KONYA DAKİ TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA DAKİ TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 KONYA DAKİ TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ BELİRLENMESİ M. Nevzat ÖRNEK * A. Yavuz ŞEFLEK ** Osman ÖZBEK *** Hasan ARISOY **** Haydar HACISEFEROĞULLARI***** 1 ÖZET Bu çalışmada, Konya Bölgesinde faaliyet gösteren tarım makineleri imalat sanayinin bilişim teknoloji düzeyi belirlenmiştir. Bu amaçla bölgede yer alan 96 firma ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, firmalar büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde, yaklaşık %47.90 lık bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %42.70 lik bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %9.40 lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu belirlenmiştir. Firma büyüklüklerine göre mikro ölçekli firmalarda işletme başına 1.37 adet bilgisayar, 0.74 adet virüs programı, 0.59 adet ofis programı ve 0.09 adet Cad/Cam programı bulunmaktadır. Bu değerler küçük ölçekli firmalarda 6.2 adet bilgisayar, 2.93 adet ofis programı, 1.76 adet virüs programı ve 0.27 adet Cad/Cam programı şeklindedir. Orta ölçekli grupta ise firma başına 23 adet bilgisayar, 4.56 adet virüs programı, 3.88 adet ofis programı ve 1.44 adet Cad/Cam düşmektedir. Firmaların %88.55 lik bölümünün bilgi işlem birimine, %47.92 lik bölümünün bilgisayar ağına, %17.71 lik bölümünün ise web sitesine sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca firmaların %95.83 ünün e-ticaret yapmadığı ve firmaların %81.25 lik bölümünün çalışanlarını bilişim teknolojileri kullanımı yönünde teşvik etmediği saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Tarım Makineleri, Tarım Makineleri İmalat Sanayi, Bilişim Teknolojisi, Konya 1.GİRİŞ Türkiye deki Tarım Makineleri Sanayi sektörünün üretimi, toplam makine sanayi üretiminin %13 ü kadardır (Arın ve ark. 2010). Bu dilim içerisinde Konya Bölgesi önemli bir paya sahiptir. Konya daki genel makine sanayisi içerisinde, tarım makineleri ve değirmen makineleri imalat sektörleri lokomotif konumundadır. Bu sektör, Türkiye nin tarım alet ve makineleri ihracatının da %45 ini gerçekleştirmektedir (Anonim, 2013). Tarım Makineleri sektöründeki Türkiye pazarının yaklaşık olarak %65 lik bölümünün imalatı Konya Bölgesinde yapılmaktadır. Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odasına kayıtlı tarım makineleri ve aksamları imal eden firma sayısı ise 300 ün üzerindedir. Ancak bölge biçerdöver ve traktör ihracatından pay alamamaktadır (Özçelik, 2013). Dönem olarak yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmalarında Tarım Makineleri imalat Sanayinin ismine değinilmemiştir. Tarım Makineleri, Makine ve Metal Eşya Sanayi Özel İhtisas Komisyonunda (ÖİK 38) incelenmiştir. Bu raporda tarım makineleri imalat sanayine özgü maddeler; tarım işletmesi ölçeği, imalat desteği, örgütlenme, haksız rekabet, eğitim ve mesleki prestij başlıkları altında yapılması gerekenler özetlenmiştir (Anonim 2007). Tarım makineleri imalat sektörü, tarım ile tarımsal mekanizasyonun birlikte gelişim gösterdiği ve teknoloji ile birleştiği bir alandır. Sektör, tarımsal üretimde kullanılan makinelerin tasarım, üretim, satış, pazarlama, bakım ve onarımlarını içermektedir. Sektör, ayrıca yenilikçiliğe açık olmakla beraber teknolojiyi izlemek zorundadır. Bu sektörün uluslararası pazarlarda * Öğr. S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü ** S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya *** S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya **** S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Konya ***** Prof. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya

2 tutunabilmesi ve geliştirilmesi için altyapısının, insan kaynaklarının ve üretim girdilerinin çağdaş metotlar ile yönetimleri gereklidir. Böyle bir yaklaşım sonucu yüksek kalite ve standarda dayalı üretim yapılabilecektir. Konya Bölgesinde bulunan tarım makineleri ve değirmen makineleri imalatı yapan firmaların tamamı KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) niteliğindedir. Korkmaz (2012), Konya daki tarım makinesi imalatçısı firmaların büyüklüklerine göre %36 lık bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %53 lük bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %11 lik bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğunu belirlemiştir. Örnek ve ark. (2013) ise, Konya daki değirmen makinesi imalatçı firmaların yine büyüklüklerine göre %10 luk bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %80 lik bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %10 luk bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğunu belirlemişlerdir. Ülkemizde, KOBİ ler değişen piyasa koşullarına karşı hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgesel kalkınmadaki rolleri, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanlarının açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir işlevi yerine getirmektedirler. (Alpugan,1994). Bilişim teknolojisi tarım sektörüne de girmiş bulunmaktadır. Tarımda planlama, üretim ve tasarım gibi alanlarda bilişim teknolojisi kullanılmaktadır. Ancak, ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişen bilişim sektörünün, tarımsal alanda yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Sadece, büyük işletmeler bilişimi muhasebe, üretim, araştırma ve tasarım alanlarında kullanmaktadırlar. Bu çalışmada tarım makineleri imalatı yapan firmaların bilişim teknolojisi düzeyi alt yapıları belirlenmiş ve firmaların büyüklüklerine göre değerlendirilmiştir. Böylece imalatçı firmalara yönelik geliştirilebilecek politika ve programlara ışık tutulması amaçlanmıştır. 2.MATERYAL VE METOT Konya Bölgesinde tarım makineleri ve değirmen makineleri imalatı yapan 201 firma tespit edilmiştir. Firmalar Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) kayıtları dikkate alınarak, ayrıca web siteleri taranarak ve organize sanayi bölgeleri ziyaret edilerek belirlenmiştir. Belirlenen firmaların tamamında firma yetkilileri ile yüz yüze görüşmek suretiyle anket yapılmak istenmiştir. Ancak bu firmalardan görüşme talebimizi kabul eden ve ulaşabildiğimiz 96 firma yetkilisi ile yüz yüze anket uygulaması yapılabilmiştir. Firma yetkililerinin birçoğu, kullandıkları bilgisayar yazılımları lisanslı olmadığı için anket talebimizi geri çevirmiştir. Görüşme talebimizi kabul eden firmalardan anket yolu ile elde edilen birincil veriler, çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur. Elde edilen anket verilerinin analizi, bilgisayarda SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bu program yardımı ile araştırmanın amacına uygun çizelge ve şekiller oluşturulmuştur. Ayrıca frekans, yüzde ve ortalama değerler kullanılarak, yorumlar getirilmiştir. Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan Yönetmeliğe göre firmalar mikro, küçük ve orta ölçekli olmak üzere 3 tabakaya ayrılarak incelenmiştir. Firma büyüklükleri mikro ölçeklide 1-9, küçük ölçeklide 10-49, orta ölçeklide ise arasında personel çalıştıran firmalar şeklinde gruplandırılmıştır (Cansız, 2008). Araştırma kapsamında yer alan firmaların büyüklükleri ile çeşitli veriler arasındaki ilişki durumunu ortaya koymak amacıyla ki kare ( 2 ) bağımsızlık testi uygulanmıştır (Düzgüneş ve ark, 1983). 3.ARAŞTIRMA BULGULARI 3.1. Firma genel bilgileri Araştırma kapsamında Konya ilinde yer alan Tarım Makineleri ile Değirmen Makineleri üretimi yapan firmalar incelenmiştir. Firmalar büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde yaklaşık %47.90 lık bölümünün mikro ölçekli, %42.70 lik bölümünün küçük ölçekli ve %9.40 lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu belirlenmiştir. Ankete katılan firma yetkililerinin %52.1 i firma sahibi, %47.9 u ise firma çalışanıdır. Bu bireylerin %94.8 i erkek, %5.2 si ise kadındır. Firma yetkililerinin yaşı 21 ile 69 arasındadır ve ortalama yaş 37 dir. Eğitim durumları ise %37.4 lük oranla ilköğretim, %24.1 lik oranla lise, %7,3 lük oranla ön lisans ve %31,2 lik oranla lisans mezunu şeklinde dağılım göstermiştir. Firmaların hukuki durumları incelendiğinde, %47 sinin limitet, %15 inin anonim, %37 sinin şahıs ve %1 inin ise kolektif şirket olduğu saptanmıştır. Mikro ölçekli işletmeler

3 içerisinde %36.96 lık oranı limitet şirketler, %63.04 lük oranı ise şahıs şirketler oluşturmuştur. Küçük ölçekli firmaların %59 u limitet, %22 si ise anonim şirkettir. Orta ölçekli firmaların %56 sının anonim, %44 ünün ise limitet şirket olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Çizelge 1. Firmaların Gruplara Göre Hukuki Statüleri Firmanın hukuki statüsü A.Ş Limitet Kolektif Şahıs Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Firmaların %29.17 isinde profesyonel idareci bulunmaktadır ve dağılımları Çizelge 2 de görülmektedir. Firma grupları ile firmalarda profesyonel idareci bulundurma arasındaki ilişki durumu yapılan χ 2 testi ile %99 güvenilirlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Firma büyüklüğü ile profesyonel idareci bulundurma durumu arasında doğrusal yönde bir ilişki vardır. Mikro ölçekli firmaların %8.69 unda, küçük ölçekli firmaların %46.34 ünde, orta ölçekli firmaların ise %55.56 sında profesyonel idareci bulunmaktadır. Çizelge 2. Firmaların profesyonel idareci durumu Profesyonel idareci Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam χ 2 =18,218; χ 2 tablo=9,21; SD=2; P-değeri=0.000; Güven Aralığı 99; İlişki anlamlı Konya bölgesinde tarım makineleri imalatı yapan firmaların yaklaşık 1/5 inde bir Ar-Ge biriminin bulunduğu Çizelge 3 de görülmektedir. Firma grupları ile firmalarda Ar-Ge birimi bulundurma arasındaki ilişki durumu yapılan χ 2 testi ile %99 güvenilirlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İmalatçı firma tabakalarına göre mikro ölçekli firmaların %2.18 inde, küçük ölçekli firmaların %31.71 inde, orta ölçekli firmaların ise %77.78 inde Ar-Ge birimi bulunmaktadır. Firma büyüklüğü ile Ar-Ge birimi bulundurma arasında doğrusal yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Çizelge 3. Firmaların Ar-Ge durumu Ar-Ge Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam χ 2 hesap=29,24; χ 2 tablo=9,21; SD=2; P-değeri=0.000; Güven Aralığı 99; İlişki anlamlı Firmaların istihdam ettiği personel sayısı 2134 olarak belirlenmiştir. Personel sayıları 1 ile 168 arasında değişirken, firma başına ortalama 22 personel düşmektedir. Firmaların personel sayılarına dağılımına ait frekans dağılımları Şekil 1 de verilmiştir. Sektörde, genellikle 10 dan az personel istihdam eden mikro ölçekli firmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.

4 Şekil 1. Personel sayılarının frekans dağılımları 3.2. Firmaların bilgisayar destekli tezgâh ve donanım altyapısı Çizelge 4 de bilgisayar destekli tezgâha sahip firma sayıları görülmektedir. Toplamda imalatta kullanılan 210 adet bilgisayar destekli tezgâh bulunurken, işletme başına 2.19 tezgâh düşmektedir. Mikro ölçekli firmaların %86.95 inde bilgisayar destekli tezgâh bulunmazken, küçük ölçekli firmaların ise %31.70 inde bulunmamaktadır. Orta ölçekli firmaların ise tamamında bu tür tezgâhların mevcut olduğu belirlenmiştir. Çizelge 4. Bilgisayar destekli tezgâhı bulunan firma sayısı Bilgisayar destekli tezgâh sayısı Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Bilgisayar ile çalışan kontrol cihazı sayısı toplamda 45 adet olup, mikro ölçekli firmaların %2.17 sinde, küçük ölçekli firmaların %17.07 sinde ve orta ölçekli firmaların %55.56 sında bilgisayar destekli kontrol cihazının olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5). Çizelge 5. Bilgisayar destekli kontrol cihazı bulunan firma sayısı Bilgisayar destekli kontrol cihazı sayısı Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Konya daki tarım makineleri imalatçı firmaların bilişim teknolojisinde kullandıkları donanım ve yazılım bilgileri Çizelge 6 da topluca görülmektedir. Firmaların toplam bilgisayar sayısı 524 adet olarak belirlenmiştir. Mikro ölçekli firmaların sahip olduğu bilgisayar oranları %12.03, küçük ölçekli firmaların %48.47 ve orta ölçekli firmaların ise %39.50 olarak belirlenmiştir. Mikro ölçekli firmalarda işletme başına 1.37 adet, küçük ölçekli firmalarda 6.2 adet ve orta ölçekli firmalarda ise 23 adet bilgisayar düşmektedir. Yazıcı durumları incelendiğinde, toplam 283 adet yazıcı bulunduğu, işletme başına ise mikro ölçekli firmalarda 1.15 adet, küçük ölçekli firmalarda 3.36 adet ve orta ölçekli firmalarda ise adet yazıcı düştüğü tespit edilmiştir. Anket uygulanan tüm üretici firmalar içerisinde orta ölçekli firmalardan sadece iki tanesinde barkot okuyucu bulunmaktadır.

5 Çizelge 6. Firmaların bilişim teknolojisinde kullandığı donanım ve yazılım alt yapısı Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Sayısı (adet) Sayısı (adet) Sayısı (adet) Toplam sayı Donanım Alt Yapısı Masaüstü bilgisayar Noteook Netbook Ultrabook Tablet Nokta vuruşlu yazıcı Laser yazıcı Renkli yazıcı Ploter (Çizici) Scanner(Tarayıcı)/All-in-one Barkod okuyucu İnternet Kablosuz ağ Güvenlik sistemi Güvenlik sistemindeki kamera sayısı Araç GPS sistemi Yazılım Alt Yapısı Kurumsal virüs program Ofis yazılımları CAD/CAM Mikro ölçekli firmalardan 8, küçük ölçekli firmalardan ise 1 firma internet hizmetini almamaktadır. Ayrıca küçük ölçekli 1, orta ölçekli ise 3 firma iki ayrı internet hizmeti almaktadır. Kablosuz ağ kullanımı değerlerine bakıldığında mikro ölçekli firmalardan 38, küçük ölçekli firmalardan 12 ve orta ölçekli firmalardan ise 3 tanesinin kablosuz ağ kullanmadığı saptanmıştır. Bütün firmalar dikkate alındığında yaklaşık yarısında kameralı güvenlik sisteminin olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak toplamda 395 adette kamera bulunmaktadır. Burada dikkat çeken orta ölçekli firmaların yaklaşık yarısında kameralı güvenlik sisteminin bulunmamasıdır. Küçük ölçekli firmaların %40 ında, mikro ölçekli firmaların ise %85 inde kameralı güvenlik sistemi bulunmamaktadır. Araç GPS sistemi ise mikro ölçekli firmalarda bulunmazken, küçük ölçekli firmalarda sadece 1 firmada bulunmakta, orta ölçekli ise 5 firmada bulunmaktadır. Firmaların yazılım durumları incelendiğinde mikro ölçekli firmalarda işletme başına 0.59 adet ofis programı, 0.74 adet virüs programı ve 0.09 adet ise cad/cam programı bulunmaktadır. Küçük ölçekli firmalarda işletme başına bu rakamlar sırasıyla 1.76, 2.93 ve 0.26 adet, orta büyüklükteki işletmelerde ise işletme başına sırasıyla 4.56, 3.88 ve 1.44 adet olarak belirlenmiştir Firmaların bilişim teknolojileri kullanımı İmalatçı firmaların büyüklüklerine göre bilişim teknolojilerini kullanım seviyeleri Çizelge 7 de görülmektedir. Firmalar tamamı göz önüne alındığında yaklaşık 1/10 unda bir bilgi işlem biriminin mevcut olduğu görülmektedir. Özellikle orta ölçekli 3 işletmede bilgi işlem birimi bulunmaktadır. Genel olarak firmaların yaklaşık yarısında bilgisayar ağı bulunmaktadır. Orta büyüklükteki işletmelerin tamamında bilgisayar ağı bulunurken, küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %80 gibi tatminkâr bir orandadır. Mikro ölçekli firmalarda ise bu oran %20 gibi yetersiz düzeydedir. Firmaların genel olarak %17.71 inde web sayfası bulunmazken, mikro ölçekli firmalarda bu oran yaklaşık %35 seviyelerindedir. Firmalardan 9 tanesinin iki ve 2 firmanın da üç adet web sayfası bulunmaktadır. Bu 9 firmanın altı tanesi küçük ölçekli firmadır. Firmaların yaklaşık %83 ünün kurumsal mail adresi bulunmasına rağmen, çalışanların sadece %57 si bu adresi kullanmaktadır. Başka bir ifade ile mikro ölçekli firma çalışanlarının yaklaşık %70 i, küçük ölçekli firma çalışanlarının %20 si ve orta büyüklükteki firmaların ise %11 i gmail, hotmail, yahoo mail gibi ücretsiz mail adreslerini kullanmaktadırlar.

6 Çizelge 7. Firmaların bilişim teknolojisi düzeyi Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Bilişim teknolojisi düzeyi Bilgi işlem birimi Bilgisayar ağı (Network) Web sitesi bulunma durumu ,71 82,29 Web sitesinde ürün kataloğu Web sitesinde potansiyel müşteri formu e-ticaret yapma durumu e-ticaret sitelerine kayıt e-ticaret sitesine üyelik İnternet üzerinden reklam verme Kurumsal facebook/twitter/blog bulunması Kurumsal mail adresi bulunma durumu Çalışanların mail adresini kullanması Bilişim teknolojileri kullanımı teşvik numaralı kanun hakkında bilgi Mikro ve küçük ölçekli sadece birer firma web sayfasının tasarımını kendisi yapmış, diğer firmalar web sayfalarının tasarımını ajans ya da tasarımcıya yaptırmışlardır. Ayrıca mikro ölçekli firmalardan 15 firmanın, küçük ölçekli firmalardan ise 7 firmanın web sayfası sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır. Türkçe ile beraber İngilizce dilinde 57, Rusça dilinde 23 ve Arapça dilinde de 21 firmanın web sayfası bulunmaktadır. Bu dilleri Almanca, Fransızca ve İspanyolca takip etmektedir. Ölçek büyüklüğüne göre firmaların yaklaşık 4/5 inin web sitesinde kendi ürünlerinin katalogu bulunmaktadır. Yine tüm firmaları içerisinde yaklaşık %12 sinin web sitelerinde potansiyel müşteri formu bulunmaktadır. Firmaların web sitelerinde e-ticaret olanağı bulunanlar oldukça sınırlıdır. Web sitesinde e-ticaret olanağı bulunan firmaların oranı sadece %4.17 dir. E-ticaret sitelerine kayıtlı firma oranı %17.7 dir. Bu 17 firmanın üyeliklerinin sayısı en fazla Alibaba,Tradeturkey, Türkticaret, Kompass ve Turkishexporter şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. E-ticaret sitelerine üye 13 firmanın, üyelikleri Türkticaret, Alibaba, Turkishexporter, Tradeturkey ve Kompass şeklindedir. Bu kayıtlı firmaların büyük oranda orta ölçekli firmalar grubunda yer almaktadır. İnternet üzerinden reklam veren firmaların oranı %20 civarındır. İnternet üzerinden reklam veren firmalar arama motorları ve bazı sosyal içerikli siteleri kullanmaktadır. Sosyal ağlar üzerinden firmanın tanıtım oranı ise %28 seviyelerindedir. Firmaların yaklaşık 1/5 i çalışanlarını bilişim teknolojilerinin kullanmaları yönünde teşvik etmelerine rağmen, çalışanların yaklaşık %87 lik bölümünün 5651 numaralı bilişim kanunundan haberlerinin olmadığı belirlenmiştir. Konya ilinde tarım makineleri imalatı yapan firmaların bilişim teknoloji düzeyini ortaya koyabilecek çeşitli kriterler yukarıda açıklanmıştır. Bu kriterler ile firma büyüklüğü arasındaki ilişkiler, yapılan 2 analizleri ile ortaya konulmuş ve analizlerin özeti Çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8 in incelenmesiyle, firmaların büyüklükleri ile e-ticaret yapma durumları ve 5651 sayılı kanundan haberleri olma durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Diğer kriterler ise %99 güven aralığında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu kriterlerin istatistikî açıdan önemli olması, orta büyüklükte yer alan firmaların uygulamalarının, mikro ve küçük ölçekli firmalara oranla daha yüksek oranda gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir ifade ile kurumsallaşma yolunda orta büyüklükteki firmaların daha fazla yol kat ettiği sonucuna ulaşabiliriz.

7 Çizelge 8.Firmaların büyüklüğü ile bilişim düzeyine etki edebilecek kriterler arasındaki ilişki Kriterler 2 hesap 2 tablo D.F. P-Value Güven Aralığı İlişki Bilgi işlem birimi Anlamlı Bilgisayar ağı (Network) Anlamlı Web sitesi bulunma durumu Anlamlı Web sitesinde ürün kataloğu Anlamlı Web sitesinde potansiyel müşteri formu Anlamlı e-ticaret yapma durumu Anlamsız e-ticaret sitesine kayıt Anlamlı e- ticaret sitesine üyelik Anlamlı İnternet üzerinden reklam verme Anlamlı Kurumsal facebook /twitter/blog bulunması Anlamlı Kurumsal mail adresi bulunma durumu , Anlamlı Çalışanların mail adresini kullanması Anlamlı Bilişim teknolojileri kullanımı teşvik durumu Anlamlı 5651numaralı kanun hakkında bilgi Anlamsız 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Etkin bir KOBİ destek politikası ve araçlarının oluşturulabilmesine katkı sağlamak için KOBİ lerin bilişim teknolojisi alt yapılarının ve bu doğrultudaki ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda KOBİ lere yönelik uygun destek önerilerinin geliştirilmesi planlanmalıdır. Tarım makinesi imalat sektöründe, imalatçı firmalar birer KOBİ olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bölgedeki imalatçı firmaların ortaklık kültürünün zayıf olması özellikle yabancı ortaklığa kapalı olması bilişim teknolojilerinden gerekli faydanın sağlanamadığının bir göstergesidir. Kesinlikle tarım makinesi imalat sektörü ile ilgili güncel ve detaylı bir envanter çalışmasına ihtiyaç vardır. Çünkü günümüze kadar sektörle ilgili veriler anket çalışmalarına dayanmaktadır. Bu nedenle gerçeğe yakın bilgiler elde edilememekte ve sektörle ilgili bilişim teknolojilerini de kapsayan sağlıklı planlamalar yapılamamaktadır. Sektördeki firmaların yaklaşık yarısının mikro ölçekli olması, bu firmaların teşvik ve desteklerle ölçeklerinin büyültülmesi yolunda adımlar atılmalıdır. Bununla beraber Konya Bölgesindeki sektörü kapsayıcı kurumlar eksiktir. Başka bir ifadeyle firmaları dünya pazarlarına açacak, dış pazar taleplerine ayak uydurabilecek imalat yapısına kavuşturacak, firmaların ihracat olanaklarını artıran ve dış fuarlara katılma olanağı sunan bir kurumsal yapının varlığına ihtiyaç vardır. Anket yapılan firmalar genel olarak büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde yaklaşık %47.90 luk bölümünün mikro ölçekli, %42.70 lik bölümünün küçük ölçekli ve %9.40 lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu görülmüştür. Orta ölçekli firma büyüklüğünün az olması ve genel olarak da %15 inin Anonim Şirket olması, bu sektördeki firmaların fark yaratamadığı anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle kurumsallaşma anlamında sektörün önünde kat edilmesi gereken mesafenin fazla olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Firmaların bilgisayar kontrollü tezgâh ve kontrol cihazı sayıları incelendiğinde, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artması, teknolojilerinin yenilenmesi ve işletmelerin modernize olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin sahip oldukları imalat teknolojisinin yeterlilik düzeyinin sorgulanması gerekmektedir. Ar-Ge birimi olan firmaların oranı %20 seviyelerindedir. Bilgisayar donanımlarının ve yazılımların bulunma oranları orta büyüklükteki firmalar hariç, diğer gruptaki firmalarda yeterli sayıda değildir. Yine mikro ölçekli firmaların yaklaşık 1/5 inin internete bağlanmadığı, diğer gruplarda ise bu oranların yeterli seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında firmaların geleceğe yönelik senaryolarının olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle firmaların gelişimi, rekabet gücü, verimliliği, yatırım planlaması ve yenilikçiliği sınırlanmaktadır. Özellikle mikro ölçekli firmalar dışındaki diğer ölçekteki firmalarda bilgisayar ağı, web sayfası, web sitelerinde ürün kataloğunun olması ve kurumsal mail adreslerinin bulunmasının yeterli olduğu söylenebilir. Ancak bütün ölçekteki firmalarda bilgi işlem bölümü, firmanın e-ticaret yapma durumu, sosyal ağlar üzerinden firmanın tanıtımı, e-ticaret sitelerine kayıt ve üyelik durumları, internet üzerinden reklam verme ve web sitelerinde potansiyel müşteri formu

8 bulunma oranı yeterli değildir. Firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanmalarını sağlamak için KOSGEB in desteklerine bütün firmaların ihtiyaçları olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle firmaların üye oldukları sanayi ve ticaret odaları, firmalara bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanacakları konusunda periyodik olarak hizmet içi eğitimler vermelidir. İleride hukuki problemlerin ortaya çıkmaması için bütün firmaların yazılım lisans sayılarının arttırılması yönünde planlamalar ve destekler sağlanmalıdır. Kurumsallaşma açısından, firma çalışanlarının kurumsal mail adreslerini kullanmaları dikkatle takip edilmeli ve oranlarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca firma çalışanlarının bilişim teknolojilerini kullanmaları teşvik edilmeli ve 5615 sayılı kanun hakkında çalışanların bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Bilişim teknolojilerine yönelik olarak organize sanayi bölgelerinde yüksek hızlı internet (fiber) hizmeti ile ilgili alt yapının geliştirilmesi, firmaların bilişim teknolojilerinden daha etkin faydalanmasına neden olacaktır. 5. KAYNAKLAR Alpugan, O., Küçük İşletmeler Kavramı Kuruluşu ve Yönetimi, Der,Yayınları, İstanbul. Anonim DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı Makine ve Metal Eşya Sanayi (ÖİK - 38) Raporu, Ankara. Anonim, (Erişim Tarihi ) Arın, S., Coşkun, M.B., Durgut, M.R., Yalçın, İ., Kılıç, E. Okur, E Tarım Makineleri İmalat Sektörü ve AB İçinde Geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ocak, , Ankara. Cansız, M Türkiye de Kobiler ve Kosgeb. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: 2782, Ankara Düzgüneş, O.,T. Kesici, F. Gürbüz, İstatistik Metotları I, Ankara Üniversitesi Yayınları:861, Ders Kitabı:229, Ankara Korkmaz, İ.,2012. Konya da Bulunan Tarım Makineleri İmalat Sanayinin Özellikler. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Konya Örnek, M.N., H. Arısoy, H. Hacıseferoğulları, Konya da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu. Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 9(1) Özçelik, M., Konya İli Tarım Makineleri Sektör Raporu. Yeni İpek Yolu KTO Dergisi (307), 18-20

Konya da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu

Konya da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 73-81 Konya da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu M. Nevzat ÖRNEK 1, Hasan ARISOY 2, Haydar

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Namık Kemal

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI Y.Aslım GÜNDÜZ Uluslararası İlişkiler Uzmanı EKİM 2016 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Çerkezköy bölgesinde imalat sanayindeki firmaların ihracatta önündeki engellerin,

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ İNOVASYON YETKİNLİĞİ ANALİZİ A. GENEL BİLGİLER S.1. Firma Adı:... S.2. Firma Türü: Anonim Şirket Limited Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Şahıs İşletmesi Diğer S3. Ana Faaliyet Alanı: S.4. Yan Faaliyet

Detaylı

KOBİ ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi kapsamında;

KOBİ ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi kapsamında; KOBİ ler İçin Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi Hakkında KOSGEB İzmir Güney Hizmet Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından yürütülmekte olan KOBİ

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya'da Bulunan Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Özellikleri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya'da Bulunan Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Özellikleri Selçuk Tar Bil Der, 1(2):56-66 56 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya'da Bulunan Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Özellikleri İsmail Korkmaz 1*, Haydar Hacıseferoğulları 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI

ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KOSGEB TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

KOSGEB TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI KOSGEB TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI / Temmuz.2016 KOSGEB TEKNOPAZAR Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program çerçevesinde Ar-Ge süreçleri tamamlanmış projelerin

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST, IŞ ORTAKLARIMIZIN ZEBRA UZMAN BASKI ÇÖZÜMLERININ DEĞERINI GELIŞTIRMEYE VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BIR KANAL PROGRAMIDIR.

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Kreşistan.com da Öne Çıkın!

Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Standart veya Profesyonel üyeliklerle site içerisinde kurumunuzu en iyi şekilde tanıtarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz. Profesyonel üyelikle birlikte

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri. 31 Mayıs 2016, Istanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri. 31 Mayıs 2016, Istanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri 31 Mayıs 2016, Istanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı TOBB

Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı TOBB Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı Proje Başlığı Tekirdağ da Şarap Kümelenmesi Tekirdağ da Şarap Kümelenmesi Ortaklar Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ, Türkiye Castellon Ticaret ve Sanayi Odası,

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla KOSGEB Destek

Detaylı

uydurmaları ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla 2005 yılında yaratıcı bir program geliştirmiştir.

uydurmaları ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla 2005 yılında yaratıcı bir program geliştirmiştir. Ülkeleri ve piyasaları birbirine yakınlaştınion küreselleşme süreci ile birlikte giderek artan yoğun rekabet ortamında küçük ve orta boy işletmelerin (KOBi) ayakta kalması da son derece zorlaşmıştır. işte

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB M. Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Counsellor to President KOSGEB AB Perspektifinde Sanayinin Desteklenmesinde Devletin Yeni Rolü Mehmet Atilla SÖĞÜT KOSGEB Başkan Danışmanı IV. SANAYİ KONGRESİ Sürdürülebilir

Detaylı

www.labristeknoloji.com

www.labristeknoloji.com www.labristeknoloji.com İçerik Üretici Profili Bilişim Güvenlik Sektörü Hakkında Ürünler ve Hizmetler Rekabet Avantajları Şirket Performansı Hedeflerimiz 02.09.2009 www.labristeknoloji.com 2 İçerik Üretici

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri 11 Mayıs 2017, İstanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

Genel Müdür Ref (GM-01)

Genel Müdür Ref (GM-01) Genel Müdür Ref (GM-01) İş tanımı Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programına ilişkin istenen bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır.

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Rekabetçilik Önem Küme Yönetim Yeteneği Başarılı Kümeler Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesinde Dikkate Alınan

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bahçe 1.Sınıf I. Öğretim

Bahçe 1.Sınıf I. Öğretim 1. Hafta (28 Aralık - 1 Ocak) Bahçe 1.Sınıf I. Öğretim BP101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I BP119 Toprak Bilgisi BP113 Fidan Yetiştiriciliği BP105 İngilizce I 2. Hafta (4 Ocak - 8 Ocak) Bahçe 1.Sınıf I.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI Avrupa KOBİ Haftası 15 Ekim 2012 1 KOBİ lerin Yükselişi 1973 PETROL KRİZİ ve SONRASI Büyük firmalar, krizde önemli pazar payı kayıplarına uğrayarak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu program kapsamında daha önce başarısız

Detaylı

GELECEĞİ TAHMİN ETMENİN EN İYİ YOLU ONU YARATMAKTIR

GELECEĞİ TAHMİN ETMENİN EN İYİ YOLU ONU YARATMAKTIR GELECEĞİ TAHMİN ETMENİN EN İYİ YOLU ONU YARATMAKTIR 1 BAKIŞ AÇIMIZ KADERİMİZDİR 2 3 Tek bir noktadan bakarsanız tek bir şey görürsünüz, o gördüğünüz şey sizi sonuca götürecek şey midir, yoksa gerçekle

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür.

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ KUYUMCULUK PROJESİ- JCK LAS VEGAS FUAR ZİYARETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU 30 MAYIS-2 HAZİRAN 2014 HAZIRLAYAN:

Detaylı