ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU"

Transkript

1 ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU Araștırma Serisi 14 Adıyaman 2014

2

3 ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU

4 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI VİZYON Bölgeyi geleceğe tașıyacak düșünce ve politikalar üreten, uygulayan, sürdürülebilir kalkınmada öncü, yeniliklere açık, etkin ve çağdaș bir kurum olmak. MİSYON Etkin insan kaynakları politikası ile nitelikli beșeri sermayesini verimli șekilde kullanarak; bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkaracak politika ve stratejiler üretmek, kurumlar arası koordinasyon ve ișbirliği kültürünü yaygınlaștırmak, yenilikçi ve rekabete dayalı destek mekanizması ile bölge plan ve programlarını hedefl erine ulaștıracak projelere destek olmak, uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve uygulama kapasitesini geliștirmek, yatırım ortamının iyileștirilmesi ve yatırım imkanlarının tanıtılması yoluyla bölgenin rekabet gücünü artırmak, tüm kesimlerde kalkınma bilinci ve ivmesi olușturmaktır. 2

5 İÇİNDEKİLER Giriș Adıyaman İli Sanayi ve Dıș Ticaret Mevcut Durumu İlin Sanayi Yapısı Adıyaman İli Ticaret Yapısı İhracat İthalat Dıș Ticaret Dengesi Adıyaman İli Sanayisinin Güncel Sorunları Çözüm Önerileri Kaynakça ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre Dıș Ticaret... 7 Tablo 2. TRC1 Bölgesi İhracat Değerleri... 8 Tablo 3. Adıyaman İli İhracat Rakamları... 8 Tablo 4. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayısı... 8 Tablo 5. Adıyaman ın İhracat Yaptığı Ülkeler... 9 Tablo 6. Adıyaman ve Türkiye 2013 Aylık İhracat Rakamları Tablo 7. Adıyaman İli İhraç Edilen Ürünler Tablo 8. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat Değerleri Tablo 9. TRC1 Bölgesi İthalat Değerleri Tablo 10. Adıyaman ve Türkiye 2013 Yılı İthalat Rakamları Tablo 11. Adıyaman İli İthalat Rakamları Tablo 12. Adıyaman İli İthalatçı Firma Sayısı Tablo 13. Adıyaman İli İthal Edilen Ürünler Tablo 14. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri Tablo 15. Adıyaman İli 2013 Yılı Dıș Ticaret Göstergeleri Tablo 16. Adıyaman İline Yapılan Kamu Yatırımları ȘEKİLLER DİZİNİ Șekil 1. Adıyaman İhracat Verileri ( )... 8 Șekil 2. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayıları... 9 Șekil 3. Adıyaman İli Ekonomik Faaliyetlere Göre 2013 Yılı İhracat Verileri Șekil 4. Adıyaman İthalat Verileri ( ) Șekil 5. Adıyaman İthalatçı Firma Sayıları ( ) Șekil 6. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri

6 Adıyaman İli Dıș Ticaret Raporu nun hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerine ve bu raporu hazırlayan Adıyaman Yatırım Destek Ofi si Uzmanı Sayın Abdullah KAHRAMAN a teșekkür ederiz. T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

7 GİRİȘ ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer alabilmesinde en önemli etkenlerden biri bilgili ve donanımlı insan gücüdür. Dıș ticaret bilincine sahip, girișimci, yaratıcı ve ihracata dayalı kalkınmayı hedefl eyen kușakların yetiștirilerek etkin kılınması geleceği planlamak açısından önem arz etmektedir. Ülkemizin 1980 li yıllardan bu yana sürdürdüğü ihracata yönelik kalkınma modeli doğrultusunda elde edilen sonuçlar, bu hamlede bir bașarıya ișaret etmektedir. İhracata dayalı büyüme stratejisinin bașarı șansı dıș ticaret bilincine sahip, girișimci, yenilikçi ve lider jenerasyonların yetiștirilmesiyle daha da artacağından; bunu sağlamak üzere dıș ticaret kültürünün ve bilincinin yaygınlaștırılması yerel aktörlerin (kamu kurumları ve özel sektörün) öncelikli stratejik amaçları arasında yer almaktadır. Ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bakımından ihracatımızın konjonktürel değișimlerden etkilenmemesi, küresel tehditlerin fırsata dönüștürülmesi, ülkemizin ve özelde Adıyaman ilinin dünya ihracatından aldığı payın potansiyelini yansıtacak șekilde artırılması ve ihracatımızda son yıllarda sağlanan yüksek artıșın kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi büyük önem tașımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Adıyaman da ihracatın gelișmesi için öncelikli olarak katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge çalıșmalarının desteklenerek ürün çeșitliliğinin geliștirilmesi ve bu ürünlerin ihracat içerisindeki paylarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca kaliteli ve markalı Türk ürünlerinin, bașta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, dıș pazarlarda müșteri odaklı ve dinamik tekniklerle pazarlanması ve tüm bu alanların desteklenmesi önem arz etmektedir. Adıyaman Yatırım Destek Ofi si nin hazırladığı bu raporda Adıyaman ili dıș ticaret mevcut durumu analiz edilerek sektörün sorunları tespit edilmiș ve çözüm önerilerine yer verilmiștir. 5

8 1. ADIYAMAN İLİ SANAYİ ve DIȘ TİCARET MEVCUT DURUMU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 1.1. İlin Sanayi Yapısı Adıyaman da sanayi, ilk olarak 1955 te kurulan ve 1967 de üretime geçen Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi Türk Anonim Șirketi ile bașlamıștır. Bunun yanında, yılları arasında Çimento, Süt ve Yem Fabrikası tesislerinin kurulması ile ilgili proje bazında birtakım çalıșmalar bașlatılmıștır. Kalkınmada Öncelikli bölgelerde uygulanan devlet yardımları ve teșvikleri ile temin edilen uygun maliyetli krediler, sanayide ve yatırımlarda gözlemlenebilir bir hareketliliğin olușmasına vesile olmuștur. Ancak alınan kredilerin iyi değerlendirilememesi ve yatırımcıların yönlendirilememesi yatırımlarda hedefl enen seviyelere ulașılamamasına neden olmuștur yılından sonra ilde birkaç tekstil ve un fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte yatırımlarda nispi bir artıș görülmüștür. Ayrıca son yıllarda madencilik sektöründe, özellikle de mermer alanında önemli yatırımlar yapılmaktadır yılı itibariyle, il merkezi ve ilçelerinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası na kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi almıș 239 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin tamamı fi ili olarak üretim yapan ișletme konumundadır. İmalat sanayi yatırımları içerisinde tekstil sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu gözlemlenmektedir. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsaları, Meslek Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi kurulușlar ilin ticari ve ekonomik hayatını olușturmaktadırlar. Adıyaman sanayisi șu șekilde özetlenebilir: Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup gıda sanayi, maden-taș ve toprağa dayalı sanayi, pamuk ișleme ve tekstil ile genel imalat sanayisine yönelik yatırımlarda sanayileșme eğilimi görünmektedir. Sanayideki ișletmelerin büyük bir kısmını KOBİ ler olușturmaktadır yılı GSYİH si içerisinde tarım ve sanayi sektörü ilk iki sırada yer almaktadır 2013 yılı GSYİH si içerisinde özel sektör kamu sektörüne göre daha fazla katma değer sağlamaktadır. Sanayi ișletmelerinin büyük bir çoğunluğu il merkezindeki ve ilçelerindeki OSB lerde üretim yapmaktadırlar. Sanayi sektörü içerisinde tekstil sanayisinin gıda sektörüne göre daha fazla katma değer yarattığı görülmektedir. İșletmelerin genellikle hammadde, pazarlama ve ağırlıklı olarak da öz kaynak yetersizliği nedeniyle problemler yașadığı görülmektedir. Türkiye de elde edilen 16 milyon varil petrol üretiminin 12,1 milyon varili yani %74 lük bölümü TPAO tarafından yapılmaktadır. Adıyaman da ise 2011 yılında yaklașık 3,5 milyon varil petrol çıkarılmıștır (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü,2012). Ülkemiz genelinde çıkarılan ham petrolün %20 ye yakın kısmı Adıyaman daki kuyulardan elde edilmektedir. Adıyaman daki petrol üretimi sadece TPAO tarafından değil, bölgede faaliyette bulunan özel sektöre ait ișletmeler tarafından da yürütülmektedir (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü,2012). Adıyaman ayrıca, maden kaynakları bakımından oldukça zengin potansiyele sahiptir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine göre Adıyaman ili yaklașık 2 milyar ton rezerv ile Türkiye deki toplam mermer rezervinin %15 ine sahiptir. 1.2.Adıyaman İli Ticaret Yapısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin diğer illeri ile karșılaștırıldığında, Adıyaman da dıș ticaret yeterince gelișmemiștir. Ancak, mevcut tarım potansiyeli ve son yıllarda sanayisindeki gelișmeler ile birlikte tarımsal ürün çeșitliliği ve verimliliğinde yașanan 6

9 artıșların gelecekte ticari hayatı olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir. İç ticarete konu olan temel gıda maddelerinin büyük çoğunluğu ile dayanıklı tüketim mallarının büyük bir kısmı bașta Gaziantep olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden temin edilmektedir. El sanatlarına yönelik olarak kilim, savan ve el dokuma halıları üretilmekte ve bölge illeriyle birlikte diğer bölgelere pazarlanmaktadır. Büyük yatırım ve sermaye gerektirmeden yapılan el sanatlarına yönelik ürünlerin pazarlanması, ticari hayata canlılık kazandırmakla birlikte bu sanatların gelișimine de katkıda bulunmaktadır. Bunların dıșında tarım ürünleri yanında tekstil sektöründe üretimi gerçekleștirilen iplik, çuval gibi ürünler de diğer illerde pazarlanmaktadır. Ticaret borsasında; buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, buğday kepeği, buğday unu, kuru fasulye, nohut, mercimek, ayçiçeği, yerfıstığı, tereyağı, sade yağ, badem, ceviz, kırmızı et, canlı hayvanlar, beyaz peynir ve kașar peyniri, pamuk ipliği, keçi kılı, yapağı, hayvan derileri, bağırsak, çeltik, pirinç, bulgur, razmol, bal, tavuk ve piliç eti, yumurta, antepfıstığı, kuru üzüm ve muhtelif özelliklerdeki pamuk kotaya dahil ürünler olarak değerlendirilmektedir yılı Ekim ayı sonu itibariyle yapılan ișleme karșılık ,86 TL lik ürün tescili gerçekleștirilmiștir (Adıyaman Ticaret Borsası, 2014). ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU 2. İHRACAT Ekonomik faaliyeletlere göre Türkiye dıș ticaret verilerinin yer aldığı Tablo 1 incelendiğinde imalat sanayinin 2012 yılı ihracatı içindeki payı 143 milyar USD iken bu oran 2013 yılında %1,2 düșerek 141,4 milyar USD olarak gerçekleștiği görülmektedir. Buna karșın tarım ve ormancılık faaliyetlerinde 2013 yılında bir önceki yıla göre %9 luk bir artıș görülmektedir. Yine aynı tablodan balıkçılık faaliyetlerinin 2013 yılında bir önceki yıla göre %35,6 ve madencilik ve tașocakçılığı faaliyetlerinin ise %22,1 oranında arttığı görülmektedir. Tablo 1. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre Dıș Ticaret (1.000 USD) İ H R A C A T Değer (%) Değer (%) Değișim (%) Tarım ve Ormancılık , ,7 9 Balıkçılık , ,17 35,6 Madencilik ve Tașocakçılığı , ,5 22,1 İmalat Sanayi , ,1-1,2 Elektrik, gaz ve su , ,019-84,8 Toptan ve perakende ticaret , ,38 9,6 Gayrimenkul, kiralama, ve iș faaliyetleri 544 0, , ,04 Diğer sosyal, toplumsal ve kișisel hizmetler , ,01 555,2 Toplam , ,0-0,39 Kaynak: TÜİK, Ekonomik faaliyetlere (USSS, 3. Rev) göre dıș ticaret, 2014, TRC1 Bölgesi ihracat değerlerinin yer aldığı Tablo 2 de Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında Gaziantep liderliğini koruyarak, Türkiye nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmaya devam etmektedir. Yine bu tablodan 6,1 milyar USD değeri ile imalat sanayinin ihracatın lokomotifi durumunda ve bölgenin ekonomik olarak diğer gelișmiș bölgelerle rekabet edebilirlik açısından ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. İmalat sanayini 125 milyon USD değeri ile tarım ve ormancılık ürünleri takip etmektedir. Bu sektöre yeterince yatırımın yapılmadığı ve mevcut potansiyelinin etkin bir șekilde kullanılmadığı belirtilmektedir. 7

10 Tablo 2. TRC1 Bölgesi İhracat Değerleri ( USD) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ISIC ADI Tarım ve ormancılık Madencilik ve tașocakçılığı İmalat sanayi Elektrik, gaz ve su Toptan ve perakende ticaret Gayrimenkul, kiralama, ve iș faaliyetleri Diğer sosyal, toplumsal ve kișisel hizmetler Toplam Kaynak: TÜİK, (USSS, ISIC, Rev.3)2014. Tablo 3 ten Adıyaman ilinde 2013 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %17,7 oranında azalarak 86,3 milyon USD olarak gerçekleştiği görülmektedir. Buna karșın yine aynı tablodan 2012 yılı ihracat rakamının ise bir önceki yıla göre yaklașık olarak %71 oranında bir artıș göstererek 104,8 milyon USD olarak gerçekleștiği görülmektedir yılından 2012 yılına gelindiğinde Adıyaman ili ihracat rakamının yaklașık olarak 7 katı değerine ulaștığı görülmektedir. İhracatta bir önceki yılda yașanan bu artıșa rağmen Adıyaman bölge illerinin oldukça gerisinde kalmaktadır. Tablo 3. Adıyaman İli İhracat Rakamları (1.000 USD) Şekil 1. Adıyaman İli İhracat Verileri ( ) Kaynak: TÜİK, 2014 İhracatta yașanan olumlu gelișmelere paralel olarak Tablo 4 ten de görüldüğü gibi, 2003 yılında 13 olan ihracatçı fi rma sayısının 2013 yılına gelindiğinde 38 adet olduğu görülmektedir. Buna karșın yine aynı tablodan son 3 yılda ihracatçı fi rma sayısının 49 dan 38 e düștüğü görülmektedir. Artan ihracat verilerine karșın 2013 te ihracatçı fi rma sayısı bir önceki yıla göre yaklașık olarak %9,5 oranında bir düșüș göstermiștir (Șekil 2). Bu duruma açıklama olarak, mevcut ișletmelerin verimliliklerinin ve kapasitelerinin artması ve rekabet edemeyen fi rmaların ihracat pazarından çekilmeleri gösterilebilir. Tablo 4. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayısı

11 Șekil 2. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayısı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2014 Tablo 5 te Adıyaman ilinin 2013 yılı verilerine göre en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya, ikinci sırada ise komșu ülkelerden Irak yer aldığı görülmektedir. Romanya ilin en fazla ihracat yapılan ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Yine aynı tablodan Orta Doğu daki siyasi istikrarsızlığa paralel olarak șirketler yeni pazar arayıșında AB pazarına yönelmiș ve bu doğrultuda Almanya, Romanya, Polonya, İtalya ve İsveç gibi ülkeler Adıyaman dan en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. Adıyaman ın ayrıca Birleșik Devletler, Brezilya Kazakistan ve Türkmenistan gibi yeni coğrafyalara ihracat yapar duruma geldiği görülmektedir. Tablo 5. Adıyaman ın İhracat Yaptığı Ülkeler (1.000 USD) Ülke Almanya Avusturya Bahreyn Birleșik Arap Emirlikleri Birleșik Devletler Birleșik Krallık Brezilya Bulgaristan Bursa Serbest Bölgesi Çin Halk Cumhuriyeti Fransa ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Adıyaman da sanayi sektörü yeterince gelișmediğinden dolayı ihracat değerleri Türkiye ortalamasının oldukça altında yer almaktadır. Tablo 6 da 2013 yılı TÜİK Adıyaman daki ihracat değerleri Türkiye geneli ile karșılaștırmalı olarak verilmektedir. Aylar itibariyle bakıldığında Adıyaman ihracat verileri çok değișken bir seyir izlemektedir. Yine bu tablodan özellikle 2013 yılı ilk çeyreğinde yurt dıșından gelen taleplerin artması sonucu ihracatta büyük bir yükselme görülmektedir. Buna karșın yılın özellikle son 3 çeyreğinde ihracatta ciddi bir düșüș yașanmıștır. Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore Cum Hollanda Irak İspanya İsrail İran (İslam Cum.) İsveç İsviçre İtalya Kazakistan Kosova Mısır Polonya Portekiz Romanya Rusya Federasyonu Sırbistan Slovakya Suriye Suudi Arabistan Tunus Türkmenistan Ukrayna Ürdün Genel Toplam Kaynak: Șubat

12 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adıyaman ilinin Türkiye ve TRC1 Bölgesi ne kıyasla ihracat değișiminde daha dalgalı bir seyir izlemesi, ilin ihracatında yüksek paya sahip olan Irak ve Suriye ile ihracattaki değișimlere esnek bir tepki göstermesinden kaynaklanırken, Türkiye ihracatında büyük bir paya sahip olmayan Irak ve Suriye ihracatındaki değișimlere, daha az esnek bir tepki vermesinden kaynaklanmaktadır. Adıyaman ili, Dünya ticaretine daha çok Irak ve Suriye üzerinden bağlı olduğu için küresel ölçekli krizlerden, bu ülkelerin etkilendiği ölçüde etkilenmiștir. Türkiye ihracatının ise en büyük payını AB ülkeleri olușturduğundan, Türkiye ihracatı AB ekonomilerinin küresel krizden aldığı zararla olumsuz etkilenmiștir. Tablo 6. Adıyaman ve Türkiye 2013 Aylık İhracat Rakamları (1.000 USD) Aylar Adıyaman İhracat Türkiye Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: TÜİK, Adıyaman ilinde 2013 yılı ekonomik faaliyetlere göre yapılan ihracat rakamlarının yer aldığı Tablo 7 incelendiğinde metalik olmayan diğer mineral ürünler %32,5 ile toplam ihracat içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Metalik olmayan diğer mineral ürünler içerisinde en önemli ihracat ürünleri olarak çimento, kireç ve alçı yer almaktadır. İmalat sanayi içinde ise tekstil sektörü alt bașlıklarından giyim eșyası ve tekstil ürünleri üretimi %37,7 ile ilk sırada yer almaktadır yılları rasındaki ihraç edilen ürünler arasında en büyük artıș metalik olmayan diğer mineraller sektöründe görülmektedir. Yine aynı tablodan tarım ve hayvancılık, kimyasal madde ve ürünler, tekstil ürünleri ve giyim eșyası, gıda ürünleri ve içecek, bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar, mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünlerin en önemli ihraç edilen ürünler arasında yer aldığı görülmektedir. 10

13 Tablo 7. Adıyaman İli İhraç Edilen Ürünler (USD) Sektör Tarım ve hayvancılık Ormancılık ve tomrukçuluk Tașocakçılığı ve diğer madencilik Gıda ürünleri ve içecek Tekstil ürünleri Giyim eșyası Dabaklanmıș deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler Kağıt ve kağıt ürünleri Basım ve yayım; plak, kaset vb Kok kömürü, rafi ne edilmiș petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Kimyasal madde ve ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Metalik olmayan diğer mineral ürünler Ana metal sanayi Metal eșya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) Bașka yerde sınıfl andırılmamıș makine ve teçhizat Büro, muhasebe ve bilgi ișleme makineleri Bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar Radyo, televizyon, haberleșme teçhizatı ve cihazları Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat Motorlu kara tașıtı ve römorklar Diğer ulașım araçları Mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünler Atık ve hurdalar Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler Toplam Kaynak TÜİK, (USSS, ISIC, Rev.3) 2012 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı,

14 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Şekil 3 ten de görüldüğü üzere, 2013 yılı Adıyaman ili ekonomik faaliyetlere göre ihracat verileri incelendiğinde metalik olmayan diğer mineral ürünler oldukça yüksek bir performans göstererek toplam ihracatın %35,5 ini olușturmaktadır. Bu faaliyet kalemini sırasıyla %26,7 ile giyim eșyası, %11 ile tekstil ürünleri, %6,8 ile bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar, %4 ile kimyasal madde ve ürünler, ve metal eșya sanayi (makine ve teçhizatı hariç), %3,5 ile mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünler izlemektedir. Şekil 3. Adıyaman İli Ekonomik Faaliyetlere Göre 2013 Yılı İhracat Verileri Dağılımı 3. İTHALAT Ekonomik faaliyetlere göre Türkiye ithalat değerlerinin yer aldığı Tablo 8 incelendiğinde imalat sanayi ürünleri ithalatının 2011 yılında %76,6, 2012 yılında %74,6 ve 2013 te %78.2 lik pay ile toplam ithalat sıralamasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Makro ekonomik açıdan Türkiye ekonomisine bakıldığında ithalata bağlı bir büyümenin devam ettiği görülmektedir. Tablo 8. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat Değerleri (1.000 USD) ISIC adı Tarım ve Ormancılık Balıkçılık Madencilik ve Tașocakçılığı İmalat Diğer Genel toplam Kaynak: TÜİK, Ekonomik faaliyetlere (USSS, 3. Rev) göre dıș ticaret, 2014 TRC1 Bölgesi ithalat değerlerinin yer aldığı Tablo 9 dan 2013 yılı ithalatının bir önceki yıla göre yaklașık olarak %31,6 oranında artarak 6,7 milyar USD olarak gerçekleștiği görülmektedir. Yine aynı tablodan 5,8 milyar USD ile imalat sanayi ithalatının toplam ithalatta ilk sırada yer aldığı görülmektedir ile 2013 yılları arasındaki ithalat verilerine bakıldığında, imalat sanayi ithalat rakamlarının artarak yükseldiği görülmektedir. Bunu sırasıyla yaklașık olarak 775 milyon USD ile tarım ve ormancılık ürünleri, 64,5 milyon USD ile toptan ve perakende ticaret ürünleri izlemektedir. Tablo 9. TRC1 Bölgesi İthalat Değerleri (1.000 USD) ISIC adı Tarım ve ormancılık Madencilik ve tașocakçılığı İmalat sanayi Diğer Toplam Kaynak TÜİK, (USSS, ISIC, Rev.3)

15 Adıyaman da sanayi sektörü yeterince gelișmediğinden dolayı ithalat değerleri Türkiye ortalamasının oldukça altında yer almaktadır. Tablo 10 da 2013 yılı için aylar itibariyle Adıyaman daki ithalat değerleri Türkiye geneli ile karșılaștırmalı olarak verilmektedir. Bu tablodan Adıyaman ili ithalat verilerinin aylar itibariyle çok değișken bir seyir izlediği görülmektedir. Cari açığın düșürülmesi amacıyla uygulanan Orta Vadeli Mali Plan a paralel olarak Adıyaman ili ithalat rakamlarında da önemli ölçüde bir azalma görülmüștür. Tablo 11 den son 3 yıl içerisinde ithalatın 89 milyon USD dan 36 milyon USD a düștüğü görülmektedir. İthalatta görülen bu azalıșın yerli üretimi harekete geçirmesi beklenmektedir. Tablo 10. Adıyaman ve Türkiye 2013 Yılı İthalat Rakamları (1.000 USD) Aylar Adıyaman İthalat Türkiye Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: TÜİK, Tablo 11. Adıyaman İli İthalat Rakamları (1.000 USD) Șekil 4. Adıyaman İli İthalat Verileri ( ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013 ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Adıyaman ilinde ithalata paralel olarak ithalatçı fi rma sayısında da yukarı yönlü bir seyir izlenmektedir. Tablo 12 den de görüldüğü gibi arasında ithalatçı fi rma sayısı yaklașık olarak iki kat artmıștır. Buna karșın 2011 de 55 adet olan ithalatçı fi rma sayısı 2012 de 40 adet ve 2013 te 46 adet olmuștur. Tablo 12. Adıyaman İli İthalatçı Firma Sayısı Şekil 5. Adıyaman İli İthalatçı Firma Sayısı ( ) Kaynak:TÜİK, 2014 Adıyaman İli ithal edilen ürünlerin yer aldığı Tablo 13 e bakıldığında 2013 te tarım ve hayvancılık sektörü ithalatı toplam ithalatın yaklașık olarak %60 ını olușturduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak ilde üretilen pamuğun tekstil sektöründe istenilen kalitede olmadığı için ithal edilmesi gösterilmektedir. Kimyasal madde ve ürünleri ithalatının oranı 2012 de %25,6 iken bu oran 2013 te %9,3 e düșmüștür. Bașka yerde sınıfl andırılmamıș makine ve teçhizat ithalatının payı 2012 de %17,5 iken bu oran 2013 te %10,2 ye düșmüștür de %7 olan tekstil ürünleri ithalatının oranı 2013 te %2,5 a düștüğü görülmektedir. 13

16 Tablo 13. Adıyaman İli İthal Edilen Ürünler (USD) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Sektör Tarım ve hayvancılık Ormancılık ve tomrukçuluk Tașocakçılığı ve diğer madencilik Gıda ürünleri ve içecek Tekstil ürünleri Giyim eșyası Dabaklanmıș deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler Kağıt ve kağıt ürünleri Basım ve yayım; plak, kaset vb Kok kömürü, rafi ne edilmiș petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar Kimyasal madde ve ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Metalik olmayan diğer mineral ürünler Ana metal sanayi Metal eșya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) Bașka yerde sınıfl andırılmamıș makine ve teçhizat Büro, muhasebe ve bilgi ișleme makineleri Bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar Radyo, televizyon, haberleșme teçhizatı ve cihazları Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat Motorlu kara tașıtı ve römorklar Diğer ulașım araçları Mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünler Atık ve hurdalar Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler Toplam Kaynak TÜİK, (USSS, 3. Rev. ISIC, Rev.3) DIȘ TİCARET DENGESİ Adıyaman İli dıș ticaret göstergelerinin ter aldığı Tablo 14 e bakıldığında, dıș ticaret fazlası veren bir il durumunda olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak 2012 de cari açığın kapatılmasına yönelik olarak açıklanan orta vadeli mali politikalara paralel olarak ihracatın yaklașık olarak %72 artarak 104,8 milyon USD a çıkması ve ithalatın yaklașık olarak %60 lik bir düșüș göstererek 35,5 milyon USD gerçekleșmesi gösterilmektedir. Yine aynı tablodan ihracatın 2013 yılında bir önceki yıla göre %17,6 azalarak 86,2 milyon USD olduğu görülmektedir. İlin yılları arası ihracat ve ithalat değerlerine bakıldığında oldukça dalgalı bir görünüm karșımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni olarak ilin ekonomisinin makro ekonomik ve politik gelișmelere karșı oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğu belirtilmektedir. Tablo 14. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri (1.000 USD) Dıș Ticaret İhracat İthalat

17 Șekil 6. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri (1.000 USD) Kaynak:TÜİK, 2014 ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Kiși bașına düșen ihracat ve ithalat verilerinin yer aldığı Tablo 15 e bakıldığında, Adıyaman ilinin Türkiye ortalamasının oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. Buna karșın yine aynı tabloda Adıyaman ili 2013 yılı ihracat değeri ithalat değerini așarak ihracatın ithalatı karșılama oranı %237,5 olmuștur. Aynı dönemde Türkiye nin ihracatının ithalatı karșılama oranı ise %60,3 olarak kaydedilmiștir. Tablo 15. Adıyaman İli 2013 Yılı Dıș Ticaret Göstergeleri (USD) Dıș Ticaret Türkiye Adıyaman Türkiye Sıralaması Kiși Başına İhracat Kiși Bașına İthalat İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 60,3 237,5 58 Kaynak:TÜİK, 2014 İller için kamu yatırımları sıralaması yapıldığında TÜİK verilerine göre Adıyaman 15. sırada bulunmaktadır yılı toplam kamu yatırım tutarı TL iken bu tutar 2011 yılında TL gerçekleșmiș ve 2012 yılı sonu itibariyle TL olduğu görülmektedir. Adıyaman a yapılan kamu yatırımları incelendiğinde așağıdaki tablodan da görüldüğü gibi madencilik, tarım, eğitim ve sağlık sektörünün ön plana çıktığı, imalat, enerji ve turizm sektörlerinde ise bölgeye kamu yatırımı ayrılmadığı dikkat çekmektedir. Özellikle Adıyaman gibi turizm potansiyeli yüksek olan bir ile stratejik turizm planlarının ve yatırımlarının yapılması ve uygulanması öncelik teșkil etmelidir. Tablo 16. Adıyaman İline Yapılan Kamu Yatırımları, (Bin TL) Sektörler Türkiye Adıyaman Türkiye Adıyaman Türkiye Adıyaman Tarım Madencilik İmalat Enerji Haberleșme-Ulaștırma Turizm Konut Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri Toplam Kaynak: Kalkınma Bakanlığı,

18 5. ADIYAMAN İLİ SANAYİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Firmaların ihracatta rekabet güçlerinin zayıf olması ve kalite standartlarının düșük olması. Teknoloji kullanma yetersizliği, ișletmelerde kurumsallașmanın yeterli seviyede olmaması. Markalașmanın yetersiz düzeyde olması. Tarımda yüksek katma değerli ürünlerin ihracat paylarının düșük olması. Pazarlama organizasyon eksikliği. Doğrudan yabancı yatırımların az olması. Demiryolu altyapısının yetersiz olması. Gölbașı-Adıyaman demiryolu bağlantısının olmaması. Limanlara uzaklık, lojistik ve ulașım maliyetlerinin yüksek olması. Havaalanında altyapı sorunları ve uluslar arası uçușların yapılamaması. İlde depolama altyapısının düșük olması. Serbest bölgenin olmaması Çözüm Önerileri Adıyaman da faaliyet gösteren fi rmaların ihracat ve rekabet güçlerini artırmak için ihracata yönelik üretim yapan fi rmalarda ișbirliğinin ve kümelenmelerin teșvik edilmesi ve desteklenmesi, Katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması, Firmalarda markalașmanın teșvik edilmesi ve kalite bilincinin olușturulması için kalite yönetim sisteminin yapılandırılması, Üretim kollarına göre fi rmaların bir araya geleceği toplantıların düzenlenmesi, Tarıma dayalı sanayinin canlanması ve altyapısının olușması için acilen Adıyaman için planlanan sulama projelerinin bașlatılması baraj ve pompaj istasyonlarının devreye konulması, Hammaddesi Adıyaman da üretilen ürünlerin yine Adıyaman da ișlenip paketlenmesi suretiyle ihraç edilmesi, Uluslararası piyasaların ihtiyaç duyduğu ürünler tespit edilerek bu ürünlerin dünya standartlarında üretilebilmeleri için gerekli denetim sistemlerinin olușturulması, Pazarlama organizasyonu ve fi rmaların yurtdıșı bağlantı eksikliği konusunda fi rmaların ihracat, satıș ve pazarlama departmanlarının etkinleștirilmesi, Teknoloji kullanma yetersizliği, ișletmelerde kurumsallașmanın yeterli seviyede olmaması, yeterli donanımda personel istihdam noksanlığı (ihracat, satıș, pazarlama departmanları) konusunda fi rmaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi yoluyla kurumsal kapasitelerinin artırılmasının teșvik edilmesi, Firmalara e-ticaret eğitiminin verilmesi ve teknolojiyi kullanabilecek teknik personel istihdam edilerek insan kaynaklarının geliștirilmesi gerekmektedir. Sanayi üniversite ișbirliği çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi nde Dıș Ticaret ile ilgili bölümlerin açılması, fi rmaların yurtdıșı bağlantılarını sağlamak için TOBB a bağlı STK nın yurtdıșı gezi ve ticari bağlantıları düzenlemesi, Gölbașı İlçesine kadar gelen Devlet Demir Yolunun Adıyaman ve Kahta OSB bağlantılarının hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. 16

19 6. KAYNAKÇA: Adıyaman Üniversitesi 20 Yıllık Gelișme Planı Kaya, T. (2010), Gap Yatırım Fırsatları ve Sağlanan Destekler, Ada Ofset Matbaacılık, İstanbul. MÜSİAD Araștırma Raporları, (2010), Lojistik Sektör Raporu, İstanbul. MÜSİAD Araștırma Raporları, (2011), Türkiye nin 2023 Yılı Hizmet İhracatı Vizyonu, İstanbul. MÜSİAD Araștırma Raporları, (2010), Türkiye nin Tarımsal Gücü ve Geleceği, İstanbul. Sanayi Genel Müdürlüğü, (Mayıs 2012), 81 İl Durum Raporu, Ankara. Uluslar arası Nakliyeciler Derneği, (2011), TRC1 Bölgesi Lojistik Sektörü Analizi Ada Matbaacılık, Gaziantep. Elektronik Kaynaklar: Adıyaman Ticaret Borsası, Site erișim Mart ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Dıș Ticaret Müsteșarlığı, Ülkelere Göre Dünya Ticareti, C, Site erișim Șubat Ekonomi Bakanlığı, Site erișim Șubat Kalkınma Bakanlığı, yatırımlarının illere göre dağılımı-2012.pdf, Site Erișim Temmuz Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İl Bazında Ülke Rakamları, Site erișim Șubat 2014 TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, İller Bazında İhracat Rakamları, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, İller Bazında İthalat Rakamları, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Ekonomik Faaliyetlere (USSS, 3. Rev) Göre İhracat, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Ekonomik Faaliyetlere (USSS, 3. Rev) Göre İthalat, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Ülkelere Göre Dıș Ticaret, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Yıllara Göre Dıș Ticaret, Site erișim, Șubat

20 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI NOTLAR 18

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı