TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!"

Transkript

1 TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! REINFORCING METHODS OF THE ACRYLIC RESINS USED FOR THE FABRICATION OF COMPLETE DENTURES Dr. Rukiye KAPLAN* Dr. T. Burak ÖZÇEL!K** Prof. Dr. Ayhan GÜRBÜZ*** ÖZET Tam protezlerin yapmnda yaklak olarak 70 yldr polimetil metakrilat esasl akrilik rezinler kullanlmaktadr. Protez kaide materyali olarak kullanlan akrilik rezinlerin estetik, yüzey düzgünlü4ü, düük su emilimi ve uygun fiyat gibi pek çok avantajlar olmakla birlikte mekanik özelliklerinin düük olmas en önemli dezavantajlardr. Kaide rezinlerinin mekanik özelliklerinin yetersizli4i, hareketli protez kullanan hastalarda protez krlmas ikayetine sklkla neden olabilir. Bu durumun giderilmesi için günümüze kadar pek çok materyal ve yöntem gelitirilerek daha verimli restorasyonlar yaplmaya çallmaktadr. Protez kaidelerinin güçlendirilmesi amacyla, alüminyum ve çelik kaide plaklar, paslanmaz çelik tel, kafes ve zgaralarn kullanm, metal toz ve partiküllerin akrilik rezinlere ilave edilmesi, polietilen, cam, karbon/ grafit veya aramid gibi fiber sistemlerinin de4iik oranlarda ve formlarda kullanlmas, ayrca çapraz ba4lant ajanlarnn ve kopolimerlerin rezinlere ilave edilmeleri gibi çeitli admlar atlmtr. Bu çalmann amac, akrilik rezin protez kaide rezinlerinin mekanik özelliklerini artrmaya yönelik olarak yaplan çalmalar, kullanlan materyaller ve bunlarn etkilerinin de4erlendirilmesidir. Anahtar kelimeler: Polimetil metakrilat, Dihekimli4inde fiberler, Güçlendirme yöntemleri. SUMMARY Polymethyl metacrylate containing acrylic resins are used for over 70 years in fabricating complete dentures. Though esthetics, low water absorption and surface smoothness are advantages of acrylic resins as denture base material, low mechanical properties are their main disadvantage. Due to insufficient mechanical properties, patients wearing removable often complain about denture fracture. Many materials and methods are developed to overcome this problem and tried to make restoration to serve better. Aluminum and steel plates, using stainless steel wire and lattice, adding metallic powder and particles into acrylic resin, using fiber polyethylene, glass, carbon or graphite with various quantity and forms, adding cross linked bonding agent and copolymers into resin are the attempts to strengthen denture bases. The aim of this study is to evaluate the methods and materials used to reinforce denture base resins, and their effectiveness as well. Key Words: Polymethyl metacrylate, Fiber in dentistry, Reinforcement methods Tam protezlerin yapmnda yaklak olarak 70 yldr polimetil metakrilat (PMMA) esasl akrilik rezinler kullanlmaktadr. 1-3 Kaide rezinleri genellikle iyi bir estetik, kabul edilebilir boyutsal stabilite, düük su emilimi ve suda çözünürlülük göstermesiyle birlikte yapm ve laboratuvar ilemlerinin kolay olmas gibi pek çok avantaja sahiptir. 4,5 Ancak çarpma dayankll4, yorulma direnci ve transvers dayankllk gibi mekanik özelliklerinin zayf olmas önemli dezavantajlar arasndadr. 6 Bu zayf özellikler nedeniyle tam protezlerde meydana gelen krlmalar önlemek için pek çok aratrma yaplmtr. 5,6 Tam ve overdenture protezlerde kaide krlmalarna neden olan temelde iki tip kuvvet mevcut olup, bunlar çarpma ve yorulma kuvvetleridir. 7-9 * A4z ve Di Sa4l4 Merkezi, Diyarbakr. ** Bakent Üniversitesi, Di Hekimli4i Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal, Ankara. *** Ankara Üniversitesi Di Hekimli4i Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal, Ankara. 70

2 Yorulma, çi4neme srasnda çok sayda tekrarlayan düük yo4unlukla kuvvetlerin etkisiyle oluur ve protezlerin yo4un gerilime maruz olan bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gelir. E4er bu kuvvetlerin yo4unlu4u ve etkisi sürekli olursa protez kaidesinin zayflamasna neden olur. Böylece tam protez kullanan hasta yumuak bir gda yerken veya su içerken ani çok küçük bir harekette protezin krlmasndan ikayet eder. Akrilik rezin protez kaideleri bir ylda yaklak olarak e4ilmeye maruz kalmaktadr. Buna ba4l olarak da protezlerde deformasyonlar ve krlmalar meydana gelir. Genellikle üst çene tam protezlerde orta hat boyunca görülen krlmalara yorulma kuvvetleri neden olmaktadr. 3,9,10 Tam protezlerinin krlmasna yol açan di4er kuvvetler çarpma kuvvetleridir. Özellikle protezleri temizlerken sert zemin üzerine düürülmesi veya haprma, aksrma ve öksürme gibi ani hareketler srasnda a4zdan frlayarak dümesi sonucu krlmalar olabilir. 11 Tam, bölümlü ve overdenture gibi akrilik rezin kaide pla4na sahip protezlerin krlmasnda etkili olan predispozan faktörler unlardr; - Kaide pla4nn deformasyonu, 11,12 - Kaide pla4 ile destek doku uyumsuzlu4u, 12 - Yetersiz rölyef yaplmas, - Yapay di anmalar, - Tekrarlanan protez tamirleri. 10 Protez kaide materyallerinin özelliklerini artrmaya yönelik olarak son 30 yl içinde oldukça fazla çalma yaplmtr. Bu çalmalar sonucunda bir çok yeni yöntem ve materyal gelitirilmitir. Bunlar; PMMA esasl akrilik rezinlere alternatif materyaller, akrilit rezinlerin kimyasal modifikasyonu, metallerin ilave edilmesi ve farkl fiber sistemlerinin ilave edilmesidir. 11,12 Akrilik rezinlere alternatif materyaller: Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerinin yetersiz olmas nedeniyle protez kaide yapmnda farkl materyaller gelitirilmitir. Poliamid, epoksi rezin, polikarbonat, kopolimerler, naylon, vinil akrilik ve polistiren bu amaçla üretilmi olan kaide materyalleridir. 13 Bunlardan polisitiren; s ile yumuatlarak enjeksiyon yöntemi kullanlarak basnçla mufla içerisinde gönderilir. Dokuya daha uyumlu protez kaide pla4 yapmak için s ile kolayca yumuatlp direk olarak muflaya yerletirilen polisitiren levhalar eklinde de kullanma sunulmutur. 3,13 Vinil kopolimer rezinlerde PMMA yerine bir vinil klorür veya vinil asetat kopolimeri kullanlr. Vinil kopolimeri metil metakrilat monomer ile doyurularak plastik jel haline getirilir ve oluan bu jel muflaya konularak s ile polimerletirilir. Elde edilen rezin PMMA ile vinil kopolimer karm olup mekanik özellikleri ideal olmaktan uzaktr. 13 Akrilik rezinlerin kimyasal modifikasyonu: Ieffaf PMMA rezinlerin lastik ile güçlendirilmi eklinde elde edilip üretimi oldukça önemlidir. Lastik ilave edilmesiyle akrilik polimer matriks ile lastik faz arasnda bir a4 ba4lants oluur ki bu ekilde elde edilen rezinlere yüksek dayanml (high impact arclic resin) rezinler denir. Bunlar standart rezinlere oranla daha fazla enerji abzorbe ettikleri için krlmaya kar oldukça yüksek direnç gösterirler. 6,14 Lastik faz oluturan bütadien stiren düük molekül a4rl4na sahip olup ( birim) a4rlkça %30 orannda metil metakrilat monomere ilave edilir. Bütadien stiren reaktif akrilat gruplar içermekte ve böylece akrilik rezin ile kimyasal ba4lant sa4lanmaktadr. Bu ekilde üretilen akrilik rezinler bugüne kadar gelitirilen en baarl ve en çok kabul gören rezinler olarak konvansiyonel akrilik rezinlere alternatif oluturmaktadr. Fakat bunlarn maliyeti çok yüksek oldu4u için rutin klinik kullanmlar snrl kalmaktadr. 6,14 Akrilik rezinlere metallerin ilavesi: Akrilik rezinlere alüminyum ve çelik kaide plaklar, paslanmaz çelik tel, zgara ve kafes yapm, metal partiküllerinin ilave edilmesi ile tam protez kaidesinin krlmaya kar direnci artrlmaya çallmtr. 15 Alt çene tam protez kaide pla4nda vitalyum kullanm ile kr4a kar iyi sonuçlar alnmtr. 16 Metallerle yüksek oranda güçlendirme elde etmek için bunlarn kaide pla4ndaki gerilim bölgelerine ve krk hatlarna dik yerletirmeleri gerekmektedir. Ayrca metalin kalnl4nn da bükülmeye dirençli olacak ekilde belli oranda olmas gerekir. Çok ince krom-nikel paslanmaz çelik tel kullanmnn metallerde güçlendirmeden ziyade kaide plaklarnda krlmalara neden olduklar görülmütür. 17 Gümü, bakr ve alüminyum metal partiküllerinin farkl oranlarda kartrlarak akrilik tam protez kaidelerine ilave edilmeleriyle kaidenin basma direnci ve transvers dayankll4nda artma oldu4u rapor edilmitir

3 Akrilik rezin ile metallerin ba4lantsnn yüksek olmasn sa4lamak için son yllarda metal adeviz rezinler gelitirilmitir. Alüminyum oksit kumla muamele edilerek matriks arasndaki ba4lanty artran ve ince bir film tabakas oluturan silan bazl kimyasal maddeler bu amaçla kullanma sunulmutur. 19 Metallerin çeitli formlarda akrilik kaide materyallerine ilave edilmesiyle elde edilen güçlendirme etkisinin snrl oldu4unu bildiren baz aratrmaclar metallerin yabanc cisim etkisi oluturarak tam protezlerin dayanakll4n azaltt4n bildirmilerdir. 15,19 Akrilik rezinlere fiberlerin ilavesi: Akrilik tam protez kaide metaryallerine fiberlerin ilavesiyle oluan polimer kompozit maddelerin kullanmna yönelik çalmalar son 30 yl içinde giderek artmtr Fiber ile güçlendirilmi akrilik rezinlerin direncini etkileyen faktörler; Fiber tipi, fiber formu, miktar, polimer matriks ile fiber ba4lants ve her bir fiber yüzeyinin polimer matriks ile temas etmesidir. 23,24 Konuyla ilgili literatüre bakld4nda ekil bakmndan kullanmda: Sürekli paralel tek yönlü fiberler (continuous unidirectional fibers), 4-6 mm uzunlu4unda kesilerek elde edilen fiberler (chopped fibers) ve örgülü yapda dokuma formundaki fiberler (woven fibers) arasnda farkl sonuçlar elde edildi4i görülmektedir. 25 Sürekli paralel fiberler sadece tek yönde direnç sa4larlar. Bunlar arasnda fiber demetinden oluur. 26 Dokuma formunda ilave edilen fiberler rezin polimerin dayankll4n hem transversal hemde vertikal olmak üzere iki yönde artrrlar. 26,27 Ksa kesilmi fiberler polimer matriks içerisine rastgele ilave edilirler. Bu tip fiber ilavesinde en önemli dezavantaj fiberlerin polimer içinde homojen da4lmamas ve belli bölgelerde y4lmas ayrca tam protezlerde yüzeylerde fiber uçlarnn ortaya çkmas dolaysyla protezin tesviye ve polisajnn zor olmasdr. 27 Ayrca yüzeyde beliren fiber uçlar doku irritasyonlarna veya allerjik reaksiyonlara da neden olabilir Fiber ile polimer matriks arasnda yeterli adezyon olmas akrilik rezinin dayankll4n artrlmasnda önemli faktörlerden birisidir. Bunu sa4lamak için silan kaplama ajanlar, fiber yüzeylerinin pöröz polimerler ile doyurulmas, fiber yüzeylerine asit etching veya gazplazma uygulanmas yaplmaktadr. 27 Silan kaplama ajanlarnn cam fiberlerde kullanlmasyla cam fiber-polimer matriks arasndaki adezyonun daha yüksek oldu4u bildirilmektedir. Cam fiberler silika yapsndadr ve silika yüzey ile silan materyalindaki silanol gruplar arasndaki kondansasyon reaksiyonu oluarak siloksan köprü meydana gelir. Ayrca polimer matriks üzerindeki mikroboluklara silan adsorpsiyonu ile de fiber-rezin ba4lants artmaktadr. 28 Akrilik rezin-fiber ba4lantsn da di4er önemli bir faktör de her bir fiber yüzeyinin polimer matriks ile temasta olmasdr. Polimer ile temas etmeyen fiber yüzeylerinde mikroboluklar oluur bu da fiber-polimer matriks yapsn bozarak su emilimini artrr. Dolaysyla ba4lant dayankll4 ve bitmi protezin direnci de düer. 27,28 Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini artrmak için safir ve suni ipek iplikleri, yüksek dayanml propilen, PMMA, seramik, alüminyum, silika, cam, polietilen, aramid ve karbon fiberler kullanlmtr. Özellikle karbon, aramid, cam ve polietilen fiberlerin akrilik rezinlere ilave edilerek kullanlmalaryla ilgili pek çok aratrma yaplmtr Aramid fiberler: Sentetik olarak üretilen Co-NH gruplar ile aromatik karbon halkalarnn kimyasal ba4lantsndan oluan organik bir bileiktir. Çekme direnci 104 MPa, elastik modülüs de4eri Gpa ve yo4unlu4u 1.4gr / cm 3 olan aramid fiber mekanik özellikleri yüksek ve toksik özellik göstermeyen materyallerdir. Sanayide yo4un olarak kullanlan bu fiberlerin di hekimli4inde akrilik rezinlere ilave edilmeleriyle ilgili aratrmalar bulunmaktadr. Bu fiberler sar renkte olduklar için estetik saknca yaratmayacak ekilde üst çene tam protezlerin palatal ve posterior bölgeleri ile alt çene tam protezlerin lingual ksmlarnda olmaldr. 29 Sürekli paralel aramid fiberin (Kevlar) akrilik rezinin yorulma direnci ile dayankll4n artrd4 bildirilmektedir. A4rlkça %20 orannda aramid fiberin akrilik rezine ilavesiyle dayankll4n %200 orannda artt4 ifade edilmitir. 29 A4rlkça %17 oranndaki Kevlar aramid fiberin protez akrili4in çekme direncini 41 MPa dan MPa de4erine yükseltti4i belirtilmektedir. 29 Konvansiyonel s ile polimerize olan akrilik rezine % oranlarnda sürekli paralel Kevlar aramid fiber ilave edilmesiyle çarpma direnci bütün fiberli gruplarda kontrol grubundan yüksek oldu4u, özellikle %2 fiber ilave ediler akrilik rezinlerde direncin daha üstün oldu4u tespit edilmitir. Bu tip sürekli paralel 72

4 fiberlerin protezin krlmas durumunda krk parçalarnn ayrlmasn önleyerek fonksiyonel bakmdan tam protezlerde kullanlmalar önerilmitir. 30 Karbon Fiberler: Karbon fiber ilk olarak 19.yüzyln sonlarna do4ru Edrson tarafndan bambu çubuklarnn karbonizasyonuyla elde edilmi organik yapdr. 11 Sentetik olarak da poliakrilonitrilden (PAN) elde edilir. 31 Karbon fiber düük a4rlkl %1-2 lik uzama düzeyine sahip, sya dayankl, yo4unlu4u 1.8g/cm 3 yüksek çekme dayankll4 ( MPa) ve yüksek elastik modülüs (250 GPa) de4erlerine sahiptir. Alerjik, sitotoksik ve karsinojenik etkisinin olmad4 belirtilmektedir ylnda ilk kez Schreiber tarafndan akrilik rezinleri güçlendirmek amacyla kullanlan karbon fiberlerin çarpma dayankll4n %50 orannda artrd4 belirtilmitir. 31,32 Sürekli paralel ve dokuma formundaki karbon fiberlerin akrilik kaide rezinin transvers dayankll4na etkisinin incelendi4i bir aratrmada tek yönlü paralel fiberlerin dayankll4a katklarnn yüksek oldu4u belirtilmitir. 31 Karbon fiberlerde tpk aramid fiberler gibi estetik de4ildir. Siyah renkte oldu4u için protezlerin posterior ve lingual ksmlarnda kullanmlar olabilir. 32 Günümüzde karbon ve aramid fiberler artan estetik beklentilerden dolay tam protezlerin dayankll- 4nn artrlmasnda hemen hemen hiç kullanlmamaktadrlar. Üst tam protezlerinin sk sk krlmasndan ikayetçi olan 28 hastaya karbon fiber takviyeli akrilik tam protezler yaplmtr. Böylece güçlendirilen protezlerin ortalama kullanm sürelerinin iki kat artt4 belirtilmitir. 33 Cam fiberler: Temel yaps silis-kum olan cam fiberler; az miktarda sodyum, kalsiyum, alüminyum, bor ve demir gibi element oksitleri içermekte olup polimer esasl akrilik rezinlerde yaygn olarak kullanlan beyaz renkte, oldukça estetik ve ucuz bir güçlendirme metaryelidir. 34 Yapsndaki silis atomlar üç boyutlu polihedra a4n oluturmak için oksijen atomlarna kovalent ba4larla ba4ldr. 34 Yo4unlu4u 2.54 g / cm 3, elastik modülüs de4eri 73 GPa, çekme direnci 3400 MPa ve krlma anndaki uzama miktar %2.8 dir. Sitotoksik ve karsinojenik olmayan fiberlerde elektrik iletkenli4i yüksektir. 34,35 Cam fiberlerin kullanmnda dikkat edilmesi gereken nokta çplak el ile tutuldu4u zaman deri irritasyonlarnn ve alerjinin görülmesidir. 36 Tam protez kaidelerinin d yüzeylerinde ortaya çkmas ile mukoza irritasyonlarna neden olabilir. 36,37 Cam fiberlerin di hekimli4i uygulamalarnda kullanmlar özellikle son yllarda popüler hale gelmitir. 37 Bu amaç için üretilen sürekli paralel (Stick, Stick Tech, Findland) ve dokuma formundaki giberlerin (Stick-Net Turku, Finland) yüzeyi silanlanarak pöröz polimer ile önceden doyurularak akrilik rezinler ile adezyonu artrlmaya çallmtr. Bu avantajlar nedeniyle son yllarda cam fiberler protez dnda di hekimli4inin di4er bölümlerinde de kullanlmaya balanmtr. 37,38 Sürekli paralel cam fiberlere silan uygulanarak a4rlkça %58 orannda akrilik rezinlere ilave edildi4i zaman transvers dayankllk %145 orannda artmtr. 39 Yüzey modifikasyonu yaplmayan ve %1 orannda ilave edilen sürekli paralel cam fiberler ise rezin dayankll4n %25 orannda artrmtr mm uzunlukta kesilerek protez kaide rezinine % ve 15 oranlarnda ilave edilen cam fiberlerin güçlendirme etkisi incelenmitir. Sonuçta rezinin transvers dayankll4 76 KPa de4erinden %1 cam fiber içeren grupta 90 KPa de4erine yükseldi4i ve %15 orannda ise en düük dayankllk de4eri elde edilmitir. 40 Polietilen Fiberler: Polietilen; do4al polimer yapsnda ( CH 2 =CH - 2 )n formülü ile etilen polimerdir. Çok yüksek molekül a4rl- 4na sahip polietilen fiber kristalin, dayankl, biyouyumlu, inert, krlgan olmayan ve translusent materyallerdir. Yo4unlu4u 0.99 g/cm 3 olup oldukça hafiftir. 41,42 Polietilen fiberin akrilik rezin ile adezyonunu artrmak için fiber yüzeyine kromik asit, silan veya gazplazma uygulamalar yaplmaktadr. Di hekimli4i uygulamalarnda kullanlmak üzere üretilen Ribbond plazma uygulanm çapraz ba4l kilit örgü (cross link lero-stitch) özel formu ile eritler halinde mm eninde üretilmektedir. Çok yüksek molekül a4rlkl (ultrahigh molecular weight) polietilen fiber yapsndan olan Ribbond 4 ve 10 mm olan formlar protez kaidelerini güçlendirmek amacyla üretilmitir. 21,43,44 Ayrca dokuma formunda hazrlanp yüzeyi so4uk gaz-plazma uygulamasyla modifiye edilmi Dyneema polietilen fiberler (Holland), Spectra sistem 73

5 (USA) and Connect (USA) gbi polietilen fiber sistemleri bulunmaktadr. 45 Ribbond fiber; elastik modülüsü 171 GPa, çekme direnci 3.0 GPa, erime scakl4 147 C ve çelikten 10 kat daha dirençli bir materyaldir. 45 Sürekli paralel formdaki cam, karbon ve aramid fiberlerin akrilik rezinin krlma direncine etkilerinin incelenmesinde; a4rlkça %7.39 cam fiber %2.08 karbon ve %2.3 aramid fiber silan uygulanarak ve silansz olarak rezine ilave edilmitir. Sonuçta silanize cam fiberler akrili4in direncini önemli düzeyde artrd4 karbon fiberlerde silan etkisinin olmad4, aramid fiberlerde de direncin belirgin olarak artt4 gözlenmitir. 19 Is ile polimerize olan akrilik rezinin transvers dayankll4 76 MPa de4erine yükselmitir. Dokuma cam fiber ilavesinde ise (Stick-Net) 99 MPa oldu4u tespit edilmitir. 46 Sürekli paralel polietilen fiberin k ile polimerize olan (Triad, Dentsply) rezine ilavesinde transvers dayankllk 49.9 MPa dan 73.8 MPa de4erine yükselmitir. 47 Vallittu protez kaide akrili4inin transvers dayankll4na Ribbond polietilen fiberin etkisini inceledi4i çalmasnn sonucunda, fiber ilavesiyle akrilik rezinin dayankll4nn orta derecede artt4n ve tek tabaka fiber ilavesinde ise MPa de4erine yükseldi4ini belirtmitir. 44 Sonuç olarak, Protetik di tedavilerinin önemli bir ksmn tam va bölümlü hareketli protezler oluturmaktadr. Bu tip protezleri kullanan hastalar genellikle yal ve biyolojik potansiyelleri zayf olan kiilerdir. Bu koullar göz önüne alnd4 zaman dayankl, sa4lam, boyutsal stabilitesi iyi, dütü4ünde kolay krlmayan, çok uzun süre hiçbir rahatszlk ve sorun çkarmadan kullanlabilecek protezlerin yaplmas zorunlu hale gelmektedir. Bunu baarmak için yeni gelitirilen ve daha iyi sonuçlar veren yöntem ve materyallerin bilinerek klinikte hastalarn yararna kullanlmas gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. O Brien WJ: Dental Materials: Properties and selection. 2 nd ed. Chicago, Illinois. Quintessence publishing Co.Inc. 1989: Zaimo4lu A, Can G, Ersoy AE, Aksu L: Di hekimli4inde maddeler bilgisi. 17. bask. A.Ü. Di Hekimli4i Fakültesi Yaynlar. No:17 Ankara, 1993; Kaplan R. Is ve mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik kaide rezinlerine dental fiber sistemlerinin etkilerinin in-vitro olarak de4erlendirilmesi. A.Ü. Sa4lk Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara, Vallitlu P.K: A rewiew of methods used to reinforced denture base resins. J Prosthodontics 1995; 4(3): Vallitlu P.K: A rewiew of fiber reinforced denture base resins. J Prosthodontics 1996; 5(4): Kim SH, Watts DC: The effect of reinforcement with woven E-glass fibers on the impact strenght of complete dentures fabricated with-high-impact aciylig resin. J Prosthet Dent 2004: 91: Rodfort RA: Further development and evaluation of high impact-strength denture base materials. J Dent 1990; 18: Zappini G, Kammann A, Wachter W: Comparison of fracture tests of denture base materials. J. Prosthet Dent 1985; 53: Morris JC, Khan Z, Von Fraunhofer JA: Palatal and the flexural strenght of maxillary denture bases. J Prosthet Dent 1985; 53: Jagger DC, Harrison A, Jandt KD: The reinforcement of dentures. J Oral Rehabil 1999; 26: Jagger D, Harrison A: The fractured denture solving the problem. An uptade for general dental pratice. Piimary Dental Crare. 1998:5: Vallittu PK: Comprassion of two different silane compounds used for improving adhesion between fibres and acrylic denture base material. J Oral Rehabil a: 20: Rawl Hr, Star J, Kasten FH, Murray M, Smid J, Cabasso I: Radiopaque acrylic resins containing miscible heavy-metal compounds. Dent Mater 1990: 6: Rodfort RA. Further development and evaluation of high-impact strength denture base materials. J Dent 1990: 137: Ruffino AR: Effect of stainless steel strengtheners on fracture resistance of the arcylic resin complete denture base. J Prosthet Dent 1985: 54: Berry HH, Funk OJ: Vitallium strengthener to prevent lower denture breakage. J Prosthet Dent 1971: 137: Vallittu PK, Lassila VP: Effect of metal strengtheners surface roughness on fracture resistance of acrylic denture base material. J Oral Rehabil 1992: 19:

6 18. Sehajpal SB. Sood VK: Effect of fillers on some physical properties of arcylic resin. J Prosthet Dent 1989; 61: Vallittu PK: Effect of some properties of metal strengtheners on the fracture resistance of arcylic denture base material. J Oral Rehabil 1993; 20: Narva KK, Lassila LV, Vallittu PK: The static strenght and modulus of fiber reinforced denture base polymer. Dent Mater 2005: 21: Rudo DN: Ribbond, Bondable reinforcement ribbon. Eriim: http//www.ribbond.com/newhome.htm. Eriim tarihi: Memon MB, Yunus N, Razak AAA: Some mechanical properties of a highly cross-linked microwavepolymerized, injection-molded denture base polymer. Int J Prosthodont 2001: 14: Dyer SR, Lassila LVJ, Jokinen M, Vallittu PK: Effect of fiber position and orientation on fracture load of fiber-reinforced composite. Dent Mater 2004; 20: Kim SH, Watts DC: The effect of reinforcement with woven E-glass fibers on the impact strength of complete dentures fabricated with high-impact acrylic resin. J Prosthet Dent 2004; 91: Ellakwa AE, Shoitall AC, Marquis PM: Influence of fiber type and wetting agent on the flexural properties of an indirect fiber reinforred composite. J Prosthet Dent 2002: 88: Ladizesky NH, Chow TW: Reinforcement of complete denture bases with continuous high performance polyethylene fibers. J Prosthet Dent 1992; 68: Ladizesky. NH, Chow TW, Cheng YY: Denture base reinforcement using woven polyethylene fiber. Int J. Prosthodontic 1994: 7: Vallittu PK: Comparision of in-vitro fatique resistance of acrylic resin partial denture reinforced with continuous glass fibres or mietal wire. J Prosthodont 1996: 5: Galan D, Lynch E: The effect of reinforcing fibres in denture acrylics. J Irish Dent Assoc. 1990: 30: Berrong IM, Weed RM, Young JM: Fracture resistance of Kevlar reinforced poly methyl (methacrylate) resin: A primarily study. Int J Prosthodont 1990: 3: Yazdanie N, Mahood M: Carbon fiber acrylic resin composite: An investigation trasverse strenght J Prosthet Dent 1985: 54: Schreiber CK: Polymethl methacrylate reinforced with carbon fibres. Br Dent J 1971: 130: Bowman AJ, Manley TR: The elimination of biekages in upper dentures by reinforcement with carbon fibre. Br Dent J. 1984: 156: Vallittu PK: Some aspects of the tensile strenght of unidirectional glass fibre polymethyl methacrylate composite used in dentures. J Oral Rehabil 1998: 25: Goldberg JA, Burstone CJ: The use of contionous fiber reinforcement in Dentistry. Dent Mater 1992; 8: Mutlu Ö, Breuklander MH, Vallittu PK: The effect of box prepation on the strength of glass fiberreinforced composite inlay retained fixed partial dentures. J Prosthet Dent 2005: 93: Vallittu PK: Glass fibers. Eriim: htpp//www.sticktech.com. Eriim tarihi: Narva KK, Vallittu PK, Helenius H, Urpa AY: cilinical survey of acrlic resin removable denture repairs with glass-fiber reinforcement. Int J Prosthodont 2001: 14; Vallittu PK: Acrylic resin fibre composite. Part II: The effect of polyinerization shrinkage of polymethlyl methaciylate applied to fibre roving on transverse strenght. J Prosthet Dent 1994: 71: Stipho HD: Effect of glass reinforcement on some mechanical properties of outopolymerizing polymethyl methacrylate J Prosthet Dent 1998; 79: Ladizesky NH, Pang MKM, Chow TW, Waid IM: Acrylic resins reinforced with woven highly drawn linear polyethylene fibres 3 Mechanical properties and futher aspects of denture construction. Aust Dent J 1993: 38: 1: Braden M, Davy KWM, Parker S, Ladizesky NH, Ward IM: Denture base polymethyl methaciylate reinforced with ultra-high modulus polyethylene fibres. Br Dent J 1988: 164: Gutteridge DL: Reinforcement of polymethyl methacrylate with ultra-high modulus polyethylene fibre. J Dent 1992: 20:

7 44. Vallittu PK: Ultra-high modulus polyethylene ribbon as reinforcement for denture polymethyl methaciylate: A short communication. Dent Mater 1997: 13: Rudo DN, Karbhari VM: Physical behaviours of fiber reinforcement as applied to tooth stabilization.dent Clin North Am 1999: 43: Vallittu PK: Flexural properties of acrylic resin polymers reinforcement with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999; 81: Dixon DL, Breeding LC: The transverse strength of three denture base resins reinforced with polyethylene fibres. J prosthet Dent 1992; 67: Yaz23ma Adresi: Tuncer Burak Özçelik Bakent Üniversitesi Adana Uygulama ve Aratrma Merkezi Hastanesi Di Poliklini4i Dadalo4lu mah. 39. Sok. No: Yüre4ir-Adana Telefon Numaras: Fax:

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ*

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 69-74,1995 POLİETİLEN VE KARBON FİBER İLE KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ DESTEKLENMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* ÖZET Bu

Detaylı

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi)

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 6: 31-35 31 The Evaluation of Denture Reinforcement With Carbon, Aramid and Polyethylene Fiber (Reinforcement of Denture) Doç. Dr. Özgül

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 Farklı Zaman Aralıklarında Suda Bekletmenin Protez Kaide Materyallerinin Transvers Bükülme ve Transvers

Detaylı

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Atatürk Ümv.Diş Hck.Fak.Derg. Cilt 12, Sayı:I, Wa:46-53,2Ö02 AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Handan YILMAZ* Doç. Dr. Cemal AYDIN* ÖZET Polimeri Imetakri fal, 1940'lardîuı beri. kııidc

Detaylı

TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES

TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES Ahmet Duru PAMR * Bora BAI" ** Rukiye DURKAN ** Ay&egül KÖROLU *** ÖZET Tam protezlerin

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 Fiber ile Güçlendirmenin Akrilik Esaslı Protez Kaide Materyalinin Kırılma Tokluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Detaylı

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF GLASS FIBER AND TWO DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS ON THE RESIDUAL MONOMER OF POLYMETHYL

Detaylı

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ Dr.İbrahim Halil Tacir * Dr.Ayşe MEŞE * Doç.Dr.Kahraman Gündüz GÜZEL * ÖZET

Detaylı

A R A Ş T I R M A L A R

A R A Ş T I R M A L A R A R A Ş T I R M A L A R POLİETİLEN FİBERLE GÜÇLENDİRMENİN VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN AKRİLİK REZİNLERİN ARTIK MONOMER MİKTARINA ETKİSİ* THE EFFECT OF REINFORCEMENT WITH POLYETHYLENE FIBER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAġ * Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAġARAN ** Yrd. Doç. Dr. M.BarıĢ GÜNCÜ * Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU *** Dr. Lippo V.J.

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAġ * Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAġARAN ** Yrd. Doç. Dr. M.BarıĢ GÜNCÜ * Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU *** Dr. Lippo V.J. AraĢtırma/ AKTAŞ, Research BAŞARAN, Article GÜNCÜ, FĠBER ĠLE GÜÇLENDĠRME KOMPOZĠT REZĠNLERĠN EĞĠLME DĠRENCĠNE ETKĠ EDER MĠ? DOES FIBER REINFORCEMENT EFFECT ON FLEXURAL STRENGTH OF COMPOSITE RESINS? Yrd.

Detaylı

DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS

DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS EFFECT OF DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS OF POLY (METHYL

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT*

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT* Olgu Sunumu/ Case Report POLİAMİD YAPIDAKİ PROTEZ KAİDE MATERYALİ İLE HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMI: İKİ VAKA SUNUMU FABRICATION OF REMOVABLE PARTIAL DENTURE WITH POLYAMID DENTURE BASE MATERIAL: TWO

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1380 Faks : - e-posta : Fen Fakültesi Kimya Bölümü - 58140 Sivas/Türkiye aboztug@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS Çidem ARSLAN GÜNER * Özgül KARACAER * ÖZET Eksik di varlnda

Detaylı

Post systems in prosthetic dentistry

Post systems in prosthetic dentistry Gaziantep Medical Journal Research Article Post systems in prosthetic dentistry Protetik diş hekimliğinde post sistemleri Özge Parlar Öz 1, Aslı Seçilmiş 2, Cemal Aydın 3 1Department of Dentistry, Gaziantep

Detaylı

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT)

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) Cumhuriyet Üniversitesi FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) Yrd.Doç.Dr.Derya ÖZDEM3R DO6AN* Dr.Dt.Faik TU6UT* Yrd.Doç.Dr.Defne YELER** ÖZET Günümüzde

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES Arş. Grv. Dt. Osman KARAALİOĞLU* Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ*

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU

ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU OLGU SUNUMU BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU RESTORATION

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS Dr. Bilge Turhan BAL* Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ** ÖZET Yumuak astar maddeleri, dihekimli.inde maxillofasiyal ve tam protezlerde tutuculu.u arttrmak,

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ AraĢtırma/ Research Article FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ EFFECT OF FIBER REINFORCEMENT ON THE FLEXURE STRENGTH OF NANOFILLED-RESIN COMPOSITE Makale Kodu/Article

Detaylı

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS Yrd.Doç.Dr.Yurdanur UÇAR * Yrd.Doç.Dr.Cem KURTO2LU * ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMER NEDİR Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES. Prof. Dr. Handan YILMAZ**

SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES. Prof. Dr. Handan YILMAZ** SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES Dt. Esra Çi*dem KURT* Dt. M. Sertaç ÖZDO.AN* Prof. Dr. Handan YILMAZ** ÖZET ABSTRACT Rezin kimyasndaki son gelimeler, fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ayşegül KÖROĞLU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ayşegül KÖROĞLU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÖNTEMLERLE POLİMERİZE EDİLEN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN ARTIK MONOMER MİKTARININ VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

ÖZELLİKLER POLİETİLEN (İ20) ALÇAK YOĞUNLUK

ÖZELLİKLER POLİETİLEN (İ20) ALÇAK YOĞUNLUK (İ20) ALÇAK YOĞUNLUK ORTA YOĞUNLUK (ELTEKS) YÜK. YOĞ. ÇEKME DAYANIMI ( Kg/cm²) 100 180 250 DARBE DAYANIMI ( Kg/cm²) (1) (1) (1) ESNEKLİK MODÜLÜ ( Kg/cm²) 2500 5000 10000 BASMA DAYANIMI ( Kg/cm²) 100 400

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

TEMEL ORAN Linear polyethylene Lineer polietilen 6,5 NT Other Diğerleri 6,5 NT Other Diğerleri 6,5 FT

TEMEL ORAN Linear polyethylene Lineer polietilen 6,5 NT Other Diğerleri 6,5 NT Other Diğerleri 6,5 FT AS Kodu Armonize Sistem ( AS ) 2007 sınıflandırılmasında kullanılan kod. DESCRIPTION TANIM TEMEL ORAN MUAMELE 1 3901101000 Linear polyethylene Lineer polietilen 6,5 NT 2 3901109000 Other Diğerleri 6,5

Detaylı

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Nasıl Olacak? 8 tane soru verdim bunları direk soracam. Cevapları da var zaten. Son 3 slayttaki okuma parçalarından da sorular gelecek. Dolayısıyla bu parçalardan gelebilecek

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Bölüm 6: Mekanik Özellikler

Bölüm 6: Mekanik Özellikler Bölüm 6: Mekanik Özellikler Gerilme ve birim şekil değişimi: Nelerdir? Ve neden yük ve uzama terimler kullanılmaz? Elastik davranış: Yükler az ise, ne kadar deformasyon yaratır? Hangi malzemeler en az

Detaylı

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Acta Odontol Turc 2014;31(3):160-6 Derleme Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Nihal Pehlivan,* Özgül Karacaer Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD Curriculum Vitae Name Surname: Gökçe Meriç Date of birth: 30 Agust 1979 Contact information: phone: (+90) 5338426443 Education: e-mail: gokcemeric@yahoo.com Faculty University DDS DFaculty of Dentistry

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Facuty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Facuty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE MERİÇ BABALIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gokce.meric@okan.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. giriş Malzeme Bilimi

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. giriş Malzeme Bilimi Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN giriş Malzeme Bilimi İçerik Genel prensipler Haftalık planlama Malzeme bilimi nedir? Malzeme bilimi hangi konularla ilgilenir? Malzeme çeşitleri nelerdir? Uygulama

Detaylı

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu : İki olgu sunumu

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu : İki olgu sunumu OLGU SUNUMU / CASE REPORT Gülhane Tıp Derg 2015;57: 297-301 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi: 10.5455/gulhane.30111 Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLMESĐ DETERMINATION OF FRACTURE RESISTANCE OF FIXED RESTORATIONS PREPARED WITH FIBER-REINFORCED

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: LEVON JOZEF ÇAPAN Doğum Tarihi: 17.06.1943 Ünvanı: PROFESÖR Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü MAKİNA (İMALAT) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1969 PhD Doktora MAKİNE

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Malzeme Bilgisi Tanıtımı

Malzeme Bilgisi Tanıtımı Malzeme Bilgisi Tanıtımı Vizyon Makine sanayi donatımında, gemi, uçak yapımında, konstrüksiyon (dizayn) ve imalatta ve tüm mühendislik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde malzeme bilgisinin öneminin

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

BRONZ KATKILI POLİ-TETRA-FLOR-ETİLEN (PTFE) KOMPOZİTLERİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEYE KARŞI AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞLARI

BRONZ KATKILI POLİ-TETRA-FLOR-ETİLEN (PTFE) KOMPOZİTLERİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEYE KARŞI AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞLARI BRONZ KATKILI POLİ-TETRA-FLOR-ETİLEN (PTFE) KOMPOZİTLERİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEYE KARŞI AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞLARI Hüseyin ÜNAL 1*, Salih Hakan YETGİN 2, Bayram POYRAZ 3 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006 ASTARLAMA ÖNCESİ AKRİLİK REZİN YÜZEYİNE ULTRAVİYOLE IŞINLAMA VE NİTRİK ASİT UYGULAMANIN KAİDE REZİNİ VE YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERDE OLUŞTURDUĞU KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

Malzeme: m Alüminyum gövde m Şeffaf cam m 6500 K LED m 230 V LED trafolu. Material: m Aluminium housing m Clear glass.

Malzeme: m Alüminyum gövde m Şeffaf cam m 6500 K LED m 230 V LED trafolu. Material: m Aluminium housing m Clear glass. m Şeffaf cam m Clear glass m Alüminyum m Aluminium Kod/Code No: JL975 Power LED 1 W Ø28 mm 45x19x25 cm 50 pcs m Şeffaf cam Kod/Code No: JL984 m Clear glass m Alüminyum m Aluminium Power LED 1 W Ø28 mm

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE DOĞAL DİŞ KULLANILARAK ESTETİK KÖPRÜ UYGULAMALARI: İKİ OLGU SUNUMU

CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE DOĞAL DİŞ KULLANILARAK ESTETİK KÖPRÜ UYGULAMALARI: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE DOĞAL DİŞ KULLANILARAK ESTETİK KÖPRÜ UYGULAMALARI: İKİ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 1765 Makale Gönderilme tarihi: 20.06.2014 Kabul

Detaylı