DFIF DEN ÖDENEN DEVLET YARDIMLARINDA TAHAKKUK LĠSTELERĠ HAZIRLAMA UYGULAMASI ĠDARĠ ġartnamesġ TĠM-BS THKLST

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DFIF DEN ÖDENEN DEVLET YARDIMLARINDA TAHAKKUK LĠSTELERĠ HAZIRLAMA UYGULAMASI ĠDARĠ ġartnamesġ TĠM-BS-2011-01-THKLST 15.06.2011"

Transkript

1 DFIF DEN ÖDENEN DEVLET YARDIMLARINDA TAHAKKUK LĠSTELERĠ HAZIRLAMA UYGULAMASI ĠDARĠ ġartnamesġ TĠM-BS THKLST Ġġ SAHĠBĠ: Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (Bundan böyle Şartnamede TİM olarak geçecektir) Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. B Blok Kat:9 Yenibosna-İstanbul Tel: / Faks: / PROJE KODU: TİM-BS THKLST PROJE KOORDĠNATÖRÜ: Göksel Canerli, Bilgi Sistemleri Şube Müdürü ( Bundan Böyle Şartnamede PROJE KOORDİNATÖRÜ olarak geçecektir.) Direkt: GSM PROJE KOMĠSYONU: PROJE KOORDİNATÖRÜ yönetiminde projenin tasarım aşamasında firma ile çalışacak, test sürecinde uygulamanın şartnameye uygun çalışıp çalışmadığını kontrol edecek ve rapor hazırlayacak olan ve TİM tarafından seçilen, Birlikler genel sekreterlik personelidir. YÜKLENĠCĠ: İşbu idari şartname ve beraberindeki teknik şartnamedeki hususlara göre teklif vererek, TİM Satın Alma Komisyonunun değerlendirmesi sonucu, işi üstlenen tüzel kişidir. KONU: İhracatta Devlet Yardımları programı kapsamında DTM tarafından yayınlanan tebliğlere uygun olarak İhracatçı Birlikleri, İGEME ve TTGV (Türkiye Teknoloji geliştirme Vakfı) tarafından gerçekleştirilen işlem süreçlerinin bir parçası olan Tahakkuk Listeleri nin ilgili kurumlar tarafından ortak olarak kullanılacak bir uygulama ile ortak bir veri tabanına girilen bilgilerden derlenmek suretiyle tebliğlere uygun olarak hazırlanması, hazırlanan listelerin ilgili kurumlar, DTM nin ilgili daireleri, Merkez Bankasının ilgili birimleri tarafından sorgulanması, gerektiğinde bilgi ilavesi yapılmasını gerçekleştirecek, elektronik imza destekli, web tabanlı bir sisteme teklif verme usulleri, proje teslim süreleri, kesin kabul şartları, test süreçleri ve teminatlar gibi hususlara ilişkin tarifler bu idari şartnamenin konusunu oluşturmaktadır.

2 TEKLĠF ÖNCESĠ ANLAġILMAYAN HUSUSLARIN SORULMASI Yüklenici adayı firmalar son teklif verme tarihinden beş gün öncesine kadar teknik Ģartname maddelerine ilişkin anlaşılmayan hususları yazılı olarak sorabilirler.bu sorular ve verilen cevaplar TİM WEB Sitesinde yayınlanır. TEKLĠF DOSYASINDA YER ALACAK BELGELER : 1- Firmanın projeyi geliştirirken kullanacağı framework ve versiyonu, IDE ve versiyonu, third party libraryler ve üretici bilgileri, firmanın kendi geliştirdiği library lerin isimleri ve ne için kullanılacağı bilgilerini içeren döküman 2- Şartnamenin her sayfası görülmüş ve anlaşılmıştır ibaresi ile kaşe ve paraflı bir sureti, şartname örneği TİM ya da herhangi bir ihracatçı birliği genel sekreterliğinin kaşe ve parafını taşımalıdır.(ihracatçı birlikleri erişim bilgileri için http//:www.tim.org.tr) 3- Var ise idari Ģartname maddelerine ilişkin şerhlerin ifade edildiği döküman, Şerh, YÜKLENİCİ adayı firmanın, idari şartnamenin kendisine uygun olmayan maddeleri için teklif edeceği alternatif çözüm önerisidir.tim gerekirse şerhleri değerlendirerek şartnameyi revize edebilir ve teklif alma sürecini yineleyebilir ya da teklifin şartnameye uygun olmadığına karar verir. 4- Şartnamenin tüm maddelerinin okunup anlaşıldığının ve kabul edildiğinin ifade edildiği yazı, 5- Şartname maddelerine ilişkin olarak YÜKLENİCİ adayı firma tarafından anlaşılmayan hususların sorulacağı soru formu. 6- Yüklenici adayı şirketin yetkililerinin güncel imza sirküleri örneği, 7- Yüklenici adayı şirketin benzer proje referansları, iletişim bilgileri 8- Projeyi kodlayacak programcıların kimlikleri, eğitim durumları, varsa sertifikaları ve tecrübelerini belirtir döküman.

3 9- Proje sorumlusunun kimlik ve erişim bilgileri, 10- Yüklenici adayı firmanın ticaret sicil gazetesi örneği, 11- YÜKLENİCİ nin hakedişlerin yatırılmasında kullanılacak Banka bilgileri ve IBAN numaralarını içeren döküman, 12- Teklif mektubu, 13- Proje planı: YÜKLENİCİ proje planında uygulamayı nasıl tasarlayacağını iş akışı (Worl Flow) diyagramı ile belirtecek ve gerekli açıklamaları yapacaktır. 14- Teminat : İhale üzerinde kalan firmanın sözleşme imzalamaktan 7 gün süre ile kaçınması halinde irad kaydedilecek ve iade edilmeyecek teminat bedeli olup, TL dır. Bedelin aşağıdaki hesaba yattığına dair dekont teklif dosyasında aranacaktır. İhale sonucunun duyurulması akabinde yatırılan bu bedeller ihaleyi alamayan diğer firmalara makbuz karşılığı iade edilecektir. Banka VAKIFLAR BANKASI Şube ŞİRİNEVLER Para Cinsi TL Şube Kodu 282 Hesap Kodu IBAN No TR BANKA Tüm dökümanların kaşeli ve firma temsilcilerince imzalı olması gerekmektedir. Teklif dosyası kapalı, ek yerleri mühürlü ve paraflı zarf içerisinde teslim edilir. SON TEKLĠF VERME TARĠH VE SAATĠ : Cuma Saat 12:00 TEKLĠFĠN VERĠLECEĞĠ YER : TİM Genel Sekreterliği Evrak Birimi (belirtilen tarihte kayda girmeyen ve numara almayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler bu şartın uygulanmamasına neden değildir.) TEKLĠFĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Teklifler TİM Satınalma Komisyonu tarafından son teklif verme gününden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçları açıklanır. Satınalma Komisyonu gereklı görurse aday firmayı proje planını sözlü olarak anlatmak üzere toplantıya davet edebilir.

4 ĠHALEDEN VAZGEÇME: TİM gerekli görürse herhangi bir açıklama yapmaksızın ihaleden vazgeçebilir. Bu durum ilgili firmalara yazı ile bildirilir ve alınan tüm teminatlar iade edilerek durum TİM Web Sitesinden duyurulur. SÖZLEġMENĠN YAPILMASI : Sözleşme sonuçların ilanından sonraki 7 iş günü içerisinde imzalanır, YÜKLENİCİ firmanın sözleşmeden cayması halinde _ TL lik teminat irad kaydedilir. Sözleşme imzasından sonra teminat makbuz karşılığı iade edilir. TASARIM SÜRESĠ : Uygulamanın tasarımı ve ayrıntıların belirlenmesi için TİM tarafından görevlendirilecek bir proje ekibi ile YÜKLENİCİ arasında istişare toplantıları için 10 iş günü belirlenmiştir. Bu 10 iş günü içerisinde YÜKLENİCİ Proje grubundan toplantı talep edebilir. Toplantı sayısı en fazla 5 iş günü olabilir ve her bir toplantı iki saat ile sınırlandırılmıştır. Toplantılarda alınan kararlar her iki tarafça da imzalanarak tutanağa geçirilir. Toplantılarda sözleģmede belirlenen hususlar dıģında olup maliyeti TĠM aleyhine değiģtirebilecek ilave ya da değiģiklikler taraflarca önerilemez. ÜRÜNÜN TEST ĠÇĠN TESLĠM EDĠLMESĠ : Ürünün test sistemlerine kurulumu ve kullanıcıların testine açılması için en son tarih, sözleşme tarihinden sonraki 60. Güne tekabül eden gündür (Atmışıncı gün). (Bu tarihin resmi tatile rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü test için kurulum ve teslim tarihi olarak kabul edilir. TEST SÜRESĠ : ÜRÜN kullanıcılar tarafından test için hazır olduğu günden itibaren 7 gün süre ile test edilir. TİM uygulama sunucusu, internet, veritabanı bileşenleri deployment için hazır olan bir sunucuyu test sunucusu olarak tahsis edecektir. TEST YÖNTEMĠ: Test, proje şartnamesinde yazılı hususların ürün içerisinde olup olmadığının, senaryolar üretilerek kullanıcılar tarafından test edilmesi şeklinde olacaktır. Kullanıcılar test süresinin son gününde, şartname maddelerini referans göstererek rapor hazırlayacaklar ve aynı gün genel sekreterlik yazısı ile TİM Genel Sekreterliğine göndereceklerdir.

5 ÜRÜNÜN PRODUCTION SUNUCULARINA YÜKLENMESĠ VE GEÇĠCĠ KABUL: Test sonuçları en geç iki gün içerisinde Proje Komisyonu tarafından değerlendirilir. Test sonuçları ikinci gün sonunda yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilir test olumlu ise bildirim tarihinden sonra en geç 3. Gün sonuna kadar ürünün yükleme talimatları, JAVADOC dökümanı, ( kodlamada kullanılan tüm class, metod, arayüz ve değişkenlerin açıklamaları source kodların ilgili yerlerinde net olarak yapılacaktır), veri tabanı dizayn grafiği, tablolar, ne için kullanıldıkları, kolon açıklamaları, yazılımın çalışma mantığı, arayüzlerin açıklamalarını içeren kurulum dökümanı, programın java kodlarının geliştirilmesinde kullanılan IDE nin konfigürasyon dosyaları, yazılımın source kodları ve binary leri Proje Koordinatörüne CD içerisinde teslim edilir ve ürün Proje Koordinatörü nün denetiminde Yüklenici firma tarafından production sistemine kurulur. Yazılımdan kaynaklanan bir sorun çıkmaması halinde yükleme tarihinden sonra 7 iş günü gün günü içerisinde geçici kabul yazısı Yüklenici firmaya gönderilecektir. Geçici kabulden sonra ürünün çalışması kabul kurulu tarafından izlenecektir. Ürünün kabul kurulu tarafından teknik şartname hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığının tesbiti en geç 30 gün içerisinde kabul kurulunun tutanağı ile yapılır ve firmaya bildirilir. Yazılımda eksiklikler tesbit edilmesi halinde kabul kurulu firmaya eksiklikleri tamamlaması için ek süre tanıyabilir ya da sözleşmeyi feshedebilir.garanti süresi bu tarihten sonra başlayacak ve bir yıl süre ile geçerli olacaktır. ÜRÜNÜN KULLANIM VE MÜLKĠYET HAKLARI Sözleşme konusu ürünün tüm kullanım ve mülkiyet hakları TİM e aittir. TİM, garanti süresi sonunda YÜKLENİCİ ile herhangi bir bakım anlaşması yapılmamış ise üründe her türlü değişikliği yapabilir. ÜRÜNÜN HERHANGĠ BĠR YERĠNDE YÜKLENĠCĠNĠN ĠġARETĠ Ürünün kamuya görünür herhangi bir yerinde YÜKLENİCİ nin herhangi bir adres, link, ünvan vesair işareti kabul edilmez. GARANTĠ SÜRESĠ SONUNDA BAKIM ANLAġMASI TİM, YÜKLENİCİ firma ile garanti süresi sonunda yıllık bakım ve destek anlaşması imzalayabilir. Yıllık bakım ve destek anlaşması, yazılımın, diğer bileşenlerin versiyonları değiştiğinde uyumlu bir şekilde çalışmaya devam etmesini teminen gerekli güncellemelerin yapılması, zaman içerisinde ortaya çıkabilecek yazılım ve bileşenleri kaynaklı hataların giderilmesi, yazılımın veri tabanında mevcut bilgilerin güncellenmesi ile gerçekleştirilebilecek ancak uygulama arayüzü yetersiz olduğundan program kodlarına müdahale gerektiren işlevlere ya da ihtiyaçlara ilişkin olarak talep halinde uygun arayüzlerin hazırlanması ve program kullanım desteğinin verilmesi hizmetlerini kapsar.bakım ve destek sözleşmesinin yıllık bedeli proje ana sözleşmesi bedelinin %10

6 undan fazla olamaz. Bakım anlaşması kapsamında öngörülen hizmetler garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak verilecektir. ÜRÜNÜN ZAMANINDA TESLĠM EDĠLEMEMESĠ Ürün şirketin iş yapamamasına neden olabilecek doğal afet veya şirketin iflası gibi mücbir sebepler ya da TİM den kaynaklı gecikmeler haricinde bir neden ile teknik ve idari şartnamedeki koşullara uygun olarak zamanında teslim edilemediğinde, gecikilen her gün için firma istihkakından % 2 oranındaki tutar firma cari hesabına borç kaydedilecektir. Bu tazminat teminatı olarak proje bedelinin %50 si tutarındaki bir çek sözleşme imza tarihinde TİM Genel Sekreterliğine teslim edilecektir.çek, ürünün kesin kabul yazısı ile birlikte YÜKLENİCİ ye aynen iade edilecektir. Vuku bulacak İhtilafların sulh ile sonuçlanamaması halinde çek bedeli irat olarak kaydedilecektir. TARAFLAR ARASINDAKĠ ĠHTĠLAFLARDA YETKĠLĠ MAHKEME Taraflar arasındaki ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. ÖDEME Kısmi ödemeler cari hesabına mahsuben firmanın bildirdiği banka hesabına yatırılır. ÖDEME TAKVĠMĠ Proje bedelinin % 20 si Sözleşme İmzası ile, Proje Bedelinin %30 u Geçici Kabul yazısı tarihinde, Proje bedelinin %50 si proje bedeline ilişkin faturanın kesilmesi ve gönderilmesi kaydıyla kesin kabul yazısı tarihinde YÜKLENİCİ nin bildirdiği banka hesaplarına yatırılır. ÖDEME Türk lirası olarak yapılır. TĠM GENEL SEKRETERLĠĞĠ

2 ADET AĞA BAĞLI DEPOLAMA BİRİMİ ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

2 ADET AĞA BAĞLI DEPOLAMA BİRİMİ ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 2 ADET AĞA BAĞLI DEPOLAMA BİRİMİ ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi:

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI 1 SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI 1 SR Ek 3 Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR

Detaylı

İHALE İLANI MARŞ MOTORU (STARTERİ) SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI MARŞ MOTORU (STARTERİ) SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR.BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI

Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR İhaleye katılacak

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././200.. : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet alımı

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİĞİ (İHKİB) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı Ġçin Ġhale Ġlanı Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././2014 : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Imperial Yapı Kimyasalları Madencilik İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET Açık ihale usulü ile ihale edilen 2.525 Adet Yabancı Dilde Kitap mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 3: Teklif Dosyası. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 3: Teklif Dosyası. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı

7-Power 6 9117-MMA PowerVM - Enterprise Edition Upgrade Adet 2. 8-5 Yıl Genişletilmiş Garanti Hizmeti (Yeni Alınacak Sistemler için) 5/11 Adet 2

7-Power 6 9117-MMA PowerVM - Enterprise Edition Upgrade Adet 2. 8-5 Yıl Genişletilmiş Garanti Hizmeti (Yeni Alınacak Sistemler için) 5/11 Adet 2 Açık ihale usulü ile ihale edilen Kurumsal Uygulamalar (İnsan Kaynakları Ve Gusto) Veritabanlarının Üzerinde Çalıştığı Sistemlerin Yenilenmesi Amacıyla, Mevcut IBM POWER6 P570 Sistemler İle Uyumlu Çalışacak,

Detaylı

İhale Bilgileri BAKIM VE YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/112366 İHALE TARİHİ VE SAATİ 30/11/2011 15:00 İLAN TARİHİ 11/11/2011

İhale Bilgileri BAKIM VE YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/112366 İHALE TARİHİ VE SAATİ 30/11/2011 15:00 İLAN TARİHİ 11/11/2011 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Çocuk Kâşifler Sanal Dünyada Kanserli Çocuklara Umut Vakfı İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı