T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr."

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr. AHMET ÇETİN PREEKLAMPSİYİ ÖNGÖRMEDE İKİNCİ TRİMESTER MATERNAL SERUM FİBRONEKTİN ÖLÇÜMÜNÜN YERİ UZMANLIK TEZİ Dr. HASAN BÜYÜKAŞIK İSTANBUL 2006

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr. AHMET ÇETİN PREEKLAMPSİYİ ÖNGÖRMEDE İKİNCİ TRİMESTER MATERNAL SERUM FİBRONEKTİN ÖLÇÜMÜNÜN YERİ UZMANLIK TEZİ Dr. HASAN BÜYÜKAŞIK İSTANBUL

3 ÖZGEÇMİŞ 1978 Hatay doğumluyum yılında Antakya Sümerler İlkokulunu bitirdim. Ortaokul ve lise eğitimimi yılları arasında Antakya Kurtuluş Lisesinde aldım yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimime başladım. Aynı fakülteden 2001 yılında mezun oldum yılı Haziran ayında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde asistanlığa başladım. Halen aynı klinikte çalışmaya devam etmekteyim. Dr. Hasan Büyükaşık 3

4 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince değerli bilgileriyle bana ışık tutan, her zaman örnek aldığım saygıdeğer hocam Op.Dr Ahmet Çetin e, perinatolojiyi bana sevdiren, eğitimimde büyük katkıları olan tez hocam Prof.Dr. Murat Yayla ya, 4 yıl boyunca her zaman yanımda olan ve bana büyük katkıları olan değerli uzmanlarım Op.Dr. Hüsnü Görgen e, Op.Dr. Murat Kıray a, Op. Dr. Ahmet Aliosmanoğlu na, Op.Dr. Murat Erginbaş a, Op.Dr. Emine Kalli ye, Op.Dr Murat Api ye, Op.Dr Banu Dane ye, Op.Dr. Murat Semiz e, Op.Dr. Pınar Çilesiz e, tezimin her aşamasında desteğini esirgemeyen Op.Dr. Cem Dane ye, laboratuar çalışmalarında tam desteğini gördüğüm Dr. Hümeyra Öztürk e, birlikte bir aile ortamı oluşturduğumuz çok sevdiğim asistan arkadaşlarıma, yıllar boyu binbir fedakarlıklarla beni bu günlere getiren elleri öpülesi anne ve babama sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 4

5 İÇİNDEKİLER 1-ÖZET: GİRİŞ VE AMAÇ: GENEL BİLGİLER: GEREÇ VE YÖNTEM: BULGULAR: TARTIŞMA: SONUÇ: KAYNAKLAR:

6 ÖZET Amaç: Çalışmamızda, ikinci trimesterde yapılan serum fibronektin ölçümünün, preeklampsiyi öngörmede yeri olup olmadığını öğrenmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Risk grubuna giren, normotansif 100 gebe prostektif dizaynaki çalışmaya dahil edildi. Kullanılan risk faktörleri; önceki gebeliğinde preeklampsi öyküsü, ailesinde hipertansiyon öyküsü, erken doğum öyküsü, ölü doğum öyküsü olarak belirlendi. Çalışmaya katılan gebelerden gebelik haftaları arasında serum örnekleri alındı ve fibronektin düzeyleri belirlendi. Preeklampsi gelişen grup ile gelişmeyen grup karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 100 gebenin 16 tanesinde izlem sırasında bilgilerine ulaşılamadı. 6 tanesi laboratuar koşullarında hemoliz nedeniyle değerlendirme dışı kaldı. 78 gebe ile çalışmaya devam edildi. 78 gebenin 19 tanesinde ( % 24.3 ) preeklampsi gelişti. Preeklamptik grupta preeklampsi gelişmeyen gruba göre fibronektin düzeyi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu ( p:0.003 ). Sensitivite % 57.9, spesifisite % 92.2, pozitif prediktif değer % 73.3, negatif prediktif değer % 85.5 olarak hesaplandı. Yaş ve pariteye göre yapılan değerlendirmede 20 yaş altında ve nullipar grupta fibronektin düzeyi yararsız bulundu, risk faktörlerine göre yapılan değerlendirmede ise preeklampsi öyküsü, ailede hipertansiyon öyküsü, ölü doğum öyküsü anlamlı bulundu, erken doğum öyküsü anlamsız bulundu. Sonuç: Literatürdeki diğer çalışmalar da incelendiğinde maternal serum fibronektin düzeyi ölçümünün bizim çalışmamızda olduğu gibi risk grubuna giren gebelerde anlamlı olduğu sonucuna varılabilir. Özellikle 6

7 20 yaşın üstünde, multipar ve risk faktörlerinden birine sahip olan gebelerde 2. trimesterde yapılacak plazma fibronektin düzeyi ölçümünün preeklampsiyi öngörmede daha değerli olduğu kanısındayız. 7

8 GİRİŞ VE AMAÇ Hipertansiyon erişkin bireylerin %20-30 unu etkileyen yaygın bir sağlık problemidir. Şiddetiyle paralel olarak hipertansif hastalar miyokardial iskemi, kalp yetmezliği, ilerleyici renal hasar, hipertansif ensefalopati ve hemoraji gibi serebrovasküler olaylar yönünden artmış risk altındadır. Hipertansiyonun gebelikte görülmesi halinde yukarıda sayılanlara ilaveten gelişen uteroplasental yetmezliğe bağlı fetal büyüme geriliği, preterm eylem, plasenta dekolmanı gibi komplikasyonların sonucu olarak fetüs de risk altındadır. Bu nedenle hipertansiyon gebe kadınlarda artmış maternal-fetal morbidite riskinden dolayı özel bir öneme sahiptir (1). Normal gebelikte kan basıncı gebeliğin erken dönemlerinden itibaren düşmeye başlar. Gebeliğin 16 ile 20. haftasına kadar diastolik kan basıncı gebe olmayanlara göre mmhg daha düşüktür. Gebeliğin ikinci yarısında kan basıncı artmaya başlar ve termde gebelik öncesi değerlere yükselir. Volüm artışına rağmen kan basıncındaki düşmenin nedeni vazodilatasyon nedeniyle oluşan periferik direnç azalmasıdır. Vazodilatasyondan esas olarak östrojen ve progesteronun damar düz kasına yaptığı gevşetici etki sorumludur. İlave faktörler vazodilatör PgE ve PgI2 düzeylerinde artış, renin anjiotensin gibi vazopressörlerin etkisine karşı olan dirençtir (1,2). 8

9 Preeklampsi gebelikte hipertansiyon ve albüminüri ile seyreden bir hastalıktır. Bu klinik antitenin erken tanınması için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Fibronektin taraması bunlardan sadece biri olmakla beraber diğer erken tanı belirteçleri arasında en çok kabul gören yöntemdir. Biz bu çalışmada 2.trimesterde yapılan materenal serum fibronektin ölçümünün preeklampsi gelişimini ön görmede yeri olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 9

10 GENEL BİLGİLER GEBELİK VE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ Preeklampsi obstetrik alanındaki gelişmelere rağmen hala maternal-fetal mortalite ve morbiditenin önde gelen sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Klasik tanı triadı 20. gebelik haftasından sonra oluşan hipertansiyon, proteinüri, ödemdir(1). Renal hastalık, kronik hipertansiyon, trofoblastik hastalık gibi durumlarda daha erken de ortaya çıkabilir. Tanı konulması için triadı tamamlaması gerekmez. Ödem yeni başlayan bir preeklampside görülmeyebilir ya da tam tersi olarak normal bir gebelikte ödem bulunabilir. Preeklampsi tanısı için hipertansiyon ve proteinüri mutlaka bulunmalıdır. Preklampsi tanı kriterleri tablo 1 de gösterilmiştir. TABLO : 1 Preeklampsi tanı kriterleri Hipertansiyon Proteinüri Ödem En az iki ölçümde kan basıncının 140/90 mm Hg ve üzeri olması Altı saat ara ile yapılan en az iki idrar örneğinde 100 mg/l ya da 24 saatlik idrar örneğinde 300 mg/dl proteinüri Klinik olarak izlenebilen periorbital, pretibial ya da anazarka tarzı ödem,ya da ani kilo artışı 10

11 Epidemiyoloji Preeklampsi genel olarak genç ve nullipar kadınların hastalığı olarak bilinir. Gerçekten preeklamptik kadınların 2/3 ü nullipardır. Bununla birlikte bimodal yaş dağılımı gösterir ve ikinci pikini 35 yaş üzeri multipar kadınlarda yapar. Bazı risk faktörlerine sahip kadınlarda preeklampsi daha sık görülür. Bir gebeliğinde preeklamsi geçiren kadının sonraki gebeliklerinde tekrarlama riski % 3,4 olarak bildirilmiştir (5). Buna ilaveten bu kadınların kronik hipertansiyon riski % 25 olarak bildirilmiştir.ilk gebelikte görülen preeklampsi ikinci trimester gibi erken dönemlerde görülmüşse daha sonraki gebelikte görülme riski % 60 tır (6). Preeklampsi için risk faktörleri: * Nulliparite * Siyah ırk * Anne yaşının 20 nin altı, 35 in üzerinde olması * Düşük sosyoekonomik düzey * Çoğul gebelikler * Gestasyonel trofoblastik hastalıklar * Birinci dereceden akrabalarda preeklampsi öyküsünün varlığı * Geçirilmiş preeklampsi varlığı * Kronik hipertansiyon, diabet, renal hastalık, kollagen doku hastalıkları * Artmış vücut kitle indeksi 11

12 ETYOLOJİ Günümüzde preeklampsinin etyolojisi hala kesin olarak bilinmemektedir. Genetik, immünolojik, endokrinolojik, nutrisyonel, enfeksiyöz ajanlar suçlanmış, sonuçta hastalık bir teoriler hastalığı olarak da adlandırılmıştır. Üzerinde oldukça fazla çalışılmış olmakla birlikte varılan nokta birkaç hipotezden öteye gidememiştir. Bunun en önemli nedeni preeklampsinin bir insan hastalığı olmasıdır. Bu nedenle hiçbir hayvan modeli preeklampsiyi tam olarak karşılayamamaktadır. Bu durum bilimsel çalışmada bir basamak olan hayvan deneylerini değersiz hale getirmektedir. Bir diğeri bu hastalığın hangi gebede ve ne zaman ortaya çıkacağının bilinmemesidir. Bunun nedeni altta yatan temel patolojiye annenin vermiş olduğu reaksiyonun her vakada farklı ortaya çıkmasıdır (3,4). Preekampsi etiyolojisinde gittikçe önem kazanan iki görüş immunolojik ve genetik teoridir. Hastalığın yeni eşinden olan ilk gebeliğinde ve HLA-B grubunda daha sık görülmesi immunolojik teoriyi, annesinde preeklampsi olan gebelerin kızlarında preeklampsi görülmesi genetik teoriyi desteklemektedir (10). Hastalığın doğumdan sonra dramatik olarak düzelmesi tüm dikkatleri plasenta, membranlar ve fetüs üzerine çekmiştir. Plasentasyona maternal cevapta yetersizlik de suçlanmaktadır. Plasentasyona maternal vasküler cevap spiral arterlerin trofoblastik dokular tarafından endovasküler invazyonu ile oluşur. Böylece spiral arterler uteroplasental arterlere dönüşür. Bu dönüşüm iki evrede gerçekleşir. Birinci evre ilk trimesterde görülür ve spiral arterlerin 12

13 desidual segmentteki 1/3 lük kısmı, ikinci trimesterde olan ikinci evrede ise iç miyometrial segmentteki spiral arterlerde trofoblastik invazyon gelişir. Bu durum vasküler direncin düşmesine ve yüksek kan akımına neden olur. Normal gebelikte görülen bu durum preeklampside yetersizdir (4). Uteroplasental iskemi preeklampsi gelişiminde temel noktadır. Bu da spiral ve radial arterlerdeki normal fizyolojik değişikliklerin kaybı nedeniyle olur. Bu vasküler harabiyet kronik hipertansiyon ya da immunolojik nedenli olabileceği gibi ikiz gebelik, polihidramniyos, iri bebek nedeniyle artmış miyometrial gerginliğin intramural damarlara bası yapması sonucunda da gelişebilir. Tüm bu değişikliklerin sonucunda meydana gelen uteroplasental iskemi, sistemik dolaşıma toksinlerin salınmasına, bu toksinler de yaygın endotelyal disfonksiyona neden olur. Toksinlerin kaynağı tam olarak anlaşılamamakla beraber serbest oksijen radikalleri ve lipid peroksidler sorumlu tutulmaktadır (3). Endotel disfonksiyonu vazokonstriktör vazodilatörler arasındaki lokal dengenin bozulmasına neden olur. Vazodilatör prostoglandin E2 (PGE2) ve prostosiklin (PGI2) nin azalmasına, vazokonstriktör prostaglandin F serisi ve tromboksan (TXA2) artmasına neden olur (3,7). Normal gebelikte PGI2 sentezi 4-5 kat artarken TXA2 sentezi aynı kalır. PGI2 vasküler direnci düşürdüğü gibi trombosit agregasyonunu da azaltır. Hipertansif gebelerde PGI2 artışı izlenmez, TXA2 seviyesinde değişiklik bildirilmemiştir. Bu şekilde PGI2/TXA2 oranının hipertansif gebede daha düşük olması artmış periferik vasküler dirence ve trombosit agregasyonuna neden olur (3,8,9). 13

14 Endotel değişiklikleri NO salınımında azalma, endotelin-1 salınımında artış ile de kendini gösterir. NO vazodilatatör ve trombosit agregasyon inhibitörü, endotelin-1 vazokonstriktör ve trombosit agregasyon aktivatörüdür. Tüm bu değişikliklerin net etkisi arterioler konstriksiyon ile hipoksik- iskemik harabiyet, hipertansiyon ve plasental iskemidir (3). PATOFİZYOLOJİ Preeklampsinin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber temel patoloji yaygın vazospazmdır. Renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı preeklapmsi- eklampsi hastalarında, aynı gestasyonel yaştaki normal gebelere göre belirgin olarak azalmıştır. Renal kan akımındaki bu azalma, afferent arteriyoler sistemdeki vazokonstriksiyona bağlıdır. Afferent vasokonstriksiyon glomerüler membranda hasara neden olur bu da damar permeabilitesinde artış ile proteinüriye yol açar. Azalmış renal kan akımı ve GFR oligüriye neden olur (3). Artmış intravasküler basınç ve endotel hasarının birlikteliği beyin, retina, akciğer, karaciğer ve subkutanöz dokularda ödemle sonuçlanan, sıvının intravasküler alandan ekstravasküler alana geçişine neden olur. Proteinüri sonucunda azalmış intravasküler onkotik basınç sıvının ekstravasküler alana kaçışını arttırır. Tüm bunların sonucunda hematokrit yükselmesiyle kendini gösteren hemokonsantrasyon, endotelyal bölgelerde aşırı trombosit kaybı ile trombositopeni ve koagülasyon kaskadının aktivasyonu ile dissemine intravasküler koagülopati (DIC), mikrovasküler sahalarda koagülasyon kaskadının aktivasyonu, 14

15 çözünebilir fibrin monomerlerinin üretimi ile mikro anjiopatik hemoliz ve serum laktat dehidrogenaz düzeylerinde artış görülebilir. Serebral ödem, vazokonstrüksiyon, endotelyal hasar, hiperrefleksi, klonus, konvülsiyon ya da hemorajiye sebep olabilir. Hepatik ödem ve/ve ya iskemi serum transaminazlarında yükselmeye, Glisson kapsülünün gerilmesine bağlı sağ üst kadran ağrısına neden olabilir (1). PATOLOJİ Preeklampsi ile ilgili üç major patolojik lezyon vardır : 1) Spiral arterlerin miyometrial segmentlerinde trofoblastik invazyon eksikliği (uteroplasental) 2) Glomerüler kapiller endotelyozis (renal) 3) Çeşitli organlarda hemoraji ve nekroz. Spiral arterlerin desidualizasyonu, arterin elastik ve musküler tabakasının trofoblast invazyonu sonucunda fibrinoid ve fibröz dokuya dönüşmesidir. Preeklamptik hastalarda bu dönüşüm sınırlıdır. Glomerüler kapiller endotelyozis, glomerüler kapiller endotelyumda genişleme, endotelyal hücrelerde ve hemen alt kısmında fibrin depozitlerinin birikmesi ile karakterizedir. En iyi elektron mikroskobunda görülür. Arteriolar vazospazm 1 saat kadar sürerse sensitif parenkimal hücrelerde hipoksi ve nekroza yol açar. Vazospazm 3 saatten fazla sürerse vital organlarda ( karaciğer, beyin, plasenta ) infarktlara neden olur. Karaciğerde periportal nekroz ve hemoraji, nadiren subkapsüler hematom meydana gelir. Retinanın oftalmoskopik incelemesinde vazopazm izlenebilir. Retinal hemoraji saptanırsa 15

16 çoğunlukla diğer organlarda da ciddi etkilenme söz konusu olduğundan çok dikkatli olunması gerekir (3). TANI Geleneksel olarak preeklampsi, normotansif bir gebede 20. gebelik haftası sonrası gelişen hipertansiyon, proteinüri, ödem triadı olarak tarif edilmiştir (11). Bununla birlikte trofoblastik hastalık, renal hastalık ve kronik hipertansiyon varlığında daha erken başlayabilir. Kan basıncı preeklampsi tanısı için en önemli parametredir. Bu nedenle ölçümü dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kan basıncı; ırk, obezite, sigara içimi, hastanın pozisyonu, anksiyete ve dinlenme durumları ile yakın ilişkilidir (13). Daha önceki değerleri bilinen ya da bilinmeyen ve en az iki ölçümde 140/90 mmhg üzerinde saptanan kan basınçları hipertansiyon tanısı için yeterlidir. Tansiyon ölçümü öncesi hasta en az 10-15dakika dinlendirilmelidir. Bir defalık tansiyon yüksekliği en az 6 saat sonra ikinci bir ölçümle teyit edilmelidir. Kan basıncının en doğru ölçümü sol yana yatmış pozisyonunda her iki koldan ölçülen kan basıncının ortalaması ile sağlanır (14). Bu ölçüm hastane ortamı, yorgunluk, anksiyete gibi pek çok sebepten etkileneceğinden kan basıncı değerlendirilmesinde hastanın belirli bir süre istirahat etmesi, varsa endişe halinin azaltılması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir durum, kronik hipertansif bir gebenin ikinci trimesterde düşük kan basıncı değeri ile normotensif olarak değerlendirilmesi ve gebeliğin ileri dönemlerinde kan basıncındaki artış ile preeklamtik olarak değerlendirilebileceğidir. Preeklampsi tanısı için yüksek kan basıncının proteinüri ile birlikte olması gerekir. Proteinüri tespiti için genellikle 16

17 stick kullanımı söz konusudur. Ancak yapılan çalışmalarda stick testindeki proteinin 24 saatlik idrardaki protein ile zayıf korelasyon göstermesi nedeniyle, proteinüri için belirleyici test 24 saatlik idrardaki total proteinin miktarı olmalıdır. 24 saatlik idrardaki protein miktarı 300 mg ve üzeri ise preeklampsi açısından anlamlıdır (4). İdrarda proteinüri tespiti için bir diğer yöntem tüp içindeki idrarın ısıtılmasıdır. Protein varlığında ısınma ile idrarda bulanıklaşma oluşur. Egzersiz, yorgunluk, vaginal salgılar da proteinüriyi etkileyebilir. Ödem tanısı oldukça subjektiftir. Zira normal gebeliklerin en az yarısında ödem bulunmaktadır. Bu nedenle patolojik olarak tanımlanacak ödemin genellikle el, yüz ve ayakları içeren yaygın tarzda olması gerekir. ÖNCEDEN TAHMİN ETME Gebeliğe bağlı hipertansif bozuklukların fizyolojisi ve patofizyolojisinde yer alan olaylar temel alınarak pek çok biyokimyasal ve biyofiziksel göstergenin, ileriki gebelik dönemlerinde preeklampsi gelişip gelişmeyeceğini tahmin etmek amacıyla kullanılması önerilmiştir. Araştırmacılar hatalı plasentasyon, azalmış plasental perfüzyon, endotel hücre disfonksiyonu ve koagülasyon aktivasyonu gibi durumlara ait erken göstergeleri tanımlamaya yönelik çaba içerisinde olmuşlardır. Bu yönüyle kabul görmüş yöntemler şunlardır: Anjiotensin 2 İnfuzyonu: 17

18 Bu testte, anjiotensin 2, diastolik kan basıncında 20 mmhg artış olana dek basamak basamak arttırılarak infüze edilir. 8 ng/kg/dakikadan az infüzyona ihtiyaç duyan kadınlar % oranında preeklampsi geliştirme açısından pozitif prediktif değere sahiptir (26). Anjiotensin infüzyonu uygulama açısından son derece güç olduğundan klinik pratikte kullanılmaz. Roll-over Testi: Gant ve arkadaşları (27) yan olarak sırtüstü yattıktan sonra supin pozisyona getirilme ile bazı gebe kadınlarda hipertansif bir cevabın indüklenebileceğini göstermişlerdir. Bu manevra ile 20 mmhg diyastolik basınç artışı tespit edilen haftalık nullipar kadınların çoğu daha sonra gebeliğe bağlı hipertansiyon geliştirmişlerdir. Buna karşılık işlem sonrasında kan basıncı yükselmeyen kadınların büyük kısmı normotansif kalmıştır. Rollover testi pozitif olan kadınlar da anjiotensin 2 infüzyonuna duyarlıdırlar. Bu bulgularla; pozitif test sonucunun gebeliğin sonraki dönemlerinde hipertansiyon gelişcek kadınlarda artmış vasküler cevabı veya sempatik aşırı aktiviteyi ortaya koyduğu hipotezi ileri sürülmüştür. Pozitif prediktif değer % 33 tür. Ürik asit: Maternal kanda yükselmiş ürik asit seviyeleri muhtemelen renal ürat atılımındaki azalmaya bağlı olup, preeklamptik kadınlarda sıklıkla görülür. Jacobson ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 24. gebelik haftasında tayin edilen plazma ürik asit seviyeleri ölçülmüş pozitif prediktif değer % 33 bulunmuştur (28). Kalsiyum Metabolizması: 18

19 Kalsiyum metabolizmasındaki değişiklikler ve diyetteki kalsiyum alımındaki yetersizliklerin preeklampsi patofizyolojisinde yeri vardır. Preeklampsi ile hipokalsiüri birlikteliği tanımlanmıştır. Bu nedenle bir çok araştırmacı gebeliğin ortalarında alınan üriner kalsiyum seviyesinin, gelişmesi muhtemel bir preeklampsiyi tahmin edebilme gücünü belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sanchez- Ramos ve arkadaşları yaptıkları çalışmada pozitif prediktif değeri % 32 olarak değerlendirmişlerdir (29). Üriner Kallikrein Atılımı: Kallikrein kan basıncının önemli bir düzenleyecisidir ve kallikreinin azalmış atılımının, preeklampsi gelişimine öncülük edebileceği hipotezi öne sürülmüştür (30). Bu testin pozitif prediktif değerini % 91 bulmuşlarsa da diğer araştırmacılar bu bulguyu teyit etmemişlerdir (31). Fibronektin : Molekül ağırlığı dalton olan dimerik bir glikoproteindir. Epitel, deri, endotel gibi örtücü dokularda kollagen, laminin gibi yapılarla birlikte hücre-hücre teması, hücre bazal membran adezyonu gibi bağlantı fonksiyonları vardır (32). Bu yönüyle hücre göçü, hücre farklılaşması, hemostaz, pıhtı stabilizasyonu, yara iyileşmesi gibi biyolojik fonksiyonlarda rol alır. Organizmada çözünebilir ve bağlı formlarda bulunur. Çözünebilir fibronektin plazmada, beyin omurilik sıvısında, eklem sıvısında, tükrükte, servikal mukusta, amniotik sıvıda, inflamatuar eksudada saptanabilir. Bağlı fibronektin ise örtücü dokuların, 19

20 bazal mebranın, hücre yüzeyinin ve ara konnektif dokunun bir komponentidir. İnvitro kültürlerde fibroblastlardan glial hücrelere kadar bir çok hücrenin fibronektin ürettiği gösterilmiştir. İnvivo koşullarda plazma fibronektinin hepatosit ve endotelyal kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Her biri farklı aminoasit zincirlerinden oluşmuş tekrarlayan üçer alt birim içeren iki zincirden oluşmuştur. Domain adı verilen bu alt birimler fibrin, heparin, kollagen, DNA bağlamaktadırlar. Karaciğer kaynaklı fibronektinde 90 aminoasitlik bir domain bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu domaini içeren fibronektin (eksta domain fibronektin 1,ED 1+) hepatosit kaynaklı değildir. ED 1+ fibronektin, erken trofoblastik bazal membran yapısında yer alır ve koryonik villusların matürasyonunda önemli rol oynar. Preeklampsi dışında renal hastalıklar, diabet, koagülasyon bozuklukları, kan transfüzyonları, erken membran rüptürü ve koryoamnionitlerde de yüksek saptanabilir (33). Gelişmiş veya gelişmekte olan preeklampsisi olan kadınlarda plazma fibronektin seviyelerine değinen pek çok makale vardır. Preeklampsi patofizyolojisinde önemli bir yer tutan endotel hücre hasarının, hipertansif kadınlardaki yükselmiş fibronektin düzeylerinin temel sebebi olduğu düşünülmektedir (34,35). Koagülasyon Aktivasyonu: Trombositopeni ve trombosit aggregasyonu preeklampsinin mutlak bir özelliğidir. Aşırı trombosit agregasyonu maternal vazokonstriksiyon, endotel hücre hasarı plasental infarkt ile bağlantılı olabilir. Trombosit agregasyonu TXA2 salınımına neden olur. Trombosit 20

21 kaynaklı tromboksan preeklamptik kadınlarda TXA2/PGI2 oranını arttırır. Bu bulgu, düşük doz aspirinin profilaktik olarak uygulanışının preeklampsiyi önleyebileceğine dair hipotezin temelinini oluşturmaktadır. Ağır preeklampside trombosit sayısının önemli bir oranda düşebileceği tartışma götürmez bir konudur. Trombosit hacmi kullanımına ve sonuç olarak göreceli genç trombostlerin üretimine bağlı olarak artar. Bir çalışmada büyük trombosit hacminin gelişmekte olan preeklampsinin habercisi olduğunu bulmuşlardır (36). Benzer şekilde, gebelikte fibrinolitik aktivite, artmış plazminojen aktivatör inhibitörlerine (PAI 1-2) bağlı olarak normalde düşer. Preeklampside PAI 1, PAI 2 ye oranla göreceli olarak yükselmiştir ve endotelyal hücre disfonksiyonu açısından bir marker olarak kullanılabilir (37). Oksidatif Stres Belirteçleri: Preeklamptik kadınlarda artmış lipid peroksidaz seviyelerine eşlik eden azalmış antioksidan aktivite, preeklampsinin önceden tahmininde oksidatif stres belirteçlerinin kullanımının faydalı olma olasılığını arttırmıştır (38). Olası belirteçler arasında malonaldehitin lipid peroksidasyonu, demir gibi pek çok proksidan ve prooksidanları güçlendirici maddeler, homosistein, trigliseridler, serbest yağ asitleri, lipoproteinler, askorbik asit, E vitamini gibi antioksidanlar sayılabilir. İmmünolojik Faktörler: Sitokinler immun hücrelerden salgılanan taşıyıcı proteinlerdir. Sitokin salgılayan bu immun hücreler diğer immun hücrelerin fonksiyonlarını düzenlerler ve trofoblast ve desidua arasındaki makrofajlar ve lenfositler tarafından da üretilirler. En az 50 farklı sitokin 21

22 vardır. Bunların arasında başlıcaları interferonlar, interlökinler, büyüme faktörleri, tümör nekoz faktördür. Preeklamptik kadınlarda bu sitokinlerin çoğu yükselmiştir. Bu yüzden preeklampsi gelişimi için muhtemel beliteçler olarak dikkat çekmektedirler (39). Plasental peptidler: Preeklampsinin önceden tahmini için plasenta tarafından üretilen çeşitli peptidler olası markerlar olarak araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu peptidlere örnek olarak kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH), koryonik gonadotropin, aktivin A ve inhibibin A, preeklampsi gelişimi açısından erken gebelik markerlarının araştırılmasında ümit vaat edici gözükmektedir (40). Uterin Arterlerin Doppler Kan Akım Hızı İncelemesi : Doppler ultrason kullanılarak uteroplasental vasküler direnç tespit edilebilir. Bu olanak uterin arter impedansının ikinci trimesterde Doppler ölçümünün, preeklampsi için erken tarama testi olarak kullanımını değerlendiren çalışmaların başlamasını sağlamıştır (41,42). Bu uygulamanın nedenlerinin temel aldığı köken spiral arterlerin uteroplasental kan akımında obstrüksiyona yol açan bozulmuş trofoblastik invazyonun preeklampsi patofizyolojisinde rol aldığı varsayımına dayanır. 22

23 ÖNLEME Preeklampsiyi önlemeye yönelik girişimlerde pek çok farklı stratejiye başvurulmuştur. Çoğunlukla bu stratejiler diyetin düzenlenmesi ve preeklampsi gelişiminde rolü olduğu düşünülen patofizyolojik mekanizmaları etkisizleştirmeye yönelik farmakolojik girişimleri içerir. İkinci yönteme düşük doz aspirin ve antioksidanlar da dahildir. Diyetin Düzenlenmesi Preeklampsiyi önlemeye yönelik ilk çabalardan birisi gebelik boyunca tuz kısıtlamasıydı ylında yapılan bir çalışmada tuz kısıtlayıcı diyetin gebeliğe bağlı hipertansif bozuklukları önlemede bir faydasının olmadığı kanıtlandı (43). Diyetle kalsiyum alımı eksik olan gebelerde preeklampsi geliştiğini gösteren çalışmalar vardır. Bucher ve arkadaşlarının (44) yaptığı çalışma gebelik boyunca kalsiyum alımının kan basıncında anlamlı düzeyde azalmayla birlikte preeklampsiyi anlamlı düzeyde önlediğini göstermiştir de Levin ve arkadaşları (45) son ve kesin çalışmayı yapmışlardır sağlıklı nullipar kadına 2 gr/gün kalsiyum ve plasebo verilmiş ve verilen ek kalsiyum gebeliğe bağlı gelişen hipertansiyonun hiçbir türünü önlememiştir. Test edilen bir diğer yöntem de balık yağı kapsüllerinin her gün alınmasıdır (46). Diyete ek balık yağı verilmesi preeklamsi patofizyolojisinde rolü olan prostoglandin balansını olumlu yönde değiştirmek amacıyla seçilmiş bir yöntemdir. Yapılan bu çalışmada balık yağı etkisiz bulunmuştur. 23

24 Düşük Doz Aspirin Wallenburg ve arkadaşlarının (47) yaptığı çalışmada, anjiotensine duyarlı 28. gebelik haftasında primigravid kadınlara 60 mg aspirin ve ya plasebo verilmiş ve düşük doz aspirin kullanılan grupta düşük preeklampsi insidansı ile karşılaşılmıştır. Bu sonuç TXA2 sentezinin azalmasına ve endotelyal PGI2 yapımının azalmasına bağlanmıştır. Daha sonra yapılan bir çok çalışmada ise düşük doz aspirin kullanımının preeklampsiyi önlemede yetersiz olduğu saptanmıştır (48). Antioksidanlar Normal gebe kadını serumu antioksidan mekanizmalar ihtiva eder. Bu mekanizmalar preeklampsi ile ilişkili endotel hücre fonksiyon bozukluğunda menfi rolü olan lipid peroksidasyonunu kontrol etme görevini üstlenmişlerdir. Davidge ve arkadaşları (49), preeklamptik kadınların serumunda antioksian aktivitenin belirgin düzeyde azaldığını tespit etmişlerdir. Chapell ve arkadaşları (50) bu konudaki ilk sistematik çalışmayı yapmışlardır. Preeklampsi riski taşıyan 283 kadın üzerinde yapılan çalışmada antioksidan verilen grupta endotelyal hücre aktivasyonu, plasebo verilen gruba göre anlamlı düzeyde azalmıştır. Bu durum böyle bir uygulamanın preeklampsiyi önlemede yararlı olabileceğini göstermiştir. Bunun için daha büyük çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. KLİNİK VE LABORATUVAR DEĞİŞİMLERİ Endotelyal difonksiyon ve vazospazm temelinde bir çok klinik ve laboratuar değişikliği ortaya çıkar (3). 24

25 Anjiotensin Duyarlılığı Gelişmekte olan preeklampsinin en erken bulgusudur. Ağırlık Artışı ve Ödem Anormal ağırlık artışı ve ödem ekstravasküler kompartmandaki sıvı artışının sonucudur. Bu da kapiller permeabilitenin artışı nedeniyle olur. Bu yüzden preeklamtik hastalarda total vucut sıvısı arttığı halde intravasküler kompartmandaki volüm azalmıştır. Bunun sonucu olarak hemokonsantrasyon ile hematokritte artış olur. Aynı nedenle idrar çıkışı da azalan hastaya yanlış olarak fazla sıvı yüklenmesi yapılması su intoksikasyonuna neden olur. Kan Basıncı Artışı Periferik vasküler dirençteki değişiklikler nedeniyle meydana gelir. Kan basıncındaki bu artış patolojik sıvı retansiyonu başladıktan günler - haftalar sonra kendini gösterir. Proteinüri Antepartum periyotta proteinüri, hipertansiyon başladıktan günler haftalar sonra ortaya çıkar. Afferent arteriolar konstriksiyon ve glomerüler permeabilitede artış nedeniyle meydana gelir. Renal Fonksiyon En erken değişiklik serum ürik asit konsantrasyonunda artıştır. Kreatinin klerensi azalır, serum kreatinin ve kan üre nitrojeni seviyeleri artar. 25

26 Koagülasyon Sistemi Trombositopeni en sık anomalidir. Dekolman plasenta söz konusu ise DIC gelişebilir. Yine ağır hastalıkta gelişebilecek olan HELLP sendromu hemoliz, artmış karaciğer enzimleri ve düşük trombosit seviyeleri ile karakterizedir. Hemoliz bilirübin seviyelerinde yükselmeye neden olur. Karaciğer Fonksiyonları Vazospazm karaciğer dokularında fokal hemoraji ve infarktlarla sonlanır. Bu da yüksek karaciğer enzim seviyelerine ve epigastrik ağrıya neden olur. Hepatik rüptür nadirdir ve preeklamsinin en korkunç komplikasyonlarından biridir. Çoğunlukla HELLP sendromu ile bağlantılıdır. Plasental Fonksiyon Uteroplasental yatakta vazospazm; plasental infarktlar ve plasental perfüzyonun azalmasıyla sonuçlanır. Bu da intrauterin gelişme kısıtlılığı (IUGR), oligohidroamnios, fetal kalp hızı anomalilerine neden olur. Yaygın plasental infarktlar retroplasental hemoraji ve dekolmana neden olabilir bu da perinatal morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Santral Sinir Sistemi Etkileri Vizuel bozukluklar, örneğin bulanık görme, benekli görme, skotomlar retinal vazospazmın sonuçlarıdır. Refleks iritabilitede artış yaklaşan nöbetin göstergesi olabilir. 26

27 GEREÇ VE YÖNTEM 2004 Kasım ve 2005 Aralık ayları arasında Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde antenatal polikliniğine başvuran normotansif ve risk gurubu içerisine giren, 100 adet gebe prospektif kohort düzeneğindeki çalışmaya dahil edildi. Katılan gebelerin hepsine çalışma hakkında bilgi verilerek aydınlatılmış sözlü onam alındı. Çalışma grubu oluşturulurken yüksek riskli gebeliklerin seçilmesinde kullanılan risk faktörleri şunlardır; 1- Preeklampsi öyküsü 2- Ailesinde hipertansiyon öyküsü 3- Erken doğum öyküsü 4- Ölü doğum öyküsü Olgular 19 ile 25. gebelik haftaları arasındaydılar. Gebelik yaşı tespit edilirken son adet tarihi ve yapılan obstetrik ultrasonografik muayene temel alındı. Fibronektin için kan örnekleri vacutainer ile antekubital venden steril şartlarda 2 ml EDTA lı tüpe alındı. Bu örnekler 3500 devir/dakika ile 10 dakika santrifüj edilerek plazmaları ayrıştırıldı ve ( ) 20 C de saklandı. Daha sonra tüm örnekler aynı anda Dade Dehring nefelometresi ile çalışılarak, nefelometrik ölçüm yapıldı ve fibronektin seviyeleri g/l cinsinden belirlendi. Tüm kan basıncı ölçümleri oturur pozisyonda, standart sfingomanometre ile manşon kalp seviyesine getirilerek sol koldan yapıldı. Diastolik basınç ölçülürken Korotkoff faz 5 sesi kullanıldı. 27

28 Gebelik öncesinde hipertansiyonu olmayıp gebelik boyunca normotansif seyreden, proteinüri gelişmeksizin, 37 gebelik haftası ve sonrasında sağlıklı yenidoğan dünyaya getiren gebeler normal olarak değerlendirildi ve kontrol grubu oluşturuldu. Tansiyon arteriel değeri 6 saat arayla 2 adet ölçümde 140/90 mmhg ve üzerinde olup, 24 saatlik idrarda 300 mg /l veya spot idrarda +1 proteinüri olan hastalar preeklamptik olarak kabul edildi. Ağır preeklampsi kriteri olarak tansiyon arteriel değerinin 160/100 mmhg ve üzerinde olması, proteinürinin 24 saatlik idrarda 500 mg ve üstü veya dipstick ile 3 +, 4+ olması, oligüri ( 24 saatte 500 ml den az) olması esas alındı. Ek olarak, kreatinin değerinin 1,2 mg/l den fazla olması, karaciğer enzimlerinde yükselme ( AST > 70 U/L ), trombositopeni (< ), pulmoner ödem varlığı, ciddi uç organ hasarını düşündüren durumlar (baş ağrısı, görme bozulukları, epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı, retinal hemorajiler, eksudayon, papil ödem ) olan hastalarda ağır preeklamptik olarak kabul edildi. Gebeler doğuma kadar aylık kontrollerle izlendi. Preeklampsi gelişen grup ile normal gebelik grubundaki fibronektin düzeyleri istatistiksel olarak SPSS 11.5 programı kullanılarak karşılaştırıldı. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İki grubun karşılaştırılmasında ve yaş, parite, risk faktörlerinin araştırılmasında istatistik yöntemi olarak student t testi kullanıldı. Risk faktörlerinden, ölü doğum parametresini değerlendirirken 2x2 tabloda gözlerden birinde 5 den az hasta olduğu için Fischer kesin kikare testi uygulandı. Eşik değeri bulmak için ROC( receiver operator caracteristic) eğrisi çizildi. ROC eğrisinin altında kalan alan kullanılarak ( AUC, area 28

29 under the curve) prediktif testin değişik performans değerleri karşılaştırıldı. En uygun eşik değeri belirlenirken istatistik programı yardımıyla ROC eğrisindeki sol üst köşeye en yakın noktadaki değer kabul edildi (sensitivite=1 ve yanlış pozitif=0). Sensitivite, spesifisite, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer, olasılık oranı % 95 güven aralığı ile preeklampsiyi ön görmedeki gücü hesaplandı. 29

30 BULGULAR Değerlendirmeye alınan hastaların demografik özellikleri tablo 2 de gösterilmiştir. Olguların 16 tanesine izlem sırasında bilgilerine ulaşılamadı, 6 tanesi laboratuarda ortamında hemoliz nedeniyle değerlendirme dışı kaldı. Çalışmaya 78 gebe ile devam edildi. Olguların 19 tanesinde ( % 24.3 ) preeklampsi gelişti. Preeklamptik vakaların 7 tanesinde ( % 8,9 ) ağır preeklampsi, 1 tanesinde ( % 1,2) HELLP sendromu, 11 tanesi ( % 14,1 ) hafif preeklampsi gelişti. (tablo 3) Sezaryen oranı, preeklamptik hastalarda ve preeklampsi gelişmeyen grupta (% 15,7-% 15,2) aynı idi. Tüm vakalar içerisinde 1( % 1,2 ) tane ölü doğum, 1 ( % 1,2 ) tane erken doğum gerçekleşti. Ölü doğum vakası 32 haftalık, 1700 gr, ağır preeklampsi tanısı koyuldu, NSD ile doğurtuldu. Erken doğum vakası 34 hafta 1500 gr NSD ile doğurtuldu. Doğum haftası ( p:0,0029; 37 ± 2.2 hafta ) ve doğum ağırlığı ( p:0,0045; ± 557 gr ) preeklamptik grupta, normal gruba göre anlamlı olarak düşüktü. Gebelikte en yüksek diastolik kan basıncı preeklamptik grupta anlamlı olarak yüksekti ( p<0,0001; 97.6 ± 11.8 mmhg ). Ailesinde hipertansiyon öyküsü olan 39 gebenin 6 tanesinde ( % 15,3 ); preeklampsi öyküsü olan 21 gebenin 10 tanesinde ( % 47,6 ); 30

31 erken doğum öyküsü olan 13 gebenin 2 tanesinde. ( % 15,3 ), ölü doğum öyküsü olan 5 gebenin 1 tanesinde ( % 20 ) preeklampsi gelişti. Tablo 4 te gösterildiği gibi preeklamptik grup ile normal grupta saptanan fibronektin düzeyleri student t testi ile karşılaştırıldı ve preeklamptik grupta fibronektin değerleri, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p:0,003). Preeklampsiyi ön görmede en güçlü fibronektin düzeyini bulmak amacıyla ROC eğrisi kullanıldı (grafik 1). AUC: 0,761; % 95 güvenlik aralığı 0,644 ile 0,855 arasında belirlendi. Bu şekilde eşik değer 0,36 g/l olarak belirlendi. Eşik değer: 0,36 iken çalışma grubundaki fibronektin düzeyleri grafik 2 de gösterilmiştir. Eşik değer 0,36 alındığında sensitivite % 57,9; spesifisite % 92,2; pozitif prediktif değer % 73,3; negatif prediktif değer % 85,5 olarak hesaplandı (tablo 5). Çalışma grubundaki hastaların çoğu 20. ve 22. gebelik haftasındaydılar. Grafik 3 fibronektin düzeyinin gebelik haftalarına göre dağılımını göstermektedir. Fibronektin değerlerinin yaşa, pariteye ve risk faktörlerine göre istatistiksel fark gösterip göstermediği tablo 6,7,8 de irdelenmiştir. Bu bağlamda ailede hipertansiyon öyküsü, preeklampsi öyküsü, ölü doğum öyküsü risk faktörü olarak anlamlı bulunmuş, erken doğum öyküsü anlamlı bulunmamıştır. 31

32 TABLO 2 Çalışma ve kontrol grubunun demografik özellikleri (* istatistiksel olarak anlamlı) Normal gebelik 0rtalama± Preeklampsi 0rtalama± SD P değeri SD N Yaş 26.7± ±7.1 P = 0,0395 Nullipar sayısı 6 4 Parite 1.7± ±1.6 P = 0,4592 Örneğin alındığı 21.1± ±1.3 P = 0,8147 gebelik haftası Gebelikte en yüksek diastolik kan basıncı Doğumda gebelik 66.0± ± ± ±2.2 P < 0,0001* P = 0,0029* haftası Sezaryen/ NSD 9/50 3/16 (%15,2) (%15.7) Doğum ağırlığı ± ±557.2 P = 0,0045* TABLO 3 Risk grubuna göre normal ve preeklamptik hastaların dağılımı Preeklampsi Öyküsü Normal Hafif preeklampsi 11 7 ( % 70 ) Ağır preeklampsi 3 ( % 30 ) Toplam 21 32

33 Ailede Hipertansiyon Öyküsü Erken Doğum Öyküsü Ölü Doğum Öyküsü 33 3 ( % 50 ) 3 ( % 50 ) ( % 50 ) ( % 50 ) TABLO 4 Preeklamptik gruptaki fibronektin değerlerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması Normal Gebelik Preeklampsi p değeri N Fibronektin (mg/l) * TABLO 5 Eşik değer >0.36 gr/l Sens spes +LR -LR +PV -PV 57,9 92,2 7,38 0,46 73,3 85,5 (33,5-79,7) (81,1-97,8) 33

34 GRAFİK 1 ROC eğrisi 100 FN 1 80 Sensitivity Specificity GRAFİK 2 : Preeklamptik ve kontrol grubunda fibronektin düzeylerinin dağılımı 34

35 FN 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 >0,36 Sens: 57,9 Spec: 92,2 0,1 0,0 1 0 PRE 0: normal grup 1: preeklampsi gelişen grup GRAFİK 3 : Ölçüm haftasına göre fibronektin düzeyleri 0,9 0,8 0,7 0,6 FN 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 Toplam_ölçüm_haftasi 1 TABLO 6 : Yaşa göre fibronektin değerleri Yaş Preeklamptik Normal P Toplam 35

36 Ortalama ± SD 20< ± n= ± n=13 35> ± 59,7 n=4 Ortalama ± SD 373 ± n= ± n= ± 97,39 n=5 0,867 6 <0.0001* * 9 TABLO 7 : Pariteye göre fibronektin değerleri Preeklampsi Ortalama ± SD Nullipar ± n=4 Multipar 424 ± n=15 Normal Ortalama ± SD ± n= ± n=52 P Toplam * 67 TABLO 8 : Risk faktörüne göre fibronektin değerleri 36

37 Preeklampsi öyküsü Preeklampsi Ortalama ± SD ± Normal Ortalama ± SD ± P 0,0106* 21 Toplam n=10 Aile öyküsü ± 147,53 n=6 Erken doğum 360 ± 1104,65 n= ± 99,77 n= ± 205,06 0,0010* Ölü doğum 404 n=1 n=2 n= n= * 5 TARTIŞMA 37

38 Preeklampsi açısından riskli gebelerin erken tanınması, tüm dünyada bu hastalığa bağlı komplikasyonların yol açtığı maternal-fetal mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır. Erken tanı için tarama testlerinin kullanılması ile gebelerden hangilerinin daha dikkatli izlenmesi gerektiği, kimlere önleyici tedavilerin verileceği ayırt edilebilir. Bu şekilde hastalık ile komplike olmuş gebeliklere ait sonuçlar da düzeltilebilir. Bu amaçla düzenlediğimiz prospektif çalışmada yüksek risk grubu olarak kabul ettiğimiz sağlıklı, anamnezinde risk faktörü bulunan, normotansif gebelerden ikinci trimesterde antekübital venden alınan kan örneklerinde fibronektin değerlerini ölçtük. Çalışmamızı bu dönemde ölçülen fibronektin değerlerinin daha sonra ortaya çıkabilecek preeklampsiyi öngörebileceği hipotezi üzerine kurduk. Bir çok klinik ve biyokimyasal bulgu preeklampsi patogenezinde maternal vasküler endotelyal hücre hasarı hipotezini desteklemektedir (51,52). Fibronektin yüksek molekül ağırlıklı ekstrasellüler matriks glikoproteinleri ailesindendir. Endotel hücreleri başta olmak üzere diğer hücrelerden de salınır. Plazma fibronektin düzeyleri endotel hücre hasarının indikatörüdür. Bazı araştırmacılar plazma fibronektin düzeylerinin preeklampsi klinik bulguları oluşmadan önce yükseldiğini belirtirken (34), diğerleri bu yönde bulgular saptamamışlardır. Yirmi yıldan beri, total plazma fibronektin düzeyleri preeklampsinin erken tanısında dikkatleri üzerine çekmiştir. Lazarhick ve arkadaşları (53) fibronektin düzeylerinin preeklampsi klinik semptomları başlamadan yaklaşık 48 gün önce belirgin olarak arttığını bildirmişleridir. Bu çalışmada sensitivite % 94, spesifisite % 100 olarak 38

39 bulunmuştur. Bununla birlikte prediktif değerler ve sensitivite üzerinde geniş anlaşmazlıklar mevcuttur. Ballegeer ve arkadaşları (54) preeklampsinin ön görülmesinde yükselen plazma fibronektin değerlerinin kullanılabileceğini belirtmişler sensitiviteyi % 96, spesifisiteyi % 94 olarak belirtmişlerdir. Yine bu çalışmada hipertansiyon ve /veya proteinüri gelişmeden 2-4 hafta önce plazma fibronektin değerlerinin yükseldiğini rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda, plazma fibronektin düzeyleri preeklampsi geliştirecek olan hastalarda preeklampsi geliştirmeyenlere göre istatitiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0.003). Paarlberg ve arkadaşları (55) preeklampsinin erken tanısında ölçülen fibronektin değerlerinin her trimesterde yüksek olduğunu belirtmişlerdir. İkinci trimesterde sensitivite % 69 spesifisite % 67, pozitif prediktif değer % 22 negatif prediktif değer % 94 olarak belirtilmiştir. Madazlı ve arkadaşları (56) yüksek riskli grup üzerinde yaptıkları fibronektinin preeklampsiyi ön görmedeki yeri konusundaki çalışmada sensitiviteyi % 64, spesifisiteyi % 86 olarak belirtmişlerdir. Dreyfus ve arkadaşları (57) gebelik haftasından itibaren 6 haftalık aralarla seri total plazma fibronektin değerlerini ölçmüşler. 25. gebelik haftasından terme kadar olan dönemde sensitivite % 37,5 olarak belirtmişlerdir. Spesifisite % 96,6 olarak rapor etmişlerdir. 39

40 Paternoster ve arkadaşları (58) gebelik haftasında total plazma fibronektin değerinin preeklampsiyi öngörmeyle ilgili yaptıkları çalışmada sensitivite % 90 spesifite % 65, pozitif prediktif değer % 20,9, negatif prediktif değer % 98,5 olarak belirtilmiştir. Gredmark ve arkadaşları (59) 26. gebelik haftasında fibronektin değerleri normalin 90. persantilinde olan gebelerde preeklampsi gelişme riskini % 6.2 ve daha fazla olarak belirtmişlerdir. Chavaria ve arkadaşlarına (60) göre, gebelerde preeklampsinin klinik bulguları oluşmadan önce, gebelik haftası gibi erken dönemlerde bile endotel hasarına ait bulgular izlenebilir. Bu bulgu olayın belki de gebelik öncesinde mevcut bulunan endotel hücre hasarına işaret etmektedir. Yakın zamana kadar yapılan çalışmalarda nullipar gebeler için preeklampsi insidansı % 2,2 ile 5,3 arasında değişirken, günümüzde bu oran % 3,7 olarak belirtilmektedir. Bir çalışmada nonproteinürik gestasyonel hipertansiyon oranı % 3,2 olarak bulunmuştur (61). Nonproteinürik gestasyonel hipertansiyonu olan gebelerin klinik gebelik sonucu normotansif gebelerden farklı bulunmamıştır. Preeklampsi geliştiren kadınlar daha düşük doğum ağırlıklı bebekler doğurmuşlar ki bu durum prematürite ve SGA durumları ile ilişkilendirilmiştir. Preeklampsinin tüm maternal organ sistemlerini etkileyerek vaskülo-endotelyal harabiyet ile doku perfüzyonunu azaltığı gösterilmiştir (62). Azalmış plasental perfüzyon fetal iyilik halini tehlikeye sokar. Bu nedenle preeklampsi gebelikte bakılması gereken 40

41 yüksek riskli bir durumdur ve gebelikteki hipertansif bozuklukların katı kurallar ile sınıflandırılması gerekir. Örneğin gebeliğin indüklediği hipertansiyon ile preeklampsinin ayırımında proteinürinin varlığı ya da yokluğu çok önemlidir. Buna karşın henüz elimizde preeklampsiyi önleyici bir tedavi mevcut değildir ve preeklampsiyi ön görecek, erken tanıyacak basit bir belirtece ihtiyaç vardır. Bu yüksek riskli populasyonun yakından takibini ve gelecekte önleyici tedavilerin erken dönemde profilaktik olarak kullanılabilmesini sağlar. Öte yandan çok düşük riskli populasyonun preeklampsi açısından takipten çıkarılabilmesine olanak verir. Obstetrik öykü ve aile öyküsü günümüzde preeklampsiyi tahmin etmede kullanılan parametrelerden bazılarıdır. Son zamanlarda Doppler ultrasonografi ile uterin arter kan akımı ölçüm taramaları preeklampsi tahmininde değer kazanmıştır (41,42). Mikroalbüminürinin gebelik haftaları arasındaki analizi preeklampsiyi ön görmede başarısız bulunmuştur (63). İkinci trimester ortasında yapılan rastlantısal kan basıncı ölçümleri de preeklampsiyi ön görmede başarısız bulunmuştur (61). Bir çalışmada antitrombin 3 düzeylerinde azalma preeklampsiyi ön görmede çok başarılı bulunmuş iken (64), bu bulgu diğer çalışmalarla desteklenmemiştir (54,65). Yükselen total plazma fibronektin ve cellüler fibronektin değerleri preeklampsiyi ön görmede geleceği parlak olarak gösterilmiştir. 41

42 Gredmark ve arkadaşlarının (59) yaptığı çalışmada gebelik yaşı arttıkça total plazma fibronektin değerlerinin arttığı ve bu artışın preeklamsi gelişen hastalarda, gestasyonel hipertansiyon gelişen hastalara göre anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum preeklampsideki fibronektin yüksekliğinin hipertansiyon nedenli olmadığının ve endotel hasarını yansıttığının muhtemel göstergesidir. Buna rağmen preeklampsi gelişen hastaların bazılarında fibronektin düzeylerinin düşük çıkması, fibronektinin proteolitik yıkımına ve tüketimine bağlanmıştır (66). Normal seyreden gebeliklerde de gebelik yaşı ile, preeklamptik hastalardaki kadar olmasa da, fibronektin düzeylerinde artış saptanmıştır. Bu da maternal koagülasyon sistemindeki homeostatik dengeyi sağlamakla görevli fibronektinin sahip olduğu antikoagülan etkiye bağlanmıştır (67). Bu antikoagülan etki fibronolizin hızlandırılması ve pıhtının fagositozunu kolaylaştırması şeklindedir. Madazlı ve arkadaşları (68,69) yaptıkları çalışmalarda fibronektin ile çeşitli sitokinleri değerlendirmişler ve hastalığın şiddetinin sitokinlerin düzeyi ile korele olduğunu belirtmişlerdir. Preeklampsi açısından yüksek riskli gurubun tanımlanabilmesine olanak sağlamak için gebeliğin yeterince erken safhalarında normalden sapma gösteren bir ölçümlenebilir değer olmalıdır. Preeklampsiye bağlı ortaya çıkan plasental patoloji en erken ikinci trimester başında gösterilmiştir. Bu nedenle tarama prosedürü bu dönemden sonrasını içine alacak şekilde olmalıdır (62). 42

43 Gredmark ve arkadaşları (59) yaptığı çalışmada 26, 30 ve 34. gebelik haftalarında fibronektin düzeylerini ölçmüşler ve ölçülen her haftadaki fibronektin düzeylerinin preeklampsi gelişen hastalarda yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Yine aynı çalışmada 26. haftada yapılan fibronektin düzey ölçümünün kesitsel analizinde kadınların % 25 inin % 2 den az preeklampsi geliştirme riskine sahip olduğunu, % 10 unun ise % 6 dan fazla preeklampsi geliştirme riskine sahip olduğunu göstermiştir. Öte yandan bu çalışmada 26. gebelik haftasında yapılan fibronektin ölçümleri normal populasyondaki gebelerde alınan sonuçlarla çakışmış ve bunun da testin kullanılabilirliğini kısıtladığını belirtmişlerdir. Aynı sonuçların 30 ve 34. haftalarda alınan değerler için de geçerli olduğunu rapor etmişlerdir. Yine bu çalışmada tekararlayan fibronektin ölçümlerinin, preeklampsiyi ön görmedeki sensitivitesi % 17 spesifisitesi % 97 olarak belirtilmiştir. Lockwood ve Peters (34) ve Taylor ve arkadaşlarının (35) yaptıkları çalışmalarda, ikinci trimester hücresel fibronektin değerlerinde normal gruplar ile benzer bulgular bulunması bu testin kullanılabilirliğini kısıtlamaktadır. Bu sonuçlar. Ancak Lazarchick ve arkadaşları (53), Ballegeer ve arkadaşlarının (54) yaptıkları çalışmalar ve bizim çalışmamız fibronektinin preeklampsi prediksiyonundaki yerini desteklemektedir. Bu şekilde birbirinden bu derece farklı çıkan sonuçlar, çalışma gruplarındaki hasta sayılarının, demografik özelliklerin, kriterlerin, çalışılan populasyondaki hastalık insidansındaki farklılıkları ile 43

44 açıklanabilir. İnsidans ile ilgili olarak Gredmark ve arkadaşlarının (59) grubunda preeklampsi insidansı % 3,7 olarak belirtilmiş, Ballegeer ve arkadaşları (54) 120 sağlıklı nullipar gebeyi incelemişler, bunlarında 17 tanesinde ( % 14,2) preeklampsi gelişmiş. Bizim risk grubu üzerinde yaptığımız çalışmada preeklampsi insidansı % 24,3 olarak saptanmıştır. Ballager ve arkadaşlarının (54) yaptığı çalışmada Taylor ve arkadaşları (35) ve Gredmark ve arkadaşlarının (59) yaptığı çalışmalarla çelişerek, hipertansiyon gelişen hastalarda proteinüri gelişen grup ile gelişmeyen grup arasında fibronektin düzeyleri arasında fark olmadığını belirtmişlerdir. Multivaryant analizlerde haftalar arasında ölçülen fibronektin değerlerinin preeklampsi prediksiyonunda istatistiksel yeri olduğu belirtilmiştir (59). Aynı zamanda tekrarlayan fibronektin ölçümleri kullanışlı bir tarama yöntemi değildir. Çünkü hem uygulaması zordur hem de erken başlangıçlı, hızlı ilerleyen preeklampsiyi gözden kaçırabilir. Bu nedenle biz tek ölçüm yaparak çalışmayı sürdürdük. Herhangi bir risk faktörü bulunmayan gebe populasyonundan yapılan Gredmark çalışmasında preeklampsi gelişmesi açısından yüksek risk grubuna giren gebelerin belirlenmesinde total plazma fibronektin değeri ölçümünün çok değerli olmadığı belirtilmiştir. Ancak bu çalışmada bile 26 gebelik haftasında yapılan ölçümdeki kesitsel analizde riski % 2 den az olan grup ile riski % 6 dan fazla olan grup ayırt edilebilmiştir (59). 44

45 Bizim çalışmamızda değerlendirmeye alınan 78 gebenin 19 tanesinde preeklampsi gelişmiş, preeklampsi gelişen grup ile gelişmeyen gruptaki fibronektin düzeyleri karşılaştırılmış, preeklampsi gelişen grupta fibronektin değeri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Testin preeklampsi prediksiyonundaki yeri değerlendirilmiş hesaplanan eşik değeri temel alınarak sensitivite % 57.9; spesifisite % 92,2; pozitif prediktif değer % 73,3; negatif prediktif değer % 85,5 olarak bulunmuştur. Bu bilgiler ışığı altında çalışmamız, Lazarchick ve arkadaşları (53), Ballageer ve arkadaşları (54), Paalberg ve arkadaşları (55), Paternoster ve arkadaşlarının (55) yaptığı çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. Gredmark ve arkadaşlarının (59) risk grubu dışında yaptığı çalışmaların fibronektinin preeklampsi prediksiyonundaki gücünün zayıf olduğunu belirtmiş olması, bizim çalışmamız ve Madazlı ve arkadaşlarının (56) yaptığı çalışmalar gibi risk grubu üzerinde yapılan çalışmaların fibronektin ölçümünün prediktif gücünün yüksek olduğunu belirtmesi belki de fibronektinin risk grubu içerisinde preeklampsi prediksiyonunda daha değerli olduğunu düşündürmektedir Yaşa göre saptanan fibronektin değerleri preeklampsi saptanan grupta saptanmayan gruba göre 20 yaşın üstünde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Fibronektin değerlerini pariteye göre incelediğimizde, preeklampsi gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Multipar grupta ise aynı konuda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Risk faktörleri göz önünde bulundurularak yapılan fibronektin düzeyi değerlendirilmesinde, preeklampsi öyküsü, ailesinde hipertansiyon öyküsü ve ölü doğum 45

46 öyküsü olan gruplarda, preeklampsi gelişen grupta, gelişmeyen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik saptanmıştır. Erken doğum öyküsü olan grupta ise bu fark saptanmamıştır. Bu sonuçlara göre total plazma fibronektin düzeyinin, 20 yaşın üstünde, multiparlarda, preeklampsi öyküsü, ailede hipertansiyon öyküsü ve ölü doğum öyküsü olan hastalarda preeklampsiyi ön görme yeteneği daha fazla gibi görünmektedir. Çalışmamızda nullipar, 20 yaş altı, erken doğum öyküsü olan gebelerde ise fibronektin düzeyi ile preeklampsi prediksiyonu arasında anlamlı ilgi saptamamıştır.. Günümüzde kullanılan klinik ve laboratuar testlerinin preeklampsiyi ön görebilme yeteneği halen istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle bazı belirteçler bir arada kullanılarak; örneğin uterin arter doppler ölçümleri ve plazma fibronektin ölçümü gibi; belirleyicilikte ve prognozu kestirebilmede daha sensitif ve spesifik sonuçlar alınacaktır. 46

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI AĞIR PREEKLAMPSİDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ,SOLUBL FMS BENZERİ TİROZİN KİNAZ-1 VE ENDOTELİN DÜZEYLERİ VE BUNLARIN

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

PREEKLAMPTĠK GEBELERDE PREPARTUM DÖNEMDE MATERNAL SERUM VASKÜLER HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLÜ 1 VE FĠBRONEKTĠN DÜZEYLERĠ

PREEKLAMPTĠK GEBELERDE PREPARTUM DÖNEMDE MATERNAL SERUM VASKÜLER HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLÜ 1 VE FĠBRONEKTĠN DÜZEYLERĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI PREEKLAMPTĠK GEBELERDE PREPARTUM DÖNEMDE MATERNAL SERUM VASKÜLER HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLÜ 1 VE FĠBRONEKTĠN DÜZEYLERĠ Dr.

Detaylı

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Dr. Sami HATİPOĞLU FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Özlem Banu TULMAÇ* * Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kırıkkale Özet Gebelikte

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. DAHİLİYE KLİNİĞİ ( ŞEF VEKİLİ UZM. DR. HİKMET FEYİZOĞLU ) AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

KARDİYOEMBOLİK OLMAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN İNME REKÜRRENSİ VE PROGNOZU ÜSTÜNE OLAN ETKİLERİ

KARDİYOEMBOLİK OLMAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN İNME REKÜRRENSİ VE PROGNOZU ÜSTÜNE OLAN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Yahya ÇELİK KARDİYOEMBOLİK OLMAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN İNME REKÜRRENSİ VE PROGNOZU ÜSTÜNE

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C.Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Klinik Şefi: Prof.Dr.Zuhal AYKAÇ PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ANTİFOSFOLİPİD SENDROMUNDA AKTİVASYONLA UYARILAN SİTİDİN DEAMİNAZ (AID) GENİNİN TRANSKRİPSİYON ANALİZİ. Biyolog Tuğba VARLIK

ANTİFOSFOLİPİD SENDROMUNDA AKTİVASYONLA UYARILAN SİTİDİN DEAMİNAZ (AID) GENİNİN TRANSKRİPSİYON ANALİZİ. Biyolog Tuğba VARLIK T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI ANTİFOSFOLİPİD SENDROMUNDA AKTİVASYONLA UYARILAN SİTİDİN DEAMİNAZ (AID) GENİNİN TRANSKRİPSİYON ANALİZİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.İç Hastalıkları Kliniği Şef: Doç. Dr. Refik DEMİRTUNÇ SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Murat GÜCÜN UZMANLIK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı