YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM VE ORGANİZASYON"

Transkript

1 Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta

2 Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : Baskı Aralık İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Sevgili eşime!..

4 Yazarın Özgeçmişi 1960 Yozgat doğumlu olan yazar, evli ve iki kız babasıdır. Halen 19 Mayıs Üniversitesi nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup, Gazi Üniversitesi İİBF. Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek Lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalında, doktora çalışmasını ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yapmıştır. Yayınlanmış Eserleri: 1. Satış Teknikleri (Adres Yayınları, Aralık 2008). 2. İttihatçı Cavit Bey (Yeditepe Yayınları, Nisan 2010). 3. Yönetimde Değişim ve Değişim Yönetimi Teknikleri (Ekin Yayınları, Şubat 2011), 4. İnsan Kaynakları Yönetimi (Ekin Yayınları, Eylül 2011). 5. Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi (Ekin Yayınları, Kasım 2011). 6. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Ekin Yayınları, Şubat 2012). 7. İttihatçı Cavit Bey (Makale: Liberal Düşüce Dergisi Yıl:9, Sayı: 34, Bahar 2004). 8. Örgütsel Değişim ve Liderlik (Sayıştay Dergisi, Sayı: 80, Ocak-Mart 2011). 9. Kentlerin Siyasi Fonksiyonları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Aralık 2011). 10. Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31/1 Haziran 2012). 11. Değişim Yönetimi Sürecinde İnsan Kaynakları ve Performans Yönetim (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2012). 12. Yozgat İleri Gazetesi Köşe Yazıları ( ).

5 ÖNSÖZ Yönetim insana hizmet etme araçlarından birisi olduğu kadar, güç, kudret, statü ve saygınlık elde etme araçlarından birisidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de yönetim ve organizasyon konusu ilgi çekmektedir. Ancak küreselleşmeyle birlikte yöneticilerden aranan nitelikler hem artmış hem de çeşitlenmiştir. Yöneticiler her şeyin hızla değiştiği ve rekabetin yoğunlaştığı günümüzde, kendilerini yenilemek ve geliştirmek zorunluluğu duymaktadır. Yaşanan değişim ve dönüşüm yeni yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkmasına yol açmakta ve yönetim konusuyla ilgilenenleri yeni arayışlara itmektedir. Örgütler ise artık geleneksel yöntemlerle değişime ayak uydurmakta zorlanmakta ve kendilerini yenileyecek ve dönüştürecek lider yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Bu eser değişime, dönüşüme, yeniliğe ve gelişmeye açık lider yöneticilere ve yönetici adaylarına yararlı olması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu eserin ortaya çıkışı şüphesiz yoğun bir çalışmayı gerektirmiştir. Ancak hayatın akışı içinde böyle bir çalışmanın yapılmasını engelleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bütün engelleri eşimin özverisi ve desteğiyle aştığımı belirtmek zorundayım. Ayrıca yazmam için beni sürekli motive eden ve son okumaları yapan eşime teşekkür kelimesi çok yetersiz kalacağından bu eseri eşime ithaf ediyorum. 12 Eylül 2012 Dr. Polat TUNÇER

6

7 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR A. Yönetim Kavramı Yönetimin Tanımı Yönetimin Amacı Yönetimin Özellikleri Kamu ve Özel Yönetim...7 B. Yönetici Kavramı Yöneticinin Tanımı Yöneticilik ve Liderlik Yöneticinin Özellikleri Yönetsel Düzeyler Yöneticilik Rolleri...19 C. Örgüt Kavramı Örgütün Tanımı Örgütün Özellikleri BÖLÜM YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ A. Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem Antik Çağda Yönetim Orta Çağda Yönetim Sanayi Devrimi ve Etkileri Klasik Öncesi Düşünürler...42

8 viii B. Klasik Yönetim Yaklaşımı Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Yönetim Süreci Yaklaşımı Bürokrasi Yaklaşımı Klasik Yönetimin Diğer Düşünürleri Klasik Yönetim Yaklaşımının Özeti Klasik Yaklaşımın Eleştirisi...81 C. Neoklasik Yönetim Yaklaşımı Neoklasik Yaklaşımın Varsayımları Neoklasik Teorinin Dayandığı Bazı Araştırmalar Neoklasik Anlayışın Temel Teorileri Neoklasik Yaklaşımın Yönetim Düşüncesine Katkıları Neoklasik Teoriye Yöneltilen Eleştiriler D. Modern Yönetim Yaklaşımı Sistem Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı E. Post-Modern Yönetim Yaklaşımı BÖLÜM YÖNETİMİN FONKSİYONLARI A. Planlama Fonksiyonu Plan ve Planlama Kavramı Planlamanın Amacı Planlamanın Özellikleri İyi Bir Planın Özellikleri Planlama Sürecinin Aşamaları Plan Türleri Planlamanın Fayda ve Sakıncaları Planlamayla İlgili Kavramlar B. Örgütleme Fonksiyonu Örgüt ve Örgütleme Kavramı...178

9 ix 2. Örgütleme Süreci Örgütleme İlkeleri Örgüt Yapısını Etkileyen Faktörler Örgütleme İle İlgili Temel Kavramlar Örgütsel Modeller Örgütlerde Bölümlere Ayırma C. Yürütme Fonksiyonu Yürütme Kavramı Etkin Bir Yürütmenin Şartları Yürütmede Ast-Üst İlişkileri Yürütme Aracı Olarak Disiplin D. Koordinasyon Fonksiyonu Tanımı ve İlkeleri Koordinasyon Türleri Koordinasyonun Faydaları Koordinasyon Teknikleri E. Denetim Fonksiyonu Tanımı ve Amacı Denetim Sürecinin Temel Aşamaları Etkin Bir Denetim Sisteminin Özellikleri Denetim Türleri Denetim Biçimleri Denetim Araçları Denetim Alanları BÖLÜM BAĞLANTI SÜREÇLERİ A. İletişim İletişim Kavramı İletişim Süreci ve Unsurları İletişimin Amacı...249

10 x 4. İletişimin Özellikleri İletişim Sürecinde Kaynağı Etkileyen Faktörler Kaynak, Mesaj ve Alıcıda Bulunması Gereken Özellikler İletişim Türleri İletişimi Aksatan Engeller Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi Örgütsel İletişim Biçimleri Örgütsel İletişim Modelleri (Ağları) B. Karar Verme Karar Verme Kavramı Yönetsel Karar Verme Karar Verme Süreci İyi Bir Kararın Nitelikleri Karar Türleri Karar Verme Etkinliğini İyileştirme Yöntemleri C. Liderlik Liderlik Kavramı Lider ve Yönetici Farkı Liderlikte Güç Tipleri Liderlik Tipleri Liderlik Teorileri Çağdaş Liderlik Teorileri D. Motivasyon Motivasyon Kavramı Motivasyon Araçları Motivasyon Süreci Motivasyon Teorileri E. Zaman Yönetimi Zaman Kavramı...348

11 xi 2. Zaman Yönetimi Kavramı Zaman Tuzakları Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri BÖLÜM POST-MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI A. Stratejik Yönetim Strateji Kavramı Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi Stratejik Yönetim Kavramı Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Planlama Stratejik Yönetimin Aşamaları B. Toplam Kalite Yönetimi Kalite Kavramı Toplam Kalite Yönetimi Kavramı Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları Toplam Kalite Yönetiminin Faydaları Toplam Kalite Yönetiminin Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi ve Deming Felsefesi Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Çemberleri C. Kıyaslama (Benchmarking) Kıyaslama Kavramı Kıyaslamanın Özellikleri Kıyaslamanın Amaçları Kıyaslamanın Faydaları Kıyaslama Türleri Kıyaslama İlkeleri D. Değişim Mühendisliği Değişim Mühendisliği Kavramı...397

12 xii 2. Değişim Mühendisliğinin Temel Özellikleri Değişim Mühendisliği İlkeleri Değişim Mühendisliğinde Başarı Koşulları Değişim Mühendisliği Gelişim Süreci E. Örgüt Geliştirme Örgüt Geliştirme Kavramı Örgüt Geliştirmenin Amacı Örgüt Geliştirmenin Temel Unsurları Örgüt Geliştirme Teknikleri Örgüt Geliştirme Süreci F. Öğrenen Örgütler Öğrenen Örgüt Kavramı Öğrenen Örgütün İlkeleri Öğrenen Örgütlerin Özellikleri Öğrenen Örgütlerin Gelişim Aşamaları Örgütsel Öğrenmenin Düzeyleri G. Personel Güçlendirme (Empowerment) Personel Güçlendirme Kavramı Personel Güçlendirmenin Faydaları Personel Güçlendirme Nedenleri Güçlendirmenin Gerçekleştirilmesi Güçlendirmenin Başarı Koşulları H. Örgütsel Küçülme (Downsizing) Örgütsel Küçülme Kavramı Örgütsel Küçülme Yöntemleri Örgütsel Küçülmenin Temel Özellikleri Örgütsel Küçülme Stratejileri Küçülmenin Olumsuz Sonuçları...442

13 xiii 6. BÖLÜM YÖNETİMDE GÜNCEL SORUNLAR VE YÖNETİMİ A. Stres ve Yönetimi Stres Kavramı Stres Kaynakları Stresin Etkileri Stresle Başa Çıkma Teknikleri B. Çatışma ve Yönetimi Çatışma Kavramı Çatışma Nedenleri Çatışma Türleri Çatışmanın Fayda ve Sakıncaları Çatışma Yönetimi Çatışmayı Çözme Yöntemleri C. Kriz ve Yönetimi Kriz Kavramı Kriz Süreci Kriz Yönetimi Kriz Yönetimi Yaklaşımları Kriz Yönetiminde Uygulanan Teknikler Krizin Olumlu Etkileri Krizin Olumsuz Etkileri EKLER Okuma Parçası 1: Yönetim Felsefesi Okuma Parçası 2: Yetki Devri Okuma Parçası 3: Terfî Sebebi Okuma Parçası 4: Zaman Yönetimi Okuma Parçası 5: Gerçek Yönetici Okuma Parçası 6: Örgütleme...493

14 xiv Şekil ve Tablolar Şekil 1: Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırma Şekil 2: Coğrafî Alanlara Göre Bölümlere Ayırma Şekil 3: Müşteriye Göre Bölümlere Ayırma Şekil 4: Mal ve Hizmet Temeline Göre Bölümlendirme Şekil 5: Zamana Göre Bölümlere Ayırma Şekil 6: Süreç ve Araca Göre Bölümlendirme Şekil 7: Karma Örgüt Yapısı Şekil 8: Matriks Örgüt Yapısı Şekil 9: Örgütsel İletişim Modelleri Şekil 10: Liderlik Doğrusundaki Yönetsel Davranışlar Tablo 1: Thompson Modeli...151

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ

Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ Yay n No : 2519 flletme-ekonomi Dizisi : 506 T pk 5. Bas m Eylül 2013 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI Doç. Dr. Kenan AYDIN GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (Örnek Olaylarla) İstanbul, 2012 Yayın No : 2796 İşletme-Ekonomi Dizisi : 550 1. Bası Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-818 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK. İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Öğretim Üyesi. Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK. İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Öğretim Üyesi. Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış Prof. Dr. Mümin ERTÜRK İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış YÖNETİM ve ORGANİZASYON Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve Bologna Süreci Ölçütlerine

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr. Ömer SADULLAH (1. ve 9. Bölüm) Prof. Dr. Cavide UYARGİL (2. ve 5. Bölüm) Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR (3. ve 8. Bölüm) Prof. Dr. A. Oya ÖZÇELİK (4. Bölüm) Prof. Dr. Gönen

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-859 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine

Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine Ayşe Ledün AKDENİZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3201 Hukuk Dizisi

Detaylı

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi Editörler Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım Enerji Diplomasisi İstanbul - 2015 Yay n No : 3244 İşletme-Ekonomi Dizisi : 717 1. Bask Temmuz 2015 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN

ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN I ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN Dr. Ruhet Genç II ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Yay n No : 2250 flletme-ekonomi Dizisi

Detaylı

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ Prm.Gökay KÖKSAL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Yönetim ve Organizasyon Yapısı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Swot Analizi İSTANBUL, 2012 Beta Yay n No : 2669 Sağlık Dizisi

Detaylı

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : 712 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-355 - 5 Copyright Bu kitab

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [Yeni Mevzuat ve Belgeler] doç.dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve

Detaylı