TG 5 ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 5 ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TG 5 ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 05 ÖABT / SÖ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TG 5. İlk olarak işaretler incelenir. 4 () :( ):( )... : : + = +. En küçük tam sayı değerini alması için ifade tam kare hâline getirilmelidir. 4 + y 0+ y S S S 9 :( ) :( )... + : + : = & ( ) : : 5 + y + : y: & ( ) : : y + : y: 6+ 6 S 4 4 () :( ):( ) 9 :( ) :( ) 4 + : : : = : : : + 4 = & ( 5) + ( y+ 6) İki kare toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri 0 olacaktır. ( 5) + ( y+ 6) = = 0 Yamuğun alan özelliği s : s = s : s ve s = s olacaktır. 4 D C = = 8 8 = bulunur. 5 = 0 5 = ve y + 6 = 0 y =6 5 : y = :(6) =5 bulunur. K A H B & & AADK ( ) = ACKB ( ) & & AADK ( ) = ADKC ( ): AAKB ( ) & AADK ( ) = 9: 6 & & AADK ( ) = ACKB ( ) = 8 cm Alan( ABCD) = = 8 cm dir. A( ABCD) = AB + DC : DH = : 5 8 =. y = ( y) : ( + y) iki kare farkı açılımından yararlanılır. = _ i :_ 4 4+ i : + = 4 _ 4+ i : + = 6 _ 4+ i : + = : + = _ i : _ + i = _ i = 44 = = 4. y y = : y : y : y = sonucu ortaya ç kar. y Eşitsizliklerinin ( ) inci kuvvetleri alınır. d < n ve d < y n < ve 7 > olacakt r. y için (): /5 < y & 5 > İki eşitsizlik taraf tarafa toplanır. & 7 > y y 5 > + = 0, 8 bulunur. = bulunur. > y En büyük tam sayı değeri olur.

4 05 ÖABT / SÖ TG 5 6. A 60 T O A v B K C 7. E seçeneğinde bilgi yanlışlığı vardır. Divanı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış ancak mesnevi nazım biçimiyle değil koşma nazım biçimiyle ve Harezm Türkçesiyle değil Hakaniye (Karahanlı) Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Diğer seçeneklerdeki bilgilerde yanlışlık yoktur. 0. A seçeneğindeki olur olmaz ikileme öbeğini sıfat fiil oluştururken diğer seçeneklerdeki ikileme öbeklerini zarf fiiller oluşturmuştur. salına salına, kalkıp kalkıp, anlamadan sormadan, sere serpe ikilemeleri zarf fiiller oluşturmuştur. O noktasından T ve K noktalarına doğrular çizilir ve eşkenar üçgenler oluşturulur. & & : AOKT ( ) = ABTK ( ) = = br 4 & OTK dilim alan = A( OTK) + A r : : = + A r = + A r A = d n br olur. & Taral Alan = A( BTK) ([ TK] do rusu ile % TK yay aras nda = A = r d n r = d n br bulunur. kalan alan) 8. Soru kökünde, verilen parçalardan hangisinde hâkim (ilahi) bakış açısına başvurulduğunu bulmamız istenmiş. Hâkim bakış açısı, her şeyi bilen egemen bakış açısıdır. Olayın anlatılmasında, anlatıcının her şeyi gördüğü, bildiği bakış açısıdır. Bu bilgilerden hareketle B seçeneğindeki parçada, hâkim (ilahi) bakış açısına başvurulduğuna ulaşabiliriz. B deki parçada anlatıcının kişisel görüşüne ve III. tekil kişili anlatıma başvurulmuştur.... azgın dere,... kımıldayan bir post gibiydi. ve... bilemezler ki bu postun onları yutup uzaklara sürükleyeceğini sözlerinde, anlatıcının gelecek i görüp bildiği yargısına ulaşabiliriz. A, C ve E seçeneklerinde kahraman anlatıcının bakış açısı na, D de ise gözlemci anlatıcıya ait bakış açısı na başvurulmuştur.. Öncülde verilen açıklamada, bazı belirtili ad tamlamalarında sadece tamlayanın ek aldığı (ın, in, un, ün), tamlamanın ise ek almadığı bilgisi verilmiştir. Bizden de bu açıklamayı örneklendiren tamlamanın yer aldığı seçeneği bulmamız istenmiştir. Tamlayanın ek aldığı, tamlananın ise alması gereken ekleri (sı, si, su, sü) almadığı belirtili ad tamlamasına B seçeneğinde yer verilmiştir.... değirmenin oraya... söz grubunda oraya sözcüğü tamlanan görevindedir ve alması gereken sı, si, su, sü ekini almamıştır (... değirmenin orasına). A da köyün... okulu..., C de muhtarın... fikri belirtili isim tamlamalarında hem tamlayanlar hem de tamlananlar ek almıştır. B deki... buğday çuvalı..., D deki 948 senesi ve iş adamı, E deki... konuşma sonu ve yaşa, var ol sesleri sözleri ise belirtisiz ad tamlamalarıdır. 9. Öncülde verilen açıklamaya dayanarak tek bir sözcüğün tamlayan olduğu tamlamaya C seçeneğinde yer verilmiştir.... köy girişi... tamlamasında köy sözcüğü, tamlayan dır. A da yangın var sesleri, B de... olurdu olmazdı tartışması..., D de... çevreni temiz tut kampanyası..., E de gürültü yapmayın uyarısı tamlamalarında, tamlayanlar birden çok sözcükten oluşmuştur.. Öncülde verilmiş cümle ile ilgili olarak Amasya Kalesi nin özne, Yeşilırmak Nehri boyunca uzanan büyük bir kervan yolunun üstünde, yüksek duvar gibi inen sarp kayalara kurulmuş, iç içe üç sağlam surla çevrilmiş bir kaleydi sıfat grubunun yüklem olduğu (A); kervan yolunun üstü söz grubunun zincirleme isim tamlaması olduğu (B); uzanan, inen, kurulmuş, çevrilmiş sözlerinin sıfat fiil olduğu (D); nehri, yolunun... sözlerinin basit yapılı, uzanan, büyük, inen... sözcüklerinin türemiş yapılı ve Yeşilırmak sözcüğünün birleşik yapılı olduğu (E) söylenebilir. Ancak cümlede çekimli eylem (kip ve kişi eki almış eylem) olmadığı için C seçeneğindeki yargı, öncüldeki cümleye ilişkin olarak söylenemez. 4

5 05 ÖABT / SÖ TG 5. Öncüldeki cümlede, şiir in işlevinden söz edilmiş ve şiirin, gerçekçilik i imgeler aracılığıyla özlü bir şekilde okura sunduğu açıklanmıştır. Bu tespitten hareketle şiir in imgeli ve özlü bir ifade aracı olduğu yargısına ulaşabiliriz. Bu yargı dikkate alındığında D seçeneğindeki dizeler öncülde verilene örnek gösterilemez. Patik yap, kunduracı, bol patik / Bebeler için, koşacak oynayacak dizelerinde, tüm sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmış ve imgeye (sembollerle kapalı anlatıma) yer verilmemiştir. Diğer seçeneklerdeki dizelerde sanatlı, imgeli bir anlatıma yer verilmiştir. 5. Öncülde verilen II ve V numaralı cümlelerde, çocuk kitaplarının resimlenmesine ilişkin olarak bilgi yanlışı vardır. II. cümlede düşsel unsur içermeyen resimlerin kullanılması gerektiği bilgisi yanlıştır. Oysa çocuk kitaplarının resimlenmesinde belli bir yaş düzeyine kadar düşsel unsurlar içeren resimler kullanılmalı ki çocuğun düş dünyası zenginleşsin. V. cümlede fotoğrafik bir yaklaşımla çizilen resimlerin kullanılması önerilmiş. Oysa fotoğrafik resimler de yaratıcılık, özgünlük ve düş gücünü harekete geçirme özelliği istenen düzeyde değildir. Doğru cevap II ve V numaralı cümlelerin yer aldığı B seçeneğidir. 7. Öncülde verilen parçada tanıtılan sanatçı C seçeneğinde verilen Hilmi Yavuz dur. Sanat yaşamının başlangıcında İkinci Yeni şiirinin etkisinde kalan sanatçı daha sonraki yıllarda kendi üslup çizgisini oluşturmuş ve tasavvuftan yararlanarak İslam mistisizmini kavratmaya yönelik yapıtlar kaleme almıştır. Bu eserlerden bazıları şunlardır: Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Bedrettin Üzerine Şiirler, Bakış Kuşu, Hurufi Şiirler, Büyü sün Yaz İlk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında sesler, alfabetik sıraya göre değil Türkçenin ses yapısı, harflerin yazım kolaylığı, anlamlı hece ve kelime üretmedeki işleklik dikkate alınarak verilir. Bu özellikler dikkate alındığında da seslerin şu sırayla verilmesi gerekir:. grup: e l a t. grup: i n o r m. grup: u k ı y s d 4. grup: ö b ü z ç 5. grup: g c p h 6. grup: ğ v f j Bu sıralamaya göre Bahar Öğretmen in s sesini, diğer seslerden önce kazandırdığını söyleyebiliriz. 6. Öncülde verilen parçadan İkinci Yeni şiirine ilişkin olarak B seçeneğinde verilen daha önce kullanılmamış sözcükler oluşturma özelliğine ulaşılamaz. Parçada, anlamı bilenmeyen veya daha önce duyulmamış herhangi bir söz ya da söz grubuna yer verilmemiştir. Ölçüsüz olması, ilk dize dışındaki dizelerin küçük harflerle başlaması, soru cümlelerine yer verilmesi gibi özelliklerden A seçeneğine; tam cevap içermeyen cümlede C seçeneğine; bilmiyorum, yol da mı, karakolda mı sözleri uyaklı olduğu için D seçeneğine; ekimin on beşi sözcüğüyle belli bir zaman dilimini çağrıştırıldığı için E seçeneğine ulaşabiliriz. 8. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yapıt ve ödüller, adı geçen sanatçılara ilişkindir. E seçeneğinde verilen ve yaşlı bir insanın düşlerinin anlatıldığı Puslu Kitabı Atlası adlı yapıt Pınar Kür ün değil, İhsan Oktay Anar ın kaleme aldığı bir yapıttır. Pınar Kür; Beşpeşe, Asılacak Kadın, Yarın Yarın romanlarıyla tanınan bir sanatçımızdır. 5

6 05 ÖABT / SÖ TG 5 9. K A L A B B M C. NA S bileşiğinin adı sodyum sülfürdür. Sülfat iyonu SO 4 yapısına sahiptir. Bileşikte yer alan S sülfür iyonudur. 5. Balık Amonyak (X) Fil Üre (Y) Kuş Ürik asit (Z) hâlinde azotlu atıkları vücuttan uzaklaştırır. A + + f B f C A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark B ve C noktaları arasındaki potansiyel farka eşit ve f kadardır. Parlaklık potansiyelle doğru orantılı olduğundan L ve M lambalarının parlaklığı eşittir. (I. doğru). Anahtar kapatıldığında L ve K lambaları paralel bağlı olduğundan potansiyel farkları eşit f kadar olur. (III. doğru) Bu nedenle parlaklıkları eşittir. 0. Işığın bir ortamdaki yayılma hızı ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. Yani X ortamı çok kırıcı, Y ortamı az kırıcıdır. vx < v Y ise nx > ny dir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışın normalden uzaklaşarak kırılır. (I. doğru) Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışın tam yansıma yapabilir (II. doğru) ya da kırıcı yüzeye paralel olarak yoluna devam edebilir. (III. doğru). Elementlerin gruplarını bulabilmek için iyonlaşma enerjileri arasında bir sıçramanın meydana geldiği yer bulunmalıdır. X için II. ve III. iyonlaşma enerjileri arasında sıçrama var (A). Y için I. ve II. iyonlaşma enerjileri arasında sıçrama var (A). Z için II. ve III. iyonlaşma enerjileri arasında sıçrama var (A). Buna göre Y $ A (Alkali metal) $ ns X $ A (Toprak alkali metal) $ ns Z $ A (Toprak alkali metal) $ ns X ve Z nin kimyasal özellikleri grup elementi olduklarından benzerdir. Z nin İ.E daha büyük olduğundan Z periyodik cetvelde yukarıda, X aşağıda yer almaktadır. Buna göre X in atom çapı daha büyüktür. D seçeneği yanlıştır. X, Y ve Z nin ü de metal olduğundan elektriği iletir. X ve Y aynı periyotta olursa Y A grubu olduğundan elektron verme eğilimi X inkinden büyük olur. 6. Prolaktin Meme bezlerini, Oksitosin Uterus kaslarını uyarır.. Gözlemcinin görüş alanını ve cisimlerin görüntülerini çizelim. P' K' G' M' N' L' K cismi görüş alanı içinde değildir. Bu nedenle göz K nin görüntüsünü göremez. L, M, N ve P cisimleri görüş alanı içindedir. Fakat M saydam olmayan cisminin görüntüsü N cisminin görüntüsünün görülmesini engellediğinden N cisminin görüntüsü görülemez. L, M ve P cisimleri görülebilir. L G M N K P ( suda) ( suda) () k ( suda) 4. AgNO + Na I $ Ag I + NaNO Tepkime sırasında hiçbir iyonun yükü değişmemektedir. Bu nedenle redoks tepkimesi değildir. I. yargı yanlıştır. Verilen tepkime çökelme tepkimesidir. Net iyon denklemi çöken katının iyonlarına göre yazılır. Ag + ( suda) + I ( suda) $ AgI() k + ( suda) ve NO( suda) Na II. yargı yanlıştır. seyirci iyonlardır. Tepkime sırasında iyonlar yer değiştirdiğinden aynı zamanda bir yer değiştirme tepkimesidir. III. yargı doğrudur. 7. Rekreasyon alanları, zengin doğal güzelliğe sahip, spor ve turistik faaliyetlere elverişli alanlar olup dinlenmek, eğlenmek, gezip dolaşmak için uygun ortamlardır. Rekreasyon alanlarının azaltılması su kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalardan biri değildir. Rekreasyon alanlarının kullanımıyla ilgili halk bilgilendirilerek su ve çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. 6

7 05 ÖABT / SÖ TG 5 8. Heykel ve mimari alanlarda oldukça ileri olan İyonlar kendilerine has bir mimari üslup geliştirmişlerdir. İyon Nizamı adı verilen bu üslupla birçok eser inşa etmişlerdir. Efes teki Artemis Tapınağı (I), Samos taki Hera Tapınağı (II), Didim deki Apollon Tapınağı (III) İyonlara ait en önemli eserlerdir.. İngiliz kral Yurtsuz John un soylularla imzaladığı belgenin adı Magna Charta dır. Magna Charta ile ilk kez kral yetkileri kısıtlandığından Avrupa da demokratikleşmenin ilk adımı olarak kabul edilir. Magna Carta İngiltere de parlamentolu yönetimin başlamasına ortam hazırladı. Magna Charta, Avrupa daki birçok demokratik talep için ilham kaynağı oldu. 4. Kuzey Yarım Küre de yaz yaşanırken Güney Yarım Küre de kış yaşanmasının nedeni Dünya nın ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve Dünya nın Güneş etrafında dolanmasıdır. Kuzey Yarım Küre de en uzun gece yaşanırken Güney Yarım Küre de en uzun gündüzün yaşanması da aynı nedene bağlı olarak gerçekleşmiştir. 9. İslamiyet öncesi Türk devletleri Uygurlara kadar göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Yazları yaylaklarda, kışları ise kışlaklarda hayatlarını idame ettirmişlerdir. Göçebe yaşamın sonuçları şunlardır: Teşkilatçı yapı gelişmiştir. Sınıf ayrımı görülmemiştir. Yazılı kültür geç gelişmiştir. Askerî yapı gelişmiştir. Bozkır sanatı gelişmiştir. Türk tarihinin incelenmesi zorlaşmıştır. Bağımsızlık duygusu gelişmiştir. Fakat Türklerin yerleşik yaşama geçmeleri ve İslamiyet i benimsemeleri bazı durumları değiştirmemiştir. Yerleşik yaşamla birlikte yazılı kültür gelişmiş, bozkır sanatının yanında yerleşik yaşam koşullarına bağlı sanatlar da gelişmiş ve Türk tarihinin incelenmesi artık daha kolaylaşmıştır.. I. İnönü Muharebesi nden sonra İtilaf Devletleri nce düzenlenen konferansa Osmanlı Devlet temsilcilerinin yanında TBMM Hükûmeti delegeleri de çağrılmıştır. Bu konferansın önemli sonuçları şunlardır: TBMM nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından ilk kez resmen tanınmıştır. TBMM barış yanlısı olduğunu ortaya koymuş, Misakımillî yi dünya devletlerine duyurmuştur. Londra Konferansı sonuçsuz kalmış, Yunanistan yeni bir saldırıya geçmiştir. Fakat konferansta TBMM yi Tevfik Paşa değil, Bekir Sami Bey temsil etmiştir. 5. A ile B arasında 40 dakika yerel saat farkı olduğuna göre aralarında 40 / 4 = 0 meridyen fark vardır. Doğudaki yerlerin yerel saatleri ileridir. Buna göre A daha doğudadır. Bu yerlerin başlangıç meridyenine uzaklıkları ile bulundukları yarım küre verilen bilgilere göre anlaşılamaz. 0. Osmanlı kuruluşundan itibaren yaptığı seferlerini çok boyutlu düşünmüş ve uygulamıştır. Yavuz Sultan Selim Dönemi nde yapılan Çaldıran Savaşı ile Safevilere ağır darbe vurularak Tebriz Bursa İpek Yolu hâkimiyet altına alınmıştır. Yine bu dönemde Ridaniye Savaşı ile Memluklere son verilerek Baharat Yolu kontrol altına alınmış ve önemli gelir kaynağı elde edilmiştir. Otlukbeli Savaşı ise Akkoyunlular ile yapılmış ve Akkoyunluların Anadolu daki etkisi yok edilmiştir.. Bölgenin çoğunluğunun Müslüman olmasını öne sürerek Keşmir i isteyen Pakistan ile bu verimli bölgeyi bırakmak istemeyen Hindistan arasındaki sorundur. Zaman zaman sınır çatışmalarının da yaşandığı Keşmir Sorunu 966 da imzalanan Taşkent Deklarasyonu ile barışçıl yollarla çözülmeye çalışıldı ise de sorun günümüzde de devam etmektedir. 6. Kuzey Yarım Küre de dağların güney yamaçları güneşten daha çok enerji alır. Bu nedenle III numarayla gösterilen yer, yerel saatte.00 de güneşten daha çok enerji alır. 7

8 05 ÖABT / SÖ TG 5 7. Haliç, gelgit genliğinin fazla olduğu okyanus kıyılarına özgü şekillerdir. Fiyort kıyı tipi kutuplara yakın yerlerde görülür. Türkiye de buzul aşındırmasıyla oluşan sirk çanağına ve volkanik patlamayla oluşan maarlara rastlanır. 4. Bir ya da birden fazla düşüncenin ve savın bir arada yer aldığı metin türü tartışmacı metinlerdir. 46. Bir olguyu, olayı ya da fikri belli ölçütler açısından eleştirme, tartışma, yargılama ve değerlendirme basamağına aittir. 8. Türkiye de elde edilen elektrik enerjisinin %44 ü doğal gazdan karşılanmaktadır. Doğal gazdan sonra en çok enerji (%8,4) kömürden elde edilmektedir. Hidroliğin katkısı %4, dir. 4. Bitişik eğik yazında F, N, P, V, T harfleri yazılış özelliği bakımından kendisinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. 47. Yeniliğe açık olma, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması öngörülen kişisel niteliklerdendir. 4. İnsan Hakları ve Vatandaşlık teması bir öğrenme alanı değildir, bir ara disiplindir = 8 4 bir kavram yanılgısı değildir, doğru bir eşitliktir te Türkiye tütün üretiminin % ini Manisa ili gerçekleştirmiştir. Bu il son yirmi yıl içinde Türkiye tütün üretiminde sürekli ilk sıradadır. 44. Eylem Öğrenme değer öğretimi yaklaşımı öğrencilerin davranışlarının altında yatan nedenleri önemser ve sahip olduğu değerleri davranışa dönüştürmesine yardım eder. Birey sahip olduğu değerleri davranışlara dönüştüremiyorsa değerin hiçbir önemi yoktur. Değer öğretiminin sınıfta kazandırılmasından ziyade öğrencilerin sosyal projelere yönlendirilmesini önermiştir. 49. Akrandan ve farklı yaş gruplarından öğrenme, Birleştirilmiş Sınıflarla Öğretimin yararlarından biridir. 40. Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler şunlardır: Ülke İhracattaki Payı (%) Almanya 9 Irak 7,9 İngiltere 5,8 Rusya 4,6 İtalya 4,4 Norveç, Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden değildir. 45. Şematik dönem (79 yaş) cinsiyet ayrımı şekillerde kendini gösterir. Kız çocukları anne ve bebek resimleri yaparken erkek çocukları uçak, araba ve güç gibi nesneleri resmederler. 50. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde önce konu ile ilgili ilke, genelleme ve tanımlar verilir, daha sonra ayrıntıya inilir. Ders bütünden parçaya doğru işlenir. 8

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 15 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI (JANU) 19 Nisan 2009

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI (JANU) 19 Nisan 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI (JANU) 19 Nisan 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ 6. 1. Omuz silkmek, umursamaz davranmak insana ait özelliklerdir. III. cümlede bu özellikler şehre aktarılmıştır. Cevap B.

TÜRKİYE GENELİ 6. 1. Omuz silkmek, umursamaz davranmak insana ait özelliklerdir. III. cümlede bu özellikler şehre aktarılmıştır. Cevap B. TÜRKİYE GENELİ 6. Omuz silkmek, umursamaz davranmak insana ait özelliklerdir. III. cümlede bu özellikler şehre aktarılmıştır. 7. Yeni arayışlara kanat çırpmak istemediğini söyleyen bir yazarın, her kitabında

Detaylı

TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 5 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI :... :...

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-764-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-764-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-764-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Kitapların dünyasında çocuk yazarları ilk keşfedenler çocuklar olmuştu. Yetişkinlerin dünyasından okulun uzaklaştırdığı bu çocuklar, henüz küçük yetişkinler

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM 21 Eylül 2008 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM 21 Eylül 2008 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM 21 Eylül 2008 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı