Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart Birgi, 21 Eylül 1573)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart 1523 - Birgi, 21 Eylül 1573)"

Transkript

1 Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart Birgi, 21 Eylül 1573) Alim, dilci ve müderris. Tam adı Şeyh Muhyiddin b. Pir Ali b. İskender el-rûmî el- Birgivî'dir. İlk tahsilini müderris olan babası Ali Efendi'nin yanında yaptı; ondan Arapça, mantık ve diğer bazı temel ilimleri okudu. Bu arada Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Yüksek tahsil yapmak üzere babası tarafından İstanbul'daki Fâtih Semâniye Medresesine gönderildi. Öncelikle Mahmut Paşa Medresesi müderrislerinden Küçük Şemseddin Efendi'den (öl ) ilim tahsil etti. Daha sonra devrin meşhur müderrislerinden Ahi-zâde Mehmed Efendi (öl ) ve Kızıl Molla lakabıyla meşhur Kazasker Abdurrahman Efendi'den (öl. 1575) ders aldı. Tahsilinin ardından îcâzet alarak müderrislik yapmaya hak kazandı. Hocası Abdurrahman Efendi'nin yanında ihtisâsını tamamladıktan sonra bazı İstanbul medreselerinde bir müddet müderrislik yaptı. Rumeli Kazaskerliği vazifesini yürüten hocası Abdurrahman Efendi'nin aracılığıyla Halep ve Edirne'de dört yıl süreyle kassâm-ı askerîlik vazifesinde bulundu. Bu süre zarfında da ders okutmaya devam etti. Bu arada câmilerde vaaz veriyor, eserlerini kaleme alıyordu. Hem vaazlarında hem de eserlerinde halkı, selefî akideye davet ediyor; Kitâb ve Sünnet'e uymaya, bid'atlerden kaçınmaya çağırıyordu. Ona göre, zamanında bid'atler ve bâtıl inanışlar yaygın hale gelmiş; rüşvet gibi hastalıklar, kadılık müessesesi ve medrese başta olmak üzere toplumun her tabakasına yayılmıştı. Bu durumdan büyük üzüntü duyan Mehmed Birgivî, toplumda yanlış olduğuna inandığı her şeyi tenkit etti. Öyleki, zamanın Şeyhülislâmı Ebusuûd Efendi, İmâm Züfer'in görüşüne dayanarak, para vakfetme hususunda cevâz verince, Mehmed Birgivî, Şeyülislâm ile onunla aynı görüşü paylaşan Kâdî Bilâl-zâde'ye karşı, İnkâz el-hâlikîn, İnkâz el-naîmîn ve el-seyf el-sârim gibi eserler kaleme aldı. Bu eserlerin sonuncusunda Şeyhulislam ve Kâdî'yı sert bir dille eleştirdi. Ancak uyarılarının ne halk ne de devlet erkanı üzerinde hiç bir yararı olmadığı inancıyla ve kendi ruhunu da kötülüklerden korumak ümidiyle kassâm-ı askerîlik görevinden ayrıldı ve İstanbul'a gelip Bayrâmîye tarikatı şeyhlerinden Abdullah Karâmânî'ye (ö ) intisâb etti. Şeyhinin talebiyle bir ara geri dönerek Edirne'de kassâm-ı askerîlik görevi sırasında aldığı paraları hak sahiplerine dağıtarak helallik istediği ve şeyhinin rızasını kazandığı rivâyet edilir. Şeyhine tam bir teslimiyetle hizmet etmesine rağmen mantık bilgisi karşılaştığı her meselede Mehmed Birgivî'yi Kur'an ve Sünnet'ten delil aramaya itiyordu. Bunu hisseden Şeyhi, ondan tedris hayatına dönmesini ve insanlara iyiliği emredip kötülükten menetmesini istedi. Bu arada Sultan II. Selim'in hocası Birgili Atâullah Efendi'nin (öl. 1571) Birgi'de yeni inşa ettirdiği medreseye Şeyhinin aracılığı ve 1

2 Atâullah Efendi'yle aralarındaki muhabbet sayesinde müderris tayin edildi. İlmî iktidârı şöhret bulunca Osmanlı Ülkesinin dört bir yanından talebeler Birgi'ye akın etti. Ömrünün geri kalan kısmını burada telif, tedris ve halkı aydınlatma faaliyetleri içinde geçirdi. Bir İstanbul seyahati sırasında yolda veba hastalığına yakalanarak 52 yaşında vefat etti. Kabrinin üzerine türbe yapılmamasını bizzat vasiyet eden Mehmed Birgivî'nin kabri, Birgi ilçesinin kuzey doğusunda Kameryaylası yolu üzerinde Namazgâh yakınında bulunmaktadır. Kabri bugün bile, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında ziyaret edilmektedir. Birgilû, Birgili, Mehmed Çelebi yahut İmâm Birgivî diye tanınan Mehmed Birgivî, eserleri yanında, kendi çizgisini devam ettiren ve Osmanlı-Türk bilgi hayatı için önem arzeden talebeler de yetiştirmiştir. Bu öğrenciler arasında, özellikle, oğlu Fazlullah Efendi (ö ), Akşehirli Hoca-zâde Abdünnâsır Efendi (ö. 1582), Avlamışlı Muslihiddin Efendi ve Kâdî-zâde Mehmed Efendi (ö ) zikredilebilir. Bütün kaynakların güzel ahlak ile düşüncelerinde ve eylemlerinde sâmimiyet sıfatlarını atfettikleri Birgivî'yi "ilimle takvayı cemetmiş, zâhiren ve bâtınen mükemmel bir hale gelmiş, vakar ve temkin ile muttasıf, faziletli bir kişi" cümlesiyle özetlemek mümkündür. Bildiği doğruyu her mekanda ve her fırsatta, ilmî ve edebî çerçevede dile getirmekten kaçınmamıştır. Kendisine maddî imkanlar sağladığı halde Atâullah Efendi'yi, Sadrazam ve Şeyhülislamı rahatsız etmesi sebebiyle uyarması, Sokullu Mehmet Paşa'ya memleketteki adaletsizliklerin giderilmesi için nasihatte bulunması, dönemin güçlü ismi Şeyhülislâm Ebu's-Suûd Efendi'yle bazı ilmî konularda tartışması, hatta çatışması bu duruma örnek olarak verilebilir. Birgivî'nin diğer bir özelliği de, yaşadığı dönemin meselelerine kafa yorup, bunlarla ilgili olarak çözüm üretmeye çalışmasıdır. Bu sebeple eserleri, yaşadığı dönemin sosyal yapısına ışık tutmaları açısından ayrı bir önemi haizdir. Ele aldığı konuların yanısıra geniş kitlelere hitab edebilmiş olması eserlerinin hemen her devirde büyük ilgi görmesine sebep olmuştur. Birgivî'nin "İtikat, ibadet ve ahlak'a dair herkes için lüzumlu" addettiği meseleleri özetlediği Vâsiyet-nâme adlı eserini "faydası umûmî olsun diye", "herkesin anlayabileceği bir şekilde" Türkçe telif etmesi, eserin halk nazarında meşhur ve muteber bir el kitabı haline gelmesinde birinci etmendir. İstek üzerine bu eserini Arapçaya da tercüme etmiştir. Çok ilgi gören diğer bir eseri el-tarîkat el- Muhammediyye'yi ise Arapça telif etmesi "bütün müslümanların istifade etmesi"ni hedeflemek olarak yorumlanabilir. Eserin, şerh, hâşiye ve tercümeleriyle birlikte senelerce Osmanlı-Türk dünyası ile Orta-Asya ve Hind bölgesindeki câmi ve medreselerde, selefî çizgi çerçevesinde okutulması bu durumu teyid eder. Öyleki 2

3 eser, XVI. yüzyıl boyunca Osmanlı-İstanbul düşünce ve siyâsî hayatında önemli bir yeri olan Kâdî-zâdeliler hareketinin de el kitabı olmuştur. Birgivî, "herkesin anlayabileceği bir şekilde" bazı eserlerini Türkçe telif etmesi yanında Arapça'nın öğretilmesi konusu üzerinde önemle durur. Bunun nedeni, selefî bir yönelime sahip olmasıdır. Çünkü bir selefî için dinin iyi anlaşılması demek, o dinin ana metni olan Kur'an ve Hadis'in iyi anlaşılması demektir. Sahih bir dil bilgisi sahih bir din anlayışı için zorunludur. Dolayısıyla Birgivî'nin Arapça konusundaki hassasiyeti, Osmanlı-Türk Devleti'nin siyâsetine paralel şekilde, "bizatihi Arapça öğrenme" anlayışından daha çok, "Kur'an'ı daha iyi anlamak" kaygısından kaynaklanır. Bunun yanında tarihî süreç içerinde teşekkül etmiş dinî ilimleri tedris etmenin yolu Arapçayı öğrenmekle mümkündür. Nitekim Osmanlı medreselerinde dil ilimleri, yüksek ilimleri (ulûm-i â'liyye) tahsil için okutulan alet ilimleri olarak (ulûm-i 'âliyye) kabul edilmiştir. Bu nedenle, Birgivî, Arapça'yı öğretmek amacıyla medresedeki öğretmenlik tecrübesinden de istifâde ederek, talebelerin ihtiyacı doğrutusunda "muhtasar ve müfid" filolojik eserler kaleme almıştır. Müellifin bu türde telif ettiği eserlerindeki gaye ilmini göstermek değil, tersine Türkçe konuşan talebelere, Arapçanın öğretimidir. Bunun için kaleme aldığı dil eserlerinin ana özelliğini, hatta hedefini "nahvi veciz bir şekilde özetleyerek mübtedilerin kolaylıkla ezberleyebileceği tarzda kâide manzumesi olarak sunmak" şeklinde özetlenebilir. Özellikle, asırlar boyu, Osmanlı-Türk medreselerinin Arapça konusunda baş kaynaklarından olan Avâmil ile onun şerhi mahiyetindeki İzhâr adlı eserleri, içeriklerinin mürettep ve meseleleri sunmadaki ustalıkları yanında talîmî (pedagojik) esaslar ihtiva eden örneklemeleriyle de haklı bir şöhret kazanmışlardır. Öyleki, modern dönemde, yeni tarz dil eğitim yöntemlerine uymadıkları gerekçesiyle resmî eğitimde terk edilen bu eserler, günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde Arapça eğitiminde hala el kitabı olma özelliklerini korumaktadırlar. Fıkıhta Hanefî, itikadda Matûridî mezhebine bağlı olan Birgivî, vaaz ve eserlerinde, bidatlere ve hurafelere karşı selefî bir din anlayışını öne çıkarmakta, hatta savunmaktadır. O da selefi İbn Teymiye gibi, "halk İslâmı"na, bidatlere ve tasavvufî tarikatlara karşı önemli eleştirilerde bulunmuştur. Eleştirileri, ilmî - edebî çerçevede ve ehl-i sünnet çizgisi dâhilinde olmuştur. Ayrıca, sözlü ve yazılı olarak yaptığı bu eleştiriler hiç bir zaman kendi sağlığında bir güç haline dönüşmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Birgivî'nin, kendisinden sonra ve özellikle modern dönemde zannedildiği gibi tasavvuf karşıtı bir isim olmadığıdır. Bunun en önemli delili bizzat kendisinin biyografisinin ilk dönem kaynaklarda "meşâyıh" bölümlerinde incelenmesidir. Bu kaynaklarda tasavvufî ünvanlarla yad edilen Birgivî'nin eleştirileri, 3

4 daha sonra Abdülganî Nabulsî'nin (öl. 1731) de ifade ettiği gibi, ehl-i sünnet çizgisindeki tasavvufa değil, kendisinin de eserlerinde "müteşeyyih = şeyh geçinenler" şeklinde isimlendirdiği şahısalara yöneliktir. Nitekim bizzat kendisi savunduğu İslâmî anlayışı ve ahlakı bizzat kendi nefsinde, zâhidâne bir şekilde yaşamıştır. Bundan dolayıdır ki başta öğrencileri olmak üzere çevresi üzerinde tesiri büyük olmuş, hatta ölümünden sonra bile etkisi, Davûd Karsî, Ömer İzmîrî, Saçaklızâde Maraşî ile eserlerine onlarca şerh ve hâşiye yazan alimler eliyle devam etmiştir. Mehmed Birgivî'nin ölümünden sonra Kâdî-zâde Mehmed (öl.1635) ve öğrencileri ile daha sonra Vânî Mehmed Efendi (öl. 1685), Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da, Birgivî'nin fikirlerini esas alan dînî-siyâsî bir hareket oluşturdular. Bu hareketin halk ve bazı devlet erkanı üzerinde tesiri büyük oldu. Bundan güç alan hareket ve taraftarları dinde bid'at kabul ettikleri unsurları ve başta İbn el-arabî'nin vahdet-i vücûd nazarî irfânî öğretisi ile diğer tasavufî anlayışları tenkit ettiler. Bu tenkid daha sonraları İstanbul'da bulunan tasavvuf merkezlerine saldırı ve hatta onlarla çatışmaya varan boyutlara ulaşmıştır. Kaynağını Birgivî'nin fikirlerinde bulan bu hareket Osmanlı tarihinde "Kadızadeliler Hareketi" olarak isimlendirilmekte; mensuplarına da fukaha (fakihler) denmektedir. Karşılarında bulunan Sivâsîler ise isimlerini Şems-i Sivâsî'nin İstanbuldaki halifesi Sivas'lı Abdulmecid Efendi'den almıştır. Kadızadeliler hareketi, XVII. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti merkezinde en etkili dînî- siyâsî hareket olmuştur. Bu yüzyıldan sonra sosyal tesirinin azalmasına rağmen Birgivî'nin eserlerine şerh, hâşiye ve talik yazımı şeklinde yazılı olarak devam etmiştir. Bugün bile Mehmed Birgivî Efendi, selefî İslam anlayışını kuvvetli bir temsilcisi olarak kabul edilmekte ve eserleri okunmakta, incelenmektedir. Eserleri: Birgivî'nin Arap dili, tefsir, hadis, fıkıh, ahlak-tasavvuf, âkâid, kelam, mev'ıze gibi sahalarda, Arapça ve Türkçe olmak üzere altmışa yakın eseri tesbit edilebilmiştir. Şerh, hâşiye, talik ve küçük risaleler şeklinde olan eserlerinin en önemlileri şu şekilde sıralanabilir: A. Arap dili: 1. el-avâmil (A): Arap dilinin cümle yapısı hakkında muhtasar bir risaledir. Abdülkâhir Curcânî'nin (öl. 1081) Avâmil adlı eseriyle karıştırılmasını önlemek amacıyla Avâmil-i cedîd olarak da bilinir. İzhâr el-esrâr adlı nahiv kitabının özeti mahiyetindeki bu risale İzhâr'la birlikte Osmanlı-Türk medreselerinin baş kaynağı olmuştur. Eserde, âmil - ma'mûl ilişkisine göre inşâ edilen Arap dili sentaksı üç ana başlık altında yüz konu olarak ele alınmaktadır. Birinci başlıkta altmış âmil, ikinci başlıkta altmış ma'mûl, üçüncü başlıkta ise on maddede irab işlenmektedir. Kısaca mantık bilimine dayalı olarak Arap dili sentaksı "etkileyen", "etkilenen" ve 4

5 "etki" açısından incelenmiştir. Kâtip Çelebi bu tür en eski Avâmil kitabının İbn Fâris'e (öl ) ait olduğunu; bu eseri de sırasıyla Curcânî (öl. 1081) ile Kayravânî'nin (öl ) konu ile ilgili kitaplarının takip ettiğini belirtir. Konuların muhtasar ve müfid bir yolla işlendiği Avâmil, amelî (pratik) ve talîmîdir (pedagojik). Bu sebeple tarih boyunca üzerine otuzu aşkın şerh yazılmış Türkçe'ye tercüme edilmiş; ayrıca kırk civarında baskısı yapılmıştır. 2. İzhâr el-esrâr (A): Didaktik bir gayeyle Arap dili sentaksı hakkında tasnif edilmiş Avâmil'in şerhi niteliğinde bir eserdir. Buna rağmen meseleleri ayrıntılara ve nahivciler arasındaki ihtilaflara girmeden Arap dilini yeni öğrenenlere hitab edecek şekilde ele almıştır. Birgivî'nin bizzat "her muribin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler hakkında kaleme alnımış bir risaledir" diye tavsif ettiği İzhâr, Osmanlı-Türk dünyasında Arapça öğrenen her talebenin ana kaynağı haline gelmiştir. Bu sebepledir ki sadece İstanbul Yazma Kütüphanelerinde yüzden fazla yazma nüshası mevcuttur. Ayrıca yalnızca Osmanlı döneminde kırkdan fazla baskısı yapılmıştır. Bu esere şerh, hâşiye, ta'lik, tercüme, irab vb. şeklinde yapılan kırka yakın çalışma mevcuttur. Bu şerhlerden Kuşadalı Mustafa b. Hamza'nın (öl. 1085) Netâic el-efkâr'ı, Avlamışlı Muslihiddin Efendi'nin Keşf el-esrâr'ı ile Davud Karsî'nin (öl. 1160)'nin yazdığı şerh en meşhurlarıdır. 3. İmtihan el-ezkiyâ (A): Kâdî Beyzâvî'nin (öl. 691) Lubb el-elbâb fî ilm el-irâb adlı eserinin şerhidir. Birgivî eseri, onu okumakta zorlanan talebelerinin isteği üzerine şerh etmiştir. Ezkiyâ, Avâmil ile İzhâr derecesinde olmamakla beraber dikkatleri çekmiş, üzerine pek çok hâşiye yazılmıştır. Yazma kütüphanlerinde elliye yakın nüshası bulunan eser, ayrıca beş defa basılmıştır. Ayrıca bizzat Birgivî'nin bu eserine bir talikatı vardır 4. Kifâyet elmubtedî (A): Arap dilinin kelime yapısına (sarf) dair olan bu eserin, yazma kütüphanelerinde, yirmiyi aşkın nüshası nüshası tesbit edilmiştir. Ayrıca üç baskısı mevcuttur. Yıllarca tedris edilen bu kitaba bir çok şerh yazılmakla birlikte, en önemlileri arasında, Kuşadalı Ahmet Efendinin Gâyet el-mubtedî, Mehmed Sıddıkî'nin Husn el-inâye bi el-kifâye'si, Hasan Ferhad Uskubî'nin el-inâye fî Şerh elkifâye fi el-tasrîf'i sayılabilir. Bunlardan başka Birgivî'nin İm'ân el-enzâr ve el-emsilet el-fadliyye adlı iki sarf kitabı ile ikinci esere şerhi ve hâşiyesi mevcuttur. B. Ahlak - Tasavvuf ve Akaid: 1. el-tarîkat el-muhammediyye ve el-sîret el- Ahmediyye (A): İçinde din, ahlak ve tasavvuf konularının işlendiği çok tanınmış bir eserdir. Birgivî'nin, Hanefî - Maturidî çerçevesinde Ehl-i sünnet itikad esaslarını ortaya koyduğu bu kitabı üzerine, özellikle, XVII. yüzyılda Kâdî-zâdeliler ile Sivâsîler arasında cereyan eden tartışmalara meydan vermesi nedeniyle, lehte ve aleyhte şerh, tercüme, ihtisar gibi Osmanlı-Türk dünyası, Arap ülkeleri ile Orta-Asya Türk dünyası ve Hind bölgesinde pek çok çalışma ortaya konmuştur. Onüçten fazla baskısının yapıldığı eserin sadece İstanbul Yazma Kütüphanelerinde ikiyüzü'ü aşkın 5

6 yazma nüshası mevcuttur. Bu rakamlar eserin geçmişte ne denli rağbet gördüğünün delilidir. Burada, özellikle, Birgivî'nin talebelerinden Akşehirli Hocazade Abdunnasır'ın (öl. 1582) isteği üzerine telif ettiği şerhi; torunu Kazasker İsmetî Mehmet Efendi'nin (öl. 1665) Arapça bilmeyenlerin de istifadesine sunmak üzere yaptığı tercüme; ve devrinin büyük alimlerinden Abdulgânî en-nabulsî'nin (öl. 1731) el-hadîkat el-nediyye Şerh el-tarîkat el-muhammediyye adlı şerhi zikredilebilir. Ayrıca Kâtip Çelebi'nin de ifade ettiği gibi, Kayserili Mehmed Remzî Efendi'nin (öl. 1718) Kunûz el-rumûz adlı üç ciltlik şerhi ile bu şerhe yazdığı üç küçük ciltlik Rumûz el-kunûz adlı hâşiyesi eser üzerine kaleme alınan en güzel çalışmalardan birisidir. Eser, bin dokuz yüz yetmişli yılların sonunda günümüz Türkçesine de aktarılmıştır. 2. Cilâ el-kulûb (A): Sultan II. Selim'in hocası Atâullah Efendi'nin isteği üzerine yazılmış olan eser nasihat ve vaazdan mürekkeptir. İstanbul Yazma Kütüphanelerinde yüze yakın nüshası olan eseri (bkz. Şehit Ali Paşa, nr 1477, 60 yaprak, müellif nüshası), İshak b. Hasan Tokadî, Zîyâ el-kulûb, Abdusselâm Kayserî de Şîfâ el-kulûb adlarıyla şerhetmiştir. 3. Vâsiyet-nâme (T): Birgivî'nin Türkçe telif ettiği birkaç kitaptan birisi olan eser muhtasar bir ilmihal ve ahlak kitabı hüviyetindedir. Müslüman-Türk toplumlarınca büyük ilgi gören eser, Türk halkının itikâdî anlayışına şekil veren eserlerden kabul edilebilir. Bizzat müellifi tarafından el-risâlet el-i'tikâdiyye adıyla Arapçaya tercüme edilen eser üzerine pek çok şerh kaleme alınmıştır. Ayrıca müteaddit baskıları yapılan eser, Toktamışoğlu tarafından Kazan Türkçesine, Fransız müsteşrik Garcin de Tassy tarafından da Exposition de la foi musulmane (İslam İmanının Açıklanması) adıyla Fransızcaya tercüme edilmiştir. Fransızca tercüme, izahlarla birlikte 1822'de Paris'de basılmıştır. Birgivî'nin ayrıca, ahlak - tasavvuf ve akâid alanına sokabileceğimiz, Risâlet el-tevhîd, Kitâb el-irşâd fî el-akâid ve el-ibâdât, Muaddil elsalat, el-kavl el-vasît beyn el-ifrât ve el-tefrît gibi bir çok eseri mevcuttur. C. Fıkıh: 1. İnkâz el-hâlikîn (A): Eser, Birgivî'nin döneminde yaygın hale gelmiş olan parayla Kuran-ı Kerim okutmanın ve para vakfetmenin yanlışlığına işaret etmek amacıyla 1560'da telif edilmiştir. Bir takım ilmî münakaşalara sebebiyet veren bu risale, bizzat müellifi tarafından Türkçe'ye aktarıldığı gibi Tarikatçı Emir adıyla meşhur Seyyid Abdullah (ö ) tarafından da şerh ve tercüme edilmiştir. Ayrıca müellifin bu risalenin bazı bölümlerini daha kapsamlı açıkladığı bir de hâşiyesi mevcuttur (Süleymaniye Ktp. Serez, nr yaprak 1b-3a). 2. İkaz el-nâimîn ve ifhâm el-kâsirîn (A): İnkâz el-hâlikîn adlı eserinde dile getirdiklerini anlamayanlara yönelik olarak 1565'de telif ettiği bu risâle diğer risaleleriyle birlikte İstanbul'da iki defa basılmıştır. Eserin, Ebu's-Suûd Efendi'ye cevap olmak üzere yazıldığı söylenmektedir (KZ, I, 214). Ayrıca bu esere, kendisine yapılan itiraz ve tenkidlere cevap verdiği bir hâşiyesi mevcuttur. 3. el-seyf el-sârim fî adem cevâz vakf el-menkûl ve el-derâhîm 6

7 (A): Bu eser, Birgivî'nin Ebu's-Suûd Efendi'nin para vakfının caiz olduğunu ispat için yazdığı risâleye cevabıdır. 4. Zuhr el-muteehhilîn ve el-nisâ fî tarif el-ethâri ve el-dimâ (A): Kadınların özel halleriyle ilgili olan bu risâlenin İstanbul Yazma Kütüphanelerinde elliyi aşkın nüshası vardır. Çok okunmuş ve hatta tedris edilmiştir. Risâle üzerine İshak b. Hasan Tokadi (öl ) ile meşhur Hanefî fakihlerinden İbn el-abidîn (öl. 1836/37) şerh kaleme almışlardır. Mehmet Cemal Öğüt, eseri, Kadın İlmihali adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş (1947) ve üç baskı yapmıştır. Birgivî'nin bu eserlerin dışında fıkh sahasında döneminin güncel fıkhî sorunlaruıyla ilgili irili ufaklı birkaç risalesi daha vardır. D. Hadis: 1. el-risâle fî usûl el-hadîs (A): Hadis terimleriyle alakalı küçük bir risaledir. Müellif bu eserini müderrislik görevini sürdürürken medrese talebelerine hadis terimlerini öğretmek için kaleme almıştır. Birçok yazma nüshası vardır ve defalarca basılmıştır. Risâle üzerine yapılan çalışmaların en meşhuru Davud Karsî'nin şerhidir. 2. Şerh el-ehâdis el-erbaîn (A): Müellifin bizzat kendi seçtiği,ibadetlere dair kırk hadisin şerhidir. Birgivî sadece yedi hadisin şerhini tamamlayabilmiş; geri kalanını Mekke kadısı iken ölen Muhammed Akkirmânî (öl. 1761) aynı yöntemle. Bol sayıdaki yazma nüshaları bu kitabın medreselerde okutulduğunu düşündürmektedir. Eser, İstanbul (1872, 1905, 1898), Tunus (1875) ve Mısır'da (1903) bir çok kez basılmıştır. Eser ayrıca, Mustafa Cem'î tarafından Türkçe'ye Burhân el-muttakîn adıyla tercüme edilmiş ve 1874 yayınlanmıştır. E. Tefsir: 1. Tefsîr sûret el-bakara (A): Kısa bir tefsir usulu ile Fatiha suresi ve Bakara suresinin 99. ayetine kadar yapılmış bir tefsirdir. Daha çok dil yönünden kıymet arzeder (Yaşar Düzenli, İmâm Birgivî ve Tefsirdeki Metodu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989). 2. el-durr el-yetîm (A): Tecvit kurallarının bir araya getirildiği küçük bir risaledir. İstanbul Yazma Kütüphanelerinde otuza yakın nüshası mevcuttur. Edirne'li Eskici-zâde Ali Mehdî Efendi'nin (öl ) şerhi ve tercümesi ile diğer bazı tecvid risaleleriyle birlikte ilki birkaç defa basılmıştır. Birgivî'nin bu eserlerden başka tefsir sahasında Hz. Osman tarafından yazdırılıp devrin önemli merkezlerine gönderilen mushaflarla alakalı bir risalesi daha mevcuttur. Mehmed Birgivî'nin, yukarıda zikredilen eserleri yanında, siyâset, astronomi, biyografi, metodoloji vb. sahalarda da irili ufaklı bazı risâleleri mevcuttur. Netice'de Birgivî, dönemindeki mevcud hemen hemen her konuda eser telif etmiş; ancak eserleri eğitim (tedris) amacı güttüğünden, muhtasar ve müfid risâleler şeklinde kaleme alınmıştır. Aynı nedenden dolayı eserleri yıllarca medreselerde talebelerin 7

8 ellerinde dolaşmış ve Osmanlı - Türk ilmî zihnyetinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Kaynaklar: Kuşadalı Ahmed Efendi, Tercüme-i Evrâd-i Birgiviyye, Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba, nr.449 vr.148a-149b; Mınık, el-ikd el-manzûm fî zikr efâdil el-rûm, Beyrut 1985 (Şekâik'in sonundadır), s ; Atâî, Zeyl el-şekâik, s ; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i osmanî, IV, 121; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı müellifleri, I, ; Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyet el-arifîn, II, 252; Brockelmann, GAL, II, 440, SII, s ; Abdulmuta'âl el-saidî, el-muceddidûn fî el-islâm, Kahire trsz., s ; Nihal Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet Efendi Bibliyografyası, İstanbul 1966; Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi: Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, İstanbul 1992; Kasım Kufralı, "Birgivî", İA, II, ; aynı yazar, Eİ', I, 1272; Ziriklî, VI, s. 61; OALT, I, s ; Emrullah Yüksel, "Birgivî", DİA, VI, s ; Şükran Fazlıoğlu, İzhâr el-esrâr li-el-birgivî, Dirâset ve tahkîk, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, el-câmiat el-urduniyye, Kulliyet el-dırâsât el-ulyâ, Ammân 1995, s , ve ilgili yerler. 8

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000 BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI: İMAM BİRGİVÎ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000 BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI: İMAM BİRGİVÎ BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI: İMAM BİRGİVÎ Yrd.Doç.Dr. Yaşar DÜZENLİ* ÖZET Müderris bir babanın oğlu olarak 1523 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen İmam Birgivî, 55 yaşında vefat etmiştir. O, nispeten

Detaylı

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Ahmet Faruk GÜNEY GirişBu araştırma, İstanbul un fethi öncesi (kuruluş) Osmanlı coğrafyasında, tefsir ilmini, tefsire

Detaylı

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ...

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... İSMAİL ÇALIŞKAN TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... 215 TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... Tefsîrî Mehmed Efendi nin Tefsîr-i Tibyân Adlı Eserinin Osmanlı Dönemi

Detaylı

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi Ahmet İNANIR * Özet Risâle alâ risâle Ali Çelebi fi d-deverân ve r-raks adlı

Detaylı

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ 241 İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Osmanlı Ahlakını İnşa Etti KINALIZÂDE NİN HAYATI VE AHLÂK-I ALÂÎ İSİMLİ ESERİ

Osmanlı Ahlakını İnşa Etti KINALIZÂDE NİN HAYATI VE AHLÂK-I ALÂÎ İSİMLİ ESERİ KINALIZÂDE NİN HAYATI VE AHLÂK-I ALÂÎ İSİMLİ ESERİ Osmanlı Ahlakını İnşa Etti Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay* Kınalızâde Ali Efendi nin kaleme aldığı Ahlâk-ı Alâî adlı kitabı büyük bir ilgi görmüş, bizzat

Detaylı

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Kİtabİyât İbn Battûta Seyahatnâmesi İbn Battûta Çeviren: Sait Aykut, 1186 sayfa. Kitap Tanıtım: Ömer Koçyiğit İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Seyahat edenlerin, gördüklerini üçüncü bir gözle tahlil

Detaylı

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil ARAŞTIRMA VE İNCELEME Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil Bülent AKOT a a Tasavvuf AD, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH

TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH Yakup POYRAZ Mustafa Sefa ÇAKIR Öz Taşköprülü Ailesi,

Detaylı

MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ. Ali ASAL

MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ. Ali ASAL MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ Ali ASAL Yüksek Lisans Tezi Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEŞ

Detaylı

etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım

etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım ŞİHABUDDİN MERCAN İ DR. MEHMET GÖRMEZ SOYU-NESEB İ Türk-Tatar dünyasının yetiştirdiği, 18. Ve 19. Asırda bütün Türk dünyasını etkileyen Türk-Tatar aydınlanma hareketinin en büyük siması olan, büyük din

Detaylı

Vakıf, Hukuk ve Toplum

Vakıf, Hukuk ve Toplum Vakıf, Hukuk ve Toplum Hazırlayan Merve Akkuş Güvendi ilmi etüdler derneği ilem.org.tr VAKIF, HUKUK VE TOPLUM Vakıf, Hukuk ve Toplum Seminer Bildirileri Nisan 2013, Üsku dar Hazırlayan Merve Akkuş Güvendi

Detaylı

PARA VAKIFLARI BAĞLAMINDA OSMANLI HUKUK DÜZENİ VE EBUSSUUD EFENDİNİN HUKUK ANLAYIŞI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

PARA VAKIFLARI BAĞLAMINDA OSMANLI HUKUK DÜZENİ VE EBUSSUUD EFENDİNİN HUKUK ANLAYIŞI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER , ss. 33-58. PARA VAKIFLARI BAĞLAMINDA OSMANLI HUKUK DÜZENİ VE EBUSSUUD EFENDİNİN HUKUK ANLAYIŞI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER Kaşif Hamdi Okur * Abstract Some Notes on Ottoman Law Order and Ebussuud Efendi

Detaylı

AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Orhan İYİBİLGİN Öz Tercüme-i Tibyân Tefsiri, Padişah IV. Mehmed in isteği üzerine Tefsîrî Mehmed Efendi lakabıyla

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Dehlevi nin Hayati BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Dehlevi nin Hayati BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Dehlevi nin Hayati Şah Veliyyullah Dehlevi nin tarihçeyi hayatına girmeden önce soyu ve babası hakkında kısaca bilgi vermeyi uygun görüyoruz. Dehlevi nin Soyu Dehlevi,

Detaylı

TEFSİR USULÜNDE SÜREKLİLİK VE ETKİLEŞİM: BULKÎNİ, KAFİYECİ VE SUYÛTİ ÖRNEĞİ

TEFSİR USULÜNDE SÜREKLİLİK VE ETKİLEŞİM: BULKÎNİ, KAFİYECİ VE SUYÛTİ ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı TEFSİR USULÜNDE SÜREKLİLİK VE ETKİLEŞİM: BULKÎNİ, KAFİYECİ VE SUYÛTİ ÖRNEĞİ Fatma YALNIZ Yüksek Lisans Tezi Çorum 2014

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi 19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi Hatice Özdil Bitlis Eren Üniversitesi 1. Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi nin Bânisi Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

Detaylı

OSMANLI MUHADDİSLERİNDEN EL-KEMAHi VE EL-MÜHEYY A ADLI MUVATTA ŞERHİ

OSMANLI MUHADDİSLERİNDEN EL-KEMAHi VE EL-MÜHEYY A ADLI MUVATTA ŞERHİ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 8 Sayı: 20 (Yaz 2004)------- 197 OSMANLI MUHADDİSLERİNDEN EL-KEMAHi VE EL-MÜHEYY A ADLI MUVATTA ŞERHİ Selahattin YIWIRIM (*) Özet XVIII. yüzyıl Osmanlı muhaddislerinden biri olan

Detaylı

Tarihin Kırılma Noktasında Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi

Tarihin Kırılma Noktasında Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi İKTİBAS/CITATION NAM, Mehmet. Tarihin Kırılma Noktasında Son ġeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 23 (2010/Ocak-Hazrian), 95-118 Tarihin Kırılma Noktasında

Detaylı

Hasan El-Kudsî bin Muhammed El-Kudsî

Hasan El-Kudsî bin Muhammed El-Kudsî Hasan El-Kudsî bin Muhammed El-Kudsî MÜDERRİS HASAN KUDSÎ EFENDİ VE İCAZETLERİ ( H.1264-1340 / M.1847-1921 ) Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ KONYA 1433 / 2012 Müderris Hasan Kudsî Efendi Ve İcazetleri MÜDERRİS

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ

Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ 172 Usûl Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ Sefîne-i Evliyâ, son devir Osmanlı münevverlerinden Osmanzâde

Detaylı

BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK

BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK 1963'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. 1980'de Pazarcık Lisesi'nden, 1983'de OTDÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden, 1990'da Marmara

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

Yûsuf Sinânüddîn el-amâsî (1000/1592) ve Tebyînü l-mehârim Adlı Eseri

Yûsuf Sinânüddîn el-amâsî (1000/1592) ve Tebyînü l-mehârim Adlı Eseri Yûsuf Sinânüddîn el-amâsî (1000/1592) ve Tebyînü l-mehârim Adlı Eseri Recep Orhan ÖZEL * Öz: Amasya, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi nin önemli idâri merkezlerinden biridir. Özellikle Osmanlı Devleti nde şehzadelerin

Detaylı

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM A. Adnan Adıvar OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM Remzi Kitabevi 1. Baskı Paris 1939 2. Baskı İstanbul 1943 3. Baskı İstanbul 1970 4. Baskı İstanbul 1982 EVRİM Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S. 3 Cağaloğlu

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler DOÇ. DR. REŞAT ÖNGÖREN insan yayınları: 381 irfan ve tasavvuf dizisi: 49 birinci baskı: istanbul, ekim 2003 isbn 975-574-374-X tarihte bir aydın tarikatı zeynîler doç.

Detaylı