KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER"

Transkript

1 KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER ÜYE DEVLETLERİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMA İLİŞKİN YASALARININ YAKINLAŞTIRILMASI HAKKINDAKİ 21 ARALIK 1989 GÜN VE 89/686/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER 17 Temmuz 2006

2 NOTLAR 1. Bu yönlendirici ilkeler, yaygın olarak KKD ( Kişisel Koruyucu Donanım ) direktifi adıyla bilinen 89/686/EEC 1 sayılı direktiften doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm taraflara yönelik bir kılavuz olması niyetiyle hazırlanmıştır. Okuyucuların, bu kılavuzun yalnızca 89/686/EEC sayılı Direktifin uygulanmasını kolaylaştırma niyetini taşıyan bir kılavuz olduğu gerçeğine ve direktifin yasal olarak bağlayıcı olan kısmının, metnin ilgili ulusal aktarımlarının olduğuna dikkatleri çekilmiştir. Bununla birlikte, bu belge tüm paydaşlar tarafından söz konusu direktifin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır. Yönlendirici ilkelerin, Üye Devletlerin hükümet uzmanlarının ve ilgili diğer tarafların arasında varılan fikir birliği ile KKD nin Topluluk toprakları 2 içinde serbest dolaşımını sağlamaya yardımcı olması amaçlanmıştır. 2. Bu yönlendirici ilkeler; Üye Devletler, Avrupa Sanayi, Avrupa standardizasyonu ve Onaylanmış Kuruluşlar ile işbirliği içinde Avrupa Komisyonu Girişim ve Sanayi Genel Müdürlüğünün ilgili servisleri tarafından hazırlanmıştır. 3. Avrupa Komisyonu bu kılavuzu muhafaza etme görevini üstlenecektir. Amacımız, verilen bilgilerin zamanında ve doğru olarak sağlanmasıdır. Var olan hataların dikkatimize sunulması halinde bu hataları düzeltmeye çalışacağız. Ancak Komisyon, bu kılavuzdaki bilgilerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmez. Bu bilgiler: yalnızca genel bir nitelik taşır ve herhangi bir özel şahıs veya kuruluşun özel durumlarına çözüm bulma niyetini taşımaz; kapsamlı, tam, kesin veya güncel olmayabilir; kimi zaman Komisyon servislerinin üzerinde denetim sahibi olmadığı veya Komisyonun herhangi bir sorumluluk üstlenmediği dış bilgilere atıfta bulunur; profesyonel veya hukuki tavsiye mahiyetinde değildir. 4. Bu Kılavuzda CE işaretlerine ve AT uygunluk beyanına yapılan tüm atıflar, yalnızca 89/686/EEC sayılı Direktifle ilgilidir. KKD nin Topluluk sınırları içinde piyasaya sürülmesi için diğer ilgili mevzuatların tümü uygulanmalıdır. 5. Özellikle belirli ürün türlerine ilişkin ayrıntılı rehberliğe Komisyonun Web sitesinden ulaşabilirsiniz: 1 93/68/EEC sayılı Direktif, 93/95/EEC sayılı Direktif ve 96/58/EC sayılı Direktif ile değişikliğe uğrayan, Üye Devletlerin kişisel koruyucu donanımlarına ilişkin yasalarının yakınlaştırılması hakkındaki 21 Kasım 1989 gün ve 89/686/EEC sayılı Konsey Direktifi. 2 Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) (13 Aralık 1993 gün ve 94/1/EC sayılı Konsey ve Komisyon Kararı (3 Ocak 1994 tarihli L1 sayılı AB Resmi Gazetesi, s.1)) ile ilgili anlaşma uyarınca, Liechtenstein, İzlanda ve Norveç toprakları, 89/686/EEC sayılı Direktifin amaçları doğrultusunda, Topluluk toprağıyla aynı haklara sahip olacak şekilde düşünülmelidir. Bu Topluluk toprakları terimi bu kılavuzda kullanıldığında, aynısı EEA toprakları için de geçerlidir. Benzer şekilde, yalnızca bu Direktif açısından Üye Devletlerin sorumlulukları söz konusu üç ülkenin ulusal makamları tarafından da üstelenilebilir.

3 GİRİŞ Bu yönlendirici ilkelerin amacı, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) hakkındaki 89/686/EEC sayılı direktifte atıfta bulunulan bazı konuları ve prosedürleri açıklığa kavuşturmaktır. Bu kılavuz, direktifin hukuki metninden AB sektör uzmanları tarafından yapılan açıklamalara yönelik çapraz başvurular sağlar. Yönlendirici ilkeler, direktifle ve Avrupa Komisyonunun Direktiflerin Yeni Yaklaşım ve Küresel Yaklaşım (Mavi Kılavuz) temelinde uygulanması hakkındaki kılavuz ile birlikte kullanılmalıdır. Bu yönlendirici ilkeler yalnızca Üye Devletlerin yetkili mercilerinin kullanımı için olmayıp, aynı zamanda imalatçılar, meslek odaları, standartların hazırlanmasından sorumlu kuruluşlar ile uygunluk değerlendirme prosedürlerini uygulayan kuruluşlar gibi ilgili ana ekonomik operatörlerin de kullanımına açıktır. Öncelikle bu belge, doğru şekilde uygulandığında, direktifin Avrupa Topluluğu (2. dipnota bakınız) içinde malların serbest dolaşımıyla ilgili engellerin ve güçlüklerin ortadan kaldırılmasına olanak vermesini sağlamalıdır. Bu yönlendirici ilkelerdeki ifadelerin, aksi belirtilmedikçe yalnızca 89/686/EEC sayılı Direktifin uygulanmasına atıfta bulunduğu unutulmamalıdır. İlgili tüm taraflar aynı zamanda geçerli olabilecek diğer gereklerin de farkında olmalıdır (Bkz. Madde 5 (6)(a)). KKD direktifi, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerini (TSGG) belirleyen ve direktifte bulunan ilgili gerekliliklerin teknik ifadesini temel olarak Avrupa uyumlaştırılmış standartları olmak üzere standartlara bırakan bir Yeni Yaklaşım direktifidir. 89/686/EEC sayılı Direktif tamamen bir uyumlaştırma direktifidir; yani, hükümleri, 89/686/EEC sayılı direktif tarafından şart koşulan konuların aynılarını kapsayan farklı ulusal ve Avrupa yasalarının yerini alır. Kullanım Direktifleri Okuyucu, KKD lerin bir işyerinde kullanılmak üzere tasarlandıklarında, çalışanların güvenliğini sağlama amacı güden ulusal ve Topluluk mevzuatlarının genellikle geçerli olacağını bilmelidir. Yeni Yaklaşım Direktifleri, genel amaçları göz önünde bulundurulduğunda mümkün olan en yüksek gereklilikleri belirlediklerinden ve bu nedenle kapsam dahilinde ilave ulusal hükümlere izin vermediklerinden, Kullanım Direktifleri (89/391/EEC3 3, 89/656/EEC4 4 ) asgari gereklilikleri belirlerler. Uygulamada bu, 98/34/EC sayılı Direktif kapsamındaki bildirim prosedürü yoluyla diğer Üye Devletler tarafından onaylanmasının ardından ulusal makamların, ticaret açısından bir engel teşkil etmedikçe kullanımla ve seçimle ilgili daha başka gereklilikler oluşturabilecekleri anlamına gelir. 3 Çalışanların işyerindeki emniyet ve güvenliğinin iyileştirilmesini teşvik etmeye yönelik tedbirler hakkındaki 12 Haziran 1989 gün ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi. 4 İşyerinde kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasına yönelik asgari sağlık ve güvenlik gerekleri hakkındaki 30 Kasım 1989 gün ve 89/656/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16 (1) Maddesi anlamında üçüncü tek direktif)

4 İçindekiler KKD YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (İKİNCİ SÜRÜM)... 1 GİRİŞ... 3 Tanımlar BÖLÜM I KAPSAM, PİYASAYA SÜRME VE SERBEST DOLAŞIM Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde BÖLÜM II SERTİFİKALANDIRMA PROSEDÜRLERİ Madde Madde Madde 10- AT-tipi inceleme Madde 11- İmal edilen KKD nin kontrolü Madde 12- AT üretim uygunluğu beyanı BÖLÜM III - CE İŞARETİ Madde BÖLÜM IV Madde Madde Madde Madde EK I BU DİREKTİF KAPSAMINDA OLMAYAN KKD SINIFLARININ KAPSAMLI LİSTESİ EK II TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ EK III İMALATÇI TARAFINDAN SAĞLANACAK TEKNİK BELGELER EK IV - CE UYGUNLUK İŞARETİ VE BİLGİLERİ EK V ONAY VERİLMİŞ KURULUŞLAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK KOŞULLAR EK VI ÖRNEK AT UYGUNLUK BEYANI EK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) SINIFLANDIRMA KILAVUZU... 83

5 Tanımlar Genel olarak, aşağıdaki tanımların kabul edilebilir olduğu düşünülmüştür. Piyasaya sürme tek bir ürünün dağıtım ve/veya kullanım amacıyla, ödeme karşılığı veya ücretsiz olarak, Topluluk pazarına ilk kez sürülmesi. Hizmete sokma son kullanıcı tarafından Topluluk içinde ilk kez kullanıldığı an gerçekleşir. İmalatçı : Direktif kapsamındaki bir ürünü tasarlayan ve/veya imal eden ya da piyasaya sürmek veya kendi profesyonel ya da özel kullanımı amacıyla, kendi ticari markası altında bir KKD yi tasarlayan ve/veya imal eden veya bir KKD yi, kendi adı veya ticari adı altında piyasaya süren ve/veya hizmete sokan gerçek veya tüzel kişiliktir. İmalatçı aşağıdakilerden sorumludur: - ürününün KKD Direktifine tabi olup olmadığını ve hangi gerekliliklerin geçerli olduğunu belirlemek için bir analiz yapmak; - KKD yi, anılan Direktifte belirlenen Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerine (TSGG) uygun olarak tasarlamak ve yapmak; - ürünün anılan direktifte belirlenen TSGG e uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik prosedürleri izlemek; - güvenli kullanım, bakım vb. konularına yönelik işaretler ve talimatlar sağlamak. İmalatçı, KKD nin bu ve diğer ilgili direktiflere uygunluğu konusunda yegane ve nihai sorumludur. İmalatçının, ilgili direktiflerin tüm geçerli hükümleri ve gereklilikleri açısından söz konusu uygunluğu beyan edebilecek şekilde ürünün tasarımı ve yapımı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yetkili temsilci Topluluk içinde yerleşik, imalatçının anılan Direktif kapsamındaki sorumluluklarına ilişkin olarak imalatçı adına belirli görevlerde hareket etmek üzere imalatçıdan yetki almış herhangi bir özel veya tüzel kişiliktir. Yetki yazılı olmalı ve imalatçının hangi yükümlülüklerinin yetkili temsilciye verildiğini belirtmelidir.

6 1.1 BÖLÜM 1 KAPSAM, PİYASAYA SÜRME VE SERBEST DOLAŞIM Madde 1 1. Bu Direktif, buradan itibaren KKD olarak anılacak olan kişisel koruyucu donanımlar için geçerlidir. Direktif, bunların Topluluk içinde piyasaya sürülmesi ve serbest dolaşımı ile ilgili koşullarla KKD lerin kullanıcıların sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla yerine getirmesi gereken temel güvenlik gerekliliklerini belirler. KKD Direktifi, evde, boş zamanlarda ve spor faaliyetlerinde kullanılanların yanı sıra profesyonel kullanıma yönelik KKD ler için de geçerlidir. KKD Direktifinin amaçları şunlardır: hedeflenen kullanıcıların sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla KKD lerin uyması gereken TSGG leri sağlamak; KKD lerin Topluluk içinde serbest dolaşımını sağlamak. Bu Direktif, Topluluk içinde ilk defa piyasaya sürülmesi ve/veya hizmete sokulması planlanan KKD ler için geçerlidir. Sonuç olarak bu Direktif Üye Devletlerde imal edilen yeni KKD ler ile Topluluk dışından ithal edilen yeni ve kullanılmış KKD ler için geçerlidir. Bu Direktifin hükümleri, Topluluk dışında bir ülkede piyasaya sürülme amacını taşıyan KKD ler ile dışarıdaki bir ülkeye yeniden ihraç edilmek üzere Topluluğa ithal edilen KKD lere uygulanmaz. 2. Bu Direktifin amaçları açısından KKD, bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruma sağlamak amacıyla bir birey tarafından giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış bir aygıt veya cihazdır. Bazı sınır durumlarının hala gündeme gelmesine karşın, bu tanımın donanım imalatçıları ve kullanıcıları açısından kolayca anlaşılabilir olduğu kanıtlanmıştır. Tanımdaki her bir terim önemlidir: - KKD; giysi, gözlük, işitme koruyucuları veya düşmekten koruyan kuşamların giyildiği anlamda giyilirler. Aslında KKD lerin çoğu giysi, başlık, eldiven veya ayakkabı şeklindeki giyim eşyalarıdır. Diğer KKD ler, kaynak sırasında gözleri ve yüzü koruyan maskeler gibi elde tutulurlar. Dolayısıyla, KKD nin sağladığı koruma, tehlikeye maruz kalan kişinin faaliyetine bağlıdır: donanımın giyilmesi veya tutulması. Ne giyilen, ne de tutulmayan taşınabilir donanım KKD olarak düşünülmez. Dolayısıyla, örneğin hattı kesmeden çalışan elektrikçiler tarafından kullanılan yalıtıcı matlar veya tabureler veya iş istasyonlarında kullanılan koruyucu perdeler KKD olarak ele alınmaz. - KKD bir birey tarafından giyilir veya tutulur. Kişisel donanımı toplu koruyucu donanımdan ayıran şey budur. Dikkate değer şekilde KKD tanımındaki terimler onu kişilerin korunmasına yönelik geniş bir alana yerleştirir. KKD alanı, genel olarak çalışanlar veya işçiler tarafından kullanılan donanımla sınırlı değildir; aynı zamanda sportif veya boş zaman faaliyetleri gibi işle

7 bağlantısı olmayan alanları da içerir. Güneş gözlükleri, bisiklet veya sürücü kaskları, bahçe eldivenleri, futbolcuların incik kemiği korumaları, dağcıların kuşamlarının tamamı KKD dir. - KKD bireyin korunması için kullanılır. Genellikle donanım, her türlü riske karşı bireyin korunması için vücut bölümü ile tehlike arasında bir kalkan oluşturur: cildi veya elleri çizebilecek kaba zeminlere karşı deri bir kalkan, gözlere zarar verebilecek ışınıma karşı süzgeç görevi gören bir kalkan, vücut hücrelerine zarar verebilecek X ışınlarına karşı kurşun bir kalkan gibi. KKD nin bu kalkan rolü, farklı tehlikelere karşı korumayı simgeleyen KKD standartları tarafından seçilen resimli şekillerde vurgulanmıştır: örneğin tehlikeyi temsil eden bir simge, kalkanın içinde gösterilmiştir. Öte yandan donanımlar bireyler tarafından riskleri önlemek için kullanılırlar ancak alarm aygıtları, gaz detektörleri veya oksijen tükenme detektörleri gibi koruyucu bir işlevi olmayanlar KKD olarak sınıflandırılmazlar. - KKD ler bir ya da daha çok tehlikeye karşı koruma sağlarlar. Risk genellikle iki unsurun birleşimiyle tanımlanır: zarara neden olabilecek bir olgu olan tehlike ile bir kişinin o tehlikeye maruz kalma olasılığı. KKD tehlikelere karşı korunmak üzere tasarlandığından, işlevi, maruz kalan kişiye zarar gelmesini önlemektir. Dolayısıyla, birkaç risk aynı anda ortaya çıktığında KKD yalnızca birine değil, tüm risklere karşı koruma sağlamalıdır. KKD yi, ilk yardım donanımı gibi üçüncü şahıslar tarafından kullanılma eğilimi gösteren ve zarar meydana geldikten sonra kullanılan donanımdan ayıran nokta budur. Bir kurtarıcı tarafından kullanılan donanım, örneğin itfaiyecilerin dumanla dolu binadan insanları çıkarmak için kullandıkları koruyucu solunum cihazları gibi kendilerini korumak amacıyla kullanması haricinde KKD olarak sınıflandırılamaz. Buradaki tehlikeler, donanım kullanıcısına zarar verebilecek olanlardır. Donanım, hastanedeki hastaları korumak için kullanılan maskeler gibi giyen kişi dışındaki kişileri korumak için kullanılıyorsa, bunlar KKD değildir. Benzer şekilde örneğin gıda maddelerini veya elektronik parçaları korumak için giyilen eldivenler gibi, eşyaları korumak için kullanılan donanım da KKD değildir. KKD aynı zamanda aşağıdakileri kapsar: (a) imalatçı tarafından bir bireyin, bir ya da daha çok potansiyel olarak eşzamanlı riske karşı korunması için tümleşik olarak birleştirilmiş birkaç cihaz veya aygıt tarafından oluşturulan bir birim; örneğin, bir vizör ve/veya işitme koruyucu içeren bir başlık. (b) belirli bir faaliyetin yapılması için bir birey tarafından giyilen veya tutulan kişisel koruyucu donanımla birleşik, ayrılabilen veya ayrılamayan koruyucu bir aygıt; Bu tür aygıtlara verilebilecek örnekler, darbelere karşı motosiklet giysilerine yerleştirilen koruyucular veya diz çökerek yapılan çalışmalarda kullanılan pantolonlara yerleştirilen diz koruyucularını içerir.

8 (c) tatmin edici şekilde çalışması ve böyle bir donanıma yönelik olarak özellikle kullanılması için temel olan değiştirilebilir KKD parçaları. Bu sınıfa giren pek çok parça vardır; bunlar arasında koruyucu solunum cihazlarının filtreleri ile göz koruyucularının ekranları sayılabilir. 3. Başka bir harici, ilave aygıta bağlanabilmesi için KKD ile birlikte piyasaya sürülen herhangi bir sistem, o sistemin riske maruz kaldığı sürenin tamamı boyunca kullanıcı tarafından giyilmesi veya tutulması gerekmese de donanımın ayrılmaz bir parçası olarak ele alınacaktır. Solunum donanımını bir kompresöre bağlayan hava hattı buna örnektir. 4. Bu Direktif aşağıdakiler için geçerli değildir: Malların piyasaya sürülmesi, serbest dolaşımı ve emniyet konularıyla ilgili olarak bu Direktifle aynı hedeflere ulaşmak üzere tasarlanmış başka bir direktif kapsamında olan KKD ler; Denizcilik donanımlarıyla ilgili 2002/75/EC sayılı Direktif ile değişikliğe uğrayan 96/98/CE 5 sayılı Denizcilik Donanımları Direktifi, özellikle denizde giden taşıtların güvertesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olması halinde KKD lerin (EK A1 ve A2 de listesi verilmiştir) KKD direktifinden hariç tutulacağını ve yalnızca denizcilik donanımlarıyla ilgili Direktifin kapsamında olacağını belirtir. Güvertede kalıcı bir donanım olarak kullanılmaları halinde aşağıdaki donanımlar KKD Direktifinden hariç tutulacaktır: - cankurtaran yelekleri; - dalgıç giysileri; - dalgıç giysileri ile cankurtaran yeleklerinin birleşimi; - itfaiyecilere yönelik solunum cihazları. 96/98/EC sayılı Direktif, yapım sırasında gemi nerede olursa olsun tüm yeni Avrupa Birliği gemilerinin güvertelerinde kullanılan donanım ve ister ilk defa yerleştirilsin, ister daha önce güvertede olan bir donanımın yerine kullanılsın, mevcut AB gemilerinde güverteye yerleştirilmiş donanım için geçerlidir. ilk paragrafta belirtilen hariç tutulma nedeninden bağımsız olarak EK I de verilen hariç tutulan ürünler listesinde belirtilen KKD sınıfları. KKD Direktifi kapsamından özellikle hariç tutulan ürünlerin kapsamlı bir listesi için EK 1 e bakın Madde 2 1. Üye Devletler, Madde 1 de atıfta bulunulan KKD nin, bakımının doğru yapılması ve tasarlandığı amaç için kullanılması halinde, yalnızca diğer bireylerin, ev hayvanlarının veya eşyaların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaksızın kullanıcıların sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması 5 Denizcilik donanımlarıyla ilgili 20 Aralık 1996 gün ve 96/98/CE sayılı Direktif (17 Şubat 1997 gün ve L 46 sayılı resmi gazete s. 25).

9 koşuluyla piyasaya sürülebilmesini ve hizmete sokulabilmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Madde 2, piyasanın gözetim altında tutulmasını Üye Devletler için bir yükümlülük haline getirir. Piyasa gözetiminin amacı, tüm Toplulukta geçerli direktiflerin hükümlerine uyulmasını sağlamaktır. Madde 2(1), Direktifin doğru 6 şekilde uygulanmasını ve uygulanmasının izlenmesini Üye Devletler için bir yükümlülük haline getirir. Piyasanın gözetim altında bulundurulması, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğundan ekonomik operatörlerin menfaati açısından da önemlidir. Piyasanın gözetim altında bulundurulması işini yöneten ulusal makamlar, KKD Direktifinin hükümlerine uygun olmayan ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Madde 2, bu Direktife uyup uymamasından bağımsız olarak, kullanıcıların sağlığını korumaması ve güvenliklerini sağlamaması halinde KKD ile ilgili tüm uygun tedbirleri alma konusunda Üye Devletleri yükümlü kılar. Bu tedbirler ikincillik ilkesi kapsamında uygulanır; yani, en uygun tedbirin ne olduğuna karar vermek Üye Devletlere aittir ancak bu tedbirin hem caydırıcı hem de orantılı olması gerekir. Ulusal mevzuatta öngörülenler, uygunluk bildirimi verilmesinden (olası) hapis cezalarına ve çok yüksek para cezalarına kadar gider. KKD nin serbest dolaşımını sınırlandıran bu tedbirlerden herhangi birinin uygulanması hakkında Üye Devletler Madde 7 uyarınca Komisyon servislerini bilgilendireceklerdir. 2. Bu Direktif, Direktifin hükümlerine uygun olmayacak şekilde sonuçlanacak KKD değişikliklerine yol açmaması koşuluyla, Üye Devletlerin kullanıcının korunmasını sağlamak için gerekli olduğunu düşündüğü herhangi bir gerekliliği Antlaşmaya uygun şekilde belirleme hakkını etkilemeyecektir. Üye Devletler, işçilerin ve diğer hedeflenen kullanıcıların korunmasını sağlamak amacını taşıyacak şekilde KKD nin kullanımına ilişkin ilave ulusal hükümler belirleme haklarına sahip olmaya devam edeceklerdir. 89/391/EEC ve 89/656/EEC sayılı Direktifler, AT Antlaşmasının 137. Maddesi kapsamında kullanıcıların sağlığı ve güvenliğine yönelik asgari gereklilikleri belirler. Antlaşmaya uygun olduğu sürece Üye Devletlerin daha katı hükümleri benimseme veya korumalarına izin verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu tedbirlerin, geçerli direktiflerin hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiş bir KKD nin değiştirilmesine neden olmaması gerektiği gibi, Topluluk pazarına sürülmesine yönelik koşulları da etkilememelidir. Antlaşmanın 95. Maddesi kapsamında tamamen bir uyum Direktifi olan KKD Direktifinde durum açıkça böyledir. Ulusal düzenlemeler (örneğin ulusal maruz kalma değerleri) KKD nin seçimi ve kullanımıyla ilgili farklı kuralları ortaya çıkarabilir. 6 89/686/EEC sayılı direktifin aktarılmasına yönelik ulusal tedbirler için kaynak olarak adresine bakınız.

10 KKD Direktifi kullanıcıların yükümlülüklerini belirlemez. Ancak, AT Antlaşmasının 137. Maddesini temel alan direktifler uyarınca işverenlerin işyerinde çalışma donanımı kullanılmasına ilişkin yükümlülükleri olduğu unutulmamalıdır. Bir işverenin, bir işçiyle (işveren tarafından istihdam edilmiş herhangi bir kişi) istihdam ilişkisi olan ve bir girişim ya da kuruluşa karşı yükümlülüğü bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olarak düşünülür. 3. Üye Devletler, bu konuya dikkat çeken uygun bir uyarı sağlanmadıkça ve imalatçı veya Topluluk içinde yerleşik temsilcisi tarafından uyumlu hale getirilmedikçe edinilmesi ve/veya herhangi bir amaçla kullanılmasının yasaklanması koşuluyla, ticari fuarlarda, sergilerde ve benzeri sunumlarda bu Direktifin hükümlerine uygun olmayan KKD lerin sergilenmesini önlemeyeceklerdir. 3. Paragraf, bu Direktife uygun olmayan ürünlerin fuarlarda sergilenmesiyle ilgilidir. KKD nin bir ticari sergide veya perakende sergisinde gösterilmesi, piyasaya sürme anlamına gelmez. Ancak, KKD bu Direktifin hükümlerine tam olarak uymuyorsa, bu durum sergilenen KKD nin hemen yanında açıkça belirtilmelidir Madde 3 1. Maddede belirtilen KKD, EK II de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini sağlamalıdır. Madde 3, imalatçının EK II deki gereklilikleri yerine getiren KKD nin tasarlanması ve üretimi konusundaki yükümlülüklerini ortaya koyar. İmalatçı TSGG lerin KKD nin kullanım ömrü boyunca geçerli kalmasını sağlamalıdır. Bu Direktif, Yeni Yaklaşım direktifleri olarak anılan diğerleri için daha tipik olan Zaruri Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri yerine Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerini (TSGG ler) sağlar. Yalnızca bu TSGG lere uygun olan KKD ler Topluluk içinde piyasaya sürülebilir ve/veya hizmete sokulabilir. İmalatçı, Madde 8 de ayrıntılı olarak ele alındığı ve EK III te ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, KKD lerin teknik belgelerinde TSGG lere uygun olmasını sağlamak için almış olduğu tedbirler konusunda bilgi vermelidir. TSGG ler yalnızca hedeflenen kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan ürün özellikleriyle ilgilidirler. Çevresel ve toplumsal yönleri içermezler. Bu gereklilikler en uygun koruma seviyesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar: ürünle ilgili belirli bazı tehlikelerden doğarlar (örneğin, fiziksel ve mekanik direnç, parlama, kimyasal, elektriksel veya biyolojik özellikler, hijyen, radyoaktivite, hassasiyet); ürün ve/veya performansına atıfta bulunurlar (örneğin, malzemeler, tasarım, yapım, imalat süreci, imalatçı tarafından hazırlanmış talimatlar); temel koruma hedeflerini belirlerler (örneğin, şekilli bir liste yoluyla). Veya bu üç özelliğin bir birleşimidirler Madde 4

11 1. Üye Devletler, bu Direktifin hükümlerine uygun olan ve II. Bölümdeki sertifikalandırma prosedürleri de dahil olmak üzere, bu Direktifin tüm hükümlerine uygun olduğunu belgeleyen CE işaretini taşıyan KKD veya KKD bileşenlerinin piyasaya sürülmesini yasaklayamaz, sınırlandıramaz veya engelleyemezler. Madde 4(1), KKD ve KKD bileşenlerinin 7 Topluluk içinde serbest dolaşımını sağlamayı amaçlar. CE işareti, tüm ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerine uyulduğunun bir beyanı ve ulusal piyasa gözetim makamlarına durumun böyle olduğuna yönelik yapılan bir beyandır. 2. Üye Devletler, tatmin edici şekilde çalışmaları için bunların gerekli olmaması koşuluyla, CE işareti taşımayan ve KKD ile bütünleştirilmesi amaçlanan KKD bileşenlerinin piyasaya sürülmesini yasaklamayacak, sınırlandırmayacak veya engellemeyecektir. 2. Paragraf, CE işareti taşımasalar da, KKD lerin güvenli şekilde işlemesi üzerinde bir etki yapmamaları koşuluyla, KKD ye yerleşik olarak yapılması amaçlanmış KKD bileşenlerinin serbest dolaşımına izin verir. Bu bileşenlere verilebilecek bazı örnekler şunlardır: başlığa takılmak üzere yapılmış bir ışıldak bu cihaz, başka bir Direktif kapsamında olmadıkça CE işareti taşımayacaktır, örneğin ATEX (lambanın potansiyel olarak patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanıyorsa); kuşama takılabilen ve aletlerin asılmasına yarayan bir kuşak; bunlardan kuşam, yüksek bir yerden düşmeye karşı koruma sağlar Madde 5 1. Üye Devletler, imalatçının talep üzerine Madde 12 de belirtilen uygunluk beyanını sunabileceği şekilde CE işareti taşıyan, Madde 8(3) te atıfta bulunulan KKD lerin, Madde 3 te belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu kabul edecektir. Basit tasarıma sahip KKD ler (Madde 8(3)), üzerinde CE işareti bulunması ve imalatçının AT uygunluk beyanını sunabilmesi halinde TSGG ye uygun sayılacaktır. Bu AT uygunluk beyanı örneği, bu Direktifin EK VI sında verilmiştir. KKD Direktifi, AT uygunluk beyanının ekli olmasını veya ürünün kendisiyle birlikte yer almasını öngörmez. Ancak, genellikle bunun bir piyasa gözetim makamının talebi üzerine kuşku duyulan uygun olmama durumunun niteliğine uygun makul bir süre içinde sunulması gerektiği anlaşılır. 2. Üye Devletler, Madde 8(2) de belirtilen KKD nin, imalatçının talep üzerine yalnızca 12. Maddede atıfta bulunulan beyanı değil, aynı zamanda onayı Madde 9 uyarınca verilmiş olan bir kuruluş 8 tarafından verilen, uyumlaştırılmış standartların aktarılmasıyla, Madde 10(4)(a) ve (b) nin ilk alt maddelerine uygun olarak AT tipi inceleme seviyesiyle değerlendirilmiş, ilgili ulusal standartlara uygun olduğunu gösterir sertifikayı gösterebileceği şekilde CE işareti taşıması halinde Madde 3 teki temel gereklilikleri yerine getirdiğini varsayacaktır. 7 Madde 1(2)(c) de tanımlanan ve KKD nin güvenli işlemesi için gerekli olan değiştirilebilen bileşenler. 8 Direktif metninde aynı zamanda Onaylı, Yetkilendirilmiş veya İnceleme Kuruluşu olarak da geçer.

12 Bir imalatçının uyumlaştırılmış standartları uygulamaması veya yalnızca kısmen uygulaması halinde söz konusu standartların olmadığı durumlarda onay verilmiş olan kuruluş tarafından verilen sertifikanın Madde 10 (4) (a) ve (b) nin ikinci alt maddesi uyarınca temel gerekliliklere uygun olduğunu belirtmesi gerekir. Avrupa uyumlanmış standartlarının uygulanması, Yeni Yaklaşım Direktiflerinde olduğu gibi gönüllülük esasına dayanır. Ancak, atıfta bulunduğu yayınlanmış, Avrupa uyumlaştırılmış standardını aktaran bir ulusal standardın uygulanması, standart kapsamındaki KKD Direktifinin TSGG lerine uygunluk karinesi verir. Avrupa uyumlaştırılmış standartları, Avrupa Standardizasyon Kuruluşu (bu durumda CEN ve CENELEC) tarafından benimsenen ve Komisyon ile Avrupa standartları kuruluşu arasında üzerinde anlaşmaya varılan Genel Yönlendirici İlkelere uygun olarak hazırlanan Avrupa standartlarıdır ve Üye Devletlerle müzakerede bulunulduktan sonra Komisyon tarafından çıkarılan bir yetkilendirmeyi izlerler. Bunlara yapılan atıfların, uygunluk karinesini öngörmek için AB Resmi Gazetesinde 9 tüm resmi AB dillerinde yayınlanması gerekir. Kategori II ve III KKD lerde, uygulanan Avrupa uyumlaştırılmış standartları TSGG lerin tamamını kapsamadığında, Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen AT-tipi inceleme sertifikası, doğrudan TSGG ye uygun olduğunu belirtmelidir. Bu durumda basit KKD ler için imalatçının uygunluğun güvence altında olma biçimini göstermesi gerekir. Bu Direktifin 5. Maddesinin 3. Paragrafı, 93/95/EEC sayılı Direktif tarafından silinmiştir. 4. Komisyon, uyumlaştırılmış standartların başvurularını Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlayacaktır. Üye Devletler, uyumlaştırılmış standartların aktarıldığı ulusal standartların başvurularını yayınlayacaklardır. Yukarıda belirtildiği gibi, 89/686/EEC sayılı Direktifin EK II sinde TSGG lere yönelik teknik ifadeleri içeren Avrupa uyumlaştırılmış standartları, aşağıdaki Avrupa standardizasyon kuruluşları tarafından geliştirilmiştir: Avrupa Standardizasyon Kurulu (CEN) Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Kurulu (CENELEC) (Avrupa uyumlaştırılmış) standartlara ilişkin AB politikası hakkındaki ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adresten alabilirsiniz: AB Resmi Gazetesinde yer alan Avrupa uyumlaştırılmış standartları düzenli aralıklarla güncellenir ve Avrupa Komisyonunun aşağıdaki Internet adresinden ulaşılabilir: 9 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi (OJEC), Nice Antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin (OJEU) yerini almıştır.

13 Standartlar hakkında aynı zamanda CENELEC ve CEN Web sitelerinde de bilgiler verilmiştir: Ulusal standardizasyon kuruluşlarının bir listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: CEN - CENELEC 5. Üye Devletler, 30 Haziran 1991 tarihi itibariyle, endüstrinin her iki tarafının da uyumlaştırılmış standartların belirlenmesi ve bunların gözden geçirilmesi süreçlerinde ulusal düzeyde etki sahibi olmasını sağlayacak uygun adımların atılmasını sağlayacaklardır. Bu paragraf, işverenler, işçiler ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm paydaşların standartlaştırma sürecinde temsil edilmesini sağlamayı amaçlar. 6. (a) KKD nin, diğer konulara ilişkin ve aynı zamanda CE işaretlerinin yerleştirilmesini sağlayan diğer Direktiflere tabi olması halinde, CE işareti yerleştirilmesi KKD nin aynı zamanda diğer Direktiflerin hükümlerine de uygun olduğu anlamına gelecektir. Direktifler kimi zaman çok çeşitli ürünleri, olguları ve/veya tehlikeleri kapsar. Bunun sonucunda KKD ler için birkaç direktifin göz önünde bulundurulması gerekebilir çünkü piyasaya sürme ve hizmete sokma işlemleri yalnızca ürünlerin geçerli olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olması halinde gerçekleşebilir. CE işareti yerleştirilerek ve uygunluk beyanı ile imalatçı veya yetkili temsilcisi KKD nin geçerli olan tüm hükümlere uygun olduğunu beyan eder. KKD imalatçılarının aşağıdaki Direktifleri göz önünde bulundurması gerekebilir 10 : - Basınç Donanımı Direktifi 97/23/EC - örneğin solunum cihazları gibi, bazların basınç altında tutulduğu sınırlı sayıda donanım için geçerlidir. - Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/EEC 11 Elektromanyetik Uygunluk direktifi aynı zamanda elektrikli/elektronik aygıtlara sahip KKD nin elektromanyetik girişime neden olmadığı ve normal çalışmasının bu tür girişimlerden etkilenmediğini belirtmek için uygulanır. - Radyokomünikasyon ve Telekomünikasyon Terminal Donanımı (RTTD) Direktifi 1999/5/EC. RTTD direktifinin söz konusu aygıtları içeren KKD lerin güvenli olmasını ve radyo hizmetleri ile diğer donanıma sorun çıkarmamasını sağlamak için kullanılır. RTTD direktifi aynı zamanda söz konusu donanımın Elektromanyetik Uygunluğunu ve güvenlik özelliklerini de içerir. 10 Lütfen bu örnek listesinin kapsamlı olmadığını unutmayınız. 11 Bu Direktif kısa zaman içinde 2004/108/EC sayılı Direktifle değiştirilecektir.

14 - Nikel Direktifi 94/27/EC giyen kişinin cildiyle uzun süreli doğrudan temasta bu parçaların nikel salıvermesini sınırlandırır. - Genel Ürün Güvenliği Direktifi /95/EC - üreticilerin piyasaya yalnızca tüketicileri hedef alan güvenli ürünler sürmesini gerektirir ve gerek üreticilerin, gerekse dağıtımcıların yükümlülüklerine uymasını sağlama konusunu Üye Devletlerin yükümlülüğü olarak belirler. Daha fazla bilgi almak için, Genel Ürün Güvenliği Direktifi (GÜGD) ile bazı sektöre özel Ürün Güvenliğine ilişkin Hükümler içeren Direktifler arasındaki İlişki hakkındaki Kılavuz Belgeye bakın. Aynı zamanda KKD Direktifinin kapsamına giriyor görünmelerine karşın, aşağıdaki gibi özel olmaları nedeniyle diğer direktiflerin kapsamına giren bir takım ürünler de vardır: - Oyuncak Direktifi 88/378/EEC. Kendilerini bir veya daha çok riske karşı korumak amacıyla çocuklar tarafından giyilmek üzere tasarlanmış örneğin bisiklet ve kayak kaskları, kayak gözlükleri gibi donanımlar, KKD Direktifinin kapsamındadır. Ancak KKD lerin taklitleri (itfaiyeci şapkası taklidi, hekimlerin koruyucu giysilerinin taklitleri) Oyuncak Direktifi kapsamına girer. Böyle bir ürünün gerçek tasarlanan kullanımı hakkında kuşku söz konusu olduğunda, Üye Devletler tarafından söz konusu ürünlerin KKD olmadıkları, oyuncak olduklarını belirtir uyarılarla birlikte tedarik edilmesi yönünde anlaşmaya varılmıştır. Taklit KKD nin makul şekilde tehlikelere karşı koruma sağladığının varsayılabileceği olasılığı varsa, imalatçı tarafından dikkatli olunması gerekmez. Bu gibi durumlarda imalatçı belirtilen uyarıyı kullanarak da olsa yükümlülüğünden kurtulamaz. - Tıbbi Cihazlar Direktifi (TCD) 93/42/EEC. Bu Direktifin 1.6. Maddesine göre TCD KKD ler için geçerli değildir. TCD, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar dışındaki aygıtlar için geçerlidir. Hastaların, tıbbi cihaz kullanıcılarının ve diğer maruz kalan kişilerin sağlıklarını ve güvenliklerini korumayı amaçlar. KKD Direktifinin mi, yoksa Tıbbi Cihazlar Direktifinin mi geçerli olduğuna karar vermek için cihazın temel hedeflenen kullanım amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, cerrahlar tarafından kullanılan bir maske tıbbi cihazdır çünkü hastayı korur. Öte yandan, sağlık hizmetleri personeli tarafından kendilerini enfeksiyöz ajanlara karşı korumak için giyilen el donanımı KKD Direktifinin kapsamına girer. Halihazırda TCD nin değiştirilmesine yönelik bir teklif hazırlanmaktadır. Bu teklif Madde 1(6) daki dışarıda bırakma durumunun silinmesini ve (aynı zamanda) her iki Direktifin de gerekli hallerde koşut olarak uygulanmasının sağlayan bir hükümle değiştirilmesini öngörür. - ATEX Direktifi 94/9/EC 89/686/EEC sayılı Kişisel Korunma Donanımı (KKD) Direktifi kapsamında olmayan donanımlar, 94/9/EC sayılı Direktiften özellikle hariç tutulmuştur. Ancak, patlama olasılığı bulunan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış KKD lerin imalatçısının, TSGG 2.6 yı göz önünde bulundurması gerekir. Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış KKD ler, patlayıcı bir karışımın parlamasını sağlama olasılığı bulunan elektrik, elektrostatik veya darbeyle indüklenen ark veya kıvılcım kaynağı olamayacakları şekilde tasarlanıp imal edilmelidir. 12 Daha ayrıntılı bilgi almak için adresini ziyaret edin.

15 94/9/EC sayılı Direktifteki Zaruri Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin izlenmesi, bu uygunluğu sergilemenin yollarından biri olacaktır. - Denizcilik Donanımı Direktifi 96/98/EC 13 96/98/EC sayılı Denizcilik Donanımı Direktifi (DDD) kapsamındaki donanım, KKD lerin rolünü yerine getirecek şekilde tasarlanmamıştır. Söz konusu güvenlik donanımı, DDD nin EK 1 inde listelenen belirli standartlara tabidir ve yalnızca acil durumlarda veya eğitim sırasında kullanılmak üzere yapılmıştır. (b) Ancak, bu Direktiflerden birinin veya daha çoğunun geçiş dönemi sırasında imalatçıya geçerli olan düzenlemeleri seçmesine olanak tanıması halinde, CE işareti yalnızca imalatçı tarafından uygulanan Direktiflerin hükümlerine yönelik uygunluğu belirtecektir. Bu durumda uygulanan Direktiflerin ayrıntıları, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlandığı gibi, Direktiflerin gerektirdiği belgelerde, bildirimlerde veya talimatlarda verilecek ve söz konusu KKD ile birlikte bulunacaktır Madde 6 1. Üye Devletlerden birinin veya Komisyonun, 5. Maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartların, 3. Maddede belirtilen ilgili temel gereklilikleri tamamen yerine getirmediğini düşünmesi halinde, Komisyon veya ilgili Üye Devlet konuyu, gerekçelerini de belirterek, 83/189/EEC sayılı Direktif uyarınca oluşturulan komiteye taşıyacaktır. Komite gecikmeden bir görüş bildirecektir. Komitenin görüşü ışığında Komisyon Üye Devletleri 5. Madde uyarınca yapılan yayından ilgili standartların geri çekilip çekilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda bilgilendirecektir. Bu Madde, bu Direktif kapsamında Avrupa uyumlaştırılmış standartlarına ilişkin resmi bir itirazda bulunmanın yöntemini belirtir. Üye Devletlerden biri veya Komisyon, Avrupa uyumlaştırılmış standartlarından birinin, o standart tarafından verilen TSGG ye uygun olmadığını düşünmesi halinde, konuyu ilk olarak 98/34/EC 14 sayılı Direktif kapsamında kurulmuş olan özel bir Komiteye taşıması gerekir. Bu Komite, (diğerlerinin yanı sıra) Avrupa standardizasyon kuruluşlarına yönelik standardizasyon yetkilendirmelerini onaylama yetkisini haizdir. Aynı zamanda iade işlemi gerektiği gibi yerine getirilmediğinde de onları bilgilendirme hakkına sahiptir. 98/34/EC Komitesi getirilen resmi itirazla ilgili görüş bildirir ve bunun ardından Komisyon AB Resmi Gazetesindeki standart başvurusunu geri çekmenin gerekli olup olmadığına veya standardın tamamına ya da bir kısmına uygunluk karinesini geri çeken bir görüş yayınlayıp yayınlamamaya karar verir. 2.89/392/EEC (1) sayılı Direktifin 6(2). Maddesi uyarınca kurulan Daimi Komite, aşağıda açıklanan prosedür uyarınca, bu Direktifin hayata geçirilmesine ve pratik olarak uygulanmasına neden olan herhangi bir konuyu değerlendirebilir /75/EC sayılı Direktif tarafından değiştirildiği şekliyle /48/EC sayılı Direktif tarafından değiştirildiği şekliyle 98/34/EC sayılı direktif, 83/189/EEC sayılı Direktifin yerini almıştır.

16 Komisyon temsilcisi alınacak tedbirlerin bir taslağını sunar. Komite taslak üzerindeki görüşünü, başkanın konunun ivediliğine göre belirleyeceği bir zaman sınırı içinde, gerekirse oylama yoluyla bildirir. Bu görüş tutanaklara kaydedilir; buna ek olarak, her bir Üye Devlet kendi pozisyonunun tutanaklara geçirilmesini isteme hakkına sahiptir. Komisyon, komite tarafından verilen görüşü en yüksek derecede göz önünde bulunduracaktır. Görüşünün göz önüne alınma biçimi hakkında komiteyi bilgilendirecektir. KKD Direktifi, başkanlığını Avrupa Komisyonun yaptığı, tüm paydaşların 15 temsilcilerini içeren, Avrupa seviyesinde bir KKD Uzman Çalışma Grubu tarafından yönetilir. Ancak, gerekli hallerde Komisyon 89/392/EEC 16 sayılı Makine Direktifinin 6(2). Maddesi uyarınca kurulan Daimi Komiteyi göreve çağırabilir. Bu Komitelerden ikincisi nadiren toplanır ve yalnızca Üye Devletlerin temsilcileriyle sınırlıdır Madde 7 1. Üye Devletlerden biri, CE işareti taşıyan ve hedeflenen amacına uygun olarak kullanılan KKD lerin, bireylerin, ev hayvanlarının veya eşyaların güvenliğini tehlikeye attığını fark etmesi halinde, söz konusu donanımın piyasadan kaldırılmasını ve bu donanımın pazarlanmasını veya serbest dolaşımının yasaklanmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin tümünü alır. İlgili Üye Devlet söz konusu faaliyetiyle ilgili olarak Komisyonu derhal bilgilendirecek ve kararının gerekçelerini sunacak, özellikle uygun olmama halinin aşağıdakilerden herhangi birine bağlı olup olmadığını belirtecektir: (a) 3. Maddede belirtilen temel gerekliliklere uygun olmama; (b) 5. Maddede belirtilen standartların tatmin edici şekilde uygulanmaması; (c) 5. Maddede belirtilen standartlardaki bir eksiklik. KKD Direktifinin 7. Maddesinde belirtilen bildirimde bulunma prosedürü (uygulamada koruma şartı olarak anılır), CE işareti taşıyan KKD nin serbest dolaşımının sınırlandırılmasına yönelik herhangi bir tedbirin Avrupa Komisyonuna bildirilmesinde kullanılır. Bu tedbir, KKD nin TSGG lere uygunluğu konusunda kuşku duymak için önemli gerekçeler olduğunda ve donanımın kişileri, ev hayvanlarını veya eşyaları tehlikeye attığına inanılan hallerde kullanılır (ancak tamamen bunlarla sınırlı değildir). Koruma şartının harekete geçirilip geçirilmeyeceğine karar verirken, Üye Devletler ve ilgili uygulama makamları, uygun olmama durumunun önemli ölçüde olup olmadığını veya koruma şartı prosedürüne başvurmadan çözülebilecek bir önemli olmayan uygun olmama durumu olarak düşünülüp düşünülemeyeceğini göz önünde bulundururlar. Aynı zamanda uyumlu olmayan KKD nin yalnızca Üye Devletlerden birinin topraklarında bulunduğu hallerde Topluluk 15 Üye Devletler, sanayi, standartlaştırma ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ve tüketiciler. 16 Şimdi 98/37/EC sayılı Direktif.

17 seviyesinde herhangi bir eylemde bulunulmasına gerek olmadığı, dolayısıyla da bu Madde kapsamında bildirimde bulunulmasının gerekmediği yönünde genel bir anlaşma vardır. Koruma şartı, Komisyonun CE işaretli KKD lerin serbest dolaşımını sınırlandıran herhangi bir ulusal tedbirin gerekçelerini incelemesine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. İkinci olarak, kısıtlamanın tüm Üye Devletlere yayılmasını, dolayısıyla Topluluk çapında eşit düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tüm ulusal gözetim makamlarını söz konusu KKD hakkında bilgilendirmeye yönelik bir araç sağlar. Koruma şartının uygulanabilmesi için, uygun olmama durumunun KKD nin tasarımındaki sistemli bir hatayla ilişkili olarak belirlenmiş olması gerekir. 2. Komisyon, olabildiğince kısa sürede ilgili taraflarla bir tartışma başlatacaktır. Söz konusu müzakerenin ardından Komisyon alınan tedbirin haklı olduğuna karar verirse, derhal ilgili Üye Devleti ve diğer Üye Devletleri konu hakkında bilgilendirecektir. Söz konusu müzakerenin ardından Komisyonun alınan eylemin haklı olmadığına karar vermesi halinde, ilgili Üye Devleti ve imalatçı ile Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisini konu hakkında derhal bilgilendirecektir. 1. paragrafta belirtilen kararın standartlardaki bir eksiliğin sonucu olması halinde, ilgili Üye Devlet kararında ısrarlı davranırsa Komisyon konuyu Madde 6(1) de belirtilen Komiteye taşıyacak ve Madde 6(2) de belirtilen prosedürü başlatacaktır. İlgili taraflar genellikle AB ye Üye Devletlerin tümü, imalatçı veya Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi veya her ikisinin de Topluluk topraklarında bulunmadığı hallerde, ürünü Topluluk pazarına süren kişiler anlamına gelir. Bu aynı zamanda, uygunluk değerlendirme prosedürüne dahil olan bir veya daha fazla Onaylanmış Kuruluşu da içerebilir. Komisyonun Üye Devlet tarafından benimsenen tedbiri haklı bulmaması halinde, Üye Devletten ilgili kısıtlama hükmünü geri çekmesini ve söz konusu ürünün topraklarında serbest dolaşımını derhal sağlamak için gerekli tedbirleri almasını ister. Üye Devletlerden birinin Komisyonun görüşünü izlemeyi reddetmesi halinde, Komisyon AT Antlaşmasının Maddesi kapsamındaki işlem yapma hakkına sahip olacaktır. Komisyonun, söz konusu istişarelerin ardından alınan tedbirleri haklı bulması halinde, girişimde bulunan Üye Devleti ve diğer Üye Devletleri 18 derhal bilgilendirir. Bu genellikle Komisyon Görüşü şeklinde bildirilir. 3. İlgili gerekliliklere uygun olmayan bir KKD nin CE simgesi taşıması halinde, ilgili Üye Devlet bu işaretin yerleştirilmesinden sorumlu kişiler hakkında gerekli tedbirleri alacak ve Komisyon ile diğer Üye Devletleri bu konuda bilgilendirecektir. Bu prosedür, yukarıda açıklanan (Madde 7, paragraf 1) koruma şartı prosedürüyle aynı değildir. Burada açıklanan uygun olmama durumu, idari veya teknik bir nitelik taşır. 17 AT Antlaşmasının 226. Maddesi: Komisyonun bir Üye Devletin bu Antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden birini yerine getirmediğini düşünmesi halinde, Komisyon ilgili Üye Devlete gözlemlerini sunma fırsatı tanıdıktan sonra konu hakkında gerekçeli bir görüş bildirecektir. İlgili Üye Devletin Komisyon tarafından belirtilen süre içinde görüşe uygun hareket etmemesi halinde Komisyon konuyu Adalet Mahkemesine taşıyabilir. 18 Norveç, İzlanda ve Liechtenstein ile ilgili 2 numaralı dipnota bakın.

18 Örneğin, işaretlerin ve CE işaretine ek işaretlerin yerleştirilmesi bazı kısıtlamalara tabidir. Piyasa gözetim makamının bu ilkelere saygı gösterilmesini sağlaması ve gerekli hallerde uygun tedbiri alması gerekir. Söz konusu tedbir, oransallık ilkesine saygı gösterilerek açık bir şekilde alınmalıdır. Bir Üye Devlet, CE işaretinin yanlış olarak yerleştirilmesine bağlı serbest dolaşımı sınırlama kararını ve uygun olmayan KKD ye CE işaretini yerleştiren kişiye karşı aldığı tedbirleri Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirecektir. Tedbirin haklı gösterilmesi için herhangi bir ayrıntılı kanıt bulunması gerekmez ve koruma şartında öngörüldüğü üzere ulusal tedbirlerle ilgili hiçbir istişarede bulunulmaz. Ancak Komisyon, gerekli görmesi halinde AT Antlaşmasının 226. Maddesi kapsamında tedbir alabilir. Üye Devletler, uygun olmayan ve CE işareti taşımayan KKD lerle ilgili kısıtlamalar hakkında KKD Direktifi kapsamında bildirimde bulunma yönünde herhangi bir yükümlülüğe sahip değillerdir. 4. Komisyon, Üye Devletlerin bu Maddede belirtilen prosedürün ilerleyişi ve sonuçları hakkında sürekli bilgilendirilmesini sağlayacaktır. 4. paragrafa göre Komisyonun koruma şartı bildirimlerinin devam eden prosedürleri ve sonuçlarının ayrıntıları hakkında Üye Devletleri bilgilendirmesi gerekmektedir. 1.2 BÖLÜM II SERTİFİKALANDIRMA PROSEDÜRLERİ Madde 8 8. Madde, bu Direktif kapsamındaki KKD leri üç belirgin grup halinde toplar ve bunların ilgili uygulama değerlendirme prosedürlerini belirler. Bunlar Direktifte Basit tasarım, Karmaşık tasarım olan üçüncü kategori ve bunlardan hiçbirinin girmediği kategori şeklinde adlandırılmıştır. Direktif bu üç grubu Kategoriler olarak açıkça tanımlamazken, yaygın uygulamada sırasıyla I., II. ve III. kategori terimleri kullanılır. Bu kategoriler şunlardır: - Kategori I ( basit tasarım ): Madde 8(3) teki kapsamlı liste tarafından tanımlanan KKD ler. İmalatçı uygunluk durumunu yalnızca AT uygunluk beyanıyla beyan eder. - Kategori II (ne basit ne de karmaşık olan): Madde 8(3) ve (4)(a) da tanımlanmayan KKD ler, Onaylanmış Kuruluş tarafından AT tipi incelemeye tabi tutulur ve AT uygunluk beyanı ondan sonra verilir. - Kategori III ( karmaşık tasarım ): Madde 8 (4)(a) daki kapsamlı liste tarafından tanımlanan KKD ler, AT tipi incelemeye (Madde 8 (2) ye bakın) ve Madde 11A ile 11B de açıklanan iki Kalite Güvencesi prosedüründen birine tabi tutulur. AT uygunluk beyanı bundan sonra verilir. KKD nin CE işareti Kategori I Kategori II Kategori III Basit Tasarım Karmaşık Tasarım

19 Teknik belgeler AT Tipi inceleme Nihai ürün için AT kalite kontrol sistemi Ürün Kalitesi İzleme Sistemi AT Uygunluk Beyanı CE CE CE nnnn KKD lerin kategorilere ayrılması hakkındaki Kılavuz (EK), kategorilere ayırma ilkelerini açıklığa kavuşturmanın yanı sıra sınır durumu vakalarıyla ilgili bilgilerle Direktifin EK I inde listelenen hariç tutulan durumları verir. Bu, Üye Devletlerle yapılan görüşmelerin bir sonucudur. 1. Bir KKD örneğini piyasaya sürmeden önce Topluluk içinde yerleşik imalatçı veya yetkili temsilcisi, EK III te belirtilen teknik belgeleri derleyerek gerekirse yetkili mercilere verilebilmesini sağlayacaktır. Topluluk içinde yerleşik imalatçı veya yetkili temsilcisi, hangi KKD kategorisi olursa olsun, teknik belgeleri bir araya getirme yükümlülüğüne sahiptir. Bu belgelerin içeriği, EK III te açıklanmıştır. 2. Paragraf 3 te belirtilenler dışındaki KKD lerin seri üretiminden önce, imalatçı veya Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi, 10. Maddede belirtildiği gibi AT tipi inceleme yapılması için bir model verecektir. Topluluk dışında yerleşik olabilen imalatçı veya Topluluk içinde yerleşik olması gereken temsilcisi, Onaylanmış Kuruluş tarafından AT tipi inceleme için başvuru yapabilecek yegane iki kuruluştur. Seri üretim başlamadan önce 19, KKD örneği (tipi) AT tipi inceleme yapılmak üzere verilir. İlkörneklerin ön halleri ve araştırma ilkörnekleri bunlara istisna teşkil eder. Ürün başına tek bir Onaylanmış Kuruluşa yalnıza bir başvuru yapılabilir. Geçen yıllarda Direktifin bir örneğin çeşitlemelerine (giyen kişi tarafından uyarlananlar dahil olmak üzere) nasıl uygulanacağı konusunda bir takım sorular ortaya atılmıştır. Genel olarak bu durumlarda aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerektiği kabul edilmiştir: - Yalnızca beklenen koruma performansı üzersinde hiçbir fark edilebilir etkisi olmayan noktalarda farklılık göstermesi halinde bir KKD ye model KKD nin çeşitlemesi denilebilir. Belirli durumlarda çeşitleme özellikle işaretler, ebatlar, boyutlar, biçim, ürünü oluşturan malzemelerin 19 Okuyucu, tercümelerde belirsizlik olması halinde Direktifin Fransızca metninin genellikle başvuru kaynağı olarak alınacağını bilmek isteyecektir. 89/686/EEC sayılı Direktifin Fransızca sürümünde seri terimi kullanılmaz ve buradan genellikle KKD nin, tek bir birim olarak üretilse bile, piyasaya sürülmeden ve/veya hizmete sokulmadan önce Direktifin hükümlerine uygun olması gerektiği anlaşılır.

20 niteliği, renk, birleştirme yöntemleri, aksesuar desteğinin eklenmesi veya çıkarılması, imalat süreci, vb. ile ilgili farklılıklar olabilir. Ancak diğer durumlarda bu farklılıklar koruma performansı üzerinde etkili olacağından, imalatçı tarafından Onaylanmış Kuruluşla işbirliği içinde dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. - Herhangi bir KKD nin çeşitleme olarak düşünülmesi halinde her bir durumu değerlendirmek, kendi yetkisi dahilinde Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğundadır. Her durumda ve belirlenen çeşitlemelerin her birinde başvuru sahibi Onaylanmış Kuruluşa kaynak alınan modelle tamamlayıcı denemeler ve testler için gereken bir takım çeşitleme modellerinin karşılaştırılmasındaki farklılıkları gösteren ayrıntılı açıklamaları sağlayacaktır. - Kullanıcıya uyarlanan KKD ler, mükemmel oturması ve işlevselliğin sağlanması için hedeflenen belirli bir kullanıcıya uyarlanmış KKD lerdir. Bunun anlamı, KKD nin benzersiz bir parça olmasıdır. Bunlara örnek olarak ortopedik ayakkabılar ve ağız korumaları sayılabilir. - Giyen kişiye göre uyarlanan KKD ler söz konusu olduğunda, imalatçı ilkörnekle birlikte teknik belgelerde yapım sürecinin ayrıntılarını verir. Onaylanmış Kuruluşun bunları değerlendirmesi ve imalatçının da bu ilkörneğe göre üretilen her bir KKD için aynı yapım sürecini kullanması gerekecektir. - Onaylanmış Kuruluş, mevcut AT tipi inceleme sertifikalarının uzatmalarını vermeye veya tercih ederse onaylanacak çeşitlemeye yeni bir AT Tipi inceleme sertifikası vermeye karar verebilir. Bu yalnızca Onaylanmış Kuruluşun raporlarını ve sertifikalarını kendi yetkisi ve sorumluluğu dahilinde vermesi halinde makul olur. Yukarıdaki prosedürün ilgili olabileceği tipik bir KKD örneği, düzeltici camlara sahip olan koruyucu gözlüklerdir. 3. Basit tasarıma sahip, tasarımcının, yavaş yavaş olduklarında kullanıcı tarafından kolayca ve güvenli bir şekilde belirlenebilen etkilerle ilgili asgari risklere karşı sağlanan koruma seviyesini kullanıcının kendisinin değerlendirebileceğini varsaydığı KKD modelleri söz konusu olduğunda AB tipi inceleme gerekli olmayacaktır. Bu kategori, özellikle giyen kişiyi aşağıdakilere karşı koruma amacını taşıyan KKD leri kapsayacaktır: - etkileri yüzeysel olan mekanik eylemler (bahçıvan eldivenleri, yüksükler gibi), - hafif etkili ve etkileri kolayca terse çevrilebilen temizlik malzemeleri (sulandırılmış deterjan çözeltilerine karşı koruma sağlayan eldivenler gibi), - kullanıcıya 50 C değerini aşan sıcaklıklara veya çok tehlikeli etkilere maruz kalınmayacağı izlenimini veren durumların ele alınmasında karşılaşılan riskler (eldivenler, profesyonel kullanıma yönelik modeller gibi), - istisnai olmayan ve aşırı bir özelliği bulunmayan atmosferik ajanlar (başlıklar, mevsimlik giysiler, ayakkabılar gibi), - vücudun yaşamsal alanlarını etkilemeyen ve etkileri geri dönüşü olmayan lezyonlara yol açamayan küçük darbeler ve titreşimler (hafif kasklar, eldivenler, hafif ayakkabılar gibi), - güneş ışığı (güneş gözlükleri). Bu liste kapsamlı listedir ve yaygın olarak Kategori I şeklinde anılan KKD leri tanımlar.

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın.

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın. GİRİŞ Sorumlu Reklam ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri Reklam ve diğer pazarlama iletişim araçları, reklamverenlerle tüketiciler arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Her

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur; Sözleşmeyi daha kullanıcı dostu ve okunabilir yapmak için, Merkez, BÖLÜM II'yi (Genel Şartlar) web sitesinde yayınlamaktadır. Bu, söz konusu dokümanın hukuki değerini hiçbir şekilde azaltmaz. BÖLÜM II

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

Dünya. Dopingle Mücadele. Kodu

Dünya. Dopingle Mücadele. Kodu Dünya Dopingle Mücadele Kodu DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE AJANSI hakça oyun 2003 İÇİNDEKİLER GİRİŞ DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE PROGRAMI VE KODUN AMACI, KAPSAMI VE ORGANİZASYONU... 5 DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE PROGRAMI...

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ C GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri, bağlayıcı tüm belgelerde ayrı ayrı

Detaylı