Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi *"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi * Basel Bankacılık Denetim Komitesi Çeviren : Gül Açıkel ** I. Giriş 1. Bankaların ekonomideki finansal aracılık rolünün önemi, yetersiz kurumsal yönetimden kaynaklanabilecek güçlükler karşısında yüksek derecedeki hassasiyetleri ve mudilerin mevduatının korunması gerekmesi nedeniyle, bankalarda kurumsal yönetim uluslararası mali sistem için büyük önem taşımaktadır ve denetim otoritesinin rehberliğini gerektirir. Basel Bankacılık Denetim Komitesi 1 (Komite), sağlam kurumsal yönetim uygulamalarının ülkelerindeki bankalar tarafından benimsenmesini sağlamaları konusunda bankacılık otoritelerine yardımcı olmak için 1999 yılında bir rehber yayımlamıştır. 2 Söz konusu rehber, aynı yıl İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 3 tarafından, hükümetlere kurumsal yönetim çerçevelerini değerlendirmeleri, geliştirmeleri ve mali piyasa düzenleyicilerine ve katılımcılarına yol göstermeleri konusunda yardımcı olmak için yayımlanmış o- lan kurumsal yönetim ilkelerinden kaynağını almaktaydı Söz konusu dokümanların yayımlanmasından bu yana, kurumsal yönetimde yaşanmış ve büyük dikkat çekmiş olan birtakım aksaklıklar nedeniyle, kurumsal yönetime ilişkin konular ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görmeye devam etmiştir. OECD ilkelerinin bu tür gelişmeler doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi konusundaki taleplere yanıt olarak, OECD 2004 yılında kurumsal yönetim ilkelerini gözden geçirerek yeniden yayımlamıştır. Rehberin gözden geçirilmesinin bankalara ve denetim otoritelerine sağlam kurumsal yönetimin uygulanması ve yürürlüğe konması konusunda yardımcı olabileceği düşüncesiyle ve bankaların kendilerine özgü özelliklerine uygun, kullanışlı bir rehber sunmak amacıyla, Komite 1999 yılı rehberinin gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir versiyonu olan bu rehberi yayımlamaktadır yılı dokümanının gözden geçirilmiş bir versiyonu Haziran 2005 te görüşe sunulmuştur. Genel hatlarıyla 1999 yılı dokümanının yapısını koruyan bu dokümanda, istişare döneminde iletilmiş olan yorumları dikkate alınmıştır. Bu doküman, bankaların, şeffaf olmayan yapılar aracılığıyla veya bilgi akışının engellendiği ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin kurumsal yönetimin sağlanması konusunda da bazı görüşler içermektedir. 3. Basel Komitesi bu dokümanı tüm dünyadaki denetim otoriteleri ve bankalar için, bankalar tarafından sağlam kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yayımlamaktadır. Bu rehber, mevcut ulusal mevzuatın, düzenlemelerin veya kuralların üzerine çıkacak yeni bir yasal çerçeve oluşturmak a- macıyla değil, bankacılık kuruluşlarına kurumsal yönetim çerçevelerini güçlendirmelerinde ve denetim otoritelerine bu çerçevelerin kalitesini değerlendirmelerinde yardımcı ol- Kaynak: BIS, (Şubat 2006), Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Türkiye İş Bankası A.Ş. 85

2 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) mak amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan ilkelerin uygulanması; bankanın ve (eğer varsa) bankanın ait olduğu grubun büyüklüğü, karmaşıklığı, yapısı, ekonomik önemi ve risk profili ile orantılı olmalıdır. Bir ülkede kurumsal yönetim standartlarının ne şekilde uygulanacağı, ilgili yasalara, düzenlemelere, kurallara ve denetim otoritesinin beklentilerine bağlı olacaktır. 4. Son yıllarda sağlam uygulamalara ilişkin Basel Komitesince yayımlanan dokümanlar, yönetim kurulunun ve üst yönetimin risk yönetimindeki rollerini açıklayarak ve bankaların stratejiler oluşturmaları, stratejilerin yürütülmesi konusunda hesap verme yükümlülüğü taşımalarının altını çizerek, bu dokümanda yer alan ilkelerin önemini vurgulamaktadır. Sağlam uygulamalara ilişkin söz konusu dokümanlar risk yönetimi teknik ve stratejilerinin önemini vurgulamakta ve sağlam kurumsal yönetimin temelini oluşturan birtakım ortak unsurlara yer vermektedir. 5. Bu doküman, Basel Komitesi üyesi olan veya olmayan, yasal ve düzenleyici sistemleri farklılık gösteren birçok ülkede, muhtelif bankaların 5 yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve denetim otoritelerinin eylemlerine kılavuzluk eden, yaygın kabul görmüş ve u- zun zamandır uygulanmakta olan kurumsal yönetim ilkelerinin temel unsurlarını desteklemektedir. Pay sahiplerinin hakları gibi halka açık şirketlerin kurumsal yönetimine ilişkin diğer temel konular OECD ilkelerinde ele alınmaktadır. Bu dokümanda yer verilen ilkeler, birçok ülke ve bankacılık mevzuatı için sağlam kurumsal yönetimin temelini oluşturmaktadır. Komite, bazı ülkelerin bu dokümanda ortaya konan ilkelere nazaran daha kapsamlı ve daha kati olan yasal çerçeveler, standartlar (ör., borsada işlem gören şirketler i- çin), muhasebe ve denetim standartları benimsemeyi uygun gördüğünün bilincindedir. Bu tür çerçeveler ve standartlar özellikle büyük finansal kuruluşlara uygundur. Çünkü kurumsal yönetimdeki aksaklıklar sonucu bu kuruluşlarda doğabilecek mali sıkıntılar, mali sistemde geniş kapsamlı ve önemli sorunlara yol açabilir. 6. Bu doküman, bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin gözden geçirilmiş uluslararası düzenlemenin (Basel II) 6 yeni bir ögesi olmak veya söz konusu düzenlemeye ek gereksinimler getirmek üzere hazırlanmamıştır. Bu dokümanda yer verilen ilkeler, Basel II nin benimsenmesinden bağımsız olarak bütün ülkelerde uygulanabilir. Ancak Komite Basel I- I yi yayımlarken, sağlam kurumsal yönetimin önemini kabul etmiştir. Bu bakımdan, bir kurumdaki yönetim kurulu ve üst yönetim, kurumun risk profilini anlamak ve sermaye düzeyinin risk düzeyini yansıtmasını sağlamakla yükümlüdür. 7. Bu rehber yönetim kurulu ve üst yönetimden oluşan bir yönetim yapısına değinmektedir. Komite, yönetim kurulunun ve üst yönetimin işlevleri bakımından ülkelerin yasal, düzenleyici çerçeveleri arasında önemli farklılıklar olduğunun bilincindedir. Bazı ülkelerde, yönetim kurulunun denetleme görevinin denetim kurulu adı verilen ve idari görevi olmayan ayrı bir yapı tarafından gerçekleştirildiği iki kademeli bir yapı mevcuttur. Öte yandan, bazı ülkelerde yönetim kurulunun daha kapsamlı bir role sahip olduğu tek kademeli bir yapı kullanılmaktadır. Bu farklar nedeniyle, bu dokümanda yönetim kurulu ve üst yönetim kavramları kullanılırken yasal yapılar kastedilmemekte, söz konusu kavramlar bankadaki yönetim ve gözetim işlevlerini belirtmek için kullanılmaktadır. Bu dokümanda, yönetim kurullarına ve üst yönetime ilişkin bu yaklaşımlar toplu olarak kurumsal yönetim yapıları olarak anılmaktadır. Bu doküman, ülkelerin kurumsal yönetime farklı yapısal yaklaşımları olduğunu dikkate almakta ve değişik yönetim yapıları kapsamında dahi kurumsal yönetimi güçlendirebilecek uygulamaları teşvik etmektedir. 86

3 Bankacılar Dergisi II. Banka Kurumsal Yönetimine Genel Bakış 8. Etkili kurumsal yönetim uygulamaları, bankacılık sektörünün ve ekonominin bütününün düzgün işlemesinde büyük önemi olan bankacılık sistemine olan güvenin yaratılması ve korunmasının vazgeçilmez bir unsurudur. Zayıf kurumsal yönetim, bankaların iflas etmelerine yol açabilir. Banka iflasları, mevduat sigorta sistemine olası etkileri, yayılma riski ve ödeme sistemlerinin etkilenmesi gibi muhtemel makroekonomik etkileri nedeniyle ciddi sonuçlar ve kamu maliyetleri doğurabilmektedir. Buna ek olarak, zayıf kurumsal yönetim, bir bankanın mevduatı dahil olmak üzere aktifini ve pasifini gereği gibi yönetebilmesine dair piyasanın güvenini yitirmesine yol açabilir ve bu, bankaya hücumu (bank run) veya bir likidite krizini tetikleyebilir. Esasen, pay sahiplerine karşı olan sorumluluklarına ek olarak, bankaların mevduat sahiplerine karşı da sorumlulukları mevcuttur. 9. OECD ilkelerine göre kurumsal yönetim bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim aynı zamanda şirketin hedeflerinin belirlendiği yapıyı ortaya koymakta ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının ve performansın nasıl denetleneceğinin yollarını saptamaktadır. İyi kurumsal yönetim, yönetim kuruluna ve üst yönetime şirketin ve pay sahiplerinin çıkarları doğrultusundaki hedeflere yönelmek için uygun teşvikleri sağlamalı ve etkin denetimi kolaylaştırmalıdır. Etkili kurumsal yönetim sisteminin şirketler bazında ve ekonominin genelinde var olması, piyasa ekonomisinin düzgün işleyebilmesi için gerekli olan güveni sağlar. 10. Bankacılık sektörü açısından kurumsal yönetim, bankaların faaliyetlerinin yönetim kurulları ve üst yönetim tarafından idare edilme biçimini ifade eder. Kurumsal yönetimin yapısı bankaların, Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, Günlük faaliyetlerin yürütülmesi, Pay sahiplerine karşı olan hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi ve diğer menfaat sahiplerinin 7 çıkarlarının gözetilmesi, Kurumsal faaliyetlerin ve davranışların, bankaların mevcut yasa ve düzenlemelere uyarak daha güvenilir ve sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermeleri beklentisi ile uyumlu hale getirilmesi, Mevduat sahiplerinin çıkarlarının korunması, konularındaki yaklaşımlarını etkilemektedir. 11. Sağlam kurumsal yönetim bankanın güvenli ve etkin işleyişinin vazgeçilmez bir unsuru olduğundan ve gerektiği gibi uygulanmazsa bankanın risk profilini etkileyebildiğinden, denetim otoriteleri bu konuya odaklanmaktadırlar. Yönetim kurulunun ve üst yönetimin politikaları oluşturma, yürürlüğe sokma ve politikalara uyumu gözetmeye ilişkin görevleri bankanın kontrol işlevinin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle bankanın yönetim kurulu ve üst yönetimi tarafından banka faaliyetlerinin etkin olarak denetlenmesi, denetim sisteminin verimli ve maliyet-etkin olmasına katkıda bulunur. Sağlam kurumsal yönetim bankanın mevduat sahiplerinin korunmasına da katkıda bulunur ve denetim otoritesinin bankanın dahili süreçlerine olan güveninin artmasını sağlar. Bu açıdan, denetim tecrübesi, bankalarda uygun düzeyde hesap verme sorumluluğunun ve kuvvetler ayrılığının bulunmasının önemine işaret etmektedir. Ayrıca sağlam kurumsal yönetim uygulamaları, bankaların sorunlar yaşadığı veya ciddi düzeltici önlemlerin alınmasının gerekli olduğu 87

4 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) durumlarda daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü denetim otoritesi, çözümlerin yaratılması ve düzeltici önlemlerin uygulamasının denetlenmesi süreçlerine yönetim kurulunun katılımını zorunlu kılabilir. 12. Bankanın ortaklık yapısının şeffaf olmaması, uygunsuz faaliyet alanlarında kuvvetler ayrılığının yetersiz kalması ya da içerden öğrenenlerin veya hakim hissedarların baskısı kurumsal yönetimin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Komite, hakim hissedarların varlığının sakıncalı olduğunu ileri sürmemektedir. Aslında hakim hissedarlar banka için faydalı bir kaynak olabilir. Birçok piyasa ve birçok küçük banka için bu, oldukça sık gözlemlenen bir ortaklık yapısıdır ve denetim otoriteleri için endişe verici değildir. Ancak bu tür ortaklık yapılarının sağlam kurumsal yönetimin önüne geçmemesi için denetim otoriteleri tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle, denetim otoriteleri, banka sahiplerinin uygunluğunu değerlendirebilmelidir Kurumsal yönetimin etkili olabilmesi için, ülkede uygun ve etkili hukuki, düzenleyici ve kurumsal altyapının bulunması gerekmektedir. İş kanunları ve muhasebe standartları da dahil olmak üzere çeşitli faktörler piyasa bütünlüğünü ve genel iktisadi performansı etkileyebilmektedir. Fakat bu tür faktörler, genellikle bankacılık denetiminin kapsamı dışında kalmaktadır. 9 Bununla beraber denetim otoriteleri, sağlam kurumsal yönetimin sağlanmasını engelleyecek hukuki ve kurumsal engellerin farkında olmalı ve şayet hukuki açıdan buna yetkileri varsa kurumsal yönetimin gerektirdiği temelin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmalıdır. 14. Kurumsal yönetim düzenlemelerinin yanısıra yasal ve düzenleyici sistemler de ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Fakat yine de, banka tarafından benimsenen yapı ne olursa olsun, bazı temel fonksiyonlar mevcut olduğu sürece, sağlam kurumsal yönetime ulaşmak mümkündür. Kuvvetler ayrılığının sağlanabilmesi için her bankanın organizasyon yapısına dahil edilmesi gereken dört farklı denetim biçimi vardır: (1) yönetim kurulu ya da denetim kurulunca yapılan denetim; (2) günlük faaliyetlerin icrasından sorumlu olmayan kişilerce yapılan denetim; (3) farklı faaliyet alanlarının doğrudan denetim ve gözetimi; (4) bağımsız risk yönetimi, uyum ve denetim fonksiyonları. Ayrıca, kilit personelin işlerine uygun olması da önem taşımaktadır. 15. Bir bankanın kamu bankası olması bankanın stratejilerini ve hedeflerini değiştirebilecek olsa dahi, kurumsal yönetimin zayıf olması halinde özel bankaların karşı karşıya kaldığı risklerin birçoğu kamu bankaları için de geçerli olabilecektir. 10 Bu nedenle, sağlam kurumsal yönetime ilişkin genel ilkeler kamu bankalarında da uygulanmalıdır. Benzer şekilde, söz konusu ilkeler daha farklı ortaklık yapılarına sahip bankalar için de geçerli olmalıdır; örneğin, aile bankaları, mali olmayan bir grubun parçası olan bankalar, veya borsaya kote olmayan bankalar. III. Sağlam Kurumsal Yönetim İlkeleri 16. Daha önce belirtildiği üzere, denetim otoriteleri bankaların sağlam kurumsal yönetim ilkelerini benimsemesi ve uygulaması konusuna büyük önem vermektedir. Bankaların kurumsal yönetime ilişkin sorunları hakkında denetim otoritelerinin deneyimlerinden kaynağını alan bu bölümde, söz konusu sorunların en aza indirgenmesine katkıda bulunacak ilkelere yer verilmektedir. Bu ilkeler etkin kurumsal yönetim sürecinin önemli unsurları olarak görülmektedir. 88

5 Bankacılar Dergisi 1. İlke: Yönetim kurulu üyeleri, pozisyonlarının gerektirdiği vasıflara sahip olmalı, kurumsal yönetimdeki rollerini kavramalı ve bankanın faaliyetleri hakkında güvenilir biçimde muhakeme yürütebilmelidirler. 17. Yönetim kurulu bankanın faaliyetleri ve finansal sağlamlığına ilişkin nihai sorumluluğu taşımaktadır. Komite, aşağıda yer verilen maddelerin, yönetim kurulları ve kurul üyelerince yerine getirilmesinin kurumsal yönetimi güçlendirdiğini gözlemlemiştir. Ancak bu maddeler tamamlanması gereken bir gereksinim listesi olarak algılanmamalıdır. Bankanın risk profilini anlamak dahil olmak üzere, denetimdeki rollerini kavramak ve yürütmek; Risk politikaları ve risk yönetimi süreçleri de dahil olmak üzere, bankanın faaliyet stratejisini onaylamak; İlgili ulusal yasalar ve denetim standartları altında, bankaya karşı sadakat ve ihtimam gösterme görevlerini yerine getirmek; Başka kurumlarla yürütülen çalışmalar ve başka kurumlara karşı taahhütlerde, çıkar çatışmalarını veya bu çatışmaların ortaya çıkmasını önlemek; Bankaya karşı olan görevlerini gerektiği gibi yerine getirmelerini engelleyen bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, karar alma aşamasından çekilmek; Sorumlulukları yerine getirebilmek için yeterli zamanı ayırmak ve yeterli ölçüde çaba harcamak; (Kurul olarak) kendilerini, verimliliği artıracak ve stratejik tartışmayı teşvik edecek şekilde yapılandırmak; Bankanın büyüklüğünün ve karmaşıklığının artmasına paralel olarak uzmanlık düzeylerini artırmak ve bu düzeyi korumak; Yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçimi, çıkar çatışmalarının yönetilmesi gibi konular da dahil olmak üzere, kendi yönetim uygulamalarının etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmek; zayıf noktaları belirlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak; Kilit yöneticileri atamak, denetlemek ve gerekli görülürse görevden almak; bunu yaparken bankanın yöneticilere ilişkin insan kaynağı planına sahip olmasını sağlamak ve göreve atanması planlanan halef(ler)in bankanın işlerini yürütmek için uygun ve nitelikli olup olmadığını belirlemek, Yönetimden, bilgilendirmeler talep etme konusundaki yetkisini kullanarak üst yönetimi denetlemek ve yönetimin performansını değerlendirmek için yeterli bilgiyi uygun zamanda elde etmek; Politikaları gözden geçirmek, iletişim olanağı sağlamak ve kurumsal hedefler doğrultusundaki ilerlemeleri takip etmek amacıyla üst yönetim ve iç denetim ile düzenli olarak toplantı yapmak; Bankanın güvenli ve sağlıklı bir biçimde işleyişini ve bankanın denetim otoriteleriyle olan ilişkilerinin etkin olmasını temin etmek; Başka olaylardan edinilmiş tecrübeler doğrultusunda güvenilir tavsiyelerde bulunmak ve sağlam uygulamalar önermek; Yönetim kurulu olarak bankanın günlük yönetimine katılmaktan kaçınmak; 11 ve Dış denetçilerin atanması ve denetlenmesinin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu ülkelerde (bazı ülkelerde, dış denetçiler doğrudan pay sahipleri tarafından atanmaktadır), bu sorumluluğu yerine getirirken gerekli özeni göstermek. 18. Bankalar, yönetimin görüşlerinden, politik çıkarlardan ve uygun olmayan dış çıkarlardan bağımsız olarak karar verebilecek, yeterli sayıda ve uygun kompozisyonda yönetim kurulu üyesi görevlendirmelidir. 12 Buna ek olarak yönetim kurulu bankayı, baskın veya hakim 89

6 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 90 hissedarların banka ve bankanın pay sahiplerine zarar veren -veya çıkarlarına çok uygun olmayan- yasa dışı veya uygunsuz eylemlerinden ya da baskılarından korumakla yükümlüdür. Bağımsızlık ve nesnellik, yönetim kurulunda icrada görevli olmayan, nitelikli yöneticilere görev verilmesiyle veya idari görevi olmayan bir denetim kurulunun oluşturulmasıyla geliştirilebilir. Bu uygulama özellikle, üst yönetimin veya politik etkilerin yönetim kuruluna hakim olması riskinin bulunması, (içerden öğrenenlerin veya hakim hissedarların kişisel çıkarlarına uygun olsa da) bankanın yararına olmayacak bir karar çıkarılması konusunda kurula baskı yapılması veya önemli konuların tartışılırken çıkar çatışmalarının ortaya çıkabileceği durumlarda önem kazanır. Finansal ve finansal olmayan raporların bütünlüğünün sağlanması, ilişkili taraflarla olan işlemlerin gözden geçirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin aday gösterilmesi ve ücretlendirilmesi gibi konular, söz konusu önemli konular arasında sayılabilir. Nitelikli bağımsız üyeler farklı iş kollarında edindikleri tecrübeler sayesinde, bankaya yönetim stratejilerini geliştirebilecek yeni bakış açılarını kazandırabilirler, örneğin yerel koşullara ışık tutabilirler. Ayrıca, yöneticilik tecrübeleri ile bankaya fayda sağlayabilirler. 19. Yönetim kurulu, bankanın yürütmeyi planladığı tüm finansal faaliyet türleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, yönetim ve denetimin etkinliği için yeterli düzeyde bilgiye ve uzmanlığa sahip olmalıdır. Ancak kimi zaman, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri bankacılık, finans, risk yönetimi, düzenlemelere uyum, bilgi ve iletişim teknolojileri ve benzeri konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmayabilir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış olan üyelerin belirtilen konularda bilgi sahibi olmaması durumunda, üyelerin sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için, eğitim programları düzenlenmesi veya gerekli bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanması önerilmektedir. 20. Yönetim kurulu üyelerinin atanması konusunda hakim hissedarlar baskın rol oynamaktadır. Böyle durumlarda, yönetim kurulunun ve üyelerinin bankaya karşı sorumluluklarının olduğunu hatırlamak gerekir. Kamu bankalarında, hükümetin bankanın günlük yönetimine karışmaması gerekmektedir, yönetim kurulunun bağımsızlığına saygı gösterilmelidir ve yönetim kurulu, çıkar çatışmalarına yol açabilecek siyasal etkilerden (ör. kurul üyelerinin siyasal çıkar sağlayacak olmaları veya uygulamada sıkça rastlandığı üzere aynı zamanda kamu görevlisi olmaları durumunda) bağımsız bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürmelidir. Ancak devletin, banka sahibi sıfatıyla bankanın genel hedeflerini belirleme hakkı yadsınmamaktadır. 21. Denetim ve yönetim işlevlerini birleştiren tek kademeli yönetim kurulu yapısını benimseyen ülkeler başta olmak üzere bazı ülkelerde, bankaların yönetim kurulları, kurulu bilgilendirecek özel komitelerin oluşturulmasını yararlı görmüştür. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için böyle komiteler oluşturulduğunda, süreleri, (bağımsız kabul edilen üyeler dahil olmak üzere) yapısı ve çalışma prosedürleri etraflıca belirlenmeli ve kamuya açıklanmalıdır. Söz konusu komitelerin üyelerinin ve başkanının zaman zaman değiştirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 22. Komite, denetim komitesi veya benzer görevlere sahip olan, denetim komitesi dengi bir yapının oluşturulmasının uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli bankalar için faydalı olacağı inancındadır. Denetim komitesi, bankanın iç ve dış denetçilerinin denetiminden; dış denetçilerin onaylanmalarından veya yönetim kurulu veya pay sahiplerine onaylanmaları konusunda tavsiyede bulunmaktan, atanmalarından, 13 ücretlendirilmelerinden ve görevden alınmalarından; denetim kapsamının ve sıklığının gözden geçirilmesi ve onaylanmasından; denetim raporlarının kabulünden; kontrol zafiyetlerinin, politikalara,

7 Bankacılar Dergisi yasalara ve düzenlemelere aykırı hususların ve denetçilerce saptanan diğer sorunların giderilmesi için yönetim tarafından uygun zamanda gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasının sağlanmasından sorumludur. 23. Yeterli ölçüde nesnellik ve bağımsızlığın sağlanması açısından, denetim komitesinin en azından- çoğunluğunu, denetim komitesinin bankanın risk yönetimindeki ve kurumsal yönetimindeki rolünü iyice kavramış olan bağımsız üyeler oluşturmalıdır. Çoğu kez, denetim komitelerinin bütününü icrada görevli olmayan üyeler oluşturmaktadır. İcrada görevli olan üyeler denetim komitesi toplantılarına katılıyorsa, konuların açıkça tartışılmasını sağlamak üzere, denetim komitesinin icrada görevli olmayan üyelerinin ayrıca toplanması faydalı olabilir. İç ve dış denetçilerin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararların, denetim komitesinin sadece bağımsız üyeleri ve icrada görevli olmayan üyelerince alınması da yararlı olabilir. Denetim komitesi üyelerinin tümü, görevleri ile ilgili alanlarda deneyimli olmalıdır. Ayrıca, bankanın ve yerine getirilen görevlerin karmaşıklığı ile orantılı biçimde, denetim komitesi üyeleri, toplu olarak, finansal raporlama, muhasebe veya denetim alanlarında bilgili ve tecrübeli olmalıdır. 24. Denetim komitesinin dışında, giderek yaygınlaşmakta olan özel komitelerin bazılarına aşağıda yer verilmektedir: Risk yönetimi komitesi: Kredi, piyasa, likidite risklerinin, operasyonel riskin, u- yum riskinin, itibar riskinin ve diğer risklerin yönetimine ilişkin üst yönetimin faaliyetlerinin denetlenmesi. Ücretlendirme komitesi: Üst yönetim ve diğer kilit personelin ücretlendirilmesinin denetlenmesi ve ücretlendirme politikasının bankanın kültürü, hedefleri, strajesi ve kontrol ortamı ile uyumlu olmasının sağlanması. Atama/kurumsal yönetim/insan kaynakları komitesi: Yönetim kurulunun etkinliğinin değerlendirilmesi ve üyelerinin yenilenmesi ve değiştirilmesi sürecinin yönetimi. Söz konusu komitelerde, konuyla ilgili gerekli vasıflara ve bilgiye sahip üyeler ve icrada görevli olmayan üyeler önemli rol oynayabilir. 2. İlke: Yönetim Kurulu, bankanın kurumun bütününe iletilen stratejik hedeflerini ve kurumsal değerlerini onaylamalı ve denetlemelidir. 25. Stratejik hedeflerin veya yol gösterici kurumsal değerlerin bulunmadığı bir kurumda faaliyetlerin yerine getirilmesi çok güçtür. 14 Bu nedenle, yönetim kurulu, pay ve mevduat sahiplerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak stratejik hedefler ve yüksek profesyonel davranış standartları belirlemeli ve bu hedeflerin ve standartların örgüte duyurulmasını sağlanmalıdır. Kurumsal kültürün profesyonel davranışı teşvik edecek biçimde hayata geçirilmesi, değerlerin ve profesyonel standartların yazılı hale getirilmesi kadar veya ondan da önemlidir. Bu bakımdan, yönetim kurulu en üst noktadaki yaklaşım ın belirlenmesinde ve kurul, üst yönetim ve diğer personel için geçerli olan kurumsal değerlerin ve profesyonel standartların onaylanmasında öncülük etmelidir. Yüksek profesyonel standartların tutarlı biçimde uygulanması, bankanın günlük ve uzun vadeli faaliyetlerine ilişkin güvenilirliğini artıracaktır. Bankanın dahili ve harici faaliyetlerindeki yozlaşma, suistimal ve diğer yasa dışı, ahlaka aykırı ve sorgulanabilir davranışların standartların kapsamında yer alması özel önem taşımaktadır. 91

8 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 26. Yönetim kurulu, üst yönetimin, profesyonel davranışı ve bütünlüğü geliştirmek üzere stratejik politikalar ve prosedürler oluşturmasını; aynı zamanda, kurumsal yönetimin kalitesini düşürebilecek faaliyetleri, ilişkileri veya durumları engelleyecek (ya da sınırlayacak) politikaları uygulamaya koymasını sağlamalıdır. Aşağıda yer verilen maddeler, kurumsal yönetimin kalitesini düşürebilecek faaliyetler, ilişkiler veya durumlar kapsamında değerlendirilebilir: Çıkar çatışmaları (Aşağıda ele alınmaktadır.) Memurlar, çalışanlar, yöneticiler veya hakim hissedarlara kredi açılması (ulusal yasalar izin verdiği takdirde). Kurum içi kredilendirme yapılıyorsa, bankanın güvenlik ve sağlamlık kriterleri ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, kurum içi kredilendirme işlemlerinin koşullarının, piyasa koşulları veya ücretlendirme politikası kapsamında tüm çalışanlara 15 sunulan koşullarla uyumlu olması şartı getirilebilir. Söz konusu işlemler sadece belirli kredi türleri ile sınırlandırılabilir. Kurum içi kredilendirmeye ilişkin raporlar yönetim kuruluna sunulmalı 16 ve bu tür işlemler denetim otoriteleri ve iç ve dış denetçiler tarafından gözden geçirilmelidir. İlgili taraflara veya önem verilen başka şirketlere ayrıcalıklar sunmak (örneğin ayrıcalıklı koşullarla kredi vermek, alım-satımdan kaynaklanan zararlarını üstlenmek, komisyon almamak). 27. Çıkar çatışmaları, bankanın muhtelif faaliyet alanları ve rollerinin bulunmasının sonucu olarak (ör. bankanın alım-satım fonksiyonu tarafından menkul kıymetleri alınıp satılan bir şirkete aynı zamanda kredi verilmesi) ortaya çıkabilir. Banka veya bankanın müşterileri ile bankanın yönetim kurulu üyeleri veya üst yönetiminin çıkarlarının ters düşmesi nedeniyle de çıkar çatışmaları oluşabilir (ör. yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu bir şirketle yeni bir iş ilişkisine girilmesi). Bankanın bir gruba dahil olması halinde de çıkar çatışmaları ortaya çıkabilir. Örneğin, banka bir grubun parçası ise banka, bankanın ana şirketi ve/veya ana şirketin diğer iştirakleri arasındaki raporlama yapısı, benzer çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına yol açabilir (ör. şirkete özel, gizli veya hassas bilgilerin paylaşılması). Yönetim kurulu, üst yönetim tarafından potansiyel çıkar çatışmalarını belirlemek üzere politikalar geliştirilmesini ve uygulanmasını; şayet bu çıkar çatışmaları önlenemiyorsa yönetilmesini temin etmelidir (çıkar çatışmaları, ulusal yasa ve denetim standartlarıyla uyumlu kurumsal yönetim politikaları çerçevesinde düzenlenen ilişki yapılarının izin verdiği ölçüde yönetilecektir). 28. Yönetim kurulu politikaları, çıkar çatışmalarına yol açabilecek faaliyetlerin birbirinden yeterli ölçüde bağımsız olarak yürütülmesini sağlamalıdır. Bu, örneğin, farklı faaliyet a- lanları arasında bilgi alışverişinin engellenmesi veya raporlama yapılacak mercilerin ve iç kontrollerin farklılaştırılması ile sağlanabilir. Buna ek olarak, müşterilere veya potansiyel müşterilere yönelik bilgilerin (ör. sunulan hizmetlerin niteliğine ve maliyetine ilişkin bilgiler veya finansal enstrümanlara ve yatırım stratejilerine yönelik tavsiyeler) net olması ve yanıltıcı olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca, söz konusu politikalar pay sahipleri, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri veya ilişkili şirketlerle yapılanlar başta olmak üzere, ilgili taraflarla yapılan işlemlerin (kamuya açıklanmış uygun bir çıkar çatışmaları politikasınca izin verilmediği sürece) araya mesafe konarak yürütülmesini ve bankanın, hissedarların ve mevduat sahiplerinin aleyhine olacak koşullar içermemesini temin etmelidir. Düzenlemelere tabi bir ana şirketin konsolide olarak denetlenmesinin öngörüldüğü ülkelerde, bu konular yasalar, düzenlemeler ve/veya denetim programı aracılığıyla ele alınır. 92

9 Bankacılar Dergisi 29. Yönetim kurulu, çıkar çatışmalarına ve potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin banka politikalarının kamuya gerektiği gibi açıklanmasını ve/veya denetim otoritelerinin politikalar hakkında bilgilendirilmesini temin etmelidir. Söz konusu politikalarla uyumlu olmayan ciddi çıkar çatışmaları konusunda bankanın yaklaşımı da açıklandırma/bilgilendirme kapsamında yer almalıdır. Grup içi şirketlerle olan bağlantılardan ve bu şirketlerle yapılan işlemlerden kaynaklanan çıkar çatışmalarına ve potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin banka politikaları ve bu politikalarla uyumlu olmayan ciddi çıkar çatışmaları konusunda bankanın yaklaşımı da kapsamda yer almalıdır. Benzer şekilde, politikalarla uyumlu olmayan ciddi çıkar çatışmaları hakkında kamuya açıklama yapılmalı ve/veya bu çatışmalar denetim otoritelerine raporlanmalıdır. 30. Bir banka hem devlete ait hem de devletin denetimine tabi olduğunda, potansiyel bir çıkar çatışması söz konusudur. Bu gibi durumlarda, bankanın denetimine yapılabilecek politik müdahaleyi en aza indirgemek amacıyla, sahiplik ve denetim fonksiyonlarının birbirinden tamamen ayrılması gerekmektedir. 31. Bankanın kurumsal değerleri, sorunların zamanında ve açıkça tartışılmasına önem vermelidir. Bu çerçevede, çalışanlar herhangi bir misillemeye karşı kurumun koruması altında olarak, yasa dışı, ahlaka aykırı ve sorgulanabilir uygulamalarla ilgili haklı endişelerini ilgililere iletebilmeli ve bu konuda teşvik edilmelidirler. Söz konusu uygulamalar bankanın itibarına büyük zarar verebilmektedir. Bu nedenle, çalışanların önemli ve iyi niyetli endişelerini doğrudan veya dolaylı olarak (ör. bağımsız denetim veya uyum süreci veya bir ombudsman aracılığıyla), komuta zincirinden bağımsız bir biçimde, gizli olarak yönetim kuruluna iletebilmelerini sağlayan prosedürler içeren ulusal yasalarla uyumlu- politikaların oluşturulması çok yararlı olabilir. Yönetim kurulu ve üst yönetim çalışanlarca iletilen endişeleri incelemelidir. Bu süreçte, mutlaka, çalışanın gizliliğini koruyacak mekanizmalar bulunmalıdır. Yasa dışı, ahlaka aykırı ve sorgulanabilir uygulamaları bildiren çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak disiplin cezasına çarptırılması veya bankanın iradesiyle başka olumsuz sonuçlara maruz kalması yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından önlenmelidir. 3. İlke: Yönetim Kurulu, kurum çapında sorumluluk ve hesap verebilirlik yapısını tanımlamalı ve uygulanmasını sağlamalıdır. 32. Etkin olarak çalışan yönetim kurulları, kendilerinin ve üst yönetimin yetkilerini ve temel sorumluluklarını açıkça belirlerler. Ayrıca hesap verme yükümlülüklerinin belirlenmemiş veya karmaşık olmasının ya da birbirleriyle çakışmasının, tepkilerin yavaşlamasına ve yetersizleşmesine yol açarak sorunları şiddetlendireceğinin bilincindedirler. Sağlam kurumsal yönetimin parçası olan kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında, yönetim kurulu, yönetimin faaliyetlerini ve kurulun politikalarıyla uyumlu olarak hareket edip etmediğini denetlemekle sorumludur. Üst yönetim, yetkilerin personele dağıtılmasından ve hesap verebilirliği geliştiren bir yönetim yapısının kurulmasından sorumludur. Ancak dağıttığı sorumlulukların yerine getirilmesinin denetlenmesiyle yükümlüğü olduğunun ve bankanın performansına ilişkin yönetim kuruluna karşı nihai olarak sorumlu olduğunun bilincindedir. 33. Banka, ana şirket veya iştirak sıfatıyla bir gruba dahil olduğunda da aynı ilkeler geçerlidir. Fakat kurumsal yönetim perspektifinden bakıldığında, bir grubun parçası olmak, hem ana şirketin hem de iştirakin kurumsal yönetim yapısını ve yönetim kurullarının faaliyetlerini belli bir ölçüde etkileyecektir. Denetim otoriteleri, kurumsal yönetimi grup yapısı içerisinde değerlendirirken, hem bankanın hem de bankanın ana şirketinin kurumsal yöne- 93

10 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 94 time dair sorumluluklarını dikkate almalıdır. Ana şirketin yönetim kurulu veya üst yönetimi kurumsal yönetime dair sorumluluklarını yerine getirirken- grubun ve iştiraklerinin genel stratejilerini ve politikalarını belirlemekle ve grubun bütününde etkili bir denetim zincirinin oluşturulabilmesi için iştiraklerinde ne tür bir kurumsal yönetim yapısı benimsenmesi gerektiğini tespit etmekle yükümlüdür. Bir ana şirketin iştiraki olan bir bankanın yönetim kurulu, bankanın sağlamlığının temini ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması dahil olmak üzere, söz konusu bankanın kurumsal yönetimine dair sorumluluklarını yerine getirmelidir ve bankanın yasa ve düzenlemelere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamalıdır. Bir bankanın sorunlar yaşadığı veya önemli düzeyde düzeltici önlem alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, bankanın bir grubun parçası olması otoriteye zorluk yaratmaktadır. Böyle durumlarda otorite, çözüm üretilmesi ve düzeltici önlemlerin hayata geçirilmesi sürecine bankanın yönetim kurulunun etkin olarak katılmasını zorunlu kılabilir. 34. Ana şirket yönetim kurulu, kurumsal yönetime dair sorumluluklarını yerine getirirken, iştiraklerini etkileyebilecek önemli risklerin ve hususların farkında olmalıdır ve iştiraklerinin faaliyetlerini yeterli ölçüde denetlemelidir. Bu dokümanda belirtildiği üzere, ana şirket yönetim kurulunun sorumlulukları, iştirakin yönetim kurulu ve üst yönetiminin kurumsal yönetime dair sorumluluklarını zedelememekte ya da azaltmamaktadır. Ancak kurumsal yönetim yapılarının ve faaliyetlerinin mükerrer olması, bütünlük ve eşgüdümün sağlanması ile engellenebilir. 35. Grup boyutu, denetim otoriteleri için olduğu gibi bankalar için de zorluk yaratır. 17 Örneğin, bir banka bir ana şirketin iştiraki ise, söz konusu bankanın kurumsal yönetim yapıları ve faaliyetleri ana şirketin ve diğer iştiraklerinkilerle entegre olabilir ya da onlardan etkilenebilir. 18 Komite, ana şirket düzeyinde matris yönetimi ve faaliyet kolu yönetimi yapılarına eğilim olduğunu gözlemlemiştir. Söz konusu yapılar, bankanın yasal yapısı ile u- yumlu olmayabilmektedir. (ör. çalışanların hem faaliyet kolu yönetimine ve hem de tüzel kişi yönetimine raporlama yaptığı ikili bir raporlama sistemi). Bu tür yapılar ticari açıdan ve kontrol sağlanması bakımından örgütün bütününde önemli amaçlara hizmet edebilir. Ancak söz konusu yapılar iştiraklerin sorumlulukları ve hesap verme yükümlülüklerinde açıklara yol açıyorsa, bankada kurumsal yönetimin etkili olmasını zorlaştırabilir. Böyle durumlarda, bankanın yönetim kurulu, üst yönetimi ve iç kontrol fonksiyonları, matris yönetimi ve faaliyet kolu yönetimi yapılarına ilişkin alınacak kararların, banka ve grup seviyesindeki kurumsal yönetim sorumlulukları ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. 36. Buna ek olarak, eğer banka bazı temel fonksiyonlarını dış kaynak kullanımı ile gerçekleştiriyorsa, yönetim kurulu üyelerinin ve üst yönetimin hesap verme yükümlülüğü, ilgili hizmetleri sunan şirketlere devredilemez. 19 İç kontrol, uyum ve risk yönetimine ilişkin operasyonel fonksiyonların veya diğer operasyonel fonksiyonların grup-içi şirketlere aktarımı, bankanın denetim işlevlerini (İşlevler banka ve grup seviyesinde gereksiz yere mükerrerlik göstermemelidir.) yeterli düzeyde tutmak konusundaki yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı gibi, bankanın yönetim kurulunun bankanın risklerini kavraması ve yönetmesini konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 4. İlke: Yönetim Kurulu, kurulun politikası ile uyumlu biçimde üst yönetim tarafından denetim yapılmasını sağlamalıdır. 37. Üst yönetim, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve departman müdürleri gibi bankanın günlük faaliyetlerinin yönetiminin denetlenmesinden sorumlu kişileri içeren çe-

11 Bankacılar Dergisi kirdek bir kadrodur. Söz konusu kişiler, kendi denetimlerindeki faaliyetleri yönetmek için gerekli becerilere sahip olmalı ve bu faaliyet alanlarındaki kilit personel üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. 38. Üst yönetim, belirli faaliyet alanlarında görev yapan bölüm yöneticilerini yönetim kurulu tarafından belirlenen politika ve prosedürlerle uyumlu olacak şekilde denetleyerek sağlam kurumsal yönetimin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Üst yönetimin ö- nemli rollerinden biri, yönetim kurulu rehberliğinde, etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasıdır. 20 Çok küçük ölçekli bankalarda bile, kilit yönetim kararları birden fazla kişinin onayı ile alınmalıdır. ( çift kişi kontrolü ) Yönetimle ilgili kaçınılması gereken durumlar aşağıda yer almaktadır. Üst düzey yöneticilerin: Faaliyet kolu bazında ayrıntılı karar alma sürecine uygunsuz şekilde dahil olmaları; Gerekli beceri ve bilgiye sahip olmadıkları bir konuda görev almaları; Parlak çalışanların eylemlerini kontrol etmek konusunda yetersiz veya isteksiz olmaları. Bu durum bilhassa, yöneticilerin getiriden mahrum kalmak ya da çalışanı kaybetmek korkusuyla, makul beklentilerin çok üzerinde getiri getiren (ör. düşük getirili ve kâr oranı düşük alım-satım faaliyetlerinin beklentilerin çok üzerinde getiri getirmesi) çalışanları sorgulamamaları halinde sorun yaratmaktadır. 5. İlke: Yönetim Kurulu ve üst yönetim; iç denetim fonksiyonu, dış denetçiler ve iç kontrol fonksiyonu tarafından yürütülen çalışmalardan etkin olarak yararlanmalıdır. 39. Yönetim kurulu, bağımsız, ehil ve nitelikli denetçilerin ve (uyum ve hukuk fonksiyonu dahil olmak üzere) iç kontrol fonksiyonlarının kurumsal yönetim sürecinde hayati rol oynadığını kabul etmelidir. Yönetim kurulu, denetçilerin ve kontrol fonksiyonlarının çalışmalarının sonuçlarını, bankanın faaliyetleri ve performansına ilişkin yönetimden gelen bilgilerin bağımsız olarak kontrol edilmesinde kullanmalıdır. Üst yönetim de etkin iç ve dış denetim ve kontrol fonksiyonlarının bankanın uzun vadeli sağlığı açısından önemini benimsemelidir. 40. Yönetim kurulu ve üst yönetim, iç denetim fonksiyonunun 21 bankanın risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerindeki problemleri saptamak konusundaki etkinliğini artırabilir. Bu kapsamda yapılabilecekler aşağıda yer almaktadır: Denetim ve iç kontrol süreçlerinin önemini benimseyerek, bunu bankanın bütününe iletmek; İç denetimin bulgularını doğru zamanda ve verimli bir biçimde kullanmak ve belirlenen sorunların yönetim tarafından zamanında düzeltilmesini talep etmek İç denetçilerin yönetim kuruluna veya denetim komitesine raporlama yapmalarını sağlamak gibi yollarla, iç denetçilerin bağımsızlığını pekiştirmek Başlıca kontrollerin etkinliğini değerlendirmek konusunda iç denetçileri görevlendirmek. 41. Bankanın mali raporlarının bankanın mali durumunu ve performansını doğru olarak yansıtmasını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu ve üst yönetim aşağıdakileri gerçekleştirerek dış denetçilerin 22 etkinliğine katkıda bulunabilir: 95

12 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) Dış denetçilerin, mesleklerine ilişkin kurallar ve standartlara 23 uyum göstermesini sağlamak. Denetim faaliyetlerinin kapsamında veya işleyişinde farklılık olması riskini en aza indirgemek ve mali raporların bütünlüğünü sağlamak amacıyla, mali raporları denetleyen diğer dış denetçilerin grup çapında ve grubun küresel işletmelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin sorumluluğu üstlenmesi konusunda baş denetçiyi 24 teşvik etmek. Mali raporların halka açıklanmasına ilişkin iç kontrol süreçlerini gözden geçirmek konusunda dış denetçileri görevlendirmek. Denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli özeni göstermeleri için dış denetçilerin bankaya karşı yükümlülüklerini kavramalarını sağlamak. En azından baş denetim ortağının periyodik olarak değiştirilmesini göz önünde bulundurmak. Kamu bankalarında, devletin bankanın denetiminden sorumlu teftiş kurumları, (eğer mevcutsa) devlet kontrolörleri ve dış denetçiler arasında diyalog oluşturulmasını ve söz konusu diyaloğun korunmasını sağlamak. 42. Banka, etkin olarak işleyen bir uyum fonksiyonunu da içeren, sağlam iç kontrol fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Uyum fonksiyonu, diğer görevlerinin yanısıra, bankanın tabi olduğu kurumsal yönetim kurallarına, düzenlemelerine ve politikalarına uyumu sürekli olarak kontrol etmeli ve uyumsuzlukların uygun bir yönetim kademesine veya eğer uygunsa, yönetim kuruluna raporlanmasını sağlamalıdır İç kontrol fonksiyonunun denetim komitesi veya çoğunluğunu bağımsız üyelerin oluşturduğu başka bir yapı vasıtasıyla doğrudan yönetim kuruluna raporlama yapması sağlam bir uygulamadır. Bağımsız üyelerin dış denetçiler ve iç kontrol, uyum ve hukuk fonksiyonlarının başları ile en az yılda bir kez, banka yönetiminin katılımı olmaksızın, toplantı yapmaları faydalı olabilir. Bu uygulama, yönetim kurulunun kurul politikalarının uygulamaya konulması konusunda yönetimi denetleme yetisini artırabilir. Ayrıca yönetim kurulunun bankanın stratejilerinin ve maruz olduğu risklerin kurulca belirlenen risk parametreleri ile uyumunu takip etmesini kolaylaştırabilir. 6. İlke: Yönetim Kurulu, ücretlendirme politikaları ve uygulamalarının, bankanın kurumsal kültürü, uzun vadeli hedef ve stratejileri ve kontrol ortamı ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. 44. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim için uygulanan özendirici ücretlendirme sisteminin bankanın uzun vadeli stratejileri ile ilişkilendirilememesi bankanın ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını zedeleyecek eylemlere neden olabilir. Kısa veya uzun vadede maruz kalınacak riskler göz önünde bulundurulmadan, işin hacmine ve/veya kârlılığa kısa vadedeki etkisine dayanılarak karar verilmesi bu eylemlere örnek gösterilebilir. 45. Yönetim kurulu veya bu konuda görevlendirilen yönetim kurulu komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst yönetimin ücretlerini, benimsenmiş olan ücretlendirme politikasıyla u- yumlu olacak şekilde belirlemeli ve onaylamalıdır. Ayrıca ücretlendirmenin bankanın kültürü, uzun vadeli hedefleri, stratejisi ve kontrol ortamı ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. Potansiyel çıkar çatışmalarını azaltmak ve pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerine güven sağlamak için, ücretlendirme politikalarını, tamamı ya da çoğunluğu bağımsız üyelerden oluşan bir yönetim kurulu komitesinin ele alması uygun olabilir. 96

13 Bankacılar Dergisi 46. Yönetim kurulunun üst yönetime karşı denetim rolü ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ışığında, denetim komitesi veya risk yönetimi komitesi gibi komitelerin üyesi olanlar başta olmak üzere, icrada görevli olmayan üyelerin ücretlendirilmesinde üyelerin sorumlulukları ve işlerine ayırdıkları zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak ücretlendirme, bankanın kısa vadeli performansı ile gereğinden fazla ilişkilendirilmemelidir. 47. Üst düzey yöneticiler ve icrada görevli üyeler için performansa bağlı ücretlendirme uygulandığında, ücretler bankanın uzun vadeli kurumsal değerini artırmak üzere tasarlanmış, nesnel ve amaca uygun koşullara bağlanmalıdır. Aşırı risk almayı özendirmemek için, ücret baremi, genel iş politikasının kapsamı içinde, kısa vadeli performansa (örneğin kısa vadeli alım-satım kazancı) gereğinden fazla dayandırılmayacak şekilde belirlenmelidir. Benzer şekilde, ücretlendirme politikaları, kurul üyelerinin ve kilit yöneticilerin bankanın veya bankanın önemli mali çıkar sahibi olduğu bağlı şirketlerin hisselerini tutma ya da a- lıp satmalarına ilişkin şartları belirlemelidir. Eğer hisseler ücretlendirmenin önemli bir parçasıysa, opsiyonların verilmesine ve yeniden fiyatlanmasına ilişkin prosedürler de belirlenmelidir. 7. İlke: Bankanın yönetimi şeffaf olmalıdır. 48. Şeffaflık, sağlam ve etkili kurumsal yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Basel Komitesinin bankalarda şeffaflığın sağlanmasına ilişkin rehberinde 26 bahsedildiği üzere, şeffaflığın sağlanamadığı durumlarda, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve piyasa katılımcılarının yönetim kurulunu ve üst yönetimi denetlemesi ve açıklama talep etmesi çok güçtür. Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve piyasa katılımcılarının bankanın ortaklık yapısı ve hedeflerine ilişkin yeterli bilgi alamadıkları ve bu nedenle yönetim kurulunun ve üst yönetimin bankanın yönetimindeki etkinliğini değerlendirmekte zorlandıkları durumlar buna örnek olabilir. 49. Kamuya açıklama yapılması, piyasa disiplinini ve böylece kurumsal yönetimin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Denetim otoritelerine yapılan raporlamalar ise otoritelerin bankaların güvenli. ve sağlıklı bir biçimde işleyip işlemediğini daha etkili olarak denetlemesini mümkün kılmaktadır. Piyasa disiplini, tek kişinin mülkiyetinde olanlar başta olmak üzere, borsaya kote olmayan bankalar için çok geçerli değildir. Ancak, borsaya kote olmayan bankalar, ödemeler sistemine katılmak ve perakende mevduat kabul etmek gibi faaliyetleri nedeniyle, mali sistemde borsaya kote olan bankaların yarattığı risklerin aynılarına yol açabilmektedir. Kurumsal yönetimin özellikleri hakkında ulusal yasalarla ve denetim uygulamalarıyla uyumlu biçimde raporlama ve kamuya açıklama yapılması, piyasa katılımcılarına ve diğer menfaat sahiplerine bankanın güvenli ve sağlıklı çalışmasının izlenmesinde yardımcı olacaktır. 50. Bankanın internet sitesinde, yıllık ve periyodik raporlarında, denetim otoritelerine sunulan raporlarında veya başka yollarla, aşağıda yer verilen konular hakkında doğru ve zamanında açıklama yapılması tavsiye edilmektedir. 27 Açıklama, bankanın ölçeği, karmaşıklığı, ortaklık yapısı, ekonomik önemi, risk profili ve borsaya kote olup olmaması ile orantılı olmalıdır. Aşağıdakiler açıklanması ya da raporlanması gereken tüm bilgileri içeren kapsamlı bir liste değildir, (ör. denetim otoriteleri finansal veriler, maruz kalınan riskler, uyum ve iç denetim vb. konulara ilişkin bilgilerin açıklanmasını ve raporlanmasını talep edebilir, vb.) daha ziyade bankanın yönetimiyle ilgili açıklanabilecek bilgileri ortaya koymaktadır: 97

14 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 98 Yönetim kurulunun yapısı (ör. iç tüzük, büyüklük, üyelik, seçim süreci, üyelerin vasıfları ve diğer şirketlerdeki üyelikleri, bağımsızlık kriterleri, bankayı ilgilendiren konular veya işlemlere ilişkin menfaatleri; komite üyelikleri, tüzükleri ve sorumlulukları) ve üst yönetim yapısı (ör. sorumluluklar, raporlama yapısı, nitelikler ve deneyim) Ortaklık yapısı (ör. büyük hissedarlar ve oy kullanma hakları, imtiyazlı pay sahipleri, 28 yönetim kurulu veya üst yönetim pozisyonunda yer alan büyük hissedarlar, pay sahiplerinin toplantıları) Organizasyon yapısı (ör. genel organizasyon şeması, faaliyet kolları, iştirakler ve bağlı şirketler, yönetim komiteleri) Bankanın teşvik yapısı ile ilgili bilgi (ör. ücretlendirme politikaları, üyelerin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, ikramiyeler ve hisse opsiyonları) Bankanın profesyonel davranış ve/veya etik kuralları veya politikaları (eğer uygunsa, feragatler de dahil olmak üzere), ve ayrıca ilgili tüm yönetim yapıları ve politikaları (varsa kurumsal yönetim kuralları veya politikasının içeriği ve uygulama süreçleri, yönetim kurulunun söz konusu kurallara ve politikaya uyum sağlamadaki performansı hakkında öz değerlendirmesi) Eğer banka bir kamu bankası ise, devlet mülkiyetinin hedeflerini, bankanın kurumsal yönetiminde devletin rolünü ve politikanın nasıl uygulandığını açıklayan bir mülkiyet politikası Yukarıda bahsedildiği gibi, bankanın çıkar çatışmalarına ilişkin politikaları ve bağlı şirketler ve ilgili taraflarla yapılan işlemlerin niteliği ve kapsamı (çalışanlara rutin olarak verilen kredilere ilişkin raporlar toplu halde olabilir), yönetim kurulu üyelerinin veya üst yönetimin doğrudan, dolaylı olarak veya üçüncü şahıslar adına çıkar sahibi olduğu bankayla ilgili tüm konular Bu bölüm mali verilerin açıklanması konusuna yoğunlaşmamaktadır, ancak (yıllık) mali tablolar, tamamlayıcı ve destekleyici açıklamalar, bankanın mali durumu hakkında net ve kapsamlı bilgi sahibi olabilmelerini ve piyasa disiplini uygulayabilmelerini sağlamak için mevduat sahiplerinin ve diğer müşterilerin erişimine (ör. bankanın internet sitesinde, bankanın hizmet verdiği binalarda veya denetim otoritesine sunulan ancak halkın erişimine açık olan raporlarda) sunulmalıdır İlke: Yönetim Kurulu ve üst yönetim, -bankanın, şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya yapıda faaliyet göstermesi durumları dahil olmak üzere- bankanın operasyonel yapısı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. ( yapını tanı ilkesi) 52. Bankalar şeffaf olmayan veya şeffaflığı engelleyen bir yapıda faaliyet gösterdiğinde, kurumsal yönetime ilişkin güçlükler doğmaktadır. Bankalar genel olarak meşru ve uygun bir maksatla, belli bir ülkede 31 faaliyet göstermeyi veya karmaşık yapılar (ör. tröstler veya özel amaçlı kurumlar) oluşturmayı tercih edebilir. Ancak söz konusu ülkelerde veya söz konusu yapılar çerçevesinde faaliyet göstermek bankayı finansal, yasal ve itibari risklere maruz bırakabilir, yönetim kurulu ve üst yönetimin faaliyetleri denetlemesini zorlaştırabilir ve etkin bankacılık denetiminin önüne geçebilir. Sonuç olarak, bankanın üst yönetimi bu tür yapıların ve faaliyetlerin ilgili yasalar ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamalıdır Yönetim kurulu da söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerin ve bu tür yapıların uygunluğunu gözden geçirmeli ve uygun limitler belirlemelidir. Ayrıca kurul, üst yönetimin bu tür yapılar ve faaliyetlerden dolayı maruz kalınan tüm risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine i- lişkin politikalar oluşturmasını sağlamalıdır. Yönetim kurulu veya kurulun yönetiminde olmak üzere üst yönetim, söz konusu gözden geçirme, yetkilendirme ve risk yönetimi süreçlerini dokümante ederek denetçiler ve denetim otoriteleri için şeffaf hale getirmelidir.

15 Bankacılar Dergisi 53. Şeffaf olmayan veya şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya böyle bir yapıda faaliyet göstermekten doğan riske ek olarak, bankalar sundukları bazı hizmetler veya müşterileri adına oluşturdukları şeffaf olmayan yapılar vasıtasıyla da riske maruz kalabilmektedir. 32 Örneğin şirket veya ortaklık kurma ajansı gibi faaliyet göstermek, kayyumluk hizmetleri sunmak ve müşteriler için karmaşık yapılı finansal işlemler geliştirmek bu kapsamda yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler çoğunlukla kârlı olsa da ve müşterilerin meşru amaçlarına hizmet etse de, kimi zaman müşteriler tarafından yasadışı veya uygunsuz amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu durum, bu tür hizmetleri sunan bankaları çok önemli yasal ve itibari risklere maruz bırakabilmektedir. Bu nedenle, bu tür faaliyetler yürüten bankalar, bu faaliyetlere ilişkin tüm risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi için politikalara ve prosedürlere sahip olmalıdır. 54. Bu çerçevede, yönetim kurulları bu tür faaliyetlerden doğan risklerin iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere harekete geçmelidir: Yönetim kurulu üst yönetimin şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya böyle bir yapıda yürüttüğü faaliyetlerinin yönetimine ilişkin net politikalar izlemesini sağlamalıdır. Ana şirketin denetim komitesi, bu tür yapıların ve faaliyetlerin kontrolüne ilişkin olarak iç denetimi denetlemelidir. Bulgularını yıllık olarak ya da önemli olayların veya yetersizliklerin belirlendiği durumlarda, yönetim kuruluna raporlamalıdır. Bankanın herhangi bir biriminde kullanılan veya satılan karmaşık finansal yapılar, enstrümanlar veya ürünlerin onaylanmasına ilişkin politikalar, prosedürler ve stratejiler mevcut olmalıdır. Bunun yanısıra, yönetim kurulu, yönetimin gözden geçirildiği olağan denetimlerin bir parçası olarak, söz konusu finansal yapıların, enstrümanların veya ürünlerin kullanımı ve/veya satışının periyodik olarak değerlendirilmesine ilişkin bir politika ve süreç oluşturmalıdır. Banka, karmaşık finansal yapılar, enstrümanlar veya ürünleri, ancak bunların kullanımından veya satışından doğan finansal, yasal ve itibari risklerin doğru olarak değerlendirilebilmesi ve yönetilebilmesi halinde onaylamalıdır. 55. Yönetim kurulu ve üst yönetim, iç kontrol çalışmalarının sadece ana faaliyet kollarını değil, şeffaf olmayan ülkelerde veya bu tür bir yapıda (banka adına veya müşteriler adına) yürütülen faaliyetleri de kapsamına almasını zorunlu kılarak kendi etkinliklerini artırabilirler. Söz konusu çalışmalar, iç denetçilerin düzenli teftiş çalışmaları yapmasını, faaliyetlerin asıl maksatları, ilgili yasalar ve düzenlemeler ile uyumlu olup olmadıklarının incelenmesini ve bu faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan yasal ve itibari risklerin değerlendirilmesini kapsamalıdır. Bu çalışmaların sıklığı saptanan risk düzeyine dayanılarak belirlenmelidir. Ayrıca yönetim, kurulun belirlenen önemli riskler ve bu risklerin nasıl yönetildiği konusunda bilgilendirilmesini sağlamalıdır. 56. Yönetim kurulu politikaların denetiminden ve onaylanmasından sorumludur, üst yönetim ise bankanın tüm faaliyetlerinden doğan risklerin belirlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Ancak eğer banka şeffaflığı azaltan ya da etkin denetimi engelleyebilecek ülkelerde veya böyle bir yapıda faaliyet göstermekte ise veya müşterilerine bu tür hizmetler sunmakta ise, yönetim kurulu ve üst yönetim daha gelişmiş düzeyde ayrıntılı incelemeler yapmalıdır. Bu çerçevede, yönetim kurulu veya yönetim kurulunun rehberliğinde olmak üzere üst yönetim, bankanın aşağıdaki maddelere ilişkin uygun politika ve prosedülerlere sahip olmasını sağlamalıdır: 99

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (REVİZE ÇALIŞMALARI)

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (REVİZE ÇALIŞMALARI) The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (REVİZE ÇALIŞMALARI) Dr. Murat DOĞU 10 Aralık 2014 İstanbul 1 I. Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesi Temelinin Tesisi

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi

Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümünün ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) İkinci Yapısal Blok Denetim Otoritesinin İncelemesi

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete No 26675 Resmi Gazete Tarihi 19/10/2007

Detaylı

Bankaların Müşterilerini İncelemesi. (Customer Due Diligence for Banks) Basel Bankacılık Denetim Komitesi* I- Giriş

Bankaların Müşterilerini İncelemesi. (Customer Due Diligence for Banks) Basel Bankacılık Denetim Komitesi* I- Giriş Bankaların Müşterilerini İncelemesi (Customer Due Diligence for Banks) Basel Bankacılık Denetim Komitesi* I- Giriş 1. Dünyadaki denetim otoriteleri bankaların müşterilerini yakından tanıyabilmek için gerekli

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Temmuz 2004 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı