GoldMaster. PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu"

Transkript

1 GoldMaster PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu

2 Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý Güç ve Güç Kurulumu Tv ye baðlama Harici hoparlöre baðlama Temel Ýþlemler Sistem Kurulumu Temel Özellikler Þarjedilebilir batarya kurulumu Problem Çözümler Tanýtým GoldMaster taþýnabilir DVD oynatýcýyý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Cihaz 7 ekran ve DVD çalar içermektedir. Kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra kullanmak için daha güvenli bir yerde saklayýnýz. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ UYARI Elektrik çarpma tehlikesi, açmayýnýz. Elektrik çarpmasýna karþý dikkatli olunuz. Uyarý: Yangýn ve elektrik çarpmasý riskini azaltmak için cihazý yaðmura ve neme maruz býrakmayýnýz. ) Lütfen kýlavuzu dikkatlice okuyunuz ve tüm güvenlik önlemlerine uyunuz. 2) Cihazý suya yakýn ortamlardan uzak tutunuz. 3) Cihazý asla radyatör, ýsý regulatörü, fýrýn veya aþýrý ýsý veren cihazlarýn yakýnýnda tutmayýnýz. 4) Cihazýn kendi kablo ve fiþi dýþýnda herhangi bir kabloyu cihaza takmayýnýz. 5) Cihazý sadece temiz ve kuru bir bez ile siliniz. 6) Sadece fabrikanýn kullanma kýlavuzunda belirtilen aksesuarlarý kullanýnýnz. 7) Tüm bakým ve onarýmlar yetkili personellerce yapýlmasý gerekmektedir. Cihazda herhangi arýza olduðunda, güç kablosundan kaynaklanan bir arýza olduðunda, ekrar zarar gördüðünde, tuþ takýmlarý zarar gördüðünde en yakýn servis ile baðlantýya geçiniz. 8) Taþýma esnasýnda, cihazý sarsmadan ve üst tarafý yukarý gelecek þekilde taþýyýnýz.

3 PUSH M ODE EN M EN TER U - + Ana Özellikler Cihaz Görünümü Yüksek parlaklýkta 7 LCD ekran DVD, VCD, Mp3, MPEG4, CD, Jpeg, vb. diskler ile uyumludur. Dahili stereo hoparlör Dahili þarj edilebilir Lityum batarya SD/MMC Kart ve USB Disk Desteði PAL ve NTSC sistem desteði Tükçe ve ingilizce dil desteði, ileri/geri sarma ve tekrar fonksiyonu SETUP M U TE DC IN 9-2V OFF/ON Zoom fonskiyonu A V O U T VOL 0 2. SD kard giriþi 2. LCD anahtarý 3. Ayar tuþu 4. MODE tuþu 5. SESSÝZ GÝRÝÞ tuþu 9. Durdur 0. Menü tuþu. Oynat/Beklet 2. Açma topuzu 3. DC IN 9-2V 4. Güç Açma/Kapama anahtarý 5. USB port 6. AV OUT 7. Ses ayar düðmesi 8. Kulaklýk giriþi 2 3

4 Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý Lütfen bataryalarý kumanda içerisine aþaðýda gösterildiði gibi yerleþtiriniz RC-M42E Uzaktan kumandayý kullanýrken alýcý göz ile kumandanýn hizalandýðýndan emin olunuz. Makine ve kumanda arasýndaki uzaklýk 3 metreden fazla olmamalýdýr. Lütfen aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz. 2. Numara tuþlarý TITLE ( Baþlýk bilgisini göstermek için) 3. AUDIO (Ses dilini seçmek için) 4. SETUP (Ayar menüsüne giriþ ve çýkýþ) 5. Previous/Next butonu: (Oynatma esnasýnda Bir önceki/sonraki parçaya geçmek için) 6. Fast forward/backward butonu: (Ýleri/ geri sarmak için) 7.OSD ( Oynatma esnasýnda disk bilgisini göstermek için). ZOOM(Oynatmak sýrasýda zoom fonskiyonu için) 2. Menu (Giriþ ya da bir önceki menüye dönmek için) 3. Subtitle (DVD disk oynatýlýrken altyazý dilini seçmek için) 4. Angle (Çoklu açýlý oynatmalarda görüþ açýsýný deðiþtirmek için) 5. A-B (A ve B arasý belirli bir bölüm üzerinde tekrarlamak içindir, tekrar basýþta tekrarlanan oynatmayý durdurur.) 6. Repeat (Oynatma baþlýðýný, bölümünü veya parçasýný tekrarlamak için) Not. Yere düþürmekten veya nemli ortamlara býrakmaktan kaçýnýnýz. 2. Alýcý göz ekranýný güneþ ýþýnlarýna maruz býrakmayýnýz. 2. Eðer kumanda çalýþmýyorsa, lüften pillerini deðiþtiriniz. RC-M42E 8. Play/pause (Oynat/beklet) 7. Return (Ana menüye dönmek için) 9. Stop ( oynatmayý durdurmak için kere basýnýz, ardýndan durduðunuz yerden tekrar baþlamak için butonuna basýnýz. Oynatmayý tamamen durdurmak için 2 kere basýnýz. 0. MODE (Kaynaðý seçmek için) 4 8. MUTE(Sesi kapatmak için) 9. VOL +/- (Sesi ayarlamak için) 20: Enter ( Onay için) 5

5 DC IN 9-2V DC IN 9-2V + - DC IN 9-2V Güç ve Kurulum Cihazýn saðýndaki çýkýþ soketine AC/DC adaptörü DC IN 9-2 takýnýz. Cihazýn bir diðer ucu AC güç prizine takýlý olmalýdýr. Lütfen aþaðýdaki talimatlarý okuyunuz. Tv ye baðlama Yüksek kalite resim ve stereo ses için cihazý televizyona da baðlanabilirsiniz. Bunun için aþaðýdaki diyagrama bakabilirsiniz: VOL AV OUT OFF/ON AV kablosu VOL AV OUT OFF/ON (Paket içeriðinde yoktur) Eðer baðlantý için araç çakmak soket adaptörünü kullanýyorsanýz: Çakmak adaptörünün bir ucunu cihazdaki DC IN 9-2V soketine, diðer ucunu ise araç çakmak soketine baðlayýnýz. Baðlantý için aþaðýdaki þekle bakabilirsiniz. AUDIO IN VIDEO IN TV VOL AV OUT OFF/ON Not Oto sigara çakmaðý apatörü bataryayý þarj etmek için kullanýlamaz. Oto sigara çakmaðý adaptörü sadece oto gücü desteði 9-2 V ile çalýþýr. Lütfen makinayý Tv ye baðlamak için AV kablosu kullanýnýz. Baðlantýnýn doðru yapýldýðýndan emin olunuz. 6 7

6 + - DC IN 9-2V RC-M42E RC-M42E Harici hoparlöre baðlanma Temel iþlemler DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, Mp3 gibi diskleri oynatma; DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 VOL AV OUT AV kablosu OFF/ON. Cihaz güç baðlantýsýný yapýnýz. 2. Cihazý açýnýz ve görüþ için en uygun monitör pozisyonunu ayarlayýnýz.. 3. ON butonuna basýnýz, ekrana aþaðýdaki görüntü gelecektir; DVD MEDIA (Paket içeriðinde bulunmaz) DVD moduna ya da Media moduna girmek için tuþlarýna basýnýz ve ENTER tuþu ile onaylayýnýz. Media modunu seçerken, USB ve SD/MMC kartýn takýlý olduðundan emin olunuz. TV VIDEO IN AUDIO IN ANFÝ 4. Disk kapaðýný açýnýz ve etiketli yüzün yukarý geleði þekilde bir disk yerleþtiriniz. 5. Disk kapaðýný kapatýnýz. Cihaz diski okuyacak ve oynatmaya baþlayacaktýr. 6. Durdurmak için bir kere butonuna, kaldýðýnýz yerden oynatmaya dönmek için bir kere butonuna, oynatmayý tamamen durudurmak için tuþuna iki kez basýnýz. 7. Oynatma durduðunda lütfen OFF tuþuna basarak cihazý kapatýnýz. Not: Lütfen USB cihazý ya da SD/MMC kartlarý takýlý iken baðlantýyý kesmeyiniz. Fonksiyonel hata meydana gelebilir. Merkez hoparlör Oynatma esnasýnda durdurma Sol ön hoparlör Sað ön hoparlör DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 oynat/beklet Oynatma esnasýnda durdurmak için dönmek için tekrar basýnýz. butonuna basýnýz. Oynatmaya SUBWOFER Not Beklet, durdur veya disk yok durumunda cihaz yaklaþýk 3 dakika korumada olacaktýr. Çýkmak için herhangi bir butona basmayýnýz. Yön Tuþu Giriþ Baþlýk ve bölüm menüsü ile DVD diski oynatma Baþlýk Menü Not Sol arka hoparlör Sað arka hoparlör Cihazda 5. kanal yoktur.ancak, anfi baðlantýsý yaptýktan sonra çýkýþ sesi 5. kanal olabilir. Baþlýk ve bölüm menülü bazý DVD diskleri için, menü sayfasýna girmek için MENU butonuna basýnýz ve yön tuþlarýný kullanarak seçim yapýnýz, ENTER ile onaylayýnýz. 8 9

7 RC-M42E RC-M42E Temel Ýþlemler Hýzlý ileri ve hýzlý geri DVD MPEG4 SVCD VCD CD Temel Ýþlemler Belirli bölümün tekrarý DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD formatlarý oynatýlýrken, cihaz ileri-geri alma özelliðine sahiptir..[ ] tuþuna sýralý olarak basýldýðý zaman cihaz 2, 4, 8, 6, 32 hýzlarý ile oynatmayý ileri alacaktýr. 2X 4X DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3 diskleri oynatýlýrken, kullanýcýlar belirli bir bölümü tekrar oynatmak isteyebilir. Oynatma sýrasýnda, A-B ilk basýþ, A noktasýný, ikinci basýþ ise A B noktasýný belirleyecektir. Daha sonra cihaz A-B arasýný otomatik olarak tekrarlayacaktýr. 32X 6X 8X Normal oynatmaya dönmek için üçüncü kez A-B tuþuna basýnýz. AB 2.[ ] tuþuna sýralý olarak basýldýðý zaman cihaz 2, 4, 8, 6, 32 hýzlarý ile oynatmayý geri alacaktýr. 2X 4X Ýleri arama Geri arama Numara tuþlarý 32X 6X 8X A-B Açý tuþu Tekrar Oynatma DVD MPEG4 SVCD VCD CD Açý Seçimi DVD DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD diskleri oynatýlýrken, kullanýcý bir bölümü, baþlýðý ya da tüm diski tekrar oynatabilir. DVD diskleri için, bölümü tekrar oynatmak için, REPEAT tuþuna basýnýz, baþlýðý oynatmak için ayný tuþa tekrar basýnýz; üçüncü kez basýþýnýz tüm diski tekrar ;Press it again oynatacaktýr, tekrarý iptal etmek için tekrar REPEAT tuþuna basýnýz. Bölüm Baþlýk Tümü Tekrar kapalý Mp3 diskleri için, geçerli parçayý tekrar etmek için REPEAT tuþuna basýnýz, klasör tekrarý için ayný tuþa tekrar basýnýz, iptalk etmek için ise üçüncü kez basýnýz. Çoklu açý ile çekilmiþ DVD filmleri oynatýlýrken, Angle, tuþuna bastýðýnýz zaman yandaki ekraný göreceksiniz. Numara tuþlarýna basarak istediðiniz açýyý seçebilirsiniz. Normal oynatmaya dönme için yine ayný Angle tuþuna basýnýz, cihaz varsayýlan açý ile oynatmaya devam edecektir. Not /4 2 /4 3 /4 Biri tekrar Klasör tekrar Tekrar kapalý Bu fonksiyon yalnýzca çoklu açý ile çekilmiþ, DVDler içindir. 4 /4 CD/VCD diskleri için parça ve tüm diskin ekrarý için tekrarlý olarak REPEAT tuþuna basýnýz. Parça Tümü Tekrar kapalý 0

8 RC-M42E Temel Ýþlemler Zoom in/out DVD MPEG4 SVCD VCD DVD,MPEG4,SVCD,VCD diskleri oynatýlýrken kullanýcýlar zoom in ya da zoom out yapabilirler. Oynatma sýrasýnda zoom tuþuna basýldýðýnda görüntü ilk dört basýþta büyüyecek, daha sonraki basýþlarda ise sýra ile normal boyutuna dönecektir.. Görüntü büyütüldüðü zama [ görüntü hareket ettirilebilir. ] tuþlarý kullanýlarak 2X 3X 4X /2X /3X /4X Temel Ýþlemler JPG dosyasý oynatma JPG diski koyulduðu zaman, cihaz oynatmaya baþlayacaktýr. 2 "MENU"tuþuna basaraki dosyalarý listeleyiniz. 3 JPG dosyalarý oynatýlýrken, [ ]tuþuna basýldýðýnda resimler önizleme modunda görüntülenir. [ ] tuþlarý ile resim seçilip, ENTER tuþuna basýlarak görüntülenebilir 4 [ ] týþlarý ve ENTER ile menüden resim dosyalarý seçilebilir. 5 Dosyalarý oynatmak için[ ]tuþuna ya da ENTER tuþuna basýnýz. 6 Resimleri saat yönü ya da tersine çevirmek için[ ] ve [ ] tuþlarýný kullanýnýz. 7 [ ] ve [ ] tuþlarýný kullanarak, resimleri yatay ve dikey yönde çevirebilirsiniz. 8 Resimler görüntülenirkenosd tuþuna basarak, farklý resim giriþ modlarýný seçebilirsiniz a. Yukarýdan aþaðýya b. Aðaðýdan yukarýya c. Soldan sað d. Saðdan sola e. Sol üstten sað alta f. Sað üstten sol alta g. Sol alttan sað üste h. Sað alttan sol üste I. Yatay merkezden her iki yana j. Dikey merkezden yanlara k. Üstten alt merkeze l. Saðdansol merkeze m. Dört üst pencereden sað alta n. Dört sol taraftan sað tarafa o. Dört kenarden merkeze Zoom in/out Mp3 file Dosyasý Oynatma.Mp3 diskini, USB diski ya da SD kartý cihaza takýnýz. 2.MP3 dosyasýný seçmek için [ ] tuþlarýna ya da ENTER a basýnýz. Seçilen dosyayý oynatmak için [ ] ya da ENTER tuþuna basýnýz Dir 00 \Ctyy\... Mp3 TRACK0 Mp3 TRACK02 Mp3 TRACK03 Mp3 TRACK04 Mp3 TRACK05 2 3

9 Sistem Ayarlarý Tercihler Sayfasý --Tercihler Sayfasý-- Ses English Türkçe Disk Menüsü Ebeveyn Varsayýlan Ses Dili --Tercihler Sayfasý-- Ses English Türkçe Disk Menüsü KAPALI Ebeveyn Varsayýlan Dili --Tercihler Sayfasý-- Ses English Türkçe Disk Menüsü Ebeveyn Varsayýlan Menü Dili --Tercihler Sayfasý-- Ses Çocuk Güv. 2 G 3 PG Disk Menüsü 4 PG 3 5 PGR Ebeveyn 6 R Varsayýlan 7 NC 7 8 Yetiþkin Ebeveyn Kontrolü Ses : Bu seçenek ile DVD disklerin ses seçeneðini ayarlayabilirsiniz. Varsayýlan Ýngilizce dir. Not: Ses dili her diskin içeriðine baðlýdýr. Kullanýcý ses dilini yalnýzca oynatma sýrasýnda deðiþtirebilir. Tercih edilen altyazý dilini ekranda göstermek için seçiniz. dili diskin içeriðine baðlýdýr. yý oynatma sýrasýnda SUBTITLE seçeneðine basarak da deðiþtirebilirsiniz. Disk Menüsü BU fonksiyonu disk içinde kayýtlý olan menü dilini ayarlamak için kullanabilirsiniz. Varsayýlan dil Ýngilizce dir. Not: Disk menü dilleri diskin içeriðine baðlýdýr. Ebeveyn : ayarlarý Bu seçenek ile uygun olmayan disk görüntülerini ebeveyn kontrol seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ýsteðe baðlý ebeveyn kontrol seviyeleri; Çocuk güvenliði, G, PG, 2, PGR, R, Nc7, Yetiþkin. Varsayýlan ayar; Yetiþkin Teknik Özellikler Uyumlu Diskler: DVD+R/RW, DVD-R/RW,CD-DA, CD-R/RW, MP3,JPEG,VCD2. Sinyal Sistemi: PAL/NTSC Panel Boyutu: 7 inch Frekans Cevabý: 20Hz~20kHz Video Çýkýþý: Vp-p/75 Ohm Ses Çýkýþý:.4Vrms/0kOhm Ses S/G oraný: 80dB den daha iyi Dinamik Oran: 85dB den daha iyi USB: USB. Laser: Yarý iletken laser, dalga boyutu: 650nm/795nm Güç Kaynaðý: DC 9-2V Güç Tüketimi: 0W Çalýþma Sýcaklýðý: 5~40 derece Aðýrlýk: 0.79kg Boyutlar: (GxUxY) : 203x68x44mm Batarya: Li-polimer Note:. Cihazýn JPEG dosyalarýný okuma kalitesi ve hýzý, dosyalarýn çözünürlük ve sýkýþtýrýlma oranlarýna doðrudan baðlýdýr. Bazý dosyalar disk kalitesine ve formatýna baðlý olarak oynatýlamayabilir. 2.Bazý DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW diskleri yazma þartlarý kalitesine baðlý olarak oynatýlamayabilir. Þarj edilebilir batarya kullanýmý Cihaz uzun ömürlü li-polimer þarj edilebilir bataryaya sahiptir. Batarya hafýza etkisine sahip bu da batarya tam ya da yarý dolu olmasýna raðmen güvenli þekilde þarj olmasýný saðlar. Batarya yaklaþýk 2 saat içinde þarj olur. Þarjedilebilir Batarya Uyarýlarý Cihaz kapandýðý zaman þarj edilebilir, sürekli güç kaynaðýný baðladýðýnýz zaman, ilk olarak kýrmýzý ýþýðý görürsünüz, batarya dolduðunda ise sarý ýþýk yanacaktýr. Þarjedilebilir bataryanýn kullanýmý ve bakýmý --Tercihler Sayfasý-- Ses Disk Menüsü Ebeveyn Varsayýlan Fabrika Ayarlarý Reset Varsayýlan: Tüm seçenekleri resetlemek ve fabrika ayarlarýna dönmek için bu seçeneði kullanýnýz.. Normal çalýþma sýcaklýðý: 0 C ~45 C 2. Cihazý kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþten çekiniz. 3. Cihazýn uzun süre çalýþtýrýlmasý durumunda ýsýnmasý normaldir, herhangi bir arýza söz konusu deðildir. 4. Cihazýn herhangi bir sebeple darbe almasýný önlemek için güvenli bir yere yerleþtiriniz. 6 7

10 Sistem Ayarlarý Sistem Ayarlarý Genel Ayarlar Sayfasý-- Ekran Koruyucu Wide PAL OFF O N Setup tuþuna bastýðýnýz zaman, ayar menüsü görülecektir. Genel Kurulum Sayfasý içerisinde tuþlarýyla seçenekler üzerine geliniz. ENTER tuþu ile giriþ yapýnýz tuþlarýný kullanarak ayar yapacaðýnýz seçeneðe gidiniz. ENTER tuþu ile seçiminizi onaylayýnýz. tuþuyla çýkýþ yapýnýz. Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide PAL KAP Ekran Koruyucu AÇIK KAPALI Ekran Koruyu u: Ekran koruyucuyu aktif etmek için bu seçeneði kullanýnýz. Genel Ayarlar Sayfasý TV Görüntüsü : Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide Normal/PS PAL Normal/LB OFF Wide Ekran Koruyucu O N Bu seçenek ile kullanýcý ekran görünüm formatýný (Normal/PS, Normal L/S, Geniþ) olarak ayarlayabilir. Varsayýlan Wide olarak ayarlýdýr. Not: Fonksiyon DVD diskinin kayýtlý görüntü oranýna baðlýdýr. Lütfen 6:9 geniþ ekran kullanýrken Wide(geniþ) (6:9) u seçiniz. Video Ayar Sayfasý Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide PAL PAL KAP NTSC Ekran Koruyucu AÇIK TV Type : TV standartýný (PAL,NTSC) olarak seçebilirsiniz. Varsayýlan ayar PAL dir Video Ayar Sayfasý-- Kalite Panel Kalitesi Video Ayar Sayfasýna Git Bu seçenek video görüntü kalitesini ayarlamada kullanýlýr. Parlaklýk, Kontrast, Renk, Doyma gibi Tüm bu seçeneklerin varsayýlaný 00 dýr. Angle Mark : Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide PAL KAP KAPALI AÇIK Ekran Koruyucu AÇIK Oynatma sýrasýnda açýlarý görüntülemeniz içindir. Tercih edilen ayar: AÇIK, KAPALI Varsayýlna: AÇIK Þifre Ayar Sayfasý Video Ayar Sayfasý-- Wide PAL KAP Ekran Koruyucu AÇIK English Türkçe : Cihaz menüsünü ingilizce ya da türkçe olarak ayarlayabilirsiniz. Þifre Þifre Ayar Sayfasý-- Bu seçeneðe gelerek, dört haneli þifrenizi ayarlayabilirsiniz. Bütün ebeveyn kontrol özellikleri þifre korumasý altýndadýr. The default password is Þifre Ayar Sayfasýna Git 4 5

11 Pratik Çözümler PROBLEM Ses yok ya da bozuk ses Ekranda simgesi görünüyor Resim bozuk ÇÖZÜM Cihaz baðlantýlarýnýn doðru olduðundan emin olunuz. Bütün kablolarýn doðru soketlere baðlandýðýndan emin olunuz. Ýþlem ya da özellik þu anda gerçekleþtirilemez çünkü:. Disk yazýlýmý tarafýndan kýsýtlanmýþtýr. 2. Bu özellik disk tarafýndan desteklenmemektedir (Açý özelliði vs.) 3. Bu özellik þu an geçerli deðil. 4. Aralýk dýþýnda bölüm ya da baþlýk numarasý seçtiniz. Diskiniz bozuk olabilir, baþka bir disk deneyiniz. Ýleri ve geri alma esnasýnda oluþabilecek bozukluklar normaldir. GoldMaster Ýleri ya da geri sarmýyor Bazý diskler hýzlý taramanýn ya da bölüm atlamanýn yasak olduðu þekilde düzenlenmiþtir. Atlatma iþlemini yapmak istediðiniz zaman, ekranda iþlemin yapýlamayacaðý ile alakalý uyarý gelecektir. Teknik Özellikler ve tasarým haber verilmeksizin deðiþtirilebilir, telif haklarý saklýdýr. CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 0 YILDIR. Ýthalatçý Firma 8

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi.

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi. SEL GoldMaster www.goldmaster.com.tr D-8030 USB USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi REL BAND VOL+ MUTE AMS SRC VOL- AUX IR Not: Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen kullanma kýlavuzunu dikkatlice

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu

www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler 1 BAŞLARKEN 2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ 3 2. MONİTÖRÜN GÖRÜNÜŞÜ 4 UZAKTAN KUMANDANIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 5 SİSTEM BAĞLANTILARI

İçindekiler 1 BAŞLARKEN 2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ 3 2. MONİTÖRÜN GÖRÜNÜŞÜ 4 UZAKTAN KUMANDANIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 5 SİSTEM BAĞLANTILARI İçindekiler 1 BAŞLARKEN 1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1.2 TELİF HAKKI KORUMASI 1.3 PAKET İÇERİĞİ 2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ 2.1 ÖNDEN GÖRÜNÜŞ 2.2 SAĞDAN GÖRÜNÜŞ 2.3 SOLDAN GÖRÜNÜŞ 2.4 ALTTAN GÖRÜNÜŞ 3 2. MONİTÖRÜN

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi: 15.12.2015 Son Güncelleme: 16.12.2015 İçindekiler 1 Teknik Özellikler...... 3 2 Uyarı... 3 3 Cihazınızı

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

INSTRUCTIONS 14.TV fonksiyonu Analog TV uygulaması analog Tv ye girmek için multimedya anabirimdeki TV ikonuna dokunun. Istasyon tarama otomatik tarama düşük frekanstan yüksek frekansa geçmek için basın,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon y type Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı