Türkiye kümelenme ülkesi oluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye kümelenme ülkesi oluyor"

Transkript

1 KÜMELENME / CLUSTERING Türkiye kümelenme ülkesi oluyor fiimdilik on küme belirlendi. Tekstil, otomotiv, turizm gibi seramik sektöründe de Eskiflehir, Bilecik ve Kütahya illerinin oldu u s n rlar seramik kümesi içine al nd. Ulusal Kümelenme Politikas n n ve Küme Raporu nun aç klanmas bekleniyor. A Avrupa n n otuz bir ülkesinde yap lan çal flma, ülkelerin yüzde 68 inde ulusal kümelenme politikas bulundu unu, bunlar n alt nda yer alan kümelenme programlar vas tas ile küme gelifltirme ile ilgili uygulamalar n yürütüldü ünü ortaya koyuyor. Kümelenme esas nda günümüz toplumunda kalk nman n temel unsuru bilgi temelli ekonomik yap da innovasyona yönelik üretimin teflviki, bunun yan s ra yerel ekonomik kalk nma ise yerelin yaflam kalitesini bir üst seviyeye ç kartma olarak kabul ediliyor. Türkiye de bu ba lamda bir yandan AB standartlar n yakalamak öte yandan sanayi envanteri ve kümelenme politikalar n haz rlamak için iki y l önce bir çal flma bafllatt. Kümelenme Strateji Belgesi üzerinde çal flmalar ile Ulusal Küme Haritas ve Küme Raporu nun önümüzdeki aylarda aç klanmas bekleniyor. Avrupa Birli i Mali Fonlar ndan finanse edilen Türkiye fl Ten clusters are designated for now. Like in textiles, automotive and tourism, for the ceramics industry, too, area surrounded by the borders of Eskiflehir, Bilecik and Kütahya provinces are included in the ceramic cluster. Announcement of the National Clustering Policy and Cluster Report expected. A A study carried out in thirty one countries of Europe has revealed that there is a national clustering policy in 68 percent of countries and that cluster development practices are in implementation through the clustering programs under such policies. The basic element of development in today s society on the basis of clustering is deemed to be encouragement of innovation oriented production on a knowledge based economic structure and local economic development is described as raising the quality of life of the local to one higher level. Turkey started a study two years ago for, on the one hand, capturing EU standards and on the other hand, to prepare an industry inventory and clustering policies in this context. It is expected that the studies on the Clustering Strategy Document and the National Cluster Map and Cluster Report are announced in the upcoming months. 7 0 Nisan-Haziran 2009 April-June No: 28

2 Turkey becomes a clustering country Kümeleri Gelifltirme Politikas Projesi kapsam nda modele iliflkin çal flmalar n yürütüldü ünü dile getiren D fl Ticaret Müsteflar (DTM) Tuncer Kayalar, projenin üç bileflenden olufltu unu vurguluyor. Projenin ilk bilefleninde, 100 uzman n e itimine yönelik e itim programlar, uluslararas çal flma turlar gibi faaliyetler gerçeklefltiriliyor. Küme politikas n n uygulanmas nda, küme haritalar n n ç kar lmas nda yararlan lacak kaynak not ve rehberleri haz rlan yor. kinci bilefleninde ise Türkiye nin ulusal küme politikas na temel teflkil edecek ve Türkiye deki kümelenme olgusunu uluslararas örnekler fl nda analiz ederek, bu konuda en kapsaml çal flma olacak Kümelenme Strateji Belgesi oluflturuluyor. Projenin üçüncü bilefleninde de öncelikle Ulusal Küme Haritas ve Küme Raporu haz rlan yor. Küme ihtiyaç analizleri yap l yor. Kümelenme istihdam art racak Kayalar, kümelenmenin, yenilik faaliyetini destekleyerek yenili in ticarileflmesini kolaylaflt rd n kaydederek, bu modelin verimlili i ve istihdam art rd n, rekabet ve iflbirli i olana sa lad n söylüyor. Modelin yeni firmalar veya yeni ifl imkanlar n n belirginleflmesini sa lad na dikkat çekerek, tedarikçilere, müflterilere ve destek mekanizmalar na ulafl lmas n, yeni flirketlerin kurulmas n ve yeni ürünlerin ortaya ç kmas n kolaylaflt rd - n kaydediyor. Avrupa da 31 ülkede yap lan araflt rmada, kümelenme politikas n n uygulamaya iliflkin programlar n n üçte ikisinden fazlas nda finansal kayna n ulusal fonlar oldu unu belirliyor. Kümelenme programlar n n yüzde 30 u iflletme ve sanayi, yüzde 33 ü bilim ve teknoloji, yüzde 16 s bölgesel kalk nma amaçl istihdam yaratma gibi konular oluflturuyor. DTM Genel Müdür Yard mc s Altunyald z, ülkelerin küme- Tuncer Kayalar, Undersecretary of Foreign Trade, who states that the studies on the model are being conducted under the Turkey Business Clusters Development Policy financed out of European Union Financial Funds, stresses that the project is comprised of three components. In the first component of the project, training programs addressed to 100 experts and international work tours are being conducted. Source, notes and guides to be utilized in implementation of the cluster policy and preparation of cluster maps are prepared. In the second component, the Cluster Strategy Document, which will be the foundation for Turkey s national cluster policy, to be the most comprehensive study on this subject analyzing the clustering phenomena in Turkey in light of international benchmarks is addressed. In the third component of the project, preparation of the National Cluster Map and Cluster Report is priority. Cluster requirement analyses are also carried out. Clustering will lead to rise in employment Noting that clustering facilitates commercialization innovation, supporting the innovation activities, Kayalar says that this model increases productivity and employment; allowing for competition and collaboration taking place. Drawing attention to the fact that the model allows new firms or new business opportunities to come forward, it facilitates access to customers and support mechanisms, establishment of new companies and launching of new products. In a survey carried out in 31 countries in Europe, in more than two thirds of clustering policy implementation programs, financial resources are national ones. Of clustering programs, 30 percent involve undertakings and the industry, 33 percent science and technology and 16 percent involve creation of employment aiming at regional development. UFT Assistant General Manager Altuny ld z points out that countries implement certain techniques in their clustering policies. 71

3 KÜMELENME / CLUSTERING lenme politikalar nda birtak m yöntemler uygulad klar n söylüyor. ABD yeni teknolojileri destekleme, talya ve ngiltere ise iflsizli i azaltma gibi kümelenme anlay fl ve politikalar n yürütüyor. Eski modelde kümelenmeye devlet teflvik politikalar ile yön verirdi. Yeni modelde ise bütün sektörlerin iflbirli inden bahsediliyor. Bu proje alt milyon Avroluk AB fonlar ndan destekleniyor Mart ay nda Türkiye nin kümelenme politikalar n bitirmeyi amaçl yoruz. K sa anlam yla kümelenme politikalar n politikas d r. Ulusal kümelenme stratejisinin amac n da aç klayan Altunyald z, Türkiye deki kurumlar n dünyadaki ekonomik zorluklarla mücadele edecek gücü kazanmas, iflletmeler aras iflbirli inin artt r lmas n hedef ve politikalar oldu unu söyledi. Türkiye de geliflmifl bölgelerde bir kümelenme politikas oluflturduklar n bunun baflar flans n artt rd n belirten Altunyald z a göre geliflmemifl bölgelerde bu tür politikalar n uygulanmas n n flimdilik yap lmad n sadece sektörlerin belirlendi ini ifade etti. Bu kümelenme politikalar n n hangi flehirlerde hangi sektörlere göre düzenledi ini ise flöyle aktard. Ankara da yaz l m ve makine, Kütahya, Eskiflehir ve Bilecik te seramik sektörü, Konya da otomotiv yan sanayi, Mersin de ifllenmifl g da, Mu la da yat üretimi, Bursa da tekstil, zmir de organik g da, Manisa da elektrik-elektronik ve Marmara da otomotiv sektörleri Türkiye nin yeni kümelenme politikalar d r. Geliflmekte olan bölgelerde de 10 küme ortaya ç kt. Samsun, Çorum, Marafl, Kayseri, Malatya, Antep, Yozgat, Erzurum, Trabzon ve Kars. Bu bölgelerde kümelenme politikas ve yol haritas ç kart lmad sadece analizler yap ld. Bunlar rekabet ve uzmanl k gücü ile ortaya ç kan kümelenmemeler. Türkiye bir kümelenme ülkesi oluyor ve uluslar aras alg gelifliyor diyen Altunyald z, kümelerin yabanc sermaye çekilmesinde önemli hale geldi inin alt n çizdi. Kalk nman n önemli bir ad m olan kümelerin, dayan flma, iflbirli i ve güven gibi unsurlarla birbirine ba land n, bu durumun zor zamanlarda birlikte hareket etme gücü verdi ini söyledi. US conducts clustering concepts and policies regarding supporting new technologies while Italy and UK implement those aiming at decreasing unemployment. In the old model, the government used to guide clustering through incentive policies. Yet, the new model involves collaboration of all sectors. This project is supported out of EU funds worth six million Euros. We are targeting to complete Turkey s clustering policies by March In short, clustering is the policy of policies. Announcing the purpose of the national clustering strategy, Altunyald z says that it is their target and policy to ensure that institutions in Turkey gain the power to fight against economic problems in the world and increasing the collaboration between companies. According to Altunyald z, who comments that they formed a clustering policy in developed regions of Turkey increasing the chance of success and that implementation of such types of policies are not carried out, but only sectors are identified in undeveloped regions. He articulates in what cities, by what sectors these clustering policies are organized, as follows: Turkey s new clustering policies are in the software and machinery industries in Ankara, the ceramics industry in Kütahya, Eskiflehir and Bilecik, the automotive side industry in Konya, processed food in Mersin, yacht building in Mu la, textiles in Bursa, organic food in Izmir, electrical-electronics in Manisa and automotive in Marmara. Ten clusters were identified in the developing regions. Samsun, Çorum, Marafl, Kayseri, Malatya, Antep, Yozgat, Erzurum, Trabzon and Kars. No clustering policy or road map was prepared for these regions but analyses were made. These are clusterings identified through competition and expertise. Altunyald z, who says, Turkey is becoming a country of clusters and the international perception is developing, underscores that clusters have become significant in terms of drawing foreign capital. Altunyald z added that clusters, which are important steps of development, are linked to each other through elements like solidarity, collaboration and trust and this gives rise to concerted action in tough times. Kümelenme nedir? What is clustering? DTM Müsteflar Kayalar kümelenmeyi; ayn bölgede ve ayn ifl kolunda, ayn de er zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle iflbirli i içinde bulunan, ayn zamanda birbirine rakip olan, aralar nda ticari iliflki bulunan iflletmelerin ve onlar destekleyici kurumlar n (üniversiteler, kamu kurulufllar, araflt rma kurulufllar, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta flirketleri, lojistik firmalar gibi) bir araya geldikleri örgütlenme modelleri olarak tan ml yor. DTM Genel Müdür Yard mc s Ziya Altunyald z da, iki y ld r Türkiye nin kümelenme politikalar n n oluflturulmas çal flmalar yürüttüklerini belirterek, sivil toplum kurulufllar n n (STK), akademisyenlerin, kurum ve kurulufllar ile ifl dünyas n n bu çal flmalar n içinde oldu unu söylüyor. Kümelenmenin tarifini de yapan Altunyald z, kümelenme için ayn bölgede ayn istihdam kolunda birbiriyle iflbirli inde bulunan iflletmeler ve destekleyici kurumlar n iflin içinde oldu u bir modeldir diyor. DTM Genel Müdür Yard mc s Ziya Altunyald z UFT Assistant General Manager Undersecretary of Foreign Trade Kayalar defines clustering as organization models in which undertakings, which are engaged in the same region and same line of business in the same value chain, which are in cooperation and at the same time which compete with each other and have business relations and organizations supporting these (universities, public agencies, research organizations, professional organizations, technology and innovation centers, bank, insurance companies and logistics firms) come together. UFT Assistant General Manager Ziya Altuny ld z, stating that they have been carrying out studies on formation of clustering policies in Turkey for two years, says that NGOs, academicians, companies and institutions and agencies and business world are involved in such studies. Altunyald z defines clustering as, A model involving companies collaborating with each other in the same line of business in the same region and supporting agencies. 7 2 Nisan-Haziran 2009 April-June No: 28

4 malat sektörünü koruyun Gavurin Ltd. fiirketi Yönetici Direktörü Paul Miller, yaflad ülke ngiltere nin kümelenme deneyimini aktard. Tedarik zincirinin belirli bir sektörü desteklemek için bir araya gelmesiyle kümelenmenin bafllad n söyleyen Miller, ngiltere den yaz l m ve tekstil sektörü kümelenmeleri hakk nda bilgi verdi. Miller her kümede 1 lider olmal diyerek özel sektörden bir kifliye ihtiyaç oldu unu ve o kümenin eylem odakl bir küme olmas gerekti inin de alt n çizdi. Türkiye deki kümelenme deneyimin ngiltere de yapt klar ile çok yak ndan ilgili oldu unu sözlerine ekleyen Miller, bugün ngiltere nin yaflad en önemli sorunun her sektörü koruyamamak oldu unu söyledi. Miller ngiltere deneyiminden yola ç karak Türkiye nin kümelenme politikas ile ilgili bir de tavsiyede bulundu. malat sektörünü koruyun diyen Miller ngiltere olarak imalat sektörünü koruyamad klar n ve tekstil boyas üreten sadece 1 fabrikalar kald n ve bugün ngiltere nin kümelenme politikas nda s k nt yaflad n belirtti. Gavurin Ltd. fiirketi Yönetici Direktörü Paul Miller Protect the manufacturing sector Gavurin Ltd. Managing Director Paul Miller related the clustering experience in UK where he resides. Miller, noting that clustering started when the supply chain came together to support a specific sector, provided information on the software and textile industry clustering in England. Miller, who says that there should be a leader in each cluster, underscored that there is need for one person from the private sector and that certain cluster must be an action oriented one. Adding that the clustering experience in Turkey is very closely related to what they did in UK, said that today the most important problem UK is facing is not being able to protect all industries. Miller made a recommendation regarding the clustering policy of Turkey based on the British experience. Miller, who said, Protect the manufacturing sector, noted that they were not able to protect the manufacturing sector in England and there is only one plant remaining manufacturing textile dyes, and that UK is having problems in connection with its clustering policy at present. Gavurin Ltd. Managing Director Paul Miller stanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kerem Alkin Istanbul Trade University Social Sciences Institute Director Do ru kümelenme baflar sa lar ABD de Harward üniversitesi Ö retim üyesi Michael Porter n karfl laflt rmal üstünlük yaklafl m yla ortaya ç kt bu kümelenme konusu. Bir ülkedeki lokomotif veya önceli i olan sektörlerin çok iyi yap land - r lmak suretiyle ekonomiye daha fazla destek olmalar n sa layacak bir modelden söz ediyoruz. Türkiye de bu konuda çok güzel çal flmalar yap l yor. Baflar l sonuçlar da elde ediliyor. Turizm gibi. ngiltere ya da baflka bir ülkenin bu konudaki çal flmalar n n kimi baflar s zl klarla sonuçlanmas Türkiye nin de bu konuda ayn baflar s zl yaflayaca anlam na gelmeyebilir. Yap lan kümelenme do ruysa ve baflar l ysa sonuçlar olumlu olabiliyor. Sektörel tercihleri do ru yapmak laz m. Otomotivde bunu yapabilirsiniz, çünkü otomotiv Marmara Bölgesi nde kümelenmifl durumda. Co rafi uzakl klar artt zaman, kümelenme modelini belli bir hat üzerinde tutamazs n z. Proper clustering results in success This subject of clustering came out of the comparative superiority approach of Michael Porter, a member of faculty at Harvard University in USA. We are talking about a model which will ensure that driver or priority sectors in a country contribute more to the economy through very strong structuring. Very nice studies are being carried out in this regard in Turkey with successful results. Like in tourism. It may not mean that Turkey will not be successful in this subject because of certain failures in this area in England or another country. Results may be positive if the clustering is correct and successful. What s important is to make the sectoral choices properly. You can do this in the automotive sector because the automotive industry is already clustered in the Marmara region. You cannot keep the clustering model on a certain line if geographical distances are great. 73

5 MAKALE / ARTICLE Dumlup nar Üniversitesi Seramik Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. skender Ifl k Head, Dumlup nar University Ceramics Engineering Department Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi Projesi Cluster Policy Development Project Kütahya seramik kümesi yol haritas Eskiflehir Bilecik ceramic cluster roadmap Proje ekibi; DTM, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl, KOSGEB, TOBB, TÜB TAK ve T M temsilcilerinin kat l m yla vaka çal flmas yap lacak on küme belirlenmifltir. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Seramik fl Kümesi de çal flma kapsam na dâhil edilen kümelerden biri olmufltur. Ten clusters were designated on which case studies will be performed with the participation of project team; UFT Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ministry of Culture and Tourism, Undersecretariat of State Planning Organization, KOSGEB, TOBB, TÜBITAK and TEA representatives. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Ceramics Business Cluster was one of those included in the study. 74 MMart 2007 de bafllat lan Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi Projesi AB taraf ndan finanse edilmekte ve kümelenme üzerine bir Strateji Belgesi gelifltirilmesi suretiyle Türkiye de ulusal kümelenme politikas n n oluflturulmas na katk sa lamay hedeflemektedir. Proje, D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) taraf ndan uluslararas bir konsorsiyumun teknik deste i ile yürütülmektedir. Projenin üç temel bilefleni bulunmaktad r: Ulusal Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi ve Uygulanmas için Kapasite Gelifltirilmesi (I.Bileflen), Ulusal Kümelenme Politikas na temel teflkil edecek strateji belgesinin gelifltirilmesi (II. Bileflen) ve Küme Haritalama ve Küme Analizi (III. Bileflen). Tüm bileflenler birbirine ba l olmakla birlikte ikinci ve üçüncü bileflen aras ndaki iliflki saha deneyimlerinin ve küme analizi s ras ndaki bulgular n Strateji Belgesi ne uygun bir flekilde yans t labilmesi aç s ndan büyük önem tafl maktad r. III. Bileflen alt nda, on kümede yol haritalar n n haz rlanmas - na karar verilmifltir. Bu kapsamda Proje ekibi; DTM, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl, KOSGEB, TOBB, TÜB TAK ve T M temsilcilerinin kat l m yla vaka çal flmas yap lacak on küme belirlenmifltir. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Seramik fl Kümesi de çal flma kapsam na dâhil edilen kümelerden biri olmufltur. Yol haritalar bir taraftan ifl kümesinin nas l daha rekabetçi olabilece ini ortaya koymay hedeflerken, di er taraftan küme- T The clustering policy development project initiated in March 2007 is being financed by EU, aiming at contributing to creation of a national clustering policy in Turkey by way of developing a Strategy Document on clustering. The project is conducted with the technical support of an international consortium, by Undersecretariat of Foreign Trade (UFT). The project has three basic components: Development of Capacity for Development and Implementation of National Clustering Policy (Component I), Development of Strategy Document to Constitute a Basis for National Clustering Policies (Component II) and Cluster Mapping and Cluster Analysis (Component III). Although all components are interrelated, the connection between the second and third components is of great significance in terms of proper reflection of field experience and findings derived during cluster analysis on the Strategy Document. It has been decided that roadmaps are prepared on ten clusters under component III. In this context, ten clusters were designated on which case studies will be performed with the participation of project team; UFT Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ministry of Culture and Tourism, Undersecretariat of State Planning Organization, KOSGEB, TOBB, TÜBITAK and TEA representatives. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Ceramic Business Cluster was one of those included in the study. Roadmaps aimed at revealing how a business cluster may become competitive, on the other hand, the aim is creation of politi- Nisan-Haziran 2009 April-June No: 28

6 lenme politikas n n gelifltirilmesi sürecine katk sa lamak amac ile politik ve kurumsal önerilerin süreç içerisinde oluflturulmas amaçlanmaktad r. Eskiflehir, Bilecik, Kütahya Seramik fl Kümesi için gelifltirilen yol haritas iflletmeler, kamu kurumlar, sivil toplum kurulufllar, akademik kurumlar, araflt rma kurulufllar ve di er ilgili küme aktörlerinin kat l m ve katk lar ile gelifltirilmifltir. Çal flmalara Kat lan kurum ve kurulufllar n listesi (Alfabetik S ra) Anadolu Üniversitesi, Bien Seramik, Bozoyuk Ticaret ve Sanayi Odas, Dumlup nar Üniversitesi, Eskiflehir Sanayi Odas, Ercan Seramik, Eczac bafl Yap, Herifl Seramik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas, Kütahya Porselen, MDA leri Seramik, Seramik Araflt rma Merkezi, SERFED, Seranit, Sö üt Seramik, Termal Seramik, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Vitra Karo Sanayi ve Yurtbay Seramik Çal flma Süreci Eskiflehir Sanayi Odas n n (ESO) katk lar yla 29 A ustos 2008 tarihinde gerçeklefltirilen tan flma toplant s ile çal flmalar bafllat lm flt r. ESO nun ev sahipli inde gerçekleflen toplant ya proje ile ilgili önemli paydafllar n temsilcileri kat lm flt r. ESO, yol haritas n n gelifltirilmesi sürecinde yerel koordinatör kurulufl olarak isteklili ini ortaya koymufltur. Bir ifl kümesini baflar l bir flekilde analiz edebilmek için ifl kümesini oluflturan firmalar n, ilgili kamu kurulufllar n n, sivil toplum örgütlerinin analiz sürecine etkin kat l m ve bilgi paylaflma konusunda istekli olmalar gerekmektedir. 1 Eylül 2008 den itibaren saha çal flmalar na bafllayan proje ekibi firmalar, kamu kurumlar, sivil toplum kurulufllar ve üniversitelerle mülakatlar gerçeklefltirmifltir. Saha çal flmalar s ras nda çal flma grubu üyelerinin belirlenmesi de hedeflenmifltir. Saha çal flmalar (özellikle ikili firma ve kurum görüflme ve mülakatlar ) çal flma grubu toplant lar s ras nda da devam etmifl ve bu flekilde saha çal flmas n n bulgular n n güçlendirilmesi sa lanm flt r. Saha çal flmalar s ras nda belirlenen küme aktörlerinin kat - l mlar yla oluflturulan küme çal flma gruplar, yol haritas haz rlama sürecinin bel kemi ini teflkil etmifltir. Bu kapsamda 27 Ekim 2008 ve 21 Kas m 2008 tarihlerinde yap lan çal flma grubu toplant lar nda; kümelenme yol haritas n n ana unsular olan (1) ortak vizyon, (2) ifl kümesi stratejisi, (3) ana baflar unsurlar, (4) gerekli yetenek ve kabiliyetler, (5) küme gelifltirme faaliyet plan ve (6) yönetiflim yap s, Proje kapsam nda çal flan dan flmanlar n deste- i ile çal flma grubu üyeleri taraf ndan gelifltirilmifltir. Fark ndal k yaratmak için yürütülen ikinci faaliyet yol haritas sürecinin bafl nda genel kat l ma aç k olarak gerçeklefltirilen Bilgilendirme Semineri dir. Yerel paydafllar, firma ve sivil toplum temsilcilerinin kat l m ile 7 Kas m 2008 de gerçeklefltirilen bilgilendirme seminerinde hem Proje nin tan t m yap lm fl hem de yol haritas sürecinin ayr nt lar kat l mc larla paylafl lm flt r. Bilgilendirme semineri ifl kümesinin ihtiyaçlar n n ifl kümesinin aktörleri ile tart fl ld etkileflimli bir seminer olarak tertip edilmifltir. Nihai raporlar n tamamlanmas na yönelik çal flmalar DTM ve Proje Teknik Destek Ekibi taraf ndan sürdürülmektedir. Çal flmalar n tamamlanmas n müteakip DTM, nihai raporu küme paydafllar na sunacakt r. cal and institutional recommendations during the process for contributing to the process of development of the clustering policy. The roadmap developed for the Eskiflehir, Bilecik, Kütahya Ceramic Business Cluster has been developed with participation and contribution by undertakings, public agencies, NGOs, academic institutions, research institutions and other cluster players. List of companies and organizations participating in activities (In alphabetical order) Anadolu University, Bien Seramik, Bozoyuk Chamber of Trade and Industry, Dumlup nar University, Eskiflehir Chamber of Industry, Ercan Seramik, Eczac bafl Yap, Herifl Seramik, Kütahya Chamber of Trade and Industry, Kütahya Porselen, MDA Ileri Seramik, Ceramic Research Center, SERFED, Seranit, Sö üt Seramik, Termal Seramik, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Vitra Karo Sanayi and Yurtbay Seramik Activity Process With contribution of Chamber of Industry of Eskiflehir (ESO), activities were initiated with the introductory meeting held on August 29, Representatives of important stake holders involved in the project attended the meeting hosted by ESO. ESO has set forth its willingness to be the local coordinator organization in the development process of the roadmap. To analyze a business cluster successfully, the firms forming the business cluster, applicable public agencies and NGOs must be willing in active participation and information sharing regarding the analysis process. The project team, which started field activities starting on September 1, 2008, has held interviews with firms, public agencies, GNOs and universities. Designation of work group members was a target during the field activities. Field activities have continued (specifically bilateral firm and company meetings and interviews) during the work group meetings, allowing reinforcement of the findings of the field study. The cluster work groups created with the participation of cluster players identified during field studies have constituted the backbone of the roadmap preparation process. In this context, at the work group meetings held on October 27, 2008 and November 21, 2008, the main elements of the clustering road map; (1) common vision, (2) business cluster strategy, (3) main achievement elements, (4) required skills and talent, (5) cluster development activity plan and (6) governance structure were developed by the members of the work group with the support of consultants employed in the project. The second activity conducted for creating awareness is the Information Seminar which was held open to public participation at the beginning of the roadmap process. At the information seminar held on November 7, 2008 with participation of representatives of local stakeholders, firms and NGOs; the project was promoted and the details of the roadmap process were shared with participants. The information seminar was organized as an interactive seminar where the needs of the business cluster were discussed with the players in the business cluster. The activities relating to completion of final reports are conducted by UFT and Project Technical Support Team. Upon completion of activities, UFT will present the final report to cluster stakeholders. 75

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB)

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB) Ç NDEK LER CONTENTS Sunufl Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Girifl SosyoEkonomik Geliflmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birli i Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 2006 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT İçindekiler Table of Contents Olağan Genel

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization Eylül-Ekim / September-October 2007/ No.22 Haberler / News Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization 8 Sektör, marka günü için biraradayd Türk seramiklerinin markalaflmas

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel

Detaylı