GoldMaster. PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu"

Transkript

1 GoldMaster PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu

2 Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý Güç ve Güç Kurulumu Tv ye baðlama Harici hoparlöre baðlama Temel Ýþlemler Sistem Kurulumu Temel Özellikler Þarjedilebilir batarya kurulumu Problem Çözümler Tanýtým GoldMaster taþýnabilir DVD oynatýcýyý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Cihaz 7 ekran ve DVD çalar içermektedir. Kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra kullanmak için daha güvenli bir yerde saklayýnýz. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ UYARI Elektrik çarpma tehlikesi, açmayýnýz. Elektrik çarpmasýna karþý dikkatli olunuz. Uyarý: Yangýn ve elektrik çarpmasý riskini azaltmak için cihazý yaðmura ve neme maruz býrakmayýnýz. ) Lütfen kýlavuzu dikkatlice okuyunuz ve tüm güvenlik önlemlerine uyunuz. 2) Cihazý suya yakýn ortamlardan uzak tutunuz. 3) Cihazý asla radyatör, ýsý regulatörü, fýrýn veya aþýrý ýsý veren cihazlarýn yakýnýnda tutmayýnýz. 4) Cihazýn kendi kablo ve fiþi dýþýnda herhangi bir kabloyu cihaza takmayýnýz. 5) Cihazý sadece temiz ve kuru bir bez ile siliniz. 6) Sadece fabrikanýn kullanma kýlavuzunda belirtilen aksesuarlarý kullanýnýnz. 7) Tüm bakým ve onarýmlar yetkili personellerce yapýlmasý gerekmektedir. Cihazda herhangi arýza olduðunda, güç kablosundan kaynaklanan bir arýza olduðunda, ekrar zarar gördüðünde, tuþ takýmlarý zarar gördüðünde en yakýn servis ile baðlantýya geçiniz. 8) Taþýma esnasýnda, cihazý sarsmadan ve üst tarafý yukarý gelecek þekilde taþýyýnýz.

3 PUSH M ODE EN M EN TER U - + Ana Özellikler Cihaz Görünümü Yüksek parlaklýkta 7 LCD ekran DVD, VCD, Mp3, MPEG4, CD, Jpeg, vb. diskler ile uyumludur. Dahili stereo hoparlör Dahili þarj edilebilir Lityum batarya SD/MMC Kart ve USB Disk Desteði PAL ve NTSC sistem desteði Tükçe ve ingilizce dil desteði, ileri/geri sarma ve tekrar fonksiyonu SETUP M U TE DC IN 9-2V OFF/ON Zoom fonskiyonu A V O U T VOL 0 2. SD kard giriþi 2. LCD anahtarý 3. Ayar tuþu 4. MODE tuþu 5. SESSÝZ GÝRÝÞ tuþu 9. Durdur 0. Menü tuþu. Oynat/Beklet 2. Açma topuzu 3. DC IN 9-2V 4. Güç Açma/Kapama anahtarý 5. USB port 6. AV OUT 7. Ses ayar düðmesi 8. Kulaklýk giriþi 2 3

4 Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý Lütfen bataryalarý kumanda içerisine aþaðýda gösterildiði gibi yerleþtiriniz RC-M42E Uzaktan kumandayý kullanýrken alýcý göz ile kumandanýn hizalandýðýndan emin olunuz. Makine ve kumanda arasýndaki uzaklýk 3 metreden fazla olmamalýdýr. Lütfen aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz. 2. Numara tuþlarý TITLE ( Baþlýk bilgisini göstermek için) 3. AUDIO (Ses dilini seçmek için) 4. SETUP (Ayar menüsüne giriþ ve çýkýþ) 5. Previous/Next butonu: (Oynatma esnasýnda Bir önceki/sonraki parçaya geçmek için) 6. Fast forward/backward butonu: (Ýleri/ geri sarmak için) 7.OSD ( Oynatma esnasýnda disk bilgisini göstermek için). ZOOM(Oynatmak sýrasýda zoom fonskiyonu için) 2. Menu (Giriþ ya da bir önceki menüye dönmek için) 3. Subtitle (DVD disk oynatýlýrken altyazý dilini seçmek için) 4. Angle (Çoklu açýlý oynatmalarda görüþ açýsýný deðiþtirmek için) 5. A-B (A ve B arasý belirli bir bölüm üzerinde tekrarlamak içindir, tekrar basýþta tekrarlanan oynatmayý durdurur.) 6. Repeat (Oynatma baþlýðýný, bölümünü veya parçasýný tekrarlamak için) Not. Yere düþürmekten veya nemli ortamlara býrakmaktan kaçýnýnýz. 2. Alýcý göz ekranýný güneþ ýþýnlarýna maruz býrakmayýnýz. 2. Eðer kumanda çalýþmýyorsa, lüften pillerini deðiþtiriniz. RC-M42E 8. Play/pause (Oynat/beklet) 7. Return (Ana menüye dönmek için) 9. Stop ( oynatmayý durdurmak için kere basýnýz, ardýndan durduðunuz yerden tekrar baþlamak için butonuna basýnýz. Oynatmayý tamamen durdurmak için 2 kere basýnýz. 0. MODE (Kaynaðý seçmek için) 4 8. MUTE(Sesi kapatmak için) 9. VOL +/- (Sesi ayarlamak için) 20: Enter ( Onay için) 5

5 DC IN 9-2V DC IN 9-2V + - DC IN 9-2V Güç ve Kurulum Cihazýn saðýndaki çýkýþ soketine AC/DC adaptörü DC IN 9-2 takýnýz. Cihazýn bir diðer ucu AC güç prizine takýlý olmalýdýr. Lütfen aþaðýdaki talimatlarý okuyunuz. Tv ye baðlama Yüksek kalite resim ve stereo ses için cihazý televizyona da baðlanabilirsiniz. Bunun için aþaðýdaki diyagrama bakabilirsiniz: VOL AV OUT OFF/ON AV kablosu VOL AV OUT OFF/ON (Paket içeriðinde yoktur) Eðer baðlantý için araç çakmak soket adaptörünü kullanýyorsanýz: Çakmak adaptörünün bir ucunu cihazdaki DC IN 9-2V soketine, diðer ucunu ise araç çakmak soketine baðlayýnýz. Baðlantý için aþaðýdaki þekle bakabilirsiniz. AUDIO IN VIDEO IN TV VOL AV OUT OFF/ON Not Oto sigara çakmaðý apatörü bataryayý þarj etmek için kullanýlamaz. Oto sigara çakmaðý adaptörü sadece oto gücü desteði 9-2 V ile çalýþýr. Lütfen makinayý Tv ye baðlamak için AV kablosu kullanýnýz. Baðlantýnýn doðru yapýldýðýndan emin olunuz. 6 7

6 + - DC IN 9-2V RC-M42E RC-M42E Harici hoparlöre baðlanma Temel iþlemler DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, Mp3 gibi diskleri oynatma; DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 VOL AV OUT AV kablosu OFF/ON. Cihaz güç baðlantýsýný yapýnýz. 2. Cihazý açýnýz ve görüþ için en uygun monitör pozisyonunu ayarlayýnýz.. 3. ON butonuna basýnýz, ekrana aþaðýdaki görüntü gelecektir; DVD MEDIA (Paket içeriðinde bulunmaz) DVD moduna ya da Media moduna girmek için tuþlarýna basýnýz ve ENTER tuþu ile onaylayýnýz. Media modunu seçerken, USB ve SD/MMC kartýn takýlý olduðundan emin olunuz. TV VIDEO IN AUDIO IN ANFÝ 4. Disk kapaðýný açýnýz ve etiketli yüzün yukarý geleði þekilde bir disk yerleþtiriniz. 5. Disk kapaðýný kapatýnýz. Cihaz diski okuyacak ve oynatmaya baþlayacaktýr. 6. Durdurmak için bir kere butonuna, kaldýðýnýz yerden oynatmaya dönmek için bir kere butonuna, oynatmayý tamamen durudurmak için tuþuna iki kez basýnýz. 7. Oynatma durduðunda lütfen OFF tuþuna basarak cihazý kapatýnýz. Not: Lütfen USB cihazý ya da SD/MMC kartlarý takýlý iken baðlantýyý kesmeyiniz. Fonksiyonel hata meydana gelebilir. Merkez hoparlör Oynatma esnasýnda durdurma Sol ön hoparlör Sað ön hoparlör DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 oynat/beklet Oynatma esnasýnda durdurmak için dönmek için tekrar basýnýz. butonuna basýnýz. Oynatmaya SUBWOFER Not Beklet, durdur veya disk yok durumunda cihaz yaklaþýk 3 dakika korumada olacaktýr. Çýkmak için herhangi bir butona basmayýnýz. Yön Tuþu Giriþ Baþlýk ve bölüm menüsü ile DVD diski oynatma Baþlýk Menü Not Sol arka hoparlör Sað arka hoparlör Cihazda 5. kanal yoktur.ancak, anfi baðlantýsý yaptýktan sonra çýkýþ sesi 5. kanal olabilir. Baþlýk ve bölüm menülü bazý DVD diskleri için, menü sayfasýna girmek için MENU butonuna basýnýz ve yön tuþlarýný kullanarak seçim yapýnýz, ENTER ile onaylayýnýz. 8 9

7 RC-M42E RC-M42E Temel Ýþlemler Hýzlý ileri ve hýzlý geri DVD MPEG4 SVCD VCD CD Temel Ýþlemler Belirli bölümün tekrarý DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD formatlarý oynatýlýrken, cihaz ileri-geri alma özelliðine sahiptir..[ ] tuþuna sýralý olarak basýldýðý zaman cihaz 2, 4, 8, 6, 32 hýzlarý ile oynatmayý ileri alacaktýr. 2X 4X DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3 diskleri oynatýlýrken, kullanýcýlar belirli bir bölümü tekrar oynatmak isteyebilir. Oynatma sýrasýnda, A-B ilk basýþ, A noktasýný, ikinci basýþ ise A B noktasýný belirleyecektir. Daha sonra cihaz A-B arasýný otomatik olarak tekrarlayacaktýr. 32X 6X 8X Normal oynatmaya dönmek için üçüncü kez A-B tuþuna basýnýz. AB 2.[ ] tuþuna sýralý olarak basýldýðý zaman cihaz 2, 4, 8, 6, 32 hýzlarý ile oynatmayý geri alacaktýr. 2X 4X Ýleri arama Geri arama Numara tuþlarý 32X 6X 8X A-B Açý tuþu Tekrar Oynatma DVD MPEG4 SVCD VCD CD Açý Seçimi DVD DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD diskleri oynatýlýrken, kullanýcý bir bölümü, baþlýðý ya da tüm diski tekrar oynatabilir. DVD diskleri için, bölümü tekrar oynatmak için, REPEAT tuþuna basýnýz, baþlýðý oynatmak için ayný tuþa tekrar basýnýz; üçüncü kez basýþýnýz tüm diski tekrar ;Press it again oynatacaktýr, tekrarý iptal etmek için tekrar REPEAT tuþuna basýnýz. Bölüm Baþlýk Tümü Tekrar kapalý Mp3 diskleri için, geçerli parçayý tekrar etmek için REPEAT tuþuna basýnýz, klasör tekrarý için ayný tuþa tekrar basýnýz, iptalk etmek için ise üçüncü kez basýnýz. Çoklu açý ile çekilmiþ DVD filmleri oynatýlýrken, Angle, tuþuna bastýðýnýz zaman yandaki ekraný göreceksiniz. Numara tuþlarýna basarak istediðiniz açýyý seçebilirsiniz. Normal oynatmaya dönme için yine ayný Angle tuþuna basýnýz, cihaz varsayýlan açý ile oynatmaya devam edecektir. Not /4 2 /4 3 /4 Biri tekrar Klasör tekrar Tekrar kapalý Bu fonksiyon yalnýzca çoklu açý ile çekilmiþ, DVDler içindir. 4 /4 CD/VCD diskleri için parça ve tüm diskin ekrarý için tekrarlý olarak REPEAT tuþuna basýnýz. Parça Tümü Tekrar kapalý 0

8 RC-M42E Temel Ýþlemler Zoom in/out DVD MPEG4 SVCD VCD DVD,MPEG4,SVCD,VCD diskleri oynatýlýrken kullanýcýlar zoom in ya da zoom out yapabilirler. Oynatma sýrasýnda zoom tuþuna basýldýðýnda görüntü ilk dört basýþta büyüyecek, daha sonraki basýþlarda ise sýra ile normal boyutuna dönecektir.. Görüntü büyütüldüðü zama [ görüntü hareket ettirilebilir. ] tuþlarý kullanýlarak 2X 3X 4X /2X /3X /4X Temel Ýþlemler JPG dosyasý oynatma JPG diski koyulduðu zaman, cihaz oynatmaya baþlayacaktýr. 2 "MENU"tuþuna basaraki dosyalarý listeleyiniz. 3 JPG dosyalarý oynatýlýrken, [ ]tuþuna basýldýðýnda resimler önizleme modunda görüntülenir. [ ] tuþlarý ile resim seçilip, ENTER tuþuna basýlarak görüntülenebilir 4 [ ] týþlarý ve ENTER ile menüden resim dosyalarý seçilebilir. 5 Dosyalarý oynatmak için[ ]tuþuna ya da ENTER tuþuna basýnýz. 6 Resimleri saat yönü ya da tersine çevirmek için[ ] ve [ ] tuþlarýný kullanýnýz. 7 [ ] ve [ ] tuþlarýný kullanarak, resimleri yatay ve dikey yönde çevirebilirsiniz. 8 Resimler görüntülenirkenosd tuþuna basarak, farklý resim giriþ modlarýný seçebilirsiniz a. Yukarýdan aþaðýya b. Aðaðýdan yukarýya c. Soldan sað d. Saðdan sola e. Sol üstten sað alta f. Sað üstten sol alta g. Sol alttan sað üste h. Sað alttan sol üste I. Yatay merkezden her iki yana j. Dikey merkezden yanlara k. Üstten alt merkeze l. Saðdansol merkeze m. Dört üst pencereden sað alta n. Dört sol taraftan sað tarafa o. Dört kenarden merkeze Zoom in/out Mp3 file Dosyasý Oynatma.Mp3 diskini, USB diski ya da SD kartý cihaza takýnýz. 2.MP3 dosyasýný seçmek için [ ] tuþlarýna ya da ENTER a basýnýz. Seçilen dosyayý oynatmak için [ ] ya da ENTER tuþuna basýnýz Dir 00 \Ctyy\... Mp3 TRACK0 Mp3 TRACK02 Mp3 TRACK03 Mp3 TRACK04 Mp3 TRACK05 2 3

9 Sistem Ayarlarý Tercihler Sayfasý --Tercihler Sayfasý-- Ses English Türkçe Disk Menüsü Ebeveyn Varsayýlan Ses Dili --Tercihler Sayfasý-- Ses English Türkçe Disk Menüsü KAPALI Ebeveyn Varsayýlan Dili --Tercihler Sayfasý-- Ses English Türkçe Disk Menüsü Ebeveyn Varsayýlan Menü Dili --Tercihler Sayfasý-- Ses Çocuk Güv. 2 G 3 PG Disk Menüsü 4 PG 3 5 PGR Ebeveyn 6 R Varsayýlan 7 NC 7 8 Yetiþkin Ebeveyn Kontrolü Ses : Bu seçenek ile DVD disklerin ses seçeneðini ayarlayabilirsiniz. Varsayýlan Ýngilizce dir. Not: Ses dili her diskin içeriðine baðlýdýr. Kullanýcý ses dilini yalnýzca oynatma sýrasýnda deðiþtirebilir. Tercih edilen altyazý dilini ekranda göstermek için seçiniz. dili diskin içeriðine baðlýdýr. yý oynatma sýrasýnda SUBTITLE seçeneðine basarak da deðiþtirebilirsiniz. Disk Menüsü BU fonksiyonu disk içinde kayýtlý olan menü dilini ayarlamak için kullanabilirsiniz. Varsayýlan dil Ýngilizce dir. Not: Disk menü dilleri diskin içeriðine baðlýdýr. Ebeveyn : ayarlarý Bu seçenek ile uygun olmayan disk görüntülerini ebeveyn kontrol seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ýsteðe baðlý ebeveyn kontrol seviyeleri; Çocuk güvenliði, G, PG, 2, PGR, R, Nc7, Yetiþkin. Varsayýlan ayar; Yetiþkin Teknik Özellikler Uyumlu Diskler: DVD+R/RW, DVD-R/RW,CD-DA, CD-R/RW, MP3,JPEG,VCD2. Sinyal Sistemi: PAL/NTSC Panel Boyutu: 7 inch Frekans Cevabý: 20Hz~20kHz Video Çýkýþý: Vp-p/75 Ohm Ses Çýkýþý:.4Vrms/0kOhm Ses S/G oraný: 80dB den daha iyi Dinamik Oran: 85dB den daha iyi USB: USB. Laser: Yarý iletken laser, dalga boyutu: 650nm/795nm Güç Kaynaðý: DC 9-2V Güç Tüketimi: 0W Çalýþma Sýcaklýðý: 5~40 derece Aðýrlýk: 0.79kg Boyutlar: (GxUxY) : 203x68x44mm Batarya: Li-polimer Note:. Cihazýn JPEG dosyalarýný okuma kalitesi ve hýzý, dosyalarýn çözünürlük ve sýkýþtýrýlma oranlarýna doðrudan baðlýdýr. Bazý dosyalar disk kalitesine ve formatýna baðlý olarak oynatýlamayabilir. 2.Bazý DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW diskleri yazma þartlarý kalitesine baðlý olarak oynatýlamayabilir. Þarj edilebilir batarya kullanýmý Cihaz uzun ömürlü li-polimer þarj edilebilir bataryaya sahiptir. Batarya hafýza etkisine sahip bu da batarya tam ya da yarý dolu olmasýna raðmen güvenli þekilde þarj olmasýný saðlar. Batarya yaklaþýk 2 saat içinde þarj olur. Þarjedilebilir Batarya Uyarýlarý Cihaz kapandýðý zaman þarj edilebilir, sürekli güç kaynaðýný baðladýðýnýz zaman, ilk olarak kýrmýzý ýþýðý görürsünüz, batarya dolduðunda ise sarý ýþýk yanacaktýr. Þarjedilebilir bataryanýn kullanýmý ve bakýmý --Tercihler Sayfasý-- Ses Disk Menüsü Ebeveyn Varsayýlan Fabrika Ayarlarý Reset Varsayýlan: Tüm seçenekleri resetlemek ve fabrika ayarlarýna dönmek için bu seçeneði kullanýnýz.. Normal çalýþma sýcaklýðý: 0 C ~45 C 2. Cihazý kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþten çekiniz. 3. Cihazýn uzun süre çalýþtýrýlmasý durumunda ýsýnmasý normaldir, herhangi bir arýza söz konusu deðildir. 4. Cihazýn herhangi bir sebeple darbe almasýný önlemek için güvenli bir yere yerleþtiriniz. 6 7

10 Sistem Ayarlarý Sistem Ayarlarý Genel Ayarlar Sayfasý-- Ekran Koruyucu Wide PAL OFF O N Setup tuþuna bastýðýnýz zaman, ayar menüsü görülecektir. Genel Kurulum Sayfasý içerisinde tuþlarýyla seçenekler üzerine geliniz. ENTER tuþu ile giriþ yapýnýz tuþlarýný kullanarak ayar yapacaðýnýz seçeneðe gidiniz. ENTER tuþu ile seçiminizi onaylayýnýz. tuþuyla çýkýþ yapýnýz. Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide PAL KAP Ekran Koruyucu AÇIK KAPALI Ekran Koruyu u: Ekran koruyucuyu aktif etmek için bu seçeneði kullanýnýz. Genel Ayarlar Sayfasý TV Görüntüsü : Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide Normal/PS PAL Normal/LB OFF Wide Ekran Koruyucu O N Bu seçenek ile kullanýcý ekran görünüm formatýný (Normal/PS, Normal L/S, Geniþ) olarak ayarlayabilir. Varsayýlan Wide olarak ayarlýdýr. Not: Fonksiyon DVD diskinin kayýtlý görüntü oranýna baðlýdýr. Lütfen 6:9 geniþ ekran kullanýrken Wide(geniþ) (6:9) u seçiniz. Video Ayar Sayfasý Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide PAL PAL KAP NTSC Ekran Koruyucu AÇIK TV Type : TV standartýný (PAL,NTSC) olarak seçebilirsiniz. Varsayýlan ayar PAL dir Video Ayar Sayfasý-- Kalite Panel Kalitesi Video Ayar Sayfasýna Git Bu seçenek video görüntü kalitesini ayarlamada kullanýlýr. Parlaklýk, Kontrast, Renk, Doyma gibi Tüm bu seçeneklerin varsayýlaný 00 dýr. Angle Mark : Genel Ayarlar Sayfasý-- Wide PAL KAP KAPALI AÇIK Ekran Koruyucu AÇIK Oynatma sýrasýnda açýlarý görüntülemeniz içindir. Tercih edilen ayar: AÇIK, KAPALI Varsayýlna: AÇIK Þifre Ayar Sayfasý Video Ayar Sayfasý-- Wide PAL KAP Ekran Koruyucu AÇIK English Türkçe : Cihaz menüsünü ingilizce ya da türkçe olarak ayarlayabilirsiniz. Þifre Þifre Ayar Sayfasý-- Bu seçeneðe gelerek, dört haneli þifrenizi ayarlayabilirsiniz. Bütün ebeveyn kontrol özellikleri þifre korumasý altýndadýr. The default password is Þifre Ayar Sayfasýna Git 4 5

11 Pratik Çözümler PROBLEM Ses yok ya da bozuk ses Ekranda simgesi görünüyor Resim bozuk ÇÖZÜM Cihaz baðlantýlarýnýn doðru olduðundan emin olunuz. Bütün kablolarýn doðru soketlere baðlandýðýndan emin olunuz. Ýþlem ya da özellik þu anda gerçekleþtirilemez çünkü:. Disk yazýlýmý tarafýndan kýsýtlanmýþtýr. 2. Bu özellik disk tarafýndan desteklenmemektedir (Açý özelliði vs.) 3. Bu özellik þu an geçerli deðil. 4. Aralýk dýþýnda bölüm ya da baþlýk numarasý seçtiniz. Diskiniz bozuk olabilir, baþka bir disk deneyiniz. Ýleri ve geri alma esnasýnda oluþabilecek bozukluklar normaldir. GoldMaster Ýleri ya da geri sarmýyor Bazý diskler hýzlý taramanýn ya da bölüm atlamanýn yasak olduðu þekilde düzenlenmiþtir. Atlatma iþlemini yapmak istediðiniz zaman, ekranda iþlemin yapýlamayacaðý ile alakalý uyarý gelecektir. Teknik Özellikler ve tasarým haber verilmeksizin deðiþtirilebilir, telif haklarý saklýdýr. CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 0 YILDIR. Ýthalatçý Firma 8

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y NX-254Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49 233 32478.021 Kullaným Kýlavuzu TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 Concept

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3 Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 9500 LG-BKE 9600 D D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı