Türkiye kümelenme ülkesi oluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye kümelenme ülkesi oluyor"

Transkript

1 KÜMELENME / CLUSTERING Türkiye kümelenme ülkesi oluyor fiimdilik on küme belirlendi. Tekstil, otomotiv, turizm gibi seramik sektöründe de Eskiflehir, Bilecik ve Kütahya illerinin oldu u s n rlar seramik kümesi içine al nd. Ulusal Kümelenme Politikas n n ve Küme Raporu nun aç klanmas bekleniyor. A Avrupa n n otuz bir ülkesinde yap lan çal flma, ülkelerin yüzde 68 inde ulusal kümelenme politikas bulundu unu, bunlar n alt nda yer alan kümelenme programlar vas tas ile küme gelifltirme ile ilgili uygulamalar n yürütüldü ünü ortaya koyuyor. Kümelenme esas nda günümüz toplumunda kalk nman n temel unsuru bilgi temelli ekonomik yap da innovasyona yönelik üretimin teflviki, bunun yan s ra yerel ekonomik kalk nma ise yerelin yaflam kalitesini bir üst seviyeye ç kartma olarak kabul ediliyor. Türkiye de bu ba lamda bir yandan AB standartlar n yakalamak öte yandan sanayi envanteri ve kümelenme politikalar n haz rlamak için iki y l önce bir çal flma bafllatt. Kümelenme Strateji Belgesi üzerinde çal flmalar ile Ulusal Küme Haritas ve Küme Raporu nun önümüzdeki aylarda aç klanmas bekleniyor. Avrupa Birli i Mali Fonlar ndan finanse edilen Türkiye fl Ten clusters are designated for now. Like in textiles, automotive and tourism, for the ceramics industry, too, area surrounded by the borders of Eskiflehir, Bilecik and Kütahya provinces are included in the ceramic cluster. Announcement of the National Clustering Policy and Cluster Report expected. A A study carried out in thirty one countries of Europe has revealed that there is a national clustering policy in 68 percent of countries and that cluster development practices are in implementation through the clustering programs under such policies. The basic element of development in today s society on the basis of clustering is deemed to be encouragement of innovation oriented production on a knowledge based economic structure and local economic development is described as raising the quality of life of the local to one higher level. Turkey started a study two years ago for, on the one hand, capturing EU standards and on the other hand, to prepare an industry inventory and clustering policies in this context. It is expected that the studies on the Clustering Strategy Document and the National Cluster Map and Cluster Report are announced in the upcoming months. 7 0 Nisan-Haziran 2009 April-June No: 28

2 Turkey becomes a clustering country Kümeleri Gelifltirme Politikas Projesi kapsam nda modele iliflkin çal flmalar n yürütüldü ünü dile getiren D fl Ticaret Müsteflar (DTM) Tuncer Kayalar, projenin üç bileflenden olufltu unu vurguluyor. Projenin ilk bilefleninde, 100 uzman n e itimine yönelik e itim programlar, uluslararas çal flma turlar gibi faaliyetler gerçeklefltiriliyor. Küme politikas n n uygulanmas nda, küme haritalar n n ç kar lmas nda yararlan lacak kaynak not ve rehberleri haz rlan yor. kinci bilefleninde ise Türkiye nin ulusal küme politikas na temel teflkil edecek ve Türkiye deki kümelenme olgusunu uluslararas örnekler fl nda analiz ederek, bu konuda en kapsaml çal flma olacak Kümelenme Strateji Belgesi oluflturuluyor. Projenin üçüncü bilefleninde de öncelikle Ulusal Küme Haritas ve Küme Raporu haz rlan yor. Küme ihtiyaç analizleri yap l yor. Kümelenme istihdam art racak Kayalar, kümelenmenin, yenilik faaliyetini destekleyerek yenili in ticarileflmesini kolaylaflt rd n kaydederek, bu modelin verimlili i ve istihdam art rd n, rekabet ve iflbirli i olana sa lad n söylüyor. Modelin yeni firmalar veya yeni ifl imkanlar n n belirginleflmesini sa lad na dikkat çekerek, tedarikçilere, müflterilere ve destek mekanizmalar na ulafl lmas n, yeni flirketlerin kurulmas n ve yeni ürünlerin ortaya ç kmas n kolaylaflt rd - n kaydediyor. Avrupa da 31 ülkede yap lan araflt rmada, kümelenme politikas n n uygulamaya iliflkin programlar n n üçte ikisinden fazlas nda finansal kayna n ulusal fonlar oldu unu belirliyor. Kümelenme programlar n n yüzde 30 u iflletme ve sanayi, yüzde 33 ü bilim ve teknoloji, yüzde 16 s bölgesel kalk nma amaçl istihdam yaratma gibi konular oluflturuyor. DTM Genel Müdür Yard mc s Altunyald z, ülkelerin küme- Tuncer Kayalar, Undersecretary of Foreign Trade, who states that the studies on the model are being conducted under the Turkey Business Clusters Development Policy financed out of European Union Financial Funds, stresses that the project is comprised of three components. In the first component of the project, training programs addressed to 100 experts and international work tours are being conducted. Source, notes and guides to be utilized in implementation of the cluster policy and preparation of cluster maps are prepared. In the second component, the Cluster Strategy Document, which will be the foundation for Turkey s national cluster policy, to be the most comprehensive study on this subject analyzing the clustering phenomena in Turkey in light of international benchmarks is addressed. In the third component of the project, preparation of the National Cluster Map and Cluster Report is priority. Cluster requirement analyses are also carried out. Clustering will lead to rise in employment Noting that clustering facilitates commercialization innovation, supporting the innovation activities, Kayalar says that this model increases productivity and employment; allowing for competition and collaboration taking place. Drawing attention to the fact that the model allows new firms or new business opportunities to come forward, it facilitates access to customers and support mechanisms, establishment of new companies and launching of new products. In a survey carried out in 31 countries in Europe, in more than two thirds of clustering policy implementation programs, financial resources are national ones. Of clustering programs, 30 percent involve undertakings and the industry, 33 percent science and technology and 16 percent involve creation of employment aiming at regional development. UFT Assistant General Manager Altuny ld z points out that countries implement certain techniques in their clustering policies. 71

3 KÜMELENME / CLUSTERING lenme politikalar nda birtak m yöntemler uygulad klar n söylüyor. ABD yeni teknolojileri destekleme, talya ve ngiltere ise iflsizli i azaltma gibi kümelenme anlay fl ve politikalar n yürütüyor. Eski modelde kümelenmeye devlet teflvik politikalar ile yön verirdi. Yeni modelde ise bütün sektörlerin iflbirli inden bahsediliyor. Bu proje alt milyon Avroluk AB fonlar ndan destekleniyor Mart ay nda Türkiye nin kümelenme politikalar n bitirmeyi amaçl yoruz. K sa anlam yla kümelenme politikalar n politikas d r. Ulusal kümelenme stratejisinin amac n da aç klayan Altunyald z, Türkiye deki kurumlar n dünyadaki ekonomik zorluklarla mücadele edecek gücü kazanmas, iflletmeler aras iflbirli inin artt r lmas n hedef ve politikalar oldu unu söyledi. Türkiye de geliflmifl bölgelerde bir kümelenme politikas oluflturduklar n bunun baflar flans n artt rd n belirten Altunyald z a göre geliflmemifl bölgelerde bu tür politikalar n uygulanmas n n flimdilik yap lmad n sadece sektörlerin belirlendi ini ifade etti. Bu kümelenme politikalar n n hangi flehirlerde hangi sektörlere göre düzenledi ini ise flöyle aktard. Ankara da yaz l m ve makine, Kütahya, Eskiflehir ve Bilecik te seramik sektörü, Konya da otomotiv yan sanayi, Mersin de ifllenmifl g da, Mu la da yat üretimi, Bursa da tekstil, zmir de organik g da, Manisa da elektrik-elektronik ve Marmara da otomotiv sektörleri Türkiye nin yeni kümelenme politikalar d r. Geliflmekte olan bölgelerde de 10 küme ortaya ç kt. Samsun, Çorum, Marafl, Kayseri, Malatya, Antep, Yozgat, Erzurum, Trabzon ve Kars. Bu bölgelerde kümelenme politikas ve yol haritas ç kart lmad sadece analizler yap ld. Bunlar rekabet ve uzmanl k gücü ile ortaya ç kan kümelenmemeler. Türkiye bir kümelenme ülkesi oluyor ve uluslar aras alg gelifliyor diyen Altunyald z, kümelerin yabanc sermaye çekilmesinde önemli hale geldi inin alt n çizdi. Kalk nman n önemli bir ad m olan kümelerin, dayan flma, iflbirli i ve güven gibi unsurlarla birbirine ba land n, bu durumun zor zamanlarda birlikte hareket etme gücü verdi ini söyledi. US conducts clustering concepts and policies regarding supporting new technologies while Italy and UK implement those aiming at decreasing unemployment. In the old model, the government used to guide clustering through incentive policies. Yet, the new model involves collaboration of all sectors. This project is supported out of EU funds worth six million Euros. We are targeting to complete Turkey s clustering policies by March In short, clustering is the policy of policies. Announcing the purpose of the national clustering strategy, Altunyald z says that it is their target and policy to ensure that institutions in Turkey gain the power to fight against economic problems in the world and increasing the collaboration between companies. According to Altunyald z, who comments that they formed a clustering policy in developed regions of Turkey increasing the chance of success and that implementation of such types of policies are not carried out, but only sectors are identified in undeveloped regions. He articulates in what cities, by what sectors these clustering policies are organized, as follows: Turkey s new clustering policies are in the software and machinery industries in Ankara, the ceramics industry in Kütahya, Eskiflehir and Bilecik, the automotive side industry in Konya, processed food in Mersin, yacht building in Mu la, textiles in Bursa, organic food in Izmir, electrical-electronics in Manisa and automotive in Marmara. Ten clusters were identified in the developing regions. Samsun, Çorum, Marafl, Kayseri, Malatya, Antep, Yozgat, Erzurum, Trabzon and Kars. No clustering policy or road map was prepared for these regions but analyses were made. These are clusterings identified through competition and expertise. Altunyald z, who says, Turkey is becoming a country of clusters and the international perception is developing, underscores that clusters have become significant in terms of drawing foreign capital. Altunyald z added that clusters, which are important steps of development, are linked to each other through elements like solidarity, collaboration and trust and this gives rise to concerted action in tough times. Kümelenme nedir? What is clustering? DTM Müsteflar Kayalar kümelenmeyi; ayn bölgede ve ayn ifl kolunda, ayn de er zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle iflbirli i içinde bulunan, ayn zamanda birbirine rakip olan, aralar nda ticari iliflki bulunan iflletmelerin ve onlar destekleyici kurumlar n (üniversiteler, kamu kurulufllar, araflt rma kurulufllar, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta flirketleri, lojistik firmalar gibi) bir araya geldikleri örgütlenme modelleri olarak tan ml yor. DTM Genel Müdür Yard mc s Ziya Altunyald z da, iki y ld r Türkiye nin kümelenme politikalar n n oluflturulmas çal flmalar yürüttüklerini belirterek, sivil toplum kurulufllar n n (STK), akademisyenlerin, kurum ve kurulufllar ile ifl dünyas n n bu çal flmalar n içinde oldu unu söylüyor. Kümelenmenin tarifini de yapan Altunyald z, kümelenme için ayn bölgede ayn istihdam kolunda birbiriyle iflbirli inde bulunan iflletmeler ve destekleyici kurumlar n iflin içinde oldu u bir modeldir diyor. DTM Genel Müdür Yard mc s Ziya Altunyald z UFT Assistant General Manager Undersecretary of Foreign Trade Kayalar defines clustering as organization models in which undertakings, which are engaged in the same region and same line of business in the same value chain, which are in cooperation and at the same time which compete with each other and have business relations and organizations supporting these (universities, public agencies, research organizations, professional organizations, technology and innovation centers, bank, insurance companies and logistics firms) come together. UFT Assistant General Manager Ziya Altuny ld z, stating that they have been carrying out studies on formation of clustering policies in Turkey for two years, says that NGOs, academicians, companies and institutions and agencies and business world are involved in such studies. Altunyald z defines clustering as, A model involving companies collaborating with each other in the same line of business in the same region and supporting agencies. 7 2 Nisan-Haziran 2009 April-June No: 28

4 malat sektörünü koruyun Gavurin Ltd. fiirketi Yönetici Direktörü Paul Miller, yaflad ülke ngiltere nin kümelenme deneyimini aktard. Tedarik zincirinin belirli bir sektörü desteklemek için bir araya gelmesiyle kümelenmenin bafllad n söyleyen Miller, ngiltere den yaz l m ve tekstil sektörü kümelenmeleri hakk nda bilgi verdi. Miller her kümede 1 lider olmal diyerek özel sektörden bir kifliye ihtiyaç oldu unu ve o kümenin eylem odakl bir küme olmas gerekti inin de alt n çizdi. Türkiye deki kümelenme deneyimin ngiltere de yapt klar ile çok yak ndan ilgili oldu unu sözlerine ekleyen Miller, bugün ngiltere nin yaflad en önemli sorunun her sektörü koruyamamak oldu unu söyledi. Miller ngiltere deneyiminden yola ç karak Türkiye nin kümelenme politikas ile ilgili bir de tavsiyede bulundu. malat sektörünü koruyun diyen Miller ngiltere olarak imalat sektörünü koruyamad klar n ve tekstil boyas üreten sadece 1 fabrikalar kald n ve bugün ngiltere nin kümelenme politikas nda s k nt yaflad n belirtti. Gavurin Ltd. fiirketi Yönetici Direktörü Paul Miller Protect the manufacturing sector Gavurin Ltd. Managing Director Paul Miller related the clustering experience in UK where he resides. Miller, noting that clustering started when the supply chain came together to support a specific sector, provided information on the software and textile industry clustering in England. Miller, who says that there should be a leader in each cluster, underscored that there is need for one person from the private sector and that certain cluster must be an action oriented one. Adding that the clustering experience in Turkey is very closely related to what they did in UK, said that today the most important problem UK is facing is not being able to protect all industries. Miller made a recommendation regarding the clustering policy of Turkey based on the British experience. Miller, who said, Protect the manufacturing sector, noted that they were not able to protect the manufacturing sector in England and there is only one plant remaining manufacturing textile dyes, and that UK is having problems in connection with its clustering policy at present. Gavurin Ltd. Managing Director Paul Miller stanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kerem Alkin Istanbul Trade University Social Sciences Institute Director Do ru kümelenme baflar sa lar ABD de Harward üniversitesi Ö retim üyesi Michael Porter n karfl laflt rmal üstünlük yaklafl m yla ortaya ç kt bu kümelenme konusu. Bir ülkedeki lokomotif veya önceli i olan sektörlerin çok iyi yap land - r lmak suretiyle ekonomiye daha fazla destek olmalar n sa layacak bir modelden söz ediyoruz. Türkiye de bu konuda çok güzel çal flmalar yap l yor. Baflar l sonuçlar da elde ediliyor. Turizm gibi. ngiltere ya da baflka bir ülkenin bu konudaki çal flmalar n n kimi baflar s zl klarla sonuçlanmas Türkiye nin de bu konuda ayn baflar s zl yaflayaca anlam na gelmeyebilir. Yap lan kümelenme do ruysa ve baflar l ysa sonuçlar olumlu olabiliyor. Sektörel tercihleri do ru yapmak laz m. Otomotivde bunu yapabilirsiniz, çünkü otomotiv Marmara Bölgesi nde kümelenmifl durumda. Co rafi uzakl klar artt zaman, kümelenme modelini belli bir hat üzerinde tutamazs n z. Proper clustering results in success This subject of clustering came out of the comparative superiority approach of Michael Porter, a member of faculty at Harvard University in USA. We are talking about a model which will ensure that driver or priority sectors in a country contribute more to the economy through very strong structuring. Very nice studies are being carried out in this regard in Turkey with successful results. Like in tourism. It may not mean that Turkey will not be successful in this subject because of certain failures in this area in England or another country. Results may be positive if the clustering is correct and successful. What s important is to make the sectoral choices properly. You can do this in the automotive sector because the automotive industry is already clustered in the Marmara region. You cannot keep the clustering model on a certain line if geographical distances are great. 73

5 MAKALE / ARTICLE Dumlup nar Üniversitesi Seramik Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. skender Ifl k Head, Dumlup nar University Ceramics Engineering Department Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi Projesi Cluster Policy Development Project Kütahya seramik kümesi yol haritas Eskiflehir Bilecik ceramic cluster roadmap Proje ekibi; DTM, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl, KOSGEB, TOBB, TÜB TAK ve T M temsilcilerinin kat l m yla vaka çal flmas yap lacak on küme belirlenmifltir. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Seramik fl Kümesi de çal flma kapsam na dâhil edilen kümelerden biri olmufltur. Ten clusters were designated on which case studies will be performed with the participation of project team; UFT Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ministry of Culture and Tourism, Undersecretariat of State Planning Organization, KOSGEB, TOBB, TÜBITAK and TEA representatives. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Ceramics Business Cluster was one of those included in the study. 74 MMart 2007 de bafllat lan Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi Projesi AB taraf ndan finanse edilmekte ve kümelenme üzerine bir Strateji Belgesi gelifltirilmesi suretiyle Türkiye de ulusal kümelenme politikas n n oluflturulmas na katk sa lamay hedeflemektedir. Proje, D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) taraf ndan uluslararas bir konsorsiyumun teknik deste i ile yürütülmektedir. Projenin üç temel bilefleni bulunmaktad r: Ulusal Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi ve Uygulanmas için Kapasite Gelifltirilmesi (I.Bileflen), Ulusal Kümelenme Politikas na temel teflkil edecek strateji belgesinin gelifltirilmesi (II. Bileflen) ve Küme Haritalama ve Küme Analizi (III. Bileflen). Tüm bileflenler birbirine ba l olmakla birlikte ikinci ve üçüncü bileflen aras ndaki iliflki saha deneyimlerinin ve küme analizi s ras ndaki bulgular n Strateji Belgesi ne uygun bir flekilde yans t labilmesi aç s ndan büyük önem tafl maktad r. III. Bileflen alt nda, on kümede yol haritalar n n haz rlanmas - na karar verilmifltir. Bu kapsamda Proje ekibi; DTM, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl, KOSGEB, TOBB, TÜB TAK ve T M temsilcilerinin kat l m yla vaka çal flmas yap lacak on küme belirlenmifltir. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Seramik fl Kümesi de çal flma kapsam na dâhil edilen kümelerden biri olmufltur. Yol haritalar bir taraftan ifl kümesinin nas l daha rekabetçi olabilece ini ortaya koymay hedeflerken, di er taraftan küme- T The clustering policy development project initiated in March 2007 is being financed by EU, aiming at contributing to creation of a national clustering policy in Turkey by way of developing a Strategy Document on clustering. The project is conducted with the technical support of an international consortium, by Undersecretariat of Foreign Trade (UFT). The project has three basic components: Development of Capacity for Development and Implementation of National Clustering Policy (Component I), Development of Strategy Document to Constitute a Basis for National Clustering Policies (Component II) and Cluster Mapping and Cluster Analysis (Component III). Although all components are interrelated, the connection between the second and third components is of great significance in terms of proper reflection of field experience and findings derived during cluster analysis on the Strategy Document. It has been decided that roadmaps are prepared on ten clusters under component III. In this context, ten clusters were designated on which case studies will be performed with the participation of project team; UFT Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ministry of Culture and Tourism, Undersecretariat of State Planning Organization, KOSGEB, TOBB, TÜBITAK and TEA representatives. Eskiflehir, Kütahya, Bilecik Ceramic Business Cluster was one of those included in the study. Roadmaps aimed at revealing how a business cluster may become competitive, on the other hand, the aim is creation of politi- Nisan-Haziran 2009 April-June No: 28

6 lenme politikas n n gelifltirilmesi sürecine katk sa lamak amac ile politik ve kurumsal önerilerin süreç içerisinde oluflturulmas amaçlanmaktad r. Eskiflehir, Bilecik, Kütahya Seramik fl Kümesi için gelifltirilen yol haritas iflletmeler, kamu kurumlar, sivil toplum kurulufllar, akademik kurumlar, araflt rma kurulufllar ve di er ilgili küme aktörlerinin kat l m ve katk lar ile gelifltirilmifltir. Çal flmalara Kat lan kurum ve kurulufllar n listesi (Alfabetik S ra) Anadolu Üniversitesi, Bien Seramik, Bozoyuk Ticaret ve Sanayi Odas, Dumlup nar Üniversitesi, Eskiflehir Sanayi Odas, Ercan Seramik, Eczac bafl Yap, Herifl Seramik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas, Kütahya Porselen, MDA leri Seramik, Seramik Araflt rma Merkezi, SERFED, Seranit, Sö üt Seramik, Termal Seramik, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Vitra Karo Sanayi ve Yurtbay Seramik Çal flma Süreci Eskiflehir Sanayi Odas n n (ESO) katk lar yla 29 A ustos 2008 tarihinde gerçeklefltirilen tan flma toplant s ile çal flmalar bafllat lm flt r. ESO nun ev sahipli inde gerçekleflen toplant ya proje ile ilgili önemli paydafllar n temsilcileri kat lm flt r. ESO, yol haritas n n gelifltirilmesi sürecinde yerel koordinatör kurulufl olarak isteklili ini ortaya koymufltur. Bir ifl kümesini baflar l bir flekilde analiz edebilmek için ifl kümesini oluflturan firmalar n, ilgili kamu kurulufllar n n, sivil toplum örgütlerinin analiz sürecine etkin kat l m ve bilgi paylaflma konusunda istekli olmalar gerekmektedir. 1 Eylül 2008 den itibaren saha çal flmalar na bafllayan proje ekibi firmalar, kamu kurumlar, sivil toplum kurulufllar ve üniversitelerle mülakatlar gerçeklefltirmifltir. Saha çal flmalar s ras nda çal flma grubu üyelerinin belirlenmesi de hedeflenmifltir. Saha çal flmalar (özellikle ikili firma ve kurum görüflme ve mülakatlar ) çal flma grubu toplant lar s ras nda da devam etmifl ve bu flekilde saha çal flmas n n bulgular n n güçlendirilmesi sa lanm flt r. Saha çal flmalar s ras nda belirlenen küme aktörlerinin kat - l mlar yla oluflturulan küme çal flma gruplar, yol haritas haz rlama sürecinin bel kemi ini teflkil etmifltir. Bu kapsamda 27 Ekim 2008 ve 21 Kas m 2008 tarihlerinde yap lan çal flma grubu toplant lar nda; kümelenme yol haritas n n ana unsular olan (1) ortak vizyon, (2) ifl kümesi stratejisi, (3) ana baflar unsurlar, (4) gerekli yetenek ve kabiliyetler, (5) küme gelifltirme faaliyet plan ve (6) yönetiflim yap s, Proje kapsam nda çal flan dan flmanlar n deste- i ile çal flma grubu üyeleri taraf ndan gelifltirilmifltir. Fark ndal k yaratmak için yürütülen ikinci faaliyet yol haritas sürecinin bafl nda genel kat l ma aç k olarak gerçeklefltirilen Bilgilendirme Semineri dir. Yerel paydafllar, firma ve sivil toplum temsilcilerinin kat l m ile 7 Kas m 2008 de gerçeklefltirilen bilgilendirme seminerinde hem Proje nin tan t m yap lm fl hem de yol haritas sürecinin ayr nt lar kat l mc larla paylafl lm flt r. Bilgilendirme semineri ifl kümesinin ihtiyaçlar n n ifl kümesinin aktörleri ile tart fl ld etkileflimli bir seminer olarak tertip edilmifltir. Nihai raporlar n tamamlanmas na yönelik çal flmalar DTM ve Proje Teknik Destek Ekibi taraf ndan sürdürülmektedir. Çal flmalar n tamamlanmas n müteakip DTM, nihai raporu küme paydafllar na sunacakt r. cal and institutional recommendations during the process for contributing to the process of development of the clustering policy. The roadmap developed for the Eskiflehir, Bilecik, Kütahya Ceramic Business Cluster has been developed with participation and contribution by undertakings, public agencies, NGOs, academic institutions, research institutions and other cluster players. List of companies and organizations participating in activities (In alphabetical order) Anadolu University, Bien Seramik, Bozoyuk Chamber of Trade and Industry, Dumlup nar University, Eskiflehir Chamber of Industry, Ercan Seramik, Eczac bafl Yap, Herifl Seramik, Kütahya Chamber of Trade and Industry, Kütahya Porselen, MDA Ileri Seramik, Ceramic Research Center, SERFED, Seranit, Sö üt Seramik, Termal Seramik, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Vitra Karo Sanayi and Yurtbay Seramik Activity Process With contribution of Chamber of Industry of Eskiflehir (ESO), activities were initiated with the introductory meeting held on August 29, Representatives of important stake holders involved in the project attended the meeting hosted by ESO. ESO has set forth its willingness to be the local coordinator organization in the development process of the roadmap. To analyze a business cluster successfully, the firms forming the business cluster, applicable public agencies and NGOs must be willing in active participation and information sharing regarding the analysis process. The project team, which started field activities starting on September 1, 2008, has held interviews with firms, public agencies, GNOs and universities. Designation of work group members was a target during the field activities. Field activities have continued (specifically bilateral firm and company meetings and interviews) during the work group meetings, allowing reinforcement of the findings of the field study. The cluster work groups created with the participation of cluster players identified during field studies have constituted the backbone of the roadmap preparation process. In this context, at the work group meetings held on October 27, 2008 and November 21, 2008, the main elements of the clustering road map; (1) common vision, (2) business cluster strategy, (3) main achievement elements, (4) required skills and talent, (5) cluster development activity plan and (6) governance structure were developed by the members of the work group with the support of consultants employed in the project. The second activity conducted for creating awareness is the Information Seminar which was held open to public participation at the beginning of the roadmap process. At the information seminar held on November 7, 2008 with participation of representatives of local stakeholders, firms and NGOs; the project was promoted and the details of the roadmap process were shared with participants. The information seminar was organized as an interactive seminar where the needs of the business cluster were discussed with the players in the business cluster. The activities relating to completion of final reports are conducted by UFT and Project Technical Support Team. Upon completion of activities, UFT will present the final report to cluster stakeholders. 75

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1 Avrupa

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

enveripab Konferansı

enveripab Konferansı enveripab Konferansı Seppo Silvonen, Ekip Lideri enveripab-projesinin tanıtımı Hotel Midi, Ankara 29.4.2008 enveripab ın Amaçları Binalarda enerji verimliliğini geliştirmek amacı ile belirli kapasitedeki

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

14/2002 AB. ışmanlık k hizmeti verilmesine dair başar ru.

14/2002 AB. ışmanlık k hizmeti verilmesine dair başar ru. METALİTSİ KNSB SENDİKA FEDERASYONU * Proje VS/2009/0484 2009 09-2010 Bilgilendirme ve danış ışmanlık k fikrinden işçi i i ve çalışanların n fiiliyatta bilgilendirilmesi ve danış ışmanlık k hizmeti verilmesine

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Biz Kimiz? Who are we?

Biz Kimiz? Who are we? Biz Kimiz? Who are we? Kuruluşumuz, alanında uzman ve deneyimli kişilerle takım ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibimiz, 2000 yılından beri binlerce kişiye farklı konularda eğitimler vermiş,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı