Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Student s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Student s"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(2), , lköretim Online, 8(2), , [Online]: Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Student s Cem BABADO+AN 1 ABSTRACT: It is important to determine preferences of students based on learning styles. If these students are teacher candidates, their preferences become even more important. To be an effective instructor it is necessary to know preferences of his/her own and students. When instructional design is conducted according to these preferences, quality of instruction increases. In this study learning preferences of English teacher candidates were determined. As a result, it has been found that English teacher candidates have the highest average on environmental stimulus. Emotional, physical, and sociological stimuli come after the environmental stimulus respectively. A preference toward psychological stimulus is found in low level being compared with the other stimuli. Key Words: style, modality, learning style, learning modality, learning preferences, English teacher SUMMARY Purpose and significance: This research is conducted with the single and relational survey model aiming to determine conversion presence and/or degrees among two or more variables. In this research testing instrument consisted 80 items with 5 main and 19 sub factors being developed during the studies for adaptation of Dunn s Learning Style Inventory to Turkish culture by Çelik (2004). Methods: The purpose of the study is to determine learning preferences of students attending English Teacher Certification Program being conducting in Ankara University, Educational Sciences Faculty during academic year of Within this scope it is studied what the direction of students preferences attending to English Teacher Certification Program certification program in the context of correlation among students emotional, sociological, physiological, psychological and environmental stimuli and sub factors with their general learning preferences and academic success is. Results and conclusions: When looking at the subjects environmental preferences it is seen that subjects (approximately 90 % of them are girls) agree with the items about climate, temperature and voice increasingly but they are doubtful about light variable. About situation the most of the students agree that they prefer working toward their own requests, and working in clean and arranged situations. About orientation element it is understood that students prefer taking clear directions, in the context of motivation taking high grades and supports of their parents about this increase their study resolution. It is also understood that they adopt a decisive attitude about self responsibility, but they adopt an unstable attitude about persisting and finishing their studies. In the context of physiological, psychological and sociological stimuli it is seen that students prefer in order of visual, audile and then tactual preferences and they generally prefer studying in silent environment in the evening. However it is not found a significant correlation between students learning preferences and their academic success. 1 Assis.Prof Dr.; Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Curriculum Studies Department, Ankara Turkey,

2 $ngilizce Ö'retmenlik Sertifika Program) Ö'rencilerinin Ö'renme Tercihleri Cem BABADO+AN 2 ÖZ: Örencilerin örenme stillerine dayalg tercihlerinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle bu örenciler eer öretmen adayg ise bu tercihler daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü etkili bir öretici olabilmek için hem kendilerinin ve örencilerin örenme tercihlerini bilmek gerekir. Öretim tasargmg bu tercihler dorultusunda yapgldggnda öretimin nitelii de artmaktadgr. Bu çalgkmada ngilizce öretmen adaylargngn örenme tercihleri saptanmgktgr. Sonuç olarak çevresel uyaranlara yönelik örenme tercihleri konusunda örenciler en yüksek ortalamaya sahipken ardgndan sgrasgyla duygusal, fiziksel ve sosyolojik uyaranlara dayalg tercihler gelmektedir. Psikolojik uyaranlara yönelik tercihler ise örenciler tarafgndan dier tercihlerin yangnda en dükük düzeyde gösterilmiktir. Anahtar Sözcükler: stil, biçem, örenme stili, örenme biçemi, örenme tercihi, ngilizce öretmeni G$R$. DünyanGn her tarafgnda eitim sistemleri örencinin aktif katglgmgna ve kendi deney ve deneyimleri aracglggyla örenmesine çok önem vermektedir. ArtGk sadece öretmen tarafgndan etkilenmeyi bekleyen örenci deil, kendisi araktgrgp bularak, devamlg soru sorarak, tartgkmalara katglgp kendisi faaliyet göstererek örenen örenci tercih edilmektedir. Aktif örenmede sözü edilen aktif olma gerçekte hem süreç hem de sonuçla ilgilidir. Bir süreç olarak aktif örenmenin üç alt boyutu bulunmaktadgr. Öncelikle aktif örenme aktif katglgmg gerektirir. Örenenler her durumda aktif olduu için aktif örenmenin desteklenmeye gereksinimi vardgr ve bu da öretmene önemli roller yükler. Bir eitim hedefi olarak ele algndggnda; okullar, kikilerin etkili biçimde örenebilme becerilerini geliktirmelerine yardgm etmelidir. ster bir süreç isterse bir hedef olarak algnsgn aktif örenmeyi ileri sürmek, gelikimsel bir süreci gerektirir. Günümüzde aktif örenme, örenme psikolojisinde özel anlam takgyacak Kekilde algglangr hale gelmiktir ve genel olarak iki Kekilde betimlenir: Aktif örenme, örencinin kendi örenme süreci hakkgnda söz sahibi olduu bir örenme Keklidir. Örencinin kendi biliksel yetilerini zorlayarak yapglan örenme Keklidir. Buradan hareketle örencinin kendi stil ve alggsal tercihlerine dayalg biçemlerini bilmesi gereklidir. KURAMSAL TEMEL Örenme-öretme süreci, bir eitim programg içinde incelenmesi en güç alanlardan biridir. Özellikle sgngf içi etkilekimin net bir biçimde çözümlenmesi örenme-öretme süreci içindeki çözümsüz birçok sorununun da çözülebilmesine olanak tangyacaktgr. Örenme-öretme sürecinin temel elemanlarg öretmen ve örencidir. Gerçekte tüm süreç önceden saptanmgk hedefler dorultusunda, belirli bir içeriin aktarglmasg ya da paylakglmasg üzerine kurulmuktur. Sonuçta istenilen düzeyde bir ürün elde edildii anda da örenme-öretme sürecinin etkili olduu ifade edilir. Belki de bu süreç içinde en kritik eleman ise süreç üzerine düümlenmektedir. Strateji ve taktikler, öreticiye yöntem ve tekniklere göre daha genik bir hareket alang çizer. Stil ise bu iki kavramsal yapgyg yönlendiren, bireysel özellikler takgmg olarak ortaya çgkmaktadgr. Biçem kavramg ise bireylerin stillerine dayalg geliktirdikleri alggsal tercihleri içermektedir. 2 Yrd. Doç. Dr.; Ankara Üniversitesi, Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim ProgramlarG Bölümü, Ankara, 521

3 Günümüzdeki araktgrmalar artgk beynin uzmanlaktggng, biricik olduunu, ayng zamanda durumsal bir özellik gösterdiini bu çerçevede örenmenin de zihinsel bir etkinlik olarak ele algnmasg gerektiini net bir biçimde ortaya koymaktadgr. Eer bireylerin stillerinin ne olduu belirlenirse, bu bireylerin nasgl örenebilecei ve nasgl bir öretim tasargmg uygulanabilecei de daha kolay bir biçimde kestirilebilir. Böylece öretici öncelikle kendisi sonra da öreneni için buna uygun ortamlar olukturulabilir. Öretim hem bir bilim hem de bir sanat olduuna göre, öretici için bu süreci yakanglmaya deer kglmak için çaba göstermek gerekir. AraKtGrmalar örencilerin bireysel özelliklerine duyarlg ortamlarda gerçekleken örenme sürecinin daha kolay, etkili ve kalgcg olduunu göstermektedir. Örencinin özellikleri ile yöntem, ortam ve materyaller arasgnda uyum salayabilmenin en önemli kokulu örenci grubunun özelliklerinin belirlenmesidir. Gerçekte örencilerin tüm özelliklerini belirlemek olanaklg deildir. Örenme üzerinde etkili olduu genel kabul gören unsurlar; örencilerin kimlik ve kültürel özelliklerini yansgtan grupsal özelliler, örencinin beraberinde getirdii önkokul yeterlikler ve örencinin sahip olduu örenme stil ve tercihleridir. Örenme stili örencilerin çevresini algglama, bilgiyi ikleme, çevresi ile iletikim kurma ve tepkide bulunmasgnda kullandgg tercihleri belirleyen bireysel özelliklerdir. Bu amaçla örencilerin bakarg düzeyleri ile örenme stilleri arasgndaki ilikkinin araktgrgldgg çalgkmalar, ilgili örenci grubu ve öretmenler için yararlg bilgiler salayabilir. Örenme stillerinin belirlenmesinde farklg modeller ve ölçekler kullanglmaktadgr. Bunlar içinde yayggn olarak kullanglan çekitli yaklakgmlardan söz edilebilir. Bu çalgkmada Dunn çiftinin temel aldgg tangsal bakgkg kapsayan bakgk açgsg temel algnmgktgr. AlanyazGna bakgldggnda Dunn (1993a) örenme stili kavramgng; her bireyde farklglgk gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine younlakmasgyla baklayan, bilgiyi alma ve zihne yerlektirme süreciyle devam eden bir yol olarak tangmlamaktadgr. Örenme stillerinin tangmlargna bakgldggnda biyolojik yüklemlenmenin oldukça youn olduu görülmektedir. Herkesin biricik olmasgndan hareketle bireylerin stilleri deikmese bile örenme stilleri zaman ve kokullar karkgsgnda deikebilmektedir (Thies 1979). BiliKsel, duyuksal ve fizyolojik olarak gruplandgrglan örenme stilinin boyutlarg, örenme stili modellerinde her kuramcg tarafgndan farklg önem düzeyinde ele algnmgktgr. KuramcGlar tarafgndan geliktirilen birtakgm örenme stili modellerinden akagda kgsaca söz edilmiktir. Dunn çiftinin geliktirdii Örenme Stili Modeli nin temelinde bireylerin tek bir biyolojik ve gelikimsel özellikler bütününe sahip olduklarg düküncesi yatmaktadgr. Bu kikiye özgü olan özellik, kikinin yeni bilgi ve becerileri nasgl öreneceinin temel göstergesidir. Örencilerin örenme güçlerine göre öretim durumlarg düzenlenirse, örenme orang ve kalitesi artmaktadgr. Örenme Stil Envanteri uyargcg kaynaklargngn 5 temel özelliini tangmlar ve 21 örenme stilini betimler (Dunn-Dunn ve Price, 1985). Örenme stilleri envanterinin geçerlik ve güvenirlii desteklemesine ramen, Curry bazg örenme stili öelerinin global/analitik, yargküre ve yansgcg öretimsel tercih yapgsgyla uyumlu olduunu önermektedir (Curry 1990). Günümüzde en çok kullanglan örenme stil modellerinden biri olan Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli, Rita ve Kenneth Dunn tarafgndan, bakarg eksiklii olan örencilere yönelik olarak geliktirilmiktir. Örenciler farklg yollarla örenirler ilkesi Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli nin esasgng olukturmaktadgr. Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli Ku varsaygmlara dayanmaktadgr (Dunn ve Dunn; 1993b): Örenme ortamlarg için örencilerin kikisel tercihlerini belirlemek mümkündür. Öretimin deikik türlerini kullanmak ve örencinin tercihlerini karkglamak için öretim ortamgng ayarlamak mümkündür. Bu da örencinin örenme yeteneini geliktirmektedir. 522

4 Dunn ve Dunn Örenme Stil Modeli, öncelikle ilköretimde kullanglmak üzere tasarlanmgk olmasgna ramen, günümüzde her seviyede kullanglmaktadgr. Öretmen, yönetici ve dier görevliler modelin kullangmgnda Ku ilkelere dikkat etmelidirler: Bireylerin pek çou örenebilir. Örenme ortamlarg, kaynaklarg ve yaklakgmlar farklglaktgrglan örenme stili güçlerine cevap verir. Herkes örenme güçlerine sahiptir, fakat farklg insanlar çok farklg örenme güçlerine sahiptir. Bireysel öretim teknikleri vardgr ve sonuçlarg güvenilir olarak ölçülebilir. Uygun ortamlar, kaynaklar ve yaklakgmlar verilirse istatistiksel olarak örenciler bakarg testlerinden ve tutum testlerinden yüksek bakarg elde ederler. Çou öretmen kendi öretimlerinin mihenk takg olarak örenme stillerini kullanmayg örenebilirler. Örencilerin pek çou yeni ya da zor akademik materyallere younlaktgklargnda kendi örenme stillerinde örenebilirler (Dunn ve Dunn, 1993b). Akademik bakarg ile bireysel örenme stili arasgndaki ilikkiyi açgklayan araktgrmalar incelendiinde; örencilerin birbirlerinden farklg örendikleri, deikik konu alanlargndaki örenci performansgngn, örencilerin gerçekte nasgl örendikleri ile ilikkili olduu örenciler bu yaklakgmlarla ve kendi örenme stillerini tamamlayan kaynaklarla eitildiklerinde bakarglargngn anlamlg derecede arttgg ortaya çgkmaktadgr (Price 2001: 9). Örenme stilinin temel varsaygmlarg çok basittir. Örenme stili varsaygmgna göre, bütün çocuklar örenebilir fakat çocuklargn hepsi ayng biçimde örenemez. FarklG çocuklar en iyi farklg yollarla örenirler ve bütün çocuklara uyan tek bir örenme yaklakgmg yoktur. FarklG örenme stillerini dükünerek, öretimin tasarlanmasg ve uygulanmasgng gerçeklektirmek gerekir. Eitimcilerin çou, bireylerin farklg yollarla örendikleri konusunda hemfikirdir (Dunn ve Dunn, 2002: 11). ARA.TIRMANIN AMACI Bu çalgkmangn amacg öretim yglgnda Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçeklektirilen ngilizce Öretmenlik SertifikasG ProgramGna (ÖSP) katglan örencilerin örenme tercihlerini belirlemektir. Bu çerçevede akagdaki sorulara yangt aranmgktgr: ngilizce Öretmenlik SertifikasG programgna devam eden örencilerin; çevresel uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri duygusal uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri sosyolojik uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri fizyolojik uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri psikolojik uyargcglar ve alt faktörleri balamgnda tercihleri genel örenme tercihleri ve akademik bakarglarg arasgndaki ilikkiler ne yöndedir? ARA.TIRMANIN ÖNEM$ Bireyin örenme becerisi onun yakaygk tarzgngn sürekli deikmesine olanak verir (Babadoan, 1996). Uygar toplumlar eitim sistemlerini önemli bir sorun olarak algglar ve sürekli daha iyi öretim yöntemleri geliktirmeye çalgkgrlar. Özellikle psikologlar örenme ve bireye en uygun 523

5 örenme stilini belirlemek amacgyla çekitli çalgkmalar yapmgklardgr. Örenme stilleri kikinin imzasg olarak nitelenmesine karkgn kesin bir deikmezlik anlamgyla yüklü deildir. Örenme stilleriyle ilgili literatür tarandggnda, konuyla ilgili yapglan çalgkmalargn odak noktasgng öretimin, örenme stillerine göre nasgl düzenlenebileceini inceleyen çalgkmalargn olukturduunu görmekteyiz. Bu çalgkmalargn sonuçlarg öretimi, örenme stillerine göre düzenlenmenin örenme ürünleri üzerine olumlu etkiler meydana getirdiini göstermektedir. Akademik bakarg ile bireysel örenme stili arasgndaki ilikkiyi açgklayan araktgrmalar incelendiinde; örencilerin birbirlerinden farklg örendikleri, deikik konu alanlargndaki örenci performansgngn, örencilerin gerçekte nasgl örendikleri ile ilikkili olduu ve örenciler bu yaklakgmlarla ve kendi örenme stillerini tamamlayan kaynaklarla eitildiklerinde bakarglargngn anlamlg derecede arttgg ortaya çgkmaktadgr (Price 2001: 9). Aratrma Tasarm YÖNTEM AraKtGrma iki ve daha çok saygdaki deikken arasgnda birlikte deikim varlggng ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan tekil ve ilikkisel tarama modeliyle gerçeklektirilmiktir. Çalma Grubu AraKtGrma öretim yglgnda Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi nde Öretmenlik SertifikasG programgna katglan, ngiliz Dili ve EdebiyatG bölümünde okuyan 86 örenci üzerinde yürütülmüktür. Verilerin Toplanmas ve Çözümlenmesi Dunn ve Dunn Örenme Stili Envanteri nin yetikkinler (PEPS) ve sgngflar (K-12) için olmak üzere iki sürümü bulunmaktadgr. YetiKkinler için olan sürümde 100 tane, sgngflar (K-12) için olan sürümde ise 104 tane seçime dayalg ifade yer almaktadgr. AraKtGrma, Çelik (2004) tarafgndan Dunn Gn örenme stili envanterinin Türk kültürüne uyarlamasg yapglmasg çabasgnda geliktirilen 5 ana, 19 alt faktörde toplanan 80 maddelik bir ölçme aracg kullanglmgktgr. Örencilerin yangtlarg optik formlar ile toplanarak deerlendirilmik ve elde edilen veriler SPSS 11.0 programgnda çözümlenmiktir Ölçme aracgndaki puan aralgklarg Çizelge 1 de verilmiktir: Çizelge 1. Örenme tercihleriyle ilgili görü kategorilerinin alt üst puan aralklar S)n)r Yorum 1,00-1,79 Kesinlikle KatGlmGyorum 1,80-2,59 KatGlmGyorum 2,60-3,39 3,40-4,19 4,20-5,00 Kesinlikle Envanterin tümü ve her bir alt boyut için içtutarlglgk katsayglarg Cronbach W formülüyle hesaplanmgk ve sonuçlar Çizelge 2 de verilmiktir. Çizelgeden anlakglacag üzere faktör yükleri dengeli bir görünüm çizerken Çelik (2004) ün araktgrmasgndaki daglgmgyla da oldukça benzekiktir. 524

6 Çizelge 2. Örenme Stili Envanterindeki Ana ve Alt Boyutlara Ait Cronbach W KatsayGlarG Ana/Alt Faktörler Cronbach Çevresel 0.94 Ses 0.95 IsG 0.92 IKGk 0.96 Ortam 0.94 Duygusal 0.95 Güdüleme 0.94 KararlGlGk 0.95 Sorumluluk 0.96 Yönlendirme 0.97 Fizyolojik 0.95 Görsel 0.97 Kitsel 0.93 Dokunsal 0.94 Yeme-içme 0.93 Zaman 0.90 Hareketlilik 0.92 Psikolojik 0.90 Global/analitik 0.91 Beyin yarg küreleri 0.90 DüKünme biçimi 0.90 Sosyolojik 0.89 Birey-arkadaK 0.90 YetiKkin 0.89 BULGULAR VE YORUM AraKtGrmaya katglan deneklerin cinsiyete göre daglgmg Çizelge 3 te verilmiktir. Çizelge 3. "ÖSP Örencilerinin Cinsiyete Göre Dalmlar Cinsiyet Say Yüzde Erkek 9 10,47 KGz 77 89,53 TOPLAM ,00 Çizelge incelendiinde deneklerin yaklakgk %90 G kgz örencidir. Bu çerçevede örenci cinsiyeti deikkeni, bulgulargn sunumunda ve yorumlamalarda göz ardg edilmiktir. Çevresel faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 4 te yer almaktadgr. Ses ögesi, örencinin örenirken arka planda ses olup olmamasgng; GKGk ögesi, örenci örenirken ortamda parlak, mat veya karanlgk bir GKGGn tercih edilmesini; GsG ögesi, deikik örenme etkinlikleriyle urakgrken ve örenirken sgcak veya GlGk bir ortamgn tercih edilmesidir. Ortam ögesi ise örencinin tercih ettii mobilya veya odangn düzenlenmesini ifade eder. Bu balamda Çizelge incelendiinde örencilerin GKGk deikkeni konusunda kararsgz bir profil çizmekte olduu görülmektedir. Buna karkgn alt faktörler incelendiinde örencilerin bol ve parlak GKGa yönelik tercihleri olduu söylenebilir. Örenciler GsG, ortam ve ses ögeleri konusunda ise giderek 525

7 yükselen bir agrlgkta var olan maddelere katgldggng göstermektedir. Örenciler genelde sgcak ortamlarda çalgkmayg yelediklerini ifade etmektedir. Ortam konusunda örencilerin üst düzey bir kabulle; kendi istekleri dorultusunda, temiz ve düzenli ortamlarda çalgkmayg tercih ettikleri görülmektedir. Ses ögesi açgsgndan bakgldggnda ise örencilerin genelde sessiz ortamlarda çalgkmayg yeledikleri anlakglmaktadgr. Çizelge 4. Envanterin Çevresel Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,74 Madde Madde Ortalama Is) 3,52 IC)k 3,25 SGcak bir ortamda çalgkgrken kendimi rahat hissederim. 4,03 SGcak bir ortamda ders çalgkgrken uykum gelir. 3,01 Bol GKGkta çalgkmaktan hoklangrgm. 3,65 Çok fazla parlak GKGk olmayan ortamlarda verimli çalgkabilirim. 3,08 LoK bir oda da bir masa lambasgngn GKGG altgnda çalgkabilirim. 2,94 KarasGzGm ÇalGKGrken GKGGn dorudan gelmesinden rahatsgz olurum. 3,34 Ortam 3,90 ÇalGKtGGm yeri kendi isteime göre düzenleyebildiimde daha istekli çalgkabilirim. 4,79 Kesinlikle Masa bakgnda verimli çalgkabilirim. 3,93 ÇalGKGrken rahat bir sandalye ya da koltukta oturmayg tercih ederim. 4,31 Kesinlikle Uzanarak çalgkmayg tercih ederim. 2,30 KatGlmGyorum ÇalGKacaGm yeri kendim belirlediimde daha iyi örenirim. 4,40 Kesinlikle Düzenli bir ortamda daha rahat ve huzurlu çalgkabilirim. 4,57 Kesinlikle OrtamGn dagngk olmasg benim ders çalgkmamg etkilemez. 1,87 KatGlmGyorum Temiz bir ortamda daha iyi çalgkabilirim. 4,50 Kesinlikle Temiz olmayan bir ortamda ders çalgkmak beni rahatsgz eder. 4,47 Kesinlikle Ses 3,95 Sessiz ortamda daha iyi çalgkgrgm. 4,48 Kesinlikle Gürültülü ortamda çalgkamam. 3,84 ÇalGKGrken etraftaki her türlü ses beni rahatsgz eder. 3,45 ÇalGKGrken birisi benimle konukursa dikkatim daglgr. 4,02 Çizelge 5. Envanterin Duygusal Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,44 Madde Madde Ortalama Güdülenme yi notlar aldggmda örenme isteim artar. 4,69 Kesinlikle 3,93 Derse dikkatimi verebilmek için öretmenle göz temasg kurmam KarttGr. 3,71 Ailemin derslerim konusundaki destei çalgkma isteimi arttgrgr. 3,99 SGnGfta ön sgralarda oturmak bakargmg arttgrgr. 3,31 Kararl)l)k Yapmam gereken ikleri bitirme konusunda sorun yakargm. 2,80 2,78 BaKladGGm bir çalgkmayg bitirmek yerine, yeni bir çalgkmaya baklamak isterim. 2,02 KatGlmGyorum Bir konuyu örenmek için çalgkmaya bakladggmda konuyu örenene kadar ara vermeden çalgkgrgm. 3,05 BaKladGGm çalgkmayg ara vermeden bitirmekte zorlangrgm. 3,24 Sorumluluk Ödevlerimi zamangnda bitiririm. 3,50 2,95 Benden yapmamg istenenleri hatgrlargm. 3,77 Ödevlerimi yapmayg ya da bitirmeyi unuturum. 2,23 KatGlmGyorum Okul çalgkmalargmg yapmam için bana sgk sgk hatgrlatmalar yapglmasg gerekir. 2,29 KatGlmGyorum Yönlendirme Ödevle ilgili anlakglgr ve ayrgntglg yönergeler almak isterim. 4,55 Kesinlikle 4,34 Ödevlerimi öretmenlerimin yapglmasgng istedikleri Kekilde yapargm. 4,06 Kesinlikle Öretmenim bana bir görev verdiinde ne yapacagmg ayrgntglargyla açgklamasgng isterim. 4,40 Kesinlikle Duygusal faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 5 te yer almaktadgr. Güdüleme ögesi, örencinin akademik örenme için sahip olduu güdülenme durumunun türü ya da düzeyi ile bir bakka deyikle örencinin okulda örenmesiyle ilgilidir. KararlGlGk ögesi ise örencinin örenme iklemi ya da örenmedeki kararlglggng ifade eder. Sorumluluk ögesi, bir ikte az bir gözetimle, rehberlik ve geribildirimlerle bagmsgz olarak çalgkmayg ve sorumluluk 526

8 almayg/vermeyi içerir. Yönlendirme ögesi ise örenme etkinlikleri ve iklemleri için örencinin tercih ya da tercih eksiklii üzerine younlakmaktadgr. Çizelge bu balamda incelendiinde, Yönlendirme öesi konusunda örencilerin çalgkmalarg konusunda açgk yönergeler almayg yeledikleri ve böylece öreticilerinin istedikleri nitelikte çalgkmalar yapabileceklerini belirtmiklerdir. Güdülenme balamgnda iyi notlargn algnmasgngn ve bu konuda aile desteklerinin kendilerindeki çalgkma azmini tetiklediini ifade etmiklerdir. Ancak sgngfta ön sgrada oturmangn güdülenme konusunda çok belirleyici olmadggng ifade etmiklerdir. UyaranlarGn gücünün iyi ayarlanmasg gerektiini ortaya koyan sorumluluk bilekeninde örencilerin öz sorumluluk becerileri konusunda kararlg bir duruk sergiledikleri anlakglmaktadgr. KaralGlGk bilekeninde ise örenciler kararsgz bir görünüm çizmektedir. ÇalGKmalarG sürdürmede ve bitirmede karasgzlgk yakayan örenciler, bir iki bitirmeden dier bir ike geçme konusunda kararlg bir görünüm çizmektedirler. Bu dorultuda örencilerin iki gerçeklektirme konusunda yetersiz olduu söylenebilir. Çizelge 6. Envanterin Fiziksel Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,36 Madde Madde Ortalama Görsel Yeni bilgileri çizelge ya da çizimler halinde gördüümde daha iyi örenirim. 3,92 3,95 Bir Keyleri yazdggmda daha iyi hatgrlargm. 4,45 Kesinlikle Kendi okuduum Keyleri, bakkalargngn bana anlattgklargna oranla daha iyi hatgrlargm. 3,65 Örenmem gereken bilgiler varsa örenmek için biriyle konukmak yerine, okumayg yelerim 3,66 Gördüklerimi daha iyi hatgrlargm. 4,07 $Citsel OkuduklarGmdan çok duyduklargmg daha iyi hatgrlargm. 2,87 3,23 Yekil ve grafiklerin sözlü olarak açgklanmasgng tercih ederim. 3,86 Dersi dinlemeyi kitaptan okumaya tercih ederim. 3,38 KonularG okumaktansa dersleri dinleyerek daha iyi örenirim. 3,37 Ders kitabgng sesli okumayg tercih ederim. 2,69 Dokunsal Örenirken el ve vücudumu hareket ettiririm. 3,38 3,15 Kitap okurken okuduum satgrg elimle takip ederim 1,72 Kesinlikle KatGlmGyorum Kitap okurken satgr altlargng çizerim. 3,42 Bir Keyler tarif ederken ellerimi kullangrgm. 4,08 Hareketlilik Benim için uzun süre bir yerde oturmak zordur. 3,63 3,41 Deneyler yapmak gerçekten hokuma gider. 3,57 AklGma en iyi fikirler kokma, spor, hareket esnasgnda gelir. 2,79 Zaman Bir ders saati boyunca sgrada oturmak bana sgkgcg gelir. 3,71 Bir yerde uzun süre oturabilirim. 2,63 SGnGfta etkinliklere katgldggm zaman daha iyi örenirim. 3,65 SGnGfta örenirken araç gereç kullanmayg isterim. 3,63 ÇalGKGrken dolakmak için sgkça ara veririm. 2,93 Bir yerlere giderek (gezi-gözlem) örenmeyi severim. 4,13 Eer okula günün herhangi bir zamangnda gitme seçeneim olsa, sabah erken gitmeyi yelerim 2,92 3,27 SabahlarG verimli çalgkgrgm. 3,30 Sabah erken saatlerde çalgktgklargmg daha iyi hatgrlargm. 3,19 AkKamlarG daha verimli çalgkgrgm. 3,66 Yeme-içme ÇalGKGrken bir Keyler yemeyi, içmeyi ve çinemeyi severim. 3,19 2,94 ÇalGKGrken azgmla bir Keyleri GsGrGrGm. 2,69 ÇalGKGrken bir Keyler atgktgrgrgm. 3,21 ÇalGKGrken dikkatim daglacag için hiçbir Key yemem ve içmem 2,66 Fiziksel faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 6 da yer almaktadgr. Çizelgeye bakgldggnda ikitsel, dokunsal, görsel öelerin temeli dinleyerek, görerek ya da dokunarak örenmedir. Örencilerin örenme sgrasgnda agrlgkla önce görsel sonra ikitsel ve dokunsal tercihleri olduu görülmektedir. Yeme-içme ögesi ise örenme etkinlii ile urakgrken içme ve çineme ihtiyacg ile ilgilidir. Örenciler genelde kararsgz bir tablo çizmelerine karkgn bir Keyler 527

9 atgktgrmayg sevdiklerini ifade etmiklerdir. Zaman ögesi, örencilerin günün deikik zamanlargndaki enerji düzeyi ile ilgilidir. SabahGn erken saatlerinde mi, öleye doru mu yoksa gecenin geç saatlerinde mi örenmeyi tercih ettikleri belirlenir. Örencilerin genelde sabahlarg çalgkmayg tercih etmede karasgz olduklarg, bunun yerine örenme için uygun olan zaman diliminin akkamlarg olduunu ifade etmiklerdir. Hareketlilik ögesi ise örenirken vücudu hareket ettirmeyle ilgilidir. ÖSP örencileri genelde harekelilik gereksinimi olan örencilerdir. Özellikle uzun süre sgrada oturmangn ve sürece etkin biçimde katglmamangn örenmelerini ketlediini ifade etmiklerdir. Psikolojik faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 7 de yer almaktadgr. Çizelge 7. Envanterin Psikolojik Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,23 Madde Madde Ortalama Beyin yar)küreleri Bir bilgiyi hatgrlarken genellikle onu zihnimde canlandgrgrgm. 4,26 Kesinlikle 4,11 ÇalGKGrken çounlukla hayal gücümü kullangrgm. 3,95 DüCünme biçimi ÇalGKGrken adgm adgm örenirim. 3,90 3,08 SGnGfta sorulara herkesten önce yangt veririm. 2,35 KatGlmGyorum ÇalGKGrken çok fazla risk almaktan hoklangrgm. 2,44 KatGlmGyorum DuygularGmG genellikle kontrol edebilirim. 3,64 Global-analitik ÇalGKmalarGn sgngrlarg çizilmik olmasgndan çok açgk uçlu olmasgndan hoklangrgm. 3,15 2,66 ÇalGKGrken her defasgnda tek bir Key örenirim. 2,16 KatGlmGyorum Beyin yarg küreleri ögesi, beynin sa ve sol bölümleri ile ilgilidir. Sol beyin parçasgng kullanan örenciler daha çok analitik ve ardgkgk örenme eilimindedirler, sa beynini kullananlar ise global ya da rastlantgsal olma eilimindedir. Çizelge incelendiinde örencilerin hangi yargküreyi tercih ettiklerini göstermese de beyin yargkürelerini gösterdii özellikler takgmlargyla uyumlu olduunu göstermektedir. DüKünme biçimi ögesi balamgnda bakgldggnda sonuçlarg ortaya koymayg ve çabucak karar vermeyi mi yoksa deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg mg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi mi tercih ettiini ortaya çgkarmak hedeflenmektedir. Çizelgeden anlakglacag üzere örencilerin genelde deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi tercih ettikleri anlakglmaktadgr. Global / analitik ögede ise örencilerin daha iyi örenip örenmedii ya da bir ikleme angnda bir yönünü ele alarak akamalg olarak tangmlamayla ilgilidir. Global örenme tercihine sahip olan örenciler bütün anlam ve sonuçlarla ilgilenirler. Analitik örenmeyi tercih eden örenciler ise anlamlg bir ardgkgklgk içinde ayng anda tek bir ayrgntg ile ilgilenmeyi tercih ederler. Çizelgeye bakgldggnda ise bu faktör grubunda bir kararsgzlgk durumu olduu görülmektedir. Örenciler sgngrlarg belirlenmik bir çalgkma konusundaki kararsgzlgg, önceki çizelgelerdeki ilintili maddelerle birlikte yorumlandggnda öreticilerce yönlendirmeyi kgsmen bekledikleri biçiminde yorumlanabilir. Ancak örencilerin bir defada tek bir Keyi örendikleri yönündeki katglmama durumu, ilintili dier maddelerle birlikte deerlendirildiinde bir tutarsgzlgk olukturmaktadgr. Sosyolojik faktör grubunda yer alan örenci tercihleri Çizelge 8 de yer almaktadgr. Çizelgeye bakgldggnda birey-arkadak ögesi; örenme ikleminde çalgkgrken kendi bakgmgza olmayg ifade eder. BazG örenciler kendi baklargna çalgkmayg tercih ederlerken bazglarg, bir bakkasg ya da örenci gruplargyla çalgkmayg tercih eder. ÖSP örencileri genelde tek baklargna çalgkmayg yeledikleri görülmektedir. Bu bulgu örencilerin sessiz bir ortamda çalgkma ögesiyle de tutarlgk göstermektedir. YetiKkin ögesi ise bir yetikkinden rehberlik almayg ve etkilekimde bulunmayg ifade eder. Ancak örenciler bir yetikkinden ders dinleme yoluyla örenme yönünde 528

10 kararsgz bir tablo çizerken iyi notlar alarak daha önceki çizelgelerde görüldüü gibi hem kendilerini hem de ailelerini mutlu etmeyi istediklerini ifade etmektedir. Çizelge 8. Envanterin Sosyolojik Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar Alt Faktör Ortalama 3,33 Madde Madde Ortalama Birey-arkadaC ÇalGKmam gereken birçok Key olduunda yalngz çalgkmayg tercih ederim. 4,41 Kesinlikle 3,11 Ödevlerimi kendi bakgma yapmayg tercih ederim. 4,29 Kesinlikle Bir-iki arkadakgmla birlikte ders çalgkmayg tercih ederim. 2,43 KatGlmGyorum ÇalGKmam gereken birçok Key olduunda arkadaklargmla çalgkmayg tercih ederim. 2,36 KatGlmGyorum ÇalGKmalarGmGn çounu büyük gruplarla yapargm. 2,06 KatGlmGyorum YetiCkin yi notlar alarak anne-babamg mutlu etmekten hoklangrgm. 4,49 Kesinlikle 3,89 Bir yetikkin konuyu bana anlatgrsa daha iyi örenirim. 3,29 ÖSP örencilerinin örenme tercihleri ile ilgili ortalamalargn görük kategorilerine göre daglgmg Grafik 1 de yer almaktadgr. Grafik 1. "ÖSP Örencilerinin Örenme Tercihleri "lgili Ortalamalarn Görü Kategorilerine Göre Dalm Kesinlikle KatGlmGyorum KatGlmGyorum Kesinlikle Faktör daglgm yüzdesi Envanter daglgm yüzdesi Grafie envanter ortalamasg açgsgndan bakgldggnda örencilerin yargsgndan fazlasgngn (%58,14) var olan tercihlere katgldgg, yargya yakgngngn (%41,86) ise kararsgz bir görünüm sergiledikleri görülmektedir. Faktörlerin seçeneklere göre daglgmg açgsgndan grafie bakgldggnda örencilerin agrlgkla (%56,99) katglma yönünde tercih gösterdii, katglmama durumunun ise yaklakgk dörtte birlerde kaldgg (%28,75), kararsgzlggn ise (%14,26) oldukça dükük oranlarda bulunduunu göstermektedir. Bu bulgu da bize envanterin genelindeki kararsgzlggn genelde katglmangn alt sgngrlargna yakgn olmasgyla açgklanabilir. Özetle envanter, genelde örencilerin tercih yönelimlerini saptamada etkili olduunu ortaya koymaktadgr. ÖSP örencilerinin örenme tercihleri ve akademik bakarg ortalamalarg arasgndaki ilikki durumu Çizelge 9 da yer almaktadgr. Çizelge 9. "ÖSP Örencilerinin Örenme Tercihleri ve Akademik Baar Ortalamalar Arasndaki "liki (N=86) Deiken AO SS V r Tercih 3,44 0, ,14 Akademik BaCar) 3,06 0,

11 Çizelge 9 daki örencilerin tercihlerle ilgili ortalamasgna bakgldggnda katglmangn genelde alt sgngrgna yakgn olduu görülmektedir. DaGlGmGn sapmasgngn göreli olarak dükük olduu görülmektedir. Grubun (V=49) ne türdek ne de ayrgk olduu görülmektedir. Akademik bakarg ortalamasg açgsgndan bakgldggnda sapmangn daha yüksek olduu ve bu yönden grubun daha türdek (V=21) bir görünüm çizdii söylenebilir. Ancak örencilerin örenme tercihleri ile akademik bakarg ortalamalarg arasgnda anlamlg ilikki bulunamamgktgr. TARTI.MA VE SONUÇ Bilindii üzere insan davrangklargngn büyük çounluu örenilmik davrangklardgr. DolayGsGyla bu davrangklargn nasgl oluktuunun tangmlanabilmesi ve aydgnlatglabilmesi için örenmenin tangmlanabilmesi ve örenme ilkelerinin araktgrglmasgna gerek duyulmuktur. Örenmenin nasgl oluktuu, neyi, nasgl, hangi hgzla örendiimizi hangi deikkenlerin belirledii araktgrmacglara konu olmuk ve bu çok katmanlg süreç açgklanmaya çalgkglmgktgr. Bireylerin örenme stilleri tüm çevrelerini içsellektirmeleri sonunda olukur. çsellektirme yalngz biliksel bir etkinlik deildir. çsellektirmenin fiziksel ve duyuksal yönleri de vardgr. Bu nedenle, örenme stilleri, fiziksel, duyuksal ve biliksel etkinliklerin birlekmesiyle örencilerde olukur. Örenme stillerine bugüne dek deikik biçimlerde yaklakglmgktgr. Bu yaklakgmlarda bireylerin örenmelerine ilikkin deikik özellikler temel algnmgktgr. Örenme stilleri kavramg ilk defa 1960 yglgnda Rita Dunn tarafgndan ortaya atglmgk, o ygldan beri üzerinde sürekli çalgkglmgk ve araktgrglmgktgr. Dunn; kuramgnda, dorudan örenmeyi tangmlamak yerine, bilgiyi yönlendirmede bireyin iç dinamiklerine/yeteneine etki eden dgk faktörleri/etkenleri tangmlamayg tercih ettii görülmektedir. Türkiye de örenme stil ve tercihleriyle ilgili çalgkmalar okulöncesinden baklaygp yetikkin eitimine kadar çekitli kademelerde yapglmaktadgr. Bu araktgrmalargn en çok yükseköretim düzeyinde yapgldgg görülmektedir (Güven ve dierleri, 2008). Bunun en önemli nedeni olarak da örencilerin tercihleri ile ilgili olarak bu dönemde bilinçli yangtlar vermeleri olabilir. Dunn Gn modeli temel alarak geliktirilen bu ölçme aracgnda örenme tercihlerini çekitli alanlarda toplayabiliriz. Bunlardan biri olan çevresel kokullar, örenmenin gerçeklekmesi için seçilen ortamgn ses, GsG ve GKGk durumlarg ve düzeni ile ilgili kokullardgr. Örencilerin bunlarla ilgili tercihleri farklglgk gösterir. Örnein, kimi örenciler sessiz bir çalgkma ortamgng tercih ederlerken kimileri sesten etkilenmezler, dahasg müzik ekliinde çalgkmayg tercih ederler. Kimi örencilerin çalgkacaklarg ortamgn çok aydgnlgk olmasgng istemelerine karkglgk kimileri daha lok bir ortamda daha iyi çalgkabilirler. Kimi örenciler çalgkma ortamlargngn serin, kimileri ise sgcak olmasgndan hoklangrlar. Kimi örenciler ancak her Keyin yerli yerinde olduu düzenli bir ortamda çalgkabilirlerken kimileri de düzensiz bir çalgkma ortamgng tercih ederler. Bu çalgkmada Ses ögesi, örencinin örenirken arka planda ses olup olmamasgng; GKGk ögesi, örenci örenirken ortamda parlak, mat veya karanlgk bir GKGGn tercih edilmesini; GsG ögesi, deikik örenme etkinlikleriyle urakgrken ve örenirken sgcak veya GlGk bir ortamgn tercih edilmesidir. Ortam ögesi ise örencinin tercih ettii mobilya veya odangn düzenlenmesini ifade eder. Bu balamda Çizelge incelendiinde örencilerin GKGk deikkeni konusunda kararsgz bir profil çizmekte olduu görülmektedir. Buna karkgn alt faktörler incelendiinde örencilerin bol ve parlak GKGa yönelik tercihleri olduu söylenebilir. Örenciler GsG, ortam ve ses ögeleri konusunda ise giderek yükselen bir agrlgkta var olan maddelere katgldggng göstermektedir. Örenciler genelde sgcak ortamlarda çalgkmayg yelediklerini ifade etmektedir. Ortam konusunda örencilerin üst düzey bir kabulle; kendi istekleri dorultusunda, temiz ve düzenli ortamlarda çalgkmayg tercih ettikleri görülmektedir. Ses ögesi açgsgndan bakgldggnda ise örencilerin genelde sessiz ortamlarda çalgkmayg yeledikleri anlakglmaktadgr. 530

12 DuyuKsal özellikler olarak belirtilen bu çalgkmada faktör yükleri açgsgndan duygusal ve psikolojik olmak üzere iki alt boyutta toplanan tercihler ise örencilerin örenmeye güdülenme, çalgkmada süreklilik, örenme sorumluluu ve örenmede yapglanmgklgk gibi özellikleriyle ilgilidir. Örnein, kimi örencilerin örenmeleri için içten güdülenme önem takgrken kimi örenciler buna gereksinme duymayabilirler. Kimi örenciler sürekli ve düzenli bir çalgkma ile bakarglg olurlarken kimileri böyle düzenli bir çalgkma biçiminden uzak olabilirler. Bu örenciler ancak zorunlu olduklarg durumlarda, örnein sgnav zamanlargnda youn biçimde çalgkarak bakarg salamaya çabalarlar. Kimi örencilerin örenme sorumluluu duymalargna karkglgk kimileri böyle bir duygu takgmazlar, örenme konusunda umursamaz olabilirler. Öte yandan, kimi örenciler de yapglanmgk bir örenme biçiminden hoklangrlar. Bu örenciler, öretmenlerinin koyduu ilke ve kurallara sgkg bir balglgk içinde çalgkgrlar, ödevlerini zamangnda ve istendii biçimde yaparlar. Oysa kimi örenciler ilke ve kurallardan hoklanmazlar. Bunlara balg kalarak çalgkmaktan büyük bir sgkgntg duyarlar. AraKtGrmada Yönlendirme ögesi konusunda örencilerin çalgkmalarg konusunda açgk yönergeler almayg yeledikleri ve böylece öreticilerinin istedikleri nitelikte çalgkmalar yapabileceklerini belirtmiklerdir. Güdülenme balamgnda iyi notlargn algnmasgngn ve bu konuda aile desteklerinin kendilerindeki çalgkma azmini tetiklediini ifade etmiklerdir. Ancak sgngfta ön sgrada oturmangn güdülenme konusunda çok belirleyici olmadggng ifade etmiklerdir. UyaranlarGn gücünün iyi ayarlanmasg gerektiini ortaya koyan sorumluluk bilekeninde örencilerin öz sorumluluk becerileri konusunda kararlg bir duruk sergiledikleri anlakglmaktadgr. KararlGlGk bilekeninde ise örenciler kararsgz bir görünüm çizmektedir. ÇalGKmalarG sürdürmede ve bitirmede kararsgzlgk yakayan örenciler, bir iki bitirmeden dier bir ike geçme konusunda kararlg bir görünüm çizmektedirler. Bu dorultuda örencilerin iki gerçeklektirme konusunda yetersiz olduu söylenebilir. Beyin yarg küreleri ögesi, beynin sa ve sol bölümleri ile ilgilidir. Sol beyin parçasgng kullanan örenciler daha çok analitik ve ardgkgk örenme eilimindedirler, sa beynini kullananlar ise global ya da rastlantgsal olma eilimindedir. Çizelge incelendiinde örencilerin hangi yargküreyi tercih ettiklerini göstermese de beyin yargkürelerini gösterdii özellikler takgmlargyla uyumlu olduunu göstermektedir. DüKünme biçimi ögesi balamgnda bakgldggnda sonuçlarg ortaya koymayg ve çabucak karar vermeyi mi yoksa deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg mg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi mi tercih ettiini ortaya çgkarmak hedeflenmektedir. Çizelgeden anlakglacag üzere örencilerin genelde deikik alternatifleri dükünmek için zaman kazanmayg ve karar vermeden önce olasg alternatiflerin her birini deerlendirmeyi tercih ettikleri anlakglmaktadgr. Global / analitik ögede ise örencilerin daha iyi örenip örenmedii ya da bir ikleme angnda bir yönünü ele alarak akamalg olarak tangmlamayla ilgilidir. Global örenme tercihine sahip olan örenciler bütün anlam ve sonuçlarla ilgilenirler. Analitik örenmeyi tercih eden örenciler ise anlamlg bir ardgkgklgk içinde ayng anda tek bir ayrgntg ile ilgilenmeyi tercih ederler. Çizelgeye bakgldggnda ise bu faktör grubunda bir kararsgzlgk durumu olduu görülmektedir. Örenciler sgngrlarg belirlenmik bir çalgkma konusundaki kararsgzlgg, önceki çizelgelerdeki ilintili maddelerle birlikte yorumlandggnda öreticilerce yönlendirmeyi kgsmen bekledikleri biçiminde yorumlanabilir. Ancak örencilerin bir defada tek bir Keyi örendikleri yönündeki katglmama durumu, ilintili dier maddelerle birlikte deerlendirildiinde bir tutarsgzlgk olukturmaktadgr. Sosyolojik tercihler, örencilerin nasgl bir sosyal ortamda örenmek istemeleriyle ilgilidir. Bu balamda, kimi örenciler kendi baklargna, kimileri de arkadaklargyla birlikte çalgkarak örenmeyi tercih ederler. ArkadaKlarGyla birlikte örenmeyi tercih eden örencilerin kimileri bir arkadaklargyla, kimileri de birkaç kikiden olukan bir arkadak grubuyla çalgkmayg daha etkili bulurlar. Öte yandan, kimi örenciler de yetikkinlerle birlikte çalgkmaktan hoklangrlar ve bundan daha çok yarar salarlar. Bu çalgkmada birey-arkadak ögesi; örenme ikleminde çalgkgrken kendi bakgmgza olmayg ifade eder. BazG örenciler kendi baklargna çalgkmayg tercih ederlerken bazglarg, bir bakkasg ya da örenci gruplargyla çalgkmayg tercih eder. ÖSP örencileri genelde tek baklargna çalgkmayg yeledikleri görülmektedir. Bu bulgu örencilerin sessiz bir ortamda 531

13 çalgkma ögesiyle de tutarlglgk göstermektedir. YetiKkin ögesi ise bir yetikkinden rehberlik almayg ve etkilekimde bulunmayg ifade eder. Ancak örenciler bir yetikkinden ders dinleme yoluyla örenme yönünde kararsgz bir tablo çizerken iyi notlar alarak daha önceki çizelgelerde görüldüü gibi hem kendilerini hem de ailelerini mutlu etmeyi istediklerini ifade etmektedir. Fizyolojik özellikler, örencilerin örenme için duyu organg ve zaman dilimi seçme, örenme sgrasgnda yiyecee ve harekete gereksinme duyup duymama ile ilgili özelliklerdir. Örenciler örenme amacgyla duyu organlargng seçmede farklglgklar gösterirler. Örnein, örenmede kimi örenciler daha çok görme duyulargng kullangrlarken kimileri çounlukla ikitme ya da dokunma duyulargng ike kokabilirler. Öte yandan, kimi örenciler örenme sgrasgnda bir Keyler yeme ve içme gereksinmesi duyarlarken kimileri yeme ve içmeyi çalgkmaya engel olarak görürler. ÇalGKGrken hareketli olma kimi örenciler için önem takgrken kimileri için gerek duyulmayan bir özelliktir. BunlarGn yangsgra, örenciler örenmek için seçtikleri zaman dilimi bakgmgndan da farklglgk gösterirler. Kimi örenciler sabahlarg erken saatlerde, kimileri öleye doru, kimileri öleden sonralarg, kimileri de gece saatlerinde çalgkmayg tercih ederler. AraKtGrmada yer alan fizyolojik tercihler balamgnda; ikitsel, dokunsal, görsel öelerin temeli dinleyerek, görerek ya da dokunarak örenmedir. Örencilerin örenme sgrasgnda agrlgkla önce görsel sonra ikitsel ve dokunsal tercihleri olduu görülmektedir. Bu durum daha önce farklg ÖSP örencileriyle ilgili olarak BG 16 envanteri kullanglarak yapglan araktgrmadaki bulgularg da desteklemektedir (Babadoan, 2008a). Örenciler yeme ve içme ögesi konusunda genelde kararsgz bir tablo çizmelerine karkgn bir Keyler atgktgrmayg sevdiklerini ifade etmiklerdir. Zaman ögesi, örencilerin günün deikik zamanlargndaki enerji düzeyi ile ilgilidir. SabahGn erken saatlerinde mi, öleye doru mu yoksa gecenin geç saatlerinde mi örenmeyi tercih ettikleri belirlenir. Örencilerin genelde sabahlarg çalgkmayg tercih etmede karasgz olduklarg, bunun yerine örenme için uygun olan zaman diliminin akkamlarg olduunu ifade etmiklerdir. Hareketlilik ögesi ise örenirken vücudu hareket ettirmeyle ilgilidir. ÖSP örencileri genelde hareketlilik gereksinimi olan örencilerdir. Özellikle uzun süre sgrada oturmangn ve sürece etkin biçimde katglmamangn örenmelerini ketlediini ifade etmiklerdir. Tüm bu verilere karkgn örencilerin tercihlerle ilgili ortalamasgna bakgldggnda katglmangn genelde alt sgngrgna yakgn olduu görülmektedir. DaGlGmGn sapmasgngn göreli olarak dükük olduu görülmektedir. Grubun ne türdek ne de ayrgk olduu görülmektedir. Akademik bakarg ortalamasg açgsgndan bakgldggnda sapmangn daha yüksek olduu ve bu yönden grubun daha türdek bir görünüm çizdii söylenebilir. Ancak örencilerin örenme tercihleri ile akademik bakarg ortalamalarg arasgnda anlamlg ilikkiye rastlanmamgktgr. Oysa bu ilikkinin örenmeöretme süreci içinde olumlu bir biçimde yüksek olmasg beklenmektedir. Bu çerçevede örencilerin örenme tercihleri göz önünde bulundurulacak biçimde gerek program tasargmlargnda gerekse ortam tasargmlargnda çekitli düzenlemelere gidilmelidir. Özellikle ikitsel sunumlarg destekleyen görsel materyaller olukturulmalg ve var olanlar ise geliktirilmelidir. Özellikle bu konularda öretim elemanlarg da bilgilendirilmeli, deerlendirme toplantglarg düzenlenmeli ve akademik dangkmanlgk programlarg düzenlenmelidir.. Sosyolojik terciler göz önüne algndggnda örenme merkezlerinde örencilerin bireysel çalgkma olanaklargna hizmet eden mekanlargn artgrglmasgna gerek vardgr. KAYNAKLAR AçGkgöz, K. Ü. (1996). Etkili Örenme ve Öretme, zmir: KanyGlmaz MatbaasG. American Association of School Administration, (1991). Learning Style: Putting Research and Common Sense into Practice. Arlington, WA. Babadoan, C. (1996). Modern Öretim Stratejilerinin Öretim-Örenim Süreçlerine YansGmasG. Ankara: A.Ü. SBE. YayGnlanmamGK Doktora Tezi. 532

14 Babadoan, C. (2008a). Stil TabanlG Ders TasarGmG GeliKtirme ("ngilizce Öretmenlii Sertifika Program Örencileri Üzerine Bir Aratrma) YabancG Dil Bölümleri ve YüksekokullarGnGn YabancG Dil Öretiminde SorunlarG KurultayG Mula Üniversitesi 7-9 MayGs 2008, Mula Babadoan, C. (2008b). Stil Temelli Öretim ve Ders TasarGmG Öretim "lke ve Yöntemleri (Ed: B.Duman).Maya Akdemi YayGnlarG, Ankara BacanlG, H. (1999). Geliim ve Örenme. Ankara: Nobel yaygn dagtgm. Butler, K. (1985). Learning and Teaching Style: In Theory and Practice. Maynard, MA: Gabriel Systems Inc. Carbo, M., R. Dunn, K. Dunn (1986). Teaching Students To Read Thought Their Individual Learning Styles. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Curry, L. (1990). A Critique of The Research on Learning Styles. Educational Leadership, October. Çelik, L. (2004) Teknoloji Youn OrtamlarGn Örenme Stillerine Uygunluu Doktora tezi AÜ Eitim Bilimleri Enstitüsü Demirel Ö., AçGkgöz, K. Ü. (1987). Eitim Terimleri, Ankara: Yafak MatbaasG. Derry, S. J. (1990). Learning Strategies for Acquiring Useful Knowledge Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction, (Eds. B.F. Jones, L. Idol), Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Dunn, R,K. Dunn. (1993a). Teaching Secondary Students Through Their "ndividual Learning Styles Practical Approaches For Grades 3-6. Boston: Allyn and Bacon. Dunn, R, K. Dunn. (1993b). Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles Practical Approaches For Grades Boston: Allyn and Bacon. Dunn, R. (1988). Learning Styles: Quiet revolution in American secondary School Reston, Virginia: NASSP. Dunn, R. (2001). ( ) Dunn, R., K. Dunn, G. Price (1985). Learning Styles Inventory An Inventory for the Identification of How Individuals in Grades 3 Through 12 Prefer to Learn, Lawrence, KS:Price Systems. Güven, M., Ç. S. Çardak, D. Sever ve L. Vural (2008) Türkiye de Örenme Stillerine likkin YapGlan AraKtGrmalarGn KullanGlan Envanterler Boyutunda ncelenmesi. UluslararasG Eitim Bilimleri KonferansG Dou Akdeniz Üniversitesi Haziran Magosa KKTC. Gagne R. M., M. P. Driscoll (1988). Essential of Learning for Instruction, New Jersey: Prentice- Hall. Garger, S., P.B. Guilt. (1984). Learning Style: The Crucial Differences. Curriculum Review. 23, Gregorc, A.F. (1984). Style as a Symptom: A Phenomenological Prospective Theory into Practice, Vol:23, No:1. Keefe, J. W. (1979). Learning Style: An Overview Student Learning Styles Diagnosis Prescribing Programs. Reston VA: NASSP Price, G. adlg web sayfasgndan tarihinde erikilmiktir. Price, G. adlg web sayfasgndan tarihinde erikilmiktir. Renzulli, J. S., Dai, D. Y. (2001). Abilities, interest and styles as aptitudes for learning: A person situation interaction perspective, Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles (pp ),Robert J. Sternberg ve Li-Fang Zhang (Ed.). Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates. Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies-understanding style differences in learning and behavior-. London: David Fulton Publishers. Senemolu Nuray (1998). Geliim Örenme ve Öretim- Kuramdan Uygulamaya-, Ankara:Özsen MatbaasG. Thies, A. P. (1979). A brain-behavior analysis of learning styles. -in student-, New Jersey: Prentice- Hall. 533

A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels

A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels Elementary Education Online, 9(1), 150-169, 2010. lköretim Online, 9(1), 150-169, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A comparison of primary school teachers and special primary school teachers

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts Elementary Education Online, 8(3), 866-882, 2009. lköretim Online, 8(3), 866-882, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the middle school students understanding level of basic system

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions Elementary Education Online, 8(2), 439-456, 2009. lkö!retim Online, 8(2), 439-456, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Detaylı

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science Elementary Education Online, 7(3), 557-568, 2008. lköretim Online, 7(3), 557-568, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

The Effect of Learning and Teaching Styles on the 7th Grade Students Mathematical Success

The Effect of Learning and Teaching Styles on the 7th Grade Students Mathematical Success Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa 250-276. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Samal Kassenova Abay Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi Ayça Karaşahinoğlu Ankara

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

The Predictors of Loneliness in Adolescents

The Predictors of Loneliness in Adolescents Elementary Education Online, 8(3), 809-819, 09. lköretim Online, 8(3), 809-819, 09. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Predictors of Loneliness in Adolescents At(lgan ERÖZKAN 1 ABSTRACT: The

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Elementary Education Online, 9(1), 188-202, 2010. lköretim Online, 9(1), 188-202, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the

Detaylı

BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ Ezgi BABACAN

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Hale Ilgaz GELİŞTİRME EDİTÖRÜ (DEVELOPMENT EDITOR) Dr. Soner Yıldırım

Detaylı

Perceptions about Internet in elementary school children s drawings

Perceptions about Internet in elementary school children s drawings Elementary Education Online, 8(1), 57-73, 2009. lkö!retim Online, 8(1), 57-73, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Perceptions about Internet in elementary school children s drawings Ali ERSOY

Detaylı