Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler"

Transkript

1 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Yüksek Öğretim Kanunu ve Yükseköğretim Üst Kurulu nun çerçeve, ilke ve kararlarına göre Diş Hekimliği Fakültesi nde uygulanan eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleyeceğine; sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına; diploma ve ünvanlara; staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin ortak hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 3511 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik 44. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

2 İKİNCİ KISIM Kayıt Esasları Kayıt ve Kabul Madde 4 Yeditepe Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi ne öğrenci kabulü ve kayıtları tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 12 ve 13. maddelerine göre yapılır. Öğrenci Statüsü Madde 5 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yatay ve Dikey Geçiş Madde 6 Eşdeğer eğitim yapan diş hekimliği fakültelerinden yatay geçişlerde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak adayların başvurularının kabulüne karar verilmeden önce İngilizce Yeterlik Sınavı nı başarmış olmaları gerekir. Eğitime ara verenlerle bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülte ye kabul Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 17 ve 18. maddelerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Kayıt Yenileme Madde 7 Her öğretim yılı başında, öğrencinin bir önceki yıldaki başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için kaydını yenilemiş ve eğitim ücretini yatırmış olması şarttır. Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken bilgi formu doldurur ve onaylı ikâmet tezkeresi verirler. Eğitim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz; öğrenci haklarından yararlanamaz; kaydı dondurulmamış ya da Yönetim Kurulu nca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın zamanında kaydını yenilememiş öğrenci o yıl başarısız sayılır.

3 ÜÇÜNCÜ KISIM Eğitim ve Öğretim Eğitim-Öğretim Süresi ve İlişki Kesme Madde 8 Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim ve öğretim süresi 5 yıldır. 5 yıllık eğitim süresini en çok 8 yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin fakülte ile ilişiği kesilir. Ancak Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde öngörülen haklı ve geçerli nedenlerle öğrencinin kaydının dondurulması halinde geçirilen süreler bu azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Öğretim Dili ve Hazırlık Sınıfı Madde 9 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nce eğitim dili İngilizce ve kısmen Türkçedir. Prekilinik dersleri kısmi İngilizce, klinik dersleri ise Türkçedir. Yabancı Dil Yeterlik sınavında başarısız olanlar Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu nca İngilizce dil öğrenimine devam ederler. Bu öğrencilerle ilgili devam, sınav, ilişik kesme ve benzeri hususlar Hazırlık Okulu Yönetmeliği hükümleri ile belirlenir. Öğretim Programı Madde 10 Öğretim programı yıl esasına dayalı olup bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu nca kararlaştırılır ve Senato ya sunulur. Öğrenci, Fakülte Kurulu nca belirlenen yabancı dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile seçmeli ders olarak beden eğitimi veya güzel sanatlar derslerinden birini a lmak zorundadır. Akademik Takvim Madde 11 Diş Hekimliği Fakültesi nde bir öğretim yılı 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süre hafta sonu tatilleri ve resmî tatiller çıkarıldıktan sonra net en az 140 gündür. Final sınavları öğretim yılı süresi içinde yapılamaz. Ön Şart Madde 12 Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında Fakültece verilen ön şartlı teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcı dersleridir. Diş Hekimliği Fakültesince verilen ön şartlı derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersleri aynen tekrar ederler.

4 Ancak, öğretim programları gereğince sadece bir eğitim-öğretim yılında okutulan derslerin birinden başarısız olanlar, bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler ve bu derse devam şartı Fakülte Yönetim Kurulu nca kararlaştırılır. Ön şartlı dersler aşağıda belirtilmiştir: a) 1. Yıl: Anatomi, Organik Kimya, Diş Morfolojisi ve Manipülasyon. b) 2. Yıl: Protetik Diş Tedavisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti. c) 3. Yıl: Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Oral Diagnoz, Ortodonti, Dental Anestezi, Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti. d) 4. Yıl: Ortodonti, Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Pedodonti, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi. Öğrenciler sorumlu olarak geçtiği tek dersin sınavını başarmadıkça bir üst sınıfa devam edemezler. ( sy. Resmi Gazete) Devam Zorunluluğu Madde 13 Uygulama ve teorik derslere devam edilmesi ve yoklama yapılması zorunludur. Uygulamaların % 20 sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan ve pratik ödevleri ile klinik işlemlerinin tümünü başarı ile tamamlamayan öğrenci o ders veya derslerin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Öğrencinin teorik derslerin tamamına devamı esastır. Ancak teorik derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Teorik derslerin %20 sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders ve derslerden final ve bütünleme sınavlarına alınmaz. ( sy. Resmi Gazete) Mazereti Fakülte Yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazereti kalmış kabul edilir ve iki yıllık işlemi görmez. Yukarıda belirtilen devam ile ilgili kurallar teorik, pratik çalışmalar ile dersler ve stajlar için geçerlidir. Yıl sonu sınavlarından (Final) önce öğrencinin devam durumu Fakülte tarafından ilan edilir.

5 DÖRDÜNCÜ KISIM Sınavlar ve Değerlendirmeler Sınavlar Madde 14 Her dersin sınavı anlatıldığı dilden yapılır. Sınavlar ara, final ve bütünleme sınavı olmak üzere üç türlüdür. Teorik derslerin sınavı yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Her teorik ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Uygulama niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ayrıca pratik bir ara sınav yapılabilir. Ara sınavına geçerli bir nedenle katılamayan ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final ve bütünleme sınav hakkı tanınır. Final ve bütünleme sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. Ortak zorunlu dersler için uygulanacak esaslar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Bir dersin sınavı o dersi okutan öğretim üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav sırasında o dersi okutan öğretim üyesi veya görevlisinin bulunmaması durumunda sınavı kimin yapacağı anabilim dalı başkanının önerisi gözönüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulu, acil durumlarda da Dekan tarafından belirlenir. Değerlendirme Madde 15 Uygulaması olan derslerin teorik ve pratik bölümleri ayrı ayrı değerlendirilir. Bu derslerde öğrencinin başarı notu, teorik ve pratik teorik ve pratik sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Öğrencinin o dersten başarılı olabilmesi için teorik ve pratik bölümlerden ayrı ayrı 50 ve üzerinde not alması zorunludur. Öğrenci bütünleme sınavında sadece başarısız olduğu bölümden sınava alınır. Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri bütünleme sınavı sonrası açılacak olan tek ders sınavına girerler. ( sy. Resmi Gazete)

6 Ders Başarı Notunun Hesaplanması Madde 16 Bir dersteki başarı durumu final ve bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınavları net ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, o dersin ara sınavları ile diğer çalışmalarında almış olduğu notların % 50 si ile final veya bütünleme sınav notunun % 50 sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için hem ders başarı notunun hem de final veya bütünleme sınav notunun, tam notun en az %50 si olması gerekir. Not Değerlendirmesi Madde 17 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi not değerlendirilmesi aşağıda belirtildiği şekildedir: ( sy. Resmi Gazete) Puanlar Katsayı Başarı Notu ,0 AA ,5 BA BB CB CC ,5 DC ,0 DD 49 ve altı 0,0 F Preklinik ve Klinik-Pratik Uygulama ve Telafi Madde 18 a) Dış Hekimliği Fakültesi nin pratik uygulamalarında, öğrencinin her yarıyıl belirli sayıda pratik çalışmalarını verilen sürede tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Ancak öğrenci anabilim dalınca istenen pratik çalışmalarını başarılı olarak tamamlayamadığı takdirde final ve bütünleme sınavına giremez. b) Klinik öğrencileri anabilim dallarınca belirlenen puanları eğitim-öğretim süresi içerisinde başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Başarısız olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu nun belirleyeceği sürelerde telafi yapabilir. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenciler o dersi başaramamış sayılır.

7 Diş Hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı anabilim dalında alınan kararla belirlenir. Mazeretler Madde 19 Mazeretin kabulüne karar verme yetkisi Fakülte Kurulu na aittir. Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını bir resmî tedavi kurumundan alınacak rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Bunlar dışında sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilen öğrenciler rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya red edebilir. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde durumu açıklayan dilekçesini ve mazeretini kanıtlayan belgelerini Dekanlığa vermek zorundadır. Mazeretinin Yönetim Kurulu nca kabulü halinde final sınavına giremeyenler bütünleme sınavına girebilirler. Diğer durumlarda öğrenci o dersi yeniden almak ve tüm şartlarını yerine getirmek zorundadır. Her ne suretle olursa olsun normal sınav dönemleri dışında sınav açılmaz. Kabul edilen mazeretin öğrencinin öğrenim süresine etkisi Yönetim Kurulu tarafından da bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman değerlendirilir. Geçici Ayrılma Madde 20 Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir yarıyıl ya da bir yıl öğrenimine ara vermesine izin verilir: a) Öğrencinin bu Yönetmelik te belirtilen sağlık kurumlarından heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması, b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi, c) Eşinin veya birinci derecede kan ya da sihri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi, d) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması, e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,

8 f) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin bu sıfatının kaldırılması ya da Üniversite den çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali, g) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler: (Değişik: tarihli ve sayılı Resmî Gazete) Üniversite Yönetim Kurulu nca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğrencinin bu haktan yararlanabilmeleri için yukarıda belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren onbeş gün içinde dekanlığa dilekçe ile başvurması gerekir. Birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunulabilir. Ancak geçici ayrılma süresi, toplam iki yıldan fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz. (Değişik: tarihli ve sayılı Resmî Gazete) Yukarıda belirtilen nedenlerle geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim bedeli aynen alınmaya devam edilir. Ancak, Burs Komitesi nin önerisi üzerine Yürütme Kurulu öğretim bedeline ilişkin olarak ayrıca bir karar verebilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 21 Öğrenciler sınav sonuçları hakkında itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten başlayarak bir hafta içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

9 BEŞİNCİ KISIM Akademik Başarının Değerlendirilmesi Mezuniyet Derecesi Madde 22 Mezuniyet derecesinin belirlenmesinde eğitim-öğretim süresince okutulan derslerin başarı notlarının ortalaması esas alınır. Diplomalar Madde 23 a) Diş Hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, Temel Bilimlerde Önlisans Diploması verilir. b) Beş yıllık Diş Hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması ve Diş Hekimi ünvanı verilir. ( sy. Resmi Gazete) Yönetmelik Madde 24 Bu Yönetmelikte yer almayan eğitim, öğretim ve staj ile ilgili konularda Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitime başlamış olan öğrencilerin almış oldukları notların yeni not sistemine uyarlanması Fakülte Yönetim Kurulu nun belirleyeceği esaslara göre yapılır. Yürürlük Madde 25 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26 Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı