsal yapgyg yönlendiren, bireysel özellikler takgmg olarak ortaya çgkmaktadgr. Biçem kavramg ise bireylerin stillerine dayalg geliktirdikleri alggsal tercihleri içermektedir. 2 Yrd. Doç. Dr.; Ankara Üniversitesi, Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim ProgramlarG Bölümü, Ankara, 521

3 Günümüzdeki araktgrmalar artgk beynin uzmanlaktggng, biricik olduunu, ayng zamanda durumsal bir özellik gösterdiini bu çerçevede örenmenin de zihinsel bir etkinlik olarak ele algnmasg gerektiini net bir biçimde ortaya koymaktadgr. Eer bireylerin stillerinin ne olduu belirlenirse, bu bireylerin nasgl örenebilecei ve nasgl bir öretim tasargmg uygulanabilecei de daha kolay bir biçimde kestirilebilir. Böylece öretici öncelikle kendisi sonra da öreneni için buna uygun ortamlar olukturulabilir. Öretim hem bir bilim hem de bir sanat olduuna göre, öretici için bu süreci yakanglmaya deer kglmak için çaba göstermek gerekir. AraKtGrmalar örencilerin bireysel özelliklerine duyarlg ortamlarda gerçekleken örenme sürecinin daha kolay, etkili ve kalgcg olduunu göstermektedir. Örencinin özellikleri ile yöntem, ortam ve materyaller arasgnda uyum salayabilmenin en önemli kokulu örenci grubunun özelliklerinin belirlenmesidir. Gerçekte örencilerin tüm özelliklerini belirlemek olanaklg deildir. Örenme üzerinde etkili olduu genel kabul gören unsurlar; örencilerin kimlik ve kültürel özelliklerini yansgtan grupsal özelliler, örencinin beraberinde getirdii önkokul yeterlikler ve örencinin sahip olduu örenme stil ve tercihleridir. Örenme stili örencilerin çevresini algglama, bilgiyi ikleme, çevresi ile iletikim kurma ve tepkide bulunmasgnda kullandgg tercihleri belirleyen bireysel özelliklerdir. Bu amaçla örencilerin bakarg düzeyleri ile örenme stilleri arasgndaki ilikkinin araktgrgldgg çalgkmalar, ilgili örenci grubu ve öretmenler için yararlg bilgiler salayabilir. Örenme stillerinin belirlenmesinde farklg modeller ve ölçekler kullanglmaktadgr. Bunlar içinde yayggn olarak kullanglan çekitli yaklakgmlardan söz edilebilir. Bu çalgkmada Dunn çiftinin temel aldgg tangsal bakgkg kapsayan bakgk açgsg temel algnmgktgr. AlanyazGna bakgldggnda Dunn (1993a) örenme stili kavramgng; her bireyde farklglgk gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine younlakmasgyla baklayan, bilgiyi alma ve zihne yerlektirme süreciyle devam eden bir yol olarak tangmlamaktadgr. Örenme stillerinin tangmlargna bakgldggnda biyolojik yüklemlenmenin oldukça youn olduu görülmektedir. Herkesin biricik olmasgndan hareketle bireylerin stilleri deikmese bile örenme stilleri zaman ve kokullar karkgsgnda deikebilmektedir (Thies 1979). BiliKsel, duyuksal ve fizyolojik olarak gruplandgrglan örenme stilinin boyutlarg, örenme stili modellerinde her kuramcg tarafgndan farklg önem düzeyinde ele algnmgktgr. KuramcGlar tarafgndan geliktirilen birtakgm örenme stili modellerinden akagda kgsaca söz edilmiktir. Dunn çiftinin geliktirdii Örenme Stili Modeli nin temelinde bireylerin tek bir biyolojik ve gelikimsel özellikler bütününe sahip olduklarg düküncesi yatmaktadgr. Bu kikiye özgü olan özellik, kikinin yeni bilgi ve becerileri nasgl öreneceinin temel göstergesidir. Örencilerin örenme güçlerine göre öretim durumlarg düzenlenirse, örenme orang ve kalitesi artmaktadgr. Örenme Stil Envanteri uyargcg kaynaklargngn 5 temel özelliini tangmlar ve 21 örenme stilini betimler (Dunn-Dunn ve Price, 1985). Örenme stilleri envanterinin geçerlik ve güvenirlii desteklemesine ramen, Curry bazg örenme stili öelerinin global/analitik, yargküre ve yansgcg öretimsel tercih yapgsgyla uyumlu olduunu önermektedir (Curry 1990). Günümüzde en çok kullanglan örenme stil modellerinden biri olan Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli, Rita ve Kenneth Dunn tarafgndan, bakarg eksiklii olan örencilere yönelik olarak geliktirilmiktir. Örenciler farklg yollarla örenirler ilkesi Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli nin esasgng olukturmaktadgr. Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli Ku varsaygmlara dayanmaktadgr (Dunn ve Dunn; 1993b): Örenme ortamlarg için örencilerin kikisel tercihlerini belirlemek mümkündür. Öretimin deikik türlerini kullanmak ve örencinin tercihlerini karkglamak için öretim ortamgng ayarlamak mümkündür. Bu da örencinin örenme yeteneini geliktirmektedir. 522

4 Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli, öncelikle ilköretimde kullanglmak üzere tasarlanmgk olmasgna ramen, günümüzde her seviyede kullanglmaktadgr. Öretmen, yönetici ve dier görevliler modelin kullangmgnda Ku ilkelere dikkat etmelidirler: Bireylerin pek çou örenebilir. Örenme ortamlarg, kaynaklarg ve yaklakgmlar farklglaktgrglan örenme stili güçlerine cevap verir. Herkes örenme güçlerine sahiptir, fakat farklg insanlar çok farklg örenme güçlerine sahiptir. Bireysel öretim teknikleri vardgr ve sonuçlarg güvenilir olarak ölçülebilir. Uygun ortamlar, kaynaklar ve yaklakgmlar verilirse istatistiksel olarak örenciler bakarg testlerinden ve tutum testlerinden yüksek bakarg elde ederler. Çou öretmen kendi öretimlerinin mihenk takg olarak örenme stillerini kullanmayg örenebilirler. Örencilerin pek çou yeni ya da zor akademik materyallere younlaktgklargnda kendi örenme stillerinde örenebilirler (Dunn ve Dunn, 1993b). Akademik bakarg ile bireysel örenme stili arasgndaki ilikkiyi açgklayan araktgrmalar incelendiinde; örencilerin birbirlerinden farklg örendikleri, deikik konu alanlargndaki örenci performansgngn, örencilerin gerçekte nasgl örendikleri ile ilikkili olduu örenciler bu yaklakgmlarla ve kendi örenme stillerini tamamlayan kaynaklarla eitildiklerinde bakarglargngn anlamlg derecede arttgg ortaya çgkmaktadgr (Price 2001: 9). Örenme stilinin temel varsaygmlarg çok basittir. Örenme stili varsaygmgna göre, bütün çocuklar örenebilir fakat çocuklargn hepsi ayng biçimde örenemez. FarklG çocuklar en iyi farklg yollarla örenirler ve bütün çocuklara uyan tek bir örenme yaklakgmg yoktur. FarklG örenme stillerini dükünerek, öretimin tasarlanmasg ve uygulanmasgng gerçeklektirmek gerekir. Eitimcilerin çou, bireylerin farklg yollarla örendikleri konusunda hemfikirdir (Dunn ve Dunn, 2002: 11). ARA.TIRMANIN AMACI Bu çalgkmangn amacg öretim yglgnda Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçeklektirilen ngilizce Öretmenlik SertifikasG ProgramGna (ÖSP) katglan örencilerin örenme tercihlerini belirlemektir. Bu çerçevede akagdaki sorulara yangt aranmgktgr: ngilizce Öretmenlik SertifikasG programgna devam eden örencilerin; çevresel uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri duygusal uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri sosyolojik uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri fizyolojik uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri psikolojik uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri genel örenme tercihleri ve akademik bakarglarg arasgndaki ilikkiler ne yöndedir? ARA.TIRMANIN ÖNEM$ Bireyin örenme becerisi onun yakaygk tarzgngn sürekli deikmesine olanak verir (Babadoan, 1996). Uygar toplumlar eitim sistemlerini önemli bir sorun olarak algglar ve sürekli daha iyi öretim yöntemleri geliktirmeye çalgkgrlar. Özellikle psikologlar örenme ve bireye en uygun 523

5 örenme stilini belirlemek amacgyla çekitli çalgkmalar yapmgklardgr. Örenme stilleri kikinin imzasg olarak nitelenmesine karkgn kesin bir deikmezlik anlamgyla yüklü deildir. Örenme stilleriyle ilgili literatür tarandggnda, konuyla ilgili yapglan çalgkmalargn odak noktasgng öretimin, örenme stillerine göre nasgl düzenlenebileceini inceleyen çalgkmalargn olukturduunu görmekteyiz. Bu çalgkmalargn sonuçlarg öretimi, örenme stillerine göre düzenlenmenin örenme ürünleri üzerine olumlu etkiler meydana getirdiini göstermektedir. Akademik bakarg ile bireysel örenme stili arasgndaki ilikkiyi açgklayan araktgrmalar incelendiinde; örencilerin birbirlerinden farklg örendikleri, deikik konu alanlargndaki örenci performansgngn, örencilerin gerçekte nasgl örendikleri ile ilikkili olduu ve örenciler bu yaklakgmlarla ve kendi örenme stillerini tamamlayan kaynaklarla eitildiklerinde bakarglargngn anlamlg derecede arttgg ortaya çgkmaktadgr (Price 2001: 9). Aratrma Tasarm YÖNTEM AraKtGrma iki ve daha çok saygdaki deikken arasgnda birlikte deikim varlggng ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan tekil ve ilikkisel tarama modeliyle gerçeklektirilmiktir. Çalma Grubu AraKtGrma öretim yglgnda Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi nde Öretmenlik SertifikasG programgna katglan, ngiliz Dili ve EdebiyatG bölümünde okuyan 86 örenci üzerinde yürütülmüktür. Verilerin Toplanmas ve Çözümlenmesi Dunn ve Dunn Örenme Stili Envanteri nin yetikkinler (PEPS) ve sgngflar (K-12) için olmak üzere iki sürümü bulunmaktadgr. YetiKkinler için olan sürümde 100 tane, sgngflar (K-12) için olan sürümde ise 104 tane seçime dayalg ifade yer almaktadgr. AraKtGrma, Çelik (2004) tarafgndan Dunn Gn örenme stili envanterinin Türk kültürüne uyarlamasg yapglmasg çabasgnda geliktirilen 5 ana, 19 alt faktörde toplanan 80 maddelik bir ölçme aracg kullanglmgktgr. Örencilerin yangtlarg optik formlar ile toplanarak deerlendirilmik ve elde edilen veriler SPSS 11.0 programgnda çözümlenmiktir Ölçme aracgndaki puan aralgklarg Çizelge 1 de verilmiktir: Çizelge 1. Örenme tercihleriyle ilgili görü kategorilerinin alt üst puan aralklar S)n)r Yorum 1,00-1,79 Kesinlikle KatGlmGyorum 1,80-2,59 KatGlmGyorum 2,60-3,39 3,40-4,19 4,20-5,00 Kesinlikle Envanterin tümü ve her bir alt boyut için içtutarlglgk katsayglarg Cronbach W formülüyle hesaplanmgk ve sonuçlar Çizelge 2 de verilmiktir. Çizelgeden anlakglacag üzere faktör yükleri dengeli bir görünüm çizerken Çelik (2004) ün araktgrmasgndaki daglgmgyla da oldukça benzekiktir. 524

6 Çizelge 2. Örenme Stili Envanterindeki Ana ve Alt Boyutlara Ait Cronbach W KatsayGlarG Ana/Alt Faktörler Cronbach Çevresel 0.94 Ses 0.95 IsG 0.92 IKGk 0.96 Ortam 0.94 Duygusal 0.95 Güdüleme 0.94 KararlGlGk 0.95 Sorumluluk 0.96 Yönlendirme 0.97 Fizyolojik 0.95 Görsel 0.97 Kitsel 0.93 Dokunsal 0.94 Yeme-içme 0.93 Zaman 0.90 Hareketlilik 0.92 Psikolojik 0.90 Global/analitik 0.91 Beyin yarg küreleri 0.90 DüKünme biçimi 0.90 Sosyolojik 0.89 Birey-arkadaK 0.90 YetiKkin 0.89 BULGULAR VE YORUM AraKtGrmaya katglan deneklerin cinsiyete göre daglgmg Çizelge 3 te verilmiktir. Çizelge 3. "ÖSP Örencilerinin Cinsiyete Göre Dalmlar Cinsiyet Say Yüzde Erkek 9 10,47 KGz 77 89,53 TOPLAM ,00 Çizelge incelendiinde deneklerin yaklakgk %90 G kgz örencidir. Bu çerçevede örenci cinsiyeti deikkeni, bulgulargn sunumunda ve yorumlamalarda göz ardg edilmiktir. Çevresel faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 4 te yer almaktadgr. Ses ögesi, örencinin örenirken arka planda ses olup olmamasgng; GKGk ögesi, örenci örenirken ortamda parlak, mat veya karanlgk bir GKGGn tercih edilmesini; GsG ögesi, deikik örenme etkinlikleriyle urakgrken ve örenirken sgcak veya GlGk bir ortamgn tercih edilmesidir. Ortam ögesi ise örencinin tercih ettii mobilya veya odangn düzenlenmesini ifade eder. Bu balamda Çizelge incelendiinde örencilerin GKGk deikkeni konusunda kararsgz bir profil çizmekte olduu görülmektedir. Buna karkgn alt faktörler incelendiinde örencilerin bol ve parlak GKGa yönelik tercihleri olduu söylenebilir. Örenciler GsG, ortam ve ses ögeleri konusunda ise giderek 525

7 yükselen bir agrlgkta var olan maddelere katgldggng göstermektedir. Örenciler genelde sgcak ortamlarda çalgkmayg yelediklerini ifade etmektedir. Ortam konusunda örencilerin üst düzey bir kabulle; kendi istekleri dorultusunda, temiz ve düzenli ortamlarda çalgkmayg tercih ettikleri görülmektedir. Ses ögesi açgsgndan bakgldggnda ise örencilerin genelde sessiz ortamlarda çalgkmayg yeledikleri anlakglmaktadgr. Çizelge 4. Envanterin Çevresel Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,74 Madde Madde Ortalama Is) 3,52 IC)k 3,25 SGcak bir ortamda çalgkgrken kendimi rahat hissederim. 4,03 SGcak bir ortamda ders çalgkgrken uykum gelir. 3,01 Bol GKGkta çalgkmaktan hoklangrgm. 3,65 Çok fazla parlak GKGk olmayan ortamlarda verimli çalgkabilirim. 3,08 LoK bir oda da bir masa lambasgngn GKGG altgnda çalgkabilirim. 2,94 KarasGzGm ÇalGKGrken GKGGn dorudan gelmesinden rahatsgz olurum. 3,34 Ortam 3,90 ÇalGKtGGm yeri kendi isteime göre düzenleyebildiimde daha istekli çalgkabilirim. 4,79 Kesinlikle Masa bakgnda verimli çalgkabilirim. 3,93 ÇalGKGrken rahat bir sandalye ya da koltukta oturmayg tercih ederim. 4,31 Kesinlikle Uzanarak çalgkmayg tercih ederim. 2,30 KatGlmGyorum ÇalGKacaGm yeri kendim belirlediimde daha iyi örenirim. 4,40 Kesinlikle Düzenli bir ortamda daha rahat ve huzurlu çalgkabilirim. 4,57 Kesinlikle OrtamGn dagngk olmasg benim ders çalgkmamg etkilemez. 1,87 KatGlmGyorum Temiz bir ortamda daha iyi çalgkabilirim. 4,50 Kesinlikle Temiz olmayan bir ortamda ders çalgkmak beni rahatsgz eder. 4,47 Kesinlikle Ses 3,95 Sessiz ortamda daha iyi çalgkgrgm. 4,48 Kesinlikle Gürültülü ortamda çalgkamam. 3,84 ÇalGKGrken etraftaki her türlü ses beni rahatsgz eder. 3,45 ÇalGKGrken birisi benimle konukursa dikkatim daglgr. 4,02 Çizelge 5. Envanterin Duygusal Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,44 Madde Madde Ortalama Güdülenme yi notlar aldggmda örenme isteim artar. 4,69 Kesinlikle 3,93 Derse dikkatimi verebilmek için öretmenle göz temasg kurmam KarttGr. 3,71 Ailemin derslerim konusundaki destei çalgkma isteimi arttgrgr. 3,99 SGnGfta ön sgralarda oturmak bakargmg arttgrgr. 3,31 Kararl)l)k Yapmam gereken ikleri bitirme konusunda sorun yakargm. 2,80 2,78 BaKladGGm bir çalgkmayg bitirmek yerine, yeni bir çalgkmaya baklamak isterim. 2,02 KatGlmGyorum Bir konuyu örenmek için çalgkmaya bakladggmda konuyu örenene kadar ara vermeden çalgkgrgm. 3,05 BaKladGGm çalgkmayg ara vermeden bitirmekte zorlangrgm. 3,24 Sorumluluk Ödevlerimi zamangnda bitiririm. 3,50 2,95 Benden yapmamg istenenleri hatgrlargm. 3,77 Ödevlerimi yapmayg ya da bitirmeyi unuturum. 2,23 KatGlmGyorum Okul çalgkmalargmg yapmam için bana sgk sgk hatgrlatmalar yapglmasg gerekir. 2,29 KatGlmGyorum Yönlendirme Ödevle ilgili anlakglgr ve ayrgntglg yönergeler almak isterim. 4,55 Kesinlikle 4,34 Ödevlerimi öretmenlerimin yapglmasgng istedikleri Kekilde yapargm. 4,06 Kesinlikle Öretmenim bana bir görev verdiinde ne yapacagmg ayrgntglargyla açgklamasgng isterim. 4,40 Kesinlikle Duygusal faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 5 te yer almaktadgr. Güdüleme ögesi, örencinin akademik örenme için sahip olduu güdülenme durumunun türü ya da düzeyi ile bir bakka deyikle örencinin okulda örenmesiyle ilgilidir. KararlGlGk ögesi ise örencinin örenme iklemi ya da örenmedeki kararlglggng ifade eder. Sorumluluk ögesi, bir ikte az bir gözetimle, rehberlik ve geribildirimlerle bagmsgz olarak çalgkmayg ve sorumluluk 526

8 almayg/vermeyi içerir. Yönlendirme ögesi ise örenme etkinlikleri ve iklemleri için örencinin tercih ya da tercih eksiklii üzerine younlakmaktadgr. Çizelge bu balamda incelendiinde, Yönlendirme öesi konusunda örencilerin çalgkmalarg konusunda açgk yönergeler almayg yeledikleri ve böylece öreticilerinin istedikleri nitelikte çalgkmalar yapabileceklerini belirtmiklerdir. Güdülenme balamgnda iyi notlargn algnmasgngn ve bu konuda aile desteklerinin kendilerindeki çalgkma azmini tetiklediini ifade etmiklerdir. Ancak sgngfta ön sgrada oturmangn güdülenme konusunda çok belirleyici olmadggng ifade etmiklerdir. UyaranlarGn gücünün iyi ayarlanmasg gerektiini ortaya koyan sorumluluk bilekeninde örencilerin öz sorumluluk becerileri konusunda kararlg bir duruk sergiledikleri anlakglmaktadgr. KaralGlGk bilekeninde ise örenciler kararsgz bir görünüm çizmektedir. ÇalGKmalarG sürdürmede ve bitirmede karasgzlgk yakayan örenciler, bir iki bitirmeden dier bir ike geçme konusunda kararlg bir görünüm çizmektedirler. Bu dorultuda örencilerin iki gerçeklektirme konusunda yetersiz olduu söylenebilir. Çizelge 6. Envanterin Fiziksel Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,36 Madde Madde Ortalama Görsel Yeni bilgileri çizelge ya da çizimler halinde gördüümde daha iyi örenirim. 3,92 3,95 Bir Keyleri yazdggmda daha iyi hatgrlargm. 4,45 Kesinlikle Kendi okuduum Keyleri, bakkalargngn bana anlattgklargna oranla daha iyi hatgrlargm. 3,65 Örenmem gereken bilgiler varsa örenmek için biriyle konukmak yerine, okumayg yelerim 3,66 Gördüklerimi daha iyi hatgrlargm. 4,07 $Citsel OkuduklarGmdan çok duyduklargmg daha iyi hatgrlargm. 2,87 3,23 Yekil ve grafiklerin sözlü olarak açgklanmasgng tercih ederim. 3,86 Dersi dinlemeyi kitaptan okumaya tercih ederim. 3,38 KonularG okumaktansa dersleri dinleyerek daha iyi örenirim. 3,37 Ders kitabgng sesli okumayg tercih ederim. 2,69 Dokunsal Örenirken el ve vücudumu hareket ettiririm. 3,38 3,15 Kitap okurken okuduum satgrg elimle takip ederim 1,72 Kesinlikle KatGlmGyorum Kitap okurken satgr altlargng çizerim. 3,42 Bir Keyler tarif ederken ellerimi kullangrgm. 4,08 Hareketlilik Benim için uzun süre bir yerde oturmak zordur. 3,63 3,41 Deneyler yapmak gerçekten hokuma gider. 3,57 AklGma en iyi fikirler kokma, spor, hareket esnasgnda gelir. 2,79 Zaman Bir ders saati boyunca sgrada oturmak bana sgkgcg gelir. 3,71 Bir yerde uzun süre oturabilirim. 2,63 SGnGfta etkinliklere katgldggm zaman daha iyi örenirim. 3,65 SGnGfta örenirken araç gereç kullanmayg isterim. 3,63 ÇalGKGrken dolakmak için sgkça ara veririm. 2,93 Bir yerlere giderek (gezi-gözlem) örenmeyi severim. 4,13 Eer okula günün herhangi bir zamangnda gitme seçeneim olsa, sabah erken gitmeyi yelerim 2,92 3,27 SabahlarG verimli çalgkgrgm. 3,30 Sabah erken saatlerde çalgktgklargmg daha iyi hatgrlargm. 3,19 AkKamlarG daha verimli çalgkgrgm. 3,66 Yeme-içme ÇalGKGrken bir Keyler yemeyi, içmeyi ve çinemeyi severim. 3,19 2,94 ÇalGKGrken azgmla bir Keyleri GsGrGrGm. 2,69 ÇalGKGrken bir Keyler atgktgrgrgm. 3,21 ÇalGKGrken dikkatim daglacag için hiçbir Key yemem ve içmem 2,66 Fiziksel faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 6 da yer almaktadgr. Çizelgeye bakgldggnda ikitsel, dokunsal, görsel öelerin temeli dinleyerek, görerek ya da dokunarak örenmedir. Örencilerin örenme sgrasgnda agrlgkla önce görsel sonra ikitsel ve dokunsal tercihleri olduu görülmektedir. Yeme-içme ögesi ise örenme etkinlii ile urakgrken içme ve çineme ihtiyacg ile ilgilidir. Örenciler genelde kararsgz bir tablo çizmelerine karkgn bir Keyler 527

9 atgktgrmayg sevdiklerini ifade etmiklerdir. Zaman ögesi, örencilerin günün deikik zamanlargndaki enerji düzeyi ile ilgilidir. SabahGn erken saatlerinde mi, öleye doru mu yoksa gecenin geç saatlerinde mi örenmeyi tercih ettikleri belirlenir. Örencilerin genelde sabahlarg çalgkmayg tercih etmede karasgz olduklarg, bunun yerine örenme için uygun olan zaman diliminin akkamlarg olduunu ifade etmiklerdir. Hareketlilik ögesi ise örenirken vücudu hareket ettirmeyle ilgilidir. ÖSP örencileri genelde harekelilik gereksinimi olan örencilerdir. Özellikle uzun süre sgrada oturmangn ve sürece etkin biçimde katglmamangn örenmelerini ketlediini ifade etmiklerdir. Psikolojik faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 7 de yer almaktadgr. Çizelge 7. Envanterin Psikolojik Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,23 Madde Madde Ortalama Beyin yar)küreleri Bir bilgiyi hatgrlarken genellikle onu zihnimde canlandgrgrgm. 4,26 Kesinlikle 4,11 ÇalGKGrken çounlukla hayal gücümü kullangrgm. 3,95 DüCünme biçimi ÇalGKGrken adgm adgm örenirim. 3,90 3,08 SGnGfta sorulara herkesten önce yangt veririm. 2,35 KatGlmGyorum ÇalGKGrken çok fazla risk almaktan hoklangrgm. 2,44 KatGlmGyorum DuygularGmG genellikle kontrol edebilirim. 3,64 Global-analitik ÇalGKmalarGn sgngrlarg çizilmik olmasgndan çok açgk uçlu olmasgndan hoklangrgm. 3,15 2,66 ÇalGKGrken her defasgnda tek bir Key örenirim. 2,16 KatGlmGyorum Beyin yarg küreleri ögesi, beynin sa ve sol bölümleri ile ilgilidir. Sol beyin parçasgng kullanan örenciler daha çok analitik ve ardgkgk örenme eilimindedirler, sa beynini kullananlar ise global ya da rastlantgsal olma eilimindedir. Çizelge incelendiinde örencilerin hangi yargküreyi tercih ettiklerini göstermese de beyin yargkürelerini gösterdii özellikler takgmlargyla uyumlu olduunu göstermektedir. DüKünme biçimi ögesi balamgnda bakgldggnda sonuçlarg ortaya koymayg ve çabucak karar vermeyi mi yoksa deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg mg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi mi tercih ettiini ortaya çgkarmak hedeflenmektedir. Çizelgeden anlakglacag üzere örencilerin genelde deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi tercih ettikleri anlakglmaktadgr. Global / analitik ögede ise örencilerin daha iyi örenip örenmedii ya da bir ikleme angnda bir yönünü ele alarak akamalg olarak tangmlamayla ilgilidir. Global örenme tercihine sahip olan örenciler bütün anlam ve sonuçlarla ilgilenirler. Analitik örenmeyi tercih eden örenciler ise anlamlg bir ardgkgklgk içinde ayng anda tek bir ayrgntg ile ilgilenmeyi tercih ederler. Çizelgeye bakgldggnda ise bu faktör grubunda bir kararsgzlgk durumu olduu görülmektedir. Örenciler sgngrlarg belirlenmik bir çalgkma konusundaki kararsgzlgg, önceki çizelgelerdeki ilintili maddelerle birlikte yorumlandggnda öreticilerce yönlendirmeyi kgsmen bekledikleri biçiminde yorumlanabilir. Ancak örencilerin bir defada tek bir Keyi örendikleri yönündeki katglmama durumu, ilintili dier maddelerle birlikte deerlendirildiinde bir tutarsgzlgk olukturmaktadgr. Sosyolojik faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 8 de yer almaktadgr. Çizelgeye bakgldggnda birey-arkadak ögesi; örenme ikleminde çalgkgrken kendi bakgmgza olmayg ifade eder. BazG örenciler kendi baklargna çalgkmayg tercih ederlerken bazglarg, bir bakkasg ya da örenci gruplargyla çalgkmayg tercih eder. ÖSP örencileri genelde tek baklargna çalgkmayg yeledikleri görülmektedir. Bu bulgu örencilerin sessiz bir ortamda çalgkma ögesiyle de tutarlgk göstermektedir. YetiKkin ögesi ise bir yetikkinden rehberlik almayg ve etkilekimde bulunmayg ifade eder. Ancak örenciler bir yetikkinden ders dinleme yoluyla örenme yönünde 528

10 kararsgz bir tablo çizerken iyi notlar alarak daha önceki çizelgelerde görüldüü gibi hem kendilerini hem de ailelerini mutlu etmeyi istediklerini ifade etmektedir. Çizelge 8. Envanterin Sosyolojik Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,33 Madde Madde Ortalama Birey-arkadaC ÇalGKmam gereken birçok Key olduunda yalngz çalgkmayg tercih ederim. 4,41 Kesinlikle 3,11 Ödevlerimi kendi bakgma yapmayg tercih ederim. 4,29 Kesinlikle Bir-iki arkadakgmla birlikte ders çalgkmayg tercih ederim. 2,43 KatGlmGyorum ÇalGKmam gereken birçok Key olduunda arkadaklargmla çalgkmayg tercih ederim. 2,36 KatGlmGyorum ÇalGKmalarGmGn çounu büyük gruplarla yapargm. 2,06 KatGlmGyorum YetiCkin yi notlar alarak anne-babamg mutlu etmekten hoklangrgm. 4,49 Kesinlikle 3,89 Bir yetikkin konuyu bana anlatgrsa daha iyi örenirim. 3,29 ÖSP örencilerinin örenme tercihleri ile ilgili ortalamalargn görük kategorilerine göre daglgmg Grafik 1 de yer almaktadgr. Grafik 1. "ÖSP Örencilerinin Örenme Tercihleri "lgili Ortalamalarn Görü Kategorilerine Göre Dalm Kesinlikle KatGlmGyorum KatGlmGyorum Kesinlikle Faktör daglgm yüzdesi Envanter daglgm yüzdesi Grafie envanter ortalamasg açgsgndan bakgldggnda örencilerin yargsgndan fazlasgngn (%58,14) var olan tercihlere katgldgg, yargya yakgngngn (%41,86) ise kararsgz bir görünüm sergiledikleri görülmektedir. Faktörlerin seçeneklere göre daglgmg açgsgndan grafie bakgldggnda örencilerin agrlgkla (%56,99) katglma yönünde tercih gösterdii, katglmama durumunun ise yaklakgk dörtte birlerde kaldgg (%28,75), kararsgzlggn ise (%14,26) oldukça dükük oranlarda bulunduunu göstermektedir. Bu bulgu da bize envanterin genelindeki kararsgzlggn genelde katglmangn alt sgngrlargna yakgn olmasgyla açgklanabilir. Özetle envanter, genelde örencilerin tercih yönelimlerini saptamada etkili olduunu ortaya koymaktadgr. ÖSP örencilerinin örenme tercihleri ve akademik bakarg ortalamalarg arasgndaki ilikki durumu Çizelge 9 da yer almaktadgr. Çizelge 9. "ÖSP Örencilerinin Örenme Tercihleri ve Akademik Baar Ortalamalar Arasndaki "liki (N=86) Deiken AO SS V r Tercih 3,44 0, ,14 Akademik BaCar) 3,06 0,

11 Çizelge 9 daki örencilerin tercihlerle ilgili ortalamasgna bakgldggnda katglmangn genelde alt sgngrgna yakgn olduu görülmektedir. DaGlGmGn sapmasgngn göreli olarak dükük olduu görülmektedir. Grubun (V=49) ne türdek ne de ayrgk olduu görülmektedir. Akademik bakarg ortalamasg açgsgndan bakgldggnda sapmangn daha yüksek olduu ve bu yönden grubun daha türdek (V=21) bir görünüm çizdii söylenebilir. Ancak örencilerin örenme tercihleri ile akademik bakarg ortalamalarg arasgnda anlamlg ilikki bulunamamgktgr. TARTI.MA VE SONUÇ Bilindii üzere insan davrangklargngn büyük çounluu örenilmik davrangklardgr. DolayGsGyla bu davrangklargn nasgl oluktuunun tangmlanabilmesi ve aydgnlatglabilmesi için örenmenin tangmlanabilmesi ve örenme ilkelerinin araktgrglmasgna gerek duyulmuktur. Örenmenin nasgl oluktuu, neyi, nasgl, hangi hgzla örendiimizi hangi deikkenlerin belirledii araktgrmacglara konu olmuk ve bu çok katmanlg süreç açgklanmaya çalgkglmgktgr. Bireylerin örenme stilleri tüm çevrelerini içsellektirmeleri sonunda olukur. çsellektirme yalngz biliksel bir etkinlik deildir. çsellektirmenin fiziksel ve duyuksal yönleri de vardgr. Bu nedenle, örenme stilleri, fiziksel, duyuksal ve biliksel etkinliklerin birlekmesiyle örencilerde olukur. Örenme stillerine bugüne dek deikik biçimlerde yaklakglmgktgr. Bu yaklakgmlarda bireylerin örenmelerine ilikkin deikik özellikler temel algnmgktgr. Örenme stilleri kavramg ilk defa 1960 yglgnda Rita Dunn tarafgndan ortaya atglmgk, o ygldan beri üzerinde sürekli çalgkglmgk ve araktgrglmgktgr. Dunn; kuramgnda, dorudan örenmeyi tangmlamak yerine, bilgiyi yönlendirmede bireyin iç dinamiklerine/yeteneine etki eden dgk faktörleri/etkenleri tangmlamayg tercih ettii görülmektedir. Türkiye de örenme stil ve tercihleriyle ilgili çalgkmalar okulöncesinden baklaygp yetikkin eitimine kadar çekitli kademelerde yapglmaktadgr. Bu araktgrmalargn en çok yükseköretim düzeyinde yapgldgg görülmektedir (Güven ve dierleri, 2008). Bunun en önemli nedeni olarak da örencilerin tercihleri ile ilgili olarak bu dönemde bilinçli yangtlar vermeleri olabilir. Dunn Gn modeli temel alarak geliktirilen bu ölçme aracgnda örenme tercihlerini çekitli alanlarda toplayabiliriz. Bunlardan biri olan çevresel kokullar, örenmenin gerçeklekmesi için seçilen ortamgn ses, GsG ve GKGk durumlarg ve düzeni ile ilgili kokullardgr. Örencilerin bunlarla ilgili tercihleri farklglgk gösterir. Örnein, kimi örenciler sessiz bir çalgkma ortamgng tercih ederlerken kimileri sesten etkilenmezler, dahasg müzik ekliinde çalgkmayg tercih ederler. Kimi örencilerin çalgkacaklarg ortamgn çok aydgnlgk olmasgng istemelerine karkglgk kimileri daha lok bir ortamda daha iyi çalgkabilirler. Kimi örenciler çalgkma ortamlargngn serin, kimileri ise sgcak olmasgndan hoklangrlar. Kimi örenciler ancak her Keyin yerli yerinde olduu düzenli bir ortamda çalgkabilirlerken kimileri de düzensiz bir çalgkma ortamgng tercih ederler. Bu çalgkmada Ses ögesi, örencinin örenirken arka planda ses olup olmamasgng; GKGk ögesi, örenci örenirken ortamda parlak, mat veya karanlgk bir GKGGn tercih edilmesini; GsG ögesi, deikik örenme etkinlikleriyle urakgrken ve örenirken sgcak veya GlGk bir ortamgn tercih edilmesidir. Ortam ögesi ise örencinin tercih ettii mobilya veya odangn düzenlenmesini ifade eder. Bu balamda Çizelge incelendiinde örencilerin GKGk deikkeni konusunda kararsgz bir profil çizmekte olduu görülmektedir. Buna karkgn alt faktörler incelendiinde örencilerin bol ve parlak GKGa yönelik tercihleri olduu söylenebilir. Örenciler GsG, ortam ve ses ögeleri konusunda ise giderek yükselen bir agrlgkta var olan maddelere katgldggng göstermektedir. Örenciler genelde sgcak ortamlarda çalgkmayg yelediklerini ifade etmektedir. Ortam konusunda örencilerin üst düzey bir kabulle; kendi istekleri dorultusunda, temiz ve düzenli ortamlarda çalgkmayg tercih ettikleri görülmektedir. Ses ögesi açgsgndan bakgldggnda ise örencilerin genelde sessiz ortamlarda çalgkmayg yeledikleri anlakglmaktadgr. 530

12 DuyuKsal özellikler olarak belirtilen bu çalgkmada faktör yükleri açgsgndan duygusal ve psikolojik olmak üzere iki alt boyutta toplanan tercihler ise örencilerin örenmeye güdülenme, çalgkmada süreklilik, örenme sorumluluu ve örenmede yapglanmgklgk gibi özellikleriyle ilgilidir. Örnein, kimi örencilerin örenmeleri için içten güdülenme önem takgrken kimi örenciler buna gereksinme duymayabilirler. Kimi örenciler sürekli ve düzenli bir çalgkma ile bakarglg olurlarken kimileri böyle düzenli bir çalgkma biçiminden uzak olabilirler. Bu örenciler ancak zorunlu olduklarg durumlarda, örnein sgnav zamanlargnda youn biçimde çalgkarak bakarg salamaya çabalarlar. Kimi örencilerin örenme sorumluluu duymalargna karkglgk kimileri böyle bir duygu takgmazlar, örenme konusunda umursamaz olabilirler. Öte yandan, kimi örenciler de yapglanmgk bir örenme biçiminden hoklangrlar. Bu örenciler, öretmenlerinin koyduu ilke ve kurallara sgkg bir balglgk içinde çalgkgrlar, ödevlerini zamangnda ve istendii biçimde yaparlar. Oysa kimi örenciler ilke ve kurallardan hoklanmazlar. Bunlara balg kalarak çalgkmaktan büyük bir sgkgntg duyarlar. AraKtGrmada Yönlendirme ögesi konusunda örencilerin çalgkmalarg konusunda açgk yönergeler almayg yeledikleri ve böylece öreticilerinin istedikleri nitelikte çalgkmalar yapabileceklerini belirtmiklerdir. Güdülenme balamgnda iyi notlargn algnmasgngn ve bu konuda aile desteklerinin kendilerindeki çalgkma azmini tetiklediini ifade etmiklerdir. Ancak sgngfta ön sgrada oturmangn güdülenme konusunda çok belirleyici olmadggng ifade etmiklerdir. UyaranlarGn gücünün iyi ayarlanmasg gerektiini ortaya koyan sorumluluk bilekeninde örencilerin öz sorumluluk becerileri konusunda kararlg bir duruk sergiledikleri anlakglmaktadgr. KararlGlGk bilekeninde ise örenciler kararsgz bir görünüm çizmektedir. ÇalGKmalarG sürdürmede ve bitirmede kararsgzlgk yakayan örenciler, bir iki bitirmeden dier bir ike geçme konusunda kararlg bir görünüm çizmektedirler. Bu dorultuda örencilerin iki gerçeklektirme konusunda yetersiz olduu söylenebilir. Beyin yarg küreleri ögesi, beynin sa ve sol bölümleri ile ilgilidir. Sol beyin parçasgng kullanan örenciler daha çok analitik ve ardgkgk örenme eilimindedirler, sa beynini kullananlar ise global ya da rastlantgsal olma eilimindedir. Çizelge incelendiinde örencilerin hangi yargküreyi tercih ettiklerini göstermese de beyin yargkürelerini gösterdii özellikler takgmlargyla uyumlu olduunu göstermektedir. DüKünme biçimi ögesi balamgnda bakgldggnda sonuçlarg ortaya koymayg ve çabucak karar vermeyi mi yoksa deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg mg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi mi tercih ettiini ortaya çgkarmak hedeflenmektedir. Çizelgeden anlakglacag üzere örencilerin genelde deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi tercih ettikleri anlakglmaktadgr. Global / analitik ögede ise örencilerin daha iyi örenip örenmedii ya da bir ikleme angnda bir yönünü ele alarak akamalg olarak tangmlamayla ilgilidir. Global örenme tercihine sahip olan örenciler bütün anlam ve sonuçlarla ilgilenirler. Analitik örenmeyi tercih eden örenciler ise anlamlg bir ardgkgklgk içinde ayng anda tek bir ayrgntg ile ilgilenmeyi tercih ederler. Çizelgeye bakgldggnda ise bu faktör grubunda bir kararsgzlgk durumu olduu görülmektedir. Örenciler sgngrlarg belirlenmik bir çalgkma konusundaki kararsgzlgg, önceki çizelgelerdeki ilintili maddelerle birlikte yorumlandggnda öreticilerce yönlendirmeyi kgsmen bekledikleri biçiminde yorumlanabilir. Ancak örencilerin bir defada tek bir Keyi örendikleri yönündeki katglmama durumu, ilintili dier maddelerle birlikte deerlendirildiinde bir tutarsgzlgk olukturmaktadgr. Sosyolojik tercihler, örencilerin nasgl bir sosyal ortamda örenmek istemeleriyle ilgilidir. Bu balamda, kimi örenciler kendi baklargna, kimileri de arkadaklargyla birlikte çalgkarak örenmeyi tercih ederler. ArkadaKlarGyla birlikte örenmeyi tercih eden örencilerin kimileri bir arkadaklargyla, kimileri de birkaç kikiden olukan bir arkadak grubuyla çalgkmayg daha etkili bulurlar. Öte yandan, kimi örenciler de yetikkinlerle birlikte çalgkmaktan hoklangrlar ve bundan daha çok yarar salarlar. Bu çalgkmada birey-arkadak ögesi; örenme ikleminde çalgkgrken kendi bakgmgza olmayg ifade eder. BazG örenciler kendi baklargna çalgkmayg tercih ederlerken bazglarg, bir bakkasg ya da örenci gruplargyla çalgkmayg tercih eder. ÖSP örencileri genelde tek baklargna çalgkmayg yeledikleri görülmektedir. Bu bulgu örencilerin sessiz bir ortamda 531

13 çalgkma ögesiyle de tutarlglgk göstermektedir. YetiKkin ögesi ise bir yetikkinden rehberlik almayg ve etkilekimde bulunmayg ifade eder. Ancak örenciler bir yetikkinden ders dinleme yoluyla örenme yönünde kararsgz bir tablo çizerken iyi notlar alarak daha önceki çizelgelerde görüldüü gibi hem kendilerini hem de ailelerini mutlu etmeyi istediklerini ifade etmektedir. Fizyolojik özellikler, örencilerin örenme için duyu organg ve zaman dilimi seçme, örenme sgrasgnda yiyecee ve harekete gereksinme duyup duymama ile ilgili özelliklerdir. Örenciler örenme amacgyla duyu organlargng seçmede farklglgklar gösterirler. Örnein, örenmede kimi örenciler daha çok görme duyulargng kullangrlarken kimileri çounlukla ikitme ya da dokunma duyulargng ike kokabilirler. Öte yandan, kimi örenciler örenme sgrasgnda bir Keyler yeme ve içme gereksinmesi duyarlarken kimileri yeme ve içmeyi çalgkmaya engel olarak görürler. ÇalGKGrken hareketli olma kimi örenciler için önem takgrken kimileri için gerek duyulmayan bir özelliktir. BunlarGn yangsgra, örenciler örenmek için seçtikleri zaman dilimi bakgmgndan da farklglgk gösterirler. Kimi örenciler sabahlarg erken saatlerde, kimileri öleye doru, kimileri öleden sonralarg, kimileri de gece saatlerinde çalgkmayg tercih ederler. AraKtGrmada yer alan fizyolojik tercihler balamgnda; ikitsel, dokunsal, görsel öelerin temeli dinleyerek, görerek ya da dokunarak örenmedir. Örencilerin örenme sgrasgnda agrlgkla önce görsel sonra ikitsel ve dokunsal tercihleri olduu görülmektedir. Bu durum daha önce farklg ÖSP örencileriyle ilgili olarak BG 16 envanteri kullanglarak yapglan araktgrmadaki bulgularg da desteklemektedir (Babadoan, 2008a). Örenciler yeme ve içme ögesi konusunda genelde kararsgz bir tablo çizmelerine karkgn bir Keyler atgktgrmayg sevdiklerini ifade etmiklerdir. Zaman ögesi, örencilerin günün deikik zamanlargndaki enerji düzeyi ile ilgilidir. SabahGn erken saatlerinde mi, öleye doru mu yoksa gecenin geç saatlerinde mi örenmeyi tercih ettikleri belirlenir. Örencilerin genelde sabahlarg çalgkmayg tercih etmede karasgz olduklarg, bunun yerine örenme için uygun olan zaman diliminin akkamlarg olduunu ifade etmiklerdir. Hareketlilik ögesi ise örenirken vücudu hareket ettirmeyle ilgilidir. ÖSP örencileri genelde hareketlilik gereksinimi olan örencilerdir. Özellikle uzun süre sgrada oturmangn ve sürece etkin biçimde katglmamangn örenmelerini ketlediini ifade etmiklerdir. Tüm bu verilere karkgn örencilerin tercihlerle ilgili ortalamasgna bakgldggnda katglmangn genelde alt sgngrgna yakgn olduu görülmektedir. DaGlGmGn sapmasgngn göreli olarak dükük olduu görülmektedir. Grubun ne türdek ne de ayrgk olduu görülmektedir. Akademik bakarg ortalamasg açgsgndan bakgldggnda sapmangn daha yüksek olduu ve bu yönden grubun daha türdek bir görünüm çizdii söylenebilir. Ancak örencilerin örenme tercihleri ile akademik bakarg ortalamalarg arasgnda anlamlg ilikkiye rastlanmamgktgr. Oysa bu ilikkinin örenmeöretme süreci içinde olumlu bir biçimde yüksek olmasg beklenmektedir. Bu çerçevede örencilerin örenme tercihleri göz önünde bulundurulacak biçimde gerek program tasargmlargnda gerekse ortam tasargmlargnda çekitli düzenlemelere gidilmelidir. Özellikle ikitsel sunumlarg destekleyen görsel materyaller olukturulmalg ve var olanlar ise geliktirilmelidir. Özellikle bu konularda öretim elemanlarg da bilgilendirilmeli, deerlendirme toplantglarg düzenlenmeli ve akademik dangkmanlgk programlarg düzenlenmelidir.. Sosyolojik terciler göz önüne algndggnda örenme merkezlerinde örencilerin bireysel çalgkma olanaklargna hizmet eden mekanlargn artgrglmasgna gerek vardgr. KAYNAKLAR AçGkgöz, K. Ü. (1996). Etkili Örenme ve Öretme, zmir: KanyGlmaz MatbaasG. American Association of School Administration, (1991). Learning Style: Putting Research and Common Sense into Practice. Arlington, WA. Babadoan, C. (1996). Modern Öretim Stratejilerinin Öretim-Örenim Süreçlerine YansGmasG. Ankara: A.Ü. SBE. YayGnlanmamGK Doktora Tezi. 532

14 Babadoan, C. (2008a). Stil TabanlG Ders TasarGmG GeliKtirme ("ngilizce Öretmenlii Sertifika Program Örencileri Üzerine Bir Aratrma) YabancG Dil Bölümleri ve YüksekokullarGnGn YabancG Dil Öretiminde SorunlarG KurultayG Mula Üniversitesi 7-9 MayGs 2008, Mula Babadoan, C. (2008b). Stil Temelli Öretim ve Ders TasarGmG Öretim "lke ve Yöntemleri (Ed: B.Duman).Maya Akdemi YayGnlarG, Ankara BacanlG, H. (1999). Geliim ve Örenme. Ankara: Nobel yaygn dagtgm. Butler, K. (1985). Learning and Teaching Style: In Theory and Practice. Maynard, MA: Gabriel Systems Inc. Carbo, M., R. Dunn, K. Dunn (1986). Teaching Students To Read Thought Their Individual Learning Styles. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Curry, L. (1990). A Critique of The Research on Learning Styles. Educational Leadership, October. Çelik, L. (2004) Teknoloji Youn OrtamlarGn Örenme Stillerine Uygunluu Doktora tezi AÜ Eitim Bilimleri Enstitüsü Demirel Ö., AçGkgöz, K. Ü. (1987). Eitim Terimleri, Ankara: Yafak MatbaasG. Derry, S. J. (1990). Learning Strategies for Acquiring Useful Knowledge Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction, (Eds. B.F. Jones, L. Idol), Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Dunn, R,K. Dunn. (1993a). Teaching Secondary Students Through Their "ndividual Learning Styles Practical Approaches For Grades 3-6. Boston: Allyn and Bacon. Dunn, R, K. Dunn. (1993b). Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles Practical Approaches For Grades Boston: Allyn and Bacon. Dunn, R. (1988). Learning Styles: Quiet revolution in American secondary School Reston, Virginia: NASSP. Dunn, R. (2001). ( ) Dunn, R., K. Dunn, G. Price (1985). Learning Styles Inventory An Inventory for the Identification of How Individuals in Grades 3 Through 12 Prefer to Learn, Lawrence, KS:Price Systems. Güven, M., Ç. S. Çardak, D. Sever ve L. Vural (2008) Türkiye de Örenme Stillerine likkin YapGlan AraKtGrmalarGn KullanGlan Envanterler Boyutunda ncelenmesi. UluslararasG Eitim Bilimleri KonferansG Dou Akdeniz Üniversitesi Haziran Magosa KKTC. Gagne R. M., M. P. Driscoll (1988). Essential of Learning for Instruction, New Jersey: Prentice- Hall. Garger, S., P.B. Guilt. (1984). Learning Style: The Crucial Differences. Curriculum Review. 23, Gregorc, A.F. (1984). Style as a Symptom: A Phenomenological Prospective Theory into Practice, Vol:23, No:1. Keefe, J. W. (1979). Learning Style: An Overview Student Learning Styles Diagnosis Prescribing Programs. Reston VA: NASSP Price, G. adlg web sayfasgndan tarihinde erikilmiktir. Price, G. adlg web sayfasgndan tarihinde erikilmiktir. Renzulli, J. S., Dai, D. Y. (2001). Abilities, interest and styles as aptitudes for learning: A person situation interaction perspective, Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles (pp ),Robert J. Sternberg ve Li-Fang Zhang (Ed.). Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates. Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies-understanding style differences in learning and behavior-. London: David Fulton Publishers. Senemolu Nuray (1998). Geliim Örenme ve Öretim- Kuramdan Uygulamaya-, Ankara:Özsen MatbaasG. Thies, A. P. (1979). A brain-behavior analysis of learning styles. -in student-, New Jersey: Prentice- Hall. 533

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir.

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Sorun Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Eğer bireylerin stillerinin ne olduğu belirlenirse, bu bireylerin nasıl öğrenebileceği

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

EĞİTİMDE BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖĞRENME STİLLERİ FAKTÖRÜ

EĞİTİMDE BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖĞRENME STİLLERİ FAKTÖRÜ EĞİTİMDE BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖĞRENME STİLLERİ FAKTÖRÜ CİHAD ŞENTÜRK Sınıf Öğretmeni, Eminlik Şehit Yıldıray Kılınç İlkokulu, Ulukışla-NİĞDE nin verici ve öğrencinin de alıcı ko- B numda olduğu geleneksel

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students Elementary Education Online, 8(1), 212-223, 2009. lköretim Online, 8(1), 212-223, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.3.2C0049 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.3.2C0049 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Vocational Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.3.2C0049 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Esra Varol Nilay

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENME BİÇİMLERİNİN GÜDÜLENME VE BAŞARIYA ETKİSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENME BİÇİMLERİNİN GÜDÜLENME VE BAŞARIYA ETKİSİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENME BİÇİMLERİNİN GÜDÜLENME VE BAŞARIYA ETKİSİ Nazife KARAGÖZ Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özden TEZEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Nilüfer ÖZABACI Eskişehir

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Koçak &A.Seda Yücel Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Beytepe/ Ankara ÖZET Öğrenme yaklaşımları,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Zeka Testleri PSY 320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersi veren öğretim görevlisinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Yetişkinler nasıl öğrenir? Fulya ED TECH

Yetişkinler nasıl öğrenir? Fulya ED TECH Yetişkinler nasıl öğrenir? okuyarak Yetişkinler nasıl öğrenir? Ders anlatılırken dinleyerek yaparak Çocuklar Yetişkinler içerik modeli süreç modeli (Cranton, 1989) Hangi bilgi ve becerilerin öğrenileceğine

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir?

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? 239 Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? Gül KALELİ YILMAZ, Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, E-mail: gulkaleliyilmaz@hotmail.com, mustafametinae@hotmail.com,

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Öğrenme Stili Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Investigation of The Pre-Service Teachers Preference Level of Using Punishment While Ensuring The Classroom Discipline

Investigation of The Pre-Service Teachers Preference Level of Using Punishment While Ensuring The Classroom Discipline Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Investigation of The Pre-Service Teachers Preference Level of Using Punishment While Ensuring The Classroom Discipline Mehmet

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts Elementary Education Online, 8(3), 866-882, 2009. lköretim Online, 8(3), 866-882, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the middle school students understanding level of basic system

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 1 Ders Adi: UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 2 Ders Kodu: BIL5109 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Neşe ÖZKAL nese.ozkal@deu.edu.tr Duygu ÇETİNGÖZ duygu.cetingoz@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı