Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması"

Transkript

1 th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May 0, Elazığ, Turkey Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması B. Yön,E. Sayın University of Firat, Elazig/Turkey, Comparation of Reinforcing with Reinforced Concrete Shear Walls and Steel Bracings Abstract In this study, reinforced shear walls and steel bracing applied at reinforcing of RC structures have been evaluated according to interstory drift. In this purpose, typical, and 9 stories with same plan reinforced concrete buildings in st earthquake area have been designed. Elastic analyses of designed structures have been performed by response spectrum analysis method defined in Turkish Earthquake Code. After the analysis interstory drifts have been determined according to story displacements and compared with interstory drift capacity specified in Turkish Earthquake Code. Thus, it is aimed to determine the best strengthening way between RC shear walls and steel bracings. Keywords RC shear walls, Steel bracing, Interstory drift, Linear elastic analysis D I. GİRİŞ epremlerden sonra meydana gelen hasarlar yapıların deprem dayanımlarının ve performans seviyelerinin artırılmasının, deprem mühendisliği açısından önemini göstermiştir. Fakat güçlendirme uygulamalarının nasıl yapıldığı ve olası bir deprem sırasında güçlendirilmiş yapıların nasıl bir performans sunacağı konusunda endişeler vardır. Bu sebeple yapılan güçlendirmelerin çok iyi projelendirilmesi ve güçlendirmenin doğru şekilde yapılması gerekmektedir []. Betonarme perdelerin deprem etkisi altında gösterdiği davranış çeşitli parametrelere göre değişmektedir. Binanın bulunduğu bölgedeki zemin özellikleri, yapının mevcut ağırlığı, taşıyıcı sistem elemanlarının konumu, boyutu ve mimari özellikler yapıların deprem davranışını ve hasar görebilme derecesini önemli oranda değiştirmektedir. Bu hasarların giderilmesi ve yapı güvenliğinin yeniden sağlanması için bu elemanların onarılması veya güçlendirilmesi gerekmektedir [ ]. Betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin en önemlilerinden biri yapıya betonarme perde ilavesi yaparak yapıya rijitlik kazandırmaktır. Betonarme perdeler yüksek binaların deprem ve rüzgâr gibi yatay kuvvetlere karşı dayanımını önemli oranda artırmaktadır []. Yapıların yüksekliği ile doğru orantılı olarak düşey yüklerin yanında deprem, rüzgâr gibi yatay yüklerin etkisi daha önemli hale gelmektedir. Yatay yüklerin bu etkisi, özellikle deprem bölgelerindeki betonarme binaların kolonlarını ve kirişlerini aşırı derecede zorlayarak daha fazla eğilme momentine maruz bırakmakta ve yüksekliğe bağlı olarak ikinci mertebeden momentleri artırmaktadır. Bunun sonucunda bina yüksekliği boyunca yatay yer değiştirmeler yüksek mertebelere ulaşmaktadır. İkinci mertebe momentlerinin oluşmasına yol açan yatay yer değiştirmeleri sınırlandırmak için, yatay kuvvetlere karşı eğilme rijitlikleri kolonlara göre daha fazla olan betonarme perdeler kullanılmaktadır []. Betonarme perdelerin temel görevi, tersinir deprem yükleri altında yapının yatay ötelenme rijitliğini artırarak, katlar arasında yatay ötelenmeleri sınırlandırmaktır. Bu elemanlar, yeni yapıların inşasında ve mevcut yapıların güçlendirilmesinde, hem yapının güvenliğini sağlayarak hem de yer değiştirmeleri sınırlandırarak yapısal olmayan elemanlarda hasarları önleme bakımından etkili davrandıkları belirlenmiştir []. Bu konuda yapılan bir çalışmada farklı yapı için.0 büyüklüğünde bir senaryo depreminin bu yapılarda oluşturacağı hasar oranı yapıların fay hattına uzaklığına göre incelenmiştir. Orta ( katlı) ve yüksek (8 ve daha fazla katlı) perdeli yapıların inceledikleri diğer yapılara oranla çok daha az hasar gördüğünü belirlemişlerdir [8]. Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılmış yapıların boyutlanılmasında genelde düşey yüklerin etkisinin dikkate alınması veya düşük yatay yük etkisinin öngörülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu şekilde tasarlanmış yapıların güçlendirilerek hem yatay hem de düşey taşıma kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, betonarme yapıların güçlendirilmesinde betonarme perde veya çelik çaprazların kullanılması seçenekleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla güçlendirilmesi düşünülen aynı planlı, ve 9 katlı, x ve y yönlerinde farklı aks açıklıklarına sahip tipik betonarme binalar ele alınmıştır. Bu yapıların hem betonarme perde hem de çelik çaprazlarla güçlendirilmesi yapılarak doğrusal elastik analizleri yapılmıştır. Bu analizlere göre yapıların göreli kat ötelemeleri hesaplanarak bir değerlendirme sunulmuştur. II. YAPILARDA GÜÇLENDİRME TÜRLERİ Yapıların deprem performansını artırmak için farklı güçlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Yaygın güçlendirme yöntemleri iki temel yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi yapıya çelik diyagonal elemanlar veya perde duvarlar ekleyerek yapıyı güçlendirmek, diğeri ise betonarme yapılarda kolon kiriş gibi yapı elemanlarının dayanımlarını artırmak veya kolon kiriş birleşim noktalarını güçlendirerek yapının performansını arttırmaktır [9]. Betonarme yapıların güçlendirilme türleri ve uygulamaları Şekil - de verilmiştir.

2 B Yön, E.Sayın φ/0 φ/0 φ0/ iki yüzde iki yüzde φ0/ Şekil : Betonarme perde ile güçlendirme uygulaması φ φ bw= cm φ cm φ0/ φ0/0 Şekil : Betonarme perde ile güçlendirme detayı örneği (a) Diyagonel Çapraz X Çapraz Ters V Çapraz V Çapraz K Çapraz Şekil : Deprem yönetmeliği 00 de verilen merkezi çelik çapraz elemanlar [0] (b) Şekil : Çelik çapraz elemanlar ile güçlendirme uygulamaları 8

3 Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması III. SAYISAL UYGULAMA Bu çalışmada, betonarme yapıların güçlendirilmesinde betonarme perde veya çelik çaprazların kullanılması seçenekleri incelenmiştir. Bu amaçla aynı planlı, ve 9 katlı tipik betonarme binalar ele alınmıştır. Şekil de verilen Z binasının (Zayıf Bina) hem betonarme perde hem de çelik çaprazlarla güçlendirilmesi yapılarak doğrusal elastik analizleri yapılmıştır. Bu analizlere göre binanın göreli kat ötelemeleri hesaplanarak bir değerlendirme yapılmıştır. İlgili binanın C beton sınıfına, S0 yapı çeliğine sahip olduğu varsayılmıştır. Z binasında hem betonarme perde hem de çelik çaprazlarla yapılacak güçlendirme bölgeleri Şekil da gösterilmiştir. Diğer binalarda güçlendirme seçeneğine göre P (Betonarme perdeli) bina, DC (Diyagonel çaprazlı) bina, XDC (X diyagonel çaprazlı) bina, TVC (Ters V çaprazlı) bina, VC (V çaprazlı) bina ve KC (K çaprazlı) bina olarak adlandırılmıştır. Bu binalar ayrıca kat sayılarına göre sınıflandırılmıştır. Tasarlanan tüm binaların, m kat yüksekliğine, I= bina önem kat sayısına ve Z zemin sınıfına sahip olduğu ve. derece deprem bölgesinde bulunduğu kabul edilmiştir. Binaların döşeme kalınlıkları cm, kolon boyutları katlı binada 0x0 cm, kiriş boyutları x0 cm, katlı binada x cm, 9 katlı binada 0x0 cm ve kiriş boyutları 0x0 cm olarak alınmıştır. Hesaplamalarda binalara etkiyen düşey yük g= kn/m ve q=.0 kn/m ve hareketli yük katılım katsayısı n=0. seçilmiştir. Z binasının güçlendirilmesinde kullanılan betonarme perde boyutları katlı binada x0 cm, binada x cm ve 9 katlı binada ise x0cm olarak seçilmiştir. Çelik çaprazlar ile yapılan güçlendirme de ise tüm binalarda cm et kalınlığına sahip 0x0 cm lik kutu kesitler kullanılmıştır. Binaların doğrusal elastik analizleri Deprem Yönetmeliği-00 de verilen tepki spektrumu hesap yöntemine göre çözülmüş ve kat yer değiştirmeleri elde edilmiştir. Belirlenen bu yer değiştirmelere göre göreli kat ötelemeleri hesaplanarak Tablo de verilen sınır değerlere göre bir karşılaştırma yapılmıştır. 00 cm Göreli Kat Ötelemesi Oranı Tablo : Sınırları [0] (Minimum Hasar) Hasar Sınırı (Güvenlik Sınırı) (Göçme Sınırı) δ ji / h ji Tablo deki δ ji i. katta j inci kolon veya perdenin alt ve üst uçları arasında yer değiştirme farkı olarak hesaplanan göreli kat ötelemesini, h ji ise ilgili elemanın yüksekliğini göstermektedir [0]. 00 cm Şekil : Güçlendirilmesi Gereken Bina (Z binası) 00 cm IV. BULGULAR VE TARTIŞMA Binaların doğrusal elastik analizlerinden elde edilen yer değiştirmelere göre belirlenen göreli kat ötelemelerinin birbirlerine göre karşılaştırılması Şekil - de gösterilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar neticesinde; betonarme perde ile yapılan güçlendirmelerin ilgili binalarda daha etkili davranış göstererek göreli kat ötelemelerini daha fazla sınırlandırdığı görülmektedir. Çelik çaprazlarla yapılan güçlendirmenin de betonarme perde uygulamasına göre göreli kat ötelemesini daha az sınırlandırdığı görülmüştür. 00 cm Şekil : Güçlendirme yapılacak bölgeler 9

4 B Yön and E.Sayın 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z- P- DC- XDC- TVC- VC- KC- Şekil : katlı bina modellerinin x yönünde göreli kat ötelemelerinin hasar sınırlarına göre değerlendirilmesi 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z- P- DC- XDC- TVC- VC- KC- Şekil 8: katlı bina modellerinin y yönünde göreli kat ötelemelerinin hasar sınırlarına göre değerlendirilmesi 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z- P- DC- XDC- TVC- VC- KC- Şekil 9: katlı bina modellerinin x yönünde göreli kat ötelemelerinin hasar sınırlarına göre değerlendirilmesi 0

5 Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z- P- DC- XDC- TVC- VC- KC- Şekil 0: katlı bina modellerinin y yönünde göreli kat ötelemelerinin hasar sınırlarına göre değerlendirilmesi 9 8 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z-9 P-9 DC-9 XDC-9 TVC-9 VC-9 KC-9 Şekil : 9 katlı bina modellerinin x yönünde göreli kat ötelemelerinin hasar sınırlarına göre değerlendirilmesi 9 8 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z-9 P-9 DC-9 XDC-9 TVC-9 VC-9 KC-9 Şekil : 9 katlı bina modellerinin y yönünde göreli kat ötelemelerinin hasar sınırlarına göre değerlendirilmesi

6 B Yön, E.Sayın V. SONUÇLAR Bu çalışmada, aynı planlı, ve 9 katlı tipik betonarme binaların betonarme perde veya çelik çaprazlarla güçlendirilme seçenekleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla güçlendirilmesi gereken kat sayıları farklı tipik betonarme binalar tasarlanmıştır. Tasarlanan bu binalar ilk olarak betonarme perde elemanlarla güçlendirilmiş daha sonra betonarme perdeler yerine çelik çaprazlar kullanılarak güçlendirilmiştir. Böylelikle bu binaların güçlendirilmesinde kullanılan güçlendirme seçenekleri incelenmiştir. Binaların elastik analizleri tepki spektrumu analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Analizler sonucunda farklı seçeneklere göre güçlendirilmiş binaların elde edilen kat yer değiştirmeleri hesaplanarak göreli kat ötelemeleri belirlenmiştir. Bu göreli kat ötelemelerine göre bir karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda incelenen yapılarda; betonarme perde ile yapılan güçlendirmelerin çelik çaprazlarla yapılan güçlendirmeye göre göreli kat ötelemeleri bakımdan daha etkili olduğu görülmüştür. Ancak çelik çaprazlarla yapılan güçlendirmenin de güvenlik seviyesi bakımından yeterli davranış gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, incelenen yapıların güçlendirilmesinde her iki yönteminde güvenlik seviyesi bakımından yeterli olduğu görülmüştür. Buna göre yapıların güçlendirilmesinde betonarme perde veya çelik çaprazların işçilik ve ekonomik sebepler göz önüne alınarak kullanılması önerilmektedir. KAYNAKLAR [] Altay G., Deodatis G., Franco G., et.al. Benefit-Cost Analysis for Earthquake Mitigation: Evaluating Measures for Apartment Houses in Turkey, nd Annual IIASA-DPRI Meeting, Integrated Disaster Management, Laxenberg, Austria, July, 00, p. [] Bayülke N., Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, 8. Baskı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir, 999, -0. [] Altun F., Kara H. B., Uncuoğlu E., Karahan, O. Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve Katlı Bir Yapının Güçlendirme Çalışmaları, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (), 09-8, 00. [] Wang Q., Wang L., Liu Q., Effect of Shear Wall Height on Earthquake Response Engineering Structures,, 8, 00 [] Öztürk T., Betonarme Binalarda Deprem Perdelerinin Yerleşimi ve Tasarımı İlkbahar-Yaz Dönemi Meslekici Eğitim Kursları, İMO, İstanbul, 00. [] Celep Z., Kumbasar N., Betonarme Yapılar, IV. Baskı, Beta Dağıtım, İstanbul, 00,89s. [] Atımtay E., Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı Temel Kavramlar ve Hesap Yöntemleri, METU Press, Ankara, 000, 8s. [8] Bommer J., Spence R., Erdik M., et.al. Development of an Earthquake Loss Model for Turkish Catastrophe Insurance, Journal of Seismology,,, 00. [9] Aydın, E., Boduroğlu, M. H., Yapıların Deprem Davranışlarının İyileştirilmesi İçin Çelik Çapraz Elemanların Optimum Yerleşimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:, Sayı:, Kısım:, -8, 00. [0] Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik, 00.

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi

Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi GÜFBED/GUSTIJ () (): - Research/AraĢtırma Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi K. Armağan KORKMAZ, *, Zeki AY, A. IĢıl ÇARHOĞLU, Devran ÇELĠK, Ayhan NUHOĞLU

Detaylı

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi 248 Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi Hidayet ÖZDEMİR *, İlhan EREN Erciyes Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi 38030 Melikgazi,Kayseri İTÜ, İnşaatFakültesi,

Detaylı

Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) bildiri tam metni İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ A BLOKLARI ÖRNEĞİNDE MERDİVENLERİN YAPI DAVRANIŞINA ÜÇ BOYUTLU ETKİLERİ ÇOK KATLI YAPILARDA MERDİVENLERİN 3 BOYUTLU İNCELENMESİ VE YAPI DAVRANIŞINA

Detaylı

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Nihat ÇETİNKAYA Danışman:

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde.

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde. ÖZET Bu çalışmada beton dayanımı yetersiz betonarme taşıyıcı sistemlerde çelik konstrüksiyon ile kesitlerin taşıma gücü kapasiteleri arttırılarak bölgesel güçlendirme yoluyla betonarme yapılarda taşıma

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE ONARIM-GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ RIZA İLKER AKGÖNEN YÜKSEK

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNALARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİNDE KLASİK YÖNTEM İLE SÜRTÜNMELİ SARKAÇ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Oğuzhan AYHAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI

HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 199-205, 2007 Vol 22, No 1, 199-205, 2007 HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Web: http://web.sakarya.edu.tr/~kutanis

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA İzzet YÜKSEK Celal Bayar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Manisa ÖZET Anadolu ve Trakya da

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI. Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI. Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr Öz: 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, Adapazarı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan gözlemlerde, betonarme prefabrike

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı