TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!"

Transkript

1 TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! REINFORCING METHODS OF THE ACRYLIC RESINS USED FOR THE FABRICATION OF COMPLETE DENTURES Dr. Rukiye KAPLAN* Dr. T. Burak ÖZÇEL!K** Prof. Dr. Ayhan GÜRBÜZ*** ÖZET Tam protezlerin yapmnda yaklak olarak 70 yldr polimetil metakrilat esasl akrilik rezinler kullanlmaktadr. Protez kaide materyali olarak kullanlan akrilik rezinlerin estetik, yüzey düzgünlü4ü, düük su emilimi ve uygun fiyat gibi pek çok avantajlar olmakla birlikte mekanik özelliklerinin düük olmas en önemli dezavantajlardr. Kaide rezinlerinin mekanik özelliklerinin yetersizli4i, hareketli protez kullanan hastalarda protez krlmas ikayetine sklkla neden olabilir. Bu durumun giderilmesi için günümüze kadar pek çok materyal ve yöntem gelitirilerek daha verimli restorasyonlar yaplmaya çallmaktadr. Protez kaidelerinin güçlendirilmesi amacyla, alüminyum ve çelik kaide plaklar, paslanmaz çelik tel, kafes ve zgaralarn kullanm, metal toz ve partiküllerin akrilik rezinlere ilave edilmesi, polietilen, cam, karbon/ grafit veya aramid gibi fiber sistemlerinin de4iik oranlarda ve formlarda kullanlmas, ayrca çapraz ba4lant ajanlarnn ve kopolimerlerin rezinlere ilave edilmeleri gibi çeitli admlar atlmtr. Bu çalmann amac, akrilik rezin protez kaide rezinlerinin mekanik özelliklerini artrmaya yönelik olarak yaplan çalmalar, kullanlan materyaller ve bunlarn etkilerinin de4erlendirilmesidir. Anahtar kelimeler: Polimetil metakrilat, Dihekimli4inde fiberler, Güçlendirme yöntemleri. SUMMARY Polymethyl metacrylate containing acrylic resins are used for over 70 years in fabricating complete dentures. Though esthetics, low water absorption and surface smoothness are advantages of acrylic resins as denture base material, low mechanical properties are their main disadvantage. Due to insufficient mechanical properties, patients wearing removable often complain about denture fracture. Many materials and methods are developed to overcome this problem and tried to make restoration to serve better. Aluminum and steel plates, using stainless steel wire and lattice, adding metallic powder and particles into acrylic resin, using fiber polyethylene, glass, carbon or graphite with various quantity and forms, adding cross linked bonding agent and copolymers into resin are the attempts to strengthen denture bases. The aim of this study is to evaluate the methods and materials used to reinforce denture base resins, and their effectiveness as well. Key Words: Polymethyl metacrylate, Fiber in dentistry, Reinforcement methods Tam protezlerin yapmnda yaklak olarak 70 yldr polimetil metakrilat (PMMA) esasl akrilik rezinler kullanlmaktadr. 1-3 Kaide rezinleri genellikle iyi bir estetik, kabul edilebilir boyutsal stabilite, düük su emilimi ve suda çözünürlülük göstermesiyle birlikte yapm ve laboratuvar ilemlerinin kolay olmas gibi pek çok avantaja sahiptir. 4,5 Ancak çarpma dayankll4, yorulma direnci ve transvers dayankllk gibi mekanik özelliklerinin zayf olmas önemli dezavantajlar arasndadr. 6 Bu zayf özellikler nedeniyle tam protezlerde meydana gelen krlmalar önlemek için pek çok aratrma yaplmtr. 5,6 Tam ve overdenture protezlerde kaide krlmalarna neden olan temelde iki tip kuvvet mevcut olup, bunlar çarpma ve yorulma kuvvetleridir. 7-9 * A4z ve Di Sa4l4 Merkezi, Diyarbakr. ** Bakent Üniversitesi, Di Hekimli4i Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal, Ankara. *** Ankara Üniversitesi Di Hekimli4i Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal, Ankara. 70

2 Yorulma, çi4neme srasnda çok sayda tekrarlayan düük yo4unlukla kuvvetlerin etkisiyle oluur ve protezlerin yo4un gerilime maruz olan bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gelir. E4er bu kuvvetlerin yo4unlu4u ve etkisi sürekli olursa protez kaidesinin zayflamasna neden olur. Böylece tam protez kullanan hasta yumuak bir gda yerken veya su içerken ani çok küçük bir harekette protezin krlmasndan ikayet eder. Akrilik rezin protez kaideleri bir ylda yaklak olarak e4ilmeye maruz kalmaktadr. Buna ba4l olarak da protezlerde deformasyonlar ve krlmalar meydana gelir. Genellikle üst çene tam protezlerde orta hat boyunca görülen krlmalara yorulma kuvvetleri neden olmaktadr. 3,9,10 Tam protezlerinin krlmasna yol açan di4er kuvvetler çarpma kuvvetleridir. Özellikle protezleri temizlerken sert zemin üzerine düürülmesi veya haprma, aksrma ve öksürme gibi ani hareketler srasnda a4zdan frlayarak dümesi sonucu krlmalar olabilir. 11 Tam, bölümlü ve overdenture gibi akrilik rezin kaide pla4na sahip protezlerin krlmasnda etkili olan predispozan faktörler unlardr; - Kaide pla4nn deformasyonu, 11,12 - Kaide pla4 ile destek doku uyumsuzlu4u, 12 - Yetersiz rölyef yaplmas, - Yapay di anmalar, - Tekrarlanan protez tamirleri. 10 Protez kaide materyallerinin özelliklerini artrmaya yönelik olarak son 30 yl içinde oldukça fazla çalma yaplmtr. Bu çalmalar sonucunda bir çok yeni yöntem ve materyal gelitirilmitir. Bunlar; PMMA esasl akrilik rezinlere alternatif materyaller, akrilit rezinlerin kimyasal modifikasyonu, metallerin ilave edilmesi ve farkl fiber sistemlerinin ilave edilmesidir. 11,12 Akrilik rezinlere alternatif materyaller: Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerinin yetersiz olmas nedeniyle protez kaide yapmnda farkl materyaller gelitirilmitir. Poliamid, epoksi rezin, polikarbonat, kopolimerler, naylon, vinil akrilik ve polistiren bu amaçla üretilmi olan kaide materyalleridir. 13 Bunlardan polisitiren; s ile yumuatlarak enjeksiyon yöntemi kullanlarak basnçla mufla içerisinde gönderilir. Dokuya daha uyumlu protez kaide pla4 yapmak için s ile kolayca yumuatlp direk olarak muflaya yerletirilen polisitiren levhalar eklinde de kullanma sunulmutur. 3,13 Vinil kopolimer rezinlerde PMMA yerine bir vinil klorür veya vinil asetat kopolimeri kullanlr. Vinil kopolimeri metil metakrilat monomer ile doyurularak plastik jel haline getirilir ve oluan bu jel muflaya konularak s ile polimerletirilir. Elde edilen rezin PMMA ile vinil kopolimer karm olup mekanik özellikleri ideal olmaktan uzaktr. 13 Akrilik rezinlerin kimyasal modifikasyonu: Ieffaf PMMA rezinlerin lastik ile güçlendirilmi eklinde elde edilip üretimi oldukça önemlidir. Lastik ilave edilmesiyle akrilik polimer matriks ile lastik faz arasnda bir a4 ba4lants oluur ki bu ekilde elde edilen rezinlere yüksek dayanml (high impact arclic resin) rezinler denir. Bunlar standart rezinlere oranla daha fazla enerji abzorbe ettikleri için krlmaya kar oldukça yüksek direnç gösterirler. 6,14 Lastik faz oluturan bütadien stiren düük molekül a4rl4na sahip olup ( birim) a4rlkça %30 orannda metil metakrilat monomere ilave edilir. Bütadien stiren reaktif akrilat gruplar içermekte ve böylece akrilik rezin ile kimyasal ba4lant sa4lanmaktadr. Bu ekilde üretilen akrilik rezinler bugüne kadar gelitirilen en baarl ve en çok kabul gören rezinler olarak konvansiyonel akrilik rezinlere alternatif oluturmaktadr. Fakat bunlarn maliyeti çok yüksek oldu4u için rutin klinik kullanmlar snrl kalmaktadr. 6,14 Akrilik rezinlere metallerin ilavesi: Akrilik rezinlere alüminyum ve çelik kaide plaklar, paslanmaz çelik tel, zgara ve kafes yapm, metal partiküllerinin ilave edilmesi ile tam protez kaidesinin krlmaya kar direnci artrlmaya çallmtr. 15 Alt çene tam protez kaide pla4nda vitalyum kullanm ile kr4a kar iyi sonuçlar alnmtr. 16 Metallerle yüksek oranda güçlendirme elde etmek için bunlarn kaide pla4ndaki gerilim bölgelerine ve krk hatlarna dik yerletirmeleri gerekmektedir. Ayrca metalin kalnl4nn da bükülmeye dirençli olacak ekilde belli oranda olmas gerekir. Çok ince krom-nikel paslanmaz çelik tel kullanmnn metallerde güçlendirmeden ziyade kaide plaklarnda krlmalara neden olduklar görülmütür. 17 Gümü, bakr ve alüminyum metal partiküllerinin farkl oranlarda kartrlarak akrilik tam protez kaidelerine ilave edilmeleriyle kaidenin basma direnci ve transvers dayankll4nda artma oldu4u rapor edilmitir

3 Akrilik rezin ile metallerin ba4lantsnn yüksek olmasn sa4lamak için son yllarda metal adeviz rezinler gelitirilmitir. Alüminyum oksit kumla muamele edilerek matriks arasndaki ba4lanty artran ve ince bir film tabakas oluturan silan bazl kimyasal maddeler bu amaçla kullanma sunulmutur. 19 Metallerin çeitli formlarda akrilik kaide materyallerine ilave edilmesiyle elde edilen güçlendirme etkisinin snrl oldu4unu bildiren baz aratrmaclar metallerin yabanc cisim etkisi oluturarak tam protezlerin dayanakll4n azaltt4n bildirmilerdir. 15,19 Akrilik rezinlere fiberlerin ilavesi: Akrilik tam protez kaide metaryallerine fiberlerin ilavesiyle oluan polimer kompozit maddelerin kullanmna yönelik çalmalar son 30 yl içinde giderek artmtr Fiber ile güçlendirilmi akrilik rezinlerin direncini etkileyen faktörler; Fiber tipi, fiber formu, miktar, polimer matriks ile fiber ba4lants ve her bir fiber yüzeyinin polimer matriks ile temas etmesidir. 23,24 Konuyla ilgili literatüre bakld4nda ekil bakmndan kullanmda: Sürekli paralel tek yönlü fiberler (continuous unidirectional fibers), 4-6 mm uzunlu4unda kesilerek elde edilen fiberler (chopped fibers) ve örgülü yapda dokuma formundaki fiberler (woven fibers) arasnda farkl sonuçlar elde edildi4i görülmektedir. 25 Sürekli paralel fiberler sadece tek yönde direnç sa4larlar. Bunlar arasnda fiber demetinden oluur. 26 Dokuma formunda ilave edilen fiberler rezin polimerin dayankll4n hem transversal hemde vertikal olmak üzere iki yönde artrrlar. 26,27 Ksa kesilmi fiberler polimer matriks içerisine rastgele ilave edilirler. Bu tip fiber ilavesinde en önemli dezavantaj fiberlerin polimer içinde homojen da4lmamas ve belli bölgelerde y4lmas ayrca tam protezlerde yüzeylerde fiber uçlarnn ortaya çkmas dolaysyla protezin tesviye ve polisajnn zor olmasdr. 27 Ayrca yüzeyde beliren fiber uçlar doku irritasyonlarna veya allerjik reaksiyonlara da neden olabilir Fiber ile polimer matriks arasnda yeterli adezyon olmas akrilik rezinin dayankll4n artrlmasnda önemli faktörlerden birisidir. Bunu sa4lamak için silan kaplama ajanlar, fiber yüzeylerinin pöröz polimerler ile doyurulmas, fiber yüzeylerine asit etching veya gazplazma uygulanmas yaplmaktadr. 27 Silan kaplama ajanlarnn cam fiberlerde kullanlmasyla cam fiber-polimer matriks arasndaki adezyonun daha yüksek oldu4u bildirilmektedir. Cam fiberler silika yapsndadr ve silika yüzey ile silan materyalindaki silanol gruplar arasndaki kondansasyon reaksiyonu oluarak siloksan köprü meydana gelir. Ayrca polimer matriks üzerindeki mikroboluklara silan adsorpsiyonu ile de fiber-rezin ba4lants artmaktadr. 28 Akrilik rezin-fiber ba4lantsn da di4er önemli bir faktör de her bir fiber yüzeyinin polimer matriks ile temasta olmasdr. Polimer ile temas etmeyen fiber yüzeylerinde mikroboluklar oluur bu da fiber-polimer matriks yapsn bozarak su emilimini artrr. Dolaysyla ba4lant dayankll4 ve bitmi protezin direnci de düer. 27,28 Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini artrmak için safir ve suni ipek iplikleri, yüksek dayanml propilen, PMMA, seramik, alüminyum, silika, cam, polietilen, aramid ve karbon fiberler kullanlmtr. Özellikle karbon, aramid, cam ve polietilen fiberlerin akrilik rezinlere ilave edilerek kullanlmalaryla ilgili pek çok aratrma yaplmtr Aramid fiberler: Sentetik olarak üretilen Co-NH gruplar ile aromatik karbon halkalarnn kimyasal ba4lantsndan oluan organik bir bileiktir. Çekme direnci 104 MPa, elastik modülüs de4eri Gpa ve yo4unlu4u 1.4gr / cm 3 olan aramid fiber mekanik özellikleri yüksek ve toksik özellik göstermeyen materyallerdir. Sanayide yo4un olarak kullanlan bu fiberlerin di hekimli4inde akrilik rezinlere ilave edilmeleriyle ilgili aratrmalar bulunmaktadr. Bu fiberler sar renkte olduklar için estetik saknca yaratmayacak ekilde üst çene tam protezlerin palatal ve posterior bölgeleri ile alt çene tam protezlerin lingual ksmlarnda olmaldr. 29 Sürekli paralel aramid fiberin (Kevlar) akrilik rezinin yorulma direnci ile dayankll4n artrd4 bildirilmektedir. A4rlkça %20 orannda aramid fiberin akrilik rezine ilavesiyle dayankll4n %200 orannda artt4 ifade edilmitir. 29 A4rlkça %17 oranndaki Kevlar aramid fiberin protez akrili4in çekme direncini 41 MPa dan MPa de4erine yükseltti4i belirtilmektedir. 29 Konvansiyonel s ile polimerize olan akrilik rezine % oranlarnda sürekli paralel Kevlar aramid fiber ilave edilmesiyle çarpma direnci bütün fiberli gruplarda kontrol grubundan yüksek oldu4u, özellikle %2 fiber ilave ediler akrilik rezinlerde direncin daha üstün oldu4u tespit edilmitir. Bu tip sürekli paralel 72

4 fiberlerin protezin krlmas durumunda krk parçalarnn ayrlmasn önleyerek fonksiyonel bakmdan tam protezlerde kullanlmalar önerilmitir. 30 Karbon Fiberler: Karbon fiber ilk olarak 19.yüzyln sonlarna do4ru Edrson tarafndan bambu çubuklarnn karbonizasyonuyla elde edilmi organik yapdr. 11 Sentetik olarak da poliakrilonitrilden (PAN) elde edilir. 31 Karbon fiber düük a4rlkl %1-2 lik uzama düzeyine sahip, sya dayankl, yo4unlu4u 1.8g/cm 3 yüksek çekme dayankll4 ( MPa) ve yüksek elastik modülüs (250 GPa) de4erlerine sahiptir. Alerjik, sitotoksik ve karsinojenik etkisinin olmad4 belirtilmektedir ylnda ilk kez Schreiber tarafndan akrilik rezinleri güçlendirmek amacyla kullanlan karbon fiberlerin çarpma dayankll4n %50 orannda artrd4 belirtilmitir. 31,32 Sürekli paralel ve dokuma formundaki karbon fiberlerin akrilik kaide rezinin transvers dayankll4na etkisinin incelendi4i bir aratrmada tek yönlü paralel fiberlerin dayankll4a katklarnn yüksek oldu4u belirtilmitir. 31 Karbon fiberlerde tpk aramid fiberler gibi estetik de4ildir. Siyah renkte oldu4u için protezlerin posterior ve lingual ksmlarnda kullanmlar olabilir. 32 Günümüzde karbon ve aramid fiberler artan estetik beklentilerden dolay tam protezlerin dayankll- 4nn artrlmasnda hemen hemen hiç kullanlmamaktadrlar. Üst tam protezlerinin sk sk krlmasndan ikayetçi olan 28 hastaya karbon fiber takviyeli akrilik tam protezler yaplmtr. Böylece güçlendirilen protezlerin ortalama kullanm sürelerinin iki kat artt4 belirtilmitir. 33 Cam fiberler: Temel yaps silis-kum olan cam fiberler; az miktarda sodyum, kalsiyum, alüminyum, bor ve demir gibi element oksitleri içermekte olup polimer esasl akrilik rezinlerde yaygn olarak kullanlan beyaz renkte, oldukça estetik ve ucuz bir güçlendirme metaryelidir. 34 Yapsndaki silis atomlar üç boyutlu polihedra a4n oluturmak için oksijen atomlarna kovalent ba4larla ba4ldr. 34 Yo4unlu4u 2.54 g / cm 3, elastik modülüs de4eri 73 GPa, çekme direnci 3400 MPa ve krlma anndaki uzama miktar %2.8 dir. Sitotoksik ve karsinojenik olmayan fiberlerde elektrik iletkenli4i yüksektir. 34,35 Cam fiberlerin kullanmnda dikkat edilmesi gereken nokta çplak el ile tutuldu4u zaman deri irritasyonlarnn ve alerjinin görülmesidir. 36 Tam protez kaidelerinin d yüzeylerinde ortaya çkmas ile mukoza irritasyonlarna neden olabilir. 36,37 Cam fiberlerin di hekimli4i uygulamalarnda kullanmlar özellikle son yllarda popüler hale gelmitir. 37 Bu amaç için üretilen sürekli paralel (Stick, Stick Tech, Findland) ve dokuma formundaki giberlerin (Stick-Net Turku, Finland) yüzeyi silanlanarak pöröz polimer ile önceden doyurularak akrilik rezinler ile adezyonu artrlmaya çallmtr. Bu avantajlar nedeniyle son yllarda cam fiberler protez dnda di hekimli4inin di4er bölümlerinde de kullanlmaya balanmtr. 37,38 Sürekli paralel cam fiberlere silan uygulanarak a4rlkça %58 orannda akrilik rezinlere ilave edildi4i zaman transvers dayankllk %145 orannda artmtr. 39 Yüzey modifikasyonu yaplmayan ve %1 orannda ilave edilen sürekli paralel cam fiberler ise rezin dayankll4n %25 orannda artrmtr mm uzunlukta kesilerek protez kaide rezinine % ve 15 oranlarnda ilave edilen cam fiberlerin güçlendirme etkisi incelenmitir. Sonuçta rezinin transvers dayankll4 76 KPa de4erinden %1 cam fiber içeren grupta 90 KPa de4erine yükseldi4i ve %15 orannda ise en düük dayankllk de4eri elde edilmitir. 40 Polietilen Fiberler: Polietilen; do4al polimer yapsnda ( CH 2 =CH - 2 )n formülü ile etilen polimerdir. Çok yüksek molekül a4rl- 4na sahip polietilen fiber kristalin, dayankl, biyouyumlu, inert, krlgan olmayan ve translusent materyallerdir. Yo4unlu4u 0.99 g/cm 3 olup oldukça hafiftir. 41,42 Polietilen fiberin akrilik rezin ile adezyonunu artrmak için fiber yüzeyine kromik asit, silan veya gazplazma uygulamalar yaplmaktadr. Di hekimli4i uygulamalarnda kullanlmak üzere üretilen Ribbond plazma uygulanm çapraz ba4l kilit örgü (cross link lero-stitch) özel formu ile eritler halinde mm eninde üretilmektedir. Çok yüksek molekül a4rlkl (ultrahigh molecular weight) polietilen fiber yapsndan olan Ribbond 4 ve 10 mm olan formlar protez kaidelerini güçlendirmek amacyla üretilmitir. 21,43,44 Ayrca dokuma formunda hazrlanp yüzeyi so4uk gaz-plazma uygulamasyla modifiye edilmi Dyneema polietilen fiberler (Holland), Spectra sistem 73

5 (USA) and Connect (USA) gbi polietilen fiber sistemleri bulunmaktadr. 45 Ribbond fiber; elastik modülüsü 171 GPa, çekme direnci 3.0 GPa, erime scakl4 147 C ve çelikten 10 kat daha dirençli bir materyaldir. 45 Sürekli paralel formdaki cam, karbon ve aramid fiberlerin akrilik rezinin krlma direncine etkilerinin incelenmesinde; a4rlkça %7.39 cam fiber %2.08 karbon ve %2.3 aramid fiber silan uygulanarak ve silansz olarak rezine ilave edilmitir. Sonuçta silanize cam fiberler akrili4in direncini önemli düzeyde artrd4 karbon fiberlerde silan etkisinin olmad4, aramid fiberlerde de direncin belirgin olarak artt4 gözlenmitir. 19 Is ile polimerize olan akrilik rezinin transvers dayankll4 76 MPa de4erine yükselmitir. Dokuma cam fiber ilavesinde ise (Stick-Net) 99 MPa oldu4u tespit edilmitir. 46 Sürekli paralel polietilen fiberin k ile polimerize olan (Triad, Dentsply) rezine ilavesinde transvers dayankllk 49.9 MPa dan 73.8 MPa de4erine yükselmitir. 47 Vallittu protez kaide akrili4inin transvers dayankll4na Ribbond polietilen fiberin etkisini inceledi4i çalmasnn sonucunda, fiber ilavesiyle akrilik rezinin dayankll4nn orta derecede artt4n ve tek tabaka fiber ilavesinde ise MPa de4erine yükseldi4ini belirtmitir. 44 Sonuç olarak, Protetik di tedavilerinin önemli bir ksmn tam va bölümlü hareketli protezler oluturmaktadr. Bu tip protezleri kullanan hastalar genellikle yal ve biyolojik potansiyelleri zayf olan kiilerdir. Bu koullar göz önüne alnd4 zaman dayankl, sa4lam, boyutsal stabilitesi iyi, dütü4ünde kolay krlmayan, çok uzun süre hiçbir rahatszlk ve sorun çkarmadan kullanlabilecek protezlerin yaplmas zorunlu hale gelmektedir. Bunu baarmak için yeni gelitirilen ve daha iyi sonuçlar veren yöntem ve materyallerin bilinerek klinikte hastalarn yararna kullanlmas gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. O Brien WJ: Dental Materials: Properties and selection. 2 nd ed. Chicago, Illinois. Quintessence publishing Co.Inc. 1989: Zaimo4lu A, Can G, Ersoy AE, Aksu L: Di hekimli4inde maddeler bilgisi. 17. bask. A.Ü. Di Hekimli4i Fakültesi Yaynlar. No:17 Ankara, 1993; Kaplan R. Is ve mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik kaide rezinlerine dental fiber sistemlerinin etkilerinin in-vitro olarak de4erlendirilmesi. A.Ü. Sa4lk Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara, Vallitlu P.K: A rewiew of methods used to reinforced denture base resins. J Prosthodontics 1995; 4(3): Vallitlu P.K: A rewiew of fiber reinforced denture base resins. J Prosthodontics 1996; 5(4): Kim SH, Watts DC: The effect of reinforcement with woven E-glass fibers on the impact strenght of complete dentures fabricated with-high-impact aciylig resin. J Prosthet Dent 2004: 91: Rodfort RA: Further development and evaluation of high impact-strength denture base materials. J Dent 1990; 18: Zappini G, Kammann A, Wachter W: Comparison of fracture tests of denture base materials. J. Prosthet Dent 1985; 53: Morris JC, Khan Z, Von Fraunhofer JA: Palatal and the flexural strenght of maxillary denture bases. J Prosthet Dent 1985; 53: Jagger DC, Harrison A, Jandt KD: The reinforcement of dentures. J Oral Rehabil 1999; 26: Jagger D, Harrison A: The fractured denture solving the problem. An uptade for general dental pratice. Piimary Dental Crare. 1998:5: Vallittu PK: Comprassion of two different silane compounds used for improving adhesion between fibres and acrylic denture base material. J Oral Rehabil a: 20: Rawl Hr, Star J, Kasten FH, Murray M, Smid J, Cabasso I: Radiopaque acrylic resins containing miscible heavy-metal compounds. Dent Mater 1990: 6: Rodfort RA. Further development and evaluation of high-impact strength denture base materials. J Dent 1990: 137: Ruffino AR: Effect of stainless steel strengtheners on fracture resistance of the arcylic resin complete denture base. J Prosthet Dent 1985: 54: Berry HH, Funk OJ: Vitallium strengthener to prevent lower denture breakage. J Prosthet Dent 1971: 137: Vallittu PK, Lassila VP: Effect of metal strengtheners surface roughness on fracture resistance of acrylic denture base material. J Oral Rehabil 1992: 19:

6 18. Sehajpal SB. Sood VK: Effect of fillers on some physical properties of arcylic resin. J Prosthet Dent 1989; 61: Vallittu PK: Effect of some properties of metal strengtheners on the fracture resistance of arcylic denture base material. J Oral Rehabil 1993; 20: Narva KK, Lassila LV, Vallittu PK: The static strenght and modulus of fiber reinforced denture base polymer. Dent Mater 2005: 21: Rudo DN: Ribbond, Bondable reinforcement ribbon. Eriim: http//www.ribbond.com/newhome.htm. Eriim tarihi: Memon MB, Yunus N, Razak AAA: Some mechanical properties of a highly cross-linked microwavepolymerized, injection-molded denture base polymer. Int J Prosthodont 2001: 14: Dyer SR, Lassila LVJ, Jokinen M, Vallittu PK: Effect of fiber position and orientation on fracture load of fiber-reinforced composite. Dent Mater 2004; 20: Kim SH, Watts DC: The effect of reinforcement with woven E-glass fibers on the impact strength of complete dentures fabricated with high-impact acrylic resin. J Prosthet Dent 2004; 91: Ellakwa AE, Shoitall AC, Marquis PM: Influence of fiber type and wetting agent on the flexural properties of an indirect fiber reinforred composite. J Prosthet Dent 2002: 88: Ladizesky NH, Chow TW: Reinforcement of complete denture bases with continuous high performance polyethylene fibers. J Prosthet Dent 1992; 68: Ladizesky. NH, Chow TW, Cheng YY: Denture base reinforcement using woven polyethylene fiber. Int J. Prosthodontic 1994: 7: Vallittu PK: Comparision of in-vitro fatique resistance of acrylic resin partial denture reinforced with continuous glass fibres or mietal wire. J Prosthodont 1996: 5: Galan D, Lynch E: The effect of reinforcing fibres in denture acrylics. J Irish Dent Assoc. 1990: 30: Berrong IM, Weed RM, Young JM: Fracture resistance of Kevlar reinforced poly methyl (methacrylate) resin: A primarily study. Int J Prosthodont 1990: 3: Yazdanie N, Mahood M: Carbon fiber acrylic resin composite: An investigation trasverse strenght J Prosthet Dent 1985: 54: Schreiber CK: Polymethl methacrylate reinforced with carbon fibres. Br Dent J 1971: 130: Bowman AJ, Manley TR: The elimination of biekages in upper dentures by reinforcement with carbon fibre. Br Dent J. 1984: 156: Vallittu PK: Some aspects of the tensile strenght of unidirectional glass fibre polymethyl methacrylate composite used in dentures. J Oral Rehabil 1998: 25: Goldberg JA, Burstone CJ: The use of contionous fiber reinforcement in Dentistry. Dent Mater 1992; 8: Mutlu Ö, Breuklander MH, Vallittu PK: The effect of box prepation on the strength of glass fiberreinforced composite inlay retained fixed partial dentures. J Prosthet Dent 2005: 93: Vallittu PK: Glass fibers. Eriim: htpp//www.sticktech.com. Eriim tarihi: Narva KK, Vallittu PK, Helenius H, Urpa AY: cilinical survey of acrlic resin removable denture repairs with glass-fiber reinforcement. Int J Prosthodont 2001: 14; Vallittu PK: Acrylic resin fibre composite. Part II: The effect of polyinerization shrinkage of polymethlyl methaciylate applied to fibre roving on transverse strenght. J Prosthet Dent 1994: 71: Stipho HD: Effect of glass reinforcement on some mechanical properties of outopolymerizing polymethyl methacrylate J Prosthet Dent 1998; 79: Ladizesky NH, Pang MKM, Chow TW, Waid IM: Acrylic resins reinforced with woven highly drawn linear polyethylene fibres 3 Mechanical properties and futher aspects of denture construction. Aust Dent J 1993: 38: 1: Braden M, Davy KWM, Parker S, Ladizesky NH, Ward IM: Denture base polymethyl methaciylate reinforced with ultra-high modulus polyethylene fibres. Br Dent J 1988: 164: Gutteridge DL: Reinforcement of polymethyl methacrylate with ultra-high modulus polyethylene fibre. J Dent 1992: 20:

7 44. Vallittu PK: Ultra-high modulus polyethylene ribbon as reinforcement for denture polymethyl methaciylate: A short communication. Dent Mater 1997: 13: Rudo DN, Karbhari VM: Physical behaviours of fiber reinforcement as applied to tooth stabilization.dent Clin North Am 1999: 43: Vallittu PK: Flexural properties of acrylic resin polymers reinforcement with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999; 81: Dixon DL, Breeding LC: The transverse strength of three denture base resins reinforced with polyethylene fibres. J prosthet Dent 1992; 67: Yaz23ma Adresi: Tuncer Burak Özçelik Bakent Üniversitesi Adana Uygulama ve Aratrma Merkezi Hastanesi Di Poliklini4i Dadalo4lu mah. 39. Sok. No: Yüre4ir-Adana Telefon Numaras: Fax:

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites

Detaylı

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ*

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 69-74,1995 POLİETİLEN VE KARBON FİBER İLE KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ DESTEKLENMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* ÖZET Bu

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ Dr.İbrahim Halil Tacir * Dr.Ayşe MEŞE * Doç.Dr.Kahraman Gündüz GÜZEL * ÖZET

Detaylı

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Acta Odontol Turc 2014;31(3):160-6 Derleme Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Nihal Pehlivan,* Özgül Karacaer Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS Serdar ARIKAN* ÖZET Son yllarda, restoratif di hekimliindeki gelimeler ve hastalarn estetik beklentilerindeki arta paralel olarak posterior

Detaylı

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar

Detaylı

Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES

ZRKONYUM VE SABT PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi

Detaylı

D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT

D HEKMLNDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler,

Detaylı

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Ifl l Çekiç NA Afi Gülfem ERGÜN ÖZET Hastalar n artan estetik talepleri ve baz alafl mlara

Detaylı

CANDIDA ALBICANS ADHESION

CANDIDA ALBICANS ADHESION A&IZ DOKULARINA CANDDA YAPIMASI CANDIDA ALBICANS ADHESION Yrd. Doç. Dr. Arzu * ÖZET Kandida enfeksiyonlar, dihekimli+inde bilinen en yaygn mantar enfeksiyonlarndandr. C.albicans protez kaynakl stomatitisin

Detaylı

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES Doç. Dr. Engin KOCABALKAN * Dr. Funda DÖNMEZ ** ÖZET Metal altyap$l$ porselen sistemlerinde porselen

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

mekanik değerlerin nelerden etkilendiği bir de SEM görüntüleri üzerinden incelenerek sonuç kısmında ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.

mekanik değerlerin nelerden etkilendiği bir de SEM görüntüleri üzerinden incelenerek sonuç kısmında ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. ÖZET Bu çalışmanın amacı, cam elyaf takviyeli kompozitlerde dolgu maddesi kullanımının mekanik özelliklere ve maliyetlere etkisini incelemektir ve bu inceleme sonucunda kompozit üretiminde hangi durumlarda

Detaylı

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006 ASTARLAMA ÖNCESİ AKRİLİK REZİN YÜZEYİNE ULTRAVİYOLE IŞINLAMA VE NİTRİK ASİT UYGULAMANIN KAİDE REZİNİ VE YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERDE OLUŞTURDUĞU KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR)

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) Hasan CEYLAN, Mutlu TEZCAN, Pakize ÇIVRILLI, Mehmet Ali KORKUT Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E*itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö*retmenli*i mutlu_te@hotmail.com,

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAYOLU TAŞITLARI SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ Abdullah ÇAKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz-2013 KONYA

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):202-6 DERLEME / REVIEW Kaan YERLİYURT Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa Geliş Tarihi / Received: 19.01.2012 Kabul Tarihi / Accepted:

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Türk Diflhekimli i edergisi

Türk Diflhekimli i edergisi Türk Diflhekimli i edergisi De erli Türk Diflhekimli i Dergisi Okuyucular, 23 y ldan bu yana yay nlanmakta olan dergimizi, iletiflim teknolojilerini kullanarak e-dergi haline dönüfltürüyoruz. 03 / 2012

Detaylı