ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU"

Transkript

1 ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU Araștırma Serisi 14 Adıyaman 2014

2

3 ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU

4 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI VİZYON Bölgeyi geleceğe tașıyacak düșünce ve politikalar üreten, uygulayan, sürdürülebilir kalkınmada öncü, yeniliklere açık, etkin ve çağdaș bir kurum olmak. MİSYON Etkin insan kaynakları politikası ile nitelikli beșeri sermayesini verimli șekilde kullanarak; bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkaracak politika ve stratejiler üretmek, kurumlar arası koordinasyon ve ișbirliği kültürünü yaygınlaștırmak, yenilikçi ve rekabete dayalı destek mekanizması ile bölge plan ve programlarını hedefl erine ulaștıracak projelere destek olmak, uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve uygulama kapasitesini geliștirmek, yatırım ortamının iyileștirilmesi ve yatırım imkanlarının tanıtılması yoluyla bölgenin rekabet gücünü artırmak, tüm kesimlerde kalkınma bilinci ve ivmesi olușturmaktır. 2

5 İÇİNDEKİLER Giriș Adıyaman İli Sanayi ve Dıș Ticaret Mevcut Durumu İlin Sanayi Yapısı Adıyaman İli Ticaret Yapısı İhracat İthalat Dıș Ticaret Dengesi Adıyaman İli Sanayisinin Güncel Sorunları Çözüm Önerileri Kaynakça ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre Dıș Ticaret... 7 Tablo 2. TRC1 Bölgesi İhracat Değerleri... 8 Tablo 3. Adıyaman İli İhracat Rakamları... 8 Tablo 4. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayısı... 8 Tablo 5. Adıyaman ın İhracat Yaptığı Ülkeler... 9 Tablo 6. Adıyaman ve Türkiye 2013 Aylık İhracat Rakamları Tablo 7. Adıyaman İli İhraç Edilen Ürünler Tablo 8. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat Değerleri Tablo 9. TRC1 Bölgesi İthalat Değerleri Tablo 10. Adıyaman ve Türkiye 2013 Yılı İthalat Rakamları Tablo 11. Adıyaman İli İthalat Rakamları Tablo 12. Adıyaman İli İthalatçı Firma Sayısı Tablo 13. Adıyaman İli İthal Edilen Ürünler Tablo 14. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri Tablo 15. Adıyaman İli 2013 Yılı Dıș Ticaret Göstergeleri Tablo 16. Adıyaman İline Yapılan Kamu Yatırımları ȘEKİLLER DİZİNİ Șekil 1. Adıyaman İhracat Verileri ( )... 8 Șekil 2. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayıları... 9 Șekil 3. Adıyaman İli Ekonomik Faaliyetlere Göre 2013 Yılı İhracat Verileri Șekil 4. Adıyaman İthalat Verileri ( ) Șekil 5. Adıyaman İthalatçı Firma Sayıları ( ) Șekil 6. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri

6 Adıyaman İli Dıș Ticaret Raporu nun hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerine ve bu raporu hazırlayan Adıyaman Yatırım Destek Ofi si Uzmanı Sayın Abdullah KAHRAMAN a teșekkür ederiz. T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

7 GİRİȘ ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer alabilmesinde en önemli etkenlerden biri bilgili ve donanımlı insan gücüdür. Dıș ticaret bilincine sahip, girișimci, yaratıcı ve ihracata dayalı kalkınmayı hedefl eyen kușakların yetiștirilerek etkin kılınması geleceği planlamak açısından önem arz etmektedir. Ülkemizin 1980 li yıllardan bu yana sürdürdüğü ihracata yönelik kalkınma modeli doğrultusunda elde edilen sonuçlar, bu hamlede bir bașarıya ișaret etmektedir. İhracata dayalı büyüme stratejisinin bașarı șansı dıș ticaret bilincine sahip, girișimci, yenilikçi ve lider jenerasyonların yetiștirilmesiyle daha da artacağından; bunu sağlamak üzere dıș ticaret kültürünün ve bilincinin yaygınlaștırılması yerel aktörlerin (kamu kurumları ve özel sektörün) öncelikli stratejik amaçları arasında yer almaktadır. Ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bakımından ihracatımızın konjonktürel değișimlerden etkilenmemesi, küresel tehditlerin fırsata dönüștürülmesi, ülkemizin ve özelde Adıyaman ilinin dünya ihracatından aldığı payın potansiyelini yansıtacak șekilde artırılması ve ihracatımızda son yıllarda sağlanan yüksek artıșın kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi büyük önem tașımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Adıyaman da ihracatın gelișmesi için öncelikli olarak katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge çalıșmalarının desteklenerek ürün çeșitliliğinin geliștirilmesi ve bu ürünlerin ihracat içerisindeki paylarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca kaliteli ve markalı Türk ürünlerinin, bașta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, dıș pazarlarda müșteri odaklı ve dinamik tekniklerle pazarlanması ve tüm bu alanların desteklenmesi önem arz etmektedir. Adıyaman Yatırım Destek Ofi si nin hazırladığı bu raporda Adıyaman ili dıș ticaret mevcut durumu analiz edilerek sektörün sorunları tespit edilmiș ve çözüm önerilerine yer verilmiștir. 5

8 1. ADIYAMAN İLİ SANAYİ ve DIȘ TİCARET MEVCUT DURUMU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 1.1. İlin Sanayi Yapısı Adıyaman da sanayi, ilk olarak 1955 te kurulan ve 1967 de üretime geçen Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi Türk Anonim Șirketi ile bașlamıștır. Bunun yanında, yılları arasında Çimento, Süt ve Yem Fabrikası tesislerinin kurulması ile ilgili proje bazında birtakım çalıșmalar bașlatılmıștır. Kalkınmada Öncelikli bölgelerde uygulanan devlet yardımları ve teșvikleri ile temin edilen uygun maliyetli krediler, sanayide ve yatırımlarda gözlemlenebilir bir hareketliliğin olușmasına vesile olmuștur. Ancak alınan kredilerin iyi değerlendirilememesi ve yatırımcıların yönlendirilememesi yatırımlarda hedefl enen seviyelere ulașılamamasına neden olmuștur yılından sonra ilde birkaç tekstil ve un fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte yatırımlarda nispi bir artıș görülmüștür. Ayrıca son yıllarda madencilik sektöründe, özellikle de mermer alanında önemli yatırımlar yapılmaktadır yılı itibariyle, il merkezi ve ilçelerinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası na kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi almıș 239 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin tamamı fi ili olarak üretim yapan ișletme konumundadır. İmalat sanayi yatırımları içerisinde tekstil sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu gözlemlenmektedir. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsaları, Meslek Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi kurulușlar ilin ticari ve ekonomik hayatını olușturmaktadırlar. Adıyaman sanayisi șu șekilde özetlenebilir: Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup gıda sanayi, maden-taș ve toprağa dayalı sanayi, pamuk ișleme ve tekstil ile genel imalat sanayisine yönelik yatırımlarda sanayileșme eğilimi görünmektedir. Sanayideki ișletmelerin büyük bir kısmını KOBİ ler olușturmaktadır yılı GSYİH si içerisinde tarım ve sanayi sektörü ilk iki sırada yer almaktadır 2013 yılı GSYİH si içerisinde özel sektör kamu sektörüne göre daha fazla katma değer sağlamaktadır. Sanayi ișletmelerinin büyük bir çoğunluğu il merkezindeki ve ilçelerindeki OSB lerde üretim yapmaktadırlar. Sanayi sektörü içerisinde tekstil sanayisinin gıda sektörüne göre daha fazla katma değer yarattığı görülmektedir. İșletmelerin genellikle hammadde, pazarlama ve ağırlıklı olarak da öz kaynak yetersizliği nedeniyle problemler yașadığı görülmektedir. Türkiye de elde edilen 16 milyon varil petrol üretiminin 12,1 milyon varili yani %74 lük bölümü TPAO tarafından yapılmaktadır. Adıyaman da ise 2011 yılında yaklașık 3,5 milyon varil petrol çıkarılmıștır (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü,2012). Ülkemiz genelinde çıkarılan ham petrolün %20 ye yakın kısmı Adıyaman daki kuyulardan elde edilmektedir. Adıyaman daki petrol üretimi sadece TPAO tarafından değil, bölgede faaliyette bulunan özel sektöre ait ișletmeler tarafından da yürütülmektedir (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü,2012). Adıyaman ayrıca, maden kaynakları bakımından oldukça zengin potansiyele sahiptir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine göre Adıyaman ili yaklașık 2 milyar ton rezerv ile Türkiye deki toplam mermer rezervinin %15 ine sahiptir. 1.2.Adıyaman İli Ticaret Yapısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin diğer illeri ile karșılaștırıldığında, Adıyaman da dıș ticaret yeterince gelișmemiștir. Ancak, mevcut tarım potansiyeli ve son yıllarda sanayisindeki gelișmeler ile birlikte tarımsal ürün çeșitliliği ve verimliliğinde yașanan 6

9 artıșların gelecekte ticari hayatı olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir. İç ticarete konu olan temel gıda maddelerinin büyük çoğunluğu ile dayanıklı tüketim mallarının büyük bir kısmı bașta Gaziantep olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden temin edilmektedir. El sanatlarına yönelik olarak kilim, savan ve el dokuma halıları üretilmekte ve bölge illeriyle birlikte diğer bölgelere pazarlanmaktadır. Büyük yatırım ve sermaye gerektirmeden yapılan el sanatlarına yönelik ürünlerin pazarlanması, ticari hayata canlılık kazandırmakla birlikte bu sanatların gelișimine de katkıda bulunmaktadır. Bunların dıșında tarım ürünleri yanında tekstil sektöründe üretimi gerçekleștirilen iplik, çuval gibi ürünler de diğer illerde pazarlanmaktadır. Ticaret borsasında; buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, buğday kepeği, buğday unu, kuru fasulye, nohut, mercimek, ayçiçeği, yerfıstığı, tereyağı, sade yağ, badem, ceviz, kırmızı et, canlı hayvanlar, beyaz peynir ve kașar peyniri, pamuk ipliği, keçi kılı, yapağı, hayvan derileri, bağırsak, çeltik, pirinç, bulgur, razmol, bal, tavuk ve piliç eti, yumurta, antepfıstığı, kuru üzüm ve muhtelif özelliklerdeki pamuk kotaya dahil ürünler olarak değerlendirilmektedir yılı Ekim ayı sonu itibariyle yapılan ișleme karșılık ,86 TL lik ürün tescili gerçekleștirilmiștir (Adıyaman Ticaret Borsası, 2014). ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU 2. İHRACAT Ekonomik faaliyeletlere göre Türkiye dıș ticaret verilerinin yer aldığı Tablo 1 incelendiğinde imalat sanayinin 2012 yılı ihracatı içindeki payı 143 milyar USD iken bu oran 2013 yılında %1,2 düșerek 141,4 milyar USD olarak gerçekleștiği görülmektedir. Buna karșın tarım ve ormancılık faaliyetlerinde 2013 yılında bir önceki yıla göre %9 luk bir artıș görülmektedir. Yine aynı tablodan balıkçılık faaliyetlerinin 2013 yılında bir önceki yıla göre %35,6 ve madencilik ve tașocakçılığı faaliyetlerinin ise %22,1 oranında arttığı görülmektedir. Tablo 1. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre Dıș Ticaret (1.000 USD) İ H R A C A T Değer (%) Değer (%) Değișim (%) Tarım ve Ormancılık , ,7 9 Balıkçılık , ,17 35,6 Madencilik ve Tașocakçılığı , ,5 22,1 İmalat Sanayi , ,1-1,2 Elektrik, gaz ve su , ,019-84,8 Toptan ve perakende ticaret , ,38 9,6 Gayrimenkul, kiralama, ve iș faaliyetleri 544 0, , ,04 Diğer sosyal, toplumsal ve kișisel hizmetler , ,01 555,2 Toplam , ,0-0,39 Kaynak: TÜİK, Ekonomik faaliyetlere (USSS, 3. Rev) göre dıș ticaret, 2014, TRC1 Bölgesi ihracat değerlerinin yer aldığı Tablo 2 de Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında Gaziantep liderliğini koruyarak, Türkiye nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmaya devam etmektedir. Yine bu tablodan 6,1 milyar USD değeri ile imalat sanayinin ihracatın lokomotifi durumunda ve bölgenin ekonomik olarak diğer gelișmiș bölgelerle rekabet edebilirlik açısından ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. İmalat sanayini 125 milyon USD değeri ile tarım ve ormancılık ürünleri takip etmektedir. Bu sektöre yeterince yatırımın yapılmadığı ve mevcut potansiyelinin etkin bir șekilde kullanılmadığı belirtilmektedir. 7

10 Tablo 2. TRC1 Bölgesi İhracat Değerleri ( USD) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ISIC ADI Tarım ve ormancılık Madencilik ve tașocakçılığı İmalat sanayi Elektrik, gaz ve su Toptan ve perakende ticaret Gayrimenkul, kiralama, ve iș faaliyetleri Diğer sosyal, toplumsal ve kișisel hizmetler Toplam Kaynak: TÜİK, (USSS, ISIC, Rev.3)2014. Tablo 3 ten Adıyaman ilinde 2013 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %17,7 oranında azalarak 86,3 milyon USD olarak gerçekleştiği görülmektedir. Buna karșın yine aynı tablodan 2012 yılı ihracat rakamının ise bir önceki yıla göre yaklașık olarak %71 oranında bir artıș göstererek 104,8 milyon USD olarak gerçekleștiği görülmektedir yılından 2012 yılına gelindiğinde Adıyaman ili ihracat rakamının yaklașık olarak 7 katı değerine ulaștığı görülmektedir. İhracatta bir önceki yılda yașanan bu artıșa rağmen Adıyaman bölge illerinin oldukça gerisinde kalmaktadır. Tablo 3. Adıyaman İli İhracat Rakamları (1.000 USD) Şekil 1. Adıyaman İli İhracat Verileri ( ) Kaynak: TÜİK, 2014 İhracatta yașanan olumlu gelișmelere paralel olarak Tablo 4 ten de görüldüğü gibi, 2003 yılında 13 olan ihracatçı fi rma sayısının 2013 yılına gelindiğinde 38 adet olduğu görülmektedir. Buna karșın yine aynı tablodan son 3 yılda ihracatçı fi rma sayısının 49 dan 38 e düștüğü görülmektedir. Artan ihracat verilerine karșın 2013 te ihracatçı fi rma sayısı bir önceki yıla göre yaklașık olarak %9,5 oranında bir düșüș göstermiștir (Șekil 2). Bu duruma açıklama olarak, mevcut ișletmelerin verimliliklerinin ve kapasitelerinin artması ve rekabet edemeyen fi rmaların ihracat pazarından çekilmeleri gösterilebilir. Tablo 4. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayısı

11 Șekil 2. Adıyaman İli İhracatçı Firma Sayısı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2014 Tablo 5 te Adıyaman ilinin 2013 yılı verilerine göre en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya, ikinci sırada ise komșu ülkelerden Irak yer aldığı görülmektedir. Romanya ilin en fazla ihracat yapılan ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Yine aynı tablodan Orta Doğu daki siyasi istikrarsızlığa paralel olarak șirketler yeni pazar arayıșında AB pazarına yönelmiș ve bu doğrultuda Almanya, Romanya, Polonya, İtalya ve İsveç gibi ülkeler Adıyaman dan en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. Adıyaman ın ayrıca Birleșik Devletler, Brezilya Kazakistan ve Türkmenistan gibi yeni coğrafyalara ihracat yapar duruma geldiği görülmektedir. Tablo 5. Adıyaman ın İhracat Yaptığı Ülkeler (1.000 USD) Ülke Almanya Avusturya Bahreyn Birleșik Arap Emirlikleri Birleșik Devletler Birleșik Krallık Brezilya Bulgaristan Bursa Serbest Bölgesi Çin Halk Cumhuriyeti Fransa ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Adıyaman da sanayi sektörü yeterince gelișmediğinden dolayı ihracat değerleri Türkiye ortalamasının oldukça altında yer almaktadır. Tablo 6 da 2013 yılı TÜİK Adıyaman daki ihracat değerleri Türkiye geneli ile karșılaștırmalı olarak verilmektedir. Aylar itibariyle bakıldığında Adıyaman ihracat verileri çok değișken bir seyir izlemektedir. Yine bu tablodan özellikle 2013 yılı ilk çeyreğinde yurt dıșından gelen taleplerin artması sonucu ihracatta büyük bir yükselme görülmektedir. Buna karșın yılın özellikle son 3 çeyreğinde ihracatta ciddi bir düșüș yașanmıștır. Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore Cum Hollanda Irak İspanya İsrail İran (İslam Cum.) İsveç İsviçre İtalya Kazakistan Kosova Mısır Polonya Portekiz Romanya Rusya Federasyonu Sırbistan Slovakya Suriye Suudi Arabistan Tunus Türkmenistan Ukrayna Ürdün Genel Toplam Kaynak: Șubat

12 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adıyaman ilinin Türkiye ve TRC1 Bölgesi ne kıyasla ihracat değișiminde daha dalgalı bir seyir izlemesi, ilin ihracatında yüksek paya sahip olan Irak ve Suriye ile ihracattaki değișimlere esnek bir tepki göstermesinden kaynaklanırken, Türkiye ihracatında büyük bir paya sahip olmayan Irak ve Suriye ihracatındaki değișimlere, daha az esnek bir tepki vermesinden kaynaklanmaktadır. Adıyaman ili, Dünya ticaretine daha çok Irak ve Suriye üzerinden bağlı olduğu için küresel ölçekli krizlerden, bu ülkelerin etkilendiği ölçüde etkilenmiștir. Türkiye ihracatının ise en büyük payını AB ülkeleri olușturduğundan, Türkiye ihracatı AB ekonomilerinin küresel krizden aldığı zararla olumsuz etkilenmiștir. Tablo 6. Adıyaman ve Türkiye 2013 Aylık İhracat Rakamları (1.000 USD) Aylar Adıyaman İhracat Türkiye Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: TÜİK, Adıyaman ilinde 2013 yılı ekonomik faaliyetlere göre yapılan ihracat rakamlarının yer aldığı Tablo 7 incelendiğinde metalik olmayan diğer mineral ürünler %32,5 ile toplam ihracat içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Metalik olmayan diğer mineral ürünler içerisinde en önemli ihracat ürünleri olarak çimento, kireç ve alçı yer almaktadır. İmalat sanayi içinde ise tekstil sektörü alt bașlıklarından giyim eșyası ve tekstil ürünleri üretimi %37,7 ile ilk sırada yer almaktadır yılları rasındaki ihraç edilen ürünler arasında en büyük artıș metalik olmayan diğer mineraller sektöründe görülmektedir. Yine aynı tablodan tarım ve hayvancılık, kimyasal madde ve ürünler, tekstil ürünleri ve giyim eșyası, gıda ürünleri ve içecek, bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar, mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünlerin en önemli ihraç edilen ürünler arasında yer aldığı görülmektedir. 10

13 Tablo 7. Adıyaman İli İhraç Edilen Ürünler (USD) Sektör Tarım ve hayvancılık Ormancılık ve tomrukçuluk Tașocakçılığı ve diğer madencilik Gıda ürünleri ve içecek Tekstil ürünleri Giyim eșyası Dabaklanmıș deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler Kağıt ve kağıt ürünleri Basım ve yayım; plak, kaset vb Kok kömürü, rafi ne edilmiș petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Kimyasal madde ve ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Metalik olmayan diğer mineral ürünler Ana metal sanayi Metal eșya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) Bașka yerde sınıfl andırılmamıș makine ve teçhizat Büro, muhasebe ve bilgi ișleme makineleri Bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar Radyo, televizyon, haberleșme teçhizatı ve cihazları Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat Motorlu kara tașıtı ve römorklar Diğer ulașım araçları Mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünler Atık ve hurdalar Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler Toplam Kaynak TÜİK, (USSS, ISIC, Rev.3) 2012 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı,

14 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Şekil 3 ten de görüldüğü üzere, 2013 yılı Adıyaman ili ekonomik faaliyetlere göre ihracat verileri incelendiğinde metalik olmayan diğer mineral ürünler oldukça yüksek bir performans göstererek toplam ihracatın %35,5 ini olușturmaktadır. Bu faaliyet kalemini sırasıyla %26,7 ile giyim eșyası, %11 ile tekstil ürünleri, %6,8 ile bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar, %4 ile kimyasal madde ve ürünler, ve metal eșya sanayi (makine ve teçhizatı hariç), %3,5 ile mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünler izlemektedir. Şekil 3. Adıyaman İli Ekonomik Faaliyetlere Göre 2013 Yılı İhracat Verileri Dağılımı 3. İTHALAT Ekonomik faaliyetlere göre Türkiye ithalat değerlerinin yer aldığı Tablo 8 incelendiğinde imalat sanayi ürünleri ithalatının 2011 yılında %76,6, 2012 yılında %74,6 ve 2013 te %78.2 lik pay ile toplam ithalat sıralamasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Makro ekonomik açıdan Türkiye ekonomisine bakıldığında ithalata bağlı bir büyümenin devam ettiği görülmektedir. Tablo 8. Türkiye Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat Değerleri (1.000 USD) ISIC adı Tarım ve Ormancılık Balıkçılık Madencilik ve Tașocakçılığı İmalat Diğer Genel toplam Kaynak: TÜİK, Ekonomik faaliyetlere (USSS, 3. Rev) göre dıș ticaret, 2014 TRC1 Bölgesi ithalat değerlerinin yer aldığı Tablo 9 dan 2013 yılı ithalatının bir önceki yıla göre yaklașık olarak %31,6 oranında artarak 6,7 milyar USD olarak gerçekleștiği görülmektedir. Yine aynı tablodan 5,8 milyar USD ile imalat sanayi ithalatının toplam ithalatta ilk sırada yer aldığı görülmektedir ile 2013 yılları arasındaki ithalat verilerine bakıldığında, imalat sanayi ithalat rakamlarının artarak yükseldiği görülmektedir. Bunu sırasıyla yaklașık olarak 775 milyon USD ile tarım ve ormancılık ürünleri, 64,5 milyon USD ile toptan ve perakende ticaret ürünleri izlemektedir. Tablo 9. TRC1 Bölgesi İthalat Değerleri (1.000 USD) ISIC adı Tarım ve ormancılık Madencilik ve tașocakçılığı İmalat sanayi Diğer Toplam Kaynak TÜİK, (USSS, ISIC, Rev.3)

15 Adıyaman da sanayi sektörü yeterince gelișmediğinden dolayı ithalat değerleri Türkiye ortalamasının oldukça altında yer almaktadır. Tablo 10 da 2013 yılı için aylar itibariyle Adıyaman daki ithalat değerleri Türkiye geneli ile karșılaștırmalı olarak verilmektedir. Bu tablodan Adıyaman ili ithalat verilerinin aylar itibariyle çok değișken bir seyir izlediği görülmektedir. Cari açığın düșürülmesi amacıyla uygulanan Orta Vadeli Mali Plan a paralel olarak Adıyaman ili ithalat rakamlarında da önemli ölçüde bir azalma görülmüștür. Tablo 11 den son 3 yıl içerisinde ithalatın 89 milyon USD dan 36 milyon USD a düștüğü görülmektedir. İthalatta görülen bu azalıșın yerli üretimi harekete geçirmesi beklenmektedir. Tablo 10. Adıyaman ve Türkiye 2013 Yılı İthalat Rakamları (1.000 USD) Aylar Adıyaman İthalat Türkiye Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: TÜİK, Tablo 11. Adıyaman İli İthalat Rakamları (1.000 USD) Șekil 4. Adıyaman İli İthalat Verileri ( ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013 ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Adıyaman ilinde ithalata paralel olarak ithalatçı fi rma sayısında da yukarı yönlü bir seyir izlenmektedir. Tablo 12 den de görüldüğü gibi arasında ithalatçı fi rma sayısı yaklașık olarak iki kat artmıștır. Buna karșın 2011 de 55 adet olan ithalatçı fi rma sayısı 2012 de 40 adet ve 2013 te 46 adet olmuștur. Tablo 12. Adıyaman İli İthalatçı Firma Sayısı Şekil 5. Adıyaman İli İthalatçı Firma Sayısı ( ) Kaynak:TÜİK, 2014 Adıyaman İli ithal edilen ürünlerin yer aldığı Tablo 13 e bakıldığında 2013 te tarım ve hayvancılık sektörü ithalatı toplam ithalatın yaklașık olarak %60 ını olușturduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak ilde üretilen pamuğun tekstil sektöründe istenilen kalitede olmadığı için ithal edilmesi gösterilmektedir. Kimyasal madde ve ürünleri ithalatının oranı 2012 de %25,6 iken bu oran 2013 te %9,3 e düșmüștür. Bașka yerde sınıfl andırılmamıș makine ve teçhizat ithalatının payı 2012 de %17,5 iken bu oran 2013 te %10,2 ye düșmüștür de %7 olan tekstil ürünleri ithalatının oranı 2013 te %2,5 a düștüğü görülmektedir. 13

16 Tablo 13. Adıyaman İli İthal Edilen Ürünler (USD) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Sektör Tarım ve hayvancılık Ormancılık ve tomrukçuluk Tașocakçılığı ve diğer madencilik Gıda ürünleri ve içecek Tekstil ürünleri Giyim eșyası Dabaklanmıș deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler Kağıt ve kağıt ürünleri Basım ve yayım; plak, kaset vb Kok kömürü, rafi ne edilmiș petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar Kimyasal madde ve ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Metalik olmayan diğer mineral ürünler Ana metal sanayi Metal eșya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) Bașka yerde sınıfl andırılmamıș makine ve teçhizat Büro, muhasebe ve bilgi ișleme makineleri Bașka yerde sınıfl andırılmamıș elektrikli makine ve cihazlar Radyo, televizyon, haberleșme teçhizatı ve cihazları Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat Motorlu kara tașıtı ve römorklar Diğer ulașım araçları Mobilya ve bașka yerde sınıfl andırılmamıș diğer ürünler Atık ve hurdalar Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler Toplam Kaynak TÜİK, (USSS, 3. Rev. ISIC, Rev.3) DIȘ TİCARET DENGESİ Adıyaman İli dıș ticaret göstergelerinin ter aldığı Tablo 14 e bakıldığında, dıș ticaret fazlası veren bir il durumunda olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak 2012 de cari açığın kapatılmasına yönelik olarak açıklanan orta vadeli mali politikalara paralel olarak ihracatın yaklașık olarak %72 artarak 104,8 milyon USD a çıkması ve ithalatın yaklașık olarak %60 lik bir düșüș göstererek 35,5 milyon USD gerçekleșmesi gösterilmektedir. Yine aynı tablodan ihracatın 2013 yılında bir önceki yıla göre %17,6 azalarak 86,2 milyon USD olduğu görülmektedir. İlin yılları arası ihracat ve ithalat değerlerine bakıldığında oldukça dalgalı bir görünüm karșımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni olarak ilin ekonomisinin makro ekonomik ve politik gelișmelere karșı oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğu belirtilmektedir. Tablo 14. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri (1.000 USD) Dıș Ticaret İhracat İthalat

17 Șekil 6. Adıyaman İli Yıllara Göre Dıș Ticaret Göstergeleri (1.000 USD) Kaynak:TÜİK, 2014 ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Kiși bașına düșen ihracat ve ithalat verilerinin yer aldığı Tablo 15 e bakıldığında, Adıyaman ilinin Türkiye ortalamasının oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. Buna karșın yine aynı tabloda Adıyaman ili 2013 yılı ihracat değeri ithalat değerini așarak ihracatın ithalatı karșılama oranı %237,5 olmuștur. Aynı dönemde Türkiye nin ihracatının ithalatı karșılama oranı ise %60,3 olarak kaydedilmiștir. Tablo 15. Adıyaman İli 2013 Yılı Dıș Ticaret Göstergeleri (USD) Dıș Ticaret Türkiye Adıyaman Türkiye Sıralaması Kiși Başına İhracat Kiși Bașına İthalat İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 60,3 237,5 58 Kaynak:TÜİK, 2014 İller için kamu yatırımları sıralaması yapıldığında TÜİK verilerine göre Adıyaman 15. sırada bulunmaktadır yılı toplam kamu yatırım tutarı TL iken bu tutar 2011 yılında TL gerçekleșmiș ve 2012 yılı sonu itibariyle TL olduğu görülmektedir. Adıyaman a yapılan kamu yatırımları incelendiğinde așağıdaki tablodan da görüldüğü gibi madencilik, tarım, eğitim ve sağlık sektörünün ön plana çıktığı, imalat, enerji ve turizm sektörlerinde ise bölgeye kamu yatırımı ayrılmadığı dikkat çekmektedir. Özellikle Adıyaman gibi turizm potansiyeli yüksek olan bir ile stratejik turizm planlarının ve yatırımlarının yapılması ve uygulanması öncelik teșkil etmelidir. Tablo 16. Adıyaman İline Yapılan Kamu Yatırımları, (Bin TL) Sektörler Türkiye Adıyaman Türkiye Adıyaman Türkiye Adıyaman Tarım Madencilik İmalat Enerji Haberleșme-Ulaștırma Turizm Konut Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri Toplam Kaynak: Kalkınma Bakanlığı,

18 5. ADIYAMAN İLİ SANAYİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Firmaların ihracatta rekabet güçlerinin zayıf olması ve kalite standartlarının düșük olması. Teknoloji kullanma yetersizliği, ișletmelerde kurumsallașmanın yeterli seviyede olmaması. Markalașmanın yetersiz düzeyde olması. Tarımda yüksek katma değerli ürünlerin ihracat paylarının düșük olması. Pazarlama organizasyon eksikliği. Doğrudan yabancı yatırımların az olması. Demiryolu altyapısının yetersiz olması. Gölbașı-Adıyaman demiryolu bağlantısının olmaması. Limanlara uzaklık, lojistik ve ulașım maliyetlerinin yüksek olması. Havaalanında altyapı sorunları ve uluslar arası uçușların yapılamaması. İlde depolama altyapısının düșük olması. Serbest bölgenin olmaması Çözüm Önerileri Adıyaman da faaliyet gösteren fi rmaların ihracat ve rekabet güçlerini artırmak için ihracata yönelik üretim yapan fi rmalarda ișbirliğinin ve kümelenmelerin teșvik edilmesi ve desteklenmesi, Katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması, Firmalarda markalașmanın teșvik edilmesi ve kalite bilincinin olușturulması için kalite yönetim sisteminin yapılandırılması, Üretim kollarına göre fi rmaların bir araya geleceği toplantıların düzenlenmesi, Tarıma dayalı sanayinin canlanması ve altyapısının olușması için acilen Adıyaman için planlanan sulama projelerinin bașlatılması baraj ve pompaj istasyonlarının devreye konulması, Hammaddesi Adıyaman da üretilen ürünlerin yine Adıyaman da ișlenip paketlenmesi suretiyle ihraç edilmesi, Uluslararası piyasaların ihtiyaç duyduğu ürünler tespit edilerek bu ürünlerin dünya standartlarında üretilebilmeleri için gerekli denetim sistemlerinin olușturulması, Pazarlama organizasyonu ve fi rmaların yurtdıșı bağlantı eksikliği konusunda fi rmaların ihracat, satıș ve pazarlama departmanlarının etkinleștirilmesi, Teknoloji kullanma yetersizliği, ișletmelerde kurumsallașmanın yeterli seviyede olmaması, yeterli donanımda personel istihdam noksanlığı (ihracat, satıș, pazarlama departmanları) konusunda fi rmaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi yoluyla kurumsal kapasitelerinin artırılmasının teșvik edilmesi, Firmalara e-ticaret eğitiminin verilmesi ve teknolojiyi kullanabilecek teknik personel istihdam edilerek insan kaynaklarının geliștirilmesi gerekmektedir. Sanayi üniversite ișbirliği çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi nde Dıș Ticaret ile ilgili bölümlerin açılması, fi rmaların yurtdıșı bağlantılarını sağlamak için TOBB a bağlı STK nın yurtdıșı gezi ve ticari bağlantıları düzenlemesi, Gölbașı İlçesine kadar gelen Devlet Demir Yolunun Adıyaman ve Kahta OSB bağlantılarının hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. 16

19 6. KAYNAKÇA: Adıyaman Üniversitesi 20 Yıllık Gelișme Planı Kaya, T. (2010), Gap Yatırım Fırsatları ve Sağlanan Destekler, Ada Ofset Matbaacılık, İstanbul. MÜSİAD Araștırma Raporları, (2010), Lojistik Sektör Raporu, İstanbul. MÜSİAD Araștırma Raporları, (2011), Türkiye nin 2023 Yılı Hizmet İhracatı Vizyonu, İstanbul. MÜSİAD Araștırma Raporları, (2010), Türkiye nin Tarımsal Gücü ve Geleceği, İstanbul. Sanayi Genel Müdürlüğü, (Mayıs 2012), 81 İl Durum Raporu, Ankara. Uluslar arası Nakliyeciler Derneği, (2011), TRC1 Bölgesi Lojistik Sektörü Analizi Ada Matbaacılık, Gaziantep. Elektronik Kaynaklar: Adıyaman Ticaret Borsası, Site erișim Mart ADIYAMAN DIȘ TİCARET RAPORU Dıș Ticaret Müsteșarlığı, Ülkelere Göre Dünya Ticareti, C, Site erișim Șubat Ekonomi Bakanlığı, Site erișim Șubat Kalkınma Bakanlığı, yatırımlarının illere göre dağılımı-2012.pdf, Site Erișim Temmuz Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İl Bazında Ülke Rakamları, Site erișim Șubat 2014 TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, İller Bazında İhracat Rakamları, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, İller Bazında İthalat Rakamları, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Ekonomik Faaliyetlere (USSS, 3. Rev) Göre İhracat, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Ekonomik Faaliyetlere (USSS, 3. Rev) Göre İthalat, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Ülkelere Göre Dıș Ticaret, Site erișim, Șubat TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri, Yıllara Göre Dıș Ticaret, Site erișim, Șubat

20 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI NOTLAR 18

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

Araştırma Notu 11/112

Araştırma Notu 11/112 Araştırma Notu 11/112 26 Nisan 2011 İHRACAT YÖN DEĞİŞTİRİYOR Barış Soybilgen* Yönetici Özeti Türkiye 2000 2008 yılları arasında hem dünya ticaretinin sürekli genişlemesi hem de ekonomik durumun giderek

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ VAN İLİ MART-NİSAN 214 İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ OCAK 2014 ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,40, TR41 Bölgesinde ise %7,62 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) Ekonomi Göstergeleri

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915 MAYIS 3.534.372 5.498.312 HAZİRAN

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKİM ENFLASYON GÖSTERGELERİ Eylül ayında TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,28, TR41 Bölgesinde ise %7,66 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) Ekonomi Göstergeleri

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 12.05.2014 Sayı 27 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ AĞUSTOS 2014 ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %9,32, TR41 Bölgesinde ise %8,86 olarak gerçekleşti Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-08 TÜKETİCİ FİYATLARI

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 5.5.216 Sayı 5 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 014 MAYIS 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-05 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %9,38, TR41 Bölgesinde ise %9,00 olarak

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.5.215 Sayı38 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 014 NİSAN 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-04 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,39, TR41 Bölgesinde ise %8,58 olarak

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 05.11.2013 Sayı 20 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NİĞDE NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 NİĞDE GENEL BİLGİLER Nüfus; Niğde: 343.658 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Ekonomi Göstergeleri Bülteni

Ekonomi Göstergeleri Bülteni İ M O N O K E Rİ G E L E G R ÖSTE 017 OCAK 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2017-01 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ Aralık ayında TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,53, TR41 Bölgesi nde ise

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 ARALIK 2013 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :2148-1962.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Dış Ticaret Göstergeleri TÜİK tarafından 31/10/2012 tarihinde açıklanan, 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenine göre;

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 76, EKİM 2016 Mustafa BALTACI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

TEMMUZ-AĞUSTOS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 TEMMUZ-AĞUSTOS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 9.9.214 Sayı31 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 14.1.214 Sayı32 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖREL

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 9.2.216 Sayı 47 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı