Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý"

Transkript

1 Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý Tezman Makine Ýthalat Ýhracat Sanayi Ticaret Limited Þirketi Sanayi Cadde Sade Sanayi Sitesi A Blok No:5 Kartal - Ýstanbul T : F : E : W :

2 'den beri, "Tezman Mühendislik Makine San. ve Tic. Ltd. Þti." çatýsý altýnda; zemin güçlendirme, ankraj, sondaj, tünel delgi, madencilik, yatay delgi ve asfalt düzenleme uygulamalarý nda kullanýlan makine ekipmanlarýnýn imalatýný ve satýþýný yapmaktayýz. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<< 2006 yýlýndan beri ise, iç piyasada yeterli deneyime ve üretim kalitesine ulaþmamýzýn verdiði cesaret ve yakaladýðýmýz dinamizm sayesinde, ikinci firmamýz olan "TEZMAN MAKÝNE ÝTHALAT-ÝHRACAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ." ile küresel pazarda saðlam adýmlarla ilerlemekteyiz. Bu firmamýzla, bir yandan uluslararasý piyasada güvenilirliði ve kalitesi kanýtlanmýþ özel ürünlerin ithalatýný gerçekleþtirirken, bir yandan da, yakýn ülkelere ve Avrupa'ya yaptýðýmýz ihracat ile dünyaya Türkiye'nin bu sekörde sahip olduðu potansiyeli gösterebildiðimize inanýyoruz. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ýmalatýmýzda bulunan makine ekipmanlarýný temel olarak; fore kazýk, mini kazýk, sondaj, yatay delgi, jet-grouting pompa ve uygulama ekipmanlarý, tünel açma ve asfalt frezeleme makinelerinin yedek parçalarý ve sahada müþterilerimizin sýkça ihtiyaç duyduðu, bu makinelerle birebir uyumluluk gösteren yüksek kaliteli sarf malzemeleri oluþturmaktadýr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<< ailesi olarak, talaþlý imalat sektöründe edindiðimiz 13 senelik sektör deneyimimizle bilediðimiz kalite ve müþteri memnuniyeti odaklý hizmet politikamýzdan ödün vermeksizin, ihtiyaçlarýnýz için en uygun çözümleri sunacaðýmýzdan eminiz. Zengin ürün stokumuza ve uzman kadromuza güveniyoruz; çünkü biz yýllardýr bu iþi yapýyoruz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< FORE KAZIK EKÝPMANLARI Tungsten Carbide Uçlar ve Tutucu Yuvalarý Fore Kazýk Yedek Parça & Revizyon Grubu Fore Kazýk Vibrasyon Diþlisi Fore Kazýk Vibrasyon Çeneleri MÝNÝ KAZIK ve ANKRAJ EKÝPMANLARI Delik Dibi DTH Tabancalarý (DTH Çekiç) ve Bitleri Tungsten Karbid Kesik Uçlar (Elmas Uç) Kil Augeri (Kil Ogeri) Kaya Augeri (Kaya Ogeri) Kaya Matkabý (Elmas Kaynaklý Mini Kazýk Matkabý) Ankraj Kafasý Ankraj Kamalarý (Gripler) Mini Kazýk Yedek Parça & Revizyon Grubu Hava Su Baþlýðý Fener Mili & Fener Mili Flanþý C6 Vites Diþli Grubu & Pompa Yaðlama Diþlisi SM 14 Rotari Mini Kazýk Yardýmcý Ekipmanlarý Piston Ayak Papucu (Sabitleme Papucu) Tahlisiye Delgi Makinesi Robotu (Yürüyüþ Arabasý) Delgi Makinesi Kulesi MADENCÝLÝK & TÜNEL EKÝPMANLARI Buton Bit ve Adaptörleri Kuyu Dibi Patlatma Deliði (DTH) Delici Ekipmanlarý YATAY SONDAJ EKÝPMANLARI Sonde Housing Pilot Matkabý (Klavuz Deliði Matkaplarý) Yatay Delgi Tarama Kafasý (Geniþletme Baþlýklarý) Boru Çektirmesi Çene Yataðý & Tij Çeneleri Adaptör Çeþitleri (Baðlantý Elemanlarý) SONDAJ EKÝPMANLARI Rotary Sondaj Ekipmanlarý Tricone Rock Bit (Çelik Diþli ve Kobra) Vidye Kron Matkap & Portkronlar Emprenye Elmas Matkap Elmas Vidye Uçlarý -Sekizgen Sondaj Uçlarý Kil Matkabý Burgu (Oger -Auger) Muhafaza Boru Baþlýðý Karotlu Sondaj Ekipmanlarý Vidye Matkap (Muhafaza Çarýklarý) & Portkron Karotiyer Muhafaza Borusu Segman (Sekman) & Yuvalarý (Segman Muhafazalarý) Sondaj Yardýmcý Ekipmanlarý Su Baþlýðý & Su Baþlýðý Mili Manevra Baþlýðý Tahlisiyeler Morset Çeneleri & Morset Çene Civatasý Adaptörler & Manþonlar Zemin Etüdü Ekipmanlarý SPT Takýmý (SPT Karotiyer ve SPT Çarýðý) Shelby Tüpü -Shelby (UD) Tüpleri & Shelby Baþlýðý Þahmerdan Darbe Baþlýðý Sondaj Makine Revizyon Grubu Ürünler Pompa Gömlek Takýmý -Pompa Gömleði & Baþlýðý Rotary Rulman Göbeði Rotary Diþli Takýmý (Aktarma Diþlisi Grubu) JET GROUT EKÝPMANLARI & POMPA PARÇALARI Delgi Uygulamasý Ekipmanlarý Tricone Rockbit Kil Matkaplarý Büyük Tip Testina Küçük Tip Testina Hava Tiji Baðlantý Elemanlarý (Adaptör & Manþonlar) Pompa Sarf Malzemeleri & Yedek Parçalarý Bronz Gömlek (Sarý Gömlekler) Kromlu Piston Sabit Piston Seat Takýmý (Seat, Valf, Disk, Somun, Yay) Çelik Gömlek Body & Gömlekleri (Metax & TW351 / TW352 & 5T) Nozul (Jet Nozzle) Piston Saplamasý & Somunu Baský Pullarý (Sarý & Çelik Baský Pulu) Valf Cover (Kelebek) Baðlantý Flanþý Kelebek Vana Pompa Blok Civatasý Sýzdýrmazlýk Ürünleri (Keçe & O-ring) 5T & 7T Kafa Somunu Jet Grout Pompasý Revizyon Grubu Ürünler 5T Pompa Yaðlama Diþlisi Silo Bas Planet Diþli Grubu Santrifüj Pompa Yýldýzý Jet-Grout Yardýmcý Ekipmanlarý Body Anahtarý Jet Silo Boðaz Kelepçesi Mikser Silo Aktüatörlü Kelebek Vanasý 02

3 JET GROUT EKÝPMANLARI VE POMPA SARF MALZEMELERÝ Sarý Gömlek Sabit Piston Krom Kaplý Piston Piston Saplamasý Çelik Gömlek Aluminyum Tip Testina Jet 2 Testina Krom Kaplý Testina Mili Baðlantý Flanþý Body Civatalarý Piston Saplama Somunu Valf Somunu Valf Disc Valf Yayý Valf Jet Adaptörü Jet Monitörü Body Valf Cover (Kelebek) Valf Seat Kademeli & Konik Kil Matkabý Tahlisiyeler Body Somunu Boðaz Kelepçeleri Tij Kelepçeleri Jet 2 Monitörü Sarý Gömlek Pulu (Sarý) Sarý Gömlek Pulu (Çelik) Keçe & O-Ring

4 SONDAJ EKÝPMANLARI SPT SPT ÇARIKLARI SU BAÞLIKLARI VÝDYELER SEGMANLAR VÝDYELER ADAPTÖRLER ÇENELER POMPA GÖMLEKLERÝ EMPRENYELER PORTKRONLAR KADEMELÝ & KONÝK KÝL MATKABLARI TRICONE ROCKBITLER ( ÇELÝK UÇLU VE KOBRA) MUHAFAZA BAÞLIKLARI 05 TAHLÝSÝYELER AUGER (OGER / BURGU) DÝÞLÝ ÇEÞÝTLERÝ 06

5 YATAY SONDAJ EKÝPMANLARI TARAMA (GENÝÞLETME) BAÞLIKLARI SONDE HOUSE PÝLOT MATKAPLAR BORU ÇEKTÝRME TAHLÝSÝYELER TÝJ ADAPTÖRLERÝ SUB ADAPTÖRLERÝ YATAY DELGÝ ROCKBITLERÝ ÇENELER ÇENE TUTUCULAR DITCH WITCH ÇENELERÝ 07 VERMEER ÇENELERÝ AMERICAN AUGER ÇENELERÝ HANLYMA ÇENELERÝ 08

6 DELGÝ MAKÝNELERÝ ÇENE VE TUTUCULARI C6 ALT ÇENE DITCH WITCH ÇENELERÝ FLOAT TEX ÇENELERÝ EGT & MDT KÝT ÇENELERÝ HANLYMA ÇENELERÝ DITCH WITCH ÇENELERÝ C8 ALT ÇENE SOILMEC KÝT ÇENELERÝ EGT ALT ÇENELERÝ SOILMEC ÇENELERÝ SONDAJ MAKÝNE ÇENELERÝ YATAY SONDAJ ÇENELERÝ MUHAFAZA ÇENELERÝ ATLAS COPCO ÇENELERÝ C8 KÝT ÇENELERÝ SOILMEC KÝT ÇENELERÝ C6 ÇENE TUTUCULARI YATAY SONDAJ ÇENE TUTUCULARI

7 TRICONE ROCK BIT (ÇELÝK DÝÞLÝ ve KOBRA) Uygulama Alanlarý: 1)Su Sondajý, 2)Madencilik, 3)Patlatma Deliði Açma Uygulamalarý, 4)Taþ Ocakçýlýðý, 5)Petrol & Doðalgaz Çýkarma Çalýþmalarý 6)Çeþitli Sivil Mimarlýk Uygulamalarý (Köprü, baraj vs. yapýmý) Rulman Tipleri: Yalýtýlmýþ (Kapalý) Makaralý Rulman & Açýk Makaralý Rulman Kaymalý (Friksiyon) Rulman inch Bit Ölçüleri TRICONE ROCK BIT Tij Baðlantý Ölçüleri (Pin Baðlantýlarý) mm inch mm 3 1/2 ~ 4 1/2 89 ~ /8 API /8 ~ 5 < 118 ~ /8 API /8 ~ 7 3/8 137 ~ /2 API /8 ~ 9 < 194 ~ /2 API /2 ~ 28 < 241 ~ /8 API /4 ~ 28 < 375 ~ /8 API /2 ~ 28 < 470 ~ /8 API

8 DELÝK DÝBÝ DTH TABANCALARI VE BÝTLERÝ DTH Tabanca & Bitleri Tezman DTH (Kuyu Dibi / Delik Dibi) Ekipmanlarý Tabanca Modelleri Çap Aralýðý (inch) Þank Tipleri Düþük Basýnç DTH Tabancalarý (5~7 Bar) Yüksek Basýnç DTH Tabancalarý (7~25 Bar) 2" ~ 8" 3" ~ 8" J, CIR DHD, COP, SD, QL, SF <<<<<<<< DTH Bit serisinde bulunan matkaplarýn, sahip olduklarý özelliklere göre, onlarca modeli bulunmaktadýr. Uygulama türünüze ve ihtiyaçlarýnýza en uygun <<<<<<<<< DTH Tabanca Biti seçimi için aþaðýdaki ölçü aralýklarý, kafa ve þank dizaynlarý listesini inceleyebilir veya <<<<<<<<< satýþ temsilcilerimizden profesyonel destek alabilirsiniz. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Yüksek Basýnçlý & Düþük Basýnçlý Bitler DTH Bit Çap Araligý : 76 ~ 555 mm / 3 ~ 21 7/8" < Kafa Dizaynlarý : Düz yüzey, Ýçbükey (Konkav), < Dýþbükey (Konveks), Kademeli Yüzey. <<<<<<< Þank Tipleri: BR2, BR3 COP32, COP34, COP42, < COP44, COP52, COP54, COP62, COP84 CIR65, < CIR70, CIR80, QT90, CIR110, CIR170, CIR200W, < J100B, CWG76, CWG90, DHD3.5, DHD340A, < DHD350, DHD360, DHD380W, CWG200, QL40, < QL50, QL60, SD4, SD5, SD6, SD8, Mission 40, < Mission 60, Mach 33, Numa 100, XL3, XL4, XL DTH Bit DTH Bit

9 ÜSTTEN DARBELÝ ( TOP HAMMER ) DELÝCÝ EKÝPMANLAR BUTTON BÝT VE BAÐLANTI EKÝPMANLARI BUTTON BÝT ÜRÜN LÝSTESÝ 15 DÝÞ TÝPLERÝ: R22, R25, R32, R38, T38, T45, T51 YÜZ DÝZAYNI: KARBÝD DÝZAYNI: ÞANK DÝZAYNI: Þank Adaptörleri Uzatma Rodlarý DÜZ YÜZEY,ÇUKUR YÜZEY, DIª BÜKEY (KONVEKS), ÝÇ BÜKEY Küresel (K) Uçlu DÜZ SANK ( KANALSIZ) Sivri Uçlu Balistik (BAL) Konik Uçlu RETRAKT ( KANALLI) Manþonlar (Kuplajlar) <<<<<<<< buton bitler, kafa kýsýmlarýna pres yöntemiyle monte edilmiþ yüksek sertlikteki tungsten karbid uçlar (elmaslar) sayesinde aþýnmalara karþý ultra dayanýklýlýk ve yüksek performans gösterir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ýsmini, üzerindeki "buton" karbidlerden alan bu darbeli kaya matkaplarýnýn kullanýldýðý baþlýca uygulama alanlarý þunlardýr: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Tünelcilik, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Madencilik, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Patlatma deliði (blasthole) uygulamarý ve<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Taþ ocaklarý. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< T51 (2") T45 (1 3/4") T38 (1 1/2") R38 (1 1/2") R32 (1 1/8") R28 (1 1/8") R25 (1") R22 (7/8") Diþ Karbid Ölçüleri Aðýrlýk Tipi Yan Merkez Karbid Dizayný mm inch No. mm No. mm kg. lbs /8" K /2" K /8" K /8" /2" /8" /4" /8" " /2" /8" /16" /4" /4" /8" " /8" /16" /4" /4" /8" /8" " " " /4" /4" /2" /2" /2" " /2" /2" /2" /4" " " /2" /2" " /2" /2" /2" " " " /2" /2" /2" " " /2" " " /2" /2" /2" " " " /2" /2" /2" " /2" /2" /2" " " " /2" /2" /2" " " " /2" /2" Ürün Kodu T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R R T Z H 9 R S T Z H 9 R R T Z H 9 R S T Z H 1 0 R R - 1 T Z H 1 0 R R - 2 T Z H 1 2 R S T Z H 9 R S T Z H 1 2 R S T Z H 1 0 R S T Z H 9 R S T Z H 1 4 R S T Z H 9 R S T Z H 1 4 R S T Z H 9 R S T Z H 1 4 R S T Z H 1 0 T S T Z H 9 T S T Z H 9 T R T Z H 1 4 T S T Z H 9 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 7 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R - 1 T Z H 1 4 T R - 2 T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R - 1 T Z H 1 4 T R - 2 T Z H 1 6 T S T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R T Z H 9 T R - 1 T Z H 1 4 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 4 T R T Z H 1 6 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 6 T R T Z H 1 6 T S T Z H 1 6 T R 16

10 TUNGSTEN KARBÝD KAZICI UÇ VE ADAPTÖRLERÝ TUNGSTEN KARBÝD KAZICI UÇ VE ADAPTÖRLERÝ UYGULAMA ALANLARINA GÖRE TUNGSTEN KARBÝD UÇLAR & TUTUCU YUVALARI -Fore Kazýk & Mini Kazýk uygulamalarýnda: Baget (bucket), oger (auger), çarýk (shoe) ve çeþitli mini kazýk kaya matkaplarýnda; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Asfalt Düzenleme uygulamarýnda: Asfalt freze tamburlarýnda; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Kanal Açma (trenching) uygulamalarýnda; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Yatay Sondaj uygulamalarýnda: Tarama Kafalarýnda (geniþletme baþýklarýnda) ve çeþitli pilot matkaplarýnda aþýnmalara karþý direnci artýran yüksek dayanýklý sert sarf malzemeleri olarak kullanýlmaktadýr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "TZ40" serisinde yer alan bu ürün grubumuz hakkýnda detaylý bilgi almak ve bu gruptaki diðer ürünlerimiz için konusunda uzman satýþ temsilcilerimizle irtibat kurunuz. <<<<<<<<<<<<<<< ÜRÜN KODLARI TABLOSU TZ 40 X XX XX XX TEZMAN Tungsten Karbid Kazýcý Uçlar & Adaptörleri serisi 1)Kazýcý Uç (Fisek Grubu) 2)Adaptör (tutucu yuvalar & soketler / holder) 3)Soketli Çarýk Ucu Karbid (Elmas) Çapý Sank Çapý veya "uzunluk X genislik X yükseklik" Dýs Çap 4)Disli Týrnak & Kesik Elmas (kaynak edilebilir elmaslý uçlar) 5)Çarýk Ucu (kaynak edilebilir) 6)Asfalt Kýrýcý Uçlar Fiþek Grubu Kazýcý Uçlar & Tutucu Yuvalarý Þank çap Aralýðý: 11,3 mm / 0,44" - 38 mm / 1,5" TZ (Special) TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

11 TUNGSTEN KARBÝD KAZICI UÇ VE ADAPTÖRLERÝ TZ40360x20x45 Soketli Çarýk Uçlarý & Soketleri (Uç Yuvalarý) Üzerindeki elmas uçlarla güçlendirilmiþ sokete takýlan bu yeni nesil çarýk uçlarý, ileri dizayný ve iri taneli elmaslar sayesinde yüksek performans ve dayanýklýlýk sergiler. Alýþagelmiþ çarýk uçlarýndan farklý olarak, çarýk ucunun kendisi yerine, soket kaynak edilir. Bu sayede, çarýk ucuna "tak-kullan" özelliði kazandýrýlmýþ olur. Bu özel ürün hakkýnda daha detaylý bilgi almak için satýþ birimimizle irtibata geçiniz.<<<<<<<<<<<<<<<<<< TZ40380x50x41 Diþli Týrnaklar & Kesik Elmas Uçlar<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Diþli Elmas Týrnaklar ve Kesik Elmas Uçlar, yatay delgi uygulamalarýnda kullanýlan "tarama kafalarýnda" (geniþletme baþlýklarýnda), ekipman ömrünü ve performansýný artýrmak amacýyla çok sayýda kullanýlan yüksek sertlikteki sarf malzemeleridir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Konik þekillerinden dolayý "konik elmas uç" olarak da bilinen "kesik elmas uçlar", genellikle mini kazýk uygulamasýnda kullanýlan ekipmanlara kaynak edilerek veya çeþitli ankraj ve sondaj matkaplarýnýn uç kýsýmlarýnda kullanýlýr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Her iki ürün grubunda da, uç ölçüleri ve modelleri, uygulama verimliliði ve kullanýlacak ekipmanlara göre çeþitlilik göstermektedir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Kaynak edilebilen bu sert kazýcý uçlarýn çelik gövdelerinin küçük boyutlarýna karþýn, ön kýsmýnda yer alan iri taneli "karbid" (elmas) malzeme sayesinde, uçlarýn kýrýlmalara ve çatlamalara karþý direncini artýrmak ve uygulama zemininde karþýlaþýlabilecek sert cisimlere karþý kusursuz performans gösterir. <<<<<<<<<<< (Bu baþlý altýnda yer alan ürün görsellerine, var olan ürün kodlarýnýn yaný sýra ürün isimleri eklenecektir. Elmaslý Çarýk Uçlarý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Üzerinde daðýnýk olarak yer alan iri taneli elmaslar (tungsten karbid malzeme) ve özel tasarýmý sayesinde uygulama zemininde etkili bir çalýþma sunar. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TZ40574x37x45 Elmas Diþli Týrnak TZ Kesik Elmas Uçlar TZ Asfalt Kýrýcý Uçlar (Asfalt Freze Uçlarý) & Tutucu Yuvalarý TZ TZ TZ

12 21 22

13 JET GROUT EKÝPMANLARI & POMPA PARÇALARI 23 24

14 INTERMAT Middle East 2011 Fuarý (28-30 Mart ) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<, Kalitesini Belgelendirdi <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Mart 2011 tarihleri arasýnda, Birleþik Arap Emirlikleri'nin baþkenti Abu Dhabi'de düzenlenen uluslararasý inþaat ekipmanlarý fuarý INTERMAT Middle East 2011'de katýlýmcý olarak yer alan tek Türk firmasýydýk. Birleþik Arap Emirlikleri'nin yaný sýra, diðer Körfez Ülkeleri'nden gelen ziyaretçiler tarafýndan markamýz ve ürünlerimiz büyük ilgi gördü. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<< ; uluslararasý tanýnýrlýða sahip, Almanya menþeli baðýmsýz denetleme, kontrol ve belgelendirme kuruluþu TÜV SÜD tarafýndan, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem sertifikasý almaya uygun görülmüþtür. Eriþtiðimiz kalite düzeyini belgelendirerek ve kalitemizi baðýmsýz bir uluslararasý belgelendirme kuruluþunun denetimine açarak, <<<<<<, marka deðerinin ve ürün kalitesinin artarak devam ettireceðinin taahhüdünü vermiþtir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< middle east TH March 2011 Abu Dhabi, UAE THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR MACHINERY, MATERIAL & EQUIPMENT FOR CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE ISO 9001 belgesinin dünyaca kabul görüldüðünden, <<<<<<< 'ýn uluslararasý atýlýmlarýna ve marka deðerini geliþtirmesine de katkýda bulunacaðý öngörülmektedir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< BAUMA China 2010 Fuarý (23-26 Kasým) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Kasým 2010 tarihleri arasýnda Shanghai'da düzenlenen BAUMA CHINA 2010 uluslararasý inþaat makineleri ve ekipmanlarý fuarýnda katýlýmcý olarak yer aldýk. Asya ve Orta Doðu ülkelerinden ziyaretçilerin aðýrlýðýný koyduðu fuara onlarca ülkeden 150'000'in üzerinde ziyaretçi katýlýmý gerçekleþti. <<<<<<< olarak; katýlýmcý olarak yer aldýðýmýz ilk uluslararasý fuar olan BAUMA CHINA 2010'da, çeþitli ülkelerden gelen ziyaretçilere markamýzý ve ürünlerimizi ilk elden tanýtarak ihracatçý vasfýmýzý pekiþtirme imkaný yakaladýk. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CONSTRUCTION MACHINERY BUILDING MATERIAL MACHINES CONSTRUCTION VEHICLES AND EQUIPMENT 25 26

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2013-2014 Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 20 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 2012 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Türkiye de yaþýyorum. Yerli Malý na güveniyorum. Yerli Malý kullanýyorum. ASE MAKÝNE A.Þ. Ýnþaat sektöründe teknolojik bir geliþme olan makineli sývacýlýk, ülkemizde çimento ve alçý esaslý hazýr sývayla

Detaylı

Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý

Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý P O L Ý E S T E R Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý 2009 2010 Sürümü hayatýn her alanýnda... 2009 2010 Sürümü poliya_basin_kiti.pdf Metin ve verileri içeren dosya poliya_images.zip

Detaylı

analizboru www.analizboru-valfon.com

analizboru www.analizboru-valfon.com analizboru www.analizboru-valfon.com Teknolojinin Suya analizboru YANGIN FIRE FIGHTING ALT YAPI INFRASTRUCTURE SULAMA IRRIGATION ARITMA WATER TREATMENT ENDÜSTRÝYEL INDUSTRIAL BÝNA ÝÇÝ SANITARY HÝDROLÝK

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod 19141 Rev.A Baský 11/211 2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

S a y ý : 1 5 2 0 1 1-1. Ýþ'te

S a y ý : 1 5 2 0 1 1-1. Ýþ'te S a y ý : 1 5 2 0 1 1-1 Ýþ'te EDÝTÖR C ü n e y t D i v r i þ Ýþ'te EDÝTÖR C ü n e y t D i v r i þ "Ayrýlýðýn en güzel yaný kavuþmaktýr" derler. Uzunca bir aradan sonra dergimizin bu sayýsý ile sizlere

Detaylı

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod 191461 Rev.A

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı