Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart Birgi, 21 Eylül 1573)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart 1523 - Birgi, 21 Eylül 1573)"

Transkript

1 Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart Birgi, 21 Eylül 1573) Alim, dilci ve müderris. Tam adı Şeyh Muhyiddin b. Pir Ali b. İskender el-rûmî el- Birgivî'dir. İlk tahsilini müderris olan babası Ali Efendi'nin yanında yaptı; ondan Arapça, mantık ve diğer bazı temel ilimleri okudu. Bu arada Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Yüksek tahsil yapmak üzere babası tarafından İstanbul'daki Fâtih Semâniye Medresesine gönderildi. Öncelikle Mahmut Paşa Medresesi müderrislerinden Küçük Şemseddin Efendi'den (öl ) ilim tahsil etti. Daha sonra devrin meşhur müderrislerinden Ahi-zâde Mehmed Efendi (öl ) ve Kızıl Molla lakabıyla meşhur Kazasker Abdurrahman Efendi'den (öl. 1575) ders aldı. Tahsilinin ardından îcâzet alarak müderrislik yapmaya hak kazandı. Hocası Abdurrahman Efendi'nin yanında ihtisâsını tamamladıktan sonra bazı İstanbul medreselerinde bir müddet müderrislik yaptı. Rumeli Kazaskerliği vazifesini yürüten hocası Abdurrahman Efendi'nin aracılığıyla Halep ve Edirne'de dört yıl süreyle kassâm-ı askerîlik vazifesinde bulundu. Bu süre zarfında da ders okutmaya devam etti. Bu arada câmilerde vaaz veriyor, eserlerini kaleme alıyordu. Hem vaazlarında hem de eserlerinde halkı, selefî akideye davet ediyor; Kitâb ve Sünnet'e uymaya, bid'atlerden kaçınmaya çağırıyordu. Ona göre, zamanında bid'atler ve bâtıl inanışlar yaygın hale gelmiş; rüşvet gibi hastalıklar, kadılık müessesesi ve medrese başta olmak üzere toplumun her tabakasına yayılmıştı. Bu durumdan büyük üzüntü duyan Mehmed Birgivî, toplumda yanlış olduğuna inandığı her şeyi tenkit etti. Öyleki, zamanın Şeyhülislâmı Ebusuûd Efendi, İmâm Züfer'in görüşüne dayanarak, para vakfetme hususunda cevâz verince, Mehmed Birgivî, Şeyülislâm ile onunla aynı görüşü paylaşan Kâdî Bilâl-zâde'ye karşı, İnkâz el-hâlikîn, İnkâz el-naîmîn ve el-seyf el-sârim gibi eserler kaleme aldı. Bu eserlerin sonuncusunda Şeyhulislam ve Kâdî'yı sert bir dille eleştirdi. Ancak uyarılarının ne halk ne de devlet erkanı üzerinde hiç bir yararı olmadığı inancıyla ve kendi ruhunu da kötülüklerden korumak ümidiyle kassâm-ı askerîlik görevinden ayrıldı ve İstanbul'a gelip Bayrâmîye tarikatı şeyhlerinden Abdullah Karâmânî'ye (ö ) intisâb etti. Şeyhinin talebiyle bir ara geri dönerek Edirne'de kassâm-ı askerîlik görevi sırasında aldığı paraları hak sahiplerine dağıtarak helallik istediği ve şeyhinin rızasını kazandığı rivâyet edilir. Şeyhine tam bir teslimiyetle hizmet etmesine rağmen mantık bilgisi karşılaştığı her meselede Mehmed Birgivî'yi Kur'an ve Sünnet'ten delil aramaya itiyordu. Bunu hisseden Şeyhi, ondan tedris hayatına dönmesini ve insanlara iyiliği emredip kötülükten menetmesini istedi. Bu arada Sultan II. Selim'in hocası Birgili Atâullah Efendi'nin (öl. 1571) Birgi'de yeni inşa ettirdiği medreseye Şeyhinin aracılığı ve 1

2 Atâullah Efendi'yle aralarındaki muhabbet sayesinde müderris tayin edildi. İlmî iktidârı şöhret bulunca Osmanlı Ülkesinin dört bir yanından talebeler Birgi'ye akın etti. Ömrünün geri kalan kısmını burada telif, tedris ve halkı aydınlatma faaliyetleri içinde geçirdi. Bir İstanbul seyahati sırasında yolda veba hastalığına yakalanarak 52 yaşında vefat etti. Kabrinin üzerine türbe yapılmamasını bizzat vasiyet eden Mehmed Birgivî'nin kabri, Birgi ilçesinin kuzey doğusunda Kameryaylası yolu üzerinde Namazgâh yakınında bulunmaktadır. Kabri bugün bile, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında ziyaret edilmektedir. Birgilû, Birgili, Mehmed Çelebi yahut İmâm Birgivî diye tanınan Mehmed Birgivî, eserleri yanında, kendi çizgisini devam ettiren ve Osmanlı-Türk bilgi hayatı için önem arzeden talebeler de yetiştirmiştir. Bu öğrenciler arasında, özellikle, oğlu Fazlullah Efendi (ö ), Akşehirli Hoca-zâde Abdünnâsır Efendi (ö. 1582), Avlamışlı Muslihiddin Efendi ve Kâdî-zâde Mehmed Efendi (ö ) zikredilebilir. Bütün kaynakların güzel ahlak ile düşüncelerinde ve eylemlerinde sâmimiyet sıfatlarını atfettikleri Birgivî'yi "ilimle takvayı cemetmiş, zâhiren ve bâtınen mükemmel bir hale gelmiş, vakar ve temkin ile muttasıf, faziletli bir kişi" cümlesiyle özetlemek mümkündür. Bildiği doğruyu her mekanda ve her fırsatta, ilmî ve edebî çerçevede dile getirmekten kaçınmamıştır. Kendisine maddî imkanlar sağladığı halde Atâullah Efendi'yi, Sadrazam ve Şeyhülislamı rahatsız etmesi sebebiyle uyarması, Sokullu Mehmet Paşa'ya memleketteki adaletsizliklerin giderilmesi için nasihatte bulunması, dönemin güçlü ismi Şeyhülislâm Ebu's-Suûd Efendi'yle bazı ilmî konularda tartışması, hatta çatışması bu duruma örnek olarak verilebilir. Birgivî'nin diğer bir özelliği de, yaşadığı dönemin meselelerine kafa yorup, bunlarla ilgili olarak çözüm üretmeye çalışmasıdır. Bu sebeple eserleri, yaşadığı dönemin sosyal yapısına ışık tutmaları açısından ayrı bir önemi haizdir. Ele aldığı konuların yanısıra geniş kitlelere hitab edebilmiş olması eserlerinin hemen her devirde büyük ilgi görmesine sebep olmuştur. Birgivî'nin "İtikat, ibadet ve ahlak'a dair herkes için lüzumlu" addettiği meseleleri özetlediği Vâsiyet-nâme adlı eserini "faydası umûmî olsun diye", "herkesin anlayabileceği bir şekilde" Türkçe telif etmesi, eserin halk nazarında meşhur ve muteber bir el kitabı haline gelmesinde birinci etmendir. İstek üzerine bu eserini Arapçaya da tercüme etmiştir. Çok ilgi gören diğer bir eseri el-tarîkat el- Muhammediyye'yi ise Arapça telif etmesi "bütün müslümanların istifade etmesi"ni hedeflemek olarak yorumlanabilir. Eserin, şerh, hâşiye ve tercümeleriyle birlikte senelerce Osmanlı-Türk dünyası ile Orta-Asya ve Hind bölgesindeki câmi ve medreselerde, selefî çizgi çerçevesinde okutulması bu durumu teyid eder. Öyleki 2

3 eser, XVI. yüzyıl boyunca Osmanlı-İstanbul düşünce ve siyâsî hayatında önemli bir yeri olan Kâdî-zâdeliler hareketinin de el kitabı olmuştur. Birgivî, "herkesin anlayabileceği bir şekilde" bazı eserlerini Türkçe telif etmesi yanında Arapça'nın öğretilmesi konusu üzerinde önemle durur. Bunun nedeni, selefî bir yönelime sahip olmasıdır. Çünkü bir selefî için dinin iyi anlaşılması demek, o dinin ana metni olan Kur'an ve Hadis'in iyi anlaşılması demektir. Sahih bir dil bilgisi sahih bir din anlayışı için zorunludur. Dolayısıyla Birgivî'nin Arapça konusundaki hassasiyeti, Osmanlı-Türk Devleti'nin siyâsetine paralel şekilde, "bizatihi Arapça öğrenme" anlayışından daha çok, "Kur'an'ı daha iyi anlamak" kaygısından kaynaklanır. Bunun yanında tarihî süreç içerinde teşekkül etmiş dinî ilimleri tedris etmenin yolu Arapçayı öğrenmekle mümkündür. Nitekim Osmanlı medreselerinde dil ilimleri, yüksek ilimleri (ulûm-i â'liyye) tahsil için okutulan alet ilimleri olarak (ulûm-i 'âliyye) kabul edilmiştir. Bu nedenle, Birgivî, Arapça'yı öğretmek amacıyla medresedeki öğretmenlik tecrübesinden de istifâde ederek, talebelerin ihtiyacı doğrutusunda "muhtasar ve müfid" filolojik eserler kaleme almıştır. Müellifin bu türde telif ettiği eserlerindeki gaye ilmini göstermek değil, tersine Türkçe konuşan talebelere, Arapçanın öğretimidir. Bunun için kaleme aldığı dil eserlerinin ana özelliğini, hatta hedefini "nahvi veciz bir şekilde özetleyerek mübtedilerin kolaylıkla ezberleyebileceği tarzda kâide manzumesi olarak sunmak" şeklinde özetlenebilir. Özellikle, asırlar boyu, Osmanlı-Türk medreselerinin Arapça konusunda baş kaynaklarından olan Avâmil ile onun şerhi mahiyetindeki İzhâr adlı eserleri, içeriklerinin mürettep ve meseleleri sunmadaki ustalıkları yanında talîmî (pedagojik) esaslar ihtiva eden örneklemeleriyle de haklı bir şöhret kazanmışlardır. Öyleki, modern dönemde, yeni tarz dil eğitim yöntemlerine uymadıkları gerekçesiyle resmî eğitimde terk edilen bu eserler, günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde Arapça eğitiminde hala el kitabı olma özelliklerini korumaktadırlar. Fıkıhta Hanefî, itikadda Matûridî mezhebine bağlı olan Birgivî, vaaz ve eserlerinde, bidatlere ve hurafelere karşı selefî bir din anlayışını öne çıkarmakta, hatta savunmaktadır. O da selefi İbn Teymiye gibi, "halk İslâmı"na, bidatlere ve tasavvufî tarikatlara karşı önemli eleştirilerde bulunmuştur. Eleştirileri, ilmî - edebî çerçevede ve ehl-i sünnet çizgisi dâhilinde olmuştur. Ayrıca, sözlü ve yazılı olarak yaptığı bu eleştiriler hiç bir zaman kendi sağlığında bir güç haline dönüşmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Birgivî'nin, kendisinden sonra ve özellikle modern dönemde zannedildiği gibi tasavvuf karşıtı bir isim olmadığıdır. Bunun en önemli delili bizzat kendisinin biyografisinin ilk dönem kaynaklarda "meşâyıh" bölümlerinde incelenmesidir. Bu kaynaklarda tasavvufî ünvanlarla yad edilen Birgivî'nin eleştirileri, 3

4 daha sonra Abdülganî Nabulsî'nin (öl. 1731) de ifade ettiği gibi, ehl-i sünnet çizgisindeki tasavvufa değil, kendisinin de eserlerinde "müteşeyyih = şeyh geçinenler" şeklinde isimlendirdiği şahısalara yöneliktir. Nitekim bizzat kendisi savunduğu İslâmî anlayışı ve ahlakı bizzat kendi nefsinde, zâhidâne bir şekilde yaşamıştır. Bundan dolayıdır ki başta öğrencileri olmak üzere çevresi üzerinde tesiri büyük olmuş, hatta ölümünden sonra bile etkisi, Davûd Karsî, Ömer İzmîrî, Saçaklızâde Maraşî ile eserlerine onlarca şerh ve hâşiye yazan alimler eliyle devam etmiştir. Mehmed Birgivî'nin ölümünden sonra Kâdî-zâde Mehmed (öl.1635) ve öğrencileri ile daha sonra Vânî Mehmed Efendi (öl. 1685), Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da, Birgivî'nin fikirlerini esas alan dînî-siyâsî bir hareket oluşturdular. Bu hareketin halk ve bazı devlet erkanı üzerinde tesiri büyük oldu. Bundan güç alan hareket ve taraftarları dinde bid'at kabul ettikleri unsurları ve başta İbn el-arabî'nin vahdet-i vücûd nazarî irfânî öğretisi ile diğer tasavufî anlayışları tenkit ettiler. Bu tenkid daha sonraları İstanbul'da bulunan tasavvuf merkezlerine saldırı ve hatta onlarla çatışmaya varan boyutlara ulaşmıştır. Kaynağını Birgivî'nin fikirlerinde bulan bu hareket Osmanlı tarihinde "Kadızadeliler Hareketi" olarak isimlendirilmekte; mensuplarına da fukaha (fakihler) denmektedir. Karşılarında bulunan Sivâsîler ise isimlerini Şems-i Sivâsî'nin İstanbuldaki halifesi Sivas'lı Abdulmecid Efendi'den almıştır. Kadızadeliler hareketi, XVII. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti merkezinde en etkili dînî- siyâsî hareket olmuştur. Bu yüzyıldan sonra sosyal tesirinin azalmasına rağmen Birgivî'nin eserlerine şerh, hâşiye ve talik yazımı şeklinde yazılı olarak devam etmiştir. Bugün bile Mehmed Birgivî Efendi, selefî İslam anlayışını kuvvetli bir temsilcisi olarak kabul edilmekte ve eserleri okunmakta, incelenmektedir. Eserleri: Birgivî'nin Arap dili, tefsir, hadis, fıkıh, ahlak-tasavvuf, âkâid, kelam, mev'ıze gibi sahalarda, Arapça ve Türkçe olmak üzere altmışa yakın eseri tesbit edilebilmiştir. Şerh, hâşiye, talik ve küçük risaleler şeklinde olan eserlerinin en önemlileri şu şekilde sıralanabilir: A. Arap dili: 1. el-avâmil (A): Arap dilinin cümle yapısı hakkında muhtasar bir risaledir. Abdülkâhir Curcânî'nin (öl. 1081) Avâmil adlı eseriyle karıştırılmasını önlemek amacıyla Avâmil-i cedîd olarak da bilinir. İzhâr el-esrâr adlı nahiv kitabının özeti mahiyetindeki bu risale İzhâr'la birlikte Osmanlı-Türk medreselerinin baş kaynağı olmuştur. Eserde, âmil - ma'mûl ilişkisine göre inşâ edilen Arap dili sentaksı üç ana başlık altında yüz konu olarak ele alınmaktadır. Birinci başlıkta altmış âmil, ikinci başlıkta altmış ma'mûl, üçüncü başlıkta ise on maddede irab işlenmektedir. Kısaca mantık bilimine dayalı olarak Arap dili sentaksı "etkileyen", "etkilenen" ve 4

5 "etki" açısından incelenmiştir. Kâtip Çelebi bu tür en eski Avâmil kitabının İbn Fâris'e (öl ) ait olduğunu; bu eseri de sırasıyla Curcânî (öl. 1081) ile Kayravânî'nin (öl ) konu ile ilgili kitaplarının takip ettiğini belirtir. Konuların muhtasar ve müfid bir yolla işlendiği Avâmil, amelî (pratik) ve talîmîdir (pedagojik). Bu sebeple tarih boyunca üzerine otuzu aşkın şerh yazılmış Türkçe'ye tercüme edilmiş; ayrıca kırk civarında baskısı yapılmıştır. 2. İzhâr el-esrâr (A): Didaktik bir gayeyle Arap dili sentaksı hakkında tasnif edilmiş Avâmil'in şerhi niteliğinde bir eserdir. Buna rağmen meseleleri ayrıntılara ve nahivciler arasındaki ihtilaflara girmeden Arap dilini yeni öğrenenlere hitab edecek şekilde ele almıştır. Birgivî'nin bizzat "her muribin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler hakkında kaleme alnımış bir risaledir" diye tavsif ettiği İzhâr, Osmanlı-Türk dünyasında Arapça öğrenen her talebenin ana kaynağı haline gelmiştir. Bu sebepledir ki sadece İstanbul Yazma Kütüphanelerinde yüzden fazla yazma nüshası mevcuttur. Ayrıca yalnızca Osmanlı döneminde kırkdan fazla baskısı yapılmıştır. Bu esere şerh, hâşiye, ta'lik, tercüme, irab vb. şeklinde yapılan kırka yakın çalışma mevcuttur. Bu şerhlerden Kuşadalı Mustafa b. Hamza'nın (öl. 1085) Netâic el-efkâr'ı, Avlamışlı Muslihiddin Efendi'nin Keşf el-esrâr'ı ile Davud Karsî'nin (öl. 1160)'nin yazdığı şerh en meşhurlarıdır. 3. İmtihan el-ezkiyâ (A): Kâdî Beyzâvî'nin (öl. 691) Lubb el-elbâb fî ilm el-irâb adlı eserinin şerhidir. Birgivî eseri, onu okumakta zorlanan talebelerinin isteği üzerine şerh etmiştir. Ezkiyâ, Avâmil ile İzhâr derecesinde olmamakla beraber dikkatleri çekmiş, üzerine pek çok hâşiye yazılmıştır. Yazma kütüphanlerinde elliye yakın nüshası bulunan eser, ayrıca beş defa basılmıştır. Ayrıca bizzat Birgivî'nin bu eserine bir talikatı vardır 4. Kifâyet elmubtedî (A): Arap dilinin kelime yapısına (sarf) dair olan bu eserin, yazma kütüphanelerinde, yirmiyi aşkın nüshası nüshası tesbit edilmiştir. Ayrıca üç baskısı mevcuttur. Yıllarca tedris edilen bu kitaba bir çok şerh yazılmakla birlikte, en önemlileri arasında, Kuşadalı Ahmet Efendinin Gâyet el-mubtedî, Mehmed Sıddıkî'nin Husn el-inâye bi el-kifâye'si, Hasan Ferhad Uskubî'nin el-inâye fî Şerh elkifâye fi el-tasrîf'i sayılabilir. Bunlardan başka Birgivî'nin İm'ân el-enzâr ve el-emsilet el-fadliyye adlı iki sarf kitabı ile ikinci esere şerhi ve hâşiyesi mevcuttur. B. Ahlak - Tasavvuf ve Akaid: 1. el-tarîkat el-muhammediyye ve el-sîret el- Ahmediyye (A): İçinde din, ahlak ve tasavvuf konularının işlendiği çok tanınmış bir eserdir. Birgivî'nin, Hanefî - Maturidî çerçevesinde Ehl-i sünnet itikad esaslarını ortaya koyduğu bu kitabı üzerine, özellikle, XVII. yüzyılda Kâdî-zâdeliler ile Sivâsîler arasında cereyan eden tartışmalara meydan vermesi nedeniyle, lehte ve aleyhte şerh, tercüme, ihtisar gibi Osmanlı-Türk dünyası, Arap ülkeleri ile Orta-Asya Türk dünyası ve Hind bölgesinde pek çok çalışma ortaya konmuştur. Onüçten fazla baskısının yapıldığı eserin sadece İstanbul Yazma Kütüphanelerinde ikiyüzü'ü aşkın 5

6 yazma nüshası mevcuttur. Bu rakamlar eserin geçmişte ne denli rağbet gördüğünün delilidir. Burada, özellikle, Birgivî'nin talebelerinden Akşehirli Hocazade Abdunnasır'ın (öl. 1582) isteği üzerine telif ettiği şerhi; torunu Kazasker İsmetî Mehmet Efendi'nin (öl. 1665) Arapça bilmeyenlerin de istifadesine sunmak üzere yaptığı tercüme; ve devrinin büyük alimlerinden Abdulgânî en-nabulsî'nin (öl. 1731) el-hadîkat el-nediyye Şerh el-tarîkat el-muhammediyye adlı şerhi zikredilebilir. Ayrıca Kâtip Çelebi'nin de ifade ettiği gibi, Kayserili Mehmed Remzî Efendi'nin (öl. 1718) Kunûz el-rumûz adlı üç ciltlik şerhi ile bu şerhe yazdığı üç küçük ciltlik Rumûz el-kunûz adlı hâşiyesi eser üzerine kaleme alınan en güzel çalışmalardan birisidir. Eser, bin dokuz yüz yetmişli yılların sonunda günümüz Türkçesine de aktarılmıştır. 2. Cilâ el-kulûb (A): Sultan II. Selim'in hocası Atâullah Efendi'nin isteği üzerine yazılmış olan eser nasihat ve vaazdan mürekkeptir. İstanbul Yazma Kütüphanelerinde yüze yakın nüshası olan eseri (bkz. Şehit Ali Paşa, nr 1477, 60 yaprak, müellif nüshası), İshak b. Hasan Tokadî, Zîyâ el-kulûb, Abdusselâm Kayserî de Şîfâ el-kulûb adlarıyla şerhetmiştir. 3. Vâsiyet-nâme (T): Birgivî'nin Türkçe telif ettiği birkaç kitaptan birisi olan eser muhtasar bir ilmihal ve ahlak kitabı hüviyetindedir. Müslüman-Türk toplumlarınca büyük ilgi gören eser, Türk halkının itikâdî anlayışına şekil veren eserlerden kabul edilebilir. Bizzat müellifi tarafından el-risâlet el-i'tikâdiyye adıyla Arapçaya tercüme edilen eser üzerine pek çok şerh kaleme alınmıştır. Ayrıca müteaddit baskıları yapılan eser, Toktamışoğlu tarafından Kazan Türkçesine, Fransız müsteşrik Garcin de Tassy tarafından da Exposition de la foi musulmane (İslam İmanının Açıklanması) adıyla Fransızcaya tercüme edilmiştir. Fransızca tercüme, izahlarla birlikte 1822'de Paris'de basılmıştır. Birgivî'nin ayrıca, ahlak - tasavvuf ve akâid alanına sokabileceğimiz, Risâlet el-tevhîd, Kitâb el-irşâd fî el-akâid ve el-ibâdât, Muaddil elsalat, el-kavl el-vasît beyn el-ifrât ve el-tefrît gibi bir çok eseri mevcuttur. C. Fıkıh: 1. İnkâz el-hâlikîn (A): Eser, Birgivî'nin döneminde yaygın hale gelmiş olan parayla Kuran-ı Kerim okutmanın ve para vakfetmenin yanlışlığına işaret etmek amacıyla 1560'da telif edilmiştir. Bir takım ilmî münakaşalara sebebiyet veren bu risale, bizzat müellifi tarafından Türkçe'ye aktarıldığı gibi Tarikatçı Emir adıyla meşhur Seyyid Abdullah (ö ) tarafından da şerh ve tercüme edilmiştir. Ayrıca müellifin bu risalenin bazı bölümlerini daha kapsamlı açıkladığı bir de hâşiyesi mevcuttur (Süleymaniye Ktp. Serez, nr yaprak 1b-3a). 2. İkaz el-nâimîn ve ifhâm el-kâsirîn (A): İnkâz el-hâlikîn adlı eserinde dile getirdiklerini anlamayanlara yönelik olarak 1565'de telif ettiği bu risâle diğer risaleleriyle birlikte İstanbul'da iki defa basılmıştır. Eserin, Ebu's-Suûd Efendi'ye cevap olmak üzere yazıldığı söylenmektedir (KZ, I, 214). Ayrıca bu esere, kendisine yapılan itiraz ve tenkidlere cevap verdiği bir hâşiyesi mevcuttur. 3. el-seyf el-sârim fî adem cevâz vakf el-menkûl ve el-derâhîm 6

7 (A): Bu eser, Birgivî'nin Ebu's-Suûd Efendi'nin para vakfının caiz olduğunu ispat için yazdığı risâleye cevabıdır. 4. Zuhr el-muteehhilîn ve el-nisâ fî tarif el-ethâri ve el-dimâ (A): Kadınların özel halleriyle ilgili olan bu risâlenin İstanbul Yazma Kütüphanelerinde elliyi aşkın nüshası vardır. Çok okunmuş ve hatta tedris edilmiştir. Risâle üzerine İshak b. Hasan Tokadi (öl ) ile meşhur Hanefî fakihlerinden İbn el-abidîn (öl. 1836/37) şerh kaleme almışlardır. Mehmet Cemal Öğüt, eseri, Kadın İlmihali adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş (1947) ve üç baskı yapmıştır. Birgivî'nin bu eserlerin dışında fıkh sahasında döneminin güncel fıkhî sorunlaruıyla ilgili irili ufaklı birkaç risalesi daha vardır. D. Hadis: 1. el-risâle fî usûl el-hadîs (A): Hadis terimleriyle alakalı küçük bir risaledir. Müellif bu eserini müderrislik görevini sürdürürken medrese talebelerine hadis terimlerini öğretmek için kaleme almıştır. Birçok yazma nüshası vardır ve defalarca basılmıştır. Risâle üzerine yapılan çalışmaların en meşhuru Davud Karsî'nin şerhidir. 2. Şerh el-ehâdis el-erbaîn (A): Müellifin bizzat kendi seçtiği,ibadetlere dair kırk hadisin şerhidir. Birgivî sadece yedi hadisin şerhini tamamlayabilmiş; geri kalanını Mekke kadısı iken ölen Muhammed Akkirmânî (öl. 1761) aynı yöntemle. Bol sayıdaki yazma nüshaları bu kitabın medreselerde okutulduğunu düşündürmektedir. Eser, İstanbul (1872, 1905, 1898), Tunus (1875) ve Mısır'da (1903) bir çok kez basılmıştır. Eser ayrıca, Mustafa Cem'î tarafından Türkçe'ye Burhân el-muttakîn adıyla tercüme edilmiş ve 1874 yayınlanmıştır. E. Tefsir: 1. Tefsîr sûret el-bakara (A): Kısa bir tefsir usulu ile Fatiha suresi ve Bakara suresinin 99. ayetine kadar yapılmış bir tefsirdir. Daha çok dil yönünden kıymet arzeder (Yaşar Düzenli, İmâm Birgivî ve Tefsirdeki Metodu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989). 2. el-durr el-yetîm (A): Tecvit kurallarının bir araya getirildiği küçük bir risaledir. İstanbul Yazma Kütüphanelerinde otuza yakın nüshası mevcuttur. Edirne'li Eskici-zâde Ali Mehdî Efendi'nin (öl ) şerhi ve tercümesi ile diğer bazı tecvid risaleleriyle birlikte ilki birkaç defa basılmıştır. Birgivî'nin bu eserlerden başka tefsir sahasında Hz. Osman tarafından yazdırılıp devrin önemli merkezlerine gönderilen mushaflarla alakalı bir risalesi daha mevcuttur. Mehmed Birgivî'nin, yukarıda zikredilen eserleri yanında, siyâset, astronomi, biyografi, metodoloji vb. sahalarda da irili ufaklı bazı risâleleri mevcuttur. Netice'de Birgivî, dönemindeki mevcud hemen hemen her konuda eser telif etmiş; ancak eserleri eğitim (tedris) amacı güttüğünden, muhtasar ve müfid risâleler şeklinde kaleme alınmıştır. Aynı nedenden dolayı eserleri yıllarca medreselerde talebelerin 7

8 ellerinde dolaşmış ve Osmanlı - Türk ilmî zihnyetinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Kaynaklar: Kuşadalı Ahmed Efendi, Tercüme-i Evrâd-i Birgiviyye, Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba, nr.449 vr.148a-149b; Mınık, el-ikd el-manzûm fî zikr efâdil el-rûm, Beyrut 1985 (Şekâik'in sonundadır), s ; Atâî, Zeyl el-şekâik, s ; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i osmanî, IV, 121; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı müellifleri, I, ; Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyet el-arifîn, II, 252; Brockelmann, GAL, II, 440, SII, s ; Abdulmuta'âl el-saidî, el-muceddidûn fî el-islâm, Kahire trsz., s ; Nihal Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet Efendi Bibliyografyası, İstanbul 1966; Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi: Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, İstanbul 1992; Kasım Kufralı, "Birgivî", İA, II, ; aynı yazar, Eİ', I, 1272; Ziriklî, VI, s. 61; OALT, I, s ; Emrullah Yüksel, "Birgivî", DİA, VI, s ; Şükran Fazlıoğlu, İzhâr el-esrâr li-el-birgivî, Dirâset ve tahkîk, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, el-câmiat el-urduniyye, Kulliyet el-dırâsât el-ulyâ, Ammân 1995, s , ve ilgili yerler. 8

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000 BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI: İMAM BİRGİVÎ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000 BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI: İMAM BİRGİVÎ BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI: İMAM BİRGİVÎ Yrd.Doç.Dr. Yaşar DÜZENLİ* ÖZET Müderris bir babanın oğlu olarak 1523 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen İmam Birgivî, 55 yaşında vefat etmiştir. O, nispeten

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler*

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

ADANA İL MÜFTÜLERİ (1924 2009) GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH Mehmet Hüsnü EREN Adana, 1870 Medrese 1923-1130 01.06.1920 28.03.1952

ADANA İL MÜFTÜLERİ (1924 2009) GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH Mehmet Hüsnü EREN Adana, 1870 Medrese 1923-1130 01.06.1920 28.03.1952 ADI SOYADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ ADANA İL MÜFTÜLERİ (1924 2009) ÖĞRENİMİ SİCİL NO GÖREVE BAŞLADIĞI TARİH GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH Mehmet Hüsnü EREN Adana, 1870 Medrese 1923-1130 01.06.1920 28.03.1952 Abdullah

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan Cilt/Volume: I Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2015 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan İstanbul: Klasik Yayınları 2014 (İkinci Basım), 240 sayfa. İslâm

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

MOLLA GÜRANİ (1416 1488) (Ahmed bin İsmail bin Osman el Kuranî)

MOLLA GÜRANİ (1416 1488) (Ahmed bin İsmail bin Osman el Kuranî) MOLLA GÜRANİ (1416 1488) (Ahmed bin İsmail bin Osman el Kuranî) Osmanlı müfessir, fakih, hadis alimi, şeyhülislamıdır. Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin hocası ve mürebbisidir. Diyâr ı Rûm'un, Anadolu'nun

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar Prof. Dr. Salih KARACABEY 01.05.1957 tarihinde Yozgat ili Çayıralan ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına 1964 yılında Çayıralan Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. İlkokul son sınıfı ise Çandır Cumhuriyet

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Eğitim. Resul KESENCELİ EĞİTİMDE

Eğitim. Resul KESENCELİ EĞİTİMDE Eğitim Resul KESENCELİ EĞİTİMDE MEDRESE VE VAKIFLARIN ROLÜ Osmanlılar, medrese eğitimi ve dolayısıyla ilim ve bu sahanın adamlarına değer verdiklerinden, bunların tahsil ve eğitim konusunda karşılaşabilecekleri

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER KİTAPLARI 4 YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER IV. ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (27 NİSAN 2013 - İSTANBUL) YECDER / YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

www.mecmerkezi.org Site Haritası

www.mecmerkezi.org Site Haritası www.mecmerkezi.org Bu site, M. Es ad Coşan Vakfı tarafından 2011 de kurulan M. Es ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Bu site temel olarak Merhum Hocaefendi nin yazıları,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

(11) (12) (13) (14) (15) (16) 18:40 19:30 20:20 21:10 22:00 22:50 19:25 20:15 21:05 21:55 22:45 23:35 .../.../... RUHATTİN YAZOĞLU PROF.DR.

(11) (12) (13) (14) (15) (16) 18:40 19:30 20:20 21:10 22:00 22:50 19:25 20:15 21:05 21:55 22:45 23:35 .../.../... RUHATTİN YAZOĞLU PROF.DR. tesi Sınıf : D1A Toplam Saati : 5 Sınıf : ARAP1 ARAP1 H.ÜZÜM H.ÜZÜM ARAP1 H.ÜZÜM HZMUHH HZMUHH B.GÖK B.GÖK rtesi 1 ARAP1 ARPAÇA 1 3 HAMZA ÜZÜM 2 HZMUHH HZ MUHAMMEDİN HAYATI 2 BİLAL GÖK tesi Sınıf : D2A

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

MUHİTTİN SERİN PROFESÖR

MUHİTTİN SERİN PROFESÖR MUHİTTİN SERİN PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 0216474086-1235 Doğum Tarihi : 12.01.1945 Faks : muhittinserin@gmail.com

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ

MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ Doç. Dr. Fahri UNAN Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Bir ilim ve eğitim-öğretim müessesesi olarak Osmanlı medreselerinin merkezî yönetim ile karşılıklı ilişkileri

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İslâmî Eğitim Kurumları

İslâmî Eğitim Kurumları İslâmî Eğitim Kurumları Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com Küttab Bir nevi Sıbyan Mektebidir. Okuma yazma öğretimi için kullanılan küçük yerlerdir. İslâm dan önce de vardı. Küttab

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

İmam-ı Azam Ebu Hanife

İmam-ı Azam Ebu Hanife Ebû Hanîfe kırk yaşlarında kürsüsünde ders vermeye başladı. Ebû Hanife'nin ders ve fetvâ vermedeki usûlü, rivâyet ve anânecilerin sema' (dinleme) usûlünden farklıdır. İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan

Detaylı

İmam Birgivi ve Günlük.Hayatı

İmam Birgivi ve Günlük.Hayatı İmam Birgivi ve Günlük.Hayatı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Turan ASLAN a. Hayatı İlim dünyasında İmam Birgivi namıyla tanınmış olan bilginimizin asıl adı Mehmed olup doaum tarihi bizzat kendi ifadesine göre "dokuzyüz

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Hasan KURT Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-posta: hkurt@bartin.edu.tr; hakurt71@hotmail.com Telefon: 0 378 223 54 74; 05053945281 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ TOPLUM HAYATIMIZDA DİNİN YERİ VE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Doç.Dr.Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU C.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Dininin hayatımızdaki önemini ve kültürümüzü nasıl etkilediğini ortaya koyacağımız bu değerlendirmede

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı