Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği"

Transkript

1 Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fnu" tanıtım frmu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan J../.fc./.l.ç... tarih ve.. S'Vî.ç:.. sayılı izin dgrultusunda aşağıdaki şekilde değişti rilmiştir. ESKİ EKÎL VERGİ DÜZENLEMELERİ: Emeklilik Fnunun Vergilendirilmesi: Emeklilik yatırım fnlannm prtföy işletmeciliğinden dğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. YENt EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bilgiler I. Teşvikler ve Vergilendirme Devlet Katkisi işveren tarafindan ödenenler hariç katılımcı adina bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylannm %25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkisi larak katılımcı hesabma aktarılır. Devlet katkısınm hesaplanmasma ve katılımcı hesaplarina aktanmına ilişkin hükümler Kanunun Ek/1 maddesinde ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkisi Hakkında Yönetmelik'te yer almaktadır. işverenler Tarafindan indirilecek Katkı Tutarları işverenler tarafindan ücretliler adina bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider larak indirim knuşu yapılacak katkı paylarının tplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık larak asgari ücretin yıllık tutarım aşamaz. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıta-asının (16) numaralı bent hükümleri uyarınca, bireysel emeklilik sözleşmeleri dlayısıyla yapılan ödemelerde irat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Bakanlar Kurulunun tarihli ve 2009/14592 sayılı Karamamesinin eki Kararda değişiklik yapan tarihli ve 2012/3571 sayılı Kararı uyarınca, tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli lmak üzere, bireysel emeklilik sisteminden; a) 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı ( tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsaminda bireysel emeklilik hesabma yapılan Devlet katkılannın ödemeye knu lan kısımlarına isabet eden irat tutan dahil) üzerinden % 15, b) 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş lmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutan (4632 sayılı Kanun kapsaminda bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılannın ödemeye knu lan kısımlanna isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden%10, c) Emekl ayrılanlar yapılan apıl; ^. -^^ ^ ananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zrunlu nedenlerle 'n içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsaminda bireysel emeklilik hesabına nın ö ıneye knu lan kısımlanna isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden % 'ar ı Eme ilik Yatı ilik 'itk u nü

2 raninda gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. irat tutan; hak kazanılan Devlet katkisi ve getirilen dahil ödemeye knu tplam birikim tutanndan, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur. Emeklilik yatırım fnunun kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. ESKİ EKIL FONA KATILIM FONDAN AYRILMA: Pay alım ve satımlannda işlem emrin verildiği gün, gün için ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay satışlannda ödemeler, aynı gün yapılır. YENÎ EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bilgiler II. Fna Katılım ve Fndan Ayrılma Pay Alım Talimatları Katılımcıların ilgili piyasaların açık lduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. ilgili piyasaların açık lduğu günlerde katılımcıların saat 11:00' den snra verdikleri pay alım talimatları takip eden ilk iş günü gelmiş kabul edilir ve takip eden ilk iş günü gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. ilgili piyasaların kapalı lduğu günlerde verilen pay alım talimatları takip eden ilk iş günü gelmiş kabul edilir ve takip eden ilk iş günü gün geçerli lan pay fiyatı uzerinden yerine getirilir. ilgili piyasaların yarım gün açık lmasi durumunda katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri pay alım talimatları talimatın verildiği gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden aynı gün, saat 10:00' dan snra verdikleri pay alım talimatları ise takip eden ilk iş günü gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Satım Talimatları Katılımcıların ilgili piyasaların açık lduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay satım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli lan pay fiyatı iizerinden aynı gün yerine getirilir. ilgili piyasaların açık lduğu günlerde katılımcıların saat 11:00' den snra verdikleri pay satım talimatları takip eden ilk iş günü gelmiş kabul edilir ve takip eden ilk iş günü gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. ilgili piyasaların kapalı lduğu günlerde verilen pay satım talimatları takip eden ilk iş günü gelmiş kabul edilir ve takip eden ilk iş günü gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. ilgili piyasaların yarım gün açık lmasi durumunda katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri pay satım talimatları talimatın verildiği gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden aynı gün, saat 10:00' dan snra verdikleri pay satım talimatları ise takip eden ilk iş günü gün geçerli lan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılımcıların fn değişikliği ve fn ran değişikliği için verdikleri fn satış talimatlannda farklı günlerde satışı gerçekleşecek fnların lmasi durumunda, satış valörü gelen fnlar satıldıkça katılımcının talep ettiği asıl fnlar alınmaktadır. Likit ve Katkı fn dışındaki tüm asıl fn ahşlarmdan önce katılımcılar adina Emanet Likit Fn alınmaktadır. Katılımcıların sistemden çıkış ya da başka bir şirkete aktarım amacıyla verdikleri fn satış talimatlarında farklı günlerde satışı gerçekleşecek fnların lmasi durumunda, satış valörü gelen fnlar/ satıldıkça en nrpa " fnun satışı gerçekleşene kadar gerçekleşmiş lan satış tutarları ile katılımcı hesabınae nett. iftt ı^a maktadır. ^ '.ü^s" K^-^^w~f:'" ası ' itk u Yatır. n"

3 ESKİ EKIL YASAL KESİNTİLER: Fn işletim gider kesintisi günlük larak fn net varlık değerinin % 0, ' sı (yüz binde iki virgül sekiz yüz yetmiş altı) raninda yapılır. Bu ran yıllık yaklaşık % l, 05 raninda fn işletim ücreti ödenmesi anlamina gelmektedir. Fn prtfyünden ödenebilecek azami fn tplam gider kesintisi ranı %1, 09' dür. Her takvim yılı snu yapılan kntrlde azami fn tplam gider raninin aşıidığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde kurucu tarafindan fna iade edilir. YENt EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bilgiler III. Maliyetler Fn'dan karşılanan tplam giderlerin (fn işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fn net varlık değerinin yıllık %l, 09'u (yüzde bir virgül sıfır dkuz) larak uygulanır. Fn'un yönetim ve temsili ile Fn'a tahsis ettiği dnanım ve persnel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı larak, Şirket'e, fn net varlık değerinin günlük % 0,002876' sından (yüz binde iki virgül sekiz yüz yetmiş altı) [yıllık yaklaşık % l, 05 (yüzde bir virgül sıfır beş)] luşan bir fn işletim gideri ödenir. Her takvim yilinin sn işgünü itibarıyla, bu içtüzükte belirlenen yıllık fn tplam gider kesintisi raninin aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük rtalama fn net varlık değeri esas alinarak. Şirket tarafindan kntrl edilir. Yapılan kntrlde içtüzükte belirlenen ranın aşıldıgmm tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafindan fna iade edilir. Fnun paylarınm ilk defa halka arz edilmesi veya fnun tasfiye lmasi durumunda, bu fıkrada belirtilen kntrller fn paylannm satışa sunulmuş lduğu günler dikkate alinarak yapılır. ESKİ EKlL FON HAKKINDAKİ BILGILERE; -Internet Sitesi (www. allianzemeklilik. cm. tr) -Sesli yanıt sistemi (tel n ) - Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Fn Hizmet Birimi kanalıyla ulaşabilecektir. YENt EKIL Bölüm B: Eknmik ve Ticari Bügiler rv. Kamuyu Aydınlatma Kurulca naylanmış fn içtüzüğü, izahname ve tanıtım frmu ile altı aylık ve yıllık raprlar, Şirket Genel Müdürlüğü' nde, Bölge Müdürlüklerinde güncellenmiş larak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur ve katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir ve KAP'ta ayrıca ilan edilir. Fnlar altı aylık ve yıllık larak rapr düzenlerler. Altı aylık rapr, ilk altı aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fn Kurulu tarafindan hazırlanan faaliyet raprunu ve ilgili dönemin sn iş günü itibariyle Fnjırtföy değeri ve net varlık değeri tabllarım içeren raprdur. Yıllık rapr, yıl içindeki gel^st^ibaetleyen ve Fn Kurulu tarafindan hazırlanan faaliyet raprunu, fnun bir önceki yı^le kaîşîla ı^ ı larak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fn bilanç ve gelir tab^iar^ı^agn ^ısız netim raprunu, bilanç tarihi itibariyle fn prtföy değer' ve net varlık I: Ki-^ı \~'. :'^S3--//. J \* "/-'^''^'/ ra eklilikyati

4 değeri tabllarım içeren raprdur. Şirket, altı aylık rapru ilgili dönemin bitimim takip eden altı hafta içinde; yıllık rapru ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde KAP'ta ilan eder. Savaş, dğal afetler, eknmik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, prtfydeki varlıkların ilgili lduğu pazarın piyasanın, platfrmun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Şirket'in mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin rtaya çikmasi gibi lağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslanmn tespiti hususunda Fn Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslanmn gerekçeli larak Fn Kurulu karar defterine yazılarak, Kurul'a ve saklayıcıya bildirilmesi zrunludur. Yukarıda belirtilen lağanüstü durumların varlığı halinde Fn Kurulu karan ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul'a ve Hazine Müsteşariığı'na bildirilmesi ve KAP'ta ilan edilmesi kşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar rtadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fn Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. Katılımcıların yatırım kararini etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi lunmasın! gerektiren hususlara ilişkin duyurular da ayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi n iş gününden az lmamak üzere ilanlarda belirtilir. Fn tanıtım frmunun aşağıda belirtilmiş lan maddelerine, madde başlıklarmm eklenmesine karar verilmiştir. Bölüm A: Genel Bilgiler I. Fnun Amacı Fnun amacı kısa vadeli Hazine Bnsu ve ters rep gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile brsa para piyasası işlemlerine yatırım yaparken, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Bölüm A: Genel Bilgiler II. Fnun Yatırım Plitikasın:! ilişkin Özet Bilgi Fnun prtföyü, devamlı larak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek ve ağırlıklı rtalama vadesi en fazla 45 gün lan para ve sermaye piyasası araçlanndan luşur. Fnun stratejisi kısa vadeli Hazine Bnsu ve ters rep gibi sabit getirili kamu menkul kıymetlerine ve Brsa Para Piyasası işlemlerine yatırım yaparken, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Piyasa şartları izin verdiği ölçüde gün içi aktif alım satımlarla kazanç elde edilmesi hedeflenmektedir. Fnun karşılaştırma ölçütü, %38 KYD-91 Bn Endeksi + %60 KYD Brüt 0/N Rep Endeksi+%l KYD Özel Sektör Tahvil Endeksi Sabit + %1 KYD l Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL' dir. Fnun Yatırım Stratejisi bant aralıkları; Hazine Bnsu ve Devlet Tahvili %(35-65); Ters Rep ye Takasbank Par ^pı mleri tplamı %(30-60) ; Özel Sektör Brçlanma Araçları %(0-2Q) ; Vadeli Mevdua L);^0 arak belirlenmiştir.. - v --e /^.. \ Sİ (L^ s? '»;.> -«^''. t?"."' l, ~/r^^^, t'/ v If l Emeklilik r ' sı U' K mu eklilikyatl, nu

5 Fn yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki smırlamalara uyulur VARLIK TÜRÜ Devleti Br lanmaara lan Ters R Re Takasbank Para Pi asası l lemleri Vadeli MevduatfTL Türk Özel Sektör Br lanma Ara ları En az % En çk % Bölüm A; Genel Bilgüer ffl. Fnun Risk Prfıline ilişkin Özet Bilgi Yatırım fnları, yapıları gereği yatırım yapılacak variıklara, piyasalara ve sektörlere ait bir takım riskler taşımaktadırlar Yatırım fnlarınm taşıdıkları bu riskler, uzman prtföy yönetimi, risk-getiri analizleri prtföy çeşitlendirmesi, yatırım öncesi yapılan analizler, aktif prtföy yönetimi ve iç kntrl sistemleri aracılığıyla rtadan kaldınlmaya çalışılmaktadır. Bustrateid'rultusundarta a ıkabilecek riskler: Piyasa Riski: Gelişmekte lan piyasalarda görülebilen düşük işlem hacimleri ve bundan kaynaklanabilecek yüksek fiyat vlatilitesi fn için bir risk unsuru labilir. Buna önlem larak fn prtföyünün luşturulmasında likiditesi yüksek yatırım araçlarmm seçilmesine ve prtföy çeşitlendirmesi yapilmasina dikkat edilecektir. Prföy luşturulmasında risk-getiri değerleri gözönünde bulundurulacaktır. Fn, sadece Türkiye'nin yatırım araçlarına yatırım yapacağmdan, ülke riskini azaltmak için uluslararası çeşitlendirme sözknusu değildir. Deprem, terörist saldın, iletişim sistemlerinde bzulma gibi önceden tahmin edilemeyen laylar nedeniyle fn prtföyündeki yatırım araçlannın değerlerinde önemli değişiklikler labilir. Yğunlaşma Riski: Fn prtfyünün luşturulmasında ve yönetiminde az sayıda menkul kıymete yğunlaşmadan kaçınılarak çeşitlendirme yapilmasina ve menkul kıymet sayisinin yatırım yapılan piyasalar da gözönünde bulundurularak ptimum sayıda tutulmasına dikkat edilecektir. Faiz Riski: Fn prtföyü, faiz getirişi elde etmek için ağırlıklı larak kısa vadeli sabit getirili yatırım araçlarmdan luşacağı için, kısa vadeli faiz riski söz knusudur. Bu riskleri en aza indirmek için risk-getiri değerleri dikkate alinarak aktif bir yönetim stratejisi izlenecektir Karşı Taraf Riski: Brçlanma araçlanna yapılan yatırımlar, yatırım yapılan ülke hazineleri de dahil lmak üzere, karşı tarafın brcunu ödeyememe riskini taşır. Fn için yatırım yapilirken, karşı tarafin finansal durumu gözönünde bulundurularak bu risk en aza indirilmeye çalışılacaktır. Bununla beraber, işlemlerin rganize piyasalar aracılığı ile yapilmasina karsın fn için karşı taraf riski vardır. Organize piyasaların kendilerine ait önlemleri bu riski en aza indirmektedir. Fnun yatırım anlayışı; öngörülen riskler gözönünde bulundurularak ptimum getiriyi sağlamak amacıyla, temel, kantitafif, teknik, makr ve mikr analizlerle fn prtföyünün aktif yönetimidir. Operasyn ve Prtföy Yönetimi faaliyetlerinin ayrılığı ile uygulanan diğer iç kntrl sistemleri luşabilecek şirket içi riskleri rtadan kaldirmaya yönelik tedbirlerdir. Uzman prtföy yönetimi ve fn prtföyünün aktif yönetimiyle yatırım fnlanmn yapıları gereği taşıdıkları riskler en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Böliim A: Genel Bilgiler V. Fnun Hangi Yatırımcılar için Uygun Olduğu /' Allianz at faiz risk almak i te isteyer^aübl 3» A lik A. Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fn'u, uzun vadeli ffe ters repnun yamsıra kısa vadeli Hazine bnsu getirisinden yararlanma in u undur. şasi ilik v ikit amu

6 Aşağıda belirtilmiş lan bölümlerin fn tanıtım frmuna eklenmesine karar verilmiştir: Bölüm A: Genel Bilgüer IV. Fnun Tarihsel Perfrmansı Hakkında Bilgi Fnun perfrmans sunum rapnma şirketin intemet sitesinde yer alan sürekli bilgilendirme frmundan ve Kamuyu Aydınlatma Platfrmu'ndim ulaşılabilir. Bölüm C: ilave Bilgiler Fnda yapılan ve katılımcıların yatırım kararini etkileyebilecek değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platfnnunda (http://www. kap gv. tr/) ve şirketin intemet sitesinde (https://www. allianzemeklilik. cm. tr/tr/) yer alan sürekli bilgilendirme frmunda duyurulur. Aşağıda belirtilmiş lan bölümlerin fn tanıtım frmundan çıkarılmasına karar verilmiştir: KİMLİK BİLGİLERİ: FONUN ADI RİSK SINIFI FON BAŞLANGIÇ TUTARI KURULUŞ TARİHÎ HALKA ARZ TARİHÎ FON İŞLETİM GÎDER KESINTISI Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Para Piyasası Likit- Kamu Emeklilik Yatırım Fnu Düşük TL 04 Eylül EKİM 2003 Yıllık yaklaşık % l, 05 (günlük yüz binde iki virgül sekiz yüz yetmiş altı) AZAMÎ FON TOPLAM GtDER KESINTÎSÎ Yıllık % l. 09 SAKLAMA KURULUŞU îstanbul Takas ve Saklama Bankasi A. S. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ PORTFÖY YÖNETİCİLERİ HSBC Prtföy Yönetimi A.Ş Ömer Gencal, Ercan Güner, Çağrı Özel PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ( ): Avrupa'daki brç krizine ilişkin endişelerle başlayan 2012 yılı, gelişmiş ülke merkez bankalarinin piyasaların ihtiyacı lan parasal ve fınansal tedbirleri zamaninda almalanmn snucunda yılı pzitif seviyede tamamlamıştır. Türkiye ise uyguladığı başarılı para plitikası ve aldığı makr-ihtiyati tedbirlerle benzeri diğer ülkelerden pzitif yönde ayrışmış ve bu sayede hem sabit getirili ürünler piyasasında hem de hisse senetlerinde yüksek değer kazançlar elde edilmiştir. Avrupa Merkez Bankası'nın zayıflayan eknmik aktiviteyi desteklemek adina faiz indirimine gitmesi ve başvurulması halinde srunlu Avrupa ülkelerinin tahvillerin; alacağma ilişkin yaptığı açıklamalar piyasalar tarafindan lumlu algılanmıştır. Ayrıca ABD merkez bankasi Fed'in düşük faiz plitikasın! uzunca bir süre devam ettireceğine ilişkin taahhudünü devam ettirmesi ve buna ek larak knut kredisine ve ABD tahvillerine dayalı yeni varlık alım prgramları açiklamasi gibaî piyasalarda lumlu seyrin devam etmesine neden lmuştur. Gelişmiş ülke merkez bankalarinin genişlemeci para plitikalanna yönelmesi ve enflasynun lmadığı bir _ elişmekte lan ülke merkez bankalarinin da eknmik aktiviteyi destekleyiy para pliti ati^ le piyasalardaki lumlu seyir yıl byunca devam etmiştir. 2012'nin ikinc çeyreğin n ^ib^n ısuı le gelişmekte lan ülkelere para girişlerinde hızlanma lduğu uc^r ^» '/^ "<K.< "»2Î "^./' ^/ Alli lyasası Likit Kajnu Emeklilik Yadğm j ^

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği . Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu" tanıtım

Detaylı

Emeklilik Yatırım Fonları Tanıtım Raporu

Emeklilik Yatırım Fonları Tanıtım Raporu AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Tanıtım Raporu Önemli Bilgi Bu tanıtım formunda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2003 tarih ve Kyd-510 sayı, 07.12.2009

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 20/05/2013 TARİH VE EYF 214/438

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/12/2010 TARİH VE EYF.134/1123 SAYI

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03.10.2003 TARİH VE EYF.23.1/1159

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 06/04/2015 TARİH VE EYF.12233907-335

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 20.05.2004 TARİH VE 21/618

Detaylı

ALLIANZ EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE EYF 8702 SAYI İLE ONAYLANAN,...

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25.06.2009 TARİH VE B.02.1.SPK.015-522

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE EYF 8702 SAYI

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF 1031 SAYI

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH VE EYF 730

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 27/05/2014 TARİH VE EYF

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.239/629

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı