PHI[IPS Philips Healthcare

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHI[IPS Philips Healthcare"

Transkript

1 Saha Giivenlili Uyansr PHI[IPS BIU IXR FSN: MA-FCO Ey1til 2014 xcr AC L - Saha Giiventi$i Uyarrsr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallannrn e!ilmesi cani Floroskopi giiriintiilemesi veya maruziyetinin kesintiye u[ramasrna neden Sayrn Mugterimiz, Philips Allura Xper Systems'da canh floroskopi gorljntulemesi veya maruziyetinin aralrklr olarak kesintiye ugramasrna yol agan bir sorun tespit edilmigtir sayrh bu Saha Guvenli0i Uyansr'nrn amacr agaordaki hususlarda size bilgi vermektir:. Sorunun ne olduou ve hangi kogullarda meydana geldiei. Hastalar veya kullanrcrlara yonelik riskleri dnlemek igin mugteri/kullanrcr tarafrndan yaprlmasr gerekenler. Sorunu gozmek igin Philips tarafrndan yaprlmasr planlanan eylemler. Bu belge ekipmanrnern her zaman giivenli ve dogru Sekilde kullanrlmasl igin tinemli bilgilel igerir Ltitfen bu belgede anlatrlan bilgilerden haberdar olmasr gereken tum galrganlannrzla brrlikte a9aordakr bilgileri gozden gegirin. Bu belgede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya gegirileceginin anlagrlmasr biiyuk onem tairr Lutfen ekipman ile birlikte Kullanrm Talimatlan'nrn bir kopyasrnr bulundurun. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veya desteoe gereksinim duyarsanrz lijtfen yerel Philips temsilcinizle g0rugun: < Qagfl Merkezi > Bu uyan ilgili DUzenleyici Kurulusa bildirilmigtir. Philips bu sorun nedeniyle olusan her turlu aksakhktan dolayr ozur diler. Saygrlarrmla, Dilsat Pinar Ruhsatlandr Ti.irkiye & Kuzey Ortadoou M. Borger Krdemli Kalite Guvence ve Yiinetmelikler Direktdru (a.i.) BIU lxr, Giiriint0leme KONIi{KLUKE PHILIPS ELECTRONICS ]{.V. 2OO8 Tum haller sa&rdr TEl hattr ehblnn yazrtr br rar othaksrz,n Ete*trork m kan,k F da basta bir ydl6nre qlaaltrhasr tamam Eya krsllm gd.dditms$ yasatrr rom UXW a2/ 't8

2

3 Saha Gfivenligi Uyansr PHITIPS BIU IXR FSN: MA-FCO Eyliil 2014 xcr ACiL - Saha G0venligi Uyarrsr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallarrnrn elilmesi cank Floroskopi giiruntiilemesi veya maruziyetinin kesintiye ugramasrna neden ETKiLENEN tinrirlen Uriin Kodu: Sistem: Allura Xper FD10 C Allura Xper FDl0 F Allura Xper FD10 Allura Xper FD10/10 Allura Xper FD20 Allura Xper FD20 Biplane Allura Xper FDl0 Allura Xper FD10/'10 Allura Xper FD20 Allura XPER FD20 BIPLANE Allura Xper FD10 OR Table Allura Xper FD20 OR Table Allura Xper FD10/10 OR Table Allura Xper FD20 Biplane OR Table Allura Xper FD l0 OR Table Allura Xper FD20 OR Table Allura Xper FD10/10 OR Table Allura Xper FD20 Biplane OR Table Allura Xper FD10 Allura Xper FD l0/10 Allura Xper FD20 Allura Xper FD20/10 Allura CV20 Allura Xper FDl0 OR Table Allura Xper FDl0i10 OR Table Allura Xper FD20 OR Table Allura Xper FD20/10 OR Table Allura Xper FD20l20 Allura Xper FD20/20 OR Table Allura Xper FD20l15 Allura Xper FD20l15 OR Table Field extensions Xper cardio systems O KOI{I]{KLUKE PHIUPS ELECTROI{ICS N.V. 2OOE I'rn h.tlan s &rdr T.t ha&r 3.arbnn ee don,.z r rr,z! ottrdcrzn EbkrMlk,l.*a,k ya ds b t&. br yd'rmr. 9ooaftrllB', tarhamd sya k,e M g6i(bnlms, y.str r F o.n UX.l't a I

4

5 ' Saha Giivenlili Uyansr PHITIPS BIU IXR FSN: MA-FCO xcr EylLil 2014 ACIL - Saha Gtivenli$i Uyansr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallarrnrn egilmesi canh Floroskopi gciriinttilemesi veya maruziyetinin kesintiye u!ramasrna neden 722', Field extensions Xper vascular systems SmartPath to Alluraclarity cardio SmartPath to Alluraclarity vascular Field ext. Xper cardio systems R7-6 Field ext. Xper vascular systems R7.6 Cardio Vascular-Allura Centron Diamond Select Allura Xper FD10 SORUNUN TANIMI OLASI TEHLiKELER ETKiLENEN UnUrlen Nlsrl BELiRLENiR Ayak galteri genellikle esnek paspas, duz olmayan bir yuzey ya da kaide uzerinde kullanrlryorsa ayak galterinin pedallan egilebilir. Bu durum floroskopi g0runtulemesi veya maruziyetinin arahkl ya da kalrcr olarak gergeklegtirilememesine yol agabilir Ayak galteri pedallanndan birinin egilmesi floroskopi goruntulemesi ya da maruziyetinan aralkl ya da kahcr olarak gergeklegtirilememesine yol aqabilir. Floroskopi pedaft egilir ve canlr floroskopi kullanrlamazsa bir prosedijru tamamlamak igin ayak ya da el galterinin maruziyet pedalr kullanrlarak canlr gdruntii olugturulabilir. Bu durum daha yuksek doz kullanrmrna yol agacaktrr ancak olasr bir guvenlik tehlikesi olugmasrndansa bu yontem tercih edilir. Yukarldaki 'Etkilenen UriJnled bolumunde belirtildi0i ozere tum Philips Allura Xper- Systems cihazlan. Yerel Philips temsilcilerine Etkilenen Uniteler Listesi (UAL) saglanrr. Yerel Philips Kurulugu, sistemlen etkilenen musterilerle dogrudan iletigime gegecektir MUgTERilKULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER Bir prosed0re ba$lamadan once pedallann e0ilmesi ihtimaline kargrn ayak galterini kontrol edin. Agagtdaki gdriintillere bakrn EEik bir pedain bulunmasr halinde prosedi.ir durdurulmalr ve Yerel Servis ile rleti9ime gegilmelidir. O KONII{KLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, 2OO8 Tom hallafl saklrdr Telif hakkr ehibrnin dnedon ya2rrr br. rar otmaksrzrn Et.kko k m6kenrk ya da batka br ydtemre 9qi ttrlmasr tamamen veya krs6s gdndentrusr yasakt Fom: UXVV a2y2007-'t 2-1 I

6

7 ' Saha Giivenligi Uyansr PHITIPS BIU IXR FSN: MA-FCO xcr603-'t Eyl0l 2014 ACIL - Saha Giiventili Uyarrsr AIlura Xper Systems Ayak galteri pedallarrnrn egilmesi canlr Floroskopi g6riintiilemesi veya maruziyetinin kesintiye ulramasrna neden r] Sol pedal dogru. Soldan uguncu pedal egik Yerden yukseklik yaklagrk olarak 12 mm veya 0,47 ing olmahdtr PHILIPS TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN EYLEMLER Bu sorunu gdzmek igin Zorunlu Saha Guvenligi Duzeltici Eylemi yayrnlanacaktrr Bu Saha Degigiklik Emri (FCO), FCO olarak tanrmlanacak ve ucretsiz otarak saolanacaktrr. Sorunun goztimuyle ilgili ongorolen tarih en ge9 Araltk 2014'un sonudur Bu FCO, Ayak $alteri igin pedallann eoilmesini ve arahkh ya da kaltcr olarak floroskopi goruntulemesi ya da maruziyetinin gergeklegtirilememesi gibi durumlann ortaya grkmasrnr engelleyecek Mekanik Donantm gtincellemesinden olugur. iueve ailoi ve DESTEK Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veya destege gereksinim duyarsanrz lutfen yerel Philips temsilcinizle gorui0n: Qagn Merkezi 444 KONINKLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tum haklai skl'd( Teld hakkr shrbhrn 6.eden yarr btr 6rotmaksr2rn Et.ktrmrk mekanfi ya da ba*a 6ir yntenle Codah(masr t&amsveyatrsmn g6ndentm6sr y.saktr rom UXW a2/

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

HP Yazılım Teknik Desteği

HP Yazılım Teknik Desteği HP Yazılım Teknik Desteği HP Teknoloji Hizmetleri Sözleşmeli Hizmetler Teknik veriler HP Yazılım Teknik Desteği, HP yazılım ürünleri ve belirli üçüncü taraf yazılım ürünleri için kapsamlı uzaktan yazılım

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL İÇİNDEKİLER Önemli Güvenlik Talimatları 3 Cihaz ve Aksesuarlar 4 Teknik Özellikler ve Performans 5 Duş Ünitesinin Montajı 6 Kullanım ve Bakım 8 Elektrik Şeması 9 Servis

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doğru temizlik ve bakım Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için

Doğru temizlik ve bakım Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için Unlimited Polymer Solutions Doğru temizlik ve bakım Rehau profillerinden üretilmiş pencerelerinizin değerini korumak için www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri Etkin havalandırma Enerji kayıplarını minimum

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler,

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI 1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16)

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Müşterilerinize onların beklentilerini karşıladığınızı gösterebiliyor musunuz? Süreçlerinize ve kontrollerinize dair ilgili taraflara güvence verin!

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 TF Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Hizmete Genel Bakış Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") siz ( siz veya Müşteri ) ile bu Servis'in satış faturasında tanımlanan Dell kuruluşu arasındadır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I.

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik Değerlerimiz ve Standartlarımız MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. Baskı] MSD, tüm iş aktivitelerinde sürdürülebilirliği sağlamakla birlikte

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları Kullanım Koşulları Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. PROSET Bilgisayar bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı 1/4 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Tanımı Madde 1 Bu planın ( bilgi notunun ) amacı, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı