TenCate Geosentetik çözümleri fark yarat r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TenCate Geosentetik çözümleri fark yarat r"

Transkript

1 GEOSYNTHETICS TenCate Geosentetik çözümleri fark yarat r Protective Fabrics Space Composites Aerospace Composites Advanced Armour Geosynthetics Grass

2 HER UYGULAMA Ç N B R TENCATE ÇÖZÜMÜ levler: TS/S SINIFI ROCK PEC SINIFI UYGULAMALAR S: Ay rma F: Filtreleme P: Koruma Yol ve demiryolu yap lar R: Güçlendirme D: Drenaj F SINIFI TENCATE MIRAGRID GX SINIFI Geçici yollar RR: Yol Onar m EC: Erozyon Kontrolü P SINIFI GEOLON PET SINIFI Çal ma platformlar, antiye eri imi Yol bak m PGM & PGM-G SINIFI GEOLON PP SINIFI Çukurlar GEOLON PE SINIFI DN/ DC SINIFI MEGADRAIN SINIFI stinat yap lar Duvarlar & evler ENVIROFELT SINIFI POLYMAT SINIFI Yumu ak zeminlerde dolgular Kaz kl zeminlerde donat l dolgular Barajlar & Hidrolik yap lar Su hazneleri, kat at k sahalar Drenaj yap lar 2 GEOSENTET KLER

3 TenCate toprak yap lar n iç gerilme kuvvetleri ve s lar n izlemeye uygun bilgi sa lamak amac yla geotekstilin performans ile fiber optik teknolojiyi birle tirerek ç r açan bir kombinasyon geli tirmi tir. TenCate GeoDetect, geo izlemenin gelece i. nternet sitemizi ziyaret ediniz: SOLU IILE TEHNICE - Categoriile de produse TenCate geosentetikleri Her durumda tavsiye edilir Belirli ko ullarda kullan l r TS/S s n f F s n f P s n f Rock PEC s n f TenCate Miragrid GX s n f Geolon PET s n f Geolon PP s n f Geolon PE s n f DN/DC s n f PGM & PGM-G s n f Envirofelt CO Polymat S/F R/S D/F R R/S S/F R/S D/F R R R/S S/F R R R R/S oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo RR R/S R R R/D R R/D R EC EC S/F R/S F R EC EC R R R xxxx xxxxxx xxxxx F F P/F xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P R D EC EC xxxxxxxxxxxxxxxx F F D Özel talepler için, lütfen yerel TenCate orta n zla ileti ime geçiniz. GEOSENTET KLER 3

4 AYIRMA, F LTRELEME, KORUMA TS/S F P Geolon PE TS/S SINIFI F SINIFI TS/S geotekstilleri %100 UV dayan ml polipropilen malzemeden üretilmi mekanik ba l, sonsuz lifli örgüsüz ürünlerdir. Faydalar : TS/S in mekanik özellikleri, uygulama s ras nda olu abilecek hasara kar yüksek dayan kl l k, mükemmel hidrolik özellikler ve uzun vadeli üstün performans garantisi verir. Uygulama: TS/S özellikle alt temel stabilizasyonunda ay r c olarak uygundur, bu nedenle her türlü drenaj sistemlerinin yan s ra, yol ve demiryolu in aas nda kullan l r. F filtre matlar ; %100 polipropilen malzemeden üretilmi mekanik ba l, sonsuz lifli, iki katmanl örgüsüz geokompozitlerdir. Faydalar : Lif katmanlar ndan biri filtre olarak, di eri ise filtreye gelebilecek mekanik hasar önlemek üzere koruma katman olarak tasarlanm t r. Optimize edilmi göz aç kl, uzun vadede mükemmel filtre performans sa lar. F matlar özellikle kritik zeminlerin geotekstil filtre özelliklerine çok gereksinim duyulmas halinde veya yüksek mekanik gerilim istendi inde uygundur. Uygulama: F nehir k y lar ve nehir yata n n korunmas nda, k y korumada, toprak slah nda ve set yap m nda kullan l r. 4 GEOSENTET KLER

5 P SINIFI GEOLON PE SINIFI P geotekstil koruma katmanlar %100 UV dayan ml polipropilen malzemeden üretilmi mekanik ba l, sonsuz lifli örgüsüz ürünlerdir. Faydalar : Geolon PE, özellikle uzun vadede yüksek su ak performans gerekti i yerlerde kullan lmak üzere filtreleme amac yla tasarlanm t r. Geolon PE, istenilen boyutlarda paneller eklinde üretilebilmektedir. Uygulama: Drenaj, nehir kenarlar, k y hatlar ve deniz dipleri için erozyon korumas, dalgak ran, ta seti ve barajlar için zemin stabilizasyonu gibi uygulamalarda kullan l r Geolon PE UV dayan ml polietlenden üretilen örgülü geotekstil ürünleridir. Faydalar : Geolon PE, özellikle uzun vadede yüksek su ak performans gerekti i yerlerde kullan lmak üzere filtreleme amac yla tasarlanm t r. Geolon PE, istenilen boyutlarda paneller eklinde üretilebilmektedir. Uygulama: Drenaj, nehir kenarlar, k y hatlar ve deniz dipleri için erozyon korumas, dalgak ran, ta seti ve barajlar için zemin stabilizasyonu gibi uygulamalarda kullan l r Özel talepler için, lütfen yerel TenCate orta n zla ileti ime geçiniz. GEOSENTET KLER 5

6 ZEM N GÜÇLEND RME Rock PEC Geolon PP Geolon PET TenCate Miragrid GX ROCK PEC SINIFI TENCATE MIRAGRID GX SINIFI Rock PEC sonsuz lifli örgüsüz katman ve yüksek mukavemetli polyester iplikten olu an bir geokompozittir. Faydalar : Rock PEC in ay r c özelli i mükemmel yüzeysel su geçirgenli inin yan s ra yüksek çekme dayan m na sahip olmas d r. Ürünün genel kullan m yeri, sa lad drenaj fonksiyonunun zeminin kayma mukavetini artt rd kohezyonlu zeminlerdir ve bu tip yerlerde güçlendirme eleman olarak kullan l r. Örgüsüz bile en yüksek sa laml k özelli i ta yan iplikleri korumas n n yan nda ay rma i levi ile de Rock PEC in ince ve iri taneli zeminlerde kullan labilmesini sa lar. Uygulama: Rock PEC güçlendirilmi zemin yap lar ve alt temel stabilizasyonu için kullan l r. Tencate Miragrid GX, yüksek sa laml k özelli i ta yan polyesterden üretilen ve polimerik kaplamal bir geogriddir. Faydalar : GX dü ük uzamada yüksek mukavemet ve iri taneli zemine kar mükemmel sürtünme özelli i ile karakterizedir. Bu nedenle, genel olarak kohezyonsuz zemin güçlendirilmelerinde kullan l r. Uygulama: GX yol ve demiryolu in aatlar nda alt temel stabilizasyonu için, dolgu i lerinde ev güçlendirilmesi için ve prefabrik beton bloklar ndan yap lanlar da dahil olmak üzere her türlü istinat yap lar için kullan l r. GEOLON PET SINIFI GEOLON PP SINIFI Geolon PET serileri polyester iplikten üretilen örgülü geotekstillerdir. Faydalar : Geolon PET mükemmel sünme ve sürtünme özelliklerine sahiptir. Bu yüksek modüllü geotekstiller zemin yap lar ndaki uzun vadeli deformasyonlar s n rlar. Uygulamalar: Yumu ak zeminlerde, çukur üzerindeki dolgularda ve kaz kl dolgu yap lar nda kullan l r. Geolon PP ler polipropilenden üretilen örgülü geotekstillerdir. Geolon PP su alt uygulamalar için iste e ba l olarak ilmik ve uzun ömürlü katk l olarak da üretilebilmektedir. Faydalar : Geolon PP yüksek çekme mukavemetine, çok dü ük uzamaya ve mükemmel kimyasal dayan kl l a sahiptir. Geolon PP istenilen boyutlarda paneller eklinde üretilebilmektedir. Uygulama: Dalgak ranlar, ta setler, kara ve demir yollar nda zemin stabilizasyonu için kullan l r. 6 GEOSENTET KLER

7 EROZYON KONTROLÜ Envirofelt CO Polymat ENVIROFELT CO SINIFI POLYMAT SINIFI Envirofelt CO %100 do al hindistan cevizi lifinden üretilen do ada çözünebilen, erozyona kar koruyucu matt r. Faydalar : Envirofelt CO, yüzey erozyonunu önleyerek mikroklimay optimize eder ve yamaçlarda bitki örtüsü yeti mesini destekler. Be y la kadar ya am süresi köklerin geli imi s ras nda koruma sa lar. Envirofelt CO daha sonra daimi erozyon koruma i levi görecek olan do al bitki örtüsünü destekler. Uygulama: Envirofelt CO erozyona kar korunmasu gereken tüm yamaçlarda kullan labilir. Polymat erozyona kar koruma matlar, geogrid takviyeli veya takviyesiz, polipropilenden üretilen monofilamanl geomatlard r. Faydalar : Oldukça yüksek bo luk içeri ine sahip yap s, yüzeyin 1 ile 2 cm üstüne takviye yaparak yamaçlardaki yüzey erozyonunu önler ve bitki örtüsü için daimi destek verir. Uygulama: Polymat özellikle kara ve demir yollar boyunca dik yamaçlarda ve dolgularda kullan l r. DN/DC VE MEGADRAIN SINIFI PGM 14 ve PGM-G SINIFI DC, aras nda HDPE geonet olan, tek veya çift taraf filtreleme geotekstiliyle kapl bir drenaj kompozitidir. Faydalar : DC yüksek yük dayan m sayesinde yüksek dolgu veya at k sahalar gibi çok fazla yük alt nda efektif drenaj n gerekti i yerlerde kullan l r. Uygulama alanlar : DC at k sahalar, istinat duvarlar, temeller, tünller ve di er toprak alt yap lar nda drenaj amac yla kullan l r. Megadrain, polipropilen mamül monofilament geomatlar n tek veya çift tarafl olarak filtreleme geotekstilleri (TS) ile kaplanmas ndan olu an drenaj kompozitidir. Faydalar : Oldukça fazla gözenek oran Megadrain e özellikle az yükler alt nda yüksek düzlemsel debi kapasitesi sa lamaktad r. Dolay s yla Megadrain hidrolik fark n az oldu u ya da yüksek kapasiteli drenaj n gerekli oldu u durumlarda kullan l r. Uygulama alanlar : Megadrain genel olarak yüklerin az oldu u teras, oyun alanlar, at k saha kapamalar gibi yatay ekillerde uygulan r. PGM, mekanik ba l sonsuz lifli polipropilenden mamül örgüsüz asfalt keçesidir. Faydalar : PGM, geleneksel yol bak m metodlar na gore daha ekonomiktir. Çekme kuvvetlerini almas, yal t m ve e it seviyede asfaltla ba lanabilme özellikleri sayesinde kullan ld projelerde yans ma çatlaklar n n olu mas n geciktirerek yolun servis ömrünü uzat r. Uygulama alanlar : PGM genellikle so uk asfalt uygulamalar ya da ta t yükünün az oldu u küçük yollar n onar m nda kullan l r. PGM-G, cam elyaf takviyeli asfalt güçlendirme geokompozitidir. Faydalar : PGM-G, temel tabakas sa lam olan her türlü yoldaki asfalt yenileme projesinde kullan labilir. PGM in yal t m ve e it seviyede asfaltla ba lanabilme özelli ine ek olarak cam elyaf takviyesi sayesinde PGM-G geokompozitleri çatlaklar n olu mas n önemli ölçüde azalt r. Uygulama alanlar : PGM-G, yol geni letmesi, beton yollar, havaliman pistleri ya da da l k alanlardaki ek erit projeleri gibi yatay yüklerin çok fazla oldu u projelerde kullan l r. Özel talepler için, lütfen yerel TenCate orta n zla ileti ime geçiniz. GEOSENTET KLER 7

8 GEOSYNTHETICS Tencate Geosynthetics Austria GMBH Schachermayerstrasse 18 A-4021 Linz Austria Tel. +43 (0) Fax +43 (0) , Koninklijke Ten Cate nv ve/veya i tirakleri. Bu bro ür ticari markalar, ticari adlar ve grafik materyal de dahil olmak, ancak bunlarla s n rl olmamak üzere, Koninklijke Ten Cate nv ve/veya onun i tiraklerine (TenCate) ait yasayla korunan tescilli özel bilgiler içermektedir. Bu bro ür içeri inin TenCate nin aç kça belirtilmi yaz l izni olmaks z n herhangi bir biçimde ço alt lmas, da t m ya da sat kesinlikle yasakt r. Bu bro ürde yay mlanan tüm bilgiler mümkün olan en özenli biçimde seçilmi olmakla birlikte, bu bro ür ve/veya içeri inden herhangi bir ekilde bir hak elde edilemez ve TenCate bunun için hiçbir yükümlülü ü kabul etmez. TenCate Geolon, TenCate Rock, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect, TenCate Geotube ve ilgili tüm karakterler, logolar ve ticari adlar Koninklijke Ten Cate nv ve/veya onun i tiraklerinin talep edilmi ve/veya tescillenmi ticari markalar ve/veya ticari logolar d r. TenCate nin aç kça belirtilmi yaz l izni olmaks z n TenCate nin ticari markalar n n, ticari adlar n n ve di er fikri mülkiyet haklar n n kullan lmas kesinlikle yasakt r SAP: V1 - TR - Crédit photos: TenCate Geosynthetics - Jupiter Images North America Europe Asia South America Middle East Australia Africa

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

ÇATI KAPLAMA. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN

ÇATI KAPLAMA. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN ÇATI KAPLAMA SEKTÖR ARA TIRMASI HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN STANBUL T CARET ODASI DI T CARET UBES ARA TIRMA SERV 7 MART 2005 Ç N D E K L E R Sayfa No. 1- ÜRÜN TANIMI... 1 2- ÇATI KAPLAMASININ FONKS

Detaylı

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve 1 G Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve özeni göstermemektedir. Çat sisteminin seçiminde çat örtüsü

Detaylı

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER 2 YOL ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARINDA KULLANILAN

Detaylı

Ho geldiniz. Tekbau Kurulu. Kereb KORKUT - PM

Ho geldiniz. Tekbau Kurulu. Kereb KORKUT - PM Ho geldiniz Tekbau Kurulu Bostik Tarihçe 1889 : Boston Blacking Co. Ayakkab endüstrisine tutkal üretmek amac yla Massachusetts A.B.D. de kuruldu. 1929 : Boston Blacking Co. United Shoe Machinery taraf

Detaylı

PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m

PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bakm 30 YILI AKIN SÜREDR DÜNYA TENCATE ÜZERNE KURULUDUR Bunun çok geçerli bir nedeni var. TenCate, çok çeitli modern inaat mühendislii uygulamalarna yönelik geosentetikler

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7 Deprem: Suçlu Kim? Güler I n guler_isin@elyadal.org Ele tirel - Yarat c Dü ünme ve Davran Ara t rmalar Laboratuvar Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d merkezden ba layarak olu an ani devinim ya

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli

Detaylı

TOPRAöA HAYAT VERMEK.

TOPRAöA HAYAT VERMEK. Dr. Önder KABAŞ TOPRAöA HAYAT VERMEK. Toprak iúleme, bitkisel üretime dayalõ tarõmsal faaliyetlerde ilk aúamadõr. UnutulmamasÕ gerekir ki toprak da kendi içinde yaúamõqõ devam ettirmektdir ve her canlõ

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM KAPSAMINDA NCELENMES EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU

P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU 1 P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU Ç NDEK LER G R 2 PROF LLERE GENEL BAKI 3 P MA SIDING TEMEL ÖZELL KLER 3. Renkler 3.2 Ana Profiller 3.3 Kilitleme Detay 3.4 Yard mc Profiller 4 P MA SIDING MALZ. ve TEÇH

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler

Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler Caner AŞÇIOĞLU, Rüya ŞAMLI Özet- Geli en teknolojiler ve bu teknolojilerin hayat m z kolayla t ran yönleri gün geçtikçe artmaktad r. Ancak yenilikler ve geli

Detaylı

KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER Dünya çapında atık malzemelerin bertarafı önemli

Detaylı