Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü BiliĢim Sistemleri Ağ Altyapısının ĠyileĢtirilmesi Projesi Teknik ġartnamesi 22 Ekim 2009, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay Ankara +90 (312) Sayfa 1 / 8

2 KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede geçen ve aģağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça baģka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karģılarında belirtilen anlama gelecektir: MEB KURUM EĞĠTEK FĠRMA MEBBĠS ĠDARE ġartname SÖZLEġME mukavele, BHD LAN WAN VoIP BACKBONE NETWORK KGK UPS : Milli Eğitim Bakanlığı, : Milli Eğitim Bakanlığı, : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, : Ġhaleye katılmak isteyen (teklif verecek) firma, : Milli Eğitim Bakanlığı BiliĢim Sistemleri, : MEB - Eğitek, : ĠĢ bu Ģartname, : Ġhalenin uhdesinde kalması durumunda firma ile imzalanacak : BiliĢim Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı, : Yerel Alan Ağı, : GeniĢ Alan Ağı, : IP protokolü üzerinden ses verilerinin taģınması, : Ağ Omurgası, : Bilgisayar Ağı, : Kesintisiz güç kaynağı, : Kesintisiz güç kaynağı :5 gün Sekiz Saat Destek ve Ertesi gün ürün teslimi Sayfa 2 / 8

3 AMAÇ: Bu satın alma prosedürü Milli Eğitim Bakanlığı MEBBĠS projesi kapsamında Bakanlık merkez binasında bulunan sistem odasının donanım altyapısının ve güvenlik ihtiyaçlarının daha etkin bir Ģekilde iģlemesi için güncellemesini amaçlamaktadır. KAPSAM: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez binası zemin kat A Blokta bulunan sistem odası için bazı donanımların ve yazılımların satın alınması, kurulması ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar binasında çalıģmakta olan felaket kurtarma merkezi ile entegrasyonun sağlanarak iģletime alınması iģini kapsamaktadır. MEVCUT DURUM: Bakanlık sistem odasında omurga switch olarak 3 adet Cisco 6513 omurga anahtarı, FKM sistem odasında ise 1 adet Cisco 6513 omurga anahtarı bulunmaktadır. AĢağıdaki tabloda belirtilen yedek Cisco 6513 Ģase yeni yapıda servise alınacaktır. MEVCUT DONANIM: Garanti 1- Cisco 6513 uzatımı WS-C6513 WS-SVC-FWM-1 WS-X6066-SLB-APC WS-SVC-SSL-1 WS-SVC-NAM-2 ĠSTENMĠYOR WS-SUP720-3B WS-X6748-GE-TX WS-X6748-GE-TX WS-X6748-GE-TX WS-X GE Garanti 2- Cisco 6513 uzatımı WS-C6513 WS-SVC-IPSEC-1 WS-X6066-SLB- APC WS-SVC-SSL-1 WS-X6724-SFP WS-SVC-FWM-1 WS-SUP720-3B WS-SUP720-3B WS-X GE WS-X6748-GE-TX WS-X6748-GE-TX WS-X6748-GE-TX Eğitek Cisco 6513 WS-C6513 WS-X6724-SFP WS-SVC-FWM-1 WS-SUP720-3B WS-SUP720-3B WS-X GE WS-X6748-GE-TX Garanti uzatımı Yedek Cisco 6513 WS-C6513 WS-SVC-IDSM-2 WS-X6724-SFP WS-SVC-FWM-1 WS-SUP720-3B Garanti uzatımı ĠSTENMĠYOR Sayfa 3 / 8

4 I. GENEL ŞARTLAR 1. Teknik Ģartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı, hiçbir madde boģ bırakılmamalı, cevaplar açık, anlaģılır, yeterli teknik düzeyde olmalıdır. OkunmuĢtur, anlaģılmıģtır, evet, hayır gibi cevaplar olması durumunda ilgili maddelere cevap verilmediği düģünülecektir. 2. BoĢ bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "karģılanamıyor" Ģeklinde yorumlanacaktır. Firma bunu teyit etmelidir. 3. Firma, teklifini Türkçe olarak sunacak ve diğer bütün yazıģmalar Türkçe olarak yapılacaktır. 4. Teklif edilecek ürünler, uygulamaya alındığı zaman Kurum un mevcut iģletim ve alt sistemlerinin çalıģmasını bozacak ve/veya değiģiklik yapılmasını gerektirecek iģlemlere neden olmayacaktır. 5. Ġdare'nin ihale değerlendirme esnasında, ek açıklama isteme hakkının saklı olacağı teyit edilmelidir. 6. Teklif sahibi firma, Ģartnamede istenen tüm ürünlere teklif vermek durumundadır. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 7. Firma, Türkiye de, en az 200 kullanıcılı ve en az 100 farklı lokasyonun geniģ alan ağ bağlantısının, Frame Relay, kiralık hat veya ADSL teknolojileri ile gerçekleģtirilen en az 1 adet geniģ alan ağı, donanım ve yazılım entegrasyonu projesini içeren baģarılı iģ deneyim belgesini teklifine ekleyecektir. 8. Teklifler bir asıl iki kopya dosya halinde verilmelidir. Tekliflerde kazıntı ve silinti bulunmamalıdır. 9. Teklif edilen bütün ürünlerin teknik dokümanları ve özelliklerinin ihale tarihi itibarı ile üretici firmaların resmi web sitelerinde açıklanması gerekmektedir. Resmi web sitesinde özellikleri ve detayları olmayan hiçbir ürün teklif edilemez. Teklif edildiği takdirde teknik Ģartnameyi karģılamadığı anlamı taģıyacaktır. 10. Teklif edilen tüm ürünlerin teklifte belirtilecek olan teknik özellikleri, üretici firmaların kendi web sayfalarında veya teklifle birlikte sağlanacak orijinal teknik dokümanlardaki bilgilerle çeliģmemelidir. 11. Teklif edilen tüm ürünlerin CD, disket, kullanıcı ve baģvuru kitapları ve aksesuarları ürünlerle birlikte sağlanmalıdır. 12. Teklif veren firma, Teknik Dokumanlar dosyasında teklif ettiği tüm ürünlerin orijinal katalogları ya da üretici firma tarafından sağlanmıģ her belgeyi kaģeleyip imzalayacaktır. 13. Firma Sanayi Bakanlığından alınmıģ SatıĢ sonrası hizmet yeterlilik belgesini teklifine eklemelidir. 14. Teklif edilen tüm network cihazları ve donanım malzemelerinin üreticilerinin ve/veya markalarının ISO900X kalite uygunluk belgeleri bulunmalı ve teklifle birlikte sağlanmalıdır. 15. Firma, kendisine ait entegrasyon projeleri ve satıģ sonrası destek hizmeti süreçlerini kapsayan ISO 9001:2000 kalite güvence belgesini teklifine ekleyecektir. 16. Firma, teklif edilen tüm ürünleri sözleģme tarihi itibarı ile 6 hafta içinde tam ve çalıģır vaziyette kurup, anahtar teslimi usulüne göre teslim etmelidir. 17. Teklif edilen ürünler orijinal ambalajları içerisinde olmak üzere açılmamıģ ve Sayfa 4 / 8

5 önceden kullanılmamıģ olarak teklif edilecektir. 18. Firma, verilen süre içinde sistemi tam ve çalıģır vaziyette anahtar teslimi olarak yerine getiremediği her bir gün için ihale bedelinin %1 oranında cezayı kuruma ödemekle yükümlüdür. Firma bunu teyit etmelidir. 19. Firmalar teklif edilen ürünler için garanti boyunca 6 ayda bir bakım onarım stratejisi uygulayacağını bir çizelge halinde ayrıntılı olarak açıklayacaktır. (Periyodik bakımlar, katılımcı personel vs.). 20. Bu Ģartname doğrultusunda teklif edilen tüm ağ yönetimi yazılımları, ġase Ethernet anahtarları, Yönlendiriciler, servis kartları ve güvenlik duvarı çözümleri aynı üretici firmanın ürünü olmalıdır. 21. Ġhale tarihi itibarı ile üretimi yada desteği bitmiģ veya bitmek üzere olan ürün ve modüller teklif edilemeyecektir. Teklif edilen tüm ürünlerin üretiminin ve desteğinin devam ettiğini belirtilen üretici firmadan alınan kaģeli ve imzalı belgeler dosya ekinde sunulmalıdır. 22. Firma teklif etmiģ olduğu bütün donanım ve yazılım ürünleri için Türkiye temsilcilikleri veya distribütörlerinden bu ihaleye özel satmaya, kurmaya ve teknik desteğini vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgelerini teklif dosyasında verecektir. 23. Cihazların kurulumları ve taģınmaları sırasında firma cihazlara fiziksel veya yazılımsal zararlar verirse verdiği zararı karģılamak zorundadır. 24. Tüm teklif edilecek sistemler 3 yıl garantili olmalıdır. 25. Tüm teklif edilecek sistemler sorunsuz olarak çalıģır ve ayarlanmıģ Ģekilde Ġdare ye teslim edilmelidir. 26. Teklif edilecek tüm sistemlerde yapılan ayarlamalar ve projeler imzalı olarak ve doküman halinde Ġdareye verilmelidir. 27. Ġdare, teklif edilecek sistemler ile ilgili ek bilgi ve doküman isteme hakkına sahiptir. Bu durumda yüklenici bu bilgi ve dokümanları temin etmelidir. 28. Sistem odasında yapılan çalıģmalar esnasında ortaya çıkabilecek kırılma, bozulma, çalıģamama gibi tüm aksaklıklar firma tarafından karģılanacaktır. 29. Sistem odasında kritik cihazlar çalıģtığı için buradaki yazılım, donanım, bilgi ve konfigürasyonlar güvenlikli bir Ģekilde korunarak gerekli kurulum iģlemleri yapılacaktır. ÇalıĢmanın baģlaması ve bitiģi 5 takvim gününü geçmeyecek olup bu süre içerisinde firma ve kurum arasında anlaģılarak en fazla 4 saat cihazlar kapatılabilecektir. Diğer çalıģma zamanlarında sistemler çalıģır ve hizmet verebilecek durumda olacaktır. 30. Firma çalıģmalar sırasında ilgili iģi üretici firmanın üst düzey sertifikasına sahip personeli desteğinde yapacaktır. 31. Tadilatın baģlama safhasından itibaren tüm iģ akıģını kurum belirleyecektir. 32. Gerekli topoloji ve konfigürasyon yapısı kurum tarafından belirlenecek olup (Yeni topoloji çalıģması mevcuttur) ihaleyi kazanan firma ile paylaģılacaktır. II. BAKIM ONARIM ve TEKNİK DESTEK 1. FİRMADA ARANAN ÖZELLİKLER 1. Firmanın Ankara da bürosu bulunacaktır. Firma bunu belgeleyerek dosya ekinde sunmalıdır. Sayfa 5 / 8

6 2. Firma nın Network alanında en az bir tane büyük ölçekli kurumla/firmayla sözleģmesi olması gerekmektedir. Bu sözleģme fotokopilerini firma kaģelenmiģ ve imzalanmıģ olarak kuruma dosya ekinde sunmalıdır. 3. Firma, bu kurumlarda, Backbone, WAN, LAN, VoIP veya ADSL alanlarında projeleri baģarıyla tamamlamıģ olduklarını belgelemelidir. Bu kurumlardan/firmalardan alınmıģ olmak Ģartıyla yapılan iģ ile ilgili faturaları ve referans mektuplarını dosyanın ekinde sunacaktır. 4. Firmanın bu Ģartname kapsamındaki Backbone, WAN, LAN ve VoIP iģlerini yapabilecek en az 5 teknik uzman personeli bulunacaktır. Bu personellerden en az 2 si firmanın Ankara bürosunda çalıģmakta olacaktır. Firma network alanında çalıģtırdığı uzman personellerinin SSK prim ödemelerinin makbuzlarının fotokopisini dosyaya ekleyecektir. (son prim ödeme dönemini kapsayacaktır.) 5. ġartname kapsamında satın alınması planlanan network cihazlarını kurup, her türlü ayarlarını yapabilecek, sorun çıktığında müdahale ederek sorunu en kısa zamanda çözebilecek, teklif edilen ürünlerin üretici firmaları tarafından verilen üst düzey network uzmanı sertifikalarına sahip en az 1 (bir) personeli bulunmalıdır. Bu personel/personellere ait üst düzey uzman sertifika nüshaları aslı gibi kaģelenmiģ ve imzalanmıģ olarak teklif ekinde verilecektir. Firma üst düzey network ve güvenlik uzmanı sertifikalarına sahip olan personel/personellerini en az 4 aydır çalıģtırmakta olduğunu SSK prim makbuz fotokopisi ile belgelemek zorundadır. 6. Firmanın TSE belgesi almıģ olması gerekmektedir. Firma TSE belgesinin fotokopisini dosyaya ekleyecektir. 2. MÜDAHALE VE ÇÖZÜM 1. Firma ya 7 gün / 24 saat baģvurabileceği telefon, fax, e-posta ve çağrı bilgileri kuruma Firma tarafından bir liste halinde verilecektir. 2. Firma garanti süresince bir arıza oluģtuğunda ve firmanın çağrı merkezine kayıt düģüldüğü andan itibaren 2 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Arıza bir iģ günü içerisinde çözülmelidir. Bu prosedür içerisinde firma kurumun doğrudan üretici firmadan satın aldığı hizmetini ve kurumun III.1.B Omurga Anahtar 2 maddesinde satın aldığı yedek Ģase ve kartları kullanılacaktır. Eğer arızanın tipinden dolayı hizmetinden yeni donanım bekleniyor ise ve mesai saatleri içerisinden sarkmıģ ise en yakın iģ günü beklenecektir. 3. Müdahale esnasında firma, garantisinin kapsadığı donanım ürünleri haricinde donanımsal olmayan (yazılım, konfigürasyon vb..) problemlerde en üst seviye desteği sağlayacak ve problemi en kısa sürede giderecektir. III. BAKANLIK ANA SİSTEM ODASI İHTİYAÇLARI: 1. YENİ ALINACAK OMURGA, SERVİS KARTLARI ve GARANTİ A. Omurga Anahtar 1 1. Bir adet Omurga anahtar. Modüler Ģasi tabanlı bir cihaz olacaktır. Üzerinde en az 9 adet modül yuvası olacaktır. 2. Bu cihaza Bakanlık sistem odasında çalıģan diğer omurga anahtarlardaki kartlar ve servis modülleri ile iģlemci modülleri takılabilecektir. 3. Cihaz üzerinde en az 2 adet en az 6000W AC güç ünitesi teklif edilecektir. Sayfa 6 / 8

7 4. Bu Ģase cihaz üzerinde tüm slotlar dolu ve en yoğun konfigürasyon olacak Ģekilde düģünülerek gerekli fan trayleri en uygun Ģekilde teklif edilecektir. 5. Bu Ģase ile birlikte ilerde gerekli olabilecek bağlantı aparatları ve montaj kitleri varsa teklif edilecektir. 6. Mevcut 13 slotlu Ģaselere ve yeni 9 slotlu Ģaseye de takılabilen ve mevcutlarla aynı özelliklerde bulunan 1 (bir) adet WS-SVC-FWM-1 Firewall servis modülü teklif edilecektir. B. Omurga Anahtar 2 1. Bu Ģase arızalar halinde değerlendirilmek üzere yedek olarak düģünülmüģ olup serviste olmayacaktır. 2. Bir adet Omurga anahtar. Modüler Ģasi tabanlı bir cihaz olacaktır. Üzerinde en az 13 adet modül yuvası olacaktır. 3. Bu cihaza bakanlık sistem odasında çalıģan diğer omurga anahtarlardaki kartlar ve servis modülleri ile iģlemci modülleri takılabilecektir. 4. Cihaz üzerinde en az 1 adet en az 6000W AC güç ünitesi teklif edilecektir. 5. Bu Ģase ile birlikte ilerde gerekli olabilecek bağlantı aparatları ve montaj kitleri varsa teklif edilecektir. 6. Mevcut 13 slotlu Ģaselere ve yeni 9 slotlu Ģaseye de takılabilen ve mevcutlarla aynı özelliklerde bulunan 1 (bir) adet WS-SVC-FWM-1 Firewall servis modülü teklif edilecektir. 7. Bu Ģase cihaz üzerinde tüm slotlar dolu ve en yoğun konfigürasyon olacak Ģekilde düģünülerek gerekli fan trayleri en uygun Ģekilde teklif edilecektir. C. Servis Kartları ve Modüller 1. 4 (Dört) adet 48 port 10/100/1000 Mbps switch kartı. Mevcut 13 ve 9 slotlu Ģaselere de takılabilen WS-6548-GE-TX switch kartı teklif edilecektir (iki) adet 48 port 10/100/1000 Mbps switch kartı. Mevcut 13 ve 9 slotlu Ģaselere de takılabilen WS-6748-GE-TX switch kartı teklif edilecektir. 3. Mevcut 13 slotlu Ģaselere ve yeni 9 slotlu Ģaseye de takılabilen ve mevcutlarla aynı özelliklerde bulunan 1 (bir) adet WS-SVC-FWM-1 Firewall servis modülü teklif edilecektir. D. Mevcut Donanımlar Üzerindeki Upgradeler: 1. Mevcut 6 adet WS-SUP720-3B iģlemci modülünün üzerindeki bellek birimleri (Bakanlığın yapısında ) desteklenen en üst seviyeye upgrade edilecektir. 2. Yeni topolojiye göre kurulacak yapıda cihazlarda bulunan bütün iģletim sistemleri ve firmware lerin en uygun versiyonları firma tarafından belirlenecek ve teklif edilecektir. Kurulumları da yapılacaktır. E. Garanti Uzatımı: (5 gün Sekiz Saat ve Ertesi gün ürün teslimi) 1. Teklif edilen tüm yeni ürünler için kesin kabul tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle üretici firmanın (5 gün Sekiz Saat ve Ertesi gün ürün teslimi) garantisi verilecektir. Sayfa 7 / 8

8 yılı Nisan ayından baģlamak üzere mevcutta bulunan ( MEVCUT DONANIM baģlığı altında olarak belirtilen) ürünler için (5 gün Sekiz Saat ve Ertesi gün ürün teslimi) kalitesinde 3 yıl sureyle garanti hizmeti satın alınacaktır 3. Bu ihale kapsamında önerilen ürünler ve mevcut ürünler için yukarıda belirtilen Ģartlarda garanti süresince ( 3 yıl ) kuruma, üretici firma teknik merkezine eriģim hakkı, Web üzerinden veya telefon ile problem bildirme, destek alma, ürünlerin yazılım güncellemeleri ve arızalı ürünlerin esasında ve ertesi iģ günü içerisinde yenisiyle değiģmesi sağlanacaktır. Ürünlerin, üretici firma teknik destek servisine kayıt ettirildiğine dair yazılı belge, ürünlerin teslim edilmesiyle birlikte, üretici firmadan alınıp kuruma teslim edilecektir. 4. Bu hizmetin kurum adına kayıt ettirildiği belgenecektir. Sayfa 8 / 8

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına Donanım ve Ağ Altyapısını Ġçeren Alım ĠĢidir.

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 597124S6-934.99-E.17337 14/09/2015 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için)

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) Sözleşme başlığı : Enerjisini Güneşden Alan Proje Yayın Referansı : TRC1/14/BSR/0029 1. Genel Tanım : (Mal Alımı ihaleleri

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel

Detaylı

1) AMAÇ VE KAPSAM. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Sistemi ile;

1) AMAÇ VE KAPSAM. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Sistemi ile; ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012 / 1569 KONU : SON BAŞVURU TARİHİ : 25.01.2012 KULÜP LĠSANS ONLINE BAġVURU VE KULÜPLER ĠLE KURUMSAL ĠLETĠġĠM PORTALI AĢağıda detayları belirtilen Kulüp Lisans

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı ĠĢi Ġçin Ġhale Ġlanı Özgül Tarım Makineleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited ġirketi,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA. TEKNĠK ġartnamesġ

ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA. TEKNĠK ġartnamesġ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA TEKNĠK ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER KAPSAM... 2 TANIM ve KISALTMALAR... 2 1. GENEL ġartlar... 3 2. ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA... 5 3. TESTLER... 14 4. ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA ÇERÇEVESĠ... 16 5. GARANTĠ, STANDART

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 1 Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal ve Hizmet Alımı için ihale ilanı Polatlı Ticaret Borsası, Ankara

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı