KONYA DAKİ TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA DAKİ TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 KONYA DAKİ TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALTYAPISININ BELİRLENMESİ M. Nevzat ÖRNEK * A. Yavuz ŞEFLEK ** Osman ÖZBEK *** Hasan ARISOY **** Haydar HACISEFEROĞULLARI***** 1 ÖZET Bu çalışmada, Konya Bölgesinde faaliyet gösteren tarım makineleri imalat sanayinin bilişim teknoloji düzeyi belirlenmiştir. Bu amaçla bölgede yer alan 96 firma ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, firmalar büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde, yaklaşık %47.90 lık bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %42.70 lik bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %9.40 lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu belirlenmiştir. Firma büyüklüklerine göre mikro ölçekli firmalarda işletme başına 1.37 adet bilgisayar, 0.74 adet virüs programı, 0.59 adet ofis programı ve 0.09 adet Cad/Cam programı bulunmaktadır. Bu değerler küçük ölçekli firmalarda 6.2 adet bilgisayar, 2.93 adet ofis programı, 1.76 adet virüs programı ve 0.27 adet Cad/Cam programı şeklindedir. Orta ölçekli grupta ise firma başına 23 adet bilgisayar, 4.56 adet virüs programı, 3.88 adet ofis programı ve 1.44 adet Cad/Cam düşmektedir. Firmaların %88.55 lik bölümünün bilgi işlem birimine, %47.92 lik bölümünün bilgisayar ağına, %17.71 lik bölümünün ise web sitesine sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca firmaların %95.83 ünün e-ticaret yapmadığı ve firmaların %81.25 lik bölümünün çalışanlarını bilişim teknolojileri kullanımı yönünde teşvik etmediği saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Tarım Makineleri, Tarım Makineleri İmalat Sanayi, Bilişim Teknolojisi, Konya 1.GİRİŞ Türkiye deki Tarım Makineleri Sanayi sektörünün üretimi, toplam makine sanayi üretiminin %13 ü kadardır (Arın ve ark. 2010). Bu dilim içerisinde Konya Bölgesi önemli bir paya sahiptir. Konya daki genel makine sanayisi içerisinde, tarım makineleri ve değirmen makineleri imalat sektörleri lokomotif konumundadır. Bu sektör, Türkiye nin tarım alet ve makineleri ihracatının da %45 ini gerçekleştirmektedir (Anonim, 2013). Tarım Makineleri sektöründeki Türkiye pazarının yaklaşık olarak %65 lik bölümünün imalatı Konya Bölgesinde yapılmaktadır. Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odasına kayıtlı tarım makineleri ve aksamları imal eden firma sayısı ise 300 ün üzerindedir. Ancak bölge biçerdöver ve traktör ihracatından pay alamamaktadır (Özçelik, 2013). Dönem olarak yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmalarında Tarım Makineleri imalat Sanayinin ismine değinilmemiştir. Tarım Makineleri, Makine ve Metal Eşya Sanayi Özel İhtisas Komisyonunda (ÖİK 38) incelenmiştir. Bu raporda tarım makineleri imalat sanayine özgü maddeler; tarım işletmesi ölçeği, imalat desteği, örgütlenme, haksız rekabet, eğitim ve mesleki prestij başlıkları altında yapılması gerekenler özetlenmiştir (Anonim 2007). Tarım makineleri imalat sektörü, tarım ile tarımsal mekanizasyonun birlikte gelişim gösterdiği ve teknoloji ile birleştiği bir alandır. Sektör, tarımsal üretimde kullanılan makinelerin tasarım, üretim, satış, pazarlama, bakım ve onarımlarını içermektedir. Sektör, ayrıca yenilikçiliğe açık olmakla beraber teknolojiyi izlemek zorundadır. Bu sektörün uluslararası pazarlarda * Öğr. S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü ** S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya *** S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya **** S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Konya ***** Prof. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Konya

2 tutunabilmesi ve geliştirilmesi için altyapısının, insan kaynaklarının ve üretim girdilerinin çağdaş metotlar ile yönetimleri gereklidir. Böyle bir yaklaşım sonucu yüksek kalite ve standarda dayalı üretim yapılabilecektir. Konya Bölgesinde bulunan tarım makineleri ve değirmen makineleri imalatı yapan firmaların tamamı KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) niteliğindedir. Korkmaz (2012), Konya daki tarım makinesi imalatçısı firmaların büyüklüklerine göre %36 lık bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %53 lük bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %11 lik bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğunu belirlemiştir. Örnek ve ark. (2013) ise, Konya daki değirmen makinesi imalatçı firmaların yine büyüklüklerine göre %10 luk bölümünün mikro ölçekli firmalardan, %80 lik bölümünün küçük ölçekli firmalardan ve %10 luk bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğunu belirlemişlerdir. Ülkemizde, KOBİ ler değişen piyasa koşullarına karşı hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgesel kalkınmadaki rolleri, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanlarının açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir işlevi yerine getirmektedirler. (Alpugan,1994). Bilişim teknolojisi tarım sektörüne de girmiş bulunmaktadır. Tarımda planlama, üretim ve tasarım gibi alanlarda bilişim teknolojisi kullanılmaktadır. Ancak, ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişen bilişim sektörünün, tarımsal alanda yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Sadece, büyük işletmeler bilişimi muhasebe, üretim, araştırma ve tasarım alanlarında kullanmaktadırlar. Bu çalışmada tarım makineleri imalatı yapan firmaların bilişim teknolojisi düzeyi alt yapıları belirlenmiş ve firmaların büyüklüklerine göre değerlendirilmiştir. Böylece imalatçı firmalara yönelik geliştirilebilecek politika ve programlara ışık tutulması amaçlanmıştır. 2.MATERYAL VE METOT Konya Bölgesinde tarım makineleri ve değirmen makineleri imalatı yapan 201 firma tespit edilmiştir. Firmalar Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) kayıtları dikkate alınarak, ayrıca web siteleri taranarak ve organize sanayi bölgeleri ziyaret edilerek belirlenmiştir. Belirlenen firmaların tamamında firma yetkilileri ile yüz yüze görüşmek suretiyle anket yapılmak istenmiştir. Ancak bu firmalardan görüşme talebimizi kabul eden ve ulaşabildiğimiz 96 firma yetkilisi ile yüz yüze anket uygulaması yapılabilmiştir. Firma yetkililerinin birçoğu, kullandıkları bilgisayar yazılımları lisanslı olmadığı için anket talebimizi geri çevirmiştir. Görüşme talebimizi kabul eden firmalardan anket yolu ile elde edilen birincil veriler, çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur. Elde edilen anket verilerinin analizi, bilgisayarda SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bu program yardımı ile araştırmanın amacına uygun çizelge ve şekiller oluşturulmuştur. Ayrıca frekans, yüzde ve ortalama değerler kullanılarak, yorumlar getirilmiştir. Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan Yönetmeliğe göre firmalar mikro, küçük ve orta ölçekli olmak üzere 3 tabakaya ayrılarak incelenmiştir. Firma büyüklükleri mikro ölçeklide 1-9, küçük ölçeklide 10-49, orta ölçeklide ise arasında personel çalıştıran firmalar şeklinde gruplandırılmıştır (Cansız, 2008). Araştırma kapsamında yer alan firmaların büyüklükleri ile çeşitli veriler arasındaki ilişki durumunu ortaya koymak amacıyla ki kare ( 2 ) bağımsızlık testi uygulanmıştır (Düzgüneş ve ark, 1983). 3.ARAŞTIRMA BULGULARI 3.1. Firma genel bilgileri Araştırma kapsamında Konya ilinde yer alan Tarım Makineleri ile Değirmen Makineleri üretimi yapan firmalar incelenmiştir. Firmalar büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde yaklaşık %47.90 lık bölümünün mikro ölçekli, %42.70 lik bölümünün küçük ölçekli ve %9.40 lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu belirlenmiştir. Ankete katılan firma yetkililerinin %52.1 i firma sahibi, %47.9 u ise firma çalışanıdır. Bu bireylerin %94.8 i erkek, %5.2 si ise kadındır. Firma yetkililerinin yaşı 21 ile 69 arasındadır ve ortalama yaş 37 dir. Eğitim durumları ise %37.4 lük oranla ilköğretim, %24.1 lik oranla lise, %7,3 lük oranla ön lisans ve %31,2 lik oranla lisans mezunu şeklinde dağılım göstermiştir. Firmaların hukuki durumları incelendiğinde, %47 sinin limitet, %15 inin anonim, %37 sinin şahıs ve %1 inin ise kolektif şirket olduğu saptanmıştır. Mikro ölçekli işletmeler

3 içerisinde %36.96 lık oranı limitet şirketler, %63.04 lük oranı ise şahıs şirketler oluşturmuştur. Küçük ölçekli firmaların %59 u limitet, %22 si ise anonim şirkettir. Orta ölçekli firmaların %56 sının anonim, %44 ünün ise limitet şirket olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Çizelge 1. Firmaların Gruplara Göre Hukuki Statüleri Firmanın hukuki statüsü A.Ş Limitet Kolektif Şahıs Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Firmaların %29.17 isinde profesyonel idareci bulunmaktadır ve dağılımları Çizelge 2 de görülmektedir. Firma grupları ile firmalarda profesyonel idareci bulundurma arasındaki ilişki durumu yapılan χ 2 testi ile %99 güvenilirlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Firma büyüklüğü ile profesyonel idareci bulundurma durumu arasında doğrusal yönde bir ilişki vardır. Mikro ölçekli firmaların %8.69 unda, küçük ölçekli firmaların %46.34 ünde, orta ölçekli firmaların ise %55.56 sında profesyonel idareci bulunmaktadır. Çizelge 2. Firmaların profesyonel idareci durumu Profesyonel idareci Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam χ 2 =18,218; χ 2 tablo=9,21; SD=2; P-değeri=0.000; Güven Aralığı 99; İlişki anlamlı Konya bölgesinde tarım makineleri imalatı yapan firmaların yaklaşık 1/5 inde bir Ar-Ge biriminin bulunduğu Çizelge 3 de görülmektedir. Firma grupları ile firmalarda Ar-Ge birimi bulundurma arasındaki ilişki durumu yapılan χ 2 testi ile %99 güvenilirlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İmalatçı firma tabakalarına göre mikro ölçekli firmaların %2.18 inde, küçük ölçekli firmaların %31.71 inde, orta ölçekli firmaların ise %77.78 inde Ar-Ge birimi bulunmaktadır. Firma büyüklüğü ile Ar-Ge birimi bulundurma arasında doğrusal yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Çizelge 3. Firmaların Ar-Ge durumu Ar-Ge Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam χ 2 hesap=29,24; χ 2 tablo=9,21; SD=2; P-değeri=0.000; Güven Aralığı 99; İlişki anlamlı Firmaların istihdam ettiği personel sayısı 2134 olarak belirlenmiştir. Personel sayıları 1 ile 168 arasında değişirken, firma başına ortalama 22 personel düşmektedir. Firmaların personel sayılarına dağılımına ait frekans dağılımları Şekil 1 de verilmiştir. Sektörde, genellikle 10 dan az personel istihdam eden mikro ölçekli firmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.

4 Şekil 1. Personel sayılarının frekans dağılımları 3.2. Firmaların bilgisayar destekli tezgâh ve donanım altyapısı Çizelge 4 de bilgisayar destekli tezgâha sahip firma sayıları görülmektedir. Toplamda imalatta kullanılan 210 adet bilgisayar destekli tezgâh bulunurken, işletme başına 2.19 tezgâh düşmektedir. Mikro ölçekli firmaların %86.95 inde bilgisayar destekli tezgâh bulunmazken, küçük ölçekli firmaların ise %31.70 inde bulunmamaktadır. Orta ölçekli firmaların ise tamamında bu tür tezgâhların mevcut olduğu belirlenmiştir. Çizelge 4. Bilgisayar destekli tezgâhı bulunan firma sayısı Bilgisayar destekli tezgâh sayısı Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Bilgisayar ile çalışan kontrol cihazı sayısı toplamda 45 adet olup, mikro ölçekli firmaların %2.17 sinde, küçük ölçekli firmaların %17.07 sinde ve orta ölçekli firmaların %55.56 sında bilgisayar destekli kontrol cihazının olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5). Çizelge 5. Bilgisayar destekli kontrol cihazı bulunan firma sayısı Bilgisayar destekli kontrol cihazı sayısı Toplam Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Konya daki tarım makineleri imalatçı firmaların bilişim teknolojisinde kullandıkları donanım ve yazılım bilgileri Çizelge 6 da topluca görülmektedir. Firmaların toplam bilgisayar sayısı 524 adet olarak belirlenmiştir. Mikro ölçekli firmaların sahip olduğu bilgisayar oranları %12.03, küçük ölçekli firmaların %48.47 ve orta ölçekli firmaların ise %39.50 olarak belirlenmiştir. Mikro ölçekli firmalarda işletme başına 1.37 adet, küçük ölçekli firmalarda 6.2 adet ve orta ölçekli firmalarda ise 23 adet bilgisayar düşmektedir. Yazıcı durumları incelendiğinde, toplam 283 adet yazıcı bulunduğu, işletme başına ise mikro ölçekli firmalarda 1.15 adet, küçük ölçekli firmalarda 3.36 adet ve orta ölçekli firmalarda ise adet yazıcı düştüğü tespit edilmiştir. Anket uygulanan tüm üretici firmalar içerisinde orta ölçekli firmalardan sadece iki tanesinde barkot okuyucu bulunmaktadır.

5 Çizelge 6. Firmaların bilişim teknolojisinde kullandığı donanım ve yazılım alt yapısı Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Sayısı (adet) Sayısı (adet) Sayısı (adet) Toplam sayı Donanım Alt Yapısı Masaüstü bilgisayar Noteook Netbook Ultrabook Tablet Nokta vuruşlu yazıcı Laser yazıcı Renkli yazıcı Ploter (Çizici) Scanner(Tarayıcı)/All-in-one Barkod okuyucu İnternet Kablosuz ağ Güvenlik sistemi Güvenlik sistemindeki kamera sayısı Araç GPS sistemi Yazılım Alt Yapısı Kurumsal virüs program Ofis yazılımları CAD/CAM Mikro ölçekli firmalardan 8, küçük ölçekli firmalardan ise 1 firma internet hizmetini almamaktadır. Ayrıca küçük ölçekli 1, orta ölçekli ise 3 firma iki ayrı internet hizmeti almaktadır. Kablosuz ağ kullanımı değerlerine bakıldığında mikro ölçekli firmalardan 38, küçük ölçekli firmalardan 12 ve orta ölçekli firmalardan ise 3 tanesinin kablosuz ağ kullanmadığı saptanmıştır. Bütün firmalar dikkate alındığında yaklaşık yarısında kameralı güvenlik sisteminin olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak toplamda 395 adette kamera bulunmaktadır. Burada dikkat çeken orta ölçekli firmaların yaklaşık yarısında kameralı güvenlik sisteminin bulunmamasıdır. Küçük ölçekli firmaların %40 ında, mikro ölçekli firmaların ise %85 inde kameralı güvenlik sistemi bulunmamaktadır. Araç GPS sistemi ise mikro ölçekli firmalarda bulunmazken, küçük ölçekli firmalarda sadece 1 firmada bulunmakta, orta ölçekli ise 5 firmada bulunmaktadır. Firmaların yazılım durumları incelendiğinde mikro ölçekli firmalarda işletme başına 0.59 adet ofis programı, 0.74 adet virüs programı ve 0.09 adet ise cad/cam programı bulunmaktadır. Küçük ölçekli firmalarda işletme başına bu rakamlar sırasıyla 1.76, 2.93 ve 0.26 adet, orta büyüklükteki işletmelerde ise işletme başına sırasıyla 4.56, 3.88 ve 1.44 adet olarak belirlenmiştir Firmaların bilişim teknolojileri kullanımı İmalatçı firmaların büyüklüklerine göre bilişim teknolojilerini kullanım seviyeleri Çizelge 7 de görülmektedir. Firmalar tamamı göz önüne alındığında yaklaşık 1/10 unda bir bilgi işlem biriminin mevcut olduğu görülmektedir. Özellikle orta ölçekli 3 işletmede bilgi işlem birimi bulunmaktadır. Genel olarak firmaların yaklaşık yarısında bilgisayar ağı bulunmaktadır. Orta büyüklükteki işletmelerin tamamında bilgisayar ağı bulunurken, küçük ölçekli firmalarda ise bu oran %80 gibi tatminkâr bir orandadır. Mikro ölçekli firmalarda ise bu oran %20 gibi yetersiz düzeydedir. Firmaların genel olarak %17.71 inde web sayfası bulunmazken, mikro ölçekli firmalarda bu oran yaklaşık %35 seviyelerindedir. Firmalardan 9 tanesinin iki ve 2 firmanın da üç adet web sayfası bulunmaktadır. Bu 9 firmanın altı tanesi küçük ölçekli firmadır. Firmaların yaklaşık %83 ünün kurumsal mail adresi bulunmasına rağmen, çalışanların sadece %57 si bu adresi kullanmaktadır. Başka bir ifade ile mikro ölçekli firma çalışanlarının yaklaşık %70 i, küçük ölçekli firma çalışanlarının %20 si ve orta büyüklükteki firmaların ise %11 i gmail, hotmail, yahoo mail gibi ücretsiz mail adreslerini kullanmaktadırlar.

6 Çizelge 7. Firmaların bilişim teknolojisi düzeyi Mikro ölçekli Küçük ölçekli Orta ölçekli Toplam Bilişim teknolojisi düzeyi Bilgi işlem birimi Bilgisayar ağı (Network) Web sitesi bulunma durumu ,71 82,29 Web sitesinde ürün kataloğu Web sitesinde potansiyel müşteri formu e-ticaret yapma durumu e-ticaret sitelerine kayıt e-ticaret sitesine üyelik İnternet üzerinden reklam verme Kurumsal facebook/twitter/blog bulunması Kurumsal mail adresi bulunma durumu Çalışanların mail adresini kullanması Bilişim teknolojileri kullanımı teşvik numaralı kanun hakkında bilgi Mikro ve küçük ölçekli sadece birer firma web sayfasının tasarımını kendisi yapmış, diğer firmalar web sayfalarının tasarımını ajans ya da tasarımcıya yaptırmışlardır. Ayrıca mikro ölçekli firmalardan 15 firmanın, küçük ölçekli firmalardan ise 7 firmanın web sayfası sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır. Türkçe ile beraber İngilizce dilinde 57, Rusça dilinde 23 ve Arapça dilinde de 21 firmanın web sayfası bulunmaktadır. Bu dilleri Almanca, Fransızca ve İspanyolca takip etmektedir. Ölçek büyüklüğüne göre firmaların yaklaşık 4/5 inin web sitesinde kendi ürünlerinin katalogu bulunmaktadır. Yine tüm firmaları içerisinde yaklaşık %12 sinin web sitelerinde potansiyel müşteri formu bulunmaktadır. Firmaların web sitelerinde e-ticaret olanağı bulunanlar oldukça sınırlıdır. Web sitesinde e-ticaret olanağı bulunan firmaların oranı sadece %4.17 dir. E-ticaret sitelerine kayıtlı firma oranı %17.7 dir. Bu 17 firmanın üyeliklerinin sayısı en fazla Alibaba,Tradeturkey, Türkticaret, Kompass ve Turkishexporter şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. E-ticaret sitelerine üye 13 firmanın, üyelikleri Türkticaret, Alibaba, Turkishexporter, Tradeturkey ve Kompass şeklindedir. Bu kayıtlı firmaların büyük oranda orta ölçekli firmalar grubunda yer almaktadır. İnternet üzerinden reklam veren firmaların oranı %20 civarındır. İnternet üzerinden reklam veren firmalar arama motorları ve bazı sosyal içerikli siteleri kullanmaktadır. Sosyal ağlar üzerinden firmanın tanıtım oranı ise %28 seviyelerindedir. Firmaların yaklaşık 1/5 i çalışanlarını bilişim teknolojilerinin kullanmaları yönünde teşvik etmelerine rağmen, çalışanların yaklaşık %87 lik bölümünün 5651 numaralı bilişim kanunundan haberlerinin olmadığı belirlenmiştir. Konya ilinde tarım makineleri imalatı yapan firmaların bilişim teknoloji düzeyini ortaya koyabilecek çeşitli kriterler yukarıda açıklanmıştır. Bu kriterler ile firma büyüklüğü arasındaki ilişkiler, yapılan 2 analizleri ile ortaya konulmuş ve analizlerin özeti Çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8 in incelenmesiyle, firmaların büyüklükleri ile e-ticaret yapma durumları ve 5651 sayılı kanundan haberleri olma durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Diğer kriterler ise %99 güven aralığında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu kriterlerin istatistikî açıdan önemli olması, orta büyüklükte yer alan firmaların uygulamalarının, mikro ve küçük ölçekli firmalara oranla daha yüksek oranda gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir ifade ile kurumsallaşma yolunda orta büyüklükteki firmaların daha fazla yol kat ettiği sonucuna ulaşabiliriz.

7 Çizelge 8.Firmaların büyüklüğü ile bilişim düzeyine etki edebilecek kriterler arasındaki ilişki Kriterler 2 hesap 2 tablo D.F. P-Value Güven Aralığı İlişki Bilgi işlem birimi Anlamlı Bilgisayar ağı (Network) Anlamlı Web sitesi bulunma durumu Anlamlı Web sitesinde ürün kataloğu Anlamlı Web sitesinde potansiyel müşteri formu Anlamlı e-ticaret yapma durumu Anlamsız e-ticaret sitesine kayıt Anlamlı e- ticaret sitesine üyelik Anlamlı İnternet üzerinden reklam verme Anlamlı Kurumsal facebook /twitter/blog bulunması Anlamlı Kurumsal mail adresi bulunma durumu , Anlamlı Çalışanların mail adresini kullanması Anlamlı Bilişim teknolojileri kullanımı teşvik durumu Anlamlı 5651numaralı kanun hakkında bilgi Anlamsız 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Etkin bir KOBİ destek politikası ve araçlarının oluşturulabilmesine katkı sağlamak için KOBİ lerin bilişim teknolojisi alt yapılarının ve bu doğrultudaki ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda KOBİ lere yönelik uygun destek önerilerinin geliştirilmesi planlanmalıdır. Tarım makinesi imalat sektöründe, imalatçı firmalar birer KOBİ olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bölgedeki imalatçı firmaların ortaklık kültürünün zayıf olması özellikle yabancı ortaklığa kapalı olması bilişim teknolojilerinden gerekli faydanın sağlanamadığının bir göstergesidir. Kesinlikle tarım makinesi imalat sektörü ile ilgili güncel ve detaylı bir envanter çalışmasına ihtiyaç vardır. Çünkü günümüze kadar sektörle ilgili veriler anket çalışmalarına dayanmaktadır. Bu nedenle gerçeğe yakın bilgiler elde edilememekte ve sektörle ilgili bilişim teknolojilerini de kapsayan sağlıklı planlamalar yapılamamaktadır. Sektördeki firmaların yaklaşık yarısının mikro ölçekli olması, bu firmaların teşvik ve desteklerle ölçeklerinin büyültülmesi yolunda adımlar atılmalıdır. Bununla beraber Konya Bölgesindeki sektörü kapsayıcı kurumlar eksiktir. Başka bir ifadeyle firmaları dünya pazarlarına açacak, dış pazar taleplerine ayak uydurabilecek imalat yapısına kavuşturacak, firmaların ihracat olanaklarını artıran ve dış fuarlara katılma olanağı sunan bir kurumsal yapının varlığına ihtiyaç vardır. Anket yapılan firmalar genel olarak büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde yaklaşık %47.90 luk bölümünün mikro ölçekli, %42.70 lik bölümünün küçük ölçekli ve %9.40 lık bölümünün ise orta ölçekli firmalardan oluştuğu görülmüştür. Orta ölçekli firma büyüklüğünün az olması ve genel olarak da %15 inin Anonim Şirket olması, bu sektördeki firmaların fark yaratamadığı anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle kurumsallaşma anlamında sektörün önünde kat edilmesi gereken mesafenin fazla olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Firmaların bilgisayar kontrollü tezgâh ve kontrol cihazı sayıları incelendiğinde, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artması, teknolojilerinin yenilenmesi ve işletmelerin modernize olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin sahip oldukları imalat teknolojisinin yeterlilik düzeyinin sorgulanması gerekmektedir. Ar-Ge birimi olan firmaların oranı %20 seviyelerindedir. Bilgisayar donanımlarının ve yazılımların bulunma oranları orta büyüklükteki firmalar hariç, diğer gruptaki firmalarda yeterli sayıda değildir. Yine mikro ölçekli firmaların yaklaşık 1/5 inin internete bağlanmadığı, diğer gruplarda ise bu oranların yeterli seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında firmaların geleceğe yönelik senaryolarının olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle firmaların gelişimi, rekabet gücü, verimliliği, yatırım planlaması ve yenilikçiliği sınırlanmaktadır. Özellikle mikro ölçekli firmalar dışındaki diğer ölçekteki firmalarda bilgisayar ağı, web sayfası, web sitelerinde ürün kataloğunun olması ve kurumsal mail adreslerinin bulunmasının yeterli olduğu söylenebilir. Ancak bütün ölçekteki firmalarda bilgi işlem bölümü, firmanın e-ticaret yapma durumu, sosyal ağlar üzerinden firmanın tanıtımı, e-ticaret sitelerine kayıt ve üyelik durumları, internet üzerinden reklam verme ve web sitelerinde potansiyel müşteri formu

8 bulunma oranı yeterli değildir. Firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanmalarını sağlamak için KOSGEB in desteklerine bütün firmaların ihtiyaçları olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle firmaların üye oldukları sanayi ve ticaret odaları, firmalara bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanacakları konusunda periyodik olarak hizmet içi eğitimler vermelidir. İleride hukuki problemlerin ortaya çıkmaması için bütün firmaların yazılım lisans sayılarının arttırılması yönünde planlamalar ve destekler sağlanmalıdır. Kurumsallaşma açısından, firma çalışanlarının kurumsal mail adreslerini kullanmaları dikkatle takip edilmeli ve oranlarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca firma çalışanlarının bilişim teknolojilerini kullanmaları teşvik edilmeli ve 5615 sayılı kanun hakkında çalışanların bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Bilişim teknolojilerine yönelik olarak organize sanayi bölgelerinde yüksek hızlı internet (fiber) hizmeti ile ilgili alt yapının geliştirilmesi, firmaların bilişim teknolojilerinden daha etkin faydalanmasına neden olacaktır. 5. KAYNAKLAR Alpugan, O., Küçük İşletmeler Kavramı Kuruluşu ve Yönetimi, Der,Yayınları, İstanbul. Anonim DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı Makine ve Metal Eşya Sanayi (ÖİK - 38) Raporu, Ankara. Anonim, (Erişim Tarihi ) Arın, S., Coşkun, M.B., Durgut, M.R., Yalçın, İ., Kılıç, E. Okur, E Tarım Makineleri İmalat Sektörü ve AB İçinde Geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ocak, , Ankara. Cansız, M Türkiye de Kobiler ve Kosgeb. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: 2782, Ankara Düzgüneş, O.,T. Kesici, F. Gürbüz, İstatistik Metotları I, Ankara Üniversitesi Yayınları:861, Ders Kitabı:229, Ankara Korkmaz, İ.,2012. Konya da Bulunan Tarım Makineleri İmalat Sanayinin Özellikler. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Konya Örnek, M.N., H. Arısoy, H. Hacıseferoğulları, Konya da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu. Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 9(1) Özçelik, M., Konya İli Tarım Makineleri Sektör Raporu. Yeni İpek Yolu KTO Dergisi (307), 18-20

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

KÜTAHYA DA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MOBİLYA İŞLETMELERİNDE TASARIM-ÜRETİM SÜRECİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜTAHYA DA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MOBİLYA İŞLETMELERİNDE TASARIM-ÜRETİM SÜRECİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜTAHYA DA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MOBİLYA İŞLETMELERİNDE TASARIM-ÜRETİM SÜRECİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman ŞENOL¹, Kemal YILDIRIM² ¹Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Teknik

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan BAYRAKTAROĞLU Selda KAYABAŞI Sevdiye ERSOY YILMAZ

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012 BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012 Bu rapor T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği Bodrum Yat İmalatı Rotasını Çiziyor projesi kapsamında

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

Düzce Đlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin Đncelenmesi. An Investigation of Parquet Industry in Düzce

Düzce Đlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin Đncelenmesi. An Investigation of Parquet Industry in Düzce Ormancılık Dergisi Düzce Đlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin Đncelenmesi Derya SEVĐM KORKUT 1, Süleyman KORKUT 1 Özet Bu çalışmada parke işletmelerinin mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar

Detaylı

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi TR81/13/DFD/006 Bu Fizibilite Raporu

Detaylı

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat: 4, 43020 Kütahya - TÜRKİYE T: + 90 274 271 77 61 (pbx) F: + 90 274 271 77 63 e-posta: info@zafer.org.tr

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE TAM ÜYELĐK SÜRECĐNDE KOBĐLER DE E-ĐŞLETME UYGULAMALARI: TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 1

AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE TAM ÜYELĐK SÜRECĐNDE KOBĐLER DE E-ĐŞLETME UYGULAMALARI: TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 1 AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE TAM ÜYELĐK SÜRECĐNDE KOBĐLER DE E-ĐŞLETME UYGULAMALARI: TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 1 Prof. Dr. Güven MURAT Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü Öğr.Gör.

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı

KOBİ LERDE GENEL FİRMA ÖZELLİKLERİNİN İNOVASYON UYGULAMALARINA ETKİSİ: BALIKESİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE GENEL FİRMA ÖZELLİKLERİNİN İNOVASYON UYGULAMALARINA ETKİSİ: BALIKESİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA KOBİ LERDE GENEL FİRMA ÖZELLİKLERİNİN İNOVASYON UYGULAMALARINA ETKİSİ: BALIKESİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ÖZ Recep KILIÇ Belma KEKLİK İnovasyon kelimesi yeniliği çağrıştırmaktadır. İşletme içerisindeki çeşitli

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2012-2015 SUNUŞ...i STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ii STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR iii STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.iv I. GENEL BİLGİLER.

Detaylı

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve/veya Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmamakta olup,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ ABSTRACT: Y. Doç. Dr. Mehmet CİVAN Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü-civan@gantep.edu.tr

Detaylı

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81:

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81: ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 4 1. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ... 5 1.1 Araştırmanın Konusu... 5 1.2 Araştırmanın Amaçları... 5 1.3 Araştırmanın Önemi... 7 1.4 Araştırma Yöntemi... 7 1.5 Anket Formunun Hazırlanması...

Detaylı

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Önsöz Dünyada yaşanan Küreselleşme sürecine paralel olarak, Ülkemizde de değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta, bu çerçevede; yeniden yapılanma,

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

! " # $ % & ' ( ) ( $ * + ) ),, # - #,.",." #, - ) # - -. )

!  # $ % & ' ( ) ( $ * + ) ),, # - #,.,. #, - ) # - -. ) !""# $ !"#$ &'( )($*+ )),,#-#,.",."#,- )#--. ) İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 06/07 Yönetici Özeti İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması; Karlsruhe, Almanya'da bulunan Fraunhofer Institute for Systems

Detaylı

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Raporu. Kocaeli İl Özel İdaresi

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Raporu. Kocaeli İl Özel İdaresi Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Raporu Kocaeli İl Özel İdaresi 18.08.2011 ISBN:978-605-359-483-3 Kocaeli İl Özel İdaresi Yayınları KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ GENEL RAPOR İstanbul, 24 Mayıs 2012 "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan bu

Detaylı