DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ"

Transkript

1 DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha önceden öğrenmiş oldukları İngilizce dil bilgisi yapılarını tekrar gözden geçirerek hatırlatmak ve daha detaylı alıştırmalarla öğrencilerin İngilizce dil bilgisini pekiştirmektir. IMT İngilizce Yazılı Anlatım I - II Bu dersin nihai amacı, öğrencilere "yazma sanatı"nı öğretmektir. Bu amaçla yola çıkan ders, özellikle akademik amaçlı yazmada gerekli olan bütünlük, açıklık, akıcılık, tutarlılık, istikrar ve doğru anlatım becerileri üzerinde durarak, öğrencilerin yeterlilik ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçlar. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerine yardımcı olabilmek için, derste sözlük kullanımını öğretmeye özel vakit ayrılmaktadır. Gerçek hayattaki yazma eylemlerine uygun olarak, derste öğrencilerin yazdıkları her ödevi düzelterek tekrar yazmaları teşvik edilecek ve edit etme süreçleri denetlenecektir. IMT İngilizce Sözlü Anlatım I - II Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü iletişim yeteneklerini geliştirmektir. Ders sırasında çeşitli yazılı metinler incelenir ve aktiviteler yapılır. Böylelikle öğrencilerin kendi görüşlerini organize etmeleri ve sözlü olarak iletme yeteneğini kazanmaları hedeflenir. Sözlü sunumlar yoluyla teorik bilgilerini uygulamaya koyma fırsatı bulurlar. IMT Çeviriye Giriş I - II Bu ders, öğrencilerin dil, araştırma, aktarım ve kültürel becerilerinin yanısıra yaratıcılıklarını da geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış aktivitelerden oluşmaktadır. Okuma ödevleri öğrencilerin çevirmenin yetkinlikleri, çeviri analizi ve zihinsel süreçler hakkında daha geniş bir bilgi edinmesine yardımcı olacaktır. IMT Sözcük Bilgisi ve Metin İncelemeleri I II Bu dersin amacı, farklı alanlara ilişkin metinlerin yapısal ve bağlamsal olarak incelenmesi yoluyla öğrencilerin sözcük bilgisini artırmaktır. Sözcük bilgisi konusunda yetkinlik, birarada kullanılan sözcük çiftlerine hakimiyet ve farklı alanlara ilişkin terminolojinin doğru kullanılması çevirmenlik mesleğinin "olmazsa olmaz" koşullarındandır. Bu doğrultuda, Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin dikkatli okuma, metin inceleme ve bunların yanı sıra bağlamdan sözcüklerin anlamını tahmin etme gibi stratejileri uygulayarak, karmaşık ve özgün metinleri anlama becerilerini ve sözcük bilgilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekir.

2 IMT İngilizce Sözlü İletişim I II Bu dersin amacı alanlarında gerekli olan topluluk önünde kullanılacak sözlü iletişim becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Dersin temel içerikleri, etkili konuşmanın ana ilkeleri, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, dinleyici analizi, dilin etkili kullanılabilmesi, sözlü iletinin hazırlanması, metinden okuma, konuşmaların hedef ve temel hatlarını belirleyebilmeyi ve ilgili taslak ve ön hazırlık gibi temel becerileri içerir. Sözlü iletişim becerisinin yeterliliği için önem teşkil eden kelime bilgisi (sözcüklerin yerinde kullanımı gibi) ve sesletim alanındaki (konuşmada sesin doğru kullanımı gibi) konularında üzerinde durulacaktır. Öğrencilere, verimli bir sözlü ileti için gerekli olan İngilizce yazı becerilerinin kazanılması için çeşitli faaliyetler sunulacaktır. Sınıfta yapılacak sunumlar ise öğrenciler için kuramsal bilgiyi uygulama olanağı olacaktır. Bu dersin müfredatı içinde kültürler arası farkındalığın geliştirilmesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Doğru iletişimi kurabilmek açısından öğrencilere hedef kültür hakkında gereken bilgiyi verebilmek, hedef-dil ve onun bağlı olduğu hedef-kültür arasındaki ilişkiyi görebilmelerini sağlamak dolayısı ile, dersin içeriğinde önemli bir yer teşkil eder. TRD Türk Dili I - II Türk dilinin dünya dilleri içindeki yerini belirtmek. Türk dilinin tarihi gelişimini ve bugününü tanıtmak. Türkiye Türkçesinin özelliklerini öğretmek, iyi ve doğru kullanımını sağlamak. ATA Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - II Atatürk'ü, Onun İlkelerini ve İnkılap tarihimizi doğru bir şekilde anlatıp genç nesillerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl kurulduğunu, hangi evrelerden geçtiğini, nasıl bir ekonomik, sosyal ve kültürel mirasa sahip olduğumuzun farkına varmalarını sağlamaktır. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tarihten gelen önemli sorunların özü ve esası hakkında bilgi vermektir. IMT Çeviri Kuramları I - II Dersin amacı çağdaş çeviri kuramlarındaki görüşleri öğrencilere aktarmaktır. Bu derste, çeviribilimin özerk fakat disiplinlerarası bir bilim dalı olarak kurulduğu ve çeviribilimde bir dönüm noktası sayılan 1970'lerden başlayarak öğrencilere çeviribilimin tarihsel arka planını aktarılır ve farklı düşünce okulları ve yaklaşımlar arasındaki bağlantıları kurularak kronolojik bir sırada anlatılır. Böylece çeviri hakkındaki nosyonların 20. ve 21. yüzyıllarda nasıl geliştiği ve çeşitli argümanların birbiri üzerine eklemlenişi gösterilir. IMT Yazılı Çeviriye Giriş I - II Öğrencilerin temel yazılı çeviri yaklaşımlarını anlamasını, farklı metin türlerine farklı çeviri

3 amaçlarıyla yaklaşabilmelerini ve çeviri kararlarını gerekçelendirmelerini sağlamak. Bu amaçla uygulamaları ve örneklendirmeleri yapabilmelerini sağlamak. IMT Sözlü Çeviriye Giriş I - II Bu ders sözlü çeviri alanına ve mesleğine giriş niteliği taşır. Ders programı, öğrencilere sözlü çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini tanıtarak, farklı sözlü çevirmenlik uygulamalarına kavramsal bir bakış açısı sağlamak üzere tasarlanmıştır.bu amaç doğrultusunda, öğrencilerle topluluk karşısında konuşma ve ses eğitimi çalışmaları ve not alma teknikleri üzerinde durulacak: sözlü çeviri alıştırmaları yapılacaktır.dersin bir diğer amacı ise, bağlamsal sözcük alıştırmalarıyla bu alanın kuşkusuz en öenmli unsurlarından biri olan terminoloji kullanımını geliştirmektir. IMT Karşılaştırmalı Dilbilgisi I - II Bu Dersin Amacı öğrencinin hem Ana Dildeki (Türkçe) hem de Erek Dildeki (Ingilizce) dilsel örgü içinde var olan kavram ve işleyiş ile ilgili farkındalığını artırmak ve öğrenciye karşılaştımalı inceleme ve çözümleme yeteneği kazandırmaktır. IMT Almanca I - II Başlangıç seviyesindeki öğrencilere Almanca dilini tanıtmak, Almanca dilini sözlü ve yazılı olarak geliştirmek. IMT Fransızca I - II Başlangıç seviyesindeki öğrencilere Fransızca dilinin temel kavramlarını öğretmek IMT İspanyolca I II Bu seviye Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasında A1 düzeyinin ilk bölümüne karşılık gelmektedir. Bu dersin sonunda öğrencilerin günlük hayat ile ilgili temel kelime ve deyimleri anlamaları, bu konuda soru sormaları ve cevaplamaları ve kısa söyleşiler yapmaları beklenmektedir. Yaşanılan yer, tanıdık kişiler hakkında basit ama tam bilgi vermeleri ve kısa, basit mektup yazmaları ve isim, adres gibi formlarda yer alan kişisel verileri tamamlamaları istenecektir. IMT Dilbilim I - II Bu ders öğrencilere dilbilimsel analiz yöntemlerini, kavramlarını ve terimlerini tanıtmayı, öğrencilerde dil bilincini oluşturmayı hedefler. Başta İngilizce ve Türkçe olmak üzere, çeşitli dillerin yapısal özelliklerinin karşılaştırılması yoluyla, öğrencilerin diller arasındaki farklılıklar ve tüm dillere ait ortak özellikler konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

4 OB Örgütsel Davranış I - II Bu dersin amacı, örgütsel davranış konusunu tanıtmak ve kişi ve grup davranışları ve örgüt sistemleri göz önünde bulundurularak etkin örgüt oluşturma konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu ders öğrencilerin değer ve tutumlar, iş tatmini, işe bağlılık, güdüleme, liderlik, iletişim, çatışma ve stres gibi temel kavramları anlamalarını ve çalışma ortamındaki bireysel ve grup süreçlerini tanımlama ve çözümlemelerini sağlamaktadır. TDE Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım Türkçenin yazılı anlatım kurallarını ve yollarını öğretmek ve uygulamalı olarak göstermek IMT Çeviri Teknikleri I - II Yazılı ve sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları ve uygulamalarını ele almak. Aktif ve pasif dillerin doğru ve akıcı kullanımını sağlamak. Çeşitli konulardaki terminoloji bilgisini arttırmak ve bu bilgiyi çeviri sürecine aktarabilmek için gerekli kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları yürütmek. Sözlü çevirinin yapılacağı ortamlarda karşılaşılabilecek zorlukları irdelemek ve söz konusu zorluklara çözümler sunmak. Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek ve telaffuz çalışmaları yürütmek. IMT Yazılı Çeviri I - II Dersin amacı öğrencilerin farklı metin türlerindeki çeviri yeteneğini geliştirmektir. Öğrenciler güncel olaylar, ekonomi, politika, uluslar arası ilişkiler alanlarında ve bilimsel, teknik, kültürel ve edebi metin türlerinde İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çeviri pratiği yaparlar. Çevirinin amacını belirlemek üzere metin analizi uygular ve çeviri süreçlerini yansıtan yorumlar yazarlar. Bu yorumlar, çeviri sürecinde karşılaştıkları dört düzeydeki çeviri problemlerini ve çevirinin amacıyla bağlantılı olarak buldukları çözümleri, bir diğer deyişle, çeviri kararlarını yansıtır. Ayrıca, eve verilen okumalar ve sınıf tartışmaları gündeme getirilen çeviri olgularını betimlemelerine yardımcı olur. IMT Sözlü Çeviri I - II Sözlü Çeviri dersi, iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere konferans çevirmeni olarak çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır. Bunlara ek olarak kavrama, not alma, özetleme ve hafıza becerilerinin geliştirilmesi hedefler arasındadır. Yarıyıl boyunca ekonomi, mühendislik..vs gibi çeşitli alanlarda çeviri pratiği yapılacaktır.

5 IMT Metin İncelemeleri I - II Öğrencilerin metinlere yaklaşırken farklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi edinmelerini sağlamak. Farklı metin türleri ve okuma biçimleri üzerinden çeviri odaklı okumalar yapmak. Uygulamalı metin incelemeleri aracılığıyla farklı okuma edimleri gerçekleştirmek.öğrencilerin farklı alanlarda çeviri yapabilmeleri için temel terminolojiyi kazandırmak. IMT Almanca III - IV Temel Almanca bilgisine sahip öğrencilerin Almanca sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek. IMT Fransızca III IV Temel Fransızca bilgisine sahip öğrencilerin Fransızca sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmek IMT İspanyolca III - IV Bu dersin sonunda öğrenciler geniş zaman ve geçmiş zamanda iletişim kurabilmek ve restoran gibi mekanlarda günlük dil kullanmayı ve yol tarifi vermek gibi konuları öğrenmiş olacaklardır. Bunlara ek olarak öğrenciler kişi, meslek, yer ve eşyaları tarif etmeyi ve biyografi gibi basit paragraf yazmayı ve okumayı öğreneceklerdir. IMT Çeviride Özel Konular III - IV IMT AB Terim ve Kavramları I - II Bu dersin amacı, özellikle İngilizceden Türkçeye ceza hukuku, sözleşme hukuku, uluslararası hukuk ve dış politika metinleri çevirisi üzerinde durarak, hukuk çevirisi konusunda öğrencilere kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır. Ders programı, öğrencilere, hukuk metinlerinin çevirilerinde, hukuk dilinin kendine özgü karmaşık yapısından ve hukuk terminolojisinden doğan güçlüklerle başa çıkmada kullanılan stratejileri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, hukukun farklı alanlarında kullanılan terimler ve hukukta yaygın olarak yer alan Latince terimler öğretilerek, öğrencilerin örnek çeviri çalışmalarında uygun teknikleri ve stratejileri kullanmalarına yardımcı olunacaktır. Kültürel çalışmalar alanındaki geleneklerin, kültür, kimlik ve çok kültürlü toplum tanımlarının teorik analizini yapmak, Avrupa fikrinin ortaya çıkışının analitik bir çalışmasını yapmak ve bununla birlikte Avrupa Birliği nin etkisiyle ortaya çıkan siyasi söylemi Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencilerinin terminolojik ve altyapı bilgisini zenginleştirecek biçimlerde çalışmak. IMT Mesleki Çeviriler I - II Dersin amacı öğrencileri, iş hayatında kullanılan çeşitli ticaret, işletme, finans, pazarlama ve

6 halkla ilişkiler dokümanlarıyla tanıştırmaktır. Bu dokümanlara örnek olarak sözleşmeler, anlaşmalar, standartlar, iş yazışmaları, finans raporları, pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyaları gösterilebilir. Öğrenciler, bu ve benzeri dokümanların İngilizce den Türkçe ye, Türkçe den İngilizce ye çevirilerini yapacaklar, bu ödevlerin gerektirdiği terminoloji ve metin geleneği araştırmalarını yürüteceklerdir. IMT Yazılı Çeviri Eleştirisi I - II Bu dersin amacı, geçmişte dilbilim ağırlıklı bir hata avcılığı süreci olarak algılanırken, son yıllarda kuramsal ve analitik bir yaklaşıma dönüşen çeviri eleştirisi konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır. Dersin materyali, çeviri eleştirisine yönelik işlevsel, betimleyici ve eleştirel söylem analizi gibi yaklaşımlardan oluşan mevcut eleştirel yaklaşımları kapsamaktadır. Öğrenciler, çeviri eleştirisi kuramlarına ilişkin okumalar yaparak ve birtakım çeviri eleştirilerini inceleyerek, söz konusu yaklaşımlara aşinalık kazanacaklar, ayrıca kendileri de çeviri metinler üzerine eleştirel çalışmalar yapacaklardır. IMT Sözlü Çeviri Eleştirisi I - II Sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları, paradigmaları ve uygulamalarını ele almak. Sözlü çeviri sürecinde başvurulan sorun çözme stratejilerini analiz etmek ve bu stratejilere eleştirel bakış açısı kazanmak. Çeşitli ortamlarda yapılmış sözlü çevirilere eleştiri getirmek. Kaynak ve erek dillerde yapılan genel terminoloji, deyim ve deyiş hatalarını irdelemek. Sözlü çeviride süreç ve sonuçları analitik ve eleştirel açıdan ele almak. IMT Almanca V - VI Orta derecede Almanca bilgisine sahip öğrencilerin Almanca dilini sözlü ve yazılı olarak yetkinleşmesine yönelik pratikler ve okumalar yapmak. IMT Fransızca V VI Orta derecede Fransızca bilgisine sahip öğrencilerin Fransızca dilini sözlü ve yazılı olarak yetkinleşmesine yönelik pratikler ve okumalar yapmak. IMT İspanyolca V- VI Bu seviye Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasında A2 düzeyinin ilk bölümüne karşılık gelmektedir. Her iki bölümün sonunda öğrencilerin basit kişisel ve aile bilgisi,

7 yaşanılan mekan ve iş yeri gibi farklı konularda kelime ve cümleleri anlıyor olması ve ayrıca öğrencilerin açık ve kısa mesajların ana fikirini anlamaları beklenmektedir. Basit ve kısa okuma parçaları da sınıfta yapılacaktır. IMT Çeviride Özel Konular V - VI Sosyal bilimler alanında erek dil olarak Türkçe'de karşılaşılacak çeviri zorluklarını çözmede gerekli kavramsal düşünme ve eleştirel yaklaşım becerisini, kuramsal çerçeveleri uygulamada doğrudan sınayarak edinmek anabaşlığı altında çevirmenin konumunu, hem çeviribilim açısından hem de fikri mülkiyet hukukunun ölçütleri açısından sorgulamak dersin asal eksenidir. Bu asal eksende sosyal bilimlerin her bir alanının özel sorunları değil, bir özel alanın kavramsal evrenine ve uygulama düzeyine nasıl yaklaşılmasının yöntemsel sorunları tartışılacaktır. Dersin uygulamasında basılı metinlerin haricinde farklı türlerden (kurmaca, belgesel ve belgeselimsi kurmaca türlerinde örnek filmlerden yararlanılacaktır. Öğrencilerin birikimi ve ilgi alanlarına göre ders malzemesi (hem kuramsal hem de uygulama metinleri) süreç içinde değişiklik gösterebilir. İkinci dilden çeviri sorunlarına girilip girilmeyeceğine yine öğrencilerin genel durumuna göre karar verilecektir. IMT Çevirmenler için Osmanlıca I - II Çevirmen adayları öğrencilerin Osmanlıca kaynaklı kelime bilgisini artırarak farklı metin türlerindeki dil hakimiyeti sağlamaları amacıyla Osmanlıca alfabesini öğrenmeleri ve günümüz Türkçesinde varlığını sürdüren kelimeleri çalışmak.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI

Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Dört yıllık lisans programının amacı Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Ulvican Yazar Sakarya Üniversitesi,uyazar@sakarya.edu.tr Özet Çeviri yetileri

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İŞLETME YÖNETİMİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İLETİŞİM BİLİMİ- HİT 1001 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI SHB117 Sosyal Hizmete Giriş (3 0 3) Sosyal refah kavramı, sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı, temel kavramlar ve yaklaşımlar,

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU I.YARIYIL TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 0690170026 Atatürk İlkeleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı