Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 11 ÇG 1 Yeme Bozukluklarýnda Grup Psikoterapisi Uygulamalarý Grup deneyimi : Zerrin Oðlaðu Amaç: Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Yeme Bozukluklarý Programý kapsamýnda sürdürülmüþ olan grup psikoterapisi deneyiminin uygulamalý olarak aktarýlmasý Düzey: Ýleri Hedef Katýlýmcýlar: Genel Yeme Bozukluklarý Bilimsel Çalýþma Birimi tarafýndan düzenlenmiþtir. Yeme bozukluklarýnda (YB) çaðdaþ tedavi ilkeleri multidisipliner ve bütüncül olarak tanýmlanmaktadýr. YB tedavilerinin amaçlarý; 1-Normal, saðlýklý ve kiþiye uygun kiloyu saðlamak ve devam ettirmek 2-Yiyecek kýsýtlamasý veya uygunsuz dengeleyici davranýþlarý durdurmak 3-YB'nun çekirdek belirtilerini (aþýrý deðer verilmiþ düþünce, bozuk biliþsel þemalar vb.) deðiþtirmek, yerine saðlýklý olanlarý koymak 4-Eþ-taný durumlarýný tedavi etmek 5-Akut düzelme sonrasý 5 yýlda relapsý önlemek olarak sýralanabilir (1). YB tedavilerinde temel yaklaþým "basamaklý tedavi" yaklaþýmýdýr. Bu yaklaþýmda; 1-Yoðun Bakým 2-Psikiyatrik Hospitalizasyon 3-Kýsmi Hospitalizasyon 4-Ayaktan Tedavi aþamalarý bulunmaktadýr. Yatarak ve ayaktan uygulanan tedavilerin önemli bir grubunu psikoterapiler oluþturur. Bireysel ve grup tedavileri temel olarak uygulanan psikoterapi yöntemleridir. Bütüncül tedaviler içinde yer alan grup psikoterapilerinin avantajlarý; 1-Umudun aþýlanmasý 2-Bilgi aktarýmý saðlamasý 3-Baþkalarý için bir þey yapýyor olma duygusu yaratmasý 4-Grup baðlýlýðý oluþturmasý 5-Kiþilerarasý iliþkilerin öðrenilmesini saðlamasý olarak sýralanabilir (2). YB'da grup psikoterapilerinin; 1-Hastalarýn kendilerini tanýmalarý ve ifade etmeleri 2-Yalnýz olmadýklarýný anlamalarý 3-Farkýndalýk düzeylerinin artmasý 4-Kiþisel geliþimleri 5-Ruhsal belirtilerin tedavisi için etkin bir yöntem olduðu söylenebilir (3). Bu çalýþma grubunda, bir yeme bozukluklarý grup psikoterapisi deneyimi; psiko-eðitim, biliþsel-davranýþçý tedavi ilkeleri ve kiþilerarasý iliþki zorluklarý ele alýnarak uygulamalý olarak aktarýlacaktýr. Çalýþmanýn hedefi; katýlýmcýlarýn YB'nin temel özellikleri ve grup tedavisi konusunda bilgi sahibi olmasýný ve bir grup terapisi sürecinin bazý seanslarýný yaþantýsal ve interaktif olarak deðerlendirmelerini saðlamaktýr. KAYNAKLAR: 1. Yager J, Andersen A, Devlin M et al: Practice guideline for treatment of patients with eating disorders. American Psychiatric Association. Arlington, Vinogradov S, Yalom ID: Kýsa Süreli Grup Psikoterapileri, Compos Mentis Yayýnlarý, Ankara, Riess H, Dockray-Miller M, Ýntegrative group treatment for bulimia nervosa, Columbia University Press, New York, 2002.

2 05 Ekim 2010 / 16:00 17:30 / Salon 4 ÇG 2 Kiþilik Bozukluklarýný Geliþimsel Boyutuyla Anlamak Çocuklukta baþlayan psikopatolojiler ve kiþilik bozukluðu geliþimindeki rolleri : Emine Zinnur Kýlýç DSM'nin kiþilik bozukluklarýna kesitsel yaklaþýmý taný sisteminin en çok eleþtirilen konularýndan birisidir. Kiþilik bozukluklarýnýn daha iyi anlaþýlmasý ve daha doðru tedavi yaklaþýmlarýnýn geliþtirilebilmesi için çocukluktan itibaren geliþen çoðul yatkýnlýk faktörlerinin boyutsal bir yaklaþým içinde ele alýnmasýnýn daha uygun olacaðýný ileri süren görüþler kiþilik bozukluðu tanýsýnda belirtilerden çok süreçlere odaklanmanýn daha doðru olacaðýný bildirmektedirler. Kiþilik bozukluklarýýn geliþimsel psikopatoloji yaklaþýmý çerçevesinde ele alýnmasý ayrýca öncül iþlev bozukluklarýnýn daha iyi tanýmlanmasý ve koruyucu yaklaþýmlarýn geliþtirilmesini saðlayabilecektir. Böylece katý davranýþ örüntülerinin yerleþmesinden önce tanýnmasý ve tedavisi mümkün olacaktýr. Kiþilik bozukluklarýnýn geliþimsel bir perspektif çerçevesinde incelenmesi, çocukluktan itibaren var olan risk faktörlerinin, yatkýnlýk faktörlerinin ve bu faktörlerin çocuðun içinde yaþadýðý çevre ile etkileþimlerinin ele alýnmasýný gerektirir. Yatkýnlýk ve risk faktörleri biyolojik ya da çevresel olabilir. Çocukluk döneminde belirgin bir patolojiye neden olmadan eriþkinlikte ortaya çýkacak sorunlarýn hazýrlayýcýsý olabilirler. Bu etkenlerin önceden tanýnmasý ve uygun yaklaþýmlarla düzeltilmesi koruyucu ruh saðlýðý açýsýndan gereklidir. Bu konuþmada geliþimsel psikopatoloji yaklaþýmý çerçevesinde kiþilik bozukluklarýnýn geliþimindeki çocukluk dönemine iliþkin süreçler üzerinde durulacaktýr.

3 09 Ekim 2010 / 11:00 12:30 / Salon 4 ÇG 5 Ruh saðlýðýnýn geliþtirilmesinde video kullanýmý : Bülent Coþkun Burada kýsaca "ruh saðlýðýný geliþtirme" olarak kullanýlan, bazý kaynaklarda "ruh saðlýðýný güçlendirme ve geliþtirme" biçiminde de söz edilen kavram, Ýngilizce kaynaklarda "mental health promotion" olarak geçen ifadenin karþýlýðý olarak kullanýlmaktadýr. Bu kavramda saðlam olan özelliklere (güçlü yanlar, beceriler ve yeterlilik duygularýna) vurgu yapýlmakta, genel anlamda kiþinin saðlýklý yönleri üzerinde durularak ruh saðlýðýn güçlendirilmesinden söz edilmektedir. Bu kavram, bazý geçiþmeli alanlarý olsa da ruhsal hastalýklardan korunma kavramýndan farklý bir anlam taþýmaktadýr, ilkinde saðlýðýn oluþmasýyla, ikincisinde de hastalýklarýn nedenleriyle ilgilenilmektedir (Coþkun 2008). Bu çalýþma grubunda, ruh saðlýðýný geliþtirme ve güçlendirme konusunda kullanýlan bir yöntemin (video kullanýmýnýn) örneklerle açýklanmasý ve çalýþma grubuna katýlacaklarýn görüþ ve deðerlendirmeleriyle geliþtirilmesi planlanmaktadýr. Farkýndalýðý arttýrarak ruh saðlýðýný geliþtirme ve güçlendirme çalýþmalarýnda hedef kitle "saðlýklý" kiþilerdir. Bu yöntemle herhangi bir bedensel ya da ruhsal sorunu olan kiþilerle de çalýþýlabilir ancak hastalýk üzerinde durmadan, kiþilerin saðlýklý yanlarý ele alýnarak. Genellikle en az en fazla da kiþilik gruplara uygulanan bu ruh saðlýðýný geliþtirme çalýþmalarý, katýlýmcýlarýn kendi özel yaþantýlarýna deðinmeden hep birlikte seyredilen film, dizi veya belgesel bölümlerindeki etkileþimler aracýlýðýyla "insan iliþkilerini ele almayý", katýlýmcýlarýn "kendilerine ait özellikleri fark etmelerine olanak saðlamayý" temel almaktadýr. Ýlk kez Marmara depremi sonrasýnda çadýr kentlerde baþlatýlan söyleþilerde aile içi iliþkiler ve kiþiler arasý etkileþimler üzerinde durulmaktaydý. Katýlýmcýlarýn söyleþiler sýrasýnda kendilerine ait özel ayrýntýlardan ve aile iliþkilerinden söz ediyor olmalarýndan hareketle o dönem için popüler olan bazý TV dizilerinden kýsa bölümler izlenerek tartýþmalar dizideki kiþilerin iliþkileri üzerine yoðunlaþtýrýldý. Her katýlýmcýnýn dizi karakterleri üzerinden görüþlerini paylaþmalarý, deðerlendirmelerini ve olursa kiþiler arasý iliþkiler açýsýndan önerilerini dile getirmeleri yüreklendiriliyordu. Ayrýca katýlýmcýlara arzu ederlerse, ruhsal destek alabilecekleri yerler hakkýnda da bilgi veriliyordu. Önceleri Kocaeli'nde çadýr kent, prefabrik gibi geçici yerleþim yerlerinde sürdürülen söyleþiler, zamanla kültür merkezi salonlarýnda her ay yapýlan, önceden belirlenmiþ konularýn ele alýndýðý, yerel ve ulusal basýnýn ilgi gösterdiði toplantýlar halini aldý. Bazý etkinliklere dizilerde yer alan sanatçýlarýn da katýldýðý oluyordu. Dizilerin yanýnda filmlerden, belgesellerden kýsa bölümler de kullanýlýyor, söyleþi sonunda yapýlan anketlerle bir sonraki toplantýda ele alýnmasý istenen konular belirleniyor ve katýlýmcýlarýn deðerlendirmeleri göz önüne alýnarak program için yeni düzenlemeler yapýlýyordu. Katýlýmcýlardan alýnan geri bildirimlerde, TV dizilerini artýk daha farklý bir gözle izledikleri, aile içi iliþkilerinde kendilerini daha rahat ve anlaþýlýr biçimde ifade ettikleri, kendileriyle ilgili farkýndalýklarýnda geliþme kaydettikleri dile getirilmekteydi. Yaklaþýk on yýldýr uygulanan bu yöntemin çalýþma grubunda ortaya çýkabilecek görüþ ve deðerlendirmelerle daha da geliþtirilmesi beklenmektedir. Coþkun B. (2008). Ruh Saðlýðýný Geliþtirme ve Güçlendirme. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabý, 1.baský. Çuhadaroðlu Çetin F, Coþkun A, Ýþeri E, Miral S, Motavallý N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F editörler. Hekimler Yayýn Birliði, Ankara; 2008; sayfa

4 09 Ekim 2010 / 13:30 15:00 / Salon 8 ÇG 9 Olgu Tartýþmalarý Üzerinden Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu Bipolar Bozukluk ve Dehb: Olgu Tartýþmalarý : Berna Uluð Bu sunumda genç bir hasta örneði üzerinden çoðul tanýlý durumlar tartýþýlacaktýr. Hasta 24 yaþýnda genç bir kýzdýr. Hastalýk öyküsü lise yýllarýnda yeme bozukluðu belirtileri ile baþlamaktadýr. Geliþimsel öyküsünden, bebeklik, çocukluk ve ergenlik yýllarýnda anksiyete ve hiperaktivite belirtileri olduðu öðrenilmiþtir. 17 yaþýndan sonra þiddeti ve çeþitliliði giderek artan ve oldukça karmaþýk bir yapý gösteren hastalýk belirtileri bir süreç haline gelmiþ ve hastanýn iþlevselliðinde ciddi kayýplara yol açmýþtýr. 1995'den 2005'e ayaktan tedavi merkezlerinde bipolar (BP) tanýsý konan genç hastalarýn oraný yüz binde 25 ten yüz binde 1000'e çýkmýþ durumdadýr (Moreno ve ark. 2007). Yani 40 kat bir artýþ söz konusudur. Ayný dönemde eriþkinlerde bipolar tanýsý konma oranýndaki artýþ ise yalnýzca % 185 tir. DEHB ek tanýsý genç BP hastalarýn üçte birinde, eriþkin BP hastalarýn ise % 3 ünde bulunmaktadýr. Bu bulgular gençlerde BP ve DEHB özellikleri gösteren ek tanýlý durumlarýn önemini ortaya koymaktadýr. Wozniak ve arkadaþlarýnýn 1995'te yayýnladýklarý çalýþma ile BP ve DEHB tanýlarýnýn birlikte bulunduðu çocuk ve ergenlerde hastalýðýn fenomenolojisi üzerine araþtýrmalar ve tartýþmalar baþladý (Pliszka 2009). Hastalýðýn döngüselliði, dönemselliði, hastalýk dönemlerinin özellikleri ve seyir özellikleri gibi konulara odaklanýldý. Çocuklarda eriþkinlerdeki gibi baþlangýcý ve sonu belli manik epizodlar görülmediði gibi, ötimik dönemler de görülmüyordu. Bu durumda yapýlandýrýlmýþ görüþmeler ve yaþam çizelgeleri çok önem kazanýyordu. 2005'te (Kowatch ve ark.) 7 çalýþmayý kapsayan bir meta analiz yapýldý. Bu meta analizin en önemli bulgusu þuydu: öfori ve grandiozitenin varlýðý BP tanýsý için kardinal bulgu olarak þart koþulmuyorsa, hasta grubunda görülme oraný düþüktü (% 13-33). Çocuk ve ergenlerde maninin esas belirtilerinin irritabilite, enerji artýþý, dikkat daðýnýklýðý, basýnçlý konuþma, düþünce uçuþmasý, uyku ihtiyacýnda azalma, muhakeme kusurlarý ve hiperseksüalite olduðu ortaya çýktý. Bunlarýn yaný sýra klinik tabloda ajitasyon, davranýþ bozukluklarý, öfke patlamalarý, saldýrganlýk, duygudurumda oynaklýk ve depresyon ihmal edilemeyecek kadar sýk görülüyordu. Kaynaklar: Kowatch RA, Youngstrom EA, Danielyan A, Findling R (2005) Review and meta analysis of the phenomenology and clinical characteristics of mania in children and adolescents. Bipolar Disorders, 7: Moreno C, Laje G, Blanco C, Jiang H, Schmidt AB, Olfson M (2007) National trends in the outpatient diagnosis and treatment of bipolar disorder in youth. Archives of General Psychiatry, 64: Pliszka SR (2009) Treating ADHD and Comorbid Disorders, New York: The Guilford Press.

5 09 Ekim 2010 / 13:30 15:00 / Salon 8 ÇG 9 Olgu Tartýþmalarý Üzerinden Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu : Cengiz Tuðlu Olgu 1 ÇN, 58 yaþýnda, kadýn, yüksek okul mezunu, bir kurumdan emekli. Önemli bir fiziksel saðlýk sorunu yok. 12 yýl önce eþinden boþanma döneminde aldýðý önemli ve dürtüsel kararlarý ve bunlarý izleyen depresyon dönemi nedeniyle psikiyatri uzmanlarýna baþvurularý olan hasta bipolar bozukluk tanýsý ile ayaktan takiplerle tedavi altýna alýnmýþ. Akut dönem sonrasý dokuz yýldan bu yana lityum koruma tedavisini sürdürüyorken duygudurum bozukluklarý polikliniðimize baþvurusu üzerine takip programýmýza dahil oldu. Bu sunumda hastamýzýn ayýrýcý tanýsý ve iliþkili olarak tedavi süreci tartýþýlacaktýr.

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

DSM-5 Taslak Taný Ölçütlerine Genel bir Bakýþ: "Batý Cephesinde Yeni bir Þey Yok" mu?

DSM-5 Taslak Taný Ölçütlerine Genel bir Bakýþ: Batý Cephesinde Yeni bir Þey Yok mu? DERLEME DSM-5 Taslak Taný Ölçütlerine Genel bir Bakýþ: "Batý Cephesinde Yeni bir Þey Yok" mu? An Overview of the Proposed DSM-5 Diagnostic Criteria: Is "All Quiet on the Western Front"? Vedat Þar 1* 1

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

PB 1 Alkol Baðýmlýlýðý Olan Hastalarda Leptin, Grelin ve Prolaktin Düzeylerinin Deðerlendirilmesi Uður Zeren Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Alkol baðýmlýlýðý, bireyin beden ve ruh saðlýðýný, aile yaþamýný,

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Ayþegül YOLGA TAHÝROÐLU*, Sunay FIRAT**, Rasim SOMER DÝLER***, Ayþe AVCI**** ÖZET Yaygýn geliþimsel

Detaylı

Fobik Bozukluklar. Özet

Fobik Bozukluklar. Özet Fobik Bozukluklar Doç. Dr. Mehmet Z. SUNGUR* Özet Fobiler, neden olarak gösterilen uyaranla orantýlý olmayan þiddette ortaya çýkan anksiyete ve bu abartýlý anksiyete tepkisinin mantýksýz olduðunu bilmesine

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Burhanettin Kaya 1 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ DSÖ ve Dünya Bankasý nýn raporlarýna göre toplumda

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özetleri Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Sözel ve poster bildiri özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði özet sisteminden gönderildiði

Detaylı

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri Can CÝMÝLLÝ*, Burak BAYKARA** ÖZET HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönlerini konu edinen bu yazýda HIV bulaþma riskini arttýran psikiyatrik bozukluklar,

Detaylı

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu #

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Serap Þahinoðlu PELÝN* ÖZET Özellikle klinikte çalýþan hekimin uðraþý sýrasýnda tek baþýna üstesinden gelemediði vakalarda bir baþka hekimden

Detaylı

Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health

Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health Dr. Aysu Duyan Çamurdan* Öz Baþta televizyon olmak üzere bilgi ve teknoloji çaðýnýn evlerin içine kadar taþýdýðý kitle

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

Bir kiþi ya da toplum kendisini ürküten, rahatsýz

Bir kiþi ya da toplum kendisini ürküten, rahatsýz Þizofreni Hastasý Neden Damgalanýr? Prof. Dr. Alp ÜÇOK* Yapýlan bütün araþtýrmalar göstermektedir ki yeryüzündeki insanlarýn hiç biri bir diðerine benzemez, öyleyse bize benzemeyeni, farklý olaný neden

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý:

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý: Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt BOYACIOÐLU* Özet Bu yazýda, kadýnda cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýtýlmasý ve bozukluklarýn hazýrlayýcýsý ya da sürdürücüsü olan etkenlere deðinilerek

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere Yaþlýya ve Demanslý Hastaya Psikososyal Yaklaþým Doç. Dr. Erol GÖKA*, Uz. Dr. Çiðdem AYDEMÝR* A. YAÞLILIKLA ÝLGÝLÝ BAZI TEMEL KONU- LAR Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere yaþlý denileceði oldukça

Detaylı

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý Prof. Dr. Bilgen TANELÝ*, Uz. Dr. Yeþim TANELÝ*, Uz. Dr. Tolga TANELÝ** Özet Depresyon ve anksiyete bozukluklarý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı