T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER Kültür ve kurumlar GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...82

8 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...180

9 000 GENEL KONULAR 000 (4) K l ç, Elif - Zülal Güngör. Kütüphane Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlar n n Kullan m Analizi. Türk Kütüphanecili i 20(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ar kan, Burak. Gerçek Zamanl Roma Harita-Yaz l mlar. Arredamento Mimarl k (197) , ss SB 5 000, (2) Birsen, R. Ufuk - Gülçin Büyüközkan. Stratejik Planlama Perspektifiyle E-Sa l k. Pazarlama Dünyas 20(6) , ss SB , Canbek, Gürol - fieref Sa ro lu. fl Yeri Gözetleme ve Etkinlik zleme Sistemleri. Standard 45(540) , ss SB , (3) Genç, Süleyman. Bas l Yay nla nternet Yay nc l Birbirine Rakip midir? Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(224) , Web Sitelerinin Kullanabilirli i: Bir Uygulama Çal flmas. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ss SA SA 5 000, , (5) Meflhur, H. Filiz Alkan. Biliflim Teknolojilerinin Engelliler için Önemi. Öz-Veri 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Soysal, Tamer. nternet Alan Adlar Sistemi ve Tahkim Kurulufllar n n UDRP Kurallar na Göre Verdikleri Kararlara Elefltirel Bir Yaklafl m. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA (7) Y lmaz, Nihat - fieref Sa ro lu - Mehmet Bayrak. Genel Amaçl Web Tabanl Mobil Robot: Sunar. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. nternette Hakaret Suçu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14(2) 2006, ss. 010 B BL YOGRAFYA 010 (1) 1989 SA 76 fiengül, Abdullah. Dünden Bugüne 340, 000 Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Konulu Oyunlar Üzerine Bir 1

10 Denemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bina ve Derme Özellikleri ile lgili Bir nceleme. Türk Kütüphanecili i 20(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (4) Torunlar, Mehmet. Uluslararas 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 2002 SB (1) 020, 320 Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlar n n Kullan m Analizi. Türk Kütüphanecili i 20(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 K l ç, Elif - Zülal Güngör. Kütüphane Web Sitelerinin Kullanabilirli i: Bir Uygulama Çal flmas. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 020 Öksüz, skender. Ortak Yüksek Kültür. Türk Yurdu 26(232) , 4-7. ss SB , (2) Rukanc, Fatih - Hakan Anameriç. Altm fl Y l n Ard ndan Milli Kütüphane. Türk Kütüphanecili i 20(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA liflkilerde Belge Kullan m, Bilgi ve Belge Yönetiminin Önemi (68) , ss. 020 (5) Y lmaz, Erol. Ah fiu Kullan c lar Olmasa (ya da) Kullan c Bizim Neyimiz Olur? Türk Kütüphanecili i 20(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Hasol, Do an. Olaylar-Yorumlar [Yap Dergisinin 300.Say s Hakk nda] Yap (301) , ss SA , 720 Tan, Nail. Molla Nasreddin Dergisi'nin 100.Y l Dolay s yla. Türk Dili 42(660) , ss SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 020 (3) Berkel, Ben Van. Mercedes-Benz Rukanc, Fatih - Hasan Anameriç. Müzesi. Yap (301) , Nicolaus Copernicus Üniversitesi ss. ng. özet. Kütüphanesi (Biblioteka Glowna): 1973 SA , 060 2

11 060 (1) 070 (3) Cankaya, Esra. Türkiye'de Somut Say lgan, fievket. Medyan n Olmayan Kültürel Miras ve Uluslararas laflmas. Finans Korunmas nda Müzelerin Rolü. Bilim Dünyas 17(204) , ve Ütopya 13(150) , ss SB ss. 070, SC ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Madran, Burçak. Cumhuriyet'e Do ru Özgürlük ve Ba ms zl k Yolu. Arredamento Mimarl k (197) , ss. 090 (1) 1989 SB 5 700, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Altun, Abdülrezak. Yerel Medya Çal flanlar n n E itim htiyac ve Yerel Medya Enstitüsü. letiflim: Araflt rmalar 3(1-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Historia Augusta'da mparator Caracalla. Çeviren: Murat Tozan, Tarih ncelemeleri Dergisi 21(2) , ss SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 2003 SA (1) 070 Balibar, Étienne. Bugün Nas l Bir Dikmen, Elif. "Medya Okuryazarl " Dersi Üzerine Teknikler. Yeni E itim 5(17) 2006, ss SB , 070 Genç, Süleyman. Bas l Yay nla nternet Yay nc l Birbirine Rakip midir? Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(224) , ss SA 5 000, 070 Evrenselcilikten Söz Edilebilir? Frans zcadan çeviren: Orçun Türkay, Cogito (49) 2006, ss SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Arkonaç, Sibel A. Psikolojik Bilgide Yerel nsan Tasar m. Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss SB , (2) Deniz, fiefik. Öznelcilik ve Elefltirisi. Kalea as, Bahad r. Avrupa Medyas Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Diyalog. Finans Dünyas Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) 17(204) , ss , ss. Türkçe ve ng SB 473 özet SA 3 070, , 120 3

12 Hülür, Himmet. Bilimde Jeffery, Arthur. slam'da Yöntemcili in Reddi ve Ço ulculuk: Eklektisizm. Çeviren: Feyza fiule Feyerabend'in Epistemolojik Düflgün, Kahramanmarafl Sütçü Dadaizmi. Afyon Kocatepe mam Üniversitesi lahiyat Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 4(8) , Dergisi 8(2) , ss ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 140 Mazman, brahim. How to Understand Modernity? Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA 3 190, 120 Smadja, Eric. Oidipus Kompleksi, Psikanaliz/Antropoloji Tart flmas n n Aç kl a Kavuflmas. Frans zcadan çeviren: smail Yerguz, Cogito (49) 2006, ss SA , PS KOLOJ 150 (1) Abrevaya, Elda. Lou Andreas- Salomé: Anal Erotizm, Cinsellik ve Yüceltme. Cogito (49) 2006, ss SA , (2) Althusser, Louis. nsan Bilimlerinde Psikanalizin Yeri. Cogito (49) 2006, ss SA BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Ç nar, Aliye. Martin Buber'de Varolufl ve Etik: 'Ben-Sen' liflkisi. De erler E itimi Dergisi 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) Amerikan Psikoloji Birli i (APA) Taraf ndan Haz rlanm fl Olan Çocuk Velayeti De erlendirme lkeleri. Çeviren: Ifl l Çoklar, Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss SB , (4) 2003 SA 4 Arkonaç, Sibel A. Psikolojik Bilgide 140, 170 Yerel nsan Tasar m. Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss. 140 (2) 1995 SB 645 Guillin, V. Theodule Ribot'un Mu lak 150, 120 Pozitivizmi: Bilimsel Frans z Psikolojisinin Oluflumundaki Felsefik ve Epistemolojik Stratejiler. Özetleyerek çeviren: Müge Ersoy-Kart, Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss SB , (5) Arkonaç, Sibel A. Psikolojinin De iflen Paradigmas ve De iflmeyen Sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss SB

13 Arpac, Fatma. Çal flan Kad n n Rolleri ve Stres. Kar nca 71(840) , ss SB , SA , 150 Aflc gil, Semra F. Job Attributes and Work Attitudes: A Research in a Manufacturing Company. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 24(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Baudin, Marianne. Kültür: nsan n Kendi çine Sürgünü ve Kucak Açan Yer. Çeviren: Orçun Türkay, Cogito (49) 2006, ss. 150 (9) Bayrak, Asuman. Örtüde Alg n n Fenomenolojisi. Birikim (212) , ss SB , (6) Çetinkaya, Bayram. Ad Aktarmas At lgan, nanç. Freud'un Viyanas, Yap s ndaki Öfke Göstergeleri. Afyon Viyana'n n Freud'u ve Bir Türk. Kocatepe Üniversitesi Sosyal Cogito (49) 2006, ss. Bilimler Dergisi 8(2) , 1996 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 150, 940 Ayd n, Mehmet Devrim. Sözsüz letiflim ve fl Ortam nda Üstün Baflar : Ö retim Elemanlar Örne i. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, SA 3 410, SB (7) 360, 150 Ayhan, nci. Beden Sorunu: "Bilinç, Sinir Sistemi ve Psikoloji Baz nda Zihin" Bilim ve Teknik 39(469) , 98. s SA (8) Ayhan, nci. Zaman Alg s. Bilim ve Teknik 39(469) , ss SA Balibar, Étienne. Bugün Nas l Bir Evrenselcilikten Söz Edilebilir? Frans zcadan çeviren: Orçun Türkay, Cogito (49) 2006, ss SA , 150 Çocuk Cinsel stismar Vakalar nda Adli Görüflme: Günümüz Teknikleri ve Gelecekteki Yönelimler. Çeviren: Elif Ersoy, Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss. Türkçe özet. 150 (10) Çoklar, Ifl l - Dünya Polat. Aile Mahkemelerindeki Psikologlar n Görev Alan : Uygulama, Eksiklikler ve Öneriler. Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss SB , 340 Çubuk, Kürflat - Seda Hatipo lu. Trafik Güvenli i ve Afl r H z. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 5

14 Demirkan, Semra. Boflanman n Kara, Hüseyin. Övgü Ama Nas l Çocuklar Üzerine Etkisi. Diyanet Övgü? Yeni E itim 5(17) 2006, (192) , ss ss SC SB , , 150 Ergün, Mustafa - Suphi Özsüer. Vygotsky'nin Yeniden 150 (15) De erlendirilmesi. Afyon Kocatepe Karaçay, Timur. Kaos, Olas l k ve Üniversitesi Sosyal Bilimler Yeni Aray fllar. Bilim ve Ütopya Dergisi 8(2) , ss. 13(150) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC , (11) Erflen, Özge. Uygarl ktan Geriye Ne Kald? Cogito (49) 2006, ss SA (12) Freud, Sigmund Goethe Ödülü Dolay s yla Frankfurt Goethe Evi'nde Konuflma. Çeviren: smail Yerguz, Cogito (49) 2006, ss SA (13) Freud, Sigmund. Freud'un A d. Çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (49) 2006, ss SA (14) Freud, Sigmund. Psikanaliz. ngilizceden çeviren: Begüm Kovulmaz, Cogito (49) 2006, ss. 150 (16) Kavak, Baht flen - Nurettin brahimo lu. Benlik Alg s ve Kendini Kurgulama Düzeyinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Kütahneci, Meltem. Kültürde Bak fl. Frans zcadan çeviren: Nusret Polat, Cogito (49) 2006, ss SA , (18) Miskeveyh, bn. Benlik Üzerine. Çeviren ve notlar: A. Sait Aykut, Cogito (49) 2006, ss SA SA 12 Narter, Meltem. Sosyal Alanda 150, Psikanaliz. Cogito (49) 2006, ss. Guillin, V. Theodule Ribot'un Mu lak 1996 SA 12 Pozitivizmi: Bilimsel Frans z 300, 150 Psikolojisinin Oluflumundaki Felsefik ve Epistemolojik Stratejiler. 150 (19) Özetleyerek çeviren: Müge Ersoy-Kart, Parman, Talat. Bugün Psikanalizi Türk Psikoloji Bülteni 12(39) Tart flmak. Cogito (49) 2006, , ss SB , ss SA ,

15 150 (20) 150 (25) Penot, Bernard. Arzulayan Öznenin Tunaboylu- kiz, Temelindeki Yabanc. Frans zcadan çeviren: Nusret Polat, Cogito (49) 2006, ss SA , Tevfika. Psikanaliz Uygar Adam fli midir? Cogito (49) 2006, ss SA 12 U urlu, Kamile. Baflar ve Mutluluk. 150 (21) Yeni E itim 5(17) 2006, 41. s. Psikoloji ve Ölüm. Özetleyerek 2002 SB 510 çeviren: Zümrüt Gedik, Türk 300, 150 Psikoloji Bülteni 12(39) , ss. Türkçe özet. 150 (26) 1995 SB 645 Y ld r m, Y lmaz. Jürgen 150 Habermas' n letiflimsel Eylem Kuram. Afyon Kocatepe 150 (22) Üniversitesi Sosyal Bilimler Semerci, Bengi. Anne ve Babalar Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Kendilerine Güvenmeyi Ö renmeli [Söylefli] Konuflan: Dünya Yazman, Sigorta Dünyas 47(547) , ss SB , SA 3 150, ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (23) Ç nar, Aliye. Martin Buber'de Smadja, Eric. Oidipus Kompleksi, Varolufl ve Etik: 'Ben-Sen' liflkisi. Psikanaliz/Antropoloji Tart flmas n n De erler E itimi Dergisi 4(12) Aç kl a Kavuflmas. Frans zcadan , ss. Türkçe ve ng. özet. çeviren: smail Yerguz, Cogito (49) 2006, ss SA SA , , 120 Erikmen, Esra - Leyla Khorshid. Hekim ve Hemflirelerin Ötanazi 150 (24) fiahin, Nesrin Hisli. Türkiye'de steyen Hasta ve Hasta Yak nlar yla Karfl laflma Durumunun ncelenmesi. Klinik Psikoloji: Varolan Durum, Adli Bilimler Dergisi 5(4) , Sorunlar, Gelece e Yönelik Öngörüler ss. Türkçe ve ng. özet. ve Öneriler. Türk Psikoloji Bülteni 12(39) , ss SB 512, SB (1) fiennur, Melike. Hayat Do umla Ölüm Aras nda Bir fiey mi? Yeni E itim 5(17) 2006, ss SB SA , Özdem, Filiz. ntihar Seçmek... Belki de Kaderden Kuflkulanma An [Seneca'n n Görüflleri] Cogito (49) 2006, ss. 7

16 Yaz c, Nesimi. Fatih Sultan Mehmed' e Nasihatlar. Diyanet (192) , ss SC 6 297, (1) Deniz, fiefik. Öznelcilik ve Elefltirisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 190, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Hocao lu, Durmufl. "Buras Bizim için ya kinci Ergenekon'dur, ya kinci Endülüs" [Söylefli] Konuflanlar: Mehmet Ekiz, Ömer Bereç, Türk Yurdu 26(232) , ss. 180 (1) Hocao lu, Durmufl. "Buras Bizim için ya kinci Ergenekon'dur, ya kinci Endülüs" [Söylefli] Konuflanlar: 1960 SB , 190, 320 Mehmet Ekiz, Ömer Bereç, Türk Yurdu 26(232) , ss. 190 (2) 1960 SB 27 Mazman, brahim. How to 180, 190, 320 Understand Modernity? Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Huseyn, Tâhâ. El-Câhiz'den Bilimler Dergisi 8(2) , 'Abdulkahir Dönemine Kadar Arap ss. ng. ve Türkçe özet. Bela at ' Çeviren: M. Akif Özdo an, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Jeffery, Arthur. slam'da Eklektisizm. Çeviren: Feyza fiule Düflgün, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MODERN BATI FELSEFES Ç nar, Aliye. Evrensellik ve Yerellik Aras nda Bir Teoloji Aray fl nda Fiilî rfan n Önemi. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 3 190, 120 Y ld r m, Y lmaz. Jürgen Habermas' n letiflimsel Eylem Kuram. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 150, D N Arabac, Fazl. Jeopolitikten Teopoliti e Dinin Stratejik Kullan m. Jeopolitik 5(35) , ss SB , (1) Hökelekli, Hayati - Celal Çay r. Gençlerin Din De ifltirip H ristiyan Olmas nda Etkili Olan Psiko-Sosyal Etkenler. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300

17 200 (2) LaGro, Esra. Papa 16. Benedict, Waardenburg, Jacques. Des Dieux Avrupa, slam ve Türkiye: Ak l ve Qui se Rapprochent: Introduction nanç Birleflebilir mi? Jeopolitik Systématique á la Science des 5(35) , ss. Religions [Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Ramazan Ad belli, Erciyes 2002 SB 120 Üniversitesi Sosyal Bilimler 320, 297, 260 Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet. 260 (1) Sat lm fl, Selahattin. XIX. Yüzy lda 1987 SA HIR ST YAN D NB L M 1999 SA (1) 260, Ç nar, Aliye. Kimin Otoritesi? Hangi Otorite. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Hakkâri'de H ristiyan Bir Cemaat: Nesturiler ( dari, ktisadi ve Sosyal Durumlar ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 230 (2) Yafl n, Gözde K l ç. Medeniyetler Tarakç, Muhammet. St. Thomas Çat fl rken Yak nlaflan Kiliseler. Aquinas'a Göre Aslî Günah. Uluda 2023 (68) , ss. Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , HIR ST YANLIK 260 HIR ST YAN SOSYAL DIfiINDAK D NLER D NB L M 290 (1) Erdo an, Dilflen nce. Türk Ermeni liflkileri Aç s ndan Amerikan Misyoner Faaliyetlerinin K sa Bir De erlendirmesi. Jeopolitik 5(35) , ss SB , 260 K l ç, Ahmet Faruk. Türk Çocuklar n n Misyonerli e Bak fl. De erler E itimi Dergisi 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 370, Argyle, Michael. badet ve Dua. Çeviren: Mustafa Koç, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Ç nar, Aliye. Evrensellik ve Yerellik Aras nda Bir Teoloji Aray fl nda Fiilî rfan n Önemi. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190

18 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akbafl, Abdurrahman. hram Edebe Bürünmektir. Diyanet (192) , ss SC Ak n, Ahmet. Osmanl 'da Din Görevlisinin Konumu Üzerine De erlendirmeler (Bursa Örne i) Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Altuntafl, Halil. Gönül nsan Olabilmek. Diyanet (192) , 5-8. ss SC (5) Ersoy, Seyfeddin. Kutlu Yolculuk Üzerine [Söylefli] Konuflan: Ömer Menekfle, Diyanet (192) , ss SC (6) Has, fiükrü Selim. Klasik F k h Usûlünde Neshin Mahiyeti. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA (7) Hayta, Akif. Anneden Allah'a: Ba lanma Teorisi ve slam'da Allah Tasavvuru. De erler E itimi Dergisi 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursu 297 (8) Say s na Tak lmak. Diyanet (192) slâm Hukukunda Yükümlülü ün , ss SC 6 fiart Olarak "Güç Yetirme (Kudret)" Sorununa Ehl-i Sünnet Usûlcülerinin 370, 297 Yaklafl mlar - slâm Düflüncesinde Tanr 'n n Mutlak Kudreti ile Dogman n 297 (3) Makuliyeti Aras ndaki Dengeye Bir Çift, Salih. Modern Anlamda lk Örnek- Uluda Üniversitesi "Bektaflilik Kitab " Olarak Mir'âtü'l- lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) Mekâs d ve Kaynaklar. Uluda 2006, ss. Türkçe ve ng. Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA (4) Düflgün, Feyza fiule. slam Hukuku Aç s ndan Sosyal Realite-Vahiy liflkisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (9) Kahraman, Hüseyin. tikâdî Düflünce ve Mezhep Mensubiyetinin Hadislerin De erlendirilmesine Etkisi. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 297

19 297 (10) Köylü, Mustafa. Sosyal Din E itimi Kahveci, Nuri. slam Hukuku Modeli: ABD ve Latin Amerika Ülkeleri Aç s ndan Menfaatlerin Tazmini. Örne i. De erler E itimi Dergisi Kahramanmarafl Sütçü mam 4(12) , ss. Türkçe Üniversitesi lahiyat Fakültesi ve ng. özet. Dergisi 4(8) , ss SA 4 Türkçe ve ng. özet. 370, SA LaGro, Esra. Papa 16. Benedict, 297 (11) Kara, Mustafa. Do umunun 800. Y l nda Mevlânâ ve Mevlevîlik. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Karagöz, smail. Özürlü Çocuklar Ald r labilir mi? Diyanet (192) , ss SC (17) 297 (13) Karaman, Fikret. Nefes Kesen Yolculuk Hac. Diyanet (192) , ss SC SC (14) Kavas, Ahmet. Afrikal Müslüman Dini Liderlerin stanbul Buluflmas. Diyanet (192) , ss SC Kemikli, Bilal. Tasavvuf fiiirinde Sevgi Temalar. Diyanet (192) , ss SC 6 810, (15) Kiraz, Celil. Saçakl zâde Mehmed Efendi'nin Beyzâvi'ye Yönelik Elefltirileri. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Avrupa, slam ve Türkiye: Ak l ve nanç Birleflebilir mi? Jeopolitik 5(35) , ss SB , 297, (16) Onay, Ahmet. Cami Eksenli Din Hizmetleri. De erler E itimi Dergisi 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Öngören, Reflat. Gönül Ferahl ve Darl. Diyanet (192) , ss. Tarhan, Nevzat. Duygu Okulu Olarak Adalet. Diyanet (192) , ss SC 6 340, (18) Tek, Abdurrezzak. Molla [Ahmed] lahî'nin Ayasofya Camii'nde Fatih'in Huzurunda Tasavvufa Dair Yapt Konuflmalar. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (19) Timur, Kemal. Süleyman Musli ve Semerkant Romanlar nda Bat nilik ve Hasan Sabbah. Atatürk Üniversitesi Türkiyat

20 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 13(31) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (20) 297 (27) Ünal,. Hakk. Allah' n Eflit Kullar. Yüceer, sa. Mu'tezile Kelâm Sistemi Diyanet (192) , ss. ve Halkla liflkisi. Kahramanmarafl 1969 SC 6 Sütçü mam Üniversitesi lahiyat 297 Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (21) Yals zuçanlar, Sad k. Gönül kliminde. Diyanet (192) , ss SC SA TOPLUM B L MLER 297 (22) Abrevaya, Elda. Lou Andreas- Yaran, Cafer Sad k. Mevlana ve Salomé: Anal Erotizm, Cinsellik ve Evrensel Ça r s Gel! Diyanet (192) Yüceltme. Cogito (49) 2006, , ss SC ss SA , (23) Yaz c, Nesimi. Fatih Sultan Mehmed' e Nasihatlar. Diyanet (192) , ss SC 6 297, (24) Y lmaz, Ömer. Din Hizmetinde Gönül nsan Olabilmek. Diyanet (192) , ss SC (25) Yücedo ru, Tevfik. Bir Kelam Teorisi: Muvâfât. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Yücedo ru, Tevfik. tikad Esaslar ve Özellikleri. Uluda Üniversitesi Akca, Emel Bafltürk - Hasan Akbulut. Kad n Programlar na Bir Bak fl: "Kad n n Sesi" ve "Sizin Sesiniz"de Tür, Anlat ve Format. letiflim: Araflt rmalar 3(1-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Akdo an, Yalç n. Merkezi ve Yerel Yönetimler Aç s ndan Özürlüler Sosyal Politikas. Öz-Veri 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Aktafl, Dilflad. Aksakall Dedeler, Tonton Nineler. Diyanet (192) , ss SC 6 300,

21 300 (3) 300 (6) Arpac, Fatma. Çal flan Kad n n Baudin, Marianne. Kültür: nsan n Rolleri ve Stres. Kar nca 71(840) Kendi çine Sürgünü ve Kucak Açan , ss SB 50 Yer. Çeviren: Orçun Türkay, Cogito (49) 2006, ss. 300, SA , (4) Ayd n, Mehmet Devrim. Sözsüz letiflim ve fl Ortam nda Üstün Baflar : Ö retim Elemanlar Örne i. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (5) Aydo an, smail - Fatma Betül Gündo du. Kad n Ö retim Elemanlar n n Bofl Zamanlar n De erlendirme Etkinlikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA Balk l ç, Özgür. E. P. Thompson'un Ahlak Ekonomisi Kavram Üzerine. Mülkiye 30(253) 2006, ss SB , 300 Barlas, M. Adnan. Yitip Giden Sokak. Arredamento Mimarl k (197) , ss. Bayrak, Asuman. Örtüde Alg n n Fenomenolojisi. Birikim (212) , ss SB , 300 Börekçi, Muhsine. Atatürk-Dil ve Kültür. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 13(31) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (7) Burcu, Esra. Türkiye'de Özürlü Bireylerin Köken Ailelerinin (Anne- Baba Ailelerinin) Yap sal Özelliklerinin Sosyolojik Betimlemesi. Öz-Veri 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Çak r, Hamza. Tezkere Dönemi ve Sonras Türk-ABD liflkileri'nin Medyada Temsili. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB (9) 710, 300 Çakmak, Bilgehan Y lmaz. Batislam, H. Dilek. Hasbihallerdeki Sosyal Tarih Ögeleri. Türk Dili 42(660) , ss SA SA , , 360, 710 Engellilerin Sosyal Hayata Kat lmas nda Fiziksel Çevre Düzenlemelerinin Rolü. Öz-Veri 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 13

22 300 (10) 300 (12) Çelik, Celaleddin. Gökalp'in Bir Demirkan, Semra. Boflanman n De iflim Dinami i Olarak Kültür- Çocuklar Üzerine Etkisi. Diyanet Medeniyet Teorisi. Erciyes (192) , ss. Üniversitesi Sosyal Bilimler 1969 SC 6 Enstitüsü Dergisi (21) 2006, 300, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (13) 1987 SA 97 Demirtafl, Mehmet. Osmanl 300 Baflkenti'nde Dilenciler ve Dilencilerin Çeliktafl, Mehmet. Bir letiflim Süreci Olarak "Reklamlar" Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (16) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 650, 300 Toplum Hayat na Etkileri. OTAM (20) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, (14) Dolapç o lu, Sevda Do an. Televizyonun lkö retim kinci Çelikten, Mustafa. Kültür ve Kademe Ö rencileri Üzerindeki Ö retmen Metaforlar. Erciyes Etkilerinin De erlendirilmesi. Üniversitesi Sosyal Bilimler Ça dafl E itim 31(337) , Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , (15) 300 (11) Dönmez, Ayla. Güvenli Topluma Çiftçi, B. Sait. Güzel Yaflaman n 10 Giden Yolda fiiddet Olgusu. Türk Anahtar. Yeni E itim 5(17) 2006, Psikoloji Bülteni 12(39) , 40. s ss SB SB Demir, Cüneyd. Kent Kimli i Gelifltirme Sürecinde Mekansal Model Tasar m ve Kent Planc lar n n Rolü. Planlama (37/Özel say : zmir) , ss SB , 300 Demirel, Emine - Füsun Ataseven. La Traduction Audiovisuelle et Ses Connotations Sociales en Turquie. Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (16) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 400, 300 Düflgün, Feyza fiule. slam Hukuku Aç s ndan Sosyal Realite-Vahiy liflkisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Engin, Ali Osman. Program Gelifltirme Mant yla E itim Programlar n n Felsefi, Kültürel Temeli ve Türk E itim Sisteminin Dayand Felsefe. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 14

23 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 13(31) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 24(2) , Türkçe ve ng. özet SA SA , , (20) 300 (16) Kaya, Önder. Cellat Mezar n n da Ercan, Yavuz. Türkiye'de Az nl k Sorununun Kökeni (Osmanl 'dan Cumhuriyet'e Gayrimüslimler) OTAM (20) 2006, ss SA , (21) Güler, Tülin. Okul Öncesi E itim Programlar na Aile Kat l m n n Önemi. Standard 45(540) , ss SB , SA (17) Günay, Ünver. Kuramsal Yaklafl m ve Türk Sosyolojisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , 330, (18) Günlü, Esra. Anlam' n Sömürge Alan Olarak 'Kad n' Birikim (212) , ss SB , 320 Hökelekli, Hayati - Celal Çay r. Gençlerin Din De ifltirip H ristiyan Olmas nda Etkili Olan Psiko-Sosyal Etkenler. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (19) Karay lmazlar, Ekrem. Küreselleflme Sürecinde Yoksulluk ve E itim. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 15 ss. Cellad Varm fl! Popüler Tarih 7(76) , ss SB K lavuz, M. Akif. Yafllanma Sürecinin Dinî Geliflime Etkileri. Uluda Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 15(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Koyuncu, Aflk n. Bulgaristan'da Osmanl Maddi Kültür Miras n n Tasfiyesi ( ) OTAM (20) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (22) Köktürk, Milay. Kültür Krizi. Türk Yurdu 26(232) , ss SB Kütahneci, Meltem. Kültürde Bak fl. Frans zcadan çeviren: Nusret Polat, Cogito (49) 2006, ss SA , (23) Narter, Meltem. Sosyal Alanda Psikanaliz. Cogito (49) 2006, ss SA , (24) Nora, Pierre. Tarihsel Kimlikte Rahats zl k. Çeviren: Ahmet nsel,

24 Birikim (212) , ss SB , 320, (25) Öksüz, skender. Ortak Yüksek Kültür. Türk Yurdu 26(232) , 4-7. ss SB , SB , 150 Özbudak, Y. Berivan - Ayhan Bekleyen. Diyarbak r Dicle Mahallesi Konutlar ndan Elde Edilen Patolojik Bulgular. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Öztürk, Serdar. Türkiye'nin Düzeni'ni letiflim Aç s ndan Okumak. Mülkiye 30(253) 2006, ss SB , 330, SB (26) 330, 300 Su, Süreyya. Modern Kent ve Sanat. Birikim (212) , ss SB , (27) fiennur, Melike. Hayat Do umla Ölüm Aras nda Bir fiey mi? Yeni E itim 5(17) 2006, ss SB , 150 Tokcan, Günefl. Hediyenin Tarihçesi. Popüler Tarih 7(76) , ss SB , 300 Tunaboylu- kiz, Tevfika. Psikanaliz Uygar Adam fli midir? Cogito (49) 2006, ss. Türkdo an, Orhan. Anadolu'daki Türk Varl ve Ponto(u)s Kültürü (68) , ss SB , (28) U urlu, Kamile. Baflar ve Mutluluk. Yeni E itim 5(17) 2006, 41. s. Uysal, Ayflen. Cop Gölgesindeki Politika: Türkiye'de Toplumsal Olay Polisli i ve Sokak Eylemleri. Mülkiye 30(253) 2006, ss SB , 300 Yaflar, Süleyman. Ulusal Gelir Artt...Ulusal Mutluluk Artmad... Finans Dünyas 17(204) , ss. 306 Kültür ve kurumlar 306 (1) Karap nar, P nar Bayhan - Arzu lsev - Azize Ergeneli. fl-aile ve Aile- fl Çal flmas na Etki Eden Demografik De iflkenler ve Bu Çal flmalar Aras ndaki liflki. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL STAT ST KLER 1996 SA 12 Yaz c, Mehmet. Tariff Negotiations 150, 300 in Rubinstein Bargaining Model. 16

25 ODTÜ Geliflme Dergisi 33(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA , 320 Bir F rsat m? K l Pay Kurtulufl mu? ktisat flletme ve Finans 21(249) , 5-8. ss. ng. ve Türkçe özet. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Ad belli, Bar fl. Türkiyesiz Türk Dünyas. Jeopolitik 5(35) , ss SB (2) Akad, M. Tanju. ngiltere'yi ngiltere Yapan Oliwer Cromwer. Popüler Tarih 7(76) , ss. 200 SB , 940 Akal, Emel. Ankara Hükümetinin Temsilcisi Dr. Fuat Sabit'in, Mustafa Suphi'ye Moskova'daki Faaliyetleri Hakk ndaki Raporu. Mülkiye 30(253) 2006, ss SB , 320 Akbulut, Örsan Ö. Türkiye'de Kamu Yönetimi ncelemesini Tan mlay c Bir Kavram Önerisi: Ölçücülük- deametric. Amme daresi Dergisi 39(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Aksoy, Oktay. Avrupa Birli i'ne Kat l m Sürecinde Türk Sular. Stratejik Analiz 7(80) , ss SB Akyüz, Y lmaz. Doha Round'un flas : Geliflmekte Olan Ülkeler için Kaç r lan 320 (4) Arabac, Fazl. Jeopolitikten Teopoliti e Dinin Stratejik Kullan m. Jeopolitik 5(35) , ss SB , 200 Arslan, Esat. NATO Küreselleflirken Bar fl Hayal mi? 2023 (68) , ss SB , (5) Aslan, Onur Ender. Cumhuriyet ve Kad n Memurlar. Amme daresi Dergisi 39(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Asya'da Yaklaflan Su Savafllar. Çeviren: Gül Aral, Stratejik Analiz 7(80) , ss SB Atabafl, M. Kadri. Bir Siyasetçinin Kullan c, flveren Olarak Bir Yap De erlendirmesi. Yap (301) , 6-7. ss SA , (7) Atun, Ata. Finlandiya Önerileri ve Türk Limanlar. Jeopolitik 5(35) , ss SB Baflç, S d ka - Nilda Baflak Ceylan. Makroekonomik De iflkenlerin Borsa 17

26 Getirisi ve Oynakl Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örne i. ktisat flletme ve Finans 21(249) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 320 Bayar, Mehmet Ali. Bizim için Bir Y l n Sonu; Çocuklar m z için Yeni Bir Gelece in Bafllang c. Finans Dünyas 17(204) , ss SB , (8) Behar, Hayim. srail Solunun Krizi. Birikim (212) , ss SB (9) Bhadrakumar, M. K. Riga 2006: Da Fare Do urdu. Çeviren: Ahmet Kubilay, 2023 (68) , ss SB , SA , (10) Bilbilik, Erol. Türkiye AB Kap s nda De il, ABD Kap s nda. Jeopolitik 5(35) , ss SB (11) Bilen, Özden. Avrupa Birli i'nin Su Politikalar n n Hidropolitik De erlendirmesi. Stratejik Analiz 7(80) , ss SB (12) Bilen, Özden. Irak' n Siyasal Yap lanmas n n Hidropolitik Etkileri. Stratejik Analiz 7(80) , ss SB Bilir, Faruk. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi'nin Yarg lama Yetkisi ve "Ermeni Soyk r m n " nkar Suç Sayan Düzenleme. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Birsel, Haktan. Tarih Boyunca Avrasya Dinamikleri Ekseninde Türkiye Jeopoliti i (68) , ss SB , (14) Bodur, H. Ezber. Protestan Eti ine Dayal Liberal Ahlakilik ve Ekonomik Küreselleflme. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 4(8) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bolay, S. Hayri. Türk Ocaklar Genel Merkezinin Afyon Sefer-i Hümayunu. Türk Yurdu 26(232) , ss SB , (15) Bora, Tan l. Ecevit'teki fieytan Tüyü. Birikim (212) , ss SB (16) Bulunç, Ahmet Zeki. AB Sürecinde De ifltirilen Ulusal K br s Politikas ve Sonuçlar. Jeopolitik 5(35) , ss SB , 956.1

27 320 (17) Kültürü 44( ) , Bulut, Arslan. Avrupa'n n Türkiye'yi ss. flgal Raporu ve "Gel Beni flgal Et" 1974 SB 166 Diyen Devlet Politikas! Jeopolitik 320 5(35) , ss SB 120 Çitçi, Oya. Ordu-Siyaset liflkileri: Amme daresi Dergisi 39(4) , ss. Türkçe 320 (18) ve ng. özet. C lga, brahim. Okullarda 1968 SA 170 Demokrasi Uygulamalar na Kat lan 355, 320 Ö rencilerin Ailelerinde Demokrasi ve Kat l m. Hacettepe Üniversitesi 320 (22) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Deliömero lu, Yakup. Bir Musibet: Dergisi 24(2) , ss. Kazakistan'da flçi Olaylar. Türk Türkçe ve ng. özet. Yurdu 26(232) , ss SA SB , (19) 320 (23) Cumhuriyet'in Üçüncü Adam yd... Finans Dünyas 17(204) , ss SB , 920 Çak r, Hamza. Tezkere Dönemi ve Sonras Türk-ABD liflkileri'nin Medyada Temsili. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (20) Çak r, Ruflen. ABD'de Bir Devir Kapan rken. Birikim (212) , ss SB Çeçen, An l. NATO: Savunmadan Hegemonyaya (68) , 4-8. ss SB , (21) Çevikel, Nuri. K br s'ta Ortodoks Rum Liderli i ve Gayrimüslim Tebaa liflkilerine Dair Birkaç Not. Türk 19 Do an, Adem. Demokrasi ve Ekonomik Geliflme. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (25) , ss. Türkçe özet SA , (24) Doster, Bar fl. "Yeni" Ortado u'dan "Yeni" Annan Plan 'na. Jeopolitik 5(35) , ss SB (25) Dumanl, Hüsnü Cihangir. Nato, Amerikan mparatorlu u'nun Devam için Gerekli Türkiye Paradigmalar n De ifltirmeli! [Söylefli] 2023 (68) , ss SB , 355 Efeo lu, Ertu rul. Bülent Ecevit'in Bir Yap t : 'Atatürk ve Devrimcilik' Türk Dili Dergisi 20(117) , ss SA , 320

28 Engin, R fat. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras ile Vergi Kimlik Numaras n n Birlefltirilmesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(224) , ss SA 5 340, 330, (31) Geçici, Hayati. Kuzey Kore: Nas l Bir Sosyalizm? Birikim (212) , ss SB (26) Genç, Nihat. "Orhan Pamuk'un Erdem, H. Haluk. Atatürk ve E itim Lobilerle Olan liflkileri fiaibelidir" Hakk. Amme daresi Dergisi 39(4) [Söylefli] Konuflan: Ömer Bekeç, , ss. Türkçe ve Mehmet Ekiz, Türk Yurdu 26(232) ng. özet , ss SA SB , (27) Erdo an, Dilflen nce. Türk Ermeni 320 (32) liflkileri Misyoner Aç s ndan Faaliyetlerinin Amerikan K sa Bir Gökçen, Salim. Dogmatik Yunan De erlendirmesi. Jeopolitik 5(35) , ss SB , SA (28) 320, Ergün, Teyfik Fikret - Bahad r Berk. K br s Üzerine Oyalama; (Fan F n Fon) Plan. Jeopolitik 5(35) , ss SB SB , , (29) 320 (33) Erol, Mehmet Seyfettin. Türkiye- Türk Dünyas liflkileri "SOS" mu Veriyor? Stratejik Analiz 7(80) , 94. s SB SB (30) 320, 340 Eryi it, Süleyman. Elefltiri ve 320 (34) Hakaretin S n rlar Üzerine Bir Defa Daha Düflünmek. Türk Yurdu 26(232) , ss SB , SB , 340 Eslen, Nejat. Amerika, Yay lmak için NATO'yu Kullanmak stiyor [Söylefli] 2023 (68) , ss SB , 320 Paranoyas "Anadolu'da Rum Soyk r m " Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 13(31) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Günlü, Esra. Anlam' n Sömürge Alan Olarak 'Kad n' Birikim (212) , ss. Gürbüz, Emre. K rgsiztan'da Anayasa De iflikli i, Parlamenter Demokrasiye Geçifle liflkin Gözlemler Orta Asya'n n "Demokrasi Adas "n n Demokrasiyle mtihan. Birikim (212) , ss. Habermas, Jurgen. Avrupa Kalesini Açmak. Çeviren: Onur Bahçecik, Birikim (212) , ss. 320 (35) Han, Ahmet Kas m. Seçim Sonuçlar ABD D fl Politikas n De ifltirecek mi? 20

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/12 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/9 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı