Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi *"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi * Basel Bankacılık Denetim Komitesi Çeviren : Gül Açıkel ** I. Giriş 1. Bankaların ekonomideki finansal aracılık rolünün önemi, yetersiz kurumsal yönetimden kaynaklanabilecek güçlükler karşısında yüksek derecedeki hassasiyetleri ve mudilerin mevduatının korunması gerekmesi nedeniyle, bankalarda kurumsal yönetim uluslararası mali sistem için büyük önem taşımaktadır ve denetim otoritesinin rehberliğini gerektirir. Basel Bankacılık Denetim Komitesi 1 (Komite), sağlam kurumsal yönetim uygulamalarının ülkelerindeki bankalar tarafından benimsenmesini sağlamaları konusunda bankacılık otoritelerine yardımcı olmak için 1999 yılında bir rehber yayımlamıştır. 2 Söz konusu rehber, aynı yıl İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 3 tarafından, hükümetlere kurumsal yönetim çerçevelerini değerlendirmeleri, geliştirmeleri ve mali piyasa düzenleyicilerine ve katılımcılarına yol göstermeleri konusunda yardımcı olmak için yayımlanmış o- lan kurumsal yönetim ilkelerinden kaynağını almaktaydı Söz konusu dokümanların yayımlanmasından bu yana, kurumsal yönetimde yaşanmış ve büyük dikkat çekmiş olan birtakım aksaklıklar nedeniyle, kurumsal yönetime ilişkin konular ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görmeye devam etmiştir. OECD ilkelerinin bu tür gelişmeler doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi konusundaki taleplere yanıt olarak, OECD 2004 yılında kurumsal yönetim ilkelerini gözden geçirerek yeniden yayımlamıştır. Rehberin gözden geçirilmesinin bankalara ve denetim otoritelerine sağlam kurumsal yönetimin uygulanması ve yürürlüğe konması konusunda yardımcı olabileceği düşüncesiyle ve bankaların kendilerine özgü özelliklerine uygun, kullanışlı bir rehber sunmak amacıyla, Komite 1999 yılı rehberinin gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir versiyonu olan bu rehberi yayımlamaktadır yılı dokümanının gözden geçirilmiş bir versiyonu Haziran 2005 te görüşe sunulmuştur. Genel hatlarıyla 1999 yılı dokümanının yapısını koruyan bu dokümanda, istişare döneminde iletilmiş olan yorumları dikkate alınmıştır. Bu doküman, bankaların, şeffaf olmayan yapılar aracılığıyla veya bilgi akışının engellendiği ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin kurumsal yönetimin sağlanması konusunda da bazı görüşler içermektedir. 3. Basel Komitesi bu dokümanı tüm dünyadaki denetim otoriteleri ve bankalar için, bankalar tarafından sağlam kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yayımlamaktadır. Bu rehber, mevcut ulusal mevzuatın, düzenlemelerin veya kuralların üzerine çıkacak yeni bir yasal çerçeve oluşturmak a- macıyla değil, bankacılık kuruluşlarına kurumsal yönetim çerçevelerini güçlendirmelerinde ve denetim otoritelerine bu çerçevelerin kalitesini değerlendirmelerinde yardımcı ol- Kaynak: BIS, (Şubat 2006), Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Türkiye İş Bankası A.Ş. 85

2 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) mak amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan ilkelerin uygulanması; bankanın ve (eğer varsa) bankanın ait olduğu grubun büyüklüğü, karmaşıklığı, yapısı, ekonomik önemi ve risk profili ile orantılı olmalıdır. Bir ülkede kurumsal yönetim standartlarının ne şekilde uygulanacağı, ilgili yasalara, düzenlemelere, kurallara ve denetim otoritesinin beklentilerine bağlı olacaktır. 4. Son yıllarda sağlam uygulamalara ilişkin Basel Komitesince yayımlanan dokümanlar, yönetim kurulunun ve üst yönetimin risk yönetimindeki rollerini açıklayarak ve bankaların stratejiler oluşturmaları, stratejilerin yürütülmesi konusunda hesap verme yükümlülüğü taşımalarının altını çizerek, bu dokümanda yer alan ilkelerin önemini vurgulamaktadır. Sağlam uygulamalara ilişkin söz konusu dokümanlar risk yönetimi teknik ve stratejilerinin önemini vurgulamakta ve sağlam kurumsal yönetimin temelini oluşturan birtakım ortak unsurlara yer vermektedir. 5. Bu doküman, Basel Komitesi üyesi olan veya olmayan, yasal ve düzenleyici sistemleri farklılık gösteren birçok ülkede, muhtelif bankaların 5 yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve denetim otoritelerinin eylemlerine kılavuzluk eden, yaygın kabul görmüş ve u- zun zamandır uygulanmakta olan kurumsal yönetim ilkelerinin temel unsurlarını desteklemektedir. Pay sahiplerinin hakları gibi halka açık şirketlerin kurumsal yönetimine ilişkin diğer temel konular OECD ilkelerinde ele alınmaktadır. Bu dokümanda yer verilen ilkeler, birçok ülke ve bankacılık mevzuatı için sağlam kurumsal yönetimin temelini oluşturmaktadır. Komite, bazı ülkelerin bu dokümanda ortaya konan ilkelere nazaran daha kapsamlı ve daha kati olan yasal çerçeveler, standartlar (ör., borsada işlem gören şirketler i- çin), muhasebe ve denetim standartları benimsemeyi uygun gördüğünün bilincindedir. Bu tür çerçeveler ve standartlar özellikle büyük finansal kuruluşlara uygundur. Çünkü kurumsal yönetimdeki aksaklıklar sonucu bu kuruluşlarda doğabilecek mali sıkıntılar, mali sistemde geniş kapsamlı ve önemli sorunlara yol açabilir. 6. Bu doküman, bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin gözden geçirilmiş uluslararası düzenlemenin (Basel II) 6 yeni bir ögesi olmak veya söz konusu düzenlemeye ek gereksinimler getirmek üzere hazırlanmamıştır. Bu dokümanda yer verilen ilkeler, Basel II nin benimsenmesinden bağımsız olarak bütün ülkelerde uygulanabilir. Ancak Komite Basel I- I yi yayımlarken, sağlam kurumsal yönetimin önemini kabul etmiştir. Bu bakımdan, bir kurumdaki yönetim kurulu ve üst yönetim, kurumun risk profilini anlamak ve sermaye düzeyinin risk düzeyini yansıtmasını sağlamakla yükümlüdür. 7. Bu rehber yönetim kurulu ve üst yönetimden oluşan bir yönetim yapısına değinmektedir. Komite, yönetim kurulunun ve üst yönetimin işlevleri bakımından ülkelerin yasal, düzenleyici çerçeveleri arasında önemli farklılıklar olduğunun bilincindedir. Bazı ülkelerde, yönetim kurulunun denetleme görevinin denetim kurulu adı verilen ve idari görevi olmayan ayrı bir yapı tarafından gerçekleştirildiği iki kademeli bir yapı mevcuttur. Öte yandan, bazı ülkelerde yönetim kurulunun daha kapsamlı bir role sahip olduğu tek kademeli bir yapı kullanılmaktadır. Bu farklar nedeniyle, bu dokümanda yönetim kurulu ve üst yönetim kavramları kullanılırken yasal yapılar kastedilmemekte, söz konusu kavramlar bankadaki yönetim ve gözetim işlevlerini belirtmek için kullanılmaktadır. Bu dokümanda, yönetim kurullarına ve üst yönetime ilişkin bu yaklaşımlar toplu olarak kurumsal yönetim yapıları olarak anılmaktadır. Bu doküman, ülkelerin kurumsal yönetime farklı yapısal yaklaşımları olduğunu dikkate almakta ve değişik yönetim yapıları kapsamında dahi kurumsal yönetimi güçlendirebilecek uygulamaları teşvik etmektedir. 86

3 Bankacılar Dergisi II. Banka Kurumsal Yönetimine Genel Bakış 8. Etkili kurumsal yönetim uygulamaları, bankacılık sektörünün ve ekonominin bütününün düzgün işlemesinde büyük önemi olan bankacılık sistemine olan güvenin yaratılması ve korunmasının vazgeçilmez bir unsurudur. Zayıf kurumsal yönetim, bankaların iflas etmelerine yol açabilir. Banka iflasları, mevduat sigorta sistemine olası etkileri, yayılma riski ve ödeme sistemlerinin etkilenmesi gibi muhtemel makroekonomik etkileri nedeniyle ciddi sonuçlar ve kamu maliyetleri doğurabilmektedir. Buna ek olarak, zayıf kurumsal yönetim, bir bankanın mevduatı dahil olmak üzere aktifini ve pasifini gereği gibi yönetebilmesine dair piyasanın güvenini yitirmesine yol açabilir ve bu, bankaya hücumu (bank run) veya bir likidite krizini tetikleyebilir. Esasen, pay sahiplerine karşı olan sorumluluklarına ek olarak, bankaların mevduat sahiplerine karşı da sorumlulukları mevcuttur. 9. OECD ilkelerine göre kurumsal yönetim bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim aynı zamanda şirketin hedeflerinin belirlendiği yapıyı ortaya koymakta ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının ve performansın nasıl denetleneceğinin yollarını saptamaktadır. İyi kurumsal yönetim, yönetim kuruluna ve üst yönetime şirketin ve pay sahiplerinin çıkarları doğrultusundaki hedeflere yönelmek için uygun teşvikleri sağlamalı ve etkin denetimi kolaylaştırmalıdır. Etkili kurumsal yönetim sisteminin şirketler bazında ve ekonominin genelinde var olması, piyasa ekonomisinin düzgün işleyebilmesi için gerekli olan güveni sağlar. 10. Bankacılık sektörü açısından kurumsal yönetim, bankaların faaliyetlerinin yönetim kurulları ve üst yönetim tarafından idare edilme biçimini ifade eder. Kurumsal yönetimin yapısı bankaların, Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, Günlük faaliyetlerin yürütülmesi, Pay sahiplerine karşı olan hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi ve diğer menfaat sahiplerinin 7 çıkarlarının gözetilmesi, Kurumsal faaliyetlerin ve davranışların, bankaların mevcut yasa ve düzenlemelere uyarak daha güvenilir ve sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermeleri beklentisi ile uyumlu hale getirilmesi, Mevduat sahiplerinin çıkarlarının korunması, konularındaki yaklaşımlarını etkilemektedir. 11. Sağlam kurumsal yönetim bankanın güvenli ve etkin işleyişinin vazgeçilmez bir unsuru olduğundan ve gerektiği gibi uygulanmazsa bankanın risk profilini etkileyebildiğinden, denetim otoriteleri bu konuya odaklanmaktadırlar. Yönetim kurulunun ve üst yönetimin politikaları oluşturma, yürürlüğe sokma ve politikalara uyumu gözetmeye ilişkin görevleri bankanın kontrol işlevinin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle bankanın yönetim kurulu ve üst yönetimi tarafından banka faaliyetlerinin etkin olarak denetlenmesi, denetim sisteminin verimli ve maliyet-etkin olmasına katkıda bulunur. Sağlam kurumsal yönetim bankanın mevduat sahiplerinin korunmasına da katkıda bulunur ve denetim otoritesinin bankanın dahili süreçlerine olan güveninin artmasını sağlar. Bu açıdan, denetim tecrübesi, bankalarda uygun düzeyde hesap verme sorumluluğunun ve kuvvetler ayrılığının bulunmasının önemine işaret etmektedir. Ayrıca sağlam kurumsal yönetim uygulamaları, bankaların sorunlar yaşadığı veya ciddi düzeltici önlemlerin alınmasının gerekli olduğu 87

4 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) durumlarda daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü denetim otoritesi, çözümlerin yaratılması ve düzeltici önlemlerin uygulamasının denetlenmesi süreçlerine yönetim kurulunun katılımını zorunlu kılabilir. 12. Bankanın ortaklık yapısının şeffaf olmaması, uygunsuz faaliyet alanlarında kuvvetler ayrılığının yetersiz kalması ya da içerden öğrenenlerin veya hakim hissedarların baskısı kurumsal yönetimin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Komite, hakim hissedarların varlığının sakıncalı olduğunu ileri sürmemektedir. Aslında hakim hissedarlar banka için faydalı bir kaynak olabilir. Birçok piyasa ve birçok küçük banka için bu, oldukça sık gözlemlenen bir ortaklık yapısıdır ve denetim otoriteleri için endişe verici değildir. Ancak bu tür ortaklık yapılarının sağlam kurumsal yönetimin önüne geçmemesi için denetim otoriteleri tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle, denetim otoriteleri, banka sahiplerinin uygunluğunu değerlendirebilmelidir Kurumsal yönetimin etkili olabilmesi için, ülkede uygun ve etkili hukuki, düzenleyici ve kurumsal altyapının bulunması gerekmektedir. İş kanunları ve muhasebe standartları da dahil olmak üzere çeşitli faktörler piyasa bütünlüğünü ve genel iktisadi performansı etkileyebilmektedir. Fakat bu tür faktörler, genellikle bankacılık denetiminin kapsamı dışında kalmaktadır. 9 Bununla beraber denetim otoriteleri, sağlam kurumsal yönetimin sağlanmasını engelleyecek hukuki ve kurumsal engellerin farkında olmalı ve şayet hukuki açıdan buna yetkileri varsa kurumsal yönetimin gerektirdiği temelin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmalıdır. 14. Kurumsal yönetim düzenlemelerinin yanısıra yasal ve düzenleyici sistemler de ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Fakat yine de, banka tarafından benimsenen yapı ne olursa olsun, bazı temel fonksiyonlar mevcut olduğu sürece, sağlam kurumsal yönetime ulaşmak mümkündür. Kuvvetler ayrılığının sağlanabilmesi için her bankanın organizasyon yapısına dahil edilmesi gereken dört farklı denetim biçimi vardır: (1) yönetim kurulu ya da denetim kurulunca yapılan denetim; (2) günlük faaliyetlerin icrasından sorumlu olmayan kişilerce yapılan denetim; (3) farklı faaliyet alanlarının doğrudan denetim ve gözetimi; (4) bağımsız risk yönetimi, uyum ve denetim fonksiyonları. Ayrıca, kilit personelin işlerine uygun olması da önem taşımaktadır. 15. Bir bankanın kamu bankası olması bankanın stratejilerini ve hedeflerini değiştirebilecek olsa dahi, kurumsal yönetimin zayıf olması halinde özel bankaların karşı karşıya kaldığı risklerin birçoğu kamu bankaları için de geçerli olabilecektir. 10 Bu nedenle, sağlam kurumsal yönetime ilişkin genel ilkeler kamu bankalarında da uygulanmalıdır. Benzer şekilde, söz konusu ilkeler daha farklı ortaklık yapılarına sahip bankalar için de geçerli olmalıdır; örneğin, aile bankaları, mali olmayan bir grubun parçası olan bankalar, veya borsaya kote olmayan bankalar. III. Sağlam Kurumsal Yönetim İlkeleri 16. Daha önce belirtildiği üzere, denetim otoriteleri bankaların sağlam kurumsal yönetim ilkelerini benimsemesi ve uygulaması konusuna büyük önem vermektedir. Bankaların kurumsal yönetime ilişkin sorunları hakkında denetim otoritelerinin deneyimlerinden kaynağını alan bu bölümde, söz konusu sorunların en aza indirgenmesine katkıda bulunacak ilkelere yer verilmektedir. Bu ilkeler etkin kurumsal yönetim sürecinin önemli unsurları olarak görülmektedir. 88

5 Bankacılar Dergisi 1. İlke: Yönetim kurulu üyeleri, pozisyonlarının gerektirdiği vasıflara sahip olmalı, kurumsal yönetimdeki rollerini kavramalı ve bankanın faaliyetleri hakkında güvenilir biçimde muhakeme yürütebilmelidirler. 17. Yönetim kurulu bankanın faaliyetleri ve finansal sağlamlığına ilişkin nihai sorumluluğu taşımaktadır. Komite, aşağıda yer verilen maddelerin, yönetim kurulları ve kurul üyelerince yerine getirilmesinin kurumsal yönetimi güçlendirdiğini gözlemlemiştir. Ancak bu maddeler tamamlanması gereken bir gereksinim listesi olarak algılanmamalıdır. Bankanın risk profilini anlamak dahil olmak üzere, denetimdeki rollerini kavramak ve yürütmek; Risk politikaları ve risk yönetimi süreçleri de dahil olmak üzere, bankanın faaliyet stratejisini onaylamak; İlgili ulusal yasalar ve denetim standartları altında, bankaya karşı sadakat ve ihtimam gösterme görevlerini yerine getirmek; Başka kurumlarla yürütülen çalışmalar ve başka kurumlara karşı taahhütlerde, çıkar çatışmalarını veya bu çatışmaların ortaya çıkmasını önlemek; Bankaya karşı olan görevlerini gerektiği gibi yerine getirmelerini engelleyen bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, karar alma aşamasından çekilmek; Sorumlulukları yerine getirebilmek için yeterli zamanı ayırmak ve yeterli ölçüde çaba harcamak; (Kurul olarak) kendilerini, verimliliği artıracak ve stratejik tartışmayı teşvik edecek şekilde yapılandırmak; Bankanın büyüklüğünün ve karmaşıklığının artmasına paralel olarak uzmanlık düzeylerini artırmak ve bu düzeyi korumak; Yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçimi, çıkar çatışmalarının yönetilmesi gibi konular da dahil olmak üzere, kendi yönetim uygulamalarının etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmek; zayıf noktaları belirlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak; Kilit yöneticileri atamak, denetlemek ve gerekli görülürse görevden almak; bunu yaparken bankanın yöneticilere ilişkin insan kaynağı planına sahip olmasını sağlamak ve göreve atanması planlanan halef(ler)in bankanın işlerini yürütmek için uygun ve nitelikli olup olmadığını belirlemek, Yönetimden, bilgilendirmeler talep etme konusundaki yetkisini kullanarak üst yönetimi denetlemek ve yönetimin performansını değerlendirmek için yeterli bilgiyi uygun zamanda elde etmek; Politikaları gözden geçirmek, iletişim olanağı sağlamak ve kurumsal hedefler doğrultusundaki ilerlemeleri takip etmek amacıyla üst yönetim ve iç denetim ile düzenli olarak toplantı yapmak; Bankanın güvenli ve sağlıklı bir biçimde işleyişini ve bankanın denetim otoriteleriyle olan ilişkilerinin etkin olmasını temin etmek; Başka olaylardan edinilmiş tecrübeler doğrultusunda güvenilir tavsiyelerde bulunmak ve sağlam uygulamalar önermek; Yönetim kurulu olarak bankanın günlük yönetimine katılmaktan kaçınmak; 11 ve Dış denetçilerin atanması ve denetlenmesinin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu ülkelerde (bazı ülkelerde, dış denetçiler doğrudan pay sahipleri tarafından atanmaktadır), bu sorumluluğu yerine getirirken gerekli özeni göstermek. 18. Bankalar, yönetimin görüşlerinden, politik çıkarlardan ve uygun olmayan dış çıkarlardan bağımsız olarak karar verebilecek, yeterli sayıda ve uygun kompozisyonda yönetim kurulu üyesi görevlendirmelidir. 12 Buna ek olarak yönetim kurulu bankayı, baskın veya hakim 89

6 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 90 hissedarların banka ve bankanın pay sahiplerine zarar veren -veya çıkarlarına çok uygun olmayan- yasa dışı veya uygunsuz eylemlerinden ya da baskılarından korumakla yükümlüdür. Bağımsızlık ve nesnellik, yönetim kurulunda icrada görevli olmayan, nitelikli yöneticilere görev verilmesiyle veya idari görevi olmayan bir denetim kurulunun oluşturulmasıyla geliştirilebilir. Bu uygulama özellikle, üst yönetimin veya politik etkilerin yönetim kuruluna hakim olması riskinin bulunması, (içerden öğrenenlerin veya hakim hissedarların kişisel çıkarlarına uygun olsa da) bankanın yararına olmayacak bir karar çıkarılması konusunda kurula baskı yapılması veya önemli konuların tartışılırken çıkar çatışmalarının ortaya çıkabileceği durumlarda önem kazanır. Finansal ve finansal olmayan raporların bütünlüğünün sağlanması, ilişkili taraflarla olan işlemlerin gözden geçirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin aday gösterilmesi ve ücretlendirilmesi gibi konular, söz konusu önemli konular arasında sayılabilir. Nitelikli bağımsız üyeler farklı iş kollarında edindikleri tecrübeler sayesinde, bankaya yönetim stratejilerini geliştirebilecek yeni bakış açılarını kazandırabilirler, örneğin yerel koşullara ışık tutabilirler. Ayrıca, yöneticilik tecrübeleri ile bankaya fayda sağlayabilirler. 19. Yönetim kurulu, bankanın yürütmeyi planladığı tüm finansal faaliyet türleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, yönetim ve denetimin etkinliği için yeterli düzeyde bilgiye ve uzmanlığa sahip olmalıdır. Ancak kimi zaman, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri bankacılık, finans, risk yönetimi, düzenlemelere uyum, bilgi ve iletişim teknolojileri ve benzeri konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmayabilir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış olan üyelerin belirtilen konularda bilgi sahibi olmaması durumunda, üyelerin sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için, eğitim programları düzenlenmesi veya gerekli bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanması önerilmektedir. 20. Yönetim kurulu üyelerinin atanması konusunda hakim hissedarlar baskın rol oynamaktadır. Böyle durumlarda, yönetim kurulunun ve üyelerinin bankaya karşı sorumluluklarının olduğunu hatırlamak gerekir. Kamu bankalarında, hükümetin bankanın günlük yönetimine karışmaması gerekmektedir, yönetim kurulunun bağımsızlığına saygı gösterilmelidir ve yönetim kurulu, çıkar çatışmalarına yol açabilecek siyasal etkilerden (ör. kurul üyelerinin siyasal çıkar sağlayacak olmaları veya uygulamada sıkça rastlandığı üzere aynı zamanda kamu görevlisi olmaları durumunda) bağımsız bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürmelidir. Ancak devletin, banka sahibi sıfatıyla bankanın genel hedeflerini belirleme hakkı yadsınmamaktadır. 21. Denetim ve yönetim işlevlerini birleştiren tek kademeli yönetim kurulu yapısını benimseyen ülkeler başta olmak üzere bazı ülkelerde, bankaların yönetim kurulları, kurulu bilgilendirecek özel komitelerin oluşturulmasını yararlı görmüştür. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için böyle komiteler oluşturulduğunda, süreleri, (bağımsız kabul edilen üyeler dahil olmak üzere) yapısı ve çalışma prosedürleri etraflıca belirlenmeli ve kamuya açıklanmalıdır. Söz konusu komitelerin üyelerinin ve başkanının zaman zaman değiştirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 22. Komite, denetim komitesi veya benzer görevlere sahip olan, denetim komitesi dengi bir yapının oluşturulmasının uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli bankalar için faydalı olacağı inancındadır. Denetim komitesi, bankanın iç ve dış denetçilerinin denetiminden; dış denetçilerin onaylanmalarından veya yönetim kurulu veya pay sahiplerine onaylanmaları konusunda tavsiyede bulunmaktan, atanmalarından, 13 ücretlendirilmelerinden ve görevden alınmalarından; denetim kapsamının ve sıklığının gözden geçirilmesi ve onaylanmasından; denetim raporlarının kabulünden; kontrol zafiyetlerinin, politikalara,

7 Bankacılar Dergisi yasalara ve düzenlemelere aykırı hususların ve denetçilerce saptanan diğer sorunların giderilmesi için yönetim tarafından uygun zamanda gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasının sağlanmasından sorumludur. 23. Yeterli ölçüde nesnellik ve bağımsızlığın sağlanması açısından, denetim komitesinin en azından- çoğunluğunu, denetim komitesinin bankanın risk yönetimindeki ve kurumsal yönetimindeki rolünü iyice kavramış olan bağımsız üyeler oluşturmalıdır. Çoğu kez, denetim komitelerinin bütününü icrada görevli olmayan üyeler oluşturmaktadır. İcrada görevli olan üyeler denetim komitesi toplantılarına katılıyorsa, konuların açıkça tartışılmasını sağlamak üzere, denetim komitesinin icrada görevli olmayan üyelerinin ayrıca toplanması faydalı olabilir. İç ve dış denetçilerin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararların, denetim komitesinin sadece bağımsız üyeleri ve icrada görevli olmayan üyelerince alınması da yararlı olabilir. Denetim komitesi üyelerinin tümü, görevleri ile ilgili alanlarda deneyimli olmalıdır. Ayrıca, bankanın ve yerine getirilen görevlerin karmaşıklığı ile orantılı biçimde, denetim komitesi üyeleri, toplu olarak, finansal raporlama, muhasebe veya denetim alanlarında bilgili ve tecrübeli olmalıdır. 24. Denetim komitesinin dışında, giderek yaygınlaşmakta olan özel komitelerin bazılarına aşağıda yer verilmektedir: Risk yönetimi komitesi: Kredi, piyasa, likidite risklerinin, operasyonel riskin, u- yum riskinin, itibar riskinin ve diğer risklerin yönetimine ilişkin üst yönetimin faaliyetlerinin denetlenmesi. Ücretlendirme komitesi: Üst yönetim ve diğer kilit personelin ücretlendirilmesinin denetlenmesi ve ücretlendirme politikasının bankanın kültürü, hedefleri, strajesi ve kontrol ortamı ile uyumlu olmasının sağlanması. Atama/kurumsal yönetim/insan kaynakları komitesi: Yönetim kurulunun etkinliğinin değerlendirilmesi ve üyelerinin yenilenmesi ve değiştirilmesi sürecinin yönetimi. Söz konusu komitelerde, konuyla ilgili gerekli vasıflara ve bilgiye sahip üyeler ve icrada görevli olmayan üyeler önemli rol oynayabilir. 2. İlke: Yönetim Kurulu, bankanın kurumun bütününe iletilen stratejik hedeflerini ve kurumsal değerlerini onaylamalı ve denetlemelidir. 25. Stratejik hedeflerin veya yol gösterici kurumsal değerlerin bulunmadığı bir kurumda faaliyetlerin yerine getirilmesi çok güçtür. 14 Bu nedenle, yönetim kurulu, pay ve mevduat sahiplerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak stratejik hedefler ve yüksek profesyonel davranış standartları belirlemeli ve bu hedeflerin ve standartların örgüte duyurulmasını sağlanmalıdır. Kurumsal kültürün profesyonel davranışı teşvik edecek biçimde hayata geçirilmesi, değerlerin ve profesyonel standartların yazılı hale getirilmesi kadar veya ondan da önemlidir. Bu bakımdan, yönetim kurulu en üst noktadaki yaklaşım ın belirlenmesinde ve kurul, üst yönetim ve diğer personel için geçerli olan kurumsal değerlerin ve profesyonel standartların onaylanmasında öncülük etmelidir. Yüksek profesyonel standartların tutarlı biçimde uygulanması, bankanın günlük ve uzun vadeli faaliyetlerine ilişkin güvenilirliğini artıracaktır. Bankanın dahili ve harici faaliyetlerindeki yozlaşma, suistimal ve diğer yasa dışı, ahlaka aykırı ve sorgulanabilir davranışların standartların kapsamında yer alması özel önem taşımaktadır. 91

8 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 26. Yönetim kurulu, üst yönetimin, profesyonel davranışı ve bütünlüğü geliştirmek üzere stratejik politikalar ve prosedürler oluşturmasını; aynı zamanda, kurumsal yönetimin kalitesini düşürebilecek faaliyetleri, ilişkileri veya durumları engelleyecek (ya da sınırlayacak) politikaları uygulamaya koymasını sağlamalıdır. Aşağıda yer verilen maddeler, kurumsal yönetimin kalitesini düşürebilecek faaliyetler, ilişkiler veya durumlar kapsamında değerlendirilebilir: Çıkar çatışmaları (Aşağıda ele alınmaktadır.) Memurlar, çalışanlar, yöneticiler veya hakim hissedarlara kredi açılması (ulusal yasalar izin verdiği takdirde). Kurum içi kredilendirme yapılıyorsa, bankanın güvenlik ve sağlamlık kriterleri ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, kurum içi kredilendirme işlemlerinin koşullarının, piyasa koşulları veya ücretlendirme politikası kapsamında tüm çalışanlara 15 sunulan koşullarla uyumlu olması şartı getirilebilir. Söz konusu işlemler sadece belirli kredi türleri ile sınırlandırılabilir. Kurum içi kredilendirmeye ilişkin raporlar yönetim kuruluna sunulmalı 16 ve bu tür işlemler denetim otoriteleri ve iç ve dış denetçiler tarafından gözden geçirilmelidir. İlgili taraflara veya önem verilen başka şirketlere ayrıcalıklar sunmak (örneğin ayrıcalıklı koşullarla kredi vermek, alım-satımdan kaynaklanan zararlarını üstlenmek, komisyon almamak). 27. Çıkar çatışmaları, bankanın muhtelif faaliyet alanları ve rollerinin bulunmasının sonucu olarak (ör. bankanın alım-satım fonksiyonu tarafından menkul kıymetleri alınıp satılan bir şirkete aynı zamanda kredi verilmesi) ortaya çıkabilir. Banka veya bankanın müşterileri ile bankanın yönetim kurulu üyeleri veya üst yönetiminin çıkarlarının ters düşmesi nedeniyle de çıkar çatışmaları oluşabilir (ör. yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu bir şirketle yeni bir iş ilişkisine girilmesi). Bankanın bir gruba dahil olması halinde de çıkar çatışmaları ortaya çıkabilir. Örneğin, banka bir grubun parçası ise banka, bankanın ana şirketi ve/veya ana şirketin diğer iştirakleri arasındaki raporlama yapısı, benzer çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına yol açabilir (ör. şirkete özel, gizli veya hassas bilgilerin paylaşılması). Yönetim kurulu, üst yönetim tarafından potansiyel çıkar çatışmalarını belirlemek üzere politikalar geliştirilmesini ve uygulanmasını; şayet bu çıkar çatışmaları önlenemiyorsa yönetilmesini temin etmelidir (çıkar çatışmaları, ulusal yasa ve denetim standartlarıyla uyumlu kurumsal yönetim politikaları çerçevesinde düzenlenen ilişki yapılarının izin verdiği ölçüde yönetilecektir). 28. Yönetim kurulu politikaları, çıkar çatışmalarına yol açabilecek faaliyetlerin birbirinden yeterli ölçüde bağımsız olarak yürütülmesini sağlamalıdır. Bu, örneğin, farklı faaliyet a- lanları arasında bilgi alışverişinin engellenmesi veya raporlama yapılacak mercilerin ve iç kontrollerin farklılaştırılması ile sağlanabilir. Buna ek olarak, müşterilere veya potansiyel müşterilere yönelik bilgilerin (ör. sunulan hizmetlerin niteliğine ve maliyetine ilişkin bilgiler veya finansal enstrümanlara ve yatırım stratejilerine yönelik tavsiyeler) net olması ve yanıltıcı olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca, söz konusu politikalar pay sahipleri, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri veya ilişkili şirketlerle yapılanlar başta olmak üzere, ilgili taraflarla yapılan işlemlerin (kamuya açıklanmış uygun bir çıkar çatışmaları politikasınca izin verilmediği sürece) araya mesafe konarak yürütülmesini ve bankanın, hissedarların ve mevduat sahiplerinin aleyhine olacak koşullar içermemesini temin etmelidir. Düzenlemelere tabi bir ana şirketin konsolide olarak denetlenmesinin öngörüldüğü ülkelerde, bu konular yasalar, düzenlemeler ve/veya denetim programı aracılığıyla ele alınır. 92

9 Bankacılar Dergisi 29. Yönetim kurulu, çıkar çatışmalarına ve potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin banka politikalarının kamuya gerektiği gibi açıklanmasını ve/veya denetim otoritelerinin politikalar hakkında bilgilendirilmesini temin etmelidir. Söz konusu politikalarla uyumlu olmayan ciddi çıkar çatışmaları konusunda bankanın yaklaşımı da açıklandırma/bilgilendirme kapsamında yer almalıdır. Grup içi şirketlerle olan bağlantılardan ve bu şirketlerle yapılan işlemlerden kaynaklanan çıkar çatışmalarına ve potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin banka politikaları ve bu politikalarla uyumlu olmayan ciddi çıkar çatışmaları konusunda bankanın yaklaşımı da kapsamda yer almalıdır. Benzer şekilde, politikalarla uyumlu olmayan ciddi çıkar çatışmaları hakkında kamuya açıklama yapılmalı ve/veya bu çatışmalar denetim otoritelerine raporlanmalıdır. 30. Bir banka hem devlete ait hem de devletin denetimine tabi olduğunda, potansiyel bir çıkar çatışması söz konusudur. Bu gibi durumlarda, bankanın denetimine yapılabilecek politik müdahaleyi en aza indirgemek amacıyla, sahiplik ve denetim fonksiyonlarının birbirinden tamamen ayrılması gerekmektedir. 31. Bankanın kurumsal değerleri, sorunların zamanında ve açıkça tartışılmasına önem vermelidir. Bu çerçevede, çalışanlar herhangi bir misillemeye karşı kurumun koruması altında olarak, yasa dışı, ahlaka aykırı ve sorgulanabilir uygulamalarla ilgili haklı endişelerini ilgililere iletebilmeli ve bu konuda teşvik edilmelidirler. Söz konusu uygulamalar bankanın itibarına büyük zarar verebilmektedir. Bu nedenle, çalışanların önemli ve iyi niyetli endişelerini doğrudan veya dolaylı olarak (ör. bağımsız denetim veya uyum süreci veya bir ombudsman aracılığıyla), komuta zincirinden bağımsız bir biçimde, gizli olarak yönetim kuruluna iletebilmelerini sağlayan prosedürler içeren ulusal yasalarla uyumlu- politikaların oluşturulması çok yararlı olabilir. Yönetim kurulu ve üst yönetim çalışanlarca iletilen endişeleri incelemelidir. Bu süreçte, mutlaka, çalışanın gizliliğini koruyacak mekanizmalar bulunmalıdır. Yasa dışı, ahlaka aykırı ve sorgulanabilir uygulamaları bildiren çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak disiplin cezasına çarptırılması veya bankanın iradesiyle başka olumsuz sonuçlara maruz kalması yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından önlenmelidir. 3. İlke: Yönetim Kurulu, kurum çapında sorumluluk ve hesap verebilirlik yapısını tanımlamalı ve uygulanmasını sağlamalıdır. 32. Etkin olarak çalışan yönetim kurulları, kendilerinin ve üst yönetimin yetkilerini ve temel sorumluluklarını açıkça belirlerler. Ayrıca hesap verme yükümlülüklerinin belirlenmemiş veya karmaşık olmasının ya da birbirleriyle çakışmasının, tepkilerin yavaşlamasına ve yetersizleşmesine yol açarak sorunları şiddetlendireceğinin bilincindedirler. Sağlam kurumsal yönetimin parçası olan kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında, yönetim kurulu, yönetimin faaliyetlerini ve kurulun politikalarıyla uyumlu olarak hareket edip etmediğini denetlemekle sorumludur. Üst yönetim, yetkilerin personele dağıtılmasından ve hesap verebilirliği geliştiren bir yönetim yapısının kurulmasından sorumludur. Ancak dağıttığı sorumlulukların yerine getirilmesinin denetlenmesiyle yükümlüğü olduğunun ve bankanın performansına ilişkin yönetim kuruluna karşı nihai olarak sorumlu olduğunun bilincindedir. 33. Banka, ana şirket veya iştirak sıfatıyla bir gruba dahil olduğunda da aynı ilkeler geçerlidir. Fakat kurumsal yönetim perspektifinden bakıldığında, bir grubun parçası olmak, hem ana şirketin hem de iştirakin kurumsal yönetim yapısını ve yönetim kurullarının faaliyetlerini belli bir ölçüde etkileyecektir. Denetim otoriteleri, kurumsal yönetimi grup yapısı içerisinde değerlendirirken, hem bankanın hem de bankanın ana şirketinin kurumsal yöne- 93

10 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 94 time dair sorumluluklarını dikkate almalıdır. Ana şirketin yönetim kurulu veya üst yönetimi kurumsal yönetime dair sorumluluklarını yerine getirirken- grubun ve iştiraklerinin genel stratejilerini ve politikalarını belirlemekle ve grubun bütününde etkili bir denetim zincirinin oluşturulabilmesi için iştiraklerinde ne tür bir kurumsal yönetim yapısı benimsenmesi gerektiğini tespit etmekle yükümlüdür. Bir ana şirketin iştiraki olan bir bankanın yönetim kurulu, bankanın sağlamlığının temini ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması dahil olmak üzere, söz konusu bankanın kurumsal yönetimine dair sorumluluklarını yerine getirmelidir ve bankanın yasa ve düzenlemelere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamalıdır. Bir bankanın sorunlar yaşadığı veya önemli düzeyde düzeltici önlem alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, bankanın bir grubun parçası olması otoriteye zorluk yaratmaktadır. Böyle durumlarda otorite, çözüm üretilmesi ve düzeltici önlemlerin hayata geçirilmesi sürecine bankanın yönetim kurulunun etkin olarak katılmasını zorunlu kılabilir. 34. Ana şirket yönetim kurulu, kurumsal yönetime dair sorumluluklarını yerine getirirken, iştiraklerini etkileyebilecek önemli risklerin ve hususların farkında olmalıdır ve iştiraklerinin faaliyetlerini yeterli ölçüde denetlemelidir. Bu dokümanda belirtildiği üzere, ana şirket yönetim kurulunun sorumlulukları, iştirakin yönetim kurulu ve üst yönetiminin kurumsal yönetime dair sorumluluklarını zedelememekte ya da azaltmamaktadır. Ancak kurumsal yönetim yapılarının ve faaliyetlerinin mükerrer olması, bütünlük ve eşgüdümün sağlanması ile engellenebilir. 35. Grup boyutu, denetim otoriteleri için olduğu gibi bankalar için de zorluk yaratır. 17 Örneğin, bir banka bir ana şirketin iştiraki ise, söz konusu bankanın kurumsal yönetim yapıları ve faaliyetleri ana şirketin ve diğer iştiraklerinkilerle entegre olabilir ya da onlardan etkilenebilir. 18 Komite, ana şirket düzeyinde matris yönetimi ve faaliyet kolu yönetimi yapılarına eğilim olduğunu gözlemlemiştir. Söz konusu yapılar, bankanın yasal yapısı ile u- yumlu olmayabilmektedir. (ör. çalışanların hem faaliyet kolu yönetimine ve hem de tüzel kişi yönetimine raporlama yaptığı ikili bir raporlama sistemi). Bu tür yapılar ticari açıdan ve kontrol sağlanması bakımından örgütün bütününde önemli amaçlara hizmet edebilir. Ancak söz konusu yapılar iştiraklerin sorumlulukları ve hesap verme yükümlülüklerinde açıklara yol açıyorsa, bankada kurumsal yönetimin etkili olmasını zorlaştırabilir. Böyle durumlarda, bankanın yönetim kurulu, üst yönetimi ve iç kontrol fonksiyonları, matris yönetimi ve faaliyet kolu yönetimi yapılarına ilişkin alınacak kararların, banka ve grup seviyesindeki kurumsal yönetim sorumlulukları ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. 36. Buna ek olarak, eğer banka bazı temel fonksiyonlarını dış kaynak kullanımı ile gerçekleştiriyorsa, yönetim kurulu üyelerinin ve üst yönetimin hesap verme yükümlülüğü, ilgili hizmetleri sunan şirketlere devredilemez. 19 İç kontrol, uyum ve risk yönetimine ilişkin operasyonel fonksiyonların veya diğer operasyonel fonksiyonların grup-içi şirketlere aktarımı, bankanın denetim işlevlerini (İşlevler banka ve grup seviyesinde gereksiz yere mükerrerlik göstermemelidir.) yeterli düzeyde tutmak konusundaki yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı gibi, bankanın yönetim kurulunun bankanın risklerini kavraması ve yönetmesini konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 4. İlke: Yönetim Kurulu, kurulun politikası ile uyumlu biçimde üst yönetim tarafından denetim yapılmasını sağlamalıdır. 37. Üst yönetim, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve departman müdürleri gibi bankanın günlük faaliyetlerinin yönetiminin denetlenmesinden sorumlu kişileri içeren çe-

11 Bankacılar Dergisi kirdek bir kadrodur. Söz konusu kişiler, kendi denetimlerindeki faaliyetleri yönetmek için gerekli becerilere sahip olmalı ve bu faaliyet alanlarındaki kilit personel üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. 38. Üst yönetim, belirli faaliyet alanlarında görev yapan bölüm yöneticilerini yönetim kurulu tarafından belirlenen politika ve prosedürlerle uyumlu olacak şekilde denetleyerek sağlam kurumsal yönetimin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Üst yönetimin ö- nemli rollerinden biri, yönetim kurulu rehberliğinde, etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasıdır. 20 Çok küçük ölçekli bankalarda bile, kilit yönetim kararları birden fazla kişinin onayı ile alınmalıdır. ( çift kişi kontrolü ) Yönetimle ilgili kaçınılması gereken durumlar aşağıda yer almaktadır. Üst düzey yöneticilerin: Faaliyet kolu bazında ayrıntılı karar alma sürecine uygunsuz şekilde dahil olmaları; Gerekli beceri ve bilgiye sahip olmadıkları bir konuda görev almaları; Parlak çalışanların eylemlerini kontrol etmek konusunda yetersiz veya isteksiz olmaları. Bu durum bilhassa, yöneticilerin getiriden mahrum kalmak ya da çalışanı kaybetmek korkusuyla, makul beklentilerin çok üzerinde getiri getiren (ör. düşük getirili ve kâr oranı düşük alım-satım faaliyetlerinin beklentilerin çok üzerinde getiri getirmesi) çalışanları sorgulamamaları halinde sorun yaratmaktadır. 5. İlke: Yönetim Kurulu ve üst yönetim; iç denetim fonksiyonu, dış denetçiler ve iç kontrol fonksiyonu tarafından yürütülen çalışmalardan etkin olarak yararlanmalıdır. 39. Yönetim kurulu, bağımsız, ehil ve nitelikli denetçilerin ve (uyum ve hukuk fonksiyonu dahil olmak üzere) iç kontrol fonksiyonlarının kurumsal yönetim sürecinde hayati rol oynadığını kabul etmelidir. Yönetim kurulu, denetçilerin ve kontrol fonksiyonlarının çalışmalarının sonuçlarını, bankanın faaliyetleri ve performansına ilişkin yönetimden gelen bilgilerin bağımsız olarak kontrol edilmesinde kullanmalıdır. Üst yönetim de etkin iç ve dış denetim ve kontrol fonksiyonlarının bankanın uzun vadeli sağlığı açısından önemini benimsemelidir. 40. Yönetim kurulu ve üst yönetim, iç denetim fonksiyonunun 21 bankanın risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerindeki problemleri saptamak konusundaki etkinliğini artırabilir. Bu kapsamda yapılabilecekler aşağıda yer almaktadır: Denetim ve iç kontrol süreçlerinin önemini benimseyerek, bunu bankanın bütününe iletmek; İç denetimin bulgularını doğru zamanda ve verimli bir biçimde kullanmak ve belirlenen sorunların yönetim tarafından zamanında düzeltilmesini talep etmek İç denetçilerin yönetim kuruluna veya denetim komitesine raporlama yapmalarını sağlamak gibi yollarla, iç denetçilerin bağımsızlığını pekiştirmek Başlıca kontrollerin etkinliğini değerlendirmek konusunda iç denetçileri görevlendirmek. 41. Bankanın mali raporlarının bankanın mali durumunu ve performansını doğru olarak yansıtmasını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu ve üst yönetim aşağıdakileri gerçekleştirerek dış denetçilerin 22 etkinliğine katkıda bulunabilir: 95

12 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) Dış denetçilerin, mesleklerine ilişkin kurallar ve standartlara 23 uyum göstermesini sağlamak. Denetim faaliyetlerinin kapsamında veya işleyişinde farklılık olması riskini en aza indirgemek ve mali raporların bütünlüğünü sağlamak amacıyla, mali raporları denetleyen diğer dış denetçilerin grup çapında ve grubun küresel işletmelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin sorumluluğu üstlenmesi konusunda baş denetçiyi 24 teşvik etmek. Mali raporların halka açıklanmasına ilişkin iç kontrol süreçlerini gözden geçirmek konusunda dış denetçileri görevlendirmek. Denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli özeni göstermeleri için dış denetçilerin bankaya karşı yükümlülüklerini kavramalarını sağlamak. En azından baş denetim ortağının periyodik olarak değiştirilmesini göz önünde bulundurmak. Kamu bankalarında, devletin bankanın denetiminden sorumlu teftiş kurumları, (eğer mevcutsa) devlet kontrolörleri ve dış denetçiler arasında diyalog oluşturulmasını ve söz konusu diyaloğun korunmasını sağlamak. 42. Banka, etkin olarak işleyen bir uyum fonksiyonunu da içeren, sağlam iç kontrol fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Uyum fonksiyonu, diğer görevlerinin yanısıra, bankanın tabi olduğu kurumsal yönetim kurallarına, düzenlemelerine ve politikalarına uyumu sürekli olarak kontrol etmeli ve uyumsuzlukların uygun bir yönetim kademesine veya eğer uygunsa, yönetim kuruluna raporlanmasını sağlamalıdır İç kontrol fonksiyonunun denetim komitesi veya çoğunluğunu bağımsız üyelerin oluşturduğu başka bir yapı vasıtasıyla doğrudan yönetim kuruluna raporlama yapması sağlam bir uygulamadır. Bağımsız üyelerin dış denetçiler ve iç kontrol, uyum ve hukuk fonksiyonlarının başları ile en az yılda bir kez, banka yönetiminin katılımı olmaksızın, toplantı yapmaları faydalı olabilir. Bu uygulama, yönetim kurulunun kurul politikalarının uygulamaya konulması konusunda yönetimi denetleme yetisini artırabilir. Ayrıca yönetim kurulunun bankanın stratejilerinin ve maruz olduğu risklerin kurulca belirlenen risk parametreleri ile uyumunu takip etmesini kolaylaştırabilir. 6. İlke: Yönetim Kurulu, ücretlendirme politikaları ve uygulamalarının, bankanın kurumsal kültürü, uzun vadeli hedef ve stratejileri ve kontrol ortamı ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. 44. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim için uygulanan özendirici ücretlendirme sisteminin bankanın uzun vadeli stratejileri ile ilişkilendirilememesi bankanın ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını zedeleyecek eylemlere neden olabilir. Kısa veya uzun vadede maruz kalınacak riskler göz önünde bulundurulmadan, işin hacmine ve/veya kârlılığa kısa vadedeki etkisine dayanılarak karar verilmesi bu eylemlere örnek gösterilebilir. 45. Yönetim kurulu veya bu konuda görevlendirilen yönetim kurulu komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst yönetimin ücretlerini, benimsenmiş olan ücretlendirme politikasıyla u- yumlu olacak şekilde belirlemeli ve onaylamalıdır. Ayrıca ücretlendirmenin bankanın kültürü, uzun vadeli hedefleri, stratejisi ve kontrol ortamı ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. Potansiyel çıkar çatışmalarını azaltmak ve pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerine güven sağlamak için, ücretlendirme politikalarını, tamamı ya da çoğunluğu bağımsız üyelerden oluşan bir yönetim kurulu komitesinin ele alması uygun olabilir. 96

13 Bankacılar Dergisi 46. Yönetim kurulunun üst yönetime karşı denetim rolü ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ışığında, denetim komitesi veya risk yönetimi komitesi gibi komitelerin üyesi olanlar başta olmak üzere, icrada görevli olmayan üyelerin ücretlendirilmesinde üyelerin sorumlulukları ve işlerine ayırdıkları zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak ücretlendirme, bankanın kısa vadeli performansı ile gereğinden fazla ilişkilendirilmemelidir. 47. Üst düzey yöneticiler ve icrada görevli üyeler için performansa bağlı ücretlendirme uygulandığında, ücretler bankanın uzun vadeli kurumsal değerini artırmak üzere tasarlanmış, nesnel ve amaca uygun koşullara bağlanmalıdır. Aşırı risk almayı özendirmemek için, ücret baremi, genel iş politikasının kapsamı içinde, kısa vadeli performansa (örneğin kısa vadeli alım-satım kazancı) gereğinden fazla dayandırılmayacak şekilde belirlenmelidir. Benzer şekilde, ücretlendirme politikaları, kurul üyelerinin ve kilit yöneticilerin bankanın veya bankanın önemli mali çıkar sahibi olduğu bağlı şirketlerin hisselerini tutma ya da a- lıp satmalarına ilişkin şartları belirlemelidir. Eğer hisseler ücretlendirmenin önemli bir parçasıysa, opsiyonların verilmesine ve yeniden fiyatlanmasına ilişkin prosedürler de belirlenmelidir. 7. İlke: Bankanın yönetimi şeffaf olmalıdır. 48. Şeffaflık, sağlam ve etkili kurumsal yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Basel Komitesinin bankalarda şeffaflığın sağlanmasına ilişkin rehberinde 26 bahsedildiği üzere, şeffaflığın sağlanamadığı durumlarda, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve piyasa katılımcılarının yönetim kurulunu ve üst yönetimi denetlemesi ve açıklama talep etmesi çok güçtür. Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve piyasa katılımcılarının bankanın ortaklık yapısı ve hedeflerine ilişkin yeterli bilgi alamadıkları ve bu nedenle yönetim kurulunun ve üst yönetimin bankanın yönetimindeki etkinliğini değerlendirmekte zorlandıkları durumlar buna örnek olabilir. 49. Kamuya açıklama yapılması, piyasa disiplinini ve böylece kurumsal yönetimin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Denetim otoritelerine yapılan raporlamalar ise otoritelerin bankaların güvenli. ve sağlıklı bir biçimde işleyip işlemediğini daha etkili olarak denetlemesini mümkün kılmaktadır. Piyasa disiplini, tek kişinin mülkiyetinde olanlar başta olmak üzere, borsaya kote olmayan bankalar için çok geçerli değildir. Ancak, borsaya kote olmayan bankalar, ödemeler sistemine katılmak ve perakende mevduat kabul etmek gibi faaliyetleri nedeniyle, mali sistemde borsaya kote olan bankaların yarattığı risklerin aynılarına yol açabilmektedir. Kurumsal yönetimin özellikleri hakkında ulusal yasalarla ve denetim uygulamalarıyla uyumlu biçimde raporlama ve kamuya açıklama yapılması, piyasa katılımcılarına ve diğer menfaat sahiplerine bankanın güvenli ve sağlıklı çalışmasının izlenmesinde yardımcı olacaktır. 50. Bankanın internet sitesinde, yıllık ve periyodik raporlarında, denetim otoritelerine sunulan raporlarında veya başka yollarla, aşağıda yer verilen konular hakkında doğru ve zamanında açıklama yapılması tavsiye edilmektedir. 27 Açıklama, bankanın ölçeği, karmaşıklığı, ortaklık yapısı, ekonomik önemi, risk profili ve borsaya kote olup olmaması ile orantılı olmalıdır. Aşağıdakiler açıklanması ya da raporlanması gereken tüm bilgileri içeren kapsamlı bir liste değildir, (ör. denetim otoriteleri finansal veriler, maruz kalınan riskler, uyum ve iç denetim vb. konulara ilişkin bilgilerin açıklanmasını ve raporlanmasını talep edebilir, vb.) daha ziyade bankanın yönetimiyle ilgili açıklanabilecek bilgileri ortaya koymaktadır: 97

14 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 98 Yönetim kurulunun yapısı (ör. iç tüzük, büyüklük, üyelik, seçim süreci, üyelerin vasıfları ve diğer şirketlerdeki üyelikleri, bağımsızlık kriterleri, bankayı ilgilendiren konular veya işlemlere ilişkin menfaatleri; komite üyelikleri, tüzükleri ve sorumlulukları) ve üst yönetim yapısı (ör. sorumluluklar, raporlama yapısı, nitelikler ve deneyim) Ortaklık yapısı (ör. büyük hissedarlar ve oy kullanma hakları, imtiyazlı pay sahipleri, 28 yönetim kurulu veya üst yönetim pozisyonunda yer alan büyük hissedarlar, pay sahiplerinin toplantıları) Organizasyon yapısı (ör. genel organizasyon şeması, faaliyet kolları, iştirakler ve bağlı şirketler, yönetim komiteleri) Bankanın teşvik yapısı ile ilgili bilgi (ör. ücretlendirme politikaları, üyelerin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, ikramiyeler ve hisse opsiyonları) Bankanın profesyonel davranış ve/veya etik kuralları veya politikaları (eğer uygunsa, feragatler de dahil olmak üzere), ve ayrıca ilgili tüm yönetim yapıları ve politikaları (varsa kurumsal yönetim kuralları veya politikasının içeriği ve uygulama süreçleri, yönetim kurulunun söz konusu kurallara ve politikaya uyum sağlamadaki performansı hakkında öz değerlendirmesi) Eğer banka bir kamu bankası ise, devlet mülkiyetinin hedeflerini, bankanın kurumsal yönetiminde devletin rolünü ve politikanın nasıl uygulandığını açıklayan bir mülkiyet politikası Yukarıda bahsedildiği gibi, bankanın çıkar çatışmalarına ilişkin politikaları ve bağlı şirketler ve ilgili taraflarla yapılan işlemlerin niteliği ve kapsamı (çalışanlara rutin olarak verilen kredilere ilişkin raporlar toplu halde olabilir), yönetim kurulu üyelerinin veya üst yönetimin doğrudan, dolaylı olarak veya üçüncü şahıslar adına çıkar sahibi olduğu bankayla ilgili tüm konular Bu bölüm mali verilerin açıklanması konusuna yoğunlaşmamaktadır, ancak (yıllık) mali tablolar, tamamlayıcı ve destekleyici açıklamalar, bankanın mali durumu hakkında net ve kapsamlı bilgi sahibi olabilmelerini ve piyasa disiplini uygulayabilmelerini sağlamak için mevduat sahiplerinin ve diğer müşterilerin erişimine (ör. bankanın internet sitesinde, bankanın hizmet verdiği binalarda veya denetim otoritesine sunulan ancak halkın erişimine açık olan raporlarda) sunulmalıdır İlke: Yönetim Kurulu ve üst yönetim, -bankanın, şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya yapıda faaliyet göstermesi durumları dahil olmak üzere- bankanın operasyonel yapısı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. ( yapını tanı ilkesi) 52. Bankalar şeffaf olmayan veya şeffaflığı engelleyen bir yapıda faaliyet gösterdiğinde, kurumsal yönetime ilişkin güçlükler doğmaktadır. Bankalar genel olarak meşru ve uygun bir maksatla, belli bir ülkede 31 faaliyet göstermeyi veya karmaşık yapılar (ör. tröstler veya özel amaçlı kurumlar) oluşturmayı tercih edebilir. Ancak söz konusu ülkelerde veya söz konusu yapılar çerçevesinde faaliyet göstermek bankayı finansal, yasal ve itibari risklere maruz bırakabilir, yönetim kurulu ve üst yönetimin faaliyetleri denetlemesini zorlaştırabilir ve etkin bankacılık denetiminin önüne geçebilir. Sonuç olarak, bankanın üst yönetimi bu tür yapıların ve faaliyetlerin ilgili yasalar ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamalıdır Yönetim kurulu da söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerin ve bu tür yapıların uygunluğunu gözden geçirmeli ve uygun limitler belirlemelidir. Ayrıca kurul, üst yönetimin bu tür yapılar ve faaliyetlerden dolayı maruz kalınan tüm risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine i- lişkin politikalar oluşturmasını sağlamalıdır. Yönetim kurulu veya kurulun yönetiminde olmak üzere üst yönetim, söz konusu gözden geçirme, yetkilendirme ve risk yönetimi süreçlerini dokümante ederek denetçiler ve denetim otoriteleri için şeffaf hale getirmelidir.

15 Bankacılar Dergisi 53. Şeffaf olmayan veya şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya böyle bir yapıda faaliyet göstermekten doğan riske ek olarak, bankalar sundukları bazı hizmetler veya müşterileri adına oluşturdukları şeffaf olmayan yapılar vasıtasıyla da riske maruz kalabilmektedir. 32 Örneğin şirket veya ortaklık kurma ajansı gibi faaliyet göstermek, kayyumluk hizmetleri sunmak ve müşteriler için karmaşık yapılı finansal işlemler geliştirmek bu kapsamda yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler çoğunlukla kârlı olsa da ve müşterilerin meşru amaçlarına hizmet etse de, kimi zaman müşteriler tarafından yasadışı veya uygunsuz amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu durum, bu tür hizmetleri sunan bankaları çok önemli yasal ve itibari risklere maruz bırakabilmektedir. Bu nedenle, bu tür faaliyetler yürüten bankalar, bu faaliyetlere ilişkin tüm risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi için politikalara ve prosedürlere sahip olmalıdır. 54. Bu çerçevede, yönetim kurulları bu tür faaliyetlerden doğan risklerin iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere harekete geçmelidir: Yönetim kurulu üst yönetimin şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya böyle bir yapıda yürüttüğü faaliyetlerinin yönetimine ilişkin net politikalar izlemesini sağlamalıdır. Ana şirketin denetim komitesi, bu tür yapıların ve faaliyetlerin kontrolüne ilişkin olarak iç denetimi denetlemelidir. Bulgularını yıllık olarak ya da önemli olayların veya yetersizliklerin belirlendiği durumlarda, yönetim kuruluna raporlamalıdır. Bankanın herhangi bir biriminde kullanılan veya satılan karmaşık finansal yapılar, enstrümanlar veya ürünlerin onaylanmasına ilişkin politikalar, prosedürler ve stratejiler mevcut olmalıdır. Bunun yanısıra, yönetim kurulu, yönetimin gözden geçirildiği olağan denetimlerin bir parçası olarak, söz konusu finansal yapıların, enstrümanların veya ürünlerin kullanımı ve/veya satışının periyodik olarak değerlendirilmesine ilişkin bir politika ve süreç oluşturmalıdır. Banka, karmaşık finansal yapılar, enstrümanlar veya ürünleri, ancak bunların kullanımından veya satışından doğan finansal, yasal ve itibari risklerin doğru olarak değerlendirilebilmesi ve yönetilebilmesi halinde onaylamalıdır. 55. Yönetim kurulu ve üst yönetim, iç kontrol çalışmalarının sadece ana faaliyet kollarını değil, şeffaf olmayan ülkelerde veya bu tür bir yapıda (banka adına veya müşteriler adına) yürütülen faaliyetleri de kapsamına almasını zorunlu kılarak kendi etkinliklerini artırabilirler. Söz konusu çalışmalar, iç denetçilerin düzenli teftiş çalışmaları yapmasını, faaliyetlerin asıl maksatları, ilgili yasalar ve düzenlemeler ile uyumlu olup olmadıklarının incelenmesini ve bu faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan yasal ve itibari risklerin değerlendirilmesini kapsamalıdır. Bu çalışmaların sıklığı saptanan risk düzeyine dayanılarak belirlenmelidir. Ayrıca yönetim, kurulun belirlenen önemli riskler ve bu risklerin nasıl yönetildiği konusunda bilgilendirilmesini sağlamalıdır. 56. Yönetim kurulu politikaların denetiminden ve onaylanmasından sorumludur, üst yönetim ise bankanın tüm faaliyetlerinden doğan risklerin belirlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Ancak eğer banka şeffaflığı azaltan ya da etkin denetimi engelleyebilecek ülkelerde veya böyle bir yapıda faaliyet göstermekte ise veya müşterilerine bu tür hizmetler sunmakta ise, yönetim kurulu ve üst yönetim daha gelişmiş düzeyde ayrıntılı incelemeler yapmalıdır. Bu çerçevede, yönetim kurulu veya yönetim kurulunun rehberliğinde olmak üzere üst yönetim, bankanın aşağıdaki maddelere ilişkin uygun politika ve prosedülerlere sahip olmasını sağlamalıdır: 99

16 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) Şeffaflığın azalmasına yol açan ülkelerde veya bu tür karmaşık yapılarda faaliyet gösterilmesinin gerekliliğinin düzenli olarak sorgulanması; Bu tür faaliyetlerin doğurduğu yasal ve itibari riskler de dahil olmak üzere tüm önemli risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi; Özellikle bu tür faaliyetlere ilişkin işlemlerin ve yeni ürünlerin onaylanması konusunda uygun süreçlerin geliştirilmesi (ör. uygun limitler, yasal veya itibari risklerin azaltılmasına yönelik yöntemler ve bilgi gereksinimleri) Kurumsal yönetim konusunda bankanın her bir biriminden ve faaliyet alanından ne beklendiğinin saptanması ve sorumlulukların belirlenmesi Bu tür faaliyetlerin maksadının tanımlanması ve kavranması; söz konusu faaliyetlerin uygulamasının asıl maksatları ile uyumlu olmasının sağlanması İlgili yasalar, düzenlemeler ve bankanın iç politikaları ile uyuma ilişkin düzenli olarak yapılan değerlendirmenin denetlenmesi Söz konusu faaliyetlerin, genel müdürlüğün iç kontrolleri, aynı zamanda da dış denetimler kapsamında yer almasının sağlanması Söz konusu faaliyetler ve doğurdukları risklerle ilgili bilgilerin bankanın genel müdürlüğünün erişiminde olmasının; amaç, strateji, yapı, hacim, riskler ve kontrollerle ilgili bilgileri de içerecek şekilde yönetim kuruluna ve denetim otoritelerine uygun biçimde raporlanmasının ve kamuya açıklanmasının temini. IV. Denetim Otoritesinin Rolü 57. Bankanın yönetim kurulu ve üst yönetimi bankanın performansının nihai sorumlusudur ve bu konuda hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Pay sahipleri, bankanın etkin biçimde yönetiminden yönetim kurulunu sorumlu tutmalıdır. III. Bölümde yer alan ilkelerin banka tarafından nasıl uygulandığını değerlendirerek ve denetleyerek kurumsal yönetimi teşvik etmek, denetim otoritesinin önemli bir görevidir. Bu nedenle, bu bölümde bankaların kurumsal yönetiminin değerlendirilmesinde denetim otoritelerine yardımcı olacak bazı ilkelere yer verilmektedir. Denetim otoriteleri sağlam kurumsal yönetim ve mevcut olması gereken proaktif uygulamalar konusunda bankalara yol göstermelidir. 58. Bankaların büyüklükleri, karmaşıklıkları ve risk profilleri ile orantılı olarak kurumsal yönetime ilişkin yaklaşımlar farklılık gösterecektir. Denetim otoriteleri bankalara yol gösterirken bankanın kurumsal yönetiminin değerlendirilmesinde bunu dikkate almalıdır. Denetim otoriteleri, kurumsal yönetimi mevduat sahiplerinin haklarının korunmasının bir unsuru olarak görmelidir. 59. Sağlam kurumsal yönetim sadece pay sahiplerinin değil, mevduat sahiplerinin çıkarlarını da gözetir. Bunu yaparken mevduat sigorta sistemleri, ahlaki tehlike nin önlenmesi ve konuyla ilgili diğer ilkeler de dikkate alınmalıdır. Denetim otoriteleri, bankaların faaliyetlerini mevduat sahiplerinin menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde sürdürüp sürdürmediklerini tayin etmelidir. Denetim otoriteleri, bankanın sağlam kurumsal yönetim politikaları ve uygulamalarını benimseyip benimsemediğini ve bunları fiilen uygulayıp uygulamadığını saptamalıdır. 100

17 Bankacılar Dergisi 60. Bankaların güvenli ve etkin işleyişinin denetlenmesinde, kurumsal yönetimin bir bankanın risk profilini nasıl etkilediğinin araştırılması önemli bir unsurdur. Denetim otoriteleri sadece kurumsal yönetim politikalarını ve prosedürlerini değerlendirmekle kalmamalı, bu politikaların ve prosedürlerin bankada nasıl uygulandığını da değerlendirmeli, bankalardan kuvvetler ayrılığı ilkesinin dikkate alındığı bir organizasyon yapısı oluşturmalarını beklemelidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgulanmalıdır. 61. Denetim ve lisanslama otoriteleri, aday gösterilen üyelerin ve yöneticilerin uzmanlık düzeyi, doğruluğu ve dürüstlüğüne ilişkin gerekli bilgileri elde etmelidir. Uygunluk kriterlerinin şunları içermesi gerekmekle birlikte, kriterler bu kadarla sınırlı olmayabilir: (1)Bir kişinin niteliklerinin ve tecrübesinin bankanın güvenli ve sağlıklı işleyişine sağlayabileceği katkılar ve (2) Denetim otoritesinin bir bankada önemli bir pozisyona gelecek bir kişi için uygun bulmadığı olumsuz hükümler veya suç teşkil eden eylemlere ilişkin kayıtlar. Ayrıca denetim otoriteleri her bir kurumun yönetim kurulunun ve üst yönetiminin kendi görevlerinin ve sorumluluklarının tamamlanmasının takibi için süreçler oluşturup oluşturmadığını saptamalıdır. Bu çerçevede,denetim otoritelerinin, denetim sürecinin bir parçası olarak, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerle tek tek görüşmesi faydalı olabilir. Denetim otoriteleri bankaların denetim ve kontrol fonksiyonlarının niteliğini değerlendirmelidir. 62. Denetim otoriteleri, yönetim kurulu ve üst yönetimin denetime ilişkin sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlayacak mekanizmaların etkinliğini değerlendirmelidir. Söz konusu mekanizmalar, iç ve dış denetim, risk yönetimi ve uyum fonksiyonlarını içermelidir. Bu çerçevede, denetim otoriteleri bankanın yönetim kurulunun bu fonksiyonların denetlenmesi konusundaki etkinliğini değerlendirmelidir. Bu kapsamda, (eğer gerekliyse, üst yönetimin onayıyla) iç ve dış denetçilerle, üst düzey risk yöneticileri, uyumdan sorumlu çalışanlar ve kontrol fonksiyonundaki kilit personel ile toplantılar yapılabilir. Denetim otoriteleri, bankanın risk yönetimi sisteminin ve iç kontrollerinin iç denetim fonksiyonu tarafından bağımsız, kapsamlı ve etkin bir biçimde gözden geçirilmesini sağlamalı, yönetimin etkin olmasını teşvik eden iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmelidir. İç kontrollerin sadece politikalarda ve prosedürlerde yer alması yeterli değildir, bunların gereği gibi uygulanıyor olması da önemlidir. Denetim otoriteleri, bankanın grup yapısının etkilerini değerlendirmelidir. 63. Denetim otoriteleri bankanın dahil olduğu grubun yapısıyla ilgili bilgi edinebilmelidir. Örneğin, yönetim, bankaya bağlı tüm grup şirketlerinin ve grubun faaliyet alanlarının listesini, talep edilmesi halinde denetim otoritesine sunabilmelidir. Grup yapısı hakkındaki bilgi, ana şirketin hakim pay sahiplerinin ve yöneticilerinin uygunluğu hakkında ve bankada ve grup seviyesindeki denk fonksiyonların koordinasyonu dahil olmak üzere grup i- çindeki denetim sürecinin yeterliliği hakkında değerlendirme yapmaya fırsat vermelidir. Denetim otoriteleri, banka ve ana şirket arasında, tüm önemli riskler ve grubu etkileyebilecek diğer konularda dahili raporlama ve iletişimin varlığından emin olmalıdır. (ör. grup çapında yapını-tanı ) Banka veya dahil olduğu grup uluslararası alanda faaliyet gösteriyorsa bankacılık denetim otoriteleri, denetimin verimliliğini artırmak ve denetimden kaynaklanan yükü azaltmak için, diğer otoritelerle işbirliği yapmalı ve bilgi paylaşımında bulunmalıdır. 33 Bankalar şeffaflığı engelleyen ülkelerde veya böyle bir yapıda faaliyet gösteriyorsa, yasal düzenlemelerin, denetim otoritelerinin bankanın analiz ve yetkilendirme sü- 101

18 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 102 recine ilişkin dokümantasyonunu incelemesini, aksaklıklara ve uygunsuz faaliyetlere yönelik önlemler almasını mümkün kılacak şekilde yapılması gerekir. Denetim otoriteleri, denetim çalışmaları sırasında saptadıkları sorunları yönetim kurulu ve yönetime bildirmelidir. 64. Kurumsal yönetim uygulamalarının zayıf olması, denetim otoritesinin ilgisini gerektiren daha önemli sorunların nedeni veya belirtisi olabilir. Denetim otoriteleri bankanın faaliyetlerinin yönetiminin kötüleştiğine dair tüm erken uyarı sinyallerini takip etmelidir. Eğer denetim otoritesi bankanın gerektiği gibi ölçemeyeceği veya kontrol edemeyeceği riskler üstlendiği kanısındaysa yönetim kurulu ve üst yönetimi sorumlu tutmalı ve düzeltici önlemlerin doğru zamanda alınmasını zorunlu kılmalıdır. V. Sağlam Kurumsal Yönetimi Destekleyici Bir Ortamın Oluşturulması 65. Basel Komitesi, kurumsal yönetimin etkinliğinin esas sorumlusunun yönetim kurulu ve üst yönetim olduğuna inanmaktadır. Buna ek olarak, dördüncü bölümde söz edildiği gibi, rehberlikte ve kurumsal yönetim uygulamalarının değerlendirilmesinde, bankacılık denetim otoriteleri önemli bir rol oynamaktadır. Ancak etkin kurumsal yönetimi teşvik edebilecek daha pek çok kişi ve kurum bulunmaktadır: Pay sahipleri: Pay sahibi hakları konusunda bilgi sahibi olarak ve haklarını etkin biçimde koruyarak; Mevduat sahipleri ve diğer müşteriler: Sağlıklı bir biçimde yönetilmeyen bankalarla çalışmayarak; Denetçiler: Denetim mesleğinin ve denetim standartlarının sağlam ve kaliteli olmasını sağlayarak ve yönetim kurulları, üst yönetim ve denetçilerle iletişim içinde olarak; Bankacılık birlikleri: Endüstri ilkelerinin oluşturulması, sağlam uygulamaların belirlenmesi ve yayımlanması konularına ön ayak olarak; Risk danışmanlık firmaları: Bankaların sağlam kurumsal yönetim uygulamalarını yerine getirmelerine yardım ederek; Hükümetler: Yasalar, düzenlemeler, bunların uygulanması ve etkin bir hukuki çerçeve oluşturulması yoluyla; Kredi derecelendirme kuruluşları: Kurumsal yönetim uygulamalarının bankanın risk profiline etkisini değerlendirerek; Sermaye piyasalarını düzenleyici kuruluşlar ve kendi kendini düzenleyen diğer kuruluşlar: Kamuya açıklama ve kote olma koşulları aracılığıyla; Çalışanlar: Yasalara veya ahlâka aykırı uygulamalara dair kaygılarını ya da kurumsal yönetim zafiyetlerine dair diğer kaygılarını ilgililere ileterek. 66. Yukarıda belirtildiği üzere, kurumsal yönetim birtakım hukuki konuların ele alınmasıyla güçlendirilebilir. Aşağıda yer verilen maddeler ele alınabilecek hukuki konular arasındadır: Pay sahiplerinin haklarının korunması ve desteklenmesi; Kuruluşların kurumsal yönetim rollerine açıklık getirilmesi; Kuruluşların yozlaşma ve rüşvetin olmadığı bir ortamda faaliyet göstermelerini sağlanması; Uygun yasalar ve düzenlemeler aracılığıyla yöneticilerin, çalışanların, ve pay sahiplerinin çıkarlarının uyumlu hale getirilmesine yardım edilmesi.

19 Bankacılar Dergisi Bütün bunlar, sağlam kurumsal yönetimi ve denetim otoritesinin konuyla ilgili girişimlerini destekleyecek sağlıklı bir iş ortamı ve hukuki çerçevenin oluşmasını sağlayabilir. 67. Basel Komitesi, bazı ülkelerde kurumsal yönetimin güçlendirilmesinde karşılaşılabilecek zorlukların bilincindedir. Etkin bir hukuki çerçeve ve denetim süreci, yargının bağımsızlığı, verimli sermaye piyasaları gibi konular, kurumsal yönetimin temel çerçevesi ve mekanizmalarıdır. Bunlar ileri ekonomilerde gelişmiş olmasına karşılık, geçiş ekonomilerinin birçoğunda zayıftır veya bulunmayabilir. Faaliyetlerdeki verimliliğin artması, daha düşük maliyetli kaynak elde edilebilmesi ve itibarın sağlamlaştırılması gibi faydalar sağlamak amacıyla, kurumsal yönetim çerçevesi ve mekanizmaları gelişim göstermelidir. Ülkeler, zamanla, düzenleyici mevzuata asgari uyum seviyesinden sağlam bir kurumsal yönetim anlayışına doğru birbirlerinden farklı hızlarda yol alırken; söz konusu gelişimler de bu süreç içerisinde değişim gösterecektir. Dipnotlar 1 Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 1975 yılında Onlar Grubu (G-10) ülkelerinin merkez bankası başkanları tarafından kurulmuş bankacılık denetim otoriteleri komitesidir. Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bankacılık denetim otoriteleri ve merkez bankalarının üst düzey temsilcilerinden oluşur. Genellikle, daimi sekreteryasının bulunduğu Basel, İsviçre deki Uluslararası Ödemeler Bankasında toplanır. 2 Bkz. Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Eylül Bkz. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, Nisan 2004 te gözden geçirilen, Haziran 1999 da ilk olarak yayımlanan metin. OECD ilkeleri Finansal İstikrar Forumunun etkin ve sağlıklı çalışan finansal sistemler için belirlediği 12 temel standarttan biridir. 4 Referans için bkz. OECD, Experiences from the Regional Corporate Governance Roundtables dokümanında, kurumsal yönetimle ilgili terimleri içeren bir sözlük oluşturmuştur, Ancak söz konusu terimlerin kullanımı ülkeler arasında farklılık gösterebilir. 5 Bu dokümanda banka ve bankacılık kuruluşu terimleri ile genel olarak bankalar, banka holdingleri ve ilgili bankanın ulusal denetim otoritesince belirlenen mevzuat kapsamında bankacılık denetim otoriteleri tarafından bir bankacılık grubunun ana şirketi olarak kabul edilen şirketler kastedilmektedir. Bu dokümanda, aksi belirtilmedikçe veya bağlamdan anlaşılmadığı sürece bankalar ve bankacılık kuruluşları arasında bir ayrım bulunmamaktadır. 6 Bkz. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Haziran Örtülü veya açık mevduat garantileri ve bankaların ulusal ekonomi ve mali sistemdeki benzersiz rolü dolayısıyla, denetim otoriteleri, hükümetler ve mevduat sahipleri bankaların menfaat sahipleri arasında yer almaktadır. 8 Uygunluk testlerine ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. Basel Bankacılık Denetim Komitesi dokümanı, Core Principles for Effective Banking Supervision, Eylül 1997 ve Core Principles Methodology, Ekim Bu dokümanın basımı sırasında, temel ilkeler ve metodoloji gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla gözden geçirilmektedir. 9 Etkin kurumsal yönetimin temelleri, Etkin Bankacılık Denetiminin Temel İlkeleri başlıklı dokümanın ikinci bölümünde sözü edilen etkin denetimin önkoşullarına benzerdir. Etkin kurumsal yönetimin temelleri gibi, etkin bankacılık denetiminin önkoşulları da hayati önem taşımaktadır ancak genellikle bankacılık denetim otoritesinin faaliyet alanının ve hukuki yetkilerinin dışındadır. 10 Devletin ortaklık fonksiyonunu yerine getirmesine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, Ekim Bu madde, icrada görevli olan yönetim kurulu üyeleri için geçerli değildir. (örneğin üst yöneticiler) 12 Üyelerin bağımsızlığını teşkil eden unsurlar bir yasal sistemden diğerine farklılık göstermektedir ve bu unsurlara çoğunlukla borsaya kote olma gereksinimleri arasında veya denetim standartlarında yer verilmektedir. Bağımsızlığın temel özelliği, yönetimin veya uygun olmayan dış çıkarların baskısı olmaksızın, tüm gerekli bilgilerin ve görüşlerin dikkate alınmasının ardından sağlıklı biçimde karar alabilme yetisidir. Denetim otoritelerinin yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık veya bağımlılığına ilişkin incelemelerini ne derece sıkı tuttuğu, kısmen, bankayı etkileyebilecek konumda olan taraf veya tarafların ne derece etkili olduğuna bağlıdır. 13 Bazı ülkelerde, dış denetçiler doğrudan pay sahipleri tarafından atanmaktadırlar, yönetim kurulu sadece tavsiyede bulunmaktadır. 103

20 Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Çeviren: Gül Açıkel) 14 Bazı bankalar kurumsal sosyal sorumluluk adı verilen faaliyetler yürütmektedir. Bu dokümanda değerler, davranış kuralları ve etik standartlara yapılan atıfların bu tür faaliyetlerle ilgisi yoktur. 15 Bu, bankaların çalışanlarına kullandırdıkları kredilerde risk bazlı fiyatlama tekniklerini kullanmasını engellemez. 16 Çalışanlara rutin olarak verilen kredilere ilişkin raporlar, örneğin toplu halde veya denetim otoritelerince onaylanmış önemlilik kriterlerine uygun olarak hazırlanabilir. 17 Sözkonusu zorluklar ve bu dokümanda yer verilen ilkeler genelde bankacılık grupları için geçerli olmakla birlikte, düzenlemeye tabi banka holdinglerinin denetim otoriteleri de bunları denetim sürecinde -ulusal mevzuat ve denetim çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde- dikkate alabilir. 18 Eğer banka mali olmayan bir grubun parçasıysa, bankanın yönetim yapısı bankanın güvenli ve sağlıklı bir biçimde işletilmesi sorumluluğunu benimsemeli ve yerine getirmelidir. Eğer banka ile grubun diğer üyeleri arasında işlemler yapılıyorsa, söz konusu işlemler yönetim kurulunun ihtiyatlı politikası ile uyumlu ve şeffaf olmalı ve aradaki mesafe korunmalıdır. Diğer grup şirketleri ile niteliksiz (ör. karşı tarafın sağlamlık düzeyi ve ödeme kapasitesi hakkında şüpheler olduğunda) ya da belli bir amacı olmayan işlemler yürütülmemelidir. Banka, finansal olmayan grup içinde mümkün olduğunca ayrı, bağımsız bir şirket gibi faaliyet göstermelidir. 19 Bkz. Outsourcing in Financial Services, The Joint Forum, Şubat Bkz. Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Eylül Bkz. Internal audit in banks and the supervisor s relationship with auditors, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Ağustos Bkz. The relationship between banking supervisors and banks external auditors, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Ocak Örneğin, Uluslararası Muhasebeciler Fedarasyonu nun Code of Ethics for Professional Accountants adlı yayını. 24 Grubun mali raporlarına ilişkin denetimin görüşünü bildirmekle sorumlu olan baş denetçi, diğer denetçilerin çalışmalarından faydalanabilir. Eğer baş denetçi grubun herhangi bir parçası hakkında yeterli denetim bulgusu elde edemiyorsa, grubun mali raporları hakkındaki görüşünü bildirirken kapsamı daraltmak seçeneğini değerlendirmelidir. 25 Bkz. Compliance and the compliance function in banks, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Nisan Bu dokümanda uyum fonksiyonu ifadesi ile ilgili sorumlulukları yerine getiren personel kastedilmektedir ve belli bir organizasyon yapısı öngörülmemektedir. 26 Bkz. Enhancing Bank Transparency, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Eylül Şeffaflığın bu dokümanda ele alınmasının amacı ulusal veya uluslararası muhasebe standartlarında öngörülenlere benzeyen, yeni bir kamuya açıklama rejimi oluşturmak değildir. Bu dokümanda yer alan şeffaflıkla ilgili bilgiler, Basel II yi benimseyen bankalara zorunlu kılınmış olan açıklamaları tamamlayıcı niteliktedir. 28 Eğer banka imtiyazlı pay sahipleri hakkında bilgi sahibi değilse veya bu bilginin halka açıklanması mümkün değilse, söz konusu bilgiler, en azından, düzenleyici otoriteler veya icra daireleri tarafından ve/veya hukuki yollarla elde edilebilmelidir. 29 Standartların iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (I- ASB), ilgili taraflarla olan işlemlere ilişkin standardı yeniden düzenlemiştir. Söz konusu standartta, ilgili taraflara ilişkin tanımlamalar ele alınmakta ve ilgili taraflarla yapılan işlemlerin bir şirketin finansal performansına etkisinin anlaşılmasının sağlanması amacıyla kamuya yapılan açıklamaların iyileştirilmesi konusuna yer verilmektedir. Ayrıntılar için bkz. IASB International Accounting Standard No. 24, Related Party Disclosures. 30 Bazı ülkelerde, bankalar sadece kısmi veya kısaltılmış mali raporlar sunmakla yükümlüdür. Bu uygulama, mali raporlara ilişkin açıklamaların ve nitel konuların kamuya açıklanmasını kısıtlayabilir; şeffaflığın ve piyasa disiplininin sağlanmasını engelleyebilir. 31 Bu, şeffaflığın yetersizliğinin ve icra mekanizmasının zafiyetinin etkin yönetim ve denetimin önüne geçtiği offshore finans merkezlerinde veya onshore ülkelerde ortaya çıkabilmektedir. 32 Bkz.Customer due diligence for banks, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Ekim Burada bahsedilenler, Basel Bankacılık Denetim Komitesince Mayıs 1983 te yayımlanan Principles for the supervision of banks foreign establishments (Basel Concardat olarak da bilinmektedir.) adlı dokümanla ve denetim otoritelerinin eşgüdümü, ana ülke-ev sahibi ülke denetim otoriteleri hakkında Basel Komitesince yayımlanan diğer dokümanlarla uyumludur. 104

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle EFAMA Davranış ve Etik Kuralları Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle GİRİŞ EFAMA Genel Davranış ve Etik kuralları, Avrupa yatırım fonu endüstrisinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.RGTAD.-II.1-8111 03.10.2001 T.BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kurumsal Yönetim ve Son Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Kurumsal Yönetim ve Son Hükümler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00 Fax : 0232-436

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ *

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ * İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ * I. Etkin Bir Kurumsal Yönetim Çerçevesi Oluşturmak Kurumsal yönetim çerçevesi, şeffaf ve etkin piyasaları teşvik etmeli, hukukun

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER BİRİNCİ KISIM. Amaç ve Kapsam

İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER BİRİNCİ KISIM. Amaç ve Kapsam 31 Mart 2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı: 6827 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İTİBAR RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İstanbul, 23 Şubat 2010 2010/202. Konu: Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

İstanbul, 23 Şubat 2010 2010/202. Konu: Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk. TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU Naim ÇOBAN TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Tüm bileşenler

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar)

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim Komitesi Toplantı Gündemi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Gündem konularının belirlenmesi Komitenin önemli konulara odaklanarak çalışabilmesi için toplantı

Detaylı

b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican ın ve üyeliğe Davut Ökütçü nün getirilmesine;

b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican ın ve üyeliğe Davut Ökütçü nün getirilmesine; Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.04.2012 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı