Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı"

Transkript

1 Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından bahsedilebilmektedir. Gönderge bir adın işaret ettiği, gösterdiği nesne (somut bireysel) olmaktadır. Adların her zaman bir göndergesi bulunmayabilir. Bir göndergesi olmayan, yani göndergesini gösteremediğimiz adlar, taşıyıcısı olmayan adlar olarak bilinmektedir. Buna tipik örnekler olarak melek, ruh, iyi, güzel, adalet gibi adlar verilebilir. Böyle adlar iki adın birleşmesi veya bir sıfatla bir adın bir araya gelmesi gibi ad öbekleri şeklinde de olabilir: kanatlı at, altın dağ, yuvarlak kare gibi. Veya geçmişte yaşamış tarihsel kişiliklerin adları ve keza mitolojik kahramanların adları ya da kurgusal söyleme ait karakterlerin adları da yine taşıyıcısı olmayan adlardır: Aristoteles, Odysseus, Gregor Samsa gibi. Frege nin anlam kuramında bu gibi adların bir göndergeleri bulunmasa dahi bir duyumlarının bulunduğu kabul edilir. Dolayısıyla taşıyıcısı olmayan adlar anlamsız değildir, bir anlamları vardır ve bu anlam onların duyumundan ibarettir. sunma tarzı, aynı zamanda duyum, bu bir betimleme olabilir Ad (özel adlar, cins adlar, betimlemeler) Gönderge (kişiler, nesneler) Abdullah Gül ün resmi Taşıyıcısı olan adlar Abdullah Gül Abdullah Gül olan kişi Abdullah Gül ün kravatının resmi Taşıyıcısı olan adlar Abdullah Gül ün kravatı Abdullah Gül ün kravatı olan nesne

2 Frege ye göre, bir özel adın anlamı (anlam değeri) bir nesneyi işaret etmesidir, onun göndergesidir (eğer gönderme yaptığı bir nesne gösterilebiliyorsa). Eğer böyle bir nesne gösterilemiyorsa, o adın anlamı o nesneyi sanki varmış gibi sunma tarzıdır, yani onun duyumudur. Aristoteles in resmi Aristoteles Böyle bir kişi yok, eskiden yaşamış ve ölmüş, dolayısıyla gösterdiği bir kişi yok Dünya ya en uzak gök cismi Böyle bir nesne yok, varsa bile gösterilemez ve ne olduğunu bilmiyoruz Taşıyıcısı Olamayan Özel Adlar Aristoteles Odysseus Bu tür özel adların anlamını belirli betimlemeler verir. Böyle adların (taşıyıcısı olmayan adlar) işaret ettiği bir nesne gösterilemez ama Frege ye göre yine de anlamlıdırlar, bir anlamları vardır, çünkü bu durumda anlam duyumdan ibarettir.

3 Gönderge, aynı zamanda, bir adın cümlenin doğruluk değerine yaptığı katkıyı da belirtmektedir. Bilindiği üzere, doğruluk değeri, bir cümlenin doğru veya yanlış olması durumudur. Bir cümlede geçen adların ancak bir göndergelerinin bulunması şartıyla bu cümlenin bir doğruluk değeri olabilmektedir. Eğer cümlede geçen adlardan tek bir tanesinin bile bir göndergesi yoksa (yani taşıyıcısı olmayan bir adsa) o cümle ne doğru ne de yanlış olabilmektedir, yani bir doğruluk değerine sahip olamamaktadır. Bu husus, Frege nin anlam kuramında, parçaların göndergeleri (yani adların, sözcüklerin göndergeleri) bütünün göndergesini (yani cümlenin göndergesini) oluşturur denilerek ortaya konmaktadır (bileşimsellik ilkesi). Bir cümlenin göndergesi ise, Frege ye göre, onun doğruluk değeridir, yani doğru veya yanlış olmasıdır. Dolayısıyla parçaların göndergelerinin bulunmadığı hallerde cümlenin doğru veya yanlış sayılamayacağı, bu şekilde izah edilmektedir. Duyum ise, Frege ye göre, bir nesnenin (göndergenin) sunulma tarzı veya başka bir deyimle, onun belirlenme tarzı veya biçimidir. Her ad, göndergesine belli bir biçim ve tarzda işaret eder/göndermede bulunur, yani onu diğer nesneler içinden seçip ayırır. Örneğin aynı kişinin iki farklı adı veya unvanı olabilir. Aynı kişi bir kısım arkadaşları arasında bir adla, başka grup tanıdıkları tarafından ise başka bir adla tanınıyor olabilir. Bu iki farklı ad aynı kişiyi gösterse de, yani aynı göndergeye sahip olsa da, bu kişiyi farklı biçimde bize sunmaktadırlar, dolayısıyla aynı kişiye dair farklı sunulma/belirlenme tarzları olarak kabul edilirler. Bir adın duyumunun ne olduğu sorusuna, Frege, bunun çoğu durumda bir betimleme ya da bir tasvir olduğunu belirterek cevap verir. Mesela Akşam Yıldızı nın bir duyumu vardır ve bu duyum akşam semasındaki en parlak cisim şeklinde bir betimleme olabilir. (betimlemelerle ilgili izah) Keza Sabah Yıldızı adının duyumu, benzer şekilde, sabah semasındaki en parlak cisim olabilir. Frege ye göre bu husus, kişilerin özel adları için de geçerlidir. Örneğin Aristoteles adının duyumu Platon un öğrencisi olabilir, veya Platon un Stagiralı öğrencisi, Büyük İskenderin hocası, Büyük iskenderin Stagiralı hocası, Platon un öğrencisi ve Büyük İskenderin hocası, vb. olabilir. Bunların hepsi de belirli bir tarzda Aristoteles kişisine işaret etmektedir, dolayısıyla hepsi de bu adın duyumları olarak kabul edilirler. Ancak, açıktır ki bir kişi Aristoteles in Platon a öğrencilik yaptığını bilebilir ama Büyük İskender e hocalık ettiğini bilmeyebilir. Yine bir başka kişi de Aristoteles in Büyük İskender e hocalık ettiğini bilebilir ama Platon a öğrencilik yaptığını bilmeyebilir. Şimdi böyle iki kişi için, Aristoteles adı farklı duyumlara sahip olacak demektir. Oysa, az önce belirttiğimiz üzere, duyum göndergeyi belirler, çünkü duyum göndergenin belirlenme tarzıdır. O halde duyumlar farklı olduğunda göndergeler de farklıdır ve iki farklı duyum, birbirinden farklı iki göndergeyi seçip ayırır. İşte böyle bir durumda, bu iki kişi için Aristoteles adı aynı kişiyi gösteriyor olamaz. Oysa uygulamada, böyle örneklere rastlansa da (yani Aristoteles adının farklı duyumlarına sahip kişilere rastlansa da), aynı adın aynı kişiye göndermede bulunup bulunmadığı gibi bir şüphe asla uyanmaz ve insanlar bu adı tamamen aynı kişiye gönderme yapmak için kullanırken hiçbir sıkıntı yaşamazlar. İşte Russell da Frege nin anlam kuramının bütün bu sonuçlarından hareketle eleştirilerini yöneltmektedir. Gördük ki Frege ye göre, belirli betimlemeler birer özel ad işlevi yerine getirmektedir. Çünkü her betimleme bir duyum sayılabilir ve aynı özel adlar gibi bir göndergeyi belirlerler. Kısacası, bir nesneyi/bir göndergeyi seçip ayırma, sunma ve belirleme işlevi açısından özel adlar ile betimlemeler arasında bir fark yoksa, bu durumda betimlemelerin de birer özel ad gibi görülebilecekleri sonucuna ulaşırız. Russell böyle betimlemeler için kendi örneklerini vermektedir: Fransanın Kralı, demir maskeli adam, dünyadan en uzak gök cismi ve yakınsama hızı en yavaş yakınsak seri. Dikkat edilirse, bunların hepsi de işaret ettikleri bir nesnenin gösterilemediği

4 betimlemelerdir. Taşıyıcısı olmayan adlar gibi bunların da işaret ettikleri bir nesne bulunmaz. Russell, taşıyıcısı olmayan adlarla veya işaret ettiği bir nesne gösterilemeyen betimlemelerle kurulan cümlelerin, Frege nin iddia ettiği gibi, doğru veya yanlış olamayacaklarını kabul etmez. Russell a göre bu cümlelerin bazıları açıkça yanlıştır. Mesela Fransanın Kralı keldir cümlesi Frege ye göre ne doğru ne de yanlıştır, çünkü Fransanın Kralı betimlemesinin bir göndergesi yoktur. Oysa Rusell a göre bu cümle açıkça yanlıştır, çünkü Fransa cumhuriyetle yönetilmektedir ve bir kralı da yoktur. Sorun, bu cümlenin gramatik yapısı itibarıyla bir varlık iddiası taşımıyor görünmesinden kaynaklanmaktadır. Cümle Fransa nın bir kralı olup olmamasından tamamen bağımsız şekilde bu kralın bir özelliğinden bahsetmektedir. Yani görünüşte Fransanın bir kralı vardır veya Fransanın bir kralı yoktur dememektedir. Russell bunun tamamen görünüşte böyle olduğunu ama aslında bu cümlenin bir varlık iddiası taşıdığını ileri sürmektedir. Ona göre işin aslını görebilmek için cümlenin gramatik biçimine değil ama mantıksal biçimine bakmalıyız. Bunun için de bir mantıksal çözümlemenin uygulanması gerekir. Bu mantıksal çözümleme uygulandığında cümlenin mantıksal biçimi/yapısı ortaya çıkar. Russell a göre bu cümlenin mantıksal biçimi üç tane yargıdan oluşmaktadır: (1) Fransa nın en az bir kralı vardır. (2) Fransa nın en çok bir kralı vardır. (3) Bir şey Fransa nın Kralı ise o şey keldir. Yani görünüşte varlık iddiası taşımayan bu cümlenin, mantıksal-dilsel çözümleme uygulandığında, örtük şekilde varlık iddiasında bulunduğu açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla bu cümleyi bu üç yargı ile yer değiştirmek, mantıksal bakış açısından meşrudur. Bunu yapabilmek için de bu üç yargının tek bir mantıksal biçim altında birleştirilmesi gerekmektedir. Burada F harfini Fransa nın Kralıdır yüklemine ve G harfini de keldir yüklemine işaret edecek şekilde seçtiğimizde yüklemler mantığında bu üç yargıyı bir arada aşağıdaki biçimde gösterebiliriz: x(fx Gx) y (Fy x = y) Bu mantıksal biçimin konuşma diline tercümesi şöyledir: en az bir x vardır öyle ki x Fransa nın Kralıdır ve x keldir ve her y için eğer y Fransa nın Kralı ise x = y dir. Buradaki her y için eğer y Fransa nın Kralı ise x = y dir ifadesi, birden fazla Fransa Kralı olamayacağını söylemenin bir başka şeklidir. Yani bu mantıksal biçim iki kısımdan oluşuyor, birinci kısım, yani x(fx Gx) ifadesi, bir varlık iddiasını öne sürüyor (bir Fransa Kralı vardır ve keldir), ikinci kısım, yani y (Fy x = y) ifadesi ise, bu Fransa Kralının tek bir kişi olduğunu, aynı anda iki tane Fransa Kralı olamayacağını söylüyor. İşte şimdi bu yargının yanlış olduğunu söyleyebilir hale gelmiş oluyoruz. Bu yargı yanlıştır, çünkü x(fx Gx) ifadesi yanlıştır, zira bunun içinde geçen xfx kısmı yanlıştır. Bu kısım, en az bir Fransa Kralı vardır demektedir (yukarıdaki 1. yargı) ki açıkça yanlıştır. Bu mantıksal gösterim, taşıyıcısı olmayan adlar gibi bir soruna da yol açmaz. Çünkü Russell a göre bu ifade ikinci dereceden bir fonksiyondur ve somut bir nesneye gönderme yapmamaktadır, ama birinci dereceden bir fonksiyona gönderme yapmaktadır. Yüklemler mantığında Fx veya Gx gibi ifadeler birinci dereceden fonksiyonlardır ve bunların nesnesi özel adlardır, yani bunlar özel adlara uygulanan

5 yüklemlerdir. Oysa x(fx Gx) y (Fy x = y) gibi bir ifade ise ikinci derece bir fonksiyondur ve bunun nesnesi ise birinci derece fonksiyonlardır, yani Fx veya Gx gibi birinci derece fonksiyonlara uygulanan bir yüklemdir. Yani bu ifade kendisine nesne olarak birinci derece fonksiyonları kabul ettiği için somut bir bireysele gönderme yapmamış oluyor. Bu da, taşıyıcısı olmayan bir ad kullanmadığı anlamına geliyor. Russell a göre, mantıksal analizin burada verilen bu örneğini, taşıyıcısı olmayan tüm adlara genelleştirmek ve böylece dil felsefesinin en tartışmalı konusu olan taşıyıcısı olmayan adlar sorununu bir takım fantastik ontolojilere gerek kalmadan halletmek mümkündür. Bunun için, bir taşıyıcısı olsun veya olmasın, tüm özel adların, kısaltılmış bir belirli betimleme olarak görülmeleri gerekmektedir.

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ

DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN * Dil, bir düşünme biçiminin dışa vurulduğu, o düşünme biçiminin somutlaştırıldığı, başka özneler için bir düşünme konusu haline getirildiği

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

WITTGENSTEIN Mahrem Dil Argümanı ve Zihin Felsefesi

WITTGENSTEIN Mahrem Dil Argümanı ve Zihin Felsefesi WITTGENSTEIN Yirminci yüzyıl boyunca İngilizce-konuşulan dünyada yapılan felsefeye, Ludwig Wittgenstein dışında hiç kimse onun kadar doğrudan ve geniş çapta bir etkide bulunmamıştır. Kendisi Avusturya

Detaylı

Makâsıdü l-felâsife. Gazâlî. Yakup ÖZKAN

Makâsıdü l-felâsife. Gazâlî. Yakup ÖZKAN Makâsıdü l-felâsife Gazâlî Çev: Cemaleddin Erdemci, Vadi Yayınları, 2002, s. 312 Yakup ÖZKAN Gazâlî nin bu eseri, bir mukaddime ve üç temel bölümden oluşmaktadır. Düşünür giriş kısmında, ilk olarak, filozofların

Detaylı

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir.

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir. A-Grubu 1. Soru (B-Grubu 3. Soru ile aynı) Not: bu soruda öncül ve sonuçları sınavda istendiği gibi, verilen boş kağıda açıkça yazmayanlar ve soru kağıdı üzerinde altını çizmek vb. yöntemlerle gösterenlerin

Detaylı

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir.

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir. Yargı cümlelerinde sınıf terimler birbirlerine tüm ve bazı gibi deyimlerle bağlanırlar. Bunlara niceleyiciler denir. Niceleyiciler de aynen doğruluk fonksiyonu operatörleri (önerme eklemleri) gibi mantıksal

Detaylı

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ I. DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? A. Temel Kavramlar B. Akıl İlkeleri 1. Özdeşlik İlkesi 2. Çelişmezlik İlkesi 3. Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı İlkesi 4. Yeter Sebep İlkesi II. MANTIĞIN UYGULAMA

Detaylı

Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma

Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma Berkeley, 24 yaşında (1709) ilk eserini yazdı: Essay Toward A New Theory of Vision. İkinci eserinde A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710)

Detaylı

Yazar. Neriman KARAVELİOĞULLARI

Yazar. Neriman KARAVELİOĞULLARI Ortaöğretim MANTIK DERS KİTABI Yazar Neriman KARAVELİOĞULLARI Talim ve Terbiye Kurulunun 24.05.2012 tarih ve 46 sayılı kararıyla 2013-2014 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak

Detaylı

KELSEN ĐN TEMEL NORM KURAMI 1

KELSEN ĐN TEMEL NORM KURAMI 1 AÜHFD, 62 (4) 2013: 1169-1193 Ceylan KELSEN ĐN TEMEL NORM KURAMI 1 Kelsen s Theory of the Basic Norm Prof. Dr. Joseph RAZ Çev. Dr. Şule Şahin CEYLAN 2 Kelsen in hukuk felsefesinde en fazla ilgi uyandıran

Detaylı

XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı

XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ANAYASA YARGISINDA YASAMA İHMALİ SORUNLARI Konulu Anket Hakkında TÜRKİYE RAPORU 1. BİLİMSEL HUKUK ÖĞRETİSİNDE YASAL BOŞLUK SORUNLARI 1.1. Yasal boşluk kavramı.

Detaylı

ANLAM, BAĞINTILARDAN DOĞAR

ANLAM, BAĞINTILARDAN DOĞAR ANLAM, BAĞINTILARDAN DOĞAR Rıza FİLİZOK Giriş: Günümüz eğitiminde artık, bilginin yerine yahut yanına, düşünceyi koymanın zamanı gelmiştir. Bilgisayarların olmadığı zamanlarda bilginin doğrudan kendisi

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış 2012/18 209 Melek Zeynep ESENYEL * İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış Özet Aristoteles in Nikomakhos a Etik ve Eudemos a Etik adlı eserlerinde insanın işlevine (ergon)

Detaylı

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI Yakup ÖZKAN Giriş Theaitetos diyaloğu, Platon un ileri yaşına ait eserlerinden biri olarak görülür. 1 Bu diyalogda bilgi sorunları algı, sanı

Detaylı

OSMANLI HAT LEVHALARININ SÖZ EDİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi

OSMANLI HAT LEVHALARININ SÖZ EDİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi MUSTAFA KARAGÖZ OSMANLI HAT LEVHALARININ SÖZ EDİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 187 OSMANLI HAT LEVHALARININ SÖZ EDİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 281-290 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi BULANIK MANTIK

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi BULANIK MANTIK Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi BULANIK MANTIK İbrahim KARATAŞ Diyarbakır 2012 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Gündelik Dil Felsefesi ve Austin in Söz Edimleri Kuramı

Gündelik Dil Felsefesi ve Austin in Söz Edimleri Kuramı Beytulhikme An International Journal of Philosophy ISSN: 1303-8303 Volume 4 Issue 1 June 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Ordinary Language Philosophy and Austin s Theory of Speech Acts VEDAT

Detaylı

1. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA

1. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA 1. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA Not: İlk iki üniteden, 1999 2011 arası gerçekleşen ÖSS sınavlarında toplam 53 soru sorulmuştur. A. FELSEFEYE GİRİŞ 1. Felsefenin Anlamı ve Alanı Felsefe kelime anlamı olarak

Detaylı

TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE

TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE Mustafa Levent YENER * Özet Sözcük türleri, Türk dilinde tartışmalı konulardan biridir. Günümüze kadar pek çok bilim adamı bu konu üzerinde durmuş ve

Detaylı

HEIDEGGER FELSEFESİNDE KAYGI NIN YERİ

HEIDEGGER FELSEFESİNDE KAYGI NIN YERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ANABİLİM DALI 2014-YL-0003 HEIDEGGER FELSEFESİNDE KAYGI NIN YERİ HAZIRLAYAN Dilnur KARABULUT TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Talip KABADAYI AYDIN-2014

Detaylı

DEVLET. Platon un Hayatı. Tarihsel Bağlam

DEVLET. Platon un Hayatı. Tarihsel Bağlam DEVLET Devlet (ing. The Republic, yun. Politeia) Platon un MÖ. 380 lerde kaleme aldığı bir Sokratik diyalogdur. Konusu, başta adaletin tanımı olmak üzere, adil kentin ve adil insanın nitelikleridir. Platon

Detaylı

Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar

Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar Prof. Dr. Levent Köker Osman Can arkadaşım gerçekten çok önemli bir konuşma yaptı fakat bazı noktalarda kendisine katılmıyorum.

Detaylı

SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI THE TRANSFER OF EXPESSION AND THOUGHT

SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI THE TRANSFER OF EXPESSION AND THOUGHT SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI Münteha GÜL ÖZET Bu çalışmada önce genel olarak söz ve düşünce aktarımı konusu üzerinde durulmuştur. Daha sonra geleneksel söz ve düşünce aktarımı türleri yanında, özellikle XX.

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

Neden Hesaplanabilirlik Çalışmalıyız?

Neden Hesaplanabilirlik Çalışmalıyız? Neden Hesaplanabilirlik Çalışmalıyız? S gibi bir küme için karar yöntemi dediğimiz şey "Filan şey S'de yer alır mı?" biçimindeki soruları doğru bir şekilde yanıtlayan bir algoritmadır yani tamamen mekanik

Detaylı

JUDICIAL ACT AS A SPEECH ACT

JUDICIAL ACT AS A SPEECH ACT AYSEVER, R. L. EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2/3 (2013) Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 2013 BİR SÖZ EDİMİ OLARAK YARGI EDİMİ R. Levent AYSEVER * ÖZET Yargı edimi, en genel

Detaylı